கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அறவழி செயலகம் கற்றல் வளப் பயன்பாட்டு மையக் கட்டடத் திறப்பு விழா நினைவு மஞ்சரி 2008

Page 1

ceh DMC LC cso Ovlaš SigA

Page 2
ா5 வயது முதல் |பிள்ளைகளுக்கு
M H
g C
蠶
உங்கள் வயதிற்கும் தேவைக்கும் பொருத்த
மக்கள் வங்கியில் சேமிப்புக் கணக்கொன்றை
ஆரம்பித்து வாழ்க்கையில் வெற்றிப்பாதைக் Wapeoplesbank. Ik
 

L3 STIF) l'EULIAEIN W
I V கனக்கு\ 艾 ܐܢܐ
MIME
ற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ப்பு கணக்கு
நிறுள்ளார்களாந்த MuntiiiiiiiUn I

Page 3
கொழுப்
Νς. Ο ί Ά
 

Vall||24. Ch7Ĉh Mhol
Nock- 瞄 அலம் 01:007

Page 4


Page 5
J
w
HANG
OUR
LIVES
 


Page 6


Page 7
WUSC yySR
EDUCATION OCH LANG ES THE
VXVOR. LII)
 


Page 8


Page 9
அறவழிப்போராட்டச் புதிய செயலகம் கற்றல் வளம் பயன்பாட்டு
antolມຂໍ້ stLL3 (LRUC) திறப்பு விழா நினைவு மஞ்சரி
D6
D9
 

குழுவின்

Page 10


Page 11
-- I sɔ ɖɔ\ \,,
篇
|翻盃 「「

άτ 2n
வுை
உருவாக்கம் rம்.கே.ஜீவகதாஸ், சயலாளர்.
на тай шани"
சன்வி. சி. சாந்தினி
fளம்பர்ம் க. நதிராஜ் அச்சுப்பதிவு tர்யன் அச்சகம்,
ിൽ வடக்கு, TGaišBri.
வளியீடு
5 Gygbu SDDB
லர் வெளியீட்டுக்குழு வி.தயாகரன் 1.மாணிக்கவாசகர் க.நதிராஜ்

Page 12


Page 13
மஞ்சரி உட்பொதிவு
Ol. PROFILE OF NVDAG O2. DETAILS OF BUILDING F 03, ഗ്രങ്ങങ്ങq'Lർ - ഒuാഞ്ഞു?
வாழ்த்தியல்
04. அறவழிதலைவரின் வாழ்த்துரை
05. யாழ். அரசாங்க ஆதில்ரின் வாழ்த்து
o6. WUSC 5g5 666ậfắa56yrö oGOffõuoq
o7. Message from SARVOIDAYA
08. ஒதண்oராட்சி பிரதேச செயலர்
09. யாழ்.0ாவட்ட அரசசார்ஸ்ற்ற நிறுவனம்
lo. SCiSL 5gá5 pasqGOUoupqGrở — uoqğť
1. IOMSGODGOGODIO ćeá5aGqấ- UoqğŮoqGOO
12. கர்த்தாஸ் கியூடெக் இயக்குனர் - யாழ்
13. நல்லை ஆதீன சிவாச்சாரிஸ்ரர் - துண
14. அமெரிக்கன் இலன்கை மிசன்திருச்சை
l5. ፴gጫፍMUg9 ög®ቇፓ ጫቻuD@oቋ
16. Programme officer CHA - Co
17. உதலித்திட்டமிடல்Uணி0ோளர் - ஒதண்c
18. முகாமையாளர் மக்கள் வங்கி - சாவக
19.தலைவூர் வடஇலங்கைப் பூத்திரிகையாெ

ROJECT
rரின் ஆசி
A Leader
க்களின் இணையத்தலைவர்
ാറ്റങ്ങർ
sö
ჩoqrçooruბ
U - துணரலில்
lombo
gզÙմ
፳6ቻሳ ̆

Page 14
20.தலைவர் சாவகச்சேரிலயன்ஸ் கழ
21. மாவட்ட இணைல்ாளர் சர்வேதய
22. ஆதில்ர் சாவகச்சேரிழறிலேக் கல்லு
28. ጫፓuo@oጥጫrሻ Ö`qፍuöö6ታኛög®ቃታ ፰
24. செயலாளர் சிறுவருக்கான அலிலிரு
25. a56õ65õupGOffðuoqGrå - uoqgŮuoqGOOTI
26. ஆதில்ர் ஸ்கந்தவரோதய முகாலித்தி
27.தலைவர் - தைத்தொழில் வணிகர்
28. bങ്ങൽ,ാqഞ്ഞു? -ക്ലാസ്സ് ട്രഗ്രർക്കെങ്ങ
29. ஒதாழில் Uயிற்சி ஆதிகார ச0ை
வபாதுவியல் o. WUSC Gử gá5Ő56
02. TVEC — pá5@yắarqaŭg5oģ 03. WUSC - நிதி ஒதுக்கீடு
lissfuds
Ol. IMPORTANCE OF TEAN
02, ങ്ങീങ്ങൾ ഡോൺ ട്രGാസ്ത്ര
03. வாழ்க்கைப் புத்தகம் 04. ቇuD ò፴ፍካ
O5. ფuტ&C0ჭÖoträuბoჟს) 06. வளமான வாழ்விற்கு. 07. சமூகப்Uணியில்தனிவரலாறு விளம்பரம்
நன்றிoகிர்வு

u മൃഖങ്ങൻ
MBUILDING...

Page 15
PRO ET () OF
NONVI DIREC ACTIO GROUE

OLENT

Page 16


Page 17
oRAM
( No
tank
PROFILE OF NONVIOLENT
a. Name of organization:
b. Inaugurated by:
c. Date of inauguration:
d. Registered No:
f. Telephone:
h. Missign:

金%
DIRECT ACTION GROUP
Nonviolent Direct Action Group (NVDAG)
Mr.K. Sachithananthan Secretary Thanthai Cheva Memoria -Trust Somasundaram Lane, Chundukkully,
Jafna.
25.February 1979
JA/GA/P/CA/20
Secretariat No;29 Kaithady Nunawil Chavakachcheri
Posta
Post Box No 2
Chavakachcheri
Mobile; O77 3144730 CDMA; 060 221 6911
nvdagOyahoo.com
Working towards the
formation of a new society based on nonviolence and peace respecting human values and rights.

Page 18
Endeavou
lives of af
women, е participat social
developm rehabilita
i. Area of operation: Jaffna
... Status of organization
j. Bankers:
1. Registr District . Registr Hindu ( Sri Lan
ResistC Affiati FeOWS Affiliati Organis Affiati Peace 7. Membe
Districe Govern
Peoples E Chavaka
SVettive Accountin 359/30 Te Nalur, -Jafna

r to enhance the quality of fected children, youth and impowering them through ion in the programmes for
Change, community ment, peace and tion.
a District
ation with the Jaffna
Secretariat ation with the Ministry of culture ka Section of War ors International on with the International ship of Reconciliation on With the International sation of Good Templars. on with the International Bureau. rship with the Jaffna E Council Of Nonmental Oragnisations.
Bank chcheri.
autham & Co ng & Tax consultants, mple Road,

Page 19
சேதமடைந்த அற
DAMAGED SECRET
 

வழி செயலகம் AER AT OF NWDAG

Page 20


Page 21


Page 22


Page 23
ता। : கி அறவழி
NWDAG SE
கற்றல் வளப் ப LEARNIN IRESRE T
 
 

செயலகம்
CRETARIAT
யன்பாட்டு மையம் ILIZATION CENTER (LRUC)

Page 24


Page 25
PROJECT INFC
* Title of Project *CoIIstir LIII Secretari:
* Supported by World UI
(WUSC)
Implementing Partner: NOıWille
(NVDAG)
* Contact Person of WUSC Mr.W.Jeya |Deputy Fі
DuD S LLLLL LLLLLL LL LLLLL LLLSLELLaLLS
M. M.K.
* Na Ille of Building Contractor Royal CoIII
THillely
Jaffill.
* AITOllIlttellde:Tel Rs 9,117,
* Date of Commencernet Јапшary1
* Date of Finishing August 2
* Project District Jaffna Dis
* Project Division The lar
* Name of Local Authority Pradesh
Cha Valkac
YS LLLLLLa LSLLLLLLLaLLLLLLLaLLL LLaLLLL
Jaffr1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WUSC-SL
DRMATION
ction of Two Storey Building for ut of NWDAG and LRUCI Project”
iversity Service of Canada
it Direct Action Group
rajasiпgап
eld DirectO" - NOTE
akt hiWel Preside 11 t eevagathas Secretary
Structors ely
SOO.OO
Oth 2008
| th 2008
trict
Ldchchy
Saba hicleti.
iyananthan

Page 26
200

ன்னோட்டம்
0ஆம் ஆண்டுமே 20ஆம்
பழிப்போராட்டக்குழுவின் ாற்றில் கறைபழந்த
மராட்சிப்பிரதேசத்தில் ணுவநடவடிக்கைகள் ம்பெற்றிருந்த
வழிப்போராட்டக்குழுவின் மையகமும், அங்குகளஞ்சியப்படுத்தியிருந்த லமதிப்பற்ற ாற்று ஆவணங்களும், ாடங்களும்
ВьбuC
பியல்நாள்
லகத்தினைப் ωφύυδωσώω
UÚUí v er
னும் 5fecî UKUorofis iப்புக்கள் தூர விலகிப் யின.
பிபினும் நசிகள் கைவிடப்படாமல் UgüUÜular.
வேளையில்தான் ாடிய உலகப் பல்கலைக்கழக வநிறுவனம் y y
USC)

Page 27
அறவழி 2006
அதன் பு பங்கள்
அங்கீது
நொன் அருள் இருநீறு GYTU ஆழமா
பங்கr
பெற்றி!
கனேடி
வடUரு பிரதிை
கட்டிட

ப்போராட்டக்குழுவினை
யிற்சித்திட்டப் ந்துவநிறுவனமாக fத்து ஏற்றுக்
=றி
MyGRATUIDATS நவனங்களுக்குமிடையில் புகள், உறவுகள்,ஈடுபாடுகள் நின.
த்துவம் பலம்
ஒத்தது.
ப2உலகப் பல்கலைக்கழக நிறுவனத்தின்
நீங்கான பளிக்கனப் பணிப்பாளர்
ஜெயராஜசிங்கம் அவர்கள் யின் நிலையையும், தேவையையும் து கொண்ட வகையில் த்திற்கும்,கற்றல்வனப் பயன்பாட்டு மையம் 2)திட்டத்துக்ருமான மாடிக் கட்டிடத்தை துந்தர ஒப்புக்கொண்டார்.
ம்பெற்றமை குனன்
117,800/-பெறுமதியான நக்கட்டிடம்,
படம் வருன்மராட்சி திற்கு கிடைத்த ம் பொங்கிரம், என்பது ல் கொள்ளந்தக்கதாகும்.
யின் பின்னணியில் - நுட்ப ஆலோசகர்
விதித்தியானந்தன் அவர்கள்- ெ
ஒப்பந்தங்காரரான -

Page 28

றோயல்கன்ஸ்ரக்சன் நிறுவனத்தலைவர் திருமிரு.விழுநீசக்திவேல் அவர்கள்
கட்டிடநீர்மாணப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அனைத்துத் தொழிலாளர்களுக்ரும், மற்றும் திட்ட வளர்ச்சியில்
அவ்வப்போது ஆர்வமேலிட்டில் ஈடுபட்டுழைத்த அனைத்துருல் உள்ளங்களுக்கும்
எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கனேடிய உலகப் பல்கலைக்கழக சேவை நிறுவனத்தின் வெளிக்களப்பணிப்பாளர்
விஜயா என அன்போடு அழைக்கப்படும் திருவேஜையராஜசிங்கம் அவர்களுக்கும் யாழ்ப்பாணம் ஆண்க்செயலகப் பணியாளர்களுக்கும் எம்எருஞ்சர்ந்த
அன்பையும்,
நன்றியையும்
தெரிவித்துக்கொள்வதில் மட்டற்றமகிழ்ச்சியும்
நிருப்தியும்
அடைகின்றோம்.
எம்.கே.ஜீவகதாஸ்,
GifUNMGTs.

Page 29
羽7 *
 
 


Page 30


Page 31
இக்காலப்பகுதியிலி நிறுவனம் சந்தி இவற்றையெல்லாம் வெற்றிகரமாக எதிர்கொணி பெற்ற நிறுவனமாகத் திகழ உறுதுணையாக அ பங்களிப்பு மகத்தானது
இந்த வகையிலி இன்று கோலாகலமா மாடிக்கட்டடம் அமைவதற்கு வழிசமைத்து பே7 பல்கலைக்கழக சேவை நிறுவன வெளிக்கள அவர்களுக்கும் அவரது நிறுவனத்திரீதர் எமது
யாழர்மாவட்டத்திலி இன்று சகல நன்மதிப்புப்பெற்ற தொண்டு நிறுவனமாக அற இயங்கும் வணினம் உதவிய கனேடிய உலகப்ப வரலாற்றில் பொனி எழுத்துக்களாலி பொறிக்கப்
மேலும் இக்கட்டடம் அழகுற அன தொழில்நுட்பவியலாளர் திரு.வி நிதிதியான சிமைத்துதவிய றோயண் கட்டிட ஒப்பந்தகாரர்நிறு கண்காணித்துச் சிறப்புடன் செயலாற்றிய செய தலைவர் என்ற முறையிலி எனது உளங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கினிறேண்
விறுநீசக்திவேல் ஜே.சி 45 SOILSINGSMISIJss sig,
LITETJHI
 

அறவழிதலைவரின் 会% உாழ்த்துரை
ம் ஆனிரு சமுதாய மறுமலர்ச்சி ஏற்பருத்துர் லி காந்திய கோட்பாடுகளுக்கு அமைவாக பட்டது சிறவழிப் போராட்டக்குழு எண்ற எமது இன்று தனது முப்பதாவது ஆனிரு மக்கள் ண் நோக்கி வெற்றி நடை போருகின்ற ஓர் தானிரு நிறுவனமாகப் பரிணமிக்கின்றது *ம் செய்தியாகும்
த்த சோதனைகளுர் வேதனைகளூர் பல ரு இன்று தலைநிமிர்ந்து மக்கள் நண்மதிப்புப் மைந்த சர்வதேச தொணிரு நிறுவனங்களினி
இத் திறந்து வைக்கப்படவுளின் இரண்டருக்கு திய நிதிவளர் வழங்கிய கனேடிய உலகப் ப் பணிப்பாளர் திரு. வே. நிறுவனத்தினி சார்பிலி நண்றிகள்
வசதிகளும் அமைந்த பயிலகமாகவுர், வழி திகழவும் தனது சொந்தக் கட்டிடத்திலி ஸ்கலைக்கழக சேவை நிறுவனர் அறவழியினர் பரும் எனிபதின் ஐயமிலீலை
நமவதற்கு, ஆலோசனைகள் வழங்கிய தேனி அவர்கட்கும் குறித்த நேரத்திற்குள் ଈକ୍ଷ୍ମାxsid, இவை யாவற்றையும் செவ்வனே லாளர் ஜீவா அவர்களுக்கும் நிறுவனத்தினி ரிந்த பாராட்டுகளையும், நனறியினையூர்

Page 32
சிலருக்கு வெற்றி
6&#Gi|GIRIOGRAFIÍ
LGERINGEAG ÉRrkaféssi M.
நண் 2டல் நவது
நண் தரும் முர் . சந்தோசமுர் . திருப்திபுர் .
Illidsf//gol/5/7 bl)
இது உயிர்மையிே வெற்றி என்பது 26
வெற்றி 575ர்பதை நீ
5Ibădif]] 5245 6ffilié
ஒரு மதிப்பு வாய்ந்த
LD. W 24 JG 550
வெற்றிய/குர்"

Gidi IMTGj
/ர் சிற்கும்.
...
ற்றிய/கும்
யே எள்ள மிச7ள்கிறது என்ற7ள்
இரத்தினச் சுருக்கமாகத்
Šlů
இண்க
த)ே

Page 33
1979ஆம் ஆண்டு தேச வர்த்தமானநிலை மக்களோடு மக்களாக வா
அரச சார்பற்ற நிறுவனமா
விடயமாகும்.
“Non Governmental Organization” GTa அரசாங்கத்தின் நிதியிலோ அல்லது முகாமையின் கீழோ சமூகவேவை அமைப்புக்களே இவை எனலாம், இவ்: நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினை முன்னெடுப்பதனூடாக விவசா கொடுத்துதவும் தோழனாக செயற்படுகிறது எனலாம்.
சேதனப்பசளை, உரம், மண்ணெண்ணெய், என்னென்ன எப்பொழுது தேவையோ அதனை அ பெருக்கத்திற்கு வழிசமைத்தமைக்காக மாவட்டச் செயலி
இவ்வாறே இடம்பெயர்வுசுனாமிபோன்ற கால பணிசொல்லில் அடங்காதது.பெற்றோரின் அரவணைப் மேம்பாட்டிற்காக மாதாந்த உதவுதொகையை வழங்கி இளைய் தலைமுறையின் எதிர்கால வாழ்வை கொண்டு காலத்தின் தேவைக்கும் இளைஞர்களின் வி கல்விகளையும் புகட்டிவரும் செயற்திட்டமானது வேண்டியதொன்றாகும்.
"ஒன்றுபட்டாலி உண்டு வாழிவு" என பல்கலைக்கழகம் (WUSC), கெயார் (CARE) ஆகி பாராட்டிற்குரியது
அறவழிப்போராட்டக்குழுவின் செயற்பாடுகள் சர்வதேச தரத்திற்கு உயர்த்தபங்காற்றும் என்ற நம்பிக்ை பிரார்த்தித்து என் உளமார்ந்த நல்லாசிகளை வழங்குகி
"வாழ்க வளர்க நு க. கணேஷ்
அரசாங்க ஆதிபர்மாவட்ட செயலர் யாழ் மாவட்டம்
 
 

மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தப் பங்காற்றும் நிறுவனம்
முதல் இற்றைவரை யாழ் மாவட்டத்தில் கால, மைகளுக்கேற்ப அறவழிப் போராட்டக்குழு
ழ்ந்து வளர்ந்து பொதுச்சேவைக்கு வலுவூட்டும் கச் செயற்பட்டு வருவது பாராட்டிற்குரியதொரு
பது அரசாங்கம் அல்லாத நிறுவனம், அதாவது அன்றிசுயமாகத்தாமாக முன்வந்து வலிந்துதவும் வகையில் அறவழிப் போராட்டக்குழு விவசாய ாயிகளின் வாழ்க்கைப் போராட்டத்தில் தோள்
நீர் இறைக்கும் இயந்திரம் என எவரெவருக்கு ந்த நேரத்தில் வழங்கி விவசாய விளைவுப் ர் என்ற வகையில் நன்றிக்கடன்பட்டுள்ளேன். Eட்டங்களிலும் அறவழிப்போராட்டக்குழு 09لوچ( பு:இன்றிஅல்லலுறும் இளஞ்சிறார்களின் கல்வி வருவது போற்றுதற்குரியது. ஒளிமயமாக்குவதொண்றையே குறிக்கோளாகக் நப்பத் தெரிவுக்குமேற்ப பல்வேறுபட்ட தொழில் யாழ். மாவட்டமெங்கும் விரிவுபடுத்தப்பட
பதைப் புரிந்துகொணர்டு உலக கனேடிய யபங்காளிகளுடன் இணைந்துபணியாற்றுவது
யாழ் மாவட்ட மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை கயுடன் இறையருள் கிடைக்கவேண்டும் எனப் றேன்.
f Laി

Page 34
* வெற்றி என்பது
966)
வாய்ப்பு
அதிர்ஸ்டர் ஒரு
கிடைப்பது. வாய்ப்பு, முயனர்
கிடைப்பது.
அதற்குப் பூர்வா அவசிIறின்னை
விசேடத்திறமை எண்பதிண்ைை. உழைப்புர் -விட உள்ளவர்களுக் c20/ வாய்க்கும் *

து அதிர்ஏர்டர்
சிலருக்கு மட்ருமே
ரன் எண்னோருக்கும்
நங்க கண்வியறிவு
வேண்ருர்
/முயற்சியும்
g)

Page 35
மனிதவள அபிவிருத்தி ஒரு பங்கை வகிப்பதுடன் ஆளுமை வி "Education changes the world" Great அபிவிருத்தியின் தத்துவத்திற்கு ஏற்பவும் WUSC நி அறவழிப்போராட்டக்குழுவுடன் பங்கேற்பு முறைமை மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தியை மனிதவள அபிவிருத்தி அடையக்கூடிய தொழில்சார் பயிற்சிச் செயற்திட்டத்தை 3 விளைவே இன்றைய நிகழ்வை உருவாக்க முன்னோபு படிப்பினைகளை ஆதாரமாக வைத்து மனிதவ: சமச்சீராக செயல்படுத்தப்படும் பட்சத்தில் நிறுவன நிறுவனமயப்படுத்த முடியும் என்ற கோட்பாட்டினை அ வளாகத்தையும், மனிதவள அபிவிருத்திக்கு முன் GuigouTristill (SKILL WORKERS) IE அறவழிப்போராட்டக்குழு தனது தொலைநோக்கை மை மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.
WUSC இன் தூரநோக்கு சிந்தனையில் பங் தரத்தில் வகுக்கப்பட்டு அதன் தத்துவமும், அதனை அடை வேண்டும் என்பதற்கு அறவழிப்போராட்டக்குழு நிறுவன சூழ்நிலையை காரனம் காட்டிக்கொண்டு இ மாற்றிக்கொண்டு செயற்படுவது ஓர் நல்ல பண்பாகும். ஆ முகாமை செயற்பட்டமையே குறுகிய காலத்தின் அ (MPACT) காரணமென அபிவிருத்தியாளன் என்ற வ: பணி செய்யத் தெரியாதவர் எவ்வாறு பணி இருப்பார். பணிசெய்யத் தெரிந்தவர் தமது பணியை செ6 சென்னும் அறவழிப் போராட்டக் தழுவின் செயலாளர் பணியை அபிவிருத்தியாளன் என்ற வகையின் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன்.
அதேபோல் அவரோடு இணைந்து செயற்படுகி போராட்டக்குழு என்ற அமைப்பு தொடர்ந்தும் தம உணர்வுமிக்கவர்களை உருவாக்கவேண்டும் என்பது : அறவழிப் போராட்டக்குழுவின் வளாச்சியினும், எனது அமைப்பும் பங்கெடுத்துக்கொள்ளும் வாய்ப்பை வ மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்வதுடன் நள் தொடர எல்லாம்வல்ல திருகோணமலை கோணநாதப் நிகழ்வுகளில் இருந்து விடைபெறுகின்றேன்.
പ്രEL) ബീlി வே. ஜெயராஜசிங்கம். பிரதி வெளிக்கனப் பணிப்பாளர். வட பிராந்தியம் WUSC-SL
 

சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு மை மாற்றிச் செயல்படுவது நல்ல பண்பாகும்
மாவட்டத்தின் அபிவிருத்திக்கு மிக அவசியமான பிருத்தியையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது.
கொள்கைக்கு அமைவாகவும், மனிதவள றுவனம் தொழில்சார் பயிற்சி நிறுவனமான பான தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி யாழ்ப்பான க்கு ஊடாக முன்னெடுக்கவும் தத்துவ ரீதியாக 0மாத கால பகுதியில் நடைமுறைப்படுத்தியதன் 2யாக அமைந்துள்ளது. ா அபிவிருத்தியுடன் பெளதீகவள அபிவிருத்தியும் 1ங்களை பேண்தகு நிலைக்கு உள்வாங்கி PLJLJGCOLLIJNEGë, GBET6x6 &J6odt OB LDITipëEELLLனோடியாக வள மையத்தையும், தொழில் வாக்குவதற்கான பெளதீக வளத்தையும், பமாக வைத்து முன்னெடுத்துச் செல்வதில் நாம்
குதாரர்கள் (PARTNERSHIP) என்பது முதல் யமுற்படும் செயற்பாடுகள் எவ்வகையில் அமைய ா மாற்றத்தை நாம் ஒர் சான்றாக பார்க்கலாம். ருேக்காமல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு எம்மை தன் அடிப்படையில் அறவழிப்போராட்டக்குழுவின் றவழிப்போராட்டக் குழுவின் மாற்றத்திற்கான கையில் எனது கருத்தாகும். செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு வ்வனே செய்துகொண்டு செல்வார். அவ்வழியில் திரு. எம். கே. ஜீவகதாஸ் அவர்களின் அயராத அவரைப் பாராட்டுவதில் நாணி மிகவும்
விற அனைத்து நல்லுள்ளங்களையும் அறவழிப் து தொலைநோக்கின் செல்வதற்கு சமுதாய எனது ஆலோசனையாகும்,
யாழ் மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தியிலும் நானும் பூங்கிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட இந்த செயற்பாடு பெருமான் பாதங்களை வணங்கி இன்றைய

Page 36
"ஒருவனுக்கு ஒரு மீனைத் 2ெ
ஒரு நாளைய 2
தொருக்கின்றோ
மீனைப் பிடித்தத்
ஆற்றுக் கொருத்த வழிநாள் முழுவதும்
2.60072)
தொருத்தவரானே

Itő”

Page 37
Dr. A. T. AR Founder - P SARWODAWA SHRAMA
NWDAXG HLAS BE|EN CI
I am delighted that Nonviolent Dire In BW home put up With assistance Canada. I am happy to felicitare on and WUSC whom I consider as mod violent constructive action.
I Know from its very inception in C: close links with them to this day. S and NWDAG have been close to Inyh
In a society full of conflict divisio difficult to be above all those andf This is exactly what NWDAG has pi
On behalf of the Sarvodaya Shrama tinued success and urge you to worl about once again peace and harmor
Dr. A.I.Ariyaratne
President.
 
 

ಫ್ರೀ
YARATNE :
resident
DANAMOVEMENT
OSE TO MY HEART
ct Action Group is moving into a of World University Ser Wicce of this occasion both the NWDAG
els to folloW in the field of non -
anada and Srilanka and have had 13 Similarly Mr. M.K. Jeevagathas eart also from their Very begining
on and violence it is extremely earlessly practice nonviolence. oven in their long history.
dana Movement I wish you conx tirelessly to contribute to bring y in our belowed land.

Page 38
Assume responsibili
When you decide to , Way You Should be pt
consequences of Vol.
AS WÈ SOW We reap.
On the contribution V
The place Vou no WC of your OWn efforts. If you feel Vou are b JVOLI have to break th
independence.
VOLI CaI7I7Ol eXDeCi S
VOur job for VOLI VOII ha Ve to Stand OI.
to pro Ve Vol.Ir grOWt.

y for your actions. act in a particular
repared to face
traction
Our reWards depend
Ve Imake.
occupy is the result
ound by Shackles
rem to gain
Omeone else to do
your own legs
h and stature

Page 39
அறவழிப் போராட்டக் குழுவினுடைய வெளியிடப்படும் மத்சரிக்காக ஆசிச் செய்தி அணு
தென்மராட்சிப் பிரதேசத்தில் 1979ம் ஆண் இயங்கிவரும் அறவழிப்போராட்டக்குழுவானதுதர் எவ்வித வேறுபாடின்றி அரவணைத்து அவர்களி அரும்பணி செய்து வருகின்றது. இப் பிரதேச பல்வேறுபட்ட அபிவிருத்தித் திட்டங்களை விவசாயிகளுக்கு உதவி வழங்குதல், பெண் தலை ஊக்குவிப்பு:சிறுவர்களுக்கான கல்விமேம்பாட்டுச் தொழிற்பயிற்சி எனச்சகல மக்களின் மேம்பாட்டிற்
இந்நிறுவனத்தின் இவ்வாறான சேை வாழ்த்துவதுடன் எதிர்வரும் காலங்களிலும் அறவ அடித்தளம் வரை ஊடுருவிச் சென்று செயற்படும் பல்கலைக்கழக சேவையின் அனுசரணையோ வேலைகள் நிறைவுற உழைத்த அனைவரை கட்டடத்திலே புது மெருகுடன் மக்களுக்கு மென்ே பிரதேசத்தில் இணையற்ற மக்கள் தொண்டு நிறுவ ஆசியை வேண்டுகிறேன்.
செ. முநீநிவாசன்
பிரதேச செயலர் ffur (85air Gay LL1605LÉ5
(3565LDITTL Liff, GIT62laböf(8iff
 

புதிய கட்டடத் திறப்புவிழாவை முன்னிட்டு பப்புவதில் பெருமகிழ்வு எய்துகின்றேன்.
டு முதல் உள்வூர் அரச சார்பற்ற நிறுவனமாக மத்தின் வழிகாட்டியாக இன்னலுற்ற மக்களை * தேவைகளை இனங்கண்டு நிறைவேற்றி மக்களின் சமூக முன்னேற்றத்திற்காகப் யும் முன்னெடுத்து வந்துள்ளது. வறிய மைத்துவக் குடும்பங்களிற்கான சுயதொழில் செயற்திட்டங்கள், இளைஞர் யுவதிகளுக்கான 15 கும் உதவி வழங்கிச்செயற்பட்டு வந்துள்ளது.
வயையும், பணிபுரிந்த அனைவரையும் ழிப்போராட்டக்குழுவின் பணிகள் சமூகத்தின் * எனவும் நம்புகின்றேன். கனேடிய உலகப் டு அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய கட்டடத்தின் பும் பாராட்டுவதுடன், இந்நிறுவனம் புதிய மலும் சேவைகள் பல செய்து தென்மராட்சிப் னமாக மிளிரவேண்டுமெனவும் இறைவனின்

Page 40
*வாழ்க்கையின் விருரு
நிலவரங்கள் பொதுவ
நம்மை முட்டுச் ஏந்தில்
கொண்டு வந்து விடுகி
அங்கிருந்து எந்தந்தி
பயனப்படுவது என்பன
தீர்மானிக்கவேண்டிய
ஆளாகிறோம்.
ՑԱ5 UT605
நம்பிக்கையின் அடை
அமைந்துள்ளது.
இன்னொரு பாகுை
பயம் ஆழ்ந்ததாக அை
என்ன காரணத்தால்
பெருவாரியான முக்கள்
பயம் ஆழ்ந்திருக்ரும்ப
பயணப்படுகிறார்கள்?
இகுைந்தீர்மானிப்பது:
முனோபாவம்தான்?

கு
நிர்ப்பந்தத்துக்கு
பாளக்குறியாக
முந்திருக்கிறது.
ாகுையில்
=அவர்களின்

Page 41
அறவுNபோராட்டக்குழுதமக்கென நிர் திறந்து வைப்பதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகி சொந்தமாக நவீன வசதிகளுடன் கூடிய முன்னோடி நிறுவனமாக அறவழிப்ே பெருமைக்குரியது.
சமூக விழிப்புணர்வுக்காக ஆரம்பித்து மக்களுக்கும் உதவிக்கரம் நீட்டிசேவையாற்று வளர்ச்சியடைந்து அதன் இருப்பை நிரை வளர்ச்சிக்கும் கட்டிட அமைப்புக்கும் நிதி ஆ வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு எமது நன்றிகள் மேலும் குறிப்பாக இக் கட்டிடப்பணிக்கு பல்கலைக்கழக சேவை நிறுவனத்திற்கு எம
அதே போல் இந் நிறுவனத்தின் பல்து செயற்படுத்துகின்று நிர்வாகத்தினருக்கும் பங்காளர்களுக்கும் எமது பாராட்டுதல்களும்
சி.வி. கந்தையா சிவஞானம் கெளரவ தலைவர் யாழ் மாவட்ட அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களி: 40. கோவில் வீதி
LITUġLILIT6OOTL b.
 

* و خصمي ਛ NÀ
COUNCIL OFKGCAFFHAL
அறவழி
ாந்தரபணிமனை கட்டிடத்தை அமைத்து ண்றோம். யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே கட்டிடத்தை கொண்ட முழுமையான பாராட்டக்குழு விளங்குகின்றுமை
| படிப்படியாக பாதிக்கப்பட்ட பல்வேறு தர புகின்ற ஒரு நிறுவனமாக இந்த அமைப்பு wநாட்டியுள்ளது. இந் நிறுவனத்தின் தாரத்தையும் வேறு ஆதரவுகளையும் ளையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம் நிதியுதவி வழங்கிய கனேடிய உலக து நன்றியும் பாராட்டும்.
றுை செயற்பாடுகளையும் நெறிப்படுத்தி பணியாளர்களுக்கும், தொண்டுப் ம் வாழ்த்துக்களும் உரித்தாகுக
T &606OUTLJLib

Page 42

ன்பது
/துெ .
foLIII607

Page 43
S
தந்தை செல்வா ஆண்டு ஆரம்பி நிறுவனம் அன்று தொடக்கம் இன்று வரை பல்ே மத்தியிலும் குைன்மராட்சி பிரதேச மக்களுக்காக மட்டு குன்னாலான சேவைகளை வழங்கி வந்துள்ளது.
அன்று ஒரு தனியார் வீட்டில் இயங்கி செயலகத்தைத் திறக்கும் நிலையில் இருப்பதற்குக் கிடைக்கப்பெற்ற ஒரு வெளிப்பாடாகும்.
1990 ஆம் ஆணிடு காலப்பகுதிகளிலு இந்நிறுவனத்தின் நிர்வாகமும் - பணியாளர்களும் மக்களுக்காக தமது நேரத்தை அர்ப்பணித்தனர்.
நொடர்ந்து வந்த காலகட்டங்களில் S பங்காளித்துவத்துடன் மீளக்குடியேறிய முக்களுர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் நமது சேவைகளை வழ
இன்றைய காலகட்டத்தில் - காலத்தின் ே இனங்கண்டு - அவர்களின் பங்களிப்புடன் அறவழி விஸ்குரீக்கவேண்டும் என்றும் எவ்விதமான நடை மக்களுக்கு ஆற்ற வேண்டும் என எல்லாம் வல்ல
சு.க. மகேந்திரன்
பிரதி முகாமையாளர் Save the Children in Srilanka
LI JITL pLILITT6CJCTL b,
 

ーキリ
Save the Children
in Sri Lanka
பத்தின் தேவையை அறிந்து செயல்படும் நிறுவனம்
நினைவு அறங்காவல் குழுவினால் 1979ஆம் க்கப்பட்ட அறவழிப் போராட்டக்குழு என்ற வறு காலகட்டங்களிலும், பல சிரமங்களுக்கு மன்றி- யாழ் மாவட்ட அனைத்து மக்களுக்கும்
வந்த இந்நிறுவனமானது தனக்கென ஓர் காரணம் இந்நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டிற்குக்
19
றம், தொடர்ந்த இடப்பெயர்வின்போதும் தம்மாலான சேவைகளை வழங்கி நலிவுற்ற
Save the Children in Srilanka
க்கும் - அதைத் தொடர்ந்து சுனாமியினால் ங்கினர்.
தவையை அறிந்து மக்களுக்குரிய தேவைகளை ஜிப் போராட்டக்குழு மேலும் தனது சேவையை 5ளும் இல்லாமல் அறவழி தனது சேவையை இறைவனைப் பிரார்த்தித்து வாழ்த்துகிறேன்.

Page 44
நம்மைநாமே தாழ்த்த கொண்டு இருப்பதில்ந LILL/62jifgg5/L ió éSaċe2D6),
---------------------------زTTTGقیقی அதேசமயம்--- நாம் சமூகத்தின் ஒரு முக்கியநபர் நம்மாலும் சில விடயங் சாதிக்கமுடியும் - என்று எண்ணுபவர்நிச்சயம் சில சாதனைகளைக் ெ
எனவே ------ என்னநினைக்கிறீர்கே அதுதான் உங்களைச்செயல்பட6
அப்படிச்செயண்படும்போ உங்களுக்கும் சில அங்கீகாரங்கள் வந்து மனதுக்குள் உற்சாகம உங்களைச்சுற்றிஇரு உற்சாகம் தோற்றிக்கொள்ளும்"

Digit
ಹ66IF
சய்து முழப்பார்.
வைக்கிறது.
து
சேர்கின்றன.
ாக உனருங்கள்
ப்பவர்களுக்கு

Page 45
ଧ୍ବାଚ୍ଯ மஞ்சரி ெ மகிழ்ச்சிய
கெயர் நிறுவனத்திலும் சிறுவர் பாது சேவையாற்றிய 15 வருட காலத்தில் அறவழிப் வேலைத்திட்டங்களை தென்மராட்சிபகுதியில் செய நிறுவனத்தில் பொறுப்பாளராக இருக்கின்ற கால ரேண்டு வருடங்களாக சிறந்த முறையில் திட்டங்க
நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண சூழ்நிலை மத்தியிலும் பல்வேறு மனிதாபிமான பணிகளை இந்தி வருவது பாராட்டத்தக்கது. தற்போது இளைஞர் பு ந்ேநிறுவனம் மேற்கொண்டுவரும் பல்வேறு வேை வாழ்வாதார மேம்பாட்டுக்கு மிக உகந்ததாகும்.
அறவழிப் போராட்டக் குழுவானது மென்மேஜ் வழங்கும் பணிகளை விரிவுபடுத்த எமது நல்வாழ்த்
கி.அ.அருள்ஞானம்
தலைமை அதிகாரி IOM
LLWYLWLWTGEWILÖ.
 

Ä
V SLSLSLSLS
International Organization for Migration
தாபிமானப்பணிகளை னெடுக்கும் நிறுவனம்
ஜிப் போராட்டக் குழுவின் கட்டட திறப்புவிழா வளியீட்டுக்கு ஆசிச்செய்தி வழங்குவதில் டைகின்றேன்.
காப்பு நிறுவனத்திலும் பொறுப்பாளராக போராட்டக் குழுவுடன் இணைந்து பல்வேறு ற்படுத்தியிருந்தோம். Gls Ligh UN-IOM த்தில் மீண்டும் இந்நிறுவனத்துடன் இணைந்து ளை முன்னெடுத்து வருகின்றோம்.
பயால் நிகழ்ந்த டேப்பெயர்ச்சி அச்சுறுத்தல்கள் றுவனம் மிகுந்த சாதுரியத்துடன் முன்னெடுத்து வதிகளின் ஆற்றலை மேம்படுத்தும் வகையில் லத்திட்டங்கள் தற்போதைய சூழ்நிலையில்
லும் தனது சேவையை சிறப்பாக மக்களுக்கு துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.

Page 46
*துரங்கவிர்து
இகாவிஉறுதிள்


Page 47
சாவகச்சேரிப் பகுதியில் இயங்கும் அறு நெருக்கீடுகள் மத்தியில் தேவைகள் உணர்ந்து
காலத்திற்கு ஏற்று நவீன யுகத்தை பணித்தளத்தின் தேவை உணர்ந்து கனேடிய உN உதவியால் உயர்ந்து நிற்கும் புதிய அறவுழு செ உழைக்கும் சிறந்த பணித்தளமாக துலங்க வா
அறவுழப் போராட்டக்குழுவின் பணிகள் நன்கு அறிவுேன். தலைவர், ஊழியர்களின் பாராட்டுக்குரியது.
அறவுழப் போராட்டக்குழுவின் பணிகள் சி
அருட்பணி கி. யோ. ஜெயக்கும இயக்குனர்,
கரித்தாளம் - கியூடெக்
யாழ்ப்பானம்,
 

ால் பணித்தளம் வளர
வுழிப் போராட்டக்குழுவின் பணிகள் பல செயற்படும் சேவைகள் பாராட்டுக்குரியது.
எதிர்கொள்ளும் முயற்சிக்கு நிரந்தர கப்பல்கலைக்கழக சேவை நிறுவனத்தின் யலகக் கட்டிடம் மக்களின் உயர்விற்காய் ழ்த்தி ஆசி கூறுகின்றேன்.
பற்றி கடந்த 10ஆண்டுகட்கு மேலாக நான் அர்ப்பணிப்பு, செயல் திறன் என்றும்
றக்க இறை ஆசிகள் வேண்டிநிற்பது.

Page 48
"வாழ்க்கையில் கற்கவேண்டி நான்கு. குழப்பத்திற்கு கொடாத தெளி சிந்தனை
célé0D60762/60JTL.
நேசிப்பது உயர்ந்த இடை
செயற்படுவது
தயக்கமின்றிக் நம்புவது"

இடர்
ibolité07
பும்நிஜமாகவே
ட்சியங்களுடன்
് കLബ്ബണെT

Page 49
επρφ65 βριόυ
நி
அறவழிப் போராட்டக்குழு பல ஆண்டு க வருகின்ற ஓர் உன்னத நிறுவனமாகக் காணப்பழு போது பாலர் கல்விக்கழகங்களை நிறுவி அ மேற்கொள்வதும், சுயதொழில் வேலைவாய்ப்புநிறு போற்றத்தக்கதும், பாராட்டத்தக்கதுமாகும், இன்று பணியினை செவ்வனே செய்துவருகின்றமை போன்றவர்களுக்கு தொழில்நுட்பத்தினை இலவச பெற்றுத்தருகின்ற சேவைக்காக கனேடிய உை நிலையான ஒரு கட்டிடத்தினை பெறுவதனையி அதனது செயற்பாடுகள் விரிவாக்கம் பெறுவது தி அறவழிச் செயற்பாட்டை பன்முகப்படுத்தும் மு.
பாடுபடுவதனை அவதானிக்க முடிகிறது. செயலா முயற்சிகள் அனைத்தினையும். இந் நிறுவனத்தின் வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இன்று கட்ட தன்பணியினை உலகம் போற்ற நடாத்தும் எ நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு எமது ஆதரவும் பங்கள் ஆசி கூறி பயனுள்ள விருட்சமாக வளர வாழ்த்துக்
"என்றும் வேண்டும்
கு. ஜெகதீஸ்வரக் குருக்கள். நல்லை ஆதீன சிவாச்சாரியார். நுனாவில் மேற்கு,
சாவகச்சேரி.
 

Tட்டுக்கு உழைக்கும் றுவனம்
ாலமாக சமூக மேம்பாட்டிற்காக உழைத்து கின்றது. குறிப்பாக சமூகப்பணி என்கின்ற தனூடாக பாலர் கல்வி விருத்தியினை |வனமாகவும் இன்று வளர்ச்சிகண்டு வருவது இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்திலும் தனது குறிப்பிடத்தக்கது. இளைஞர், யுவதிகள் மாக கற்றுக் கொடுத்து வேலைவாய்ப்பினை பகப் பல்கலைக்கழகத்தின் உதவியுடன் (b. மகிழ்வு அடைகின்றேன். இதனூடாக ண்ணம் குறிப்பாக இன்று எம் பகுதியில் 25 கமாக இந்நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள்
ளர் எம். கே ஜீவகதாஸ் அவர்கள் தனது * வளர்ச்சிக்கும் விருத்திக்கும் பயன்படுத்தி டத் தொகுதியினைப் பெறும் இந்நிறுவனம் ன்பதில் ஐயமும் இல்லை. இதுபோன்ற ரிப்பும் என்றும் உண்டு எனக்கூறி வாழ்த்தி kiBpal,
Da TU 94a TL"

Page 50
"வாழ்க்கையின் கற்கவேண்டிய நான்கு. குழப்பத்திற்கு கொடாத தெளி சிந்தனை,
celeCD60762/60JTI.
நேசிப்பது, உயர்ந்த இலட்

நோம்
6D6)
இடர்
62/76O7
ம்நிஜமாகவே
சியங்களுடன்
25L62,60677

Page 51
இகால
அறவழி செயலக வெளியீட்டுக்கு அற செய்தி வழங்குவதில் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அகிம்சை, எளிமை வழியில் நிறைவு செய்து நிவர்த்திசெய்வதற்காக யாழ் மாவட்டத்திலுள்ள ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ஆரம்ப கால முதல் தமிழ் மக்களின் அகிம்சை வழி எளிமை வழியில் போராடி இனக்கலவரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அ பராமரித்தது. சிறுவர் நலன்களில் அக்கறை ெ ஏற்படுத்தி கருத்தரங்குகளை நடாத்தி அவர்கள் தொடர்ந்து செய்து வருகின்றனர். சுனாமிய பாதிக்கப்பட்டபோது அங்கும் அம்மக்களில் மேற்கொண்டனர். அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் காலத்தின் தேவைகளை இனம் கண்டு மக்கள் புத்த சூழலில் நமது மாவட்டம் பாதிப்புக்குள்ள கனேடிய உலக பல்கலைக்கழக சேவை போராட்டக்குழு பல தொழில் பயிற்சி செயற் இப்பயிற்சியின் மூலம் இளைஞர்கள் சுயதொழ நன்கு தரமான பயிற்சியின் மூலம் சமூகமும்தரD நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் வசதியான இை குறைவான குடும்பங்களுக்கு அறவழிப் ே பல்கலைக்கழக நிறுவனமும் செய்கின்ற பணி பு புத்த சூழல் நெருக்கடிகள் மத்தியில் அ சமூகத்திற்கு செய்யும் பணிகளை நான் சார்ந்த தி அறவழி போராட்டக் குழுவை, அவர்களின் பணி
வன. பொ. &யா. ஆரியகுமார். பரிசனர் இல் ஐந், அமெரிக்கன் இலங்கை மிசன்திருச்சபை, நூன
 

த்தின் தேவைக்கு ஏற்Uச் செயல்பரும் நிறுவனம்
புதிய கட்டட திறப்பு விழா மஞ்சரி வழிப் போராட்டக்குழுவை வாழ்த்தி ஆசிச் பெரு மகிழ்ச்சியட்ைகிறேன். 199ம் ஆண்டு தமிழ் மக்களுடைய குறைகளை அன்பு மக்களுடைய தேவைகளை இனங்கண்டு சமூக பெரியார்களினால் தென்மராட்சியில்
குறைபாடுகளை இனங்கண்டு அறவழி துறைகளை போக்கியது. 1983ம் ஆண்டு அகதி முகாம்களை அமைத்து அவர்களை காண்டு சிறுவர் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ரின் ஆரம்பக் கல்விக்காக பல பணிகளை ால் யாழ் குடாநாட்டின் கரையோரம் ள் வாழ்வை உயர்த்த பல "T துணையுடன் பணிகளை மேற்கொண்டனர். மத்தியில் பணியாற்றி வந்தனர். 199 முதல் னதால் வாலிபர் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டனர். நிறுவனத்துடன் இணைந்து அறவழிப் திட்டங்களை செயற்படுத்தி வருகின்றனர். ல் வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்வதுடன் னசேவைகளை பெற வழிகோலியுள்ளது. எஞர்நாட்டைவிட்டுபோகின்றபோதுவசதி பாராட்டக் குழுவும் கனேடிய உலக கவும் பாராட்டத்தக்கது. றவழிப் போராட்டக்குழு 29 வருடங்களாக ருச்சபை ஊடாக வாழ்த்துகிறேன். கடவுள் களை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக.
65.

Page 52
28
"ஒரு சிறுசெழ
விதையிலிாை
துளிர்த்துஎழு அதுபோல் மனிதனது ஒவ் செயலும்-அவு
எண்கிற மறைந்
விதைகளின்)
கிளம்புவதில்ை
அந்த என
விதைகள்
@aapoc
agHLIaró
வடிவம்பெறாது

2ன்எப்படி
திண்ைையோ
வொரு வனது எனக்னம் துகிடக்கும்
WWED

Page 53
கனேடிய உலகப் பல்கலைக்க அனுசரணையுடன் அறவழிப் போற அலுவலகக் கட்டடம் நீர்மானிக்கி நடைபெறுவதையிட்டு பெருமகிழ் மாவட்டத்தின் அபிவிருத்தின் பணி யுவதிகளுக்கான தொழில் ப0 இந்நிறுவனமானது கடந்த வேலைத்திட்டங்களை அமுல்ப இந்நிறுவனத்தின் ஊடாக நடைமுை செயற்திட்டங்கள், சுயதொழில் இது என்பன நலிவுற்று மக்களின் எ வழிவகுத்துள்ளது.
இந்நிறுவனத்தின் சேவைக முன்னெடுக்கப்படுவதற்கும் பிரதேச அ பெற்றுக்க்ொள்வதற்கும் உரிய நட பருவதன் ஊடாக அபிவிருத்தியின் முடியும். கட்டடத் திறப்புவிழா ச் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிப்பதுடன் நிலைத்திருக்கும் வளர்ச்சியினைக்க ஆற்று வில்லாம் வல்ல இறை6 பிரார்த்திக்கின்றேன்.
சி. ஈத்தியசீலன். பிரதேச செயலர், கரவெட்டி
 

வழிவகுக்கும் நிறுவனம்
ழக சேவை நிறுவனத்தின் நிதி ாட்டக் குழுவின் யாழ் மாவட்ட iப்பட்டு இன்று திறப்பு விழா ச்சி அடைகின்றேன். யாழ் கவின் குறிப்பாக இளைஞர் பிற்சிகளை வழங்குவதில் காலங்களில் பல்வேறு ருத்தியுள்ளது. அத்துடன் றப்பருத்தப்படும் வாழ்வாதாரச் ஆக்குவிப்புக் கொடுப்பணிவுகள்2 வாழ்க்கைத்தர உயர்விற்கு
ஸ் எதிர்காலத்தில் சிறப்பாக அபிவிருத்திவில் பங்களினைப் வழக்க்ைகள் மேற்கொள்ளர் பங்காளிகளிக உருவாக *றப்பாக நிறைவேற வினது
இந்நிறுவனமானது நீடித்து விரு இன்னும் பல சேவைகளை வணினி அருள் கிடைக்கர்

Page 54
30
நிர்வாகிகா zD4z7Izů 42KTéž
adalae, apa நிறுவனங்க தீவற்றுள்சாை
df/n)ă,
Aவறும் ஆ4
ZlatáŽZ4)álená
öቻዘóህረÍ”

fløjf
filalizia றைகள் மறுகின்றன
AENMAW
Dz)IzItäjä 2K1ävIzliejuis
løØMariávalamatøči

Page 55
CONSORTUMC
CHA
HUMANTARANGE
I am indeed delighted to send be published in connection with the secretariat of the NWDAG
We all aware that NWDAG h; in the social development in the face have helped to facilitate achieveme in a most needed era at a IIlost diffi They hawe also been on the Rights, Equality, peace building, c. justice. They certainly play a key r pacity development of youths.
One of their major strengths maintain a healthy network with ot ment partnerS. -
I got the chance to observes their funding agencies for the las Commitment on community service These two factors which I observed their growth in the development se Your commitment to the challe a defining institution of Service to o Wishes in your continued service.
"There is no knowing who yo stand for Stephaine Dowrick."
TTMayooran Programme Officer. Consortium of Humanitarian. # 86 Rosemead place, Colombo 07
 

F.
NAGAS HEALTHY NETWORK
|ES
this messages to the souvenir to opening of a new building for the
as been playing a significant role 2 of momentous challenges. They ints in basic human development cult area.
front line in the fight for Child apacity development and social ole in the implementation of ca
however, lies in their ability to her organizations and develop
since I have been taking a role in E four years. Real interest and is the unique identity of NWDAG. from NWDAG are the secrets of
CtOT.
enge to change continues NWDAG therS is highly appreciated. Best
iu arte unless you know what you
Agencies (CHA)

Page 56
“Don’t escape from situa aG Verse - You must de Ve adaptability to changing t CirclImSfances.
Adaptability is Very impo, to go up in life. Accept any crisis in life
blIf, .... “ Failure as corrective feed Develop critical attitude Don't run a Way from Chal, You are the master of Vo

tions When they are op the Skill of innes and
rtant not only for survival but
as normal. consider adversity
dback
for success. lenges. have the con Viction uroWn destiny.”

Page 57
தெனிமராட்சிப் பகுதிய சேவையாற்றிவரும் "அறவழிப்போராட்டக்குழ" தெ விழாவின் போது ஆசிச்செய்தி தெரிவிக்கையில் டெ
இந்நிறுவனத்தின் ஆரம்ப காலப்பகுதியி இப்பகுதிக்கு மக்கள் இடம்பெயர்ந்து வந்தபோது அ6 கொடுத்ததுமல்லாது அம்மக்களின் வாழ்க்கைத் இந்நிறுவனத்திற்கே உரியதும் பாராட்டப்பட வேண்டி
அது மட்டுமல்லாது எமது பிரதேசத்தில் கா மீளக்குடியமர்வுகளின்போது மக்களின் தேவைகளை வறிய மக்களின் இடர்களை நீக்க பல்வேறு செய இன்றைய காலகட்டத்திற்கேற்ப இளைஞர், யுவதிக அவர்களின் எதிர்காலம் சிறப்புற வழிவகுத்துள்ள வாழ்க்கையில் மீளமுடியாது எனஏங்கித்தவிக்கும்பெ அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்த செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில்
மேலும்நிறுவனத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் கட்டடமும் புதுப்பொலிவுபெற்று திறப்புவிழா அறவழிப்போராட்டக்குழு நிறுவனமானது எதிர்காலத் ஆற்றுவதற்கு பணிபுரியும் சகலருக்கும் இறைவனின்
திருமதி. இ. இரகுநாதன். உதவிதிட்டமிடன் பணிப்பாளர் பிரதேச செயலகம், தென்மராட்சி சாவகச்சேரி.
 
 
 

ன் தேவைகளை
ரு உதவும் நிறுவனம்
பில் கடந்த 28 வருடங்களாக மக்கள் ாண்டர் நிறுவனத்தின் புதிய கட்டடத் திறப்பு பருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ல் தென்னிலங்கையிலிருந்து பாதிக்கப்பட்டு வர்களிற்கான உடனடி வசதிகளை ஏற்படுத்திக் தரத்தை மேம்படுத்தியமையின் பெருமை பதுமாகும். வத்திற்குக் காலம் ஏற்படும் இடப்பெயர்வுகள், இனங்கண்டு உடனடி உதவிகள் செய்வதுடன்
திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளனர்.
ருக்கான நவீன தொழிற்பயிற்சிகளை வழங்கி மம, தற்போதைய பொருளாதார நிலையின் ள்ைகளைத் தலைமைதாங்கும் குடும்பங்களிற்கு உதவியுள்ளமை போன்ற பல்வேறுபட்ட பங்கேற்ற அனைவரையும் வாழ்த்துகின்றேன். சேவைகளின் வளர்ச்சிக்கேற்ப அமைவிடத்தின் வைக் கொணர்டாருமி இவ்வேளையில் தில் மக்களிற்கு மென்மேலும் சேவைகள் பல
நல்லாசி வேண்டி வாழ்த்துகின்றேன்.

Page 58
"உள்ளிருந்து வழு
ஏற்றுக்கொள்ள
திறந்த மனத்துட
உங்கள் திட்டங்
சீரமைக்கும்படிே
ஒரு புதிய திட்டது
இறங்கும்படியே
உங்களுக்குள் ெ
தயக்கமோ - சந்
இல்லாமல் உடை
அதைச்
செயல்படுத்துங்

நம் வழிகாட்டுதலை
ஏதுவாக எப்போதுமே
-ன் இருங்கள்
களைச்
யா அல்லது
ந்தில்
பாறி தட்டினால்
C5850s
TQUsT86
கள்"

Page 59
EFIEEE
வருடங்கள முதன்மை அறவழிப்போராட்டக்குழு வெளியிடும் சிறப்பும6 கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை பெரு மகிழ்வாக ஏற்றுக்
தென்மராட்சி பிரதேசத்தில் மக்களின் மன நிறுவனம் அறவழிப்போராட்டக் குழுவாகும் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் இந்நிறுவனத்தின் செய மிகவும் அபரிதமாக அமைந்துள்ளது.
நாட்டின் அசாதாரண சூழ்நிலையில் அற பொருட்கள் என்பன அழிவுற்ற நிலையிலும் அற வெற்றி பெற்றுள்ளனர். ܠܐܵܢܝܼ
போர்ச் சூழலில் வேலையற்றிருக்கும் இ: கருதி இந்நிறுவனம் 2006ஆம் ஆண்டு முதல் 6 பயிலுனர்களின் நன்மை கருதி பல்வேறுவகை பயிற்றுவித்ததன் மூலம்பயிலுனர்கள் தங்களுக்கெ கொள்வதற்கு அறவழிப்போராட்டக்குழு : பாராட்டுக்குரியதாகும்.
பிரதேசத்தின் அபிவிருத்திமற்றும் பொருள ஏற்படுத்துகின்ற இந்நிறுவனத்தின் பணிகள் மேலு வாழ்த்துக்களும்,
க.சண்முகலிங்கே முகாமையாளர்
மக்கள் இங்கி
சாவகச்சேரி
 

ச்சேரி மக்கள் வங்கியில் கடந்த 30 க வங்கி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு எமது வாடிக்கையாளராகத் திகழ்ந்து வரும் நீசரிக்காக ஆசிச் செய்தி வழங்குவதற்குக் கொள்கின்றேன்.
எங்களில் நன்கு பதிந்த ஒரு அரச சார்பற்ற நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிறந்த பாடு அமைந்திருப்பதனால் இதன் வளர்ச்சி
வழிப்போராட்டக்குழுவின் கட்டிடங்கள் -35
வழியை மீள இயக்குவதில் இயக்குனர்கள்
ளைஞர் - யுவதிகளின் எதிர்கால நன்மை தொழில்பயிற்சி துறையில் கால் பதித்தது. ப்பட்ட தொழில் பயிற்சிகளை ஆரம்பித்து பல தொழில்வாய்ப்புக்களை உருவாக்கிக் ஊன்று கோலாக அமைந்துள்ளமை
தாரமேம்பாடு போன்றவற்றில் வளர்ச்சியை லும் வளர்ச்சியடைய எனது நல்லாசிகளும்

Page 60
so
"வாழ்க்கையி விடயங்களை
தாகம்நம்அ6 பொதுவான அ
பொருளாதார
நிIது/ஆசை60 LDL (66 psilhos முடியும்
நமக்கே சொ வசதி வாய்ப் சுட்ரீட்சத்தை :
கொள்ள வே.

ர்மேன்மைL//ன
அடையவேண்டும் என்ற னைவரின்
2Ꮓ6Ꮱ2Ꮡ. ம் பாதுகாப்பு என்ற ரயப்பணத்தால் வேற்றிக் கொள்ள
ந்தமான செழிப்பை புக்கைை7 உருவாக்கிக்
ண்ைடும்"

Page 61
අ(ර්‍ඝ මIf
al
அறவழி திறப்புவிழா பத்திரிகையாளர் அளவிலா மகி
அகிம்சை வழியாக ஜனநாயகம் அறவழிப் போராட்டக்குழு தமது திட்ட அலுவலகம்" இல்லாதது பெரும் குறை
கனேடிய உலகப் பல்கலைக்கழக ! இக்குறை நிவர்த்தியாக்கப்படுவது செயற்பாடுகளை விஸ்தரிப்பதற்கு ஒ( ஐயமில்லை.
ஊடகத் துறையில் ஆற்றலும், நாள் செயலாளர் திரு.எம்.கே.ஜீவகதான அமைந்திருப்பது ஊடகத் துறைக்கு ெ
அறவழிப் போராட்டக்குழுவின் நுனாவில் கிராமங்களின் எழுச்சி, ! மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சி, மா ஆகியவற்றுக்கும் இன்னோரன்ன சமூக விளக்கமாகத் திகழும் என்பதில் ஐயம காலம் படம்பிடித்து அறவழிப் போரா வெளிவந்தன. அவை இம் மஞ்சரியி: தேவை ஆகும்.
இந்நூல் வெளியீடு சிறப்புடன் ந வேண்டி அமைகிறேன்.
செ.கதிர்காமத்தும்பி J.P
தலைவர், ഖL8666Lട്ടിങ്ങാ6LTണ് 966b யாழ்ப்பானம்,
 

பிவிருத்தியில்கலங்கரை விளக்கு-அறவழி ?
போராட்டச் செயலக புதிய கட்டடத் மஞ்சரிக்கு வட இலங்கை சங்கம் ஆசியைத் தெரிவிப்பதில் ழ்ச்சி அடைகிறது. எனும் விருட்சத்தை வளர்த்தெடுக்கும் ங்களை நெறிப்படுத்துவதற்கு நிரந்தர யாகவே இருந்து வந்தது. சவை நிறுவனத்தின் நிதி உதவியுடன் அறவழிப்போராட்டக்குழு தமது ரு ஏணியாக அமையும் என்பதில்
அனுபவமும் மிக்க எமது Pே"இ 6 இம் மஞ்சரியின் அச்சாணியாக" பருமை சேர்த்துள்ளது.
செயற்கரிய திட்டங்கள் கைதடி, இளைஞர்களின் தொழில் பயிற்சி, ப்கையர்களின் ஆளுமை விருத்தி அபிவிருத்திகளுக்கும் ஒரு கலங்கரை வில்லை. இவையாவும் காலத்துக்குக் ட்டக்குழுவின் செய்தித் தாள்களில் ல் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது காலத்தின்
டைபெற இறைவனின் நல் ஆசிகளை

Page 62
*பத்திரிகையையு வானொலியையு வெள்ளித்திரைன அதிகம் பழங்கப்ப இதழ்களையும் எவர்தர் ஆள்திறார்களோ அனுரிதனே நாட்டையும் ஆன்திறார்கள்

! \S)„ și
நிர்

Page 63
மக்களுக்கான நலனை கருத்திற் கொண்டு அறவழி போராட்டக்குழு நமது சேவையை விஸ்குரி விழாவை கொண்டாடுகின்றது.
கடந்த கால யுத்த அனர்த்தங்களால் கட்டட படிப்படியாக கால் ஊன்றி பின் தொழிற்பயிற்சி அ யுவதிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பையும் பயிற்சியையும்
சாதனம் இன்றி ஒன்றைச் சாதிப்பார் உலகி ஆதலால் இந்த நான்ரும் அறிந்தவர்க்கு அ நூதன விவேகி உள்ளே நுழையாது நுழை புகுவரன்மங்கற்கோடி புனிதமும் புருடனாபுே
எக்கருமங்களை செய்யினும் செய்வதாழிலுக் சாதனங்கள் இன்றி எத்தைாழிலும் செயற்படா. இகம முத்தியை விசாரித்தல், உண்மையையும் பொய்யையும்
"அங்கிங்கைனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாய் என்ற சிவஞானசித்தியார் பாடலுக்கு அமைவாக எ சேவையைப் பெருக்கி பல்லாயிரம் முக்களுக்கு வழி அரிமாக்கழகம் சார்பாக வாழ்த்துகின்றோம்.
லயன் வீ.முகரலிங்கம்,
gadapat (2OO3-2OOg) &f D7äspELä
 
 

தனது சேவையை முன்னெடுத்துச் செல்லும் க்ரும் நோக்குடன் இன்று புதிய கட்டட திறப்பு
தொகுதி சேருமாக்கப்பட்டு அதன்பின் 2009ல் லுவலகம் ஒன்றை நிறந்து பல இளைஞர்கள் பழங்கி வருவது போற்றுதற்கு உரியதாகும்.
வில்லை
றிவுண்டாரும் புழாயின்
குரிய கருவிகள் அவசியம் தேவை. அதற்குரிய ாகிய உலகை விசாரணை செய்தல், பரமாகிய தீரவிசாரித்தல் இதில் மனம் அமைதியடையும்.
ஆனந்த பூர்த்தியாகி அருளொடு நிறைந்தது" |மது அறவழிப்போராட்டக்குழு என்றும் தமது காட்டி பல்லாண்டு காலம் வாழ சாவகச்சேரி

Page 64
இன்று நாடு இ அவல சூழ்நின் பெரும்பான்ை கொண்டிருக்கு எண்ணங்கள்
மனித சமுதாய
என்பது
கூட்டு எணர்ன நெறிப்படுத்து ஒரு நல்ல சமு
/5/TIó 2-(156) ITá

இருக்கும்
லைக்கு
tDGL/Tsr
தம்
தான் காரணம்,
LJL fó
சக்தியை வதன்மூலம் தாயத்தை க்க முடியும்”

Page 65
பசுமையும் இயற்கை எழில் வளமும் இசைக்கின்ற தென்ன்ையுடன் கற்பகத்தருவும் உ பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட யாழ் தென்மராட்சி வருடங்களுக்கு முன் பல பெரியார்களின் சிந்தனை இப்பகுதிகளில் இடம்பெயர்ந்து இயற்கை அழிவுவ உதவிகள் எனப் பல சேவைகளை செய்: கொண்டிருக்கின்றது.
தனக்கென ஓர் தொழில் நுட்பக்கல்வி: செயலகம் அமைத்து, தன்னாட்சி பெற்றுள்ளது. மத்சரி வெளியீடு செய்து அதன் சேவையின் மகிை கல்வியைப் பெற்று எல்லோரும் நல்ல வண்ண நிறுவனத்தின் வெளிக்களப் பணிப்பாளர் ஜெய அபிவிருத்திப் பாதையில் சென்று கொண்டிருக் சேவைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கும் அறவழி ஆணிவேராக சொல்லும் செயலும் அர்ப்பணிப்பு சேவையை செய்துகொண்டிருக்கும் செயலாளர் எட கனிந்த பாராட்டுக்கள். இவரின் சேவையை கெள விருதும் வழங்கப்பட்டது. இவர்களின் எண்ண வீண்போகாது.
பாதையில் கல், முள் எல்லாமே இருக்கு நோக்கத்தை அடைந்து விடுவோம். காந்தி வழியி போராட்டக்குழுவிற்கும், சர்வோதயத்திற்கும் ஆரம் உண்டு. தூங்காமல் விழித்திருக்கும் மீனைப் பே முழுவதையும் அர்ப்பணிப்புடன் சேவையாற்றும் அ ஊன்றி ஆல் போல் தளைத்தோங்கி நல்ல பல நல்லாசிகள்
எழுந்திரு விழித்திரு இலட்சியத்
அ.கி. சிவசுப்பிரமணியம்
LDITGIL LSED500LLITGIIft
சர்வோதயம்
யாழ்ப்பாணம்.
 
 

"TEn
பின் இறைவனைக் காணலாம், p எண்ணமும் நல்ல சேலுையும் வீண்போகாது.
நிறைந்த நெல்வயல் தென்றல் காற்று ரவுத்தொழிலுடன் பூர்வீக வளமும் நிறைந்த பிரதேசத்தில் வாழ்வின் விடிவிளக்கை 29 பில் உதித்தது இந்த அறவழி போராட்டக்குழு, றுமை, பாலர் பாடசாலைக்கல்வி, சுயதொழில் து தளராது தனது பாதையில் நடந்து
க்கூடம் அமைத்து, மக்கள் சேவைக்கென இன்றைய திறப்புவிழாவின்போது நினைவு மயை அறியக் கூடியதாக உள்ளது. தொழில் ம் வாழ கனேடிய பல்கலைக்கழக சேவை ராஜசிங்கம் அவர்களின் உதவியுடன் பல கின்றது. இப்படிப் பல வழிகளிலும் பல 4 |போராட்டக்குழு குரும்பத்தினருக்கும் இதன் டன் தனக்கென்ற கொள்கையுடன் மக்கள்ம்கேஜீவகதாஸ் அவர்களுக்கும் என் உள்ளம் ரவித்து பாராட்டி சர்வோதய நிறுவனத்தால் ம், சிந்தனை, செயல், விவேகம் என்றும்
3. அவற்றை தாண்டிவிட்டால் குறிக்கோளின் ல் தனது சேவையை ஆரம்பித்த அறவழிப் ப காலத்தின் தொடர்பும் சகோதர பாசமும் ான்று விழித்த கண்ணனுடன் தனது பார்வை றவழிப் போராட்டக்குழு அறுகு போல் வேர் சேவைகளை செய்ய எம் உள்ளம் கனிந்த
தை அடையும் வரை ஒபாது இரு

Page 66
*உன்னால் முழந்த
திறப்பானதைச் செய்
கடவுனைநம்பு.
அவரை வழிபடு.
கடவுளுடன்தட.
மனிதர்களை நேசி
உனி திடரையைச் ெ
முதிப்புக்குரியவனாக
நேரிமையானவனாக
நல்ல முறையில்வா
நல்லதை நினை.
உனக்குள்ளேயே -
அமைதியாக -
திம்மதியாக -
வாழ்வாய்?

அளவிற்குச்

Page 67
நீண்டகாலமாகவே இப்பிரதேச மக்க வளத்தையும் விருத்தி செய்வதிலும் அனர்த்தங் காத்திரமான பங்கினை வழங்கிவரும் இந் நிறு கட்டிடமி கிடைக்கப் பெற்றமை மகிழ்ச்சிதருகிறது பண்கலைக்கழக சேவை நிறுவனத்திற்கு நனறின் நானும் இணைந்து கொள்கிறேன்
எழுபதுகளினி இறுதியில் தோன்றி ! வளர்ந்துவருமி இந்நிறுவனம் பாலர் தொடக்கம் கல்விக்கணிணைத்திறப்பதிலிபண்வேறுபணிகை கல்வியைத் தொடரமுடியாதுபோன ஆணி பென இனிறைய தேவைகளுக்குப் பொருத்தமான தெ சித்தொழிலிகளை நல்லமுறையிலி செய்வு போற்றுதற்குரியதாகும். இம்முயற்சிகளினி ஆர முகங்கொருத்து அயராது பாருபட்டு வரும் திரு. பாராட்டப்பட வேண்டியதொன்றாகும்
இந் நிறுவனத்தினி பணி வளரவும், ! இறையருளை வேணருகிறேன
க. அருந்தவபாலன் அதிபர்
யா/டிறிபேக் கல்லூரி சாவகச்சேரி
 
 

களுக்குடித்தியில் வளரும் நிறுவனம் அறவழி
சி மனணினி தணினார்வதி தொணரு றவழி போராட்டக் குழுவினர் புதிய செயலகத் யொட்டி வெளியிடப்பரும்மஞ்சரிக்கு வாழ்த்துச் ங்குவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேனர்
னின் சமூகப் பொருளாதாரத் தளத்தையும் களினிபோது மக்களின் துயர் துடைப்பதிலும் வனத்திற்கு அவசியமாக இருந்த செயலகக் து அதனை வழங்கி உதவிய கனேடிய உலக தரிவிப்பதிவி அறவழிப் போராட்டக் குழுவுடனர்
பலவேறு சவாலிகளுக்கும் முகங்கொருத்து 43 விகலைக்கழக் மாணவர்களுக்கு அவர்களினி ள ஆற்றுவதுடன்பண்வேறு காரணங்களினால் * இருபாலருக்குர் சமத்துவமான முறையில் ழிற் பயிற்சிகளை வழங்குவதுடனர் அவர்கள் தறிகான சாதனங்களை வழங்கிவருவது மீபகாலர் முதலே பண்வேறு சவாலிகளுக்கு எம்கே ஜீவகதாளர் அவர்களினி பங்களிப்பு
சிறக்கவும் பணியாளர்கள் நலனிபெறவும்

Page 68
"வ%272% %
இ2% அ22
குதின்ை
அ22
அ2/2 கன அ22
அ/ஆ7
ஆகுறவுதன்ம்ை %
മ%ീ
2%224%
/%2222% Z%7് அனுதகதன7

2தர்
žØY
ീ%7്
ダ
தி%துத்
2% %

Page 69
அறவழிப்போராட்டக்கு நிறுவனத்தின் அனுசர
திறப்புவிழாநிகழ்வின்போ ஒரு வரலாற்றுப் பதிவு ஆவணமாக மிளிர்ந்: வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அை
எமது பிரதேசத்தின் நெருக்கடியான நல்லெண்ணங்கள் காரணமாக பல அரசசார்ப அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் காலமறிந்து கைெ சேவையாளன் என்ற வகையில் நன்றியுணர்வே கடந்த மூன்றுதசாப்தங்களுக்குமேலாக அறவழி யுவதிகள் மத்தியில் முறைசாராக்கல்வி நெறி மின்சுத்துக்கள் அமைத்தல், அலுமினியப் பொ உற்பத்தி, நீர்க்குழாய்கள் பொருத்துதல், கணனி கற்கை நெறிகளை நடாத்தி சுயதொழில் மூலம் இளந்தலைமுறையினரை இசைவாக்கம் ெ தொழிற்புலமையினையும் வளர்த்து அதன்மூல காத்திரமான செயற்பாடாக இனங்காணப்பட்டுள் வரைவிலக்கணம் கூறுகையில் தனிமனித ஆளு நலம் பயக்கும்நற்குடிமகனாகஉருவாக்கிசீராககபூ என்பதனை நிறைவுசெய்கின்றநிறுவனமாக குட அவதானிக்கமுடிகிறது.
"அரும்புர் வேர்வை உதிர்த் ஆயிரர் தொழின் செய்திடுவி பெரும்புகழ் உமக்கே இசைக் பிரமதேவனி கைையிங்கு நீ என்றடரட்சிக்கவிபாரதியின்கவிதைவரிக பல புதிய நுட்பங்கள் நிறைந்த தொழில் வாய்ப்பு: படைத்தல் பணிபுரியும் பிரம்மாவாக பார்க்க முடிகி வளர்கஉங்கள் சேவையெனவாழ்த்தும்,
வே. சிவராஜலில்கம்
GFLJBDIT6ITT
öff6llabéř(BefsfllsJG55 55OLI, 6labsspBILDLb.
 

Dானத்தை ஈட்டி வரும் அமைப்பு
ழவின்புதியமாடிக்கட்டடம் கனேடிய சேவை னையுடன் நிர்மானம் பெற்று அதன் து வெளியீடு செய்யப்படும் இம்மஞ்சரியானது து மணம் வீசி ஒளிபரப்ப வேண்டுமென டகின்றேன்.
காலகட்டத்தில் வளம் பெற்ற நாடுகளின் ற்ற நிறுவனங்களின் அனுசரணையுடன் காடுத்து உதவும் செயற்பாடுகளை மக்கள் Tடுநினைவுகூருகின்றேன். அவ்வகையில் ப்போராட்டக்குழுவினரால் படித்த இளைஞர் முறையின் கீழ் வெல்டிங் வேலைகள், ருத்துக்கள் அமைத்தல், தோற்பொருட்கள் பின் மென் வன்பாகப் பயிற்சிகள் எனப் பல வருமான ஈட்டங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் சய்து அவர்களது ஆளுமையினையும் ம் சமூகப் பெறுமானத்தை Eas ௗது. கல்வியின் நோக்கங்களுள் ஒன்றாக நமையை வளர்த்து தனக்கும், நாட்டிற்கும் }னுக்கேற்ப பொருந்திவாழக்கற்றுக்கொள்ளல் நாட்டின்சகல பிரிவுகளிலும் செயற்படுதலை
S
துப் புவிமேன்
ரே
கினிறேனர்
敬万"
ரினுடாகநாம் வாழும் சமூகக்கட்டமைப்பில் களை மக்கள் மத்தியில் உருவாக்குவதில் றது. வாழ்க நும் பணி

Page 70
நீசாதனை மூன்று திட்ட
உணர்னைக்
உணர்னை 28
உ6ர்னை அ
இவை
மூன்றும்
நல்ல பலன் தரும்”

செய்வதற்கு ம் உள்ளது. கண்டு பிடி
qağaELD62EDLu/ğ* 623Fugü.
ர்ப்பணித்துக் கொள்
களைத்

Page 71
1988ம் ஆண்டு மாசி ம ஐக்கிய இராட்சியத்தில் இரு பெற்றோரையும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட இருந்ததால் திட்ட அலுவல பகுதியில் தென்மராட்சிப் பகுதியிலுள்ள இரு இனங்கான அறவழி அமைப்பு உதவியது. 19 இடம்பெயர்ந்து தென்மராட்சிப் பகுதியில் இருந்த வழங்க உதவிபுரிந்தனர். இக்காலத்தில் வாழ்வாதா வேர்களுடாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.
தென்மராட்சிப் பகுதியில் முதன்மை வகி இது இருப்பதால் இப்பகுதியில் மற்றைய அரச ச திட்டங்களை முன்னெடுக்க வாய்ப்பாக இருந்தது. அடிகோலியது.
தலைமைத்துவம் காலாகாலத்தில் மாற் செயலாளரின் தலைமையில் ஒரே ஒரு விசுவாசமா மேன்மேலும் வளர்ச்சியடைகின்றது என்பது தெள் இக்கட்டான நிலைகள் நிறுவனத்திற்கு அவர்கள் திரு யோகநாதன் அவர்கள், திரு.ஏ. கே. பகுதி பிரதேச செயலர்திரு.பு. கந்தரம்பிள்ளை அவ அவர்களும் இந்த நிறுவன வளர்ச்சிக்கு உதவியவர் 1997 சித்திரை மாதத்தில் சிறுவர் பாதுகா அனுபவங்களைக் கொண்டு சிறுவருக்கான அபி: உருவாக்கி சிறுவருக்கான சேவைகள் தொடர்ந் அபிவிருத்திநிலைய செயற்பாடுகள் தொடர்ந்தும் அ கொண்டு வருகின்றது.
த. Uாதையானந்தன்
ஒழுங்கமைப்புச் செயலாளர் சிறுவருக்கான அபிவிருத்திநிலையம் 76 அம்மன் கோவில் வீதி, கொக்குவில்
 

தம் 2ம் திகதி சிறுவர் பாதுகாப்பு நிதியம்
இழந்த சிறுவர்க்கான உதவித்திட்டம் ராக சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டேன். அக்காலப் பெற்றோரையும் இழந்த பிள்ளைகளை 90ம் ஆண்டளவில் யாழ்பகுதி மக்கள் போது இடம்பெயர்ந்தோர் நிவாரண உதவி
ரத்திட்டம் சிறுவர் பாதுகாப்புநிதியத்தினால்
த்த ஒரே ஒரு அரச சார்பற்ற fJGUALDIT5 ார்பற்ற நிறுவனங்களும் இதன்மூலம் தன் அச் Olgu6öLIG நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு
றம் ஏற்பட்டாலும், அலுவலக SCLaDiDůų 47 ன நன்றியுடன் செயல்படுவதால் நிறுவனம் ரிவாகத் தெரிகின்றது.
ஏற்பட்டபோதும் சி. வி. கே. சிவஞானம் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள், தென்மராட்சி கள் நன்றியுடன் நினைவுகூரப்படுவார்கள் களே.
Tப்பு நிதியத்திலிருந்து விலகியபின் பெற்ற விருத்தி நிலையம் என்னும் நிறுவனத்தை தும் செய்துவருகின்றேன். சிறுவருக்கான றவழி அமைப்பினூடக செயற்படுத்தப்பட்டுக்

Page 72
ஆராய்ச்சி மக்கள் நே நினைத்தா பற்றியே ச்ெ
Ib/76067760L
ஆராய்ச்சிை
அடிப்படைய
செயல்படுவ
 Dରdiffl01
காட்டுடற்கை
Ligg55 62. வாகனத்ை போன்றது"
 

என்பது ற்று என்ன ர்கள் என்பது 7ல்கிறது. |ப் பற்றியல்ல. 2யமட்டும்
//கத் தொனர்டு
து/ பின்பகுதியைக் 1ண்ன7ழயை மட்டும்
தார்ைடு
தச் செலுத்துவது

Page 73
அறவழி போராட்டக்குழு செய்து வரும் அறிவேன். மாலை நேரங்களில் எழுத்தறிவு து பயிற்சியை மிகச்சிறப்பாக செய்து மரணடி ஏற்படுத்திய செயற்பாடு இண்றும் எண் கண நிலையங்களைத் ஒதரிந்தெடுத்து ஆதற்கு இ பயிற்சிகொடுத்து ஆதில்ர்களை அழைத்து அவ சிறப்பாக செய்திருந்தரர்கள்.
அgத போல பாடசாலை விலகீஸ் முரணவர்
ஒதாழில் வழிகாட்டிய முயற்சியும் சீறப்பானதடி
இவ்வாறான அர்த்தமுள்ள சேவைகளை செயி Uல்கலைக்கழக நிறுவனத்தின் அனுசரணை இதே வேளையில் சிறப்பான நினைவு முழு பெருமகிழ்ச்சியுைத்தருகின்றது. அறவழிப்oேr
மேலும் பெருக வேண்டுமென்று இறைவனை
திருடிதி.அ.லுேதநாயகம்,
லுறைக்கவிேurfபேரனார்,
I.
 

நன் விருத்தியை தும் நிறுவனம்
சமூகப்பணிகளை நான் காலரிகாலமாக நறைந்த பிள்ளைகளுக்கு எழுத்தறிவூட்டல், பர் டித்தியில் மொழித்திறன் விருத்தியை *முன்னால் நிற்கிறது. ஆதரவது இருபது நபது ஆசிரியர்களைUTடித்திட்டத்திற்கேற்ப ர்களுக்கு விளக்கமளித்து இந்த பயிற்சியை
49
களுக்கு ஒதாழிற்திறன் பயிற்சிகள் வழங்கி
தம்.
துவரும் அறவழிேே0ாராட்டக்குழு கனேடிய புடன் புதிய கட்டடத்தைதிறந்து வைக்கும் நீசரி ஒன்றையும் வெளியிடுவது எனக்கு ராட்டக்குழுவின்டிதிக்குத்தகுந்த சேவைகள் 5 பிரார்த்திக்கிண்றேண்

Page 74
கைே

ழ்க்கையில் g5 (960)ulu) வண்டும், னத்ததைச் சதிக்க வண்டும், என்றால்
ஆசை.
நீலிக்கை3ຜູ້oqຜູ້ບໍ່ໍ່ໍ່ໍ່ຖfற மூன்று ன சத்திகளைப் து கொண்டு
ஆதில் }தர்ந்தவராகி வேண்டும்"

Page 75
அர்த்தமுள்ள அற
நல்வுழு எவ்வுமுஅவ்வு நடக்கும் அறவழிப் போராட் நோக்கத்திலிருந்து வழுவாது சாதனையையும் பல்கிப்பரவவிட்டவதையில் பெருந் வந்த மூன்று தசாப்தங்களிலே இறுதித் தசாப்தமா தசாப்தமாக மிளிர்ந்துள்ளது. தொல்லை மலிந்த சிதைந்து சிறுமையுற்றிருந்தது. எவ்வாறாயினும் ஆர மிக்க செயலாளர் திரு. எம்.கே. ஜீவகதாஸ் போன் மறுமலர்ச்சியுறவைத்துவிட்டது.
அறுவுழுஅமைப்பின் துரிதமான நவீன வளர் போற்றுதற்குரியதாகும். பல்துறைத்திறன்மிகு செயல நிறுவனத்தை நிமிர்த்தமுடியுமோ அந்தந்தநிறுவனங்க போற்றத்தக்கவகையில்குறுகியகாலத்திலேயேகொன உலகப்பல்கலைக்கழகச்சேவை நிறுவனத்தின்நிதிபு இன்று திறப்புவிழாநிகழ்வும்இடம்பெறுகின்றது.இந்நி ஆசிச் செய்திஅளிப்பதையிட்டு யான் அளவிலா ஆன குறித்துரைத்த பல்கலைக்கழக சேவை நிறு பயிற்சிகளும், உபகரணங்களும்வுழங்கப்படுவது எண் இவ்வமைப்பின் அளப்பெரும் சேவையோடு வெவ்வேறு அறுவுமி அமைப்பானது பன்முகத் தொழில்நுட்ப நிறு வினைத்திறன் தொழில் விருத்தியோடுவேலைவாய் செலவில், நிறைந்த நிலையில் சிறந்த உற்பத்தி கிட்டியுள்ளது. கைத்தொழில் ஒன்றுைக் கற்றுக்கவன் ஆற்றும் அரும்பணிபோற்றத்தக்கதாகும்.
போதனையும் சாதனையும் கொண்டு அரு பயனுறும் பாங்கில் உயரிய பணியை உரியவாறு மெ கருத்துக்கள் இருந்துவிடமுடியாது. நிறுவனமானது உழைக்கும் செயலாளர் முதலான அனைத்துத் பணிபதனைத்தொடர்ந்து புரிந்து அறவுழியை அர்த்து அளிப்பதொன்றாகும். வாழ்க அறவுமுப்போராட்டக்குழு
முத்துக்குமாரு பாலசுப்பிரமணியம்
திேரீ-பாசந்திரபுர விகந்தவரோதய டிவி அரவிந்திரி
 

வழியில் நிற்கும் நிறுவனம்
செல்வுழிஎன்றவாறுபிறவுமுவிடுத்து அறவுமு டக்குழுவானது ஆரம்பகால அடிப்படை ஒழுகும் அதேவேளை போதனையோடு தருவதுவாய்விரிந்து விளங்குகின்றது. கடந்து னது சாதனையோரு சோதனையுங் கொண்ட பால்லாத போர்ச்சூழலிலே அறவுமு அமைப்பும் ம்பநிறுவுனர்களின் ஆசிர்வாதமும், செயற்றிறன் றோரின் அயராமுயற்சியும் அறவுமுஅமைப்பை
க்சிக்கு செயலாளர் அவர்கள் ஆற்றும் அரும்பணி ாளர் அவர்கள் எந்தெந்த அமைப்புக்கள் மூலம் ளையெல்லாம்அணுகி ஏற்றும்மிக்க மாற்றத்தை சிடுவந்திருக்கின்றார். அந்த வகையிலே கனேடிய தவியைப்பெற்றுபுதிய கட்டடமொன்று உருப்பெற்று ஆழ்வையொட்டிவெளிவரும் நினைவு மஞ்சரிக்கு ந்தம் அடைகின்றேன்.
பவனத்தின் உதவியோடு பல்வேறுதொழிற்றிறன் லோராலும்பாராட்டத்தக்கதொன்றாகும். குறித்த பல அமைப்புக்களின் உதவிகளையும் பெற்று, வனமாய் மலர்ச்சியுற்றுள்ளது. இந்நிலையில் பும் விரிவடைகின்றநிலை உள்ளது. குறைந்த 5ள் சந்தையினை வந்தடையும் சந்தர்ப்பமும் லைதனை விட்டிடல் என்று வகையில் நிறுவனம்
ம்காட்டும் திறம்பெற்று அறவுமுஅமைப்பு பலரும் ன்மேலும் முன்னெடுக்கும் என்பதில் இருவேறு நிறைவானநிலையில் நிமிர்ந்துநிற்க அயராது தரப்பினரும் குறையாத இறையாசியோடு முள்ளதாக்குவது அனைவருக்கும் ஆனந்தம் ழ வளர்க அதன் அயராத அரும்பணிகள்
51

Page 76
"κομη ά 27 രീ
திழ்ேச்சிவிேலும்
முயற்சிகள் இரு
മിതമØീ ശൂ
ர23
ഗ്രീ
வலிமை தான்
விரைவின் அ%ை
அதுதான் உண்

മൃ(ീർ
D(2.

Page 77
அறவழி செயலக புதிய கட்டடத் திறப்பு மத்சரிக்கு வாழ்த்துச் செய்தி வழங்குவதில் பெரு
1979ம் ஆண்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட அறவழி சேவையில் இருப்பது மகிழ்ச்சி தருகின்றது.
வறிய மாணவர்களையும் வறிய மக்க: அக்கறை கொண்டு பல உதவிகளைச் செய்து வரு இளைஞர்கள், யுவதிகளுக்கு கனேடிய உலகப் பல தரப்பட்ட தொழில் பயிற்சிகள் வழங்கப்ட ஊக்கமளித்து வருகின்றது. . ܦܬܐ
2000ம் ஆண்டு தென்மராட்சி பிரதேசத் செயலகமும் சேதமுற்றது. கனேடிய நிறுவனத்தின் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
இப்போது கனேடிய நிறுவனத்தின் நிதி உ திறந்து வைக்கப்படுவதையிட்டும், வெளியிடப்பரு மன்றம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் ெ
வீ. முதாலிங்கம்
தலைவர் சாவகச்சேரி தைத்தொழில் வணிகர் மன்றம்
 

புவிழாவை ஒட்டி வெளியிடப்படும் நினைவு
மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.
போராட்டக்குழு இன்று மூன்று தசாப்தகால
ளையும் இனங்கண்டு அவர்களின் நலனில் கின்றது. அத்துடன் கல்வியை முடித்திருக்கும் பல்கலைக்கழக நிறுவனத்தின் உதவியுடன் 53 பட்டு வருவதோடு சுயதொழில் முயற்சிக்கு
தில் ஏற்பட்ட யுத்தம் காரணமாக அறவழி நிதி உதவியுடன் அறவழி தொழில் பயிலகம்
உதவியுடன் அறவழி செயலகம் புதிய கட்டடம் ம் நினைவு மஞ்சரி சிறப்பாக அமைய எமது காள்கின்றோம்.

Page 78
54
עשפLD4%p%%d"
மகிழ்ச்சியை ே
שוuכLDa%p%9f%d
ששפLDéâttp%9f%d
LD6O760.5
மகிழ்ச்சியால்
வாழ்க்கையில்
வாழ்நாளில் எ
" உன் நேரம்
உனக்காகத்தா

பேசு
யிற்சி செய்
கிந்துகொள்
நிரப்பு
இன்றும்
ஸ்லாநாட்களும்
ர்ை இருக்கும்"

Page 79
அகீைேச வழி வாழ்ந்த பல பெரிபார்கள் போராட்டக்குழு பல இடர்களின் முத்தியிலும் முரuெ மக்களுக்கு நிழல் தருகிறது. மூன்றாவது தசாப்த விருட்சமானதுதனது கிளையைப் பரப்பி வடமராட் அறப்பணியாகிய திரும்பணியை நண்கு திட்டமி போராட்டக்குழு தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பின்பற்றுவதோடு, மக்களுக்கு உண்தை சேவையை பலநிறுவனங்களைUங்காளர்களாக ஆக்கிஅவர்க மகேரண்தைசதனைUடிைத்துவருகின்றது. அத்தவ நிறுவனம் கனேறய உலகUல்கலைக்கழகசேவை அ இக்காலகட்டத்தில் ஆத்தியாவசியமானதும், எமது இ விளங்குவதுமான ஒதாழிற்பயிற்சீநெறினைUலமில் எல்லோராலும் நன்றியுடன் 0ராட்டப்பட வேண்டிய
ஆண்மீக கருத்தில் கூறும்போது ஜீவ கொண்டிருக்கும் உடல் மாறுதல் அடைகிறது. இது தழுவின் ஜீவத்மாவாக விளங்கும் திரு.எம்.கே. இன்றுவரை காலத்தின் தேவை அறிந்து அறவு வழிகாட்ஹாக விளங்கி சிறப்புற செயற்பட்டு வருவூ குழுவும் அதன் பணிகளும் மேன்மேலும் வளரவேண் வேண்டுவதோடு இவர்கள் வெளியிடும் நினைவு மஞ் சார்லிஸ் வாழ்த்துகின்றேன்.
செகமலநாதன் LIGŽEfFLWTGITT
தியாகிஅறக்கொடைநிறுவனர் யாழ்ப்பானம்
 

கான்னத சாதனை
* அறக்கல் இட்டு ஆரம்பித்த அறவழிப்
ரும் விருட்சமாக வளர்ந்து இதன்மராட்சி
காலுத்தை பூத்தி செய்யவிருக்கும் இல் சி மக்களுக்கும் நிழல் கொடுக்கின்றது. ட்டு செயற்படுத்தி வருவூதில் அறவழிப் ஒத்துள்ளது. அறவழிக் கோட்பாட்றனை செய்யும் நோக்குபண்காவுத்திற்குக் காலம் வின்அனுசரனையுடன் மக்கள் சேவையில்
ஆகும். இந்நிறுவனத்தின்அனுசரணையுடன் ளைஞர், யுஆதிகளின் வாழ்வதரவழியாக ஸ்ண்ரூ0ரசெலவில் செயற்படுத்திவருவது விடயமாகும்.
ஆத்மா என்றும் நிரந்தரமானது. அது நற்கு உலுழையாக அறவழிப்போராட்டக் ஜீவதுதாளம் அவர்கள் அன்று ஒதாடக்கம் ழிேேபாராட்டக் குழுவின் வளர்ச்சிக்கு து 0ராட்டத்தக்கது. அறவழிப் போராட்டக் ண்டும், எண்'எஸ்ஸாம் லுல்ல முரற்றொருளை சர்சிறப்புற அமைய எழுது நிறுவனத்தின்
5

Page 80
50
"எல்லோரும் 6
வாழவேண்டுெ எண்ணுவது - எல்லோருடனு
Iழகுவது - எல்லோரிடமு இருக்கும்
நல்லதைப் பொறுமையுட6 தெரிந்து கொ6 முயல்வது - இப்படிப்பட்ட க
எண்ணங்கள் த
செரர்த்தத்தின் நுழைவாயில்க

வளமுடன் மன்று
Iர் உற்சாகமாய்
sot
யநலமற்ற
ITEMÍ

Page 81
அறவழிப் போராட்டக் குழு நிறுவனத்:ை பயிற்சி அதிகாரசபையின் யாழ்மாவ
வாழ்த்துப்
இராகம் = கல்யாணி தாளம் - ஆதி
af
வாழிய வாழிய வாழியவே! இதன்மராட்சி அறவழி போராட்ட வாழிய வாழிய வாழியவே!
அனுUன்விை அறவழி நின்று செயல்ப ைகண்கு இவனியின் சரித்திரர் படைத்திரு
茜 சரனர் தொழிற்தத்திரி ஆறுத்தத்திரி விழுதி தாரணி சிறக்க வழங்கிதம் நிறுவ
அழியாப் புகழுடன் இவனியின் மி எங்கனின் கோயின் எண்திறன்றும்
சரனர் 2 சமூகப் பணிகளை சிறுப்புடன் ஆர் சிந்தனைச் சுரங்கர் திசதத்தினின்
சுமூக நூழிவினின் சர்போர் எழு சுந்துர நிறுவனம் சீருடன் வாழி
ஆரழிய வாழிய வாழியவே! எங்கதிர் அறவழி வாழியதுே பாரின் புகழ்ப ைபெற்று பன் சேவை நிறுவனம் வாழியவே பன் சேவை நிறுவனர் வாழியவே பன் சேவை நிறுவனம் வாழியவே

த வாழ்த்தி இலங்கை “தொழிற்
tட அலுவலகம்" வழங்கும்
Upr!
துழு மிக
வரழி)
ர் நிறுவனம்
MJ கல்வி
றிருச்
வரழி
Y
இறுவழி
(Uரழி)
(தொழிற்
(நூழி)
(அழிதுரி
(வரழி)
(சிஆதிதி)
(ரிமூதி
(விரிழி)

Page 82
மிகபலுக்கெல்ல நிந்ாறு - 576ார்
வார்வுக்தர் சித
Illiliatfiel
576ார்ார்த76
நிற்றை சுத்த/
எவத்துக் மிகள்
5/ih/l)
4###gID/745 ĜiłIBAá

7ர் ஆரம்ப இடர்
ர் துவக்கம்
WA,

Page 83


Page 84


Page 85
NWC
Results Based Management of Ja
By NVDAG with
Nk Result dreds 5İTLİĞtiğin Or
Key Beisgline derfa
in January
EODE
O1 Registration with Tertiary Nil
and Wocational Education Commission (TWEC) O2 Mobilized communities for Nil
Wocational Training education
O3 || Permarer† Wocational Ni
Training Centre as per TWEC requirement 04 Competency Based Nil
Wocationaltraining (CBT) - Syllabus/Curriculum 05 Learning Resource Ni Utilization Centre (LRUC)
06 || Tools and equipments to Ni
conduct non-traditional WT courses, 07 TVT-skilled workers Nil
08 Quality instructors Ni
O9 Promoted female technical Nil
skilled workers
10 T Promoted resource N
persons within Organization
 

)AG
ffna Vocational Training Project
in 30 months
Result or change (impact) - Achievement up to June 2008
Registered with Tertiary and Vocational Education Commission (TWEC)
395 divisions were mobilized for vocational education in order to learn vocational skills/knowledge for alternative irCOTE
Constructed O2 permanent WT buildings
Introduced competency based WT5-lobus for O7 trades (based on National Vocational Qualification System -NVQ)
Established LRUCs as per TVEC requirement
08 sets of tools and equipment are available for 08 WT Trade.
250 skilled workers available ih24 VT trades - 40% of these (100) are female †rdiriggs
16 quality instructors are attached with NWDAG,
100 trainees are women, (40%) who gained the skills/knowledge and demonstrated these skills to communities
NVDAG has Trained resource persons within organization in order to deliver the quality PRETVTycle

Page 86
11 Alternative income | NI
activitiesidertifiedard corrurity (fishing) perceptions charged about technical skills and woamatioral trairing
12 Tapacitybuilding inquality some
monitoring and reporting 13 VTReforms N
| 14 || NAITAerode III Trade || Ni
Test
15 Long-termstrategic plas N 16 | EnTployîTerttresult N| 60
| 17 || firarea är for VT N
| |projects
PerdingResult
02 Partner financial sustainability.N.
The WTproject is
WL55RI
li rtira f'kura;

Cortunities perceptions and attitudes about technical trairing have dharged with mory now seeing it as a positive alternutive income from traditional employment, Example: Youth completing school have learned technical electrial wiring skills as an alternative income for theirfarTilies. These youth hawe demonstrated their skills under tsunami housing scheTim Point Pedro, Adequate resources to deliver, Tonitor and | report or1qunliiy WTprojecis
As per Ministry of Woontional and Technical Trairing education policy, the basic VTreform systemns beenestablished 11 ex-†rairessappliedfor NATTAGrade ITT Trade Test and 11 ex-trainees have passed this exam(04 females) receiving rationally recognized certificates,
Developed longtern draft strategic Plan Doneth cershudies for 24 ex-Tirees ord found that 12 ex-trainees (50%) found employment Completed the financial audit up to 2007.
Developed a concept to open a factory
supported by
LAN,
F'TE

Page 87
තāතීයික හා වaත්තීය අධ "மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தெ TERTARY AND WOCATIONAL
guten Be-, 352. Es diru-sarren ikur, J.53, 1 argitales
Miplumathia Piyası, 3:54, Edwiciliyi Race -LCO Extweede T -|F דוחו"דוד"J :& Drie. My No.
Secretary Nепviolent Direct Action p Nuriavil Wca
Cha Wakachchi
Provisignal Rigi
we are pleased to inform you that in accordance with the of 1990 and the Development Plan published in the extr 1993, the Tertiary and Wocational Education Commissia Provisionalbi, Indit is validificem 1 & Jul 2008 to 5
Name of the Trainine Institute Norwilnor
Registed No. Po005
Grad
Dinte of First Provisional Registration : IsiJul 2008
The Provisional registration cover the following cours{:};
|- Certificatie in Leatherand Footwear 2, Certificatu in Welding
TOElno Of Courses
T. A. fဂဲ႕-sélé.甲,画 Dr.T.A. Piyasiri DirectÒT Gelara
I : * I i II:1 ir ni Hir
IւIյքlւ:
Chithin E.-y Directors. A Dirweathrair Gaerhill ; 11- 11 Director P&R) ேெriேrur Iஆரg Director(LS)
SCErbury :ll- Director NW)
"Certified Wocational Compete
 
 
 
 

రిలి తిచిత్రి అ5 ாழிற்கல்வி ஆணைக்குழு EDUCATION COMMISSION
its held, e.g. 05
9 மாவத்தை கொழம்பு ே
watha, Colombo 05, Sri Lanka
--- L-EP här
WEC 52 &g g-aca Arts
YOUN).
trovisions of the Tertiary and Vocational Education Act No. 20 aordinary gazette notification No. 8378 dated 7th September n his approved the registration of your mining institute on
O.
it. Action Group
: III-25550 Leneral : O-58499 : 011-2 FLK D-5500 : I-58.490 Enril : infogrec.gov.lk
018. Web writucco
rides through NW."

Page 88
62.
Details of WUSC Finance Support
No || Date || Ch.No. || OOB/S DOS CB
| || „O5. ODB FF D-F |WTM 212.05, 2008 721047 IPOs 35 || || 2.05,2OOB|| 7? || 047 || Watc| A.O.S.O.S,2OOB 1851 O1T
2008/2009 Projects
14.O.S.P.OOE TFR O1-0 1F.O5.SODB 72 O7
2||14-04-2008| TFR |01-0
19.02 OO|| 2 | 075
314.04.2008 TFR ||01-1
9.05, 200B 72,073
420.05.2003|| 72 030 |lo.
2007 WOO BOB
04.05.2007,77345 |WTM
1.0g, DC)771 ) 1 1
17.1 1,2007171 D2
2.O., COBOO5
04.05.2oo7697345 ||Fo
1.09, 2007 O1
04.05, 2007697345 Infras | B.1 || .2미07171 07
4.09.20077 || 4o , wat
OOOB OBE
W TE 80 40ן 7|03.12.2007
5.O.OOE 72008
Z5.01, 2008||72|OOG
1 էք.ՍեւքնDE|7ք I Աքք
10.01.2008 TFR | W T B 29.02.2008 TFR, 13.05.200s 72.048
2O.O.5. OOB OB
15, 2007 1405 LITT
27.C), 20 OE|| 7 || 8 || 3 fնIւյլ 2.C)1,007 ||005 Chair
2.0, 20 OE|| 71 4094 Rent
27.Ö. 2008 FOI E IN

to NVDAG CB and VT Up to JUNE 2008
te 15
aff
e Travel
8vosvalu Fabios(2)
9yoвумвмесhanism-oo
ovosvcom.H. Wolsci,
1/ов/wе 2)
TILLTE
her
uilding Renovation
uilding New
le
up officer
—!-
ATTOUnt
WW25.
15550
OO
5 OOO
795,786.20 255,062.50
: 858,936.20 255.02,
795.78s.20 255, O2,50
■
WBO
OPO
155, ք.5D.
15550
OWOOO.
| 29.375
O3,500
O35 | | |
500
OO
52.500.
52.500.00 EOD 825, 15.OO
25OOOOO
dOOOO.
225,000.00 |
2.85.OOOOO
9.93.14.13.
50408. 3,346,000.00
50.
FOOOOOO
23,OOO.
도 OO

Page 89
10.03.2008
TFR
WD-2OC
23.01.2008
714013
LLIRC
2007/200
8 Projects
1
OS.O.2OOW
TFR
01.04, 2007
97.32
EO.O.W.2OOW
697; 83.
O-O2/O
O9.O.OO
TFR
2.O 2007
597,328
SO.07.2007
ዕ9738?
si
D1-O3/O
O.04.2007
197335
O.04.2007
597.329
O.O8.2008
97.84
O-04/O
O.O8.2OO
ዕ9W385
19.10.2OO7
71.4044
2.01.2008
714085
01-05/0
5
O.O8.2007
697.386
01-06/0
23.01.2008
W4084
O1.02.2008
WO2
01-07/0
2OOSWOO
7. Project
2O. O.2005
38585
1.O.2OO
85B58
96.06.2006
38590,
O9.06.2005
385889
01-01/0
2OON2O)
7 CB
2A. O.2OOS
3BSB53
WTM
1.O.2OO
385870
11.01.2007
TFR
24. O.2005
385B53
FO
11.01.2007
TFR
24.O.2OOS
385853
O.O. 200
385904
Furniture
TOTAL

100,000.00
300,000.00
TF 1,152,000.00
WWAlu.Fab-06(1)
7WPlumbinք-01.3(1)
707,345.20 335, 187.50 272,048.70
657,846.20 369,187.50 237,398.70
7/Elect.wiring 0.06(2)
346,408.70 452,375.00 245,748.70
■工エ5,532.40
7WWelding-004(1)
Leather-021 (1)
707,346.20
94, 150.00 498,236.20 ',742.
707,345.20
!,
7 WTW W Radio-015(1)
498,236.20
130 1282.40
7,432,154.40
6/Elect Wiring-1
387,255.00 288,255.00 22,000.00
é,600.00 | 704, og
41,400.00
41,400.00
- 1990 _、
48,300.00
15,000.00
EI Equipment
270,000.00
1201,850.00
24, 307,98 1.70

Page 90
(
ሆTገi
[ይa 1.
Utili> O Re (LSe
Objectives:
* Having all the documents rel; Lanka and in some foreign co
* Havinginternetande-mail fa systemandTechnologychan;
* Key area to keep all type of C
Wocational Training
* Functioning as a mini library
guide or Wocational Training a be accessible by Instructors
& Producing the training detail for Beneficiaries whenewe Commission for updates.
8 Resources accessible for part
Expected Outcome:
* Every partner organization Established rules and regulati (Internet, Computerfacilitie: books)
8 Co-ordination will remain Wit
(TVEC, VTA. & NAITA)
* Ex-trainees and Instructors w Wocational Training technolo

நற்று
& Sueuቧ
ീ j "ട rff bumb
ated Vocational Training and its system in Sri untries.
cilities to access the national and international
CS.
BT curriculum and national skillstandards for
Iokeep necessary types of Vocational Training Idvance skill and employment related books to and ex-trainees.
sin the district for necessary departments and
I request. Co-ordination with vocational
mers, instructors, Trainces and ex-trainees.
accessible to utilize the resources with the on of the organization. s, Multimedia Projectors, syllabus and guide
hWocational Commissions.
will get benefits to improve theier capacity on
gy, businessfield and Computer knowledge.

Page 91


Page 92


Page 93
ெ
IMPORTANCE OF TEAM BUILDING is
11 ܒܫܒܒ
ΠN ORGANISATIONs
DR.K. Khatasa
CEO Cenlead
5.
In organisations, the way in which people behave towards each other and 6. the way in which groups of people relate to and work with each otheris very 7. important. The understanding and application ofteam work principalesenhance the productivity of an 8. organisation.
It includes frustration, grumbling rela
tionships between superior and subor- 9. dinates. Itis observed that manytimes tasks are not performed at all, because there is no clarity about the role to be played by different people. Team leader feels isolated.
Characteristics of effective A.
teann Work 1. People can express themselves hon
estly and openly. 2. Mistakes are faced openly. I 3. Healthy competition and conflict of ideas are used constructively. Team members have a pride in the success of their team. Unhelpful competition and conflict can be avoided. 2. 4. Good relationship exists with other
teams and departments.

صلى الله عليه وسلملواتے ہلال
Personal relationships are characterised by supportandtrust. Meetings are productive and participatiwē.
LeaderMember Relationships are sound. Each helping the other to perform his role better. Clear argeement and understanding of objectives and of the roles which team and its individual members will playin achieving them. The team regularly reviews where it is going. Why it needs to gothere, how it is getting there. If necessary, it alters its practices in the light of that review,
Warious facets of team building Clear objectives and clear goals All the member of the group should be aware of the objectives. The first step toisidentify whatisto beachieved.
tis essential perequisite ofthe efective team. The efforts should be made to narrow down the gap between team objectives and personal objectiveS.
Openпess Members should not have mental perceptual blocks. The team members

Page 94
66
should be able to state their views, the differences of opinion, their problem without fear of ridicule or retaliatio Where members becomeless willing express themselves openly, energy, e fort and creativity are lost.
3. Sound Inter-group relations.
In any organisations, there are differe
groups. All are performing tasks in the respective areas. Team membersinwar ably observe their leader's style an evaluatehisability to promoteopennes co-operation and participation. Leac ershipisperhaps the mostimporta factorindetermining the quality of tea work. Successful team leader's chal acteristics are:
1. He is true to personal beliefs.
2. He uses delegation as an aid to achieve
ment and development. 3. He owes responsibility and befends th
actions of the members. 4. He is clearabout the standards. 5. He is willing and able to give andre
ceive trustand loyalty, 6. He possesses personal strengthto mair tain integrity and position of his team. 7. He is receptive to hopes and needsc
others. 8. He faces factshonestly. 9. He encourages personal and team de
Welopment. 10. He establishes and maintains effectiv
Working practices. 11. He tries to make ahappy andreward
ing Working place.
Working together
All successful teams demonstrate th, same fundamental features; strongan

effectiveleadership; the establishment of precise objectives; making informed decisions; the ability to actoluickly upon these decisions communicating freely, mastering the requisiteskills and techniquesto fulfil the projectinhand: providing clear targets for the team to work towards; and above all-finding the right balance of people prepared to worktogether for the common good of of the tail.
A team is more than agroup. Effective
teams consist of people who can: 1. Work together 2. Are loyal to each other. 3. Feel committed and are motivated to
achieve a high levelofoutput. 4. Carehow other members of the team
feel. 5. Areopen with each others and listento
each other. 6. Have common goals. 7. Areprepared to work conflict through.
Collaborationie, working togetheristhe keynote ofteam activity. Effective team have clear objectives and agreed goals; they are open and do not avoid confrontation; the members supportand trust one other.
The members work togetherin an atmosphere of cooperation; conflicts are open and resolved by the team; there are sound procedures in place and good leadership. The team regularly reviews its own performance and individuals are encouraged to develop with in the team.
Analysing team tasks
Successful team can beformed by 2 to

Page 95
*,
25 or more people, but more important than sizeisshape-the pattern of working into which team members settle to
perfrom their given tasks.
Advantages of teams
1. Have a common goal that rallies their resources, energy, talents, and skills. They believe in what they're trying to do.
2. Set their own objectives, instead of having them dictated by somebodyoutside the group.
3. Agree on quality, quantity, cost, and time standards. Each members has both oars in the water and is pulling in the same direction.
4. Develop guidelines for behar viour and performance that are enforced through peerpreSSLITIC.
Teams, also help organisations to; 1. Encourage and fosterparticipation from everyone. Employees have more opportunitiestomake meaningfiul contributions. 2. Advance idèasoftotal qualitymanagement and continuous processimprovement acrossall boundaries. 3.Respond faster to market conditions, problems, opportunities and customers demands and expectations. 4. Make more decisions by consensus which gives them widespread acceptance support, and credibility.
Some Basic teamWork skills
Teams are always organised around some process. For example, a team maybe responsible for partofa manufacturing processor forthe developmentofnew

products, Todotheir Workteam members need a variety of skills. There are four categories of skills that are comIn Onto all teams.
1. Functional/technical skills. Forany team to perform well, its members must have expertise in the skills required to perform the tasks well.
2.Interpersonal skills. The ability to get along with people in general and other members of the team in particulars is clearly a vital skills to facilitate team work. Even one member of team who dosen't getalongwell with otherscan disrupt and distract the energies of a whole team. Training in teamWork of ten includes information and exercises aimediathelpingimprovetheirinterpersonal skills.
3. Problem-solving skills. Processes never operate without problems and without opportunities to make improvements. There are several tools and techniques team members can use to better understand processes, identify the causes of problem, and make improvements. This is another area in the curriculum of teamworktrainiпg.
Decision-making skills. Team members
need to attain consensus around a course of action. This means they have to know how to work together to identify options and come to shared agreementon which optionsmake the most SESC,

Page 96
68
எண்ணற் போல்
6 O O
மனிதனாகப்பிறந்த ஒவ்வொருவனுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு நிலைப்படுத்துவதற்கு ஊடகமாக அமைவை GTELJICITEITLI.
செல்வத்துள் செல்வம் எது? என்ற வினா காலந் சந்தர்ப்பம்,ஆழ்நிலை என்பவற்றிற்கேற்ப பல்வேறு என்றும்பலவாறு கூறப்பட்டன. ஆனால் இன்றுமண் ஏற்றுக்கொள்வர். மனச்சாந்திக்குத்தான் பெருந்தட் ைேமதி இல்லை; நிம்மதி இல்லை என்று தான் கேத்தின் அழகுமுகத்தில் தெரியும் என்பதுபோல
நம் முன்னோர்கள் சமயம் என்ற ஒன்றை ஏற்ப மனத்திலும்சாந்தி சமாதானம், நிம்மதி என்பவற்: ழுேங்காக அனுட்டிப்பதன்மூலம் மண்ணில் பெரும் அதனால் மனிதவாழ்வில் நிம்மதியும்பறிபோகிறது.
மன அடக்கும்புலனடக்கம்என்பவற்றின் மூலம்ெ மனஅடக்கத்தையும், புலனடக்கத்தையும் ஏற திருப் ம்மனத்தைக்கட்டுப்பாட் TE தோன்றுகின்ற உணர்ச்சிகளில் பெரும்பாலானை நெறியில் வாழ்வதன் மூலம் தீய உணர்ச்சிகள் தே அறிவினால் டேக்க இயலும் பகுத்தறிவு என்ற பெய அந்தபகுத்தறிவு தீய உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்து எல்லையற்றதீய உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்பாட்டிற் வெல்பவர்களே உத்தமர்கள் ஆவர்.
மனச்சாந்தி குலைவதற்குப் பல காரணிகள் உள்: என்பவற்றால் நாம் ஆளப்படும்போது, எமது சாந்தி நாமே காரணம் என்பதை அறிந்துகொள்ளவேளர்
பிறர்மீது பொறாமை கொள்ளக்கூடாது பிறர்பொரு கூடாது.பிறருடன் பகைத்தல் ஆகாது பிறருடன் க கொள்வோமானால் நாம் நிம்மதியாக வாழலாம்: கதைபோலநிம்மதியைப் பெறுவதற்குரிய வழிமுை அலைகின்றோம்.
=
 

வடிவில்அமைதியும் ஒன்றுமணமானது ஒரு குரங்கு அதனை இறைதியானம், விரதம், பாடல், சைவக்கிரியை நெறிகள்
தோறும் எழுப்பப்பட்டு வந்த வினாவேதான். காலம், நேரம், விடைகளும் அளிக்கப்பட்டுவந்தன. பனம் என்றும் பண்டம் ாச்சாந்தியே செல்வத்துள்செல்வமாக இருப்பதை எல்லோரும் நப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. யாரைக்கேட்டாலும் சாந்திஐல்லை, கூறுகின்றனர். புறச்சாந்தியிலும் அகச்சாந்தியே முக்கியம் அகத்தில் சாந்திருேந்தால்தான் புறத்திலும் இருக்கும்
நத்தியமை விணறுக்கன்று சமயத்தின் மூலம் ஒவ்வொருவர் பிற நிலைநிறுத்த முடியும் என நம்பினர். சமய நெறிகளை பாலும் சமயநெறிகள் வாழ்வில் கடைப்பிடிக்கப்படுவதில்லை.
பறப்படும் சாந்தி நித்தியமானது தியானம் சமயவாழ்வு என்பன படுத்த உதவுகின்றன. மனத்தைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பதனால் மனத்தைச்சாந்தப்படுத்தமுடியும் மனத்தில் வ தீய உணர்ச்சிகளே. அதனால் நிம்மதி குலைகிறது. சமய ான்றாமால் தடுக்க முடியும், இதே வேளை உளர்ச்சிகளை பரில் எப்படிஎப்படியெல்லாம் நடந்துகொள்கிறோம். ஆனால் வதாக இல்லை, தூயநல்லறிவினாலேயேமனத்தில் தோன்றும் தள்கொளிடுவரமுடியும் உணர்ச்சிகளைத் தூய அறிவினால்
ான அழுக்காறு, வோ, வெதுணி வெறுப்பு இன்னாச்சொல்
பழுதுபட்டுவிடுகிறது.எமது நிம்மதிக் குலைவுக்கு முதலில் ரும்,
னில் இச்சை கொள்ளல் ஆகாது பிறர்மீது கோபங்கொள்ளக் நந்சொல் பேசக்கூடாது இவ்வாறு நடந்து கொள்ளப்பழகிக் கையில் வெண்ணெயைவைத்துக்கொண்டுநெய்க்கு அழுத றகளை எம்மிடம்வைத்துக்கொண்டு வெளியில் இதனைத்தேடி

Page 97
நிம்மதியை பாதிக்கும் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொ6 அடிமையாகிவிட்டால் எமது பகுத்தறிவு பறிபோய்விடும், ! தெரியாமல் இருக்கும். அதனால் எத்தனையோ கெடுதிகள் உறவாடி வாழ்க்கையை ஆரம்பித்துப்பகல் முழுவதும் கோ கோபத்துடனேயே பருக்கைக்குப் போய்த் தூக்கத்தையும் ெ அவர்கள் தூக்கத்தை மட்டுமா கெடுத்துக்கொள்கிறார்கள். தனிப்பது எண்ணும் வினா எழுகிறது.பெரியவர்கள் அதற்து
முதலில் கோபம் வருகின்றதுஎன்று தெரிந்ததும் ஒரு தம்ளர் முகம் பார்க்கும் கண்டியில்உங்கள்முகத்தைப்பார்க்கவே கோபம் ஏற்பட்ட இடத்திலிருந்து விலகி வேறிடத்திற்: செபிப்பதோடு,தோந்திரங்களையும் மனமுருகிப்பாட வரவழைக்கவேண்டும். ஏதாவதுநற்கருமங்கள் சேவைகள் நாட்பமுறச் செய்தல் அவசியம்."மெளனம் கலகநாஸ்தி" எ6 ஓசை எழாது. கடவுளிடம் சகலதையும் ஒப்படைத்துவிட்டு உயர்ந்த சாதனை என்கிறது சைவரீதி
மனிதனாகப் பிறந்த ஒவ்வொருவனும் நல்லறிவுபெற்றவனா சூழ்நிலையில் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். சிறுவி இருக்கிறது.வறுமையின் சூழலில் ஒரு பிரபுசிறியவர்களுக்கா சண்டையிட்டு எடுத்தார்கள். இவள் அமைதியாகப்பிரபுவிற்கு பொற்காசையே பெற்றாள்.இன்னும் ஒளவைப்பாட்டிபூசை செய்யும்படி கூறினார்.பின் தனது தும்பிக்கையால் முதல் ை செல்வதால் நன்மைபெறுகிறோம்.தவறுகளை விலக்கக்க தான் வெற்றி காண்கிறது. தருமன் பொறுமையாக இருந்: ஆமை முயல் ஒட்டப்போட்டியே எடுத்துக்காட்டாக அை ஆண்றோர்கள் ஆழ்ந்து கற்று அமைவுற ஆசானிடம் கேட்ட இவைகளின் அமைதி எத்திறம் சிறந்த பண்பாகக் காணப்ப
இவ்வாறாகப்பல அறிவுநூல்களில் "அமைதி" என்னும் விட அமைவதை நூல்கள் மூலம் அறிவோம். திருக்குறளில்ச விடயத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு வாழ்வோமாக,
இன்று உண்ணைக்குறை சொல்பவர்கள் நாளை புகழ்ந்து கவலையில் ஆழ்வதில்லை.

வோம். அதாவது கோபம் ஒரு போதை. அதற்கு என்ன பேசுவது என்ன செய்வது என்று எதுவுமே நீமைகள் ஏற்படுகின்றன. காலையில் கோபத்துடன் பத்துடன் உறவாடி வாழ்க்கையை நடாத்தி இரவில் கருத்துக் கொள்ளும் பலரை நாம் காண்கின்றோம். இப்போது கோபத்தை எவ்வாறு தவிர்ப்பது அல்லது
வழிகூறியிருக்கிறார்கள்.
தண்ணி இருந்தவேண்டும்.அதன்பின் முடியுமானால் ண்டும் அமைதியாகப்படுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது ந நடந்து செல்லலாம். கடவுளின் நாமங்களைச்
வேண்டும். நல்ல சிந்தனைகளை மனத்தில் என்பவற்றில் ஈடுபட்டுப்பொறிபுலன்கள் நன்மையில் பள். மெளனமாக இருத்தல் மிகநன்று ஒரு கைதட்டி க் கடவுள் சிந்தனையோடு சுமீமா ருேந்தாலே மிக
கவாழவேண்டும்,ஒழுக்கம்,கட்டுப்பாடு அமைதியான பயதில் கிரிசாம்பாள் கதை ஓர் எடுத்துக்காட்டாக கச்செய்து வைக்கப்பட்டமோதகங்களை எல்லோரும் நன்றிகூறி சிறியமோதகங்களைப்பெற்று இறுதியிலேே யை அவதியுடன் செய்யவே பிள்ளையார் ஆறுதலாகச் கலாயத்தில் சேர்த்துவிட்டார். எனவே அமைதியாகச் ாரணமாகிறோம்,எந்தவொரு விஷயமும் அமைதியில் து தன் பெயரை நிலை நாட்டினான். சிறுவர்களுக்கு மகிறது. எமது தமிழ்மொழி நூல்கள் ஆசிரியர்கள் அறிவுகளை எல்லாம் நூல்வடிவில் தந்துள்ளார்கள். டுவதை நாம் கானக்கூடியதாக இருக்கிறது.
யம் கூறப்படுவதை மனிதனின் ஒழுக்கத்தில் ஒன்றாக கூட ஓர் அதிகாரம் அமைவதை மேலதிக "அமைதி"
பேசுவார்கள். இறைவனின் தொளர்டன் ஒருபோதும்

Page 98
வTழகை
நீங்கள் தான் வாழ்க்கைப் புத்தகங்களை விளங்கு புத்தகமாக இருந்து வருகிறீர்கள். அதை எந்த நூ வெளியீட்டானரும், அச்சடித்து புத்தகமா வெளியிடுவதில்லை. அந்தப் புத்தகம் எந்த கடையிலும் விற்பனைக்கு கிடைப்பதில்லை.
நீங்கள் உலகத்தையும் உங்களையும் புரிந்து கொள் உங்களுக்குள் இருக்கும் வாழ்க்கைப் புத்தகத்தை படித்தால் மட்டும்போதுமானது. இதைவிட சிறந்த கல் வேறைங்கும் கிடைக்கப் போவதில்லை. கல்லூரியி பெரிய பட்டப் படிப்புபடிப்பதைவிட உங்களுடை வாழ்க்கைப்புத்தகத்தை கவனத்துடன் ஆழ்ந்து படிங் போது உங்கனை நீங்கள் வெகுவாக உயர்த்தி கொள்ள முடியும். உலகத்திலும் நல்ல மாற்றங்களை கொண்டுவர முடியும்.
நீங்கள் உங்கள் முகத்தை அடிக்கடி கண்ணாடியி பார்த்துக் கொள்கின்றீர்கள். முகத்திற்கு பவுடர் பு உங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்கின்றீர்கள். ஆனா கண்ணாடியில் வருரியும் உங்கள் வெனித்தோற்றத்ே மட்டும் எடை போட்டு வருகிறீர்கள். வெளி தோற்றத்தை விட உங்கள் தோற்றம் நா முக்கியமானதாகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் இருந் வருகிறது.
நீங்கள் எதைப்படிக்க வேனிடும்? எதைப்பற்ற சிந்திக்க வேண்டும்? எனப் பாடசாலைகள் கல்லூரிகளில் சீெரில்லிநீருருகிறார்கள். இவைகளி அடிப்படையில் செயல்பட்டு வந்தால் நீங்க இரண்டாம் நரமனிதராகத்தான் உருவெடுக்க முடியு உங்களுடைய வாழ்க்கைப் புத்ருகத்தை கவனமா படித்துவந்தால் நீங்கள் உங்களை முருல்தர மனிதர உயர்ந்திக் கொள்ள முடியும்.
நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கைப் புத்தகத் ஆழ்ந்து கவனிக்கும் போது உங்களுை

கய் புத்தகம்
Gü
ல்
ஒரு
உள்ளத்திற்ருள் பயங்கள், கவலைகள், இன்பங்கள், நுக்கங்கள், ஆசைகள், விருப்பங்கள், பொறாமை, எதிர்பார்ப்பு, குழப்பங்கள், போராட்டங்கள் போன்றவை நிறைந்திருப்பது தெரியவரும்.
நீங்கள் மனித இனம் கடைப்பிடித்து வந்த மரபுகள், பழங்க வழக்கங்கள் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைந்துக் கொண்டு வருகிறீர்கள். அனைவரும் இதே போன்று நான் வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.
நீங்கள் நான் உலகமாக இருந்து வருகிறீர்கள். மனித இனத்தினி கதையே உங்களுக்குள் அடங்கியிருக்கிறது.
நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைப் புத்தகத்தைப் பதக்கும் போது உலகில் அநியாயங்கள், கலவரங்கள், falfa Lif, யுத்தங்கள் போன்றவை நிறைந்திருப்பதையும் அவைகள் உருவாவதற்கான காரணங்களையும் நம்மால் சுலபமாகக் கண்டு கொன்ன முடியும்.
நாம் நான் படுமோசமான உலகச் சூழ் நிலையை உருவாக்கியிருக்கிறோம். நாம் நம்மை இன்றும் அதிக அளவில் எநரடியவர்களாக மாற்றிக்கைாண்டு வருகிறோம். நம்முடைய பொறுப்பற்ற செய்கைகளினால், உலகை மேலும் சீரழிந்து அழிவை நோக்கிரிந்துவதாண்டிருக்கிறது என்ற உண்மையை நம்மால் கண்டு கொள்ள முடியும்.
நாம் பார்ப்பது, கேட்பது, புரிந்து கொள்வது ஆகியவற்றை நன்கு பயன்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கைப் புத்தகத்தை ஆழ்ந்து ஆராயும் போது நீங்கள் உங்களைப் பற்றியும், நாம் வாழ்ந்து வரும் உலகத்தைப் பற்றியும் நன்றாகவும், முழுமையாகவும் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

Page 99
நம்முடைய வாழ்க்கைப் புத்தகத்தைப் படிக்கும் போது நமக்குள் முரண்பாடுகள், குழப்பங்கள், ஒழுங்கின்மை போன்றவை இருந்து வருவதை நம்மால் கண்டு கொள்ள முடியும்.
தாம் ஒன்றை விரும்புகின்றோம். நம்மைப் பேராசைக்காரன் என்று கூறிவிடுவார்கள் என்று பயந்து நம் விருப்பத்தை வெளியில் எடுத்துச் சொல்லாமல் அதை நமக்குள் மறைந்து வைத்துக் கொண்டுவிடுகிறோம்.
நாம் அறவழியைப் பற்றிநிறையவேபேசிவருகிறோம். ஆனால், வன்செயல் செய்வதில் மகிழ்ச்சி கண்டு வருகிறோம். அன்பைப் பற்றி அனைத்து நேரமும் பேசி வருகிறோம். ஆனால் நம்மனைவி பிள்ளைகள் உட்பட அனைவரையும் தம்முடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் இனிபத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம்.
நாம் ஒன்றைச் சொல்லி வருகின்றோம். ஆனால், அதற்கு எதிர்மாறானதைச் செய்து வருகிறோம்.
நம்மிடம் நிறைய முரண்பாடுகள் இருப்பதையே நாம் கண்டு கொள்ளாமல் தான் நல்லவன் நான் திறமைசாலி" என்பதைப் 3UTerg குப்பபிப்பிராயங்களை ஏற்படுத்திக் கைாணிடு அகம்பாவத்துடன் நடந்து கொண்டு வருகிறோம்.
நமக்குள்ளும் நமக்கு வெளியிலும் இருந்து வரும் ஒழுங்கின்மையை நாம் முதலில் அகற்ற வேண்டும். நாம் ஒழுங்கைக்கொண்டுவரருக்குள் இருந்துவரும் முரண்பாடுகளில் இருந்து நம்மை முழுமை முழமையாக விடுத்துக் என்ஏவேண்டும்.
நாம் நம்மிட்ம் இருக்கும் முரண்பாடுகளை ஆழ்ந்து கவனிக்கும் போது அவைகள் பகைகள், சனிடை போர்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கி முனித வாழ்க்கையை அருவருக்கத்தக்கருாகவும், துன்பம்
;

நிறைந்திருப்பதாகவும் மாற்றி விட்டிருப்பது தெரியவரும்.
நாம் கணிடு கொண்ட உண்மை தம்மை முரண்பாடுகளில் இருந்துவிடுவிக்கும்.முரண்பாடுகளில் இருந்து நம்மை விடுவித்துக் கொள்வது நான் தமது வாழ்க்கைப்புத்தகத்தின் முதல் அந்நியாயமாக இருந்து வருகிறது.
தானி என்ற அகந்தை, ஒழுங்கின்மையை உருவாக்குகிறது என்பதை விளக்குகிறது. "நான்" என்ற நமக்குள் நிறைய உருவாக்குகிறது. நான்" என்ற மையத்தில் இருந்து நான் எண்ணங்கள் P-56i4faf per... “aTaŭfgyaro UCU OUUU òf........ "என்னுடைய கார்."என்னுடைய வீடு வாசல்* "என்னுடைய மனைவி. என்னுடையஇன்பம்." போன்றவை புற்றிய எண்ணங்கள் நமக்குள் நிறைய முரண்பாடுகளை உருவாக்கிவிடுகின்றன.
நமது வாழ்க்கைப் புத்தகத்தின் அடுத்த தி ான்னமாதிரியான கட்டுப்பாடுகளில் நாம் சீக்கிருருவிந்து வருகிறோம் என்பதை விளக்குகிறது.
நம்முடைய மருங்கள் நம்மை எவருவாகக் கட்டுப்படுத்தி வருகின்றன. அவைகள் தம்மை பூஜைகள், சடங்குகள் போன்றவற்றைச் செய்ய வேண்டுமென்று நட்டாயப்படுத்திவருகின்றன. கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் டேத்தில் சுதந்திரம் இருக்க முடியாது. இப்படிப்பட்ட நிலையில் தம்மிடம் ஒழுக்கம் இருக்க முடியாது. நல்ல உறவும் இருக்க முடியாது. அப்போது என்ன ருேக்கிறது" என்ற உண்மைநிலையை நம்மால்கண்டு
காள்ள முடியாது.
நீங்கள் கல்லூரிப் புத்தகங்களின் மாணவனாக நீருக்காதீர்கள். வாழ்க்கையின் மானவனாக ருேங்கள். அன்பு அமைதி, மகிழ்ச்சி போன்றவைகள் நிறைந்தவைகளாக உங்களுடைய வாழ்க்கைப் புத்தகம் நீருக்கட்டும்.

Page 100
25).
சுய9றிவுதன்னைப்பற்றிமுழுமையாகத் தெரிந்து தெரிந்துகொள்ளாதவன் மேலெழுந்தவாரியா வருகிறான்.
இந்த உலகத் நீல் இருந்துவரும் நூல்கள் இருக்கக்கரும் அவன் மிகவும் சாதுரியமாக நட
தான் படித்த எண்ணற்ற நூல்களிலிருந்து சிறு மற்றவர்களைக் கவரும்படி பேசக்கடிய ஆற்ற உலகத்தில் இருக்கும் அன்ைத்தையும்
தன்னைப்பற்றி நன்கு தெரிந்து கொள் செய்யும் நாரியங்கள் அனைத்தும் பிரச்சனைக
தன்னைப்பற்றி முழுமையாகத் தெரிந்து கெ எந்தவொரு நன்மையும் செய்யமுடியாது.
ஒருவன்தன்னைப்பற்றிஅனைத்தையும் நன்கு
மதங்களின் தல்ைவர்கள், நாட்டின்தலைவர்க அறிஞர்கள் போன்றவர்கள் எழுதிய நூல்க வந்த போதிலும் அவனால் தன்னைப்பற்றிமு
அவனுடைய மனம் மற்றவர்களின் கட்டுப்பாட் சமயம், கடவுள், மரபுகள் போன்றவற்றின் அடி
தன் மனதில் ஒரும் எனின ஓட்டங்களை முழுமையாக விசாரணை செய்யும் போதுதா Upңцb.
ஒவ்வொருவரும் தன்னைப்பற்றி முழுமை தன்னிடமிருக்கும் கெட்டகுணங்கள் அனைத்தி நல்லவனாக மாற்றிக் கொள்ள கல்வி உதவ

ජියොංග්‍රියාකාI
கொள்ள உதவுகிறது.தன்னைப்பற்றிமுழுமையாகத் ஈ,செயற்கையான வாழ்க்கையைத் தான்விழ்ந்து
அனைத்தையும் நன்கு படித்தவனாக ஒருவன் ந்துகொள்ளத் தெரிந்தவனாக இருக்கக்கூடும்
ந்த கருத்துக்களை மேற்கோள்களாக எடுத்துக்காட்டி லையும் அவன் பெற்றிருக்கக்கூடும். ஆனால் இந்த ஒருவன் தெரிந்து கொண்டிருந்த போதிலும், ளாதவனாகத்தான் இருந்து வருவான். அவன் ளைத்தான் உருவாக்கிவரும்,
ாள்ளாதவனாய் உலகத்திற்கும் சமுதாயத்துக்கும்
தெரிந்துகொள்ளும்போதுதான்விவேகம்பிறக்கிறது.
ள் கட்சிகளின் தலைவர்கள், உளவியல்நிபுணர்கள் ளை ஒருவன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் படித்து ழுமையாகத் தெரிந்துகொள்ளமுடியாது.
டிற்குள் தான் இருந்துவரும். அப்படிப்பட்டவன் நாடு, மையாகத்தான் செயல்பட்டுவருகின்றன.
ஆழ்ந்து கவனித்து அவைகள் ஒவ்வொன்றையும் வர் ஒருவன் தன்னைப்பற்றி நன்கு புரிந்து கொள்ள
பாகப் புரிந்து கொள்ள கல்வி உதவ வேண்டும். விருந்தும்தன்னைமுழுமையாக விடுவித்துதன்னை வேண்டும்.

Page 101
seinhof
நாம் அனைத்துநேரமும் நம்மை மற்றவர்களோடு ஒ கொண்டிருக்கிறோம். நாம் நம்மை விட நல்ல பொறுமைப்பட்டு வருகிறோம். நாம் இப்போது இ என்னவாக உருவெடுக்க வேண்டுமென்ற நிலை உயர்த்திக் கொள்ளமுடியுமா? என்று பயப்பட்டுவ
குழந்தைப் பருவத்தில் இருந்தே இந்தக் கெட்ட புழு பாடசாலைகளில் பல்கலைக்கழகங்களில் சொ
அடிப்பபையாகக் கொண்டிருக்கிறது.
நாம் நம்முடைய அறிவு திறமை சொத்து, அழுகு, ! அனைவருடன்ஒய்பிட்டுப்பார்க்கும்கெட்டபுழுக்கத்தை அனைத்துவசதிகளுடனும் மிகவும் ஆடம்பரமாக வா பணக்காரனாக என்னை உயர்த்திக் கொள்ளவே வருகிறான். அவனைவிட நான் உயர்ந்த பதவியை நம்மை விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களோ கண்டுவருகிறோம்.
நாம் சந்திப்பவர்கள் நம்மைவிட ஏதாவது ஒன ஒருவனுக்கு அவனுடைய மூதாதையர் விட்டுச் ெ ஒருவன் உடல் உபாதை எதுவும் இல்லாமல் ஆரே
ஒருவனுக்கு ஒழுகான மனைவி கிடைத்திருக்கக் நிர்வகித்துவரும் திறமையைக் கொண்டவளாக இ பாடும் குரல்வளம் ஒருவனுக்கு கிடைத்திருக்க அனைத்து நேரமும் சிரித்து வாழ்க்கையை நன்கு இருந்து வருவான். இத்தகைய ஒப்பிட்டுப் பார்க்கு உருவாக்கிதாங்கமுடியாத துயரத்தைத்தந்துநம்ன
நம்முடைய கல்விமுறைதவறானதாக இருந்துவரு மட்டும் கருத்தில் கொண்டு நாம் மாணவர்களை எ மனப்பான்மையை மாணவர்களிடையே உருவாக்

LiñŤUgi
பீட்டுப்பார்த்துவரும்நெட்டகுணத்தை வளர்த்து நிலையில் இருப்பவர்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து நந்து வரும் நிலையோடு நாம் எதிர்காலத்தில் யை ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்மை அந்த அளவுக்கு நகிறோம்.
க்கம் நம் மீது திணிக்கப்பட்டு வருகிறது. இன்று ஃலிக் கொடுக்கும் கல்வி ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதை
தவி, வசதிகள் போன்றவற்றைநமக்குத் தெரிந்த நக்கொண்டிருக்கிறோம். அவன் வீடு கார்போன்ற ழ்ந்துவருகிறான். அவனைவிட நான் ஒரு பெரிய 1ண்டும். அவன் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்து அடையவேண்டும் என்று நாம் அனைத்து శిల్వా டு ஒப்பிட்டு பார்த்து நிறைய மனவேதனையைக்"
ர்ரில் சிறந்தவர்களாக இருந்துவருவார்கள். சன்று நிறையச் சொத்து கிடைத்திருக்கக்கூடும். ாக்கியம் மிகுந்தவனாக இருந்து வருவான்.
கூடும். ஒருவனுடைய மனைவி வீட்டை நன்கு ருந்து வருவாள் அனைவரும் மெச்சும்படி நன்கு க்கடும். ஒருவன் எதற்கும் கவலைப்படாமல் அனுபவித்துவரும் குணத்தைக் கொண்டவனாக ம் குணம்தாழ்வு மனப்பான்மை என்று நோயை மைத்திக்குமுக்காடச்செய்துவிடுகிறது.
கிறது. பரீட்சைகளில் எடுக்கும் மதிப்பெண்களை டைபோட்டுவருகிறோம். இது பயங்கரமானபோட்டி கிவிடுகிறது.

Page 102
இந்தத் தவறான வுழிமுறை நன்கு அனுப வேதனை நிறைந்ததாக மாற்றி விடுகி மதிப்பெண்களோடு தங்களுடைய பிள்ை தங்களுடையபிள்ள்ைகளை வசைபாடு
இத்தகைய கெட்டமுத்தமானது பிள்ளைக: பிள்ளைகள் செய்து முடித்த சிறிய காரிய போதுதான்பிள்ளைகள் படிப்பின்மீது ஆர்வ
ஒப்பிட்டுப்பார்ப்பதை நாம் வாழ்க்கைமுறுை மற்றவர்களுடள் ஒப்பிட்டுப்பார்த்துவருவன
ஒப்பிட்டு பார்ப்பவன், நிறைய மனவேத:ை யாசகம் கேட்கும் நிலைக்குத்தன்னைத்தா யாரையும் நேசித்து அன்பு காட்டாதவன சுதந்திரமாகச் செயல்பட முடியாது. ஒப்பிட் போன்றவற்றை உருவாக்கும்.
ஒப்பிட்டுப்பார்ப்பது மனக்குழுப்பத்தையும் ஏ பொறாமையை வளர்க்கும். பொறாமையி அனைத்துப் பிரச்சனைகளும் உருவாகக்
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் குணம் ஒருவனைத்த வக்கிரபுத்தியுள்ளவனாக மாற்றிவிடுகிறது.
நம்முடைய கலாச்சாரமும் ஒப்பிட்டுப் பார் காரணமாக ஒருவன்வழ்நாள்முழுவதும் ஈடுபட்டு வருகிறான்.
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் குணம் போட்டி மனப் போராசை போன்று தவறான வுழிமுறைகள் பயம் துக்கம் நிச்சயமற்று நிலை போன்றவர் விடுகிறது. ஒப்பிட்டுப்பார்ப்பது ஒருவனது

வித்து வாழ்ந்து வரவேண்டிய மாணவப் பருவத்தையே முது பெற்றோர்கள் மற்று மானவர்கள் எடுக்கும் ளகள் எடுக்கும் மதிப்பெண்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து
്ത്രീശുമ്
ளை தைரியமற்றவர்களாக மாற்றிவிடும். பெற்றோர்.தமது ங்களையும் பாராட்டி அவர்களை ஊக்குவித்து வரும் பத்தை வளர்த்துக்கொண்டு நன்குபடித்துவருவார்கள்.
யாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். நாம் அனைத்தையும் தைப் புழக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறோம்.
னயை அனுபவித்துவருவான். அவன் அனைவரிடமும் ழ்த்திக்கொண்டுவிடுவான். ஒப்பிட்டுப்பார்த்துவருபவன் ாக தான் இருந்து வருவான்.அப்படிப்பட்ட வகையில் டுப் பார்க்கும் குணம் போட்டி, பொறாமை, சண்டை
மாற்றத்தையும் உருவாக்கும். இது மனிதர்களிடையே ஃ இருந்து போட்டி மனப்பான்மை யுத்தங்கள் உட்பட காரணமாக இருந்துவருகிறது.
தாழ்ந்த நிலைக்குத் தள்ளிவிடுகிறது. இது ஒருவனை
ப்பதையே அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கிறது. இதன் தன்னைவேறு ஒருவனாக மாற்றிக்கொள்ளும்முயற்சியில்
பான்மை இரக்கமின்மை முன்னேற வேண்டும் என்று ளைப்பின்பற்றும்படிசெய்துவிடுகிறது. இது மனக்கவலை |றை உருவாக்கிஒருவனை நிலை தடுமாறும்படி செய்து சக்தியையும் நேரத்தையும் வீணடித்துவிடுகிறது.

Page 103

2009OOOAGTO
வ0ழ்விற்கு .
னமான வரழிவிற்கு ாய்மையாக இருப்பதும் ற்றவர்களிற்கு நன்மை சய்வதும்தான் என்ாை ழிபாடுகளினதும் சாரமாகும்.
மை செப்பவன் தனக்கும் ர்றவர்களுக்கும் தீமை ஈர்கிறார்.
ண்மை செய்பவன் தனக்கும் றர்க்கும் நண்மையே செய்கிறான். டலும் உள்ளமும் தூய்மையின்றி காயிலுக்கு போவதும் இறைவனை விபகுவதும் பயனற்றதாகும். *ர்மையுடனும் தைரியமாகும், திசிரத்தையுடன் வாழ்ந்துத் றைவனை அடைவது உறுதி
- சுவாமி விவேகானந்தர்

Page 104
grgp85irigofla
ஈழத்தழிழரின் போராட்ட வரலாற்றில் தமிழ் அரசி கட்சிகள் மற்றும் விருதலைப்போராட்ட அமைப்புகளு ஒரு வரலாறு ஒருப்பது போல் அறவழிப் போராட் தழுவுக்தம்ஒரு தனித்துவமான வரலாறு ஒருக்கின்
அறவழிப் போராட்டக்குழுவினி ஆரமீப க நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டவர்கள் அனைவ இத்தகைய BLImpffLL அமைப்புகளுt தொடர்புபட்டவர்களாகவே காணப்பட்டனர்.ஒவ்வ செயற்பட்டவர்களின் பலர் இனிறு தழுவ தொடர்புகளின்றிபநக்கின்ற போதும் சேவையாளர்களின் உணர்வு பூர்வம செயற்பாடுகளினால் அறவழி போராட்டக்கம ந. வாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
எழுபதுகளில் கைதடிக் கிராமத்தில் ஏற்ப சாதிக்கலவரங்களே அறவழிப் போராட்டக்குருவி தோற்றத்துக்கு வித்திட்டது. திடீர் தோற்றப ஒருந்தபோதும்படிப்படியாக மக்கள் பணியில் அறவி போராட்டக்கும முன்னேறி வந்துள்ளதை எவ நிராகரிக்க முடியாது.
சாத்வீக வழியில் முகிழ்ந்த தமிழர் போராட்டம்பின் ஆயுதப் போராட்டக்குழுவினர் பெயர் தொடர்பாக விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.அநவழி மூ எதனையும் சாதிக்க முடியாது மறவழியே ஒண்ன தேவை என்ற கருத்துகள் மேலோங்கியிருந்தன.
போராட்டக்கும என்பதனை நீக்கி விருமாறு சாராரும் அறவழியே பொருத்தமானது என ஒனினே சாராரும் என கருத்துக்களை வலிந்து தெரிவித் கொண்டிந்தனர்.
ஒத்தகைய கருத்துக்கள் விமர்சனங்கள் எதனை களத்தில் நின்றபோராட்டசக்திகள் பொருட்படுத்த தழவிண்சேவைகளுக்தபலவழிகளிலும் துனைய நினிறமையும் சுட்டிக்காட்டத்தக்கது.

வில் தனி வரலாறு)
L
IE
எது எப்படியிருந்த போதும் அறவழிப் போராட்டக்குழுவின் பணிகள் வட இலங்கை முழுவதும் விளிதாக்கப்பட்டன.பாலர்கள் தொடக்கம் வயோதிபர்கள் வரையும் ஆயிரக்கணக்கான பயனாளிகள் அறவழியிலிருந்து பயனடைந்தனர். அகதிகள் பராமரிப்பு, புனர்வார்வு, புனரமைப்பு ്വീഴ്ച, LIf (pിബധിക്കി, മിഖIUഉഴ്ന്ന് திட்டங்கள், குடும்பத்தலைவர்களைஒமந்த குரும்பங்கள் பராமரிப்பு மானவர்கள் மற்றும் தாய்மாருக்கான உதவி, வரிப்புனர்வுக் கருத்தரங்குகள் கலந்துரையாடல்கள், தமிழ் சிறுவர் தின நிகழ்வுகள், ஒன்று கூடல்கள், ஒலக்கிய சந்திப்புகள், கல்விப் பயிற்சித் திட்டங்கள் , கிராமிய நூலக சேவைகள் . அறவழி பொதுநூலகம்,சிரமதானம் எனபல்வேறுபட்ட பணிகள் வட இலங்கை எங்கும் வியாபித்தன.
"மக்களுக்கு தொண்டு செய்ய விரும்புகினிறாயா? அப்படியானால் கிராமங்களை நாடிச்செல்" எனிற மகாத்மா காந்தியின் கருத்தினை சிரமேற் கொண்டு அவரது வழியிலே கிராமங்களையே தளமாக கொண்டு அறவழிப் போராட்டக்குழு பனியாற்றியது.
சுமார் அறுபதுக்கு மேற்பட்ட கிராமங்களை திட்டக்கிராமங்களாகக் கொண்டு அறவழிப் போராட்டக்குழு செயற்பட்டு வந்தது.முழுக்க முழுக்க தமிழர்களையே உள்ளடக்கிய அதுவும் யாழ்ப்பான மாவட்டத்தையே கொண்ட ஒரு தொண்டர் நிறுவனம் ஒவ்வாறு பல திட்டங்களையும் ஆயிரக்கனக்கான பயனாளிகளையும் கொண்டிருந்தது.இதற்த காரனம் ஆரம்ப காலம் தொட்டு ஒன்று வரையும் அதனி. செயலாளராகப் பணியாற்றுகின்ற எம்.கே.ஜீவகதாள் எனிறால் அதுமிகையாகாது ஸ்தாபாகர் கசச்சிதானந்தனி விசு.துரைராஜா (கனடா விதி தங்கவேன் சதங்கராஜா கே.கோபாலகிருவர்னணி செல்வஜோதி என அறவழி ஒயக்குநர் சபையினரும் பாராட்டப்பட வேண்டியவர்களே.

Page 105
மணித அடிப்படைஉரிமைகளைப் பேணுவது மக்கள் ஆட்சியின் முதனிமையான பொறுப்பெண்ற சித்தாந்தம் உலகெங்கும் வேருவர்றி வருகின்றது. இதற்கு அத்தியவசியமானவை தொண்டர் நிறுவனங்கள் என்ற உணர்மையை அறவரிப்போராட்டக்குமவன்
செயற்பாடுகளிலிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும்
தரவினுடைய 25 ஆண்டு காலப்பணிகள் ஆப்வு செப்பப்பட்டு நனைய தணினார்வ தொண்டு TOMLLTTTuMTTTT S L0MMTLaLaLLLLL S LLLTT LS தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களினி பாணிகள் இன்று வடக்குகிறக்கு மாகாணங்களில் அதிகஅளவில் காணக்கூடியதாக ஒருக்கிறது. ஒவை உள்ளுர் அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கள், சர்வதேச அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் ஐ.நா. தொண்டு நிறுவனங்கள் என மூண்று வகைப்பட்டதாகவும் ஒருக்கின்றன.
இவற்றிலே உள்ளுர்நிறுவனங்களை உள்ளடக்கி"யாம் மாவட்டஅரசசார்பற்ற நிறுவனங்களினி இண்ைபம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதும்-இந்த ஒனையத்தின் குரல் இன்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகவும் விளங்குகின்றன.மயும், சுட்டிக்காட்டத்தக்கதே. 90களில் யாய்ப்பாணத்தில் நிலவிய இராணுவ நெருக்குவாரத்தின் மத்தியில் ஒடர்பரும் மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு என யாழ்ப்பானம் ராசா வீதியிலுள்ள ரெட்பான நிறுவனத்தில் இந்த இனையத்துக்த பிள்ளையார் சுழி போடப்பட்டது.
அண்றைய சூழலில் இத்தகைய நிறுவனங்கள் அடிக்கடி சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டன. யாழ்ப்பானத்தில் மட்டுமல்ல கொக்குவில் போன்ற இடங்களிலும் சந்திப்புக்களி நடத்தி வாராந்த அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டு மக்களுக்கான உதவிகள் பற்றி ஆராயப்படும். இச்சந்திப்புக்களின் அறவழிப் போராட்டக்குமவனி சார்பில் நாணி கலந்து கொண்டமையினாலே இதனைக் குறிப்பிடுகின்றேன்)
அண்று தொடர்ந்துநடைபெறும் விமானக்குண்டுவீச்சு வெரஸ் தாக்குதல்கள் போன்றவற்றினாவே யாழ்ப்பானத்தில் உயிரைக் கையில் பிரத்துக் கொணர்ந்தானி நடமாட வேண்டியிருந்தது. இந்த

வளையின் அரச இயந்திரம் நூற்றாக தய்பித்திருந்தது. இதனால் மக்களுக்கு உதவிகளை Lவழயாக கிடைக்கச் செய்வதில் ரவரிப்போராட்டக்கழ போன்றவற்றினர் பணி கத்தானது என்பதனை குறிப்பிட்போக வேண்டும்
மிர் மக்கள் மத்தியில் புரையோரப் போயிருக்கும் "ர்ைடாமை எனினும் கொடிய நோயைக் கட்டுப் நத்துவதற்கு அறவரிப்போராட்டக்குழுவும் பல ന്റെ ീ[] LIbu'L) ബീറ്റ്ര് ബ|| றுக்க நரயாது. ஆலயப் பிரவேசம், தேநீர் கடைப்போராட்டம், பானத்தின் உரிமைப்போர் சங்கானைப் போராட்டம், ரவெட்ர கண்பொள்லையில் சாதி ஒறிப்புப் போர். ட்ருவில் பன்றித்தலைச்சிஅம்ாள் ஆலய உள்நுழைவுப் பாராட்டம்மாவிட்டபுரம் ஆள்யப் பிரவேச போராட்டம் பான்ற பல்வேறு வகையான போராட்டங்கள் புத்தப்பட்டபோதும் சாதி முறை அறிந்து போனதாக நல்லை. அது ஏதோ ஒரு வகையில் தமிழினத்துக்கு TUBILIlulf தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
இ9 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 1959 வரையும் ஈழத்தில் ாதியத்துக்கு எதிரான போராட்டங்கள் பர்மையடைந்திருந்தன, எழுபதுகளில் எழுந்த தமி தசிய விடுதலைப் போராட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்டு தானர்டு நிறுவனத்துக்குரிய பணிகளை மற்கொண்டமையினால் ஒதில் முழுமையாக ஈடுபட gLID LIീL.g.
ாதிப்பிரச்சனையை மையப்படுத்தி உருவான ரவழிப்போராட்டக்குருவும் நாட்ரல் எழுந்த தேசிய நதலைப்போராட்டத்திள் உள்வாங்கப்பட்டு தொண்டு 1றுவனத்துக்குரிய பணிகளை மேற்கொணிட மயினால் ஒதின் முழுமையாக ஈடுபட முடியாமல் JI:'ഝേ'L.g.
என்.கே.துரைசிங்கம் துணைஆசிரியர் ஈழநாடு பரிஸ் (ിന്റെ ന്റെjpg = 8004)

Page 106


Page 107
W&m-
%*如
必W心 動 =洲沙% =队就
Šwww.
吸(\W|\WZ —《成彩"欧
《세司州세%WS物에 鷹%シド= s T-A,§ W W *) 她業娜
 
 


Page 108


Page 109
XXXX-XXXX D ဒွိ *::::::
தென்மராட்சியி தகவல் தொழில்நுட்ப
புதிய அத்தியாடி شر
கனேடிய உலகப் ப 8BFGoal gjaIGTjigo (WUS மற்றொரு செ
añÖrgü SUSITŮ JWE Learning and Resourc
அறவழி வ இல: 29, கைதடி
TCI: @26O 22,659, FITI5
Q77 3.14473O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXX XXX క్రి83
நிதி
ழில் வணிகர் மன்றம்
SS XXXXXXX్ళ
*XXXXXXXXXXXN
ல்கலைக்கழக C) BelgryGUNGANTILLGOTTGOT
யல்திட்டம்
UITLS SOLDU /

Page 110
ஜ் ஆறவழி போராட்டக் குழுவினி புதிய
எமது இணிய வாழ்த்துக்கர்.
ཡོད།། *
UTILEFTSZIEuösi, gigellsvai
1 SIGVISTätig N காகிதாதிகள், அலுவ ஒரே இடத்தில் பெற்று ܐܠܐ காகிதாதிகள் விற்பனை
ஆசீர் வணிக ZKSEER VRENIG
530, 202 GH. C.
அறவழியின் புதிய செயலக
GTLD Thi
515. UGIGO Lńlds Corii LE
酸
05, மிர்சார
Aà யாழ்ப்ப శీ நியூ (S கண்டி ஆ T P 060212989 சாவக
assessessssss
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

செயலகத் திறiபு விழாகீைr
ங்களுக்குத் GSSVISLILUTTSUT
ETT லக உபகரணங்களை 雞 க் கொள்ள நாடுங்கள் Tயில் முன்னோடிகள்
க நிலையம் IR NO AR YRA
கே. எஸ். வீதி, TIUKJILÉ.
கட்டடத் திறப்பு விழாவுக்கு IIIIIfltEéil
ன் நகை வியாபாரத்தில் கால அனுபவமும் தேர்ச்சியும் ரே நிறுவனமாகத் திகழ்வது
ானம். 卒
வீதி, ằGäff| T. P: 0777723021
eeeeeee
222s2S2 asaasas

Page 111
அறவழிப் போர மக்கள் சேவைக பெருகிட எமது
உங்களுக்குத் தேவைய மளிதைப் பொ நாடவேண்டி
அறவழி போ மக்கள் சேவைகள் ெ
உங்களின் ே ஆயுள்வேத முறைப் சிகிச்சைகளைப் ( நலமுடன் வாழ
திேபர் : டாக்டர் திருமதி ஆரம்பகர்த்தா அமரர் பை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாட்டக் குழுவின் 5ள் மென்மேலும் நல்வாழ்த்துக்கள்
ான அனைத்துவிதமான
* If A =
قی_F
வீதி, ச்சேரி.
ராட்டக் குழுவினி ருகிட எம் வாழ்த்துக்கள்
நாப்களுக்கு படியான மருத்துவ பெற்று வாழ்வில்
இன்றே நாடுவீர்

Page 112
Kandy R chawaka
சாவகச்சேரி பலநோக்குக் கூட் கூட்டுறவே. எமது சே
நுகர்ச்சிசேவை . கிராமிய ஆங்கிசேலுை
எரிபொருள்நிலையசேவை சூதிரை STLD5 Safap.
kloos: Aன் திே
 
 
 
 

டுரவுச் சங்கம் - சாவகச்சேரி
நாட்டுயர்வு
ാഖ്
கூட்டுறவு நகர்சேவைகள்
2. தீட்டுமின்திளக்குகள் 5. ജൂീuങ്ങ്, குளிர் கரி 4 அழகுசாதனப்பொருட் தி காலன் ஆதை 6, 155 goals 7. பலசரக்குப் பொருட்கள்
ULTITULUIDTEGUT GIGGU
že SDSS ERE
260-22s 3282 kā 14-02-97

Page 113
புதிய கட்டத்தி
 
 
 

ஆடவர்களுக்கு ஏற்ற னையும், விளையாட்டுப் பொருட்கள் றும்
நகளையும் பெற
ப்பு விழாவிற்கு இதுக்கள்=

Page 114
தென்மராட்சியில் புகைப்படத்துரை அனுபவமும், துெ கொண்ட 8 ஸ்ரூடியோ
உங்களின் புகைப்
 
 
 

LL SSLS L L S S A S S AAAAS LL L S L L L AAASA LSL L SS SLLLSSSLL LSSLLS S SSLS S
tajo1.
芮L函Togn函 யில் தேர்ச்சியும், ாழில்நுட்பவியலும் A
ஒரேயொரு
இதுவாகும் படத் தேவைகளுக்கு 三 Iங்கள்
ரூடியோ =
இல:14. கண்டி வீதி,
froisiéff. Α -

Page 115
அறவழிப் 8ர மக்கள் சேவைகள் எப
أميع المدمني9 أميدانم2 §§ ၆ၾဇာဂözJinan ன்ே Q
 

ராட்டக் குழுவின் ருகி, எம் வாழ்த்துக்கள்
PhyఎనిమిగిJaంగ్రిడ@* (b) Glomet UACO)en లీ, Organanరీ υήγάζlaΛοήκη

Page 116
உங்களுக்குத் தேவை * கம்பி வை ή பெயின்ற் )6 à d5ÎLLû جقه 4. கூரைத் த f, 695 600îl Goc f. PVC fH
ܐܶܬ݂ܶܛܥܠ ܐܠ ܐܛܠ ܐ
(s. ARog Tp : 021 222 5865 گھر
 
 

ILLIITGOT BFB5ONGígLDTGOT
ககள் A. 5)1600&d561
பாருட்கள் 5მნცbმნ6lí
கைகள் ݂ ݂ ݂ பிங் வகைகள் கி
ஒரே இடத்தில்
விலையில்
ყჯჯ& 缀
ନିଃସ୍ଥ ଝୁମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଡ) ܘܼܼ ܨܵܝܵ ܵܠ

Page 117
翌灰T 魏 அறவழிப் போராட்டக்
S. புதிய கட்டடத் தி
எமது உளங்கனிர்
rつ உங்கள் இற்: GFuj60556
A.
வர்த்தக நிறு
அலுமினியம் éഖങ്ങങ്ങ8ബ്ര5 Вајараџилау அனைத்து வ ஒரே இடத்தி நியாயமான பெற விஜயம்
இல: 248/1 கே. யாழ்ப்ப
TP. O.22
 
 

றப்பு விழாவிற்கு ந்த வாழ்த்துக்கள்
B. ܓܐܯ
வனங்களின்
பொருத்துதல் குத்
@
5 paslar (NVIDAG)
கையான உபகரணங்களையும் 和 விலையில்
செய்யுங்கள்
6. எஸ். வீதி, ானம்,
22:3379

Page 118
அறவழியின் புதிய GlafHIGNSağ திரு மதுஅன்பான வாழ்த்துக்கள்
|- ஆயுத உபகரண
ஒரே இடத்தில் நம்பிக்கையு
ஜோய் காட்ெ
2リ
அறவழியின் புதிய செயலகத் திறப்பு விழாவு
மது பின்பான வாழ்த்துக்கள்
கடற்தொழிலாளர்கள்
மீன்பிடி உபகரணங்
fluIIIUIOMa) afla DGPu
விஜயம் செப்யுங்கள்
 
 
 
 

பன்பெற்ாக் ລກສໄລ
பெறறுக
பயர் ஸ்றோர்ஸ் எஸ் விதி = பாது
பில் பெற்றுக் கொள்ள
ந்தரா ஹேட்ஸ் 红H[翠、T役、宜D盈S(
14 ஆஸ்பத்திரி வீதி யாழ்ப்பாணம் 7048.פ.פ.ם 1פ0 = נאם$ בחלל.

Page 119
அறவழியின் 鬥
புதிய கட்டடத் திறப்பு விழாவிற்கு
வார்க்காக்கள் 量 ഋണ !ട്ടു ಡಾ.
■
அறவழி போராட்டக் குழுவின் பு
ཚང་ཡོད་) எழுது இதயம்க
உங்கள் வீடுகள்,
மினி பொருள்கள் யாழ்பாணத்தில் நா.
JAFFNA EL
No 6, Sta
Jaf Tel. O21-222-2353
FOX, O2-222-2552
 
 
 
 
 

T
■
ಙ್ಗನ್ತ*、 5500 Egali.
:
ார்ாேன்றவற்ை
திய கட்டடத் திறப்பு விழாவிற்கு Eந்த ஆசிகள்
அலுவலகங்களினி ர் தேவைகளுக்கு வேண்டிய ஒரே இடர்
66dangosé
ECTRICALS
nley Road, fina.

Page 120
[-st (surfinelefon.
General Hardware Merchants GSuppilers
NO. 5O 52, Sfar)
TP, O22222C52
>திருழிஇஜிழ்டுப் புடவைகள்
భక్ష్ పపు நரிக நங்கையர்க ※※ SXXX°
ಇ%" abéಹtab a Tel
後 ஆடவர்களுக்க
சிறுவர்க
Tel, O77-3107599
 
 
 
 
 
 
 

Agricultural
PVE Bings Buildings Materials
ey Road, Jaffr2a
ஒருக்கான சாறிகள், சல்லார் கமீஸ்,
எம்
ான ஜீன்ஸ் சேட்டுக்கள்
ஞருக்கான உடுப்புக்கள்
சாவகச்சேரியில் உகந்த

Page 121
D T | | | | | | | | | | | | | E | | | | | |
யாழ்ப்பாணத்தின்
69, கஸ்தூர் Tp : 021 222 2813 யாழ்ப்ப MÉTO
 
 

கான சைக்கிள்களையும்
ខ្ញាប័យខ្លះសំយ៣p1លំ [[0], flaាលសំ கொள்வனவு செய்ய
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 5 (6/7-66/672u/ SBLüö
TITLED

Page 122
7Uts se。世 (ဖီခးဧqpf
YOUR
PARTNGR
N 6
T
SOLUTION
ܓܐ؟
Compate
Kasthuriy Jaf
| Tel O212
 
 
 

Worlů (Pv6)ů
Var ROaC fra.
22 2674,

Page 123
இ நினைவு மலர்கள் ஐ ஏனைய சஞ்சிகைகள்
போன்றவற்றை நவீன
அழகுற அச்சிட்டுப்பெற்
ரறிருஇர குத்குகுறி
வைத்தியசாலை வீதி LDL (66ils),
ᏚᏯ
GᏍ G சாவகச்சேரி, 4
SW 颐
 
 
 

அறவழி இராட்டக்அள்
ரதிகள் ந ைசேவைகளுக்கு எழுது இதய பூர்வ வாந்த்துக்கள்
களுக்குத்-தேவையான ருமண அழைப்பிதழ்கள். நீராட்டு விழா அழைப்பிதழ்கள். புகள் r ர், மலர்கள்

Page 124


Page 125
நன்றி yies
அறவழிப்போர பூதி திசரிதை đDupựử) (LRUC கட்டடத் திறப்பு குறித்து வெளி நினைவு மிஞ்ச ஆசிசீவிசர்திக விளம்பரங்கர், மற்றும் கட்டுை வழங்கிய பெரு
இர் தஞ்சரிதுை வைக்க பேருத வழங்கிய அணி கண்பர்களுக்g
ரஞ்சரியைச் சி அவிவப்போது ஆக்கபூர்வமான
ஆைோசனைத வழங்கியவர்க
மஞ்சரியின் இ
துேறுைகதிை"
அசிசிட்ரு நூர் "ரத்துர்ை அசீசு நிறுவனத்தாரு όντιο இதயபூர்வமான நிதிநிதரை
காணிக்கையா
அறவழிப்
போ

ாட்டத்துழுவினர் மற்றும் கற்றன்வனப் பயன்பாட்டு )
விழா ரிடப்பட்டுர்ைா ரிக்குத
ரதரதி" நந்தகைகளுக்கும் .
வெளியிட்டு
வி
50 . . . . . . . . . . . .
திருக்குச் . . . . . . . . . . . .
சிசுப்பதிவு
இதுற
திர
፵ùዕ”
தக்தர்

Page 126


Page 127
Englig ogi. Fil:
Iািঢ়RITA இடு
இலவச சேவிஸ் 1, 23
но”?ов4іio/ып
 

riவிற்றனை

Page 128
Ramon Printer, - He
 

pital Roedd addUvilU.