கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இந்து தருமம் 1990-1991

Page 1
பேராத
இ
கம்,
ஜ்
நது மாணவ
 

னைப் பல்கலைக்கழகம் 1990/91

Page 2
2f 7es
KÄRUNÄN
Νο. 122, Colo
KAN

2ompliments
TEY & CO
mbo Street,
DY
G.V 2 2 5 3 7

Page 3
*மேன்மை கொள் சைவந்தி
இந்து
இதழாசிரியர்: ெ
இரண்டாம் ஆண்
இந்து மானவர்
ப்ேராதனைப் ப
பேராத

விளங்குக உலகமெல்லாம்??
தருமம்
சல்வன். மு. ரவி ாடுகலைப்பியம்
சங்கம் 1990/91 ல்கலைக்கழகம்
னை

Page 4
of U
கலைமாதும் திருமாதும் களித்ே கவின்பேராதனைநகர்
நிலையான நற்கல்வி கலையின் நெஞ்சுருகும் பக்தருக்ே
தலையான தண்டமிழின் ஊஞ் தமிழ் குறிஞ்சிக் குமரன
மல்ைமீதில் பாரதத்தை எழுது மதகரியின் செஞ்சரை
அட்டையில் : விநாயகப் பெருமான்
அட்டைப்படத்திற்காக ட பட்ட ஒவியங்களில் தெரிவு செய்
2ம்ஆண்டு மிருக வைத்திய பீடம் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம் பேராதனை.
 

രംഭ
த வாழும்
ல் கோயில் கொண்டு
ஞானம் க அருளும் சேந்தன்
ச லேறித் வன் கனிந்தே யருள
ம் ஞான னம் காப்பதாமே.
மாணவர்களிடமிருந்து பெறப் யப்பட்டது.
இதனை வரைந்தவர்:
செல்வன். எஸ். சுசந்தன்

Page 5
இதழி னு ள் ள டங்கி -
ஆத்மகனானந்த சுவாமிஜியின்
Vice Chancellor's message
இந்துசமய கலாசார அலுவல்கள்
பெருந்தலைவர் பெருமையுடன்
பெரும்பொருளாளர் பேருவகை
தலைவர் தருகின்றார்
செயலாளர்கள் செப்புகின்றார்க
கடந்த வருட இதழாசிரியரின் இதழாசிரியர் இயம்புகின்றார்
இந்துமாணவர் சங்க செயற்குழு குறிஞ்சிக்குமரன் ஆலய பொறுப்பு
செயற்குழு படமும் விபரமும்
பொறுப்பாண்மைக்குழு படமும்
கிருஷ்ண வழிபாடு
ஈழமும் மரவணக்கமும்
ஒரு பொம்மலாட்டம் நடக்கிறது
இலக்கியமும் இறைபுகழும்
சைவசித்தாந்தம் பற்றிய
சில அறிமுகக் குறிப்புகள்
மதசுதந்திரம்

இரு ப் ப ைவ
ஆசியுரை ... i
திணைக்கள
பணிப்பாளரிடமிருந்து . i
வாழ்த்துவது - iv
புடன் அளிப்பது . . . . V
... vi.
Gir ... vii
கனிவான இதயத்திலிருந்து ... viii
— іх
வும் பாண்மைக் குழுவும் അ X
---- Ki
விபரமும் ... xii
பேராசிரியர் சி. தில்லைநாதன் ... கலாநிதி சி. க. சிற்றம்பலம் ... 9 செல்வன். வே. சிவகுமார் . ... 1
கலாநிதி துரைமனோகரன் ..。25
கலாநிதி அம்பலவாணர் சிவராஜா .. 31
செல்வன். சு. சத்தியகீர்த்தி ... S7

Page 6
ஆத்மகனாநந்த சுவா
-up
*சமய உணர்வுகளை மனித விட்டால் என்ன நேரிடும்,? மன கூட்டமாகி விடும்’ என்று கூறுவ ஆகவே, மனிதன் மிருக உணர்வு புள்ள வாழ்க்கையை வாழ வழி நோக்கமாகும். அத்தகைய உயர் வகைகளில் வெளிப்படுத்த, பேரா இந்து மாணவர் மன்றம், ஒவ்வெ என்னும் பெயரில் ஒரு ஆண்டு ப
பாராட்டத்தக்கது.
இந்த ஆண்டின் மலர் சிற வாழ்த்துக்கள்!
இந்த நன்முயற்சியில் ஈடுபட் வாழ்த்துகிறேன்.
இராமகிருஷ்ண மிஷன் (கொழும்புக்கிளை) 40, இராமகிருஷ்ண வீதி, கொழும்பு - 6
(i)

மிஜியின் ஆசியுரை
சமுதாயத்திலிருந்து நீக்கி த சமுதாயம் ஒநாய்களின் ார் சுவாமி விவேகானந்தர், களுக்கு இரையாகாமல், பண் வகுப்பதுதான் சமயத்தின் ந்த லட்சியத்தை ப ல் வேறு தனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் ாரு ஆண்டும் “இந்து தருமம்" லரை வெளியிட்டு வருவது
) ப்பு ட ன் விளங்க என து
-டுள்ள நல்லுள்ளங்களையும்
அன்புடன்
சுவாமி ஆத்மகனாநந்தா

Page 7
VICE CHAN
MESS
I wish to congratulate t of the University of Perad publish the Annual Journal the year 1991.
I am happy to note t engaged in promoting religic within the University, durin
I wish the society-all su
(ii)

CELOR”S
AGE
he Hindu Students Union
eniya for their efforts to The Hindu Dharmam for
hat this Union has been
us and cultural activities
g the past years.
cCCSS
Professor J. M. Gunadasa

Page 8
இந்துசமய கலாச திணைக்கள பணிப்
பேராதனைப் பல்கலைக்கழ றம் வெளியிட்டு வரும் "இந்து மலர் இந்து மதம், இலக்கியம், துறைகளில் பல ஆய்வுக் கட்டு கின்றது. அங்கு பயிலும் மான கருத்துக்களையும் வெளியிடுவதற் சஞ்சிகை விளங்குகின்றது. அறி தும் 'இந்து தருமம்' பெரு மதிப்
1991ம் ஆண்டின் இதழ் சி
மகிழ்வடைகிறேன். "இந்து தரு என வாழ்த்துகிறேன்.
(iii

ார அலுவல்கள் பாளரிடமிருந்து.
கத்தின் இந்து மாணவர் மன் தருமம்' என்னும் ஆண் டு கலைகள், பண்பா டு ஆகிய ைெரகளை தாங்கி வெளிவரு னவர்களின் எண்ணங்களையும் )கு ஏற்றதொரு களமாக இச் ஞர்களிடத்தும் மாணவரிடத பை பெற்றுள்ளது.
றப்புற வெளிவருவதை அறிந்து
மம்’ பல்லாண்டுகள் வாழ் க
க. சண்முகலிங்கம், பணிப்பாளர்

Page 9
பெருந்தலைவர் பெருமை
6TLD5. அறிவுக்கு எட்டிய காலம் முதல் ஆற்றலிலும் தொடர்ந்து வளர்ச்சி பெற்று பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் தவிர் விலக்கானவை அல்ல.
இந்து தருமம் தொன்மையானது, ஆயி யார் வாய்க்கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்ே பாட்டுக்கு அமைய புதிய பல நற்சிந்தனைகை சிறப்பினைக் கொண்டது.
பல்கலைக்கழகச் சமூகத்தினர் புத்திT6 பாதையில் எடுத்துச் செல்பவர்கள் . செல்ல கழகத்தைச்சார்ந்த இந்து சமூகத்தினரின் த்தின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு ஒரு சாதனமாக
தொடர்ந்தும் எமது இந்து மாண6 குறிஞ்சிக்குமரன் அருள் புரிவாராக.
வாழ்க மாணவர் திரு ப்பணி
பொறிசார் எந்திரவியற்றுறை பொறியியற் பீடம் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம் பேராதனை.
(1ν

யுடன் வாழ்த்துவது . . .
இற்றைவரை மனித சமுதாயம் அறிவிலும் வருவது கண்கூடு. இவ்வளர்ச்சியின் போது க்க முடியாதவை. இவ்விதிக்கு சமயங்களும்
னும் காலப் போக்கில், ‘எப்பொருள் யார் பொருள் காண்பது அறிவு’ என்ற கோட் ள தன்னகத்தே அணைத்து வளர்ச்சி கண்ட
விகள், மனித சமுதா ய த் தை வளர்ச்சிப் வேண்டியவர்கள். பேராதனைப் பல்கலைக் வெளியீடான "இந்து தருமம்" நமது சமூக அமைந்திட வேண்டுமென வாழ்த்துகிறேன்.
வர்களின் முயற்சி திருவினை ஆக இ னிய
வாழ்க நமது சமுதாயம்!
கலாநிதி து. விநாயகலிங்கம்

Page 10
பெரும் பொருளாளர் பே
பேராதனைப் பல்கலைக்கழக தொண்டுகளில் “இந்து தருமம்" வெ6 இம்மலர் வெளியிடுவதற்கு உதவி செய மான பாராட்டுகளைத் தெரிவிப்பதோ
அருள் கிடைக்க வேண்டுமென பிரார்
பல்வைத்திய பீடம் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
(v)
إر

ருவகையுடன் அளிப்பது.
இந்துமாணவர் சங்கத்தின் புனித ரியீடு மிகச் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். ப்த யாவருக்கும் எனது மனப்பூர்வ டு அவர்களுக்கு குறிஞ்சிக்குமரனின் த்திக்கிறேன்.
வைத்திய கலாநிதி வி. விஜயகுமாரன்

Page 11
த ைல வ ர் த ரு கி ன் ற
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் ( இந்து மாணவ சங்கம் செய்த செய்கின்ற ச எடுத்துக்காட்டாக அமைந்து வந்துள்ளன. தன் காரணமாக வெளிவராமல் இருந்த இ “இந்து தருமம்" கடந்த வருட செயற்குழு? தொடங்கியது. அதேபோன்று தற்போதை) யிலும் இவ்விதழை வெளியிடுகின்றோம் என் என்ற முறையில் மிகுந்த பூரிப்படைகிறேன். ஆலய நிர்வாகம் தொண்டுகள் என்பவற்றுட6 சமுதாய பணிகளிலும் ஈடுபடுகின்றது என்ப
மேலும் இவ்விதழை நாம் வெளியிடு பரப்புவதோ அல்லது பழைய ஏடுகளில் உள் சுரிப்பதோ அல்ல. இன்றைய எமது பல்கை நிலவுகின்ற கருத்துக்களை நவீன சமுதாயத் மாக மாணவர்கள், விரிவுரையாளர்கள் பேர தலே முக்கிய நோக்கமாகும். இவ்வாலயம் எ எண்ணம்ஒவ்வொரு மாணவன் மனதிலும் எ ஆக்கபூர்வ பணிகளில் முழுமையாக ஈடுபட
மேலும் எமது ஆலய அலங்கார உ எமக்கு சகல விதத்திலும் உதவிய பழைய பினர்களுக்கும், எமது நிலையை அறிந்து எ சகோதர சகோதரிகளுக்கும், எமக்கு உறுதுை பெருந்தலைவர் கலாநிதி. து. விநாயகலிங்க வைத்திய கலாநிதி. வி. விஜயகுமாரன் அவ பேராசிரியர் சி. தில்லைநாதன் அவர்கட்கும் எமக்கு தேவையான உ த வி கள் புரிந்த பூசகர் சிவபூரீ. பா. நித்தியானந்தக் குரு ச் நன்றிகளைத் தெரிவிப்பதோடு இந்து மா? தற்கு எல்லா சேயற்குழு உறுப்பினர்களும்” தையிட்டு மிகுந்த பெருமிதமும் அடைகிறே
வாழ்க இந்து த
வளர்க மாணவ
நல்
பொறியியற் பீடம் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்

மக்கிய மாணவர் அமைப்புகளுள் ஒன்றான மயப் பணி க ள் எம் சமுதாயத்திற்கு ஒரு சில ஆண்டுகள் இடையூறுகள் பல ஏற்பட் து மாணவ சங்கத்தின் வருடாந்த இதழான பின் முயற்சியால் மீண்டும் வெளி வ ர த் செயற்குழுவும் பல சிரமங்களுக்கு மத்தி பதில் மேற்படி மாணவசங்கத்தின் தலைவர்
இம்முயற்சியானது இந்து மாணவர் சங்கம் ண் மாத்திரம் நின்றுவிடாது ஆக்கபூர்வமான தற்கு ஓர் தகுந்த சான்றாக அமைகின்றது.
}வதன் முக் கி ய நோக்கம் இந்து சமயத்தை ாள இதி காச புராணங்களை தி ரு ம் ப பிர லக்கழக மா ன வ சமுதாயத்தினரிடையே திற்கேற்ற வகையி ல் ஒருமுனைப்படுத்துமுக ாசிரியர்களின் எண்ணக்கருக்களை வெளியிடு மது ஆலயம் இந்த சங்கம் எமது சங்கம் என்ற ழவேண்டும் அப்போதுதான் மாணவ சங்கம்
முடியும்.
ற்சவ காலத்திலும், விசேட உற்சவங்களிலும் இந்து மாணவர் சங்க செ யற் குழு உறுப் மக்கு உற்ற துணையாய் நின்ற சக மாணவ ணையாய் இருந்து ஊ க்கு விக் கும் எமது ம் அவர்கட்கும் எமது பெரும் பொருளாளர் ர்கட்கும் பொறுப்பாண்மைக் குழுத்தலைவர்
ம ற் றும் அங்கத்தவர்க்கும், அவ்வப்போது இந்து பட்டதாரிகள் சங்கத்தினர்க்கும் ஆலய க ஞ க் கும் எ னது ம ன ப் பூர் வ மா ன ணவ சங்கத்தினை ஒராண்டுகாலம் நிர்வகிப்ப என்னோடு தகுந்த முறையில் ஒத்துழைத்த
T.
iருமம் * தம்பணி
ாறி
செல்வன். செ. இரவீந்திரநாதன்
vi)

Page 12
செயலாளர்கள் செப்புகின்ற
பேராதனைப் பல்கலைக்கழக வரலாற் னல்கள் பல நேர்ந்த வேளையிலும் இனிது மாணவ சங்கம். இவ்வாண்டு செயற்குழுப் பாக எதுவும் செய்ய முடியாவிடினும் எம் : முறையும் இந்து மாணவ சங்கத்தின் வருட கள் கரங்களில் தவழ விடுகின்றோம் என்பன மெங்கணும் அமைதிநிலவி அடுத்து வரும் க வான கருத்துக்கள் இடம் பெற்று இனிதே சமுதாயமே! இணைந்து தோள் கொடுப்பா
நன்
செல்வன். வ. ப செல்வி, ରଥs. { (இணைச் செயல
இந்துமாணவர் சங்கம் பேராதனை பல்கலைக்கழகம்
(v,

060 TT. . .
றுடன் பின்னிப் பிணைந்த வகையில், இன் 0 சேவையாற்றி வந்துள்ளது எமது இந் து பொறுப்பேற்ற எம்மால் சிறப்பாக குறிப் தகுதிக்கு எட்டிய வரையில் பணிபுரிந்து இம் ாந்த இதழான “இந்து தருமத்தினை” உங் தையிட்டு பெருமகிழ்வு கொள்கிறோம். அகில ாலங்களிலும் இந்த “இந்து தருமம்" இசை வெளிவந்து புகழ்பெற இனி வரும் இளைய
Furt's
ாறி
வகரன் - 3ம் ஆண்டு/பொறியியற் பீடம் கிருபாலினி - 3ம் ஆண்டு/பல்வைத்திய பீடம் ாளர்கள்)

Page 13
கடந்த வருட இதழாசிரியரி கனிவான இதயத்திலிருந்து
பேராதனைப் பல்கலைக்கழக குறிஞ்சி தான பங்கு வகிக்கும் இந்து மாணவர் சங்க தருமம்" வெளியிடப்படுவது கடந்த வருட மகிழ்ச்சியளிப்பதாகவுள்ளது.
1983 இல் இனக்கலவரத்தால் மிகவும் இல் புனரமைக்கப்பட்டு புனருத்தாரண கு செய்யப்பட்டது. அத்தருணத்தில் நடைமு வெளியிடப்பட முடியாமற் போய்விட்டது. கழகங்களில் ஏற்பட்ட அமைதியின்மை போ வெளியிடப்பட வேண்டிய மேற்படி நூல் ெ திருவருளால் 1989/90 இற் செயற்குழுப் .ெ கொள்ளப்பட்ட கடும் முயற்சியினாலும், அய பெருமக்கள் பொருளாதார உதவி செய்தை மேற்படி நூல் 1990 இல் அச்சேற்றி வெளிய
இந்து மாணவர் சங்கத்தின் அங்கத்த பவங்கள் எண்ணிலடங்கா. பல வருடங்களி பட்ட எமக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளும், அ அவற்றை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பத நம்புகிறோம்.
தொடர்ந்து வரும் சங்கங்கள் தமது ட வேண்டுமென்ற பேராவலுடன் மீளவும் ஆ முறையும் தொடரப்படுவதையிட்டுப் பெருை பணிகளை செவ்வனே நிறைவேற்றக் கூடிய ஒப்படைத்துள்ளோம் என்ற திருப்தியும் ஏற்
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்திற் கல் பெற்றுக் கல்விமான்களாக இரு ப் பது எல் அவர்களுக்கு விடுக்கும் வேண்டுகோள் யா மொன்றை ஆரம்பிக்கவென இந்துப்பட்டதா மனப்பூர்வமான ஆதரவு நல்க வேண்டும் என் களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவரும் இவ்:ே மேற்படி நடவடிக்கைக்கு, முன்னர் கல்விபயி மாணவர்களும் ஆதரவளிக்க வேண்டுகின்றே
தொடர்ந்து வரும் செயற்குழுவினரது லாம்வல்ல குறிஞ்சிக்குமரன் திருவருளை வே
(vi

65T
• * * إلا
க்குமரன் ஆலயத்தின் பரிபாலனத்தில் பிர
கத்தினரின் முயற்சியால் இம்முறையும் “இந்து செயற்குழுவாகவிருந்த எம க்கு மிக வும்
பாதிக்கப்பட்ட குமரனது ஆ ல ய ம், 1986 ம்பாபிஷேகம் அவ்வருட செயற்குழுவினால் 1றைச் சிக்கல்களினால் கும்பாபிஷேக மலர் தொடர்ந்துவந்த வருடங்களிலும் பல்கலைக் ன்ற பல காரணங்களினால் வருடாவருடம் வளிவராமற் போனது. எனினும் குமரன் பாறுப்பையேற்ற எமது சங்கத்தினால் மேற் பராத உழைப்பினாலும் பல வர் த் த க ப் மயினாலும், பல வருடங்களின் பின்னர் பிடப்பட்டது.
வராக இருப்பதன் மூலம் நாம் பெற்ற அனு ன் பின் இந்து தருமத்தை வெளியிடப்புறப் னுபவங்களும் தற்போதைய சங்கத்தினருக்கு ற்கு எடுத்துக்காட்டாக அமையும் என வே
தவிக்காலங்களில் நூல் வெளியீடு செய்ய ரம்பிக்கப்பட்ட மேற்படி கைங்கரியம் இம் மப்படுவதுடன் குறிஞ்சிக்குமரன் ஆ ல ய ப் உறுப்பினர்களிடமே எமது பொறுப்புக்களை
படுகிறது.
விபயின்ற பலர், பல துறைகளிலும் பிரசித்தி லோருமறிந்ததே. இச்சந்தர்ப்பத்தில் நாம் தெனில் ஆலயத்திற்கு நிரந்தரமான நிதிய ரிகள் சங்கம் மேற்கொண்டுள்ள முயற்சிக்கு பதே. பல்கலைக்கழகத்தில் இந்து மாணவர் வளையில் இந்துப்பட்டதாரிகள் சங்கத்தின் ன்ற மாணவர்களும், தற்போது கல்விகற்கும் 3.
செயற்பாடுகள் சுமுகமாக நடந்தேற எல் 1ண்டுகின்றேன்.
சா. வாகீசன் மூன்றாம் வருடம்விவசாய பீடம் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்

Page 14
இதழாசிரியர் இ
குறை தீர்க்கும் குறிஞ்சிக் குமரனின் தி இந்து மாணவர் சங்கத்தினால், ஆண்டுதோ யான “இந்து தருமம்" இம்முறையும் வெளி
மேன்மை கொண்ட சைவத்தின் தொ என்ற ஆசையில் இருக்கும் சைவ சமயப் பற் பெருந்துணை புரியும் என்பதில் எமக்கு எவ்வ யில் இவ்வாறான ஒரு முயற்சியில் தடைகள் களை எல்லாம் தாண்டி இச் சஞ்சிகை வெளி
*இந்துதருமத்தினை' சிறந்த ஒரு சமய இப்பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் சைவச மாணவர்களுக்கும் இருக்கின்றது என்பதை நீ வரும் ஆக்கங்கள் அமைந்திருக்கின்றன எனி இச்சந்தர்ப்பத்தில் எமக்கு தங்களின் பல்வேறு நல்கிய விரிவுரையாளர்களுக்கும், மாணவர்க நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன
மேலும் இச் சஞ்சிகையின் வளர்ச்சிக்கு களை வழங்கியவர்களுக்கும் இந்து மாணவர் கொள்ள விரும்புகிறேன்.
எனது இக்கட்டான நிலை கண்டு பல் கையின் வெளியீட்டிற்கு, என்னைவிட அதிக செல்வன். வ. பவுக்ரன் அவர்களுக்கு எனது தோடு, இச் சஞ்சிகைக்குத் தேவையான விள உறுப்பினர்களுக்கும், சக மாணவர்களுக்கும் வள்ளல்களுக்கும், இந்து மாணவர் சங்க ச விரும்புகிறேன்.
“யாமிருக்கப் பயம் ஏன்" என வரும் கொள்ளும், இக் குறிஞ்சிக் குமரனின், அரு கையினை எமக்கு பதிப்பித்துத் தந்த 'செனி கின்றோம்.
'வாழையடி வாழையாக" வடிவேல
சஞ்சிகை எதிர்வரும் காலங்களிலும் மேலும் விடைபெறுகிறேன்.
நன்
*மேன்மை கொள் சைவ நீ
கலைப்பீடம் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
(ix

யம்புகின்றார்.
ருவருளால், பேராதனைப் பல்கலைக்கழக றும் வெளியிடப்படும் இந்து சமய சஞ்சிகை பிடப்படுவதையிட்டு மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
ன்மையை அகில மும் உணர்த்தவேண்டும் றுள்ளவர்களுக்கு, எமது இம் முயற்சி, பித சந்தேகமுமில்லை. இன்றைய சூழ்நிலை எற்படுவது இயல்பே. எனினும் இத்தடை யிடும் முயற்சி கைகூடியுள்ளது.
சஞ்சிகையாக ஆக்கவேண்டும் என்ற அவா, மயத்தைச்சார்ந்த விரிவுரையாளர்களுக்கும் ரூபிப்பதாக இவ் வருட சஞ்சிகை சுமந்து ன் அது மிகையாகாது என நினைக்கிறேன். று கருமங்களுக்கு மத்தியில் ஆக்கங்க ைள ரூக்கும் இந்து மாணவர் சங்கத்தின் சார்பில் W。
தங்களின் இதயபூர்வமான ஆசிச் செய்தி சங்கச் சார்பில் நன்றி ைய தெரிவித்துக்
வேறு கடமைகளுக்கு மத்தியில், இச் சஞ்சி பங்களிப்பு செய்த எமது சங்க செயலாளர் தோழமை நிறைந்த நன்றிகளை கூறு வ ம்பரங்களை சேகரித்துத் தந்த எமது சங்க விளம்பரங்களைத் தந்து தவிய கொடை ார்பில் நன்றி யை தெரிவித்துக் கொள்ள
) அடியவர்களை எல்லாம் அரவணைத்துக் ட் கடாட்சத்தால் நிறைவேறிய இச் சஞ்சி த்' அச்சகத்தினருக்கும் நன்றியை தெரிவிக்
னின் திருவருளால், வெளியிடப்படும் இச் பொலிவு பெற்று, திகழ வேண்டும் என கூறி
Aĵo
தி விளங்குக உலகமெலாம்"
மு. இரவி இதழாசிரியர்
}

Page 15
பேராதனைப்
இந்து மாணவர் சங்க
பெருந்தலைவர்:
பெரும் பொருளாளர்:
தலைவர்: துணைத்தலைவர்:
இணைச்செயலாளர்கள்:
இளம்பொருளாளர்:
இதழாசிரியர் நூலகர்
குழு உறுப்பினர்கள்:
கலாநிதி. து. விநா வைத்தியகலாநிதி. செல்வன். செ. இ செல்வன். பொ.
செல்வன். வ. பவ செல்வி. செ. கிருட செல்வன். க. நல் செல்வன்" மு. ரவி செல்வன். த. ரிஷி செல்வன். ச. விஜ செல்வன். ந. கிரு செல்வி. கி. சிவம
குறிஞ்சிக்கும பொறுப்பாண்ை
தலைவர்: đều Trg}fiuử { பொதுச் செயலாளர் திரு. வ. நந்: பொருளாளர் திரு. க. பாலி (இந்துப் ப
உறுப்பினர்கள்: 1) Gugm6fluff g
2) பேராசிரியர் ( 3) கலாநிதி வ. மு 4) திரு. V. பால (அகில இல 5) திரு. அ. துன் מL ש$8 מL) 6) கலாநிதி து.
(இந்து மா 7) வைத்திய கல (Djögl LDrr 8) செல்வன். ெ (இந்து மா 9) செல்வன். வ (இந்து மா 10) செல்வன். க (இந்து மா 11) செல்வன். ஞ (இந்து மா
(

பல்கலைக்கழக
5 செயற்குழு 1990/91
ாயகலிங்கம்
வி. விஜயகுமாரன்
ரவீந்திரநாதன்
மகாதேவன்
&fsör
லைநாதன்
ந்திரன்
யமோகன்
பாகரன்
ரன் கோவில் மக்குழு 1990/91
.ே தில்லைநாதன்
தகுமார்
தாசன் ட்டதாரிகள் ஒன்றியப் பிரதிநிதி) ந. யோகரட்ணம்
வே. இரவீந்திரன் முத்துக்குமாரசுவாமி
சுப்ரமணியம் லங்கை இந்து மாமன்ற தலைவர்) ரைசுவாமிப்பிள்ளை ாகாண இந்து மாமன்ற தலைவர்) விநாயகலிங்கம் ணவர் சங்க பெருந்தலைவர்) ாநிதி வி. விஜயகுமாரன் ணவர் சங்க பெரும் பொருளாளர்) ச. இரவீந்திரநாதன் னவர் சங்க தலைவர்)
1. பவகரன் ணவர் சங்க செயலாளர்) . வல்லபானந்தன் ணவர் சங்க பிரதிநிதி) நா. கணேசமுருகன் ணவர் சங்க பிரதிநிதி)
X)

Page 16
இந்து மாணவர் சங்கச்
இருப்பவர்கள் (இடமிருந்து வலம்) =
செல்வி செ. கிருபாலினி (இணைச் செயலா (தலைவர்), கலாநிதி து. விநாயகலிங்கம் வி. விஜயகுமாரன் (பெரும் பொருளாளர்
" செயலாளர்
நிற்பவர்கள் (இடமிருந்து வலம் :- செல்வன்கள் ந. கிருபாகரன் (செயற்கு (துணைத்தலைவர்), த. ரிஷீந்திரன் (
உறுப்பினர்), க. நல்லைநாதன் (இளம் ெ
 

செயற்குழு 1990/91
ாளர்), செல்வன் செ. இரவீந்திரநாதன் (பெருந் தலைவர்), வைத்திய கலாநிதி ), செல்வன் வ. பவகரன் (இணைச்
மு உறுப்பினர்), பொ. மகாதேவன் நூலுகர்), ச. விஜயமோகன் (செ. குழு பாருளாளர்), மு, ரவி (பத்திராதிபர்),

Page 17
குறிஞ்சிக்குமரன் ஆலய ே
1990)
*|
இருப்பவர்கள் (இடமிருந்து வலம்) :-
திரு. வ, நந்தகுமார் (செயலாளர்) திரு. W. பாலசுப்பிரமணியம், பேராசிரி
திரு. அ. துரைசுவாமிப்பிள்ளை,
நிற்பவர்கள் (இடமிருந்து வலம்):-
செல்வன்கள் வ. பவகரன், க, நல் செ. இரவீந்திரநாதன், க. வல்லிபானந்தன்
வைத்திய கலாநிதி வி. விஜயகுமாரன்,
 

பொறுப்பாண்மைக்குழு
'9
பேராசிரியர் த. யோகரட்ணம். |யர் சி, தில்லைநாதன் (தலைவர்)
கலாநிதி. து. விநாயகலிங்கம்,
லைநாதன், ஞா. கணேசமுருகன், ா, திரு. க. பாலதாசன் (பொருளாளரி)
கலாநிதி வ. முத்துக்குமாரசுவாமி

Page 18
史荣史史史虫史史炎史史史史 జ్ఞప్తి g O *: ரு ஷ ன
SSSSSSSSSSSS
----. G3 LI JIrguuňr à. தலைவர் 1 தமிழ்த்துறை, பே
இந்துக்கள் மத்தியிலே கிருஷ்ண வழிபாடு னுக்கென்று அமைந்த ஆலயங்களில் மட்டுமி ளிலும் கிருஷ்ணவழிபாடு நிகழ்கிறது. கிருஷ் கும். பொதுமக்கள் மத்தியிலே செல்வாக்குட் என்ற சமஸ்கிருதச் சொல் கண்ண என வ கருந்தெய்வம்" ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களி விஷ்ணு வழிபாடு அல்லது வைணவமதம் நீ அமைந்தகதை சுவாரஸ்யமானதாகும்.
கிருஷ்ண என்ற பெயர் முதன் முதற் இருக்குவேத வாக்கியமொன்றிலாகும் * , கிரு றொழித்ததாக அதிற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ரன் கொன்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. அந்த தர்கள் ஆவர். ஆரியர்கள் இந்திரனைப் பிரி யமையும் தங்கள் பரவலையும் ஆதிக்கத்ை என்றும் அசுரர் என்றும் இழித்தொதுக்கியை
கிருஷ்ண வழிபாடு நிலைபெற்ற பில் எழுதப்பட்டன. அவற்றின்படி, கிருஷ்ணன் கள் மதுராபுரியில் ஜமுனா நதியின் மேற்குப் மறுகரையிலமைந்த கோகுலத்திலும் வாழ்ந்த
கிருஷண என்பது, பசுவினை வழிபட் ருக்கும், ஆரியர் வருவதற்கு முன்னர் இந்தியா மும்முரமாக எதிர்த்த ஒருவம்சாவழியினருக்கு சருத்து 3 ஒதுக்கவியலாத ஒன்றாகவே தோ
கிறித் துவுக்கு முன் நான்காம் நூற்றான யின் அஷ்டாத்தியாயியிலும், சந்திரகுப்த மே மூன்றாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த கிரேக்கத் கிருஷ்ண வழிபாடு நிகழ்ந்தமைக்கான ஆதா கிருஷ்ணனை விஷ்ணுவின் அவதாரமென்று மதப்பிரிவுகளைக் குறிப்பிடும் கி. மு. மூன் கல்வெட்டு கிருஷ்ண வழிபாடு பற்றியோ வைல் வழிபாடு மதுரையிலும் அதன் அயலிலிருந்த ருந்ததாகவே மெகஸ்தனிஸ் உரைத்துள்ளான்
1.

೬.ಶೇಶೇಶೇಶೇಶೇಶೇಶೇಶೇಶೇಶೆಣೈ
郑 6N DI L T 可F总领牌
ழி பாடு ఫ్ల* SSSSSSSSSSSSS
தில்லைநாதன் ராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
பிரசித்தி மிக்க ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. அவ ன்றி ஏனைய தெய்வங்களுக்கான ஆலயங்க ைஎன்றால் கறுத்தவன் என்பது பொருளா பெற்ற பிராக்கிருத மொழியிலே கிருஷ்ண ழங்கப்படுவதாயிற்று. "கண்ணன் என்னும் ல் விஸ்தாரமாகப் பாடப்பட்டிருக்கிறான். லைகொண்டு பரவக் கிருஷ்ணன் காலாய்
குறிப்பிடப்படுவது இந்திரனைப் போற்றும் நஷ்ணனின் மனைவியரை இந்திரன் கொன் அதன்பின் 50,000 கிருஷ்ணர்களை இந்தி க் கிருஷ்ணர்கள் இருக்குவேதப்படி இராட்ச யத்தோடு தம்தலைவனாகக் கொண்டாடி தயும் எதிர்த்து நின்றவர்களை இராட்சதர் மயும் பரவலாக அறியப்பட்டனவாகும்.
ானர் அவனைப்பற்றிப் பல புராணங்கள்
யாதவ வம்ஸத்தைச் சேர்ந்தவன். யாதவர் பக்கத்திலுள்ள பிருந்தாவனத்திலும் அதன் ஆயர்குலத்தினராவர்.
ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு குழுவின வில் வாழ்ந்திருந்து அவர்தம் படையெடுப்பை ம் வழங்கிய பெயராதல் வேண்டும் என்ற ன்றுகிறது.
எடில் வாழ்ந்தவராகக் கருதப்படும் பாணினி ாரியனின் அரசவையில் வாழ்ந்திருந்த கி. மு. தூதுவனான மெகஸ்தனிஸ் குறிப்புக்களிலும் ரங்கள் காணப்படுகின்றன. மெகஸ்தனீஸ் வர்ணித்துள்ளார். ஆனால், வழக்கிலிருந்த ராம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த அசோகன் னவம்பற்றியோ குறிப்பிடவில்லை. கிருஷ்ணக
சில பிரதேசங்களிலும் மட்டும் வழக்கிலி 4.

Page 19
இவற்றைத் தொகுத்து நோக்கும்போது றாண்டினை ஒட்டியே பரந்து பிரசித்தி பெற அது ஆரியரல்லாத இந்தியாவின் பூர்வீகச் வேண்டும் என்பதும் உய்ந்துணரப் படலாம். பரவ ஆரம்பக் காரணமாயமைந்தவை மகாபA
மகாபாரதம் கிறித்துவுக்கு 3000 ஆண் னாலும், கிறித்துவுக்கு முன் 1000 - 1400 கr மென்பதே பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பு வழங்கி வந்து, கவிஞர் கற்பனைகளால் மெ அமைந்த காலப்பகுதி கி. மு. 400 க்கும் கி. இதில் சேர்க்கைகளும் சொருகல்களும் அவ்வ அறிஞர் கருதுவர்.
கிருஷ்ணனது வாழ்க்கை குறித்து எ முந்தியது மகாபாரதம் அதில் பாண்டவர் போரில் பாண்டவர் பக்க ஆலோசகனாகவும் கிறான். பாண்டவர்களுடைய் நெருங்கிய வேளைகளில் கைகொடுக்கும் ஆபத்பாந்தவ வேளையில் சத்திரியர்களின் கர்வத்தைக் குை வும் தோன்றியவனாகவும் விஷ்ணுவின் அவத
சிவனை (மஹாதேவனை) வழிபட்டவ பல வரங்களைப் பெற்றவனாகவும் கிருஷ்ண காணலாம் ? . துரோணரின் மகன் தந்தையி இரவில் பாண்டவர் கூடாரத்தினுள் புகுந்த மணிந்த சிவன் பேருருப்பூண்டு தடுத்ததாகவு அவ்வொளியிலிருந்து பல்லாயிரம் கிருஷ்ணர்க இவற்றை நோக்கும்போது, இறையவ்தாரமா, காட்டப்பட்டாலும், வீரபுருட நிலையில் இ கக்கூடியதாக இருக்கிறது.
இருக்கு வேதத்தில் இந்திரனுக்குத் தே மாகக் கிருஷ்ணன் போற்றப்பட்டாலும், இ நிலை மாறியதாகத் தெரியவில்லை. காண்ட கிருஷ்ணனிடமும், அர்ச்சுனனிடமும் தோல்வி வர்கள் தன்னை வழிபட மறுத்ததால், சினட கல்மாரி பொழிந்தபோது கிருஷ்ணன் குன்ை களையும் காத்ததாகப் பின்னர் எழுதப்பட்ட
வேதகாலத்துச் செவ்வண்ண விஷ்ணு முயற்சிகள் வலிந்து மேற்கொள்ளப்பட்டன குறிப்பிட்ட நோக்கங்களுக்கான மச்ச, கூர்ம, பலராம, புத்த கல்கி அவதாரங்களைப் ே கடவுளே மனித வடிவில் உதித்த ஒன்றாகக் ணன் இல்லாத விஷ்ணு வழிபாடோ வைண
கிருஷ்ண வழிபாடு வலுப்பெற்று வே ஒரு பிற்சேர்க்கை என்பது பொதுவாக ஏற். நூற்றாண்டு என்போர் முதல் கி. பி. இர எழுந்த காலங் குறித்து அறிஞரிடை அபிப்பி

1, கிருஷ்னவழிபாடு கி. மு. மூன்றாம் நூற்
றிருக்க வேண்டும் என்பதும், ஆரம்பத்தில் குழுவொன்றுக்கு உரியதாக இருந்திருக்க அவ்வழிபாடு முக்கியத்துவம் மிக்கதாகிப்
ரதமும் பகவத்கீதையும் ஆகும்.
ாடுகளுக்கு முன் நடந்ததென்று சிலர் கூறி லப்பகுதியிலேயே அது நடந்திருக்க வேண்டு டுவதாகும். அக்கதை நீண்ட காலமாக ருகூட்டப்பட்டு, இன்று கிடைக்கும் வடிவில் பி. 100 க்கும் இடைப்பட்டதாயிருக்கலாம். ப்போது இடம் பெற்றிருக்கலாம் என்றும்
மக்குக் கிடைக்கும் நூல்களுள் காலத்தால் 5ளுக்கும் கெளரவர்களுக்கும் இடைப்பட்ட , வழிகாட்டியாகவும் கிருஷ்ணன் தோன்று உறவினனாகவும், அவர்களுக்கு இக்கட்டான னாகவும் சித்தரிக்கப்படுகின்றான். அதே றக்கவும் பூமித்தாயின் பாரத்தைக் குறைக்க 1ாரமாகவும் போற்றப்படுகிறான்.
னாகவும் சிவனிடத்தும் உமாதேவியிடத்தும் ன் சித்தரிக்கப்படுவதையும் மகாபாரதத்தில் ன் மரணத்திற்குப் பழி வாங்கும் பொருட்டு போது, புலியாடைதரித்துப் பாம்பாபரண |ம் சிவனது உடல் சூரியன்போல் பிரகாசிக்க ள் தோன்றியதாகவும் மகாபாரதம் கூறும். கவும் அமானுஷ்ய புருடனாகவும் கிருஷ்ணன் ருந்து அவன் மாறாதிருப்பதை அவதானிக்
ாழனாகத் தோன்றும் விஷ்ணுவின் அவதார }ந்திரனை அவனது விரோதியாகக் காணும் -வதகனத்தைத் தடுக்க முயன்ற இந்திரன் கண்டமையை மகாபாரதம் கூறும். யாத கொண்ட இந்திரன் காளமேகங்களை ஏவிக் றக் குடையாகப் பிடித்து ஆயரையும் ஆநிரை . பாகவதம் கூறும் 8
வுடன் கிருஷ்ணனைத் தொடர்பு படுத்தும் வயாகவே தோன்றுகின்றன. விஷ்ணுவின் வராக, நரசிங்க, வாமன, பரசுராம, ராம, பாலன்றி, கிருஷ்ணாவதாரம் எனப்படுவது காணப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், கிருஷ் வமோ பரந்து கால்கொள்ளவில்லை.
நன்ற உதவிய பகவத்கீதை, மகாபாரதத்தின் றுக்கொள்ளப்படுவதாகும். கி. மு. நான்காம் iண்டாம் நூற்றாண்டென்போர் வரை கீதை ராய பேதம் நிலவுகிறது. போர்க்களத்திலே

Page 20
அர்ச்சுனனுக்குக் கிருஷ்ணன் நிகழ்த்திய உபே வின் சாரம் என்று கொண்டாடப் படுகிறது வர்களை மட்டுமின்றி துறவிகளையும் கவரு காணப்படுகிறது. எழுந்தகாலமுதல் இந்து விட்ட கீதை, கிருஷ்ணனை ஒரு சமயத்தலை
வேத வழிபாட்டு முறையிலிருந்து ( இரண்டு கீதையில் அழுத்தம் பெறுகின்றன. றிக் கடமையிலே துணிந்து நிற்றல். இரண்ட கொண்டு பக்தி செலுத்துபவர்களைக் - கிரு என்ற நம்பிக்கை, வாழ்க்கையில் ஆறுதலும் அனைத்துக்கும், யாவருக்கும் மேம்பட்ட6 "மஹாத்மா விே, நின்னை எங்ங்ணம் வணங்கா சிறந்தாய். அநந்தா, தேவேசா, வையத்தி நீ ஸத், நீ அஸத், நீ அவற்றைக் கடந்த வது கவனிக்கத்தக்கது.
மகாபாரதம் எழுத்திலே பொறிக்கப் காலமும், கிருஷ்ணன் தெய்வமாகக் கொன வோடும் நாராயணனோடும தொடர்பு படுத் துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டாலும், அவை யா6 மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கும் இடையிலேயே கொள்ளப்படக் கூடியதாகும்.
இக்காலப் பகுதி இந்துமத வரலாற்றி ஒன்றாகும். வேத வழிபாடு இக்காலப் பகு! அவற்றுள் முதலாவதாகக் குறிப்பிடப்பட :ே அவர்தம் வழிபாட்டு முறைகளினதும் எதிர்ப் கிருஷ்ணன் மூர்க்கமாக எதிர்த்துப் போரிட்ட என்று யாதவர்கள் தடுக்கப்பட்ட பாகவதக்
இரண்டாவதாகக் குறிப்பிடத்தக்கது, அடைந்திருந்த விசனத்துக்குரிய நிலைமையா6 இயற்கைத் தெய்வங்களை வணங்கிய மந்தை யர்களின் எளிமையான வழிபாட்டு முறைய யாகங்களுக்கும் கிரியைகளுக்கும் சடங்கு சப் சிந்திக்கக்கூடிய பலர் மிருகபலிகளுக்கும் சட தலைப்பட்டனர்.
அடுத்துக் குறிப்பிடத்தக்கது, வேதங் மறுத்த புதிய சமயங்களின் தோற்றமாகும். தரவல்லன என்று போதித்த பெளத்த சமண ஆற்றல் மிக்க அசோகச் சக்கரவர்த்தி பெள களை மேற்கொண்டான் உலகவாழ்க்கையி கர்மவினைப்படியே நடக்குமென்று செயலற். தம் வழிகோலுவதாயிற்று.
இந்நிலையில், முன்னிரு சவால்களுக்கு வகையில் முதற் சவாலைச் சமாளித்த வேத தாகும், வாசுதேவனைப் பரதெய்வமாகக் { கிருஷ்ணனை, விஷ்ணுவாகவும் நாராயன
Al

தேசமாக அமைந்துள்ள கீதை, உபநிடதங்க வ. வாழ்க்கை வினைகளில் உறுதிகொண்ட நம் அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாய்க் கீதை தத்தில் சிறப்பான இடத்தினைப் பெற்று பவனாகத் துலங்கவைக்கிறது.
வேறுபட்ட வகையில் புதிய விடயங்கள் ஒன்று, நிஷ்காமகர்மம், அதாவது, பற்றின் டாவது, இறை பக்தி, தன்னைப் பாரமாகக் ஷ்ணன் எந்நிலையிலும் கைவிடமாட்டான் உறுதியும் அளிப்பதாயமைந்தது. கிருஷ்ணன் வனாகக் கீதையிலே தோன்றுகின்றான். "திருப்பார்? நீ ஆதி கர்த்தா, ப்ரம்மனிலும் ன் உறைவிடமே, நீ அழிவற்றபொருள். ப்ரம்மம்" 7 என்று அர்ச்சுனன் சொல்
பட்ட காலமும், பகவத்கீதை தோன்றிய ண்டாடப்பட்ட காலமும், அவன் விஷ்ணு }தப்பட்ட காலமும் பற்றிப் பல்வேறு கருத் பும் கி. மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கும் கி. பி. நிகழ்ந்தவை என்பது பொதுவாக ஏற்றுக்
லே முனைப்பும் முக்கியத்துவமும் மிகுந்த தியிலே பல சவால்களை எதிர்நோக்கியது. வண்டியது, இந்தியப் பூர்வீகக் குடிகளினதும் பாகும். இந்திரனைக் கறுப்புவண்ணனான - கதையும், இந்திரனை வழிபடவேண்டாம்
கதையும் இங்கு மனங்கொளத் தக்கவை.
அக்காலப் பகுதியில் வேதவழிபாட்டு முறை கும். வருணன், உஷா சூரியன் முதலான மேய்த்த நாடோடிகளான புராதன ஆரி ானது. பிராமணியத்தின் சிக்கல் வாய்ந்த :பிரதாயங்களுக்கும் ஆட்பட்டுக் கிடந்தது. ங்குகளுக்கும் எதிரான திசையிலே சிந்திக்கத்
களையும் வழக்கிலிருந்த கொள்கைகளையும் தன்னல மறுப்பும் தூய ஒழுக்கமுமே முத்தி ன மதங்களின் செல்வாக்குப் பரவலாயிற்று. த்தத்தை நாலாதிக்கும் பரப்பப் பெருமுயற்சி னை நிலையற்றதென ஒதுக்கி எல்லாம் றிருக்கும் மனப்பான்மை வளரவும் பெளத்
ம் வல்லமையுடன் முகங்கொடுக்க உதவும் மார்க்கத்தினரின் சாதுரியம் வியத்தற்குரிய கொண்ட பாகவதத்தைப் பிரசாரம் செய்த எனாகவும் வழிபடுதற்குரிய தெய்வமாக

Page 21
ஏற்றுக்கொண்டனர் ஐ. அதற்கு மக்களை கள் அங்கீகாரம் பெற்றிருந்த அவதாரக் கோ சூரியனின் வடிவமாகக்கொள்ளப்பட்டவர். ந தரிப்பிடம் என்று கொள்ளப்படும். யாவற்று விரும்புபவனைத் திருப்திப்படுத்துவதாக விஷ் பாகவே எங்கும் பரந்துள்ள இறையைத்
திருப்திப்படுத்துவதாக நாராயண விசுவரூபழு
தங்களால் வெற்றிகொள்ளப்பட்ட கருதிய ஆரியர் அம்மக்களின் பிரதான ெ விழைந்தமையின் விளைவாகவே விஷ்ணு கரு ஹ"மாயுன் கபீர் கூறுவர் " . கிருஷ்ணை இனங்காணும், முல்க் ராஜ் ஆனந், திராவிட அவனை விஷ்ணுவின் அவதாரமாகக் கொ அவன் நடு இரவிற் பிறந்ததனால் ஆனதெ னோடு சேர்ந்த ஆகாயத்தின் நீலவண்ணம் மளித்து, கறுத்த திராவிட இடையனுக்கு முல்க் ராஜ் ஆனந், கிருஷ்ணன் போர்வீர ளாகக் கொள்ளப்பட்ட சக்கரமும் சங்கும் வி பட்டவிடத்து விஷ்ணுவுக்கு மாற்றப்பட்டிரு பிரம்மமாகவும் விஷ்ணுவாகவும் நாராயணன் அவனுக்கும் அவனை வழிபட்டவர்களுக்கும் யும் காட்டுவதாகும்.
மகாபாரதம் கிருஷ்ணனைச் சிறந்த 6 காட்ட, பகவத்கீதை அவனை ஒரு மார்க்க அவன் விஷ்ணு அவதாரமாகவோ நாராயண்ன நூல் ஆதியில் பாகவத மதத்துக்குரியதாய் இரு
கடவுளுக்கும் கடமைக்கும் ஒருவன் தன் என்று பகவத் கீதை வலியுறுத்துகிறது. யா துவம் அளிக்கவில்லை. முடிவற்ற கிரியைகள் தாய் அது அமைந்தது. அதனை வ்ேதமாக, மூலம், யாக, கிரியைச் சிக்கல்களை ஒரளவேனு சமணக் கொள்கைகள் பரவுவதைத் தடுக்கவும் வெறுத்து ஒதுக்கிய பெளத்த சமண மதங் தோடமையாது சரணடைந்தோர் வினைய யாதுமான இறையாகக் கிருஷ்ணனை நிறு பற்றுக் கோடாகவும் பகவத்கீதை விளங்கிய ளும் துறந்துவிடத் தக்கன என்ற பெளத் அழிக்கும் பொருட்டாகவே பகவத்கீதை எ மொழிபெயர்ப்பின் முன்னுரையிலே மகாக எண்ணிப் பார்த்தல் ஏற்றதாகும். சுருக்கமா கீதையும் தோற்றுவித்த கிருஷ்ண விம்பம், ! யிலே பரவ உதவியது எனலாம்.
இந்துமத மறுமலர்ச்சியை ஒட்டியும் அ எழுந்தன. அவற்றுட்பல இக்காலத்தில் முதன் யும் பற்றிய வரலாறுகளைப் பலவற்றாலும் மத்தியில் இந்துமத சம்பந்தமான கதைகை பெளத்த மதப்பரவலைத் தடுப்பதை நோ கருத்தும் நிலவுகிறது " .

.டன்பட வைக்க உதவியது, எனவே அவர் டபாடென்றே கொள்ளவேண்டும் ? . விஷ்ணு ாராயண என்றால் கடவுளரதும் மக்களதும் க்கும் மேற்பட்ட ஒரு சக்தியைத் தரிசிக்க ணு வடிவமும், பாலில் நெய்போல இயல் நியானிக்க விரும்பும் தத்துவ ஞானியைத் ம் அமைந்தன.
நாட்டு மக்களை அணைத்துக்கொள்ளக் தய்வமொன்றுக்கு இந்துமதத்தில் இடந்தர நிறக் கடவுளாய்க் காணப்பட்டான் என்று னத் திராவிட இனத்துக்கு உரியவனாக ரைச் சமாதானப்படுத்த வேண்டி ஆரியர் ண்டனர் என்பர் ' . கிருஷ்ணனின் நிறம் ன்றும், விஷ்ணுவின் பிழம்புருவான சூரிய கிருஷ்ணனுக்கு அமைந்ததென்றும் விளக்க ஆரியர் கெளரவம் அளித்தனர் என்கிறார் னாகத் திகழ்ந்தபோது அவனது சின்னங்க ஷ்ணுவோடு அவன் அடையாளம் காணப் நக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்படுகிறது ? . ாாகவும் கிருஷ்ணன் கொள்ளப்பட்டமை, அன்றிருந்த பிரசித்தியையும் செல்வாக்கை
வீரபுருடனாகவும் அரசியல் விவேகியாகவும் போதகனாகக் காட்டுகின்றது. கீதையில் ாாகவோ காணப்படவில்லையாகையால் அந் ருந்திருக்கக்கூடும் என்றும் எண்ண இடமுண்டு.
ானை முழுமையாக அர்ப்பணிக்க வேண்டும் கங்களுக்கும் கிரியைகளுக்கும் அது முக்கியத் ரிலிருந்து விடுபட மக்களுக்கு வழிகாட்டுவ உபநிடத சாரமாக ஏற்றுக்கொண்டதன் றும் புறங்காணக் கூடியதாயிற்று, பெளத்த அது வலுவளிப்பதாயிற்று. வாழ்க்கையை களுக்கு மாறாக, கருமத்தை வலியுறுத்திய னைத்தும் களையவல்ல எங்கும் நிறைந்த த்தியதன்மூலம் மனித வாழ்க்கை யின் ஒரு து. இந்த உலகத்து இன்பங்களும் கடமைக த மதத்தினரின் போலி வேதாந்தத்தை ாழுதப்பட்டது என்று தமது பகவத்கீதை வி பாரதியார் கூறியிருப்பதையும் இங்கு “க கூறுவதெனின், மகாபாரதமும் பகவத் இந்து மதம் புதுத்தெம்புடன் மக்கள் மத்தி
தற்கு உறுதுணையாகவும் பல புராணங்கள் "மை பெற்றுவிட்ட சிவனையும் கிருஷ்ணனை விரித்துரைப்பனவாயின. பொதுமக்கள் )ள எடுத்துச் சென்ற இப்புராணங்கள் க்கமாகக்கொண்டு எழுதப்பட்டன என்ற

Page 22
கிருஷ்ணனைப்பற்றிக் கிடைக்கும் பு வம்சம். ஆறாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்ப மகாபாரதத்தின் பின்னிணைப்பாகக் கரு டைய இடைக்குலச் செயல்களை ஒரிடத்து அந்நூல் கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பினையும் கூறவில்லை. அவ்வரலாறு பின்னெழுந்த புரா லாம். கிருஷ்ணனைப் பூரணாவதாரமாகக் படுத்தி 16,374 செய்யுள்களிலே கூறும் ஹரி செயல்கலை எடுத்துரைப்பதுடன், கொடுபை கிலே நன்மையை நிலைநாட்டத் தோன்றிய
அதனையடுத்து 7,000 செய்யுள்களில் சத்திற் கூறப்பட்ட செய்திகளுக்குப் புத்து வின் முன்னைப் பெருமைகள் யாவும் ஆயர் டுள்ளன. வாசுதேவனுக்கும் தேவகிக்கும் பாடியில் யசோதையால் வளர்க்கப்பட்டது ( டது வரையிலான கதை விஷ்ணுபுராணத்தி
கிருஷ்ணன் பற்றி எழுதப்பட்ட புரா லீலைகள் மிகுதியாக வர்ணிக்கப்படலாயின சல்லாபங்களின்பால் சற்று மிகுதியாகவே கொண்ட காதலும் கிருஷ்ணன் அவர்களிட பாட்டுக்கு ஒரு தனி வசீகரத்தைத் தந்து ெ உண்மைதான். என்றாலும், பெருவீரனா போதகனாகவும் கிருஷ்ணனைக் காணும் : விட்டதாகவும் தோன்றுகிறது. பத்ம புராண அதனைக் காணக்கூடியதாகவுள்ளது.
ராதையைக், கிருஷ்ணனுடைய இதய பிரியத்துக்குரிய கோபிப் பெண்ணாகக் கா பாட்டுக்கு வழிவகுத்தது. ஆறாம் நூற்றா6 லும் சிற்ப ஒவியங்களிலும் நடனநாடகங்களி சீவித்தன்மை பெற்றுவிட்டது. ஹல்லீசக, ர களைச் சித்தரிக்க உருவான சமஸ்கிருத நட பலவற்றில் அழகியலும் ஒழுக்காறும் மு உண்மையே.
ஆயினும், சம்போக சிருங்கார வர்ணை வர்த்த புராணத்திலும் ஜயதேவ, சைத்தன்ய தெரிகிறது. கிருஷ்ணனுக்கும் கோபிக்கும் இ களை இறைவனுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இடை பாவப் பாடல்களாக எந்தளவுக்குக் கொள் கத்தியின் கூர்ப்பாகத்தின் மீது நடப்பது டே இருக்கிறது; அதற்கு இப்புறம் அப்புறம் பே பாரதியாரின் கண்ணன் பாட்டு இரண்டாம் ப ஐயர்எழுதியதை இவ்விடத்து எண்ணிப் ட ஆழ்வார்களும் மீராபாயும் பாடிய நாயகன் சைத்தன்ய போன்றவர்கள் பாடல்களை கு அர்த்தங்களையும் அனர்த்தங்களையும் புரிந்து
a

ராணங்களுட் காலத்தால் முந்தியது ஹரி ட்டதாகக் கொள்ளப்படும் இப் புராணம் தப்படுகிறது. மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணனு சிசுபாலன் இகழ்ந்துரைக்கிறானாயினும் இளமைப்பருவச் சம்பவங்களையும் பற்றிக் ணங்களிலே விரித்துரைக்கப்படுவதைக் காண கொண்டு அவனது வரலாற்றை ஒருமுகப் வம்சம் அவனுடைய இளமைக்காலத் தீரச் யினையும் அநீதியினையும் அழித்துப் பூவுல கடவுளாக அவனைச் சித்தரிக்கின்றது.
இயற்றப்பட்ட விஷ்ணுபுராணம் ஹரிவம் யிரளிப்பதாய்க் காணப்படுகிறது. விஷ்ணு பாடிக் கிருஷ்ணரைச் சுற்றிப் பின்னப்பட் எட்டாவது குழந்தையாகப் பிறந்து ஆயர் முதல் வேடனொருவனின் அம்பினால் மாண் ம் கூறப்படுகிறது.
ணங்களிலே கோபிழாதருடன் அவன் புரிந்த ா. கவிஞர்களின் கற்பனை காமம் சார்ந்த செல்வதாயிற்று. கோபியர் கிருஷ்ணன்மீது -த்துக்கொண்ட காதலும் கிருஷ்ண வழி பாதுசன உணர்வீடுபாட்டை அதிகரித்தது கவும் அரசியல் தலைவனாகவும் ஆன்மீக தன்மையினை அவை பின்னுக்குத் தள்ளி ாத்திலும் பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்திலும்
த்திலிருந்து தோன்றிய அவனுடைய விசேட ாட்டியமை பின்னைய ராதாகிருஷ்ண வழி ண்டுக்குப்பின் தோன்றிய பல இலக்கியங்களி லும் கிருஷ்ணன் கோபியர் காதல் சிரஞ் ாஸக, கோஸ்தீ போன்றவை கிருஷ்ணலீலை -னங்களாம் 14 - அக்கலைப் படைப்புக்கள் ரண்பாடின்றி இசைந்து விளங்குவதும்
னைகள் எல்லைமீறிய ஒரு நிலை பிரம்மவை 1 ஆகியோர் பாடல்களிலும் துலாம்பரமாகத் டைப்பட்ட காதலைச் சித்திரிக்கும் பாடல் பிலான காதலைக் காட்டும் நாயகன் நாயகி ளமுடியும்? 'இந்த பாவத்தை ஆளுவது ான்ற கஷ்டமான காரியம். ஒரு வரம்பு ாய்விட்டால், அசந்தர்ப்பமாகிவிடும்' என்று திப்புக்கு எழுதிய முன்னுரையில் வ. வே. சு. 1ாராதிருத்தல் இயலாது, அனேக தமிழ் நாயகி பாவப் பாடல்களுடன் ஜயதேவ, ப்பிட்டு நோக்கினால் அ ப் பா வத் தி ன் கொள்ளவியலும்

Page 23
தமிழ் நாட்டைப் பொறுத்த வரையி: சிலப்பதிகாரம் முதலானவற்றிலும் விஷ்ணு வும் வழிபட்டமைக்குச் சான்றுகள் உண்டா விளங்குவது ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களிலேய திலே ஆழ்ந்து ஈடுபட்டவர் என்றே பொரு ஆழ்வார்கள் பக்தி வைராக்கியத்துடன் கன பொலிவினையும் லீலைகளையும் படிப்போ வாறாகப் பாடியுள்ளனர் பகவத்கீதைக்கு பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டைச் சோர்ந்த ( பாசுரங்களிலே, சிறப்பாக ஆன்டாளின் இராமானுஜர் கிருஷ்ண வழிபாட்டுக்குத் த
இலங்கையைப் பொறுத்தவரை, வைன னும், கிருஷ்ண வழிபாடு பரவலாக இடம்( நுவரவிலும் வடகொடியிலுள்ள வல்லிபுரத்தி, உண்டு. பருத்தித்துறையிலுள்ள வல்லிபுரத்தி லிலும், பொன்னாலையிலும், இயக்கச்சிக்கரு நடைபெறுகிறது இந்துக்களின் ஏனைய ெ ணன் வழிபடப் படுகிறான். பெளத்தர்கள் வழிபடுவது கிருஷ்ணனையே. அவர்களுடை அனுராதபுர ஆலயங்களிலே கிருஷ்ணனுக்குச்
இன்றைய தமிழ் மக்களைப் பொறுத் அல்லது கண்ணன் மகாபாரதம், பகவத்கீை மூலமும் மகாகவி பாரதியார், கண்ணதாசன் வும் அறியப்பட்டவனாவான். அவனிடத்து னும் அடங்குவர். மகாபாரதம் சித்தரிக்கும் மும் பிரச்சினைகளை நிலைமைக்குத்தக்கவா மிக்கவன், பகவத்கீதை காட்டும் கண்ண இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் வழி காட்டும் 4 கின்றான்.
ஹரிவம்சம், விஷணு, பாகவத, பத்ம, மக்கள் அவ்வளவுக்கு அறியமாட்டார்கள். பிழிந்து வடிகட்டி வழங்கியுள்ளனர். அவற்ை யார், கண்ணதாசன் முதலானோர் பாடியுள் டானாக மட்டுமின்றித் தோழனாக, காதலன வெல்லாம் கண்ணன் தமிழ் மக்களுக்குத் குழந்தையாகவும் பாவனை செய்து பாடப்ப ரண மக்களிடை மிகுதியாகப் பரவக் வேண்டும்.
கண்ணனுடைய கண்டாரைப் பிணிக்கு ருடன் அவன் புரிந்ததாகக் கூறப்படும் லீ6ை மான காதலனாக அவன் கொள்ளப்படுவதற் ஹம்ஸனைக் கொன்று தருமத்தையும் தாய் ஆயர்பாடிக்குக் கடத்தப்பட்டு ஆபத்துக்களி கதை, கண்ணுங் கருத்துமாகப் பேணப்பட யாகக் கண்ணன் காணப்படுவதற்கும் பொரு
6

சங்க இலக்கியங்களிலும் தொல்காப்பியம், மாயோனாகவும், மாலாகவும் கண்ணனாக பினும், கிருஷ்ண வழிபாட்டின் உயர்நிலை ம். ஆழ்வார் என்றால் இறைவனது குணத் iபடும். பல்வேறு சாதிகளையும் சேர்ந்த ாணனுடைய பெருமைகளையும் தோற்றப் * உள்ளங்களை அள்ளும் வகையிற் பல b பிரம்ம சூத்திரத்திற்கும் உரை எழுதிய ராமானுஜரும் தமிழரேயாவர். ஆழ்வார் திருப்பாவை ஈடுபாடு மிகக்கொண்ட 3துவப்பரிமாணம் அளித்துள்ளார்
ாவர் எனப்படுவோர் அருகியே காணப்படி பற்றுள்ளது. தென்கோடியிலுள்ள தெவி லும் எழுந்தருளும் சிறப்பு கிருஷ்ணனுக்கு லும், யாழ்ப்பாணத்துப் பெருமாள் கோவி கேயுள்ள மல்வில்லிலும் கிருஷ்ண வழிபாடு தய்வங்களுக்கான பல ஆலயங்களில் கிருஷ்
நீலவண்ணக் கடவுளாக, உபுல்வனாக ப பிரசித்தி வாய்ந்த களனி, தம்புல்லை,
சிறப்பான இடம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமட்டில், அவர்கள் போற்றும் கிருஷ்ணன் தை, ஆழ்வார் பாசுரங்கள் ஆகியவற்றின் முதலான தற்காலக் கவிஞர்கள் வாயிலாக ப் பிரம்மத்தோடு விஷ்ணுவும் வாசுதேவ கிருஷ்ணன் தீரமும் அரசியற் தந்திரோபாய று எதிர்கொண்டு புறங்காணும் விவேகமும் ன் இல்லறத்தார்க்கும் துறவறத்தார்க்கும் கூட்டாளியாகவும் ஆசிரியராகவும் விளங்கு
பிரம்மவைவர்த்த புராணங்களைத் தமிழ் அவற்றிற் கூறப்பட்டவற்றை ஆழ்வார்கள் ற இக்கால அனுபவ உணர்வோடு பாரதி ானர் தந்தையாக தாயாக, அரசாக ஆண் ாக, சீடனாக, சேவகனாக, குழந்தையாக
தரிசனம் தந்துள்ளான். காதலனாகவும் ட்ட பாடல்கள் கிருஷ்ணக் கவர்ச்சி சாதா காரணமானதைச் சிறப்பாகக் குறிப்பிட
b வசீகரமும், ஆயர் பாடியில் கோபிமாத கள் சல்லாபங்களும், இதயத்துக்கு இத கு ஏதுவாய் அமைந்தன. கொடுமைமிகு தந்தையரையும் காக்கப் பிறந்த பிள்ளை ன் மத்தியில் யசோதையிடம் வளர்ந்த வேண்டிய பெறுமானமிக்க ஒரு குழந்தை தமான பகைப்புலமாயிற்று.

Page 24
இறைவனைத் தாயாக அல்லது தந்ை மறுதலையாக்கப்பட்டு, மனிதனின் மிருதுவா மற்ற, மென்மையான குழந்தையாக அவன் ( அவனது துடுக்குத்தனமான குறும்புகளைப் ஒறுக்கமுனைவதும், ஒன்றும் பலன் தராத வாழிந்தேன்." " என்று கையை விரிப்பதும் பான வாழ்வோண்டும் மானிடப் புலனுணர்வு உள்ளங்களிலே கிளர்ந்தெழவைக்கும் தமிழ்ப் பும் கரந்து விளங்குபவனாகக் கண்ணனை த
அ டி க் குறிப் புக் க ள்
l. நாச்சியார் திருமொழி 13:1
2. மண்டலம் 8, சூக்தம் 6.
3. Benjamin Walker, Hindu World, Lol
4. Bahadur Mal, Shri Krishna, His Phi Hoshiarpur 1960 pp. 6, 50, 51.
5. John Dowson: A Classical Dictionar
Geography, History and Literature,
6. எஸ். இராமகிருஷ்ணன், இந்தியப் பண்
971, Luis, J 57 - 58.
7. பகவத்கீதை 11:37 (மகாகவி பாரதியா
8. E. S. வரதராஜ அய்யர், தமிழ் இலக்கி
பல்கலைக்கழகம் 1957, பக் 214.
9. W. D. P. Hill, Bhagavad Gita, Oxfo
10. Humayun Kabir, Our Heritage, Bom
II. Mulk Raj Anand, The Krishna Then
New Delhi Oct 67 - Jan. 68, p. 10.
12. P. L. Bhargava, Fundamentals of Hi
3. Elizabeth A. Reed, the Ancient Boo
4. E. W. Marasinghe, The Sanskrit The
15. மகாகவி பாரதியார், கண்ணன் - என்
7

தயாக நோக்குவது பழைய மரபு, அது ன பராமரிப்பினை வேண்டிநிற்கும் கள்ள நாக்கப்படுவது ஒர் அழகிய புதுமைதான். பொறுக்க முடியாது கடிவதும் கண்டிப்பதும் பிடத்து, “தோற்றுவிட்டேனடா! சூழ்ச்சிக
அற்புதமான கற்பனைகளாகும். இயற்கை களோடும் ஒட்டிய அனுபவங்களை மனித பாசுரங்களும், பிரம்மத்தையும் விஷ்ணுவை மிழர் உள்ளங்களில் நிறுத்திவைத்துள்ளன.
ldon 1968, p. 559.
losophy and His Spritual Path,
y of Hindu Mythology and Religion, London, 1879, p. 164.
ாபாடும் தமிழரும், மதுரை
*ர் மொழிபெயர்ப்பு
கிய வரலாறு, அண்ணாமலைப்
rd 1928, p. 10.
bay 1946, p. 31.
le in Indian Art, Cultural Forum,
induism, New Delhi, 1982, p. 48.
ks of India, New Delhi 1988, p. 354.
atre and Stagecraft, New Delhi 1989
சீடன்.

Page 25
With the Best
SRI RANEE SC
LADES 8
HAIR DRESSERS B
SRI R. BEAUTY
No. 13, KI
KA
THE FORE - RUNNERS IN
IN THE WORLD

Compliments
ISSOR SONG
GENTS
EAUTY PAR LOURS
ANEE
PLAZA
NG STREET, N D Y.
NTRODUCING MOD STYLES OF HAIR STYLE

Page 26
ex-3ck-Olsk Oakkoskikakk
odsgod Kakkodi
தலைவர்/வரலாற்றுத்துறை
*Če«
S-ad
-Cap
மரங்களை வழி படும் மரபு மிக நீண்டதொரு பாரம்பரியத்தைக் கொண்ட தொன்றாகும். முன்பொருகால் உலகெங் கனும் வியாபித்ததொரு வழிபாட்டு மர பாக இது இருந்தது மட்டுமன்றிக் கா ல வெள்ளோட்டத்தில் பின்னர் வழிபாட்டு மரபுகளில் ஏற்பட்ட பல்வகை மாறுதல் கள், வளர்ச்சிகள் மத்தியிலும் த ப் பி ப் பிழைத்து இன்றும் இத்தகைய வழிபாட்டு மரபு நிலைத்திருப்பது இதன் தொன்மை க்கும் தொடர்ச்சிக்கும் அசைக்கமுடியாத சான்றாகும். மனித சமுதாயம் நாகரீக வளர்ச்சி காண முன்னரே, கற்கால சமு தாயத்தின் இறுதிக் கட்டத்தில் தோன்றி வ ள ர் ந் த வழிபாடாக இது காணப்படு கிறது. இச் சகாப்தத்தில் இயற்கைச் சக்தி களை உயிருள்ளனவாக (ஆத்மா) கரு தி அவற்றை வழி பட்ட மரபுவழி வந்த தொன்றே இஃதெனலாம். மரங்கள்|தாவ ரங்களோடு பண்டைய மனிதன் கொண் டிருந்த நெருங்கிய ஈடுபாடும், அவ ன து வாழ்க்கை முறையுமே இத்தகைய வழி பாட்டு மரபின் தோற்றுவாயாக அமைந் திருக்கலாம் போ ல த் தெரிகிறது. இக் கால வாழ்வும் இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்வாகவே அமைந்தது. மரம், செடி, கொடிகள் ஆகியனவற்றின் தன்மைகளை அவதானித்த மனிதன், இவை உற்பத்தி யாகிப் பூத்துக் கனி கொடுத்து, மடிந்து, மறுபடியும் சந்ததியைப் பெருக்கியதை அவதானித்த இவன் சிருஷ்டி, வளம், சந்த திப் பெருக்கு, மறு பிற ப்பு (அவதார மெடுத்தல்) ஆகியனவற்றின் அம்சமாக இவற்றைப் போற்றியிருக்கலாம். இவ ற்

oxae CeXXX- Kicked
i i
வ ண க்க D
க. சிற்றம்பலம் ட , யாழ் பல்கலைக்கழகம்
- - LLSLLYLTLL LL LLLLLLLLSYSSLLSSSLLLLLLYLLLSTTLLLLSSTLS
ki>
றின் வனப்பும் இவனை க் கவரத் தவற வில்லை. வாழ்க்கையின் சுழற்சி பற்றிய தன்மைகளையும் இவை உணர்த்த தவற வில்லை. பண்டைய மனிதன் இவற்றைக் குல மரபுச் சின்னங்களாகப் போற்றவும் தவறவில்லை. சங்கப் பாடல்களில் பல் வேறு போர்கள் பற்றி வரும் வர்ணனை களை உற்று நோக்கும் போ தும் அப் போர்களில் அவர்கள் பயன்படுத்திய பூ மாலைகளை அவதானிக்கும் போது ம் நாடோடியாக வாழ்ந்த மனிதன் குலங்க ளாக வளர்ச்சி பெற்ற நிலையில் இவ ற் றைக் குல மரபுச் சின்னங்களாகப் போற்றிய நிலையை இவை எடுத்துக் காட்டுகின்றன எனலாம். நாகரீக நிலையை அடைந்த மனிதன் மரங்களுக்கான தனது வழிபாட்டு மரபை இரு வழிகளிற் பேணி னா ன். ஒன்று மரங்களைத் தெ ய் வங்க ள |ா க வணங்குதல், இரண்டாவது மரங்களைத் தெய்வமுள்ள இடங்களாகக் கருதுதல், ஒரு வகையில் பார்க்கும் போது இத்தகைய மரவழிபாடு கூடப் பொழில்களை, காடு களை கா வுக் க ைள த் தெய்வங்களாக தெய்வமுள்ள இடங்களாகப் போற்றிய மனிதனின் ஒரெச்சம் போன்றே விளங்கு கிறது எனலாம். பண்டைய மக்களின் சிந் தனையில் தெய்வ முறை இடங்களாகப் பொழில்கள், நகரங்கள், சந்திகள், சதுக் கங்கள். நீர் நிலைகள் ஆகியன இருந்ததும் வரலாறு. இத்தகைய இடங்களின் தெய் வங்களாக யக்ஷ தெ ய் வங்க ள் என அழைக்கப்பட்ட தெய்வங்கள் விளங்கின. யக்ஷ என்றால் வழிபாட்டிற்குரிய தெய்வ மாகும். கால கதியிற்றான் பிற்காலத்தில்

Page 27
இவை துன்பம் தரும் தெய்வங்கள் என்ற நிலையிற் தரம் குறைக்கப்பட்டன. இத் தகைய யக்ஷ" வழிபாட்டின் ஒரம்சமாக இம் மரவழிபாடும் இருந்தது எனலாம். இம் மரவழிபாடு, வனத்தோடு தொடர் புடைய வழிபாட்டு நெறி வந்ததென்பதற் கான தடயங்கள் இந்து மதத்தில் பல உள. பிற்பட்ட காலக் கோயில்கள் எல் லாம் வனங்களை மையமாக வைத்தே எழுச் சி பெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அது மட்டுமன்றி கடவுள் உறையும் இடங் களாகக் காடுகளும் வனங்களும் இருந்த தைப் பின்வரும் அடிகள் எடுத்துக்காட்டு கின்றன. பொருநராற்றுப்படை (52) *காடுறை கடவுள்" என விளி க் கி றது. துர்க்கையை ஐங்குறு நூறு (345) "கானமர் செல்வி" என அழைக்கிறது. பதிற்றுப் பத் தில் (88) “கடவுட் பெயரிய காணமொரு” என்ற குறிப்பும், திருமுருகாற்றுப்படை யில் (223) "காடுங் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும்" என்ற குறிப்பும், நற்றிணை யில் (398) வரும் "பன்மலர் நறும் பொழில் பழிச்சி" என்ற குறிப்பும் இ த ைன யே உணர்த்துகின்றன எனலாம்.
இதனால் மரவழிபாடு இயற்கை யான பொழில்களை வழிபட்ட நிலையில் அப் பொழில்களில் நின்ற மரங்க ைள வழிபட்ட நிலையின் ஒரெச்சமே எனலாம் இந்தியாவின் பழைய நாகரீகமாகிய இந்து வெளி நாகரிகம் இற்றைக்கு 5000 ஆண்டு கட்கு முன்னர் தோன்றி வளர்ந்த நாகரிக மாகும். இந் நாகரிகம் தோன்ற முன்னரே தென்னாசியா என் அ ைழ க் கப் படும் பிராந்தியத்தில் (இந்தியா, ஈழ ம் ) இது பரந்திருந்ததற்கான சா ன் று க ள் உள. குறுணிக்கற்கால மக்களாகிய ஒஸ்ரஸோ யிற் இன மக்கள் இத்தகைய வழிபாட்டு முறைகளைத் தோற்றுவிக்க பின் வந் தோர் இதனைப் பேணி வளர்த்திருக்க லாம் போல் தோன்றுகிறது. ஈழத்திலும் இந்தியாவைப் போல் குறுணிக்கற்கால மக் கள் கி. மு. 28, 000 ஆண்டுகட்கு முன்னர் வாழ்ந்ததற்கான தடயங்கள் காணப்படுவ தாலும், இவர்கள் விட்டுச் சென்ற தட யங்கள் இந்தியாவிலிருந்தே இத்தகைய கற்கால மக்கள் ஈழத்துக்கு வந்தனரென் பதை எடுத்துக் காட்டுவதாலும் ஈழத்தி லும் பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகட்கு முன்னதாக இவ் வழிபாடு தோ ன் றி

வளர்ந்திருக்கலாம் போல் தோன்றுகிறது. இவ் வழி பா ட் டி ற் குரிய மக்கள் தான் தென்னாசிய நாகரிகத்தின் ஆரம்ப கர்த் தாக்கள், அடிததளமானவர்கள் என்றால் மிகையாகாது. இவர்களின் வழிபாட்டை நாகரிக வள ர் ச் சி கண்ட நிலையிலும் தென்னாசியா ஏற்றுக்கொண்டு பேணி வந் ததைச் சிந்து வெளி நாகரிகம் தொடக் கம் இற்றை வரை கா னு ம் தடயங்கள் உணர்த்துகின்றன எனலாம்.
சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் மரங்கள் இரு நிலையில் வழிபட்டதற்கான தடயங் கள் உள. ஒன்று மரத்தையே தெய்வமாக வழிபடல். இத்தகைய தெய்வீக நிலையில் வைத்து வழிபடப்பட்ட மரமாக 'அரசு" காணப்பட்டது. அரச மரம் என்றாலே மரங்களுக்கெல்லாம் அரசன் போன்ற மரம் என்பது பொருளாகும். சிந்து வெளியிலும் சிவ வணக்கம் காணப்படுவதால் இம்மர வழிபாடானது சிவ வணக்கத்துடன் பிற்கா லத்தைப் போல் இணைந்துமிருக்கலாம். மற்றது தெய்வங்கள் உறையுமிடங்களாக மரங்கள் போற்றப்பட்ட நிலை யா கும். பல் வகையான மரங்கள் இங்குள்ள முத்திரைகளிற் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. முத்திரை ஒன்றில் மரத்தின் கிளைகளுக் கிடையே ஒரு தெ ய் வத் தி ன் உருவம் காணப்படுகிறது. இம் ம ரத் தி ன் கீழே வழிபடுவோன் முழந்தாளில் நிற்பதும் சீத் தரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது டோன்ற பல் வகை உதாரணங்களை எடுத்துக் காட்ட லாம். இந்து வெளிநாகரிகத்தின் பின்னர் வேத காலக் கலாச் சாரத் தி லும் இவ் வணக்க முறை பெற்றிருந்த முக் கி யத் துவத்திற்கான தடயங்கள் உள. வேத காலக் கலாச்சாரம் சிந்து வெளியைப் போன்று உருவ வழிபாட்டிற்கு முக்கியத் துவம் கொடுக்காது யாக வழிபாட்டிற்கே முக்கியத்துவம் அளித்தாலும் கூட, யாகத் தில் அக்கினியை வளர்க்கப் பயன்படுத்திய பல்வகை விறகுகள் இவ் வழிபா ட் டி ன் மேன்மையை எ டு த் துக் காட்டுகின்றன எனலாம். இன்றும் இந்து ம த த் தி ல் யாகத்தில் பயன்படும் "சமித்துக்கள்" என அழைக்கப்படும் இவ் வி ற கு கள் இதன் தொடர்ச்சியை எடுத்துக் காட்டுகின்றன என்றால் மிகையாகாது. எ னினும் பிற் பட்ட பெளத்த மத எழுச்சி காலத்தில் குறிப்பாகப் பெளத்த நூ ல் க லி ஞ ம்,

Page 28
மபளதத ச ம ய க கலையிலும் இம் மர வணக்கத்திற்கான தடயங்கள் பல உள எனலாம்.
ஈழத்தின் வரலாற்று நூல்களாகிய மகாவம்சம் போன்ற பாளி நூல்களிலும் இவ் வழிபாட்டு மரபுகள் பற்றிய எச்சங் களைக் காணக் கூடியதாக இருக்கிறது. பொதுவாகவே பெளத்த மத வரலாற் றைக் கூற வந்த இந்நூலாசிரியர்கள் இவ் வழிபாட்டு முறைகளில் அக்கறை செலுத்த வில்லை எனலாம். அத்துடன் பெளத்தத் தோடு ஒப்பிடுகையில் இவை தரம் குறை ந்தவையே என்பதும் இவர்களது நோக்க மாகும். இதனால் பெளத்த வழிபாட்டு மரபில் இவ் வழிபாட்டு மரபுகள் இந்தியா வைப் போல் ஈழத்திலும் சங்கமித்த நிலை யையே பெளத்தம் இவற்றை வெற் றி கொண்ட நிலையையே எடுத்துக் காட்டு கின்றன எனலாம். இருந்தும் இந்நூலாசிரி யர்கள் இந் நாட்டின் ஆதிக் குடியேற்றம் பற்றிய கட்டுக் கதைகளுக்கு கருப் பொரு ளாக வட இந்திய பெளத்த ஜா த க க் கதைகளை எடுத்துக்கொண்டதால் இந் நாட்டில் வட இந்தியாவிலிருந்து வந்த மக்கட் கூட்டத்தினரே இத்தகைய வழி பாட்டுமரபையும் இங்கு எடுத்து வந்தனர் எனவும் கூறத் தயங்கவில்லை. இந்நூல் களை ஆதாரமாக வைத்து வரலாற்றை எழுதியோரும் வட இந்திய குடியேற்றத்தை (ஆரியரது குடியேற்றம்) எனக் கூறி, அங் கிருந்தே இவ் வழிபாடுகள் பரவின எனக் கொண்டதோடு இம் மக்கள் பெளத்தத் தைத் தழுவியதால் வட இந்தியா போன் றே இவர்களது வழிபாட்டு மரபு களும் அமைந்திருந்தன எனவும் எடுத்துக் காட்டி னர். வட இந்தியாவை விட புவியியல் ரீதியில் மிக அண்மித்து இருக்கும் தமிழ கத்தின் செல்வாக்கு ஈ ழ த் தி ல் சமயத் துறையில் ஏற்பட்டிருக்குமோ என்று கூட இவர்கள் எண்ணத் துணியவில்லை. அண் மைக் காலத் தொல்லியல் ஆய்வுகள் ஈழத் தின் நாகரிகத்திற்கு வித்திட்ட மக்க ள் தென்னிந்தியரே என்பதனை எ டு த் து க் காட்டியுள்ளமையால் புவியியல் ரீதியில் வட இந்தியாவை விட அண்மித்துள்ள தமிழகத்தின் சமய வரலாற்றின் அ டி ப் படையிலேதான் ஈழத்து ஆதி வ ண க் க முறைகளை ஆராய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழகத்து வழிபாட்டு
11

முறைகளை எடுத்தியம்புவனவாகச் சங்க இ லக் கி யங் கள் அமைந்தாலும் கூட ஏற்கனவே குறித்த வண்ணம் தென்னா சியா முழுவதிலும் திராவிடருக்கு முன் பிருந்தே வழக்கில் இரு ந் த யக்ஷ வழி பாட்டின் ஒரம்சமாக இம் மரவணக்கத் தினை இவை எ டு த் து க் காட்டுகின்றன எனலாம். ஒரு கலாசார அம்சம்கள் பின் வரும் கலாசார அம்சங்களுடன் கலப்பது வழக்கு. பின்வந்த கலாசாரமும் இவ ற் றைப் பேணும் மரபுமுண்டு. இதனால் ஈழத்துப் பாளி நூ ல் க ைள இச் சங்க இலக்கியங்களின் பின்னணியில் மட்டு ம் அன்றி, ஈழத்தின் ஆதிப் பிராமிக் கல்வெட் டுக்களின் அடிப்படையிலும் ஆ ரா யும் போதுதான் மேலும் இவ் வழிபாடு பற்றி பல விபரங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.
ஈழத்தில் நில வி ய மர வழிபாடு பற்றி மகாவம்சத்தில் குறிப்புக்கள் உள. நிச்சயமாக பனை, ஆல் ஆகிய ன ஆதி ஈ ழ த் தி ல் வழிபாட்டுப் பொருட்களாக விளங்கியதை இக் குறிப்புக்கள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. இக் குறிப்புக்களை ஆரா ய்ந்த பரணவித்தான (Paramavitana, S 1929) urgja (Rahula, W. 1956) Guntsir றவர்கள் இவற்றுக்கான விளக்கங்களையும் தந்துள்ளனர். மகாவம்சக் குறிப்புக்கள் கி. மு. நான்காம் நூற்றாண்டில் அரசோச்சிய பண் டுகாபய மன்னன் கா லத் தோடு இணைந்து காணப்பட்டாலும் கூட இக் காலத்திற்கு முந்திய காலப் பகுதிக்குரிய னவாகவே இவை விளங்குகின்றன என லாம். இம் மன்னன் நகரத்தின் மேற்குப் புற வாசலில் ஆல மரத்தின் கீழ் வைசிரா வணக் கடவுளை உறையச் செய்து அவனுக் குரிய வழிபாட்டை மேற்கொண்டதையும் இதே தி ைச யி ல் ‘வியாததேவன்" என்ற கடவுளை பனைமரத்தின் கீழ் உறையச் செய்து அவனுக்குரிய வழிபாட்டை மேற் கொண்டதையும் மகாவம்சம் குறிக்கிறது. பனைமரமும், ஆலம மும் இக் குறிப்பில் அருகருகே காணப்படுவதும் ஈ ன் டு அவ தானிக்கத் தக்கது. இது பற்றி ஆராய்ந்த பரணவித்தான அவர்கள் கி. மு 6 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து அதாவது புத் த ர் காலத்திலிருந்தே பனை ஒரு புனித மர மாக வட இந்தியாவில் பேணப்படுவதற் குப் பனை வடலி ஒலையில் இரு ந் து

Page 29
செருப்புத் தைத்தல் இக் காலத்தில் கண் டிக்கப்பட்டதை காரணமாக எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். இவ்வாறு கண்டிக்கப் பட்டதற்குப் காரணம் பனை ஓர் அறிவுப் பிராணியாக விளங்கியமையே எ ன் று ம் இவர் கூறியுள்ளார். ராகுலாவோ இது தவறு எனக் கூறி பனை மட்டுமல்ல புல் உட்பட எல்லாத் தாவரங்களும் ஒரறிவுப் பிராணியாதலால், பனைக்கு மட்டும் இத் தகைய கண்டனம் பொருந்தாது எனவும் எடுத்துக் காட்டி இச் சான்று பனை எவ் விதமும் புனிதப் பொருளாக மதிக்கப் பட்டத்தை விளக்கவில்லை எனவும் கூறி உள்ளார். அத்துடன் மகாவம்சத்தில் காணப்படும் இச் சான்றைவிட வேறெந் நூலிலோ அ ன் றி இன்றைய வழிபாட்டு நெறியிலோ பனை ஒரு முக்கிய இடத் தினைப் பெறவில்லை எனவும் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.
ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட வண்ணம் பனை மரத்தின் கீழ் இருந்த தெய்வ த் தினை மகாவம்சத்தினை மொழிபெயர்த்து பதிப்பித்த கெய்கர் “வியாததேவ" என்று sso, udsiduo GF G Jr (Malalasekara, G. P.
1928) இப் பதத்தினை வியாதி தேவ என
வும் குறிப்பிட்டுள்ளமை ஈண்டு நினைவு கூரற்பாலது. இக் கடவுளை "வியாதேவ" என்றெண்ணிய பாக்கர் (Parker, H. 1929) தென்னிந்திய பழங் குடியினரின் மலைத் தெய்வமாகிய இது "வேட்டையாடுவோர்
தெய்வமே' என க் கூறியதோடு, மிகப்
பழைய காலத்தில் இம் மக்கள் ஈழத்திற் புகுந்த போது இவ் வழிபாட்டையும் பு குத் தி னர் எனவும் கூறிச்சென்றார். இச் சந்தர்ப்பத்தில் சங்க நூல்களி லும் பிறவற்றிலும் பனை வணக்கம் பற் றிய சான்றுகளை அவதானித்தல் பொருத்த முடையதாகும். நற்றிணை (308) கடவுள் உறையும் விருட்சமாகப் பனையைக் கூறு கிறது. அஃதாவது
*கொன்றுறை கடவுளர் சேர்ந்த பராரை
மன்றப் பெண்ணை
இவற்றோடு பனை குல மரபுச் சின் னங்களாக வணங்கப்பட்டதையும் புற நானூற்றுச் செய்யுள் எடுத்துக் காட் டு கிறது. ந க் கீ ரர் (புற ம் 56 - 4 - 14)

இக் குலமரபுச் சின்னங்களாக மழு, கழுகு, மயில், யானை ஆகியனவற்றோடு பனை யையும் இணைத்துக் கூறுவது ஈண்டு அவ தானிக்கத் தக்கது. தமிழகத்தில் சிவனுக் குரிய ஸ்தலங்களில் ஒன்றானதும், நாயன் மார்களது பாடல் பெற்றதுமான திருப் பனந்தாள் சிவஸ்தலம் பனையைத் தல விருட்சமாகக் கொண்டுள்ள ஸ்தலமென் பது ஈண்டு நினைவு கூரற்பாலது. அத்து டன் மகாவம்சம் குறிக்கும் வியாததேவ/ வியாதிதேவ என்ற பதங்கள் கூடச் சிவனுக் குரிய நாமங்க ளா க இருக்கலாமென்று எண்ணத் தூண்டுகிறது. வியாததேவ என் றா ல் வேட்டுக் கடவுள்" என்பதே பொருள். இது அருச்சுனனது கடுந் தவத் தினைச் சோ தி க் க சிவனெடுத்து வந்த * கிராத" (வேட்டுவ) அம்சத்தைக் குறிக் கலாம் போல் தெரிகிறது. இவ்வாறின்றி இதனை வியாதிதேவ எனக் கூறினாலும் "நோய் நொடியிலிருந்து" காப்பவர் என்று பொருள்படும் இப் பதம் சிவனது "வைத் தியநாத அம்சத்தினைக் குறிப்பதாகவும் இருக்கலாம். இவ்வாறு சிவனோடு இணை ப்பதற்கு பல சான்றுகளும் ஈழத்தில் உள. ஈழத்தில் சிவ வணக்கம் மிக ஆதியான வணக்கம் என்பதனைப் பாளி நூ ல் கள் மட்டுமன்றி கிறிஸ்தாப்தத்திற்கு முந்திய பிராமிக் கல்வெட்டுக்களும் எ டு த் து க் காட்டுவதையும் இங்கே குறிப் பி டு த ல் அவசியமாகின்றது.
பனை சிவனோடு மட்டுமன்றி விஷ்ணு வோடும் தொடர்புடைய ஒரு விருட்சம் என்பதும் ஈண்டு குறிப்பிடுதல் அவசியமா கின்றது. ஈழத்தில் ஆதியில் நிலைத்திருந்த விஷ்ணு வழிபாடு பற்றிய இலக்கிய பிரா மிக் கல்வெட்டுச் சான்றுகள் காணப்படு வதால் பனை வழிபாட்டிற்கும் விஷ்ணு வழிபாட்டிற்கும் இடையே உள்ள தொடர் பினையும் இங்கே சுட்டிக்காட்டலாம். வட இந்தியாவில் விஷ்ணு வழி பாட் டோ டு இணைந்த கல்லிலான துவஜஸ்தம்பங்கள் (தவதுவஐ) பற்றி பனர்ஜி (Banerjee, N.J. 1966) குறிப்பிட்டுள்ளார். சங்க இ லக் கியங்களோ விஷ்ணுவின் தம்பியாகிய பல ராமனுடன் பனையைத் தொடர்புபடுத்து கின்ற ன. புற நானூற்றில் (56, 3 - 4) இப் பலராமன் கடற்சங்கு போன்ற நிறத் தினையும் நாஞ்சிற் படையையும் பனைக்

Page 30
கொடியையுமுடையவன் என விளி க் கப் பட்டதைப் பின்வரும் வரிகள் எடுத்தியம்பு கின்றன.
*கடல் வளர் புரிவளை புரையு மேனி
அடல் வெந்நாஞ்சிற் பனைக் கொடியோனும்"
இதே நூ லில் இன்னோரிடத்தில் (புறம் 58:14) "மானிறவுருவிற்பனைக்கொடியோ னும்" என்ற குறிப்புள்ளது. ஈழத்திலும் பலராமன் வழிபாடு நிலைத்திருந்ததைப் பிராமிக் கல்வெட்டுக்கள் எடுத்தியம்புவ தால் இப் பனை வழிபாடு இக் கடவுளுட னும் இயைந்திருக்கலாம். எவ்வாறெனினும் பனை ஈழத்தில் இந்துக் கடவுளர்களாகிய சிவன்|பலராமன் ஆகியோருடன் தொடர் புடைய விருட்சமாக வழிபடப்பட்டதை மேற்கூறிய சான்றுகள் எடுத்துக் காட்டு வது மறுப்பதற்கில்லை எனலாம்.
இத்தகைய பின்னணியிற்றான் ஆலமரக் கடவுளான வைசிராவண' பற்றி மகாவம் சம் தரும் குறிப்பு ம் ஆராயற்பாலது. வைசிராவண என்றால் குபேரன் என்பது பொருளாகும். குபேரனே ஏ ற் கன வே குறிப்பிட்ட யக்ஷ தெ ய் வங்க ளின் தலைவன். இவ் யக்ஷ தெய்வங்கள் பிற் பட்ட இந்துத் தெய்வங்களான கணபதி, உமை, சிவன், முருகன் போன்றவற்றோடு நெருங்கிய தொடர்புடையன. இவ் யக்ஷ" தெய்வங்களைப் பூதங்கள், கணங்கள் என அழைப்பதும் வழக்கு. சிவனே பூதங்களின் தலைவன். இதனா ல் "பூதேஸ்வரன்" என்ற நாமத்தையும் பெற்றான். கணங் களின் தலைவனானபடியால் பிள்ளையார் *கணபதி” என்ற நாமத்தையும் பெற்றார். குபேரனது ஏவலாட்கள் ‘கு க ர் க ள்" என அழைக்கப்பட்டனர். இத்தகைய ஏவலாட் களை முருகன் பெற்றிருந்ததால் 'குகன்" எனவும் இவன் அழைக்கப்பட்டான். சிவ னுடைய தேவியாகிய மீனாட்சி, யக்ஷர் தலைவனான குபேரனின் மகளே. குபே ரனுடைய வாசஸ்தலமான “அழகாபுரி" சிவனது வாசஸ்தலமாகிய கைலாசத்தில் உள்ளது என்பது ஐதீகம் இதனாற் போ லும் கி. மு. 2ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பதஞ்சலி முனிவர் சிவன் ப்ற்றிக் கூறும் போது ‘சிவ-வைஸ்ராவண’ என்று சிவ னையும் வைசிராவணனான குபேரனையும் சேர்த்தழைத்தார். இதனால் இத்தகைய

ஒற்றுமையைப் புரிந்தோ/புரியாமலோ சிவ னையே ஆலமரக்கடவுளாக வைசிராவன என்ற கடவுளாகப் பாளி நூலோர் விளித் திருக்கலாம் என்பதனை சங்க நூல்களில் வரும் குறிப்புக்கள் எ டு த் துக் காட்டு கின்றன.
ஆலமரம் முழு இந் தி யா விலும் வழிபாட்டுப் பொருளாக விளங்கியது உண்மை. வட இந்தியாவில் பனை முனையை உடைய கெர் டி ஸ் தம் பம் போன்று ஆல் முனையை உடைய கொடி ஸ்தம்பங்களும் கல்லில் செதுக்கப்பட்டு வழி படப்பட்டதற்கான சான்றுகள் காணப் Lurr6yuh (Coomaraswamy, A.K. 1971) சங்க இலக்கியங்களில் இது பற்றி விரி வான தகவல்கள் உண்டு எனலாம். ஆல் தெய்வீகத் தன்மை உடைய விருட்சமா கப் பேணப்பட்டதையும் இவ்வால மரத் திற்கான நிவேதனப் பொருட்கள் வைக் கப்பட்டதையும் இப் பொருட்க ைள உண்டு இம் மரத்தில் கூடுகட்டி வாழ்ந்த காக்கைகள் பற்றியும் பின்வரும் நற்றிணைச் செய்யுள் (343) உரைக்கின்றது அஃதாவது.
முல்லைதாய கல்லதர்ச்சிறு நெறி அடையாதிருந்த வங்குடிக் சிறுார்த் தாதெரு மறுகின் ஆபுறந் தீண்டும் நெடு வீழிட்ட கடவுளாலத்து உகு பலியருந்திய தொகுவிரற்காக்கை புன் கணந்திக் கிளை வயிற் செறிக
இதனையே அகநானூறு (270) “கட வுள் மரத்த" என்று விளக்க, புறநானூறு (199) "கடவுளாலத்து" எனக் கூறுகிறது. ஆல மரத்தின் கீழே காணிக்கைப் பொருட் களைப் படைக்க அமைந்திருந்த இடம் பற்றியும் அகநானுறு (287) பின்வரும் அடிகளால் குறிக்கின்றது. அஃதாவது,
* சுரையிவர் பொதியிலங் குடிச் சிறு ர் நாட்பலி மறந்த நரைக் கணிட்டிகைப் புரினறு மூழ்கிய பொரியரை யாலத்து"
அகநானூறு ஆலைச் சிவனுக்குரிய தாக்கி வாவிக் கரையிலுள்ள இம் மரத் தை அதிகாலை பில் துப்பரவு செய்து அலங்கரித்து இளம் பெண்கள் இங்கே மேற்கொண்ட 'பாவை ஆடல்' என்ற வழிபாடு பற்றி இயம்புகிறது (அகம் 181). இதனைப் பின்வரும் குறிப்புக்கள் எடுத்தி யம்புகின்றன.

Page 31
நான்மறை முது நூன் முக்கட் செல்வன் ஆல் முற்றங் கவின் பெறத்தை இய பொப்கை சூழ்ந்த பொழின் மனைமகளிர் கைசெப் பாவைத் துறைக்கணிறுக்கு மகர நெற்றி வான்றோய் புரிசைச் சிகரந் தோன்றாச் சேணுயர் நலவிற் புகா அர் நன்னாட்டதுவே.
ஆலமரம் சிவனது விருட்சமே என வும் சங்க இலக்கியங்களிலும் பிற்பட்ட இலக்கியங்களிலும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. புற நாறுாற்றில் (198) வரும் "ஆலமர் கடவுளன்ன நின் செல்வம்' என வரும் அடிகள் கலித்தொகையில் (83) “ஆலமர் செல்வன் அணிசால் மகன் விழா" என வரும் அடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் (24) வரும் ‘ஆலமர் செல்வன் புதல்வன் I ஆல மர் செல்வன் பெயர் (சிலப்பதிகாரம் 23:144) போன்ற அடிகள் மணிமேகலை யில் (111-91) வரும் *ஆலமர் செல்வன் மகன் விழாக்கால் கோல்” என வரும் அடிகள் ஆகிய ன இதற்கான சான் றுகளாக அமைகின்றன. இவற்றைவிட சிவன் / தக்ஷிணாமூர்த்தியாக ஆ லின் கீழிருந்தே தெற்கு நோக்கி உபதேசம் செய்ததாக ஐதீகமும் உண்டு. இதனையே கலித்தொகை (133) பின்வரும் அடிக ளால் குறிக்கிறது.
சீர்மிகு சிறப்பினோன் மரமுதற் கைசேர்ந்த நீர்மவிகரகம் பேரற் பழந் தாங்கு முடத்தாழை
ஆலை சிவனோடு தொடர்பு பீடுத் தும் மரபு மிகச் செல்வாக்குடையதொன் றாகக் காணப்பட்டாலும் திருமாலுடன் (விஷ்ணுவோடு) இணைக்கும் மரபும் உள் ளதை இங்கே குறிப்பிடுதல் அவசியமா கின்றது. ஆல் இலையிலிருந்து திருமால் குழந்தையாக உதித்ததாக ஓர் ஐதீகம் உண்டு. பரிபாடலில் (4:66 - 69) வரும் 'ஆலமும் கடம்பும் போன்ற வரிகள் ஆலை விஷ்ணு உறைகின்ற மரமாகவும் எடுத்துக் காட்டுகின்றது எனலாம்.
ஆல் போன்று கடம்பை மரமும் ஆதி காலத்தில் வழிபாட்டிற்குரிய பொரு ளாக விளங்கியதைச் சங்க கால இலக்கி யங்கள் பேசுகின்றன. கடம்பமரம் கொடி யோரைத் தண்டிக்கும் மரயாக, கடவுள் மரமாகக் குறுந்தொகையிற் (87) பேசப் படுகிறது.
14

மன்ற மராஅத்த பேன் முதிர் கடவுள் கொடியோர்த் தெறு உ மென்ப
இம்மரத்தின் கீழே காணப்பட்ட வணக்கத்துக்குரிய நடுகல் பற்றியும் மலை படுகடாம் (395 - 396) பின்வரும் அடிக ளால் குறிக்கின்றது.
கல்லெறிந்தெழுதிய நல்லரை மரா அத்த கடவுளோங்கிய காடேசு கவலை
முருகனைக் கடம்பு மாலை சூடிய வனாகவும், கடம்ப மரத்தின் கீழ் காணப் பட்ட முருக வழிபாட்டு முறை பற்றியும் இவ் இலக்கியங்கள் குறிக்கத் தவறவில்லை. திருமுருகாற்றுப்படை (10 - 11) இதனை "இருள்படப் பொதுளிய பரா அரை அத்து, உருள் பூந்தண்டார் புரளுமார் பினன்' என்று கூற, மதுரைக் காஞ்சி (63 - 6 1 4).
கார் மலர்க் குறிஞ்சி குழக் கடம்பின் சீர்மிகு நெடு வேட் பேணி
எனக் கூறுகிறது. மு ரு க ைன க் கடம்போடு தொடர்புபடுத்த மேலும் பல உதாரணங்களைக் கூறலாம், eg|606ljufT வன,
கடம்மர் நெடுவேள்
(பெரும்பாணாற்றுப்படை 75) கடம்பமரணிநிலை
(பரிபாடல் 19:104) சதுக்கமும் சந்தியும் புதுப்பூங்கடம்பும்
(திருமுருகாற்றுப்படை 225)
இவற்றைவிட மதுரைக்குக் கிட்ட உள்ள முருக தலமாகிய திருப்பரங்குன் றத்திலுள்ள முருகனது வழிபாட்டுக்குரிய விருட்சமாகிய கடம்ப மரத்தடியில் மாலை நேரத்தில் அடியார்கள் இசை வாத்தியங் களுடன் தினமும் சந்தனமும், ஊதுவர்த்தி, மலர்கள், தோரணம், இலை, துணிகள், மணிகள், வேலாயுதம் முதலிய கொண்டு இயற்றிய வழிபாடு பற்றி பரிபாடலில் (17:1 - 8) வரும் பின் வரும் அடிகள் உணர்த்துகின்றன.
தேம்படுமலர் குழை பூந்துகில் வடிதேம்மணி ஏந்திலை சுமந்து சாந்தம் விரை இ விடையரை யசைத்த வேலன் கடிமரம் பரவின ருரையொடு பண்ணிய விசையினர் விரிமலர் மதுவின் மரநனை குன்றத்துக்

Page 32
கோலெரி கொளை நநைபுகை கொடியொருங்கெழ மாலை மாலையடி யுறை யியை நர் மேலோ ருறையுளும் வேண்டநர் யா அர்"
இத்தகைய வரிகளில் மட்டுமின்றித் தேவாரம், திருப்புகழ் ஆகியவற்றிலும் முருகன் கடம்பன் என அழைக்கப்படுவ தும் ஈண்டு நினைவு கூரற்பாலது. அப் பர் தேவாரத்தில் வரும், "கடம்பவர் காளை தாதை கழலடி காணலாமே என்ற குறிப்பும்’ ‘நங்கடம்பனைப் பெற்ற வள் பங்கினன்' என்ற குறிப்பும் அருண கிரிநாதர் திருப்புகழில் ‘கந்தக் கடம்பன்' என வரும் குறிப்பும் அவதானிக்கத் தக்க வையாகும்.
கடம்பு முருகனது விருட்சமாக சித் தரிக்கப்படுவதோடு சிவனது விருட்சமாகிய ஆலுடனும் இணைத்துக் கூறப்படுவதும் சிவ 1 முருக வணக்கங்களுக்குக்கிடையே இணைவிட்டோரும் ஒற்றுமையை எடுத் துக் காட்டுவனவாக அமைகின்றன என லாம். கலித்தொகையில் (101)
துறையும் ஆலமுந் தொல் வலி மராஅமும் முறையுளி பரா அப்ப் பாய்ந்தனர் தொழுகூ
என்ற குறிப்பும் பிறிதோரிடத்தில் (கலித்தொகை 106)
ஆலுங் கடம்பு மணிமார் விலங்கிட் மாலை போற்றுங் குஞ்சினை
என்ற குறிப்பும் அவதானிக்கத் தக் கவையாகும். முருகவனும் செவ்லேளே. சிவனும் சிவந்த மேனியனே. இதனால் கடவுளைச் செங்கதிரவனின் நிறமாக நம் முன்னோர் கண்ட நெறி திருமூலர் கூறு வது போல் ஆதியில் ஆதவன் வழிபாட்டு மரபு நெறி வந்த நெறியாகவும் இருக்க 6) AD
ஈழத்திலுள்ள சிவவழிபாட்டிற்குரிய தொன்மையான வரலாறு முருக வழி பாட்டிற்கும் உண்டு எனலாம். வேல் வழி பாட்டிற்குரிய குலமரபுச் சின்னமாகத் தமிழ் நாட்டில் விளங்கியது போன்று ஈழத் திலும் காணப்பட்டதை பொம்பரிப்பி லும், கந்தரோடையிலும் கிடைத்த வெண் கலத்திலான வேற்சினங்களும் பழைய மட் பாண்டங்களிற் காணப்படும் வேல் உரு வத்தில் அமைந்த குறியீடுகளும், பிராமிக்

5
கல்வெட்டுக்களிற் காணப்படும் (வேலன்) என்ற பெயரும், இன்றும் கதிர்காமம், மண்டூர், செல்லச்சந்நிதி ஆகிய ஆலயங்க ளில் நிலைத்து நிற்கும் வேலன் பூசாரிக ளது வெறியாட்டுப் பூசை மரபும் எடுத் துக் காட்டுகின்றன எனலாம். இவ் வழி பாட்டுடன் தமிழகம் போன்று வட இந் திய முருக வழிபாட்டம்சங்களும் இணைந் ததைப் பிராமிக் கல்வெட்டுக்களில் வரும் கடலி (ஸ்கந்த) விகாச, குமார, கார்த்தி கேய, குக, சுமாமிதத்த போன்ற பெயர் களும் உறுதி செய்கின்றன. இப் பின்ன ணியிற்றான் மகா வம்சத்தில் "மல்வத்து ஒயா" என அழைக்கப்படும் கடம்பநதி, பற்றிக் குறிப்பிடுதல் அவசியமாகின்றது. மல்வத்து ஓயா என்றால் பூந்தோட்ட ஆறு என்றே பொருள்படும். மகா வம் சத்தில் இது கடம்பை நதியாகக் கூறப்ப டுவது இதன் பழமையை எடுத்துக் காட்டு கின்றது எனலாம். கடம்பவனத்தில் ஓடிய தால் கடம்ப நதி எனப் பெயர் பெற்ற தா? என்பதும் ஆராயற்பாலது. முருகன் உறையும் இடங்களாக திருமுருகாற்றுப் படை (223 - 226)
காடுங் காவுங் கவின் பெறு துருத்தியும் யாருங் குளனும் வேறு பல் வப்புஞ் சதுக்கமுஞ் சாந்தியும் புதுப் பூங்கடம்பமும் மன்றமும் பொதியுலும் தந்துடைநிலையும்
குறிப் ப த ர ல் வனமாகவிருந்ததாலோ அன்றி நதியாயிருந்ததாலோ கடம்பனான முருகனுக்குரிய இடம் நதியாக இப் பெயர் வழக்கில் வந்த தா என்பது ஆராயற் பாலது. மதுரைப் பெருங்கோயில் கடம்ப வனத்திலேயே தா ன் உற்பத்தியானது என்பது ஈண்டு நினைவு கூ ர ற் பா ல து. மதுரைக்குக் கிட்ட உள்ள பகுதி யே மன்னார் மாவட்டம் ஆகும். இதனா ற் கடம்பவன மரபு கூட இறுதியிலே இங்கே பரவி இருக்கலாம். கடம்ப வ ன த் தி ன் ஊடே சென்ற நதி கடம்ப ந தி யாக பெயர் பெற்றிருக்கலாம். எவ்வாறு தாமிர (பொன்மயமான) மண்ணினுரடே ஓடும் ஆறு தாம்பரவர்ணி எனப் பெயர் பெற் றதோ, அவ்வாறே இப் பெயரும் இந் நதிக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம். சங்க இலக் கியங்கள் பேசும் கடம்ப வம்சத்தில் காவல் மரமாகக் கடம்ப மரம் காணப்பட்டதாற் றான் அவர்கள் கடம்பர்கள் என அழைக்

Page 33
கப்பட்டதும் ஈண்டு குறிப்பிடத் தக்கது. பூந்தோட்ட ஆறு அல்லது பூம்பொழில் ஆறு எனப் பொருள் தரும் மல்வத்து ஒயா என்ற இ த ன் தற்காலப் பெயர் கூட முன் பொருகால் பொ ழி லுட ன் இதற்கிருந்த தொடர்பினை எடுத் து க் காட்டுவதாய் அமைந்துள்ளது எனலாம். கதிர்காமத்திலுள்ள மாணிக்க கங்கை கூட மாணிக்கம் நிறைந்த பகுதியினூடாக ஓடுவதால் மாணிக்ககங்கை எனப் பெயர் பெற்றது எனலாம்.
மேற்கூறிய மரங்கள் மட்டுமன்றி இன்னும் பல தெய்வமுறை மரங்களாகக் தெய்வங்களோடு தொடர்புடையனவாக வும் பண்டைய காலத்திலிருந்து கரு த ப் பட்டு வந்துள்ளன. சிவனுக்குரிய மரங்க ளாக ஆல், அரசு, திருவாத்தி விளங் க அம்மனுக்குரிய மரமாக வேம்பு விளங்கு கின்றது. கடம்பு, வேங்கை முருகனுக்கே சிறப்பான விருட்சங்களாகும். சிவசக்தி யின் வெளிப்பாடாக அரசும் வேம் பும் கொள்ளப்படுகின்றன. அரச வம்சங்களால் தங்கள் குலத்தின் காவல் மரங்களாக பல மரங்கள் மதி த் துப் பேணப்பட்டன. இவற்றின் அழிவு இவ் வம்சங்களின் தோல் வியையே குறித்தது. இம் மரங்களே பொது வாக ஊரில் முக்கிய இடங்களாகவும் கரு தப்பட்டு இவை அமைந்த இடங்களிற் றான் ஊரோடு தொடர்புடைய பல கரு மங்களும் அன்று நடந்தன. சங்க இலக் கியங்களிற் காணப்படும் பொதியில், மன் றம் போன்ற பதங்கள் இதனையே எடுத் துக் காட்டுகின்றன. இவ்வாறு வழிபாட் டுக்குரிய மரங்களே ஆதியில் கோயில்களா கவும் செயல்பட்டன. இம் மரங்கள் பட்ட நிலையிலும் இவை பேணப்பட்டன. என் பதைச் சங்க இலக்கியங்களிற் கா ண ப் படும் "கந்துடை நிலை போன்ற சொற் களும் தொல்காப்பியத்திற் காணப்படும் *கந்தழி போன்ற சொற்களும் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. கந்துடை நிலை என்றால் மரக்குற்றியைப் பேணிய நிலை என்பதே பொருளாகும். வழிபாட்டுப் பொருளான கந்தழி என்பது கந்த + அழி என்ற இரு கூறுகளை உள்ளடக்கியதாகும். அதாவது மரக் கொம்பை அல்லது குத்தியை அழித்து அதனிடத்தில் வேறொன்றை அமைத்தல் என்பது பொருளா கும். கந்து எனப்
1

பொருள்படும் மரம்/மரக்கொம்பு பட்டபின் நெடுநாட்களுக்கு நின்று நீடிக்கும் சக்தியற் றதாய்க் காணப்பட்டதால் அதனிடத்தில் கல்லாலான மர த் தண் டு போ ன் று ஒன்றை வைத்து வணங்கியதையே கந்தழி காட்டி நிற்கின்றது என்று கருதப்படுகின் ps. (Subramaniapillai, G. 1948) als பாட்டிற்குரிய இக் கந்தழியிலே காலக் கிர மத்தில் அபிஷேகம் கெய்யும் நீர் போவ தற்கு வழி சமைக்கப்பட்டது. இவ் வழியே பின்னர் ஆவுடையாரென அழைக்கப்பட்டு லிங்க வழிபாடாகப் பரிணமித்தது என்றும் கூறுவர் அறிஞர். இதனால் லிங்க வழி பாட்டின் தோற்றம் லிங்க யோனி வழி பாட்டிலல்ல என்பதும் இம் மரத்தண்டி லிருந்தே என்பதும் இவர்கள் வாதமாகும். தென்னிந்தியாவில் காணப்படும் மிக ப் பழைய லிங்கமான குடிமல்ல லிங்கத்தின் அமைப்பும் இதனையே காட்டுகின்றது. இதில் ஆவுடையார் காணப்படவில்லை. இக் காட்சி பி ற் பட்ட காலத்திற்றான் ஆவுடையார் இத் தண்டோடு இணைக்கப் பட்டதை இது எடுத்தியம்புகிறது என லாம். இக் கல்லாலான தண்டில் உள்ள சிவனின் வடிவம் கூட மர வணக்கத்தோடு இணைந்த கடவு ள் வணக்கத்திற்கான சான்றாகவே காணப்படுகிறது எனலாம்.
இம் மரங்களே பண்டைய கோயில் கள் ஆகும். கற்களாலும் செங்கட்டிக ளாலும் கோயில்கள் கட்டப்பட்ட பின்ன ரும் ஸ்தலவிருட்சங்களாக இம்மரங்கள் இத் தலங்களின் மேன்மையை எடுத்தியம்புவ தொன்றே இவற்றின் சிறப்புக்குச் சிறந்த உதாரணமாகிறது. காஞ்சிக்கு மாமரம், மயிலாப்பூருக்கு புன்னை, சிதம்பரத்திற் குக் தி ல் ைல குற்றாலத்துக்கு குறும் பாலா, திருவானைக்காவுக்கு வி ல் வம் தி ரு வி ைட ம ரு துர ரு க் கு U0 (0) 51, திருமுல்லை வாயிலுக்கு முல்லை, மதுரை க்குக் கடம்பு போன்ற செய் தி க ள் இத் தலங்களின் மேன்மைக்கும் இத் தலவிருட் சங்களின் மேன்மைக்கும் சிறந்த உதா ரணங்களாகும். ஈழத்திலும் இத்தகைய நிலை காணப்பட்டிருக்கலாம். துரதிஷ்ட வசமாகப் பிரசார மதமாகிய பெளத்தத் தின் செல்வாக்கால் இத்தல விருட்சங்கள் பல அழிக்கப் பட்டன எனலாம். இருந்தும் இவ் விருட்சங்கள் அமைந்த கோ யி ல் களைப் பாளி நூல்கள் சேத்தியங்கள்"

Page 34
(கோயில்கள்) என அழைக்கின்றன. இத் தகைய கோயில்களில் ஒன்று பெளத் த மதம் முதல் முதல் இங்கு பரவிய போது அமைக்கப்பட்ட தூபராமக் கட்டிடத்தில் அமிழ்த்தியதை மகாவம்சம் (M.V.X 90) குறிப்பதை நோக்கும் போது இவற்றைப் போல இன்னும் பல இவ்வாறு அழிக்கப் பட்டிருக்கலாமென்பது புரிகிறது.
மேற்கூறியவற்றிலிருந்து தென்னாசி யாவிலே நிலைத்திருத்த மர வணக்கம் ஈழத்திலும் நிலைத்திருந்தது புரிகிறது. இ ன் றும் மரங்களை அலங்கரித்தல், பூ மாலை சூட்டல், கழுவுதல், அபிஷேகம் செய்தல், ஆராதனை செய்தல், விளக் கேற்றல், பொங்கலிடல், வேள்வி, செய்தல்
S E L E C T E D B I.
Banerjee, J. N. 1966
Coomaraswamy, A. K. 197l
M. V. NMahavamsa 1960
Malalasekara, G. P. 1928
Paranavitana, S. 1929
Parker, H. 1909
Rahula, W. 1956
Subramania Pillai, G. 1948
Pu
Y
Ed
Th
Pr
J.F
இக் கட்டுரையிலுள்ள சங்க நூல்கள்
திரு. சுப்பிரமணியபிள்ளையின் மேற்கூறிய
பெறப்பட்டவை என்பதை இக் கட்டுரை
f〕 O
<翌
17

போன்ற நிகழ்ச்சிகள் இதன் பழமை யைப் பறைசாற்றுகின்றன. இம் மரவழி பாடு இந்து ம்தத்திலும் பெளத்தத்திலும் சங்கமித்தாலும் கூட இன்றும் அழியாத கிராமிய மட்டத்தில் பேணப்படுவது குறிப் பிடத் த க் கது. பல புராணக்கதைகள் கூட இவ் வணக்கத்தின் தெய்வீகத் தன் மையை எடுத்துக் காட்டுகின்றன. கந்த புராணத்தில் வள்ளியுடன் உரையாடிய முருகன் வள்ளியின் உறவினரைக் கண்ட தும் வேங்கை மரமாக மாரிய செய்தியும் சூரன் முருகனிடம் போரிட்டபோது மா மரமாக மாறிய செய்தியும் மரத்திற்குரிய தெய்வீகத் தன்மைமை எடுத்துக் காட்டும் கதைகளே எனலாம்.
B L I O G R A PHY
ranic and Tantric Religion (Calcutta).
ksas (Delhi)
& Tran. Geiger, W.
e Pali Literature of Ceylon (Lond)
e-Buddhist Religious Beliefs in Ceylon R.A.S (C, B,) Vol. xxxi No. 82 pp. 302-327.
ncient Ceylon (Lond)
story of Buddhism in Ceylon (Colombo).
e tree worship and ophiolatry
(Annamalai)
ரிலும் பிற நூல்களிலுமுள்ள தகவல்கள் istr666655G5 (Subramania Pillai, G. 1948) சிரியர் நினைவுகூர விரும்புகிறார்.

Page 35
With Best Compliments
from
12aha
J E VV EL L E R S (AIR CONDITIO(Ed)
27, Kotugodella Vidiya, KA N D Y.
With Best Compliments
From
Mahes Wari Stores
34, Castle Hill Street, KA N D Y.

WITH BEST COMPLIMENTS
杂
FROM
WASANTHIAS
Pawn Brokers & Jewellers
56, D. S. Senanayake Street,
KA N D Y.
Dial 08 - 23 0 15
Best Wishes From
Sri Lanka Pharmacy Ltd.
39, D. S. Senanayake Vidiya.
KA N D Y.

Page 36
W ரத்ன ம
( நகை மr
இல. 48, 50, டி. எஸ்.
கண்
Wil, Rest Complimer's
for Sovereign Gold Jewell
VIS IT
GOI
No. 37, KotugOc
KAN
 

த்துக்கள்
ாளிகை
ாளிகை)
சேனாநாயக்க வீதி,
1 •
தொலைபேசி : 2 3 6 3 0
eries in Latest Designs
della Veediya,
D. Y.

Page 37
நந்தன் அ
வா ழ் த்
IN JA NI
PRN
SPECIALISING
ESTATES & COM
8, Kotugod KANDY (

ச்சகத்தின்
T
து க் க ள்
DEAN
TERS
N PRINTING TO
MERCIAL, HOUSES
ella Vidiya, Sri Lanka)
Phone : 08-23694

Page 38
ஒரு பொம்மலாட்
—.
sparra, அலங்கரிக்கப்பட்ட மிகப் ெ ணைக்கவரும் பொம்மைகள் அங்கே ஆடுவதற் பின்புறத்தில் இருந்து பாடல் ஒன்று கேட்கி போது நடனமாடுகின்றன, கையை தட்டிக்ே கொண்டும் அவை அழகாக ஆடுகின்றன. இ இருப்பவர்கள் யார்? திரைக்குப் பின்னால் மைகளை ஆட்டுவிக்கின்றார்கள். அவர்கள் அன றன. அப்படியாயின் அவர்களுக்கும் பொம்மைச ண்டுமே ஆம் அத்தொடர்புதான் எமது கண்களு கயிற்றின் உதவியால்தான் அந்தப் பொம்மைக தத்தில் இப் பொம்மலாட்டத்தில் இரு விடய திரைக்கு பின்னால் உள்ளவர்கள் ஆடுவது. ம இடையிலான தொடர்பாகவுள்ள கயிறு, வ என பொருள். எனவே உலகம் என்று சொ? என்று சொல்லப்படும் ஐவர் சேர்ந்துகொண்( ஒரு பொம்மலாட்டம் வைக்கிறார்கள். அ இருக்கின்றோம்.
எமது இந்த ஆட்டத்திற்கு காரணமான லப்படும் ஐம் பொறிகள் பற்றி அவதானி வகிக்கிறது. இவ்வுலகில் எங்கு சென்றாலும் பட்டிருக்கும் பல்வேறு வகையான வலைகளி உதாரணத்திற்கு இறைவன் திருக்கோயில் நீ பட்ட வலையில் சிக்கப்படுவதை காணலாம். செய்து கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்ய திகளையே திருடிக்கொண்டு போபவர்கள் இல் தான், இருப்பினும் அவர்கள் மனம் அங்கிரு போன்றே கோயிலில் திருவிழாக்கள் நடைபெ காக அலங்கரிக்கப்பட்டு வீதிவுலா வருகின்றா தும் வெவ்வேறு விதமாக சிந்திக்கின்றது. உ கொண்டவர்கள் 'ஆ! முருகனின் திருக்கோலட தாளும், சிலம்பும், சதங்கையும் தண்டையும் முன்னே எந்நாளும் வந்து தோன்றக்கூடாத ஆனால் அங்கே உள்ள ஒரு பெண் ‘அங்கே வைரப்பதக்கத்தை! அது எவ்வளவு அழகாக ( பான வடிவமைப்பு போல் இருக்கிறதே. இப்ப வாறு வலையில் சிக்குண்டவளாக காணப்படுகிற
21

டம் நடக்கிறது.
வே. சிவகுமார் (2ம் வருடம் விஞ்ஞான பீடம்) பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
பரிய மேடை, திரை விலகுகிறது. கண் கு ஆயத்தமாக இருக்கின்றன. மேடையின் றது. இதோ அந்தப் பொம்மைகள் இப் கொண்டும் ஒன்றை யொன்று கைகோத்துக் Nந்த பொம்மைகள் ஆடுவதற்கு காரணமாய் இருக்கும் ஒரு கூட்டத்தினரே இப் பொம் சயும் போது இப் பொம்மைகளும் அசைகின் 5ளுக்கும் இடையில் ஒரு தொடர்பு இருக்கவே ருக்கு தென்படாத மெல்லிய கயிறு. அதாவது ள் ஆட்டுவிக்கப்படுகின்றன. எனவே மொத் பங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஒன்று ற்றது அவர்களுக்கும் பொம்மைகளுக்கும் பட மொழியிலே கயிறு என்பதற்கு பாசம் ல்லப்படும் அந்த மேடையில் ஐம் பொறிகள் டு பாசம் எனும் கயிற்றை பயன்படுத்தி திலே ஆடப்படும் பொம்மைகளாக நாம்
மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்று சொல் க்கும் போது எமது மனம் முக்கிய பங்கு எமது மனம் ஆனது ஆங்காங்கே விரிக்கப் ல் சிக்குண்டு பெரிதும் அவதிப்படுகின்றது. நாடிப் போகிறவர்களும் அங்கே விரிக்கப் அது எப்படி? பல கோடிக்கணக்கில் செலவு பப்பட்டு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட மூர்த் லையா? அவர்களும் கோயிலுக்கு வந்தவர்கள் . ந்த வலையில் சிக்கப்பட்டுவிட்டது. இதே றுகின்றன. எம் பெருமான் முருகன் அழ ர், இதைப்பார்க்கும் ஒவ்வொருவரது மன உண்மையில் தமது மனதை பாதுகாத்துக் ம்தான் என்ன அழகு! இக் குமரேசனின் இரு சண்முகமும் தோளும் உடம்பும் எனக்கு தா? என நெஞ்சுருகி வேண்டுகிறார்கள். பார் முருகனுக்கு போடப்பட்டிருக்கும் இருக்கிறது, இது மிக அண்மையில் வெளி டி ஒன்று என்னிடத்தில் இருந்தால்?" என்ற ாள். உண்மையில் புன்னகையை விட பொன்

Page 39
னகையில் ஆசையுடைய எமது பெண்கள் வலைகளில் சிக்குவதை நாம் காணலாம். இ றாலும் அங்கு வரைக்கும் இந்த கண்ணி ப மனம் தப்பித்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் ( டும். இஞ்ஞானமாகிய கத்தியின் உதவியா எனவே மனம் என்ற ஒன்று காலில் ஞானம்
லொழிய கண்ட இடங்களில் வீழ்ந்து சிக்கிக்
இவ் உடம்பை பெற்ற எவருக்கும்
மெய்ஞானிகள் என்று சொல்லப்படுபவர்களுச் போல் கண்ணால்தான் பார்க்கிறார்கள். கா ஞானிகள் என்பதால் குருடர்களாகவோ அ அவ்வாறாயின் மெய்ஞானிகளுக்கும் எமக்கும் மைப்போல் ஐம்பொறிகளும் வேலை செய்கி றினால் கட்டுண்டு உள்ளோம். திரைக்கு பி6 னாலும் பொம்மைகள் ஆடவில்லையே, கார அறுந்துபோய் விட்டது. இவ்வாறே பொறி பாசமாகிய கயிறு அறுந்து போனால் மனம் பார்ப்பதற்கு நாமும் ஞானிகளும் ஒரேமாதிரி னால் பொறிகளோடு கட்டப்பட்ட மனதை ஞானம் எனும் கத்தியால் அறுத்துவிட்டவர் செய்தாலும் அனைத்தும் ஞானத்தின் விளை
இவ்வாறு பொறிகள் வசப்படும் உயிர் தான் இருக்கும், விட்டில் பூச்சி எரிந்துகொ றது. கட்பொறிக்கு அடிமைப்பட்ட அது அத உயிரை மாய்த்துக்கொள்கிறது. இவ்வாறு மட்டுமன்றி ஆறறிவு படைத்த மனிதன்ச காணலாம்.
இவ்வாறு பொறிகள் வசப்பட்ட மனை லாமா? விளைவு எப்படி இருக்கும்? "உண்டை மானது சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது. இருப்பதால் இறைவனைப்பற்றி நினைக்கவே இயந்திரம் ஒன்றினுள் ஒரு கல்லைப் போட்ட இவ்வாறே சுழலும் மனதை உடையவர்களுக்கு கிடைக்காது. அது நாம் சொன்ன வேகத்ை விடும். இராமாயணத்தில் தாடகை மீது இரா. விச் செல்கிறது என்பதை கம்பர் பின்வருமா
சொல் லொக்கும் கடிய வேக அல்லொக்கும் திறத்தினாள்மேல் கல்லொக்கும் நெஞ்சில் தங்கா
புல்லார்க்கு நல்லோர் சொன்ன
இராமன் விட்ட அம்பு வைரம் போ கொண்டு போயிற்று என்கிறார். அதற்கு கம் லாத மனிதர்களுக்கு கற்றவர்கள் உபதேசம் புகுந்து மறுகாதின் வழியே எவ்வளவு வேகம போயிற்று' என்கிறார். எனவே ஐம் பொறி ருப்பவர்களுக்கு எவ்வளவுதான் கூறினாலும் ஏ
22

மட்டுமல்ல, ஆண்களும் கூட இவ்வாறான வ்வாறு கோயில் தொடக்கம் எங்கு சென் ரப்பப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றில் இருந்து ஒருானம் என்று சொல்லப்படும் கத்தி வேண் ால்தான் பாசவலைகள் அறுக்கப்படலாம்.
எனும் கத்தியை கட்டிக்கொண்டு போனா கொள்ளும்.
கட்டாயமாக ஐந்து பொறிகளும் உண்டு. கும் இவை உண்டு. அவர்களும் எம்மைப் தால்தான் கேட்கிறார்கள். அவர்கள் மெய் |ன்றி செவிடர்களாகளோ மாறுவதில்லை. என்ன வித்தியாசம்? அவர்களுக்கும் எம் ன்றன ஆனால் நாம் பாசம் எனும் கயிற் ன்னால் இருப்பவர்கள் எவ்வளவு ஆட்டி ணம் அவர்களை இணைத்திருக்கும் கயிறு விகளுக்கும் மனத்திற்கும் இடையே உள்ள ஆடுவதில்லை. அமைதி பெற்றுவிடும், இருந்தாலும் நாம் பாசமாகிய கயிற்றி உடையவர்கள். அவர்கள் அந்த கயிற்றை கள். எனவே அவர்கள் என்ன காரியம் வாகவே அமைந்திருக்கும்.
களின் முடிவு என்ன? முடிவு துன்பமாகத் "ண்டிருக்கும் விளக்கை கண்ணால் பார்க்கி னை ஏதோ உணவாக கருதி அதில் வீழ்ந்து பூச்சிகள், பறவைகள் அல்லது விலங்குகள் hட இவ்வாறு துன்பப்படுவதை நாம்
தை உடையவர்களுக்கு உபதேசம் செய்ய மயில் இவ்வாறு பொறிகள் வசப்பட்டு மன அது தொடர்ச்சியாக சுழன்றுகொண்டே முடிவதில்லை. இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் டால் அது வெளியே தூக்கி எறியப்படும் த செய்யும் உபதேசத்தால் எந்த பலனும் த காட்டிலும் கூடிய வேகத்தில் வெளியேறி மனால் ஏவப்பட்ட அம்பு எவ்வாறு ஊடுரு று கூறுகிறார்
* சுடு சரம் கரிய செம்மல்
விடுதலும் வயிரக் குன்றக் தப்புறம் கழன்று கல்லாப்
பொருள் எனப் போயிற்றன்றே!
ல் இறுகிய அவள் மார் பை துளைத்துக் பரின் உவமானம் என்ன வென்றால் 'கல்
செய்தால் அது அவர்களது ஒரு காதில் ாக வெளியேறுமோ அவ்வாறு வேகமாக களுக்கு அடிமைப்பட்டு சுழன்று கொண்டி ாற்கமாட்டார்கள்.

Page 40
அவ்வாறாயின் இவ்வாறு அடிமைப்பட் இல்லையா ? இருக்கிறது, தாம் செய்யும் ஒ6 பலன் என்ன? பொறிகளின் வேண்டுகோை என அறிந்து செய்கிறபோது பல துன்பங்கள் இதைவிட மன அமைதிக்காக இறை வழிபா முடியாது. அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார் ? டும் ஐவர் என் நெஞ்சை ஆட்டுகிறார்கள் *ழன்று கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு நிமிஷ கணம் வந்தாலும் சிதறுண்டு போகிறது. சினை உடைய பாவியாக நான் இருக்கிறேன் வனிடம் முறையிடுகிறார். எனவே மன அை வழியாகும்.
திருமுருகாற்றுப்படையில் ஒரு காட்சி பட்டு விட்டான். இறைவன்ை தேடி வீடு பற்றைவிட்டு முருகனை தேட அவன் கிளம் அவர் முகத்தை பார்க்கும் போதே அவனுக் அவரிடம் கேட்க வேண்டும் போல் தோன்று! டவனின் அருள் அனுபவம் உள்ளவர் போல் இருக்கிறான்?, என்று கேட்கிறான். “ஆ1 ( வீட்டை விட்டு கிளம்பிவிட்டாயா? மெத்த தாமதிக்காதே. அவன் அருளை இப்போதே *நீ யார்? எங்கிருந்து வருகிறாய்?" என அவ வதை கண்டுகொள்வாய்” என்றே கூறினார். பெற்ற மாத்திரத்தில் அவனுடைய திருவடி ை
எம்மை பொறுத்தவரை ஆண்டவன் ே மாத்திரம் மன அமைதியை தராது, மனன ஒரே அறிவுரை ‘நான்’ எனும் அகங்காரமு படவேண்டும். என்பதே நான் என்பது உருவா உருவாகின்றது. நான் என்பதை நீக்குவத எல்லாம் இறைவனுடையது என மனதை நீ என்று சொல்லிப் பழகின மனதை என்னுடை ஆனால் எல்லாம் இறைவனது என்று சுலபப எடுத்து ஆற்றில் போட்டால் அது ஆற்றினுள் கட்டையை போட்டு அதில் ஒரு கல்லை ஏ நான் இருக்கிறேன் எல்லாம் என்னுடையது தான். என்னுடையது அன்று எல்லாம் இ கிறேன் என்று நினைப்பவர்களுக்கு அந்தக் ஆழத்தைப்பற்றி கவலை இல்லை. ஆழ்கின் கவலை, தண்ணிற்குள் தனித்து வீழ்ந்தவ லாமே ஒன்பது அடி ஆழமாக இருந்தால் ே வான், தெப்பக்கட்டையோடு புகுந்தவனுக்
உலகில் துன்பங்கள் பலவற்றிற்கு நடு5 தெப்பமாக அமைகிறது. அல்வாறு அமைந்: லும் கலங்கமாட்டான். அப்படிப்பட்ட இை அடக்கத்துடன் வாழ்ந்து உய்வடைவோமா
** மேன்மைகொள் சைவரீதி
2

ட ஆன்மாக்கள் விமோசனம் பெற வழியே பவொரு செயலிலும் எதற்காக செய்கிறோம்? ா திருப்தி செய்வதற்காகவா செய்கிறோம்? ரில் இருந்து தப்பிக்கொள்ள முடிகிறது. ட்டை விட சிறந்த நிவாரணம் ஏதும் இருக்க இந்த உலகமாகிய பாசவாழ்க்கையில் கூத்தா ர், அவர்களது சுழற்சிக்கு ஏற்ப என்மனம் ம்கூட நிற்பதே இல்லை. உன் நினைவு ஒரு மொத்தத்தில் சுழற்சியடைந்த பாச நெஞ் r. என்னை ஈடேற்றுவாயா?" என இறை மைதிக்கு பிரார்த்தனை என்பது ஒரு சிறந்த
புலவன் ஒருவன் வீட்டை விட்டுப் புறப் வாசல் மாடு மனைவி எல்லாவற்றிலும் பி விட்டான். வழியில் நக்கீரர் வருகிறார். கு முருகன் எங்கே இருக்கிறான்? என்று கிறது. 'சுவாமி உங்களை ப்பார்த்தால் ஆண் தோன்றுகிறது. ஆண்டன் முருகன் எங்கே முருகனை தேட ஆரம்பித்து விட்டாயா? மகிழ்ச்சி, அப்படியானால் இனி ஒரு கணமும் நீ பெறுவாய்! உடனே புறப்படு' என்கிறார். ர் கேட்கவில்லை, **உடனே புறப்படு நீ தேடு இவ்வாறே ஞானிகள் இறைவன் அருள் ப அடைய ஒருகணமும் தாமதிப்பதேயில்லை.
கோயிலுக்கு போவதும் தர்மம் செய்வதும் தை பக்குவப்படுத்த பெரியவர்கள் கூறும் ம் "எனது' எனும் மமகாரமும் அகற்றப் "கிய பின்னர் தான் என்னுடையது என்பது ந்கு முன்னர் எனது என்பதை மறந்து னைக்கச் செய்யவேண்டும். எனது, எனது. டயதல்ல என்று நினைக்கச் செய்ய முடியாது. )ாக நினைக்கச் செய்யலாம். ஒரு கல்லை அமிழ்ந்து விடுகிறது. ஆனால் ஒரு தக்கை ற்றினாலும் தன்ணிரின் மேல் மிதக்கிறது என்றால் தண்ணிரிற்குள் மூழ்க வேண்டியது றைவனுடையது, இறைவன் சார்பிலே இருக் கவலை இல்லை. மிதச்கிற பொருளுக்கு. ற பொருளுக்குத்தான் ஆழத்தைப்பற்றிக் ன் நான்கு அடி ஆழமாக இருந்தால் தப்ப செத்துப் போவோமே என்று கவலைப்படு கு ஆழத்தைப்பற்றி என்ன பயம்.
பில் வாழ்கிற மனிதனுக்கு இறை திருவருள் து விட்டால் எத்தனை துன்பங்கள் வந்தா ற அருளை நாம் எல்லாரும் பெற்று ஐம்புல
5.
விளங்குக உலகமெலாம் "
8.

Page 41
Wi- Bes+ )ܟm Pl iments
TWAGAN
General Merchants 8 Commiss
208, 4th CRC
COLOM
W出k Bas! ܘ mplimeritis
Z K
AUTHORISED DEALERS FOR NA
PAPER CONVERTERS A
140, Sri Ratnajothi Sa
C O O M
 

COMPANY ion Agents for Local Produces
SS STREET,
B0-11.
Qarn 2 8 5 5 6
TIONAL PAPER CORPORATION
NVID STATIONERS ETC.
rawanamuthu Mawatha,
B O - 13.
G.O 32988 = 31892

Page 42
இலக்கியமும் இறை o கலாநிதி துரை மனோகரன் -
முதுநி
திமிழ் இலக்கிய வரலாற்றினை ஊன்றிக் றாது. நீண்ட காலமாகத் தமிழ் இலக்கிய ந்து வளர்ச்சி பெற்று வந்துள்ளன. இன்னெ பாட்டுக் கருவியாகத் தமிழ் இலக்கியம் தெ மருவிய காலம் முதலாக பத்தொன்பதாம் சமயச்சார்பே தமிழ் இலக்கியத்தில் முதன்ை கின்றது. வெவ்வேறு காலப்பகுதிகளில் வெ வளர்ச்சியெய்தியும், பின்தங்கியும் வந்துள்ள தமிழர் சமூக வரலாறும் உணர்த்துகின்றன. வழிபாட்டுணர்வுகள் போற்றப்பட மறுபுறத் நம்பிக்கைளும், சமயக் கோட்பாடுகளும், சட விலே தோன்றாத சமயங்களும் கூடத் தமிழ் தொடங்கின, இவ்வாறு, பல சமயங்களும் விளங்குவதைக் காணலாம்.
சமய வாழ்வின் முதன்மையான அம்சு இறைவனை அடிப்படையாகக் கொள்ளாத பாட்டுக்குரிய அம்சங்களைப் பேணுவதைக் கி ழைத் துதிப்பதிலும், தமக்கு நன்மைகள் கிை லுமே பெருமளவு தங்கியுள்ளது. இறைவை அவ்னைத் துதித்துப் போற்றுவதன் மூலபே ளுக்குப் போதிக்கின்றன. இறைவனின் பெ நாளே, என்ற வகையிலேயே சமய அடியார் வனை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமயங் திரதாரி என்பதை வற்புறுத்துகின்றன 'அ பழமொழியும் இதனையே உணர்த்துகின்ற, வளர்த்துக் கொள்வதற்கும், உலகத்தில் தன கும் இறைவனைப் பற்றுறுதியாகக் கொள்ளே பிக்கையுணர்வும், இறைவனைப் பற்றுக்கோ தமிழ் இலக்கியத்தில் முக்கிய இடத்தினைப் வாள் என் உள்ளத்தினுள்ளே இருப்பளிங்கு 'அம்பிகையைச் சரண் புகுந்தால் அதிக வ இறைவன் பற்றிய நம்பிக்கையுணர்வின் வெ
2

Mar-newaaraammers
புகழும்(C)
லை விரிவுரையாளர் / தமிழ்த்துறை பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
கவனிப்போர்க்கு ஒருண்மை புலனாகத் தவ மும் சமயச்சார்பும் ஒன்றுடனொன்று இணை ாரு வகையிற் கூறுவதாயின், சமயத்தின் புலப் ாழிற்பட்டு வந்துள்ளது. சிறப்பாக, சங்க நூற்றாண்டு வரையிலான காலப்பகுதியிற் ம பெறும் போக்கினைக் கண்டுகொள்ள முடி வ்வேறு சமயங்கள் தம்முட் போட்டியிட்டும், போக்கினைத் தமிழ் இலக்கிய வரலாறும், ஒருபுறத்தில் தமிழ் மக்களுக்குரிய பழைய த்தில் வட இந்தியாவிலிருந்து புகுந்த இறை டங்குகளும் வளர்ச்சி பெற்றன. இந் தி யா ழ் மக்களிடையே செ ல் வா க்கு ப் பெறத் சங்கமிக்கும் பேராறாக தமிழ் இலக்கியம்
Fமாக இறை வழிபாடு அமைந்துள்ளது. ஓர் சமயங்கள் கூட, நடைமுறையில் இறைவழி ாணலாம். இறைவழிபாடு இறைவனின் புக டக்கவேண்டும் என்ற மக்களின் எதிர்பார்ப்பி ன அடிப்படையாகக் கொண்ட சமயங்கள் சகல நன்மைகளும் கிடைக்கும் என மக்க நமையைப் பேசாத நாளெல்லாம் பிறவாத களின் உணர்வும் காணப்படுகின்றது. இறை 1ளில் உலகம் இயங்குவதற்கு அவனே சூத் வனன்றி ஒர் அணுவும் அசையாது" என்ற து. மனிதனும் த ன து நம்பிக்கையுணர்வை து ஆதாரத்தை நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற் வண்டிய தேவை ஏற்பட்டது. இத்தகைய நம் டாகக் கொண்டு அவன் புகழ் பாடுதலும் பெற்றுள்ளன. தூய உருப்பளிங்கு போல்
வாராதிடர்' என்று கம்பர் கூறுவதும், ாம் தருவாள்' எனப் பாரதி பாடு வ தும் ரிப்பாடுகளேயாகும்.

Page 43
சங்ககாலம் முதலாக எமக்குக் கிடைக் மக்களின் சமயவுணர்வுகளைக் காணலாம். ஆ இலக்கியத்தில் முதன்மை பெற்ற அளவுக்குச் துவம் அளிக்கவில்லை. எவ்வாறாயினும், மு இந்திரன், வருணன், இலக்குமி முதலான தெ உள்ளன. எனினும், சங்ககால மக்களின் வா தெய்வங்களாக முருகனும்,கொற்றவையும் விை பற்றிய செய்திகளும், வழிபாட்டு முறைகளும் முழுமையாகப் புலப்படுத்தும் முதல் இலக்கிய கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வில பழைய வழிபாட்டுக் கூறுகளும், ஆரியத் தொ அம்சங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு முருகனின் கியத்தில் இறைபுகழ் பேசப்படுவதற்கு முன்னே பாடலாகும். செவ்வேளும் திருமாலும் இவ்வில தெய்வங்களாக விளங்குகின்றன.
சங்ககாலத்தினை அடுத்து, தமிழ் இலக் மருவிய காலத்திலே, தமிழகத்திற் சைவம், 6 ணம் ஆகிய சமயங்களும் போட்டி நிலையில் வொன்றும் வளர்ச்சி பெறத் தொடங்கி, சமயக்கணக்கர்தம் வழியிலே செல்ல ஆரம்பி, சிலப்பதிகாரம் சமணசமயச் சார்பாக இருப் போற்றுவதாக அமைந்துள்ளது. ஆனால், புடைய மணிமேகலையோ அவ்வாறன்றிப் பெ அமைந்துவிட்டது. சிலப்பதிகாரத்திலே இன்ே வம்சத்துக் குடும்பப் பெண்ணான கண்ணகி, ! வளர்க்கப்பட்டு, ஈற்றில் பத்தினித் தெய்வம படையில் நோக்கும்போது சிலப்பதிகாரம் பத் மாக விளங்குவதைக் காணலாம்.
சங்கமருவிய காலகட்டத்துச் சமுதாய அமைந்த அற இலக்கியங்களும் சமயச்சார்பு உ நிலை வகிக்கும் திருக்குறள், தனது சமயச்சா ளாது, பொதுவான இறையின் புகழைப் பே இதனையே உணர்த்துகின்றது. ஒவ்வொரு சமய னது என்று கருதத்தக்க வகையில் அந்நூலின் பொதுமறை எனத் திருக்குறள் போற்றப்படு சமயச்சார்பினைப் புலப்படுத்துவதைவிடவும் ! கமாகக் கொண்டமையேயாகும்.
சங்கமருவிய காலத்துப் பதினெண்கீழ்க் நூல்களுக்கு கடவுள் வாழ்த்துப் பாடும் முறைய இலக்கண இலக்கியம் இடுக்கண் இன்றி இனி பாடுவது ஒரு மரபாகிவிட்டது. நூல்களின் வகையிலான இறைபுகழேயாகும்.
தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றினைப் பற்ற காலம் என்றதுமே பக்தியியக்கம் பற்றிய செ புகழ் பற்றிய உணர்வுகளுக்குப் பொருத்தமா பல்லவர் காலத்திலே தோன்றிய பக்தியியக்க புகழ்ந்துரைக்க இயலுமோ, அத்தகைய முறை
26

கப்பெறும் தமிழ் இலக்கியங்களிற் பழந்தமிழ் பூயினும், பிற்காலத்திற் சமயச்சார்பு தமிழ்
சங்ககாலம் சமய அம்சங்களுக்கு முக்கியத் முருகன், கொற்றவை, சிவ ன், திருமால், தய்வங்கள் இலக்கியங்களிற் போற்றப்பட்டு ழ்க்கைக் கூறுகளே டு இணைந்த முக்கிய ாங்கின. சங்க இலக்கியங்களிலே தெய்வங்கள் இடம்பெற்றிருப்பினும், இ ைற புக ைழ பமாகத் திருமுருகாற்றுப்படையே விளங்கு க்கியத்தில் முருகன் தொடர்பாக தமிழரின் டர்புடைய சுப்பிரமணியனின் தெ ய் வீக புகழ் பாடப்பட்டுள்ளது. தமிழ் இலக் ராடியாக அமைந்த பிறிதொரு நூல் பரி க்கியத்திற் புகழ ப் படும் முதன்மையான
க்கிய வரலாற்றிலே குறிப்பிடப்படும் சங்க வைணவம் மாத்திரமன்றி, பெளத்தம், சம முதன்மை பெற ஆரம்பித்தன. சமயம் ஒவ் அத்தகைய சூழலிலே தமிழ் இலக்கியமும் த்தது. அக்காலகட்டத்தில் தோ ன் றிய பினும், பிற சம ய த் தெய்வங்களையும் சிலப்பதிகாரத்துடன் கதைத் தொடர் ளத்த சமயப் பெருமையே பேசு வ தாக னொரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சம், வணிக தெய்வீக ஆற்றல் பெற்ற பா த் தி ர மாக ாகப் போற்றப்படுவதாகும். இந்த அடிப் ந்தினித் தெய்வத்தின் புகழ்கூறும் இலக்கிய
1ப் போக்கைப் பிரதிபலிக்கும் வகை யில் உள்ளவையே. அத்தகையவற்றுள் முதன்மை "ர்பினை வெளிப்படையாகக் காட்டிக்கொள் சுகின்றது. திருக்குறளின் கடவுள் வாழ்த்து ாத்தவரும் திருக்குறள் தமது சமயச்சார்பா கடவுள் வாழ்த்து அமைந்துள்ளது. உலகப் வதற்கு முக்கிய காரணம், வள்ளுவர் தமது இறையின் புகழை எடுத்தியம்புவதை நோக்
கணக்கு நூல்கள் தோன்றிய கட்டத்தில் |ம் தோற்றம் பெற்றது. "எடுத்துக்கொண்ட து முடியும் வண்ணம்" கடவுள் வாழ்த்துப் கடவுள் வாழ்த்து என்பது இ ன் னொ ரு
நிய அறிமுகம் உள்ளவர்களுக்கு, பல்லவர் ப்திகளே உடன் நினைவுக்கு வரும். இறை னதொரு வடிகால் அமைத்துக் கொடுத்தது மாகும். இறைவனை எவ்வெவ் வகைகளிற் களிலெல்லாம் சிவனடியார்களான நாயன்

Page 44
மார்களும், திருமால் பக்தர்களான ஆழ்வார் வேறு வடிவங்களிற் பாவனை செய்து, அவன் கையிற் காணத்தகும் உறவு முறைகளை அடி மாண்புகளைப் புலப்படுத்தினர். இத்தகைய உ இறைபுகழைப் பாடும் முயற்சிகளில் நாயன்ம செலுத்தியுள்ளமையை அவர்களது பாடல்கள் யாழ்வார் தம்மை யசோதையாகப் பாவனை வற்றறையும், குலசேகராழ்வார் தம்மைத் த இராமனையும், கண்ணனையும் பாடியமையை ஆண்டாளின் பாடல்கள் இறைபுகழைப் பாடு டவையாக விளங்குகின்றன. மானிடக் காத பட விரும்பிய ஒரு பெண்ணின் தாபங்களை பாடல்களில் விரவியுள்ளது. திருமங்கையாழ் களையும் பயன்படுத்தி இறைபுகழைப் பாடுவ பிடத்தக்கது மடலேறுதல் என்ற உத்தியினை மடலேறுதல் தவறு என்றிருந்த கொள்கைக்கு பெண்ணொருத்தி மடலேறும் புதிய உத்தி புகழைப் புதிய வடிவத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்
நாயன்மார் ஒவ்வொருவரும் தனித்துவ இறைபுகழைப் பாடும் முறையின் அடிப்படை ரும் ஒரு தொகுதியிலும், அப்பரும், மாணிக் அடக்கத்தக்கவர். சம்பந்தரும், சுந்தரரும் அ யை விதந்து இறைவனைப் புகழ்பவர்களாகவு இறைவனுக்குத் தூரத்திலேயே தம்மை நீ
புகழைப் பாடிப் பரவசம் எய்தினர்.
ஆழ்வாரும், நாயன்மாரும் இறைபுகழை களது உருவ அழகையே வருணித்தனர். அத துரைப்பதற்கு அவ்வத் தெய்வங்கள் சார்ந்த பயன்படுத்தினர். எளிமையாகவும், இனிமை என்பதற்கு, அப்ப்ரின் தேவாரமொன்று சான்
"குனித்த புருவமும் கொவ்
குமிண் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவளம்ே
பால் வெண்ணிறும் இனித்த முடைய எடுத்தெ
காணப் பெற்றால் மனித்தப் பிறவியும் வேண்டு மா நிலத்தே"
விளக்கம் வேண்டாத வகையில், இப்ப பொலிவின் வாயிலாக உணர்த்துகின்றது. மா வனின் உருவத்தை மறந்து, பெரும்பாலும் புகழைப் பாடுவதை வழக்கமாகக் கொண்ப தோர் கனியே பெருந்திறல் அருந்தவர்க்கரே
கடந்த போகமே யோகத்தின் பொலிவே" அடியார்கள் பாடியமைக்கு மாறான புதிய
s
*

களும் முயற்சித்தனர். இறைவனைப் பல் புகழை எடுத்தியம்பினர். மானிட வாழ்க் .ப்படையாகக் கொண்டு, இறை வ னின் றவு முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ாரை விடவும், ஆழ்வார்கள் அதிக அக்கறை காட்டுகின்றன எடுத் ஈக்காட்டாக, பெரி
செய்து குழந்தைக் சண்ணனைப் பாடிய Fரதனாகவும், தேவகியாகவும் பா வித் து யும் இங்கு நினைவுகூரலாம். ஆழ்வார்களுள் வதில் வேறுபட்ட இயல்புகளைக் கொண் லை வெறுத்து, இறைவனுக்கு வாழ்க்கைப்
உணர்த்தும் போக்கில், இறைபுகழ் அவரது வார் தம்மால் இயன்ற பல்வேறு உத்தி தற்கு முயன்றிருக்கிறார். அவற்றுட் குறிப் அவர் பயன்படுத்தியமையாகும். பெண்
மாறுதலையாக, இறைக் காதலனுக்காகப் யைப் பயன்படுத்தி, தம் இறை வ னின் Təmirmir?",
ம் மிக்க அடியார்களாக விளங் கி னு ம், யில் நோக்குமிடத்து, சம்பந்தரும், சுந்தர கவாசகரும் இ ன் னொ ரு தொகுதியிலும் ழகுணர்ச்சி நிரம்பியவர்களாகவும் இயற்கை ம் விளங்கினர். அப்பரும், மாணிக்கவாகரும்
றுத்திக்கொண்டு, கழிவிரக்கத்தோடு இன்ற
மப் பேசுவதற்குப் பெரும்பாலும் தெய்வங் னோடு, இறைவனின் பேராற்றலைப் புகழ்ந் புராணக் கதைகளை வேண்டிய அளவு பாகவும் கூட இறையின் புகழைப் பேசலாம் றாக விளங்குகின்றது.
வைச் செவ்வாயிற்
பால் மேனியிற்
ாற் பாதமும்
வெதே இந்த
ாடல் இறைபுகழை இறைவனது தோற்றப் ணிக்கவாசகரைப் பொறுத்தவரையில், இறை தமது உணர்வுகளினாலேயே அவ னின் ருந்தார். அருளுடைச் சுடரே அளிந்த * பொருளுடைக் கலையே புகழ்ச்சி ையக் என்று மாணிக்கவாசகர் பாடும்போது, பிற இறைபுகழைக் கேட்கமுடிகிறது.

Page 45
சோழப் பெருமன்னர் காலம் உலகியல் னொன்று பின்னிப் பிணைந்து வளர்ச்சியெய் இருந்து பெருவளர்ச்சி பெறத் தொடங்கிய தொடர்பான வழிபாடுகள் சோழர் காலத் சிறப்பாக, சேக்கிழாரின் கைவண்ணத்திற் சி றலாலே திருமாலின் பெருமையும் பேசப்பட் காலப் பகுதியிற் பேரரசனையும், பெருந்தெ மரபும் ஏற்படத் தொடங்கியிருந்தது. கவிச்
*உலகம் யாவையும் தாம்
நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலு அலகு இலாவிளை யாட்டு தலைவர் அன்னவர்க் கேச
என்று கூறும்பொழுது, பேரரசின் பகைப்புல வதை உணரலாம்.
நாயக்கர் காலத்துத் தமிழ் இலக்கி செயற்கையாக அமைக்கப்பட்டவை போலத் ே தகுந்த உதாரணங்களாகும். பள்ளு, குறவஞ் தன்மை கலந்த சிற்றிலக்கிய வகைகள் சற்று உணர்த்துகின்றன. சிறப்பாக பள்ளு இலக்கி போலப் புகழ்தல் என்ற அம்சம், நாடகப்பா மூத்தபள்ளி, இளையபள்ளி, என்ற பாத்திரங் பெருமை புராணக் கதைகளை அடிப்படைய பட்டுள்ளன.
தமிழ் இலக்கியப் பரப்பில் சித்தர்களது கொண்டவையாக விளங்குவதைக் காணலாம் ஆசாரங்கள், புராணக்கதைகள் முதலானவற்ை ஆத்மீக ஞானத்தின் அடிப்படை மூலப்பொழு வகையில் அவர்களது இறைபற்றிய நோக்கு வகையில், இறைபுகழ் பாடும் அவர்களது டே கின்றது.
அதேவேளை, தாயுமானவர், இராமலி சிந்தனைகள் பரந்துபட்ட வகையில் வளர்ந்து சமய சமரசப் போக்கு இவர்களது பாடற் எல்லாச் சமயங்களதும் இறைக்கோட்பாடுக இறைக்கோட்பாட்டோடு இணைத்து அமைதி கள் உணர்த்துகின்றன, அதனால், அவர்கள வளர்ச்சி நிலைகளையும் இனங்காட்டத்தக்க போக்கின் யுகசந்தியாக விளங்கிய பாரதியை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது,
தமது காலத்து முற்போக்கான அம்சங் அரசியல் அம்சங்களை உள்ளடக்கி, அவற்றை பாரதியின் இறைபுகழ் பாடும் போக்கில், அ றது; ஒர் உதாரணம் பாரதியை இனங்காட்
28

உணர்வும் சமய நம்பிக்கைளும் ஒன்றுட திய காலகட்டமாகும். பல்லவர் காலத்தில் சிவன், திருமால் ஆகிய தெ ய் வங்கள் திலே மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெற் றன. பபெருமானின் புகழும், கம்பரின் கவியாற் டன. பேரரசு சிறப்பிடம் பெற்ற சோழர் ப்வங்களையும் பொருத்திப் புகழ்ந்து பாடும் சக்கரவர்த்தி கம்பர் தமது இராமகாதையில்
உள ஆக்கலும் ம் நீங்கலா டை யார் அவர் ரண் நாங்களே"
த்திற் பெருந்தெய்வத்தின் புகழ் பேசப்படு
யங்கள் இறைபுகழைப் பாடுவதற்கென்றே தான்றுகின்றன. தலபுராணங்கள் இதற்குத் நசி, நொண்டி நாடகம் முதலான நாடகத் வேறுபட்ட வகையில் இ ைற புக ைழ யத்தில், நிந்தாஸ்துதி, அல்லது பழிப்பது ங்கில் இடம்பெற்றிருப்பதைக் காணலாம். பகளின் வாயிலாக, இருவேறு தெய்வங்களின் ாகக் கொண்டு நிந்தாஸ்துதியாகப் பாடப்
து பாடல்கள் நிறுவன எதிர்ப்புத்தன்மை . அதாவது, கோயில் மரபுகள், சடங்கு றக் கண்டித்து, அல்லது அலட்சியப்படுத்தி, நளான இறைவனை மாத்திரமே போற்றும்
அமைந்துள்ளமையைக் காணலாம். இவ் ாக்கு தனித்துவம் மிக்கதாகக் காணப்படு
ங்க வள்ளலார் போன்றவர்களது சமயச் சென்றமையைக் காணமுடிகின்றது. சர்வ களற் காணத்தக்கதாக அமைந்துள்ளது. ளை மதித்து, அவற்றை இந்துமதத்து காணும் முயற்சியை இவர்களது பாடல் து இறைபுகழ் பாடும் இயல்பு, சமுதாய தாக அமைந்துள்ளது. தமிழ் இலக்கியப் இவர்களது கருத்துக்கள் பாதித்துள்ளன
களை இயன்றவரை வரவேற்று, சமுதாய,
ஆத்மீக அடிப்படையில் வெளிப்படுத்திய வருக்கேயுரிய தனித்துவம் காணப்படுகின் டப் போதுமானது.

Page 46
“நின்னருள் வேண்டுகின்றே
நீதியும் தர்மமும் பொன்னவிர் கோயில்களும் பொற்புடை மாத அன்னநல் லணிவயல்கள் - ஆடுகள் மாடுகள் இன்னவை காத்திடவே -
இணைமலர்த் திரு எம்முயி ராசைகளும் - எங்கி இசைகளும் செயல் செம்மையுற் றிட அருள்வா சேவடி அடைக்கல அதேவேளை, அறிவியற் கூறுகளின் அடிப்பை பாரதியிடத்துக் காணமுடிகின்றது.
இறைபுகழைப் பாடுவதில் இருபதாம் புதிய சுவடுகளைப் பதித்துள்ளனர். ஒருவர் பிள்ளை; மற்றவர் இலங்கையரான விபுலா உழுவார் கரத்தையும், நயவுரைகள் தேடிக்ெ கருணை ஒடிப்பெருகும் அறிவாளர் நெஞ்சி அடிகளார் உள்ளக் கமலத்தையும், கூப்பிய 6 இறைவன் விரும்புவான் என்று குறிப்பிடுகின் நெருங்கிய தொடர்புடையதாக விளங்குகின் வத்தின் பெருமையுமாகும் என்பதைக் கவிஞ
பத் தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து
பகுப்பாட்டாய்வியல் , உயிரினவியல் முதலா வளர்ச்சிபெறத் தொடங்கின. சர்வதேசரீத ஆரம்பித்தன. இத்தகைய காரணங்களினாற் மெதுவாகக் குறையத் தொடங்கியமையைக் ஆராயும் சமூக விஞ்ஞான நோக்கு வளர்ச் எடுத்த மொழியாலும் மிக்குச் சோதிக்க வே என்று சம்பந்தர் கறியவற்றை ஏற்பதற்கு, ! காணப்படுகின்றது. மக்கள் தமது சமயவுன விரும்பும் அதேவேளையில், தெய்வம் பற்றி காணப்படுகின்றது. ‘இல்லையென் றுரை றதனைத் துறக்கவும் துணிவிலை’ என்று போன்ற உறுதியற்ற நிலைப்பாடே இன்றை நிலையாகக் காணப்படுகின்றது. இத்தகைய புதுமைப்பித்தனின் “கடவுளும் கந்தசாமிப்பி நிற்பதாகக் கொள்ளலாம் இச்சிறுசதையிே எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது.அதேவேளையிே உழைப்பினைப் பெருமைப்படுத்த: முனையும் லாம். உழைப்பாளரைப் பற்றிக் குறிப்பி காணும் தெய்வமாக விளங்குவிர் நீரே" எ பாடும் பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம், திறமைதான் நமது செல்வம்' எனறு குறிட கிக்கொள்ள வேண்டும்.
காலத்துக்குக் காலம் தமிழ் இலக்கி பல உருமாற்றங்களைப் பெற்று வந்துள்ள நூற்றாண்டு இலக்கியங்களில் இந்த அம்சம், துக்கேற்ற வகையில் பெரும் மாற்றங்களைப்
2

Th - Tså søit திலைப்பதற்கே, - எங்கள் ரும் மதலையரும் ாங்கள்
குதிரைகளும்
னனை வடி துணைபுகுந்தோம். ள்
களும் துணிவுகளும் ய் - நின்தன் ம் புகுந்துவிட்டோம்" டயில் இறைபுகழைப் பாடும் போக்கினையும்
நூற்றாண்டைச் சார்ந்த இரு கவிஞர்கள் தமிழகத்தவரான கவிமணி தேசிகவிநாயகம் னந்த அடிகள். கவிமணி, நாடிப் புலங்கள் காழிக்கும் கவிவாணர் நாவினையும், செழுங் னையும் தெய்வம் உவக்கும் என்று பாட, கைக்காந்தளையும், நாட்டவிழி நெய்தலையும் ாறார், தெய்வம் மக்கள் சமுதாயத்தோடு றது என்பதை உணர்த்தி, அதுவே தெய் ர்கள் புலப்படுத்துகின்றனர்.
சமூகவியல், மானிடவியல், உளவியல், உளப் ான அறிவியலின் பன்முக வெளிப்பாடுகள் நியாக அறிவுப் பரிமாற்றங்களும் ஏற்பட கல்வியறிவு பெற்றவரிடையே சமயவுணர்வு காணலாம். எதனையும் தர்க்கரீதியாக அலசி சிபெறத் தொடங்கியது. "ஏதுக்களாலும் 1ண்டா, சுடர் விட்டுளன் - எங்கள் சோதி?? இன்றைய நவீன உலகிலே ஓரளவு தயக்கம் எர்வுக்குப் பங்கம் ஏற்படக்கூடாது என்று ய தெளிவற்ற நிலையும் அவர்களிடத்துக் க்கத் தைரியம் இல்லை; தொல்லையென் நாமக்கல் இராமலிங்கம்பிள்ளை பாடுவது ய நிலையிலே தெய்வம் பற்றிய சிந்தனை நிலைப்பாட்டின் இன்னொரு போக்கினையே ள்ளையும்’ என்ற சிறுகதையும் உணர்த்தி ), கடவுளும் மனிதனும் முரண்படும் நிலை ல. இறைக்கோட்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி, போக்கு விரிவடைந்து வருவதையும் காண ம்ெ பாரதி, "தேட்டமின்றி விழி யெகிர் ன்று பாடுவதையும், உழைப்பைப் பற்றிப் ' செய்யுந் தொழிலே தெய்வம் - அந்தத் பிடுவதையும் நாம் இவ்வாறுதான் விளங்
பத்தில் இறைபுகழ் பற்றிய அம்சம் புதிய
மையினைக் காணமுடிகின்றது. இருபதாம் பொருளிலும், பாடும் முறையிலும் காலத் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Page 47
With Best Compliments
from
GLORY TEXTILES
AND GR0CERES
Dealers in: GROCERIES
125C, D. S. Senanayake Vidiya, KA N D Y.
Dial: 08-239 79
With Best Compliments
From
K. B. M. BR 0 S
142, COLOMBO STREET,
K AND Y.

WITH BEST COMPLIMENTS
ᎨᏒ0Ꮇ
Central Agencies (Pte Ltd.,
IMPORTERS- CONTRACTORS - SUPPLIERS WHOLESALE DEALERS IN
ELECTRICAL GOODS
91, Kotugodella Vidiya,
K A N LO Y. Sri Lanka
Phone: 32290 24203
Best Wishes From
Sun Electricals
Dealers in Electrical Products and Contractors for all Domestic
Electrical Requirements
127 B, D. S. Senanayake Vidiya.
KA N D Y.

Page 48
ைசவ சி
g
பற்றிய சில அறி
- கலாநிதி அம்பலவா
முதுநிலை விரிவுரையாளர்/ஆ பேராதனைப் ட
திராவிடர்களின் உயர் அறிவில் தேர்ந்த உற்பத்தியே ைசவ சித்தாந்த முறை எனத் திருவாசகத்தினை ஆங்கிலத் தில் மொழி பெயர்த்தவரும் சைவ சமயத் தின் தத்துவங்களை ஐயம்திரிபுறக் கற் ற வருமான வண பிதா ஜி. யு. போப் அவர் கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். தமிழ்ச் சொற் களின் அர்த்தங்களிலும் அமைப்பு முறை பினுாடாகவும் சைவ சித்தாந்த முறையின் அடிப்படைச் சிந்தனைகள் வெளிவந்துள் Tast. உதாரணமாக கடவு ள் என்ற சொல் சிந்தனை எழுத்து, உடம்பு, எல் லா வற்றையும் கடந்தது என்ற பொரு ள்களைத் தருகிறது. கடவுள் என்ற சொல் அதன் உண்மை அர்த்தத்தில் எல் லாவற்றையும் இயக்குவிக்கும் சக்தி என்று பொருள் படும் அதே போன்று பிர ம ம் என்ற சொல் பெரியது என்ற பொரு ளைத் தருகிறது. கடல், வானம், மலை போன்ற மிகவும் பெரிய விடயங்களைக் குறிக்கவும் அது பயன்படும். ஆனால் கடவுள் என்ற சொல் எல்லாம் வல்ல வனை மட்டுமே குறிக்கப் பயன் படுகிறது அது இவ்வுலகை ஆள்பவன், எல்லா வற் றுக்கும் மேம்பட்டவன் அவ னா லே யே நாம் வாழ்கின்றோம். நாம் நாமாக இருக் கின்றோம், என்றே பொருள்படும்.
எமக்குக் கிடைக்கின்ற மிக வும் பழைய தமிழ் நூலின் துணை கொண்டு பார்க்கும் போது சைவ சித்தாந்தம் தமிழரின் மிக வும் தனித்துவமானதும் பழைமை மிக்கதுமான ஒரு பாரம்பரியம் என்பது தெரியவரும். தொல் காப்பியத் தில் கடவுள், உயிர், மெய் வினை, கந்தழி போன்ற சொற்கள் பயன் படுத்தப்பட் டுள்ளமையை பார்க்கும் போது தமிழர் மிகவும் பழைய காலத்திலேயே ைச வ சித்தாந்தத்தினைப் பற்றிச் சிந்தித்துள்
3.

தா ந் தம்
முகக் குறிப்புகள்
னர் சிவராஜா
ரசியல் விஞ்ஞானத்துறை ல்கலைக்கழகம்
ளனர் என்பதைக் காட்டுகின்றது. திருக் குறள் இம் முறையின் பிரதான எண்ணக் கருக்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. கடந்த காலங்களில் இதனை திருநெறி பொருள் நெறி செந்நெறி என அழைத்தனர். கலாநிதி கிறியர்சன் என்பவரின் கருத்து ப் படி 'சிவ' என்ற சொல் ஒரு தமிழ்ச் சொல்லா கும். அச் சொல் ஆதி காலத்திலேயே ஆரிய மொழியினைச் சென்றடைந்துள் ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பெரிய புரா ன த் தி ைன இயற்றிய சேக்கிழார் சைவ சித்தாந்தத்தினை முதற் சைவ நெறி எனக் கொண்டார். தொல் காப்பியமும் திருக்குறளும் மாத்திரமல்ல சங்க கால இலக்கியங்களுள் பல ைச வ சித்தாந்தத்தின் இன்றியமையாக் கூறுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளன. சங்க காலத்திற் குப் பின்பு சுமார் 55 பாக்களைக் கொண் ட ஆத்மீக அனுபவத்தின் மிகவும் செழு மை வாய்ந்ததெனக் கொள்ளப்படும் திரு வாசகத்தில் சைவ சித்தாந்தம் த ன து அழகுமிக்க கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தி யுள்ளது. ைசவ சமயப் போதனையான பதினோராவது திருமுறை ஐந்தாம் ஆறா ம் நூ ற் றா ண் டு க ளி ல் வாழ்ந்த பல சைவத் துறவிகளின் பக் தி ப் பாக்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. ஆறாம் நூற்றாண் டைச் சேர்ந்த மூன்று பெரும் ஆக்கங்கள் சைவ சித்தார்ந்த எண்ணக் கருத்துக்களை சிறப்பாக வெளிப்படுத்தியுள்ளன. கல்லா டம் தமிழரின் கா த ல் வாழ்வினை சித் தரிக்கின்ற போதிலும் அது சைவ சித் தாந்த கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கின் றது. உ ண் ைம யி ல் திருமூலரின் திரு மந்திரமே சைவ சமயம், சைவ சித்தாந் தம் என்பவற்றின் நடைமுறை, கோ ட் பாடு என்பவற்றைத் தி ட் ட வட்டமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளது. தமிழ் இலக்கியங் களுள்ளே முத ன் மு த லா க 'சைவ சித்தாந்தம்" என்ற சொற்றொடர் திரு

Page 49
மந்திரத்திலேயே பயன் படுத்தப்பட்டது. பழைய முறையை அடியொட்டி இதில் பதி, பசு, பாசம்’ என்பன விளக்கப்பட்டுள்ளன. நவீன விஞ்ஞான அணுகு முறையில் சித் தாந்த எண்ணக் கருக்களை ஆராய்ந்த முதல் நூல் ஞானாமிர்தமாகும். சைவ சித்தாந்த அடிப்படையில் உண் ைம யி
னைக் கண்டறிந்த திருஞான சம்பந்தரும்
அப்பரும் ஏழாம் நூற்றாண்டில் சிறப்பு மிகு பக்தி இலக்கியத்துக்கு வழி வகுத்த னர். ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத் தில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் மேற்சொன்ன இலக்கியத்தை மேலும் மெருகூட்டினார். பதினோராம் நூற்றாண்டிலும் பன்னிரண் டாம் நூற்றாண்டிலும் பெரிய புராணம், கந்த புராணம், கம்ப இராமயணம் போ ன்ற காவியங்கள் சித்தாந்த எ ன் ண க் கருக்களுக்கு மேலும் பங்க ளி த் தன. ஆனால் பதின்மூன்றாம் நூற்றா ன் டி ன் ஆரம்பத்தில் மெய் கண்ட தேவர் இயற் றிய சிவஞான போதமே சித்தாந்தத்தின் மத்திய மயமான பங்களிப்பாகியது. அது
வே நவீன காலத்தில் ைசவ சித்தாந்த
இயக்கத்தினை தொடக்கி வைத்தது. பன் னிரண்டு சூத்திரங்களை உள்ளடக்கி மிக வும் சுருக்கமான ஆக்கமாக இது அமைந் துள்ள போதிலும் இதுவே சைவ சித் தாந்த முறையினை இரத்தினச் சுருக்க மாகவும் தெளிவாகவும் வெளிப்படுத்தி
உள்ளது.
சைவ கித்தாந்தத்தின் உட் பொருள் சைவசித்தாந்தம் இரண்டு பெ ரும் பிரிவு களை உள்ளடக்கியுள்ளது. (1) உண் ᎧᎧᏞᏝ0 பற்றிய விசாரணை, (11) ஆத்மீக அனுபவம். இவ்விரண்டு பிரிவுகளிளதும் விளக்கங்களை இங்கு நாம் காண்போம்,
சைவ சித்தாந்தத்தினை விளக்கிய ஆத்மீக சிந்தனையாளர் அதனை அள வையியல் முறை கொண்டு விளங்கியுள்ள தோடு வாதங்கள் நாம் கண்ணால் கண்ட வற்றிலிருந்து காணாதவற்றை நோக்கி
வழிப்பட்டும் உள்ளன.
நாம் கணுாம் உலகத்தின் இயற்கை, தோற்றம் என்பவற்றை ஆராய்வதன் மூலம் கடவுள் இருக்கிறார் என்பது நிரூபிக்கப் படுகிறது. சைவ சித்தாந்தத்தின்படி உல கம் என்பது யதார்த்தமானது. ஏனெனில்
32

உலகத்தில் அவன், அவள், அது எ ன் ப வற்றை இனங்காணக் கூடியதாகவுள்ளது இவை யதார்த்தமானவையாயினும் மாற் றங்களுக்குட்படக் கூடியவையே. ஆனால் தண்ணிர் என்பதை எல்லாக் காலங்களி லும் ஒரே மாதிரி தண்ணீர் எனவே இனங் காணக் கூடுமாயின் அது மாயையல்ல என்பது பெறப்படுகிறது. கானல் நீர் தண் aைர் போன்று எமக்கு தூரத்தில் தெரிந் தாலும் அதனை அண்மிக்கும் போது அது தண்ணிர் அல்ல என்பது தெரிய வரும். இவ்வாறு நிரந்தரமாக எதை எதையெல் லாம் இனங் காண முடியுமோ அவை யெல்லாம் யதார்த்தமானவை. மா ைய யல்ல உண்மைப் பொருட்களின் நிகழ் போக்கு உலகம் என்பதால் உலகம் யதார் த்தமானது இல்லை எனில் அதனை உரு வாக்கியவர் பற்றி உரையாடுவது அல்லது ஆராய்வது அவசியமற்றதாகி வி டு ம். ஆகவே உலகம் என்பது யதார்த்தமானது எனக் கொள்வது அவசியமானது. அப் போதுதான் அதனை உருவாக்கியவர் பற் றிய விசார ைண யி ைன மேற் கொள்ள முடியும்.
உலகம் புத்திசாலிகளையும் புத்தி சாதுரியமற்றவர்களையும், கொண்டிருக்கி றது. புத்திசாலிகளை பத்திசாலிகளான ஆண்கள், புத்திசாலிகளான பெண்கள் என்று பிரிப்பதில் ஒரு புத்திசாலித்தன மான தேவை தெரிகிறது. புத் தி சா லி களின் தேவைகளுக்காக மற்றையோர் பயன்படுத்தப் படுகின்றனர். ஆகவே உல கத்தை புத்திசாலிகளே ஆட்சி செய்ய வேண்டும். எமத உடம்பினை எடுத்துக் கொண்டால் புத்திசாலித்தனமான ஆத் மா புத்திசாலித்தனமற்ற உடம் பி ைன ஆட்சி செய்கிறது. ஆனால் உடம் பில் அமைந்துள்ள ஆத்மா உலகில் நடக்கும் நிகழ்வுகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியா து. உலகில் ஒவ்வொரு புத்திசாலித்தனமான நபரினால்தான் நடத்தப்படுகிறது.
ஒரு கல்லினை நாம் எ டு த் து எறிந்தால் அக் கல் விழுந்த இட த் தி ல் இருந்து ந க ரா து இருக்கிறது. அசைதல் அதன் இயல்பல்ல. அதனை நகர்த்துவத னால் இன்னொரு தனியான முகவரினால் தான் அது நடைபெற முடியும், காற்று அல்லது ஒரு மனிதனுடைய கை அங்கு தேவைப்படுகின்றது. இதுவே உணர்ச்சி

Page 50
பற்ற பொருளின் இயல்பாக இருப்பதை நாம் அறிவதோடு புத்திசாலியான ஒரு உயிர் அதன் தேவைக்கேற்ப அசைந்தும் அசைவற்றும் இருக்கும் என்பதும் தெரி கின்றது.
உலகில் உள்ள எல்லாம் பிறத்தல், வளர்த்தல், அழிதல் என்ற வழிமுறைகளி னுரடாகச் செல்கின்றன வளர்த்தல் என் பது இயல்பானதாயின் அதன் எதிர் வழி முறையானது அழிவு, இது இயல்பான தாக இருக்க முடியாது. அது செல்வாக்கு ஒன்றினாலேயே நடைபெற முடியும். ஏற் கனவே நாம் உலகத்துக்கு ஒரு புத்திசா லித்தனமான தேவை இருக்கிறது எனக் கண்டோம், அது மிக உயர்ந்த புத்தி சாலித்தனத்தாலே வழி நடத்தப்படுகிறது ஆகவே உலகின் வழிமுறை ஒரு புத்தி சாலித்தனமான கடவுளினால் இடம் பெறு வதோடு கட்டுப் படுத்தவும் படுகிறது.
ஆகவே பிறத்தல், வளர்த்தல், அழி தல் என்பவற்றை உள்ளடுக்கும் எல்லாமே ஆத்மா வினா ல் இயக்கப்படுவதனால் இங்கு பல ஆத்மாக்கள் உண்டே த வி ர கடவுள் இல்லை எனலாம். இக் கருத்து தவறானது. ஏனெனில் இக் கருத்து தூர திருஷ்டியற்றது. உலகில் உள்ள நடை முறைகள் மீது தனியொரு ஆத்மா கட் டுப்பாடு செலுத்த, முடியாது. அதனை மிகவுயர்ந்த புத்திசாலியின் உயர் சக்தி யினால்தான் செய்ய முடியும். இவ்வுலகம் ஒரு முறைப்படியமைந்த ஒருமைப் பாட் டினைக் கொண்டுள்ளது. அந்த ஒருமைப் பாட்டினை ஒரு தனித்துவம், வா ய், ந் த சக்தியினால்தான் ஏற்படுத்த முடியும். அதுவே எல்லாம் வல்ல இறைவனாவான். சித்தாந்தத்தின் முழு உலகமும் தோற்றமும் அழிவும் முழுமையும் என்ற வழி முறை யினூடாகச் செல்கின்றது. எ ன க் குறிய
சக்தியைக் கொண்டிருக்கிறாரோ அவரே
இதன் தோற்றத்துக்கும் é95fffT GHIOT DIT 61 Tř எனவும் கொள்கின்றார், அதையே ஆக்கு தில், காத்தல் அழித்தல் எனவும் கொள் வர். இவற்றுள் அழித் த ைலச் செய்யும் கடவுளே மிக உயர்ந்த கடவுள் என க் கொள்கின்றனர். சைவர்கள் மற்ற இரு கடமைகளையும் செய்யும் கடவுளர் அழித் தல் எனும் கடமையச்ை செய்யும் சிவ சக்தி
33

யின் முகவர்களாகக் கடமை யா ற் று கின்றனர்.
உலகம் ஆத்மாக்களின் நன்மைக்கா கவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பரிமாணம் வளர்ச்சி காரணமாக ஆத்மாக்கள் தமது உடம்புகளை எடுத்துக் கொள்கின்றன. சிறிது காலம் அங்கு வசித்துவிட்டு அவற் றைவிட்டு விலகுகின்றன. இவ்வாறே பிறப் புகளும் இறப்புகளும் நிகழ்கின்றன.
சைவ சித்தாந்த கருத்தின்படி கட வுளை போல் ஆன்மாக்களும் அழிவில் லாதவை. அவை சூன்யத்தில் இருந்து க டவு ளா ல் உருவாக்கப்பட்டவையல்ல அவை கடவுளின் பகுதிகளுமல்ல. ஏனெ னில் அவற்றுக்கு கடவுளுக்குறிய தகுதிகள் இல்லை. ஆத்மாவின் அறிவு படிப்படியாக வளர்ச்சியடைகின்றது. அதன் நல்ல கெட் ட நடத்தைகளே கன்மம் என அழைக்கப் படுகிறது. மாயை என்பதுதான் கடவுளை அறிவதற்குத் த ைட யாய் இருக்கிறது. ஆணவம் என்பது இத்தகையதே. ஆகவே ஆணவம், கன்மம், மாயை என்ற மூன்றை யும் ஒழித்தாலே ஆ த் மா கடவுளின் மட்டத்தை அடைய முடியும்.
ஞானத்தின் விடுதலை நிலை யில் நான்கு கட்டங்கள் உள. அவை முறையே சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என அழைக்கப்படுகின்றன. க டவு விரி ன் சொற்களை (சம்பாசனை) நேரடியாகக் கேட்பது சரியை என அழைக்கப்படுகிறது. கடவுளின் உபதேசத்தினைப் பெற்று க் கெள்ளுதல் கிரியை ஆகும். உண்மையில் உறுதியாயிருத்தலும் அதன் மீது கவனங் கொள்ளுதலும் யோகமாகும். கடவுளை உணர்ந்து கொள்ளுதலும் தி ஸ் டயி னுT டாக அவனது தரிசனத்தைப் பெறுதலும் ஞானமாகும். இதுவே இவ்வுலகில் ஒரு மனித ஆத்மா அ ைட யக் கூடிய மிக உயர்ந்த இறுதிக் கட்டமாகும். அத்தகைய ஆத்மா ஆத்மாவினையும், உலகத்தையும் கடவுளையும் சரியான நோக்கில் வைத் துப் பார்க்கும்.
நன்றி: தினகரன்

Page 51
9ith the Best
o
W. K. M. NA GA IL
JEWELLERS, RADIC
97, COLOME
KAND

Compliments
INGAM & SONS
) & T. W. DEALERS
BO STREET,
Y,
O R 231 O 8

Page 52
DEW EW
The fore - runners in inti
Designs in 22
No. 38, TRNCO
KAN
With Ròeşł Compliments
இந்து மாணவர் சங்கத்
22 கரம் தங்க நகைகளுக்கு கன்
சித்ரா
41, டி. எஸ். சே க ண்
 

WELLERS
oducing - Day - To - Day it Jewelleries
MALE STREET,
DY.
Ø:R 2 4 1 1 0
miu
தை வாழ்த்துகின்றோம்
ண்டியில் ஒர் தனியான இடம்
y
ஜவலாஸ் னநாயக்க வீதி,
1위.
vario 8-23 2 9 o

Page 53
Wika Bes} Compliments
T. S. K. RIC
COMMISSION AGENTS, RICE
I9&2,4伍 C COLOM

E AGENCIES
8 SRI LANKA PRODUCE ETC.
ROSS STREET,
B0 -
Phone. 4 3 8 257

Page 54
-33
3rd
SLLYLL LLLLJJqJJLJSS0LLALLYLLSL
மதசுதந்திரம்
s:KuXXXXX-XXi
-
Na
S.
-3-3
Pதம் பற்றி அறியாதவர் இல்லை; ஆய
ரிடமும் ஒரேமாதிரியாக இருப்பதில்லை. மதந வெவ்வேறு அடிப்படைகளைக் கொண்டிருந்த பொதுவரையறைக்குள் உட்பட்டுவிடுகிறார்க வரும் அதனைப் பேணவும் பிரச்சாரம்
மனித உரிமைகள் சாசனம் விதந்துரைக்கி கொண்டு தமது அரசியல் சாசனத்தில் வலிய
ஆயினும் வேறுபடும் நம்பிக்கைளின் மதிக்கப்படுகின்றனவா என்பது சந்தேகமே. இ தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மதச்சார்பற்ற எமது அரசியற் சாசனத்திற்குண்டு. பெளத் சாசனவசனங்கள் எவ்வகையிலும் பாதிக்கவில்
ஒரு உலகநோக்கு (தத்துவம்) என்ற தவரும் உடன்பாடு கொள்ளத்தக்கமை பற். art 6tri gudg; “The Cultural Evolution of கூறுகிறார்.
“Not Buddism as a religion which -ism but Buddism as living in each one wer of life, giving meaning to life throug prehension and action'.
பெளத்த தத்துவம் மதிக்கப்படுகிற அ மல் இருப்பது திணிப்பு மிகையாவதனாலேே நிலைபேறடைய முடியாது. புத்தரைப் போ செல்வாக்கு பெற்ற தேரவாதப் பெளத்தத்த யிற் பரவுவதை அனுமதிக்க முடியவில்லை; குள்ள பெளத்த குருமார் தமக்குச் சரியெனத் இதன் வாயிலாக அரசிடம் பாதுகாப்புப் ெ சாசனம் தேரவாதப் பெளத்தத்தின் புனிதத் கவனத்திற் கொள்ளப்படவேண்டிய அம்சமா
3.

LLL e LLLLLL LLLLLSSLLYzLLLeYLSLLLYLSLLLLLLLALezSLqLSL LSSLL
செல்வன். சு. சத்தியகீர்த்தி 3ம் வருடம்/பொறியியற் பீடம்
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
-RX297. r WM- WM- ۔۔۔بر M LSLLLqLSLLL0LqLqALeYLLLLLLYLqLqSSiqSeKLYLLSLLYLASLqSLLLL
பினும் மதம் பற்றிய கருதுகோள் எல்லோ ம்பிக்கையுடையோர் எல்லாரும் தத்தமக்குள் நபோதும் "மத நம்பிக்கையுடையோர்’ என்ற ள். மதநம்பிக்கை உடையோர் ஒவ்வொரு செய்யவும் உரிமையுடையவர் என ஐ. நா. றது. இதனை அநேக நாடுகள் ஏற் று க் புறுத்தியும் உள்ளன.
தராதரங்கள் அந்தந்த அளவில் ைவத் து லங்கையிலும் மதசுதந்திரம் அரசியல் சாசனத் நாடாகச் சொல்லும் ஜனநாயகவிருப்பும் தம் அரசமதமாக கோலோச்சுவதை அந்த bலை என்பது வெளிப்படை.
அடிப்படையில் பெளத்தத்துடன் எம் மதத் [ð] Henri Van Zeyst 67 g9ith giggio, Giu Buddhism” என்ற நூ லி ற் பின்வருமாறு
as a system is as dead as any other of as which has the real germinating poh its philosophy and ethics; its com
ளவுக்கு பெளத்தமதம் போற்றப்பட முடியா யே. திணிப்பு மூலமாய் எந்த உண்மையும் ற்றும் இன்னொரு நெறியை இலங்கையிற் 5ாற் சகிக்க முடியவில்லை; அது இலங்கை ஒருவழிபாதையே வேண்டப்படுகிறது. இங் த் தீர்மானித்ததை மக்களிடம் திணிப்பதற்கு பற்றுக் கொள்கிறார்கள். எமது அரசியற் தைக் காக்க உறுதி பூண்டிருப்பது இங்கே கும்.
7

Page 55
உலகின் பெரும்பான்மை மக்கள் பெள பெளத்த நெறிகளை ஏற்காத தேரவாதப் ே லாவிட்டால் உலகமே அழிந்துவிடும் என்று பெளத்தத்தைக் காக்கும் பொருட்டு இலங்ை கிறார் என்று சொல்வதன் வாயிலாக ஏனை வளர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய சகிப்பின்மை பெளத்தத்தி வற்றிடமும் உண்டு. போர்த்துக்கீசர் பரப்பி யாத ஒல்லாந்தர் யேசுவின் பெயராலேயே விதித்தார்கள். சில்லாலை கதிரைமாதாவி கத்தோலிக்க யேசு மரப் பொந்துகளில் லேயர் அவர்கட்கு விடுதலை வழங்கிய போ இன்னும் தொடர்கின்றது.
அவ்வாறே இஸ்லாமிய நாடுகளில் ெ முரண்பாடுகளும் போராட்டங்களும் இடம் வொரு பிரிவினரும் தாமே புனிதத்தைப் டே ர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது.
இதேவகை முரண்பாடுகள் இந்துமதப் ஷத்துக்கும் இடையே அவ்வப்போது மோதல் விட்டுவைக்கவில்லை. விஷ்ணுவையும் பிரம்ம ஆளவுக்கு விண்ணுக்கும் யுத்தத்தைக் கொன வடகலை -தென்கலை முரண்பாடுகள் உள. வீரசைவம், காஷ்மீரசைவம் ஆகியன போற் வராய் இருப்பதாகத்தான் எமக்குத் தெரியுட்
ஆயினும், ஏனைய மதங்களைவிட இ டர்ந்து ஒரே குடும்பமாய்ப் பேணிவருகிறது, தன்னுள் அடக்கியுள்ளது. அவற்றுள் ஒன்றை பாடுகளும் அடங்கும். கடவுள் உலகைப்பை வம் முதல் சிவனை முழுமுதற்கடவுளாகக் க( துவ பேதங்களுள், வேற்றுமையில் ஒற்றுமை
அக்காரணத்தால் மதசுதந்திரம் இந்து மிகையாகாது. எல்லா மதங்களும் ஒரு முழு என்று கருதுவதும், ஒவ்வொருவரும் விரும்பிய மார்க்கத்தை அனுஷ்டிக்க முடியும் என்ற சு crearovmuђ.
மதசுதந்திரம் என்பது ஏற்கனவே தீர்ப தனின் சிந்தனையைச் செக்குமாடு போல உ சேர்த்துச் சொல்வோமாயின் அந்த மத சு: அதிகம் என்று துணிந்து கூற முடியும். ஆயி:
38

தமதத்தினரே. ஆயினும் சீன - யப்பானியப் பளத்தர்கள் இலங்கையிற் பெளத்தம் இல் மக்களை நம்பச் செய்கிறார்கள். புத் தர் கயைத் தான் தெரிவு செய்து வைத்திருக் ய மார்க்கங்களை நிராகரிக்கும் மனோபாவம்
உம் மட்டுமல்ல கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் ஆகிய ய கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவத்தைச் சகிக்கமுடி
கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவத்திற்குத் தடை லிருந்து தெ ன் கோ டி தேவாலயம் வரை அடைக்கலந்தேட வேண்டியிருந்தது. ஆங்கி தும் கிறிஸ்தவப் பிரிவுகளுக்கிடையே போட்டி
வவ்வேறு இஸ்லாமிய மார்க்கங்களிடையே பெற்றுக் கொண்டே இருக்கின்றன. ஒவ் ாணுவதாகப் பிரகடனப்படுத்துவதும் தொட
பிரிவுகளிடமும் உள. சைவத்துக்கும் வைண ஸ்கள் எழுந்ததுண்டு. அது கடவுள்களையும் ாவையும் சிவனின் அடிமுடியைத் தேடுகிற ண்டு சென்ற து. வைணவத்தினுள்ளேயே சைவத்திலும் தென்னாடுடைய சி வன்; றும் சிவன்களிலிருந்து சற் று மேம்பட்ட ).
ந்த மதம் அனைத்துப் பிரிவுகளையும் தொ வெவ்வேறு தத்துவப்பிரிவுகளை இந்துமதம் )யொன்று முழுமையாய் நிராகரிக்கும் கோட் டக்கவில்லை என்று கூறும் சாங்கிய தத்து ருதும் சைவசித்தாந்தம் வரை உள் ள தத்
காண்பது இந்துமதம்.
மதத்திற் சற்று அதிகமுள்ளதாய்க் கூறினால் முதற் கடவுளை அடைய வழி காட் டும் தத்துவப் பிரிவைத் தெரிந்து விரும்பிய தந்திரமும் இந்துமதத்தின் பொதுப்பண்பு
ானிக்கப்பட்ட ஒரு வரையறைக்குள் மணி ழல விடுவதாக அமையாதிருப்பதும் என்று 5ந்திரம் இந்துதர்மத்தில் ஏனையவற்றிலும் னும் இந்துமதத்திலே தான் சாதியத்தின்

Page 56
பெயராக இந்துக்களின் தொகையில் ஐந்தில் தோராய் ஒதுக்கப்பட்டு ஒடுக்குமுறைக்குள்ள மும் தொடரும் சாதியவெறி முன்னைய கொ குறிப்பிடத்தக்கது.
பொது இடங்களில் தீண்டாமை பேண இலங்கையில் 1966ம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 21 டாமை ஒழிப்புப் போராட்டம் தனது இலக் களின் கதவுகள் எல்லோர்க்கும் திறக்கப்பட்ட ளும் தொடரும் போராட்டங்களூடாகத் திறக் அர்த்தபுஷ்டியானதாக அமைய முடியும்.
இந்துமத இராஜ்ஜியமான நேபாளத்தில் பிடிக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்துகி குறுகிய அரசியல் நோக்கத்திற்காக, பாரதீய பட்டு வருகிறது. இது மதசுதந்திரத்திற்கு இந்துமதத்தினது பொதுப்பண்பையே மாசுப சக்திகளை இனங்கண்டு கொள்ள வேண்டிய ச
பலாத்காரம், இம்சை, கெ போதும் கத்தியையோ, துப்பா கொள்கிறோம். ஆனால் உண் லும் நடத்தையினாலுமே அதி றோம். நாம் ஒருவனுடன் பழகு லும், புன்சிரிப்பினாலும், ஹிம் சமாதானத்திற்கு அடிக்கல் நா
مچحسس۔
"அரசன் ஒழிக" என்று ை
களுக்கு உணவு கொடுத்து அர
அது போலவே 'கடவுள்
பேசுபவனையும் கடவுள் காப்ப
39

ஒரு பங்கிற்கு மேலானோர் தீண்டத்தகா ாயினர் என்பதும் வரலாற்றுண்மை. இன்ன டுமைகட்கு உரைகல்லாய் அமைந்துள்ளதும்
ப்படுவதைத் தகர் க் கும் குறிக்கோளுடன்
எழுச்சியிலிருந்து முனைப்புப்பெற்ற தீண் கை வெற்றி கொண்டதன் பேரில் ஆலயங் ன. இன்னமும் திறக்கப்படாத ஆலயங்க கப்படுவதன் மூ ல மாக “மதசுதந்திரமும்"
இன்று, மதசார்பின்மையினை அரசு கடைப்
r ன்ற அதே வேளை இந்தியாவில் த மது ஜனதாவினால் ‘இந்துமத வெறி வளர்க்கப் அச்சுறுத்தல் விளைவிப்பதாக மட்டுமல்ல, டுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. இத்தகைய 5டமை எம்முன் காத்து நிற்கின்றது.
ܓܰܔ
ாடுமை என்றால் நாம் எப் க்கியையோதான் நினைத்துக் மையில் நாம் நம் நாக்கினா |க கொடுமைகளைச் செய்கி ம் விதத்திலேயே அன்பினா சை செய்வதைத் தவிர்த்துச் ட்ட வேண்டும்,
- அன்னை தெரேசா
கதிகள் கூச்சலிட்டாலும் கைதி சன் காப்பாற்றுகிறான். இல்லை’ என்று நாத்திகம் ாற்றுகிறார்.
- கிருபானந்தவாரியார்,

Page 57
With Best Compliments
SHREEVSN U ASSOCIATES
142-144, 4th Cross street,
COLOMBO 11
т. Р. 449924
With Best Compliments From
WOODLANDS HOTEL
192, 4th Cross Street,
COLOMISO 11
Phone 7 45
 

Wika Rest ܘܠ mPli merts
d
SUBRAMANIAM & C0.
GENERAL MERCHANTS
198, Fourth Cross Street,
COLOMBO 11.
Phone 23 844
2Ditfi tie 3est Compliments
攀
m
S. P. S. AGENCY
113, 4th Cross Street,
COLOMBO 11.
Phone: 2 6 204

Page 58
God in Hindui
Where
- T. Klug Instructor f Electriac Peradeniya
Hinduism as it exists today seems superstitions and degrading practices. Th for a highly metaphysical religion. Where so veiled in Maya that only a few “lea, sense can realize God? And where exact
From a purely rationalistic viewpoi the very basis of religions, the very exis Pascal that “the supreme achievement of reason', and confine ourselves to certain of Hindu Scriptures - in the process, askir
We are at once faced with a dilem shall we yield to the temptation to throw context of our own life and times, it d that history is all lies and half truths. demands that we accept, at least, non cc
Historians consider the Vedic age Hinduism. This was the age of Mantras the essence of Hinduism, the Brahma - Su of Vedanta. The Commentaries on this consider Sanakara's interpretation, which i
In Sankara’s commentary, there principle - the eternal, impersonal Absolute We can have no Cenceptual knowledge attained by discovering this Brahman. B experienced by a special experience - illum. of meditation on the Upanishads

SΩΛ
do we stand?
rajah - & Electronics Dept. University
immersed in soulless ritualism, menacing is is, indeed, a gigantic transformation is the God in our rituals? Is the God ned' and “cultured' in the metaphysical lly do we stand?.
nt, the questions will be extended to tence of God. We, however, agree with reason is to tealise there is a limit to historical considerations and a study ng pertinent questions (rational, perhaps!),
ma. Shall we accept history as it is or history into the garbage can? in the yes not need a hiehard sceptic to assert Yet, the nature of our endeavour bntroversial facts of history.
as the starting point of any study of , Upanishads and Epics. If Vedanta is utra (of Upanishads) is too quintessence sutra are numerous and varied. We will s widely regarded as the correct one.
is only one ultimate Reality - Advaitha ', which the Upanishads Call “Brahman”. of this Absolute. Liberation could be ut this Brahman can only be discovered nation or Gnana that comes as a result

Page 59
There now arises a fundamental pro independently, of our knowledge, accept an therefore, even for the atheist who see How. then, does this Absolute (Brahma) ena is not an Absolute, that this world neec reason enough or is some form of r revelation is required, then, does this requ that Sankara is Silent on this and the quest faith in, and acceptance of scriptures is fun of God, Hinduism says, that if there is no the first place. One cannot even be. Th not pursue this.
If we accept Sankara's interpretat metaphysical Vedantic religion could be f an easy solution to the problem of hun Buddha refused to accept the authority c to all suffering lies in the extinction of is essentially a monastic solution - we mu
In order to divert Hinduism of thi Gita appeared in the scene with a pe suffering is the very anti- thesis of Buddh in this world without becoming wordly' our duty - the 'Dharma' Gita sees the nature and tendencies, Bhagavan in the G will be no suffering if one recognizes thi new dimensions to Sankara's gnana (ill Upasana (devotion or Bhakti): The from an It, which has no conscience in responds to the call of devotion. Comme to that a Sankara, (most notably Rama Easwara and give a significant place to
What were the implications of th this personal God appealed to the hea human imagination produced a variety of
religim. There are these who argue, that step in the logical progression of this co cannot be entirely done away with af
sceptical of their relevance in the contei part and parcel of Devotion. Well now
42

blem. If there is an Absolute, it exists ce or denial of it. This Absolute exists is the world as an absolute in itself. bles human beings to realize that this world is a cause, a Prime Mover? Is natural velation or illumination required? If ire knowledge of scriptures? If appears, ions remain open. In Hindu Philosophy damental. If one questions the existence
God, one cannot ask the question in his then, is a vicious cycle and we will
ion, it is obvious that such a highly or a few only. Vedanta does not offer han suffering. We may note here that f Vedanta and taught that the solution the flame of desire. Buddha's solution st become sanyasis.
e Vedantic rigor mortis, the Bhagavad rsonal God. Gita's solution to human a's solution. The spirit “Learn to live of Sanyasa should persuade us in doing duty as imposed on man by his own ita is a friend nnd survivor, and there s as the Lord. Gita thus added two umination); namely karma (action) and Upanishadic Brahman was transformed to He, the personal God who redily ntaries on the Brahma Sutra subsequent nuaj's) recoganize this personal God. levotion (Bakthi).
is concept of personai God? At once rts and minds of the multitudes and deities and all the paraphernalia of
the rituals and image worship a next incept well, we think that these pratices ter this evolution. We however, human
it of our times, and of their claim to be where do we stand?.

Page 60
With Best Compliments
Anandavissnu Associates
General Merchants & Commission Agents For Agro Produces
234, Keyzer Street,
COLOMBO 11
Pone: 26462
With Best Compliments From
Lanka Products Trades
DEALERS IN GROCERIES & COMMISSION AGENTS
21, St, John's Road,
COLOMES O 1 1
T. P. 2 67 40

Wika Beşł Campliments Fram
WISNU TRADING CO.
I74, 4th Cross Street,
COLOMBO II .
Phone: 24364
434874
2Uitfi tie 3est Compliments
Èè
Perera And Company
174, 4th Cross Street,
COLOMBO 11.
T. P. 434874 - 24364

Page 61
LLSLLLLLSLLGLLLSLLLSLS SL L L LSLSLSSGSLLLLLLSLLL iLiiLLLLLLL LLLLLLLLS
WITH BEST COMPLIMENTS
FROM
婆
W. Manickam & Brother
General Rice Merchants &
Commission Agents For
Local Produce
34, 4th Cross Street,
COLOMBO 11,
Phone: 23986 - 23408
Wi- Bes} Compliments
c
KUMARA
GENERAL MERCHANTS
DEALERS IN
217, FIFTH C COLOM

Wi- Bes+ Qarn Pliments
se
ජී.
ஜ்
VJEVA ENTERPRISE
44 - B, 4th Cross Street,
COLOMBO 11,
VE COY
& COMMISSION AGENTS
PROWISIONS
ROSS STREET, BO 11,
Phones 42 1 057

Page 62
இந்துமத நிலைய
(தமிழ் இலக்கியங்களை அடி
- கலாநிதி க. முதுநிலை விரிவுரை பேராதனைப் ட
ஆறறிவு படைத்த மனிதனுக்கு மட்டுமன்றி உலகின் உயிர்கள் யாவற்றுக் கும் உயிர் வாழும் ஆசை உண்டு. ஒவ் வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு உயிரும் தம்மைப் பாது கா த் து க் கொள் ள வே முயலுகின்றன: நிதமும் உயிர் களை 'யமபயம்" வாட்டி வதைக்கின்றது. சூழ்நிலை நிர்ப்பந்தங்களே சில சந்தர்ப்பங் களில் உயிரை ப் போக்கும் துணிவைக் கொடுக்கின்றன. நீண்ட நாட்கள் வாழ ஆசைப்படும் உயிர்கள் குறுகிய நாட்களில் மடிகின்றன; திடீரென அகால மரண மடைகின்றன. இன்பங்களை அனுபவிக் கத் துடிக்கும் உயிர்கள் தொடர்ச்சியா கத் துன்பங்களுக்காளாகின்றன. என்றும் முதிரா இளமைத்துடிப்புடன் வாழ ஆவல் கொள்ளும் உயிர்கள் விரைவில் மூப்பு, பிணி, சாக்காடு முதலியவற்றுக்காளா கின்றன. செல்வத் திளைப்பிலே உ ல க இன்பங்களைச் சகித்து வாழத்துடிக்கும் உயிர்கள் வறுமையின் கோரப்பிடிக்குள் சிக்கித்தவிக்கின்றன.
பகுத்தறிவு படைத்த மனிதனைத் தவிர ஏனைய உயிர்வர்க்கங்கள் உலகின் நிலையாமையை - அநித்தியத்தைப் பற்றிக் கவலைப் படாமலே பிறந்த வளர்ந்து வாழ்ந்து மடிகின்றன. சிந்தனா சக்தியற்ற அல்லது மிகக்குறைந்த சராசரி மனிதர்க ளும் வாழ்வின் அநித்தியம் பற்றி அதிகம் கவலை கொள்வதில்லை. சிந்திக்கத் தெரிந்த மனிதனே உலக நிலைமையை அநித்தியத்தையிட்டுக் காலம் காலமாகச் சிந்தித்து வந்துள்ளான்; கவலைப்பட்டுள்

ாமைக் கோட்பாடு
யொற்றிய சில குறிப்புகள்)
--
அருணாசலம் -
பாளர்/தமிழ்த்துறை பல்கலைக்கழகம்
s
ளான். நிலையற்ற இவ்வுலகில் எப்படி வாழலாம்; எவ்வாறு வாழவேண்டும் என் பதிற் சமய, சமூக ஞானிகளிடையே முரண்பாடுகள் நிலவி வந்துள்ளன; நிலவி வருகின்றன. இத்தகைய சிந்தனையின் வளர்ச்சியே *நிலையாமைக்கோட்பாடு" உருவாக வழிவகுத்ததெனலாம்.
"இவ்வுலக இன்பங்கள், யாக்கை, செல்வம், இளமை முதலியவற்றின் நிலை யாமையை உணர்ந்து தெளிந்து பற்றுக் கள் யாவற்றையும் துறந்து துறவு நெறி யில் நின்று நிலையான உ ண் மை ப் பொருளை உணர்ந்து உய்தி பெறுதலே' நிலையாமைக் கோட்பாட்டின் சாராம் சம் எனலாம். நிலையாமைபற்றிய திருக் குறட்பாக்களும் அவற்றுக்குப் பரிமேலழகர் எழுதியுள்ள உரையும் மேற்கண்ட கருத் தினை வலியுறுத்துகின்றன.
கடந்த இரண்டாயிரம் ஆண் டு காலத் தமிழ் இலக்கியப் பரப்பிற் சங்கச் சான்றோர்கள் முதல் இன்றைய திரைப் படக் கவிஞர்கள் வரை எவரையும் நிலை யாமைக் கருத்துக்கள் விட்டு வைக்க வில்லை. தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றின் சிலகாலகட்டங்களில் நி ைல யா ைம க் கோட்பாடும் ஊழ்வினைக் கோட்பாடும் துறவு நெறியும் ஒன்றுடன் ஒன்று பின் னிப் பிணைந்த வ ை யில் முனைப்பாக வற்புறுத்தப்பட்டு வந்துள்ளமையும் சில
காலகட்டங்களில் நிலையாமைக் கருத்து
கள் தீவிரமாகப் பிரச்சாரம் செய்யப் பட்டுள்ளமையும் சில காலகட்டங்களில் முக்கியத்துவம் குறைந்து காணப்பட்ட

Page 63
மையும் நிலையாமைக் கருத்துக்கள் ஒன் றுக்கொன்று முரண்பட்ட வெவ்வேறு நோக்குகளில் வற்புறுத்தப்பட்டுள்ளமை யும் சிந்திக்கத்தக்கவை. இவற்றுக்கு ஒவ் வொரு காலகட்டப் பகுதியிலும் நிலவிய காலச்சூழ்நிலை வேறுபாடுகளே அடிப் படையாக அமைவதனையும் அவதானிக்க லாம்.
இந்துமத வரலாற்றின் ஆரம் ப காலகட்டங்களில் நிலையாமைபற்றிய கருத் துக்களோ துறவு நெறியோ முனைப்புப் பெற்றிருக்கவில்லை. "வேத காலத்திலே துறவு நெறிபோற்றப்பட்டது" என ஒரு சந்தர்ப்பத்திற் சுவாமி விவேகானந்தர் கூறிய கருத்தினைப் பாரதியார் மறுத் துரைக்குமிடத்துப் பின் வரு மாறு கூறி யுள்ளமை சிந்திக்கத்தக்கது. ‘வேதகாலத் திலே இந்தத் துறவு வழி ஹிந்துக்களுக் குள்ளே கிடையாது. வேதகாலத்தில் சந்நி யாசம் நமக்குள்ளே இருந்து திருப்பதாகச் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கி றார். வசிஷ்டர், வாமதேவர் முதலிய வேத ரிஷிகள் அத்தனை பேரும் மணம்புரிந்து கொண்டு மனைவி மக்களுடனேயே இன் புற்று வாழ்ந்தனர். மகாபாரதத்திலும் மற்றப் பூர்வ புராணங்களிலும் வேதரிஷி களைப் பற்றிய கதைகளும் சரித்திரங்க ளும் ஒரே சித்தாந்தமாக வேதரிஷிகளுக் குத் துறவறம் என்ற விஷயமே இன்ன தென்று தெரியாது என்ற என்வார்த் தையை நிலை நிறுத்துகின்றன. மேலும் சுவாமி விவேகானந்தர் வேதத்தின் பிற் சேர்க்கைகளாகிய உபநிஷத்துக்களையே முக்கியமாகப் பயின்றவர். இந்த உப நிஷத்துக்கள் வேதாந்தம் என்ற பெயர் படைத்தன. அதாவது வேதத்தின் நிச்ச யம், இவை வேதரிஷிகளால் சமைக்கப் பட்டனவல்ல ஸம்கிதைகள் என்று மந்தி ரங்களில் சொல்லப்படுவனவே உண்மை யான வேதங்கள், அவையே ஹிந்து மதத்தின் வேர், . . .' (பாரதியார் பக வத்கீதை மொழிபெயர்ப்பு: முன்னுரை)
இந்து மதத்தின் மூலவேர்களாகக் கருதப்படும் வேதங்கள் தோன்றியதை யடுத்துக் காலப்போக்கில் இந்து மதக் திற் பல குறைபாடுகளும் ஊழல்களும் மலியத்தொடங்கின. பிறப்பினடிப்படையி லான சாதி ஏற்றத்தாழ்வுகளும் சமய, சமூகத்துறைகளிற் பிராமணரின் மேல திக்க மும் வளரத் தொடங்கின; பிாாமணர்

கள் தம்மைப் பூவுலகத் தேவர்கள் எனக் காட்டிக்கொள்ள முனைந்தனர். உயிர்ப் பலியிடுதலும், யாகங்கள், வேள் வி க ள் செய்தலும் பெருகளாயின. இத்தகைய நிலையில் இந்து மதத்தில் நிலவிய இத் தகைய ஊழல்களையும் குறைபாடுகளை யும் சிலர் வன்மையாகக் கண்டிக்கத் தலைப்பட்டனர்; புதிய கருத்துக்களை முன்வைத்தனர். இத்தகை ய வ ர் களுள் கி. மு. ஆறாம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக ளில் வாழ்ந்தவர்களான ம க ரா வீர ர், கெளதம புத்தர் ஆகிய இருவரும் விதந்து கூறத்தக்கவர்கள். இவ்விருவரும் உலக நிலையாமை, துறவுநெறி, அகிம்சை, ஒழுக்கம் நிறைந்த தூய வாழ்வு ஆகிய வற்றை முனைப்பாக வற்புறுத்தினர். இந்நிலையிலேயே சமண, பெளத்த மதங் கள் தோன்றின.
சமண, பெளத்த மதங்கள் வட இந்தியாவிலும் தென் னி ந் தி யா வி லும் வேகமாகப் பரவத் தொடங்கியதை யடுத்து இந்து மதத்திலும் நிலையாமைக் கருத்துகளும் துறவு நெறியும் முக்கியம் பெறலாயின.
கி. மு. மூன்றாம் நான்காம் நூற் றாண்டுகளிற் சமண பெளத்த மதங்கள் படிப்படியாகத் தென்னிந்தியாவிற் பர வத் தொடங்கின. கி. மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த தமிழ் நாட்டுக் குகைச் சாசனங்களும் சங்க இலக்கியங்க ரூம் பிற வரலாற்றாதாரங்களும் இதனை நிரூபிக்கின்றன. எனினும் கி. பி. மூன் றாம் நூற்றாண்டின் இறுதிவரையிலான தமிழகத்தின் சூழ்நிலை சமண, பெளத்த மதங்கள் செல்வாக்குப் பெறுவ த ற கு இடமளிக்கவில்லை. ஆயின் கி. பி. நான் காம் நூ ற் றா ண் ட ள வில் ஏற்படத் தொடங்கிய அரசியல், சமூக, பொருளா தாரச் சூழ்நிலைகள் சமண, பெளத்த மதங் கள் வேகமாகப் பரவுவதற்கும் சமயம் முதல் அரசியல்வரை பெருஞ் செல்வர்க் குப் பெறுவதற்கும் வழிவகுத் தன. கனப் பிரர் ஆட்சியினை அகற்றித் தமிழகத் தின் வடபகுதியிலும் தென்பகுதிலும் முறையே பல்லவ பாண்டியப் பேரரசு களை விஸ்தரித்த பல்லவப் பேரரசனும் பாண்டிய பேரரசனும் பக்தி இயக்கம் வலுப்பெறும் வரை சமணர்களாக விளங் கியமையும் மனங் கொளத்தக்கது

Page 64
சங்ககால மக்கள் வாழ்க்கையிற் சமண, பெளத்த மதக்கருத்துக்கள் முக் கியத்துவம் பெறவில்லையெனினும் சங்க காலப் பிற்பகுதியளவில் அவை படிப்படி யாகப் பரவலாயின என்பதும் நிலையா மைக் கருத்துக்கள் கணிசமான அளவிற்கு இடம்பெறத் தொடங்கின எ ன் பதும் சங்ககால இலக்கியங்கள் வாயிலாகப்
பெறப்படும் செய்திகளாகும்.
உலக நிலையாமையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்களாகக் கொள்ளப்படுவன உடல் நின்லயாமை, இளமை நிலையாமை, செல்வ நிலையாமை என்பனவாகும். புத்த மதத் தின் ஸ்தாபகரான கெளதம புத்தரும், "தெய்வம் என்பதோர் சித்தம் உண் டாகி . . .' என்பது போல் மூப்பு, பிணி, சாக்காடு முதலியவற்றை முதன்முதலில் உணர்ந்தபோதே வாழ்க்கையில் வெறுப் புற்று உள்ளொளி பெற்றுத் துறவினை மேற்கொண்டார் எனக் கூறப்படுகிறது. புறநானூறு முதலிய சங்க இலக்கியங்க ளில் நிலையாமைக் கருத்துக்கள் கூறப் பட்டுள்ளனவெனினும் அவை கூறப்பட் டுள்ள முறைமைக்கும் நிலையாமையை வற்புறுத்தியதற்கான நோக்க த் தி ற் கும் சங்கமருவிய காலப்பகுதியிற் சமண, பெளத்த மதத்தினரால் இயற்றப்பட்ட இலக்கியங்களில் நிலையாமைக் கருத்து கள் கூறப்பட்டுள்ள முறை மைக்கும் வற் புறுத்தியதற்கான நோக்கத்திற்குமிடையே வேறுபாடுகள் பல காணப்படுகின்றன.
புறநானூறு, மதுரைக்காஞ்சி முத லிய சங்க இலக் கி யங் களி ல் உ ட ல், இளமை, செ ல் வம் முதலியவற்றின் நிலையாமைபற்றி விளக்கப்பட்டு அவை அழியுமுன்பே இவ்வுலக இன்பங்களை நன் றகத் துய்க்க வேண்டும் என வற்புறுத்தப் படுகின்றது. இங்கு நிலையாமை பற்றிய நோக்கு மக்களுக்கு வாழ்கையில் வெறுப் டையும் விரக்தியையும் ஏற்படுத்தித் துறவு நெறிக்கு இட்டுச் செல்வதல்ல; மாறாக மக்களுக்கு உலக வாழ்க்கையில் உள்ள பற்றினையும் பிடி ப் பி ைன யும் மே ன் மேலும் அதிகரிக்கச் செ ய் வ தற்கு ம் ெக ர ைட ப் பண் ைப மேலோங்கச் செய்வதற்குமே நிலையாமைக் கருத்துக் கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதற்குப் புறநடை யாகவும் ஒருசில செய்யுட்கள்

காணப்படுகின்றன. மேலும் சங்க இலக் கியங்களில் நிலையாமைக் கருத்துக்கள் கூறப்படுமிடத்துச் சகிக்க முடியாத அள விற்குப் பெண் வெறுப்பை ஏற்படுத்துவ தையோ அருவருக்கத்தக்கவகையில் பெண் களது அங்கங்களையும் குண இயல்புக ளையும் இழித்துக் கூறுவதையோ ‘புறந் தோல் போர்த்தெங்கும் புழுவழுக்குமூடி”, புன்புலால் யாக்கை" எ ன் றெ ல் லா ம் உடலை இழிவாக வர்ணிப்பதையோ காணமுடியாது. சங்கச் சான்றோர்கள் எவரும் துறவு நெறியினை வானளாவ உயர்த்திப் புகழ்ந்ததுமில்லை.
கி. பி. பன்னிரண்டாம் நூற்றாண் டில் வாழ்ந்த பாரசீகக் கவிஞர் உமர்கய் யாம் தமது பாடல்களில் உலகின் பல் வேறு வகையான நிலை யா மை களை எடுத்துக்காட்டி அவற்றையிட்டு மக்கள் கவலைப்படாது வாழும் மட்டும் நன்றாக உண்டு, உடுத்தி, மது, மாந்தி, ஆடிப்பாடி, அரிவையரைக் காதலித்து வாழ்க்கையை நன்றாகச் சுவைக்குமாறு வற்புறுத்தியது போல் கி. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னரே சங்கச் சா ன் றோ ர் களும் போ தி த் து ஸ் ள ைம சிந்திக்கத்தக்கது. **ஆண்டாண்டுதோறும் அழுது புரண் றாலும் மாண்டார் வருவரோ மாநிலத் தீர் - வேண்டாம் நாமும் அதுவழியே போ ம ள வும் நமக்கென்னென்றிட்டுண் டிரும்,' என ஒளவைப்பாட்டி உபதேசிப்ப தும் மனங்கொளத்தக்கது. ஆயின் சங்க காலத்தை அடுத்துவரும் காலப்பகுதிக ளில் நிலைமைகள் மாறலாயின.
தமிழகத்திற் சமண, பெளத் த மதங்கள் தம் செல்வாக்கின் உச்ச நிலை யிலிருந்து கி. பி. நான்காம் ஐந்தாம் ஆறாம் நூற்றாண்டுகளிற் சமண, பெளத்த மதத்தினரால் இயற்றப்பட்டனவாகக் கரு தப்படும் நாலடியார், திருக்குறள், பழ மொழி நானுாறு, சிறுபஞ்சமூலம், ஏலாதி, சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை முதலிய நூல்கலைக் கூர்ந்து நோக்குமிடத்து நிலையாமைக் கருத்துகள் பற்றிய பிரச் சாரம் உச்சநிலையை அமைந்திருந்தமை புலப்படும். பேற்குறிப்பிட்ட நூல்கTஜ் *அறப்போதனை" リ
*彦至7
பில் நிலையடுகழிேகி ாடு வற்புறுத்
தப்பட்டுள்ள மையும் கவனிக்கத் தக்கது.

Page 65
இதே காலப்பகுதியிற் சைவ, வை ணவ சமயத்தினரால் இயற்றப்பட்டன வாகக் கரு த ப் படு ம் ஆசாரக்கோவை, நான்மணிக்கடிகை, முதுமொழிக்காஞ்சி, திரி கடுகம், இன்னாநாற்பது, இனியவை நாற்பது முதலிய நூல்களிலும் காரைக் காலம்மையார் பாடல்கள், முதலாழ்வார் மூவர் பாடல்கள் முதலியவற்றிலும் நிலை யாமைக் கருத்துக்கள் முக்கியம் பெற் றுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
சங்கமருவிய காலப்பகுதியில் எழுந்த இலக்கியங்களில் நிலையாமை வற்புறுத் தப்படுமிடத்து உடலின் இழிவு, அசுத்தம் முதலியனவும் தீவிர பெண் வெறுப்பும் சகிக்க முடியாத அளவிற்கு விபரிக்கப்படு வதனையும் இளமை, செல்வம், முதலிய வற்றின் அநித்தியம் ஓங்கி ஒலிக்கப்படுவ தனையும் அதன் மூலம் மக்களைத் துறவு நெறிக்கு இட்டுச்செல்ல முயல்வதனையும் காணலாம். பட்டினத்தார் பாடல்கள் தவிர வேறு எந்தத் தமிழ் இலக்கியத்தி லும் காணப்படாத அளவிற்கு நாலடியார், மணிமேகலை முதலியவற்றிற் பெண் வெறுப்பு, அவர்களது உடலின் அங்கங்க ளையும் அருவருக்கத்தக்க வகை யில் இழிவுபடுத்துதல் ஆகியன அளவு கடந்து விபரிக்கப்பட்டுள்ளன. பெண்களே இவ் வுலக வாழ்விற் பற்றுதல் ஏற்படுவதற் கும் ஆண்கள் துறவினை மேற்கொள்ளா திருப்பதற்கும் மூலகர்த்தாக்கள் ஏனக் கதிருயதனாற்போலும் ஆண்களுக்கேற்ப டும் பெண்கவர்ச்சியை நீக்க முனைந்துள் ளனர்.
சங்கமருவிய கால இலக்கியங்களிற் காணப்படும் இன்னுமோர் முக்கிய அம் சம் நிலையாமைக் கோட்பாடும் ஊழ் வினைக் கோட்பாடும் துறவு நெறியும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றைப் பிரிக்கமுடியாத வாறு பின்னிப்பிணைந்து காணப்படுதலே எனலாம். இவ்வுவக வாழ்க்கையை வாழ் வாங்கு அறநெறியில் வாழவேண்டும் என வற்புறுத்திய வள்ளுவர் இல்லறத்தினை ஏற்றிப்போற்றுகின்றாரா? துறவறத்தினை ஏற்றிப்போற்றுகின்றாரா? என்னும்மலை ப்பு ஏற்படும் வகையில் இல்லறவியல் துறவறவியல் என்னும் இருபகுதிகளையும் அமைத்துள்ளார். அதே சமயம் 'ஊழிற் பெருவலி யாவுள' என ஊழ்வினையின்
48

வலிமையையும் வற்புறுத்தத் தவறவில்லை. திருக்குறளின் துறவறவியலில் அமைந் துள்ள விரதம், ஞானம் என்னும் இரு பிரிவுகளையும் கூர்ந்து நோக்குமிடத்து "நிலையாமைக் கோட்பாட்டின் சாராம் சம் புலப்படும்.
உலக போகங்களில் மூழ்கிக் காலத் தை வீணே கழிக்காது இறைவனிடம் பக்தி செலுத்தி இறைபதமடைய வேண் டும் என்பதே பக்தி இவ க் கி யங் களிற் காணப்படும் பொதுப்பண்பாகும். பக்தி இலக்கியகர்த்தாக்களுள் அப்பர் சுவாமி கள், திருமங்கையாழ்வார், தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார் முதலியோரது பாடல்க ளில் வாழ்க்கைப்பற்றிய அவநம்பிக்கை, நிலையாமைக் கருத்துகள் முதலான முக் யத்துவம் பெற்றுளபோதும் சங்கமருவிய கால அறநூல்களிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகளைப் பக்திப் பா ட ல் கள் கொண்டுள்ளதை அவதானிக்கலாம்.
‘வாழ்வாவது மாயம் இது மண்ணாவது திண்ணம்" என்னும் பாணி யில் உலக நிலையாமை, ஐம்புல ஆசையினால் ஏற் படும் தீமைகள், உலகபோகங்களை வெறு த்து இறைவன் மீது பக்தி செலுத்தி வீடு பேறடைதல் முதலியன பக்தி இலக்கியங் களில் வற்புறுத்தப் படுகின்றனவேயன்றிப் பெண்களை இழித்தொது க்கு வ தோ, துறவுநெறியை வற்புறுத்துவதோ, ஊழ் வினையின் வலிமையை ஓங்கி ஒலிப்பதோ மிக அரிதாகவே காணப்படுகிறது, "இறை யருளால் ஊழையும் " உ ட் பக்க ம் காண முடியும் கன்ம வினைகளை ஒழிக்க முடி யும் என்னும் திடநம்பிக்கையே ப க் தி ப் பாடல்களின் ஆதாரசுருதியாக அமைந்து உள்ளது.
"புறந்தோல் போர்த்தெங்கும் புழு அழுக்குமூடி மலஞ்சோறும் ஒன்பது வாசற் குடிலான புன்புலால் யாக்கையையும் புரந் தரன், மால், அயன் வாழ் வி ைன யும் வெறுத்தொதுக்கி இறைவனிடம் தீ ரா க் காதல் கொண்ட மணிவாசகர் கூட ஒரு புறம் ‘ஈர்க்கிடை போ கா இ ள மு ைல மாதர்தம் கூர்த்த நயனக் கொள்ளைக்கும், ஓயாது வஞ்சனையைச் செய்யும் ஐம் புலன்களுக்கும் அஞ்சிப்பதறுவதையும், மறு புறம் “பெண்பால் உகந்திலனேற்பேதாய்

Page 66
இரு நிலத்தோர் விண்பால் யோகெய்தி விடுவர்காண் சாழலோ” என இறைவன் மாதொருபாகனாக விளங்குவதற்குரிய கார ணத் ைத ப் புலப்படுத்துவதையும் அவதானிக்கலாம். பக்திப் பாடல்களது "பிழி வாகவே சைவ சித்தாந்த நூல்கள் விளங்குகின்றன.
சங்கமருவிய காலத்தின் பின் தமிழ் இலக்கிய உலகில் நிலையாமைக் கருத்து களது வெளிப்பாட்டின் உச்ச நிலையினைப் பட்டினத்தார் பாடல்களிற் காணலாம் இவரைத் தொடர்ந்து அருணகிரிநாதர், சிவப்பிரகாச சுவாமிகள், தாயுமானவர் முத லியோரது பாடல்களிலும் வாழ்க்கை பற்றிய அவநம்பிக்கையும் ய ம ப ய மும் இழையோடுவதை அவதானிக்கலாம்.
பெண் உடலையும் பெண் ணி ன் இயல்புகளையும் இழிவுபடுத்திக் கூறுவதி லும் உடல், இளமை, செல்வம் ஆகியவற் றின் நிலையாமையை வற்புறுத்துவதிலும் சங்கமருவிய காலசமண, பெளத்த இலக் கிய கர்த்தாக்களையும் விஞ்சும் வகையிற் பட்டினத்தார் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. அதேசமயம் பெண்ணின் மீதான ஆசை யைத் தம்மால் முற்றாகத் துறக்க முடிய வில்லையே என்ற ஏக்கமும் தன் உள்ளம் தன்னையும் மீறி எப்பொழுதும் பெண்ணை யே - பிறந்த இடத்தையும் கறந்த இடத் தையும் - நாடுவதைத் தடுக்க முடியவில் லையே என்ற ஆதங்கமும் அவரது பாடல் களில் இழையோடுகின்றன. இவ்வு ல கி ல் முழு முதற்கடவுள் ஒன்றினைத் தவிர ஏனைய யாவும் அழியும் இயல்பின எனவும், உலகியல் இன்பங்கள் யாவும் இன்பங்கள் போலக்காட்டித் துன்பங்களாகவே முடிவு றும் எனவும், உறவுகள், பந்தபாசங்கள் யா வும் பொய்மையே எனவும், நாம் இறக்கும் போது இருவினைப் புண்ணிய பாவம் தவிர *காதற்ற ஊசியும்’ எம்மோடு வரமாட்டா எனவும் சோகரசம் சொட்டவும் விரக்தி யுணர்வு மேலிடவும் பாடியுள்ளார். எனி னும் பட்டினத்தார் பாடல்களில் நிலையா மைக் கருத்துகள் “அறப்போதனை” அடிப் படையில் அமையாமை குறிப்பிடத்தக்கது.
49

தமிழக வரலாற்றிலே நாட்டி ன். அரசியல், சமூகம், பொருளாதாரம் முத லிய துறைகள் சீர்கேடுற்று அந்நியர் படை யெடுப்பு முதலியவற்றால் தமிழ் மக்க ள் ஆற்றொணாத் துயருற்றுச் சோதனை மேற் சோதனைகளுக்கும் வேதனை மேல் வேத னைகளுக்கும் ஆளாகிய முக்கிய காலகட் டங்கள் சங்கமருவிய காலம், விசய நகர - நாயக்கர் கால முற்பகுதி என்பனவாகும் இவ்விரு காலகட்டங்களிலும் எ மு ந் த இலக்கியங்களில் ஏனைய காலகட்டப் பகுதி யைச் சேர்ந்த இலக்கியங்களிலும் பார்க்க நிலையாமைக் கருத்துகள் முனைப்புப் பெற் றுள்ளமையும் நிலையாமை பற்றிய நோக் குப் பெருமளவு வேறுபட்டுக் காணப்படு வதும் சிந்திக்கத்தக்கவை. இதே போன்று சித்தர்கணத்தைச் சேர்ந்த ப தி னெ ன் சீத்தர் பாடல்களை நோக்குமிடத்து உலக வாழ்க்கையை ஒம்புதல் உலக நிலையாமை யை உணர்ந்து வாழ்வைத் துறத்தல் முத லியன பற்றிய கருத்துகளிலும் நிலையாமை பற்றிய நோக்கிலும் அதிக முரண்பாடுகள் இடம்பெறுவதும் நிலையாமைக் கருத்துக் களை ஓங்கி ஒலித்த பட்டினத்தாரும் சித் தர் கணத்துள் ஒருவராக விளங்குவதும், நவயுகத்தை நாவாரக் கூவியழைத்த யுகப் பெருங் கவிஞன் பாரதி தன்னையும் சித் தர் கணத்துள் ஒருவனாகக் கொள்வதும் ஆழ்ந்த சிந்தனைக்குரியவை.
சோழப் பேரரசர் காலப் பேரிலக் கியங்களிலும் சிற்றிலக்கியங்களிலும் கூட நிலையா மைக் கருத்துகள் வெவ் வேறு வடிவிலும் வெவ்வேறு வகையிலும் வெளிப் படுவதனைச் சமணக்காப்பியமான சீவ க சிந்தாமணி முதல் சைவப் பேரிலக்கிய மான பெரியபுராணம்வரை, நளவெண்பா முதல் பட்டினத்துப் பிள்ளையார் பாடல் கள் வரை காணமுடிகின்றது. இராமனின் புகழ் பாடும் தலையாய பேரிலக்கியமான கம்பராமாயணத்திலும் இவ்வுலகத் துன்பங் களுக்கெல்லாம் மூலகாரணம் வாமமேகலை மங்கையரால் வரும் காமமே என்னும் சமண பெளத்த மதக்கருத்து கா வி யம் முழுவதும் அடிநாதமாக ஒலி ப் ப ைத க் காணலாம்.

Page 67
மேலைத்தேயத்தொடர்புகள் கார ணமாகத் தமிழகத்தினதும் ஈழத்தினதும் சூழ்நிலைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் நிலையாமைக் கருத்துக்கள் பற்றிய சிந்த னையிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்த தவற வில்லை. இவ்வகையிலே பாரதியாரது கவிதைகள், கட்டுரைகள், கதைகள் முத லியவை நுணித்து நோக்கத்தக்கவை.
இந்துக்கள் மத்தியில் நீண்ட கால மாக நிலவிவந்த மாயாவாதக்கொள்கை நிலையாமை பற்றிய க ரு த் து க் கள், வாழ்க்கைப்பற்றிய அவநம்பிக்கை முத லியவற்றைத் தமிழ் இலக்கிய உலகில் வேறுஎவருமே கண்டிக்காத அளவிற்குத் துணிகரமாகவும் வீறுடனும் கண்டித்தவர் பாரதியார். பெண்வெறுப்பை ஏற்படுத்து வதற்குப்பதில், பெண்விருப்பை ஏற்படுத் தவும் பெண்ணைத் தெய்வீக நிலைக்கு
உயர்த்தவும் முயன்றார். நிலையாமைக்
கருத்துக்களைப் போற்றும்வரை நாடும் சமூகமும் உருப்படவே மாட்டாது என் பது பாரதியாரது ஆணித்தரமான கருத்து. * காலனுக்கு உரைத்தல்’, ‘மாயையைப் பழித்தல்", "சங்கு", பகவத்கீதை மொழி பெயர்ப்பு: முகவுரை, “பொய்யோமெய் யோ' என்ற பாடற்தொகுதிக்கு அவர் எழுதிய முன்னுரை முதலிய வற்றிலே அவர் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் இவ் வகையிலே ஆழ்ந்து சிந்திக்கத்தக்கவை.
பாரதியாரைத் தொடர்ந்து வந்த பாரதிதாசன் முதல் இன்றைய புதுக் கவிதையாளர்கள்வரை, சிறுகதையாசிரி யர்கள், நாவலாசிரியர்கள், நாடகாசிரி யர்கள் ஆகியோ ர து ஆக்கங்களில் வாழ்க்கைப்பற்றிய அவ நம்பிக்கைக்குப் Li g a வாழ்க்கையிற் பற்றுதலையும்
5(
 

பிடிப்பையும் ஏற் படுத்து ம் போ க் கே முனைப்பு பெற்றுவருதல் குறிப்பிடத் தக்கது.
வாழ்க்கையைபற்றிய திடநம்பிக் கையை எவ்வளவுதான் உரக்கக் கூவினா லும் பாரதியாரது உள்ளத்திலும் நிலை யாமைபற்றிய உணர்வும் சிந்தனையும் அடிக்கடி தலைநீட்டுவதையும் "பொறிக ளின் மீது த னி ய ர சா ைன? செலுத்த அவர் முயல்வதையும் அவதானிக்கலாம். ‘சுயசரிதை” என்னும் அவரது பாடற் பகுதி இவ்வகையில் முக்கியமாக் குறிப்பி டத்தக்கது. இதில் வியப்பதற்கு எதுவு மில்லை மனிதனது வாழ்வில் ஏற்றமும் இறக்கமும் இன்பமும் துன்பமும் சோதனை களும் சாதனைகளும் இழப்புகளும் ஏற்படு வது இயல்பே. துன்பங்களும் வேதனைகளும் ஏமாற்றங்களும் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டு மனமுடையும் வேளைகளில் நிலையாமை பற்றிய கருத்துக்கள் அவனுக்கு ஆறுத லளிக்கின்றன எனலாம்.
சிருங்காரச் சுவைக்கு அதீத முக்கியத் துவம் வழங்கும் தமிழ்த் திரைப்படங்களை யும் திரைப்படபாடல்களையும் கூட நிலை யாமைக் கருத்துக்கள் விட்டுவைக்கவில்லை. நீர்க்குமிழி, வாழ்வே மாயம், பட்டினத் தார், தேவதாஸ், வசந்த மாளிகை முத லிய திரைப்படங்களையும் அவற்றில் இடம் பெற்ற பாடல்களையும் மக்கள் அமோக விருப்புடன் இரசிக்கத் தவறவில்லை.
இறை நம்பிக்கையுள்ளவர்கள்கூட ஒரோவிடத்தாவது உலக நிலையாமை பற்றிச் சிந்திக்கத் தவறுவதில்லை.
في عصعص Nr

Page 68
WITH BEST COMPLIMENTS ᎬᎡᎤᎷ
警
AR A DHA NA ’S
STANLEES STEEL UTENS LS
No. 103, Colombo Street,
K AND Y.
T. P. 08 - 22 78
Wika Bes} Campliments Fram
★
SAY ANTHYS
DEAERS IN TEXTILES
106, Colombo Street,
KANDY.
T. P. 08 - 22464

Wila Bes+ )ܲܘ mRelimarks
COMMERCIAL HARDWARE STORES
658 67, Colombo Street, KANDY.
Tel: 23988 - 23565
With Best Compliments
from
SRI LEKAHJEWELLERS
MANUFACTURER OF FINE AND MOD JEWELLERY
55, Yatinuwara Vidiya,
KANDY.
T. P. 32430

Page 69
With Best Compliments
GREENLANDS
HOTEL LTD.
A First Class Residential Hotel for Vegetarians
3-A, Shrubbery Gardens, Galle Road, Bambalapitiya,
COLOMBO - 4.
Phone: 585 592 58 9 16
With Best Compliments From
LUXMI TRADE CENTRE
GENERAL MERCHANTS 8. COMMISSION AG ENTS
No. 40-A, 4th Cross Sreet,
COLOMBO -
4 4 6 423 Phone :) 438 A 65

Wila Best Campliments Fram
.A 警
JEYÄILÄTHA
JEWELLERS
No. 79, Sea Street,
COLOMBO .
Phone : 43 3 2 5 7
W). Bes# Campliments Of
RAMSETHU & Co.
No. 65, 4th Cross Street,
COOMBO .

Page 70
邻 *ఫీ வாழ்வென்னு
- க. அரு 3ம் வருடம், பொறியியல் பீடம்,
ம்மது வாழ்க்கை மிகக் குறுகிய கால நினைக்கின்றனர். மிகச்சில ஆண்டுகள் வாழ் கையின் இயல்பு என்பது அவர்கள் கருத்து. கையைக் கொண்டவர்களா என சிந்தித்துப்
“புல்லாகிப் பூடாய், புழுவாய் மரமாகி என திருவாசகம் கூறுகின்ற சுருத்தின் தா, பிறவியுடன் முடிவதாக நமது ஞானிகள் கரு தொடர்ச்சியான பிறப்பிலே அழுந்துவதுதா மானிடராகப் பிறத்தல் அரிது *’ எனச் விஷேடமானதுதான். ஏனெனில் பிற பிறவி மானிடப்பிறவி பெறுகின்றது தன்னை அறி வழிநடத்திக்கொள்ளவும், தனது முடிவற்ற துணை செய்கின்றது.
இறைவனாலே கிடைத்த இந்த மானி தொடரை முறித்துக்கொள்வதற்குத் தகுந்த இறைவனது உண்மைத்தன்மையை உணர்த் இயம்புதலும், அவனையே சிந்தித்திருத்தலும் அன்புதான் இறைவன் வடிவமானது என உ றது. மகா ஞானிய்ான திருமூலர்,
*அன்பும் சிவமும் இரண்டெ அன்பே சிவமாவது ஆரும் அன்பே சிவமாவது ஆரும் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திரு
எனக் கூறுவது, இறைவன் அன்பு மயமான அன்பு இறைவன் மீது செலுத்தும் அன்புக்கு அமைகின்றது.
சைவம் அன்பை ஆதாரமாகக்கொண் விளைவிப்பது சைவத்தையே தூவிப்பதற்கு வதும், பிறர் உடைமையைப் போகிப்பதும் ஒ லுள்ள சகலதும் இறைவன் வடிவமாகும் என்
அருச்சுனனுக்குப் போதிக்கவந்த கண்ண சகலதும் தனக்குள்ளே அடங்கி இருப்பதாக யாவும் அவனாக விளங்குகின்றான் எனவே கள் மீதும் கருணை காட்டுவது முடிவில்லாப் நிரந்தரமாகச் சேர்வதற்கு வழிவகுக்கும்.

ம் பெருவெளி
ாநந்தி -- பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்.
வட்டத்திற்குள் அடங்கிவிடுவதாகப் பலர்
ந்து மடிவதுதான் இந்த மானிட வாழ்க் உண்மையில் நாம் குறுகிய கால வாழ்க் பார்த்தல் அவசியமாகின்றது.
வல்லசுரராகி முனிவராய்த் தேவராய்...”* ற்பரியம் என்ன? மானிடவாழ்க்கை ஒரு தவில்லை. இந்த வாழ்க்கைக்கு முடிவேது? ன் ஆத்மாவின் இலக்கா?. “அரிது அரிது கூறும் கருத்திற்கேற்ப மானிடப்பிறவி சிகளுக்குக்கிடைக்காத ஒரு சந்தர்ப்பத்தை
ந்து கொள்ளவும் அதற்கேற்பத் தன்னை வாழ்வை மாற்றிக்கொள்ளவும், இப்பிறவி
டப்பிறவியிலே தொடர்ச்சியான வாழ்வுத் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். தலும், அவற்றை மற்றவர்களுக் எடுத்து
மக்கள் மீது அன்பு செலுத்தலும், அந்த ணர்தலும் இப்பிறவியிலே அவசியமாகின்
ன்பர் அறிவிலார், அறிகிலார் அறிந்த பின் தந்தாரே.”*
ாவன், உயிர்கள் மீது நாம் செலுத்தும் *சமன் எனும் கருத்தை வலியுறுத்துவதாய்
ட சமயம். எந்த உயிர்களுக்கும் ஊறு ஒக்கும், பிறர் உள்ளத்தைத் துன்புறுத்து ந சைவமகன் செய்யும் செயல் அல்ல. உலகி "பது சைவம்.
ான் தன்னை அடையாளம் காட்டியபோது, க் காட்டுகிறான். அண்டம், போகங்கள் இறைவன் வடிவமான இந்த சகல உயிர் பெருவாழ்வை முடித்து இறைவனுடன்

Page 71
உடம்பினை முன்னம் இழு உடம்பினுக்குள்ளே உறு ( உடம்புளே உத்தமன் கோ உடம்பினை யானிருந் தே
என்பது திருமூலரின் திருமந்திரம்.
இறைவனை அறிவதற்கு உன்னையே மந்திரம். இந்த உடம்பினுள்ளே இறைவன் தான் அறிந்துகொள்ள முடியும். இந்த உட இறைவனைக் காணமுடியும். இறைவனிடம் உடம்பாகும். உடம்பினைக் கொண்டுதான் வனைச் சிந்திப்பது, இந்த உலக மக்களுக் (ւքւգ պth.
முடிவற்ற இந்த பெரு வாழ்வுக்கு கருவியாக முடிகின்றது. இந்த உடம்பு டெ இந்த ஆலயத்தைத் தூய்மையாக வைத்திரு யற்ற ஆலயத்தில் இறைவன் குடிகொள்வதி வேண்டுமாயின், ஆலயமாகிய இந்த உடம் உணர்வு, விழிப்பு, ஞானம், தவம் ஆகிய ச றன. உடம்பில்லாவிட்டால் ஞானம் ஏது,
'உடம்பார் அழியர் உய திடம்பட மெய்ஞானம் உடம்பை வளர்க்கும் உ உடம்பை வளர்த்தேன்
எனவும் திருமந்திரம் கூறுகின்றது.
இறைவனை அறிவதற்குப் பலர் ( மனிதனிடம் குடிகொண்டிருக்கின்ற சந்தே நோயைப் போக்கினாலன்றி அவனைக்காண உள்ளம் நிம்மதியைக் காணாது வாழ்வென் (pig-tungi.
**உணர்வொன்றிலா மூடன் உண்பை எனக் கூறுகின்ற திருமந்திரம், சீவனெனச் சிவனென வேறில்லை சீவனார் சிவனாரை யறிகிலர் சீவனார் சிவனாரை யறிந்தபின் சீவனார் சிவனாயிட் டிருப்பாரே
எனவும் கூறுகின்றது.
ஆத்மா இறைவனுடன் ஒன்றிக்கலந்! பற்றி அறியாத நிலையே அஞ்ஞான நினை அந்த ஆத்மா இறைவனாகவே இருப்பதை றிட இறவனைத் துதிக்க வேண்டும். அ வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. நல்ல தியானம் கறைககைளக் களைந்து தெளிந்த மனிதர றது, தொடர்ச்சியாக ஆத்மா படும் துன் நிலையைத் தருகின்றது. இதுவே ஞானிக:

க் கென்றிருந்தேன் பாருள் கண்டேன் யில் கொண்டானென்று ாம்புகின்றேனே.
நீ உற்றுநோக்கல் வேண்டும், என்பது திரு குடிகொண்டிருக்கும் பான்மையை அப்போது டம்பினைக் கவனமாகப் பேணுவதன் மூலமே எம்மை வழிப்படுத்தும் முக்கிய கருவி இந்த இறைவனுக்குத் தொண்டு செய்வது, இறை கு நன்மை செய்வது என்பவற்றை ஆற்ற
முடிவு ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த உடம்பே ரும் ஆலயம் என்பது பெரியோர் கருத்து. ப்பது மிகவும் அவசியமாகின்றது. தூய்மை ல்லை. எனவே இந்த ஆத்மா முத்திபெற பின் மூலம்தான் முயல வேண்டும். உள்ளம், கலதும் இந்த உடம்பினாலேதான் வளர்கின் தவம் ஏது, உணர்வு ஏது.
பிரார் அழிவர் சேரவுமாட்டார். பாயம் அறிந்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே"
முயன்றும் வெற்றி பெறவில்லை. காரணம் கம் என்னும் நோயாகும். இந்தச் சந்தேக முடியாது. அவனது அருள் கிடைத்தாலன்றி ானும் பெரு வெளியை நிறுத்திக்கொள்ளவும்
யோராதோன்??
திருக்கின்றது. இந்த ஆத்மா இறைவனைப் யாகும். ஆத்மா இறைவனை அறியுமாயின் அறிவார். இந்த நிலைக்கு உணர்வு ஒன் தற்காக்வேதான் இந்த உடல் ஆத்மாவுக்கு மன மகிழ்ச்சியைத் தருகின்றது. உள்ளக் ாக்கி இறைவனோடு ஒன்றினையச் செய்கின் ப நிலையை வேரோடு களைந்து ஆனந்த ாது முடிவாகும்.
54

Page 72
**இந்து தருமம்" என்னும் இந்து சம
எல்லா வல்ல குறிஞ்சிக் குமரன்
NAGALNGAMS QDesigners and stanu
covereign (9eld
ION, COLOM |
KAN

Dய சஞ்சிகையின் மேல் வளர்ச்சிக்கு
அருளை பிரார்த்திக்கின்றோம்
S JEWELLERS
facturers 22 Clarat Quality Jeutellrų
BO STREET,
IDY.
Sy Q O 8 - 325 45

Page 73
Wika Bes} )݂ܟܥܶmplimerܬt* Of
SARASWATH STORES
No. 90, COLOMBO Street,
K AND Y.
With Best Compliments
1 sRI MURUGAN's
94, Colombo Street,
KANDY.

* நம்பிக்கை
* நாணயம்
* உத்தரவாதம்
கணேசா ஜுவலர்ஸ்
52, செட்டியார் தெரு, கொழும்பு 11, தொலைே 32 64
With Best Compliments From
RAJAH & SONS
109, COLOMBO STREET,
K A N D Y.

Page 74
YYSYLLLLLYSLYYLLYLSLSLSLLYLLLLLLSL
* புரு டாாத தங்க
*w* VYS8Na 4 豪三峯*三ー選Kエざる三次エ 三三率密警ー茎三る豪三
இந்துக்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு இலட அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளா டார்த்தங்களை தமிழில் உறுதிப் பொருட்கள்
சேற்று நிலத்தில் நடந்து செல்லும் ஒ போல உலகமாகிய சேற்று நிலத்தில் வாழ்பல் கின்றன இப்புருடார்த்தங்களை வாழ்க்கைய கூறுவதுண்டு
புருடார்த்தங்களானவை நான்காக 6 மொழியில் தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட் இன்பம் வீடு எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. வுருதிப் பொருட்களைப்பற்றி பலவாராகவும் தங்களைப் பற்றி பின்வருமாறு விளக்குகின்ற
** ஈதல் அறம் தீவி பொருள் இவ் காதலர் இருவர்
ஆதரவு பட்ட பலனை நினைந்த விட்டதே பே
புருடார்த்தம் பற்றி குறிப்பிடுகின்ற குறல் போன்ற ஏனைய இந்துசமய நூல்கை யாவும் புருடார்த்தங்களுக்கு பின்வருமாறு 6 மனு முதலியவற்றில் விதித்தவற்றை ெ பொருள் என்பது செவ்விய அல்லது நேரிய இன்பம் என்பதில் பொதுவாக உலக இன் இன்பமே சிறப்பாக எடுத்துக் கூறப்படுவதை தங்களையும் ஒழுங்காக அனுபவிக்கும்போது என்று இந்து அறிஞர்கள் குறிப்பிடுவர்.
இந்துமதத்தில் நான்கு வருணத்தவருச் சடங்குகளை செய்தல், ஐம்பெரும் வேள்விக அறமாக கூறப்படுகின்றது. பொய், வஞ்சகப ஐம்பெறும் வேள்விகளை செய்வித்தல் அனா டனை அனுபவிப்பவர்கள் ஆகிய பொதுமக்க ருக்குரிய கடமைகளாக கருதப்படுகின்றன. வைசிகனுடைய கடமையாகக் கருதப்படுகின், செய்தலே சூத்திரரின் அறமாகக் கருதப்படுகி
5

D-D-
செல்வி : பா. சோதிமலர் T துணை விரிவுரையாளர்/தமிழ்த்துறை
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
SS ATSAAA LLSSYLLYL LLLL SLLSYLLLSLLJJ
ட்சியத்தை நோக்கி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. க புருடார்த்தங்கள் விளங்குகின்றன. புரு ர் என்றழைப்பர்.
ருவனுக்கு ஊன்றுகோள் துணை செய்வது வனுக்கு உறுதிப் பொருட்கள் துணை செய் பின் இலட்சியமென்றும், இலக்குகளென்றும்
வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன, வட சம் எனவும், தமிழில் அறம், பொருள், பெரும்பாலான இந்துசமய நூல்கள் இவ் குறிப்பிடுகின்றன. ஒளவையார் புருடார்த்
}{Tsir,
னை விட்டு ஈட்டல் விரண்டும் கருத்தொருமித்து -தே இன்பம்
இம்மூன்றும் ரின்பவிடு '
நூலாக மனுதர்மசாஸ்திரத்தையும், திருக் ளயும் நாம் குறிப்பிடலாம். இந்நூல்கள் விளக்கமளிக்கின்றன. இதில் தர்மம் என்பது சய்வதும், விலக்கியதை கழித்தலுமாகும். வழியில் பொருள் ஈட்டுவதைக் குறிக்கும். பம் குறிப்பிடப்பட்டாலும் கூட, இல்லற க் காணலாம். முதல் மூன்று புருடார்த்
நான்காவது வீடுபேறு தானாக கிட்டும்
bகுமுரிய அறங்கள் போதிக்கட்படுகின்றன. ளை செய்தல் ஆகியன பிராமணருக்குரிய மின்றி கடவுளை பக்தியோடு வணங்குதல், தைகள், விதவைகள், ஏவலாளர்கள். தண் ளைப் பாதுகாத்தல் போன்றன சத்திரிய கொடைத் தன்மைகளைப் பாதுகாத்தல் றன. ஏனைய வருணத்தாருக்கு தொண்டு ன்றது.
7

Page 75
இந்துமத நூல்கள் அரசருக்குரிய அற களுக்குரிய அறங்கள் என அறத்தை பலவா தோடு கூடிய வாழ்வே இன்பம் தரவல்லது கணவன், மனைவி, மக்கள் எவ்வாறு அற தனித்தனியாகச் குறிப்பிட்டுள்ளார். மனை6 வேண்டும். அவள் கணவனையே தெய்வமாக
* மனைமாட்சி யில்லாள்கண் இல்லாயி
ஆயினும் இல் '
** தெய்வந் தொழா அள் கொழுந
பெய்யும் மழை"
மேற்குறிப்பிட்ட அடிகள் மனைவிக்கு வாக அமைந்துள்ளன.
கணவனானவன் வையத்துள் வாழ்வாா அதன்படி இல்வாழ்க்கையை நடாத்துவதே அவனது கடமையாகும்.
மகனானவன் "இவன் தந்தை இவ6ை மற்றவர்கள் கூறுமளவுக்கு தர்மங்களுக்கு இ வள்ளுவரினால் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டப்
அன்புடைமை, வாய்மை, அடக்கம் வாழும் எல்லா மக்களுக்கும் இருக்கவேண்டிய தன் மனைவியையும் மக்களையும் பேணி வி தானுக்குரிய நற்கடனாகும். அல்வாறு வாழு தவனாகவும், பிறர்மனை விரும்பாதவனாக போன்ற தீயசக்திகளை அகற்றி இன்சொல்லு காப்பியத்தலைவர்கள் இப்பண்புகளைக்கொன மாயணத்தில் இடம்பெறும் இராமன், மனுநீ வர்கள் என்போர் சிறந்த உதாரண புருஷர்
இவ்வுலகில் வாழும் ஒவ்வொரு மனித ளாகும். பொருளானது இன்றும் அன்றும் எ துள்ளமையை நாம் காண்கிறோம். வள்ளுவ
" பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இ
திருவள்ளுவர் தன்நூலில் அறத்துப்பா றாக அதிகாரங்களை வகுத்து, அதில் பொ ளார், இதிலிருந்து பொருளின் சிறப்பை நா உணவு கொடுக்க சான்றோர் பழிக்கும் செய பொருளைத் தேடினால் அது நாமே வருந்த நல்ல வழியில் பொருளைத் தேடவேண்டும். யில்லாத வழியில் தேடப்படுதல் வேண்டு பழுத்து எல்லோருக்கும் பயன்படுவதுபோல அப்படி செய்யாது தானும் அனுபவியாது ட நச்சுமரம் பழுத்தது போல அமையும்.

ங்கள், அமைச்சருக்குரிய அறங்கள், குடிமக் றாக வகுத்துள்ளன. திருவள்ளுவரும் அறத் என குறிப்பிட்டுள்ளார். இவ்வாழ்க்கையிலே த்தை மேற்கொள்ளவேண்டும் என்பதைத் வியானவள் மனைமாட்சியுள்ளவளாக இருக்க க கொள்ளவேண்டும்.
ன் வாழ்க்கை எனைமாட்சித் (து)
ற் தொழுதெழுவாள் பெய்யெனப்
ரிய நற்பண்புகள் சிலவற்றை விளக்குவன
க்கு வாழுவதற்குரிய வழிவகைகளை அறிந்து ாடு, தன் மக்களை சான்றோராக்குவதும்
ன பெற என்ன தவம் செய்தானோ" என்று ணங்க வாழவேண்டும். மேற்கூறியவை திரு பட்டுள்ளன.
அருளுடமை போன்ற பண்புகள் உலகில் அறப்பண்புகளாகும். அறவழியில் நின்று ருந்தினரை உபசரித்து வாழுதல் இல்லறத் ழம் காலத்தே அவன் நல்லொழுக்கம் வாய்ந் வும் இருத்தல் வேண்டும். களவு கோபம் பும் ஈகையும் உடையவனாக வாழவேண்டும். ண்டு ளாழ்ந்துள்ளார்கள். இதற்கு கம்பரா திகண்டசோழன் மகாபாரதத்தில் பாண்ட களாக அமைகின்றனர்.
னுக்கும் மிகவும் இன்றியமையாதது பொரு ால்லா துறைகளிலும் முக்கியம் பெற்று வந்
ர் கூட
ல்லை ? ? என குறிப்பிடுகின்றார்.
ல், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என மூன் ாருட்பாலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள் ம் அறிந்துகொள்ளலாம். பெற்ற தாய்க்கு ல்களை செய்யக்கூடாது. பாரை வருத்தி வேண்டிய நிலையை உருவாக்கும். எனவே தேடும் பொருள் மற்றவர்களுக்கு தீமை ம். அவ்வாறு தேடியபொருளை கனிமரம் நாமும் எல்லோருக்கும் உதவுதல் வேண்டும். பிறரையும் அனுபவிக்க விடாமல் இருப்பது

Page 76
காமம் என்ற வடமொழிச்சொல் தமி **காமம்’ என்ற அடியாகப் பிறந்தது. சங் பத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. 1 யோரது இன்பம் கடவுள் வழிபாட்டுடன் ெ நாயகன், நாயகி பாவத்திலமைந்த வழிபாட்
பிரமச்சரிய வாழ்வை முடித்தவன் ஒத் முடித்து வாழும் வாழ்க்கையே இல் வாழ்க்ை இன்றுவரை கணவன் மனைவி அன்பே விவ னானவன் ஏகபத்தினி விரத னாக இருந்து நூல்கள் கூறுகின்றன. வள்ளுவன் 'ஒருவனு தான் இன்பம்' என கூறி இன்பத்திற்கு மன மனைவியும் ஓர் உடலும் ஈருயிரும் போல 6 கின்றது. இல்வாழ்வில் அன்பும் அறிவும் 2 வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து, அறிவுடைய மக்கை உலக வளர்ச்சியை தடைசெய்யும். ஒருவனு யானது சிற்றின்பத்தின் பாற்படும்.
வீடு என்பது மோட்சம், விடுதலை மு களை தரும் இந்து சமயத்தில் இறைவனுடன் இறுதிக் குறிக்கோளாகும். சிற்றின் பத்திலிரு. களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதே முத்தி அல் தமதம் நிர்வாண நிலையென்றும் உபநிடத நிலை என்றும், சித்தாந்தம் அத்துவித நி6ை
அறம் உலக இன்பத்துக்கு மட்டுமல்ல லீட்டிய பொருளை நல்ல வழியில் செலவு ெ பத்துக்கு வழிவகுக்கும். எனவே மேற்கூறிய விக்கும்போது முத்தி தானாக கிடைக்கும் எ
*' வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் "
இந்துமத நூல்கள் பற்றுக்களை அழிப் *" பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை.
இதுதவிர, சரியை. கிரியை, யோகம், யோகங்களும் பற்றற்ற நிலைக்கு இட்டுச்செ
வீடுபேற்றை அடைவதே இந்துமதத்தி பொருள், இன்பம் ஆகிய மூன்றுமே முக்கிய றது. வீடுபேற்றை அடைவதற்கு பற்றற்றவி சந்நியாசியாக முடியாது. நான்கு ஆச்சிரமத் உயிர்கள் வீடுபேற்றை அடையும்வரையும் ம அவசியமாகும். அப்போதுதான் அன்புை வாழலாம்.
இல்லறத் ைகப்போலவே பொருளும் ப இருந்தால்தான் இவ்வுலக வாழ்வில் தருமம் பொருளை நல்ல வழியில் ஈட்டி நல்ல வழி
மனித வாழ்வில் இன்பம் அவசியம். விருந்தினரை உபசரித்தல், தம்மையும் பிறை இல்வாழ்வில் இன்பம் அவசியமானது. வீ
குறித்து நின்றாலும், புருடார்த்தம் நான்குட இன்றியமையாததாகவும் உள்ளன.

ழில் இன்பம் எனப் பொருள்படும். இது பகால காதல் ஒழுக்கம் (காதல், கற்பு) இன் 1ல்லவகால நாயன்மார், ஆழ்வார்கள் ஆகி தாடர்புபட்டதாக காணப்பட்டது. இதன் டு முறையென குறிப்பிடலாம்.
தகுலம், குணம் உள்ள பெண்ணை மணம் க எனப்படும். பண்டைக்காலம் தொட்டு "கமாகக் கருதப்பட்டு வருகின்றது. கணவ
வாழும் இல்வாழ்க்கையே சிறந்ததென அற ம் ஒருத்தியும் கூடும்போது தோன்றுவது த்தூய்மை அவசியம் என்கிறார். கணவனும் பாழவேண்டுமென இந்து தர்மம் வலியுறுத்து டையவராக இருந்தால்தான் வையத்துள் ளப் பெற்று வாழமுடியும். தனிவாழ்க்கை தும் ஒருத்தியும் சேர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை
த்தி ஆன்மீக விடுதலை என பல கருத்துக் * இரண்டறக் கலத்தலே ஒரு மனிதனின் ந்து, உலக பந்தத்திலிருந்து சம்சார பந்தங் pலது வீடுபேறு எனப்படும். இதனையே புத் ம் ஜீவாத்மா, பரமாத்மாவை அடையும் ) என்றும் கூறுகின்றது.
மோட்சத்துக்கும் வழிவகுக்கும். அறவழியி சய்தால் அதுவும் சிற்றின்பத்திலிருந்து பேரின் நிலைபடிகள் மூலம் மூன்றையும் அனுப “ன வள்ளுவர் கூறுகின்றார்.
வானுறையும்
பதெ முத்திக்கு வழி என கூறுகின்றன.
ed
ஞானம் என்னும் நாற்பாதங்களும், மூவகை ல்கின்றன.
ன் குறிக்கோளாக இருந்தபோதிலும், அறம், மான இடத்தில் வைத்து நோக்கப்படுகின் ானாக திகழவேண்டும். ஆனால் எல்லோரும் தில் கடைசி ஆச்சிரமம்தான் சந்நியாசமாகும். ாயையிலான இவ்வுலகில் சீவிக்க வேண்டியது டயவனாகவும் அறத்தையுடையவனாகவும்
னித வாழ்வுக்கு இன்றிமையாதது. பொருள் முதலியவற்றை செய்யமுடியும் எனவே ல் செலவழித்தல் மனிதனின் கடனாகும்,
இன்பம் இல்லாவிட்டால் வம்ஷ விருத்தி, ரயும் பேணல் என்பன அற்றுவிடும், எனவே திபேறு என்பது இறுதியான பேரின்பத்தை ஒன்றுடனொன்று தொடர்புடையதாகவும்

Page 77
WITH BEST COMPLIMENTS FROAMA
S. S. WILSON & Co. (Pvt) Ltd.
76, 4th Cross Street,
COLOMBO - .
PhOle : 27662
Wika Bes} )ܘ impli mers
Arasan coMPANY
GENERAL RICE MERCHANTS
72, - A 4th Cross Street,
COLOMBO -
T. P. 29.407

With Best Compliments from
s
N00 RJA HAN
RICE AGENCY
General Merchants & Commission Agents Rice & Sri Lanka Produce Etc.
20, 22, Fourth Cross Street, COLOMBO - 11
T. P. 4222.08
W出h Bes+ Compliments Fram
大
CHANDRA STORES
importers Exporters, General Merchants Commission Agents' & Wholesale Dealers
207, COLOMBO STREET,
KANDY.
T. P. 08 - 2436

Page 78
தேடலும் பெறலும்
※3》喀※3·喀器·姆沼·哈滑·哆沿 哈、 塔冷
9)
சூனியத்தைத்தேடுகிறேன் சூனியத்தை சக்தியற்ற சடமற்ற வெட்டவெளிச் எங்கே நான் காணுவது? எப்படியங்
உருண்டையுலகம், சூரியக்குடு எல்லாம் கடந்து பால் வெல் அதற்கும் மேலாய் அடியை
அப்பா. என்று தலை நிமி
தொலை தூரத்திற் பிரபஞ்ச கண்ணைச் சிமிட்டி என்னை கொடுமையை விட்டுச் சூனி
எங்கு நான் போவேன்? எ
கருமையான காட்சி கூட என் கண்ணி
வெட்டவெளிதான் எனக்கு வேண்டுப்
ஐயோ! என்னை அழைத்துச் செல்லு
சடம் பிரிந்து சக்தியாகிச் சக்தியொடு
சமநிலைக் குழம்பல் எனக்கு வேண்ட
சடமாய் நானே இருந்திட்டாலும் ச
ஒன்றிலும் சாரா வெறுமையிலெந்தல்
(

சி. கருணானந்தராஜா விவசாய பட்டமேற்படிப்பு நிறுவகம் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
7 (S
தத்தேடுகிறேன்
சூனியத்தை. கேங்குவது?
ம்பம்,
ரி மண்டலம்.
வைத்து,
ர்கையிலே
சத்தீவுகள் க்கொல்லும்
பம் காண
ப்படிப் போவேன்?
ணிற்குத் தெரிதல் வேண்டா.
ம். வெறுமை, வெறுமை,
அதுதான் வேண்டும்.
1ங்கள். ஆருமிருந்தால்
ஓடி வாருங்கள்.
ங்கிச் சடமாய் மாறும்
ாம். வெறுமை, வெறுமை
அதுதான் வேண்டும்.
க்தியாக்கிக்கொண்டு செல்க,
ா உள்ளம் குதித்து மகிழச்செய்க.
51

Page 79
9
பாலை வனத்தினிலே வெறும் காலைப் பரிதியின் தண்ணெ6 காட்டிடும் ஜாலம் அகத்தில்
பாழொன்றை நானறிந்தேன் பாழொன்றை நானறிந்தேன்.
மேலைப் புருவ நெரிப்புடனே வெற்றிடம் நானறிந்தேன் - அ காலத்தை வென்ற மகிழ்வின் கண்களை நான் மறந்தேன்.
சூனியம் கண்டுவிட்டேன் அக தோழன் அருகழைத்தே அகச் போகமுடியவில்லை என்னைப் போகமுடியாமல் அங்கு போக மோகத்தில் ஆழ்ந்து விட்டால் மோனத்தில் மூழ்கி விட்டால் சாகும் கொடுமையில்லை - ல்ெ சஞ்சலம் ஏதுமில்லை. பாலை
எல்லா மனிதர்களிடத்திலும் ஆனால் ஈஸ்வரனிடத்தில் எ இதுதான் அவர்கள் துன்ட
e
தாழ்ந்த குரலில் அன்புடன்
எல்லாப் பிராணிகளும்
ஆகவே இனிமையா தானத்தைச் செ இனிய பேச்
ஏழ்மை வந்து
62

4
பாழ்வெளி மீதினிலே ாற வெண்ணொளி நிறைவுற அகப்
ஒரு |ங்கு
முயங்கலில் பாலைவனத்தினிலே. ...!
ச் சூனியம் கண்டுவிட்டேன்
சூனியம் காட்டி விட்டான். போகம் தடுக்கிறது.
(pigti Jrtgil.
b அந்த
பற்றுச் லவனத்திலே.
, ஈஸ்வரன் இருக்கிறான் ல்லா மனிதர்களும் இல்லை ாப்படுவதற்கு காரணம்.
- பூரீ இராமகிருஷ்ணர்
இனிமையாகப் பேசினால் மகிழ்ச்சியடைகின்றன. கப் பேசுதலென்ற ய்யவேண்டும். சுக்கென்ன
விட்டது ?
உபநிஷதம்

Page 80
இலங்கையின் இந்து சேர் பொன்
- கலாநிதி ப. கே! தலைவர்/இந்து நாகரிகத்துறை
இலங்கையின் இந்துப் பண்பாடு நீண்டகால வரலாறு கொண்டதாகும். கி, மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டிலே பெளத்தம் பரவுமுன்பே இந்துமதம் இலங்கையில் ஏற் பட்டுவிட்டது என்பதற்கு இங்கு கிடைத் துள்ள காலத்தால் முந்திய பிராமிச்சாச னங்களும் வேறு சில தொல்வியல் சின்னங் களும், இலக்கிய மூலங்களும் சான்று பகரு கின்றன. கி. மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டிலே பெளத்தம் பரவி, அரச மதமாக மாறிய பின்னரும் இந்துமதம் தொடர்ந்து நிலவி வந்துள்ளது. பெளத்தம், இந்து மதம் ஆகியன அக்கம் பக்கமாகவே, பொதுவாக நிலவி வந்துள்ளன; பரஸ்பர தொடர்பும் கொண்டிருந்தன. இந்துமதத்திற்கு இந் துக்கள் மட்டுமன்றிப் பெளத்தரும் அரும் தொண்டுகள் ஆற்றியுள்ளனர். இதேபோல இந்துக்களும் பெளத்தத்திற்குத் தொண்டு கள் புரிந்துள்ளனர். இதற்குப் பாளி மொழி யிலுள்ள தேரவாத பெளத்தம் சார்பான மஹாவம்சம் போன்ற நூல்களும் சான்று பகருவன. எல்லாளனுடைய வ ர லா று இதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். அதேவேளையில் தீவிர பெளத்தனான மகா சேனன் போன்ற சிலர் திருகோணமலை யிலிருந்த புராதன கோணேஸ்வரம் உட் படச் சில இந்து வழிபாட்டுத் தலங்களை அழித்து வந்தனர். இத்தகைய போக்குப் பெரும்பாலும் புறநடையாகவே நிலவிற்று எனலாம். மானவர்மன், முதலாம் விஜய பாகு, முதலாம் பாாக்கிரமபாகு ஆறாம் பராக்கிரமபாகு, முதலாம் ராஜசிங்கன் போன்ற சிங்கள மன்னர்களின் இந்துசமயத் தொண்டுகள் ஈண்டுக்குறிப் பிடற்பாலன. இக்காலத்திற் போ ன் றே இலங்கையின் பல் வே றி ட ங் களி லும் இந்து சமயம் பல்வேறு அளவுகளில் நிலவி வந்துள்

ப்பண்பாடும்னம்பலம் இராமநாதனும்
பாலகிருஷ்ணன் - யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்
ளது. புராதன சிவத்தலங்களான திருக் கோணஸ்வரம், திருக்கேதீஸ்வரம், நகுலேஸ் வரம், (திருத்தம்பலேஸ்வரம்), முன்னேஸ் வரம், சந்திரசேகரேஸ்வரம் போன்றவை இலங்கையின் பல்வேறிடங்களிலும், பிரபல முருகவழிபாட்டுத்தலமான கதிர்காமமும், தெவிநுவரயில் உள்ள விஷ்ணு ஆலயமும் பிறவும் இலங்கையின் தென்கோடியிலும் அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடற்பாலது. சமஸ் கிருதத்திலுள்ள ஸ்காந்தபுராணத்தின் ஒரு பகுதியெனக் கருதப்படும் தகவிண கைலாச மாஹாத்மியம் இலங்கையின் பல்வேறிடங்க ளிலுமிருந்த சைவ, வைஷ்ணவக் கோவில் கள் பற்றி விவரிக்கின்றது. இலங்கையைப் புத்த தருமத்திற்கான தீவு (தம்மதீப) என மஹாவம்சம் போன்ற நூல்கள் கூறுவது போலவே, மேற்குறிப்பிட்ட நூலும் இலங்
கையை இந்துசமயத்தின் இருப்பிடம் என வும், வேறு எந்த நாட்டிலுள்ள திருத் தலங்களிலும் பார்க்க இங்குள்ள திருத் தலங்கள் மிகச்சிறந்தவை எனவும் கூறு கின்றது.
வட இலங்கையிலே யாழ்ப்பாணத்தை மையமாகக்கொண்டு கி. பி. 13ம் நூற் றாண்டு தொடக்கம் 1619லே போர்த்துக் கீசர் கைப்பற்றும்வரை நிலவிவந்த தமிழ் அரசிலே ஆட்சிபுரிந்த தமிழ் மன்னர்கள் இந்து சமயம், தமிழ், சமஸ்கிருதம், கலைகள், மருத்துவம், சோதிடம் முதலிய னவற்றை நன்கு போற்றிவந்தனர். இந்து சமயத்தைக்குறிப்பாகச் சைவத்தையும், தாய்மொழியாகிய த மிழை யு ம், இந்து சமய, புனித. பண்பாட்டு மொழியான சமஸ்கிருதத்தையும் இவர்கள் நன்கு போற் றினர். இம்மூன்றும் ஒன்றிணைந்த மரபா கவே இங்கு நிலவிய சைவப்பண்பாட்டு

Page 81
மரபு விளங்கிற்று. போர்த்துக்கீசர், ஒல் லாந்தர் ஆட்சிக் காலங்களிலே அரச ஆத ரவு இழந்து நலிவுற்றிருந்த இந்து சமயம், பிரித்தானியர் ஆட்சியின் முற்பகுதியில் கி. பி. 19ம் நூற்றாண்டிலே ஆறுமுகநாவலர் தலைமையிலே நன்கு புத்துயிர் பெற்றது.
இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் குறிப் பாகத் தமிழகத்திற்குமிடையிலே ஆதி காலம் தொட்டு இந்து, பெளத் த த் தொடர்புகள் நன்கு நிலவி வந்துள்ளன. அங்கிருந்து அறிஞர்களும், மதகுருமாரும், பிறரும் இங்குவந்து தங்கினர் அல்லது திரும்பிச் சென்றனர். இது போ ல வே, இங்கு இருந்தும் இத்தகையோர் அங்கு சென்று தங்கினர் அல்லது திரும்பி வந்த னர். வட இலங்கையிலேயே கி. பி. 17ம் நூற்றாண்டிலே போர்த்துக்கீசரின் சமயக் கொள்கையை விரும்பாது, குறிப்பாக அவர்களின் பசுக் கொலையினை வெறுத்து இந்தியா சென்று சிறப்பாக வடமொழி, சைவசித்தாந்தம், வேதாந்தம் முதலியன வற்றிலே மிக்கதேர்ச்சி பெற்றுப் புகழ டைந்த திருநெல்வேலி ஞானப்பிரகாசர் குறிப்பிடற்பாலர். இவரின் நெருங்கிய உறவினரின் வழியில் வந்த ஆறுமுக நாவ லரும், அவரின் மாணாக்கரான காசி வாசி செந் தி நா த ய் ய ரும் இவ்வாறே இந்தியாவில் பெரும் புகழ் பெற்றவர்கள். இத்தகைய சைவத்தமிழ் அறிஞர் வரிசை யிலே சேர் பொன்னம்பலம் இராமநாத னுக்கும் (1851 - 1930) ஒரு சிறப்பிடம் உண்டு.
இராமநாதன் பல திறப்பட்ட அறி வியல்களிலே தேர்ச்சியும், புகழும் பெற்ற வர்; சமகால இலங்கை அரசியல், சட்டம் முதலானவற்றிலே பிரபல்யம் வாய்ந்து விளங்கியவர்; சிறந்த தேசியவாதி; அதே வேளையில் சமயத்துறையிலும் சிறந்து விளங்கினார்; இந்து சமயத்திற்கும் பண் பாட்டிற்கும் பெருந்தொண்டாற்றியவர்; இந்துசமய மரபிற்கேற்பச் சமய வெறி யின்றிப் பரந்த நோக்குடைய சமரசஞானி யாகவும் மிளிர்ந்தார்.
இவர் யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள மரபு வழிச் சைவக்குடும்பத்திலே பிற ந் தார். இவரின் தகப்பனாகிய பொன்னம்பல முதலியார், மாமனாராகிய சேர் முத்துக் குமாரசுவாமி, சகோதரர் சேர் அருணா

லம் போன்றோர் 19ம் நூற்றாண்டு, 20ம் நூற்றாண்டு முற்பகுதி இலங்கையின் அரசி யல், சமய, சமூக, பண்பாட்டு வரலாற் றிலேயுகழ் பெற்றவர்கள். இவர் இலங்கை யிலும், பின்னர் சிலகாலமாக இந்தியா விலே தமிழகத்திலும் கல்விபயின்றவர். அங்கு அருட்பரானந்தரிடம் ஞானோப தேசம் பெற்றுச் சமய வாழ்விலே மேம் பட்டவர், இந்துசமயம் மட்டு ம ன் றி ப் பெளத்தம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் முத லிய மதங்களிலும் மிகுந்த தேர்ச்சி பெற் றிருந்தார். ஒப்பியல் சமய அறிவிலும் இவரின் பங்களிப்புகள் உள்ளன. கிறித்த வேதத்திலுள்ள பரி. மத்தேயு சுவிசேஷம், பரி, யோவான் சுவிசேஷம் ஆகியனவற்றிற் குத் தமது இந்துசமய ம ைற ஞா ன நோக்கிலே விளக்கம் அளித்துள்ளார். இவ் விளக்க ங் க ைள மேலைத்தேயக் கிறித்தவ அறிஞர்களும் பாராட்டியுள்ள னர். இவருடைய வாழ்க்கையிலே இங்கி லாந்து தேசத்தவராய் பின் அவுஸ்திரேலி யாவிலே வாழ்ந்து, ஆன்மீக ஞானத்தைத் தேடி இங்கு வந்து முதலில் மாணவியாக வும், செயலாளராகவும், சகதர்மசாரிணி யாகவும், (மனைவியாகவும்,) விளங்கிய லீலாவதி (முன்னர் செல்வி எல். ஆர் ஹரிசன்) அம்மையார் இவரின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளிலும் முக்கியமான ஓரிட தை வகித்துள்ளார். கணவனைப் போல வே, இந்துசமயம், த த் துவ ம், தமிழ், சமஸ்கிருதம் முதலியனவற்றிலும் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார். ஏறக்குறையச் சமகாலத் திய பூரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், குறிப்பாகச் சுவாமி வி வே கா ன ந் த ர் போன்று இராமநாதனும் இந்து சமயத் திற்குக் குறிப்பிடத்தக்க சில பணிகளா வது செய்துள்ளார். சுவாமி விவேகானந் தர் போல உலகளாவிய நிலையிலே இந்து மதச் சிறப்பினை இவரும் எடுத்துக் கூறியவர்.
ஏற்கனவே குறிப்பிட்டவாறு, இலங் கை இந்துசமயத்திலே குறிப்பாகச் சைவ மரபிலே திட்டவட்டமான பங்களிப்புகள் செய்த பெரியோர்கள் அனைவரும் சைவ சமய அறிவுடன் தமிழிலும், சமஸ்கிருதத் திலும் பாண்டித்தியம் பெற்றிருந்தனர். இராமநாதன் இத்தகைமைகளுடன் லத் தீன், கிரேக்கம், ஆங்கிலம், சிங்களம், ஒப் பியல் சமயம் முதலியனவற்றிலும் பரிச்

Page 82
சயம் பெற்றிருந்தார். சமகால மூத்த சைவப் பெரியாராகிய ஆறுமுகநாவலரி டத்து நன்மதிப்புக் கொண் டி ரு ந் தா ர். நாவலர் பெருமானுடைய சமய, பண் பாட்டு வாரிசு போலவும், அவரின் பணி கள் சிலவற்றை இவரும் தொடர்ந்து செய்து வந்தார்.
நாவலர் போலவே இராமநாதனும் சைவம், தமிழ், சமஸ்கிருதம், ஆங்கிலம் ஆகியனவற்றை ஆதரித்து வளர்த்தவர்; கல்விக்குச் சமயம் அவசியம் என அழுத் திக் கூறியவர்; செயலிலும் செய்து காட்டி யவர்; பரந்த தேசீய மட்டத்திலே அர சாங்கமே கல்விக் கொள்கையை வகுத்து அனைவருக்கும் கல்வி வசதியளிக்க வேண் டும் என விரும்பியவர். எனினும், சைவச் சிறுவர்கள் சைவச் சூழ்நிலையிலே தான் கல்வி கற்க வேண்டும் என நாவலர் கருதியதுபோல இவரும் கருதிச் சில நடவடிக்கைகளை மே ற் கொண் டா ர். தமது மேனாட்டுப் பயணத்தின் பின் சைவச்சிறுவர்களின் கல்வி முன்னேற்றத் திற்காக முதலிலே பெண்பிள்ளைசளுக் கான இராமநாதன் கல்லூரிக்கு 1910லே அத்திவாரமிட்டு 1913ல் அ த ைன த் தொடக்கிவைத்தார். பெண் கல்வியின் அவசியத்தினை நன்கு உணர்ந்து செய லாற்றியவர், "ஒரு ஆணைக்கற்பிப்பதிலே ஒரு தனி நபரே கற்பிக்கப்படுகிறார். ஆனால் ஒரு பெண்ணைக் கற்பிக்கும் போது ஒரு குடும்பம் முழுவதற்கும் கல்வி கற்பிக்கப்படுகின்றது,' என்ற மூதுரைக் கேற்பப் பணியாற்றினார். சைவப் பெண் பிள்ளைகளுக்கான முதலாவது கல்லூரி யாக இராமநாதன் கல்லூரி விளங்கிற்று. சைவ மங்கையர் சபையினையுமிவரே தொடக்கி வைத்தார். மேலும், இலங்கை யில், ஆண்களுக்கான முதலாவது கல்லூரி யாகப் பரமேஸ்வரக் க ல் லூ ரி யி ைன 1921 லே தொடக்கி வைத்தார். பரமேஸ் வர வித்தியாலயம் எனில் “மிக உயர்ந்த கல்வியின் உறைவிடம்" எனப்பொருள் படும்.
*பரமேஸ்வரக்கல்லூரியின் இலட்சியங்கள்" எனும் சிறு நூ லிலே இவர் கொண் டிருந்த கல்வியின் இலட்சியங்கள் புலனா கின்றன. "இந்திய ஞானிகளின் ஞனாத் துடன், தமிழ், சமஸ்கிருத இ லக் கி யச் செல்வங்களுமிணைந்து, பிரித்தானியரின்

மிகச்சிறந்த கல்விப்பாங்கினைத் தமிழ் ச் சிறுவர் பெறக்கூடிய வாய்ப்பினை ஏற் படுத்தவே பரமேஸ்வரக்கல்லூரி நிறுவப் பட்டது. இக் கல்வியினால் தீயவன் நல்ல வனாக மாறும் நன்மை ஏற்படும் குறும்பு களாலும், வல்லுணர்ச்சிகளாலும் உந்தப் படுபவன் அவற்றினை அடக்கி நற்பணி க்கு உதவுவோனாவன்" எனத் தொடர் ந்து கல்வி நோக்கம் இந்நூலில் விவரிக்கப் படுகின்றது. மேற்குறிப்பிட்ட கல்லூரிக ளிலே கற்போரும், கற்பிப்பவரும் வழி படுவதற்காக கோவில்கலும் அமைக்கப்பட் டன. மாணவர்கள் கீழைத்தேசக் கல்வியை மட்டுமன்றி, ஆங்கிலம், விஞ்ஞானம் முத லிய மேனாட்டுக் கல்வியையும் பயில வேண் டும் என்பது அவரின் இலக்காகும். இரு கல்லூரிகளிலும் மேனாட்டு ஆசிரியர்களும் இலங்கை, இந் தி ய ஆசிரியர்களும் பணி புரிந்தனர். காலத்திற்கு ஏற்றவாறு கல்வி அமையவேண்டும் என்பதும் அவரின் நோக் க மா கும். இராமநாதன் கல்லூரியிலே சில காலமாகச் சைவ சித்தாந்தம் பற் றிய கலந்துரையாடலும் நடை பெற்று வந்தது மேலும், பரமேஸ்வரக்கல்லூரி யிலே விஞ்ஞான ஆய்வுகூடத்தினை நிறு வுவதற்காக கொழும்பிலுள்ள 'சுகஸ் தான்' எனும் தமது வீட்டினை வங்கியில் ஈடு வைத்தார் எனவும் அது மீட்கப்பட வில்லையெனவும் அறியப்படுகின்றது. என வே ஒரு கல்வி நிலையத்தின் தேவைக்கா கத் தமது இல்லத்தினையும் தி யா கம் செய்ய இவர் பின்னின்றிலர்.
இக்கல்லூரிகளிலே தமிழ், ஆங்கிலம், சமஸ்கிருதம், விஞ்ஞானம், க ண த ம், இசை, நடனம் முதலிய பாடங்கள் தகை மை வாய்ந்த ஆசிரியர்களாலே கற்பிக்கப் பட்டு வந்தன. இ ைவ கல்லூரிகளாக விளங்கினாலும் இவை அ ைமந்து ஸ் ள விசாலமான வளவுகளை நோக்கும்போது, காலப்போக்கிலிவை பல்கலைக்கழக வளா கங்களாகமிளிரலாம் என்ற நம் பி க் ைக இவருக்கு இருந்திருக்கலாம் எனவும் கரு
தப்படுகின்றது. இவ் வகை யி ல் 1974ம்
5
ஆண்டு பரமேஸ்வரக் கல்லூரியினை மைய மாகவைத்து யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கியதுடன் அ வரி ன் அபிலாஷை நிறைவேறிற்று எனலாம் இசை, நடனம் முதலிய நுண்கலைகளிலுமிவருக்கு மிக்க ஈடுபாடு இருந்தது, இவற்றை வளர்க்கும்

Page 83
முகமாக இவரின் ம ரு க ரா ண திரு. சு. நடேசபிள்ளை 19 6 0 லே இராமநாதன் கல்லூரி வளவிலே “இராமநாதன் இசைக் கல்லூரி'யினை நிறுவினார். அது இன்றும் அவரின் பெயரை த் தாங் கி யதா க “இராமநாதன் நுண்கலைக்கழகம்’ எனும் பெயருடன் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழ கத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்து வரு கின்றது.
1892லே சைவபரிபாலன சபை நிறுவப் படுதற்குமிவர் துரண்கோலாகத்திகழ்ந்தார் அக்காலத்திலே பெரும்பாலன பாடசாலை கள் கிறித்தவர்களாலே நடத்தப்பட்டு வந்தன. சைவச் சிறுவர்கள் சைவச் சூழ் நிலையிலே கற்கவேண்டுமென விரும்பிய இராமநாதன் ஏ ற் கன வே இருகல்லூரி களை நிறுவியிருந்தார். எனினும், திரு. சு. இராசரத்தினம் முதலியோருடன் சேர் ந்து 1923ல் சைவ வித்தியா விருத்திச் சங்கத்தினைச் சிலகாலமாக அதன் தலைவ ராக இருந்து வழி நடத்திவந்தார். வட இலங்கையின் பல்வேறு பகு தி களி லும் பாலர் பாடசாலைகளும், கல்லூரிகளும் நிறுவப்பட்டுச் சைவக் கல்வியும் புகட்டப் பட்டு வந்தது. 1960லே அரசாங்கம் தனி யார் பாடசாலைகளைத் தேசீய மயமாக் கும் வரை இவை நன்கு செயற்ப ட் டு வந்தன. இப்பாடசாலைகளிலே மாணவர் யாவரும் சமமாகக் கல்வி பயின்று வந்த னர். இவர் யாழ்ப்பாணத்துச் சாதி முறையினை எதிர்த்தவர் கல்வி மூலமே சமூகத்தின் அடிமட்டத்திலுள்ள மக்க ளை மேம்படுத்த முடியும் எ ன க் கூறி ச் செயலாற்றினார். அனைவருக்கும் சம கல்வி வாய்ப்புகள் அவசியமெனக் கூறினார்.
தமிழ்க் கல்வியை வளர்க்குப் நோக்கு டன் செந்தமிழ் இலக்கணம் பூரீ இராமநாத தர்மசாஸ்திர பாடம் - ஆத்திசூடி மந்திர விளக்கம் திருக்குறள் பாயிரத்திற்கான ராமனாதீயம் எ னு ம் விரித்தியுரை நூல் களை எழுதியுள்ளார்.
இந்துக்களின் பிரதான நூல்களிலொ ன்றான பிரஸ்தானதிரயங்களான உபநிஷ தங்கள், பிரமசூத்திரங்கள், பகவத்கீதை ஆகியன மூன்றில் ஒன்றான பகவத்கீதை குத் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பும், விருத்தி யுரையும் எழுதியுள்ளார். பகவத்கீதைக்கு எழுதத்ப்பட்ட முதலாவது தமிழ் மொழி

6
பெயர்ப்பு இவருடையதாகும் என ஒரு சாரார் கருதுகின்றனர். ஏற்கனவே முற் காலத்தில், சங்ரகர், ராமாநுஜர் போன்ற பெரியதத்துவஞானிகள் இ த ற் கு வட ” மொழியில் உறை எழுதியுள்ளனர். வட மொழியல்லாத பிற இந்திய மொழிகளி லே முதன் முதலாக மஹாராஷ்டிரஞான் யான ஞானேஸ்வரர் என் பவ ரே தமது தாய் மொழியாகிய மஹாராஷ்டிரியிலே ஞானேஸ்வரி எனும் பெயரி லே பகவத் கீதைக்கு உரை எழுதியுள்ளார். பிற்கால த்திலே, மேற்குறிப்பிட்ட ஞானிகளைப் போன்று இவரும் பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதியுள்ளப்படியால் இந்து உலகில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடத்தினை இவர் பெற் றுள்ளார் எனலாம். இவரின் சமஸ்கிருத அறிவையும், குறிப்பாக உரையினையும் பிர பல சமஸ்கிருத அறிஞரான மு. சர்வேஸ் வசரர்மா இதற்குத் தாம் எழுதிய அணிந் துறையிலே நன்கு பாராட்டியுள்ளார்.
வாழ்மீகி இராமாயணத்திலும் இவருக்கு மிக்க ஈடுபாடிருந்தது, இவரது மனைவி யான லீலாவதி அம்மையார் இவருடைய நெறிப்படுத்தலிலே, இ ரா மாயத் தி ைன ஆங்கிலத்திலே சுருக்கமாக எழுதியுள்ளார் இதற்கு இராமநாதன் ஒரு சிற ந் த முக வுரை எழுதியுள்ளார். இந்திய இதிஹாசங் களில் இவருக்கு இருந்த ஈடுபாடு தெளிவு.
வேதங்கள், ஆகமங்கள், இதிஹாசங் கள், புராணங்கள், பகவத்கீகை, சைவத் திருமுறைகள் முதலியனவற்றினிலே நன்கு ஈடுபட்டுக், இவ ற் ைற க் கற்ற இராம நாதன், இவற்றிற்கேற்பவும் தமது வாழ்க் கையினை நடத்தி வந்தார். யோக நெறி யிலும் அவருக்கு மிக்க ஈடுபாடு இருந்தது, அவருடைய கம்பீரமான தோற்றத்திற் கும், நீண்ட ஆயுட்காலத்திற்கும், யோகா சனப் பயிற்சியும் ஒரு காரணமெனக் கரு தப்படுகின்றது.
சி வா ல ய ங் க ைள அமைத்த சீரிய சைவ நெறியாளனாகவும் இவர் தி க ழ் ந் தார். இவர் அமைத்த அல்லது முற்றுப் படுத்திய சிவாலயங்களிலே கொழும்பில் உள்ள கொச்சிக்கடையில் அமைக்கப்பட் டுள்ள பொன்னம்பலவாணேசர் கோவிலை முதலிற் குறிப்பிடலாம். த ந் ைத யார் 1856 லே அத்திவாரமிட்டுக் கட்டி வந்த

Page 84
கோவிலை மிகச்சிறப்பான முறையிலே (1907 - 1912) கட்டிமுடித்தார். இதற் கான ஸ்தபதிகள் இந்தியாவிலிருந்து வர வழைக்கப்பட்டனர். இக்கோவில் ஆகம விதிகளை நன்கு பின்பற்றி அ மை க் கப் பட்டதாகும். “பாரிய கட்டிடத்தை உள் ளடக்கிய இக்கோவிலைக் கட்டிமுடிப்பதி லே பல பிரச்சினைகள் உள்ளன, எனக் கூறி இவரின் இளைய சகோதரரான சேர் அருணாசலம் “இத்தகைய முயற்சி மன்ன ரால் தான் முடியும்?" என க் குறிப்பிட் டுப் பின்வாங்கிய போதும்?" மன உறுதி யுடன் தளராது முன்னின்று இவர் இத னைக் கட்டி முடித்தார். இங்கு ஆக ம மு ைற யி லா ன ஆறுகாலப்பூசைகளைத் தகைமை வாய்ந்த அந்தணர் மூலம் செய் வித்து வந்தார். இலங்கையிலுள்ள கருங் கல்லாலான சிவாலயங்களில் இவ் ஆலயம் முதலிடம் வகிக்கின்றது, முற்பட்ட அனு ராதபுரம், பொலன்னறுவை, யாழ்ப்பா ணம், கோட்டை அரசு க ள் காலத்திய சிவாலயங்கள் பல முற் ற T க மறைந்து விட்டன. அல்லது சிதைந்த நி ைல யி ல் உள்ளன. இத்தகைய நிலையிலே பொன் னம்பலவாணேசர் ஆலயம் இலங்கையில் உள்ள திராவிடக் கட்டடக் கலைக்கு ஒர் உரைகல்லாகவும் இயங்குகின்றது.
முன்னைய பரமேஸ்வரக் கல்லூ ரி இன்றைய யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக வளவில் உள்ள பரமேஸ்வரன் ஆலயத்தினை யும் இவரே அமைத்தார். இதிலுள் ள சிவலிங்கமும், விக் கி ரக ங் கள் பலவும், இராமநாதன் கல்லூரியில் உள்ள நேர்த்தி யான நடராசர், அம்பாள் சிலைகள் முத லியனவும் இந்தியாவில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டவை.
அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, அவுஸ்தி ரேலியா முதலிய வெளி நாடுகளிலே இந்து சமய, குறிப்பாகச் சைவசமயச் சிறப்புக ளைக் கவர்ச்சிகரமான முறையிலே கிறித்த வத்துடன் ஒப்பிட்டும் எடுத்துக் கூறினார்

இவ்வகையில் சுவாமி விவேகானந்தரின் சிறப்பான பணிகளையும் இவர் நினை வூட்டுகின்றார்; இவருடைய சிறந்த விரிவுரைகளைக் கேட்டு சில வேற்று நாட் டவர் இவரின் சிஷ்யராயினர். இவர் ஓர் இல்லற ஞானியாக விளங் கி னா ர். மேனாட்டு உலகியல் நாகரிக வளர்ச்சி பால் மனிதனுக்கு நிலையான அமைதி யேற்படாதெனவும், கீழ்நாட்டு (இந்தியா) ஆன்மீகமே நிலையான அமைதியினை ஏற்படுத்தவல்லதெனவும் விவேகானந்தர் போல இவரும் கூறியுள்ளார்.
இலங்கைச் சட்டமா அ தி ப ராக இருந்த காலத்திலேதான், இவர் மேனாடு களிலே சைவசமயச் சிறப்புகளை எடுத் துக் கூறிப் புகழ் பெற்றார். இவ்வகையி லிவர் பெரும்பாலும் முதன் முதலாகச் சைவசித்தாந்தச் சிறப்பினை மேனாட்ட வர்க்கு எடுத்துக்கூறிய தமிழன் என்ற வகையிலும் குறிப்பிடற்பாலர். இ வ ர து மாமனாராகிய சேர் முத்துக்குமார சுவாமி இவருக்கு முன்னோடியாக விளங்கினார்
'சைவர்களின் கோ யி ல்" என ச் சிறப்பித்துக் கூறப்படும் சிதம்பரத்திலே தொன்று தொட்டுப் பூசை செய்து வந்த சிவப்பிர சமணர் க ளா கி ய தீஷிதர்கள் முற்காலத்தில்லை மூவாயிரவரின் பிற் சந் ததியினர்) பிரித்தானிய அரசாங்கம் மேற் கொண்ட ந ட வ டி க் ைக யா ல் இழக்க இருந்த உரிமைகளை அவர்கள் தொடர் ந்து பெறும் வண்ணம் அவர்கள் சார்பாக நீதிமன்றத்திலே வாதாடி வெற்றி பெற் றார். இவ்வாறு இலங்கைச் சைவப் பெரு மகன் ஒருவன் சைவ உலகின் கேந்திர நிலையமாக விளங்கும் சிதம்பரத்தின் நலன் கருதிச் செயற்பட்டமை குறிப்பிடற் பாலதே. இவருடைய தமிழ், சைவசித் தாந்த அறிவைத் தமிழகம் பாராட்டிற்று. 1912லே சிதம்பரத்திலே நடைபெற்ற முதலாவது சைவசித்தாந்த மகாநாட்டிற் கும், 1912லே மதுரையில் நடைபெற்ற தமிழ் விழாவிற்கும், 1917லே மைலாப்பூ

Page 85
ரிலே நடைபெற்ற திருவள்ளுவர் மகா சபைக்கும் இவர் தலைமைதாங்கித் தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்திலே சிறப்பு அடைந் தார். இவருடைய ஆழ்ந்த சைவசித் தாந்த அறிவையும், பணிகளையும் அறி ஞர் பாராட்டியுள்ளனர்.
இவர் சமகால இலங்கைப் பெளத் தர்களின் கல்வி, சமயம், சமூகம் முதலி யனவற்றிற்கும் பங்களிப்புகள் செய்து அவர்களின் நன்மதிப்பினைப் பெற்றிருந் தார். கொழும்பிலே பெளத்த இந்துக் கல்லூரி ஒன்றினை நிறுவ இவர் மேற்
بحق حبس موسس معم-مست-.. - س
இர க சி
நல்ல காரியங்களில் வெற்றி அவை, அளவற்ற பொறுை அளவுகடந்த தூய்மை இை
பய ப் பட
உண்மையை, அன்ன எதுவும் எதிர்த்து நீங்கள் மட்டும் உண்மைய வர்களாகவும் இ யாருக்கும் பயப்ப
 

கொண்ட முயற்சிகள் பலனளிக்கவில்லை. பெளத்த பிரமஞான சங்கத்திலும் இ ருக்கு ஈடுபாடு இருந்தது. இராமநாதர் கல்லூரி வளவிலுள்ள இவருடைய சமாதி யின் மீது இராமநாதேஸ்வரம் எனும் பள்ளிப்படைக் கோவில் அமைக்கப்பட் டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்வாறு பல்வேறு வழி களி லும் இலங்கையின் இ ந் துப் பண்பாட்டிற்கு இராமநாதன் ஆற்றியுள்ள பங்களிப்புகள்
நன்கு குறிப்பிடற்பாலன.
| ш Ёы аь 6йт
பெற சில இரகசியங்கள் உண்டு. ம, முடிவில்லா முயற்சி,
வகளே.
வே ண் ட எ ம்
பை, தூய உள்ளத்தை
1 நிற்க (UDL q-lu j fTg5I . ானவர்களாகவும், அன்புடைய }ருந்தால் போதும் ட வேண்டியதில்லை.

Page 86
இந்துக்களின் வி
- செல்வன் சிவ
இறுதியாண்டு/பொறியியற் பீடம்
சிாதாரண மனித ன் தன் மனை எனவேதான் விக்கிரக வழிபாடு நடைமுறைய மனிதன் தன் மனத்தை அடக்குவது ஓரளவு மக்களிடையே தெய்வ சிந்தனையை ஏற்படு: கைகள் திருவுருவ வழிபாட்டைத் தனி அம்: களிலுள்ள திருவுருவங்கள் கல்லினாலும் மர வற்றினாலும் உருவாக்கப்பட்டவை.
சாந்தினாலும், கல்லினாலும் உருவத்ை கும் கலைஞன் ஒவியத்தைக் கையாளுகின்ற காக உருவாக்கப்படவில்லை. பெருந்தொை ளப்பட்ட ஒரு வழியாகும். எல்லோராலும் ஆகும். உருவமற்ற இறைவன் ஆன்மாக்கள்
அவன் பல நிலைகளை மேற்கொண்டு நிருப்பனவாகின்றன,
மனதினாலே கிரகிக்க முடியாத இறை வர்களுக்கு இந்தத் திருவுருவங்கள் உதவி ெ
விவேகமும், பக்குவமும் மிக்கவர்களுக் நன்மையடைய முடியாதவர்களுக்கு கை, க விக்கிரகங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. உலகில் பிரிக்கலாம்.
(1) தோற்றுவித்தல் - படைத்த (2) தோற்றம் பெற்றவற்றைப் (3) அவற்றை அழித்தல் - அழி
இம் மூன்று நிகழ்வுகளும் இறைவனால் கின்றன. இப் பெரும் செயல்களைச் செய்யு வங்கள் காணப்படுகின்றன. ஒரு வரலாற்றி சிற்பத்தைக் காணுகின்ற ஒருவன் தனது ம சிற்பம் காட்டுகின்ற வரலாற்றினையும் அதிே மற்ற இந்து அறிந்துகொள்கின்றான்.
6.

க்கிரக வழிபாடு
ராசா சுரேஷ் - , பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
தயடக்கி ஒருவழிப்படுத்துவது சிரமமாகும். பில் வந்தது. விக்கிரகத்தைக் கொண் டு ற்குச் சுலபமானது. அதனால் இம் முறை த்தக் கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகம கிரி சமாகக் கொண்டு விளங்குகின்றன. ஆலயங் த்தினாலும், வெண்கலம், இரும்பு போன்ற
தைப் தோற்றுவிப்பதற்கும் அழகு செய்வதற்
ான். இவ்வுருவ வழி பா டு தனிமனிதனுக்
கயான மக்கள் பயனடைவதற்காக கையா சுலபமாக வழிபடக்கூடியது விக்கிர க மே
உய்வதற்காக உருவம் எடுக்கிறான்.
அருள்பாலித்ததினால் உரு வங்கள் பல
ரவனை அறிய வழி தெரியாமல் தடுமாறிய சய்கின்றன.
குரிய சிவலிங்கத் திருமேனியை வழிபட்டு ால் முதலிய உறுப்புகள் கூடிய மற்றைய ல் நிகழும் செயல்களை மூன்று பிரிவுகளாகப்
நல்
பேணல் - காத்தல்
த்ெதல்
ல் நிகழ்பவை என்பதை புராணங்கள் கூறு ம் நிலைகளைக் காட்டுபவையாக திருவுரு னைக் காட்டும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட னக்கண் கொண்டு பார்க்கும் போது அந்தச் லே அடங்கியுள்ள உயர்ந்த தத்துவங்களையும்

Page 87
மொகஞ்சதாரோ பல்லத்தாக்கில் நடை பட்ட பழைய உருவங்கள் அக்கால வரல ஆராய்ச்சியாளர் கருத்து எனினும் அக்காலத் வங்கள் வழிபடப்பட்டவை என நிச்சயமாகக் வான வர்ணனைகளைக் காண்கிறோம். இ வற்றைக் கொண்டனவாக வர்ணிக்கப்பட்டுள் காலத்து மக்கள் உருவங்களை அமைத்து வழ
ஆயினும் உபநிடதங்கள் கூறும் கருத்து னவை. எனினும் இச் சூழ்நிலையில் தத்துவ றன. திருவுருவங்கள் இறைவனை மனத்தின கின்றன. இறைவனின் பெருமையை அறிய உதாரணமாக சிவனது திருவிளையாடல்கள் 6 பட்டிருப்பதை நாம் காணலாம்.
தென்னாட்டு சைவர்களிடையே கூடிய இவ்வுருவங்களை வழிபடும் போது அந்தந்த தி வருகின்றன. நிகழ்வுகளை எடுத்துக் காட்டிய முடைய அறிவிற்கு ஏற்ப அந்த நிகழ்வுகளின் மைகளை எடுத்துக் காட்டுகின்றன. உருவ ஆ வன் அணிந்திருக்கும் ஆபரணங்கள், அவன் லிய பொருட்கள் திருவுருவங்களைத் தரிசிக்கு இறைவன் தனது பக்தர் மேல் கொண்டுள்ள எடுக்கின்றான்,
இறைவன் கொண்ட பயங்கரமான வய களைத் தண்டித்து அவர்களை நல்வழிப்படுத்த இவ்வகைத் தோற்றங்கள் இறைவன் பெருை கெனச் சிறப்பாகவுரிய படைத்தல் முதலான வாகவும் அமைத்துக்காட்டும் உருவமாக நட களை அமைத்து, அதற்கு இணங்க நடத்துட அறிவு முதிர்ச்சியும் அனுபவ பொருளுமற்ற யாட்டேயாகும். பெரும் குறிக்கோளாய் அன விரும்புகின்றவர்கள் வியந்து நின்ற செயல்கே வன் கிரியைகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர அதன் மகிமையை உணரும் நிலையை அடை வதற்கு, முன்பு பீடத்தில் உரிய கருமங்களை மேல் நிறுவுவார்கள்.
சைவ வழிபாட்டில் லிங்கம் முக்கிய இ தீர்த்தங்களிலே லிங்கத்தின் உருவங்கள் நீ கோயில் அமைந்துள்ள இடங்களிலெல்லாம் ( துள்ளார்கள். கன்னியா குமரியிலிருந்து காஷ் வழிபாடு செய்யப்படுகிறது. கோயிலின் கர்ப்
சைவத்தின் கிளைகளான முருக, கணபதி வ
7C

பெற்ற அகழ்வாராய்ச்சியின் போது அகப் ாற்றிலே உபயோகிக்கப்பட்டவை என்பது தில் ஆலயங்கள் இல்லாமையினால் இவ்வுரு
கூற முடியாது. வேதங்களிலுள்ள விரி ங்கு தெய்வங்கள் கை, கால் மு த லி ய ளன. இவ்வர்ணனைகளைப் பயின்ற அக் பெட்டனர்
கள் திருவுருவ வழிபாட்டிற்குப் பிறம்பா க் கருத்துக்கள் வளர வழி செய்யப்படுகின் ால் நினைவுகூர்ந்து கிரகிப்பதற்கு உ த வு அவன் திருக்கோலங்கள் வழி செய்கின்றன விக்கிரக வடிவங்களில் கோயில்களில் நிறுவப்
அளவிற்கு இம் மு ைற நிலவுகின்றது. நிருவிளையாடல்கள் ம ன தி ல் நினைவிற்கு இத் திருவுருவங்கள் நாள ைட வில் எம் பின்னணியில் புதைந்து கிடக்கின்ற உண் அமைப்பு, அது காட்டும் வரலாது, இறை கரங்களில் விளங்கும் படைக்கலங்கள் முத 3ம் போது மனதிலே ஆழமாகப் படிகின்றன.
அன்பினாலேயே பல்வேறு வடிவங்களை
டிவங்களும் உண்டு. தவறு இழைக்கின்றவர் வே இப்பயங்கர வடிவங்களின் நோக்கமாகும் மகளைக் காட் டு கி ன் றன. இறைவனுக் ஐந்தொழில்களை மிக இலகுவாகவும் தெளி ராசர் உருவம் விளங்குகின்றது. திருவுருவங் ம் கிரியைகளில் அமையும் இறைவழிபாடு
) எம்மைப் பொறுத்தவரை ஒரு விளை மைந்திருக்கின்ற வீடு பேற்றினை அடைய ள கிரியையாகும். சாதாரண நிலையிலுள்ள மாட்டான். ஆனால், நாளடைவில் அவன் -வான். ஆலயங்களில் திருவுருவம் நிறுவு ச் செய்த பின்னரே விக்கிரகத்தை அதன்
டம் வகிக்கிறது. பாரத நாட்டில் புண்ணிய றுவப்பட்டுள்ளன. அங்கே சிவ னு ைடய விங்கத்தையே முக்கிய விக்கிரகமாக அமைத் மிர்வரை லிங்கம் மட்டுமே ஒரே மாதிரியாக பக்கிரகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது லிங்கமே. ழிபாடு ஆகியன நிகழும் இடங்களிலும்

Page 88
லிங்கத்திற்குத் தனியிடம் உண்டு. இதனை, இ அமைக்கப்பட்ட ஆலயங்களில் காணலாம். இ இலிங்க வழிபாட்டின் நோக்கம் என்ன? சிவ உண்டு. ஊனக் கண்களுக்குப் புலப்படாத அ எட்டக்கூடியதாகும்.
கை, கால் முதலிய உறுப்புகளோடு கூ வேண்டிய கை, கால் முதலிய உறுப்புக்கள் பார்க்கும் போதும், கையால் தொடுக்கும்பே இந்த இரு நிலைகளும் உடையதனால் அருவ அருவுருவ நிலை சிவனுக்கு மட்டுமே சிறப்பா க்கு மட்டுமே உரியதனால், சிவலிங்கம் என அக்கிணியைத் தெய்வமாகக் கொண்டது. சொரிதல்' அக்கினியிலேயே நடைபெற்றது. டார்கள். இந்த அக்கினி இல்லாவிடில் வேள்விய கும் கண்ணுக்குத் தெரிந்த அக்கினியே பிரதிநி திரண்ட உருவம் கொண்டது. பொன்னிறம பெறுகிறது. இவ்வாறு அக்கினி எய்திய நிை அடிமுடி தேடும் வண்ணம் இறைவன் ஒளி யினை லிங்கம் நினைவூட்டுகிறது.
இவ்வாறாக, இறைவனின் ஒவ்வொரு வொரு வித்தியாசமான வடிவத்திலேயே விக்
“மனதிற்கு நிம்மதி
பலாத்காரம், இம்சை, கொடுமை
யையோ, துப்பாக்கியையோ தா ஆனால் உண்மையில் நாம் நம் ந அதிக கொடுமைகளைச் செய்கிறே விதத்திலே, அன்பினாலும் புன்சிரிய தவிர்த்துச் சமாதானத்திற்கு அடி
 

இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் முறைப்படி லிங்கத்தின் உருவம் எதனைக் குறிக்கிறது? னுக்கென சிறப்பாகவுள்ள திருமேனிகள் 3 ருவத்திருமேனி யோகிகளுக்கு மட்டுமே
டிய உருவத் திருமேணி, உருவத் திற்கு இல்லாததனால் அருவமாகியும், கண்ணால் ாதும் உணரத்தக்கதனால் உருவமாகியும், புருவ நிலையுமாகக் காணப்படுகிறது. இந்த ாக அமைகிறது. இதுவே லிங்கம். சிவனு அழைக்கப்படுகிறது. வேதகால வழிபாடு தெய்வங்கள் அ ைன த் தி ற்கு ம் 'அவி அக்கினி மூ ல மே வேதங்களை வழிபட் பில்லை கண்ணுக்குத் தெரியாத தேவர்களுக்கு தி. இந்த அக்கினி குளிர்ந்து நொருங்கி உருகி ான தீ குளிர்ந்த நிலையில் கரிய நிறம் லதான் லிங்கம். பிரம்மாவும் கிருமாலும் வீசும் தீப்பிழம்பாய்த் தோன்றிய நிலை
திருவிலையாடலின் மூலம் பெறும் ஒவ் கிரகமும் விக்கிரக வழிபாடும் ஆரம்பமாயின.
ஆண்டவன் சன்நிதி”
என்றால் நாம் எப்போதும் கத்தி ன் நினைத்துக் கொள்கின்றோம். ாக்கினாலும் நடத்தையினாலுமே ாம். நாம் ஒருவருடன் பழ கும் ப்பினாலும், ஹிம்சை செய்வதைத்
க்கல் நாட்டவேண்டும்.
- அன்னை தெரேசா -

Page 89
*அ ன் பே
சிவழீ பா. நித்திய
பிரதமகுரு / குறிஞ்சி பேராதனைப் ட
அன்பே சிவம் என்பது சைவசமய சித் தாந்தம். எம்மதத்துக்கும் சம்மதமானதும் அன்புதான். தூய அன்பானது தெய்வீக மானது. சமநோக்குடையது. மனதுக்கு அமைதியை அளிப்பது. ஆற்றலையும் அறி வையும் பெருக்குவதுடன், ஆன்மீக ஈடேற் றத்தையும் கொடுக்கும். சரியை, கிரியை, யோக, ஞான மார்க்கங்களின் உயிராக விளங்குவதும் அன்பே. அனைத்து மதங்க ளின் சாரங்களை சுருக்கி எடுத்தால் மிஞ் சுவதும் அன்புதான்.
முழுமையான அன்புடனும் ஆதரவுட னும் வளர்க்கப்படும் குழந்தைகள் பிற் காலத்தில் ஒழுக்கச்சீலர்களாகவே வாழ் கின்றார்கள் சாதனைகள் புரிகின்றார்கள். அன்பான நியாயமான கண்டிப்புக்களை யாரும் மீறுவதில்லை. நோய்வாய்ப்பட் டிருக்கும் ஒருவரை அன்புடன் பராமரிப் பதால் விரைவில் குணமாகிவிடுகின்றார். இறக்க நேரிட்டாலும் அவருடைய ஆன்மா நிம்மதியும் திருப்தியும் அடைகின்றது. நிம் மதியுடனேயே தெய்வீகமாக மரிக்கின்றார். இருப்பதும் இறப்பதும் முக்கியமானதல்ல ஆன்ம திருப்தி எதில் கிடைக்கின்றது என் பதையே நாம் கருத்தில் கொள்ளவேண் டும். கஷ்டங்கள் வரும்போது கஷ்டப் படுவோாைப் பார்த்து, "எல்லாவற்றை யும் கடவுள் பார்த்துக்கொள்வார். கடவுளி டம் பாரத்தைப் போட்டுவிட்டு சும்மா இரு' என்று ஆறுதல் கூறுகின்றோம். இங்கே நாம் கூறும் அன்பு கலந்த

சி வ ம்’
ானந்தக்குருக்கள்
க் குமரன் ஆலயம்
பல்கலைக்கழகம்
வார்த்தைகளாலும், அவர் கடவுளை அ ன் புட ன் வழி படுவதாலும்
அவருக்கு ஆறுதல் கிடைக்குமானால் அது அன்புப் பரிமாற்றத்தின் வெளிப் பாடு ஆகும். ஏனெனில் நாம் கூறியதுபோல் அவரால் சும்மா இருக்கமுடியாது.
*சும்மா இரு" என்ற தத்துவம் உண்மை யான ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் மட் டுமே முடியக்கூடிய காரியம். சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்வோருக்கு அன்பு டன் செய்யப்படும் கர்மங்களே நிம்மதியையும் பெருவாழ்வையும் கொடுக்கின்றன.
அன்பை நாம் எவ்வாறு வெளிப்படுத்
துகின்றோம், அன்பு நிறைந்த பார்னிவகள்
அகமும் முகமும் மலர இன்சொல் பேசு தல், உபசரித்தல், போன்றவற்றால் ஆரம் பிக்கின்றோம். உறவினர்களிடமோ நண் பர்களிடமோ இவ்வாறு நடந்து கொள்ளும் போது கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் சுமுக மாக நடக்கின்றன. இன்பதுன்பங்கள் பகிர்ந்துகொள்ளப்படுவதாவ் ஒரு வ ரு க் கொருவர் புத்திமதிகள் கூறிக்கொள்கின் றோம். தீங்குகள் நேருவதை தடுக்கின் றோம். தேவைகள் ஏற்படும்போது உதவி களும் செய்கின்றோம். செய்யப்படும் உத விகளைவிட காட்டப்படும் அன்பே பெரி தாக மதிக்கப்படுகின்றது.
அன்பைவிட ஆசை, பந்தபாசம், நேசம் மேலோங்கிவிடும்போது க ஷ் டங்க ள்,
து ய ர் எ ன் பன ஏற்படுகின்ற ன.

Page 90
தூய்மையான அன்புகொண்டவர்கள் வாழ் விலோ, தாழ்விலோ, பிரி வி லோ துயர் அடைவதில்லை. அவர்கள் மனம் எப்போ தும் நிம்மதியும், நிறைவும் கொண்டதா கவே இருக்கும். அன்பு குறையும்போது தான் விரிசல்கள் ஏற்படுகின்றன. நிறை குடம் ஒரு போது ம் தளம்புவதில்லை, வெறும் குடமும் த ள ம் புவதில் லை. அதை மரக்கட்டைக்குத்தான் ஒப் பி ட (ւpւգսյւծ:
எல்லோரிடமும் வித் தி யாச மின் றி அன்புகொள்ளும் உயர் குணம் வரும்போது தான் அது இறை பிரார்த்தனை ஆகின் றது. காதலன் காதலி, கணவன் மனைவி, பெற்றோர் பிள்ளைகள், உற்றார் உறவி னர், நண்பர்கள், இனம், சாதி, மொழி தேசம் எனும் அடிப்படையில் ஒவ்வோர் வட்டத்தில் நின்று, ஆசை, பாசம், பற்று தல் என்பன ஊடாக காட்டும் அன்பா னது பல சந்தர்ப்பங்களில் செயலிழந்து விடுகின்றது. பற்று த ல் கார ண மாக வெறித்தனம் மேலோங்கிவிடும்போது நிம் மதி இழக்கப்படுகின்றது, விரக்தி ஏற்படு கின்றது. அதனால் நாசமும் மோசமும் அதிகரித்து துன்பமும் துயருமே மிஞ்சுகின் றன. அன்பு பரவலாக்கப்படாது ஏதோ ஒருவட்டத்தில் நிற்கும்போதுதான் இவை நிகழ்கின்றன.
உறவுமுறையில் காட்டப்படும் அன்பில் தேவையும், ஆசையும் அதிகரிப்பதால் பற் றுதல் மேலோங்கி துயர் ஏற்பட வழி வகுக்கின்றது. அங்கும் அன்பு மேலோங்கு மாயின் துன்பங்கள் நேரமாட்டா.
தன் குழந்தைகள், பிறர் குழந்தைகள் சிறியோர், பெரியோர், அழகானவர்கள் அவலட்சணமானவர்கள், குமரிகள், குடுகுடு கிழவிகள், இனம், மொழி, தேசம் போன்ற வித்தியாசங்கள் பாராட்டாது காட்டும் அன்பே பற்றற்ற தெய்வீக அன்பாகும்.
73

ஆண்டவன் சன்னதியில் அனைவரும் சமம்; அனைவரும் ஆண்டவன் படைப்பே; என்றால் சக உயிருக்கு நாம்காட்டும் அன்பு இறை பிரார்த்தனை ஆகிவிடும். சக உயி ருக்கு நாம் தீங்கு இழைத்தால் அது தெய் வநிந்தனையே, ஒர் ஏழைக்கு அன்புட்ன் உணவு அளிப்போமாயின் அது இறைவ னுக்கு நிவேதனம் செய்ததாகின்றது. எவ் வளவு அன்போடு அதை செய்கின்றோமோ அந்த அளவிற்கு மனம் நிறைவு அடைகின் றது. உதவிபெற்றவரும் நாம் உதவி செய் வதற்கு சந் த ர் ப் ப ம் அளித்ததன்மூலம் நமது ஆன்ம திருப்திக்கு உதவி இருக்கின் றார். செய்யப்படும் உதவிகளால் பிரச் சினைகள் தீர் ந் து விடும் என்பதல்ல. தேவைகள் வளரவே செய்யும், ஆனால் ஏற்படுத்தப்படும் அன்பு ப் பரிமாற்றமே நிறைவை ஏற்படுத்துகின்றது.
வைத்தியர்கள், தாதிமார்கள் நோயா ளிகளை அன்புடன் பராமரித்து சிகிச்சை அளிப்பதால் தொழில் புனிதமடைகின்றது. அவர்களிடையே ஏற்படும் அன்புப்பரிமாற் றம் இறைவணக்கமாகிவிடுகின்றது. இரு பகுதியினரும் புனிதமடைகின்றனர்.
பொருளிட்டுவதே தொழிலின் முக்கிய குறிக்கோள் ஆக இரு ப் பின் நிம்மதி என்றோ ஒரு நாள் இழக்கப்படும். நமது வாழ்வில் எத்தொழிலும், எந்தச் சந்தர்ப் பங்களிலும் நாம் இவற்றை நன்கு உணர லாம்.
பல ஆண்டுகளுக்கு மு ன் ஒரு நாள் தூரசேவை பேருந்து ஒன்றில் பிரயாணம் செய்வதற்காக ஏறினேன், அதன் சாரதி என்னைப்பார்த்து கனி வா ன சி ரி ப் பொன்றை உதிர்த்து வரவேற்றார். அவரை எனக்கு முன்பின் தெரியா து. ஆக வே எனக்குப்பின்னால் யாராவது நிற்கிறார் களா என்று திரும்பிப்பார்த்தேன். அங்கு யாருமே இல்லாததால் நானும் பதிலுக்கு சிரித்து மகிழ்ச்சியினை தெரிவித்தேன். பின் னர் எனது ஆசனத்தில் அமர்ந்துகொண்டு

Page 91
அவரது செயல்களை அவதானித்தேன். அவர் சிறியோர், பெரியோர், ஆண்கள், பெண்கள் என்ற பேதமின்றி எல்லோரிட மும் நன்கு பழகியவர்போல் அனைவரை யும் அன்புடன் சிரித் து வரவேற்றார். அவ்வாகனத்தில் ஏறி ய அ னை வரும் மகிழ்ச்சியுடனும் மனநிறைவுடனும் பிரயா ணம் செய்தனர். பாதையில் போவோர் வருவோருக்கும் அவர் சிரித்து தலையசைத் துக்கொண்டார். அவர்களும் கையசைத் தும் சிரித்தும் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தனர். பிரயாணம் முடியும்வரை அவரது செயலில் மாறுதல் எதுவும் இருக்கவில்லை. இத்த னைக்கும் அவர் நிதானத்துடனும் மகிழ்ச் சியுடனுமே வாகனத்தைச் செலுத்தினார். யாருக்கும் எந்தச் சலுகையும் அவர் செய்ய வில்லை. சலுகை கேட்டவர்களுக்கும், சிரிப் புடனும், அன்புடனும் பதிலுரைத்தார். அவர் பிரயாணிகளிடமிருந்து எது வித தேவையையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஆயி னும் அவர் இனிய சுபாவம் கொண்டிருந் தார், அவரை நினைக்கும்போதெல்லாம் என்மனம் இனிய உணர்வுகளால் நிறை வுறும். அந்த ஒரு நாளின் பின் அவரை நான் சந்திக்கவில்லை.
தமது தொழில்களை விருத்தி செய் யும் நோக்குடன், பலர் இன்முகம் காட்டி வரவேற்றல், உபசரித்தல் போன்றவற்றை செய்கின்றார்கள். வியாபாரஸ்தாபனங்க ளில் இவற்றை வெளிப்படையாக காண முடியும். தேவைகளையும் எதிர்ப்பார்ப்பு களையும் முன்னிட்டு அன்புகாட்டப்பட்டா லும், அன்பு மேலோங்கி விருத்தி அடையு மாயின் அது ஆத்ம திருப்தியை அளிக்கும்.
தொழில் புரிவோர் தம்மைச் சார்ந்த வர்களிடம் அன்புகாட்டி எத்தொழில் புரி யினும் அத்தொழில் புனிதமடைகின்றது. நாம் எந்தெந்த நிலை யி ல் இருக்கின் றோமோ அங்கங்கெல்லாம் அன்பு வெளிக் கொணரப்படாவிட்டால் எல்லாம் வெறும் யந்திரமயமே. சலிப்பும் விரக்தியுமே அங்கு

மிச்சமடையும். சில நிமிடங்களே பழகிய சிலர் நெஞ்சில் என்றென்றும் நிறைந்திருப் பர். அது தூய அன்புப் பரிமாற்றத்தை யும் தெய்வீகத்தையும் உணர்த்தும் அன்புப் பரிமாற்றம் ஆகும்.
மக்கள் ம ன தை அன்பு மயமாக்கி புனிதப்படுத்துதல் சைவ சமய கிரியைக ளின் உள்நோக்காகும். பற்றற்று சும்மா இருத்தல் அல்லது யோக ஞான நிலை கைகூடும்வரை சரியை, கிரியை என்ற பக்தி வழிபாட்டு முறைகள், செய்கின்ற கர்மங் களை அன்புடன் செய்வதற்கும், ஆத்ம திருப்தி பெறுவதற்கும் உந்து சக்தியாக அமைகின்றன.
சகல கிரியைகளும் மனதை தூய்மைப் படுத்தி அன்பு நெறியில் செல்வதற்காக ஆக்கப்பட்டவையே. இங்கே முறையான புறத்தூய்மையும் பேணப்படவேண்டும் எ ன் று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அகத்தூய்மைக்கு உந்து சக்தியாக அமை கின்றது.
"மனமது செம்மையானால் மந்திரமது தேவையில்லை" என்ற அலட்சிய நோக் குடன் கொள்ளாது, "மனமது செம்மை யாகும்வரை மந்திரம் தேவை" என்று செயற்படுதல் அவசியமானதாகின்றது. மேற்சொல்லப்பட்ட இரு வசனங்களினதும் பொருள் ஒன்றேபோல் தோன்றினாலும், உணர்வில் ஏ ற் படும் வித்தியாசங்களை நாம் கருத்தில்கொள்ள வேண்டும், ஆசா ாத்துடன் உள்ளேவர வேண்டும் என்பது தான் உண்மையான வரையறை. *ஆசார மில்லாதோர் உட்பிரவேசிக்க கூடாது?* என்பது உணர்வில் கசப்பை வளர்க்கும் பிரயோகமாகும். உத்தரவின்றி உட் பிர வேசியாதீர் என்ற உணர்ச்சிகள்மாறி உத் தரவு பெற்று உள்ளே வருக எனும் அன்பு உணர்வுகள் வெளிப்படுவதே வரவேற்கத் தக்கதாகும், பொது ஸ்தாபனங்கள் அலு வலகங்கள் யாவற்றுக்கும் இதுவே பொருத்
தமானது,

Page 92
சைவ சமயத்தை சேர்ந்த ஒவ்வொரு வரும் ஏழு வயதில் தீட்சைபெற்று அனுஷ் டானங்கள் செய்வது போன்ற நித் தி ய கருமவிதியில் ஆரம்பிக்கும் வழி பா ட் டு முறைகள், சிறுவயதிலிருந்து ம ன தை ச் செம்மைப்படுத்த ஏற்பட்டவையாகும். அன்புகலந்த உணர்வுமுறையிலேயே பயிற்சி பெறுதல் வலியறுத்தப்பட்டுள்ளது. படிப் படியாக பயிற்சி முறையோடு கிரியைகளை பயிலுதல் சாலச் சிறந்ததாக கருதப்படு கின்றது.
வெறுமனே கிரியை முறைகளை அறிய முற்பட்டால், உதாரணமாக, நிறைகுடத் தின் விளக்கத்தை ஆசாரியார் பின்வரு மாறு விளக்குவர். செம்பு அ ல் ல து முட்டி, உடலாகவும், சுற்றப்படும் நூல் நரம்புகளாகவும் நிரப்பப்படும் நீர் இரத் தமாகவும், உள்ளே இடும் நவரதித்னங்கள் எலும்புகளாகவும், நாணயம் அல்லது தங் கம் சுக்கிலமாகவும், தேங்காய் சிரசாகவும், மாவிலை மயிராகவும் கூர்ச்சம் குடுமியா கவும் பாவனை செய்து, அன்புடன் உச்ச ரிக்கும் மந்திரத்தை உயிராககொடுத்து இறைவனை எழுந்தருளச் செய்தல் வேண் டும் என்பர். இது கேட்போருக்கு பைத் தியக்காரத்தனமாகத் தோன்றக்கூடும்,
குழந்தை ஒன்று சிறுவயதில் ஒரு குறிப் பிட்ட விளையாட்டில் நாட்டம் கொண் டிருக்குமானால் அவ்விளையாட்டு சம்பந்த மான தொழிலில் ஆர் வமும் அறிவும் பெற்று பிற்காலத்தில் அத் தொழி லில் மேன்மையுறுகின்றது. குழந்தையின் மனம் எந்த அளவுச்கு பக்குவமடைகின்றதோ அந்த அளவுக்கு அக்குழந்தை பயன் பெறுகின்றது.
இங்கேயும் அ ன் பின் வளர்ச்சிக்கும் அன்பின் ஈடேற்றத்துக்கும் கிரியைகளின் பாவனை உந்து சக்தியாகின்றது.
மேலும் ஆலய வழிபாட்டு முறைகளில் விளக்கேற்றுதல் மு க் கி ய அம்சமாகும். விளக்கின் சுடராக விளங்குவது சூரியனின் அம்சமாகிய நெருப்பு ஆகும். உலக இயக்

கங்களுக்கெல்லாம் எமது அறிவுக்கு எட்டிய வரை காரணமாய் விளங்குவது சூரியனே. நாம் எல்லாமறிந்த ஒரு குருவிடம் தெரி யாத விடயங்களை கற்கின்றோம். இங்கும் ஆன்மீக ஈடேற்றத்தை விளக்கும் குருவாக சூரியனே (விள க் கே) முதன்மைப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. விளக்குகள் ஏற்றிவழிபடுதல் மூலம் தெரிந்தும் தெரியாமலும் சூரிய னையும் வழிபடுகின்றோம், நாளாந்தம் சிவபூசை செய்பவர்களும், சங்காபிஷேகம், கும்பாபிஷேகம் போன்ற கிரியைகளிலும் முதலில் சூரிய பூசை செய்கின்றனர். சூரிய னிடம் நாம்கொள்ளும் அன்பின் அளவுக்கு ஏற்பவே நமது ஆன்மீக சித்திகள் கைகூடும்.
கற்பிப்போர் ஏணிப்படிகள் போன்று அந்தந்த இடத்திலேயே நின்று விடக் கூடும், முன்னேறிச் செல்வோர் தத்தம் பக்குவத்திற்கு ஏற்ப ஈடேற்றம் பெறு வார்கள், அர்ச்சகர்கள், குருக்கள் மார். போதகாசிரியர்கள் தத்தம் நிலையில் நின்று பக்தர்களை ஊக்குவிப்பதுடன் நின்று விட் டாலும் தவறொன்றும் இல்லை. அன்பு டன் சிறிதளவு ஊக்குவிப்பு செய்தாலும் அது பெரிதாசுவேகொள்ளப்படும். அன் பின்றி செய்வதுதான் போலிகளாகின்றன. மனம் செம்மையாகிக்கொண்டு போ கும் போது தவறுகள் தாமாகவே மறைகின் றன.
புதுப்புதுக் கருமங்களை சைவசமய கிரியை முறைப்படி ஆரம்பிப்பதை நோக் கினால் அந்தந்த தொழில் விற்பன் னர்கள் அன்புடன் கெளரவிக்கப்படுகின் றார்கள். தேர்வெள்ளோட்டம். வீடு குடி புகுதல் போன்ற எல்லா ஆரம்பக் கிரியை களிலும் அந்தந்த தொழில் புரிவோருக்கு அன்பு மரியா தை செய்யப்படுகின்றது. ஊதியத்தைக் கூட பேரம் பேசி சம்பளம் என்ற அடிப்படையில் கொடுக்காது கொடுப்பவர் மனதையும் வாங்குபவர் மன தையும் அன்பால் பிணைக்கும் தட்சணை முறை இருந்துவருகிறது. சம்பளம் என்ற முறை தற்போது புகுந்திருப்பது விரும்பக் கூடிய ஒன்று அல்ல. தட்சணை என்பது கொடுப்பவர் வாங்குபவரின் மனதின்தன் மையை பொறுத்த விடயமாகும், வெறும் பேரம் அல்ல.

Page 93
ஆலயத்திற்கு வழிபாட்டிற்கு வரு வோர் எல்லாம் கிரியை முறை க ைள
அறிந்திருக்கவேண்டும் எ ன் ப தி ல் ைல
மனப்பயிற்சியுடன் சிறிது சிறிதாக அறி ந்துகொள்வதே சாலச் சிறந்தது, ம ன ம் பக்குவம் ஏற்பட்டுவிடின் கிரியை முறைத் தத்துவங்கள் பிறர் விளக்காமலே துலங்கி விடும்.
வைத்தியரிடமிருந்து வைத்திய விப ரங்களை அறிந்தபின்தான் சிகிச்சை பெற நினைத்தால், அது சாத்தியமானதல்ல, வைத்தியர் ஆக நினைப்பின் அ ல் ல து வைத்தியம் தெரிந்து கொள்ள நினைப்பின் அதற்கான முயற்சியில் பயிற்சியும் அவசிய மாகின்றது.
கிறியைகளை பயில விரும்புவோர் வட மொழியும் பயில வேண்டிய அவசியம் எழுகின்றது. பொதுசன தொடர்ப்புக்காக வும் தொழிலுக்காகவும் பலமொழிகளை கற்கும் நாம், ஆத்ம ஞானம் பெற வட மொழி பயிலுவது சாலச்சிறந்ததே, உரு வாகிய மொழியில் பயில்வதால் பிரயோ சனம் அதிகமாகின்றது.
ஆலயங்கலிலும் சைவ சமயத்தின ரிடையேயும் பெருமதிப்பு பெற்ற தேவார, பாராயண பாடல் கன்ஸ்தோத்திரங்கள் யாவும் இறைவனிடம் காட்டப்படும் அன் பின் வெளிப்பாடுகளே. அன்புமயமான பாடல்களை பாடுவதால் மனம் அ ன் பு மயமாக பெருவாய்ப்புகள் உருவாகின்றன. தியானம் இதைவிட உன்னதமான பல படிகளை உணர்த்துகின்றது.
அன்னதானம் போ ன் ற ஏழை களுக்கு உதவும் செயல்கள் வெறுமனே பசிபோக்கும் நடவடிக்கையோ, அல்லது தேவைகளை பூர்த்தி செய் வ தோ அல்ல, ஒரு பசிபோக இன்னோர் பசி உருவாகும். ஒரு தேவை நிறைவேற பல தேவைகள் உருவாகும். தே ைவ ைய பூர்த்தி செய்யும் போது கொடுப்பவர்
7.

வாங்குபவரிடையே ஏற்படும் அன்புப் பரி மாற்றமே மிக முக்கியம். அன்புப் பரிமாற் றம் செய்ய ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பங்களே மற்றவை.
எழுத்துக்களை எழுத ஆரம்பிக்கும் போது பிள்ளையார் சுழி போடுவதும் சிவமயம் போடுவதும் உலகம் சிவமயம் என்று கொண்டாலும், விக்கினங்கள் அகல அன்பாயிருங்கள் என்பதே சாலச்சிறந்த உண்மை.
உலகம் எந்தநிலையில் இருக்கின் றது என்று நோக்கினால் அது தன் நிலை யில் இருத்தபடியே இருக்கின்றது. அது தன் நியதிப்படி மாறுபாடு அ ைட யு ம் அதை யாரும் தடுத்து விட முடி யாது, ஆயினும் அவர வர் நிலைப்பாட்டிற்கும் சிந்தனைக்கும் ஏற்ப நினைவுகள் மாறு கின்றன.
குழந்தையோ உலகில் உள்ள ன எல்லாம் விளையாட்டுப் பொருட்களே எல்லாவற்றையும் விளையாட்டிற்கு பயன் படுத்த நினைக்கின்றது. இளைஞர்களோ எல்லாமே இன்பமயம் அனைத்தையும் நாமே அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள்.
வயோதிபர்களோ உலகில் ஒன்றுமே இல்லை என்று ஒதுங்க நினைக்கின்றார் கள், விஞ்ஞானிகளோ, புது ைம க ள் படைக்க ஆவல் அடைகின்றனர். தேவை களை நிறைவேற்ற நினைக்கின்றார்கள். நான் எதையும் சாதிப்பேன் என்று ஆண வமும் பற்றுதலும் கொண்டவர்கள். சாத னைகள் படைக்க முனைகின்றனர். ஒரு தேவையை பூர்த்தி செய்தால் மறு படி பல தேவைகள் உதயமாகின்றன, முடிவோ தீர்வோ ஏற்படுவதில்லை.
என்றோ ஒருநாள் எல்லாம் அழிய லாம் மாறலாம் சரித்திரங்களே புரியாமல் போகலாம். அப்போது சா த ைனகள் யாவும் வேதனை ஆகலாம்.

Page 94
எமது சமய சித் தா ந் த ங் க ளோ யாவற்றையும் அன்பு மயமாக்கி ஆன் ம திருப்தி காணவிழைகின்றது. நாம் அன் புடன் வளர்க்கும் பிராணிகளே அன்புக்கு கட்டுப்படும் போது ஆ ற நிவு படைத்த ம ணி த ன் ஆ ன் புக் கு கட்டுப்படமாட் டானா? அப்படியாரும் அன்புக்கு கட்டுப் படாமல் போனால், அங்கு அன்பு செலுத் தப்பட்ட முறையில் த வறு ஏற்பட்டி ருக்கும் அல்லது அவரது பக்குவத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட அன்பின் அளவு போதா மல் இருக்ககூடும்.
தூய அன்பு காட்டப்படும் போது தவறுகள் ஏற்பட நியா யம் இ ல் ைல.
ஆசைகள், தே ைவ க ள், பருவக் கோளாறுகள் பற்றுதல்கள் போன்ற கல ப்பு அன்பில் ஏற்படும் போதுதான் குழப் பங்களும், குரோதங்களும் து ய ரு ம் ஏற் படுகின்றன.
மக்கள் சேவை மகேசன் சேவை என்பதெல்லாம் அன்புடன் செய்யும் சே வைகளால், அறநெறியால் அவரவர் மனம் திருப்தியுறுவதையே குறிக்கும். இறைவன் அவரிடம் குடிகொள்கின்றார் என்றால், அவர் அன்புமயமாகின்றார் எ ன் ப தே பொருள். அவரவர் செய்வது அவரவர்க்கே என்ற சாதாரண வாக்கியங்களே உண் மைகளை உணர்த்தப் போதுமானவை.
ஆணவத்தோடும் கர்வத் தோடும் செய்பவை போலிகளாகின்றன, இக்காலத் தில் பந்தம் பிடித்தல் என்று கூறப்படும் தேவை நோக்கோடு அன்புகாட்டுவதாக
*எப்பொருள் யார் யா அப்பொருள் மெய்ப்ெ
*அன்பும் அறனும் உை
பண்பும் பயனும் அது
"தம்முயிர் போலெவ்வு
செம்மையருக்கேவலெ

வெறுமனே பாசாங்கு செய்வதும் போலி களே. அன்பு கொஞ்சமாவது இருக்குமா யின் அதற்கேற்ப பலன்கள் இருக்கும். தம் முடன் இருப்போரோடு அன்போடு நடக் கமுடியாமல் இறைவனிடம் மட்டும் அன்பு கொள்வோம் என்று பாசாங்கு செய்வதும் போலியே,
தேவைக்காக இறைவனிடம் அன்பு
கொள்வது தவறு ஆகாது, ஆனால் அவ் வன்பு வளர்ச்சி காணுதல் வேண்டும்.
நாளாந்தம் க ர் ம ங் க ள் செய்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய நினைக்கும் நாம் அ ன் புட னு ம் பண்புடனும் கர்ம மாற்றுவதன் மூலம் க ர் மயோ கம் கை கூடப் பெறுவோம், யோகமும் ஞானமும் கைகூடுவதற்கு கர்மங்கள் யாவும் அன்பு மயமாதல் வேண்டும், அதுவே தெய்வீக மும் ஆகும்.
அனைவரும் அன்புடையோர் ஆக, அருளன்புடையோர் உதவ வேண்டும், சேவை யை பெறுவோரும், சேவையாற் றுவோருக்கு சந்தர்ப்பம் அளிப் பதா ல் அவர்களும் ஒரளவு சேவை செய்தவர் ஆகின்றனர்.
ஆகவே உலகம் அன்புமயமாக அன்
புப் பரிமாற்றமே காரணமாகின்றது.
சைவ சித்தாந்தங்களில் சில, காலக் கோளாறுகளால் துரு ப் பி டி த் து தீயன போல் காட்சியளிக்கின்றன. அவற்றை துலக்கி எடுத்து பயன் பெறுவோமாக.
‘ர்வாய்க் கேட்பினும்
பாருள் காண்பதறிவு"
டத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
is 9
திருக்குறள்
யிருந்தானென்று தண்ணருள் கூர் ன்று செய்வேன்பராபரமே"
தாயுமானவர்

Page 95
மனமும் எண்ண மு
மனம்! மனம்! என்கிறார்களே மனம்
விடத்தில்? அதற்கு வடிவம் உண்டா? எப். போது தோன்றுகின்றது, மறைகின்றது எ ஸ் சிந்தியுங்கள் மனம் வேறு என்ணம் வேறு எ இருந்துதான் என்ன அலைகள் புறப்படுகின் மல் தடுத்து அந்த அலைகலை ஒரு நிலைப் களின் வீச்சுக்கு தகுந்தபடி மனதில் வலிமை காரணமாகும். இவ்விதம் வலிமை பெற்றத கொள்ளலாம். பெரிய ஏரி குளம்களில் பொ இடத்தில் இருந்து சிறிது அலைகள் புறப்பட போய்க் கொண்டே இருக்கும். சிறிது நேர மறைந்து விடும். இதுபேர்ல் சுமார் 10 விட இறைக்கப்பட்ட பின் சிறிய ஒரு தகரடப் வாய்ப்பக்கத்தில் பிடித்துக் கொண்டு அதன் சிறிது அழுத்தினால் நாம் பிடித்து இருக்கும் அலைகள் அதைச்சுற்றி புறப்பட்டுப் போய்
சென்று மீண்டும் அந்த அலைகள் திரும் தூக்கும். இதுபோல் சிறிது நேரம் செய்தே மேலே தூக்கும். எந்த இடத்தில் இருந்து 8 கட்டுப்படுத்தியதன் பலனாக மீண்டும் திருப் போலவே மனதில் இருந்து புறப்படும் எண்: தடுத்துவிட்டால் மீண்டும் மனத்திடமே வந் டும் பெற்றால் மனதிற்கு மன வலிமை கிை
மேலும் இத்தகைய மனம் குறித்தும் நியாயவாதிகளான “ டேகாட், ஸ்பினோசா என்ற ஒன்று உண்டு என்றும் அந்த மனத்தி என்றும் இந்த எண்ணத்தை நம் வழியில் பெறு மனம் தனது சிந்தனை எண்ணங்களை ஒருப அடைவதன் மூலமே அறிவின் இரகசியத்தை வாதிகள் ஏன் கிரேக்கத்தில் கூட ‘பைதகர நிலைப்படுத்துவதன் மூலம் ஆன்மாக்கள் ஒவ் பிறவிப் பேற்றினை அடைகின்றனர் என்று
7.

) ம்
க. கணேசராஜா கலைப்பீடம் 2ம் வருடம் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
என்றால் என்ன? மனம் உண்டா அது எவ் படி? அதன் இருப்பிடம் என்ன? அது எப் ாறு யாருக்கும் தெரிவது இல்லை. சற் று ன்று யாரும் நினைக்க வேண்டாம். மனதில் றன ஆனால் அந்த அலைகளை பரவ விடா படுத்தி நோக்கினால் இவ்வெண்ண அலை யே, பின்பு மனம் திருப்திப் படுவதற்கு னை இந்த உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்து “ருட்களைப் போட்டால் பொருள் விழுந்த ட்டு எட்டுத்திசைகளிலும் பரவி வட்டமாக ம் சென்றபின் அலைகள் மெல்ல மெல்ல ட்டமுள்ள ஒரு தண்ணீர் தொட்டிலில் நீர் பாவை நாம் வலது விரல்களால் அ த ன்
அடிப்பாகத்தை தண்ணிர் மீது வைத் து
டப்பா சிறிது கீழ் நோக்கி தாழ்வாகும், நீர்த் தொட்டியில் குறிப்பிட்ட சுவர் வரை பி வந்து அந்த டப்பாவை மேல் நோக்கி ாம். ஆனால் நமது கையையும் சேர்த் து சக்தி புறப்பட்டு சென்றதோ அந்த இடத்தே bபி வலுவுடன் வருகிறது. மேற் கூறிய து ணம்களை பரவலாக சிதறவிடாமல் நாம் து வலிவு பெறும். இழந்த சக்தியை மீண் டக்கும்.
எண்ணங்கள் குறித்தும் ஐரோப்பா தத்துவ லைபினிஸ்?" போன்றோரது கருத்து மனம் ன் மூலமே இந்த எண்ணங்கள் எழுகின்றன வதற்கும், பேரின்ப அறிவினை பெறுவதற்கும் த்ெது ஆசாபாசங்களில் இருந்து விடுதலை
காணலாம் என்றனர். இந்த அறிவியல் ஸ்" சிந்தனை ரீதியாக ம ன த் தை ஒரு வொன்றும் தன்னுடைய வாழ்வில் சிறந்த ம் *தினைவிதைத்தவன் தினை அறுப்பான்

Page 96
வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்”* எ சினேகிதனை பின்னர் ஒரு நாயுடன் தொட நூற்றாண்டில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. மே அறிஞர் சிந்தனைவாதி "ஜேக்கல் - ஏ. புல்வ ணங்கள் கட்டுப்படாத நிலையில் கடல் அ6ை தன் ஆற்றலை மனத்தின் சக்தியை வீணடிக் களை கட்டுப்படுத்தி ஒரு முனை நோக்கிய கற்பனை செய்து பார்க்கமுடியாத அளவுக்கு எண்ணங்களில் அதிசயிக்கத்தக்க மின் சக்திை வளவு தொலைவில் இருந்தாலும் செலுத்தி சாதனைகள் அற்புதங்கள் ஆச்சரியங்களை ெ
மேற்கூறிய அறிவியற் கருத்துப்படியே தாங்கள் நினைத்தவற்றைச் செய்து கொண்ட நீக்கியவர்கள் ஆசையும் துன்பமும் அவரை மன உறக்கத்தினால் செய்யும் அற்புதங்கள் ருக்கே தெரிகிறது இதற்குகாரணம் என்ன? தான் பிளேட்டோ (Plato), இமானுவல்காண் அறிவியல் சிந்தனையியல் ஒவ்வொரு ஆன்மா வோடு செயற்படுத்தும் போது கடமை அத கள் புனிதமே, அவை பற்று அடிப்படையில் தீயன என்றோ கூறமுடியாது. அதன் மூலம் பார்க்க முடியாது. ஒவ்வொருவரும் தமது ! ணங்கள் மூலம் கடமையை அல்லது செயல்க கடமையுணர்வே ஆகும். இதனை சைவசி, என்கின்றது. இதில் பற்றற்ற கடமை யாகிய இதுவே அறவாழ்க்கையோடு இனைந்தது இ த்தான் எல்லா மதங்களும் கூறுகின்றன. டெ இதுவே போதிக்கப்படுகிறது. சித்தார்த்தர் தனது இளம் வயதில் தனது சொத்துக்கள், இவர் உண்மையை கண்டறிய பற்றற்ற கட ஒவ்வொருவருடடைய மன எண்ணமும் பற்றி எண்ணமாக ஒவ்வொருவருடைய மனமும் ஆ
அவனது மனம் பூரணமடைகின்றது என்றார்
ஏன் ஆன்மாக்கள் ஒவ்வொன்றினுடைய இருக்க வேண்டும் என சமய நூல்களும் "வெறும் நம்பிக்கை கிரியைகளோடு மட்டும் தனது உள்பொருளாகக் கொண்டுள்ளது அத வாழ்க்கைக்கு உதவுவதாகும்". இத்தகைய க பகவத்கீதையிலே கண்ணன் கூறியதையே இ போற்றுகின்றனர். இது எல்லா மெழியிலு ஒவ்வொன்றும் நல்லதையே செய்ய வேண்டும்
79

ன்ற முது மொழிக்கு இணங்க இவர் தனது ர் படுத்தி கூறினார் இது கிட்டத்தட்ட ம்ே லும் இது குறித்து கனடா நாட்டு அறிவியல் ான்' என்பவரின் கருத்துரை எமது எண் }களைப்போல் காரணம் இன்றி அலைமோதி கின்றன. இவ்வாறு அலைபாயும் எண்ணங் நிலையில் நிறுத்தும் போது எண்ணங்கள்
மின்சக்தி பெற்றுவிடுகின்றது. இவ்வாறு ப நாம் விரும்புகின்ற திசையில் - அது எவ் சிந்தனைக்கும், கற்பனைக்கும் எ ட், டா த சய்ய முடியும் என்றார்.
சில ஞானிகள் அல்லது சீவன்முத்தர்கள் -ார்கள். இவர்கள் பிரகிருதியின் தொடர்பு அனுகா இவர்களின் மன வலிமையினால், அவர்களுக்குத் தெரியாது பார்வையாள உடலா?, மனமா?, எண்ணமா? இதனைத் ாட், போன்றோர் கூறினார்கள். சீரான ாவும் தனது எண்ணங்களை பகுத் த நி ாவது பற்றற்ற கடமை (நிஸ்கா மிக கருமம்) அமையும் வ ைர யி ல் நல்லன என்றோ நாம் நன்மை தீமை எ த ைன யும் எதிர் மனத்தினை ஒரு நிலைப்படுத்தி தமது எண் ளை அறப்பண்புடையவைகளாக ஆக்குவது த்தாந்தம் நிஸ்கா மிக கருமம், காமிக கருமம் நிஸ்கா மிக கருமமே சிறந்தது எ ன் கிற து துவே எதிர்காலத்துக்கு வித்திடுவது இதனை பளத்தமதத்தை எடுத்தாலும் கூட அங்கும் என்ற பெயருடைய கெளதம புத்தர் கூட அரண்மனை பதவி யாவற்றையும் துறந்து மையைப் பற்றி விளக்கமாக கூறியதோடு 2ற்ற வகையில் கடமையை செய்யக்கூடிய ஆழமாக மாற வேண்டும் அப்போதுதான்
ப எண்னமும் அல்லது கடமையும் எவ்வாறு எடுத்துக் கூறுகின்றன. சமயம் என்பது அமையாது ஒரு உயர்ந்த குறிக்கோளை ன் சிறப்பான குறிக்கோள் நேர்மையான மய நூல்கலும் கூட ஒரு உதாரணத்துக்கு ன்று உலகம் போற்றும் கீதோபதேசமாக ம் அமைத்துள்ளனர். இதன்மூலம் ம ன ம் நல்லதையே நினைக்கவேண்டும், நல்லதை

Page 97
யே பேச வேண்டும் என கூறுவார்கள் சமய யே உண்மையான ஆத்மீகத்தூய்மையாக ெ ஆசையை ஒடுக்குவதற்கு வித்திடும் 'அறத் தார்க்கு புகழும் இல’ என்கிறது திருக்குற செய்த சமய அறிஞர்கள் எல்லோருக்கும் ம களின் செயல்கள் எல்லாம் விசித்திரமாகவே மனத்தையும் எண்ணத்தையும் ஒரு நிலைப்படு லால் சொல்ல முடியாத அளவு. இத்துணை அதாவது இந்தியாவில் இருந்து இங்கு வந்த யாமல் இல்லையா? இதற் கு உதாரணமா அதேபோன்று காரைதீவில் சமாதி அடை குறிப்பிடலாம். இவர்களின் செயல்கள் அன்ை முடியாமல் இருந்தது.
*ஒவ்வொருவரும் இவ் உலக பிரகிருதிய வாயிலாக ஒரு நிலைப்படுத்தி அறிவு மயமா வதே உண்மையான மேலான அறிவு, அதுவே கீதை மனம் ஒரு நிலைப்படுவதற்கும் ந ஒவ்வொரு சீவனும் பரம் பொருளோடு சேr கில் உள்ள ஆன்மா தனது மனத்தினை துவது யோகம் ஆகும். உள்ளத்தை தூய்.ை பாடுகளைகட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதாவது நினைவு அறவே ஒழிதலே யோகமாகும். ம கண்ட கண்டதை நுகரவிடாது தடுப்பத.
தங்கள், நாற்பாதம் என்பன போன்ற பல
மனம்தான் தனது எண்ணங்கள் மூலம் அதனை தோற்றுவிக்கும் இடம் இதுவே ஆ( தங்கம்தான் பெறலாம் ஆனால் மனத்தை சு எண்ணம் எவ்வாறு அமையும்? இதனைத்தாே சொல்லால் அடித்த அடி வலிக்கிறது என்கி எங்கு என்று தெரிந்து கொண்டீர்களா? இ வராகிய "லாக்' என்பவர் மனம் ஒன்றுமே என்றாரோ? அப்படியானn ல் கற்பனை என் குவில் விளங்கும். ஆனால் மனம் பற்றிய ஆ சிக்மன் புறைட் (1910) இந்த மனத்தை மூ நிலை மனம், நனவிலி மனம் என்பனவே அணி
உளவியலாளருமான இவர் நன்றாக மனத்தை
மேலும் மனத்தை அதன் நோக்குச் அல்லது குறிக்கோளை அடையமுடியாது. ஒ மறுவழியில் பிய்த்துக்கொண்டு ஓடிவிடும். ஒ
8

ப் பெரியார்கள். அது ஏன்? மனத்தூய்மை காள்ளப்படும், இந்த ஆத்மீகத்தூய்மையே 3ால் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம் புறத் ள். உலகில் பெரிய பெ ரி ய சாதனைகளை எம் தூய்மையாக இருந்தது. இதனால் அவர் அமைந்து காணப்பட்டன, இந்த வகையில் த்திய சித்தர்களின் பல டெருமைகளோ சொல் நின்றவர்களில் அன்மைய நாட்டில் இருந்து வர்கள் செய்த அற்புதங்களை நாம் அறி ‘க நவநாதச் சித்தர், பெரியானைக் குட்டி 3துள்ள சித்தானைக்குட்டி போன்றோரை றய மக்களுக்கு எளிதில் விளங்கிக் கொள்ள
பில் இருந்து பிரிந்து மனத்தை எண்ணங்கள் ன உண்மை சொரூபத்தை புருடன் அடை யோகநிலையும்?" என கூறு கி ன் ற பகவத் ான்குவகையான யோசங்சளை கூறுகிறது. ர்தலே உபநிடதம் யோகம் என்கிறது. உல எண்ண அலைகள் மூலம் ஒருநிலைப்படுத் மப்படுத்துவதற்கு முதலில் உடலின் செயற் எம்மிடம் உள்ள நான்' 'எனது' என்ற னம் எதையும் நுகரும் தன்மை வாய்ந்தது. ற்காகவே அட்டாங்க யோகப் புருடார்த்
எடுத்துக்காட்டுக்கள் உள்ளன.
கற்பனையை தோற்றுவிக்கிறது. என்றும் தம். இயல்பாக தங்கத்தைச் சுட்டாலும் ட்ட7 ல் என்ன பெறலாம்? அதன் மூ ல ம் னே கல்லால் அடித்த அடி வலிக்கவில்லை றார்களோ? அந்த அடி விழுந்த இடம் தனாலே தானோ அனுபவவாதிகளில் ஒரு எழுதப்படாத வெற்றுப்பலகை (Tabula rasa) பது எவ்விடத்திலே என்று சிந்தித்தால் இல ய்வில் ஈடுபட்ட நவீன உ ள வி ய ல |ா ள ர் ன்றுவகையாக பிரித்தார் அடிமனம், நனவு வை. இவ்வாறு நவீனகால மெய்யியலாளரும் ப்பற்றி ஆய்வு செய்தே இவ்வாறு கூறினார்.
கு விட்டுவிட்டால் மனித எண்ணங்கள் நவழியில் இதனை இழுத்துப் பிடித்தாலும் ரளவு கட்டுப்படுத்தி இருக்கும் போது பிற
)

Page 98
ரது ஒருவார்த்தையினால் அல்லது சிறிய ச கட்டவிழ்ந்து, சிதறி தாறுமாறாக முரண்பா கிறது. இதனை மனிதன் கடைப்பிடித்தால் லாம். அதன் மூலம் இறந்தகாலம், நிகழ்கால கொள்ளலாம்; பிறருக்கும் கூறலாம்.
தகுந்த பயிற்சியும் அதற்கு ஏற்ப ஒழு ஒழுக்கம், சுத்தம், அன்பு, பிறர் பசி போக்கு இறுதிக் குறிக்கோளை அடைந்து வெற்றி ! இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் முழுக்க முழுக் மக்கள் இதற்கு சாதகமாக மேலும் பல கருத்து
கை," " "மனம் போன போக்கெல்லாம் போது மனமே," "மனம் ஒரு சிறைச்சாலை போன்றது மருந்து" "மயங்காதே மனமே" போன்றன :
வழங்கும் பேச்சுவழக்குப் பொருள் படுவன அல்லது சிந்தனைக்கு உடம்புக்கு பரப்பு இரு மனம், இது எவ்வாறு,? பரப்பு இல்லாத பெ சிந்தியுங்கள்! மனம் கொண்டதே மாளிகை
மாம் அதற்கு என்ன எரி பொருள்? சற்று
மனம் பாதிக்கப்பட்டால் உடல் ப சோர்வடைகிறது. உடல் நலம் பாதிக்கப்படு மனம் பாதிக்கப்பட்டால் சிகிச்சை பூரணமா உளக்கோளாறு என்பர். மனம்தான் உடல் ந திருமணமானவர்கள் பலர் அதிகமாக பருத்த அவர்களின் உளரீதியான சந்தோசமோ? ஒ வடையக் கூடாது. இதனால் பல விளைவுக வைத்தியர் உட்பட சமூகம் வரை பேசப்படு!
இந்த மனத்தை ஒரு குரங்கிற்கு ஒப் ஒடுங்கி அடங்கி அமைதியுடன் இருக்கும் குர சாத்தியமன்று. அது கிளைக்கு கிளைதாவும், போன்ற ஏதாவது ஒரு வேலையை தொழிற். கட்டிப் போடுவதாலும், அச்சுறுத்துவதாலு செயலை கட்டுப்படுத்த முடியாது. நமது ம தட்ட இதைப்போன்ற நிலையில்தான் வினாடி கூட ஏதாவது ஒரு விடயம் குறித்து பாய்ந்து கொண்டு இருப்பது மனத்தின் இய6
நாம் எமது ஆசாபாசங்களை அடக்கி வாண நிலையை அடைவது அரிது என சிவ தனது குரங்காட்டத்தை அதே போக்கில் வி சிதைந்து சீரழிந்து போய்விடும். அரிது அரி,
8

ம்பவத்தினால் எண்ணங்கள் நிலைகுலைந்து டான (Abnorma) நடத்தைக்கு வழிவகுக் பிரபஞ்ச வெளியோடு தொடர்பு கொள்ள 0ம், எதிர்காலம், ஆகியவற்றை அறிந்து
ங்கு முறைகளும் கைக் கொண்டாலும் நல் நம் அருங்குணங்களும் அடையப் பெற்றோர் பெறக்கூடியதாக உள்ளது. இதனைத்தான் க ‘ரிதக்" கோட்பாடு கூறுகிறது; சாதாரண க்களை கூறுவர் "மனம் கொண்டதே மாளி வேண்டாம்" (நியுட்டன்), 'அலைபாயுதே , "போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் எல்லாம் இந்த மனத்தினை குறிப்பிடுவதற்கு ஆகும். ஆனால் இந்த ம ன த்திற்கு ப்பதைப் போன்று பரப்பு இல்லாத பொருள் ாருள் எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது?. சற்று அது ஏன்? எவ்வாறு? மனம் ஒரு இயந்திர பகுத்தறிவோடு அணுகுங்கள்.
ாதிக்கப்பட்டது போன்று எம் உடல்நிலை மானால் வைத்தியர் சிகிச்சை அளிப்பார் க அளிக்க முடியாது எனலாம். இதனை லம் குன்றுவதற்கு காரணமாகலாம் என்றால் உடம்பினை பெறுகிறார்களே அது ஏன் ம் இருக்கலாம். இதனால் உளம் சோர் iள் ஏற்படும் என்ற கருத்தினை இன்று கிறது.
பிடுவர். அதாவது ஒரு வினாடி கூட ஒடி "ங்கைக் கூட நாம் யாராலும் பார்ப்பது மரத்திற்கு மர ம் தாவும், கரணமடிப்பது படுத்திக் கொண்டே இருக்கும். இக் குரங்கை லும், தண்டனை வழங்குவதாலும் அதன் னமும் மனத்தைச் சார்ந்த செயலும் கிட்டத் காணப்படுகின்றன. எந்த நே ர மு ம் ஒரு அலைமோதிக்கொண்டிருப்பது, அல்லது ல்பாகும்.
அல்லது ஒடுக்கி சும்மா அல்லது பரிநிர் ஞானசித்தியார் கூறி உள்ளது, ம னி தன் ட்டு விட்டால், மனித வாழ்க்கை என்பது து மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதனினும்

Page 99
அரிது கூன் குருடு செவிடு நீங்கிப் பிறத்தல் உல8 உண்டோ, முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சியடை முயற்சி செய்தால் உலகில் முடியாத எது பாருங்கள்! அதற்காக ஒ மனமே எ6 விடாதீர்கள். அது உங்களுக்குள் உள்ள ஒரு ஆன்மாவும் ஆத்மீகத் துறையிலே நமது எண் தனு, கரண, புவன போகம் என்ற இந்திரிய ஒவ்வொன்றினுடைய மனமும் இவ் உலக இல் நின்று விடுகின்றது. இந்த நிலையை நாம் " ஒப்பிட முடியும். தாமரை இலையில் த ஊறாது- அல்லது தேயாது உள்ளதோ அது ஆசாபாசங்களை கட்டுப்படுத்தி அதனுரடாக றது. இந்நிலையைத்தான் சைவசித்தாந்தம் போகின்ற நிலை என்று கூறுகிறது. இவ்வா தினையும் ஒருநிலைக்கு கொண்டு வந்தவர்கே இவர்கள் யாவும் தம் மனத்தில் தூய எண்ண, இவர்களை ஞானிகள் சீவன் முத்தர்கள் என் எண்ணத்தினையும் மேற்கூறியது போன்று : கள். இவர்களில் விவேகானந்தர், இராமகி சுவாமி விபுலானந்தர் போன்றவர்கள் குறி பற்றி கூறவில்லை?
எனவே ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் இந்த மனிதப் பிறவியை எடுத்துள்ளான். அ எடுத்தது ஒரு தவம், அதை வைத்துக் களை எல்லாரும் போல் அல்லாமல் சற்று 8 எண்ணச் சிந்தனையின் மூலம் எமது மனத்ை யிலேயே இந்தப் பிறவியிலேயே நாம் பேரில் இருக்கிறார்கள் என்பது உலகம் உணர்ந்த மையும் ஆகும்.
உனக்கு எழுதப்படிக்கத் தெரிந்தா கற்றுக் கொடுக்கலாம். பல நாட் லலோ பிறருக்குச் சொல்லித்தர ( இவ்விதமே. எழுத்தறிவு புகட்டுவ எளிதல்ல.

கில் மனிதனால் முயன்றால் முடியாத காரியம் டயார், எ ன் பர். ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் துவும் உள்ளதோ என்று சிந் தி த் து ப் *று தேடும் எண்ணத்தை ஆரம்பித்து பொருள்தான் அது. இதனால் ஒவ்வொரு ாணங்களை பலியிடுவதன் மூ ல ம் த ன து ங்களை கட்டுப்படுத்தி செயற்படும் ஆன்மா ன்பங்களில் அல்லது வாழ்க்கையில் தோயாது தாமரை இலையில் தண்ணீர் போல’ என்று ண்ணிர்பட்டாலும் அது எவ்வாறு அதில் போன்று ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் த ன து ஆத்மீகத் துறையில் வளர்ச்சிகண்டு விடுகின் பெத்த் நிலையில் இருந்து முத்தி நிலைக்கு *று எண்ணத்தையும், அதன் மூலம் மனத் ளே இன்று உலகம் போற்றும் உத்தமர்கள். த்துடனும் கட்டுப்பாட்டுடனும் வாழ்ந்தனர். ாபர், இவர்களே அவர்களது மனத்தினையும் உலகில் ஒட்டியும் ஒட்டாமலும் வாழ்ந்தவர் கிருஷ்ணபரமஹம்சர், பகவான் அரவிந்தர், ப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர்கள் கூட மனம்
உலகிலே தெய்வத்திற்கு அ டு த் த தாக ந்த மனிதப் பிற வி யி ைன யே நாம் கொண்டு நாம் எமது எண்ணச் செயல் சிந்தித்து செயலாற்றுவதன் மூலம் சிறந்த தை ஒருநிலைப்படுத்தும் போது உண் ைம ன்பத்தை அடைய முடியும், அ ைட ந் தும் உண்மையாகும் அத்தோடு உணர்த்தும் உண்
ல் தான் பிறருக்கு எழுதப்படிக்கக் கள் சிட்சைக்கு உட்பட்டபின் அல் முடியும். நல் வாழ்வு போதிப்பதும் தை விட நல் வாழ்வு புகட்டுவது
- மார்க்க அரேலியர்
2

Page 100
ஒருமுனைப்படுதலு
பகவத்கீதையின் அட
- கலாநிதி திருமதி. மே முதுநிலை விரிவுரையா6 பேராதனைப் ட
AeLSLLMLSSLMLSSLSLSSLMSLLLeSLLLLSLSSqqSLLSqSqSAeqeSMLSAALLSSMLSALSLSALSLSALSLSSLALLSqSqSLSLSASMMAeLSLS SLSLSLS S LSSLLSMSAALSSLALASS qqSSS
பகவத்கீதை பலரும் அறிந்த ஒரு நூல், பகவத்கீதை கூறும் நிஷ்காம கர்மக் கோட்பாடும் பலர் அறிந்த தொ ன் றே ஆனால் பகவத்கீதை நி ஷ் கா ம கர்மத் தோடு முடிந்து விடவில்லை. பகவத்கீதை யின் அடிப்படைத் த த் துவ த் ைத ஒரு முனைப்படுதலும் ஈடுபடுத்துதலுமென்று வருணிக்கலாம். இப்பொருள்படும் சமஸ் கிருதப் பதங்கள் நிவிருத்தி, பிரவிருத்தி என்பன. நிவிருத்தி எனின் ‘வி லகு த ல்", *துறத்தல் ‘உலகக்கருமங்களினின்று விடு படுதலாம். பிரவிருத்தி இதற்கு நேர் எதிரான பொருள் படும். பிரவிருத்தி எனின் "மு ன் னே போதல்’ ‘பங்கு பற் றுதல்" ஈடுபடுதலாம். பகவத் கீ ைத யி ற் கிருஷ்ண பகவான் மனிதன் செயலாற்று தலின் முக்கியத்துவத்தை வ லி யு று த் து கிறார். மனிதன் வாழ்க்கையிற் பங்கு பற்ற வேண்டும் அவன் தன் க ட ைம களைத் துறக்கக்கூடாது எ ன் கி றார். கிருஷ்ணர் மனிதன் செயலிற் சுத ந் தி ர மாய் ஈடுபடுவதனால் அ வ ன் தனக்குள் ஒருமுனைப்பட வேண்டும். தன் மன க் கண்களை உள்ளே திருப்பித் தன் உள் ளான உண்மையை உணர்ந்து கொளல் அவசியம். உலகத்தின் உடலின் ஈர் ப் புக ளி னி ன் று 6( )פ( Lנ - வே ண் டும். பகவத்கீதையிற் காணப்படும் பல் வேறு கருத்துப் போக் கு க ைள யும் தெளிவு

லும் ஈடுபடுதலும்
டிப்படைத் தத்துவம்
கஸ்வரி அருட்செல்வம்
ார் சமஸ்கிருதத்துறை 1ல்கலைக்கழகம்
AAAAASASAAAA AAS AAAAS AAASAASSASSASASAAALLAAAAS AASAASAASAASASASALALALLSAAAAAAAAq AA AMALS AAALA S A LLLALqSAAAALAAAAALLAAAALSASqSqqSASASLqTAAALASMALALASqASqSLSeMMMA qLSqESE
படுத்தி, இவையெல்லாம் இவ்விரு அடிப் படையாக கருத்துகளாகிய நிவிருத்திக்கும் பிரவிருத்திக்கும் இட்டுச் செல்கின்றமையை இக்கட்டுரையில் மேலே காண்போம்.
பகவத்கீதையின் ஆக்கியோன் தமது நூ லுக் கு சிறந்த பின்னணியொன் றைத் தெரிந்து கொள்கிறார். அன்றைக் குப் பாரதப் போரின் மு த லா ம் நாள். கெளரவ பாண்டவ சேனைகள் எதிர் எதிரே அணிவகுத்து நிற்கின்றன. அருச் சுனன் தனது நண்பனும் தேரோட்டியுமா கிய கிருஷ்ணரோடு தேர்த்தட்டில் நின்று கொண்டு எதிரே நிற்கும் கெளரவ சேனையைப் பார்வையிடுகிறான். தன் தன் மதிப் பிற்கு ரிய ஆசாரியர்களாகிய துரோணர், பீஷ்மர், கிருபர் என்போரை தன் மைத்துனர், உறவினர், சக அரசரை யும் கண்டதும் அவன் மனம் ஆற்றொ ணாத் துயரடைகிறது. இவர்கள் எல்லோ ரும் போரில் மடியப் போ கி ன் ற ன ரே என்ற சிந்தனை அவனைத் துணுக்குறச் செய்கிறது. அவன் மனம் தளர்கிறது தன் வில்லைப் போட்டு விட்டுத் தான் போர் புரிய மாட்டேனென்று சொல்லிக் கொண்டு தேர்த்தட்டில் அமர்கிறான். இந்த இக்கட் டான நிலையில் அருச்சுனனுக்குப் புத்தி புகட்டி அவனைப் போரிற் பங்கு பற்றச் செய்யும் கடமை கிருஷ்ணருடயதாகிறது.

Page 101
இந் நூ ைல ச் சரி வரப் புரிந்து கொள்ளுவதற்கு இந்நூலின் த த் துவ ப் பின்னணியைப் புரிந்து கொள்ளல் அவ சியம். அக்காலத்தில் இந்து சமயம் மூன்று சவால்களையெதிர் நோக்க வேண்டியிருந் A芬gj。
(1) துறவு வழியும் துறவு வழியை போற்
றும் சமயங்களும் விடுத்த சவால்
(2) இறைவனின் உண்மையை மறுக்கும்
கோட்பாடு
(3) உலகத்தின் உண்மையை மறுக்கும்
அல்லது இழித்துக் கருது வோர் போக்கு
முதலில் சன்னியாச வழி அல்லது துறவு மார்க்கம் விடுத்த ச வாலை க் கவனிப் போம். உபநிடதங்களுள் மிகப் பழைமை பானவற்றையடுத்து கி. மு. ஐந் தாம் நூற்றாண்டுமட்டிலே கீதை இயற்றப்பட் L-gy ST Gör று ஆராய்ச்சியாளர் கருதுவர். இதே காலத்திலேயே துறவுமார்க்கத்தை விதந்து கூறும் பெளத்த சமண சமயங்கள் பெருமதிப்புப் பெற்றன. உலகத் தி ன் அடிப்படை உண்மையாகிய பிரமத்தை யறிதல் உலகச் செல்வங்களைப் பெறுத லிலும் மேலானது என்று உபநிடதங்கள் கூடக் கூறின. பிரம உலகத்தின் இன்பம் உலக இன்பத்தைக் காட் டி லும் பல கோடி மடங்கு கூடியது என்று தைத்திரீய உபநிடதத்தின் ஆனந்தவல்லிப் பகுதி கூறுகிறது. இந்நிலையிற் துறவு வழி சிறந்த தென்று பல ர் கருதியதில் வியப்பெதுவு மில்லை. பிரமத்தையறிந்ததும் மனிதன் தன் வீட்டை விட்டுத் துறவு வாழ்க்கை மேற்கொண்டு ஐயம் ஏ ற் று ச் சீவனம் பண்ணுகிறானென்று "பிருகதாரணிய”* உபநிடதம் கூறுகிறது. கிரியை நம்பிக்கை யற்றவர்களாய்ச் சமுதாயத்தினின்று விலகி வாழ் ந் தோர் வேதகாலங்களிற் கூட இருந்தனரென்று அறிகிறோம். சமுதாய வாழ்க்கையினின்றும் கடமைகளினின்றும் விலகும் இப்போக்கு, பெளத்த சமண சம

பங்கள் வளர்ச்சியுற்ற இ க்கா லத் தி ல் வலுப்பெறலாயிற்று. இந்நிலையில் உலகி யல் வாழ்க்கையை அங்கீகரிக்கும் (World - Affirmation) தனது தத்து வ த் ைத ப் பேணிக்கொள்ள இந்து சமயம் சில வழி முறைகளைக் கையாள வேண்டியிருந்தது. இவ்வெத்தனத்தைச் சாதிக்க இந்து சம யம் 'சது ரா ஷ்ரம க் கோ ட் பா டு" புருஷார்த்தக் கோட்பாடாகிய இரு வழி முறைகளை வகுத் தது. சதுராஷ்ரமம் அல்லது நான் கு வாழ்க்கைப் படிநிலை ஒழுங்கின்படி ம னி தன் தன் வாழ்க்கை யின் முதற்பகுதியைப் பிரமச்சரிய நிலை யில் மாணவனாக வேதம் ஒதிக்கொண்டு கழிக்கிறான். படிப்பு முடிந்ததும் வீடு திரும்பி திருமணம் செய்து இல்லற நிலை யில் இருந்து சமுதாயத்திற்கும் குடும்பத் திற்கும் ஆற்ற வேண்டிய பணிகளைச் செய் கிறான். இக்கடமைகள் முடிந்ததும் குடும் பத்தினின்று விலகி வானப்பிரஸ்தனாகக் காட்டில் வாழ்கிறான். ஈற்றில் நான்காம் படிநிலையாகிய சன்னியாசத்திலே அவன் நிலையான இருப்பிடமற்ற சன்னியாசியா கிறான். புருஷார்த்தக் கோட்பாடு, தர் மம், அர்த்தம், காமம், அதாவது அறம், பொருள், இன்பமாகிய மூன்று இலட்சியங் ளோடு மோட்சம் (வீடு) என் னு ம் நான் காம் இலட்சியத்தையும் ஏற்றுக் கொள் கிறது. இங் நுனம் சன்னியாசத்தையும் மோட்சத்தையும் முறையே நான்காவது படிநிலையாகவும் இலட்சியமாகவும் ஏற்று துறவு வழிக்கும் ஒரு காலம் வ குத் து க் கொடுத்து, இந்து சமயம் இந்தத் துற வுப் போக்கைக் கட்டுப்படுத்த முயற் சித்தது.
பகவத்கீதையில் அருச்சுனன் உட னடியாக சன்னியாசம் மே ற் ெ காள்ள முனையவில்லை. எனினும் சத்திரியனாகிய தன்னுடைய கடமையைத் துறக்க அவன் தயாராகவிருந்தான். போரிற் தன் உற் றார் உறவினரைக் கொல்ல நேரு மே என்ற அவ ல ம், அரச பரம்பரையிலே பிறந்த தன்னுடைய கடமை அதர்மத்தை

Page 102
ஒழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது என் பதை மறக்கச் செய்தது.
கீதையிலே கிருஷ்ணபகவான் அருச் சுனனுக்கு அவன் கடமையென்ன என் பதை விளக்குகிறார். த ர் மம் என்ற சொல் "நீதி ஒழுக்கம்’ ‘கடமை என்று பொருள் பெறுவது மட்டுமல்லாமல் இந்து சமயம் விதந்து கூறும் அன்னியோன்னிய ஒத்துழைப்பையும் குறிக் கி ன் ற து. ஒவ் வொரு தனி மனிதனும் தனது க ட ைம யை, சுயதர்மத்தைச் செய்தாற்றான் சமு தாயச்சக்கரம் ஒழுங்காக "இயங்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட வருணத்திற் பிறந்தால் ஒரு வனைச் சாரும் கடமையே சு ய த ர் மம் எனப்படுவது. பி ராம ண ர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரரென்றும் சமுதாயத்தின் நால்வருணப் பாகுப்பாடும்? பகவானுடைய அங்கீகாரத்தைப் பெற்றதே. “தாமே சமு தாயத்தை வருணங்களாகப் பகுத் து அவற்றிற்குரிய கடமைகளையும் வகு த் தேன்’ என்று கிருஷ்ண பகவான் கூறு கி ற |ா ர். பிற்காலத்தில் வருணங்களுக் கி ைட யி ற் காணப்படும் பூசல்களையும் அநீதிகளையும் பகவான் ஆமோதித்தா ரென்றும் கூறுவதற்கில்லை, எனினும் மனிதன் பிறப்பினாற் தன்னைச் சாரும் கடமைகளை ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டு மென்றும் வருணப்பாகுபாடு சமுதாயத் தின் ஒழுங்கான இயக்கத்திற்கு அவசியம் என்பதையுமே கி ரு ஷ் ணர் வலியுறுத்து கிறார். தன் சுயதர்மத்தை முறையாகக் கடைப்பிடிப்பவன் அடுத்தடுத்த பிற வி களில் உயர்ந்தவொரு வருணத்திலே பிறத் தலும் கூடும். தன் சுயதர்மத்தைக் கிரம மாக அனுசரிப்பவன் முழுமையடைகிறா னென்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார்?. எனவே சமுதாய ஒழு ங் கி ன் உறுதிப்பாட்டைப் பேணுவதற்காக லோகசங்கிரகத்திற்காக, அருச்சுனன் தன் சத்திரியக் கடமையைச் செய்தேயாக வேண்டும்.
“சமுதாயம் மட்டுமல்ல, படைப்பு முழுவதுமே தேவர்களும் கூட, இத்தகைய ஓர் அந்நியோன்னிய ஒத்துழைப்பு ஒழுங்

கிலிணைக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்று கிருஷ் ணர் மேலும் விளக்குகிறார். ம னி த ன் தேவர்களுக்கு ஆகுதிகளைப் படைக்கத் தேவர்கள் மழையால் நிலத்தைப் போஷிக் கின்றனர், வயலின் வனத்தின் வி ைள ச் சலை மனிதன் தேவர்களுக்கு நன்றிப் படையலாகப் அர்ப்பணிக்கின்றான். நிலத் தின் பலனைத் தேவர்களுக்குப் படைக் காமல் உண்கின்றவன் க ள் வ னெ ன் று கீதை கூறுகிறது?. இயற்கையையும் தேவர் களையும் மனிதனையும் இணைக்கும் இவ் வாழ்க்கைச் சக்கரமும் சமுதாயச் சக்க ரத்தைப் போன்றதே. எனவே பிறப்பி னாற் தன்னைச் சாரும் கடமைகளைச் சரிவர நிறைவேற்றுவதினால் மனித ன் சமுதாய ஒழுங்கையும் வாழ்க்கை ஒழுங் கையும் பேணுகின்றவன் ஆவான்.
அருச்சுனனைப் போரிற் பங்குபற் றத் தூண்டுவதற்குக் கிருஷ்ணபகவான் மேலும் ஒரு காரணத்தைக் காட்டுகிறார். சமுதாயத்தின் முன்னணியிலிருக்கும் சத்தி ரியனாகிய அருச்சுனன் சமுதாயத்திற் கொரு மு ன் மா தி ரியா க வாழவேண்டு மென்பதை நினைவூட்டுகிறார். "பெரியவ னொருவன் எதைச் செய் கி றா னோ அதையே ஏனையோரும் செய்வர், அவன் எந்த நெறி யை ப் பின்பற்றுகிறானோ அதனையே உலகமும் பின்பற்றும்" தாம் கூட செயலிலீடுபடுவது இந்தவொரு நோக்கிலே தான் என்று கிருஷ்ணபக வான் கூறுகிறார். செயலினால் எதையும் தான் பெறுவதற்கோ சாதிப்பதற்கோ அல்ல தாம் செயலில் ஈடுபடாவிடில் உலக மக்களும் தம்மைப்போலவே வாழ் வர். அதனால் சமுதாயத்திற் குழப்பமும் கெடு தியுமே ஏற்படும்5. எனவே சத்திரியனா கிய அருச்சுனன் தன் க ட ைம ைய த் துறத்தல் சமுதாயத்தை நிலை குலையச் செய்வதோடு நில்லாது தர்மத்தின் அழி வுக்கும் இட்டுச் செல்லும் என்கிறார் கிருஷ்ணபகவான்.

Page 103
இந்து சமயம் இந்தக் காலத்தில் எதிர் நோக்க வேண்டியிருந்த இரண் டாவது சவால் இறைவனின் உண்மையை மறுக்கும் தத்துவங்களே. பெளத்த சமண தத்துவங்கள் கடவுட் கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்ள வில்லை. அறுவகை தரி சீனங்களிலொன்றாகிய சாங்கிய தத்துவ மும் கூட இறைவனின் உண்மையை பிறுத்தது. சாங்கிய தத்துவத்தின்படி புருஷரெனப்படும் எண்ணிறந்த ஆன்மாக் *ளும் மூலச்சட்டப் பொருளாகிய பிர கிருதியுமே உள்பொருள்களாம். பிரகிருதி இறைவனின் தொழிற்பாடெதுவுமின்றித் தானாகவே சிருஷ்டியாக மலரக் கூடி து. பகவத்கீதையின் கிருஷ்ணர் பிர கிருதியைப் பற்றிய இந்த இலக்கணத்தை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. படைப்பு முழு விதையும் மேலான கடவுளா கிய |ւI(5 ஷோத்தமனின் ஆணைக்குக் கீதை உட் Hடுத்துகிறது. தனித் தனி ஆன்மாக்கள் இறைவனின் அம்சங்கள் இயற் ைக யும் இறைவனின் கண்காணிப்பிலேயேயுள்ளது. *துவும் இறைவனின் கீழான அம்சமே 6 இங்ங்னம் இறைவனின் உண்மையையும் உள்பொருள் யாவற்றிற்கும் அதிதெய்வம் அவரேயென்பதையும் வலியுறுத்திக் கீதை இந்த இரண்டாவது சவாலையும் எதிர்க் கிறது.
உலகத்தின் உண்மையை மறுக்கிற அல்லது குறைவாகக் கருதுகிற போக்கே இந்து சமயம் எதிர் நோக்கிய மூன்றா வது சவாலாம். இந்தப் போக்கின் தொ டக்க நிலை ைய உபநிடதங்களிலேயே காண்கிறோம். பிரமத்தின் உண்மையையும் முக்கியத் துவத்தையும் போற்றுகின்ற உப நிடதங்கள் உலகத்தை அத்துணை உண் மையாகக் கருதவில்லைப் போலுமென்ற ஊகத்திற்கு இடமளிக்கின்றன. இயற்கை யின் பல்வேறு தோற்றங்களை வெறும் நாமமும், ரூபமும், பெயரும், வ டி வ மு மென்று கூறுமிடத்து, அவை பெயரிலும் உருவிலுமே வேறுபட்டன. அவற் றின் அடிப்படை உ ண் ைம பிரமமொன்றே

என்பது புலனாகின்றது. அதுவே சத்தியத்
துள் சத்தியம், உண்மையுள் உண்மை. உலகத்தின் உண்மையைக் குறை வாக மதிக்கும் போக்கு சங்கரருடைய மா யைக் கோட்பாட்டில் வளர்ச்சியடைகிறது. கீதையிற் கிருஷ்ணபகவான் இந்த நோக் கையுமேற்றுக் கொள்ளவில்லை. சிருஷ்டி மலரவும் ஒடுங்கவும் செய்பவர் தாமே, தாம் அதனைத் தாங்குபவரும் தாமே, தம் Pேடைய கீழான அம்சத்தால் உலகம் சிே திே வ தும் வியாபித்துள்ளதாகக் கூறு கிறார் பகவான். இயற்கையில் சிறந்த தெல்லாம் தாமேதான்! நீரின் சுவையும், சூரியனில் சந்திரனின் பி ர கா சமும், பூமியின் சு கந்த மும், நெருப்பின் ஒளியும் தாமே தான் என் கி ன் றா ர். இங்ங்ணம், இயற்கையே இறை வ ைன வெளிப்படுத்தி நிற்க, மனிதன் இயற்கை யின் உண்மையையோ முக்கியத்துவத்தை யோ மறுத்தல் சி.டாது.
இங்கனம் இந்து சமயத்தின் கட வுள் உலகம் பற்றிய கோட்பாடுகளையும் உலகியலை அங்கீகரிக்கும் நோக்கையும் சிதைய விடாது காக்க முற்பட்ட பகவான் பலருக்கும் பொது அனுபவமான இன் னொரு குற்றத்தையுமெடுத்து விளக்கு கிறார். அதுவே மோகம் அல்லது விபரீத அறிவாம். மோகம் என்ற ப த மும் அத னின்று பெறப்பட்ட சொற்களும் சொற் றொடர்களும் பகவத்கீதையிற் பலதடவை காணப்படுகின்றன. மனிதனுடைய பிரச் சினைகள் பலவற்றிற்கும் இந்த மோகமே காரணியாகக் கீதை கருதுகிறது. கீதை மட்டுமல்ல இந்து தத்துவம் முழுவதுமே மனிதனின் துன்பங்களுக்கு இந்த விபரீத அறிவாகிய மோகத்தைக் காரணியாக காண்கின்றது.
பகவத்கீதையின் முதல் அத்தியா யங்களிலேயே கி ரு ஷ் ன பகவான் ஒரு வகைப்பட்ட மோகத்தை விளக்குகிறார். அதாவது சரீரமே ஆன்மாவென்று கரு தும் விபரீத அறிவாம் உபநிடதங்களுக்

Page 104
குப் பிற்பட்ட இந்து தத்துவம், குறிப் பாக சாங்கிய, யோக, வேதாந்த, சித் தாந்தத் தத்துவங்கள், இயற்கை சடப் பொருளென்றும், மாயை அல்லது பிர கிருதி எனப்படும் சூக்கும சடப்பொரு ளின் காரியமென்றும் கருதுவன. இயற்கை மட்டுமல்ல, மனித சரீரமும் அதன் உறுப்புகளும் இந்த சடப்பொருளாலா வன. மனிதனுடைய உள்ளுறுப்புகளா கிய (அந்தக்கரணங்கள்) புத்தி, சித்தம், மனம், அகங்காரமென்பனவும் இம்மா யைப் பொருளின் கா ரி யங் க ளா ம், மனிதனுடைய ஆன்மா ஒழிந்த ஏனைய
எல்லாம் சடப்பொருளாம். இந்த சடப்
பொருளாகிய உடலும் தன் அழிவற்ற ஆன்மாவும் ஒன்று என்று மனிதன் கருது தல் ஒரு வகைப்பட்ட விபரீத அறிவாம்.
அருச்சுனனைப் போரிற் பங்குபற் றத் தூண்டுவதற்குக் கிருஷ்ணபகவான் எடுத்துரைக்கும் பல காரணங்களுள் ஆன் LDrt Gd5(5th சரீரத்திற்குமிடையேயுள்ள இந்த அத்தியந்த வேறுபாடுமொன்றா கும். ஆன்மாவை அழிக்கவோ கொல்ல வோ முடியாது. உடல் கொல்லப்பட்டா லும் ஆன்மாவுக்கு ஒருபோதும் அழி வில்லை. இந்த சாசுவதமான ஆன்மா பிறவிக்கும் பிறவி செல்லும். ஒரே சரீ ரத்திலேயே குழந்தைப் பருவம், யெளவ னம், வயோதிபம், ஆகிய பருவங்களை அனுபவிப்பது போல ஆன்மா பல பிற விக்கூடாகப் போகிறது. பழைய ஆடை யைக் களைந்து விட்டுப் புதிய ஆடை யைப் புனைவது போலவே ஆன்மா ஒரு உடலை விடுத்து இன்னொரு உடலை எடுத் துக் கொள்கிறது. இந்த ஆன்மாவையும் உடலையும் பற்றிய மயக்கமே அருச்சுன னுடைய தவறு 7. ஆன்மா அழிவற்றதென அவன் தெளிவுற உணர்வானாயின் இங் நனம் கலக்கமுற்றுப் போர்செய்ய மறுக்க மாட்டான்.
அடுத்துத் தானே தன் செயலுக்
குக் கர்த்தாவென்று கருதுகிற இன்னொரு வகைப்பட்ட மயக்கத்தைப் பற்றி யும்

கிருஷ்ணபகவான் கூறுகிறார். சாங்கிய வேதாந்த, த த் துவங்க ளின் ஆன்மா வெறும் சாட்சி, அதாவது பார்ப்பவன்; அது உண்ம்ையில் செயலாற்றுவதில்லை. ஒன்றை நினைப்பதும் செய்வதும் பிரகிரு தியின் காரியமாகிய எமது வெளி, உள் உறுப்புக்களே. இத்தத்துவங்களின் படி மூல சடப்பொருளாகிய பிரகிருதி தத்து வம் ரஜஸ், தமஸ் என்னும் முக்குணங் கள் அல்லது அணுக்களாலாயது. சத் துவ குணம் ஒருவனை உதாரசிந்தை, நீதி, ஒழுக்க முள்ளவனாக்கும். ரஜஸ் குணம் படைத்தவன், ஆத் தி ர மும் உணர்ச்சிவேகம் மிக்கவனாய் இருப்பான் தமஸ் குணமுடையவனோ உற்சாகமற்ற, மந்த குணமுடையவனாய் இரு ப் பா ன். இம்முக்குணங்களும் கூடிய குறைந்த அள வுகளில் எல்லா மக்களிலும் இயற்கையி லும் உள்ளன. இயற்கையாக எ மக்கு அமைந்த இந்தக் குணங்களே நாம் வாழ்க் கையை எதிர்நோக்கும் பாங்கை நிர்ண யிப்பன. ஆனால் மனித ன் தன் உட லிலும் உள்ளத்திலும் செ ல் வா க் கு க் கொண்டுள்ள இம் முக்கு ண ங் களின் தொழிற்பாட்டை உணராதவனாய் தான் சுதந்திரமாகச் செயற்படுவதாக நினைக் கிறான். தானே கர்த்தா "செய்பவன்" என்றும் தான் சுதந்திரமாக எல்லா விட யங்களையும் முடிவு செய்து சாதிக்கிரதாக வும் எண்ணியகங்காரம் கொள்கிறான். அருச்சுனன் தனது விபரீத சிந்தையாலே கலக்கமடைகிறான் எ ன் று கிருஷ்ணபக வான் இங்கும் தெளிவு படுத்துகிறார். தானே போறிற் பகைவரைக் கொல்லப் போகிறேனென்று அருச்சுனள் நினைப்பது
தவறு. அவனல்ல சத்திரியனாகிய அவனுள் அமைந்திருக்கும் குணங்களே அவ ைனக் கொலைத்தொழிலில் ஈடுபடுத்தும். அவன் விருப்பத்திற்கு மாறாகவும் அவனை அக் குணங்களை போரிற் பங்குபற்றச் செய் யும். "எல்லாவித செயல்களும் பிரகிருதி தியின் குணங்களின் தொழிற்பாடுகளாம். அகங்காரத்தால் மயக்கமடைந்த சிந்தை

Page 105
யுள்ளவன் தானே கர்த்தாவென்று நினைக் கிறான், ? ? என்று கீதை கூறுகிறது. தான் என்கிற கருவமே மனிதனை இங் நனம் சிந்திக்கச் செய்கிறது. எனவே தன் னுடலின் தொழிற்பாட்டில் செல்வாக்குக் கொண்டுள்ள குணங்களை யுன ரா து *தானே செய்பவன்" என்று கருதுதலே மனிதனுடைய மோகத்தின் இன்னொரு வெளிப்பாடாம்.
இன்னுமொரு விடயத்தைப்பற்றி அருச்சுனனுக்குத் தெளிவு இருக்கவில்லை. "கிருஷ்ணா, மனிதன் தன் விருப்பத்திற்கு மாறாக ஏன் தவறு செய்கிறான்? அவ னைப் பலாத்காரமாகப் பாவச் செயலில் ஈடுபடுத்தும் சக்தி என்னவோ?’ எ ன் று அவன் கேட்டான். காமம், கோபம், பேரா சையாகிய மூன்று உணர்ச்சிகளே மனித னைப் பாவத்திற்கு ஈர்த்துச் செ ல் வ ன வென்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். மனித னுடைய புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகிய வற்றைத் தமது இருப்பிடமாகக் கொண்டு இம் முக்குணங்களும் தூசி கண்ணாடியை மாசடையச் செய்வது போ ல அவ ன் அறிவை மங்கச் செய்கிறன. எனவே தனது அறிவை மறைக்கும் பகைவர் இவையென உணர்ந்து இம் மூவுணர் ச்சிகளின் வசப்படாமல் ம னி த ன் தன் னைத் தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும்".
இந்நிலையில் மனிதன் என்ன செய்ய
வேண்டும்? எ ப் படி செயல்படவேண்டும்
தன்னைப் பற்றிய அறிவே, ஆத்மஞான மே முதற்கண் அவசியமென்பது புலனாகி றது. மோகம், விபரீத அறிவே, மனித னுடைய அடிப்படைப் பிரச்சினையென்று முன்னர்க் கூறியிருந்தோம். தன் சாவற்ற ஆன்மாவைச் சாவுக்குரிய உ ட லே ரா டு மயங்கும் விபரீத அறிவும், சுதந்தரமாகச் செயல்படும் கர்த்தா தா ன் என்றெண் னும் விபரீத உணர்வும் இம் மோகமா மென்றும் கண்டோம். எனவே ஆன்மா
வுக்கும் உடலுக்குமிடையேயுள்ள வேற்று
88

மையையும், த ன் னு ட லின் வெளி உள் உறுப் புக் களின் இயல்பையுமுணருதல் அவசியமாகிறது.
பகவத்கீதையும் ஏனைய இந் து தத்துவங்களும் உடலின் புலன்கள் உள் உறுப்புகளிலேயொரு படிமுறையொழுங் கைக் காட்டுகின்றன. வெளி யு ல கோடு தொடர்ப்பு கொள்ளும் புலன்கள் (இந்தி ரியங்கலோடு) அடிமட்டத்திலுள் ள ன. இவற்றைப் பார்க்கிலும் ஒருபடி உயர்ந்த நிலையில் மனம் (இருதயம்) இருக்கிறது. மனதைப் பார்க்கிலும் மேலான நிலையிற் புத்தி (அறிவு) இருக்கிறது. இதற்கும் அப் பாலே ஆன்மா இருக்கிறது.
புலன்கள் வெளியுலகைப் பற்றிய அறிவைப் பெறுகின்றன. காது கே ட் க விரும்புகிறது, கண் பார்க்க விரும்புகிறது. இப்புலன்கள் எவற்றை நாடுகின்றனவோ, அவை விஷ யங்கள் எனப்படுவன. இந்த விஷயங்கள் பால் வெறுப்பும் விருப்பும் புலன்களில் இயல்பாகவே அமைந்துள்ளன தமக்கு இன்பம் தருவனவற்றைப் புலன்கள் நாடும்; துன்பம் தருவனவற்றினின்று விலகும். இப்புலன்கள் பிர மா தி னி என்று வருணிக்கப்படுகின்றன. அதாவது அவை எம்மைப் பிழையான வழியிலிட்டுச் செல்வன. விஷயங்களை நாடி அவையால் எம்மை இழுக்கும் புலன்களின் இவ்வி யல்பை உணர்ந்து மனிதன் அவற்றைத் தன் மனத்தால் அடக்கியாள வேண்டும் இன்றேல் அலைகளால் மோ த ப் படு ம் மரக்கலம் போல அவனும் அலசடிப்
படுவான் 10,
மனம் கூட ப் புலன்களையொத்த இயல்புடையதே. அதுவும் சஞ்சலமானது, உறுதியற்றது. காற்றைப் போல் அடக்கு தற்கரியது ஆகவே புத்தியினால் மனத்தைக் கட்டுப்படுத்த மனிதன் முயற்சிக்க வேண் டும். மனத்தை அடக்குவது இலகுவான விஷயமல்ல. அதற்கு நீண்டகால அப்பி யாசமும் வைராக்கியமும் அவசியம் வை ராக்கியம் எ ன் ப து பற்றுதல்; பற்றற்ற

Page 106
சிந்தையோடு ம ன த்தை கட்டுப்படுத்த முயற்சிப்பின், விஷயங்கள் பால் புலன் களுக்குள்ள நாட்டமும் அற்று ப் போ ம். விஷயங்கள் கூட மனிதனை ஈர்க்கும் சக்தி யை இழக்கும், !
புத்தியும் ஒருமுனைப்பட வேண்டும் உறுதியற்ற மனித னின் புத்தி “பல கிளைப்பட்டது" என்று கீதை கூறுகிறது. அது ஒரு விடயத்திற்தரியாது; அது குவி பாது ஆனால் உறுதியுள்ளவனின் புத்தியோ ஒருமுனைப்பட்டது? புலன்களையும் மனத் தையும் புத்தியையும் அடக்கியாளாதவன் கெடுதியை எதிர்நோக்குகிறான், ஏனெனில் அவன் மனம் புலனின்பங்களைப் பற்றி ச் சிந்திக்க அவனுக்கு அவற்றில் நாட்டம் ஏற்படும். நாட்டம் ஆசைக்கு ஏதுவாகிறது, ஆசை திருப்தியடையாத விடத்துக் கோ பம் ஏற்படும், கோபம் மோகத்திற்கும், மோகம் நினைவுத் தளர்ச்சிக்கும், புத் தி நாசத்திற்கும் இட்டுச் சென்று ஈ ற் றில் அம்மனிதன் அழிந்து போகிறான்3.
இங்கனம் மனிதன் புலன், மனம், புத்திகளை அடக்கியாளுகிற முறை யே கீதையில் யோ க மெ ன ப் படு கி றது. யோகமென்ற சம்ஸ்கிருதச் ଘ ୫f ୮t ଖାଁ) *அடக்குதல்’ ‘நுகத்தில் பூட்டுதல்’ என்ற பொருள்படும். யுஜ் என்ற வினையடியாகப் பிறந்தது. இவ்விைையின்படியாகப் பிறந்த சொற்கள் பலதடவை கீதையிற் காணப் படுகின்றன. அடங்கிய புலன்களையுடை யவன் யு க் த இந்திரிய எனப்படுகிறான். யோ கம் அடக்குதலைக் குறிப்பதோடு நில்லாமல், மனத்தின் உடலி ன் சக் தி களைச் சிதறடியாமல், அவற் ைற ஒரு முனைப்படுத்தலையும், மனத்தைக் குவியப் பண்ணுதலையும் குறிப்பதாயிற்று. த ன் உள்ளான உண்மையான ஆன் மா ைவ உணர்ந்தவனே தன் புலன், மனம், புத்தி யாகியவற்றை ஒரு முனைப்படுத்துவான்.
யோகத்திலே சிறந்தவனெவன் என்று பகவத்கீதை பல த ட ைவ கூறுகிறது எல்லா விடயங்களிலும் மிதமுடைமையும்
89

மன அமைதியுமே ஒரு யோகியிலே சிறப் பாகக் காணப்படும் பண்புகள். பொது வாக மனிதன் ஒன்றுக்கொன்று எதிரான உணர்ச்சிகளால் உந்தப்படுகிறான். சந்தோ ஷமும் துக்கமும், மானமும் அவமானமும், வெற்றியும், தோல்வியும், லாபமும், நட்ட மும் போன்ற உணர்ச்சி, அனுபவ சோடி களுக்கிடையில் (துவந்துவங்கள்) மனிதன் ஊசலாடுகிறான். வெற்றி அவன் மனத் தைப் பூரிக்கச் செய்கிறது. தோல்வி அவ னை கவலையில் ஆழ்த்துகிறது. மானத்தி னாற் பெருமிதம் அடைகிறான்; அவமா னத்தாற் கலங்குகிறான். உண்மையான யோகி இங்ங்ணம் உணர்ச்சி உந்தல்களுக்கு இடம் கொடுக்கமாட்டான். எது நேரிடி னும் அவன் தளராமற் கலங்காமல் இருப் பான். மானமோ, அவமானமோ, வெற் றியோ, தோல்வியோ அவன் மன அமை தியைக் குழப்பா, 14 மிதமுடைமைக்கோர் எடுத்துக்காட்டாகவும் அவன் இருப்பான் போதிய உணவு உண் ணா மற் தன் உடலை வ ரு த் த வும் மா ட் டா ன். போசனப்பிரியனாகவும் இருக்கமாட்டான், அளவுக்கதிகமாய் தூங்கவும்மாட்டான், தூக்கமின்றி விழித்திருக்கவும்மாட்டான் விருப்பு வெறு ப் புக ள் அவனுக்குக் கிடையா 18. எல்லாரையும் எல்லாவற்றை யும் சமநோக்கோடு மதிப்பான். இ வ. னே பகவத்கீதையின் இலட்சிய மனிதன்.
இத்தகைய அமைதியான சலனமற்ற ஒரு வாழ்க்கை நோக்கு மனிதனுக்கு இல குவா க க் கைவருவதில்லை. ம னி த உடலிலே இயல்பாக அமைந்துள்ள நாட் டங்கள் அவன் ஆன்மாவிற்கு விரோதமாக செயற்படுகின்றனவென்றும் மனித னு டைய புலன்களும் குணங்களும் அவனைப் பிழையான வழியில் இட்டுச் செ ல் வன வென்றும் முன்னர்க் கண்டோம். எனவே தன் இருதயத்தின் அ டி த் த ள த் தி லே இறைவனை உணர்ந்து அவரோடு தொ டர்புகொண்டு மனிதன் வாழ்வானாயின்

Page 107
அமைதியான வாழ்க்கை நடாத்த வேண் டிய பெலனை அவன் பெறுவானென்று கீதை கூறுகிறது. இறைவனுடைய நிட் கள நிலையை அவ ன் தியானிக்கலாம் அல்லது வடிவத்தோடு கூடிய சகல நிலை யைப் பக்தியோடு அணுகி உபாசிக்கலாம். உருவற்ற இறைவனை உணருகின்ற ஞான வழி சிரமானது. உருவுள்ள இறைவனை வணங்கும் பக்தி வழி இலகுவானதும் எல்லோருக்கும் எளியதும் “உன் மனதை என்பால் நெறிப்படுத்து என்னிலே நிலை த்திரு. என்னிடம் உள்ளன. அர்ப்பணி என்னிடம் பக்தி சிரத்தையாய் இரு," என்று கீ ைத யிற் கிருஷ்ணபகவான் பல தடவை கூறுகிறார். 'என்னை உணர்ந்த வன் பாவங்களினின்று விடுபடுவான்’’. “என்னிடத்தில் எ ப் போது ம் அன்பா யிருந்து என்னை வணங்குவோருக்கு நான் ஞானத்தை அருளுவேன், அவர்களுடைய அறியாமையைப் போக்குவேன்." "எவன் தீ விர பக்தியோடு என்னை சேவிக்கிறா னோ அவன் முக்குணங்களின் த ைள யி னின்றும் விடுபடுவான்." 18 இ ங் ந ன ம் இறைவனை நாடி அவரிலே தன் சிந்தை யைக் குவிய வைக்க, ம னி த ன் புல ன் களின், குணங்களின் ஈர்ப்பிலிருது விடு தலை பெறுவான்.
அருச்சுனனுக்கு அருளப்பட்ட விஸ்வ ரூபக்காட்சியும் அர்த்தமற்றதல்ல, அந்தச் சில நிமிடங்களில் அருச்சுனன் காலங்க ளுக்கும் யுகங்களுக்கும் அப்பா ற் பட்ட இறை வ ன்ன த் தெய்வீகக்கண் கொண்டு காண்கிறான். இறைவனின் விஸ்வரூபக் காட்சியின் சிறப்பையும், மகிமையையும் கண்டதுமட்டுமல்லாமல் அந்தப் பிரம7ண் டமான வடிவத்தின் அகன்ற வாயுக்குள் தன் பகைவராகிய கெளரவரும் மற்றைய வீரரும் வி ைர ந் து செல்வதையும் அவ் வடிவத்தின் பற்களுட் சிக் கி நொறுக்கப் படுவதையும் காண்கிறான். அப்பொழுதே
y
அவனுடைய அறிவுக்கண்கள் திறக்கப்படு
கின்றன, யுத்தத்திற் பங்கு பற்ற இருக் கும் பலருடைய மரணம் முன்னரே நிர்
9.

ணயிக்கப்பட்டுள்ளதென்றும், அறியாமை மிக்க மானிடனாகிய தான் ஏதோ தானே தான் அதனை நிர்ணயிக்கப் போகிறே னென்றும் நினைத்தது எத்தனை ம.ை மையென்பதை உணர்கிறான். அவன் அறி யாமை இரு ஸ் கலைந்தது. தன்னையும் அந்தப் போரையும் யுகங்கள்ல் பின்னணி யில் உணர்ந்து கொண்டான். தா னு ம் தன் செயலும் தான் நினைத்தளவு முக் கியத்துவமுடையனவல்ல எ ன் ப ைத க் கண்டு கொண்டான். அவன் ஆ ன வ ம் அடங்கியது அவன் கி ருஷ் ண ரி ன் பணி விடையைச் செய்ய ஆயத்தமானான்.
கிருஷ்ணபகவான் கீதையிலே கர் மம் “செயல்’ என்ற பதத்திற்கோர் புதிய விளக்கம் கொடுக்கிறார். கர்ம எ ன் ப து யாகக் கிரி ைய மட்டுமல்ல; மனிதனின் வர்ண ஆச்சிரமக் க ட ைம முழுவதுமே கர்மத்தின் பாற்படும். ஆனால் அந் த க் கர்மத்தைப் பலன் எதிர்பாராமற் கடமை யென்றே மனிதன் செய்ய வே ண் டு ம். ஆசையோடு அல்லது பலனை நோக்காகக் கொண்டு மனிதன் கருமம் ஆற்றுவானே யாகில் அவன் அக்கருமத்தாற் பிணிக்கப் பட்டவனாகச் சம்சாரச் சுழற்சியிற் சிக்கு வான். "சங்க பற்று என்ற ப த ம் கீதை யிற் பல தடவை காணப்படுகிறது. மணி தன் பற்றற்றிருக்க வேண்டுமென்று கீதை வலியுருத்துகிறது ‘பற்றில்லாமல், விருப்பு வெறுப்பின்றிச் பலனை எதிர்பாரமற் கட மையாகச் செய்யப்படும் கருமமே மேலான செயல்,' என்று கீதை கூறுகிறது. இந் த நிஷ்காம கர்ம பற்றற்ற செ யற்’ 7 கோட்பாடு இந்து சிந்தனையில் செயலைப் பற்றிய கருத்துகளில் முத ன் ைம ய ர ன தொன்றாகும்,
கர்மத்திற்கு ஒரு புது இலக்கணம் கொடுத்ததோடு அமையாது கிருஷ்ண பக வான் சன்னியாசம் "துறவு" என்ற பதத் திற்குமொரு புது விளக்கம் கொடுக்கிறார். வெருமனே உலக விவகாரங்களிற் பங்கு

Page 108
பற்றாதிருத்தல் சன்னியாசமல்ல. சன்னி யாசம் மனத்தாற் பற்றறுத்தலுமாம். சரீரத் தால் உலகக் காரியங்களினின்று வி ல கி ம ன த் தி ன் உலக இன்பங்களைத் தியா னித்தல் போலி சன்னியாசமாம். உ ல க க் கடமைகளிற் பங்குபற்றுகிற அதே சமயம் மனதிற் பற்றற்றிருக்கவும் முடியுமென்று கீதை கூறுகிறது. பற்றற்ற சிந்தையோடு ஒரு முனைப்பட்ட மனதோடு வாழ்க்கை யில் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை யாற்றுதலே கீதை கண்ட இ லட் சி ய வாழ்க்கையாம். கீதையின் இந்த விளக்கத் தின்படி சன்னியாசமும் வாழ்க்கையில் ஈடு படுதலும் ஒன்றுக்கொன்று நேர்மாறான வாழ்க்கை நெறிகள் அல்ல. அதாவது பிர விருத்தி ‘ஈடுபடுதலும், நிவிருத்தி விடு படுதலும்’ ஒன்றிற்கொன்று ஒ வ் வா த வழிகளல்ல. சரீரத்தால் செயலும் மனத் தால் சன்னியாசமும் அனு ச ரி த் த லே மேலானது.
இதுகாறும் கிருஷ்ணபகவான் பக வத்கீதையில் விளக்கிய கர்ம வழி ைய ஆராய்ந்தோம். அருச்சுனன் போ ரிலே பங்குடற்றுவதானால், இந்த உலக வாழ்க் கை அர்த்தமுள்ளது என்றும், வெறும் போ லி நாடகமல்லவென்றும், அவ ன் உணர்ந்து கொள்ளவேண்டும். இ ைற வ
னாகிய தாமே சிருஷ்டிக்கு அதிபதியென்
றும், எல்லா உ யி ரு ம் இயற்கையும் சமு தாய அமைப்பும் தன் கண்காணிப்பிலேயே
سندق حستسطiقعحھ، ہمعتز ۔مصنسسمعت~~~سمہ............صنس
9

இயங்குகின்றனவென்றும் பகவான் அருச் சுனனுக்கு விளக்குகிறார், எனவே அருச் சுனன் தயங்கவேண்டியதில்லை. எனினும் செயலில் ஈடுபடும் முறையை அவன் கற றுக்கொள்ள வேண்டும். அவன் சுதந்திர மாகச் செயலி லீ டு பட வேண்டுமானால் முதற்கண் தன் உடலின் புல ன் க ளி ன் அமைப்பையும் இயல்பையும் அவன் அறிய வேண்டும். மனத்தாலும் புத் தி யா லும் புலன்களை அடக் கி யா ள க் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். பிரகிருதியின் முக் குணங்கள் தன் சிந்தையிலும் உணர்ச்சி களிலும் கொண்டுள்ள செல்வாக்கையுணர் ந்துகொள்ள வேண்டும். எத்துணை உறுதி யுள்ள புத்திகூடப் பல வே ைள குணங் களுக்கும் புலன்களின் ஈர்ப்புக்கும் விட்டுக் கொடுக்கிறது. எனவே அருச்சுனன் தெய் வத்தோடு இணைந்து கொள்ள வேண்டு மென்று கிருஷ்ணபகவான் புத் தி கூறு கிறார். மனிதன் தெய்வத்திலே நிலைத் திருந்தாற் தான் உடலின் உணர்ச்சிகளிள் ஈர்ப்பினின்று விடுபடப் பெலனைப் பெறு வான். ஒரு முனைப்பட்ட சிந்தையோடு இறைவனிலே நிலைத்திருக்கிறவனே உண் é} itt ll fT65T சுதந்திரத்தோடு உ ல க வாழ்க் கையிற் பங்குபற்றக் கூடியவன். எனவே ஒருமுனைப்படுதலும் ஈடுபடுதலுமே, நாம் கண்டளவில், பக வ த் கீதை யி ன் அடிப்
படைத் தத்துவம்.

Page 109
يقة المهد
-Hui
பகவத்கீதை மகாபாரதத்தின் உ காணப்படுகிறது.
பகவத்கீதை பற்றிய தமிழ் நூc
குமாரசாமி, கு. பகவத்கீதை,
(தமிழ் வசன மொழிபெயர்ப்பு) சென்னை, 1942
சுப்பிரமணிய பாரதியார், பகவ தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு, பாரதி சென்னை, 1921
பெரியதம்பிப்பிள்ளை, அ. பகல்
கொழும்பு. 1962
கருணாலய பாண்டியனார், பச
நம்பி அகவல், 1948
ராஜகோபாலச்சாரியார், ச. ப தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு, சென்ை
ராஜகோபாலச்சாரியார், ச. கன் அறநூல்கள் பக்கம், 69 - 138 ெ
9.

றிப்புகள்
ത്ത=
த்தியோக பர்வளிற் (vi பிரிவு)
ல்கள் பின்வருமாறு
த்கீதை,
பிரசுராலயம்,
பத்கீைத வெண்பா,
வத்கீை தி
5வத்கீதை கைவிளக்கு,
1958
ாணன் காட்டிய வழி சன்னை, 1952
S

Page 110
0.
12.
4.
6.
7.
iv 13
ii 10·14
ix 4 - 8; x 42; xv 7
iii 27
ii 58 - 60; iii 24
ii 41; vi. 12
ii 56 - 57; iv 22; v 3;
xiii 13 - 20
x 3; 10 - i. 1; xiv. 26. xviii
Xνiί 23
எந்த சக்தியையும், திரவியத் வழிக்காமலும் அதேசமயம், ! விடாமலும் தானும் சமூகமு வறிந்து செலவழிக்கவும், கா, அறிய வேண்டும்
இவ்வுலகிலுள்ள எல்லா நீ உயர்ந்தது மனசாட்சியேயாகு
93

I.
3.
65
vi
iii
ii
iii
νι
ii
vi
41 - 43,
2 26
13 25
36 - 4
34 - 35
58 - 62
6 - 17
xvii
45, 47
ந்தையும் விரயமாகச் ச்ெ ல
ஒரேடியாகப் பூட்டிக்கொண்டு
ம் பயனடையும் படி அள
த்து வைத்துக் கொள்ளவும்
தி
5ம்
காஞ்சி பரமாச்சாரியார்
மன்றங்களை விட வு ம்
- விக்டர் யூகோ

Page 111
அமைதி வரம் தந்தெை
qSqSMLMLALSLMLMLMLSSLSLMLMLSSLLSMLMLMLMLSSLMLMLLLqSLSLMLMMLLLLLSLSSSSMSLASqAMLTLALSMSq
குறிஞ்சிமலை மீதினிலே கோயி குறமகள் வள்ளியுடன் காட்சித( வருந்தி உனைப்பாடி வழிபடும் விரும்பி ஒருவரம் வேலா நீ ஈ
நித்தம் நித்தம் துன்பங்கள் நீ புத்தம்புது மலர்களெல்லாம் பூ கண்ணிருடன் செந்நீரும் கலந்தங்
எண்ண மெல்லாம் அமைதிக்காய்
நீலமயில் மீதினிலே சீலமுடன் வ நீங்காத துன்பமெலாம் பாங்காய் தந்தைக்குபதேசித்த செந்தில்வடி தமிழர்தம் வாழ்விற்கு ஈகுவையே
வேதனையை வடிக்க இனி வாச சாதனைகள் புரிந்தவெம் சக்தியு சூரனை சங்காரம் செய்திட்ட சு
தாராள மனங்கொண்டு தருகுை
ஐங்கரனின் சோதரனே அம்பிை எங்கரங்கள் கூப்பியுனை இதயத் அழகுமலர் தூவியுனை ஆராதை அமைதிவரம் தந்தெமை ஆட்கெ
94

ம ஆட்கொள வாராய்
M.M.
ல் கொண்டி குமரனே ரும் அழகனே எம்மவர்க்கு
குவையோ?
ங்காத சோதனைகள் மிதனில் உதிர்ந்ததென்னே? கே பாய்வதென்னே?
எம்மவர் ஏங்குவதென்னே?
பலம்வந்து 1க் களைந்திடும்
வேலனே
ா வரமொன்று
கமும் இல்லையப்பா ம் போனதப்பா ந்தரனே வயோ வரமொன்று
கயின் மைந்தனே ால் பணிந்திடுாேவம் ன செய்திடுவோம்
T67T 62jft|Jint-GuusTl
செல்வி ஜெயகெளரி - முருகேசு
2ம் வருடம்/பல் வைத்திய பீடம், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்

Page 112
இந்து தர்மமும் ,
- செல்வி. அருந்த மூன்றாம் ஆண்டுமிரு பேராதனைப் ப
இந்து தர்மம் காலாதிகாலமாக தனக்ே மிளிர்ந்து வருகிறது. இது பல தர்மங்களை எமக்குச் சொல்லி வருகின்றது. அவை எல்ல டாலும் கூட எமது சமய நடைமுறைகள்நிய தால் அவை எம்மால் புரியப்பட்டோ புரியப் இந்து தர்ம மெய்ஞானம் கூறுகின்ற விஞ்ஞா மானது. இந்து சமயத்தின் கிரியைகள் அை யின் பங்கீடு. அக்கினி சாட்சியாக மாங்கல்யத் தகனக்கிரியை வரை மனிதனுடன் அக்னி இ மங்களையும் கர்மங்களையும் எ ம து வேதா மிக உயர்ந்த கர்மா யாகம் செய்வதுதான் உலக நன்மைக்காகச் செய்யப்படுபவைதாம். யிலும் தீ வளர்த்து செய்யப்படுகின்ற எளி கின்றது. இந்த யாக ங் க ைள ச் செய் ே எனப்படுவர்.
'சூர்யாய ஸ் வ
(grifaunir uLu 5 பிரஜாபதேய பிரஜாபதேய
என்பவை அக்னி ஹோத்ர மந்திரத்தின் எள ஹோத்ரம் ஒரு நாளில் இரு தடவை ெ சுழற்சி காரணமாக சூரியயோதயத்தின் போ! செய்யப்படுகின்றது. அமெரிக்காவில் வா வ என்ற ஆராய்ச்சியாளர் இதுபற்றி பின்வரும சக்தி மிகுந்த மின் அணுக்கின், நெருப்பு மி பாய்கின்றன. தீய பொருட்கள் இவ்வொளி
உயிர் கொடுக்கும் சக்தி ஓங்குகிறது. அந்த
இசையுடன் கூறுவது இச்சக்தியைத் தூண்டு களில் கூட வேறுபாடுகளைக்காட்டி அதற்கா துள்ளது.) மாலையில் சூரியன் மறையும் ே அப்போதும் இம்மந்திரம் அதன் இயக்கத்திற்
95

அக்னிஹோத்ரமும்
தி சங்கர தாஸ் - க வைத்திய பீடம், ல்கலைக்கழகம்
கயுரிய சிறப்புக்களுடன் ஆதார விருட்சமாக யும் செய்திகளையும் சந்த தி சந்ததியாக லாவற்றையும் நாம் புரிந்து கொள்ளாவிட் திகள் என்ற நிலைப்பாட்டுகள் அடங்கியுள்ள படாமலேயோ பயனளித்து வருகின் றன. ன மூலம் பலர் அறியாதது; ம க த் துவ னத்திலும் பி ன் னி ப் பிணைந்தது அக்கினி நாரணம் செய்வதிலிருந்து சு டு காட் டி ல் ரண்டறக் கலந்துள்ளது. எவ்வளவோ தர் ங்க்ள் விதித்துள்ளன. கர்மங்களிலேயே மிக என்கிறது வேதம். எல்லா யாகங்களுமே
உலக நலனுக்காக காலையிலும் மா லை ய யாகம் "அக்னி ஹோத்ரம்" எனப்படு வார் "அக்னிஹோத்ரிகள்" (Agnihotra)
பாஹா ம் நமஹ
ஸ்வாஹா இதம்நமஹ'
Rய சொற்களாக விளங்கு வன. அக்னி ச ய் யப் படு கி ன் றது. இயற் கை யி ன் தும் சூரிய அஸ்தமனத்தின் போதும் இது கிங் ட னில் உள்ள “வஸந்த் பிராஞ்சபே' ாறு கூறுகின்றார். சூர்யோதயத்தின் போது ன்னல்கள் நேரடியாகப் பூமியை நோக்கிப் வெள்ளத்தில் கருகி அழிந்து விடுகின்றன. வேளையில் அக்னி ஹோத்ர மந்திரங்களை கின்றது. (இந்து தருமம் ஒலிகளில், தொனி
.
வளை இச்சக்தி சுருடு
கு ஏற்றபடி அமைகின்றது.

Page 113
ஹோமம் என்பது இயற்கையில் உற்ற (Bio Rhythmic Changes) d Cairrdid, Lul 'll-g இதனை தயார் செய்ய குறிப்பிட்ட பொரு கள் எல்லாவற்றிலும் சிறியதும் எளியதுமா6 அக்னி ஹோத்ரத்தின் போது பசும் சாண வ மிகுந்த அரிசியும் அக்கினியில் சேர்க்கப்படுகி
சூரியனின் சக்தியைப் பொருத்தே இப் கின்றது. அக்கினிஹோத்ரம் வானிலையை மனத்லையும் பக்குவப்படுத்துகின்றது. அெ நடாத்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளிலிருந்து மேற்: விஞ்ஞான பூர்வமாக நிரூபித்துள்ளனர். ( முயிைலுள்ள அக்னிஹோத்ரத்தின் "ஹோ ஹோமோ தெரபியின் மூலம் உடலில் எதிர் படுவதால் இரத்தத்தின் பண்பும் துடிப்பும் படுத்தி தன்னம்பிக்கையையும் செயற்றிறை அதனால் இயற்கையின் இயக்கத்திற்கு ஏற்ற சக்தியைப் பெறுகின்றது. இதன் காரணமா பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மனித மனத்தைப் பண்படுத்தும் இ பூமியைச்சுற்றியுள்ள மின்காந்த மண்டலப் களையும் ஏந்தி நிற்கின்றன. மிதமான நிை சுழற்சிகளாகும். நாம் மனதை ஒரு முகப் போது நம் மூளையில் எழுப்பப்படும் எண்ல் டங்கள் என்ற வீதத்திலேயே இயங்குகின்றது கையான சூழ்நிலைக்கும் பொருத்தமான இ அக்னிஹோத்ரம் செய்யப்படும் போதும் இய அளவுத்துடிப்பில் லயப்படுவதும் வசப்படுவது
அக்னி ஹோத்ரம் செய்யப்படும் சூழ் of energy) உருவாகிறது. இதனால் இச்சூழ யையும் அடைகின்றன. இந்த ஆராய்ச்சியி: வளர்ச்சியை திராட்சைப்பயிர்களானவை இ *அக்னி ஹோத்ரம்' செய்யப்பட்ட இடத்தி ஜேர்மனியைச் சேர்ந்த "மோனிகா ஜொஹ் நோய்கள், மூச்சு வியாதிகள், இருதய பாதிப் கட்கான மருந்துகளைத் தயாரித்து உள்ளா இடத்தில் உள்ள சூழ்நிலையை ஆராய்ச்சிய சில முடிவுகளைத் தந்துள்ளார்கள். அவைய
9

விஞ்ஞா ன வழி வேறுபாடுகளிற்கமைய இது வெறும் நெருப்பல்ல, விதி ப் படி ட்களை உபயோகிக்க வேண்டும். ஹோமங் எ ஒன்றுதான் இந்த அக் கினி ஹோத்ரம்" ரட்டித்துண்டுகளும் நெய்யும் புரத ச் சத் து
றது.
பற்கையான வானிலை அமைப்பு காணப்படு
மாற்றுகின்றது. அதில் ஈடுபடுபவர்களின் மரிக்காவிலும் ஜேர்மனியிலும் இது பற்றி கூறிய பயன்களை அடையமுடியும் என்று மேற்கத்தைய நாடுகளில் தற்போது நடை மாதெரபி?" எனக் குறிப் பி டு கி ன் ற ன. ப்புத்திறன் அதிகரிக்கிறது. மனம் அமைதிப் மேம்படுகின்றன. மனத்தைத் தூ ய் ைம ப் னயும் வளம்படுத்த இது உ த வு கி ன்ற து. ) அளவில் மனமும் இயங்கி தெளிந்து படிந்து க இது சிறந்த மனோதத்துவ முறையாகப்
தன் இயற்கை விஞ்ஞானம் என்னவெனில் ம் நமது உணர்ச்சியலைகளையும் எண்ணங் லயில் இதன் வேகம் ஒரு வினாடிக்கு ஏழு படுத்தி அமைதியான நிலையில் அ ம ரு ம் ண அலைகளும் ஒரு வினாடிக்கு ஏழு வட் து. ஆகவே தியான நிலையில் நாம் இயற் பக்கத்தின் வயப்படி படிந்து நிற்கின்றோம் 1ற்கையும் மனித உள்ள மும் இப் படி ஒரே 1ம் நிகழ்கின்றது.
நிலையில் ஓர் சக்திமண்டலம் (Aura type பில் வளரும் தாவரங்ள் செழுமையும் சக்தி ன் போது நான்கு மாதங்களில் பெறக்கூடிய ாண்டு நாட்களிள் அடைந்து விடுகின்றன. ல் பெறப்படும் சாம்பலைக் கொண்டு மேற்கு வே' என்ற மருத்துவ நிபுணர் ச ரு ம பு. தொண்டை வியாதிகள் போன்ற நோய்
மேலும் அக்னி ஹோத்ரம் செய்யும் Fளர்கள் அளந்து ஆராய்ந்து பரிசோதித்து Tவன,

Page 114
(1) அவ்விடத்தின் "மைக்ரோப்" அணு
பட்டிருத்தல்
(2) சூழலில் தொடர்ந்து காணப்பட்டே அளவு கணிசமான அளவு குறைந்து
(3) இந்த ஹோமப் புகையில் சில வை மையை ஊட்டும் பொருள் நிரைந்:
தாவரம் முதல் மானிடன் வரை வாழ யாகத்தின் சிறப்புக்களை மேல்நாட்டார் உன் யில் இந்துக்களாகிய நாம் இதன் முக்கியத் ளோமோ? என்பது சிந்திக்க வேண்டிய விட
அண்மையில் பலரையும் வியப்பிலாழ்த் நன்று. சில ஆண்டுகட்கு முன்பு இந்தியாவி, ஒன்றிலிருந்து வெளியேறிய கொடிய நச்சு வ உள்ள அத்தனை உயிர்களும் மூச்சுத்தினரி ஈஸ்வரனை நம்பி ஹோமம் வளர்த்து பூஜை மட்டும் எவ்வித இடருமின்றி தப்பியது தான் நாட்டு பத்திரிகைகள் யாவும் இதை அபூர்வ விபரித்திருந்தன. மெஞ்ஞானத்தில் விஞ்ஞா6 மனித மூளையின் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு 6 விளக்கங்கள் இனிவரும் காலங்களில் உணரட் கூறப்பட்ட சாஸ்திர நடைமுறைகளை உரு கடத்துங்கள். ஏனெனில் எமதறிவிற்கு எட்ட தெளிவு படுத்தி பயன் பெறலாம்.
G
Ve
"மேன்மை கெ விளங்குக உை

க்கள் நூற்றிற்கு 91% ஆகக் குறைக் கப்
.ாரின் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின்
காணப்பட்டமை
க உயிரணுக்களின் (பார்மல்டிஹைட்) செழு து இருந்தமை.
வளமளிக்கும் மகா சக்தியின் மூலமான ஈர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தி வரும் வேளை துவத்தையும் மதிப்பையும் உணர்ந்து ள் பமாகும்.
திய சம்பவமொன்றினை இங்கே குறிப்பிடுதல் லுள்ள போபால் நகரில், தொழிற்சாலை பாயுவின் தாக்கத்தினால் அப்பிரதேசத்தில் மரணத்தை தழுவிக் கொண்டவேளையில் செய்து வந்த ஆன்மீகக் குடும்பம் ஒன்று r அச்சம்பவம். மேல் நாட்டு மற்றும் உள் நிகழ்ச்சியாக வியக்கத்தக்க நிகழ்ச்சியாக எத்தையடக்கும் இந்த இறைமார்க்கத்தில் எட்டாத இன்னும் பல ம க த் துவ மா ன படலாம். அதுவரை காலம் கால மாக மாற்றாது இனி வரும் தலைமுறைகட்கு டாததை அடுத்துவரும் சந்ததி உணர் ந் து
ாள் சைவ நீதி கம் எல்லாம்?"

Page 115
W出k Beşł Complimer's From
大
NEW SARATHAS
Trade Centre General Merchants & Commission Agents Wholesale Dealers in Rice & Sri Lanka Produce
157 A, 5th Cross Street
COLOMBO - 11
T. P. 421785
W). Bes+ )ܘm
S. S. Wilson &
IMPORTERS A GENERAL MERCHANTS
No. 76, 4th
COLOM

With Best Compliments From
JAYALALTHA
Jayalalitha Jewellery Mart 65, Sea Street,
Colombo - 1 Τ. Ρ. 449 177, 422548, 435416
Pliment> Frøm
Co. (Pvt) Ltd.,
D EXPORTERS
8 ESTATE SUPPLIERS
Cross Street
IBO --
Phone: 27 6 6

Page 116
இதயக் கோயிலிே
இதயமே இங்கொரு கோயில இவள் இனி உன் க விழியது தீபமாய் வேதமாய்
விளங்கிடுமே முருகா
குலமகள் வள்ளியும் கோதை கொண்டவனே குறி குவலயம் முழுவதும் குழந்தை கொஞ்சிடுமே ஆற்றி
மூச்சினில் பேச்சினில் முழுவதி
முழுமுதலே எங்கள் காற்றினில் கல்லினால் காசில
கலந்தவனே எம்மில்
நீலக் கழுத்தனின் சினத்தில்
நேசக் கன்னியர் கர கோவத்தை உமையவள் கொ
கோயில் கொண்டா
- செல்வி. ச
இறுதிய
பேரா
 

ல எம் முருகன்
ாயானது ழல் சரணமையா! வார்த்தையும்
வேண்டுகிறோம்
quð Lunt 35 Druiu ஞ்சி குமரவனே தயுன் சிரிப்பொலி
ன் சலசலப்பாய்
Gலும் நீயானாய்
பரம் பொருளே ரி எல்லாமாய்
நிறைந்தவனே
உதித்தவனே ங்களில் தவழ்ந்தவனே "ஞ்சிடப் பெற்றவனே ப் எம்நெஞ்சில் குமரவனே
சந்திராதேவி கதிரவேற்பிள்ளை - பாண்டு/பல் வைத்தியபிடம்
தனைப் பல்கலைக்கழகம்
w
S

Page 117
With Best Compliments
From
Siva Texiles
Dealers in Textiles & Fancy Goods Specialists in Sarees
172, Main Street
COLOMBO - 11
T. P. 422523
இலங்காபுரியில் இந்து இயல் இசை நாடகத்து
எங்கள் வா
y
M A LA M
214, Fourth
COLOM

With Best Compliment From
荔
74. (D. eSuppiah
Dealers in Animal & Poultry Foods & Medic nes
No. 63, Wolfendhal Street,
Colombo - 13
T. P. 431151 324325
மதம் எட்டுத்திக்கும் டன் எங்கெங்கும் பரவ
ழ்த்துக்கள்
VAN LT
Cross Street
[BO - 11
T. P. 23.668, 27951

Page 118
யாழ்ப்பாணம்
இரு கண்
- திரு. வை. க முதுநிலை விரிவுரையாளர் இ
பேராதனைப்
யாழ்ப்பாணக்குடா நாட்டின் தீவுக் கூட்டங்களுள் ஒரு சிறு தீவான காரைத் தீவு குடா நாட்டின் வட மேற்குப் பகுதி யில் 22 கிலோ மீற்றர் தூ ரத் தி ல் அமைந்துள்ளது. நிலப்பயன் பா ட் டி ற் கேற்ப காரைச் செடி கள் நி ைற ந் து காணப்பட்டதால் இத்தீவு காரைத்தீவு எனப்பட்டது. ஆயினும் இஃது மருதமும் நெய்தலும் இ ைண ந் த நிலப்பரப்பைக் கொண்டது. இன்று இப்பிரதேசம் காரை நகர் (1323) என்று அழைக்கப்படுகின்றது *திரைகடலோடியும் தி ர வியம் தேடு" என்னும் முது மொழிக்கமைய இங்கே வாழ்கின்ற செல்வப் பெருக்கு மிக்க மக் கள் சைவ சமயப் பண்பாட்டு நெறியில் தம் வாழ்வை வளம்படுத்திக் கொள்பவர்கள்.
ஆரியச் சக்கரவர்த்திகளின் (12161621) வீழ்ச்சியின் பின் யாழ்ப்பாணக் குடா நாட்டில் ஏற்பட்ட கிறிஸ்தவ சமய ஆதி க்கம் தீவுப்பகுதியினையும் விட்டு வைக்கவில்லை. காலந்தோறும் கத்தோ லிக்க புரடஸ்தாந்து அமெரிக்க மிஷனரி மார்கள் இப்பிரதேசங்களில் பள்ளிகளை நிறுவியும் ஆலயங்களை அமைத்தும் தமது சமயப் போதனைகளை நடாத் தி வந் தனர். நன்கு திட்டமிடப்பட்டு பயிற் சி பெற்ற மிஷனரி மார்களின் போ த ைன
1(

காரைதீவு தந்த
AS LSSLSLLLSLSLSLSLSLSLS SLSLSLSSSLLLLSSMSLLLLLSLSMSLLMMLLLLLSLSSLSLSSLSLMSASSMSSSLSSL
மணிகள்
னகரத்தினம் ட ந்துப்பண்பாடு/தமிழ்த்துறை பல்கலைக்கழகம்
களுக்கும் கல்வி புகட்டலுக்கும் முன் ஈடு கொடுக்க முடியாத நி ைல யி லே சைவ சமய வாதிகளும் திண்ணைப்பள்ளி ஆசிரி யர்களும் இரு ந் த னர். சைவசமயிகளுள் வசதியும் கல்வியில் மிகுந்தநாட்ட்முமுடை யோர் தமது பிள்ளைகளை நவீன பள்ளி அமைப்பு பாடத் திட்டம் ஆங்கி ல ப் போதனா மொழி ஆகிய சிறப்புக்களைக் கொண்டிருந்த மிஷனரி மார்களின் கல்விக் கூடங்களுக்கு அனுப்பினர். காரை தீவைப் பொறுத்த வரையில் இந்நடைமுறை இரு பதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரை இருந்து வந்ததெனலாம். இச் சமூக ச் சமயப் பணியிலேதான் மு. கர்த்திகேயப் புலவரும் ச. அருணாசல உபாத்தியாரும் காரைதீவில் தோன்றினர்.
பிராமண குலத்தவரும் பெ ரும் புலவருமான முருகேசர் பல பிரபந்தங் களையும் நாடகங்களையும் இயற்றியவர். **மாவிந்தம்' எனும் காப்பியமும் இவர் உடையதே. இப்பேர்ப்பட்ட புல வ ரின் மூத்த புதல்வராக கார்த்திகேயப் புலவர் 1819ம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் 23ம் திகதி பிறந்தார். அருணாசல உபா த் தி யார் சங்கரப்பிள்ளை என்பாருக்கும் பத்தினி அம்மையாருக்கும் ஏக புதல்வனாக 1864ம் ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் 31ம் திகதி பிறந்

Page 119
தார். புலவருக்கு உபாத்தியாபல் நாற்பத்
தைந்து ஆண்டுகள் இளையவர். எனினும் அந்த மண்ணில் இருவரின் நோ க் க மும் செயற்பாடும் பெரிதும் ஒரே தன்மை வாய்ந்
தவையாக அமைந்தமை இங்கு மனங்
கொளத்தக்கதாகும்.*ார்ச்சிகேயர் தனது ஆரம்பக் கல்வியை தந்தையரிடத்தும், வட மொழி உயர் தமிழ்க் கல்வி, சைவா கமங்கள் என்பவற்றை முறையே சுவாமி நாத தேசிகர், இருபாலை சேனாதிராய முதலியார், சண்டிலிப்பாய் கார்த்திகேயக் குருக்கள் என்போரிடத்திஆர்கற்றார், இள மையிலே சிறத்த விவேகியான இவர் தம் தந்தையாரால் பாடப்பட்டு முற்றுப் பெறா திருந்த 'திண்ணையந்தாதி”யை இளவய திலேயே பாடி முடித்தார் என்பர். சேனா திராச முதலியாரிடம் பு ல வ ர வர் க ள் பயின்ற காலத்திலேதான் நாவலரும் அவ ரிடம் பயின்ற காரணத்தினால் இரு வ ரி டை'அல் நெருங்கிய உறவுகள் இருந்தன "சைவ சமயத்தையும் அதன் வளர்ச்சிக் கருவியாகிய கல்வியையும் வளர்த்தல்" என்னும் இலட்சியத்தோடு தமது இல் வாழ்க்கையை துறந்தவர் நாவலர். தமது இலட்சியத்தை மனங்கொண்டு பாடசாலை களை அமைத்தல், பாடநூல்கள் எழுது தல், அச்சுயந்திர சாலை நிறுவுதல், வசன நூல் உரை நூல் போன்றவற்றை எழுது தல் பதிப்பித்தல், ஆலய புனருத்தாரணம் செய்தல் முதலான பணிகளில் ஈடுபட்டு அவற்றின் வளர்ச்சிக்காக உழைத்துவந்த வர் நாவலர்.எமது புலவர்களும் நாவலரு டன் இணைந்தும் தனித்தும் அவரது இலட் சியங்களுக்கு வடிவம் கொடுப்பதில் உழை த்து வந்தார். நாவலர்களுடன் இணைந்து கிறிஸ்தவ கண்டனங்களில் ஈடுபட்டார். கா ரை தீ வில் சைவப்பாடசாலைகளை அமைப்பதில் கருத்துடன் உழைத்ததோடு நாட்டின் பல்வேறு ஆலயங்களின் சிறப்புக் களை பிரபந்தங்கள் பாடி வெளிப்படுத்து வதன் மூலம் அவற்றின் வளர்ச்சியிலும் சல உணர்வினை ஊக்குவிப்பதிலும் ஈடு பாடு காட்டினார்.
10

நாவலரைப் போன்று புலவர்களும் காரைதீவில் ஒரு சைவப் பாடசாலையை (1852) நிறுவி அதில் தமிழையும் சமயத் தையும் போதித்து வந்தார். அதன் மூலம் புதிய மாணவ பரம்பரையொன்றை தீவ கத்தில் உருவாக்கினார். தீவகத்தில் அமைந் திருந்த திண்ணைப்பrwகளிலும் வீடுகளி லும் அறக்கோட்பாடுகள் மிக ஆழமாக போ திக்கப்பட்டு வந்தன. தீவகத்தின் பண்பா ட்டு வளர்ச்சியில் இவை முக்கிய பங்கினை வகித்துள்ளன. இப்பண்பாட்டின் உ ந் து தலே புலவர்களையும் அவரிடத்தும் அவ ரது மாணவரிடத்தும் கல்வி பயின்ற அரு ணாசல உபாத்தியாயரையும் சைவசமய வளர்ச்சிக்கு பணியாற்ற தூண் டி ற் று எனலாம்.
அருணாசலம் அவர்கள் தமது ஆரம் பக் கல்வியை காரைதீவு அமெரிக்க மிஷன் பாடசாலையிலும் பின்னர் நாவலரின் வண் ணார்பண்னை சைவப் பிரகாச வித்தியா சாலையிலும் கல்வி பயின்றார் பின்னர் ஒரு ஆசிரியராகக் கடமையாற்ற விரும்பி யமையால் தெல்லிப்பழை அமெரிக்க மிஷன் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கலாசாலையில் பயில்வ தற்குச் சென்று அங்கே அவர் அமெரிக் மிஷனரிமார்களின் கட்டாய மதமாற்றத் துக்குப் பணியாது தமது பரீட் சையை முடித்துக்கொண்டு இரவோடிரவாகி விடு தியை விட்டு வெளியேறி வீட்டை அடைந் தவர் இவர். மிஷனரிமார்களின் பலாத் காரமான மதமாற்ற நடவடிக்கைகளையும் சைவசமயம் பற்றி ய பொய்ப்பிரகாரங்க ளையும் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத அருணாசல உபாத்தியாயர் அவர் கள், நாவலர் காட்டிய வழிக்கே தன்னை முழு மையாக அர்ப்பணித்து செயற்பட முற் பட்டார். இவரின் பணிகளை மனங்கொள் ளும் போது நாவலர் அவர்களின் இலட்சி யங்களுக்கு வடிவம் கொடுக்க முற்பட்டு அவற்றில் வெ ற் றி பெற முயற்சித்தார். ஒரளவு வெற்றியும் பெற் றா ர் எ ன் றே கூறுதல் வேண்டும்.

Page 120
நாவலர் அவர்களைப் போல நாட்டின் பல பாகங்களிலும் சைவ ஆங்கில பாட சாலைகளை நிறுவ வேண்டுமென்றும், கற் றுவல்ல உபாத்தியாயர்களை உருவாக்க வேண்டு மென்றும், பாடநூல்களை எழுது தல் வேண்டும் என்றும் உலகியல் நூல்க ளையும் கற்பிக்வேண்டுமென்று இருவரும் விரும்பினர். இவ்விலட்சியங்களை எய்த உபாத்தியாயர் அவர்கள் மேற்கொண்ட பணிகளை பின்வரும் அ டி ப் படை யி ல் நோக்கலாம். (1) நாட்டின் பல பகுதிக ளிலும் பாடசாலைகளை அமைத் த ல் i சைவாசிரிய கலாசாலைகளை உருவாக் குதல். i சைவ விடுதிப்பாடசாலையை அமைத்தல். (iv) சைவாங்கில வித்தியா சாலையை தாபித்தல், (v) சைவாதீன மொன்றை அமைக்க முயற்சித்தல். (vi) சமய, சமூக நிறுவனமொன்றை நிறு வ முற்படல்.
நாவலர் அவர்கள் தமது கல்வி ப் பணியினை முதலில் திண்ணைப் பள்ளியில் ஆரம்பித்து பின்னர் நிறுவன வடி வி ல் பாடசாலைகளை ஆரம்பித்ததைப் போன்று உபாத்தியாயர் அவர்களும் 1885ம் ஆண்டு காரை தீவில் ஒரு திண்ணைப் பள்ளியினை ஆரம்பித்து கல்வி கற்பித்து வந் தா ர். 1887ம் ஆண்டில் இப்பாடசாலை சுப்பிர மணிய வித்தியாசாலையாக மாற்றமடைந் தது. இங்கே ஆசிரியராக கார்த்திகேயப் புலவரின் மாணவர்களான சி, தில்லையம் பலம், த. நாகமுத்துப்புலவர் ஆகிய இரு வரும் கடமையாற்றினர். இப்பாடசாலை யைத் தொடர்ந்து உ பா த் தி யா ய ர் அவர்கள் கா. வேதக்குட்டி அவர்களின் உதவியோடு வியாவிலில் சைவப் பரிபாலன வித்தியாசாலை என்னும் பெயருடன் பிறி தோர் சைவப்பாடசாலையை அமைத்தார் இப்பணிகளின் மத்தியிலும் உபாத்தியாயர் அவர்கள் குடாநாட்டின் பல்வேறு பகுத் களிற்கும் சென்று நாவலர் அவர்களின் இலட்சியங்களையும் அவற்ஸ் , அ டை வ
தற்கு சைவ சமயிகள் மேற்கொள்ள வேண்
1(

3
டிய நடவடிக்கைகளைப்பற்றியும் எடுதது ரைத்து வந்ததோடு நில்லாது, அப்பணி களை மேற்கொள்ளும்படி பல பெரியோர் களை வற்புறுத்தியும் வந்தார். கரம்பன். மட்டுவில், கரணவாய், அ ல் வா ய், துன் னாலை, உடுப்பிட்டி, வல்வை, அனலை தீவு முதலான இடங்களில் தோ ன் றிய சைவப்பாடசாலைகள் உபாத்தியாயரின் பிரசாரத்தால் கிடைத்த வெற்றி எனலாம்.
இரண்டாவதாக, குடாநாட்டின் பல் வேறு இடங்களிலும் சைவப்பாடசாலை களை ஆரம்பித்ததன் பயனாக அங்கு கற் பிப்பதற்கு த கு ந் த உபாத்தியாயர்கள் வேண்டப்பட்டனர். இதன் காரணமாக சைவாசிரியர்களை பயிற்றுவதற்காக ஆசி ரியர் கலாசாலை யொன்றினை ஆரம்ப பி க் க விரும்பினார் காரைதீவிலேயே முதன்முதல் சைவாசிரியர் க லா சா லை யினை உருவாக்கினார். அரசாங்கம் இவ ரது கலாசாலையை அங்கிகரிக்க மறுத்தது. எனினும் மனஞ்சலியாத உபாத்தியாயர், கீரிமனியிலுள்ள கிருஷ்ணபிள்ளை மட த் இல் (1913-1914) 9 ரம்பையரின் உதவியு டன் ஆரம்பித்தார். இக்கலாசாலையை யும் அர சி ன ர் அங்கீகரிக்க மறுத்தனர். மனஞ்சோர்வடையாத உபாத்தியாயர் சைவர்களுக்கு ஒர் ஆசிரிய கலாசாலை அவசியம் என்பதனை அரசினருக்கு இடை விடாது வற்புறுத்தி வந்தார். அ வ ர து சட்ட ஆலோசகர்களாக * இந்து போட்' இராசரத்தினம் என்று போற்றப்படும் சட் டவல்லுனர் சு இராசரத்தினம் அவர்களும் அவர்தம் தமையனார் சு. கதிரேசு அவர் களும் விளங்கினர். இவ்விடயத்தில் சேர். பொன். இராமநாதன் சேர். பொன். அரு ணாசலம், சேர். கனகசபை ஆகியோரும் உபாத்தியாயருக்கு தமது ஒத்துழைப்பை வழங்கினர். இதன் பயனாக ப ல் வகை விசாரணைகளின் பின்னர் 1916ம் ஆண்டு கோப்பாய் ஆசிரிய போதனா பாடசாலை யில் சைவாசிரியர்களைப் பயிற் று விக் க

Page 121
அனுமதி வழங்கப்பட்டது. இவ் வெற்றி உபாத்தியாயரின் உழைப்பின் வெற்றி மாத்திரமல்ல சைவர்களின் வெற்றியாக வும் நாவலரின் இலட்சியத்தின் வெற்றியா கவும் அமைந்தது எனலாம். இக்கலாசா லையின் பேராசிரியர்களாக திரு. இளைய தம்பி, திரு. முருகேசு, இலக்கண விற்பன் னர் புலோலி வ. குமாரசுவாமிப்புலவர் முதலானோர் கடமையாற்றினர். 1918ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதன் முதலாக இக்கலாசாலையில் இருந்து பயிற்றப்பட்ட சைவாசிரியர்கள் வெளியேறினர் என்பது ஈ ண் டு குறிப் பி ட த் த க்க தா கும். இக் கலாசாலை 1920 இல் உபாத்தியாயர் தேகவியோகம் அடையும்வரை சிறப் பாக நடைபெற்று வந்தது.
மூன்றாவதாக, சைவாசிரியர்கள் தங்கிப்படிப்பதற்கு விடுதி வசதிகளின் அவ சியம் வேண்டப்பட்டது. அவர் களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊதியம் மிகவும் குறைந்த தொகையாதலால் கல்விச் செலவுக்கு அது போதாமல் இருந்தது. இந் நிலை யில் உபாத்தியாயர் அவர்கள், அ. நாகநாத முதலியாரை அணுகித் தமது மாணவர்க ளின் நிலைமைகளை விளக்கி விடுதிக்கான நிலத்தினையும் கட்டடமொன்றினையும் நன்கொடையாகப் பெற்றார். காரைதீவு வள்ளல் வை. ஆறுமுகம்பிள்ளையின் வள்
ளன்மையால் விடுதி மாணவர்க்கு உணவு
வேதனமின்றி வழங்கப்பட்டது. ஆசிரிய கலாசாலை புகுமுக வகுப்பு மாணவர்க்கும் இவ் வ ச தி அளிக்கப்பட்டது. இது வே சைவர்களுக்கெழுந்த முதலாவது ஆசிரிய விடுதி எனலாம். நா வல ர் அவர்களின் இலட்சிய வெளிப்பாட்டில் பிற்காலத்தில் உருவம் பெற்றதில் இதுவும் ஒன்று.
நான்காவதாக, காரைதீவு மக்கள் ஆங்கிலக் கல்வி பெறும் பொருட்டு அமெ ரிக்க மிஷனின் யாழ்ப்பாண கல்லூரிக் கும் காரைதீவில் மேற்படி மிஷனால் ஆரம் பிக்கப்பட்ட ஆங்கிலப்பாடசாலைக்கும் செல்வதை அவதானித்த உபாத்தியாயர்,
1(

சி. கந்தப்பு, க. இலட்சு ம ன பிள் ளை, கோவிந்தபிள்ளை ஆகியோரின் உதவி யோடு 1889ம் ஆண்டு 'திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனார் ஆங்கிலப்பாடசாலை" என்னும் பெயருடன் ஒரு ஆங்கில பாட சாலையை ஆரம்பித்தார். க. இலட்சுமண பிள்ளையும் சுயம்புச்சட்டம்பியாரும் இப் பாடசாலையின் ஆசிரியர்களாக நியமனம் பெற்றனர். உபாத்தியாயரினதும் சட்டம் பியாரினதும் கடின உழைப்பின் காரண மாக இப்பாடசாலை அடைந்த வளர்ச்சி இங்கமைந்திருந்த மிஷனரி ஆங்கிலப் பாட சாலைக்கு மூ டு விழா நடத்திற்று. இப் பாடசாலையே பிற்காலத்தில் 'காரைநகர் இந்துக் கல்லூரி" என அழைக்கப்படுகின் றது. உபாத்தியாயர் காரைதீவு மக்களுக்கு கொடுத்த நன்கொடைகளில் தலையாயது இஃதென்றே கூறுவர். நாவலர் அமைத்த ஆங்கில வித்தியாசாலை கல்விச் சட்டங்க ளாலும் சைவர்களின் அக்கறையின்மையா லும் கைவிடப்பட்ட போதிலும் (1872-79) உபாத்தியாயரின் இப்பாடசாலை அவரின் குருபக்தியாலும் உழைப்பாலும் அறு கு போல் வேரூன்றி ஆல்போல் த ழை த் து வருகின்றது எனலாம்.
நாவலர் நன்கு கற்று வல்ல மாணவ பரம்பரையை உருவாக்க எவ்வாறு தீவிர மாக உழைத்தாரோ அவ்வாறே கார்த்தி கேயப் புலவரும் அருணாசல உபாத்தியா யரும் உழைத்தனர். புல வர வர் க ளி ன் சிரேஷ்ட மாணவர்களுள் கா. வேதக்குட்டி ஐயர், மு, குமாரசுவாமி ஐயர், மு. சீனி ஐயர். இராமசாமி ஐயர், கா. மார்க்கண் GB-ulu 9 ulu tř, சி. கந் த ப் பிள் ைள, அ. கணபதிப்பிள்ளை, அ சோமநாதர், இ. சண்முகம், பொ. நா ர ன பிள் ைள, வே. அம்பலவாணர் என்போர் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள். உபாத்தியாயர் அவர்களின் சிரேஷ்ட மாணவர்களுள் வீ. கணபதிப் பிள்ளை (அச்சுவேவி), சி. இ. சதாசிவம் பிள்ளை (புஜ்கு தீவு), வே. மயில்வாகனம் (நீர்வேலி) அ. அருளம்பலம் (வேலணை),

Page 122
ஏ. சின்னையா (கரவெட்டி), சு. கந்தையா (ம ந் து வில்), வீ. கணபதிப்பிள்ளை (கர வெட்டி) என்போர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள்.
நாவலரும் அவரது மாணவ ப ர ம் பரையினரும் பாடசாலைகள் அமைத்து பாடநூல்களை எழுதி பி ர பந்த ங் க ள் பாட பணிபுரிந்தமை போன்று அவர்கள் வழிநின்ற புலவர் அவர்களும் உபாத்தி யாயர் அவர்களும் பிரபந்தங்களையும் பாட நூல்களையும் எழுதினர். புல வ ரவர்கள் 'திண்ணபுர வந்தாதி’ (1925), “முன்னீஸ்வரமும்மணி மாலை', 'திரு ப் பேரிசை வெண்பா? " (1924) * தி க் ைக த் திருவந்தாதி', 'வண்ணைத் தி ரு வ ந் தாதி’, ’ ‘திருத்தில்லையகம வந்தாதி' “நகுலேசயகம வந்தாதி? ? முதலான பிர பந்தங்களைப் பாடினார். தந்தையரான முருகேசையரால் பாடப் பெற்று முடிவுறா திருந்த திண்ணையகம வந்தாதியினை பாடி முடித்த வர் என்று முன்னரேயே குறிப்பிட்டுள்ளோம்.
நாவலர் பொதுமக்கள் மத்தியில் நாட்டுக்கூத்து அதிக மு க் கி ய த் து வம் பெற்று விளங்குவதைப் பெரிதும் விரும்ப வில்லை. ஆனால் அக் க ைல வ டி வம் வர்க்க வேறுபாடின்றி யா வ ரா லும் விரும்பி ஏற்கப்பட்டு வந்தமை குறிப்பிடத் தக்கதாகும். பொதுமக்களின் கலையார் வத்தை நிறைவேற்றும் பொருட்டு புலவர வர்களும் சூரபன்மன் நாடகம், சந் தி ர வண்ணன் நாடகம் ஆ கி ய வ ற் ைற ப் பாடியதோடு தந்தையாரால் பாடப்பட்ட குரு ஷேத்திர நாடகத்தை திரு த் தி யும் விரித்தும் பாடிக் கொடுத்தார். உபாத்தி யாயரவர்கள் புலவரவர்கள் போ ன் று சிறந்த புலவராக விளங்கவில்லையெனி னும் சிறந்த ஆசிரியராக விளங்கியமை யினால் பாடநூல்களை எழுத முனைந் தார். மாணவர்க்கு விளங்கும் வகையில் "நீதி நெறிவிளக்கம்" என்னும் நூலுக்கு உரை எழு தி யாழ் - சோதிடப்பிரகாச வித்தியா சாலையில் அச்சிடுவித்து வெளிப்
()

படுத்தினார். புலவரவர்கள் கவிதைபும் நாடகமும் பாடுவதோடு நின்றுவிடாது பழைய நூல்களை பதிப்பிப்பதிலும் ஆர் வம் காட்டினார். த ட் சிண கைலா ய புராணத்தை சர்வ சித்து வருடம் ஐப்பசி மாதம் (1887) பதிப்பித்து வெளியிட்டார். விதான மாலை என்னும் சோதிட நூலை 1881ம் ஆண்டில் பதிப்பித்து வெளியிட்
L-IT fir.
1874ம் ஆண்டளவில் நாவலர் சிந் தனையில் வடிவம் பெற்ற தனி ம னி த சைவ சமூக இயக்கத்திற்கு “சைவப்பிர காச சமாகம்' என்னும் பெயரில் நிறு வன வடிவம் கொடுக்க முயன்று அவர் தம் மாணவ பரம்பரையால் சரியாக நிர் வ கி க்க முடியாததன் காரணமாக கை விடப்பட்ட இதனை உபாத்தியாயரவர் கள் தன்னுடைய ஆரம்பப்பள்ளிகளையும் கலா சாலைகளையும் நிர்வகிக் கி ன் ற கஷ்டத்தின் காரணமாக அனைத்தையும் ஒரு பொது நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வர முயன்றார். இதன் பய னா க தலை யாளி சேர். கனகசபை சபா ர த் தி னம் அவர்களைத் தலைவராகக் கொண் டு 'இந்து வித்தியா சங்கம்" என்னுமொரு நிறுவனத்தை ஏற்படுத்தினார். இந்த நிறு வனமே பின்னர் 'சைவ வித்தியா விருத் திச் சங்கம்’ என்னும் பெயருடன் சேர். பொன். இராமநாதன் த லை ைம யில் புதுப்பிக்கப்பட்டு சட்ட வல்லுனரும் இந்து போட் திரு. இராசரெத்தினம் அவர் களால் போற்றி வளர்க்கப்பட்டு நாவலரி னதும் அருணாசல உபாத்தியாயரினதும் சிந்தனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு வடிவம் கொடுத்து சைவமும் தமிழும் வேரூன்றித் தழைத்தோங்க வழி ச ைமத்தது GrGoT GUnruh.
காரைதீவில் கார்த்திகேயப் புல வருக்கு முன்பதாக பல புலவர்கள் வாழ்ந்த போதும் பி ன் ன ர் இவர் தம் மாண வ பரம்பரையில் வந்த கா. சிவசிதம்பர ஐயர், நாகமுத்துப் புலவர் (1857 - 1937),

Page 123
ச. பஞ்சாட்சர ஐயர் (1839 - 1953) முதலான புல வர்கள் வாழ்ந்த போதும் புலவரவர்களின் புல ைமக்கு ஈடாகச் சொல்லுமளவுக்கு யாரும் தோன்ற வில்லை. புலவரவர்கள் தமது ஆற்றலை யும் விவேகத்தையும் நாவலர் வழி நின்றே செயல்படுத்தினார். அந்த உந் த லே கார்த்திகேய ஐயரை புல வர் எனும் நிலைக்கு உயர்த்திற்று. நாவலர் போல் புலவரவர்களும் பல்வேறு பணிகளை மேற் கொண்டார். அவரது பணிகளின் விளை வாகப் புதிய உத்வேகம் மிக்க ஆசிரியர் பரம்பரை காரைதீவில் உருவா கி யது. அதன் வழி வந்தவரே அருணாசல உபா த்தியாயர் ஆவார். நாவலர் அவர்களின தும் புலவரவர்களினதும் சிந்தனை க் கு உள்ளூரில் மாத்திரம் வடிவம் கொடுக்காது யாழ் குடாநாடு முழுவதும் பயன்பெறும் பொருட்டு தனது அயராத உழைப்பின் மூலம் வடிவம் கொடுத்தவர் உபாத்தியா யரவர்கள். இதனால் இரு பதாம் நூற் றாண்டின் முதற் காற்பகுதி வரை யும் சைவமும் தமிழும் இவரால் தழைத்தோங் கியது. "1918 தொடக்கம் 1922 வரை வெளிவந்த இலங்கையிலுள்ள திருநீறுபூசு கின்ற பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்களனை வரும் அருணாசலம் பொரித்த குஞ்சு களே' எனப் பண்டிதமணி விதந்து கூறு
10

வது இங்கு ம ன ங் கொளத்தக்கதாகும். இவரது பணியை மதிப்பீடு செய்த நாவ லரவர்களின் த ைம ய னா ர் புத்திரர் த. கைலாசபிள்ளை அவர்கள் “பரோப காரிகள் என்று யாழ்ப்பாணத்திற் பிறந்த வருள் இரண்டாவதாக நான் மதித்திரு ப்பது இவரையே" (முதலாவது நாவலர்) எனக் குறிப்பிடுவது அருணாசல உபாத்தி யாயரின் சேவையின் உயர்வைப் படம் பிடித்துக் காட்டுவது போல் அ மை கின் றது. பெரும் நிலக்கிழாராகவும் செல்வந்த ராகவும் வாழவேண்டிய அரு ண |ா ச ல உபாத்தியாயர் தன் பரோபகார சிந்தையி னால் சைவத்தையும் தமிழ் மொழியையும் காத்து வளர்த்த பரோபகாரியாக மிளிர்ந் தார். இதனாலேதான் பண் டி த மணி அவர்கள் உபாத்தியாயர் அவர் க ைள "யாழ்ப்பாணத்தின் இரண்டு கண்களுள் ஒன்று' எனப் போற்றினார். புலவரவர் களும் உபாத்தியாயரவர்களும் காரைதீவு தந்த இரு சண் மணிகள். இவ்விரு கண் மணிகளின் ஒளிப்பிரகாசம் காரைதீவுக்கு அப்பால் பரந்து புதிய ஒளிபாய்ச்சின. துரித வளர்ச்சியை அளித்தன. இவ் வி ரு வ ர து பணிகள் நாவலர் அவர்கள் எ ன் னு ம் பேராற்றுடன் கலந்து சைவத் தமிழிலக் கிய வ ர ல |ா ற் றி ைன ச் செழிப்புறச் செய்தன.

Page 124
1990 /91ம் ஆண்டுக்கான
18 - 11 - 90
Ol 12 - 90
35வது செயற்குழுவி
இன்றைய சமூகத்தின் ! நல்வழிப்படுத்துகின்ற பாரிய வகையில், நாட்டின் பல்கலைக் த்து பீடங்களையும் வசதிகளை கொண்டு பல்கலையும் போற் வகை மதங்களுக்கும் தகுந்த ஒன்றினை தெளிவுபடுத்துகின், நாட்டம் கொண்டு படிப்படியா சமுதாயத்திற்கு சமய உணர்வு நிம்மதியைத் தருகின்றன என இந்த வகையில்தான் பேராத6 தன் இயல்பான வளர்ச்சியின்ை எய்தி வந்துள்ளது. இதுவரையு வினர் ஏகப்பட்ட சிரமங்களை கும்பாபிஷேகம் செய்து எம்மா இல்லாதவகையில் குறிஞ்சிக்கு குழுவினருடன் சேர்ந்து நிர்வ விட்டுச் சென்றனர்.
எம்மிடம் ஒப்படைக்கப் செவ்வனே நிர்வகிக்க குமரன் ஐயமும் இல்லை. எனவே எங் மானவை எனினும் மனதிற்கு யில், எமது ஆண்டறிக்கையி6ை கின்றோம்.
எமது மாணவ செயற்குழு பொ
திருக்கார்த்திகை
ஆலயமெங்கணும் அக கொள்ளாக் காட்சிதரும் வேண் திருவருட் குமரன் திருவுலா ெ
107

ா இந்து மாணவர்சங்க
ன் ஆண்டறிக்கை
jfó06TU நற்பிரஜைகளான மாணவர்களை பணி பல்கலைக்கழகங்களுக்குரியது. அந்த கழகம் எனக் கூறக்கூடிய வகையில், அனை ாயும் ஸ்தான அமைப்பையும் தன்னகத்தே றும் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் நால் அந்தஸ்து அளிக்கப்பட்டுள்ளமை எமக்கு றது. படிப்பில் மட்டுமன்றி பல்கலையிலும் ாக வளர்ச்சியினை எட்டிவரும் மா ன வ கள் ஏதோ ஒரு வகையில் தி ரு ப் தி ைய *பதுதான் அந்த கண்கூடான உ ண் ைம. னைப் பல்கலைக்கழக இந்து மாவை சங்கம் தோன்றிய நாள் முதல் தொடர்ச்சியாக ம் இருந்து வந்த பல்வேறு செயற் குழு எதிர்நோக்கி, ஒரு கோயிலை அமைத்து “ல் புதிதாக ஒன்றும் சிரமப்பட அவசியம் மரன் ஆலயத்தினை பொறுப்பாண்மைக் கிக்கும் பணியை மாத்திரம் எம் மி டம்
பட்ட இப்பணியை எம்மால் இயன்றவரை துணை நின்றான் எ ன் ப தி ல் எ வ் வித களால் செய்யப்பட்டவை மிக வும் அற்ப அவை திருப்தி அளிக்கின்றன என்ற வகை ன சமர் ப் பிப் ப தி ல் பெருமகிழ்வெய்து
றுப்பேற்றது
விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு கண் 1ளயில் விசேட பூஜைகள் நடாத்தப்பட்டு வழுந்தருளினார்.

Page 125
23 - 12 - 90 91 - 01 سے 01
14 - 0 - 91
21 - 0 - 9
30 - 01 - 9
12-02-91
14 - 04 - 9
28 - 04 - 9
18 - 05 - 9
திருவெம்பாவை
காலைவேளையில் புல வியரின் திருப்பள்ளியெழுச்சி பூஜைகள் தினமும் நடந்து, { இனிதே நிகழ்வெய்தின.
தைப் பொங்கல்
எல்லாப்பீட மாணவர் 8 களை மேற்கொண்டு பூஜை இல்லாதவாறு இம்முறை க6ை
ஒரு பானை வைத்துப் பொங்
அலங்கார உற்சவம்
திருவிழாக்கள் அனைத் வசந்த மண்டப பூஜை என்ற தினமும் வெவ்வேறு அலங்கா கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்க அன்று தைப்பூசத் திருவிழாவு அன்னதானம், மாலை திருவூ பல்கலைக்கழக இந்துப்பட்டத நடந்தேறியது.
மகா சிவராத்திரி
நான்கு ஜாமங்களும் வி
பெற்றன. இடைநடுவே மான பெற்றன.
பிரசோற்பத்தி வருடப்பிறப்பு
வருடப்பிறப்பானது அ கொண்டாடப்பட்டது.
சித்திரா பூரணை
வழமை போல பூஜைக கஞ்சி வழங்கல் இடம் பெற்றது
சிரமதானம்
அனைத்து பீட மாணவ கம் மாலை வரை ஆலய உள்
என்பன துப்பரவு செய்யப்ப மாணவர்களும் இதில் கலந்து
10:

ப்போது பூபாளமிசைக்க மாணவ மாண திருவெம்பாவை பாராயணங்களுடன் இறுதி நாளன்று ஆருத்திரா த ரி ச ன மும்
ளும் தத்தமது பீட ரீ தி யா ன பொங்கல் பில் கலந்து கொண்டனர். ஒரு போது ம் Uப்பீட மாணவர்களும் தமக்கென தனியான கியமை குறிப்பிடத்தக்கது.
தும் ஸ்நபனாபிஷேகம், விஷே ட பூஜை, வாறு நியமப்படி நடைபெற்று ஒவ்வொரு ரங்களில் குறிஞ்சிக் குமரன் தி ரு வு லா க் து. அத்துடன் இறுதி நாளான 30 - 01 - 91 ம் காலை சங்காபிஷேகம், தொடர்ந்து பகல் ஞ்சல் என்ற வண்ணம் பே ரா த ைனப் ாரிகள் ஒன்றியத்தினால் வெகு சிறப்பாக
திக்கப்பட்ட படி விஷேட பூஜைகள் நடை வை மாணவியரின் பஜ ைன க ள் இடம்
பிஷேகம், விஷேட பூஜைகளுடன் சிறப்பாக
5ள் நடைபெற்றன. இறுதியில் சித்திரைக் it.
ர்களையும் ஒன்றிணைத்து காலை தொடக்
வீதி, வெளிவீதி, சுற்றாடல், மண்டபங்கள்
ட்டன. குறிப்பாக எல்லா பீட பு தி ய
கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.
3

Page 126
19 - 06 - 91
12 - 07 - 9
13 - 07 - 9 14 - 07 - 9 20 - 07 - 9 21 - 07 - 91
09 - 08 - 9
2 - 08 - 91
20 - 09 - 9
07 - 10 - 9
08 - 10 - 9
16 - 10 - 9
மணவாளக் கோல தினம்
கும்பாபிஷேகம் நடைெ சகஷ்ர நாம சங்காபிஷேகம் என்பன பொறியியற் பீட மr தப்பட்டன. மாலை குமரன் காட்சி என்றும் மனங்கொள
அன்றைய வழமையான வெ யும் இடம் பெற்றன. பஜை னம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இது கடைப்பிடிக்கப்படுகின்ற
ஆகிய சனி ஞாயிறு தினங்களி கள், போதனாசிரியர்கள், பல வெளிச்சுவர் உட்பட ஆலய மேற்கொள்ளப்பட்டன
ஆடி அமாவாசை
அன்றைய தினம் அபி தானமும் இனிதே நிகழ்ந்தே
Jelů, Jíb
அன்று வழமையான ஆ விமரிசையாக நடைபெற்றன. மத பிரார்த்தனையில் இந்து யில் குறிஞ்சிக் குமரன் ஆல ஒலிபரப்புசெய்யப்பட்டன.
இந்தியப் பேராசிரியர் எஸ். *"அக்னி ஹோத்ரயாகம்’ எ Lull-gil.
சிரமதானம்
எதிர்வருகின்ற நவராத திலிருக்கின்ற விஞ்ஞான பீட சிரமதானம் மூலம் துப்பரவு
நவராத்திரி, விஜயதசமி
பிரதமை முதல் நவமி. பூஜைகள், இடம் பெற்று ே நாளான விஜய தசமியன்று அ மானம்பூ உற்சவம் இடம் டெ
10

பற்ற தினமான அன்று காலை நவோத்திர மதியம் அன்னதானம் மா ைல திருவூஞ்சல் ாணவர்களால் வெகு விமரிசையாக நடாத் , வள்ளி தேவயானை சகிதம் வல ம் வந்த த்தக்கதாகும்.
ள்ளிக்கிழமை பூஜையும் தொடர்ந்து பஜனை னயைத் தொடர்ந்து ஐந்து நிமிட நேர தியா து. அன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு வெள்ளியும்
தி
ல் பல்கலைக்கழக பொறியியல் பீட மாணவர் ழைய மாணவர்கள் சிலரால் ஆலய உட்சுவர் த் தி ல் வர் ண ப் பூச்சு வே ைல கள்
ஷேக பூஜை என்பவற்றுடன் மதியம் அன்ன
றின.
அபிஷேகம், விஷேட பூஜை, திருவுலா என்பன அத்துடன் நாடெங்கும் நடைபெறும் சர்வ
மதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வகை யத்தில் பூ ைஜ க ள் வானொலியில் நேரடி
, gél. egpG6v (S. G. Mulay) s 6), ri 5 6T IT Gi) ன்ற விடயம் பற்றி பேருரை நிகழ்த் த ப்
த்திரி பூஜைகளையொட்டி விடுகைக் காலத் மாணவர்களால் ஆலயமும் சுற்றாடலும் செய்யப்பட்டன.
வரை தினமும் பூஜைகள் வசந்த மண்டபப் தவி தோத்திரங்கள் ஓ த ப் பட் டு இறுதி yம்பாள் திருவுலாக்கொண்டு ஆலயமுன்றலில் பற்றது.
9

Page 127
08 - 11 - 91 தீபாவளி
வழமைபோல் விஷேட கொண்டாடப்பட்டது.
02 - 1 - 9 கந்த சஷ்டி
12 - 11 - 9 தினமும் விஷேட பூை புராணங்கள் பாராயணம் கெ வுலாக் கொள்ள எழுந்தருள்
13 - 11 - 91 திருக்கல்யாணம்
மாலை விஷேட பூஜை சென்றமை, வள்ளியை மை பிரவேசம் என்பவற்றுடன் தாரணம் இனிதே நிகழ்ந்தேறி
இது தவிர விசேடாதி விஞ்ஞாபனத் உற்சவங்கள், நடேசர் தரிசனங்கள், மாசிமக பாக நடைபெற்றன நவில்கின்றோம் நன்றி!
எமக்கு தகுந்த முறையில் செயற்ப ஊக்கமும் அளிக்கும் வகையில் ஆலோசனை து. விநாயகலிங்கம், பெரும் பொருளாளர் வை பாண்மைக்குழுத் தலைவர் பேராசிரியர் சி நந்தகுமார், பொருளாளர் திரு. க. பாலதாச
இக்கட்டான வேளைகளில் எமது நட பேருதவி புரிந்த கடந்தகால செயற்குழு உறுப் யர்களுக்கும் மாணவர்க்கும் குறிப்பாக த. வரன், எஸ். இந்திரலிங்கம், கே. இளமுருக இ. சுந்தரகுமார், கு. இரமணன், க. நடேஸ்வ ஆகியோருடன் பல்வைத்திய பீட இறுதிய மற்றும் எம் முட ன் செயலாளரின் பணி த. ரிஷீந்திரனுக்கும், ஒத்துழைத்த செயற்குழு
உபயங்கள் நல்குகின்ற கண்டிவாழ் இ அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந் குறிஞ்சிக்குமரன் அருள் என்றென்றும் இவர்க
நன்றி
இந்து மாணவர் சங்கம் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம் பேராதனை.
1.

பூஜை நடா த் த ப் பட்டு சிறப்பாக
ஜ இடம்பெற்று கந்த சஷ்டி கவசம், பஞ்ச Fய்யப்பட்டு இறுதி நாளன்று குமரன் திரு
atti
ஜயை அடுத்து முருகன் திருவேட்டைக்குச் ணந்தமை, எட்டுக்குடி ஏசல், யாகசாலைப் விநாயகரின் திருச்சமூகத்தில் திருமாங்கல்ய யது
தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு கார் த் தி ைக ம், பங்குனி உத்தரம் போன்றவையும் சிறப்
பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கு ஆக்க மும் நல்கின்ற எமது பெருந்தலைவர் கலாநிதி பத்திய கலாநிதி வி. விஜயகுமாரன், பொறுப் 1. தில்லைநாதன், செ ய லா ள ர் திரு. வ. ன் ஆகியோருக்கும்,
வடிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு பினர்களுக்கும் பொறியியற் பீட போதனாசிரி ஜெயக்குமாரன், வ. சிவராஜா, வி. சிவனேஸ் ன், பொ. இராஜ்குமார், கே. குகதாசன், ரன், அ. ஜெயக்குமார், க. வல்லபாநந்தன், ாண்டு மூன்றாம் ஆண்டு மாணவியர்க்கும் யில் உ த வி செய்த செயற்குழு நூலகர் ) உறுப்பினர்க்கும்.
ந்துப்பிரமுகர்கள் வர்த்தகர்கள், அடியார்கள் த நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்வதோடு ரூக்கு கிட்டட்டும் எனவும் வேண்டுகிறோம்.
செல்வன் வ. பவகரன் செல்வி செ. கிருபாலினி
இணைச் செயலாளர்கள்.

Page 128
எண்ணுக. ஏற்றபடி
எண்ணங்கள் - ஏகாந்த8 எண்ணிலடங்காத ஏணி எல்லார் மனதிலும் எளிதாக உதித்திடலாட எனினும் இவை யெல் எய்தும் விடயங்கள் ஏற்ற இலக்குகளா? இ ஏமாந்த சரக்குகளா - என்பதனை உரைப்பத எவராலும் முடியாது எந்த விடயமும் எம்மாலும் முடியும் எ எஃகு போல் எண்ண எளிமையாய் அமைய ( என்றிருந்தால் ஏமாற்றம் அற்று விடு எல்லாம் நிறைந்துவிடு எனவே எண்ணமது து எளிமையது உடைமை எய்திவிடின் எட்டிடுவோம்! எம் இ எட்டுக! ஏறு நடை ே
11

சிந்தனைகள்!
நிகர் கற்பனைகள்
b
מL"ח(ו
Iல்லை
ஏளன முறைப்புகளா. . . ற்கு
வேண்டும்! வேண்டும்!
ம்
ம்.
ாய்மையாக,
LT 55
லக்கை! எனவே IIT Gl
பூக்கம்: கே. எஸ். பிரபாகரன் ம் வருடம் பொறியியற்பீடம்
1.

Page 129
அபிஷேகத்
சந்தனக் (மைசூர், அவுஸ்திரேலியா, சந்தனக் * பழனி வாசனை விபூதி 大 * பஞ்சாமிர்த சாமான்கள்
வாசனை மிகுந்த தெ )ே இந்திய பத்திகள் தசாங்கம் கோவில் தேவைகளுக்கான சகலவிதமான எம்மிடம் பெற்று மற்றும் மருந்துகள், மருந்துச்சரக்குக தயாரிப்புகள் மலி
எஸ். சுப்பிரமணிய
(மருந்து, மருந்துச்சரக்குகள் கோவி
55, கே. கே. எஸ். ரோட் யாழ்ப்பாணம்.
திங்கள் ஒளிபரப்ப திகழ்
தங்கள் விளம்பரத்தை தன்
எங்கள் வர்த்தகரை! எம்
உங்கள் தேவைகட்கு உன்
 

திரவியங்கள்
குழம்பு
ட்டைகளால் தயாரிக்கப் பெற்றவை)
அபிஷேக குங்குமம்
நைவேத்திய சாமன்கள் ய்வீக மணம் கமழும்
8 விளைவு சூடம் சாம்பிராணி ா சாமான்களும் நியாயமான விலையில் துக் கொள்ளலாம் ள் ஆயுள்வேத கூட்டுத்தாபனத்தாரின்
வாக கிடைக்கும்
ம் அன் கொம்பனி
பில் அபிஷேகத்திரவிய வியாபாரம்)
160, செட்டியார் தெரு, போன்: 4 3 5 8 2 5
ம்ந்துவரும் இவ்விதழில்
மையுடன் தந்திட்ட
மிறைவன் அன்பர்களே
னதமாய் நாடிடுங்கள்!

Page 130
தமிழ் வ6 தமிழ் மக்கள் 50 ஆண்டு காலமாகத் சிறந்த நீ
KA LA
BOOK (
No. 130, D. S. Se
KAN
W). Bes} Carr
2
K. S. K. Bl
Prop: KANI JEWELLERS &
86, Colom
KAN

ਲੰu60
வளர்ச்சியில்
தொண்டாற்றி வரும் றுவனம்
VAN
CNTRE
anayake Vidiya,
DY.
T. P. 08 - 23196
Pliment> Fram
ROTHERS
DANANAR
MERCHANTS
bo Street,
ΟΥ.
T. Phone: 22548

Page 131
Wila Bes+ Campliments Fram
KRISHNA STORE
163, COLOMBO STREET,
KA N D Y .
E- 221 30
W出k Beşł KamPliments From
त्यु
υλ. Ο
se
Sri hluthumari Stores
150, COLOMBO STREET,
KAND Y .
T'Phone- 23247

Wi- Bes+ KamPliment> Fram
Sri GŠiameshananda
?Brabmínľs 39otel
42, Peradeniya Road,
KANDY
Sri Lanka.
Phone- 23 489
மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்
MR. A. ARY ARATNAV
215 COLOMBO STREET
ΚΑΝΟΥ.

Page 132
உனை நிதம் கும்பிடு
தேடிவந்துன்றன் திருவடி போற்றி பாடியன்போடு பரவுவார் யாரும் ட ஆடிவரும் கோல மயில் மீதமர்ந்து
கோடியாய் நன்மை குவித்திடுவாய் (
ஒன்பது வாசல் உடலிற் பொருத்! இன்பமனைத்தும் எளிதில் நுகர என அன்பது சேரநீ ஆள்கின்றாய் ஆனா நின்பதம் நல்கும் நினைப்பிலையோ
செந்தாமரைப் பதம் சிந்தனை செய் வந்தாதரித்திடும் வாஞ்சையை நெஞ் இந்தா எனச் சொல்லி இன்பங்களெ முந்தாததென்ன? முனிந்தனையோ (
என்னை துயரத்தில் எப்போதும் ஆ முன்னை வினைகள் முழுவதும் ஓய்ந் உன்னைக் கதியென ஒவ்வோர் கண மன்னே விழிபார்த் தருள்புரிவாய் !
வஞ்சகம் என்னும் வதியினிற் சிக்கிெ சஞ்சலமாகிய சர்ப்பங்கள் சூழச் சதி நெஞ்சக் குகையிலே நிற்கும் இருளெ தஞ்சமென்றுன்னைச் சரணடைந்தேன்
தண்ணார் தமிழில் இசைபாடி உன் எண்ணாமல் தீவினை எண்ணியே வ
பண்ணாமல் எப்போதம் வீணில் உ கண்ணாற் கடைக்கணித் தாதரிப்பா
படைத் தாய், வளர்த்தாய், படிப்பிச் கொடுத்தாய், அடுத்தாய், குளிர் வி
தடுத்தாய், எடுத்தாய், தழைப்பித்தா விடுத்தனையோ? உனை நிதம் கும்பிடு
ଜୋ
G3 ut

தற்காய்
குறிஞ்சிவேலா
செழுந்தமிழில் I 30 65)
குமரேசா.
தி உலகிலுள ாக் கருளி
“ல் அழகுடைய
நிர்மலனே!
குவார் சீர் பெறவே சில் வளர்ப்பவனே! ல்லாம் எனக்கருள முருகவேளே!
பூழ்த்தி இழிவுதரும் து முடிந்து விட மும் உளம் நினைந்தேன்! Dfrð6ððflC8u 1!
பன் வாழ்க்கையிலே
புரியும்
லாம் நீக்கிவிடத்
சண்முகனே
1ாத தாமரையை ாழ்வில் இனிய செயல் மல்கின்ற பாவி எனைக் ப் கந்தவேளே!
தாய், வாழ்வினில் பண்பு நலம் தாய், ஆழ்ந்த குறைக ளெலாம் ப் இந்தத்தரணியிலே தற்காய் குறிஞ்சிவேலா!
வன் க. பரமேஸ்வரன் தியாண்டு பொறியியற் பீடம்
ாதனைப் பல்கலைக்கழகம்
5

Page 133
இனி ய நன்றி க ை
இடையூறுகள் இடைவராமல் இனிதாய் நிறை வேற இல் முத்தமிழ்க் குமரனுக்கு முதற் ஆசியுரை வழங்கிய அருள்மிகு
வாழ்த்துரைகள் தந்தெமக்கு வளாகத்துணை வேந்தர், வா வளமான பெரும் பொருளா? கலாச்சார அலுவல்கள் பணி கருத்துப் பல செறிந்த கட்டுை பொருத்தமிகு விரிவுரையான
ஊக்கமுடன் எமக்கு ஆக்கங் நோக்குநிறை மாணவ மான விளம்பரங்கள் தந்துதவி விழி களம் பெறச் செய்தமைக்காய் உளம் கனிந்த வர்த்தகப் டெ
விளம்பரங்கள் சேகரித்தும் வே உளம் நிறைந்த உதவிகளை வளம் மிக்க நண்பர்களாம் வ இளங்குமரன் சிவகுருநாதன்
ஆக்கப் பிரதிகளை அருமைய ஊக்கமுடன் எமக்களித்து ே ஆக்கநிறை கலாநிதிகள் அருை ஆகியோர்க்கும்
மனித்த நேயத்துடன் மலரை செனித் எனும் பெயருடைய
. . . . இதயத்தால்
ஏற்றிடுக!
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம் பேராதனை
11

இவ்விதழின் வேலைகளை றையருள் புரிந்திட்ட ற்கண் உரைப்பதோடு ம் சுவாமி ஆத்மகனானந்தஜிக்கும்
வலிமை ஊட்டிட்ட ாய்த்த பெரும் தலைவர் ளர், வரம்பில்லா இந்துமத ப்பாளர் ஆகியோர்க்கும் ரைகள் பல தந்த ர்க்கும் போதனாசிரியர்க்கும்
கள் பல தந்த வியர்க்கும் ப்பாய் இவ்விதழை
கண்டி கொழும்பு நிறை பருமகட்கும்
1று பல வழிகளிலும் உன்னிப்பாய் எமக்களித்த ல்லபானந்தனுடன் மோகனதாஸ் இன்னும் பலருக்கும்
பாய் சரிபார்த்து
பருதவி புரிந்திட்ட ணாசலம், மனோகரன்
அச்சிட்டுதவிய செழுமை மிகு அச்சகத்தார்க்கும்
இயம்புகின்றோம்! ாம் நன்றி!
இவ்வண்ணம் இந்து மாணவ சங்கம்

Page 134
09:th the best e
S
E A G L E EL E
gDealers in éSleetrical
5, KU M A R A
KA
229 3
** 荔

ompliments from
CTR II C AL
gocds and contractors
V E E D Y A
Ν. Ο Υ

Page 135
। ଏହି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ୍ପିଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ { $2, (ଶିଶୁଙ୍କ it l"l(ତଣ୍ଟିତ శ్రీప్లోT
ܐܵܪ ܵ
 
 
 

பதிவு
அச் சிஇம், காடல்ல வீதி, 普。
? N--> { \\" کہلاتیات/_\ سمجسمہینہ|دسمبر