கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: நாளை 2010.05.15

Page 1
jpwe;j ntspapy; cyhtpl xU Gjpa ,izak;
nuhnwhd;Nuhg; gy;fiyf; fofj; jpd;njd;d hrpahf;fw;i ffSf;fhd epWtdKk;tpd;ru;gy;fiyf;fof Kk;,ize;J Mz;L NjhWk;elj; Jk; jkpopay; khehL ,e;j Mz;Lk; Nk khjk; 13-15 Njjpfspy; eilngw cs;s J. jkpo;kf;fisg;nghWj;j tiu ,e;jf; fhyfl;lk; kpfTk;
Ö>μ 4 www.tamilpulse.net
jkpo; $W ey;Yyfq;fspy; gd xLf;FKiw> rpe;jidr; Rw;Nw
Ie;jhtJ jkpopay; khehL Nk 13-15> 2010 nuh
neUf;fbfisAk; rthy;fisAk; ms;s p vwpfpw fhyfl;lkhf mikfp wJ. njd;dhrpa ehLfspYk; ,J xU rpf;fy; kpFe;j fhykhfNt ,Uf; fpwJ. ,e;j epiyapy; ‘jkpo;$Wk; ey;Yyfq;fisf; fl;b vOg;Gjy;: gd;ikg;ghL> xLf;FKiw> rpe;j idr;Rw;Nwhl;lq;fs;” vd;Dk; nghU
spy; Ie;j ,lk; ngW Jk; Njit su;fs;> vO r%f Mu;t jsj;jpy; ,J mik Mz;Lfs
May 15, 2010

Ö>μ 5, 2010
4
www.naalai.com NAALAI - FREE NEWS PAPER
y;Yyfq;fspy; gd;ikj;Jtk;> w> rpe;jidr; Rw;Nwhl;lq;fs;
Nk 13-15> 2010 nuhnwhd;Nuh gy;fiyf;fofk;.
;fisAk; f mikfp pYk; ,J Nt ,Uf; kpo;$Wk; vOg;Gjy;: w> rpe;j k; nghU
r%f mikg;Gf;fSk; gy;fiyf; fof r%fKk; xd;wpize;J ,e;j khehl;i l elj;jp tUfpd;wdu;.
jkpo; cyfq;fisf; fl;baikg; gjpy; gd;Kfg;ghL my;yJ gd; ikj;J tj;jpd;tfpghfk;vd;d ? gy; NtWgl;l xLf;FKiwfs; jkpo; cyfq;fspy; vt;thW njhopy;gL fpd;wd? ,tw;wpd; mfg;> Gwg; gupkh zq;f s;ahit? rpe;j idfs;> gz; lq;f s;> kdpju;f s;ehL tpl;L ehL khwp khwpr; Rw;N whb tUfpwikAk;> Gyk; ngau;Tk; vj;jifa jhf;fq; fis ekJ milahsq;fspYk; cyfq;fspYk; Vw;gLj;Jfpd;wd? Mfpa Nfs;tpfis Kd;dpiyg; gLj;J fpwJ ,e;j khehL.
r%ftpay;> Ez;fiyfs;> tuyhW> khDltpay;>murpay;> Gyk;ngau;tp ay;> ngz;zpak;> ,yf;fpak; Nghd;w gy;NtW Jiwfs; rhu;e;J khehl;by; Ma;Tf; fl;Liufs; rku;gpf;fg;gl cs;s d. cyfpd;gy; NtW ehLfspypUe;Jk; mWgJf;F Nkw;gl;l Gyikahsu;fSk; fiy Qu;fSk; gq;Nfw;fpwhu;fs;. rpwg;Gg; NgUiufisahw;wg; Nguhrpupau;
spy; ,lk; Jk; su;fs;> r%f jsj;jpy; ,J NjitahdJkhFk;. mikfpwJ. Mu;tyu;fs; ngWtJ Ie;jhtJ vOj;jhsu;fs;> xd;W$Lk; kpfTk; Nghd;Nwhu; jkpopay; njhlu;e;J nghUj;jkhd muq;fhfTk; fiyQu;fs;> Gyikah
Ma;Tj; khehL
Ie;J
rQ;Nr Jiw> fofk;> au; gl;lg; br;Nrup) fpd;w uh[; du;.
gbg;Gfs; fypNghu;zpahg; nyh]; Rg;gpukzpak; MfpNahu; nfsjkd; VQ;r epWtdk;> yp];)> fye;J (Nky; (tuyhw;Wj; gy;fiyf; Nguhrpup epiyg;
nfhs; ghz;
Mz;Lfshfg; gy;NtW jkpo;r;
www.tamilstudiesconference.ca - Pg 14

Page 2
C6 pl. tö5
நிம்மதியான வாழ்க்கை
RESP, RS Non-Medical Insura Disability, Critical-Illnes
மருத்துவ பரிசோதை
M
REdInsurance 4N7 RQY
INDUSTRIAL " ALLIANCE
LLLLKLLL LL LL LLLLLK LLLK LLLLLLLOL LLLLLS
One 47 ye
Open House - Sat
Θε Caiada Life
III
I
2%;&წჭ{&#xმს:!-
| Fir:Oil. Vieu"
Affiliate Really Inc. Brokerage."
Te: 416-290-12OO
416 PUNCH ME 416.786.24.63
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ப்புறுதி
க்கு ஒரு நிரந்தரத்தீர்வு
}P FundS nce, Life Insurance, is, Mortgage Insurance,
னை அற்ற காப்புறுதி
Ienan Rasanayagan ன் இராசநாயகம்
காப்புறுதி முகவர்
416-564-2008
LT.
MILF LILL
Bellamy & Eglinton
O Raised Bungalow

Page 3
NAALAI
Mrpupau; jiyaq;fk;
ehq;fs; gwpf;f KidtJ ‘mjpfhuk;” vd;w fdpiaj;jhd;
,J typ Rke;j khjnkdpy;kPjp khjq;f s;ahTk;typ Rkf;f hjitah vd; nwhU Nfs;tpAk; vOfpd;wJ. vy;yh khjq;fSNk ehk; typ Rke;j khjq;fNs. ,uj;j j;j hYk;vOjg;g l;l itahfj;j hd;mikfpwJ.
MapDk; ,d;iwa cyf xOq;fpy; ngUf;nfLj;Njhba FUjpia vk;khy;> cyfj;jhy;> ,e;jpahthy;Vd;fl;L g;gLj;j Kbatpy;i y ? ,jw;fhd Neubf; fhuzk;> ,q;F GFe;J tpisahLk;murpay;j hd;. vdNt me;j murpaiyg; Ghpe;J nfhs;s ehk;Kaw;rpf;f Ntz;L k;.
me;j murpay;,q;F vkf;F f;$w tpioAk;ghlk;- ‘vjph;fhyj;jpy;MAjg; Nghuhl;l topKiwiaj; Njh;e;njLf;fhNj” vd;gJ. mjd; Xh; gbj;jhfNt kf;fshl;rpf;fUj;J Uthf;fq;fis Nehf;fp ehk;eil gapy;fpd;Nwhk;.
,q;NfAk;Xh;Ntbf;i f. xU Nju;jiy xOq;fhf kf;fshl;rpapd;cau;tpOkp aq;fSf;F Vw;g elj;j Kbahj Gyk;ngau; jkpou;fs; vg;gb ‘ehL fle;j jkpoPo kf;fsitia” ,af;fg;Nghfpwhu;fs;vd;w mq;fyha;g;G ,ay;ghfNt vk;kpy;gyUf;F k;Vw;gLfpd;wJ.
kf;fshl;rp mikg;gpy; gy;NtW tifapyhd fUj;J NtWghLfs;> Kuz;g hLfs; vOtJ jtph;f ;f KbahjJjhd;. MdhYk;mj;j ifa fUj;J Kuz;ghLfis [dehaff; Nfhl;ghLfspd; mbg;gilapy; jPh;j;Jf; nfhs;tjw;fhd gz;Gfis> mwpthw;wiy tsh;j;Jf; nfhs;shj tiuf;Fk; mr; r%fk;,d;D k;gy gbfisj;jhz;l Ntz;ba mtrpak;Vw;gl;L tpLfpd;wJ.
,jid kWj;J f;nfhz;L fUj;J Kuz;ghL nfhs;Nthh;kPJ Nrw;i w thhp vwpe;J nfhz;L jhq;fs; kl;LNk jkpo; kf;fisg; gpupepjpj;Jtk; nra;aj; jFjp gilj;jth;fshf vy;y hj;jug;gpdUNk Kz;babj;J f;nfhz;L gha;t Jjhd; ,q;F gyUf;F k;ePjpahd Nfhgj;i j Vw;gLj;J fpwJ. Nju;jypy;ntd;wtu;fs;> Njhw;wtu;fs; vy;NyhUf;FNk ,J nghUj;jg;ghlhfj; Njhw;wkspg;gJjhd; ,q;F Mr;rhpakhd cz;i k. jhafk;> Njrpak;> jd;d hl;rp cupik > ,iwik vd;n wy;y hk;Nfhrk;Nghl;L f;nfhz;L ehq;f s;gwpf;f KidtJ ‘mjpfhuk;” vd;w fdpiaj;j hd;.
,t;t hW mjpfhug;grpapy;fha;e;J nfhz;bUf;F k;vk;khy;xLf;fg;gl;l iff;$ypfs;> Fog;gthjpfs;> vd;w Kl;fk;gp Ntypf;Fs; ek;ktuhy; milf;fg;gLfpd;Nwhk;. ,jpypUe;J NkYk; ‘$l;Lr; rjpfs;”> ‘ek;gpf;ifj; JNuhfq;fs;”> ‘mtJ}Wfs;”> ‘td;kg; gpur;r huq;f s;”> ‘mr;R Wj;j y;f s;” >’nfhiy kpul;l y;f s;” vd;w nrhy;y hly;f s; gpwg;ngLfpd;wd. ,jw;fhd mbg;gilf;fhuzk;mjpfhu Ntl;i lNa vd;W mbj;J f;$wyhk;.
vdNt ,jid nty;t jw;fhd cghaKk;> khw;W murpay;ntspf;fhd fsKk; ,d;W tiu ntw;wplkhf ,Ug;gjhfNt ‘ehis VL” fUJfpd;wJ. MfNt mjid ntd;nwLg;gjw;fhd gzpapy; ‘ehis VL” jd;id KOikahf ntspahFk; tpsk;guq;fs;> midj;Jf;Fk; rk;ke;jg; gl;lth;fNs nghWg;ghthh;fs;.
,t;tpjopy; ntspahFk; tpsk;guq;fs;> KOikahfNth my;yJ gFjp gFjpfshfNth> kWgpuRuk; nra;aKd; vq;fs; mYtyfj;Jld; njhlu;G nfhz;L mDkjp ngw;Wf; nfhs;sTk;.
“
cz vd;W
gd gbg;g vj;ji
“
Gij
rk nr
Nfhl ehL
Njrpa
mf;Nl Fwpj;j
rhjpaj vjpu;j;j
mikg

ek;g KbahJ. [dehafj;ij> gd;ikj;Jtj;ij ek;ghj vJTk; gbg;gbahfg; NguopitNa cUthf;Fk;. vj;jid yl;rpaq;fis Kd;itj;jhYk; ,Wjpapy; me;j yl;rpaq;fspd;
“
GijNkl;by;jhd; mJ mku;e;jpUf;Fk;.
;f hd Neubf; murpaiyg;
j;j py;MAjg; ; gbj;jhfNt whk;.
;cau;tpOkp ‘ehL fle;j ,ay;g hfNt
rkfhy tuyhw;iwg; gjpT
NtWghLfs;>
nra;tjd; Kf;fpaj;Jtk; ifa fUj;J py; jPh;j;Jf; iuf;Fk; mr;
gf;fk; 4
tpLfpd;w J.
Nrw;i w thhp ra;aj; jFjp
Nfhl;ghLfspd; Njhy;tp
gha;t Jjhd; ntd;w tu;f s;>
ehL fle;j muR? kspg;gJjhd; k > ,iwik J ‘mjpfhuk;”
gf;fk; 7
;fg;gl;l vd;w Ue;J NkYk;
gf;fk; 10 ;”> ‘td;kg; hy;y hly;fs; ;i lNa vd;W
mf;Nlhgu; ‘urpag; Gul;rp’
;f hd fsKk; ;wJ. MfNt
Fwpj;j ,d;iwa rpe;jid KOikahf
gf;fk; 28
rhjpaj;ij
d;
vjpu;j;jhuh kfhj;kh?
d;
: k; ruhrh
gf;fk; 20 ; pwp h
u;


Page 4
4
ehis
May 15, 2010
rkfhy tuyhw;iwg; gjpT nra;tjd; Kf;fpaj;Jtk;
tuyhW gjpT nra;ag;gl;l njhlf;f
jputu;kd; kw;Wk; mtdJ kfd; Kj fhyk; njhl;L njd; ,e;jpahTk;
yhtJ eNue;jputu;kd;Gfo;tha;e;j kiyahsk;> fd;dlk; kw;Wk; Me;jpuk; Mfpa ehLfs; jpuhtplh; gz;ghl;ilf; nfhz;l khepyq;fshf tpsq;F fpd;wd. Nru kd;du;fs; Mz;l NruehL tlf;fpy; ,Ue;J te;j ngUksT gpuhkzu;f spd; FbNaw;wj;jhy; ,d;W mjd; jkpo; milahsj;ij ,oe;Jtpl;lJ.
fhNtup Mw;wpd; gLf;if Nrhou; fsJ ika epyg;gug;ghf ,Ue;jJ. mJ NrhoehL vd;W miof;fg; gl;lJ. ghz;ba ehL ghz;ba kd;du;fshy; Msg;gl;lJ. mjd; jiyefuk; kJiu MFk;. Nfhak; Gj;J}iur; Rw;wpapUe;j epyg;gug;G nfhq;F ehL vd;W miof;fg; gl;lJ. ,J rpyrkak; Nkw;Ff; fiuia mz;ba Nruehl;il Mz;l Nrukd;du;fs; trk; ,Ue;jJ. rpy rkak; mJ jkpo;g; gFjpia Mz;l kd;du;fspd; fl;Lg;ghl;by; ,Ue; jJ. fpgp 1000 - fpgp 1100 ,ilg; gl;l fhyj;jpy; Nrhog; Nguurpd; Ml;rp mjpfhuk;cr;rj;jpy;,Ue;j NghJ ,e;jg; gFjpfs; KOJk; Nrhog; NguuRf;F cl;gl;ljhf jkpou;fs; flNyhbfs;. Nguuru; Xf];J rPru;fhyj;j py;cNuhNkhL thzpfk; nra;jhu;fs;. mtu;fs; ,e;Jg; ngUq;fliyr; Rw;wpapUe;j ehLfSf;F fg;gy;fis mDg;gp itj;j hu;f s;. me;j f;fg;g y;f NshL tzpfu;f s;> mwpQu;f s;kw;W k;tho; tpay; KiwikAk; nrd;wd. ,yq;
,Ue;j njd; “
,e;jpahtpy; d.
10 Mk; E}w;wh
ifj; jPT ,e;jpa Jizf;fz;lj; jpy; ,Ue;J 30 iky; njhiyTf; Ff; Fiwe;j flyhNyNa gpupf;fg; gl;Ls;sJ. vdNt mJ jkpou;fSf; Fj; njupahky; ,Uf;ftpy;iy. jkp
“ ou;f s;mjid Nrho kw;Wk;
Nrhod;,UtuJ Ml;rpf;fhyj;jpy; ghz;bau; vd;w %d;W ehlhSk;
Nrhou;fs; kPz;Lk; xU typa tk;rq;fisg; gw;wpg; NgRfpd;wd.
murhfj; Njhw;wk; ngw;whu;fs;. njd;dpe;jpah gy mfz;l Gtpapay;
Nrhog; Nguurpd; Ml;rp kj;jpa kw;Wk; gz;ghl;L tiyaq;fshfg;
,e;jpahtpd; muRfshd fypq;fk; gpupf;fg;gl;bUe;jd. mit ehLfs;
kw;Wk; Nkw;F tq;fhsj;jpd; rpy vd miof;fg;gl;ld.
gFjpfis cs;slf;fpajhf ,Ue;
fpgp ehd;fhk; E}w;whz;by; ngupa Nfhapy;fisf; fl;Ltjpy; Gfo; ngw;wpUe;j gy;ytu; njd;dpe;jpahit mLj;j 400 Mz;L fhyk; Ml;rp nrYj;jpdhu;fs;. jkpo;ehl;bd; ngUk; gFjp mtu;fshy; Msg;gl;lJ. fhQ;rpGuk; mtu;fsJ jiyefuhf tpsq;fpaJ. MwhtJ E}w;whz;by; mtu;fs; Nrhou;fis ntw;wp- nfhz;L jq;fsJ Ml;rpia ,yq; iff;F k;tpupT gLj;jpdhu;fs;. gy; yt muru;fspy; KjyhtJ kNfe;
jJ. ,uhruhr N.rhod;Nruu;f isj; Njhw;fbj;J fPoj;jpa rhSf;fpa muir ntw;wpnfhz;lhd;. ghz;b au;fisj; Njhw;fbj;J ,yq;if apd; rpy gFjpfisAk; ifg;gw;wp dhd;. ,uhNre;jpu Nrhod; flw;g ilapd; JizNahL me;jkhd; epf;Nfhgu; jPTfs;> yf;f;\jPgk;> Rkj;jpuh> ahth> kNyrpah kw;Wk; NgFj;jPTfisAk;ifg;gw;wpdhd;. gPfhu; kw;Wk; tq;fhsj;ij Mz;l kfpghyidj;Njhw;f bj;j hd;. jdJ ntw;wpiaf;Fwpf;F Kfkhf fq;i f
nfhz;l jiyefiu E}w;whz;l mjpfhu g fpdhu;f s;.
14 Mk; E} Nrhou;fsJ ghz;bau;f vOe;jhu;fs fhyj;jpy; ,e;Jf;fs; ty;yik tha;e;j tp[aefu NguuR vd;w ,uhr;rpaj fl;bnaOg;g mzp jpuz;lhu;f Nrhou;fsJ Ml;Gyj;ijAk; kw cs;ehl;L ,e;J Ml;rpahsu;fis
cs;slf;fp ,Ue;jJ.
1316 ,y; naLj;J t fpy;[pahy; lhu;fs;. k gl;L Kw;w jg; giln ghz;ba opj;J t ghkpdp ,u top Nfhy
14 MtJ (K];ypk;) nfhs;s tha;e;j t ,uhr;rpaj;i jpuz;lhu;f gLj;j v Nrhou;f sJ cs;ehl;L Ak; cs;s gy;NtWgl

uyhw;iwg; gjpT ; Kf;fpaj;Jtk;
kfd; Kj o;t ha;e;j u; Ml;rpf; pw;gf;fiy njhl;lJ. guh[pjd; w;whz;bd; jpa Nrho
;.
f Nrhou; ,Ue;j J. miof;fg; ghz;ba J. mjd; ;. Nfhak; pyg;gug;G miof;fg; Nkw;Ff; l Mz;l e;jJ. rpy a Mz;l y; ,Ue; 00 ,ilg; ; Nguurpd; py;,Ue;j ; KOJk; l;gl;ljhf “
k; E}w;wh
“
r Nrhod; uhNre;jpu fhyj;j py; typa w;whu;fs;. p kj;jpa fypq;fk; ;jpd; rpy hf ,Ue; uu;f isj; rhSf;fpa ;. ghz;b ,yq;if ifg;gw;wp d; flw;g me;jkhd; ;f;\jPgk;> h kw;Wk; ;g w;w pdhd;. j Mz;l hd;. jdJ f fq;i f
ef;fPud;
nfhz;l NrhoGuk; vd;w Gjpa jiyefiu epWtpdhd;. fpgp 13 Mk; E}w;whz;lstpy; Nrhou;fs; jq;fs; mjpfhu gyj;ij ,of;fj; njhlq; fpdhu;f s;.
14 Mk;E}w;w hz;b d;njhlf;f j;j py; Nrhou;fsJ gyk; Fd;wpaNghJ ghz;bau;fs; kPz;Lk; gyj;NjhL vOe;jhu;fs;. Mdhy; ,J FWfpa fhyj;jpy; Kw;Wg; ngw;wJ. fpgp ,e;Jf;fs; ty;yik tha;e;j
efu NguuR vd;w ,uhr;rpaj;ijf; l;bnaOg;g mzp jpuz;lhu;fs;.
ou;fsJ Ml;Gyj;ijAk; kw;Wk; ;ehl;L ,e;J Ml;rpahsu;fisAk;
cs;slf;fp ,Ue;jJ.
1316 ,y; tlf;Nf ,Ue;J gil naLj;J te;j K];ypk; murdhd fpy;[pahy; ghz;bau;fs; mlf;fg;gl; lhu;fs;. kJiu efuk; R+iwahlg; gl;L Kw;whf mopf;fg;gl;lJ. ,e; jg; gilnaLg;G Nrhou; kw;Wk; ghz;ba tk;rq;fis mopj;njh opj;J tlf;Fj; njf;fzj;jpy; ghkpdp ,uhr;rpak; cUthFtjw;F top NfhypaJ.
14 MtJ E}w;whz;by;,lk;ngw;w (K];ypk;) gilnaLg;Gf;F vjpu; nfhs;s ,e;Jf;fs; ty;yik tha;e;j tp[aefu NguuR vd;w ,uhr;rpaj;i jf;fl;bnaOg;g mzp jpuz;lhu;fs;. K];ypk;fisf; fl;Lg; gLj;j vOe;j ,e;jg; NguuR Nrhou;fsJ Ml;Gyj;i jAk;kw;W k; cs;ehl;L ,e;J Ml;rpahsu;fis Ak; cs;slf;fp ,Ue;jJ. Nguurpd; gy;NtWgl;l epyg;gFjpfis epU
tfpf;f ehaf;fu;vd;W miof;fg; gl;l MSeu;fs; mku;j;jg;gl;lhu; fs;. njw;fpy; tp[aefu NguuNr nry;tr; nropg;NghL tpsq;fpaJ. mjd; jiyefuk; fhk;gp vd;W miof;fg;gl;lJ. Mdhy;fpgp 1564 ,y; jypj;Nfhl;by; njf;fz Ry; jhd;fs; elj;jpa Nghupd; fhuzkhf tp[aefug; NguuR KbTf;F te;jJ. NguuR gy Jz;Lfshf cilf;fg;gl;L ehaf;fu;fs;MSt jw;F tplg;gl;lJ. njYq;F ehaf; fu;fs; Ml;rpapd; fPo; jkpo;ehL mikjpahfTk;nry;t r;nropg;Ngh Lk; tpsq;fpaJ. ,tu;fspy; kJ iuia kw;Wk; jQiria Mz;l ehaf;f kd;du;fs; Fwpg;gplj;jf;ftu; fs;. ,tu;fs; ehl;by; fhzg;gl;l goik tha;e;j Nfhapy;fis kPs; jpUg;gzp nra;jhu;fs;.
fpgp 1609 ,y; xy;yhe;ju; GJf; Nfhl;i lapy;FbNawpdhu;fs;. fpgp 1639 ,y; gpupj;jhdpa fpof;F ,e;jpa nfhk;gdpapd; fPo; Mq;fpNyau; ,d;Dk; njw;Nf ,Ue;j - ,d;W nrd;id vd;W miof;fg;gLk; - epyg;gug;gpy; xU FbapUg;ig mikj;jhu;fs;. Mq;fpNyau; khtl;l Ml;rpahsu;fspilNa fhzg;gl;l mw;g rr;ruTfisj;jq;fs;eyd;f Sf;Fg; (gpupj;J Ms;tJ) gad;g Lj;jpj; jq;fs; mjpfhug; gug;ig tpupTgLj;j pdhu;f s;.
Mq;fpNyau; gy;NtW ma;Nuhg;gpa ehLfNshL rz;ilapl;lhu;fs;. Fwpg;ghf fpgp 1760 ,y; te;jthrp apy;gpuQ;R f;f huu;f NshLk;juq;f k; ghbapy; xy;yhe;jNuhLk; rz;il apl;lhu;fs;. mjd; %yk; xy;yhe; jiu Kw;whfTk;,e;jpahtpy;GJr; Nrupapy; gpuQ;Rf;fhuu;fsJ Mjpf; fj;ij XusTk; Fiwj;J ghz;br; Nrupf;Fs; Klf;fptpl;lhu;fs;. Mq;fp Nyau;ifju;myp gpd;d u;mtdJ kfd;jpg;G Ry;jhd; Mz;l ikR+u; ,uhr;rpaj;NjhL ehd;FKiw Nghupl; lhu;fs;. ,jd; %yk; mtu;fs; njd;d pe;jpahit jq;fs;Nkyhz; ikapd; fPo; nfhz;Lte;jhu;fs;. njd;dpe;jpahit kl;wh]; gpurp nld;rp vd;w mikg;Gf;Fs; mtu; fs;xd;W gLj;j pdhu;f s;.
gjpNdhuhk; E}w;w hz;b y;Nrhou;f sJ Ml;rpapy; ,yq;ifj; jPtpy; tho;e;j jkpou;fs; gil mzpfsp Yk; epUthfj;jpYk; jq;fisg; gyg;gLj;jpf; nfhz;lhu;fs;. ,e;jf; fhyfl;lj;jpy; NkYk; gy jkpou;fs; tlgFjpapy; Fbaku;e;jhu;fs; vd mDkhdpf;f yhk;.
fpgp 1215 ,y; fypq;f kd;dd; khfd; nghyeWitiaj; jiyef uhff; nfhz;l rpq;fs ,uhr;rpaj;ij jpuhtpl giltPuu;fsJ cjtpAld; ifg;gw;wpdhd;. ,e;jg; gilna Lg;G rpq;fstu;fsJ Ml;rp mjpfh uj;ij mjpfsT gytPdg;gLj;jpaJ. ,jdhy;,yq;i fj;jPtpd;murpay; xUikg;ghL fhzhky; Ngha; tpl;l J.
khfDf;Fg; gpd; rhtf murdhd
njhlu;r;rp 5k; gf;fk;...
NAALAI

Page 5
re;jpughD njd;dpe;jpa jkpo; tPuu;fsJ JizNaாL Ml;rpf;F te;jhd;. khfd; Mz;l epyg;gug; gug;gpd;ngUk;gFjpia Mz;lhd;. re;jpughD ghz;bau;fSf;Fj; jpiw nrYj;Jk; murdhf tpsq;fpdhd;. gpd;du; jpiw mDg;g kWj;jNghJ mtd; Ml;rpf; fl;bypy; ,Ue;J mfw;wg;gl;lhd;.
tl ,uhr;rpaj;jpd;ika mjpfhuk; aho;g;ghzf; FlhehlhFk;. MfNt mjd;ngau;aho;g;ghz ,uhr;rpak; vd;w ngauhy; miof;fg;gl;lJ. fpgp 1344 ,y; aho;g;ghz ,uhr;rp
aj;jpd; jiyefUf;F tUif je;jpUe;j ma;gpd;gj;J }j;jh aho;g; ghz kd;ddpd; Ml;rp mjpfhuk; Gj;jsk;tiu ePbj;jpUe;jJ vd;Wk; mtdpd;fl;L g;ghl;bNyNa Kj;J f; Fspg;G ,Ue;j jhfTk; $Wfpwhu;.
gjpdhd;fhk; E}w;whz;bd; eLg; gFjpapy; jkpo;kd;ddpd; gil fk;nghy kl;Lk; CLUtpapUe;j jhfTk; mjid Mz;l rpq;fs kd; did jiyefiu tpl;Lj; Juj;jp tpl;l hd;.
njd;dpe;jpa tp[aefu NguuR fhyj;jpy; jkpo; ,uhr;rpak; mjw;Fj; jpiwnrYj;Jk; ,uhr;rpakhf ,Ue;j NjhL mjd; ghJfhg;igAk; ngw; Wf;nfhz;lJ. tp[aefu Nguurpd; kiwtpd;gpd;d u;aho;g;ghz ,uhr; rpak; jQ;rhT+u; kw;Wk; kJiu ehaf;f kd;d u;fspd;MSiff;F s; te;j J.
1450 ,y; nrz;gfg;ngUkhs; (rg;G khy;Fkhua) vd;w gilj;jsgjpapd; jiyikapy; Nfhl;il murdpd; gilfs;gilnaLj;J te;J aho;g; ghz ,uhr;rpaj;ijf; ifg;gw;wp 1467 tiu Mz;lhd;. ,td; xU Nruehl;L ,sturd;. Nfhl;i l mu rdhd MwhtJ guhf;f pukghFtpd; tsu;g;G kfdhthd;. gpw;fhyj;jpy; MwhtJ Gtdf;fghF vd;w nga NuhL Nfhl;il murdhf KbR+l;bf; nfhz;lhd;. fdfR+upad; jkpo;ehl; Lf;Fj; jg;gpNahb gil jpul;b
NAALAI
te;J kPz;Lk; aho;g;ghz ,uhr;rp aj;i jf;ifg;gw;wp fpgp 1467 - 1478 tiu Mz;l hd;.
1619 ,y; rq;fpypia xUthW Njhw; fbj;j NghJ aho;g;ghz ,uhr;rp ak; KbTf;F te;jJ. rq;fpypAk; mtdJ FLk;gKk; Nghu;j;Jf;Nfa uhy; ifJ nra;ag;gl;Lf; Nfhth Tf;F nfhz;L Nghfg;gl;ldu;. mq;F rq;fpyp thshy;ntl;lg;gl;L nfhiy nra;ag;gl;lhd;. Nghu;j;Jf; Nfau; aho;g;ghz ,uhr;rpaj;ij 1619 njhlf;fk; 1658 tiu Ml;rp nra;j hu;f s;. mjd;gpd;xy;y he;j u;
,uhr;rpaj;ij Nghu;j;JNfruplk; ,Ue;J ifg;gw;wp 1675 tiu Mz;lhu;fs;. mtu;fsplk; ,Ue;J ifg;gw;wpa gpupj;jhdpau; mjid 1948 ngg;utup 03 kl;Lk; Mz; lhu;f s;.
,uz;lhapuk; Mz;Lfhyk; ePbj;j vkJ tuyhw;wpd; RUf;fkhd glg; gpbg;G ,JthFk;. Mdhy; ftiy mspf;Fk; tifapy; jkpou;fs; jq; fsJ tuyhw;iw ,d;W tuyhW vd;w nrhy;Yf;Fupa nghUspy; vOjp itf;fj; jtwptpl;lhu;fs;. ,yf;fpak;> fl;blf;fiy> Ez;fiy fs; Nghd;wtw;wpy; nfhbfl;bg; gwe;j jkpou;fSf;F tuyhW gw;wpa czu;T ,Uf;ftpy;iy. fhyk; gw;wpa mwpT ,y;yhjjhy; cNuhku; Nghy ehs;fhl;b xd;i w cUthf;f tpy;iy. ,d;W rq;f ,yf;fpaq;f spd; JizNahLjhd; tuyhw;iw kPs vOj Ntz;bAs;s J. ,Ue;J k; gy Mokhd Xl;ilfs; ,ilap ilNa fhzg;gLfpd;wd.
tuyhW vd;w nrhy;ypd; ,d;iwa nghUspy; jkpou;fsJ tuyhw;iw Kjd;Kjypy;vOj vLj;j Kaw;rp tp.fdfrig vOjpa jkpou; 1800 Mz;L fSf;F Kd;d u;vd;w E}yh Fk;. ,e;j E}y; kjwh]; wptpA+ vd;w rQ;r pifapy 1895 - 1901 ,ilapy; vOjp ntspaplg;gl;l njhlu; fl;L iufis mbg;gilahff; nfhz;l jhFk;. mjd;Nehf;f k;jkpo;,yf; fpaq;f spy;jkpou;f sJ goikahd
ehfupfk; g nfhzu;t N
E}ypd; ji Sf;F mi sJ tuyh dNuh my dNuh v jtpu;j;J s;s sJ gioa ntspehl;L Ngrpa nt sJ murpa fsJ r%f ,yf;fpak;>
gw;wp vOj nfhs;fpwhu ykhd tuy tuyhw;W E
jkpopdg; g 1956 - 2001 gLnfhiy njhFg;ghF A+d; khj ,yq;i mwptpf;fg;g “
jkpo;kd gil fa
fk kl;Lk; CLUtpa jhfTk; m Mz;l r kd;di jiyefi Juj;jp t
jkpou; , NkYk; Nk
rpq;f sk;k fhypKfj; Nghuhl;l j jiytu;fs

5 May 15, 2010
,uhr;rp
ehfupfk; gw;wpa nra;jpfis ntspf; 467 - 1478
nfhzu;t Nj.
E}ypd;jiyg;gpy;Fwpg;gpl;l nghU hW Njhw;
Sf;F mika E}yhrpupau;jkpou;f ,uhr;rp
sJ tuyhw;i w fpK 50 f;F Kd; q;fpypAk;
dNuh my;yJ fpgp 150 f;F gpd; ;j;Jf;Nfa
dNuh vOJtijf; ftdkhfj; f; Nfhth
jtpu;j;J s;s hu;. ,e;j E}y;jkpou;f g;gl;ldu;.
sJ gioa epyg;gug;G> mtu;fsJ l;lg;gl;L
ntspehl;L thzpfk;> jkpo;nkhop Nghu;j;Jf;
Ngrpa ntt;NtW ,dq;fs;> mtu;f r;rpaj;ij
sJ murpay;tuyhW kw;W k;mtu; u Ml;rp
fsJ r%f tho;f;i f> Nghu;Kiw> xy;yhe;ju;
,yf;fpak;> nka;apay; kw;Wk; rkak;
Nfruplk;
gw;wp vOjptpl;L E}iy Kbj;Jf; 75 tiu
nfhs;fpwhu;. ,ijj; njhlu;e;J gpug ; ,Ue;J
ykhd tuyhw;W Mrpupau;fs; vOjpa ; mjid
tuyhw;W E}y;fs;ntspte;jd. k; Mz;
jkpopdg; gLnfhiyfs; (ghfk; 1) 1956 - 2001 fhyg;gFjpapy;ele;j k; ePbj;j
gLnfhiyfis tupirg;Lj;Jk; hd glg;
njhFg;ghFk;. 1956 Mk; Mz;L y; ftiy
A+d; khjj;jpy; rpq;fsk; kl;Lk; u;fs; jq;
,yq;i fapd;cj;jpNahfnkhopahf tuyhW
mwptpf;fg;gl;l NghJ rpq;fstu;- nghUspy; pl;lhu;fs;. Ez;fiy fhbfl;bg; hW gw;wpa . fhyk; ; cNuhku; cUthf;f yf;fpaq;f uyhw;iw . ,Ue;J k; ; ,ilap
,d;iwa uyhw;iw ;j Kaw;rp pou; 1800 d;w ptpA+ ,ilapy; E}yh vd;w
jkpou; NkYk; NkhrkhfpaJ.
,ilapyhd Kuz;ghL
hlu; fl;L
rpq;fsk;kl;L k;rl;lj;i j vjpu;j;J ; nfhz;l
fhypKfj; jplypy; mikjptopg; kpo; ,yf;
Nghuhl;lj;i j Nkw;nfhz;l jkpo;j; oikahd
jiytu;fs; rpq;fsf; fhilau;f
ehis shy; jhf;fg;gl;L Kwpf;fg;gl;lJ. jkpo;g; nghJkf;fs; kPJ rpq;fsf; Fk;gy;jhf;F jy;elj;jpaJ Rje;jp uj;Jf;Fg; gpd;du; ,yq;ifapy; ele;j Kjy; jkpou; - rpq;fstu; NkhjyhFk;. ,jidj; njhlu;e;J rpq;fstu; - jkpou;fSf;F ,il apyhd ,dNkhjy;fs; 1958>1977> 1979>1981 kw;W k;1983 ,y;njhlu;r; rpahf ,lk;ngw;wd.
,e;jj; njhFg;G 1956 - 2001 Mk; Mz;Lf; fhyg; gFjpapy; ,lk; ngw;w gLnfhiyfis ftdkhfg; gjpT nra;Js;sJ. ,e;jj; njhFg;G KOikahdJ vd;W nrhy;y Kbahtpl;lhYk; ,jidj; njhFj;j tu;fs; epfo;fhy tuyhw;wpd; xU $iw vOJk; nghWg;ig tUq;fhy tuyhw;W Mrpupau;fsplk; tpl;L tplhJ ey;yNjhu; gzpia nra;J Kbj;Js;shu;fs;. ,e;jj; njhFg;ig fLikahd R+o;epiyapy; ghLgl; Lg; gjpg;gpj;j jdpkdpju;fSf;Fk; epWtdq;fSf;Fk; ehq;fs; ed;wpf; flikg;gl;L s;Nshk;.
,e;j g;gLnfhiyfs;rpq;f s ,d thj murpay;thjpfsJ J}z;Lj NyhL rpq;fs ,uhZtj;jpdhy; elj;jg;gl;lit MFk;. 1956 f;Fg; gpd;du; jkpo;kf;fSf;F vjpuhd ,dg;gLnfhiyg; Nghupy; 100>000 mjpfkhd jkpou;f s;nfhiy nra; ag;gl;Ls;shu;fs;. filrpf; fl;l 000 nghJkf;fs; nfhy;yg;gl;Lk; mJ Nghy ,uz;L klq;F vz;z pf;i f kf;fs;gLfhag;gLj;jg;gl;lhu;fs;. mg;gbf;nfhy;y g;gl;ltu;fspy;,e; jj;njhFg;Gf;F cioj;jtu;fSk; mlq;F tu;.
tlfpof;F kdpjTupik nrayfj; jpd;jiytuhfg;gzpahw;wpa tz gpjh vk;.vf;];. fUzuj;jpd mbf shu;Vg;upy;20> 2008 ,y;rpwpyq;f h ,uhZtj;j pd;Mo CLUtpj;jhf; Fk; mzp Nkw;nfhz;l fz;zp ntbj; jhf;Fjypy; nfhy;yg;gl;lhu;. “
jkpo;kd;ddpd; gil fk;nghy
ehlhSkd;wj;jpy;epiwNtw;wg;gl;l rpq;fs kl;Lk; rl;lj;ij mLj;J A+d;05>1956 ,y;,q;f pdpahf;f iy apy; eilngw;w Kjy; gLnfhiy gw;wpa tpguj;NjhL ,e;jj; njhFg;G njhlq;FfpwJ. ,JNt epuhAjghzp kl;Lk;
fshd jkpou;fSf;F vjpuhd rpq;f sf; fhilau;fsJ gaq;futhj CLUtpapUe;j jhfTk; mjid Mz;l rpq;fs
khFk;. fhty;Jiw nrayw;Wg; Ngha;tha;%bf;fple;j J.
mk;ghiw khtl;j;jpy; ,Uf;Fk; ,q;fpdpahf;fy fy;Xah Nkk;ghl; kd;did
Lj; jpl;lj;jpd; fPo; njhlf;fg;gl;l gy FbNaw;wj;jpl;lq;fspy; xd;wh jiyefiu tpl;Lj; Juj;jp tpl;lhd;.
Fk;. muR Nkw;nfhz;l fy; Xah FbNaw;wj; jpl;lk;> jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; my;iy - fe;jsha; FbNaw;wj; jpl;lk; Nghd;w ghupa rpq;fsf; FbNaw;wq;fs; fpof;F khfhzj;jpd; kf;fs; njhifg; guk;giy khw;wp mikj;jJ. ,e;jf; FbNaw;wj;jpl;lq;fs;jkpou;fisg; ngUk;ghd;ik vd;w jifikapy;
njhlu;r;rp 6k; gf;fk;...

Page 6
6
ehis
May 15, 2010
,uhf;fpy; jhf;Fjy; - 52 Ngu; gyp
,uhf;fpy; cs;s ghJfhg;Gg; gil apdhpd; Nrhjidr; rhtbfisf; Fwpitj;Jg; jPtputhjpfs; jpq;fl; fpoik epfo;j;jpa ntbFz;L jhf; Fjy;f spy;52 Ngu;capupoe;j du;. jpq;fl;fpoik xU ehspy; kl;Lk; jPtputhjpfs; 20 Kiw jhf;Fjy; fs;elj;jpAs;s du;.
ghf;jhj;jpy;,Ue;J 95 fp.kP. njw; Fg; gFjpapy; mike;Js;s `py;yh efupy; cs;s [Tspj;njhopw;rh
iyapy; ,U fhu; Fz;Lfs; ntbj; jd. cs;Shu; Neug;gb gpw;gfy; 1.30 kzpf;F ,e;j jhf;Fjy; epfo;e;Js;sJ. njhopyhsu;fs; gzp Kbe;J tPL jpUk;Gk;Ntis apy; Fz;L ntbj;jjhy; 20 Ngu; capupoe;jdu;. 100-f;Fk; Nkw;gl;l tu;f s;fhakile;j du;.
Nkw;F kw;W k;fpof;F ghf;jhj;jpy; cs;s 6 uhZt kw;Wk; NghyP]; Nrhjidr; rhtbfs; kPJ jhdp aq;fp Jg;ghf;fpfis nfhz;L gaq;futhjpfs; elj;jpa jhf;Fj ypy; 7 Ngu; capupoe;jjhf 5 ngz; fs;fhakile;j du;. efupd;NtW gFjpfspy; ele;j jhf;Fjy;fspy; 7 Ngu;nfhy;y g;gl;ldu;.
fhq;Nfrd;Jiw eNl];tuhf;fy;Yhhp gioa khzth; rq;f xd;W$ly;
vjph;tUk; A+iy khjk; 17k; Njjp rdpf;fpoik ];fhGNuh> njhk;rd; G+q;fhtpy; fhq;Nfrd;Jiw eNl];tuhf;fy;Yhhp gioa khzth; rq;f xd;W$ly; eilngw cs;sJ. ,t; xd;W$lypy; fye;J nfhs;s eNl];tuhf;fy;Yhhp gioa khzth;fs; mnkhpf;fh> nkhd;wpay; Mfpa ,lq;fspypUe;J tUif ju cs;shh;fs;.
midj;Jg; gioa khzth;fisAk; ,t; xd;W$lypy; fye;J nfhs;SkhW md;Gld; miof;fpd;Nwhk;. njhlh;G fl;F: (647) 237-3619
rkfhy t
5k; gf;f
,Ue;J rpW f;F f; FWf
rpq;fs mur jpd; Nehf;f rpq;fs kf;f FOthf k jiyaha FbNaw;wq kw;W k;mk;g kWkyu;r;rp> njhg;gpf;fi
Ntshz;i k %yk; kf;f isf; nfhz
fpof;F kh FbNaw;wq kw;Wk; epU Jupjg;gLj;j lq;f s;%y tbtk; ,a wg;gl;lJ vd;gij m njhif fpd;w d.
1961 ,y; ,d;i wa m rJu iky;) (1>048 rJu gpupf;fg;gl;l zpf;i f 146 Mf (302 t K];ypk;fs ,y; ,Ue;J Mf ca vz;zpf;if 243>358 (883 Njrpa ms lj;j py;rpq 238 tpOf;f rpq;fstu;f Vw;gl;l jpB zk; mk;g xah> gd;d Xah FbN jpUNfhzk sha; - my ypf;Fsk;) ,Yg;igf; Mfpatw;wpy nfhz;l r
kPz;Lk; , Fwpg;gpLk; gFjpapy; , mjd; ,uz njhFf;fg;g njhFg;G my;yhjhu; jkpou;fSf tplg;gl;l ,dg;gLnf

2 Ngu; gyp
fp.kP. uhtpy; ;jg;gl;l e;j du;. vd;W iytu;
ptpdupd; Fz;L . ghjpg; tPLfs;
Sf;Fr;
Fjpapy; kj;jpy; PLfis uz;l h ghyP]; kidtp Ngu;
;s e]; Fz;L 5 ngz; ; NtW y;fspy;
oa $ly;
Nuh> ;Yhhp ,t; oa Ue;J
ypy; hlh;G
rkfhy tuyhw;iw...
5k; gf;fj; njhlu;r;rp...
,Ue;J rpWghd;i k vd;w jifik f;F f; FWf;fpaJ.
rpq;fs murpd; tQ;ridahd jpl;lj; jpd; Nehf;fk; fpof;F khfhzj;jpy; rpq;fs kf;fisj; jdpg;ngUk; ,df; FOthf khw;WtjhFk;. mtu;fsJ jiyaha jpl;lk; mur cjtpf; FbNaw;wq;fs;> Rw;Wyh Nkk;ghL kw;W k;mk;g hiu khtl;j ;j py;gTj;j kWkyu;r;rp> kl;lf;fsg;gpy; cs;s njhg;gpf;fiyg;gFjpapy; tzpf -
Ntshz;i k Nkk;ghL Mfpatw;wpd; %yk; kf;fs; guk;gypy; khw;wq;f isf;nfhz;L tUtjhFk;.
fpof;F khfhzj;jpy; mur cjtp FbNaw;wq;fs;> Gjpjhf murpay; kw;Wk; epUthf myFfs; kw;Wk; Jupjg;gLj;jg;gl;l ePu;g;ghrdj; jpl; lq;fs;%yk;vg;gb kf;fs;guk;gy; tbtk; ,aw;iff;F khwhf khw; wg;gl;lJ my;yJ jpupf;fg;gl;lJ vd;gij mwpe;J nfhs;s kf;fs; njhif Gs;sptpguq;fs; cjT fpd;w d.
1961 ,y; kl;lf;fsg;G khtl;lk; ,d;i wa mk;ghiw khtl;lk;(1>775 rJu iky;) kl;lf;fsg;G khtl;lk; (1>048 rJu iky;) vd ,uz;l hfg; gpupf;fg;gl;lJ. jkpou;fsJ vz; zpf;i f 146>059 ,y;,Ue;J 409>451 Mf (302 tpOf;fhL) cau;e;jJ . K];ypk;fsJ vz;zpf;if 109>024 ,y; ,Ue;J 315>201 (289 tpOf;fhL) Mf cau;e;jJ. rpq;fstu;fsJ vz;zpf;if 27>556 ,y; ,Ue;J 243>358 (883 tpOf;fhL) cau;e;jJ. Njrpa mstpy; ,e;jf; fhyfl; lj;jpy;rpq;fstu;fsJ vz;z pf;i f 238 tpOf;fhl;lhy;jhd; cau;e;jJ. rpq;fstu;fspd; vz;zpf;ifapy; Vw;gl;l jpBu; mjpfupg;Gf;Ff; fhu zk; mk;ghiu khtl;lj;jpy; fy; xah> gd;d y;Xah kw;W k;mk;gyk; Xah FbNaw;wj;jpl;lq;fs; kw;Wk; jpUNfhzkiy khtl;lj;jpy; fe;j sha;- my;i y> nkhwNtth (Kj ypf;Fsk;) gjtpah Fsk; kw;Wk; ,Yg;igf; Fsk; (kfhbYNtth) Mfpatw;wpy; muR jpl;lkplL Nkw; nfhz;l rpq;fsf;FbNaw;wq;fNs.
kPz;Lk; ,e;j E}iyg; gw;wpf; Fwpg;gpLk;NghJ 2002 - 2009 fhyg; gFjpapy;,lk;ngw;w gLnfhiyfs; mjd; ,uz;lhtJ ghfk; Mfj; njhFf;fg;gl Ntz;Lk;. ,e;jj; njhFg;G jkpou;fs; rup jkpou; my;yhjhu; rup ,U jug;ghUf;Fk; jkpou;fSf;F vjpuhf fl;lTo;j;J tplg;gl;l %bkiwg;G ,y;yhj ,dg;gLnfhiyia Nkw;nfhz;l
mur td;Kiw gw;wpa cl;ghu;it iaf;nfhLf;F k;vd ek;GfpNwhk;.
jw;NghJ KbTf;F nfhz;Ltug; gl;Ls;s ehd;fhtJ Miz kw;Wk; Nfhl;ghLfis ikag;gLj;jpahf ,Uf;f Ntz;Lk;.
1) 1976 Mk; Mz;L Nk 14 ,y; jkpou;tpLjiyf;$l;lzpapd;Kj yhtJ Njrpa khel;b y; epiwNtw; wg;gl;l tl;L f;Nfhl;i lj;jPu;khdk;. ,e;jj; jPu;khdk; %yk; jkpou; tpLjiyf; $l;lzp xt;nthU Njrpa ,dj;Jf;Fk; ,Uf;Fk; cs; shu;e;j jd;d hl;rp cupikapd;mbg; gilapy; ,iwikAs;s jkpoPo muir cUthf;Fk; vz;zj;ij ntspapl;l J.
2) 1977 ,y; ,lk;ngw;w nghJj; Nju;jypy; jkpou; tpLjiyf; $l;l zpf;F f;nfhLf;fg;gl;l Miz.
3) jkpo;j; Njrpar; rpf;fYf;Fg; nghUs;nghjpe;j jPu;thdJ jpk;G
Ngr;R thu;j;ijapd; NghJ Kd; itf;fg;gl;l fPo;f;fz;l ehd;F Kf; fpa Nfhl;g hLfs;.
,yq;ifj; jkpou;fs; xU Njrpa ,dk;vd;g ij mq;f Pfupj;j y;> ,yq; ifj;jkpou;fSf;F xU tiuaiw nra;ag;gl;l jhafk;cz;nld;gij mq;fPfupj;jy;> jkpo; Njrpa ,dj;jpd; jd;dhl;rp cupikia mq;fPfupj;jy;> ,yq;ifapy; thOk; jkpou;fs; mid tUf;Fk; FbAupik kw;Wk; mbg; gil cupikfis mq;f Pfupj;j y;.
,d;W vkJ Rje;jpuj;Jf;fhd Gdpj Nghuhl;lj;ij Kd;ndLg;gJ vkJ tuyhw;Wf; flikahFk;. ,iwik gilj;j jkpoPo muir cUthf;F k; Fwpf;Nfhis milAk; tiu ehk; XAjy;nra;a f;$lhJ.
NAALAI

Page 7
Nfhl;ghLfspd; Njhy;tp ehL fle;j muR?
FNshgy; jkpo; Njtmgpuh FNshgy;jkpo;r;nra;jp epWtdj;
jpw;fhd xU fl;likg;gh vd;gJ jpy; ntspte;j jpU cUj;jpuF
tpthjjpw;F cupaJ. khuDldhd Neu;fhziyf; Lk;thrpj;jjd;gpd;Gk;Njhd;wpa vz;zq;fis ,q;F nfhs;s tpUk;G fpNwd;.
Nfl;
vJ vt;thW ,Ug;gpDk; mfj; gfpu;e;J
jpw;Fk; ahd Clhl;lq;fSk; Gyj;jpw;FkpilNa ,ilj;jhf; Kiw
fq;fSk; ,y;yhky; rpq;fsj; jkpo;kf;fspd; murpay; ntspAk;
Njrpathjj;ij ehq;fs; vjpu; Nghuhl;l tYikaKk; mfk; Gyk;
nfhs;s KbahJ. mfj;jpy;njhl vd ,uz;b Ds;S k; gpupe;J s;s d.
u;r;rpahd rdehaff; Nfhupf;if jkpo; kf;fspd; mf murpay;
fis itj;J ntFrdg;Nghuhl; ntsp jdpehl;L f;Nfhupf;i ffis
lq;fs; njhlu;r;rpahd ciuahly; itf;f ,lkspf;fg;Nghtjpy;iy.
fs; Nghd;wtw;iw njhlu;tjd; Mdhy; ,yq;if vd;w ehl;Lf;
Kyk; jkpou;fspd; murpay; tpop Fs; jq;fSf;F kWf;fg;gLfpd;w
g;Gzu;i t jf;fitj;J f;nfhs;s rfy cupikfSf;Fk; vjpuhf
Ntz;Lk;. jkpo;kf;fs; jq;fs; tY Fuy; nfhLf;ff; $ba rhj;jpaq;
ikaj;ij ,of;fhky; ,Ug;gjw; fs; mq;Nf mw;Wg; Ngha;tpl
fhd Kjw;gbahfTk; mJ ,Uf; tpy;i y.
Fk;. jpU cUj;jpuFkhud; NgRfpw
Nju;jy;fSlhf njupTnra;ag;g Lk; jkpo; gpupjpepjpfs; jkpou;fspd; epahakhd murpay; cupikf
tYikak;jdpNa Gyj;j py;ik- ak;nfhs;t J rhj;jpaK kpy;i y ey;y Jkpy;i y.
Sf;F cupa Kiwapy; Fuy;
gd;ikj;Jtk;. nfhLf;f KbAk;. jkpou;f spd;mu rpay; czu;it mopahJ jf;f itf;Fk; cupa nghWg;G mtu;f splNk cs;s J.
jkpoPo tpLjiyg;Nghuhl;lj;jpd; tsu;r;rp jkpou;fsJ ,yq;i f murpd;murpay;tl;lj; Jf;Fs; ,Ue;J murpaiy gbg;gbahf rpq;fsg; Ngupdthjj;jpd; xLf;F
ntspf;nfhz;L te;jJ. Neu;fhz Kiwf;Fj; JizNghfpd;w murp
ypy; Ngrg;gLfpw gd;ikj;J ay;r%ff;FOf;f isj;jtpu;e ;j
tj;ij jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl; Vida midj;J rf;jpfisAk;
lk;jdf;F s;tsu;j;J f;nfhs;s j; jkpo; kf;fspd; murpay; cupik-
jtwpaik mjd; Kf;fpakhd fis miltjw;fhd rdehafg;
gytPdkhf mike;J tpl;bUe;jJ. nghwpKiw xd;wpDs; ,izf;f Ntz;b a mtrpak;cs;s J.
tpLjiyg;Gypfs; jkpoPo tpLj iyg; Nghuhl;lj;ij Vfj;Jtj;Jf; mJ jdpNa jpU. cUj;j puFkhud;
Fs; nfhz;L nrd;whu;fs;. mg; mtu;fspd; gzp my;y.
NghJk; $l Vfj;Jtj;Jf;Fs; jkpou;fspd;mbg;gil kdpj cup
,Uf;ff;$ba gd;ikj;Jtj;ij ikfs;. r%f murpay; nghUsh
Ak; mtu;fs; kWjypj;jpUe;jhu;fs;. jhu cupikfs;Ngzg;gl Ntz;
,J ,uz;lhtJ Kf;fpakhd gy Lk; vd vz;Zfpd;w rfyUk; xU
tPdk;. ikag; Gs;spia Ntz;bAs;s J.
Nehf;fp tu
,uhZt ikag;gl;l mZFKiw fspd; kPJ tpLjiyg; Gypfspd; rpq;fs kf;fsplk; kpfj;jPtpukhd
mikg; Gf;Fs; ,Ue;jtu;fspdh Nkyhjpf;f kdg;ghd;ik ,Uf;Fk;
Yk; $l ve;jtpjkhd jhf;fq;f tiu jkpou;fSf;fhd cupikfs;
is Ak; Vw;gLj;j KbahJ Ngha; toq;fg;glg;Nghtjpy;iy. mNj
tpl;lJ. Gypfs; kf;fsplk; ,Ue; Neuk; ,yq;if vd;w ajhu;j;jj;
Nj Njhd;wpdhu;f s;Mdhy;kf;f Jf;F s;,Uf;F k;tiu mbg;gil
splk; ,Ue;J jk;ik md;dpag; rdehaf kdpj cupikfSf;fhf
gLj;jf; $ba ghupa jtWfis NghuhLtij ,yq;if muR
Ak;,WjptiuAk;nra;J k;,Ue; Neubahfj;jLf;f Tk;KbahJ.
jhu;f s;.
Gypfs; mile;j Vf gpujpepjpj;J tk; vd;gJ jkpo; Njrpaj;jpd; ,Ug;Gf;F typik Nru;f;Fk; Gwf; fhuzpfs; ,Ue;j ikahy;ngwg; tbtkh my;yJ mjw;Fk; Nkyhf
gl;ljhFk;. rpq;fsg; Ngupdthjk; mjidAk;cs;s lf;fpa gy;NtW
,Uf;Fk; tiuAk; jkpo; Njrpa Nfhl;ghLfisAk; xUq;
thjk; rhk;gYf;Fs; fdd;W fpizf;Fk; gd;ikj;Jtk; kpf;f
nfhz;bUf;Fk;. jkpoPof; Nfhl; rdehaf uPjpahd jkpo; Njrpaj;
NAALAI
ghL Njh vdf; Nfl;g ak; mope;J epahakhd vd;g jhFk
cz;ika Fkhud; nr cz;ika my;y. jk cupikfi Ak; vd g NtWtpjkh nraw;ghL whu;fs;. , eilKiw fk;xd;wpf “
jkpo;kf;f ,of Kjw;gb
jpU c tYikak
nfhs
“
jhd; cz Njhd;W k;.
cUj;j puF ikj;J tk Jtj;Jf;F tkhFk;. Vw;Wf; n ilNa mi vd;g J gw af uPjpa ,izf;Fk cUj;jpuF jtwy;y . jiyg; Gy ,Ue;jNgh NghJ n ,J Kjw;g
Rakhf x nfhs;S
Mrpahtpy kpf ke;jk fpwJ. 'c vd;g ij m tJ tuf ikg;G vd
mNdfkhd Kiwahd g;gLk;Ng fpwJ. mu epu;thff; Njitg;gL aPL nra;fp
Ml;r p mj tjw;Fj; N

7 May 15, 2010
Njhy;tp
ghL vdf; Nfl;gij Njhy;tp tplTk; mile;Jtpl;ljh jkpo; Njrp
ehis gjidj; jtpu rdehaf iffs; vJTk; ,q;F eltbf; ,Ug;g ak; mope;Jtpl;ljh vdf; Nfl;gNj
jpy;iy. Nju;jy;fSk; kf;fspd; ;j muR?
epahakhdjhFk;. vd;g jhFk;.
h vd;gJ
k; mfj; Na Kiw ilj;jhf; rpq;fsj; s; vjpu; ;j py;njhl Nfhupf;if g; Nghuhl; iuahly; jhlu;tjd; rpay; tpop ;nfhs;s q;fs; tY ,Ug;gjw; J ,Uf; d; NgRfpw j;j py;ik- kpy;i y
uhl;lj;jpd; murpaiy y;tl;lj; bg;gbahf Neu;f hz gd;ikj;J g; Nghuhl; ;nfhs;s j; f;fpakhd pl;bUe;jJ.
Po tpLj j;Jtj;Jf; ;fs;. mg; j;Jf;Fs; j;Jtj;ij e;jhu;fs;. khd gy
ZFKiw Gypfspd; tu;fspdh jhf;fq;f hJ Ngha; plk; ,Ue; dhy;kf;f md;dpag; tWfis ;J k;,Ue;
pujpepjpj;J jrpaj;jpd; ;f;Fk; Gwf; hy; ngwg; updthjk; po; Njrpa fdd;W f; Nfhl;
gjpy; ,y;iy
murpay; mgpyhirfspd; ntspg; ghLfshf ,Ug;gjpy;i y.
cz;ikapYk; jpU cUj;jpu
mjpfhuj;ij mila tpUk;Gg Fkhud; nrhy;fpd;w gd;ikj;Jtk;
tu;fs; cUthf;fp itj;jpUf;Fk; cz;ikahd gd;ikj;Jtk;
ghijfspy; VNjhnthd;iwj; my;y. jkpo; kf;fspd; murpay;
njupT nra;a NeupilahfNth cupikfis vg;gb mila Kb
kiwKfkhfNth kf;fs; epu;g;ge; Ak;vd gy;NtW jug;gpdUk;gy;
jpf;fg;gLfpwhu;fs;. vdNt ehL NtWtpjkhd rpe;jidfisAk;
fle;j murhq;fj;ij ];jhgpg;gtu; nraw;ghLfisAk; nfhz;bUf;fp
fs;ahiu rdehaf kag;g Lj;j g; whu;fs;. ,e;jf; Nfhl;ghLfisAk;
Nghfpwhu;fs; vd;gJ Kf;fpakhdJ. eilKiwfisAk; fk;xd;wpf;fhf “
jkpo;kf;fs; ,of;fhky; ,izf;F nghJ k;NghJ
jq;fs; Nehf;
,Ug;gjw;fhd
Gyk; tYikaj;ij
ngau;e;j jkpou;fs; jhk;
Kjw;gbahfTk; mJ ,Uf;Fk;.
tYikak; jpU nfhs;tJ cUj;jpuFkhud; jdpNa rhj;jpaKkpy;iy Gyj;jpy; NgRfpw
ikak;
“ ey;yJkpy;iy.
jhd; cz;ikahd Njhd;W k;.
gd;ikj;Jtk;
thOk;R+o;epiyfSf;$ u;f;f Kbahjgbf;F KjyhspjJt lhfj;jtp
rdehaf fyhr;rhuj;J f;F s;gbg; cUj;j puFkhud;Fwpg;g pLfpw gd;
gbahf jk;ik 

Page 8
8
ehis
May 15, 2010
Nfhl;ghLfspd; Njhy;tp
7k; gf;fj; njhlu;r;rp...
rpq;f s r%fj;j pd;rdehaf kag; ghl;i l rpq;fs ngsj;j Ngupdth jk;jLj;J epw;fpwJ. mNj Nghy; jkpo;r;r%fj;jpd;rdehaf kag; ghl;ilg;gw;wp mf;fiwg;glhky; jk;topNa nrd;w gpioia tpLjiyg;GypfSk;tpl;L s;s du;.
vdNt rdehafk; vd;gJ fl;rpf;F cs;Sf;Fk; ntspapYk; r%fj; jpDs;Sk; tsu;j;njLf;fg;gl Ntz;baJ. ,J kpf nkJthd khw;w khFk;. jpU cUj;j puFkhud; jkJ fl;rpf;F s;rdehafg;nghwp- Kiwia tsu;g;gijg; gw;wpNa Fwpg;gpLfpwhu;. ,JTk; MNuhf; fpakhdNj!
nghJj; Njrpa milahsKk; Gyk; ngau;e;j jkpou;fspd; murpay; NjhoikAk;.
Gyk; ngau;e;j jkpou;fs; vjpu; nfhs;fpd;w rpy Kf;fpakhd gpur;r idfspd; gpd;dzpapNyNa Nkw; Fwpj;j mk;rj;ij Nehf;f Ntz; Lk;. Gyk;ngau;e;j xt;nthUtiu Ak;mtu;f s;thOk;ehl;b d;fyh rhuj;Js; fiuAk;gb rl;l uPjpah fTk;fyhrhu uPjpahfTk;epu;g;ge; jq;fs; toq;fg;gLfpd;wd. ,j dhYk; nkhopg;gpur;ridapdh Yk; KjyhtJ jiyKiwapdu; fyh rhu jdpikg;ghl;il vjpu; nfhs;fpd; wdu;. ,jid nty;tjw;fhf mtu; fs;,d;D k;jkJ mfj;J ld;jk; ikg;gpizj;J f;nfhs;fpd;wdu;.
,uz;lhtJ %d;whtJ jiy Kiwapdu;nkhopg;gpurid apid vjpu;nfhs;s htpbDk;jkJ mil ahsj;ij NjLfpd;wdu;. jkJ jha; je;ijau; tho;e;j ehl;by; elf;Fk; gpur;ridfis NtW ntspr;rj;jp- NyNa Gupe;J nfhs;fpd;wdu;. MdhYk; jkJ milahsk; fhu zkhfTk;Ntu;f s;fhuzkhfTk; murpay; uPjpahd Njhoikia toq;Ffpd;wdu;.
,e;j ,uz;L mk;rq;fisAk; itj;Jg; ghu;f;Fk; NghJ jkpo;j; Njrpak; jdf;nfd ,d;DnkhU tifahd tY ikaj;i jg;Gyj; jpYk;cUthf;f pf;nfhs;t J rhj; jpak;. Mdhy; ,tu;fshy; murp ay;Njhoikia kl;L Nk toq;f KbAk;.
Nfhl;ghLfspd; Njhy;tp.
%d;W jiyKiwfspd; gpd;G jhk; mile;j ,og;Gk; Njhy;tpAk; jkpoPoj;jpd; rhj;jpak; gw;wpa mr;r Tzu;it jkpo; kf;fs; kj;jpapy; Njhw;Wtpj;jpUf;fpwJ. mjw;F kjpg; gspf;f Ntz;ba Njit GypfSf;F ,Uf;f pwJ.
kf;fspd; eyd;fis mbggil ahff; nfhz;L cUthf;fg;gLk;
jkpo;j; Nj mur jug MSq;fl
Nfhl;ghLfs;xUNghJk;Njhy;t p ailtjpy;i y. Mdhy;mjw;F r; nray;tbtk; nfhLf;f Kidgtu; fs;gy;Nt W mfg;Gwf;fhuzpf- shy; Njhy;tpailfpwhu;fs; my; yJ ntw;w pailfpwhu;f s;.
gpuhe;jpa murpay; khw;wq;fs; cyfkakhjy; nghUshjhu eyd;fs;.
vjpupapd; ntw;wpf;Fk; Gypfspd; Njhy;tpf;Fk; jkpo; Njrpaj;jpd; gpd;dilTf;Fkhd mfg;Gwf; fhuzpfs; ,bag;gr; rpf;fyhf gpize;J Kd; vjpu;T $wKbahj thW ,Uf;fpd;wd. ,d;d piyapy; gpuhe;jpa murpay; jkpoPoj;ij mikg;gjw;F rhj;jpakhf khWk; vd mbj;Jf; $wKbahJ. khw yhk;. Mdhy; ,jid vkJ %y cghaj;jpw;F Mjhukhff; nfhs; tJ murpay; jw;n fhiyahFk;.
re;ijfisAk; mjpfhuj;ijAk; ifg;gw;wpj; jf;f itj;Jnfhs; Sk; Nehf;fj;JlNdNa cyfk; xOq;fikf;fg;gLfpwJ. ,e;j xOq;Ff;Fs; ,yq;if vd;fpw ehl;bw;F ,Uf;fpd;w ngWkhdk; jkpoPok; vd;w rpwa myFf;F ,y;iy. kpfr; rpwpa ,dkhd vq;fSf;F ve;jr; re;ijg; ng- WkhdKk;,y;i y.
,d;iwf;F jkpoPok; vd;Dk; vy; iyfisg; gw;wpr; rpe;jpg;gij tpl Tk;jkpo;j;Njrpaj;jpd;,Ug;i gg; ghJfhg;gijg; gw;wpr; rpe;jpg;gJ ,d;D k;Kf;fpakhdJ. VNddpy; ,d;Dk; gj;J tUlq;fspy; jkpoPo j;jpd;rdj;njhifg;guk;gy;khw;w g;g l;L tpLk;.
Mdhy;jkpou;f s;jkJ murpay; mgpyhirfisj;jkpoPok;vd;f pw xU rl;lfj;jpDlhf kl;LNk mZf Ntz;Lk; vd;fpw Nfhl;ghl;L Vfj; Jtk; ru;tNjr murpaypy; kPz;Lk; ek;ikj; jdpikg;gLj;jyhk;. cz; ikapy; jkpou;fspd; Kf;fpakhd tYikak; tlf;F fpof;fpNyNa mikaNtz;L k;.
,dg;gpur;r $l;l ikg gpypUe;J Ngl;bapy; ,jid k
'Kf;fpa t nfhz;Ls tpy;i y. m rpy cWg Muk;gf; f
',dg;gpur vtUlDk ehl;b d;j Ntz;L k; shu;. vdpD rk;g e;j d;
',NjNti gLtij ,jdhy; , fs; jkpo tpy;i y" v
'muR Neu vjidAk xUNghJk jPu;nthd;i elf;f hJ"
M];jpNuypah mUNf eLf; f ,yq;ifj; jkpou;fs; 5 Ngu;
M];jpNuypahtpy; jQ;rkiltjw;fhf ,yq;ifj;jkpou;fs;nrd;w NghJ> glF gOjhjhy; 5 Ngu; flypy; %o;fp ,we;Jtpl;ljhf jfty;fs; ntspah fpAs;s d.
glF xd;wpy; 64 ,yq;ifj; jkpou;fs; M];jpNu ypah Nehf;fpr; nrd;W nfhz;bUe;jNghJ mtu; fs; gazk; nra;j glF gOjile;jjhfTk;> mtu;fis u\;a fg;gy; kPl;lNghJ
mtu;f s upoe;jpUe jkpo; , ntspahf
kPl;fg;gl jPtpy; c mioj;J me;ehl;L me;j , fg;gl;L s

Njhy;tp jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gld;
mur jug;G jpiu kiwtpy; Ngr;R! MSq;fl;rpapypUe;J rk;ge;jDf;Fj; J}J
pNuypah mUNf eLf; flypy; ;ifj; jkpou;fs; 5 Ngu; gyp
;Njhy;t p ;mjw;F r; Kidgtu; ; fhuzpf- u;fs; my;
;.
w;wq;fs; Ushjhu
Gypfspd; jrpaj;jpd; mfg;Gwf; rpf;fyhf wKbahj ;d piyapy; kpoPoj;ij hf khWk; hJ. khw vkJ %y f; nfhs; ahFk;.
uj;ijAk; j;Jnfhs; cyfk; ,e;j vd;fpw gWkhdk; myFf;F ,dkhd jg; ng-
;Dk; vy; ;gij tpl ,Ug;i gg; rpe;jpg;gJ VNddpy; py; jkpoPo ;gy;khw;w
murpay; k;vd;f pw Nk mZf hl;L Vfj; py; kPz;Lk; hk;. cz; f;fpakhd f;fpNyNa
iltjw;fhf rd;w NghJ> lypy; %o;fp s; ntspah
j; jkpou;fs; pr; nrd;W fs; gazk; e;jjhfTk;> ; kPl;lNghJ
,dg;gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhz;gjw;fhf murhq;fk; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;Gld;jpiukiwTg;Ngr;Rfis Muk;gpj;J s;s jhk;. nfhOk; gpypUe;J ntspahFk;'j Ne\d;" Mq;fpy thu ,jOf;F mspj;J s;s Ngl;bapy; jkpo;j; Njrpaf; $l;likg;gpd; jiytu; Mu;.rk;ge;jd; ,jid kiwKfkhff;Nfhb fhl;b As;s hu;.
'Kf;fpa tplak; njhlu;ghf [dhjpgjp k`pe;j uh[gf;\Tld; njhlu;G nfhz;Ls;sPu;fsh? "vd;w Nfs;tpf;F 'ehd; mtUld; njhlu;G nfhs;s tpy;i y. mtUk;vd;D ld;njhlu;G nfhs;s tpy;i y. vdpDk;murpd; rpy cWg;gpdu;fs;vd;D ld;njhlu;Gnfhz;L NgrpAs;s du;. ehq;fs; Muk;gf; fl;lj;jpy; ,Uf;fpNwhk;" vd;W rk;ge;jd; njuptpj;jpUf;fpd;whu;.
',dg;gpur;rpidf;Fj; jPu;T fhZk; tplak; njhlu;ghf muirr; Nru;e;j vtUlDk; NgrTk; ,ize;J nraw;glTk; ehd; jahuhfTs;Nsd;. ehl;b d;jiytu;vd;w tifapy;[dhjpgjpNa ehq;f s;ahUld;Ngr Ntz;L k;vd;g ijj;jPu;k hdpf;f Ntz;L k;" vd;W k;mtu;Fwpg;g pl;L s; shu;. vdpDk;jd;D ld;njhlu;G nfhz;ltu;ahu;vd;gij ntspapl rk;ge;jd;kWj;J s;s hu;vd;W 'j Ne\d;" Fwpg;gpl;L s;s J.
',NjNtis> ehl;bd;rpy gpuptpdu;,dg;gpur;rpidf;F j;jPu;T fhzg; gLtij tpUk;gtpy;iy. gpur;rpid jPu;f;fg;gLtij tpUk;gtpy;iy. ,jdhy;,jw;fhd Nghypahd fhuzq;fisj;njuptpf;fpd;wdu;. mtu; fs; jkpou;fSld; mjpfhuq;fs; gfpu;e;J nfhs;sg;gLtij tpUk;g tpy;i y" vd;W k;rk;ge;jd;Fw;wk;rhl;bdhu;.
'muR Neu;ikahd jPu;it Kd;itf;fNtz;Lk;. jkpo; kf;fs; kPJ vjidAk;jpzpf;fyhk;vdf;fUjf;$ lhJ. mt;t hW fUjpdhy;mJ xUNghJk; rhj;jpag;glhJ. gadw;w eilKiwg;gLj;j Kbahj jPu;nthd;iw Vw;Wf;nfhs;SkhW vk;kPJ mOj;jk; nfhLj;jhy; mJTk; elf;fhJ" vd;W k;rk;ge;jd;vr;rupj;J s;s hu;
mtu;f spy;5 Ngu;flypy;%o;f p cap upoe;jpUe;jdu; vd;Wk; ,yq;ifj; jkpo; ,izajsq;fspy; nra;jp ntspahfpAs;s J.
kPl;fg;gl;l midtUk; fpwp];Jk]; jPtpy; cs;s M];jpNuypa KfhKf;F mioj;Jr; nry;yg;gLthu;fs; vd;W me;ehl;L muR $wpap Ug;gjhfTk; me;j ,izajsq;fspy; njuptpf; fg;gl;L s;s J.
NAALAI

Page 9
NAALAI
jkpoupd; epu;thfj;jpy;...
HAND CAR WASH & PROFESSIONA
- Wash & - Leather - Engine S - Detailing
752 Warden Ave (3 Blocks South of Tel 416 757 8200, Cell 647 831 27
info@grandcarwash.ca / www.grand

SH & PROFESSIONAL DETAILING
- Wash & Vaccum - Interior Shampoo - Leather Treatment - Polishing - Engine Shampoo - High Speed Buff - Detailing - Waxing
n Ave (3 Blocks South of Eglinton) 7 8200, Cell 647 831 2709 (Tamil)
rwash.ca / www.grandcarwash.ca
May 15, 2010
9
ehis

Page 10
10
ehis
May 15, 2010 Njrpa Raeph;zak; Nj
rpak; tuyhw;nwOj;J Kiwfs; rhu;e;J> xU mbg;gil thrpg;G ,Ue;jhy; mtu; NgRk; njhdpNa NtW. xU epyg;gFjpia xU Njrpa khf xUtu; Kd;itf;fpwhu; vd;why; ehd; mjdhy; cUthFk; gad; vd;d vd;w Nfhzj;jpy; kl;LNk mijg;ghu;g;Ngd;. mJ 'cz;ikah" vd;wy;y. Vndd;why; tuyhw;wpd; ngUk;ghyhd cz;ikfs; cU thf;fg;gLgitNa.
'fd;dpahFkup khtl;lk; vd;WNk xU jdpj; NjrpakhfNt ,Ue;Js; sJ. ,d;W mJ jkpofj;jpd; xU gFjpahf td;K iw %yk;,izf; fg;gl;bUf;fpwJ. FkupNjrpak; jd; Mf;fpukpg;gpy; ,Ue;J tpLjiy
,e;jpaj; Njrpaj;jpy; ,Ue;J ngwNtz;Lk;> Njrpa Ra epu;za cupik ngw Ntz;Lk;" vd;gJ mgj;jk; vd;W clNd Njhd;Wk; ,y;iyah? Mdhy; tuyhw;iw itj;J kpff; fr;rpjkhf ,ij epah
jkpo;j;Njrpak; gpupe;Jnry;y vd;ndd;d fhuzq;fs; ag;g Lj;j yhk;.
ekf;F vOjg;gl;l tuyhW vg;NghJ fpilf;fpwNjh mg;NghjpUe;Nj Fk upkhtl;lk;jdp epyg;gFjpahf> jdp
cs;sdNth mNj msTf;F fhuzq;fs; jkpo;j; Njrpaj;jpy
ehlhfj;jhd;,Ue;J s;s J. rq;f fhyj;jpy; ,e;ehl;il Ma;kd;du;fs;
,Ue;J Fkupj;Njrpak; Mz;lhu;fs;. mtu;fis ghz;bau;f Sk;> Nruu;fSk; khwp> khwpj; jhf;fp mbikg;gLj;jpj; jpiw ngw;whYk;
gpupe;Jnry;yTk; ,Uf;fpwJ.
mtu;fs; jdp ehlhfNt ,Ue;jhu; fs;. 'ehQ;rpy;ehL" vdj; jdpehlh fNt ,J vg;NghJk; nrhy;yg; gl;l J.
mjd;gpd; 'ehQ;rpy;Fwtd;" ,g;gF jpia Mz;lhd;. mtid tQ;rfkh ff; nfhd;W ghz;bad; ,e;ehl;ilf; ifg;gw;wpdhd;. gpd;du; Nruu;fs; ifg;gw;wpdhu;fs;. gpd;du; 'uh[uh[ Nrhod;" ,e;ehl;ilf; ifg;gw;wp Ke;E}W tUlk; Mz;lhd;. mt Df;F vjpuhf ehQ;rpy;ehL ,iltp lhJ NghuhbaJ. Nrhou;Ml;rpapy; ,Ue;J Rje;jpuk; ngw;W ehQ;rpy; ehL miu E}w;whz;L fhyk; jdpj;Jr; nray;gl;lJ. kPz;Lk; ghz;b au;. mjd;gpd;,];y hkpau;. mjd;gpd;ehaf;fu;fs;,e;ehl;i lf; ifg;gw;wpj;jpiw ngw;whu;fs;.
gpd;du; 'jpUtpjhq;$u; muR" vd;w Ngupy;,e;ehL ehE}W tUlk;jdp ahfr; nray;gl;lJ. 'Muy;tha; nkhop" Kjy; 'Myg;Gio" tiu tpupe;J fple;jJ. ,e;jpah Rje;jpuk; ngWk;NghJ ,J jdpehlhfNt ,Ue;jJ. jdp ehzaKk;> jdp uhZtKk;> jdpf; nfhbAk; nfhz;l
Kw;wpYk; Rje;jpu ehL ,J. Rje;jpu
ntWk; eh ,e;jpahTld;Nru;t jw;F ehQ;rpy;
WfpwJ. ehlhfpa 'jpUtpjhq;$u;" jpl;ltl;l khf kWj;J tpl;lJ.
MfNt j gilahff ,jd; mg;Nghija jpthd; rp.gp
wJ. td;K uhkrhkp ma;a u;,J xU jdpehL -
xUgFjpa ,J ,e;jpahTld; ,izahJ vd;W
jkpo;j;Njr mwptpj;jhu;. jpUtpjhq;$Uf;Fj; jdp
mopf;fpwJ ahfNt Rje;jpuk;mspf;f Ntz;Lk;
,e;j Njr vd nts;isadplk; Nfhupf;if
fg; Nghuh tpLj;jhu;. ,e;jpahtpd; 'Mjpf;f"
rpWghd;i kpul;liyj; jLf;f ghfp];jhDf;
Kiwia Fk;> rPdhTf;F k;MjuT Nfhup J}j
jdpj;N jrpa Dg;gpdhu;. khngUk; jhq;$iu “
Mdhy; ,e;jpah jd; uhZtgyj;jhy; jpUtp
NkNy nr gpbj;J jd;Dld; Nru;j;
jfty; uPj
“
Jf;nfhz;lJ. Mk;> ,J mj;jid
epahag;gL Ak; tuyhW.
kf;fspy; vg;NghJk ,d;W k;Fkupkhtl;lj;jpd;gz;ghL
jkpof M jdpj;Jtk; nfhz;lJ. ,jd; czT>
Jf;F Kf nkhop> r%ftpay; vy;yhNk jkpo;
vg;NghJN ehL> Nfusk; ,uz;bYk; ,Ue;J
khtl;lk; jpl;ltl;lkhf NtWgl;bUf;fpd;wd.
,k;khtl;l ,e;j pa NjrpaKk;> jkpo;-kiyahs
FiwT. j NjrpaKk;Fkup Njrpaj;i j mopf;
Tk;> Nfus fpd;w d.
lahsg;gL ,tu;fSf NkYk; Fkupepyk; ,e;jpahtpy;
jpia gad ,Ue;Jk; jkpofj;jpy; ,Ue;Jk;
nrhd;d j ngw;Wf;nfhs;tij tpl nfhLg;gJ
Kd;itj;J gy klq;F mjpfk;. ,jd; ePupy;
FkupNjrpa Kf;fhy; gq;ifj; jkpofk;
,q;Fs;s vLj;Jf;nfhs;fpwJ. kpd;rhuj;jpy;
Nghuhl;lj;i njhz;Z }W rjtPjj;i jj; jkpofk;
itj;Jf;n vLj;Jf;nfhs;fpwJ. ,jd; kPd;tsk;
rPdhNth> nkhj;j jkpofj;jpd; kPd;tsj;jpy;
nfhLj;jJ ghjp. ,e;jr; rpW gFjpapy; %d;W
Nthk;> m kPd;gpb JiwKfKk;> xU tzpfj;
Njrpaj;ij JiwKfKk;cs;s d. nkhj;jj;jpy;
nrhy;y jkpofj;jpd; tsj;jpy; Vwj;jho
ep;h;zza" Kg;gJ rjtPjk;,e;j khtl;lj;jhy;
Ntz;Lk; v mspf;fg;gLfpwJ. Mdhy; jkpofj;
tuyhw;W jpd;epjpg;g q;f Pl;b y;,e;j khtl;l k;
kf;fs; uj;j

rpa eph;zak;
J. Rje;jpu
ntWk; ehd;F rjtPjj;ijNa ng- ehQ;r py;
WfpwJ. jpl;ltl;l
MfNt jkpofj;jhy; kpf ntspg; gilahff;Fkupepyk;Ruz;lg;gLfp hd; rp.gp
wJ. td;K iw %yk;Fkupia jd; jdpehL -
xUgFjpahf Mf;fpf;nfhz;bUf;Fk; ahJ vd;W
jkpo;j;Njrpak; Fkupj;Njrpaj;ij f;Fj; jdp
mopf;fpwJ! Fkupkf;fs; jpuz;L Ntz;L k;
,e;j Njrpa Mf;fpukpg;Gf;F vjpuh Nfhupf;if
fg; NghuhlNtz;Lk;. Fkupkf;fs; 'Mjpf;f"
rpWghd;ikapdu; Mifahy; td; fp];jhDf;
Kiwia MAjkhf;f pdhy;kl;L Nk Nfhup J}j
jdpj;N jrpaj;i j mila KbAk;. “
;jpah jd; y; jpUtp
NkNy nrhy;yg;gl;l midj;JNk ld; Nru;j;
jfty; uPjpahf KOf;f> KOf;f ,e;jpaj; Njrpaj;jpy; ,Ue;J jkpo;j;Njrpak; gpupe;Jnry;y vd;ndd;d fhuzq;fs; huzq;fs; gpupe;Jnry;yTk; s;sdNth ,Ue;J Fkupj;Njrpak;
jkpo;j; mNj ,Uf;fpwJ.
Njrpaj;jpy; msTf;F
“
mj;j id
epahag;gLj;jg;glf; $bait. Fkup kf;fspy; Mokhd Xu; mjpUg;jp vg;NghJk; cz;L. vg;NghJNk ;gz;ghL
jkpof Ml;rpapy; Fkup khtl;lj; d; czT>
Jf;F Kf;fpakhd ,lk; ,y;iy. hNk jkpo;
vg;NghJNk Gwf;fzpf;fg;gLk; k; ,Ue;J
khtl;lk; ,J. gbj;jtu;fs; kpf;f f;fpd;wd.
,k;khtl;lj;jpy; Ntiytha;g;Gfs; ;-kiyahs
FiwT. jkpofj;jpy; kiyahspahf ;i j mopf;
Tk;> Nfusj;j py;jkpodhfTk;mi- lahsg;gLj;jg;gLk; JujpU\;lk; ,tu;fSf;F cz;L ,e;j mjpUg; e;jpahtpy;
jpia gad;gLj;jpf;nfhz;L NkNy ,Ue;Jk;
nrhd;d jfty;fis typikahf nfhLg;g J
Kd;itj;J xU rpwe;j Ngr;rhsd; jd; ePupy;
FkupNjrpak; rhu;e;j czu;r;rpia jkpofk;
,q;Fs;s kf;fsplk; cUthf;fp xU ;rhuj;jpy;
Nghuhl;lj;ij Kd;ndLj;jhd; vd;W ; jkpofk;
itj;Jf;nfhs;Nthk;. mtDf;F ; kPd;tsk;
rPdhNth> mnkupf;fhNth gzk; ;tsj;jpy;
nfhLj;jJ vd;W itj;Jf;nfhs; py; %d;W
Nthk;> mg;NghJ ,e;j Fkupj; tzpfj;
Njrpaj;ij Xu; 'cz;ik" vd;W hj;jj;jpy;
nrhy;y KbAkh? 'Njrpa Ra Vwj;jho
ep;h;zza" cupik Fkup kf;fSf;F tl;lj;jhy;
Ntz;Lk; vd;W nrhy;yyhkh? ,e;j ; jkpofj;
tuyhw;W cz;ikf;fhff; Fkup khtl;l k;
kf;fs; uj;jk; rpe;jNtz;Lkh? vd;d
mgj;jk; vd;W Njhd;WfpwJ ,y;i yah?
,e;jpahtpd; tlfpof;fpy; Ngrg;gLk; ngUk;ghyhd Njrpaq;fs; ,e;j msTf;Ff; $l tuyhw;W epahaq; fs;,y;y hjit. ,e;j msTf;F f; $l epyg;gug;G ,y;y hjit. cjh uzkhf 'NghNlhyhz;l;" vd xU Njrpaf;Nfhupf;if Ngrg;gLfpwJ. Mdhy; 'NghNlhf;fs;" %d;W khepyq;fspyhfg; gpupe;J kw;wa kf;fSld; fye;J fplf;Fk; xU goq;F b ,dk;. mJ 'ehlhu;y hz;l ;" Nfl;gijg;Nghy.
mg;gb xU 'ehlhu;y hz;l;" nfhLf; fg;gl;lhy;mq;Nf thOk;Njtu;fs; vd;d nra;thu;fs;? ,d;Dk; rp- Wghd;ikapduhd Mrhupfs;> nfhy; yu;fs;> gfilfs; vq;Nf Nghthu; fs;? 'NghNlhyhz;l;" Nghuhl;lk; ngUk;ghYk;rf goq;F bfs;Nky; nfhiyntwpj; jhf;Fjy;fshfNt ,Jtiu ,Ue;Js;sJ vd;gNj cz;ik. Mdhy; mijAk; ek; Kw;Nghf;F mwpTyfk; 'Njrpa Ra epu;z a" cupik vd;W NgRfpwJ.
,t;thW nrhy;fpNwNd> ,e;jpaj; Njrpaj;jpy; ,Ue;J jkpo;j;Njrpak; gpupe;Jnry;y vd;ndd;d fhuzq; fs; cs;sdNth mNj msTf;F fhuzq;fs; jkpo;j; Njrpaj;jpy; ,Ue;J Fkupj;Njrpak; gpupe;Jnry;y Tk; ,Uf;fpwJ. ,e;jpahtpd; gpupf;f Kbahj cWg;ghfj; jkpofj;ijf; fhz vd;ndd;d fhuzq;fs;cs; sdNth me;jf; fhuzq;fs; jkpo fj;jpd; gpupf;fKbahj cWg;ghf Fkupkhtl;lk;,Uf;fTk;cs;s d.
xU Njrpak; vd ehd; epidg;gJ khw;w Kbahj Gdpj fl;Lkhdj;ij my;y. ehd;F fhuzpfshy; xU Njrpak; jd; fl;likg;ig milfp wJ. Njrpaj;ij epahag;gLj;Jk; mk;rq;fs; mit vd;Wk; nrhy; yyhk; 1. xU epyg;gFjpapd; mikg;G. mjw;F s;thOk;kf;fs;xUehlhf ,iztJ mtu;fs;xUq;fpize;J Kd;NdWtjw;F mtrpakhf Mfp wJ. MfNt mtu;f s; xU Njrpak;.
2. nghJg;gz;ghL. xU epyg;gug;G vy;i yf;F s;thOk;kf;fs;jq;fs;
n[aNkhfd;
NAALAI

Page 11
Ntw;Wikf;F mg;ghy; xU nghJ thd gz;ghl;bd; rulhy; gpizf; fg;gl;bUg;ghu;fs;vd;why;mtu;fs; jq;fis xU Njrpakhff; fUjp xUq;fpize;J Kd;Ndw KbAk;.
3. neLq;fhy kf;fs; gupkhw;wk;. xU epyg;gFjpapy; kf;fs; neLq; fhykhfg; gutp CLfye;J tho; fpwhh;fs; vd;why; mtu;fs; xUq; fpize;J tho;e;Nj MfNtz;Lk;>
NtW top ,y;i y.
4. rkfhy murpay; nghUspay; Njitfs;. xU epyg;gFjpapd; kf; fs; jq;fis murpay; uPjpahff; fhj;J f;nfhs;s Tk;> nghUspay;uPjp ahf tsu;j;Jf;nfhs;sTk; xU Njrp akhfj; jpus;tjd; Njit ,Uf;F nkd;why;mtu;fs;xU NjrpaNk.
NkNy nrhd;d ehd;F mk;rq;f SNk tYthd Xu; ,e;jpa Njrj; Jf;fhd fhuzq;fshf mikfpd; wd vd;Nw ehd; epidf;fpNwd;. epyg;gFjpahf ,J xU ehL. ,e; ehL KOf;f epyTk; xU nghJg; gz;ghL cz;L> NtWghLfSf;F mg;ghy; me;j nghJik mk;rk; typikahf ,Ug;gij fh\;kPu; Kjy; fd;dpahFkup tiu gQ;rhg; Kjy; kpNrhuk; tiu fhzyhk;.
vy;y htw;i wAk;tpl Kf;fpakhdJ
NAALAI
,e;j ehL xU gz;ghl;Lj; Njrkhf neLq;fhyk; Kjy; ,Ue;J te;jjd; tpisthd kf;fs; gupkhw;wk;. ,e;jpahtpy; Nfusk; Nghd;w rpy epyg;gFjpfspy; kl;LNk gpw ,e;jpa epyg;gFjpapdupd; FbNaw;wk; FiwT. etPd fhyj;jpYk;me;j FbNaw;wk; epfo;e;J nfhz;Nl ,Uf;fpwJ.
jkpofj;jpd; vl;LNfhb kf;fspy; ,uz;L Nfhbapdu; jkpo; Ngrhj
kf;fs;. Ke;E}W> ehE}W tUlq;f shf ,q;Nf tho;gtu;fs;. mNj rk ak;jkpofj;J f;F ntspNa ,e;jpa epynkq;Fk; vg;gbAk; ,uz;LNfhb jkpou;fs; tho;fpwhu;fs;. ,e;j kf; fs; gupkhw;wNk ,e;epyj;ij xU Njrpakhf Mf;Fk; rf;jp. NtWtopNa ,y;iy. xUq;fpize;Nj MfNtz; Lk;. xw;Wik nfl;lhy; uj;j MW jhd;. khDlg;N guopTjhd;.
tlfpof;F Fwpj;Jr; nrhd;dPu;fs;> cq;fSf;Fj;njupAkh> tlfpof;F kf;fspy; fhy;thrpf;Fk; Nky; gpw ,e;jpag;gFjpfspy;jhd; tho;fpwhu; fs;. fy;fj;jhtpy; kl;Lk; Ik;gJ yl;rk; tlfpof;F khepy kf;fs; ,Uf;fpwhu;fs; vd xU fzf;F. nrd;i dapy;$ l xU yl;rk;kzpg; G+u;-Nkfhyahthrpfs; tzpfk; nra; fpwhu;fs;. ,duPjpahf tlfpof;F gpupe;j hy;,e;j kf;f s;mfjpfshf Ntz;L k;.
xU typi khf> uhZ shjhu t ,e;j pahtpy Sf;Fk; rP rpia cU Rw;wp cs epiwe;j t gJk; mi jf; Fl;b fpd;w d? v
shf Mfpd mwpT[Ptpf Yk; gzk Gj;j prhypf nrhy;yg;g mg;ghtpfs cgNjrpaf fhdit tUfpd;w d
gQ;rhg;Nj Wf;f z;vJ gpw khe khl;Nlhk; me;j r;Ra xUq;fpiz khtl;l 'gz Fj; jz;z vd Fku fpwhu;fs;. Fsr;ry;f zPu; nfh 'igq;Fsk

11 May 15, 2010
; Njrkhf te;jjd; upkhw;wk;. hd;w rpy pw ,e;jpa k; FiwT. bNaw;w k; pwJ.
kf;fspy; o; Ngrhj
tUlq;f mNj rk a ,e;j pa z;LNfhb ,e;j kf; j;ij xU tWtopNa MfNtz; uj;j MW ;.
hd;dPu;fs;> tlfpof;F Nky; gpw tho;fpwhu; k; Ik;gJ kf;fs; fzf;F. ;rk;kzpg; pfk; nra; tlfpof;F fjpfshf
ehis xU typik tha;e;j ngUk; Njr khf> uhZt ty;y ikahf> nghU shjhu ty;yikahf ,Ug;gNj ,e;jpahtpy;cs;s midj;J kf;f Sf;Fk; rPuhd mikjpahd tsu;r; rpia cUthf;Fk;. ,e;jpahitr; Rw;wp cs;s ehLfspd; Jauk; epiwe;j tuyhW ekf;Ff; fw;gpg; gJk; mijNa. ,Ue;Jk; Vd; ,e; jf; Fl;bj;Njrpaq;fs; Ngrg;gL fpd;wd? vg;gb ,it Nghuhl;lq;f
shf Mfpd;w d? ek;k py;,U tif mwpT[Ptpfs; cz;L. gytifap Yk;gzk;thq;f pf;n fhz;L vOJk; Gj;jprhypfs;. vJ Kw;Nghf;F vd;W nrhy;yg;gLfpwNjh mij vOJk; mg;ghtpfs;. ,UrhuhuhYk; ,e;j cgNjrpaf;Nfhupf;iffs; Kw;Nghf; fhdit vd;W Kd;itf;fg;gl;L tUfpd;w d.
gQ;rhg;Njrpaf;Nfhupf;i fapd;Cw; Wf;fz;vJ? gQ;rhgpd;cgup ePiu gpw khepyq;fSf;Ff; nfhLf;f khl;Nlhk;vd;w Gdpjkhd Raeyk;. me;j r;Raeyk;vspjpy; kf;f is xUq;fpizf;Fk;. tuz;l ney;iy khtl;l 'gzFb - uhjhGuk;" gFjpf; Fj; jz;zPu; nfhLf;f khl;Nlhk; vd Fkup kf;fs; NghuhbapUf; fpwhu;fs;. mjd; mLj;j fl;lkhf Fsr;ry;flw;fiug;gFjpf;F j;jz; zPu; nfhLf;f khl;Nlhk; vd;W 'igq;Fsk;" kf;fs; ,q;Nf Nghuh
bj;jilnra;j hu;f s;.
xU kz;z py; gpwe;J mq;N f ,Ug; gjdhy;mq;F s;s ejpAk;> fhw;W k;> fdptsKk; jdf;Fr; nrhe;jk; vd;W epidf;Fk; Raeyj;ijNa ,q;Nf Gdpj Njrpakhf ek; Kw;Nghf;fhsu; vz;Zfpwhu;fs;. mJjhd; xU 'MW" my;y J 'rhdypd;" Kd;d hy; FbapUg;gJ gpd;d hy;FbapUg;gtu; fSf;F ePiu kWf;Fk; mjpfhuj;ij mspf;fpwJ vd;w vz;zkhfTk; MfpwJ. ,e;j czu;r;rpjhd; 'fhiuf;F bf;F j;" jz;z Pu;nfhLf;f khl;Nlhk;vd 'jpUg;gj;J }u;" kf;fs; mwr;rPw;wk; nfhs;s top tFf;fpwJ.
tlfpof;F kf;fspd; Njrpaf; Nfhupf; iffs;,j;j ifa mgj;j khd Ra eyj;jpd; rpU\;bfs;. mtw;Wf;Fg; gpd;dhy; gyrkaq;fspy; kpff; FWfpa ,dthjk;jhd; ,Uf;fpwJ. tlfpof;Fj; Njrpaf;Nfhupf;iffs; gy ,df;FO milahsk; rhu;e;J vOg;ggLfpd;wd vd;gJk; mit xd;Wf;nfhd;W fLikahd ntWg; Gf;nfhz;lit vd;gJk;,q;F s;s ek; mwpT[PtpfSf;Fj; njuptjpy;iy. mtw;Wf;Fg; nghJthd vjpupahf ,e;jpa Njrpak; ,Ug;gjhy; kl; LNk mit xd;Wf;nfhd;W uj;jf; fsupapy; Mupau;f s;. kq;f

Page 12
IgTô LISELIGLITUã3b De
園リ " நூல் ெ
S2 தமிழின்
வடகிழக்கு ம தகவல்கள், வை
நேரடிச் பிற மனித
அனைத்ை
is not
ABOOk. Ocas
Centre for War Wins
WASSACRES (OFTA information and
NOn East Secretaria o
Pfs
WANTAW
Welle: SAO (600 Highway / East, Ric
Day: May
|ኽ]]ዝኸCu: 2,30 P!
It is WWWWW I
On 4 (52.84
 
 
 

த உரிமைகளுக்குமான நடுவத்தின் రీరకం 66ffG)
T (Gason 1956-2008
னித உரிமைகள் செயலகம் திரட்டிய
படங்கள், வீடுவீடாக சேகரித்த தரவுகள் சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்கள் ரிமை நடுவங்களின் வெளியீடுகள்
தயும் உள்ளடக்கிய ஒரு தொகுப்பு
பட்ட தமிழினப்படுகொலைகளின் வரலாற்று ஆவணம்
, 2010 ரனிக்கிழமை
5): 2:30 - OO
2)CoopeopóPá அழைக்ன்ரே فع تریایی
Organized by
Human Rights (CWHR)
W|S'956 - 2008
acts Collected by
Human Rights (NESOHR) ei py
(Chelldi)
Parkway Hotel
nondi, ON LABB2) 5th, 200
Met), 4(C) () PM
or email info civroT state, 3007020

Page 13
yhd epwk; nfhz;l cauKk; vilAk; ,y;yhj rpj;jpad;kf;fs;. kQ;rs;,dkhd kq;Nfhypau;
,e;j %d;W kf;f isAk;ehk;,e;j pah KOf;f vq;FNk fhzKbAk; vd;gJjhd; Mr;rupak;. njd;dpe;jpahtpy; me;jkhd; jPtpy; cs;s goq;F bapdupy;kQ;rs;,dj;i jr;Nru;e;jtu;fs; cz;L. fu;ehlfj;jpy; gy ,lq;fspy; gy;yhapuk; tUlg;ghuk;gupakhf thOk;kQ;rs;,dj;jtu; cz;L. tq;fhsj;jpy; lhu;[pypq; gFjp KOf;f KOf;f $u;f;fhf;fSilaJ. ,ikakiy mb thuk; KOf;f vy;yh khtl;lq;fspYk; kQ;rs; ,dj;jtu; cz;L. mNjNghy tl ,e;jpah KOf;f vq;Fk; jpuhtpl kf;fis ghu;f;fyhk;. gpfhupy; ngUk;ghyhd kf;fspy; jpuhtpl Kfq; fNs njd;gLk;. ,d mbg;gilapy; ,e;jpahit epyg;ghFghL nra;aNtKbahJ.
mNjNghy ,e;jpahtpy; cs;s vy;yh ,dq;f Sk; neLq;fhy ,df;fyg;ghy; jdpj;jd;ik ,oe;J fyitahd gz;GfSld; ,Ug;ghu;fs; vd;gijf; fhzyhk;. tq;fhspfspy; ngUk;ghyh dt;u;fSf;F kq;Nfhypa ,d milahsk; nfhQ;rk; ,Uf;Fk;. Nejh[p Rgh\; re;jpu Nghrpd; Kfj;jpNyNa ePq;fs; mijg; ghu;f;f yhk;. kj;jpagpuNjrj;jpy; Nghghy; gFjpapy;> fu;ehlfj;jpy;Fe;jhg;G+u;gFjpapy;kq;Nfhypaf; fyg;Gs;s kf;fis epiwaNt ghu;f;f KbAk;.
xU ngUe;Njrkhf ,Ug;gNj ,e;jpahTf;F ,d;W ey;yJ. ,j;jid kf;fs;g;gupkhw;wk; cs;s epyg;gFjpapy; Ntnwe;j Njrpa cUt- fKk; mopitNa cUthf;Fk;. MfNt ehd; ,e;j pa Njrpaj;j pd;Mjuthsd;. clNd ,e;j Njrpa cUtfj;ij GdpjkhdJ vd ehd; nrhy; fpNwd;vd;W nrhy;y Muk;gpf;F k;mwpT[Ptpfs; ek;kpilNa mjpfk;. ,e;j Njrpaj;ij tpl Nkyhd ,d;ndhd;W > xU ru;t Njrpak;> Kd;itf;fg;gl;lhy; ,e;j Njrpa cUtfj;ij cjWtNj crpjkhdJ vd;N gd;.
Mdhy;,e;j trjpahd> tsu;r;rpiaAk;mik jpiaAk; mspf;ff;$ba> jtpu;f;f Kbahj mikg;ig cilj;J xd;Wld; xd;W NghupLk; rhjpaNjrpaq;fspd;> nkhopj;Njrpaq;fspd;> ,dj; Njrpaq;fspd; $l;lkhf ,e;j epyj;ij Mf;f Ntz;Lk; vd;W nrhy;Yk; Nkijfs; ru;t Njrpaj;ij Kd;itj;J Njrpaj;ij epuhfupj;j tu;fis jq;fSf;F Nkw;Nfhs;fhl;L fpwhu;fs;. Njrpaj;ij jhz;ba gpd; etPdj;Jt gbkj;ijr; R+l;bf; nfhs;fpwhu;fs;. vijAk; vq;Fk; vg;gb Ak; Nkw;Nfhs; fhl;Lk; jpuhzp ek;kplk; ,Ug;gJ Nghy vq;F k;,Uf;fhJ
xU Njrkhf xUq;fpize;J Kd;NdWtjw;fhd fhuzq;fNs ,e;jpahtpd;vg;gFjp kf;fSf;F k; mjpfk;. ,Ue;J k;gpuptpid thjk;Kd;i tf;fg; gLfpwJ. gy ,lq;fspy;nry;t hf;F lDk;,Uf; fpwJ.. Vd;? Kf;fpakhf mJ murpay; cs; Nehf;fk;nfhz;l Nfhupf;i f. mjpfhuj;J f;fhd FWf;F topahfNt ,e;j Njrpaf; Nfhupf;iffs; Kd;itf;fg;gLfpd;wd. tlfpof;F gFjpapy; rPdh ngUk;nrytpy;kpfj;j pwikahd csth- spfs;cjtpAld; me;j gpuptpidthjf;Nfhupf; iffis tsu;j;J tpLfpwJ.
,J ,ay;ghdNj. ghf;gQ;rhgpy;rpe;J Njrpa Nfhupf;ifiaAk; > ];thj; gs;sj;jhf;fpy; gjhd; Njrpa Nfhupf;i fiaAk;ghfp];jhdpy;tsu;j;J tpl;lJ ,e;jpah. vd;w mstpy; ghu;g;gNj crpjkhdJ cgNjrpaf;Nfhupf;iffshy; rhjpf ehL fpilj;jhy;mq;Nf yhgk;mi ahu;? ehis jkpo;ehl;il mNjNg Nyz;l;> td;dpaehL> Njtu;G+kp v gpupf;F k;Nfhupf;i f te;jhy;mjdh yhgk;tUk;?
fz;bg;ghf kf;fSf;F my;y. mt Sf;F s;Nkhjp mopthu;fs;. FUjp fs;. gl;bdpapy; rhthu;fs;. Raey ,k;khjpup gpuptpidthjq;fis J murpay;thjpfSf;Fk; rup> mtw;i Lj;Jk; mwpT[PtpfSf;Fk; rup khDl nghUl;Nl my;y . jq;fs;gpsT mu kf;fs;Mapuk;yl;rk;vd mope;jh mopitNa jq;fs;vjpupf;F vjpuhd khw;wpf;nfhs;s KbAk; vd;Wjhd Nahrpg;ghu;fs;. mijj;jhd; ve;j cWj;j Yk;,y;y hky;nra;t hu;f s;.
gyrkak; ,tw;wpy; cs;s m fz;fis kq;fr;nra;Ak;. rpy;yiw fhuzq;fSf;fhf Muk;gpf;Fk; xU thjg;Nghuhl;lk; me;j nghUspay tpl gy;y hapuk;klq;F mopit c ejpePu; jhthTf;fhf gQ;rhgpy; Mu ehLg;Nghuhl;lk; ghfp];jhdpa MjuT gQ;rhig mg;gbNa kuzg;gLf;i jpaJ. tlfpof;F Ruz;lg;gLfpwJ vd Muk;gpf;fgg;l;l Nghuhl;lq;fs;rhjp fshf khwp tlfpof;ifNa mopj Uf;fpd;wd.
rkPgj;j py;rz;N l ,d;b ad;,jopy xUtu; vz;gJfspy; jPtputhjk; , spy; gQ;rhg; vg;gb ,Uz;L i fple;j J vd;W nrhy;y ptpl;L ,d;i fle;j ,Ugj;i je;jhz;L fspy;vg;g nghUspay;gha;r;riy mile;J s;s jpapUe;jhu;. nghUspay; tsu;r;rpf;f idg;Nghu; vd;gJ jiytypf;fhf nra;J nfhs;t J Nghy.
ve;j Njrpaf;Nfhupf;ifAk; jd vOtjpy;iy. mjpfhu murpay; Nehf kpl;L cUthf;fg;gLfpd;wd mit gjtpf;Ff; nfhz;Lnry;Yk; Vzp me;j khw;wj;jhy; rpyrkak; rpy ,Uf;fyhk;. Mdhy;me;j Ml;rp- m wj;J f;fhf ve;j msTf;F vspa k igr;re;jpf;f Ntz;L k;vd;gJ kl;L me;jf; Nfhupf;if tuyhw;W ,y;i yah vd;gjy;y .
tuyhW njupe;jtd; xd;iw czu ve;j Njrpaf;Nfhupf;ifiaAk; itj;J epahag;gLj;jyhk;. ve;j Njr ifiaAk; tuyhw;iw itj;J e nra;ayhk;. Nru;e;J tontz;Lk gpupe;J rhfNtz;Lk; vd;whYk; ,Ue;J mjw;fhd vy;yh Mjh fz;L gpbf;f yhk;.

May 15, 2010
f;Fs;Sk; cgNjrpaf; Nfhupf;if muR jd;cstikg;Gfs;%yk; $Lk;.
gNjrpaf; Nfhupf;iffis mJ ngha;ah vd;w mstpy; ghu;g;gJ dhy;ahUf;F yhgk;> vd;d yhgk; ; ghu;g;gNj crpjkhdJ. tlfpof;F fhupf;iffshy; rhjpf;nfhU jdp hy;mq;Nf yhgk;milag;NghtJ jkpo;ehl;il mNjNghy ehlhu; ;dpaehL> Njtu;G+kp vd;nwy;yhk; upf;i f te;jhy;mjdhy;vtUf;F
kf;fSf;F my;y. mtu;fs; jq;f jp mopthu;f s;. FUjp ngUf;F thu; py; rhthu;fs;. Raey Nehf;Fld; puptpidthjq;fis J}z;btpLk; pfSf;Fk; rup> mtw;iw epahag;g [PtpfSf;Fk; rup khDl mopT xU y;y . jq;f s;gpsT murpay;%yk; k;yl;rk;vd mope;jhy;$ l me;j q;fs;vjpupf;F vjpuhd MAjkhf ;s KbAk; vd;Wjhd; mtu;fs; ;. mijj;jhd; ve;j kdrhl;rp y;y hky;nra;t hu;fs;.
,tw;wpy; cs;s mgj;jk; ek; ;fr;nra;Ak;. rpy;yiw nghUspay; ;fhf Muk;gpf;Fk; xU gpuptpid ;lk; me;j nghUspay; yhgj;ij puk;klq;F mopit cUthf;F k;. Tf;fhf gQ;rhgpy; Muk;gpj;j jdp ;lk; ghfp];jhdpa MjuTld; ngUfp g;gbNa kuzg;gLf;ifapy; tPo;j; f;F Ruz;lg;gLfpwJ vd;W nrhy;yp ;l;l Nghuhl;lq;fs;rhjpg;Nghuhl;lq; tlfpof;ifNa mopj;Jf;nfhz;b
;N l ,d;b ad;,jopy;,johshu; Jfspy; jPtputhjk; ,Ue;j ehl;f ; vg;gb ,Uz;L iftplg;gl;L ;W nrhy;y ptpl;L ,d;i wa gQ;r hg; ;i je;jhz;L fspy;vg;gb khngUk; ha;r;riy mile;J s;s J vd;vO- nghUspay; tsu;r;rpf;fhfg; gpuptp d;gJ jiytypf;fhf jw;nfhiy
J Nghy.
af;Nfhupf;ifAk; jd;dpr;irahf . mjpfhu murpay; Nehf;Fld; jpl;l hf;fg;gLfpd;wd mit. xUrpyiu fhz;Lnry;Yk; Vzpfs; mit. j;jhy; rpyrkak; rpy yhgq;fs; Mdhy;me;j Ml;rp- mjpfhu khw; e;j msTf;F vspa kf;fs;,og; Ntz;L k;vd;gJ kl;L Nk Nfs;t p. hupf;if tuyhw;W uPjpahdjh d;gjy;y .
pe;jtd; xd;iw czu;e;jpUg;ghd;> af;Nfhupf;ifiaAk; tuyhw;iw g;gLj;jyhk;. ve;j Njrpaf; Nfhupf; tuyhw;iw itj;J epuhfupf;fTk; Nru;e;J tontz;Lk; vd;whYk; Ntz;Lk; vd;whYk; tuyhw;wpy; w;fhd vy;yh Mjhuq;fisAk; yhk;.
,yq;ifapd; gil gyk;> ,e;jpa ghJfhg;G je;jpNuhghaq;fSf;F mr;RWj;jy;? Nfzy; `up`ud;
,yq;if jdJ ghJ fhg;ig tYg;gLj;jpf; nfhs;Sk; nraw;gh lhdJ ,e;jpahtpd; ghJ fhg;Gj; je;jpNuh ghaq;fSf;F mr;RWj; jyhf mikAk; vd ,e;jpa mikjpfhf;Fk; gilapd; Kd;dhs; nghWg;gjpfhupAk;> ghJfhg;G Ma;thsUk; Nfzy; `up`ud; njuptpj;Js;shu;.
,yq;i fapd;jw;Nghija gil gyk;,e;jp ahtpd; gil gy mstpy; ehd;fpy; xU gq;fh Fk;vd mtu;Rl;b f;f hl;b Ashu;. 200000 gil apdu; ,yq;ifapy; ,uhZtj;jpy; mq;fk; tfpg;gjhfTk;> ,J ,e;jpahtpd; ghJfhg;G je;jpNuhghaj;jpw;F mr;RWj;jy;vdTk;mtu; Fwpg;gpl;L s;s hu;.
nrd;i dapy;eilngw;w ',yq;i fapy;mLj; jJ vd;d" vd;w epfo;tpy; fye;J nfhz;l NghJ mtu; ,jidj; njuptpj;Js;shu;. mb kl;l kf;fSf;F j;jPu;T j;jpl;lq;fis toq;F tNj ,yq;i fapy;Kjd;i kahdnjd mtu; Rl;bf;fhl;bAs;s hu;.
,yq;ifapd; Njrpa ,dg;gpur;rpidf;F cupa jPu;Tj; jpl;lnkhd;iw Kd;itf;Fk; Kidg;Gf; fSf;F ,e;jpa kj;jpa murhq;fk; fhj;jpu khd topapy; gq;fspf;ftpy;iy vd mtu; njuptpj;Js;shu;. jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; Aj;j uPjpapy; Njhw;fbf;fg; gl;Ls;sikapdhy; ,yq;if tptfhuq;fspy; ,e;jpah jiyaPL nra;af; $ba re;ju;g;gj;ij ,oe;Js;sJ vd mtu;Rl;b f;f hl;b As;s hu;.
vdpDk;> ,yq;i fapy;epue;ju rkhjhdj;i j Vw;gLj;jf; $ba jPu;Tj; jpl;lj;jpy; fhj;jpu khd gq;fspg;gpid toq;Ftjd; %yk; ,e; jpah kPz;L k;,yq;i f tptfhuq;fspy;jiy aPL nra;a KbAk; vd mtu; njuptpj;Js;shu;. murpay;thjpfs; jkpo; kf;fspd; gpur;rpidfs; cupa Kiwapy;ru;t Njr r%fj;j py;ntspg; gLj;jg;gltpy;i y mtu;mtu;Fwpg;gpl;L s; shu;. Gdu;t ho;t spf;F k;eltbf;i ffs;rPupa Kiwapy;Kd;ndLf;fg;gl Ntz;Lnkd typ AWj;j pAs;s hu;.
fhzp> fy;tp cs;spl;l mbg;gil cupik- fis cWjpg;gLj;J k;tifapyhd murpay; jPu;Tj; jpl;lnkhd;iw Kd;itg;gjd; %yk; jkpou;gpur;rpidf;F jPu;T fhz KbAk;vd Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;sJ. ,NjNtis> ,e;jpah rPdhtplk; ,yq;i fia ,oe;J s;s jhf 'nlf; fd; nfhu;dpf;fy;" gj;jpupifapd; rpNu];l Mrp upau;gfthd;rpq;njuptpj;J s;s hu;.
jkpoPo tpLjiyg; Gypfs; Njhw;fbf;fg;gl;l jidj;njhlu;e;J ,yq;i ff;F ,e;jpahtpd; Njit Fiwtile;Js;sJ. Aj;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;F cupa Kiwapy; Gdu;tho;T mspf;fg;gl Ntz;Lnkd mtu; njuptpj;J s;s hu;.
13
ehis

Page 14
14
ehis
May 15, 2010 nuhnwhd;Nuh gy;fiyf;fofk;
jkpopay; khehL - 2010
nts;spf;fpoik> Nk 14> 2010
rdpf;fpoik> Nk 15> 2010
fhiy 10.00-12.00kzp
fhiy 10.00-12.00kzp
xNu Neuj;jpy; %d;W mku;Tfs; ,lk; ngWk;
xNu Neuj;jpy; %d;W mku;Tfs; ,
muq;F 1 > mku;T-1
muq;F-1> mku;T-1
Njapiyg; ngz;fs;:
,af;fk;> ngau;T vOj;J vd;gt ghypdk;>xLf;FKiw>Nghuhl;lk;
Clhfj; Njrk;> Njrpaj;ijf; f
mku;T-2
nra;jy;
mku;T-2 jkpo; ,yf;fpa cyfq;fspy; ghypdKk; ghy; epiyAk; fl;likf;fg;gLk; Kiwik
fh.rptj;jk;gpapd; mwpTg;gzp gw muq;F. mku;T-3
rlq;FfShlhf ,lk;-ntsp vd;gdtw;wpd;
mku;T-3
cUthf;fk;
Ntw;Wikfs; cUthFk; Neuk;
12.00-1.00kzp: kjpa czT
gpw;gfy; 1.00-3.00kzp
gpw;gfy; 1.00-3.00kzp
muq;F-2 > mku;T-1
muq;F-2> mku;T-1
khu;f; tpw;Nwf;fupd; “rptuhkplk; ,Ue;J
ehL fle;j Njrpak;> FbAupik> murpay; fw;Wf; nfhs;sy;” vd;Dk; E}y;
miye;Joy;T gw;wpa jpwda;T muq;fk;
mku;T-2 mku;T-2
 Ez;fiyf vOj;Jk;
Gyk; ngau;T
gpw;gfy; 3.30-5.30kzp
gpw;gfy; 3.30-5.30kzp
muq;F-3> mku;T-1
muq;F-3> mku;T-1
jkpo; jypj;jpa murpay;
Nk 2009: Gyk;ngau;kf;fspd;
mku;T-2
Nghuhl;lq;fs;-fiyg; gjpTfs;
mku;T-2: jkpopd; Gjpa nghJ ntspfs;
,yq;iff;F xU Gjpa murpay mku;T-3
Gyk;ngau; jkpou; tho;Tk; eyk;NgzYk;
rpwg;Giu:
gpw;gfy; 6.00-7.45 kzP
Nguhrpupau; rQ;Nr Rg;gpukzpak; Nghu;zpah gy;fiyf; fofk;
rpwg;Giu: Nguhrpupau; uh[; nfsjkd;: rq;ffhyKk; ghzu; kuGk;
Pick New -Up, Connection Drop- Nava Services
Off
Temples, airport, Dr. appointments and more
Please Call (647) 454-2245

;fiyf;fofk;
jkpopay; khehL - 2010
Gjpa Ml;rpapy; Gjpa cwT
k> Nk 15> 2010
gpupl;ldpd; Gjpa
0-12.00kzp
gpujku; Nltpl; Nfkud;
; %d;W mku;Tfs; ,lk; ngWk;
If;fpa uh[paj;jpd; Gjpa
ku;T-1
gpujku; Nltpl; Nfkud;> fd;ru;Ntbt; fl;rpapd; au;T vOj;J vd;gtw;Wf;F
jiytuhfg; nghWg; rk;> Njrpaj;ijf; fw;gid
Ngw;wJk; Kjypy; ga zk;nra;j ehL ,e;jpah. fle;j ehd;F Mz;L f Sf;F Kd;G mtu;,e;
papd; mwpTg;gzp gw;wpa
jpah te;jNghJ> mJ ntw;wpg;gazkhf tu; zpf;fg;gl;lJ.
s; cUthFk; Neuk;
me;jg; gazj;jpd;NghJ> Nltpd; Nfkud; NgR ifapy;> cyfpd;Gtp INuhg;gh
0-3.00kzp
kw;Wk; ml;yhd;bf;fpy; ,Ue;J Mrpahit Nehf;fpr;nry;Y k;epiyapy;> ,e;jpah> If;fpa uh[;a k;Mfpa ,U ehLfSk;Gjpa cwit Vw;gLj;j Ntz;ba Neuk;te;J tpl;lJ vd;W ku;T-1
Fwpg;g pl;l hu;.
Njrpak;> FbAupik>
;T
,g;NghJ> ,U ehLfspYk; cs;s ntspAw Tj;J iw mjpfhupfs;> Gjpa gpupl;b \;murhq; fk;> ,e;jpahTld; neUf;fkhd cwit tsu;f;F k;vd;W k;> Fwpg;ghf ghJfhg;G> jPtpu spd; Gyk;ngau;Tr; R+oYk;
thjj;Jf;F vjpuhd eltbf;if kw;Wk; tu;j; irtpaf;fq;fSk;
jfk; Mfpa Jiwfspy; neUf;fkhd xj;J iog;G ,Uf;F k;vd;W k;nrhy;fpwhu;fs;.
Njrpak;> Ez;fiyfs; kw;Wk;
,e;j pahtpy;mjpf KjyPL nra;A k;ehLfspy; If;fpa uh[;aKk; xd;W. mNjNeuj;jpy;> If; fpa uh[;aj;jpy; KjyPL nra;Ak; %d;whtJ 0-5.30kzp
ngupa ehlhf ,e;jpah cs;s J. fd;ru;Ntbt; fl;rp jiyikapyhd muR> Kf;fpag; gpur;rp idfspy;> mjhtJ gUtepiy khw;w k;> ghfp
ku;T-1
];jhDldhd fh\;kPu; gpur;rpid Nghd;w tw;wpy; ,e;jpahTf;F kpff;Fiwthd mOj; k;ngau;kf;fspd;
jNk nfhLf;F k;vd;W ,e;jpahtpYs;s Nehf; s;-fiyg; gjpTfs;
fu;f s;fUJfpwhu;f s;.
mNj Neuj;jpy;> mTl;Nrhu;]pq; vd miof;
xU Gjpa murpay; ahg;G
fg;gLk;> gzpfis NtW ehLfSf;F khw;W jy;> FbNaw;wk;Mfpa mk;rq;fspy;Gjpa mu rhq;fj;jpd;nfhs;i ffs;njhlu;ghf ,e;jpah tpy;gy ftiyfs;cs;s d. Q;Nr Rg;gpukzpak;> fyp- gy;fiyf; fofk;
fd;ru;Ntbt;fl;rpapd;gb> FbNaw;w tpjpfspy; khw;wq;fs; nra;ag;gl;lhy;> ,e;jpa njhopy; Kiw epGzu;f Sk;> khztu;f Sk;ngUksT ghjpf;fg;gl tha;g;G cs;s jhff;$wgLfpwJ. NkYk;> Xa;T+jpa epjpiag; guhkupj;jy; njhlu; -Up, Drop- ava Services
Off
ghf If;fpa uh[paj;jpd; Xa;T+jpa epjp Nkk; ghl;Lj; Jiwf;Fk; ,e;jpa njhopy; epWtd- khd lhlhTf;Fk; Vw;gl;Ls;s 9 kpy;ypad; lhyu; xg;ge;jj;ij kW Ma;T nra;ag; NghtjhfTk; fd;ru;Ntbt; fl;rp Vw;nfdNt ntments and more
mwptpj;J s;s Jk;Fwpg;gplj;jf;fJ.
,jdpilNa> ,e;jpag; gpujku; kd;Nkhfd; rpq;> (647) 454-2245
Nltpl; Nfkuid tho;j;jp tpiutpy; ,e;jpah tUkhWk;miog;G tpLj;J s;s hu;. ,Uehl;L g; gpujku;fSk; Rkhu; 10 epkplk; njhiyNgrpapy; ciuahbajhfTk;> ,Ujug;Gg;gpur;rpidfs; Fwpj;J MNyhrpj;jjhfTk;$wg;gLfpwJ.
Naalai

Page 15
NAALAI

May 15, 2010
15
ehis

Page 16
GO NS fot JG ON
Call for fre
46-29
HarOWOOCd O Lar
334-1 MARKHAM ROAD, UNITE
 
 

வடிவமைப்பிலும் நீர்மாணத்திலும் தலைசிறந்த நிறுவனம்.
நேர்மையான தொழில்
நியாயமான விலை,
e Estimate
-4669
minate O Granite
05, SCARBOROUGH MIX OAS

Page 17
NAALAI
Exterior Shampoo & Polishing
Interior Shampoo Engine Shampoo
Leather Treatment
Aluminum Wheel Cleaning Under Coating
Tel 416 640 1255 Cell 416 897 3529 80 nASHDEnE rOAD, UnIT 6 SCArBOrOUgH On m1V

cq;fs; vy;y;h tpjkhd thfd Rj;jpfupg;G NjitfSf;Fk; vk;ik ehLq;fs;...
ther Treatment
inum Wheel Cleaning er Coating
255 Cell 416 897 3529 SCArBOrOUgH On m1V 5E4
Steees ave
M i d d l e f e i l d r d
Nashdine road
Fince ave
May 15, 2010
M a r k h a m r o a d
17
ehis

Page 18
a 400-800 D661) -
'ಹಾಹಾ। அமெரிக்க
wo:3-18, DITE)
Goos, sef: DH66) 500 D6 - -
*வலி
நண்டாதி ĝi&L கந்
15, Faf: LDT606 5.00 was
* ରାଷ୍ଟ୍
வானம்பா ET LITT F
ಔ18 Qiwi: D166 4,00D65ý )
* GE |
(விபரங்: *
மீண்டும் 6ICLplibli
 
 
 

அழுதது துே - இலி auzëqinë துணிவுடன்
குருதி படிந்த தாய்நில நீங்கgத நினைவுகளுக்காய் கனடிய உறவுகளின் ஒருடுமூச்சு நிகழ்வுகள்
ஆதாடர் கவனயீர்ப்பு Ae, Toronto)
சுமந்த விழிப்பு
னைத்தூதரகம்" niversiLY
Bó nä தசாமி கோவில் பண்டபம்
சுமந்த தாயகத்தின் குரல்
டிகளின் எழுதி தசாமி ஜன்ன் மண்டபம்
ார்க்குற்ற IGITGI
ஆன் பின்னர் அறியத்தரப்படும்
இல வீழ்ந்தபின்
ருப்பதே தோல்வி
னடியத் தமிழ் மாணவர் சமூகம்

Page 19
NAALAI
nr];]py; jkpouhd Mde;j; kPz;Lk; cyf rhk;gpad; ,e;jpahtpd; tp];tehjd; Mde;j; cyf rJuq;f rhk;gpad; gl;lj;ij jf;fitj;Jf; nfhz;Ls;shu;. gy;Nfupahtpd; Nt]ypd; NlhgNyhit mtu; ntd;Ws;shu;. 12 Rw;Wfs; ,lk; ngw;w ,e;jg; Nghl;bapd; ,Wjp Ml;l j;j py;ntd;w jd;%yk;Mde;j ;kPz;L k;rhk;g padhfp cs;s hu;. ,e;jg; Nghl;bfspy; %d;wpy; Mde;Jk;> ,uz;by; NlhgNyhTk; ntd;
wdu;. VO Nghl;bfs;ntw;wp Njhy;tpapd;wp Kbtile;jd. ,Wjp apy;6.5 f;F 5.5 vd;fpw Gs;s pfs;tPjj;jpy;Mde;j;ntd;W s;s hu;.
,uz;L kpy;y pad;A+Nuhf;fs;gupRj;njhifia Mde;J k;> Nlhg NyhTk;rkkhf gfpu;e;J nfhs;t hu;fs;. gugug;ghd ,Wjp Ml;lj; jpy; fUg;G fha;fSld; tpisahba Mde;j; mjpubahf Mb ,e;j ntw;wpia ngw;whu; vd rJuq;f tpisahl;L tpku;rfu;fs; njup tpj;Js;sdu;. 2008 Mk; Mz;by; u\;ahtpd; tpshbkpu; fpuhk;dpf;if ntw;wpf; nfhz;L cyf rJuq;f rhk;gpad; gl;lj;ij ntd;whu;. ,Jtiu ehd;F Kiw cyf gl;lj;i j mtu;ntd;W s;s hu;.
td;dpapy; ,dg;gLnfhiyiar; nra;j murhq;fj;jpd; kPJ ru;t Njr ePjpkd;wpy;Fw;wtpay;tprhu izfis ru;tNjrk; Nkw;nfhs;s Ntz;Lk; vd;Wk; gLnfhiy nra;ag;gl;l kf;fis epidT $Uk;KfkhfTk;fdbaj;jkpo; ,isatu;fs; njhlu; Nghuhl;lk; xd;w pid Kd;ndLj;J tUfpd;wdu;.
fle;j Mz;L thu;j;ijfshy; tu; zpf;f Kbahj ghupa ,dg;gL nfhiyia ,yq;if murhq;fk; jkpou;fs; kPJ epfo;j;jpapUe;j Nk khjj;i j typRke;j khjkhf mwptpj;J f;fdbaj;jkpo;,is atu;fs;gy epfo;T fis Vw;ghL nra;J s;s hu;fs;.
mjpy;Xu;mq;f khf mnkupf;f j;
nuhwd;Nuhtpy; njhlUk; ftdaPu;g;G Nghuhl;lk;
Jizj; J}Jtuyak; Kd;ghff; $ba ,isatu;fs; vkJ kf;f spd; Jauq;fisr; ru;tNjrj; Jf;F vLj;Jf;fhl;Lk; KfkhTk; ,yq;if murhq;fk; kPJ Nghu; Fw;wtpay; tprhuizfis ru;t Njrk;Nkw;nfhs;s Ntz;L k; vd; Wk; gjhijfisj;jhq;f pathW epd;w du;.
,jd;gb nuhwd;Nuhtpy; cs;s mnkupf;fj; Jizj; J}Jtuhy ak;Kd;ghff;$ba kf;fs;jkJ ftdaPu;g;G epfo;it jkJ thapy; fWg;G Jzpahy;fl;b athW Nkw; nfhz;ldu;. ,f;ftdaPu;g;G epfo;T ehs;NjhWk; Nk 19 tiu njhlh; e;J eilngwTs;s J vd;gJ Fwp g;gplj;jf;fJ.
utPe;jpuehj 150 tUlq
utPe;jpuehj; Mz;L nfhz Mz;L Nk njhlq;fp X ,Uf;fpd;wd Ndhb ,yf xUtUk;> , Njrk; Mf fPjj;ij vO ehj;jh$u; aj;jpy; jdf ngw;W s;s hu;.
,d;iwf;Fk fs; vy;yh ftpQuhf> K whu;vd;W e vd ,yf;fpa etPd ,yf;f xUtuhff; Qhdf;$j;jd fpwhu;.
',e;jpahtpy je;ijahfj; vd;Wk; mtu fspd; MSi wsTk; ,e;j fsplk; ,Uf $j;j d;$W
,e;jpa nk ftpQu;f s;n Ue;J tpLg tUfpd;w N NyNa jh$ MSikf;F vdTk; mtu
jh$upd; K ,e;jpahtpYs spYk;cs;s zk; ,y;yhj fs; vd;Wk; whu;. jh$upd Mo;e;j kje wJ vd;whY mtuJ etPd jhfr; nrhy mtu;fUj;J
utPe;jpuehj; etPdkhf , mit ,e;j fpd;wd vd kfhftp gh gilg;Gfs; j Ue;j d vdf ghujpahu; j nkhopngau;j Rl;Lf;fhl;Lf
,e;jpa nkh jiy mil

de;j; k;gpad; ;lj;ij yhit ;bapd; padhfp
; ntd;
,Wjp ;s hu;.
Nlhg Ml;l j; ,e;j ; njup pf;if d;whu;. ;.
ghuhl;lk;
;ghff; kf;f Njrj; khTk; Nghu; ru;t ; vd; athW
cs;s tuhy ; jkJ hapy; Nkw; epfo;T njhlh; Fwp
May 15, 2010
utPe;jpuehj; jh$u; 150 tUlq;fs;
utPe;jpuehj; jh$upd; 150 Mk; Mz;L nfhz;lhl;lq;fs; 2010 Mk; Mz;L Nk khjk; 9 Mj; Njjp njhlq;fp Xuhz;Lf;F eilngw ,Uf;fpd;wd. ,e;jpahtpd; Kd; Ndhb ,yf;fpag;gilg;ghspfspy; xUtUk;> ,e;jpah kw;Wk; tq;f Njrk; Mfpa ehLfspd; Njrpa fPjj;ij vOjpatUkhd utPe;jpu ehj;jh$u;,yf;f pak;kw;W k;Xtp aj;jpy; jdf;nfd;W xU ,lj;ij ngw;W s;s hu;.
,d;iwf;Fk; mtu; ,e;jpa nkhop fs; vy;yhtw;wpYk; jiyrpwe;j ftpQuhf> Kd;Ndhbahf ,Uf;fp whu;vd;W epr;rakhff;$w KbAk; vd ,yf;fpa tpku;rfUk;> jkpopy; etPd ,yf;fpaq;fspd; Kd;Ndhbspy; xUtuhff; fUjg;gLgtU khd Qhdf;$j;jd; fUj;J ntspapL fpwhu;.
',e;jpahtpy; etPd ,yf;fpaj;jpd; je;ijahfj; jh$u; fUjg;gLfpwhu;" vd;Wk; mtu; $Wfpwhu;. jh$u; mtu; fspd;MSikAk;> jhf;f Kk;,d; wsTk; ,e;jpahtpy; gy vOj;jhsu; fsplk; ,Uf;fpd;wd vdTk; Qhdf; $j;j d; $Wfpwhu;.
,e;jpa nkhopfs; midj;jpYk;> ftpQu;f s;nra;A s;,yf;f zj;j pyp Ue;J tpLgl;L etPd ftpijf;F tUfpd;w Nghf;if 1913 Mz;b NyNa jh$u;ifahz;lJ mtuJ MSikf;F xU vLj;Jf;fhl;L vdTk;mtu;Rl;b f;f hl;L fpwhu;.
jh$upd; Kd;ndLg;ig mLj;J ,e;jpahtpYs;s midj;J nkhopf- spYk;cs;s ftpQu;fSk;,yf;f zk; ,y;yhj ftpij vOj te;jhu; fs; vd;Wk; Qhdf;$j;jd; $Wfp- whu;. jh$upd; ftpijfspy; mtuJ Mo;e;j kjek;gpf;if ntspg;gLfp wJ vd;whYk;> mjd; fhuzkhf mtuJ etPdj;J tk;Fiwe;J tpl;l jhfr; nrhy;y KbahJ vdTk; mtu;fUj;J ntspapLfpwhu;.
utPe;jpuehj; jh$upd; Xtpaq;fs; etPdkhf ,Uf;Fk; mNjNtiapy; mit ,e;jpaj;jd;ikAld; ,Uf; fpd;wd vd;Wk; mtu; $Wfpwhu;. kfhftp ghujpahu; kPJ jh$upd; gilg;Gfs; jhf;fj;ij Vw;gLj;jpap Ue;jd vdf;$Wk;Qhdf;$ j;jd;> ghujpahu; jh$upd; ftpijfis nkhopngau;j;Js;shu; vd;gijAk; Rl;Lf;fhl;Lfpwhu;.
,e;jpa nkhopfspy; ftpij tpL jiy miltjw;Fk;> etPdkil
tjw;Fk; jh$u;jhd; %yfu;j;jhthf ,Ue;J te;jpUf;fpd;whu;. ,d;i wf; Fk; jh$u; xU gbf;fj; jFe;j ,yf;fpathjpahf ,Uf;fpwhu;vd;wh Yk; mtu; gbf;fg;gLfpuhwh vd;gJ njupatpy;iy vd;Wk; jdJ fUj;ij ntspapLfpwhu; mtu;.
jh$upd; rpy rpe;jidfs; gpw; Nghf;F nfhs;iffisf; nfhz;b Ue;jjhf $wg;gLk; tpku;rdj;ij kWf;Fk; Qhdf;$j;jd;> ,jw;F cjhuzkhf mtuJ 'Nfhuh" vDk; Gjpdj;i jr;Rl;b f;fhl;L fpwhu;.
Njrpak; vd;gJ ghuhl;Lf;Fupa xU tplaky;y> mJ kf;fis Xuplj;jpy; Klf;fp tpLfpwJ vd;fpw fUj;J jh$uplk; ,Ue;jJ vdTk; mtu; NkYk; $Wfpwhu;.
jh$upd;rhuhk;r czu;T fs;mt Uf;F Nehgy;gupir ngw;W j;je;j fPjhQ;rypapy; ntspg;gLfpwJ vd; Wk;> cyfpd;ve;j nkhopapy;gbj; jhYk; fPjhQ;ryp Gupaf;$bajhf ,Uf;fpd;wJ vd;W k;Qhdf;$ j;jd; fUj;J ntspapLfpwhu;.
fPjhQ;rypiag; gbf;Fk; NghJ kdJ xU tpLjiy czu;itg; ngWfp wJ vdTk; mtu; Rl;bf;fhl;Lfpwhu;. NkYk; me;jg; gilg;igg; gbf;Fk; NghJ kfpo;r;rp Vw;gl;L FWfpa Nehf;fq;fs; jfu;e;JtpLtjhfTk;> ,JNghd;w fhuzq;fs; gyuplk; ,Ug;gjhNyNa fPjhQ;ryp jdpr; rpwg;G ngWfpwJ vd;W jhd;fUJ tjhfTk; mtu; $Wfpwhu;.
19
ehis

Page 20
20
ehis
May 15, 2010 mikg;gpaYk; mjd; gpwFk; -2
'mikg;gpay;" ,g;gbg; Gjpjhfg; ,J. ,jpy;cz;i kapy;i Nghl;l ghijiag; Gwf;fzpj;J
Jfs; kw;Wk; njhz;Z}Wfspy; tpl;L> gioa fuLKulhd jlj;jpy;
,yf;fpa tpku;rdj;jpy;njhy;fhg;gp ,Ul;by; elf;Fk; nraiy Nkw; ak;Kf;fpaj;J tk;ngw;wij nfhz;lhy; vd;d elf;Fk; vd;g kWg;gjpy;i y. vz;gJfSf;F ijg; ghu;f;f Ntz;Lk;. cyf ,yf; Gjpa ,yf;fpak; gw;wpg; fpaj;jpy; (jkpopy; my;y) ,d;W fs; kj;jpapy; rk;];fpUjf; mwptpay; fijfs; Gjpa ,yf;fpa Jf;fs; ,Ue;J tUtJ mwpitf; NfhUfpd;wd. Gjpa mJ khwpaJ xU ngupa tpku;rdk;> Gjpa KbTfs;> Gjpa Kf;fpaj;JtKs;s nray;. thrf Vw;G Nghd;wd Njitah fpd;wd. rp.R. nry;yg;gh> f.eh. Rg;gpukzpak; Nghd;w vtUila topAk;,jw;F g;NghjhJ. khu;f;] p ak;> nkhopapay;> Nkw;Fyfj; jj; Jt mwpT ,itnay;yhk; Ntz; Lk;. Gjpa nrhw;f s; Ntz;L k;.
,J Nghy ,d;ndhU Jiw> jpiug; glk;. jkpo;r;r%fj;J f;F kpf Kf;fp akhd Jiw. tpku;rdj;jsj;jpy; jpiug;glj;i j xU Gj;jk;GJ Jiw ahf - xU ghu;i tf;fiyahf my; yJ Kg;gupkhzf;fiyahf mwpa mikg;gpay;top gazk;nra;t J jtpu;f;ftpayhjJ. mikg;gpaiy Ak; jhz;b ,d;Dk; NkNy Nghf Ntz;L k;.
,yf;fpa tpku;rdk;vd ,d;W jkp opy; te;Jnfhz;bUf;fpw ftpij> ehty;> rpWfij tpku;rdj;jpNyh> fiy tpku;rdk; vd vOjg;ngWk; mgpg;gpuha cjpu;g;Gf;fspNyh ve;jf; fpsu;r;rpAk;,y;i y. mwpTk;czu; Tk; fyf;Fk; Gs;sp Rthiyaha; mu;j ;j q;f isg;Gyd;f spy;Vw;g Lj; Jk; ,d;iwa ve;jg; GJnewpAk; ,tw;wpy;njd;gLtjpy;i y. ,it> vz;gJfspYk; njhz;Z}WfspYk; Kd;itf;fg;ngw;w Gj;jk;GJ ju;f; fq;fis vjpu;nfhs;shky; cs;sd. ,g;gb ntWk; nkhz;izahd mrl;L vOj;Jf;fis> goq;fhy epidT Vf;fq;fsha;> rpyu; Kd; itf;fpd;wdh;. ,ijf;Nfs;t p Nfl; gjw;Ff; $l ,q;F ahUkpy;iy vd;gJjhd;jkpopd;jdpr;rpwg;G.
Mf> jpiug;glk; xU rpwg;G mwp Tf;fhd Jiwahf tsu;tJ js;spg; Nghlg;gLfpwJ. mwptpay; ,yf;fp aj;jpd; tsu;r;rp jkpopy; rupahfj; Njhd;Wtjw;Fk; jil Nghlg;gLfp wJ. Gjpa mwpTg;guty;fs;> Gjpa Njhd;wy;fs; Vw;gLj;Jk; rthy; fis mwpAk; GJf;fpsu;r;rp Nghd; wd nfsutpf;fg; ngwtpy;iy. Gjpa jha; tUtijf; fz;L nfhs;sh ikAk; kwe;J tpLtJk; ftdkpd; ikf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;Fk; tho;T KiwAk;,jd;tpisTfs;.
mLj;jjhf> ,uz;lhk;gpur;i df;F tUNthk;. mikg;gpay; Nghd;w mwpTj;Jiwapy;> kuG Cf;fk; ngwtpy;iy vd;Dk; Fw;wr;rhl;L
Ngrpatu; y. tuyhw;W Vnddpy; tof;fk;. ahUk; vz;g
fUj; Kd; “ rk;] ;fpUj kuGf;F ntspapy;itf; fg;ngw;w rhjpfisr;rhu;e;jtu;fs;
jpiug;glk Jiwa jkpopyf;fpaj;Jf;F te;jij ,J fhl;LfpwJ. vdNt mikg;gpay;
Nghlg;gLf Nghd;wtw;iwj; jhf;fpatu;fspd;> kwe;jtu;fspd;> 'ghu;j;jhYk; ghu;f; fhjJ" Nghyg; ghtid Gupe;Njh upd;r%f> tuyhw;W g;gq;F tpsq; FfpwJ.
aj;jpd; t Njhd;Wtjw
“
njhy;fhg;gpak; md;wp> gpw jkpo; ,yf;fzq;fspd; kuGf;Fs; fhzg; ngWk; nkhopf;nfhs;if> mjw;Fk; rk];fpUjj;Jf;Fk; njhlu;Gz;lh Nghd;w Nfs;tpfSk; rhay;fSk; njd;gl;ld. jkpo; E}y;fspd; nkhopf;nfhs;iff;Fk; mofpaYf; Fk; njhlu;Gz;lh? mofpaiy> nkhop - tiuaiwg;g Lj;j ypd;GJ
vy;iyapy; gz;ilj; jkpou;fs; itj;jhu;fsh? ,y;iy nkhopf;F ntspapy; itj;jhu;fsh? nkhopf; Fk; nghUSf;Fk; cs;s njhlu; ngd;d? 'ngu;jpdhd;l; nj rR+u;" nrhy;tjw;F Kd;dNu nrhy;Yf;Fk; nghUSf;Fk; cs;s njhlu;G ,LFwpahdJ vd;W jkpod; $wpa mupa nra;jp> cyifNa tpag;g ila itf;ff;$ ba nra;jp> jkpopy; mKf;fg;gl;bUg;gJ ahuhy;? ,g;gb vt;tsNth jj;Jtf; nfhLg;gpid fs; njhz;Z }Wfspy; Kd;i tf;f g; gl;ld. ,tw;Wld; njhlu;Gila jkpo;mofpaypd;%yq;f is Nehf; fpa gazk; ,d;ndhU jkpo;r; rpe;jid tuyhw;Wr; rhjid. ,jpy; njhy;fhg;gpak;> ed;D}y;> Gwj;
jpiz nkhopj; cs;Siw mfk; $W mg;ghiy ahTk; j tuyhW rpe;j idf rpe;j idj
jpuhtplf; tj;ij m FWf;fpa splkpUe;J vd;gJ
jkpo;r; rp Kk; ,d fUj;JUt Nghuhl;lj ijj;jhd jit fhl ngw;w g mikg;gpa Kiwf;F nrhy;> $ gau;> ,g kjpg;gw;w itj;j yha; jkp jiyfhl
,q;F jp Nfhl;ila fhyhz;b ila fl te;j 'k kJiuapy vd;Dk; , iufs; kw jkpotd;
epiyAk; Nghy; ftdj;Jf jkpohuha aPlhd> 'j vd;D il vd;g J v
Private Tu
MAT Mfpa Mrphpa
gra
n kjp

g;gpaYk;
gpwFk; -2
“ Njhd;Wtjw;Fk; jpiug;glk; Nghlg;gLfpwJ. aj;jpd; Jiwahf tsu;r;rp xU tsu;tJ jil rpwg;G mwptpay; jkpopy; Nghlg;gLfpwJ.
mwpTf;fhd
js;spg;
rupahfj;
,yf;fp-
“
. jpiz Nghd;w E}y;fs; $Wk; nkhopj; jj;Jtq;fs; kl;Lkd;wp
,it kl;Lkd;wp rk;];fpUjj;jpy; cs;Siw> ,iwr;rp> Gwk; kw;Wk;
cs;s> 'gu;j;U`upaplk;" fhzg; mfk; $Wk; jkpou;fSf;Nf cupa
ngWk; '];Nghl;l" Nghd;w fUj;jhf; mg;ghiy - mofpay; Moq;fs;
fq;fSf;Fk; jkpOf;Fk; cs;s ahTk; jkpopd; ,uz;lhapukhz;L
cwT Nghd;w tuyhw;iw Kw;whf tuyhW fhzhj midj;Jyfr;
khw;wty;y gy Nfs;t pfs;Nfl;fg; rpe;jidf;$ WfSld;njhlu;Gila
ngw;wJ ahTk;mikg;gpaypd;%y rpe;j idj;Njly;f shFk;.
gyj;jpd; topahfj;jhd;. jkpOk;> rk;];fpUjKk; Kw;wpYk; khWgl;l ;i y. vz;g ;Z}Wfspy; jhy;fhg;gp ij ahUk; Sf;F Kd;
mbg;gilapy; ,U cyfg; ghu; itfsha; miktJ> ,e;jpahtpy; cs;s gpw nkhop - tuyhw;W f;F k;> ele;Jnfhz;bUf;Fk; Gjpa jypj; murpay; mbg;gilfSf;Fk; ,d;
ndhU gupkhzj;ijr; R+rfkha;r; Rl;Lfpd;wd. ,e;jg;ghu;it ,U gjhk; E}w;whz;bd; njhlf;fj;jpyp Ue;J ,e;jpahtpy; ,d;ndhU mwpTj;Njhw;wtpaYf;Ff; fhuzkhfp As;sJ. ,Ugjhk; E}w;whz;bd; jkpo;g; gok;ghly;fs;> ,yf;fzq; fs; top kPl;LUthf;fk; nra;ag; ngw;w nrt;tpag; gz;Gtop fpilj;j> rk;];fpUjj;Jf;Fg; Gwk;ghd ,e;jpa kuGj; NjlYf;Fj; njhlu;e;J xU NjitAz;L. ,ij kWf;f Kb ahJ. ,e;jpah KOtJk; rk;];fpUj kuGf;Fj; njhlu;gw;w kuG xd;W cz;L. mJ jkpo; top kPl;L Uthf;fk; nra;ag;ngWtJ> KO ,e;jpahTf;F k;xU khw;W murpay; jsj;ij cWjpnra;J> jypj; ,e; jpah cUthf top mikg;g jhFk;. ,jdhy; njd;dhrpahtpd; jkpo; milahsk;> njhlu;e;J fpsu;r;rpf; fhd> Nghuhl;lj;Jf;fhd> nfl;b jl;bg; Nghdtw;Wf;F vjpuhd mil ahskhfNt ,Uf;Fk;. mikg; gpay; je;j nkhopj; jj;Jtk; jkpio ,k;khjpupg; Gjpa milahsk; xd;i w Nehf;fp efu;j;J fpwJ.
(,d;D k;tUk;) jpuhtplf;fUj;J Ut thjpfs;jj;J tj;ij murpay; ,yhgq;fsha;f; FWf;fpa xU fl;lj;jpy; mtu;f splkpUe;J VJk; ngw KbahJ vd;gJ njspthapw;W. vdpDk; ; Ngrpatu; jf; fUj; tof;fk;. tuyhw;W ;. Vnddpy; papy; itf; hu;e;jtu;fs; ;jij ,J ikg;gpay; patu;fspd;> Yk; ghu;f; Gupe;Njh q;F tpsq;
gpw jkpo; s; fhzg; > mjw;Fk; hlu;Gz;lh hay;fSk; E}y;fspd; mofpaYf; ofpaiy> ;j ypd;GJ
jkpo;r; rpw;wpjo; kWkyu;r;rpf; $l;l Kk; ,d;W kPz;Lk; rk;];fpUjf; fUj;JUtj;Jf;Fj; jd;Dila Nghuhl;lj;ij tpl;Lf; nfhLj;j ijj;jhd; njhz;Z}Wfspy; ele; jit fhl;Lfpd;wd. jkpopd; kwf;fg; ngw;w gy fUj;jhf;fq;fs; ,e;j mikg;gpay; fl;lj;jpy; eil Kiwf;F te;jd. Kd;dk; vd;Dk; nrhy;> $w;W vd;Dk; nrhy;> MFn- gau;> ,g;gb vj;jidNah tpiy kjpg;gw;w jkpo; kf;fs; ghJfhj;J itj;j nghf;fprq;fs; Kjd;Kj yha;jkpo;j;jpwdha;T muq;F f;F s; jiyfhl;L fpd;wd.
,q;F jpUney;Ntyp - ghisaq; Nfhl;ilapypUe;J te;j 'NkYk;" fhyhz;bjopy; ntspahd gyU ila fl;Liufs;> ePyfpupapypUe;J te;j 'kPl;rp" ,yf;fpa ,jopYk; kJiuapypUe;J te;j 'Gwg;ghL" vd;Dk; ,jopYk; ntspte;j fl;L iufs; kw;Wk; jkpohf;fq;fs; gw;wpa d;
epiyAk; jtpu;f;ftpayhjit. ,Nj Nghy; rpw;wpjohsu;fs; gyupd; ftdj;Jf;F tuhj> midj;Jyfj; jkpou;fs; nkhopf;F ? nkhopf; ;s njhlu;
jkpohuha;r;rp epWtdj;jhupd; aPlhd> 'jkpOk; FwpapaYk;" vd;D ila E}Yk;ftdpg;Gf;F vd;gJ vd;vz;z k;
ntsp vd;Dk; upaJ
nj rR+u;" rhy;Yf;Fk; njhlu;G pod; $wpa
Private Tutoring
a tpag;g ;j p> jkpopy; hy;? ,g;gb hLg;gpid d;i tf;fg;
MATH, PHYSICS, ADVANCE FUNCTION, CALCULUS & VECTOR Mfpa ghlq;fis mEgtk; tha;e;j Kd;dzp hPA+rd; Mrphpah; “tpf;fp kh];uu;״ (nghd;idah tpf;Nd];tud;) grade 9, 10, 11, 12 tFg;Gf;fSf;Ff; fw;gpf;fpd;whh;. hlu;Gila is Nehf; U jkpo;r;
ngw;Nwhh;fNs cq;fs; gps;isfs; mjp$ba kjpg;ngz;fisg; ngw ehLq;fs; tpf;fp kh];uiu! id. ,jpy; }y;> Gwj;
njhlh;Gfl;F : (416) 994-3782
NAALAI

Page 21
 fhyQ;nrd;w ,af;F du; Qhdujd;. gpur;rhuk;vd;gJ ,t uJ glq;fspy; gpd;js;sg;gl;b Ug;gij ghu;itahsd; mtjh dpf;f KbAk;. 'FUjpr; rd;dq;fs;" gpwpnjhUtif jpiug;g lk;> tpLj iyg; Gypfspd; Nghu; gpur;rhuj; jpdJ gFjpahf njhopy;Ki- wapyhd Nghuhspfshy; cUthf; fg;gl;l KOePsg;glk;.
tpLjiyg; Gypfspd; mjpfhu G+u;t j;njhiyf;fhl;rpahd 'epju;r dk;" ,e;jj; jpiug;glq;fisj;
aKd jahupj;J ntspapl;ld. ,e;jj;
' Nju;e;njLj;j jpiug;glq; fs; INuhg;gpa ehLfspd; 250 ,f;Fk; mjpfkhd FWk;glq;fis tpLjiyg;Gypfs; cUthf;fpapUf; fpwhu;fs; vd vd;dhy; nrhy;y KbAk;.
Gul;rpfug; glq;fspYk;> tl nfhupa kw;Wk; rPdg; glq;fSf;Fk;> INuhg;gpa ,yj;jPd; mnkupf;f> Mg;upf;fg; glq;fSf;Fk; ek;khy; tpj;jpahrj;ijf; fhz KbAk;. rPd kw;Wk; tlnfhupag; glq;fs; czu;r;rptrkhd kNdhujpakhd glq;fshf ,Uf;f> INuhg;gpau;f sJk;> INuhg;gpau;fshy;Mju;rk; ngw;w my;y J mtu;fshy;cjtp toq;fg;ngw;w ,yj;jPd;mnkupf;f kw;W k;Mg;upf;f f;fpsu;r;rpg;glq; fs; ajhu;j;jthjg; gz;igf; nfhz;bUg;gijAk; ehk; fhztp aYk;. I]d;];Bd;> n[l;bNdh> nrk;Ngd; x];khd; Nghd;wtu;f sJ glq;fis khNth fhyj;jpa rPd kw;Wk; fpk; ,y; Rq; fhyj;jpa
NAALAI
tl nfhupa mzptFg;Gg; glq;f NshL xg;gpl> xUtu;,e;j tpj;jp ahrj;i j czu KbAk;.
tpLjiyg; Gypfshy; njhopy; Kiwapyhf cUthf;fg;gl;l glq; fs; rPd> tlnfhupa ghzpNahL> jtpu;f;ftpayhj tifapy; `hyp Tl; ghzpiaAk; ,izj;Jf; nfhz;l czu;r;rptrkhd> kNdh ujpakhd rhfrg; glq;fshfNt ,Ue;jd. jpiug;glf; fiyia czu;e;j Qhdujd; kw;Wk; ngh.jhrd; Nghd;w MSikfs; cUthf;fpa glq;fspy; INuhg;gpa ajhu;j;jthj rpdpkhtpd; jhf;fk; ,Ue;jJ. `hypTl;-,e;jpa rhfr rpdpkhTf;fhd vLj;Jf;fhl;lhf FUjpr;rd;d q;fs;jpiug;glj;i j Ak;> INuhg;gpa ghjpg;gpyhd ajhu;j;jthj rpdpkhTf;fhd vLj; Jf; fhl;lhf Qhdujdpd; 'fhw;W
ntsp" jpiug;glj;ijAk; ngh.jhr dpd; 'jkpNohir" jpiug;glj;ij Ak; ehk; Rl;lyhk;. Qhdujdpd; jpiug;glq;fspy; ghYkNfe;jpuh tpd;xspg;gjpT newpapd;ghjpg;G fis ek;k hy; czuKbAk;.
jkpo; rhfrj; jpiug;glKk; czu;r; rptrkhd kNdhujpa ghzpAk; [hd;kNfe;jpud;> kNfe;jp ud;> rPkhd; Nghd;wtu;fs; Neub
ahfg; gpug whu;fs;. '< itj;J jpi Fq;fs;" v iaAk; g Kd; itj
kNfe;jpud kNfe;j pud ndhU jk jdJ Mz nfhLj;jpU Nkw;ghu;it jpUf;F vD jpd; Mjt khztu;f s
 py; `hyp izj;Jf; d> kNdh ;fshfNt fiyia kw;Wk; Sikfs; INuhg;gpa ; jhf;fk; ;jpa rhfr f;fhl;lhf ug;glj;i j jpg;gpyhd ;f hd vLj; pd; 'fhw;W
; ngh.jhr g;glj;ij hdujdpd; kNfe;jpuh ;ghjpg;G Ak;.
k; czu;r; ghzpAk; kpf Nkhr f;fp ,Uf; ;ltl;lkhf k;. ghujp ;> kNfe;jp s; Neub
 fd;dlj;jpy; ahfg;gpughfuidr;re;j pj;j pUf;f p
'irdl;"> Nfusj;jpy; 'kprd; whu;fs;. ' njdhyp> Kd;itj;j pUf;f pwhu;.
es jkae;jp> uhNk];tuk;> ee;jh Nghd;w jpiug;glq;fs; jkpofj;jpy; kNfe;jpudpd; Gjy;tuhd [hd;
milf;fykhd tpLj Nkw;ghu;itapy; gdpr;rkuk; gOj;
iyg;Gypfspdhy;jahupf;fg;gl;l jpUf;F vDk;FWk;glj;i j Neubapyhd> gpur;rid nfd;d Ntyp" kw;W k;nry;t j;jpd;
Fwpj;j ajhu;j;jr; rpj;jupg;ngd;g 'uhNk];t uk;" Nghd;w jpiug;glq;
Jk;,ay;ghfNt jtwp tpLfpwJ. fis ,jw;fhd rhd;whfr; Rl;l
jkpofj;jpd; czu;r;rpfukhd> rhf yhk;. rPkhdpd; jk;gp Kd;Dk;
rkhd rpdpkhf; fl;likg;Gf;Fs; gpd;Dkhd trdq;fs; jtpu ve;jf;
 Sld; (with tamil subtitles) tpLj
kiyahsg; glkhd 'kprd; ied;b iyg;Gypg; NghuhspfSf;F jpiu
Nl];" trdq;fspy; ,lk;ngWfp apl;L f;fhl;lg;ngw;wpUf;fpwJ.
wJ.
21
ehis

Page 22
22
ehis
May 15, 2010
xU KJngz; nrhd;d
tho;T gw;wpa ghlk;
tho;tpd; rQ;rupg;G vy;iyfs;
ukhFk; mu;j;jj;ij vd;Wk; ,oe;J
upapd; epi tprhypj;Jf;nfhz;Nl ,Uf;fpd;wd.
Nghtjpy;iy. vd;Nwh xU jU
fhykha; , Gtprhu;mwpTg;Gy Qhd fshff; Lg;gazj;j zq;f ghL. zq;fshf fz;ld. rupg;GfSk;khwp> Ue;Nj yhk;rQ;rupj;J El;g ,d;W gj;jhapuk; Uld; - Nj shfpaik gpd;d tsu;r;rpfis Kfk; ehk;te;j nghwpfs; tsu;r;rpf; nfhs;syhk;. ruPuhu;j;jkhd iky; hy;uapy;> mit pypUe;J ghu;j;Jg; tUk;kpF ,jd;xU ile;j epidj;j njhiytpYs;st ,Ue;j ,jd;fhuzq; khw;wq;fisf;
fhyfl;lj;ij tsu;r;rp> fhu;> tpkhdg;ga tz;b pUf;f Ngr ,r; ,lj;jpyp ,lnky; g];ga
njhopy; ntspg;
pNwhk;.
Ryg tpQ;
khl;
rQ; “ zj;jpy; Gy;Nghy; NknyOk;gNt fope;jd glu;e;jit jpq;fs; gj;jiu epyk; ahu; jd;dpd; vj;jid vj;jid nra;fpd;wJ.
fpopj;Jf; te;jhYk; Kjy; ,Ug;Gf;fhl;b Mz;Lfs;! kzpapypUe;J ehLfs;!
fpsUk;
nts;sptiu tuhtpl;lhYk
vd;w njOe;J mts; xU thrypypUe Qhgf Nfs
nga e
fhi kjpak khf ,d;W Kbe;J tpLfpwJ.
,uz;L kzptiu murk;khi ,t;mfYyfr;rQ;rupg;gpy;vjpu;g; gLk; rk;gtq;fs; fzf;fw;wit.
me;j ,lj;jpy; ghu;f;fj; jtwKba
“
MapDk;tho;t pd;Muk;g k;Kjy;> fdjpngw;W mfy kWj;jjha; kdj;jpy; ciwe;JNghf rpy rk;gtq;fNsDk; ,Uf;fNt nra;
,Ue;Jk; Vd; ,d;Dk;jhd; ,e;j
nfhz;bUe fpd;wd. ,t;t hW epidtpdLf;fpy;
mikjpapd;ik? Vd; ,e;j tho;
ahfj;jhd; gilgilaha; epiwe;J fplf;Fk;
tpy; ,j;jid mtruk;? ,d;Dk;
Kjypy; gh rk;gtq;fs; xU Nfhb ,Uf;
jhd; Vd; tho;f;ifapd; ,j;jid
mjw;F Nky FNkh? ,Uf;f yhk;.
NehT nehk;gyq;fs;? tho;f;if ia tpw;W Rfq;fs; thq;fpajpd;
vq;fs; g rk;gtq;fs; ele;j fzj;NjhL
mgyq;fs;jhdh ,it?
jiyfPo; K Kbe;J Nghgitjhk;. MdhYk; epidTf; Fopf;Fs; Ngha;tpLfpw
Nfs;tpfs; vd;Ds;sha;f; fpsuj; rk;gtq;fs; jk;Ks; kPl;fg;gl;Lf;
njhlq;fpapUf;fpd;wd. mt;tg;NghJ nfhz;Nl fplf;fpd;wd. mit
te;J Nahridfspy;FWf;fpLfpd; capu;j;Jf;nfhz;bUf;fpd;wd.
wd. tpil ,yFtpy; fpilj;J capu;g;NghbUg;gJ kl;Lkpy;iy>
tplf;$ba Nfs;tpfs; ,y;iy- mit miraTk;nra;fpd;wd. jk;
nadpDk; kdk; Xu; mRu Kaw;rp mbg; gLifapypUe;J ESe;jp
apy; ,tw;Wf;fhd tpilf;fha; ESe;jp jk;tYTf;F j;jf mit
ce;jpf;nfhz;Nl ,Uf;fpwJ. NkNy NkNyaha; te;Jnfhz; NlapUf;fpd;wd.
mg;gbahd xU ehspy;vd;Qhgf mLf;FfspypUe;;J NkNy ESe;jp xUtu; xd;Wf;F Nkw;gl;l ehLf-
te;j rk;gtnkhd;W Kf;fpakhdJ. spy; FbAupik ngw;wtuhf ,Uf;f
vd; ce;Jjypd; tpir rl;nld KbAk;. jhd;gpwe;j ehl;b d;Fb
mWe;jJ. njhlu;e;J gj;jha;> Aupikia ePq;fp NtnwhU ehl;bd;
E}wha; Qhgf miyfs;. mj; jpiu FbAupikiag; Gjpjha; mile;jp
tpupg;g py; jd;rpupj;j Kfk;fhl;b Uf;f KbAk;. MdhYk; mtNu
ntspte;jhs;fliyahr;rp. jhd;gpwe;J > tsu;e;J > fzprkhd
jpUe;jJ. m xU fhyk;t iu tho;e ;j kz;z pd;
jpLf;fhl;lj;NjhLjhd; me;j epidit
neLe;njU njhlu;ig mj;jid Rygj;jpy;
vd;d hy;mirNghl Kbe;jJ. vd;
irf;fps;fS khw;wpf;nfhz;L tpl KbahJ. mt
MW my;yJ VO tajpypUe;J
,Ue;Jtpl uJ tho;T me;j kz;zpypUe;Nj
njhlu;e;Nju;r;rpahf XupU tU~q;
XLk; mjpy epidTr; Ropg;Gfs;%yk; jd;
fspy; kl;LNk ehd; fz;bUe;j
apUe;j d. K Mjhuj;ij vLj;Jf;nfhz;bUf;
me;j KJngz;> ,j;jid fhyk;
Jiff; Nf fpwJ.
vd; epidtLf;fpy; ,Ue;jijNa
tha;f;fhy ehd; njupe;jpUf;ftpy;iy. mts;
mbj;N jhL vj;jid mLf;Ffs; jd; Nky;
vd; epidtLf;fpy; Nghf ve;j
ehd; MW mLf;Fg;gl;Lf;nfhz;L Nghdh
Kfhe;jpuKk;jhd;,y;i y. xU fl
me;jf; fhy Yk;> epidTg; gLifapy; fplf;
iyf;fhupapd; eilAk;> ,Ug;Gk;>
khf xU Fk;xU rk;gtk;tho;T f;F Mjh
mirTk;> rpupg;Gk;xU Njr rQ;rh
gf;f khf g

Jngz; nrhd;d ;T gw;wpa ghlk;
upapd; k; ,oe;J
epidtLf;fpy; ,j;jid xU jU
fhykha;,Ue;jpUg;gJ rhj;jpakh “
; fpsUk;
vd;w Nfs;tp$l vd;Ds; tpilj; g;Gf;fhl;b
njOe;J epd;wJ. J.
mts; ngau; murk;kh vd;gjhf z;Lfs;!
xU Qhgfk;. vq;fs; gs;spf;$l ehLfs;!
thrypypUe;J fliy tpw;Wf;
j;jiu z;L ;fs; hu; ,lj;jpy; te;jhYk; Kjy; kzptiu kzpapypUe;J ghu;f;fj; nts;sptiu tuhtpl;lhYk;
murk;khit
jtwKbahJ. kjpak;
fhiy
“
hd; ,e;j
nfhz;bUe;j xU fliyf;fhup e;j tho;
ahfj;jhd; mtis ehd; Kjd; ;? ,d;Dk;
Kjypy; ghu;j;Njd;. mjw;Fg; gpwFk; ; ,j;jid
mjw;F Nky;mts;,y;i yj;jhd;. tho;f;if hq;fpajpd;
vq;fs; gs;spf;$l tsT xU jiyfPo;Kf;Nfhz tbtpy;,Ue;
;f; fpsuj; t;tg;NghJ Wf;f pLfpd; fpilj;J ,y;iy- u Kaw;rp pilf;fha; pwJ.
vd; Qhgf ESe;jp ;fpakhdJ. rl;nld gj;jha;> mj; jpiu fk;fhl;b ;r p.
jpUe;jJ. mjd; Kd;Kidapy; xU epidit
neLe;njU. khl;Ltz;bfSk;> e;j J. vd;
irf;fps;fSk;> vg;NghjhtJ jpypUe;J
,Ue;Jtpl;L XupU nyhwpfSk; tU~q;
XLk;mjpy;. flrhu;f ;fw;f s;ghtp fz;bUe;j
apUe;jd. Kd;K idapypUe;J ty d fhyk;
Jiff; Nfhzj;ij xl;bajhf xU e;jijNa
tha;f;fhy;. mjpy; khup nts;sk; y. mts;
mbj;NjhLk;Ntis> mijj;jhd; hf ve;j
ehd; MW vd epidj;jpUe;Njd; . xU fl
me;jf; fhyj;jpy;. ,lJiff; Nfhz ,Ug;Gk;>
khf xU kz; njU. kz;njUg; jr rQ;r h
gf;fkhf gs;s pf;$ l thry;.
- Njtfhe;jd; -
thrypy;xU ghiykuk;,Ue;j J. jpdKk;me;j ,lj;j py;j hd;vdJ je;ij vd;id irf;fpspy; Vw;wp te;J ,wf;fptpLtJk;> kWgb Vw;wpr;nry;t Jk;.
ghiy kuk; ngupjhf vd;d epoiyr;nra;J tpLk;? me;j epoy; juh cau; ghiy kuj;jpd; fPo; fliy tpw;Wf;nfhz;bUg;ghs;mu rk;kh. nfhSj;Jk; nta;apYf;F jiyapy; Kf;fhL Nghl;Lf; nfhz;L tpupj;j rhf;fpy;fhy;ePl;b mku;e;jgb xU tl;lr; RsF> rpwpa Xiyf; flfk;> rpy fljhrpfs; kl;LKldhf tpahghuj;ij elj; jpf;nfhz;b Ug;g hs;.
rpd;d yPru; vdg;gLk; gj;jiu kzp ,ilNtisapypUe;J mtis me;j ,lj;jpy; ghu;f;fKbAk;. kj;jpahd ,ilNtisf;F Jk;G Kl;lhRf;;fhud;> gk;gha; kpl;lha; tpw;gtd;> nfha;ahg;gok; gr;ir khq;f ha;f ;fPWfs;tpw;g ts;vd;W NtWrpyiuAk;ghu;f ;f KbAk;j hd;. MdhYk;> ahu;te;j hYk;tuhtpl; lhYk;jpq;fs;Kjy;nts;s ptiu fhiy gj;jiu kzpapypUe;J kjp ak; ,uz;L kzptiu murk; khit me;j ,lj;jpy; ghu;f;fj; jtwKbahJ.
Nkrd; Ntiyapy; epiwe;j Rah jPdk; ,Ue;jJ. mjdhy; fhiy apy; Ntiyf;Fr; nry;Yifapy; nfhz;Lte;J tpl;Lr; nry;Yk; je;i jf;F > gs;s p Kbe;jJk;te;J vd;i df;$l;bg;Ngha;kWgb tPl; by;tpl trjpapUe;jJ. ehd; Kj yhk; tFg;G gbj;Jf; nfhz;bUe;j fhyj;jpy; muptup tFg;Gf;F gd; dpuz;L kzpNahL gs;s p KbAk;. Kjyhk; tFg;gpypUe;J ma;e;jhk; tFg;Gtiu mJ xd;wiu kzp ahftpUe;jJ. vl;lhk;tFg;Gtiu kl;LNkapUe;j vkJ gs;spf;$lk; khiy %d;Nw Kf;fhYf;F Kbe;jJ.
xd;wiu kzpf;F vdf;F gs;sp KbfpwNghJ mjpfkhf vdJ je;ij irf;fpNshL gs;sp thr ypy; epd;Wnfhz;bUg;ghu;. rpy Ntisfspy; gs;sp Kbe;J ehd; ntspNa tUfpwNtis Ntfkhf irf;fpis cof;fpf;nfhz;L te;J Nru;thu;. rpyNtisfspy;jhd; jhk jkhtJ. ehd; me;j Neuq;fspy; mtjpg;gl;Lg;NghNtd;. gps;is gpbf;fpw fhg;gpypfs;CupNy mq;f q;F miytjhfg; Ngr;rpUe;j me;j ehspy;> xU fhg;gpypiaf; fz; zhNy fz;b uhjNghJk;j hd;> fhg; gpypia vz;zp ehd; mjPj gaq; nfhz;bUe;Njd;. NgiaNa fz;b uhjNghJk; Nga;g; gak; nfhz;b Ug;g JNghy mJ.
me;j rpyNtisfspd;jhkjj;j py; vOk; vdJ mr;rq;fisj; jtpu;g; gjw;fhfNt> fliyahr; rpaplk;
NAALAI

Page 23
ehisf;F vd;idg; ghu;j;Jf;nfhs;s je;ij nrhy;yp
xUrhj;ijf; nfhz;Lt itj;j pUe;j hu;. jpdKk;mjpNy ,Uf;fpw xU
vd;ifapy; Nfhgk; ntWg;G mY ngz; vd; wpy;yhky;> mtu;fSf;F FLk;g
vJTNk Njhd;whjpUf;F k;Fuypyh ujpahfNt mwpKfkpUe;jij mtu;fsJ Ngr;
NghJ vdf;Fj; njupatpy;iy. ,i rpy; ehd; mwpa Kbe;jpUe;jJ. mjdhy; je;ij
Nkjhd; mjw;Ff; fhuzkhf , vd;idf; $l;br;nry;yj; jhkjkhFk; ehl;fspy;
nkd;W ,g;NghJ Njhd;W fpwJ. fliyahr;rp vd;id mioj;J gf;fj;jpy; ,Uf;f itj;Jf; nfhs;ths;.
xUehspy;ruhrupahf mtSf;F ,U rjj;J f;F tpahghuk;elf;ff;$ Lk;. mtsplk;xU mLf;F g;ngl;bap Ue;jJ. mjd;
khf VjhtJ tpNr~khd ehspy; m Nky; jl;by; gpQ;Rg; ghf;F> ehwy; ghf;F>
Tf;F elf;fyhk;. ,Ue;Jk; mt;t gr;irak; ,d;Dk; mopahj rpy ntw;wpiyf;
NthL jd;me;jpkfhyj;i j mg;gb fPWfs;> rpwpa Rz;zhk;Gg; Nghj;j nyhd;W
nfhz;Nl fopf;f mtshy; vg;gb ,j;jpahjpfs;. fPo; mLf;F fspy;jhd; mts;
Nehnad;W xUehs;mts;ghapNy fhR Nghl;L itg;ghs;. xU mLf;fpy;miur;
ghshntd;W vdf;Fr; re;Njfk;. , rjk;> ,d;n dhd;w py; xU rjk;> kw;w mLf;f py;
apYk; jz;Ljukha;j;jhd; ele;J j ,uz;L rjk;> filrpahf Ie;J rjk;. Ie;J rj
whs;. ,itnay;yhk; ve;j %y ifah sYf;F Nky;mtsJ tpahguk;,Ug;g
Ropg;ngLj;jd? jpy;iy. gj;Jr; rjk; ngupa fhR. ve;jg; gs;spf;$lg; gps;isAk; gj;Jr; rjj;ijf;
mts; mwpe;j cyfk; fpoikf;F nfhz;L fliy thq;f te;Jtpl KbahJ.
re;ijnad;Wk;> vg;NghjhtJ Nfha mUfpypUf;Fk;NghJ mts; tpahghuk; nra;Ak;
jpq;fs; Kjy; nts;sptiu gs;spf nyd;Wk; kl;LNk ,Ue;jpUf;f KbA fz;L> ehl;Lf; FbAupikfs; k njhopy; El;gk; je;jpUf;Fk; th mDgtpj;Jf;nfhz;bUf;Fk; vdf;F rpupg;G> fUiz> epiwTfs;Vd;vl apd? vz;g J tajpy;murk;k h nrj jhf mk;kh mg;NghJ Ngrpf;nfhz;l taJtiu mts; nfhz;bUe;j vd;d> mts; tajpid vl;l ,d rfhg;jq;fisf; flf;f Ntz;bapUf uj;j f;nfhjpg;G vd;W k;> ru;f ;f iu t Wk;miye;J nfhz;b Uf;F k;ku;k k;
mts;Nrhu;e;jpUe;J ehd;fz;ljpy gw;w mts; Kfj;ij ehd; fw nra;a KbahJ. mts; jd; fhj dpNyh nts;spapNyh nghjpe;j rptg Njhl;bid ve;j ehSk; tpsf;fpj;j thNsh? ve;NeuKk; n[hypj;Jf;n KiwiaAk;> mt sJ MfpUjpiaAk; ehd;
Uf;Fk; fy;Yfs; mit. mitNg Mtyh jpNahL fz;Lfspj;jpUf;fpNwd;.
ve;ehSk; rpupf;Fk; KfKilatsha mts;. me;jr; rpupg;ig ehd; ,d;W V mts; xU rpd;d kdpjp. ,d;W epidj;Jg;
epidj;Jf;nfhz;bUf;fpNwd;. ehd; f ghu;f;fpwNghJ mts;ehybf;F Nky;,Ue;jpU
nra;J> mDgtpj;jpuhj rpupg;ghf ,U f;f Kbahnjd;Nw njupfpwJ. cUtKk;rpwpa thu;g;Gj;jhd;. mts;FWf;F f;fl;L fl;bapUg;
gs;s p thrypd;ghiy kuj;i jNa ghs;> CupYs;s mNefkhd Mr;rpfisAk;
kukhff;nfhz;L> Gj;jdhNah rpj;jd NghyNt. mtsJ Njhy; nky;ypa RUf;fq;fs;
yhky; rk;rhupahf ,Ue;Jnfhz;N fz;bUe;jJ. jiykapu; eiuapiofs; gwe;J
QhdNghjk; nra;Jtpl;Lg; Ngha nfhz;bUe;jhYk;> fUikahfj;jhd; ,Ue;j
murk;kh. ‘MirNa Jd;gj;jpw;Ff jhfNt ,g;NghJ epidtpy;glu;fpwJ. mts;
vd;wpUf;fpwhd; Gj;jd;. ‘xUtd; ve;j fhy;ePl;b rpwpJ Kd;t ise;J ,Ug;gJ ghu;f;f
Ue;J tpLgLfpwhNdh mtd; m ed;whf ,Uf;F k;. vtiuAk;mZfj;jahuha;
milaf;$ba Jd;gq;fspypUe;Jk; e ,Ug;gjhd ];jpjp mJ.
vd;f pwJ jpUf;F ws;.
nrhy;yg;Nghdhy; me;j cUtj;jpy; ehd;
vy;yhk; gbj;jJjhd;. vd;d gpu mUtUg;Ng mile;jpUf;fNtz;Lk;. ‘vy;yhj;jp
Nahrpf;f itf;ftpy;iyNa. Mdh iyAk; EZf;fk; ghu;j;Jf;nfhz;bU’ vd;W
ahr;rp jd; epiwtpdJk; rpupg;gpd mk;khtplk; jpl;Lthq;Ffpw vdf;F> me;j
jj;ij epidtpypUe;J fpsk;gpnaO czu;Tjhd; ,ay;ghdJ. MdhYk; mij
nrhd;d gpwFjhd; czu Kbe ehd;mile;J tplhjgb mtsplkpUe;j VNjh-
vd;d hy;. nthd;W nra;Jnfhz;bUe;jJ. mtsJ ve;j NeuKk; rpupg;gJNghy; Njhd;wpf;nfhz;bUf;Fk;
mtrukhd ,e;j cyfj;j py;ehk; Kfkh> my;yJ miur; rjKk; ,y;yhky;
tho;e;Jnfhz;bUf;fpNwhk;. Njitf te;J Rsfpy; nfhl;bitj;jpUf;Fk; fr;rhd;>
MirfSld;thog;gofpf;n fhz;b U Nrhok;> nfhz;ly; ,itfspd; rptg;G>
ehk;kaq;fj;jahnud;W gr;i rf;nf nts;i s> kQ;rs;epwf;Fk;gq;fisg;ghu;j;J
ahfp tpl;lJ. ,e;j kaf;fj;jpd;gy Vq;fpepw;F k;rpWtu;fisf;fz;L mt;t g;NghJ
Ue;Nj murpay;> nghUshjhu> r% nfhQ;r Nrhod;nghupfis vLj;J f;nfhLf;
fpaf; nfhs;if rpj;jhe;jq;fs; vy;yh Fk; me;jf; fUizah> my;yJ ‘ehisf;Fj;
Lj;jpUf;fpd;wd. ek; tho;tpd; m jhwd;> Mr;rp. xUrhj;J f;F fliy jh’ vd;W
ikaq;nfhz;bUf;fpd;w ,lk;,Jj tUk; rpWtu;fisf;$l Nehfhky; ‘Ngh>
NAALAI
41
“Nk
G H

Urhj;ijf; nfhz;Lth> jhwd;’ Nfhgk; ntWg;G mYg;G vd hd;whjpUf;F k;Fuypyh vd;W mg; ;Fj; njupatpy;iy. ,it vy;yh jw;Ff; fhuzkhf ,Ue;jpUf;F ghJ Njhd;W fpwJ.
uhrupahf mtSf;F ,Ugj;i je;J pahghuk;elf;ff;$ Lk;. kpf mjpf tpNr~khd ehspy; miu &gh yhk;. ,Ue;Jk; mt;tsT epiw me;jpkfhyj;i j mg;gbr;rpupj;J f; opf;f mtshy; vg;gb Kbe;jJ? Uehs;mts;ghapNy gLj;j pUg; vdf;Fr; re;Njfk;. ,aq;Fif jukha;j;jhd; ele;J jpupe;jpUf;fp nay;yhk; ve;j %yj;jpypUe;J d?
;j cyfk; fpoikf;F xUKiw k;> vg;NghjhtJ Nfhapnyd;Wk;> y; nts;sptiu gs;spf;f$l thr ;LNk ,Ue;jpUf;f KbAk;. ehLfs; ;Lf; FbAupikfs; khwp etPd l;gk; je;jpUf;Fk; tho;f;ifia ;nfhz;bUf;Fk; vdf;F mtsJ z> epiwTfs;Vd;vl;lhJ Ngh tajpy;murk;kh nrj;J g;Nghd- mg;NghJ Ngrpf;nfhz;lhs;. me;j mts; nfhz;bUe;j jz;Ljuk; ; tajpid vl;l ,d;Dk; rpy sf; flf;f Ntz;bapUf;Fk; ehd; pg;G vd;Wk;> ru;f;fiu tpahjpnad;
nfhz;bUf;F k;ku;kk;vd;d ?
;e;jpUe;J ehd;fz;ljpy;i y. rpupg; ; Kfj;ij ehd; fw;gid$lr; hJ. mts; jd; fhjpd; nghd; ;spapNyh nghjpe;j rptg;Gf; fy;Yj; ve;j ehSk; tpsf;fpj;jhd; mzp e;NeuKk; n[hypj;Jf;nfhz;Nlap fs; mit. mitNghyNtjhd; pf;Fk; KfKilatsha; ,Ue;jhs; r; rpupg;ig ehd; ,d;W Vf;fj;NjhL hz;bUf;fpNwd;. ehd; fhzkl;Lk; gtpj;jpuhj rpupg;ghf ,Ue;jJ mJ.
pd;ghiy kuj;i jNa xU Nghjp z;L> Gj;jdhNah rpj;jdhNah ,y; hupahf ,Ue;Jnfhz;Nl vdf;F ; nra;Jtpl;Lg; NghapUf;fpwhs; irNa Jd;gj;jpw;Ff; fhuzk;’ d; Gj;jd;. ‘xUtd; ve;j Mirapyp LfpwhNdh mtd; mjpypUe;J a Jd;gq;fspypUe;Jk; ePq;Ffpwhd;’
f;F ws;.
j;jJjhd;. vd;d gpuNahrdk;? tf;ftpy;iyNa. Mdhy; fliy epiwtpdJk; rpupg;gpdJk; mu;j; tpypUe;J fpsk;gpnaOe;J te;J wFjhd; czu Kbe;jpUf;fpwJ
,e;j cyfj;j py;ehk;mtjpAld; ;bUf;fpNwhk;. NjitfSldd;wp ;thog;gofpf;n fhz;b Uf;f pNwhk;. ;jahnud;W gr;i rf;nfhb fhl;b . ,e;j kaf;fj;jpd;gy`Pdj;jpyp pay;> nghUshjhu> r%f> ,yf; f rpj;jhe;jq;fs; vy;yhk; gpwg;ng ;wd. ek; tho;tpd; mOj;jq;fs;
;b Uf;f pd;w ,lk;,Jjhd;.
morningside / Old Finch
re;jpg;Gf;F mUfhikapy; Basement tPL thliff;F cz;L. Close to TTC & School 416-286-6489
“Nk 18”
Kbty;y Gjpa njhlf;fk;
Nk 18I epidT $Wk; Kfkhf nghJf;$l;lKk; fye;JiuahlYk;
midtiuAk; miof;fpd;Nwhk;
,lk;: 2467 EGLINTON AVE East MID SCARBOROUGH COMMUNNITY CENTER
Kennedy Subway f;F mUfhikapy;
fhyk;: Nk 22 (rdpf;fpoik) khiy 5:30 May 22 (Saturday) 5:30 pm
- Nk 18 ,af;fk;
Grade 1 to 10 Home Work Help Private Tution Home Visiting
THUVArAgA 416.298.7132
May 15, 2010
23
ehis

Page 24
24
ehis
May 15, 2010
tzq;Ftjw;F xU kz;
GwehD}wpy;xU ghly;cs;s J. FWq;NfhopA+u; fpohu; Nrukhidg; ghu;j;J ghbaJ. ‘cd;Dila kz;iz fu;g;gpzpg; ngz;fs; kl;LNk cz;Ztu;. vjpupfs; cz;z KbahJ.” goe;jkpou; nrhe;j kz;i z khw;whd;mgf upf;fhky; ghJfhg;gjw;fhfg; Nghu; Gupe;jhu;fs;. mJNt xU tho;T Kiwahf mike;jJ. kz;Zf; fhfg; Nghu;Gupe;J kupj;j tPuu;f Sf;F eLfy;vOg;gp mtu;fis topgLtJ jkpou; gz;ghlhfpaJ.
mnkupf;fhtpd; jiyefukhd thrpq;lDf;F rkPgj;jpy; Nghap Ue;Njd;. Mg;gpu`hk; ypq;fd; [dhjpgjpahf ,Ue;jNghJ Mu; ypq;ldpy; Nghupy; ,we;j tPuu;f Sf;fhf xU gpuk;khz;lkhd kahdj;ij mikj;jhu;. mjpNy cs;ehl;Lg;Nghupy; njhlq;fp ,d;W Mg;fhdp];jhd;> 000 eLfy;fs; cs;sd. tUlh tUlk; kahdj;jpy; ngUk; mzptFg;Gk; kupahijAk; elf;
fpwJ. mj;Jld; ngau; njupahky;
ghL mtu ,we;j tPuu;fSf;fhd epidT
,we;j Ng kz;lgKk; xd;wpUf;fpwJ. tUlj;
ij ,d;D jpy;365 ehl;f Sk;> ,Ugj;j pehY kzpNeuKk;tPuu;f s;fhty;fhf; fpwhu;fs;. jpdKk; Mapuf;fzf; fhdtu;fs; mq;Nf elf;Fk; mzp tFg;ig ghu;itapLtjw;fhf tUfpwhu;f s;.
1919k; M thyh gL QhgfkpUf vd;gtu;jh ftu;duhf
mnkupf;fhtpy; khj;jpuky;y fdlh> ,q;fpyhe;J> gpuhd;]; Nghd;w gy ehLfspy; Nghupy; ,we;J Nghd tPuu;fspd; rkhjpfspy; tU lhtUlk; kupahij elf;fpwJ. INuhg;ghtpy; gy ehLfs; tUlj; jpy; xUehis kupj;jtu;fSf;fhf xJf;fpitj;J me;j ehspy;kah
gLnfhiy “
nfhi rdq gupkhw dq;fSf;F nrd;W ,we;jtu;f spd; fy;yiwfis Rj;jk; nra;J
JbJb rdq
G+r;n rz;L itj;J topgLtjw;F Vw;ghL nra;jpUf;fpd;wd. khkd;
ghu;j;jtd dd; neg;Nghypad; ,we;J gy tUlq;fSf;F gpd;du; mtd;
kz;iz cly;gpuhd;Rf;F nfhz;L tug; gl;lJ. mtd; Qhgfkhf xU ];J }gp vOg;gl;L mjw;F kf;fs; kupahij nra;fpwhu;fs;. Mg;gpupf; fhtpNy ,we;JNghdtu;fs; vy; yhk;nja;t k;j hd;. %jhij top
itj;Jf
gop ,q;fpyh m.Kj;Jypq;fk;
“
fdlh vOj;jhsH ,izaj;jpd;
Rl;L nfh ilau; m MjuTld; E}y;fs; ntspaPL
Miz n ky; mt epahag;gL fdp tpkyehjdpd;,uz;L mupa E}y;f spd;ntspaPL ,e;jpah> ,yq;if> ,q;fpyhe;J fdlh Nghd;w ehLfspy; ey;y tuNtw;i gg;ngw;w Ntw;W f;fpuf kdpjHfs;> ,dk;njupahj gwf;F k; jl;Lfs;> gpugQ;rk; gw;wpa tpag;ghd nra;jpfs; Nghd;w E}y;fisj; je;j fdp tpkyehjdpd; mLj;j ,uz;L ngWkjpahd E}y;fspd; ntspaPL.
ele;j , jz;zPu; rpq;. JbJ rdq;fis td;. mtd ms;sp rl nfhz;L
1) GtpaPHg;Gg;gw;wpa tpag;ghd tplaq;fs;GtpaPHg;G vd;why;vd;d ? tpirah? my;y J tpisth? epA+l;ldpd;ghHitapy;GtpaPHg;Gk;> Gtp aPHg;Gf;fhd mad;];iudpd; tpsf;fKk;. gy mwpQHfspd; ghuhl;L jy;fisg;ngw;w E}y;.
jw;fhf , lhd;. mq mtidj; ld; kz;lg ngw;wNgh
2) tpaj;jF tpz;kPd;fs;
ilaiu fhe;j p mt
,Uz;l thdpy; kpd;Dk; tpz;kPd;fs; vjdhy; Mdit? vg;gbj; Njhd;wpait? vt;t sT fhyj;jpw;F xspia ckpof;$bad? vt;t pjk; ,it ,we;J Nghfpd;wd? ,it fhl;Lk; khaq;fs; vd;d? ,J Nghd;w gy tpdhf;fSf;F vspikahf tpilaspf;Fk; mw;Gjkhd E}y;
fz;bj;jh 1940k; t J}f;fpy; tpLjiy mtDila
“tpsk;g uk;” gj;j pupifapy;tpz;n tsp gw;w pj;njhlHe;J vOjptUk;fd- papd;,e;j E}y;f spd;ntspaPL> Nk khjk;24k;jpfjp> jpq;f l;fpoik> ];f hgNuh. rptpf;nrd;uupy;khiy 5 kzpKjy;8 kzptiuapy;eil- ngwTs;s J. ahtUk;; md;Gld;miof;fg;gLfpd;whHfs;!
te;J ,e;j vupj;J fq md;iwa me;j epf ahij nr
,e;E }y;f is thrpj;j pwptjw;F tpQ;Q hd mwpT Njitapy;i y! juk;11> 12y; fy;tp fw;Fk; cq;fs; gps;isfSf;Ff; $l ePq;fs;
rpq;f pd;ep rhgpy; kf
ngsjPfg;ghlj;j pw;F ,e;E }y;f spd;cjtpAld;cjtp nra;a yhk;.
fpwp];J g

tjw;F xU kz;
jupahky; epidT . tUlj; gj;j pehY ty; fhf; puf;fzf; ;Fk; mzp tjw;fhf
;y fdlh> Nghd;w ; ,we;J spy; tU lf;fpwJ. s; tUlj; ;fSf;fhf spy; kah we;jtu;f k; nra;J
q;fk;
Ltjw;F . khkd; we;J gy ; mtd; ;L tug; khf xU ;F kf;fs; Mg;gpupf; u;fs; vy; hij top
aj;jpd; tspaPL
; ntspaPL py; ey;y j gwf;F k; }y;fisj; E}y;fspd;
hy;vd;d ? g;G k;> Gtp ; ghuhl;L
? vg;gbj; ? vt;t pjk; d;d? ,J khd E}y;
ptUk; fd- l; fpoik> apy; eil-
y! l ePq;fs; ;a yhk;.
,yq;ifapy; mEuhjGuj;jpy; jkpo; kd;dd; vy;yhsdpd; ePjp ahd murhl;rp ele;jJ. mtD ila uhr;rpaj;ij ifg;gw;w rpq;fs murdhd Jl;lifKD Nghu;njhLj;j hd;. me;j g;Nghu; ghL mtu;fSf;F Kf;fpakhdJ.
Kd;ndg;nghOJk; fz;buhjkh ,we;j Nghu;tPuu;fSf;fhd kupah
jpup cf;fpukhdjhfTk; nfh^u ij ,d;Dk; Kf;fpak; ngWfpwJ.
khdjhfTk; ,Ue;jJ. me;jr; 1919k; thyh QhgfkpUf;Fk;. vd;gtu;jhd; ftu;duhf gLnfhiyapy; “
gLnfhiy Mz;L ,Ue;jtd;. mg;NghJ nfhiy rdq;fSf;F ikf;Nfy; ele;j 400 vy;NyhUf;Fk;
epuguhjpfs; [hypad;
gQ;rhg; me;jg; ilau;
ele;j rkiu Ue;j khwpaJ’ Nghupy; vy;yhsd; vy;yhsd; jkpo; jz;zPu; ,lj;jpy; ePu; kd;ddhifahy; Jl;lifKD k`htk;rk; vy;yhk; kf;fshy; vd;W ,whe;JNghdhd;. uj;jr; tu;zpf;fpwJ.
Nghw;wg;gl;l ntd;whd;; ‘Fsj;jpyp rptg;ghf
mtd;
gupkhwpatd; cj;jk; rpq;. JbJbj;J tPo ;e;J kbe;j rdq;fis fz;fshy; kz;iz ghu;j;jtd;. itj;Jf; gop thq;Ftjw;fhf
ms;sp nfhz;L mtd; rl;ilg;igapy;
me;j ilaiu ,lj;J
“
,q;fpyhe;Jf;F Gwg;gl;lhd;.
Rl;L nfhy;yg;gl;ldu;. ikNfy; ilau; me;jf; nfhiyfSf;F Miz nfhLj;jJ kl;Lky;yh ky; mtd; mtw;iw rup vd;W epahag;gLj;jpatd;. nfhiy ele;j ,lj;jpy; rdq;fSf;F jz;zPu; gupkhwpatd; cj;jk; rpq;. JbJbj;J tPo;e;J kbe;j rdq;fis fz;fshy; ghu;j;j td;. mtd; me;j ,lj;J kz;iz
tpOe;j ,lj;jpy; Jl;lifKD mtd; epidthf kz;lgk; vOg;gpdhd;. me;j ,lj;ij jhz;Lk;NghJ kupahij nra;a Ntz;Lk; vd;Wk; thj;jpaq;fs; nksdpf;fg;glNtz;Lk; vd;W rl;lk;,aw;wpdhd;. me;jr;rl;lk; gy E}W Mz;Lfs; kf;fshy; kjpf;fg;gl;lJ.
ms;sp rl;ilg;igapy; itj;Jf;
ve;j xU NghupYk; capu; ePj;jtu; nfhz;L ilaiu gop thq;Ft
fSf;F kupahij nra;tJjhd; jw;fhf ,q;fpyhe;Jf;F Gwg;gl;
cau; gz;ghsu;fspd; flik. lhd;. mq;Nf 21 tUlq;fshf
Mdhy; ,d;W jstk;> FUe;jk;> tpLjiy ngw;w gpd;du; 1974y;
Ky;iy vd;W ehd;F tif mtDila vr;rq;fis nfhz;L
cs;s d. cztpy;tuF> jpid> te;J ,e;j pa murpd;MjuNthL
nfhs;> mtiu vd;W ehd;F vupj;J fq;i fapy;fiuj;jhu;fs;.
tif ,Uf;fpd;wd. FbfspYk; md;iwa gpujku; ,e;jpuhfhe;jp
ehd;F tif. Mdhy; me;j epfo;r;rpapy; fye;J kup
njhOtjw;F vq;fSf;F nja;tk; ahij nra;j hu;. ,d;W k;cj;j k;
xd;Wjhd;. mJ ,we;JNghd rpq;fpd;epidTr;rpd;d j;i j gQ;
tPudpd; eLfy;. ,d;Nwh vkf;F rhgpy;kf;f s;topgLfpwhu;f s;.
nja;tkpy;iy.eLfy; ,y;iy. xU kz;Z k; ,y;i y. fpwp];J gpwg;gjw;F Kd;dNuNa
NAALAI

Page 25
ehd;
rpd;d tajhap Ue;jNghJ mk;kh rikg; gij ghu;j;jpUf;fpNwd;. jpdKk; gj;J NgUf;F mtu; rikg;ghu;. fpzw;wbapypUe;J jz;zPu; ms;S tjpypUe;J rikg;gjw;F tpwF nghWf;FtJtiu vy;yhk; mtu; jhd; nra;aNtz;Lk;. fhiy Ie;J kzpf;F mLg;G %l;bdhu; vd;why; ,uT gj;Jkzpf;F gLf;fg;NghFk; tiu mJ vupe;Jnfhz;Nl ,Uf; Fk;. mt;tsT NeuKk; mk;kh mLf;fisapy;jhd;. fhiy czT> kjpa czT> khiy gyfhuk;> gpd;du; ,uT czT vd;W khwp khwp xU njhopw;rhiyNghy mq;Nf czT cw;gj;jpjhd;.
xUehs; mk;khTf;F fhiyapy; vOk;NghNj jiyr;Rw;wy; fha;r; ry; vy;yhk; ,Ue;jJ. MdhYk; VjhtJ Ntfkhfr;rikj;J tpl;L gLf;fNtz;Lk;. mtu; xU fhupak; nra;jhu;. mq;Nf fple;j fha;fwp fs;> gUg;G> fPiu vy;y hj;i jAk; xd;whf;fp muprpAld; Nru;j;J rikj; jhu;. Njitahd cg;G> Gsp> ciwg;G Nru;f;fj; jtwtpy;iy. nte;jij ,wf;fpitj;Jtpl;L mk;kh gLf;fg; Ngha;tpl;lhu;. md;iwa Ntiy mtUf;F xU kzp Neuj; jpy;Kbe;J tpl;lJ.
kjpak; ehq;fs; grpAld; te;J ehq;fshfNt jl;by;Nghl;L rhg; gpl;lNghJ mJ mw;Gjkhd UrpA ld; ,Ue;jJ. ,jw;F vd;d ngau; vd;W Nfl;lNghJ mk;kh Fio ay; vd;W jhdhfNt xU nga iur; R+l;bdhu;. vj;jidNah jlit mjw;F gpd;du; mk;khit Fio ay; nra;ar; nrhy;yp ehq;fs; njhe;jpuT nra;Njhk;. Mdhy; mk;kh kWj;Jtpl;lhu;. mjp fhiy apypUe;J ,uT gLf;fg;NghFk; tiu mLf;fisNa fjpahff; fple;jhu;. xU kzp Neuj;jpy; Kbe;J tpLk;rikay;jd;D ila njhopy; Neu;j;jpf;F Vw;w rthy; ,y;iy vd;W epidj;jhNuh vd;d Nth. vg;NghthtJ gLf;i fapy; tpOe;jhy;jhd; kWgbAk; nra;thu; NghYk; vd;W ehq;fSk; tpl;L tpl;N lhk;.
xUKiw vq;fs; tPl;Lf;F gwq; fpau; xUtu; tpUe;Jf;F te;jJ QhgfkpUf;fpwJ. mtu; njw;fp ypUe;J Njapiy tpw;gjw;F te;j tu; vg;gbNah mg;ghTld; ez;g uhfp tPl;Lf;F te;jpUe;jhu;. mk;kh jiy thio ,iy tpupj;J mjpNy NrhWk; gytpjkhd fwptiffSk;
NAALAI
gupkhwpdhu;. ehq; fs; xUtu; ifia xUtu; gpbj;Jf; nfhz;Lk;> mk;kh tpd; Ke;jhidia gw;wpf; nfhz;Lk;> fjT epiyia njhl; Lf;nfhz;Lk;tpUe;jh spia Rw;wp epd;W mtu; cz;gij Gjpdk; ghu;j;Njhk;. mtUf;F vq;fs;czit vg;gb cz;gnjd;Nw njupatpy;i y. xU fuz;b Nfl;lhu;. mk;kh kUe;Jf; fhf itj;jpUe;j xNunahU fuz; bia vLj;J ed;whf Jilj;J tpl;Lf; nfhLj;jhu;. mtu; fuz; bia Nty;gpbg;gJNghy rpwpJ Neuk; nrq;Fj;jhf gpbj;Jf; nfhz;L MNyhrpj;jhu;. gpd;du; fpof;fpypUe;J Nkw;fhf xt;nthU fwpahf ms;s p thapy;itj;jhu;. xU fuz;b Nrhw;iwAk; ms;sp thapNy Eioj;jhu;. ,g;gbNa njhlu;e;jJ. mtUf;F Nrhw;iw Fioj;J cz;zj; njupahjJ vq;fSf;F ngUk; Ntbf;ifahf “ md;W ehd;nfhOk;g vdf;F murhq;f cz;lhu;fs;. gl;lJ.
xU Ntf jpizf;fsk; khl;biwr;rpia py;gbj;j ez;gu; itf;fhj ,Ue;jhu;. fhyj;j xd;wpy;
miug;gjkhf py;
fPi ntl;b uia ntl;b ms;s thl
rhg;gpl;lhu;fs;. czit Fioj
“ cz;gnjd;w tof;fk; mtu;fsplk; fpilahJ.
vOj;juhf gzp Gupe;jtu;. nts;s tj;ijapy; jdp miw vLj;J jhNd rikj;J rhg;gpl;Lte;jhu;. xU QhapW kjpak; ,tUk; ehDk; r/igau;jpNal;lupy;Xba khah g[hu; glj;ij ghu;g;gjw;F jpl;l kpl;Nlhk;. glk; ,uz;L kzpf;F Muk;gk;. ehd; ,tiuj; Njb miwf;F NghdNghJ xU mYkp dpaj; jl;by; mtu; czitg; gupkhwptpl;L mij cz;zhky; mUtUg;ghf ghu;j;Jf;nfhz;Nl ,Ue;jhu;. mJ jz;z Pupy;jSk;gp kQ;rs;epwkhf fha;fwpfs;NrhW vy;yhk; Nru;j;J mtpj;j Ftpa yhf ,Ue;jJ. Kjy;ghu;i tapy; mJ rhg;gplg;NghFk; czth my;yJ tapw;Wf;Fs; Ngha; jpUk;gp te;jjh vd;gJ njupatpy;iy. vd;d tprak; vd;Nwd;. jdf;F rikf;f Neuk; fpilf;ftpy;iy vd;Wk; jhd; vy;yhj;ijAk; xd;wh fg; Nghl;L mtpj;jjhfTk;> thapy; itf;f Kbatpy;iy vd;Wk; kidtpNky; Fiwgl;Lf;nfhs;tJ Nghy Gyk;gpdhu;. glj;J f;F Neu
khfptpl;l j lhkNyNa te;jhu;. Ntlj;jpy; rhyhtpd; ahz ri Sk; gpukh ez;gu; m ngUk; Ntj $Lk; vd epidj;J g
ehd; nts nra;jNghJ gof;fq;fi e;jJ. nts fuz;bapdh itf;fhj lhu;fs;. m khl;biwr rhg;gpl;lhu cz;gnjd fpilahJ. bia gpa ld; njhl;L j;J cz njhl;L t khf ,U
Mj;J}u; f tpd; Kl;i ghypy; mt Kay; ,i
m.Kj
cz;g J g MfNt jk

May 15, 2010
hu;. ehq; tu; ifia gpbj;Jf; k;> mk;kh ;jhidia fhz;Lk;> ia njhl; ;tpUe;j h ;W mtu; hu;j;Njhk;. t vg;g b ;i y. xU kUe;Jf; hU fuz; Jilj;J tu; fuz; hy rpwpJ gpbj;Jf; ;. gpd;du; xt;n thU itj;j hu;. k; ms;sp ,g;gbNa Nrhw;iw jupahjJ f;ifahf
fhyj;j py; ,Ue;jhu;. ; xd;wpy;
u;. nts;s j;J jhNd hu;. xU k; ehDk; ba khah w;F jpl;l kzpf;F uj; Njb U mYkp czitg; z;zhky; ;nfhz;Nl y;jSk;gp fs; NrhW ;j Ftpa hu;i tapy; czth ha; jpUk;gp patpy;iy. ;. jdf;F ;ftpy;iy Ak; xd;wh k;> thapy; vd;Wk; ;nfhs;tJ ;J f;F Neu
gupak;2000 tUlq;fSf;F Nkyh dJ vd;W nrhd;dhYk; gpioah fhJ.
khfptpl;ljhy;mtu;md;W rhg;gp lhkNyNa vd;Dld; Gwg;gl;L te;jhu;. glj;jpy; fNlhj;f[d; Ntlj;jpy; ebj;j uq;fuht; fz;l rhyhtpd; ,uty; Fuypy; 'fy; ahz rikay; rhjk; fha;fwpf Sk; gpukhjk;' vd;W ghbdhu;. vd; ez;gu; me;j rkak; grpapy; ngUk; Ntjid mDgtpj;jpUf;ff; $Lk; vd;gij ehd; mg;NghJ epidj;J g;ghu;f;ftpy;i y.
mnkupf;fhtpy;Y}ap vdf;F gof; fkhdJ mtd; fhjyp ntd]h %yk;j hd;. ,ts;Jg;G uTg;gzpg; ngz;> gdhkh ehl;ilr; Nru;e;j ts;. ,tSila khu;Gk; gpUl;l Kk; KO tsu;r;rpaile;J xNu mstpy;,Uf;F k;. Mdhy;mij njhLf;F k;,il jpBnud;W rpWj; Jg;Ngha;cLf;i f Nghy xLq;fp ,Uf;F k;. njd;mnkupf;fhitAk; tl mnkupf;fhitAk; ,izf;Fk;
“
tf ;gpl;lhu;fs;. hl;biwr;rpia ;lhu;fs;. itf;fhj miug;gjkhf czit fPi ehd; nra;jNghJ gof;fq;fisAk;mtjhdpf;f e;jJ. fuz;bapdhy; itf;fhj lhu;fs;. khl;biwr;rpia rhg;gpl;lhu;fs;. cz;gnjd;w fpilahJ. bia ld; j;J njhl;L khf ntl;b njhl;L uia cz;gJ ntspehLfSf;F nts;isf;fhuu;fs; ,Uf;fyhk;. gpa;j;J te;j miug;gjkhf fPiuia Fioj;J gy rhg;gpLthu;fs;. ntl;b gy tof;fk; ms;sp jkpou;fspd;tof;f Fbj;jhu;fs;. czit gpa;j;Jfwpf;Fok;G
thl;ba vd;gJ ehLfspy; ehl;L ntl;b ms;sp GwehD}wpy; mtu;fsplk; Fioj;J czTg;
njhd;W thl;ba gazk;
R+g;ig
ntl;b
Fio nuhl; cz; Ntf Kb
“ gdhkh ,Ue;jJ. ilapy; itj;jpUg;ghs;. mnkupf;fhtpy; mtis flj;jptpl;lJ. gdp jhd;. ehY> fl;b apy; Mgj;jhd fhyj;j tjw;Fk; thd;. jd; gpg;gJjhd; Ntiy ypia spy; jhd;re;j ];ghdpa re;jpj;jhYk; dpa NghyNt mts; ,Lg;G ngy;l;bd; filrp Xl; ,Oj;J ,ilia fl;b mts;fs;s khf trpj;J te;jjhy; nghyP]; gpbj;J ehL Y}ap $iuapNy mfw;Wk; Ntiyia nra; mtDk; gdhkhf;fhud;jhd;. Ie;J mb Mokhd gdpf; fis eLq;F k;Fspupy;$iu epd;W ntl;b mg;Gwg;gLj;Jk; Ntiy. xU gdpf; py;ciog;g J tUlk;KO NghJk; vd;W nrhy; vg;gbAk;gzk;rk;ghjpj;J fhjypia jpUk;gTk; vLg; mtd; Nehf;fk;. ,y;yhj ehl;fspy; fhj epidj;Jf;nfhz;L njUf;f jpupthd;. vd;id mg;gbj;
pj;j hd;.
nkhop NgRk; ahiu ehd; MtYld; ];gh vOj;jhsu;fs; ngau;fis cz;gnjd;w tof;fk;
tupirahff; $wp mtiug; gbj; jPu;fsh> ,tiug; gbj;jPu;fsh mtu;fsplk; fpilahJ.
vd;W tprhupg;gJ tof;fk;. ,J %lj;jdkhd Ntiy vd;gJ vdf;F njupAk;. jkpo; NgRk;
Mj;J}u; tpd; ghypy; Kay; Kl;ilNghd;w mtpj;J ,iwr;rpiaAk; fpohu; Nrhwhf;fp vd;w Gytu; tufuprpia Fioj;J NjNdhL Gwh
xUtiur; n[afhe;jid uhkrhkpia fid rkk;. re;jpj;jJk; cq;fSf;F njupAkh> Re;ju njupAkh> n[aNkh njupAkh vd;W Nfl;gjw;Fr; Y}ap ngupa ];ghdpa ,yf;f paq;f s;xd;W k;gbj;j pUf;f tpy;i y. Mdhy;gs;s pf;$ lj;jpy; ghg;Nyh neUlhit gbj;jpUe; jhd;. 'cd; thia mthTfpNwd;. cd; Fuiy> cd; $e;jiy. nks dkhf grpNahL njUf;fspy; miyfpNwd;' vd;w neUlhtpd; tupfis xg;gpg;ghd;. ehd; ghg;Nyh neUlh ,yq;i fapy;rpy tUlq; fs;J}jufj;j py;Ntiyghu;j ;j hu;> Mdhy; mJ ehd; gpwg;gjw;F Kd;du; vd;W nrhd;Ndd;. ehd; nrhy;yhjJ mtu; J}jufj;jpy; Ntiy nra;jNghJ ele;j xU rk;gtj;ij. jpdKk; mtUila kyj;i j ms;s pg;N ghtjw;F nts; stj;ijapypUe;J xU jkpo; ngz; tUths;. mfd;w ,Lg;G> nkype;j ,il vd nfhb Nghd;wts;. mtis neUlh gyhj;fhuk; nra;jhu;. mts;
cz;gJ gw;wp nrhy;y papUf;fpwhu;. MfNt jkpou;f spd;,e;j g;ghuk;
fz;fis KbAk;tiu m.Kj;Jypq;fk;
%lhky; gyhj;fhuk; mtiuNa ghu;j;Jf;
25
ehis

Page 26
26
ehis
May 15, 2010
25k; gf;f njhlu;r;rp...
Xltpy;iy fhy;fSk; Xltpy;iy vd jhd;. kfhuhzp 'vdf;F grpf;fpwJ> ONj VjhtJ Ntz;L k;' vd;w hu;. jiyik rikay;fhuu; mq;Nf V ntl;b itj;jpUe;j fha;fwpfs;> , kPd; vd;W rfyijAk; xU ghj;jpuj;j Ntz;ba ruf;FfSk; Nru;j;J Nt
nfhz;bUe;jhshk;. ,e;j tptfhuj;i j KO tJkhf neUlhNt gjpTnra;jpUe;jhu;. Mdhy; md;W ehq;fs; ,UtUk; xU nghJthd nrhe;jf;fhuiu fz;Lgpbj;jJNghy ngU kfpo;r;rpaile;Njhk;.
,wf;fp murpapd; rpd;dk; nghwpj gpNsl;by; gupkhwpg; gzpTld; nf uhzp vy;yhtpjkhd ,iwr;rpAk; Mdhy;Kay;,iwr;rpia kl;L k;n lhu;. md;i wa cztpy; Kay; ,i Nru;f;fg;gl;bUe;jJ. Ntf itj;jj
Y}ap xUehs;vd;i d jd;tPl;L tpUe;J f;F mioj;jhd;. rhjhuzkhf ahu; tPl;Lf;F tpUe;Jf;F Nghtnjd;whYk; vdf;F gak; cz;L. Mdhy; ,td; tPl;Lf;F Nghfj; jaq; fpajw;F gy fhuzq;fs;,Ue;jd. ,uz;L ehs; gorhd nuhl;bia kypT tpiyapy; tpw;g hu;f s;> mijj;j hd;thq;F thd;. fhyht jpahf xUthuk;,Uf;F k;bd;czTfSk; miu tpiyapy; fpilf;Fk;. mtw;iwAk; tpl;L itf;f khl;lhd;. mtd;rhg;gpLk;NghJ thia %Ltjpy;i y. njhz;i lapy;czT ,wq;Fk;tiuf;Fk; thapy; ghu;f;fyhk;. czT thapNyNa fhyhtjpahfptpLNkh vd;W gae;
NwhL xd;W fye;J jdpj;jdpahf v fz;L gpbf;f Kbahky;mtpayhfp x Ritia nfhLj;jJ. kfhuhzp rhg;gpl;lhu;. kpfTk; gpbj;Jf; nf mLj;j ehSk; mJNt Ntz;Lk; mjw;F mLj;j ehSk;. uhzpapd;m khd czthf mJ khwptpl;lJ. ngaNu ,y;iy. jiyik rik paella vd;W ehkk;R+l;b dhu;. ];g hd apy;mjd;nghUs;For her> mjhtJ zpahUf;F. uhzpf;F gpbj;jkhd czT ];ngapd; Njrj;jpy; gp gpd;d u;kw;i wa ehLfSf;F k;gutp
jJNghy Ntf Ntfkhfr; rhg;gpLthd;. ,td; tpUe;Jf;F mioj;jNghJ Kd;ndr;rupf;if ahf vd;d czT vd;W Nfl;L itj;Njd;. mg;n ghOJjhd;mtd;paella vd;w cztpd; ngaiur;nrhd;d hd;.
Y}apapd;rikaiy Urpghu;f ;f Kd jlit fhyhtjpahd czT xd;W fg;gltpy;iy vd;gij cWjpg nfhz;Nld;. vd; nfhyk;gpa ez;g gilj;j tpUe;J ed;whfNt ,Ue;j
uhzp ,]ngy;y h vd;w ngaiu vy;NyhUk; Nfs;tpg;gl;bUg;ghu;fs;. 500 tUlq;fSf;F Kd;d u;,tu;jhd;nfhyk;g];mnkupf;fhit fz;Lgpbg;gjw;F %d;W fg;gy;fis nfhLj;J cjtpatu;. xUehs; uhzpf;F Neukpy;yhj Neuj;jpy; grpnaLj;jJ. uhzpahy; grpia jhq;f Kbatpy;iy. Neuhf muz;kid rikay;$lj;Jf;F jd; nrhe;jf;fhy;fspy; ele;J nrd;whu;. mq;Nf jiyik rikay;fh uUk; cjtpahsu;fSk; Kk;Kukhf ,uT czT jahupg;gjpy; mjd;ngau; vd;gJk; mk;khTf;F njupe;jpUe;jh vt;t sT re;Njhrg;gl;bUg;ghu;.
kPz ;Lk; NghUf;fhd miw$ty;
ehd; Nfspf;iffspy; jpisf;fpd;Nwd; MdhYk; mtu;fisg; NghupLkhW miof;fpd;Nwd; Vnddpy; mtu;fs; mlf;FKiwf;F cs;shtjhy;
vdJ gq;Ffis cupaKiwapy; nrYj;JtjhfTk; fij nrhy;Yfpd;Nwd;
Mdhy; mtu;fs; fuq;fs; Jz;bf;fg;gl;L fhy;fs; jwpf;fg;gl;L Fjj;jhy; cz;L thahy; fopTg;nghUl;fis ntspNaw;wpf; nfhz;bUf;fpd;whu;fs;
gj;jpukhf vdJ gps;isfs; gy;fiyf;fofg; gl;lkspg;G tpohtpy; kFlq;fisr; R+bf; nfhs;fpd;whu;fs;
thohj ehnlhd;wpd; jiytpjpiaj; jPu;khdpj;jw;fha; kf;fNs jpuz;nlOq;fs; vd;w Nfhrj;ij mbf;fb Koq;Ffpd;Nwd;
mjd; njhlu;r;rpaha; ,g;NghJ ehd; khiyNeu Nkilnahd;wpNy vOr;rp ciunahd;iw Mw;Wjw;fha; vd;idj; jahu;gLj;jpf; nfhz;bUf;fpd;Nwd
- eluh[h Kuspjud;
m

hy;fSk; Xltpy;iy vd;gJ ,J zp 'vdf;F grpf;fpwJ> ,g;ngh
Ntz;L k;' vd;w hu;. kay;fhuu; mq;Nf Vw;fdNt ;jpUe;j fha;fwpfs;> ,iwr;rp> yijAk; xU ghj;jpuj;jpy; ,l;L f;FfSk; Nru;j;J Ntfitj;J papd; rpd;dk; nghwpj;j jq;f upkhwpg; gzpTld; nfhLj;jhu;. tpjkhd ,iwr;rpAk; cz;ghu; ;,iwr;rpia kl;L k;njhlkhl; a cztpy;Kay;,iwr;rpAk; Ue;jJ. Ntf itj;jjpy; xd; fye;J jdpj;jdpahf vJntd;W Kbahky; mtpayhfp xU Gjpa fhLj;jJ. kfhuhzp Ritj;J kpfTk; gpbj;Jf; nfhz;lJ. k; mJNt Ntz;Lk; vd;whu;. ;j ehSk;. uhzpapd;mjptpUg;g hf mJ khwptpl;lJ. mjw;Fg; ;iy. jiyik rikay;fhuu; hkk;R+l;b dhu;. ];g hdpa nkhop ghUs;For her> mjhtJ kfhuh uhzpf;F gpbj;jkhd me;j gapd; Njrj;jpy; gpugykhfp wa ehLfSf;F k;gutpaJ.
kaiy Urpghu;f;f Kd;d u;gy tjpahd czT xd;W k;Nru;f ; vd;gij cWjpg;gLj;jpf; vd; nfhyk;gpa ez;gu; md;W e;J ed;whfNt ,Ue;jJ. kfhu j;j Rit vdf;F fpilj;jNjh hy;vd;mk;k htpd;rikaiy pidT te;jJ. gy Mz;Lf u; mk;kh rikj;jJk; mJNt wkl;LNk mk;kh mg;gb rikj; htJ Kiw mNj Neha; te;J gLf;ifahy; vOk;gp Fioay; ngyd; ,y;yhky; ,we;J ;kh fz;Lgpbj;j me;j czT ; ehl;L kfhuhzpapd; gpbj;j vd;gJk;> mjd;ngau;'ghvy;y ' ;khTf;F njupe;jpUe;jhy; mtu;
jhrg;gl;bUg;ghu;.
Uf;fhd miw$ty;
gps;isfs; gl;lkspg;G tpohtpy; bf; nfhs;fpd;whu;fs;
;wpd; jiytpjpiaj; ;
Oq;fs;
pd;Nwd;
ha;
lnahd;wpNy d;iw Mw;Wjw;fha; Lj;jpf; nfhz;bUf;fpd;Nwd;
ud;
fz;z pntb tpgj;jpy;epGzu;gyp
,yq;ifapd; tlf;Nf tTdpah ,uiz ,Yg; igf;Fsk; gFjpapy; ,lk;ngw;w fz;zpntb tpgj;n jhd;w py; Rtpl;r u;y he;J fz;z pntb mfw; Wk;epWtdj;i jr;Nru;e;j epGzu;xUtu;capup oe;J s;s hu;.
gpuQ;R gpui[ahfpa 55 taJila 'nlhkpdpf; nkhupd;" capupoe;Js;sjhf v/g;.v];.b vd;w me;j epWtdj;jpd; mjpfhupfs; $Wfpd;wdu;. tpgj;jpy; gLfhakile;j ,tu; tTdpah itj;jp arhiyf;Ff; nfhz;L nry;yg;gl;l NghjpYk;> rpfpr;i r gydspf;fhky capupoe;J s;s hu;.
mtuJ rlyj;ij gpuhd;Rf;F mDg;gp itg;gjw; fhff; nfhOk;gpy; cs;s gpuQ;R J}jufj;jpd; Clhf Vw;ghLfs; nra;ag;gl;L tUtjhfTk; mjpfhupfs;njuptpj;jpUf;fpd;wdu;.
tpLjiyg;GypfSf;Fk; ,uhZtj;jpdUf;Fk; ,il apyhd Aj;j Nkhjy;fs; KbTf;F te;J xU tUlk;G+u;j;jpailfpd;w epiyapy;fz;z pntb tpgj;njhd;wpy; capupog;G Vw;gl;bUg;gJ ,JNt Kjw;jlit vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. td;dpg; gFjpapy; fz;zpntbfisAk; kw;Wk; ntbg; nghUl;fisAk;fz;L gpbj;J mfw;W fpd;w gzp apy;v/g;.v];.b epWtdk;kw;W k;,e;j pah itr; Nru;e;j NtW ,uz;L epWtdq;fs; cl;gl ntsp ehl;L epWtdq;fSk;> ,yq;if ,uhZ tj;jp dUk; myhTjPDk; mw;Gj tpsf;Fk;> mypghghTk; ehw;gJ jpUlu;fSk; Nghd;w rhfrf;fijfs;cynfq;F k;gpurpj;jp ngw;wit. ,e;jf; fijfs; kj;jpa fpof;Fg; gFjpiaAk; njw;fhrpahitAk; fijf;fsq; fshf nfhz;L s;s d. Rkhu;Mapuk;Mz;L fs; goikahdit ,it.
Mr;rupaq;fSk; mw;Gjq;fSk; epiwe;j Xu; cyfj;ij thrfu;fSf;F mwpKfg;gLj;jp ,d;w sTk;,f;fijfs;urpfu;fis 

Page 27
rhjpaj;ij vjpu;j;jhuh kfhj;kh?
,e;j Mz;L fhe;jp gpwe;j ehs;>
isg;Nghuhl;lf;fsj;jpy;,wf;fp 'rj;jpahf;fpufk;" vd;fpw Nghuhl;l
atu;fs; ahUkpy;iy. cg;Gr; Kiwia mtu;cyFf;F j;je;j
rj;jpahf;fpufk; xU rpwe;j vLj; E}w;whz;by; mikfpw tifapy;
Jf;fhl;L. $Ljy; Kf;fpaj;Jtk; ngWfpd; wJ. fhe;jpapd;mfpk;i r> rj;jpah
fhe;jpia tpku;rpg;gtu;fspy;gyu; f;fpufk; Kjypad muRf;F vjpuhf
mtiu KOikahf thrpj;j xUtu;jd;i d tFj;J f;nfhz;L
jpy;i y. vdNt mtu;Fwpj;j jt mope;J Nghfpw Kl;lhs;jdkhd
whd Gupjy;fs; gy ,q;Nf fl;l xU fhupaky;y . gue;J gl;l ngUe;
ikf;fg;gl;Ls;sd. mtw;wpy; xd;W> jpushd kf;fisr; rl;lj;ij
'mtu; jPz;lhikia vjpu;j;jNgh kWf;f itf;fpw> kPw itf;fpw>
Jk; rhjpaj;ij vjpu;f;ftpy;iy mjd; %yk; muirg; gzpa
tUzhrpukj;i j Mjupj;j hu;" vd; itf;fpw Nghuhl;l tbtk;mJ.
gJ. ,d;W cynfq;fpYk; fhe;jp kWthrpg;gpw;F s;s hfpf;nfhz;L s; rl;lk; kPWfpw Nghuhl;l tbtq;fs;
shu;. ,j;jifa kWthrpg;ghsu;f vd;gd MAjk;jhq;fpa rpW Kd;
spy; xUtuhd 'mdpy; eTupah" fU dzpg; gilahy; elj;jg;gLtd
j;i j MjhuG+u;t khf kWf;fpwhu;. vd;fpw epiyia khw;wpaikj;jtu; mtu;. kf;fspd;kPJ mjpfhuKs;s
1927-y; rpq;fstu;fs; kj;jpapy; Kd;d zpg;gil (Vanguard) vd;f pw
NgRk;NghJ> 'kfpe;jiuAk; gTj; fUj;jhf;fk; ,jd; %yk; mope;
jj;ijAk; cq;fSf;Fj; je;jjw; jJ. midtUk; mjpy; giltPuu;
fhf ,e;jpah ngUikg;gLk; mNj fs;. Jaiuj; jhq;Fjy;> mNj
Neuj;jpy; rhjp NtWghL vDk; Neuj;jpy; mjpfhuj;ij vjpu;j;jy;
rhgj;ijAk; cq;fSf;F mwp- vd;gNj fhe;jpabfspd; nfhs;if.
Kfk; nra;jjw;fhf mJ ntl;fg;g LfpwJ" vd;whu;. rhjpia 'Kd; fhe;jpapd; njd; Mg;gpupf;f
Ndw;wj;jpw;Fj; jilahdJ" vdTk;
m.
tho;f;i f (1893 - 1914) epwntwpj;
'r%ff; nfhLik"> 'fhyj;jpw;F xt; jPz;lhikf;nfjpuhd Nghuhl;lf;
thjJ"> 'xopf;fg;gl Ntz;baJ" fskhf kl;Lkd;wp Raeykw;w
vd;W k;njhlu;e;J $wp te;jhu;. Neu;ikahd murpaYf;fhd Nrhjidf; fskhfTk; ,Ue;jJ.
njhlf;f fhyq;fspy; mtu; tU mq;F mtu;cUthf;fpa 'gPdpf;] ;
zhrpukj;ij Mjupj;Jf; fUj;J gz;iz" kw;Wk; 'lhy;];lha;
fs; $wpa NghJ $l jdJ Mrp gz;izfs;" vd;gd khu;f;]pau;
ukq;fspy; 'tUztpat];jh"tpw;F fs; fdT fz;l xU 'fk;A+d;"
,lkpy;iy vd;gij mOj;jk; tbtj;j pd;kpfr;rpwe;j khjpupahf
jpUj;jkhfr; nrhd;dhu;. 'jPz;lhik ,Ue;jJ. gz;izapYs;s mid-
xopg;NghL Nru;e;J rhjpAk; xop tUk; jkJ tUkhdq;fisg; nghJ
e;j hy; ehd; xU nrhl;L f; fz;z Pu; thf;fp> $b cioj;Jg; gfpu;e;J
$lr; rpe;j khl;Nld;" vd;whu; nfhs;Sjy; mq;Nf flikahf;fg;
(1927). tUz Kiwia Mjupj;j gl;ld. jdJ ngUk; tUkhdk;
NghJk;$l mtu; gpwtpahy; tU midj;i jAk;mtu;gz;i zapy;
zKk;> njhopYk;jPu;k hdpf;f g;g L gfpu;e;J nfhz;lhu;.
jy;vd;gij Vw;ftpy;i y.
,e;jpa murpay;rl;l cUthf;fj;
kjq;fspy; Vw;wj; jho;Tf;F ,l jpy; mtUf;F Neubahd gq;
kpy;iy vd;gjpYk; mtu; cWjp fpy;iy vd;wNghjpYk; ,J xU
ahf ,Ue;jhu;. vd;Dila kjj; 'kjr;rhu;gw;w Fbaurhfg;" gpuf
jpy; vdf;Ff; fPohd xUtu; vd;fpw ldg;gLj;jg;gl;ljpy; fhe;jpapd;
fUj;J rhj;jpakpy;iy vd;whu;. nry;thf;F Fwpg;gplj;jf;fJ. 'kjr;
jypj;fSf;Fk; kw;wtu;fSf;Fkhd rhu;gpd;ik" (Secularism) vd;fpw
jpUkz cwit typAWj;jpdhu;. jj;J tf;fUj;jhf;fj;i j Xu;murp
,Wjpapy; 'xNu rhjpjhd; ,Uf;f ay;nrhy;y hlyhf khw;wpaikj;j
Ntz;Lk;. 'gq;fp" (Jg;Guthsu;) jpy;fhe;jpapd;gq;i f ,d;W Ma;
vd;fpw mofpa ngaUf;FupaJ thsu;f s;Rl;b f;f hl;L fpd;w du;.
mJ. mjhtJ vy;yh mOf;Ff- isAk;ePf;f pr;rPu;j pUj;J gtu;. me; ngz; tpLjiy Fwpj;Jr; rdhjd-
epiy tpiutpy;tu Ntz;L nkd khd fUj;J fisg;NgrpajhfNt
ehk;vy;N yhUk;Ntz;b f;nfhs; ehk; mtiu mwpe;J te;Js;Nshk;.
Nthk;" vd;w hu; (1946). Mdhy;ngz;f isf;FLk;g j;j pw; Fs; rpiwg;gLj;jhky; Mrpuk tho;
Rje;jpu ehs; neUq;fpa NghJ tpw;Fk;> murpay; fsj;jpw;Fk; 1947) 'gq;fpfspd;Ml;rp"
Naalai
,q;Nf c whu;. jPz;l shdtu;f s fg;gl;ltu;f dk; $Ljy ntspg;gL af;fhq;f p NgRk;N ghJ
jpu ,e;j pa Ntw;Wik
R+j;jpuu;> thrpfs; r Lk; vd;w idf; $l ,e;jpahtpd jiytu; x ,Uf;f Nt
'jypj;" vd 1927> 193 gad;gLj;j tpaf;f i 'jypj;" vd ahfNt" vdf; $wpa kf;fs; (j (depresse ) jg;gl;ltu tpsf;fKk jifa n epiy xo nrhw; fN Ntz;L k; jaq;ftpy 33> gf;. 196 k
'tUzhrpu Dk; jPz vjpu;f;ff; $ j;J xU elj;j Neu tpsf;fpAs ijf;F jPz tiuaiwg jpapy; tU mtyl;rz jKs;s ,

May 15, 2010
j
,q;Nf cUthf Ntz;Lk; vd;
mijAk;vjpu;f ;F k;" vd;w hu;. whu;. jPz;lhikf; nfhLikf;Fs; shdtu;f spYk;Mff;fPohf xJf;
fhe;jpapd; jPz;lhik xopg;Gg; fg;gl;ltu;fspd;kPJ mtuJ fupr
Nghuhl;lj;jpw;F kpff;fLikahd kfhj;kh?
dk;$Ljyhf ntspg;gLj;JfpwJ. af;fhq;f pu];fkpl;b ,Ue;j mfpy f;$l;l ijNa NgRk;NghJ ([_d;14> 1947) py;,wf;f p . cg;Gr; e;j vLj;
spy; gyu; thrpj;j wpj;j jt q;Nf fl;l ;wpy; xd;W> jpu;j;jNgh ;ftpy;iy ;j hu;" vd; k; fhe;jp nfhz;L s; rpg;ghsu;f upah" fU Wf;f pwhu;.
kj;jpapy; Ak; gTj; ; je;jjw; Lk; mNj hL vDk; f;F mwp- ntl;fg;g ia 'Kd; J" vdTk;
m. khu;f;];
j;jpw;F xt; tz;baJ" te;j hu;.
mtu; tU f; fUj;J dJ Mrp ;jh"tpw;F mOj;jk; 'jPz;lhik jpAk; xop f;fz;z Pu; ;" vd;whu; Mjupj;j pahy; tU dpf;fg;gL y.
;Tf;F ,l tu; cWjp la kjj; tu; vd;fpw vd;whu;. Sf;Fkhd Wj;jpdhu;. d; ,Uf;f ;Guthsu;) Uf;FupaJ mOf;Ff- gtu;. me; z;L nkd ;b f;nfhs;
pa NghJ nkhd;wpy; pd;Ml;rp"
,J ,e;jp j;j py; Rje;
vjpu;g;Gfs; tUzhrpuk su;fsplkpUe;J cUthfpaJ (1933-34). gp`hupy; mtu; nfhz;bUe;j fhu; kPJ tPrg;gl;ld. fhrpapy; Mjuth nrd;W fw;fs; fUg;Gf;
jpu ,e;jpahtpy;rtu;z y mtu;z Ntw;Wik xopa Ntz;Lk; vd;whu;.
nfhbfs;fhl;lg;gl;ld. Nkw;nfhs;sg;gl;l G+dhtpy; Fz;LtPr;rpy; gyu;fhakile;j du;. jkpofj;j py; fhe;jpia tirghb 'jPz;lhjhu; Myag; gpuNtr epf;u`k;" Kjypa R+j;jpuu;> jPz;lj;jfhNjhu;> Mjp
E}w;fs;ntspaplg;gl;ld (1932). thrpfs;rkkhf elj;j g;g l Ntz; Lk; vd;whu;. kw;nwhU gpuhu;j;j idf; $l;lj;jpy; ([_d; 2> 1947) ,e;jpahtpd; Kjy; FbauRj; jiytu; xU 'jypj; ngz;zhf" ,Uf;f Ntz;L k;vd;whu;.
fhe;jp nfhy;yg;gl;ljw;fhd fhu zk; mtu; rpWghd;ikapdUf;F Mjuthf ,Ue;jJ kl;Lkd;wp> jPz;lhik> rhjp NtWghL> tU zhrpukk; Mfpatw;wpw;F vjpuhf ,Ue;jJk; xU fhuzk; vd
'jypj;" 1927> vd;fpw 1931k; nrhy;iyAk; Mz;LfspNyNa fhe;jp
,d;iwa fhl;L fpd;w du;.
Ma;thsu;fs; Rl;bf;
gad;gLj;jpdhu; vd;gJ ek;ik tpaf;f itf;Fk; xU nra;jp. 'jypj;" vd;Dk; nrhy; 'kpfr; rup ahfNt" gad;gLj;jg;gLfpwJ vdf;$wpa fhe;j p> Vnddpy;mk; kf;fs; (jhdhf) 'mOe;jpatu;fs;
rhjp> tUzg;gpur;rpidapy;mtu; njhlu;e;J jd;id tsu;j;Jf; nfhz;ltuhfNt fhl;rpaspf;fpwhu;. 'ehd;xU fUj;i j Vw;gJ vd;gJ xd;W. r%fj;jpYs;s vy;Nyhi- uAk;mf;fUj;i j Vw;gtu;fshfr; (depressed) my;y khwhf mOj;
nra;t J vd;gJ NtW. vd;kdk; jg;gl;ltu;fs;" (Suppressed) vd
njhlu;e;J Kd;Ndhf;fp tsu;e;J tpsf;fKk; mspj;jhu;. vdpDk; ,j;
nfhz;bUg;gjhfNt ehd;ek;Gfp- jifa nrhw;fs; Rl;Lk; r%f
Nwd;. vy;NyhUk;mNj Ntfj;jpy; epiy xopf;fg;gl;L> ,j;jifa nrhw; fNs Njitaw;wjhfptpl Ntz;L k;vdTk;mtu;nrhy;y j; jaq;ftpy;iy (ghu;f;f: njhFg;G 33> gf;. 196 kw;Wk; njhFg;G 46> gf;. 342).
vd;idg; gpd;gw;Wthu;fs; vdr; nrhy;y ,ayhJ. vdNt ehd; mjpfgl;rg;nghWikiaf;filg; gpbj;J nkJthfr;nry;y Ntz;b As;s J" vd;fpw mtuJ jd;d piy tpsf;fk;Fwpg;gplj;jf;fJ (1946).
'tUzhrpukj;ij ek;Ggtu;fshap Dk; jPz;lhikf; nfhLikia vjpu;f;ff; $batu;fisAk; ,iz j;J xU $l;Lg; Nghuhl;lkhf" elj;j Neu;e;j mtrpaj;i j mtu; tpsf;fpAs;shu; (1933). ',g;Ngh ijf;F jPz;lhik xopg;NghL ,J tiuaiwg;gLj;jg;gl;lhYk;> ,W jpapy; tUzhrpukk; njhlu;e;J mtyl;rzkhfj; Njhd;wpdhy; nkhj;
kfhj;kh fhe;jpapd; ,e;j Kw; Nghf;fhd efu;Tf;F mtuJ nrhe;j murpayDgtq;fs;kl;L kd;wp rk fhyr; rpe;jidahsu;fshd mz; zy; mk;Ngj;fu;> ngupahu; <.nt.uh MfpNahUld; mtu; Nkw;nfhz;l ciuahly;fSk;> tpthjq;fSk; xU gq;F tfpj;jpUf;F k;vd;gjpy; Iakpy;i y.
jKs;s ,e;jr; r%fKk; Nru;e;J
27
ehis

Page 28
28
ehis
May 15, 2010
mf;Nlhgu; ‘urpag; Gul;rp’ Fwpj;j ,d;iwa rpe;jid
cyf tuyhw;wpNy jpirjpUg;gf;
ikapy;ele;Njwpa rkju;kg;Gul;rp>
cilit fl;lq;fshf rpy epfo;r;rpfisf;
ehl;L kf;fs; xt;nthUtuplj;jpyp
apd; cil Fwpg;gpLjy; tuyhw;wpNy fhzg;g
Ue;Jk; mtu;fsJ jpwikf;Nfw;w Lk; xU kughFk;. Fwpg;ghf INuhg;
gq;fspg;Gf;fisg; ngw;W mtu;f
,J khj gpa tuyhw;wpid Nehf;Fk; nghOJ
spd;Njitf;Nfw;wtdtw;i w Fwpg;
ikf; Nf 1453 ,y; Vw;gl;l nfhd;];jhe;jp Ne-
ghf r%fg; nghUshjhu Njitf
murpay; e hgpspd; tPo;r;rp> 1789 ,y; Vw;gl;l
isg; G+u;j;jp nra;tjhFk;. ,d;W
afj;jpw;F gpuQ;R Gul;rp Mfpad rpy iky;
gpd;Ndhf;fpg; ghu;f;fpd;w nghOJ
fUj;jpid fw;fshFk;. ,e;j gl;baypNy
mf;Nlhgu; Gul;rpapd; topahff;
Js;s d. N 1917y; u\;ahtpy; Vw;gl;l 'mf;Nlhgu;
fpsk;gpa Nrhtpaj; xd;wpak; jdJ
Kiwapy; Gul;r pAk;" ,lk; ngWk;.
fUj;J epiy epd;W k;tOtp cil
fspYk; c
Vwj;jho fpa R+o;epiyfspNy Vw;gLj;jp Kf;fpa 1917 rpapdupd; ntw;wpfukhf Gul;rp gw;w p mnkupf;f Vfhjpgj;jpaj;Jf;F vj epiyahd xU Nrh\yprf; FOkj Ngz ];uhypd; Ml;rp cjtpaJ. ]
epWtpa nghUshjhuj; jsj;jpd; ty ,d;Wk; $l czug;gL fpd;wnjd mf;Nlhgupy; xU ghbAs;s ele;j fl;lj;ij 1905k;; tuyhw;Nwhl;lk; jiyikapy; 1917 fhyj;jpNy epiwNtwpw;W. ghujpahu;'
Mz;bNy ngg;utupapy; gy Nghy;\;tpf; va;jp khw;wq;fis
,r;rk;gtk; epiwthf
mg;Gul;rp njhlq; u\;ar;
,g; xU
fl; “ e;J aj;jpy; ,d;W As;sd. ur;rpidfs;cs;s Fk;jdpj;j gpAs;s Ngha;tpl;lJ. d.
jdpj;jdp ghy;fd; ,lk;ngw;w dp Nrhtpaj; xd;wp Fbahl;rpfs; muRfshf khwp gpuNjrj;jpy; rpWgp dntdpDk;mq; muRfs;Nkw;fpsk;
ahtw;W f;F Gul;rpapid vd;g J mr fpd;wJ. m epiy Kf;f
',bg;gl;l Rtu; NghNy fyp tPo;e; jhd;fpUjAfk;vOf khNjh" vdf; $wpAs;shu;. ghlypd; njhlf;fj; jpNy ghujp 'Mfhntd;nwOe;jJ ghu; Afg; Gul;rp" vd;W $Wtij kdq;nfhsy; Ntz;Lk;. ghujpapd;
murpay; khj;jpuky
“
$w;wpNy tUk; ,uz;L Fwpg;Gfs; kpf Kf;fpakhditahFk;. xd;W mf;Nlhgu; Gul;rpia mtd; Afg;G ul;rp vd;wikahFk;. mLj;j Fwpg;G fyp tPo;e;jhd; fpUj Afk; vOf
Nrhtpaj;A+dpadpd;ce;J jiyAk;
tuyhw;W khNjh! vd;W tUtjhFk;. ,J xU
Kd;Djhuzj;ijAk; nfhz;L elj;
Kf;fpaj;J kpf Kf;fpakhd Fwpg;ghFk;. fyp
jg;ngw;w fpof;F INuhg;g Nrh\ Afk; vd;gJ NfLfSk;> jPq;FfSk;
yp];l; muRfs; ,d;W rPu;Fiye;J
r%f [de epiwe;j AfkhFk;. ePjp epahak;
NghAs;sd. fpof;F INuhg;gh>
fpakhd jiyfPohf epw;Fk; fhykhFk;.
Nkw;F INuhg;ghtpd;Nkyhz;i kf;
Fk;. mjht (tu;j;jkhd Afj;ij fypAfk;
Fs;Ns gbg;gbahf te;J nfhz;b
,Ug;gpy;k vd;fpwJ ,e;J kuG)
Uf;fpd;wJ. ,e;jj; Njhy;tpiaAk;>
afj; jd;i cilitAk;fk;A +dp]j;j pd;cil
ay; epiy fpUjAfk; vd;gJ tutpUf;Fk; Gjpa
thfTk; Njhy;tpahfTNk mnkupf;f
afk; r%f AfkhFk;. me;j Afj;jpy; ed;ik-
Nkw;F INuhg;gpa ehLfs; fhl;b
jpy;i y. r fisj; jtpu Ntnwhd;Wk; ,lk;
As;s d. fhl;b tUfpd;wd.
mjpfhug;g ngwhnjd;gJ ,e;J kj ek;gpf;
chies) rk ifahFk;. ghujpapd; fUj;Jg;gb
fk;A+dp]k; (nghJTlik) vd;gJ
kf;fspilN mf;Nlhgu; Gul;rp cyfpNy fypAfk;
xU Fwpg;gpl;l nghUshjhu Nfhl;
rkj;Jtk; tPo;e;J fpUjAfk; vOe;Js;sJ
ghL khj;j puky;y hJ mJNthu;'mu
rhjpg;gjw;F vd;gjhFk;. ,t;thW mf;Nlhgu;
rpay; mjpfhu KiwikahfTk;"
utu; Mw; Gul;rpia ,e;J kuG epiy epd;W
1917-88/89 fhyj;jpy; tsu;e;jpUe;jJ.
mtutu;fs fpUjAfnkdg; Nghw;wpaikf;fhd
,uz;lhtJ cyf Aj;jj;jpd; gpd;
mtu;fspd gpujhd fhuzk;mJ cyfpd;Kj
du; mJ Xu; murpay; ru;thjpfhu
cjTjy; N yhtJ 'rkju;k Gul;rp" (Socia list
khfNt vLj;J f;fhl;lg;ngw;wJ. revolution) MFk;.
cz;ika ];uhypDila Ml;rpf;fhy eil
Kd;dpd;W gpuQ;Rg; Gul;rp tpLjiy> rkj;J
Kiwfs; tha;g;ghd cjhuzq;f
fl;rpapdupd tk;> rNfhjuj;Jtk; Mfpatw;iwg;
shf khwpd. Nrhtpaj; ciltp
rats) 'r%f gpujhdg;gLj;jpw;W vdpDk; mJ
dJk;> nghJTlik tPo;r;rpapdJk;
gNj MFk r%fepiyg;gl;l tho;tpaw; rkj;J
gpd;Gyj;jpy; 60 fs; njhlf;fk; 90
apy; fpA+g tj;ij Vw;gLj;jTkpy;iy> jdJ
tiu cyf Kjyhspj;J tj;J f;F k;
jtpu;e;j e Kf;fpa ,yl;rpaq;fspnyhd;whff;
rkju;k fUj;Jepiyf;FkpilNa
hafk; vd nfhs;s Tkpy;i y.
ele;j fUj;J epiy Aj;jk; kpf Kf;
Ngha;tpl;l fpakhdjhFk;. Vnddpy; ,d;Wk;
ifiag; n 1917,y;> Fwpg;ghf nydpd; jiy
jhd; Nkw;Fyf Clfq;fs; Nrhtpaj;
ekf;F V

ghjpg;G r%f [dehafk;vd;fpd;w Nfhl;ghL ,q;F tsu;f;fg;glhJ NghdikahFk;.
mf;Nlhgu;Gul;rpapd;cyfg;nghJ thd Kf;fpaj;Jtk; gw;wp Nehf;F tjw;F Kd;du; Nrhtpaj; xd;wp aj;jpd;epiyapYk;fpof;F INuhg; gpa epiyapYk; Vw;gl;l tPo;r;rpf Sf;fhd fhuzq;fis kpfr;RUf;f khf ,q;F Fwpg;gpLjy; mtrpa khFk;. mf;Nlhgu;Gul;rp mbg;gil apy;u\;ahtpNy Vw;gl;l Gul;rpNa. u\;ah ehl;by; Fwpg;ghf Gjpa kj;jpaju tu;f;fq;fs;Nkw;fpsk;gpa efug;gFjpfspNyNa Ml;rpnajpu;g;G Kjypw; fpsk;gpaJ. u\;ag; Nguurpd; mjpfhuj;Jf;Ff; fPo;g;gl;bUe;j gpu Njrq;fspNy (kj;jpa Mrpa gpuNj rq;fspy;) kf;fs; fpsu;r;rp vd;w vz;zf;fUNth ngupJk; Ngrg;gl tpy;i y. Mdhy;nkh];Nfh nghj; Nuhfpwhl;gpuNjrq;f spy;khj;j puNk me;j vOr;rp typikAld; fhzg; gl;lJ. nkh];Nfhtpy; epytpa Ml;rp tPo;e;jJk; Gjpjhf mjpfh uj;ij Vw;Wf; nfhz;l murhq;fk; u\;ag; NguuR KOtjpYk; jdJ Ml;rpia epiyepWj;jpaJ. ,jdhy; kpfg; ngupanjhU kf;fSzu;Tr; rktPdk; fhzg;gl;lJ. mj;Jld; u\;ag; Nguurpd; fPo;te;j u\;ah Tf;F mg;ghyhd gpuNjrq;fspy; kpfg;ngupa epu;thf khw;wq;fs; Vw;g Lj;jg;gltpy;iy. ,jdhy; Nrhtp aj; u\;ahTf;Fs;Ns xU kpfg; ngupa murpaw; rktPdk; fhzg; gl;l J.
];uhypd; Ml;rpahdJ Nrhtpaj; xd;wpak; KOtjw;Fk; nghJthd Ml;rp xOq;fikg;gpid epiy epWj;j Kad;wJ. ,e;jr; rktPdk; ,Wjpapy;mg;gpuNjrq;fspNy kf;f spilNa Gul;rpA+f;fj;i j Vw;gLj;j tpy;iy. ,J Nrhtpaj; A+dpadpd; cilTf;F f;fhuzkhapw;W .
fpof;F INuhg;gpa ehLfisg; nghWj;j tiuapy; ,uz;lhtJ cyfg; Nghupd; ,WjpapNy 'Ner ehLfspd;" jPu;Tf;fpiaa fpof;F INuhg;gpa ehLfs; Nrhtpaj; A+dpadpd; Nkyhz;ikf;Ff; fPNo nfhz;L tug;gl;ld. mt;thW nfhz;Ltug;gl;lhYk; `q;Nfup> fpof;F N[u;kdp Nghd;w ehLfspy; Nrhtpaj; A+dpaDf;F ,Ue;j Nkyhz;ik A+Nfh];yhtpah kPJ ,Uf;ftpy;i y.
,d;W gpd;Ndhf;fp ghu;f;Fk; nghOJ ];uhypdJ Ml;rp gw;wpa tpku;rdq;fs; u\;ahTf;Fs;NsNa Nkw;nfhs;s g;gl;ld vdpDk;Nrhtp aj; xd;wpaj;jpd; epiyg; NgWil ikf;Fk;> ru;tNjr Kjyhspj;J tj;J f;F vjpuhd Xu;mikg;gpidg; NgZtjpYk; ];uhypd; fhyk; Kf; fpaj;JtKilajhFk;. mnkupf;f Vfhjpgj;jpaj;J f;F vjpu;epiyahd xU Nrh\yprf;FOkj;i jg;Ngz ];uhypd;Ml;rp cjtpaJ. ];uhypd; epWtpa nghUshjhuj; jsj;jpd; typik ,d;Wk; $l czug;gL fpd;w njdyhk;.
NAALAI
rpag; Gul;rp’ Fwpj;j ;iwa rpe;jid
cilit ;kg;Gul;rp>
nghJTlikf;nfhs;i f tuplj;jpyp
apd;cilthfNt rpj;jupf;fpd;wd. kf;Nfw;w mtu;f
,J khj;jpuky;yhky; nghJTl ;i w Fwpg;
ikf; Nfhl;ghl;bidAk; mjdJ Njitf
murpay; eilKiwapidAk; [deh k;. ,d;W
afj;jpw;F tpNuhjkhdit vd;w nghOJ
fUj;jpidAk; tYthf Kd;itj; topahff;
Js;s d. Nrhtpaj;A+dpadpd;Ml;rp pak; jdJ
Kiwapy;Vw;gl;l rpy 'jpupG" epiy tp cil
fspYk; cz;ikahditNa. ,it “
paj; xd;wp
ahtw;W f;F k;toptFj;j mf;Nlhgu; ahl;rpfs;
Gul;rpapid vt;thW Nehf;FtJ hf khwp
vd;gJ mr;rhzpahd xU tpdhth ;jpy; rpWgp
fpd;wJ. mf;Nlhgu; Gul;rpapd; Af pDk; mq;
epiy Kf;fpaj;Jtk; mJ ntWkNd a ahd kupf;f ;uhypd; nghUshjhuj; xU Vfhjpgj;jpaj;Jf;F kw; Ml;rp fpsk;
Nrh\yprf; murpay; khj;jpuky;yhky; cjtpaJ. jsj;jpd; FOkj;ijg; [dehaf r%f typik ];uhypd; vjpu;
tuyhw;wpy; [dehaf
“ k; $l czug;gL fpd;wnjdyhk;.
jiyAk;
tuyhw;W Nfhl;ghl;bYk; kpFe;j z;L elj;
Kf;fpaj;J tk;ngWfpd;wJ. ;g Nrh\ Pu;Fiye;J
r%f [dehafk; vd;gJ xU Kf; INuhg;gh>
fpakhd murpay; vz;zf;fUth hz;i kf;
Fk;. mjhtJ r%f tho;t py;r%f nfhz;b
,Ug;gpy;kf;fspilNa xU [deh ;tpiaAk;>
afj; jd;ik epyTtjhFk;. murp pd; cil
ay; epiyapNy fpilf;Fk; [deh mnkupf;f
afk; r%f [dehafkhf khWt s; fhl;b
jpy;i y. r%f mikg;gpNy epyTk; .
mjpfhug;gb epiyfs; (Hierayer- chies) rktPdq;fs; xopf;fg;ngw;W ) vd;gJ
kf;fspilNa cz;ikahd r%f hu Nfhl;
rkj;Jtk; epyTtjhFk;. ,jidr; Nthu; 'mu
rhjpg;gjw;F xt;nthUtiuAk;mt kahfTk;"
utu; Mw;wy;fSf;Nfw;g tsu;j;J ;jpUe;jJ.
mtutu;fspd; NjitfSf;Nfw;g ;jpd; gpd;
mtu;fspd; tho;f;if Kiwf;F u;thjpfhu
cjTjy;Ntz;L k;. gw;w J.
cz;ikapy; mf;Nlhgu; Gul;rpia hy eil
Kd;dpd;W elj;jpa nghJTilikf; jhuzq;f
fl;rpapdupd; ngau; (Social Democ- ; ciltp
rats) 'r%f [dehafthjpfs;" vd; ;rpapdJk;
gNj MFk;. ,d;W ru;t Njr epiy lf;fk; 90
apy; fpA+gh Nghd;w ehLfisj; tj;J f;F k;
jtpu;e;j ehLfspNy r%f [de- kpilNa
hafk; vd;w Nfhl;ghNl ,y;yhkw; ; kpf Kf;
Ngha;tpl;lJ. cz;ikapy; ,yq; ; ,d;Wk;
ifiag;nghWj;j tiuapYk;$l ; Nrhtpaj;
ekf;F Vw;gl;Ls;s kpfg; ghupa

Page 29
,t;thW $Wk;nghOJ nghJ Tlik Ml;rp Nrhtpaj;jpy; ];jhgpf; fg;gl;bUe;j KiwikapDs;Ns gy gpur;rpidfs; njhq;fp epw;fpd;wd vd;gij kWf;f KbahJ. Fwpg;ghf xU fl;rp murhq;fk; (One party Govenment) eilKiwg;gLj;jg;g Lk; NghJ Vw;glf; $ba kf;fs; gq;F nfhs;sy; gw;wpa gpur;rpid fs; Kf;fpakhd tpthjj;Jf;F ,lkspj;jd. ahtw;Wf;Fk; Nkyhf tuyhw;wpNy jdpegUf;Fs;s ghj; jpuk;ahJ vd;gJk;MSik topg; ghL (permality cut) gw;wpa gpur;rpid fSk; kpf Kf;f pakhditahFk;.
];uhypd;fhyr;Nrhtpaj;xd;wpaj; jpy;nwhl;] ;fp ,lk;ngwhJ Nghd ikAk; mjd; topahf Vw;gl;l gp- sTfSk; Rygkhf kwf;fg;glj; jf;fitay;y. xU epiyapy; ];uh ypd;> nwhl;];fp Mfpa ,U MS ikfspd; NkhJikahfg; ghu;f;fg; gLfpwJ. vdpDk; Mokhf Nehf; Fk; nghOJ rkju;k Gul;rpia epue; jukhf;Ftjw;F Ntz;ba topt iffs;ahit? vd;gJ gw;wpa xU tpthjkhfTk;mJ mike;j J. xU ehl;by;Vw;gl;l rkju;k Gul;rpiag; NgZtjw;F Gul;r pAzu;T kw;i wa ehLfspYk; gug;gg;gl Ntz;L nkd;w epiyg;ghl;Lf;F khwhf ];uhypd;> Gul;rp ele;Njwpa ehl;L f; Fs;NsNa Gul;rpapd; ngWNgWf isg; NgZjy; KbAk; vd;w epiyg;ghl;i l Nkw;nfhz;lhu;.
Naalai
,e;j tpthjKk;> nwhl;] ;fp ehl;i l tpl;L ntspNawpaikAk;,Wjpapy; nfhy;yg;gl;likAk; nghJTilik ,af;f tuyhw;wpy; Kf;fpakhd Ngj nghUl;fshfpd. ];uhypd; Afk; Nrhryp\ xd;wpa tuyhw;wpy; gyj;j tpthjq;fis Vw;gLj;jpAs;s J.
Nrhtpaj; A+dpadpd; tuyhW gw;wpa gpur;rpidfs; mf;Nlhgu; Gul;rpapd; cyf epiy Kf;fpaj;Jtj;ij vt;tpjj;jpYk; Fiwj;Jtpl Kb ahJ. mf;Nlhgu;Gul;rpapd;mjpKf; fpakhd ru;tNjrr; rhjid mJ fhu;y; khu;f;];> gpunlwpf; Vq;nfy;]; MfpNahuhy; fl;likf;fg; ngw;W 19k; E}w;whz;by; filrp Ie;J jrhg;jq;fspYk;gpuhd;] ;> N[u;kdp Mfpa ehLfspy; murpay; ,af;f Kf;fpaj;J tk;nfhz;l Xu;murpaw; rpj;jhe;jk; mJ Rl;ba khDlj; jis ePf;fg;gz;G fhuzkhf xU ehl;bd;Ml;rp khw;wj;J f;F k;Gjpa Ml;rp Kiwikf;Fkhd murpaw; jskhff; nfhs;sg;gl;lNjahFk;. mjhtJ khu;f;] Pak;Gjpa murpay; tpLjiyf;fhd rpj;jhe;jkhf Vw;Wf; nfhs;s g;gl;likahFk;.
,t;thW Xu; murpaw; rpj;jhe;jj; ijj; jdJ ,yf;fhfTk;> mJ $Wk;eilKiwr;nraw;ghLfis jdJ topfhl;bahfTk; xU ehl;b dhy; Nkw;nfhs;sg;gLtJ ,JNt Kjw;jlitahFk;. u\;ahtpy; Gul; rpfu khw;wq;fs; Njhd;wj; njhlq; FtJ Vwj;jho 1905ypUe;Nj fhzg;
gLfpd;wd Xu; Ml;rp k Dk; (nfn murhq;fk Nlhgu; Gul eilKiw me;j tif Gul;rp cy xU Kf;f pa
,e;j rhji zkhf mi nydpd; v Gul;rpf;F kpf Kf;f E}w;whz;b murpay; wg;gl Nt xUtu; kf Nkhfdjh] nydpd; jj;jk; e Nghuhbat
,tu;fs; , NtWgl;l ifahz;l fk;vDk; khu;f;rpa nydpDk; ilia Ne ehLfSk; iyfs; nt shFk;. xd nfjpuhd R kw;wJ m KiwNa Nfhd;i k jhFk;. , nfhs;i ff Nghuhl;l nfhz;l du
fhe;jPak; ijAk; ,i mt;tpiz
aJ vdf; ,e;jpahtpN ay; eilK gy rpf;fy Dila k NeUtpdhN murpay;
N fh

May 15, 2010
;fp ehl;i l ; ,Wjpapy; Tilik khd Ngj pd; Afk; ;wpy; gyj;j
s;s J.
hW gw;wpa Gul;rpapd; j;Jtj;ij tpl Kb ; mjpKf; id mJ Vq;nfy;]; g; ngw;W rp Ie;J ;> N[u;k dp y; ,af;f u; murpaw; khDlj; khf xU ;F k;Gjpa murpaw; NjahFk;. murpay; hf Vw;Wf;
rpj;jhe;jj; k;> mJ ;g hLfis xU ehl;b J ,JNt htpy; Gul; j; njhlq; ;Nj fhzg;
gLfpd;wd vdpDk; ngg;utup 17y; Xu; Ml;rp khw;wNk Vw;gLfpd;wnjdp Dk; (nfnud;];fpapd;) ,ilf;fhy murhq;fk; Vw;gLfpd;wnjdpDk; mf; Nlhgu;Gul;rpNa me;j Ml;rp khw;w eilKiwapd;rpfukhf mike;j J. me;j tifapy;1917,d;mf;Nlhgu; Gul;rp cyf tpLjiy tuyhw;wpd; xU Kf;fpa fl;lkhf mikfpd;wJ.
,e;j rhjid Vw;gLj;J tjw;F fhu zkhf mike;jtu; tpshbkPu; ,ypr; nydpd; vd;gtuhthu;. mf;Nlhgu; Gul;rpf;F mtu;toq;fpa jiyik kpf Kf;fpakhdjhFk;. ,Ugjhk; E}w;whz;bd; cyfpd; kpfr; rpwe;j murpay; jiytu;fnsdg; Nghw; wg;gl Ntz;batu;fs; ,Utuhtu;. xUtu;kfhj;khntdg;Nghw;wg;gl;l Nkhfdjh]; fuk;re; fhe;jp> kw;wtu; nydpd; Mthu;. ,tu;fspUtUk; jj;jk; ehl;bd; tpLjiyf;fhfg; Nghuhbatu;f shtu;.
,tu;fs; ,UtUk; xd;Wf;nfhd;W NtWgl;l murpay; Af;jpfisf; ifahz;ltu;fshtu;. rj;jpahf;fpu fk;vDk;eilKiwia fhe;j pAk;> khu;f;rpa Gul;rpfu Kiwikia nydpDk; ifahz;ldu;. mbg;g ilia Nehf;F k;nghOJ ,uz;L ehLfSk; Ntz;b epd;w tpLj iyfs; ntt;NtW epiyg;gl;litf shFk;. xd;W fhydpj;Jt Ml;rpf; nfjpuhd Rje;jpug;Nghuhl;lkhFk;. kw;wJ me;ehl;bd; RNjr Ml;rp KiwNa vdpDk; mjd; nfhLq; Nfhd;i k fhuzkhf vjpu;f;fg;gl;l jhFk;. ,U jiytu;fSNk jkJ nfhs;i ffs;,yl;rpaq;fSf;Nfw;g Nghuhl;l Kiwikfis tFj;Jf; nfhz;l du;.
fhe;jPak; murpaiyAk;> Md;kPfj; ijAk; ,izf;f Kide;jJ. Mdhy; mt;tpizT ngUntw;wpia 

Page 30
30
ehis
May 15, 2010
29k; gf;f njhlu;r;rp... mf;Nlhgu; 'urpag; Gul;rp"
mf;Nlhgu; Gul;rpapd; Mrpa Mgp upf;f jhf;fj;ijg; gw;wpg; NgRk; nghOJ 1960 fspd; gpw;gFjp 70 fspd; njhlf;fj;jpy; mnkupf;f Vfhjpgj;jpaj;jpd; ,Wfpa gpbia jsu;j;J tjw;fhf Nrhtpaj;A+dpad; Nkw;nfhz;l mzpNruh ehLfspd; muRfSf;F toq;fpa mbepiy MjuT mzpNruh ehLfspNy nraw; gl;l nghJTlikf; fl;rpfSf;F mt;t t;muRfis Mjupf;f Ntz; ba epu;ge;jj;i j Vw;gLj;jpaJ.
,g;gbahd gy rk;gtq;fspd; jpul;rp fhuzkhf gy;NtW ehLf spd;nghJTlikf;fl;rpfspilNa gpsT Vw;gl;lJ. ,J Nrhtpaj; rhu;e;j fk;A+dp];l; fl;rpfs; vd;w mbg;gilapNyNa NtWghLfs; Vw;gl;ld.
,f;fl;lj;jpy; rPdhtpd; Nrhrypr Gul;rpg; gw;wpAk; mJ khNth NrJq; fpdhy; eilKiwg;gLj;jg;gl;l Kiwik Nrhtpaj;xd;wpaj;jpw;F k; rPd nghJTlik ,af;fj;jpw;F Ks;s cwT gw;wpAk; xU rpW Fwpg; ghtJ tUjy; mtrpakhfpwJ.
u\;a Gul;rpapd;nghOJ u\;a R+o; epiyfs;> ce;Jjy;fs;> ahtw;Wf; Fk; Nkyhf fpilj;j jiyik Mfp ad xd;wpize;Nj Nrhtpaj; ntw;wp iaAk;epiyg;ghl;i lAk;jPu;khdpj; jd. rPdhtpNy> rPdhtpd; tuyhWk; Fwpg;ghf mjd; mbg;gilahd nghUshjhu Ruz;lYf;F cl;gLj; jg;gl;l KiwikiaAk; rPdh Tf;F gf;fj;jpNy cs;s [g;ghd; nraw; jpwd;kpf;f xU ehlhf Nkw;fpsk;gp aikAk;> rPdg; nghJTlik ,af; fj;j pd;tsu;epiyfis ghjpj;j d. ,d;W gpd;Ndhf;fp ghu;f;Fk; NghJ khNth NrJq;fpd; kpfg; ngupa rhjid mtu;rPdhtpy;nghJTlik Ml;rp- nahd;wpid rPdg; ghuk;gupa epy ikfSf;Fk; NjitfSf;FNkw;g mikj;J f;nfhz;likahFk;.
,jw;f hd rpwe;j cjhuzk;khNth tpd; vz;zf;fUf;fis (Thought of Mao) khNthtpd; rpe;jidfs; vd;Nw nrhy;t u;. rPd kugpy;nfhd;gpA+rpa ];r;g; (Conficius) gw;wpf; Fwpg;gpLk; NghJ Thoughts of conficius vd;Nw Fwpg;g pLtu;. u\;a g;Gyik kugpy; Thoughts of lenin vd;Nwh Thoughts of Stalin vd;Nwh nrhy;fpw kuG fpil ahJ. rPdg;Gul;rp tptrha epiyg; Gul;rpahfNt fUf;nfhz;L epi- wNtw;wg;gl;lJ. cz;i kapy;cyf fk;A+dp] tsu;r;rp epiyapy; khu;f;];> nydpd;> (];uhypd;) Mfp- NahUf;Fs;s Kf;fpaj;Jtk; khNth NrJq;fpw;Fk; cz;L. mtuJ rhjid rPdhtpy; xU Nrhryp] Gul;rpia rPdg;Gul;rpahfNt top elj;jp ntw;wpaPl;baikahFk;. nghJ Tlik ,af;fk; gw;wpa NtWgh Lfs;,Wjpapy;fUj;J epiy NtW ghLfshf khWk; epiyik kpf
Ez;zpajhf Muhag;gl Ntz;ba xd;w hFk;.
me;je;j ehLfspd;Gul;rp Nghuhl;l epiyik> tu;f;f czu;T epiyik Mfpatw;wpYk; ghu;f;f Nrhtpaj; A+dpad;my;y J rPdh rk;ge;jg;gl;l ehl;bd; murpaypy; ngw;wpUe;j “ ,lj;i tjhapw;W. ehLfspy; xw;Wikf;F apy; murhq;f jf;nfhz;L ,e;jpah> 25 ,lJrhupf; toptFj;j fl;rpfshf tUlq;fSf;F ,yq;if jPu;khdpf;fg;gL
mNjNtis fl;rpfspd; Nghd;w
,Ue;j
Kd;du; F ,lJrhup vk;.gpf;fs; kf;fshy; n
,yq;ifapd; murpaypd; ,d;i ,lJrhupf; fl;rpfs; ,df; FOk
gpur;rpidfs; gw;wpj; jPu;f;fk nfhz;b Uf;ftpy;iy vd;g
rf;jpfis Mjupf;f Ntz;ba epiy ikia Vw;gLj;jpaJ.
,e;jpahtpNyAk; ,g;gz;G fhzg; gLfpd;wnjd;whYk; mq;F epyTk; khepy kj;jpa muRfspd; NtW ghLfs; mbepiyg; nghJTlik ,af;fj;i jg;ghjpf;ftpy;i y. ,jw; fhd ey;y cjhuzk; ,e;jpa Nyhf;rigapYs;s ,lJrhup If;fpa Kd;dzpahFk;. Vwj;jho 60f;Fk; Nkw;gl;l ,lJrhup vk;. gpf;fs; cs;s du;.
Mdhy; , LwT ngh fisAk; Js;s ghu Nju;e;njL gpf;fs; xU Mdhy; Vw Kd;du; F ,lJrhup njupTnr ,yq;ifa epiyika fl;rpfs;, mbg;gilg jPu;f;fkhd Uf;ftpy;iy
,yq;ifj gl;l xw;W
nghOJ r vjpu;tpis vd murpa shff; fpo cz;iki Js;sJ. khu;f;]Paf isAk; jk shfg; Ng nfhz;lit fs;,d;W fj;Jld; epiyg;gl;l
“

l;rp"
“
25 tUlq;fSf;F Kd;du; Fiwe;j gl;rk; 20> 25 Jrhup vk;.gpf;fs; kf;fshy; njupTnra;ag;gl;bUe;jdu;.
q;ifapd; murpaypd; ,d;iwa epiyikapy; ngupa Jrhupf; fl;rpfs; ,df; FOk Aj;jk; gw;wpa mbg;gilg;
gpur;rpidfs; gw;wpj; jPu;f;fkhd jPu;khdq;fis nfhz;b Uf;ftpy;iy vd;gJ ed;F GydhfpwJ.
Ntz;ba
p Nghuhl;l epiyik Nrhtpaj; ;ge;jg;gl;l gw;wpUe;j dpf;fg;gL f Nghd;w fl;rpfspd; NjNtis f ,Ue;j
;ba epiy
;G fhzg; epyTk; pd; NtW hJTlik y. ,jw; ; ,e;jpa hup If;fpa 60f;Fk; ;. gpf;fs;
Mdhy; ,yq;ifapy; ,e;jf; $l; LwT nghJthf ,lJrhupf; fl;rp- fisAk; jhf;fpAs;sJ. ,g;nghO Js;s ghuhSkd;wj;jpy; kf;fshy; Nju;e;njLf;fg;gl;l ,lJrhup vk;. gpf;fs; xU rpyiuj;jtpu vtUkpyu;. Mdhy;Vwj;jho 25 tUlq;fSf;F Kd;du; Fiwe;j gl;rk; 20> 25 ,lJrhup vk;.gpf;fs; kf;fshy; njupTnra;ag;gl;bUe;jdu;. ,yq;ifapd; murpaypd; ,d;iwa epiyikapy; ngupa ,lJrhupf; fl;rpfs;,df;FOk Aj;jk;gw;wpa mbg;gilg; gpur;rpidfs; gw;wpj; jPu;f;fkhd jPu;khdq;fis nfhz;b Uf;ftpy;iy vd;gJ ed;F GydhfpwJ.
,yq;ifj; jPtpd; xUq;F epiyg; gl;l xw;Wikg; gw;wp Nehf;Fk;
nghOJ rpq;fs epiyg;ghL mjd; vjpu;tpisthd jkpo; epiyg;ghL vd murpaw; fsk; ,uz;L $Wf- shff; fpopf;fg; ngw;Ws;sJ vd;w cz;ikia kiwj;Jtpl Kbah Js;sJ. ,j;jifa xU R+oypy; khu;f;]Paf; fl;rpfNs rpq;fstu;f isAk; jkpou;fisAk; rfj;Njhou;f shfg; NgZk; mikg;Gf;fisf; nfhz;litahf ,e;j mikg;Gf; fs;,d;W Kw;W KOjhf murhq; fj;Jld; epw;gJky;yhky; jkpou; epiyg;gl;l Njrg; gpur;rpidfSf;F
jkf;nfdj; jpl;ltl;lkhd xU epiyg;ghl;bidf; nfhz;bUg;gjhf Tk; njupatpy;iy. ru;tfl;rp khehl; Lf;F $l rkrkh[f; fl;rpapdUk; nghJTlikf; fl;rpapdUk; jj;jkJ epiyg;ghLfisj; njspthf gfpuq; fkhff; $wtpy;iy vd;w Fw;w rhl;L cz;L .
,j;jifa xU R+oypNyjhd; 1917 mf;Nlhgu;Gul;rpAk;mjpy;nydpd; tfpj;j ,lKk; kpf Kf;fpakh fpd;wd. mf;Nlhgu;Gul;rpapy;,lk; ngw;w xU RNyhfk; ,yq;iff;F ,d;W nghUj;jkhfTs;sJ. mJ peace, land and bread vd;gjhFk;. rkhjhdk;> epyk;> czT vd ,jid nkhopngau;f;fyhk;. ,yq; ifapd; xUikg;ghl;ilg; NgZt
jw;F ,yq;i fapYs;s rfy ,dj; jpdUk;,yq;i fau;vd;w tifapy; cupikfSf;Fk; flikfSf;Fk; cupatu;f shthu;.
mf;Nlhgu; Gul;rpapd; tuyhW Nrhtp aj; xd;wpaj;jpd; tuyhw;wpy; ,j idr; rhj;jpakhf;fpw;W. mj;jifa xU eilKiwia Nkw;nfhs;tJ mf;Nlhgu; Gul;rpapd; tuyhw;W Kf;fpaj;J tj;jpid Vw;W f;nfhz;l xt;nthUtupdJk;gzpahfpd;wJ.
NAALAI
“

Page 31
from bad credit
to
  #!
1.85% 3.85% 3.75%
VariaBlE 3 yrS FiXED 3 yrS
Creating
Wealth
% #$ $)  & ! &
!&& $ & " ! &
! & # #! " %  #"!
 ' 
35 GRAND MARSHALL DRIVE, SCARBOROUGH ON
*
*
*
*
)+$#+$*#+++
 !( * (( (!*%!
& "rom bad credit
to
1.85% 3.85% 3.75%
FiXED 3 yrS liNE OF CrEDiT
Creating
Wealth
*
*
*
*
)+$#+$*#+++ + $)+%
* (( (!*%!(
& "*&
$ $) 
 & ! &
!&& $ &# " ! &
& # #! !( " %  #"!
  '  $ 
SCARBOROUGH ON M1B45W9 %#)+)"*+)"$#*%''&''&

Page 32
32
fdba ehlhSkd;wj;jpd; cs;Ns fdba jkpou; Nguit Nk epidNte;jy; mDl;bg;G
rpwpyq;fhtpy; ,lk;ngw;w Nghupy; capupoe;j gy;yhapuf;fzf;fhd kf;f spd;epidthf Nk 11> 2010 md;W elj;jg;gl;l epidNte;jy; epfo;r;rpapy;vyyh murpay; fl; rpfisAk;Nru;e;j fdba ehlh- Skd;w cWg;gpdu;fs; fye;J nfhz;L rpwg;gpj;jhu;fs;.
Ks;sptha;f;fhy; Nghupd; fil- rpf; fl;lj;jpy; gLnfhiy nra; ag;gl;l kf;fis epidT $Uk; ,e;j epidNte;jy; epfo;r;rpia fdba jkpou; Nguit
xOq;F nra;jpUe;jJ. vy;yh rkaj;i jAk;Nru;e;j FUkhu;fs; gpuhu;j;jid topghL elj;jpdhu; fs;. Gjpa kf;fshl;rpf; fl;rpj; jiytu; af; Nya;ld;> ypguy; fl;rpapd; ntspAwT mikr;rpd; tpku;rfu; nghg; Nw> gw;wpf; gpuTz; eh.c. (Barrie - goikthjf; fl;rp) gd;d hl;L kdpjTupikfs;mik g;gpd;cgFOtpd; Jizj; jiy tu; N[d; Nlhwpad; eh.c. (longu euil-pierre-Boucher Gsf; fpA+ngf;th) MfpNahu; jq;fs; fl;rprhu;ghf rpw;Wiu epfo;j;jpdhu;fs;. Nghu;f;
ehis
May 15, 2010
Fw;wq;fs; gw;wpg; gf;frhu;gw;w tprhuizapd; mtrpak; kw;Wk; kWtho;T cjtpfs; jkpou; gF jpfSf;F mDg;gg;gl Ntz;ba Njit Nghd;wit cs;spl;l gy tplaq;fs; gw;wpg; Ngrpdhu;fs;. md;W fhiy gpwk;ud; Nkw;F eh.cWg;gpdu; md;W} fhdpah

cs;Ns Nguit l;bg;G
hu;gw;w kw;Wk; pou; gF tz;ba pl;l gy hu;fs;. Nkw;F fhdpah
Nghu;f;F w;wq;fs;gw;wp gd;d hl;L tprh uiz elj;jg;gl Ntz;Lk; vd;gij typAWj;Jk; tpz; zg;gk; xd;iw fdba ehlhS kd;wj;jpy; rku;g;gpj; jhu;. nlhd;typ Nkw;F eh.cWg;gpdu; nghg;xypge;J k;Ngrpdhu;.
fdba ehlhSkd;wj;Jf;F cs;Ns ele;j ,e;jepidNte;jy; epfo;r;rpapy; 30Fk; $Ljyhd ehlhS kd;w cWg;gpdu;fs; fye;J nfhz; lhu;f s;. gy gpuKfu;f s; gLnfhiyfis epidT $UKfkhf rptg;G ehlhf;fis mzpe;J nfhz;L rptg;G ehlh gug;Giuapy; fye;J nfhz;l hu;f s;.
,e;j epidNte;jy; epfo;r;rpapy; fdlh Tf;F tpiutpy; tUif ju ,Uf;Fk; ma;a d;d htpd;nrayhsu;ehafk;gd;
fP %d;mtu;fis Nghu;f;F w;wq;fis tprhupf;f xU Mizf;F Oit epakpf; FkhW fdba muR Ntz;LNfhs; tpLf;f Ntz;Lk;vd;W fdba jkpou; Nguit fdba muirf; Nfl;Lf; nfhz;lJ. ‘gd;dhl;L Fw;wq;fis ,ioj;jtu;fs; mtu;fsJ nraYf;F nghWg;Ngw;f Ntz;Lk; vd;gij fdlh epr;rag;gLj;j Ntz;Lk;” vd fdba jkpou; Nguitiar; Nru;e;j jpU FNg];eth Nfl;L f;nfhz;lhu;.
NAALAI