கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Astothra Namavali

Page 1
Astothra (அஷ்டோத்
English
Sri Vinayaka Ashtottara Nâmavali - The 108 Siva Ashtottari Namavali - The 108 Sri Sadha Siva Ashtottara Nâmavali - The 108 Sri Subrahmanya Ashtottara Nâmavali - The 108 Sri Durga Ashtottara Nâmavali - The 108 Sri Lakshmi ashtottara Shatanamavali - The 108 Sri Krishna Ashtottara Nâmavali - The 108 Mahishasura Mardini Stotram l-20 stanza
சேஷத்திர (வயல்) விநாயக ஆலயம், பூரீ மு Kshethra Vinayaka Temple,Sri Munneswa Translation; B.S. Sarr Sri Sankar Publicati
hot mail; kshethravinayaka(at)yahoo.com: n
விநாயக சதுர்த்தி விகிர்தி வருடம்,ஆ 11th September
 

| Namavali தர நாமாவளி)
h Translation
Names of God Vinayaka Names of Lord Siva (with explanation) Names of Load Sadha Siva Names of Lord Skanda Names of Goddess Durga Names of Goddess Sri Lakshmi Names of Load Krishna as of Mahishasura Mardini pன்னேஸ்வரம், சிலாபம், பூரீ லங்கா. ram, Chilaw, Sri Lanka.
na,
ΟIS munneswaram(a)yahoo.com
ஆவணி மாதம்-26 ந் திகதி சனிக்கிழமை 1, 2010

Page 2
Sri Vinayaka Ashtottara Nâmavali- The 108 Na
Aum Akhurathe namaha 2. Aum Alampathe namaha 3. Aum Amithe namaha 4. Aum Anantachidrupamaya namaha 5. Aum Avaneshaye namaha 6. Aum Avighnaya namaha 7. Aum Balaganapathaye namaha 8. Aum Bhalchandraya namaha 9. Aum Bheemaya namaha
10.Aum Bhupathaye namaha
1. Aum Bhuvanpathe nanmaha 2. Aum Buddhinathaya namaha 13.Aum Buddhipriyaya namaha
4.Aum Buddhividhathaye namaha 5.Aum Chathurbhujaya namaha 16.Aum Dhevadhevaya namaha | 7.Aum Dhevant hakanashakarine namaha ! 8.Aum Dhevavrathaya namaha
9. Aum Dhevendhrashike namaha 20. Aum Dharmikne namaha 2 l . Aum Dhoomravarnaya namaha 22. Aum Dhurjaya namaha 23. Aum Dhvalimathure mamaha 24.Aum Ekaaksharaya mamaha 25. Aum Ekadantaya namaha
26. Aum Ekadhirishthe mamaha 27. Aum Eshanputhraya namaha 28. Aum Gadadharaya namaha
29. Aum Gajakarne namaha 30. Aum Gajananaya namaha 3.Aum Gajananethaye namaha 32. Aum Gajavakraya mamaha 33. Aum Gajavaktrhaya mamaha 34. Aum Ganadhakshaya mamaha 35. Aum Ganadhyakshine namaha 36. Aum Ganapathaye namaha 37. Aum Gaurisuthre namaha 38. Aum Gitnine namaha 39. Aum Haridhraya namaha 40. Aum Herambaya namaha 4l.Aum Kapile namaha 42. Aum Kaveeshe namaha 43. Aum Krithaya namaha 44. Aum Kripalai namaha 45.Aum Krishapingakshe namaha 46. Aum Kshamakaramaya namaha 47. Aum Kshipraye namaha 48. Aum Lambakarnaya namaha 49. Aum Lambodaraya namaha 50. Aum Mahabalaya namaha 5 l. Aum Mahaganapathaye namaha 52. Aum Maheshwaraya namaha 53. Aum Mangalamurthaya namaha 54.Aum Manomyi namaha
-Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to
• Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to - Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to -Obeisances to

mes of God Vinayaka (Ganesha)
One who has Mouse as His Charioteer
One who is One who is One who is One who is One who is One who is
Ever Eternal Lord
Incomparable Lord infinite and Consciousness Personified Lord of the whole World Remover of Obstacles Beloved and Lovable Child
One who is Moon-Crested Lord
One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is
Huge and Gigantic Lord of the Gods God of the Gods God of Wisdon Knowledge Bestower God of Knowledge One who has Four Arms Lord of A Lords Destroyer of Evils And Asuras One who accepts all Penances Protector of A Gods One who gives Charity - Smoke Hued Lord
nvincible Lord One who has two Mothers He of the Single Syllable
One who is Single -Tusked Lord One who is Single -Tusked Lord
One who is One who is One who is
Lord Shiva's Son One who has The Mace as His Weapon One who has Eyes like an Elephant
One who is Elephant - Faced Lord One who is Elephant - Faced Lord
One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is
Trunk of The Elephant One who has Mouth like An Elephant Lord of Aį į Garmas (Gods) Leader of All The Celestial Bodies Lord of Ail Gamas (Gods) The Son of Gauri (Parvati) One who is The Master of A Virtues One who is Golden Coloured Mother's Beloved Son Yellowish-Brown Coloured Master of Poets
Lord of Music
Merciful Lord
One who is Yellowish-Brown Eyed
One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is
The Place of Forgiveness One who is easy to Appease Large -Eared Lord The Huge Bellied Lord Enormously Strong Lord Omnipotent and Supreme Lord Lord of The Universe All Auspicious Lord Winner of Hearts

Page 3
55. Aum Mrithyuanjaya mamaha 56. Aum Mfundakaramaya namaha 57. Aum Mukthidaya namaha 58. Aum Muusikvahanaya mamaha 59.Aum Nadapratitihishthaye namaha 60. Aum Namasthethithi namaha 61. Aum Nandanaya namaha 62. Aum Nideeshwaraya namaha 63. Aum Aumkaraya namaha 64. Aum Pithambaraya mamaha 65. Aum Pramodhye namaha 66. Aum Prathameshwaraya namaha 67. Aum Purtshe namaha 68. Aum Rakthye namaha 69. Aum Rudrapriyaya namaha
40. Aum Sarvadhevathmaya namaha 1. Aum Sarvasiddhantanye namaha 72. Aum Sarvathmaya namaha 73. Aum Shambhavyi namaha 74. Aum Shashivarnaya namaha 75. Aum Shoorpakarnaya namaha 76. Aum Shubane namaha 77. Aum Shubhagunakanaye namaha 78. Aum Shwetaya namaha 79. Aum Siddhidhataye namaha 80. Aum Siddhipriya namaha 8 Aum Siddhivinayakaya namaha 82.Aum Skandapurvajaya mamaha 83. Aum Sumukhaya namaha 84. Aum Sureshwaraya namaha 85. Aum Swaroopaya mamaha 86. Aum Tharune namaha 87. Aum Uddandaya namaha 88. Aum Umaputhraya namaha 89. Aum Vakrathundaya namaha 90. Aum Varaganapathye namaha 9. Aum Varapradaye namaha 92. Aum Varadhavinayakaya namaha 93. Aum Veeraganapathaye namaha 94. Aum Vidhyavaridhime namaha 95. Aum Vighinaharaya namaha 96. Aum Vignaharthaya namaha 97. Aum Vighnarajaya namaha 98. Aum Vighnarajendraya mamaha 99. Aum Vighnavinashinyi mamaha İ00. Aum Vigneshwaraya namaha
0 1. Aum Vikathya namaha 02. Aum Vinayakaya namaha i 03. Aum Vishwamukhaya namaha l 04. Aum Vishwarajaya namaha
05. Aum Yagnakaya namaha 06. Aum Yashaskaranyaya namaha 07. Aum Yashivasinyi namaha 08. Aum Yogadhipaya namaha
--Obei sances : -Obei sances 1 -Obei sances 1 --Obei sances ! -Obei sances 1 -Obeisances 1 -Obeisances -Obei sances ! -Obei sances 1 -Obeisances --Obei sances : -Obei sances : --Obei sances ? -Obei sances o -Obei sances -Obei sances -Obeisances -Obeisances --Obei sances -Obei sances -Obeisances --Obei sances -Obei sances -Obei sances -Obei sances -Obeisances -Obeisances -Obei sances --Obei sances -Obeisances -Obeisances -Obei sances -Obeisances -Obei sances --Obei sances -Obeisances -Obei sances -Obei sances -Obeisances -Obeisances -Obeisances -Obeisances -Obeisances -Obeisances -Obei sances -Obeisances -Obeisances -Obei sances --Obei sances -Obeisances -Obeisances -Obeisances -Obeisances --Obei Sances
Aum naanavidha parimala pathra pushpam samarpyami- The

O
O
C
One who is One who is One who is One who is One who is One who is
Conqueror of Death Abode of Happiness Bestower of Eternal Bliss One who has mouse As charioteer One who Appreciates And Loves Music Vanquisher of All Evils & Vices & Sins
to One who is Lord Shiva's Son
O
t
O
O
{{}
C
C
One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is
Giver of Wealth and Treasures One who has the Forn Of OM One who has Yellow -Coloured Body Lord of Al Abodes
First Among All The Omnipotent Personality One who has Red -Coloured Body Beloved Of Lord Shiva Acceptor of All Celestial Offerings Bestower of Skills And Wisdom Protector of The Universe
The Son of Parvati One who has a Moon Like Complexion
One who is Large -Eared Lord
One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is
All Auspicious Lord One who is The Master of A Virtues One who is as Pure as the White Colour Bestower of Success & Accomplishments Bestower of Wishes and Boons Bestower of Success Elder Brother of Skand (Lord Kartik) Auspicious Face
Lord of Al Lords
Lover of Beauty
One who is Ageless
One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is
Nemesis of Evils and Vices The Son of Goddess Unna (Parvati) Curved runk Lord Bestower of Boons Granter of Wishes and Boons Bestower of Success Heroic Lord
God of Wisdom Remover of Obstacles Demolisher of Obstacles Lord of A Hindrances Lord of Al Obstacles
to One who is Destroyer of All Obstacles
One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is One who is
Lord of Al Obstacles
Huge and Gigantic
Lord of Ali
Master of The Universe
King of The World Acceptor of All Sacred & Sacrificial Offerings Bestower of Fame and Fortune Beloved and Ever Popular Lord The Lord of Meditation
puja with different types of flowers are brought to an end

Page 4
Siva Ashtottari Namavali - The 108 Na
Aum Sivaya namahaAum Maheswaraya namaha Aum Sambhave namaha Aum Pinakine namaha Aum Sashishekharaya namaha Aum Vamadhevaya namaha Aum Virupakshaya namaha Aum Kapardine namaha Aum Nilalohitaya namaha Aum Shankaraya namaha Aum Suulapanaye namaha Aum Khatvangine namaha Aum Vishnuvallabhaya namaha Aum Sipivishtaya namaha Aum Ambikanathaya namaha Aum Srikantaya namaha Aum Bhaktavatsalaya namaha Aum Bhavaya namaha Aum Sarvaya namaha Aum Trilokeshaya namaha Aum Shitakanthaya namaha Aum Sivapriyaya namaha Aum Ugraya namaha Aum Kapaline namaha Aum Kamaraye namaha
Obeisances to the Ausp -Obeisances to the grea -Obeisances to the god -Obeisances to shiva, W -Obeisances to the god -Obeisances to the god -Obeisances to the god -Obeisances to the lord -Obeisances to the god -Obeisances to the sour -Obeisances to the god -Obeisances to the god -Obeisances to siva, wh -Obeisances to the lord -Obelisancesto ambika" -Obeisances to he who -Obeisances to the lord -Obeisances to the god -Obeisances to siva vh -Obeisances to siva vh -Obeisances to the prin -Obeisances to the god -Obeisances to shiva w -Obeisances to the god -Obeisances to siva wh
Aum Andakasurasudhanaya namaha-Obeisances to the loro
Aum Gangadharaya namaha Aum Lalatakshaya namaha Aum Kalakalaya namaha Aum Kripanidhaye namaha Aum Bheemaya namaha Aum Parashu hastaya namaha Aum Mrigapanayae namaha Aum Jatadharaya namaha Aum Kailasavasine namaha Aum Kavachine namaha Aum Kathoraya namaha Aum Tripurantakaya namaha Aum Vrishankaya namaha Aum Vrishabharudhaya namaha
-Obeisances to the god -Obeisances to the lord -Obeisances to shiva w -Obeisances to the god -Obeisances to shiva w -Obeisances to the god -Obeisances to the lord -Obeisances to shiva w -Obeisances to the god -Obeisances to the lord -Obeisances to siva vh -Obeisances to the lord -Obeisances to the god -Obeisances to shiva w
Aum Basmodhulitavigrahaya namaha-Obeisances to the lo
Aum Samapriyaya namaha Aum Svaramayaya namaha Aum Trayimoorthaye namaha Aum Anishvaraya namaha Aum Sarvagyaya namaha Aum Paramatmane namaha
-Obeisances to the god -Obeisances to shiva w -Obeisances to the lord -Obeisances to the und -Obeisances to the god -Obeisances to the sup
Aum Somasuragnilochanaya namaha-Obeisances to the lig
Aum Havishe namaha Aum Yagyamayaya namaha Aum Somaya namaha Aum Panchavaktraya namaha Aum Sadashivaya namaha
-Obeisances to siva wh -Obeisances to the arch -Obeisances to the mo -Obeisances to the god -Obeisances to the eter

mes of Lord Siva
icious One
tgodsiva who exists for our happiness alone ho guards the path of dharma who wears the crescent moon in his hair who is pleasing and auspicious in every Way of spotless form with thickly matted hair splendid as the red sun at daybreak ce of all prosperity
who carries a spear who carries a knurled club no is dear to lord Vishnu
whose form emits great rays of light s (sakthi's)lord
se throatis shining blue
who loves his devotees like new born calves who is existence itself
o is all o is the lord of all the three worlds hal soul whose throat is deep blue who is dear to shakti hose presence is awes Aume and overwhelming whose begging bowl is a human skull o conquers all passions i who killed the asura andhaka
who holds the ganges river in his hair whose sport is creation ho is the death of death who is the treasure of compassion hose strength is awesome who wields an axe in his hands who looks after the soul in the wilderneSS ho bears a mass of matted hair who abides on mount kailas who is wrapped in armor to causes all growth
who destroyed the three demonic cities whose emblem is a bull (nandi) horides a bull
rd covered with holy ash
exceedingly fond of hymns of Aum the sama veda ho creates through sound I who is worshiped in three forms isputed lord
who knows all things
reme self ht of the eyes of soma, Surya and agni o receives oblations of ghee hitect of all sacrificial rites on-glow of the mystic's vision
of the five activities nally auspicious benevolent shiva

Page 5
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 6. 62. 63. 64. 65. 66, 67. 68. 69, 70. 7. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99
100. 0. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.
Aum Vishveshvaraya namaha Aum Virabhadraya namaha Aum Gananathaya namaha Aum Prajapataye namaha Aum Hiranyaretase namaha Aum Durdharshaya namaha Aum Girishaya namaha Aum Girishaya namaha Aum Anaghaya namaha Aum Bujangabhushanaya namaha Aum Bhargaya namaha Aum Giridhanvane namaha Aum Giripriyaya namaha Aum Krithivasase namahaAum Purarataye namaha Aum Bhagavate namaha Aum Pramathadhipaya namaha Aum Miritunjayaya namaha Aum Sukshmatanave namaha Aum Jagadvyapine namaha Aum Jagadgurave namaha Aum VyAumakeshaya namaha Aum Mahasenajanakaya namaha Aum Charuvikramaya namaha Aum Rudraya namaha Aum Bhutapataye namaha Aum Sthanave namaha Aum Ahirbudhnyaya namaha Aum Digambaraya namaha Aum Ashtamurtaye namahaAum Anekatmane namaha Aum Satvikaya namaha Aum Shuddha vigrahaya namaha Aum Shashvataya namaha Aum Khandaparashave namaha Aum Ajaya namaha Aum Papavimochanaya namaha Aum Mridaya namaha Aum Pashupataye namaha Aum Devaya namaha Aum Mahadevaya namaha Aum Avyayaya namaha Aum Haraye namaha Aum Pashudantabhide namaha Aum Avyagraya namaha Aum Dakshadhvaraharayanamaha Aum Haraya namaha Aum Bhaganetrabhide namaha Aum Avyaktaya namaha Aum Sahasrakshaya namaha Aum Sahasrapade namaha Aum Apavargapradaya namaha Aum Anantaya namaha Aum Tarakaya namaha Aum Parameshvaraya namaha
-Obeisances to the all. -Obeisances to shiva t -Obeisances to the got -Obeisances to the cre -Obeisances to the got —Obelisances to the un -Obeisances to the mo -Obeisances to the or -Obeisances to shiva \ -Obeisances to the lor -Obeisances to the for -Obeisances to the go -Obeisances to the lor Obeisances to the god -Obeisances to the lor -Obeisances to the lor -Obeisances to the go -Obeisances to the col -Obeisances to the sul -Obeisances to shiva -Obeisances to the gu -Obeisances to the go -Obeisances to the ori -Obeisances to shiva,
-Obeisances to the lor -Obeisances to the so -Obeisances to the fir. -Obeisances to the lor -Obeisances to siva v Obeisances to the lord -Obeisances to the go -Obeisances to the lor -Obeisances to him w -Obeisances to Shiva,
-Obeisances to the go -Obeisances to the ins -Obeisances to the lo -Obeisances to the lo -Obeisances to the rul -Obeisances to the foi -Obeisances to the gr -Obeisances to the on -Obeisances to shiva -Obeisances to the on -Obeisances to the lo -Obeisances to the de -Obeisances to the lo -Obeisances to siva v -Obeisances to siva v -Obeisances to the lo -Obeisances to the go -Obeisances to the lol -Obeisances to the go
-Obeisances to the gr
-Obeisances to the gr
Aum naanavidha parimala pathra pushpam samarpyami- The

pervading ruler of the cosmos he foremost of heroes
d of the ganas
atOr
d who emanates golden Souls conquerable being onarch of the holy mountain kailas d of the Himalayas who can inspire no fear dadorned with golden snakes emost of rishis d whose weapon is a mountain d who is fond of mountains who wears clothes of hide d who is thoroughly at haume in the wilderness d of prosperity d who is served by goblins nqueror of death
otlest of the subtle who fills the whole world ru of all the worlds d whose hair is the spreading sky above gin of mahasena the guardian of wandering pilgrims 'd who is fit to be praised urce of living and,including the bhuthas, or ghostly creatures m and immovable deity d who waits for the sleeping kundalini power hose robes is the cosmos i who has eight forms d who is the one soul "d of boundless energy ho is free of all doubt and dissension endless and eternal d who cuts through the mind's despair stigator of all that occurs "d who releases all fetters "d who shows only mercy ler of all evolving souls, the animals remost of devas and demigods eatest of the gods e never subject to change who dissolves all bondage e who punished pushan "d who is steady and unwavering stroyer of daksha's conceited sacrifice "d who withdraws the cosmos iho taught bhaga to see more clearly tho is subtle and unseen "d of limitless forms d who is standing and walking everywhere "d who gives and takes all things d who is unending eat liberator of mankind
eat god puja with different types of flowers are brought to an end

Page 6
5
Sri Sadha Siva Ashtottara Nâmavali- The 108 Na
AUM Aashuthoshaayai namaha AUM Ajaayai namaha AUM Akshayagunaayai namaha AUM Anaghaayai namaha AUM Ananthadhirishtyai namaha AUM Augadhaayai namaha AUM Avyayaprabhuvae namaha AUM Bhairavaayai namaha AUM Bhaalaneathraayai namaha
. AUM Bholeanathaayai namaha . AUM Bhoothaeshwarayai namaha . AUM Bhudhaevaayai namaha . AUM Bhuuthapaalaayai namaha . AUM Chandhrapaalaayai namaha . AUM Chandhrapraakaashaayai namaha . AUM Dayalluvae namaha . AUM Dhevadhaevayai namaha . AUM Dhanadeepaayai namaha . AUM Dhyanadeepaayai namaha . AUM Dhyuthidhaaraa yai namaha . AUM Digambaraayai namaha . AUM Durjaneeyaayai namaha . AUM Durjayaayai namaha . AUM Gangaadharaayai namaha . AUM Girijapathiyaayai namaha . AUM Gunagrahinyai namaha . AUM Gurudhevaayai namaha . AUM Haraayai namaha . AUM Jagadhishaayai namaha . AUM Jaradhishamana yai namaha . AUM Jatinae namaha . AUM Kailaasayae namaha . AUM Kailaashadhipathiyae namaha . AUM Kailaashnathaayai namaha . AUM Kamalaakshanaayai namaha . AUM Kaanthaayai namaha . AUM Kapalinae namaha . AUM Khatvanginae namaha . AUM Kundalinyai namaha . AUM Lalaataakshaayai namaha . AUM Lingadhyakshaayai namaha . AUM Lingarajaayai namaha . AUM Lokankaaraayai namaha . AUM Lokapaalaayai namaha . AUM Mahaabuddhiyai namaha . AUM Mahaadaevaayai namaha . AUM Mahaakaalaayai namaha . AUM Mahaamaayaayai namaha . AUM Mahamrithyunjayaayai namaha . AUM Mahaanidhiyae namaha . AUM Mahaashakthimayaayai namaha . AUM Mahaayoagyai namaha . AUM Mahaeshaayai namaha
- Obelisa - Obelisa - Obeisa - Obelisa - Obelisa - Obeisa - Obeisa - Obeisa - Obelisa - Obelisa - Obelisa - Obelisa - Obelisa - Obelisa - Obeisa - Obelisa - Obelisa - Obelisa - Obeisa - Obeisa - Obeisa - Obeisa - Obeisa - Obelisa - Obeisa - Obeisa - Obeisa - Obelisa - Obelisa - Obeisa - Obeisa - Obeisa - Obelisa - Obelisa - Obeisa - Obelisa - Obeisa - Obelisa - Obelisa - Obelisa - Obeisa - Obeisa - Obelisa - Obelisa - Obelisa - Obelisa - Obeisa - Obeisa - Obelisa - Obelisa - Obelisa - Obeisa - Obeisa

mes of Load Sadha Siva
nces to the God who fulfills requests instantaneously nces to the God who is the Unborn nces to the God who possess infinite powers nces to the God who is devoid of any mistake nces to the God who is of unlimited visualizations nces to the God who revels continually nces to the God who is the eternal nces to the God who is the aspect of terror nces to the God who has the third eye in the forehead nces to the God who is always sympathetic nces to the God who is the controller of ghost and evil beings nces to the God who is the regulator of the earth nces to the God who is the guardian of the ghosts nces to the God who is the administrator of the moon nces to the God who wears moon as a pinnacle nces to the God who is sympathetic nces to the God who is the Lord of the nobles nces to the God who is the Lord of prosperity nces to the God who is the symbol of meditation and awareness inces to the God who is the monitor of brilliance inces to the God who is the Ascetic devoid of any dress inces to the God who is intricate to be identified inces to the God who is undefeated inces to the God who is the controller of river Ganga inces to the God who is companion of Girija inces to the God who is the acknowledger of Gunas inces to the God who is the teacher of the everyone inces to the God who is the eliminator of wrongdoings and sinss Inces to the God who is the regulator of the universe inces to the God who is the savior from sufferings inces to the God who possess matted hair inces to the God who confers peace inces to the Lord of mount Kailash inces to the Lord who is the controller of mount Kailash inces to the God who possess the eyes as lotus flower bud inces to the God who is always glowing inces to the God who carry a necklace of human skulls inces to the God who possess the missile Khatvangin in his hand inces to the God who dressed with Kundalini type of earrings inces to the God who possess an eye in between the eyebrows unces to the controller of the Lingas inces to the noble Lord of the Lingas ances to the God who is the architect of the three worlds ances to the God who sustainer of the World ances to the God who is exceptionally intellectual
nces to the God who is the supreme nces to the God ofall periods ances to the God who is of enormous illusions ances to the God who is the great conqueror of death ances to the God who is the vast storehouse of resource ances to the God who comprises unlimited energies and powers ances to the God who is the Greatest of all ances to the God who is the supreme Lord

Page 7
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67., 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
00. 101. 102. 03. 04. 105. 106. 107. 108.
AUM Maheshwaraayai namaha - Obeis AUM Naagabhuushanaayai namaha — Obeis AUM Nataraajaayai namaha - Obeis AUM Nilakantaayai namaha - Obeis AUM Nithyasundaraayai namaha - Obeis AUM Nrithyapriyaayai namaha - Obeis AUM Aumkaaraayai namaha - Obeis AUM Palanhaarayai namaha — Obeis AUM Paramaeshwarayai namaha - Obeis AUM Paramjiyothiyae namaha - Obeis AUM Pashupathayae namaha - Obeis AUM Pinaakinae namaha — Obeis AUM Pranavaayai namaha - Obeis AUM Priyabhakthaayai namaha - Obeis AUM Priyadarshanaayai namaha - Obeis AUM Pushkaraayai namaha - Obeis AUM Pushpaloachanaayai namaha - Obeis AUM Ravilochanaayai namaha — Obeis AUM Rudraa yai namaha - Obeis AUM Rudrakshaayai namaha - Obeis AUM Sadaashivaayai namaha — Obeis AUM Sanathaanayai namaha - Obeis AUM Sarvachaaryaayai namaha - Obeis AUM Sarvashivaayai namaha — Obeis AUM Sarvathapanaayai namaha - Obeis AUM Sarvayoanyai namaha - Obeis AUM Sarveshwaraayai namaha - Obeis AUM Shambhuvae namaha - Obeis AUM Shankaraayai namaha - Obeis AUM Shivaayai namaha - Obeis AUM Shoolinae namaha - Obeis AUM Shrikantaayai namaha - Obeis AUM Shruthiprakaashaayai namaha — Obeis AUM Shuddhavigrahaayai namaha - Obeis AUM Skandaguruvae namaha - Obeis AUM Someshwaraayai namaha — Obeis AUM Sukhaadaayai namaha - Obeis AUM Suprithaayai namaha - Obeis AUM Suraganaayai namaha - Obeis AUM Suraeshwaraayai namaha - Obeis AUM Swayambhuvae namaha - Obeis AUM Thejaswaanyai namaha - Obeis AUM Thrilloachanaayai namaha - Obeis AUM Thrilloakpathayae namaha — Obeis AUM Thripuraariyae namaha - Obeis AUM Thrishoolinae namaha - Obeis AUM Umaapathayae namaha — Obeis AUM Vachaspathayae namaha - Obeis AUM Vajrahasthaayai namaha - Obeis AUM Varadaayai namaha - Obeis AUM Vaedakarthaayai namaha - Obeis AUM Veerabhadraayai namaha - Obeis AUM Vishaalaakshaayai namaha - Obeis AUM Vishveshwaraayai namaha - Obeis AUM Vrishabhavaahanaayai namaha — Obeis
Aum naanavidha parimala pathra pushpam samarpyami- The puj

ances to the God who is the Lord Of Gods ances to the God who encompass serpents as ornaments ances to the God who is the King of the art of dance ances to the God who is possess blue colour in his neck ances to the God vho is always beautiful ances to the God who feels affection for aesthetic dance ances to the God who is the creator of vedic aspect of Aum/Om ances to the God who defend every person ances to the God who is the original among all ances to the God who is the greatest splendor ances to the God who is the Lord of all living beings ances to the God who comprise a bow in his hand ances to the God who is the instigator of the syllable of Aum (Om ances to the God who is the favourite of the devotees ances to the God who possess loving visualization ances to the God vho bestov nourishment ances to the God who has eyes as flowers ances to the God who has sun as one eye ances to the God vho is the most dreadiful ances to the God who possess eyes as Rudra ances to the God who is everlasting ances to the God who is perpetual ances to the God who is the preceptor of all ances to the God who is wholesome ances to the God who is the scorcher of all ances to the God who is the resource of all sances to the God who is the ultimate sances to the God who bestows affluence sances to the God who providea bliss sances to the God who is always wholesome sances to the God who comprises a trident sances to the God who has splendid neck sances to the God who is the illuminator of the Vedas sances to the God who possess a unpolluted body sances to the God who is the preceptor of Skanda sances to the God who is the noble of all sances to the God who is the bestower of delightness sances to the God who is always well delighted sances to the God who boasts Ganas as attendants sances to the God of enormous values sances to the God who is the self-manifested sances to the God who extends illumination sances to the God who is three-eyed sances to the God who is the master of the three worlds sances to the God who is the rival of Tripura sances to the God who possess a trident trisoola in his hands sances to the God who is the partner ofUma sances to the God who is the Lord of speech sances to the God who possess a thunderbolt in his hands sances to the God who is the awarder of boons sances to the God who is the creator of the Vedas sances to the God who is the Supreme Lord of the nether world sances to the God who possess wide-eyes sances to the God who is the regulator Lord of the universe sances to the God who has bull as his vehicle a with different types of flowers are brought to an end

Page 8
Sri Subrahmanya Ashtottara Nâmavali- The 1 (
Aum Skandâya namaha AumGuhâya mamaha Aum Shanmukhâya namaha AumBâlanetrasutâya namaha Aum Prabhave namaha Aum Pingalâya namaha AumKrittikâsunave namaha Aum Shikhivâhanâya namaha AumDvinadbhujâya namaha Aum Dvinannetrâya namaha
Aum Shaktidharâya namaha
Aum Pisidâsaprabhajanâya namaha AumTârakâsurasamhârine namaha Aum Raksobalavimardanâya namaha - Aum Mattâya namaha Aum Pramattâya namaha Aum Unmattâya namaha Aum Surasainyasuraksakâya namaha Aum Devasenâpataye namaha Aum Pragnya namaha AumKripalave namaha AumBhaktavatsalâya namaha AumUmâsutâya namaha Aum Shaktidharâya namaha Aum Kumârâya namaha Aum Krauncadharanâya namaha Aum Senânye namaha Aum Agnijanmane namaha AumViskhâya namaha Aum Shankarâtmajâya namaha Aum Sivasvâmine namaha AumGanaswâmine namaha Aum Sarvasvâmine namaha Aum Sanâtanâya namaha Aum Anantasaktaye namaha Aum Aksobhyâya namaha Aum Parvatîpriyanandanâya namaha Aum Gangasutâya namaha Aum Sarodbhutâya namaha Aum Atmabhuve namaha Aum Pavakatmajâya namaha Aum Mâyâdharâya namaha Aum Prajrimbhâya namaha AumUjjrimbhâya namaha AumKamalâsanasamstutâya namaha Aum Ekavarnâya namaha Aum Dvivarnâya namaha AumTrivarnâya namaha Aum Sumanoharâya namaha AumCaturvarnâya namaha Aum Pancavarnâya namaha AumPrajapataye namaha AumTrumbâya namaha
- Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances - Obeisances t - Obeisancest - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t -Obeisances t -Obeisances 1 -Obeisances t l-Obeisances t Obeisances to -Obeisances ta -Obeisances t -Obeisances 1 -Obeisances -Obeisances 1 -Obeisances, -Obeisances 1 - Obeisances - Obeisances 1 - Obeisances 1 - Obeisances 1 - Obeisances 1 -Obeisances t - Obeisances 1 - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances -Obeisances t -Obeisances t -Obeisances t - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances - Obeisances -Obeisances t

)8 Names of Lord Skanda
o great god Skanda. conqueror of the mighty foes o the Invisible Lord - Who abides in the hearts of devotees true o be to the six-faced one to the Son of the Three-Eyed Siva o the Lord Supreme o the golden-hued one o the Son of the starry maids o the rider on the peacock o the Lord with the twelve hands o the Lord with the twelve eyes lo the wielder of the Lance o the destroyer of the Asuras o the slayar of Tarakasuran
the Victor of the Asuric forces o the Lord of felicity
o the Lord of bliss
to the passionate One to the Saviour of the Devas to the Coummander of the Heavenly hosts to the Lord of WisdAum to the Coumpassionate One to the Lover of devout ones, Obeisances to Thee to the Son of Uma
to the Mighty Lord
to the Eternal youth to the He who reft asunder the Kraunca Mount o the Army Chief to the effulgence of Fire to Him who shone on the astral Visakha to the Son of Sankara to the Preceptor of Siva to the on Lord of the Ganas to the on Lord, God Almighty to the oh Lord eternal
to the potent Lord, to the unsullied by arrows art to the beloved of Parvati to the son of Goddess Ganga to Thou who did'st nestle in the Saravana Lake to Thou Unborn Lord to Thou who art born of Fire to the Energy Art othee Auspicious One! (Blissful) o the Invincible One o the Lord extolled by Brahma to the one Word art
to Thou Two Art
to Thou Art the Three to Thou Stealer of pure hearts to the Thou four Art to the Thou five letters Art to the Father of all Creation o Thou, Oh Peerless One

Page 9
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 6. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.
70.
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 9. 92. 93. 94. 95.
97. 98. 99
100. 101. 102. 03. 04. 105. 106. 107. 108.
Aum Agnigarbhâya namaha AumSamigarbhâya namaha AumVisvaretase namaha Aum Surarighne namaha Aum Hiranyavarnâya namaha Aum Subhakrite namaha Aum Vasumate namaha Aum Vatuvesabhrite namaha AumBhûshane namaha AumKapastaye namaha AumGahanâya namaha AumChandravarnâya namaha AumKâladharâya namaha
Aum Mâyâdharâya namaha
AumMahâmâyine namaha Aum Kaivalyâya namaha Aum Sahatatmakâya namaha AumVisvayônaye namaha Aum Ameyatmane namaha AumTejonidhaye namaha Aum Anâmâyaya namaha Aum Parameshtine namaha Aum Parabrahmane namaha AumVedagarbhâya namaha Aum Viratsutâya namaha AumPulindakanyâbhartre namaha AumMahâsarasvatavradâya namaha AumÂSritâ Kiladhâtre namaha Aum Choraghnâya namaha Aum Roganasanâya namaha Aum Anantamûrtaye namaha AumÂnandâya namaha Aum Shikhandîkritagedanâya namaha Aum Dambhâya namaha Aum Paramadambhâya namaha AumMahâdambhâya namaha Aum Vrishakâpaye namaha AumKaranopâtadehâya namaha AumKaranatita Vigrahaya namaha Aum Anîshvarâya namaha Aum Amritâya namaha AumPranâya namaha AumPranâyamaparâyanâya namaha AumVritakandare namaha AumViraghnâya namaha Aum Raktashyamagalâya namaha Aum Mahate namaha Aum Subrahmanyâya namaha Aum Paravarâya namaha AumBrahmanyâya namaha AumBrahmanapriyâya namaha Aum Loka Gurave Namaha AumGuhapriyâya Namaha Aum Aksâyaphalapradâya namaha Aum Shrî Subrahmanyâya namaha
- Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances to -Obeisances to - Obeisances to - Obeisances ta - Obeisances t - Obeisances ti - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances ti - Obeisances ti - Obeisances ti - Obeisances t -Obeisances tc -Obeisances tc -Obeisances tc -Obeisances tc -Obeisances tc -Obeisances T -Obeisances T -Obeisances T -Obeisances T -Obeisances T -Obeisances T - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t - Obeisances t
Aum maanavidha parimala pathra pushpam samarpyami- The pu

o Thou who dost sustain the fire
the Thou arose out of the Vanni flame(Fire of the Suma tree) o the Thou glory of the Absolute Paramasivam o the Subduer of the foes of the Devas b Thou resplendent One
o Thou Auspicious One o Thou Splendour of the Vasus(a class of Gods) | Thee, Oh lover of celibacy o Thou Luminous Sun
o Thou Effulgence divine o Thou Aumniscient One o Thou Radiance of the Moon o Thou who adorns the crescent o Thou Engergy art o the Great Artist of Deception too art o the Everlasting joy of attainment o the Art all-pervading o the Source of all Existence o the Supreme Splendour o the Illumination divine
o the Savior of all ills o the Thou art Immaculate Lord o Thou Transcendant One o the The Source of the Vedas art o the Immanent Art Thou in the Universe
the Lord of Valli, the Vedda belie ) the source of Gnosis
Him who showers grace on those who seek his solace Him who annihilates those who steal the divine Healer
hine whose forms are endless hine, Oh Thou infinite Bliss hine, Thou Lord of peacock banner hine, Oh lover of gay exuberance hine, Thou lover of supreme exuberance hine, Oh Lord of lofty magnificence o Thou who art the culmination of righteousness (Dharma) o Thou who deigned embodiment for a cause o the Form transcending causal experience o the Eternal peerless plentitude o Thou Ambrosia of Life o Thou life of life, Praise unto Thee o the Thou support of all beings-Praise unto Thee o Thee who subjugates all hostile forces o the Thou vanquisher of heroic opponents o Thou art Love, and of crimson beauty o Thou Consummation of glory o Thou, Oh effulgent Radiance o Thou Supreme (Sovereign) Goodness o Thou Thee, luminous wisd Aum serene o Thou who art beloved of seers o Thou universal Teacher o Thee, Indweller in the core of our hearts o Thou, bestower of indestructible results ineffable o Thou most glorious effulgent Radiance ja with different types of flowers are brought to an end

Page 10
O
4
4.
:
4
9.
Sri Durga Ashtottara Nâmavali- The 108 Names
Aum Durgayi namaha - Obeisances to Aum Devyi namaha - Obeisances to Aum Tribhuvaneshwaryi namaha - Obeisances to Aum Yashodagarba Sambhoothayi namaha - Obeisances to Aum Narayanavarapriyi namaha - Obeisances to Aum Nandhagopakulajathayi namaha - Obeisances to Aum Mangalyi namaha - Obeisances to Aum Kulavardhinyi namaha - Obeisances to Aum Kamsavidravanakaryi namaha Obeisances to Aum Asurakshayamkaryi namaha - Obeisances to Aum Shilathata Vinikshibdayi namaha - Obeisances to Aum Akashagaminyi namaha - Obeisances to Aum Vasudevabhaginyi namaha - Obeisances to Aum Divamalya Vibhooshithayi namaha - Obeisances to Aum Divyambaradharyi namaha - Obeisances to Aum Khadgaketaka Dharinyi namaha - Obeisances to Aum Sivayi namaha - Obeisances to Aum Papadharinyi namaha - Obeisances to Aum Varadhayi namaha - Obeisances to Aum Krishnayi namaha - Obeisances to Aum Kumaryi namaha - Obeisances to Aum Brahmacharinyi namaha - Obeisances to Aum Balarkasadrushakaryi namaha - Obeisances to Aum Purnachandra Nibhananyi namaha - Obeisances to Aum Chathurbhujayi namaha - Obeisances to Aum Chathurvakthrayi namaha - Obeisances to Aum Peenashronyi Payodhara namaha - Obeisances to Aum Mayoora Pichhavalayi namaha - Obeisances to Aum Keyurangadadharinyi namaha , - Obeisances to Aum Krishnachhavisamayi namaha - Obeisances to Aum Krishnayi namaha - Obeisances to Aum Sankarshanasamananyi namaha - Obeisances to Aum Indradhwaja Samabahudharinyi namaha- Obeisances ti Aum Patradharinyi namaha - Obeisances to Aum Pankajadharinyi namaha - Obeisances to Aum Kanththadharayi namaha - Obeisances to Aum Pashadharinyi namaha - Obeisances to Aum Dhanurdharinyi namaha - Obeisances to Aum Mahachakradharinyi namaha - Obeisances to Aum Vividayudhadharayi namaha - Obeisances to Aum Kundalapurnakarnyi Vibhooshita namaha -- Obeisances Aum Chandravispardimukhayi namaha - Obeisances tc Aum Mukutavirajithyi namaha - Obeisances to Aum Shikhipichhadwaja Virajithayi namaha - Obeisances tc Aum Kaumaravratadharayi namaha – Obeisances toc Aum Tridivabhavayirthryi namaha - Obeisances toc Aum Tridashapujithayi namaha - Obeisances toc Aum Trailokyarakshinyi mamaha - Obeisances to Aum Mahishasuranashinyi namaha — Obeisances toc Aum Prasannayi namaha - Obeisances to Aum Surashreshththyi namaha - Obeisances toc Aum Sivayi namaha - Obeisances to
Aum Jayayi namaha - Obeisances toc

of Goddess Durga
the Goddess the Goddess the Goddess
Who is inaccessible considered the great Deity
of the three Worlds
the Goddess Who emerges from the Yashoda's womb
the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess
Who is fond of Narayana's Boons Who is the daughter of the Nandagopa race of propitious of developer of the race Who threatened Kamsa Who reduces the number of demons Whom at birth, slammed by Kamsa Who flew in the sky Who is the sister of Vasudeva Who adorned with beautiful garlands Who is beautifully robed Who is the holder of sword and shield
the Goddess Who is auspicious
the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess
Who is the bearer of others' sins Who is the granter of boons Who is the sister of Krishna Who is always young Who is the seeker of Brahman Who is like the rising Sun Who is beautiful as the Full Moon Who is with four arms Who is with four-faces Who is large bosomed Who is the wearer of peacock-feathered bangles Who is bejeweled with armlets with bracelets Who is like Krishna's radiance Who is the dark-complexioned Who is equivalent to Sankarshana
o the Goddess Who is with shoulders like Indra's flag
the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess
Who is the vessel-holder Who is the lotus-holder Who is the holder of Shiva's neck Who is the holder of rope Who is the holder of bow Who is the holder of Chakra Who is the bearer of various weapons
to the Goddess Who is the wearer of earrings of whole ears
the Goddess the Goddess
Who is beautiful as the moon Who is adorned shining crown
the Goddess Who is having peacock-feathered pennant
the Goddess
Who is the observer of fasts as young girls
Goddess of the three worlds the Goddess of the celestials
the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess
Who is the protector of the three worlds Who is the destroyer of Mahisha Who is very cheerful Who is the ultimate amongst the Celestials Who is Siva's half
Who is victorious
10

Page 11
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60, 6. 62. 63. 64. 65. 66, 67. 68. 69. 70, 7. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 8. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 9. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99
100. O. O2. 03. 04. 105. 06. 07. 08.
Aum Vijayayi namaha Aum Sangramajayapradhayi namaha Aum Varadhayi namaha Aum Vindhyavasinyi namaha Aum Kaliyi namaha Aum Kaliayi namaha Aum Mahakalyi namaha Aum Seedupriyi namaha Aum Mamsapriyi namaha Aum Pashupriyayi namaha Aum Bhootanushruthayi namaha Aum Varadhayi namaha Aum Kamacharinyi namaha Aum Papaharinyi namaha Aum Kirthyi namaha Aum Shreeyi namaha Aum Dhruthyi namaha Aum Siddhyi namaha Aum Hriyi namaha Aum Vidhyayi namaha Aum Santhathyi namaha Aum Mathyi namaha Aum Sandhyayi namaha Aum Rathryi namaha Aum Prabhayi namaha Aum Nithyayi namaha Aum Jyothsanayi namaha Aum Kanthayi namaha Aum Khamayi namaha Aum Dayayi namaha Aum Bandhananashinyi namaha Aum Mohanashinyi namaha Aum Putrapamrithyunashinyi namaha Aum Dhanakshayanashinyi namaha Aum Vyadhinashinyi namaha Aum Mruthyumashinyi namaha Aum Bhayanashinyi namaha Aum Padmapathrakshnyi namaha Aum Durgayi namaha Aum Sharanyayi namaha Aum Bhaktavathsalayi namaha Aum Saukhyadha namaha Aum Arogyadayi namaha Aum Rajyadhayi namaha Aum Ayurdhayi namaha Aum Vapurdhayi namaha Aum Suthadhayi namaha Aum Pravasarakshikayi namaha Aum Nagararakshikayi namaha Aum Sangramarakshikayi namaha
Aum Shatrusankathayi Rakshika namaha
- Obeisances to t
- Obeisances to - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to
- Obeisances to - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to t - Obeisances to 1 - Obeisances to 1 - Obeisances to - Obeisances to t - Obeisances to 1 - Obeisances to t - Obeisances to - Obeisances to 1 - Obeisances to 1 - Obeisances to 1 - Obeisances to 1 - Obeisances to 1 - Obeisances to 1 - Obeisances to - Obeisances to 1
Aum AtaviduhkhandharaRakshikayi namaha - Obeisances to
Aum Sagaragirirakshikayi namaha Sarvakaryasiddhi Pradayikayi namaha Aum Durgayi namaha
- Obeisances to 1 - Obeisances to 1 - Obeisances to 1
Aum naanavidha parimala pathra pushpam samarpyami- The puja

he Goddess the Goddess he Goddess he Goddess the Goddess the Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess he Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess the Goddess
Who is the conqueror
Who is the granter of victory in wars Who is the bestower Who is the resident of the Vindhyas
Who is dark-Complexioned
of death
Who is the wife of Mahakala Who is fond of sacred drinks Who is fond of sacred flesh Who is fond of all beings Who is the well-wisher of Bhootaganas of bestower Who is acting on one's own concurrence Who is the destroyer of sins Who is famed
Who is propitious
Who is courageous
Who is unbeaten Who is the holy chant of hymns Who is the wisdom Who is the granter of issues Who is wise
Who is twilight
Who is night
Who is dawn
Who is eternal
Who glows as flames Who is the radiant Who is embodiment of forgiveness Who is compassionate Who is the detacher of attachments Who is the destroyer of desires Who is the sustainer of son's untimely death Who is the controller of wealth decrease Who is the vanquisher of ailments Who is the destroyer of decease Who is the remover of fear Who possess eyes as the lotus leaf Who is the remover of distress Who is the granter of refuge Who is the lover of devotees Who is the bestower of well-being Who is the granter of healthy life Who is the bestower of kingdoms Who is the granter of longevity Who is the granter of attractive appearance Who is the granter of concerns Who is the protector of travelers Who is the protector of lands Who is the protector of wars Who protects from distress of opponents
the Goddess Who protects from ignorance and distress
che Goddess the Goddess the Goddess
Who is the protector of oceans ad mountains Who is the granter of success in every efforts Durga
with different types of flowers are brought to an end
11

Page 12
Sri Lakshmi Ashtottara Nâmavali- The 108 Name
AUM Prakrithai namaha AUM Vikrithai namaha AUM Vidyayai namaha AUM Sarwabhuuthahithapradhaayai AUM Srudhayai namaha AUM Vibuuthai namaha AUM Surabyai namaha AUM Paramaathmikaayai namaha AUM Vaache namaha
. AUM Padhmaalayai namaha . AUM Padhmayai namaha
AUM Suchaye namaha
. AUM Swaahayai namaha . AUM Swadhayai namaha . AUM Sudhayai namaha . AUM Dhanyaayai namaha . AUM Hiranmaye namaha . AUM Lakshmai namaha
AUM Nithyapushtaayai namaha
. AUM Vibaavaryai namaha . AUM Adhithyai namaha . AUM Dhithyai namaha . AUM Deepthaayai namaha
AUM Vasudhaayai namaha
. AUM Vasudhaarinyai namaha . AUM Kamalaayai namaha . AUM Kaanthaayai namaha . AUM Kaamaakshi namaha . AUM Kridhasambhawayai namaha . AUM Anugrahapadhaayai namaha , AUM Budhaye namaha . AUM Anagaayai namaha . AUM Harivallabhaayai namaha . AUM Asookayai namaha . AUM Amrthaasyayai namaha . AUM Deepthaayai namaha
AUM Lokasookavinaasiyai namaha
. AUM Dharmanilayai namaha . AUM Karunaayai namaha . AUM Lokamaathre namaha . AUM Padhmapriyaayai namaha . AUM Padhmahasthaayai namaha . AUM Padhmaakshyai namaha
AUM Padhmasundharyai namaha
. AUM Padhmodhbhavaayai namaha . AUM Padhmamukkai namaha . AUM Padhmanabhapriyaayai namaha . AUM Ramaayai namaha . AUM Padhmamaalaadharaayai namaha
AUM Devyai namaha
. AUM Padhiminyai namaha
AUM Padhmagandhinyai namaha
. AUM Punnyagandhayai namaha . AUM Suprasannayai namaha
Obeisances to the ( Obeisances to the ( Obeisances to the ( Obeisances to the ( Obeisances to the ( Obeisances to the Obeisances to the ( Obeisances to the Obeisances to the ( Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the G Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the Obeisances to the

s of Goddess Lakshmi
Goddess Who is the nature Goddess Who is in multifaced nature Goddess Who is the wisdom Coddess Who grants universal pleasures Goddess Who is worshipped by all Goddess Who grants wealth Goddess Who controls the celestial Goddess Who is omnipresent Goddess Who speaks and the sound is as nectar Goddess Who resides on the lotus flower Goddess Who is as lotus Goddess Who is pure Goddess Who is auspicious Goddess Who disperse inauspiciousness Goddess Who of nectar Goddess Who characterize of appreciation Goddess Who has a manifestation as gold Goddess Who grants wealth and prosperity Goddess Who gains strength day by day Goddess Who is glowing faced Goddess Who sparkles as the Sun Goddess Who answers prayers Goddess Who is as a flame Goddess Who is the divinity of earth Goddess Who is the deity of earth Goddess Who is seated on lotus and guards the earth Goddess Who is the consort of lord Vishnu Goddess Who possess very attractive eyes Goddess Who emerges through the lotus flower Goddess Who bestows good desires Goddess of wisdom
Goddess Who is sinless Goddess Who is the companion of lord Vishnu Goddess Who drives out sorrows Goddess Who of nectar Goddess Who owns radiant face Goddess Who gets rid of worldly dilemmas Goddess Who set up eternal law Goddess Who is sympathetic Goddess Who is the universal mother Goddess Who Loves lotus flowers Goddess Who has possession of hands like lotus Goddess Who is the owner of eyes as lotus Goddess Who is as beautiful as the lotus Goddess Who come out from the lotus Goddess Whose face is similar to lotus addess Who is the consort of Padhmanabha (lord Vishnu) Goddess Who is fond of of lord Vishnu Goddess Who wears the garland made of lotus flowers Goddess Who is the mother of all Goddess Who akin to the lotus Goddess Who possess aroma as the lotus Goddess Who is The Divine fragrant Goddess Who empathetic
12

Page 13
55.
56.
57.
58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.
77.
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.
85.
86. 87.
88.
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
AUM Prasaadhaabhimukkai namaha AUM Prabaayai namaha
AUM Chandhravadhanaayai namaha
AUM Chandhraayai namaha AUM Chandhrasahoodharyai namaha AUM Chathurbhujaayai namaha AUM Chandhraruupayai namaha AUM Indhiraayai namaha AUM Indhuseethalaayai namaha AUM Aahlaadhajananyai namaha AUM Pushtiyai namaha AUM Sivaayai namaha AUM Sivankaryai namaha AUM Saththyai namaha AUM Wimalaayai namaha AUM Viswajananyai namaha AUM Pushtiyai namaha AUM Dhaaridhiyanaasinyai namaha AUM Peethapushkarinyai namaha AUM Saanthayai namaha AUM Suklamaalyaambaraayai namaha AUM Bhaskaryai namaha AUM Bilwanilayaayai namaha AUM Waaraaroohaayai namaha AUM Yasasvinyai namaha AUM Vasundharayai namaha AUM Udhaaraangaayai namaha AUM Harinnyai namaha AUM Hemamaaliyai namaha AUM Dhanadhaannyakaryai namaha AUM Sidhaye namaha AUM Sthrinasowmyaayai namaha AUM Subapradhaayai namaha
Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to thi Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th
AUM Nrapvesmagathaanandhayai namahaObelisances to th
AUM Varalakshmyai namaha AUM Vasuppradhayai namaha AUM Vasupradhaayai namaha AUM Subhaayai namaha AUM Hiranyappraakaaraayai namaha AUM Samudhrathanayaayai namaha AUM Jayaayai namaha AUM Mangalaayai namaha AUM Devyai namaha
Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th
AUM Vishnuvakshasthalasthithaayai namaha Obeisances t
AUM Vishnupathniyai namaha
Obeisances to th
100. AUM Naaraayanasamaasrithaayai namahaObelisances to th 101. AUM Dhaaridhradwamsinyai namaha 102. AUM Devilakshmi namaha 103. AUM Sarvopadhravavaarinyai namaha 104. AUM Navadurgayai namaha 105. AUM Mahaakalyai namaha 106. AUM Brahmavishnusivaathmikaayai namaha Obeisances to 107. AUM Thrikaalagnaanasampannaayai namaha Obeisances to 108. AUM Bhuvaneswaryai namaha
Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th Obeisances to th
Obeisances to th
Aum naanavidha parimala pathra pushpam samarpyami- The pu

e Goddess Who awards boon and desires e Goddess Who is glowing as the Sun e Goddess Who has Face like a Moon e Goddess Who is cool as the moon e Goddess Who is the sister of the moon e Goddess Who possess four arms e Goddess Who is fine-looking as the moon e Goddess Who is bright as the sun e Goddess Who unpolluted as the moon e Goddess Who hands down happiness e Goddess Who furnishes healthy life e Goddess Who is auspicious e Goddess Who personifies auspiciousness e Goddess Who signifies reality e Goddess Who is unadulterated e Goddess Who is the universal supreme mother e Goddess Who is the holder of wealth e Goddess Who is the eradicator of poverty e Goddess Who Goddess Who possess pleasant eyes e Goddess Who provides peaceful life e Goddess Who One Who wears white clothes e Goddess Who is fascinating as the Sun e Goddess Who resides under the bilva tree e Goddess Who confers all requests and assistance e Goddess Who offers eminence and destiny e Goddess Who is the daughter of mother earth e Goddess Who possess a gorgeous body e Goddess Who is as a deer e Goddess Who enjoys garland made of gold e Goddess Who bequeath wealth e Goddess Who is the protector of life e Goddess Who shows righteousness on women e Goddess Who awards auspicious possessions e Goddess Who lives in fortress e Goddess Who provider of prosperity e Goddess Who confers wealth e Goddess Who is very auspicious e Goddess Who is promising e Goddess Who awards gold e Goddess Who is the daughter of the ocean e Goddess Who is the caretaker of victory e Goddess Who is the most propitious e Goddess Who is the deity easy to meditate o the Goddess Who resides in mind of lord Vishnu e Goddess Who is the companion of lord Vishnu e Goddess Who search sanctuary in lord Narayana(Vishnu) e Goddess Who eradicates dearth and poverty e Goddess Who is the real Goddess e Goddess Who chases away despondency e Goddess Who is the all nine forms of Durga e Goddess Who is a form of Goddess Kali o the Goddess Who is the form of Brahma Vishnu and Siva o the Goddess Who is conscious of past, present and future e Goddess Who is the supreme Goddess or diety
ja with different types of flowers are brought to an end
13

Page 14
Sri Krishna
AUM Achalaayai namaha AUM Achyutaayai namaha AUM Adbhuthaayai namaha AUM Adhidhevaayai namaha AUM Adhithyaayai namaha AUM Ajanmaayai namaha AUM Ajayaayai namaha AUM Aksharaayai namaha AUM Amruthaayai namaha AUM Anaadhiyai namaha AUM Anandhasagaryai namaha AUM Ananthaayai namaha AUM Ananthajithyai namaha AUM Anayaa yai namaha AUM Aniruddhaayai namaha AUM Aparajethaayai namaha AUM Avyukthaayai namaha AUM Balagopaalaayai namaha AUM Balinae namaha AUM Chathurbhujhaayai namaha AUM Danavendhraayai namaha AUM Dayaluyai namaha AUM Dayanidhiyae namaha AUM Daevaadhidhaevaayai namaha AUM Daevakinandhanaayai namaha AUM Daeveshyai namaha AUM Dharmadhyakshayai namaha AUM Dwaarkapathyai namaha AUM Goapaalaayai namaha AUM Goapaalpriyaayai namaha AUM Goavindhaaayai namaha AUM Gyaneshwaraayai namaha AUM Hariyae namaha AUM Hiranyagarbhaayai namaha AUM Hrishikaeshaayai namaha AUM Jagadguruvae namaha AUM Jagadeeshaayai namaha AUM Jagannathaayai namaha AUM Janardhanaayai namaha AUM Jayanthaayai namaha AUM Jyothiraadhithyaayai namaha AUM Kamalnaathaayai namaha AUM Kamalanayanayai namaha AUM Kamsanthakaayai namaha AUM Kanjalochanaayai namaha AUM Kaeshavaayai namaha AUM Krishnaayai namaha AUM Lakshmikaanthanaayai namaha AUM Lokadhyakshaa yai namaha AUM Madhanaayai namaha AUM Madhavaayai namaha AUM Madhusuudhanayai namaha AUM Mahendhraayai namaha AUM Manamoahanayai namaha
Ashtottara Nâ.
- Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to

mavali- The 108 Names of Load Krishna
the God who is in the state of motionless the God who is perfect and infallible the God who is astonishing the God who is the source of the Lords the God who is the son of Adhithi the God who is limitless and continuous the God who is the conqueror of life and death the God who is the eternal Lord the God who is sweet as nectar the God who is the primary cause the God who is compassionate the God who is infinite the God who is ever victorious the God who has no leader the God who cannot be stymied the God who cannot be conquered the God who is as clear as crystal the God who is the child Krishna the God who is the Lord of potency the God who is with four arms the God who is the awarder of boons the God who is liable of sympathy the God who is the compassionate Lord the God who is the Lord of the Dhevas the God who is the Son of mother Devaki the God who is the regulator of the Lords the God who is the Lord of dharma the God who is the Lord of Dwarka the God who plays with the cowherds,Gopas the God who is the lover of cowherds the God who cares the cows and the whole nature the God who is the lord of knowledge the God who is the lord of nature the God who is the all prevailing creator the God who is the lord of all senses the God who is the guardian of the universe the God who is the protector of all beings the God who is the Lord of the universe the God who bestows boons the God who is the conqueror of all opponents the God who is the resplendence of the sun the God who is the companion of Goddess Lakshmi the God who is with the eyes of a lotus bud the God who is the demolisher of Kamsa the God who possess Lotus shaped eyes the God who possess black, long, matted locks the God who is dark-blue complexioned body the God who is the partner of Goddess Lakshmi the God who possess all the three Worlds the God who is the Lord of love the God who is knowledgable the God who is the caused the death of demon Madhu the God who is the Lord of Indra the God who is all pleasing

Page 15
55. 56. 57. 58. 59. 60. 6. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99
100. 0. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.
AUM Manoaharaayai namaha AUM Mayuuraayai namaha AUM Moahanayai namaha AUM Muralyai namaha AUM Murliidharayai namaha AUM Murliimanoaharaayai namaha AUM Nandhgoapaalaayai namaha AUM Naarayanaayai namaha AUM Niranjanaayai namaha AUM Nirgunaayai namaha AUM Padhmahasthaayai namaha AUM Padhmanabhaayai namaha AUM Parabrahmanae namaha AUM Paramaathmaayai namaha AUM Paramapurushaayai namaha AUM Parthasaarthyai namaha AUM Prajapathayae namaha AUM Punyaa yai namaha AUM Purshoaththamaayai namaha AUM Raviloachanaayai namaha AUM Sahasraakashaayai namaha AUM Sahasrajithaayai namaha AUM Sahasrapaathayae namaha AUM Saakshyaayai namaha AUM Sanathanaayai namaha AUM Sarvajananyai namaha AUM Sarvapaalakaayai namaha AUM Sarvaeshwaraayai namaha AUM Sathyavachanaayai namaha AUM Sathyavrathaayai namaha AUM Shaanthaayai namaha AUM Shraeshtaayai namaha AUM Shrikaanthaayai namaha AUM Shyaamaayai namaha AUM Shyaamsundharaayai namaha AUM Sudarshanaayai namaha AUM Sumedhaayai namaha AUM Suraeshamyai namaha AUM Swargapathiyai namaha AUM Thrivikramaayai namaha AUM Upaendhraayai namaha AUM Vaikunthanathaayai namaha AUM Vardhamaanahyai namaha AUM Vaasudhaevaayai namaha AUM Vishnuve namaha AUM Vishwadakshinaayai namaha AUM Vishwakarmaayai namaha AUM Vishwamurthiyai namaha AUM Vishwarupaayai namaha AUM Vishwathmaayai namaha AUM Vrishaparvaayai namaha AUM Yaadavaendhraayai namaha AUM Yogyai namaha AUM Yoginampathiyai namaha
- Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to - Obeisances to
Aum naanavidha parimala pathra pushpam samarpyami- The puj

the God who is very much beautiful the God who possess a peacock feathered-crest the God who is most gorgeous the God who is Plays flute the God who holds the flute in his hands the God who plays flute the God who is the son of Nandha the God who is the refuge of all the God who is perfect the God who is with any belongings the God who possess hands as lotus the God who possess a lotus shaped navel the God who is the absolute truth the God who is the Lord of all beings the God who possess the utmost personality the God who is the charioteer of Partha Arjuna the God who is the controller of all creatures the God who is extremely pure the God who is the supreme soul the God who possess sun as one eye the God who possess thousand-eyes the God who annihilates thousands the God who is with thousand foots the God who witnesses all deeds the God who is eternal the God who is omniscient the God who is the protector of all the God who is the Lord of all beings the God who speaks always the truth the God who is Dedicated to the Truth the God who is always peaceful the God who is the most glorious the God who is the most striking the God who possess dark-Complexioned body the God who is the cause of the attractive climates the God who is the most generous the God who is the most intelligent the God who is the Lord of all demi-Gods the God who is the Lord of heavens the God who is the vanquisher of the three worlds the God who is the brother of Indra the God who is the Lord of Vaikuntha the God who is formless the God who is all prevailing the God who is the all prevailing the God who is skilful the God who is the creator of the universe the God who is of the form of the whole universe the God who displays the universal form the God who is the soul of the universe the God who is the Lord of dharma the God who is the King of the Yadav clan the God who is the supreme teacher the God who is the Lord of the yogis
a with different types of flowers are brought to an end
15

Page 16
Mahishasura Mardini Stotram 20
Ayi giri nandini, nandhitha medhini, Viswa vinodh Giriwara Vindhya sirodhi nivasini, Vishnu Vilasini, Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini, Bhoori ku Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kaparc
Victory and achievement to vou Oh beloved daugh, Who makes the entire earth joyful, Who is pleasedt Who is the daughter of Nanda Who inhabist on the Who plays with Lord Vishnu, Who has a splendida, Who is admired hy' other goddesses, Who is the con Who has several families, Who does good to her far Who has captivating braided hair, Who is the daug And who is the Slayer of Mahishasura.
Suravara varshini, durdara darshini, Durmukhamar: Tribhuvana poshini, Sankara thoshini, Kilbisisha m Danuja niroshini. Dithisutha roshini,Durmatha sosi Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapard
Victory and conquest to you, Oh wonderful daught Oh goddess who showers hoons on devas, Who pen Who accepts ugly faced monstesr, Who enjoys in he Who looks after the three worlds Who pleases Lora Who get rid of effect of sins, Who rejoices with the Who is irritated on the progenies of Dhanu, Who is Who discourages those with arrogance, Who is the Who has captivating braided hair, Vlho is the daug And who is the slaver of Mahishasura.
Ayi Jagadambha Madambha , Kadambha, Vana pri Shikhari siromani, thunga Himalaya,Srunga nijala Madhlu Madure. Mdhukaitabha banjini, Kaitabha b Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kapar
Victory and success to you, Oh dearest daughter of Oh, mother of the whole world, Who loves to live i Who enjoys to Smile, Who lives in the apex mounta Who is charming than honey, Who keeps the raw n, Who is the slaver of Kaidabha, Who takes pleasure Who has captivating braided hair, Who is the daug And who is the Slayer of Mahishasura.
Ayi satha kanda, vikanditha runda, Vithunditha sh Ripu Gaja ganda Vidhaarana chanda, Paraakrama Nija bhuja danda nipaathitha khanda, Vipaathitha r Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kaparc

) stanzas of Mahishasura Mardini
ini nandanuthe. Jishnu nuthe, dumbini bhoori kruthe, lini, shaila Suthe. - 1
ter of the mountain, with this universe, crest of mountain Windhyas, bpearcance, sort of the Lord possess the blue neck, mily.
hter of a mountain.
shani, harsha rathe, oshini, ghosha rathe, hini, Sindhu Suthe, ini. Shaila Suthe. - 2
er of the mountain, alizes those who are undisciplined 2ing happy,
Shiva,
holy Sound,
annoyed with the children of Dithi, daughter of the Ocean, hter of a mountain.
ya vasini, Hasarathe, ya, madhyagathe, anjini, rasa rathe. dini. Shaiła Suthe. -3
the mountain, in the jungle of Kadambha trees, in of the great Himalayas laterials of Madhu and Kaidabha,
in her dancing, hter of a mountain.
ında, Gajathipathe, shunda, mrugathipathe, munda, bhatathipathe, lini. shaila Suthe. -4
16

Page 17
Victory and triumph to you, Oh loveing daughter C Oh Goddess who smashes the heads of monster in Who splist the trunks of elephants in battle, Who jo Which slics the heads of elephants to bit, Who sepa With her own arms, Who has captivating braided h And who is the slayer of Mahishasura.
Ayi rana durmathaShathru vadhothitha, Durdhara Chathura vicharadureena maha shiva, Duthat kruth Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi, Dhanava di Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapar
Victory and conquest to vou, Oh beloved daughter Oh Goddess who has the vigor which never reduce Who made Pramatha, the attendant of Lord Siva, a Who took the verdict to destroy the asuras, Who ar Oh Goddess who has captivating braided hair. Wh And who is the slayer of Mahishasura.
Ayi Saranagatha vairi vadhUvara, Veera varaa bha Tribhuvana masthaka soola virodhi, Sirodhi kritha Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa Mukhari Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapar
Victory and accomplishmenst to you, Oh wonderfu Oh Goddess who pardons and bestows refuge, Tot Whose wives come in search of refige for them, Of Ready to throw on the heads of those, Who creates Oh Goddess who excesl likes the bright sun, Andw Produced by the thumping of drums by the devas, Oh Goddess who has captivating braided hair, Wh And who is the slayer of Mahishasura.
Ayi nija huum kruthimathra miraakrutha, Dhoomra Samara vishoshitha sonitha bheeja, Samudhbhava Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava, Tarpi Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapar
Victor over victory to you, Oh gorgeous daughter Oh, Goddess who blew away hundreds of monster With her mere sound of "Hum 'Oh Goddess who i deriving from the seeds of blood. Which fell in the Oh Goddess who enjoyst in the company of Lord And the Ogres Shumbha anai Vishumbhaho vere Oh Goddess who has captivating braided hair, Wh And who is the slayer of Mahishasura.
Dhanu ramushanga rana kshana sanga, Parisphura Kanaka pishanga brushathika nishanga, Rasadbhat Kritha chaturanga bala kshithirangakadath, Bahur,

if the mountain,
to hundreds of pieces, urneys on the courageous lion, rates the heads of the generals of the enemv, air, Who is the daughter of a mountain.
nirjjara, shakthi bruthe, a pramadhipathe, hutha kruithaanthamathe, dini, shaila Suthe. .5
of the mountain, 2s, To achieve success Over enemies in the battlefield, cknowledgedfor his tricky Strategy, as her assistant, e dreadful people, with immoral feelings and mind, o is the daughter of a mountain.
ya dhayakare, mala shoolakare, kruthatigmakare, dini. Shaila Suthe. -6
ldaughter of the mountain, he heroic defense force of the enemy rank,
Goddess who is armed with tridenf, great pain to the three worlds, ho is provoked by sound of “Dhumi. Dhumi. ”
O is the daughter of a mountain.
a villochana Dhoomra saithe, sonitha bheejalathe, tha bhootha pisacha rathe, dini, shaila Suthe. -7
of the mountain, S Who had smoking eyes is the blood red creeper, battlefield.
Siva,
sacrificed in the battlefield, o is the daughter of a mountain.
danga matath katake, a shrunga hatavatuke, anga ratadhpatuke.
17

Page 18
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapa
Victory and success to you Oh dear daughter of t, Oh Goddess who adorn herself with ornaments, ( When she acquires her bow set to fight, Oh Godd In the field of hattle with a gleaning Sword And, Oh Goddes, who made the conflict ground of the In to a stage of drama with screaming little soldi Oh Goddess who has captivating braided hair, W. And who is the slaver of Mahishasura,
Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda, Parastuti ta Bhana Bhamabhinjimi bihingrutha noopura, Sinjit Nadintha nataartha nadi nada nayaka, Naditha na Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kap:
Victory and conquest to vou, Oh wonderful daug Oh Goddes whose victory is sung, By the whole Which is fascinated in singing her victory, Oh Go who focus for the attention of Lord Siva, By the f, While she is engaged in dancing. Oh Goddess w. By the dance and drama by versatile actors, eve, Oh Goddess who has captivating braided hair, And who is the slayer of Mahishasura.
Ayi Sumana sumana, Sumana Sumanohara kanth Sritha rajani rajani rajani, Rajaneekaravakthra v Sunayana vibhramarabhrama, Bhramarabrahman Jaya Jaya hey Mahishasura mardini , Ramya kap
Victory’ and achievements to voit, Oh lovelv daug Oh Goddess of the people with excellent mind, W. Oh Goddess who emerges very pretty to the supe Who is as cool as the moon, to those in the dark, Oh Goddess whose very pretty flower like eves a Oh Goddess who attracts devotees, like a flower Oh Goddess who attracts her lord like a bee, Oh Goddess who has captivating braided hair, W And who is the slaver of Mahishasura,
Sahitha maha hava mai lama hallika, Mallithara Virachithavallika pallika mallika billika, Bhillik Sithakruthapulli samulla sitharuna, Thallaja pall Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kap
Victory and sensation to you. Oh wonderful daug Oh Goddess who becomes pleased in the sport c Oh Goddess who is surrounded by hunters, Who. And the tribes of Mallikas, Jilakas and Bhilaka The famous fully opened flowerOh Goddess, wh

ardini, Shaila Suthe. -8
he mountain, Dn her sharp limbs in the field of battle, es , Moho killed her enemies, the shaking of her golden brown spots, four fold army
er's
ho is the daughter of a mountain.
tpara vishvanute , cha mohitha bhootha pathe, atya sugaanarathe, ardini, Shaila Suthe. -9
hter of the mountain,
universe,
oddess ashing echo made bv her anklets, hogets charmed, n while she is half of Lord Siva's body Who is the daughter of a mountain.
iyuthe,
ruthe,
radhipadhe, bardini, Shaila Suthe. - O
hter of the mountain, ho is greatlvo cordial to such people, 2rior minded, Oh Goddess with moon like face, Oh Goddess whose face excels in the moon light, ttracts the bees,
which attractshony bees,
Who is the daughter of a mountain.
laka mallarathe, a varga Vruthe, ava saalithe, ardini, shaila Suthe. ཨ་ t 1
ghter of the mountain,
of battle, assisted by warriors, se hut is enclosed by creepers, ts,Oh Goddess who is as pretty as O is as pretty as the creeper fill of red tender leaves,
18

Page 19
Oh Goddess who has captivating hraided hair, Wi And who is the Slayer of Mahishasura.
Avirala ganda kalatha mada medura, Matha mata Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi, Roopa Ayi suda thijjana lalasa mamasa, Mohana manmat Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapa
Victory and win to you, Oh fantastic daughter oft. Oh Goddes who walks like a roval elephant in ru, Oh Goddess, who is the daughter of the ocean of Oh Goddess who is the decoration of the three we Who fills the minds of pretty ladies with desire Oh Goddess who has captivating braided hair Wh And who is the slaver of Mahishasura.
Kamala dalaamala komala kanthi, Kala kalithaam Sakala vilasa Kala milayakrama, Keli chalatihkala Alikula sankula kuvalaya mandala, Mauli miladh Jaya Jaya hey Mahishasura mardini. Ramya kapar
Victory and realization to you, Oh Sweet daughter Oh Goddes whose clean forehead, Which is of frc Oh Goddess who moves like the Spotlessly pretty Which Move with delicate steps, And which is the Oh Goddess, Whose tress is surroundedBy hees f Which normally crowd the tops of lotus flowers, Oh Goddess who has captivating braided hair, W, And who is the slayer of Mahishasura.
Kara murali rava veejitha koojitha, Lajitha koki Militha pulinda manohara kunchitha. Ranchitha S Nija guna bhootha maha Sabari gana, Sathguna sa Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapa Victory and subjugation to you, Oh valued daugh Oh Goddess with sweet tender thoughts, Whose cy Made through the flute in her hands, Put the lova, Oh Goddess who stavs in pleasant mountain gro Oh Goddess, whose playful stadium Is filled with Who have countless qualities similar to her, Oh Goddess who has captivating braided hair, W And who is the slayer of Mahishasura.
Kati thata peetha dukoola vichithra, Mayuka thir Pranatha suraasura mouli mani sphura, Damsula Jitha kanakachala maulipadorjitha, Nirbhara kunj Jaya Jaya hey Mahishasura mardini Ramya kapi

no is the daughter of a mountain.
nga rajapathe,
payonidhi raja Suthe, ha raja Suthe, rdini, shaija Suthe. -12
he mountain, t, In Whose face there is a profuse flow of ichors, milk, From where the pretty moon took his birth, prlds, Oh Goddess who is worshipped by the God of love,
'O is the daughter of a mountain.
hala bala lathe,
hamsa kule.
bhakulalikule, "dini, shaila Suthe. - 13
of the mountain, gile prettiness, ls like pure and tender lotus leaf
SYails,
epitome of arts,
rom bakula trees,
ho is the daughter of a mountain.
a manumathc,
haila nikunjakathe,
ambrutha kellithale,
rdini, Shaila Suthe. -14 ter of the mountain,
harming enchanting music, ble voiced nightingale to Shame,
es, Which resound with the voice of trihal folks, flocks of trihal women,
'ho is the daughter of a mountain.
askrutha Chandra ruche, sannka Chandra ruche,
ara kumbhakuche. ardini, Shaila Suthe. 5
19

Page 20
Victory and accomplishments to vou, Oh venerated Oh goddess, who wears yellow silks on her waist, That puts the moon to shame, Oh goddess, whose t Because of the mirror image of the light. From the Oh Goddess whose breasts which challenge, The f Oh Goddess who has captivating braided hair, Wh And who is the slayer of Mahishasura.
Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika, Sarakaraik Krutha Sutha tharaka sangaratharaka, Sangarathar Suratha Samadhi samana Samadhi, Samadhi Sama Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapar
Victory and capture to vou, Oh precious daughter Oh Goddess, whose splendou Defeats the Sun wit Oh Goddess, who is saluted by the Sun, Who has t Oh Goddess who was praised. By Tharakasura afi In the battle between him and vour son, Oh Godde And the rich merchant called Samadhi. Who went Oh Goddess who has captivating braided hair, Wh And who is the slaver of Mahishasura,
Padakamalam karuna nilaye varivasyathi, yo anud Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya Sa katha Thava padameva param ithi Anusheelayatho mam Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapar
Victory and attaininenst to you, Oh fantastic daugh Oh Goddess, in whom mercy lives, And who is aus He who worships thine lotus feet, Daily without fa. Would for sure he endowed with wealth. By that G And if I consider thine feet as only refuge Is there Oh Goddess who has captivating braided hair Wh And who is the slaver of Mahishasura.
Kanakala sathkalla sindhu jalairanu Sinjinuthe gun Bhalathi sa kim na Shachi kucha kumbha Thati pa Thava charanam saranam kara vani Nataamaravaa Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapar
Victory and triumphs to you, Oh brilliant daughter He who spray the water of the Ocean Taken in a ge Oh Goddess will get the Sane pleasur. Like the in The pot like breasts of his wife Suchi, So I take ref, Which is also place where Shiva resides, Oh Goddess who has captivating braided hair, W, And who is the Slayer of Mahishasura.
Thava Vimalendu kulam vadnedumalam Sakalay Kimu puruhootha pureendu mukhi Sumukhibhee Mama thu matham Shivanama dhane Bhavathi kr

li daughter of the mountain, Which has Strange brilliance, Oe nails stand out like the moon, coronets of Gods and asuras who how at her feet, prehead of elephants and the crests of golden peak, O is the daughter of a mountain.
a nuthe.
aka Soonu Suthe, adhi Sujatharathe, dini, shaia Suthe. - 6
of the mountain,
h his thousand emissions
housands of rays,
er his defeat, SS who was pleased with King Suratha, in to Samadhi, And who prayed for endless Samadhi, 'O is the daughter of a mountain.
hinan sa shive. m na bhaveth, a kim na shive. dini, Shaila Suthe. 17
hter of the mountain, piciousness itself,
il,
oddess who lives on lotus, anything that I will not get, to is the daughter of a mountain.
ia ranga bhuvam, ri rambha sukhanubhavam, ninivasi shivam, dini, Shaila Suthe. - 18
of the mountain, olden pot , on your play’ ground, dra in heaven, when he fondles. tige in thine feet Oh Goddess,
ho is the daughter of a mountain.
ananu kulayathe, rasou vimukhi kriyathe, paya kimu na kriyathe,
20

Page 21
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya k
Victory' and pren’ails to you, Oh gorgeolus dau He who keeps thine face adorned by moon, in By the hey of pretty beauties with moon like And so oh Goddess who is held in esteem by S Oh Goddess who has captivating braided hai And who is the slayer of Mahishasura.
Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva Thva Ayi jagathojanani kripayaa asi thatha anumit Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha, Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya k
Victory canci subjugations tovou, Oh lovely da Please shower some mercy on me. As you are
Oh mother of the universe, he pleased To give To consider you as my motherAnd do not disc But be pleased to drive away all my sorrows,
Oh Goddess who has captivating braided hai And who is the slaver of Mahishasura,

apardini, shaila Suthe. - 9
ghter of the mountain, his thought would never face rejection, ace. In the celestial Indra's court,
iva, I am sure you would not reject my wishes,
, Who is the daughter of a mountain.
ya bhavthavyam ume, nasi rathe
durutha pamapakarute apardini, shaila Suthe. -20
ughter of the mountain, most generous on the oppressed.
me the independence, ard my prayer even if it is improper,
r, Who is the daughter of a mountain.
2

Page 22