கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இலங்கையில் ஈழமும் கனடாவில் கியூபெக்கும்

Page 1
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Au

izham.net) TM1650 / Aug 2010

Page 2
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 3
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 4
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 5
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 6
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 7
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 8
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 9
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 10
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 11
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 12
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 13
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 14
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 15
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 16
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 17
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 18
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 19
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 20
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 21
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 22
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 23
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 24
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 25
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 26
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 27
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 28
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 29
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Aug 2010


Page 30
FREE E-BOOK (www.thamizham.net) TM1650 / Au

izham.net) TM1650 / Aug 2010