கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: காரைநகர் களபூமி திக்கரை முருகன் கோபுர தரிசனம் கும்பாபிஷேக மலர் 2008

Page 1


Page 2
காரை
திக்கரை மு (ET
இராஜ கும்பாபிவே
đрLILI LD6
ஆசிரி
தமிழ்நெற பொன் பா
G66 திக்கரை முருகன்
(ஐக்கிய {
திக்கரை முருகன் கே
27-01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நகள்
pருகமூர்த்தி யில்
கோபுர டிக விழா
oர் - 2008
luf: விக்கிழார் லசுந்தரம்
flus6
திருப்பணிச் சபை
இராச்சியம்)
ாபுரத் திருப்பணிச்சபை
-2008

Page 3


Page 4
முந்தைத் தரு பத்தி அத்திக்கிறை ச முத்திக்கொரு வித்து முக்கட்ப மற்கு முற்பட்டது கற்பித்தி முப்பத்து iெர் பத்துத்தலை தத்தக் ஒற்றைக் கிரி ம பட்டப்பகல் வட்டத்தி பத்தந்திர நதின் பச்சைப்புயல் மெச்சர்
பட்சத்தொடு ரட் நித்தித்தெய வொத்து நித்தப் பதம் ை திக்கொட்க நடிக்கக்
திக்குப்பரி அட்ட தொக்குத்தொது துே சித்துப்பவு ரிக்கு கொத்துப்பன்று போட் துக்குக்குது குக் குத்திப்புகை புக்குப் கொட்புற்றெழ ந வெட்டிப்பவி பயிட்டுக் குத்துப்பட வொ
2.
*
ు
وہ ہم مکہ صلى الله عليه وسلم
 
 

*?)
(Eگيت%
அருளாட்சி
குன்
த திருநண்க ந்திச் சரவண்
பரங்
匣、呜 எவோதும் ச் சுருதியின்
ԼlյոllԱյ
ji:IIIIIIIJ II li | கன்னதோடு த்தைப் பொருதொரு
இரவாகப் நக் கடவிய
ந் தருபொருள் சித்தருள்வது : தப் பரிபுர
வத்துப் பயிரளி கழுரொடு ովք:IվIւմ: A یا II LILIJ GITT க்குத் தொதுதொது
தவிகடக எனவோதக் Lij ILEILIGT குக் குகுகுகு பிடியென PTIIIltiנlT | l[i][1]}ifi|Foo]]
குஸ்திரி ந்துப் பெரண் பெருமாளே
திருத்தனி

Page 5


Page 6

鬥_*_*__

Page 7


Page 8
క్రై+>***************************
*
ܘ ܂ 11
முருகா உன் பாதார
இந்து TIயம் இன்று உலகளானப் பரந்: காண்க்கூடியதாக உள்ளது.
நாம் எதிர்பாராத நாடுகளில்கூட எமது சமயம் காண்கின்றோம்.
சில வெளிநாடுகளில் உள்ள தேவாலயங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. அங்கெல்லாம் சிவபுர அகவலும், கந்தரனுபூதியும் ஒலிப்பது கேட்
இன், மத, மொழி, கலாச்சார வேறுபாட் வெளிநாடுகளில் கோடி புண்ணியம் தரும் வருகின்றன.
எமது ஆலயங்களை ஒரு காலத்தில் டச்சுக்காரர்கள் வாழும் அதே நாட்டில் வி ஆலபம் அமைக்கப்பட்டுவிட்டது.
இஸ்லாம் மதத்திைைரட் பெரும்பான்மை மக் புதுமை நிகழ்ந்துள்ளது. அங்கு தமிழ்க் சிலை அமைத்திருக்கிறார்கள். இந்த முரு பலரும் போற்றுகிறார்கள்.
நமது சமயத்தின் மூலஸ்தானம் எனப்படும் சிலை அமைந்ததில்லை.
கவர்க்கத் தீவென அழைக்கப்படும் சிஷொ வளர்வதாகச் யெய்திகள் வருகின்றன. மக்கள் எல்லாம் தெய்வச் செயல்.
இவை எல்லாம் நமது சமயத்தைச் சா உணர்வையும், மன மலர்ச்சியையும் ஏற்படு பெயர் வாழ் மக்களின் பணிகள் சரித்திரமா
சமய வளர்ச்சிப் பணியில் ஈழ மக்கள் சா என்பதற்கு இங்கு கூறப்பட்டிருப்பனைகள் த
போர் மேகச் சூழலின் மத்தியிலும் பஞ்சதள அருளாட்சி நடத்தும் முருகப் பெருமானுக்கு ஒரு அற்புதமாகவே அமைந்துள்ளது.
சைவத்தையும், தமிழையும், தொண்ை பாரம்பரியங்களையும் பேணுவதில் காரைநக மத்தியில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கும் முரு
プリ
 
 
 

விந்தங்களுக்கு, , , ,
து படர்ந்து வருவதைக்
வேருன்றி வருவதைக்
நிருக்கோயில்களாக ாவிப்பிரமும், விநாயகர்
கிறது.
தமிழ் நெறிக்கிழார் -டின் மத்தியிலுள்ள பொன்பாலசுந்தரம்
ஆசிரியர்
கோபுரங்கள் எழுந்து
அழிந்து சமயத்திற்கு மூடுதிரை போட்ட ஸ்தீரணமான நிலப்பரப்பில் விநாயகருக்கு
களாகக் கொண்டிருக்கும் மலேசிய நாட்டில் கடவுளான முருகனுக்கு 140 அடி உயரச் கன் சிலை ஒரு உலகச் சாதனை எனப்
இந்திய நாட்டில் கூட இப்படியான ஒரு
35ið TITILņốið SigI JYLDLJi, கோட்பாடுகள் பDயப் பற்றாளர்களாக மாறி வருகிறார்களாம்.
ர்ந்தவர்களுக்கு உற்சாகத்தையும், புது த்தும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. புலம் வதைக் காண்கின்றோம்.
நனை படைப்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள் பந்த சான்றுகளாகும்.
திரிதளக் கோபுரங்கள் திக்கரைப் பதியில்
இன்று எழுந்திருக்கிறது என்றால் இதுவும்
-யும் காருண்யத்தையும், TE GLÖITÄ EFTIJ மக்கள் முன்னிலை வகிப்பவர்கள். 莎LD5E பெருமானுக்கு இராஜகோபுரம் அமைத்துச்
**、*、*、*。

Page 9
s
i ά
சாதனை படைத்த பெருமை பெறுகிறார்க
மக்களுக்குப் பெருமை தருவதாக அமைகி
கோபுரத்தைப் போன்று உயர்ந்த உள் திக்கரைவாசனை இராஜகோபுரம் அமைத்துக் கனவினை நனவாக்க வேண்டும் என்ற ஆ6 இப்பணியினை நிறைவேற்றுவதில் முக்கிய பாராட்டிற்குரியவர் இவர். அமரர் டாக்டர் இவர் தந்தையார் விட்டுச் சென்ற பணிை வளர்ச்சிக்கு அனுகூலமாகிவிட்டது.
கும் பாபிஷேக விழாப் படங்களுடன் ஆவணப்படுத்துவதாகும் என்னும் கருத்தை வருங்கால சந்ததியினருக்கு எமது சமயத் பக்தி மார்க்கத்தைப் பற்றியும் அறிந்து ெ இருக்க வேண்டுமென ஆசை கொண்டவர்.
மலர் தயாரிப்பதில் எனக்கு உடுக்கை இழ சிவா மகேசனுக்கு எனது நன்றி.
திக்கரை முருகன் திருப்பணியுடன் தம்மை இ அன்பர் ஐ. தி. சம்பந்தன் அவர்கள். 1974ம் வெளிவந்த மலரின் ஆசிரியர். இம்மலர் தu ஆலோசனைகளை வழங்கி உதவியவர். அ6
தமிழ்க் கடவுளாய் எழுந்தருளியிருக்கும் தமிழர்களின் இன்னல்களை அகற்றி இன் தோறும் பூசை வழிபாடுகள் குறை வின்றி
திக்கரைத் தேவே! உன் பாதாரவிந்தங்கt பக்தி மணங்கமழும் மலராகச் சமர்ப்பித்து
நாடும் மக்களும் நலம்பெற
 

J LLq SAALA ATTE ETL TLLLLSSSLALALAqA TTS Eh LLLSLA0A TTS ET LLLLLLLLS AAAA0ASq TES ET TLLLLSSS A.
Li ieLSeeiqLS ieieeLSeeeeLS ieeieLSSSeSSeLSSi ieLSSSeSeiii iOeLLeBSeii iiLOO
i இப்பகுதி மக்கள். இக் கோபுரம் ஈழ
gpl.
ளத்தோர் வாழும் தலப்பெருமைபெற்ற சிறப்பிக்க வேண்டுமென்ற முன்னோர்களின் லுடனும் களபூமி மக்களின் ஆதரவுடனும் பங்களித்த அன்பர் சிவா மகேசன் அவர்கள் திருநாவுக்கரசு அவர்களின் புத்திரராவர். யத் தொடர்ந்து செய்து வருவது ஆலய
மலர் வெளிவருவது இந் நிகழ்வை 5 கொண்டிருந்தவர். அன்பர் சிவா மகேசன்.
தொண்டுகள் பற்றியும், கோயில் தரிசன பருமைப்பட இம்மலர் ஒரு வாடா மலராக அவ்விருப்பத்தின் முயற்சிதான் இம்மலர்.
ந்தவன் கைபோல உதவியமைக்கு அன்பர்
}ளம் வயதிலிருந்து இணைத்துக் கொண்டவர் ஆண்டு நிகழ்ந்த கும்பாபிஷேகத்தின்போது
பாரிக்கும் பணியில் உரிய நேரத்தில் அரிய
ன்பர் சம்பந்தனின் சேவை பாராட்டிற் குரியது.
திக்கரை முருகா! தமிழைக் காப்பாயாக!. புற்று வாழ வைப்பா யாக!. ஆலயங்கள் நடைபெற அருள் பாலிப்பாயாக!.
ரில் உனது புகழ் பாடும் இம்மலரை ஒரு
வணங்கு கின்றோம்.
iல்லன எல்லாம் அருள்வாயாக.
گبر ستیصf ارای 2
i
s
iii
i
- المرض سلسلامي لگتی ہے. سمع آلبوم سیتی ,بر مبے عمل گرم ہے? , سے مخص ** Se> WY Q- v్న (as we KYRKA VIN ܡܪ ܒܫܡܓܵܪܵ ܡ ܒܡܲܠܬ̇

Page 10
  

Page 11
ی
- " - - - - لينك س - قضيا - تتبعته ياتية 1. الدمعة دم التقنياته هو الشرق سي క##*******************
இரண்டாவது
测
嘉
器 * ဖြုံးနှီ’’
இயலிசையி லுசிதவ இரவுபகல் மனது உயர்கருணை புரிய
உனைஎனது ெ மயில்தகர்க லிடைய
வனசகுற மகெை J:List))si)LD606) || 1606) கரிமுகவ விளை
ད།
■ 懿
స్త్రజ్ఞకళకళకళకళ リー چنانچہ
 
 
 
 

影
茜
படைவீடு ந்துார்
ஞ்சிக் கயர்வாகி சிந்தித் துழலாதே பமின்பக் கடல்மூழ்கி றியுமன்பைத் தருவாயே ரந்தத் திணைகாவல்
ாவந்தித் தனைவோனே யசெந்திற் பதிவாழ்வே ங்கந்தப் பெருமாளே S.
திருப்புகழ் - அருணகிரிநாதர்
リーリー。キーリーリー

Page 12
மூன்றாவது திருவாவினன
臀 轟
அபகார நிந்தை ப அறியாத வஞ்ச உபதேச மந்திரப்
உனைநாணி ை இபமாமு கன்தனக் இமவான்ம டந்: செபமாலை தந்தசற்
திருவாவினன்
 
 
 
 
 

تيتيتة تخليفة يقة quS Suu uASASALLLS eu AAAASLLLLLS S A A MeALSLJ ترة" هي كلية يقة تكميلاد = وعية فتح جليتية يق " 斎ーリ ******> FFr اوچتونټېنځ ته
து படைவீடு ர்குடி (பழனி)
菇
蠱
醒 4, 蠶
ட்டுளலாதே Fரைக் குறியாதே பொருளாலே னந்தருள் பெறுவேனோ?
கிளைபோனே! தையுத் தமிபாலா!
குருநாதா! நடிப் பெருமாளே!
திருப்புகழ் - அருணகிரிநாதர்

Page 13
== "تلا - اليم ساعاتها = "...=r =="" + "گليسي aيع "ت = "ليpa == . . . = آلات === リー リ リー リー 客リ
நான்காவது திருவேரகம் (
氰
..
LLLLLL LL LLL LLLLLL LL LLLLLLLLSLLLLLL
靛 * Hill
காமியத் தழுந்தி
காவலர்கைப் ஒமெழுத்தி லன்பு ஓவிய்த்தி லர் y துTமமெய்க் கணி சூரனைக் கடி ஏமவெற் புயர்ந்த ஏரகத் தமர்ந்:
(12)
 
 
 
 

* * ****
ாருந் y "Y Hall
யூரி
鲇
ܢܚܬܐ 証。
HHHHHHH
| Thrillin|ili|ili|
படைவீடு {{התף LDתLIחות ית
யிளையாதே L|bg D19 | III (35
மிகவுற த மருள்வாயே! Iந்த சகலீலா! ந்த கதிர்வேலா!
த பெருமாளே!
திருப்புகழ் - அருணகிரிநாதர்
#:##జెజ్జ్వెలైజ్డ్-ఇన్-శిక్ష

Page 14
s. TLKeAMAS A AKA ALALAeS S i AAATAALLMS AA ATATAALS في اليقظة تيليت"= = وعية في قريظة قة 한 *HFFF- *リ *Fస్టోఫ్ చె
ஐந்தாவது குன்றுதோறாட
ஐந்தாவது குன்றுதோறாடல்
அதிருங் கழல்ப E அபயம் புகுவ ெ இதயந் தனிலி ருந்து இடர்சங் கைகள் எதிரங் கொருவ ரின் இறைவன் தனது பதியெங் கிலுமி ருந் பலகுன்றிலும் அ
>ブリ ܕܡܕܝܬܽ
(1.
 
 
 

KKSeMKATAhAKKeseKAASAASAASesse KAAM SKAe STLLLLS A AAALAqLSqS AAA AAAAS
*********ృత్తి
-
i
s
渊
t
ந்துன் அடியேனுன் தென்று நிலைகாண து கிருபையாகி
கலங்க அருள்வாயே! Is JLL DIT (BİLİ) | பங்கில் உமைபாலா!
து விளையாடி அமர்ந்த பெருமாளே!
s
திருப்புகழ் - அருணகிரிநாதர்
3)

Page 15
s
si
密
ஆறாவது பழமுதிர்க்
காரணம தாக வந்து
காலன் அணு நாரணனும் வேதன்
ஞானநட மேபு ஆரமுத மான தந்தி ஆறுமுகம் ஆறி சூரர்கிளை மாள விெ
*
###############
(14)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

படைவீடு * சோலை
புவிமீதே Eாதி சைந்து கதிகான முன்பு தெரியாத ரிந்து வருவாயே
LD50216)|T| ||
ரண்டு விழியோனே பன்ற கதிரவேலா! மேவி நின்ற பெருமாளே
திருப்புகழ் - அருணகிரிநாதர்
SSeeSeSeSJSYYeLJeSJYSeLSLSALSYeSLTeSAJSJKSeSeSeSeSeiSeJeSJSYSeLeASeSK
i
譚
光

Page 16
5.
().
11.
12.
3.
14.
5.
16.
17.
18.
20.
பொருள
முருகா! உன் பாதாரவிந்தங்களுக்கு ஆறுபடை வீடுகள் - ஒரு கண்ணோட் ஆசிச் செய்திகள்
திக்கரை முருகா போற்றி
- கவிஞர் (அமரர்) அதலை இர
வரலாற்றுடன் வளரும் திக்கரை முரு பூஷணி கல்யாணராமன் இசையில் த
கந்தக் கடவுள் நமது சொந்தக் கடவ. - டாக்டர் பூரிமத் குமாரசாமித் த
கோபுரங்களும் விமானங்களும் தோன்
- முனைவர் சொ. சாந்தலிங்கம்
கோபுரங்களும் சிற்பங்களும் எதற்கு?
- பண்டிதர் சுந்தரனார்
தெற்குத்திசை திரிதள இராஜகோபுரம்
- ச. ஆ பாலேந்திரன்
திக்கரை முருகன் திருக்கேணி தோற்
- ஐ. தி. சம்பந்தன்
கண்ணதாசன் பாடல்களில் முருகன்
- பேராசிரியர் இரா. மோகன்
ஆறுபடை வீடுகள்
திருவாசி
வேல் தத்துவம்
ஆறுமுகனும் ஆயுதங்களும்
- கலாநிதி எஸ். பி. சபாரத்தின
முருகனும் ஆற்றுப் படையும் - முனைவர் கி. இராசா
இலக்கிய முருகன்
- ஆசிரியர்: தமிழ் மருதம், மதுை
திருச்செந்தூர் முருகன் பிள்ளைத் தட
- கலாநிதி சுப அண்ணாமலை
முருகனும் தமிழும் அருணகிரிநாதரும் - முனைவர் சிவ மங்கையர்க்கர
 

ܐ
டக்கம்
- மலராசிரியருரை
Ltb
LD6ö
கன் திருத்தலம்
நிக்கரை முருகன் பாடல்கள்
புள் ம்பிரான் சுவாமிகள்
றிய வரலாறு
றமும் வரலாறும்
சிவாச்சாரியார்
17
31
35
37
39
42
47
49
50
52
61
62
63
64
67
70
74
77

Page 17
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3().
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
ஈழநாட்டு முருகன் ஆலயங்கள் - க. சி. குலரத்தினம்
மயூரகிரிப் புராணம்
- ஈஸ்வரநாதபிள்ளை குமரன்
கந்தபுராணமும் - சிவஞானபோதமு
- வே. நடராசா
திக்கரை செய்தது பெருந்தவமே
- கலாநிதி கவிஞர் வி. கந்தவ
முருக முத்துக்கள் அருகிப் பாருங்: - சிவநெறிக் கவிஞர் இராகவ6
இந்து மதம்
- மகாவித்துவான் ஆறுமுக ந
நகரத்தாரின் கதிர்வேலாயுத சுவாமி
- முனைவர் ந. வேல்முருகு
வளம் நிறைந்த நாட்டில் வானுயர்ந்
திருக்கோவில்கள்
- பேராசிரியர் சி. க. சிற்றம்பல்
தெய்வீக சக்தியும் தமிழ் மொழியும் - எஸ். எஸ். இராஜராஜன்
சுவர்க்கத் தீவில் தமிழும் சைவமுL
- வி. சிவசுப்பிரமணியம்
சிதம்பரம்
- மு. ஞானப்பிரகாசம் M. Sc.
சிதம்பர இரகசியம்
- றுரீமத் சுவாமி சித்பவானந்தர்
தோப்புக்கரணம் போடுவது ஏன்?
உருத்திராக்க மகிமை
- வந்தவாசி அ. வே. முனுசா
கும்பாபிஷேக கிரியைகளும் விளக்
- க. தில்லையம்பலம்
பாரதி சுட்டும் ஆறு துணை
- முனைவர் நிர்மலா மோகன்
மனமும் இசையும்
- இசைப் பேராசிரியர் எஸ். ே
ஐம்புலன்கள்
- சிருங்கேரி ஜகத்குரு பூரிறரீ
கவிஞர் இரா இரவி - இம் மலர் ப
திக்கரை முருகனின் பெருஞ்சாந்தி பெருஞ்சாந்தி கானட்டும்

பனம்
56ії
ன் முத்து
ாவலர்
}த முருகன்
Ùլb
கமும்
க. சிவபாலன்
அபிநவ வித்யா தீர்த்த சுவாமிகள்
)லர உதவியவர்
விழாவினொடு
8
85
90
92
94
97
1 OO
1 O2
O4
111
117
20
124
125
126
28
32
136
139
141
143

Page 18
கும்பாபிஷேக பிரதம
யுகங்களை நான்காகப் பிரித்திருக்கிற கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம் நிகழ்வது கலியுகமாகும். ஒவ்வொரு u! பூஜிக்கப்படுகிறார்கள். நான்காவதாக சொந்தப் பெருமானாகிய கந்தப்பெரு
இவருக்கு கலியுக வரதன் என்ற சிற
அறிஞர்கள், வேதியர்கள், புலவர்கள் நகரம் நமது காரை மாநகரம். அந்ந திவ்ய பூமியாகிய களபூமி. திக்கை சுப்பிரமணியர் ஆலயம். எங்கிருந்து
தெரியும் , நெடிதுயர்ந்த ஸ்தூல: ஆலயத்தினுள்ளே மூன்று சக்திகளு அழகன், அழகு என்ற முருகன்
எம்பெருமானின் இக்கும்பாபிஷேக தெ
அனைத்து அடியார்களுக்கும் எமது
“லோகா சமஸ்தா
சிவபூரி
ܕܪܒܢ ܘ܉؟ ܕܠ ܐܒܗܝ ܘ؟ ܢܸ؟ܒܢ ܘ܉؟ S *దిష్టిحه» ه به حمیدگی هلاح
*స్సాస్ట్రాప్స్యాది ۶ترے سے یہ ۶ ترے حجے متح ష్క్యాస్త్రా**
O
 
 

குருவின் ஆசியுரை
ார்கள் பெரியோர்கள். அவையாவன
கலியுகம் என்பனவாம். இப்பொழுது 5ங்களுக்கும் ஒவ்வொரு தெய்வங்கள் இருக்கும் இக் கலியுகத்திற்கு எமது )ானே பூஜிக்கப்படுகின்றார். ஆகவே
ப்புப் பெயரும் உண்டு.
, தொழில் வல்லுனர்கள் வாழ்ந்த கரின் கிழக்குப் புறமாக இருப்பது ர ழரீ வள்ளி தேவசேனா சமேத பார்த்தாலும் மிகத் துல்லியமாகத் லிங்கமாகிய ராஜகோபுரங்கள், டன் வீற்றிருக்கின்ற முருகு என்ற காட்சி கண் கொள்ளாக் காட்சி, ய்வீக கைங்கரியத்தினை தரிசித்த
மனமார்ந்த ஆசி.
சுகினோ பவந்து”
ச. சி. பாலசண்முக குருக்கள்
கட்டுடை, மானிப்பாய்.
àܥܒܗ ܘ܉؟ ܒܡ ܬ% ܕSܒ݂ܝܢ ܘܛ؟
o as تصے ستے میr

Page 19
نه ځي.
i
鹊
*
LAASAASALSLALASS AeLSA S AAS ASASSLLL LSLS AeLSA u AAAA AAA SLLLL LTS AAAASS S S AAAAS eAA T LLL LLTTS ASAT TT T LLL LLLL SAAAASAAS e
நல்லை திருஞானச அருளாசிச்
முருகன் அடிபார்களும்கு!
காரைநகர் நிக்கரைப் பதியில் எழுந்தருளி இ முருகப் பெருமானுக்கு இராஜகோபுரம் அமைக் நடைபெறுவதையிட்டு மனமகிழ்ச்சி அடைகிலி
பல ஆலயங்களைக் கொண்ட காரைநகர் தி முருகப்பெருமான் முத்தமிழால் வைதாரை ெ
நிலை கொண்டவர்.
ஆலயத்தின் அமைப்பில் இராஜ கோபுர துலலிங்கமாகிய கோபுரம் வழிபடுவோர்க்கு ே மையமாகக் கொண்டு முருகப்பெருமானுடைய
இராஜகோபுரம் அமைந்திருப்பது திக்கரைவ
வளர்ச்சியை மேல் இருந்து செய்வதாக அை
இந்த அறப்பணியைச் செய்திருக்கும் உள்:
வாழ்த்துக் கூறுகின்றோம்.
இக்கும்பாபிஷேகத்தை நிதர்சனமாக்கும் பெ
பயனுள்ளதாக அமைய இறைவனைப் பிரார்
என்றும் வேண்டும்
 
 
 

SLTAAS AAAAA AAAA A AAAL TASAAAAAAA AA AALLLL ASAAAA AAAA AAAALL L TASA eAe ATLALALASASJ eAAA AAAASLK
リ リー ***-
■
జ్
ம
f
LD
L
த
U
월,
த
GUT
LD
N,
ருந்து அருளாட்சி புரியும் கப்பட்டு ரும்பாபிஷேகம்
i BiH.
க்கரைப் பிரதேசத்தில்
ாழவைக்கின்ற அருள்
ம் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகின்றது. கோடி புண்ணியம் வழங்குகின்றது. இதனை ஆலயத்திற்கு பஞ்ச தளங்களைக் கொண்ட ாழ் சைவத் தமிழ் மக்களுக்கு ஆன்மீக
மைகிறது.
ஞர், வெளியூர் வாசிகளுக்கு நன்றியோடு
ாருட்டு வெளிவரும் மலர் எல்லோருக்கும்
த்திக்கின்றோம்.
இன்ப அன்பு
இரண்டாவது குருமகாசந்நிதானம்
ரீலரீ சோமசுந்தர தேசிக
ஞ்ானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள்
الثقة عس リー في ت عاتقيت تم قد سبع" في الخط السرقة لم يض - سالتها リ .." rm

Page 20
". ... ". ... -- ... الله علينا التي تكسية بدلا منذ علم قام = قلة"
i"r = = === ""; T
அமரர் பிரதிஷ்டா பூஷன
பிரதிஷ்டா
சிவாச்சார்ய சுவாமிநாத ஆதீன குரு ரீ நாகபூஷணி அப
குருக்கள் ஐயா அவர்கள் 23.06.2006 அன்று கி வழங்கியிருந்தார். இதற்குச் சில மாதங்களு இறைவனடி சேர்ந்தார். 1974ம் ஆண்டு
முருகமூர்த்தி கோயில் கும்பாபிஷேகத்தைப் ைே
சிறந்த முறையில் நடத்திய பிரதிஷ்டா கு
பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்னும் திக்கரை முரு உள்ளத்தில் நிலைநிறுத்தும் மனநிலை உண்ட பெற்ற என்ற தலைப்பில் காரைநகர் மனதில் வாழும் மக்கள் சைவநெறியும் அனுஷ்டானம் நிறைவுடையவர்கள். நிக்கரை என்ற சொல் தி: என்று எண்ணத் தோன்றுகின்றது. திக்கரை மு தெரியும் என்று வரலாறு கூறுகின்றது. கலி நாம் சங்ந்ேதனங்களால் வழிபடுதல் மரபி காலத்தினால் முற்பட்டு பல ஆண்டுகள் செர் அபிலாசைகளை நிறைவேற்ற சிறிய ஆலய காட்சியளிக்கின்றது. இறைபக்தர் காசிநாதர்க் காலத்திலும் பல நிருவிளையாடல்களைப்
ஆட்படுத்தி மக்களை அருள்நெறிக்கு அழை இதிகாசங்கள் மூலம் அறியலாம். சென்ற க ஆலயத்தின் நித்திய நைமித்தியம் சிறப்பு மிம்கள் உலகெலாம் சென்று சிறந்து விளங்க சிறந்தோங்க நலமெலாம் பெற்று பல்லாண்டு
எம் குலதெய்வமாகிய நயினை ரீ நாகபூஷணி
எப்போதும் வாழ்த்தி வணங்கி ஆசி கூறி நி3
அனைவரும் வாழ்க, ! 'ஆலயம் தொழுவது
-ീ_ it. ' = T - " -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.T التي تتبع = يقة في ... .". ...r"aust اتی به ایجاد E حت ایوانگی است. 露 *****ష్టిస్క్ర్యి ܊ ينايټيج چمپيوټنتيج*چتيتي
ம் சிவாகம ஞானபானு
கலாநிதி
பரமேஸ்வரக்குருக்கள்
ம்பாளர் தேவஸ்தானம் - நயினை
ழ் வரும் ஆசியுரையினை
க்குப் பின் 2007ல்
நடந்த திம்கரை
6) ITEL CELIL
ருக்கள் ஆவர்.
கன் ஆலயத்தை
ாயிற்று. பிரசித்தி
தெரிகின்றது. அங்கே
}, தானதர்மம் செய்யும்
ருக்கரை என்ற சொல்லில் மருவியிருக்கலாம் ருகனை நினைப்பவர்களுக்கு ஒரு ஒளியாக யுகத்து மெய்யான தீபமாகிய முருகனை ல் சிறந்ததாகும். இத்திருத்தலம் என்பது றே வரலாறு கான்யிறோம். அடியார்களின் மI இருந்து இன்று வளர்ந்து பெரிதாக கு அருள் கொடுத்தது போல் பழமையான செய்து அடியாரையும் பக்குவநிலைக்கு 2த்துச் செல்கின்றது. இதை நாம் புராண ாலத்தின் பழநிலாச் சிறப்பும் மேன்மையும் -ன் குறைவின்றி விளங்கவும் காரைநகர் கி ஆலயத்தினதும் நாட்டினதும் தர்மங்கள் வாழத் திக்கரை முருகன் திருவடியையும் அம்பாளின் திருவடியினையும் முப்போதும்
றைவு செய்கிறேன்.
வளர்க வளமுடன். சாலவும் நன்று
சு. பரமேனப்வரக்குருக்கள்
is . . . . . . . ST ASAAAAAAS LLLLS LLLLL TSTTL SLSALLTLLLLLLL L LLLLS S S SS A SLLLLLS SLLS SLLS * *ーリ **************
9
彗芒慧
*

Page 21
StSAA AT M MLSAqAMA AMMT TMMqSAAA JMS MMTLSAAMA AM MMMTMqMAAAqAAAAAA AAAA M MATSqSAqA AA M MTLSAAJ
དུང་༤- ང་ཅི y"Q- \'\ eqi qieee eeiLqYB Seiq i eLeLuL eBeS qeqeiqiq qi ieeiLBue Beeiqiq ii
Sk, காரைநகர் ஈழத்துச் ச
能 偷 를 க. சிவ யூரீ வைத்தஸ்வரக்கு s
வாழத s
s * திருக்கோயில்கள், எங்கள் மூதாதையர் எ
வழங்கிய சொத்து. எங்கள் வாழ்க்கையை ზაჭ2
கலை, கலாச்சாரங்களைப் பேணிப் பாதுகா ά
பாதுகாத்து வளர்த்து வந்தால், நாங்களே
'திருக்கோயில் இல்லாத திருவிலுாரும்’ என்
ஊரிற் குடியிருக்க வேண்டாம் என்றும் முை
t கோயில்கள் காலப்போக்கிற் பழுதடைந்து வரு கோயில்களின் இராஜகோபுரம், விமானங்கே
திருத்தப்பட்டுக் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகிற சிறந்தது என்று ஸ்மிருதி கூறுகிறது. அற பாதம் சென்னிமிசை என்பது முதுமொழி. S.
திருக்கோயில்களைப் பழைய சிறப்புடன் இu
என்பதை மாதவச் சிவஞான சுவாமிகள்.
'முரிந்து வீழ்ந்தன வெடித்த6
நெரிந்த வாகிய கோபுரம் ெ
தெரிந்து முன்னையிற் சீர்டெ
புரிந்து ளோர் பெறும் புண்ை
என்று காஞ்சிப் புராணத்திற் கூறியுள்ளார்.
‘மாதவர் மடங்க ளாதி வரத
நாதமா மிலிங்க மாதி நளி
சேதமுற் றிடின்முன் போலச்
@
ஒதுமுன் செய்தோர் தம்மி Zန္တီချို့ Ë,
என்று சிவபுண்ணியம் என்னும் நூலிற் கூற
ශ්‍රී వళ్ల చిట్టక కళఇaశిక$ళఇ*క$**క$**క$శ&#శికt

தம்பரத்தைச் சேர்ந்த
ருக்கள் அவர்கள் வழங்கிய
துரை
ங்களுக்கு வழி வழியாக பாரம்பரியமாக
வளமாக்க வந்த பெரும் நிறுவனங்கள்.
ாத்து வரும் நிலையங்கள், கோயில்களைப்
எங்களை வளர்த்துக் கொள்பவர் ஆவோம்.
பது நாவுக்கரசர் வாக்கு. ‘கோயில் இல்லாத
ன்னோர் கூறியிருக்கின்றனர்.
நவதைக் காண்கின்றோம். எனவே, இத்தகைய
ஸ், மண்டபங்கள் முதலியன அவ்வப்போது
}து. தானத்தைக் காட்டிலும் தர்ம பரிபாலனம்
ஞ்செய்தான் செய்தான், அறம் வளர்த்தான்
பங்கச் செய்தல் பெருஞ் சிவபுண்ணியமாகும்
ன உடைந்தன முதிய
நெடுமதில் பிறவும்
பறப் புதுக்குவோர் பண்டு
Eயம் நான்மடங்கு உறுவர்
தன் மந் திரங்களாதி
னபுட் கரணியாதி
செய்கின்றோர்க்
றும்பலந்தான்
லாயிரம் குணிதமோங்கும்’
SASA AAA TM MMTTSAAAA JTASM MTTzSAMLAA ATMSMMMSSA AAA hTMMMLMMeSAL AAA JAM MTTTSAAA TT SM ac LLLLL Lei Leee LqLB BBY SqeiqA LBe iqLB SSeLeiqq Lqe eqLSLJJeSeqSi LeeO as wy “ܒܫܡ؟
i
i
s
i
i
ii
s
.-},

Page 22
(S
s
i
s
* :
i
گیردSجب ج۹حلیلگی قے سے محو سم) سےU~قی سے نکv
காரைநகரிலுள்ள பிரபல்லியமான கோயில்
ஒன்றாகும் அங்கே எழுந்தருளியிருக்கும்
கார்த்திகேயப் புலவர் ஓர் அந்தாதி - திக்ன
நூல்கள் பலவற்றின் ஆசிரியருமாகிய கான
பெருமானைப் பாட்டுடைத் தலைவராகக் ெ
என்னும் நூலை 1885ம் ஆண்டு இயற்றியு
திக்கை முருகமூர்த்தி கோயிற் கும்பாபிஷேக
அடைகின்றோம். கும்பாபிஷேகம் சிறப்புற ந
நிதி உ
நலன்களும் பெற்று நன்கு வாழ்வதற்கும்,
செய்வோர், தரிசிப்போர் அதற்கு
அருள் புரியுமாறு முருகப் பெருமானை வே
அறிஞர்தம் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளைக்
மலர் பக்திச்சுவை நனி சொட்டும் கற்பக
க வைத்தீஸ்வரக்குருக்கள்
காரைநகர்
الاهلييSح جع" ܠܠܹܒܝ ܘ"ܦܠܫܐܡܸܠàܡܢ ܘ"ܬܓܫܝ0ܡܸܠܧܣܗ݈ܝ ܘܠܬ a years 7حقے سے محمح ČjTav7 Yv
گیلاح s" 7g/エ労 حقے محےJazz
 

raS A era s VS حS
ஸ்களுள் திக்கை முருகமூர்த்தி கோயிலும்
முருகப் பெருமான் மீது 1870ம் ஆண்டு
கத் திரிபந்தாதி - பாடியுள்ளார். பேரறிஞரும்
ர. கா. சிவசிதம்பர ஐயர் அவர்கள், முருகப்
காண்டு 'திக்கை நாயகர் மும்மணி மாலை
6ITj.
ம் நடைபெறவிருப்பது குறித்துப் பெருமகிழ்ச்சி
டைபெறுவதற்கும், அதனைச் செய்விப்போர்,
உதவியோர் முதலான அனைவரும் எல்லா
நாடு செழித்து, நல்லறம் ஓங்குவதற்கும்
ண்டுகின்றோம்.
கொண்டு வெளிவரவிருக்கும் கும்பாபிஷேக
மலராக அமைய எமது வாழ்த்துக்கள்.
SAMSALA MOA so S.S. SADA MEA -> Seglsa-DAWLA Sasaa &SS SALA ፖል'ሣ ግሪፖõg *ፖመ7ያŸ ←ሪፖõõ ሓ” ̆መ ዕ'v ←”ሪፖçõ ̆zሠገፖያዃ” ←ሪፖõ ቻቋ© ←ö`∂T 74'g ←ሪፖõገ
i i
*。 Sa リg
Տ4 N

Page 23
కళశ* リー
ரீ துர்க்காதேவ தெல்லி
தலைவர்
துர்க்காதுரந்தரி, சிவத்தமிழ்ச்செல்வி
கலாநிதி செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி,
வாழ்த் திக்கரை முருக குடமுழுக்
பாழ்க் குடாநாட்டின் மேற்குப் புறமாக பகுதியிலே விளங்குவது திக்கரை முருகன் இவ்வாலயம் அமைந்த இடத்தைக் கண்பு பேசுவார்கள். பக்தியும் பண்பாடும் நிறைந்த இப்பகுதியை அணி பெய்கிறார்கள். இங்கு பெருமானின் திருக்கோயில் அற்புதம் நிை காலமாக ஆன்மீகத் தலைவர்களாலும் இவ்
வந்துள்ளது.
கடந்த காலங்களில் இங்கு நடைபெற்ற ஆண்டுதோறும் நான் பென்று சொற்பொழி பார்ம் பிறேன். முருகப் பெருமானின் ஆ இராஜகோபுரமும் இன்று திருப்பணி செய்
திருப்பணியில் ஈடுபட்ட அனைத்து அருளா
மலர் ஆசிரிய திரு. பொன் பாலசந்தரம் அன்
է եllեյն ||
-- | a + " ۔#"=! ="الف-==T.الل== - F. | == قه آق قا= س
リ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森リー
தேவஸ்தானம்
ப்பளை
ஜே. பி 淞 嵩 '' Y: துரை
=آ ீர் இராஜகோபுர 总 கு விழா 必
, . . . . . 呜|5DLP呼占 āT@呜L - 淞 s திருக்கோயில் ஆகும்.
N. IẾ GIGI TIBI LI JILQ I'|| ဲပြိုး
Jl I
சைவப் பெருமக்கள் .
3)||5ĪNICEF5 (1 PITTU ኧE
றந்ததாகும். காலம் : வாலயம் பேணப்பட்டு 湾
மகோற்சவ காலங்களில்
பு ஆற்றியதைப் பெருமையாக நினைத்துப் அருட்கடாட்சத்தினால் துலலிங்கமாகிய பட்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது. எனவே
எார்களையும் வனங்கி வாழ்த்துகிறேன்.
பர்களுக்கும் எனது வாழ்த்து உரித்தாகட்டும்.
|
தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி
தலைவர்
s
『
リーさーリー

Page 24
************ష్టి>******>'>**ష్కా
蝎
t
i
--
கயிலைக் குருமணி சாந்தலிங்க இரா
பேரூர் ஆதினம்,
வாழ்த்
தொன்மைமிகு பாழ்ப்பாணம் சேர் காரைத்
தன்னில் அருட்பொலிவாலே சாரும் அன்பர்
முன்னியது முடிக்கின்ற முருகவேள் நிருப்பு
சென்னிமிசை கொளுமன்பர் திருப்பணியை
அரிய தமிழ்தனையளித்த அறுமுகவேள் தி
புரியும் செந்தமிழாலே போற்றி செய்யும் நி
உரிமையுடன் கருவறையில் ஒருமித்துப் பே
பரிவுடன் செய் திருக்குட நீராட்டு விழாப்பணி
கந்தபுராணம் ஒதிக் கனிவுடன் நல் விரதங்
சிந்தை வளத்தால் புரியத் திக்கரையில் எ
புந்தி மகிழ்ந்தேத்தடியார் பூசனையேற்றருள்
சொந்தமெனக் கொண்டாடும் தூய மனத்தி
தன்னளி சேர் தமிழ்க்கடவுள் தமைப்பணிய
எண்ணிய வெல்லாம் முடிய இனி தருளித்
புண்ணியம்சேர் பணிசெய்வோர் பூசனை செ
துண்ணியம் சேர்கருவறையில் களித்தோத
பொன்பால சந்தரத்தின் புனிதமிகு பணிவா
அன்புசேர அறநெறியில் அன்பரினம் திக்கன்
பொன்புகழ் போகமும் பெற்றுப்பொலி குடும்
இன்னிசைபேர் அருட்பாடல் இசைத்திடுவார்
 

تLتق_|
స్కో
திருப்பெருந்திரு 游 * மசாமி அடிகளார் கோயம்புத்துார் 10 துப்பா 岛
திக்கரையாம்
க்குள் வழங்கி
பணியைச்
வாழ்த்துகிறேன்
க்கரையில்
ருக்கூட்டம்
ாற்றிடவே
i &lյTլք
ழுந்தருளி
முருகன்
னர் வாழி
பும் திருக்கூட்டம்
திக்கரையில்
ந்தமிழாலே
வாழ்த்துகிறோம்
p:E
பத்தினர் வாழ்க
பண் வாழ்க

Page 25
s
శళ్కి*********్యచ్లోడ్డకట్టి
== ""; శిక స్క్రిక:
செஞ்சொற் செல்வர் ஆ ஆச
ք-Ա551III եւ Iվbճ1III Ա
மருவாய் மலராய்
கருவா பயுயிராய்க்
குருவாய் வருவா
ழந் நியூ நாட்டில் தரிரு நிறைந்த
விளங்குவது காரைநகர். கருண்ைபுள்
நிறைந்த இத்திருவூரில் கந்தவேள் பெருமாறு
LL SYtMMMOcctLLLSL S TTTLL TT T
போற்றுதற்குரியது. நிக்கரை முருகன்
அறியாதவர்களில்லை. மலர்த் தண்டிகை
முழங்க திம்மரை முருகன் திருவீதி வ
மெய்மறக்கச்செய்யும், இத்திருக்கோவிலில் அ
ஆறுமுகப் பெருமான் அள்ளித் தருகிறான். ஆ செலுத்துவது கடமை எனக் கூறும் கந்த
யாமும் ஆனந்தம் கொள்வோம். இத்திருக்
அபிமம்:Iட்பட்டு, அன்னம்பாலிப்பதற்கு பெ
பொலிவு பெற்று மிளிர்வது பெருமை தரு
இத்திருக்கோவிலில் பல தடவை ஆன்மிக கிடைத்தது. என்னை ஆற்றுப்படுத்தும் அன்
அப்பாக்குட்டி அவர்கள் இந்திருத்தலத்தி சிறப்பைச் சொல்லி |கிழ்வார்கள். நீது அ
திருவருள் மேன்மை போற்றுதல் எம் கடை திருவருள் மேன்மையை எடுத்துரைப்பதற்கு பாராட்டுக்குரியது. எல்லாம் வல்ல முருகப்
அனைவருக்கும் எனது நல்வாழ்த்துக்களை
"யாவர்க்குமாம்
. ... ."s - الـ_r =عT أما علي ستها స్టాక్ట*<శశిక*షశశికళ ఇళిక కళఇకశోళఇళిక
(24
 
 
 

TTA ALALAA AA AA AALLLLAe AALAAA AA ATLLqLAAS ATA AAAA S A LLLASAeT AA AALTAS AAAAA AAAA AAA
########## リ శ్లోడ్ కికశక్తకన్స్
றுதிருமுருகன் அவர்களின்
யுரை
புளதா பயிலதாப்
மணியா யொளியாய்க்
கதியாய் விதியாய்க்
யருள்வாய் குகனே
-கந்தரனுபூதி
தெ பப் வியப் புரியாக
ாமும், கடவுள் பக்தியும் றுக்குப் பெரும் கோவில் 叶
சய்து காத்துவருவது
திருத்தலம் என்றால்
கட்டி மங்கல மேளங்கள்
ரும் காட்சி ஒருகணம்
புன்னதானத்துக்குக் குறைவில்ைை.
அவன் திருவடிக்கு எம் உழைப்பில் காணிக்கை
ன் அடியவர்களின் உளநிறைவைக் கண்டு
கோவிலில் வானுயர்ந்த இருவாயில் கோபுரம்
ருமடம் கட்டப்பெற்று திருக்கோவில் பெரும்
ம் பெய்தியாகும்.
அருள் உரையாற்றும் பேறு அடியேறுக்குக்
னை சிவத்தமிழ்ச் செல்வி கலாநிதி தங்கம்மா ல் பலதடவைகள் தெய்வீக உரையாற்றிய
கன்ற உலகம் உள்ள திக்கரை முருகனின்
Dயாகும். அவ்வகையில் திக்கரை முருகனின் அறிஞர்கள் பர அழகான மலர் வெளியிடுவது பெருமான் நல்லருள் பாலிக்கப் பிரார்த்தித்து
க் கூறி அமைகிறேன்.
இன்னுரைதானே'
ஆறு திருமுருகன்
i
* 嵩
AA eA ALALA TAAA eA AA AAAALS TeSMAAAA AAAA AA LL L AeALAAA TATST LL TLAeTSALLLSA AAAAAS A SLLLL LLLTTS LAeS AAA AA SLSL LLASAAAAAS リやキリ

Page 26
ஆலய அறங்காவலர், திரு
திரு சி. க. பொன
ஆசிச் (
கந்தன் பாத மலங்களில் தம்மை முழுமையாக அர்ப்பவித்து வந்த யாசிநாதர் இழந்த கள்ை பார்வையை மீண்டும் பெற்றதும், முருகன் கருணையை வியந்து கோயில்
3 | 3)LLIġbġal fil ET30) LILL-ILLI ġEJ:13 IT [1].
அந்த ஆப்பமே இன்று புனருத்தாரனம் செய்யப் பெற்று புத்தம் புதிய ஐந்து தள இராஜகோபுரத்துடன், நிமிர்ந்து, மிளிர்ந்து அடியர்களை வரவேற்று நிற்கின்றது
யாசிநாதர் பரம்பரையில் உதித்த சிதம் ரப்பிள்ள்ை அவரின் பின் கனகசபையின் சகோதரரான கந் ஆகியோரின் காலங்களில் முருகனுக்கு முறை காலகாலங்களில் பல முறைகள் குடமுழுக்கு
மேலும் திருச்செந்தூர் முருகனின் அமைப்பில் 51 திரு. எஸ். கே. போன்னம்பலம் அவர்களா கும்பாபிசேகம் நடந்தேறியது.
டாக்டர் திருநாவுக்கரசு அர்ைகளின் காலத்தில் நிறைவேற்பிவிட வேண்டுமென்ற ஆர்வத்தினா இலண்டனில் ஒரு திருப்பணிச் சபையை உருவா புதல்வரையே தலைவராக நியமித்து இங்கு படையை நிறுவித் திருப்பணிக்கு வேண்டிய நிதி திரட்டுவதற்கான பணியில் ஈடுபட்டு வெற்றியும்
அவர் அத்தோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல் இராஜகே ஆர்வத்தினால் நல்லுரில் அமைந்திருக்கும் உ அகத்தின் திட்ட முகாமைத்துவ மதியுரை ஆலோசனையையும் பெறுவதற்கான ஒழுங்கு:
கோயில் வேலைகளில் அனுபவமும் நிபுணத்து S.S. மகேஸ்வரன் அவர்களிடம் பஞ்ச தள இரா
தாம் பொறுப்பேற்ற பணியை திறம்படச் செ குறிக்கோளுடன் செயற்பட்ட திரு. மகேஸ்வர வரவழைத்து அவர்களின் நிபுனத்தவத்துடன் இர
சிற்பங்களும் இந்தியச் சிற்பி திரு புருஷோத்த
(
 

L TSAAAAS SLLLSLS T AqAASM TT LLLLSTSSSS SSSSA SSSLTLLL SLLL L SSS SuSS SMLSK S A AAAL LLLLSLSeS S AAAA SAAAASAeLMSSS S S A eTASs
ப்பணிச் சபைத் தலைவர்
ர்னம்பலம் விடுத்த
செய்தி
.
R
கப்படை, அவர் மகன் டாக்டர் திருநாவுக்கரசு, தையா, பின் கந்தையாவின் புதல்வர் நடராசா }ப்படி திருப்பணிகள் சிறப்பாகச் செய்யப்பட்டு
விழாக்களும் நடந்தேறின.
ரக்கப்பட்ட ஆறுமுகசாமி விக்கிரகம் சட்டத்தரணி ல் தருவிக்கப்பட்டு அதற்கு 1975ம் ஆண்டு
f
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திருக்கோபுரத் திருப்பணியை
ல் புலம் பெயர்ந்து வாழும் எம்மூர் மக்கள்
க்கி அதற்கு டாக்டர் திருநாவுக்கரசு அவர்களின் அனுப்பினர். அவர் இங்கு ஒரு திருப்பணிச்
நியை உள்ளுர், வெளியூர், வெளிநாடுகளிலும்
பெற்றார்.
புரம் திறமையாக அமைக்கப்பட வேண்டுமென்ற ; ருத்திரா பொறியியல் கட்டடக்கலை மதியுரை சூர் திரு. உருத்திரலிங்கம் அவர்களின் ளையும் மேற்கொன்டார்.
வமும் பெற்ற அருட்கலைத் திலகம் அராலியூர் ஐகோபுர நிர்மாணப் பணி ஒப்படைக்கப்பட்டது.
ய்து முடித்துக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ன் அவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து சிற்பிகளை ாஜகோபுரத்தைப் செவ்வனே செய்து முடித்தார்.
மன் அவர்களால் சிறப்புற அமைக்கப்பட்டன.
stral a¬ -5 P = a ... ..." து
--
*

Page 27
SLSTAA hAhA hA AA LASAAA AAAA T ATLqLSAAAA AAAA AAAALL LTASqAAA A hA ALqTeSAAAAAA A hA MALTLSqAAAAAAAA AAAAS 2مص եծ Հ "Q- www "Q- \'\ KJ LeeeLeqA LALLqLLBee LeLeA iBe eqe LBDu eeqArr eLeDeqeiAiA Ae eqq
ջ
இத்திருப்பணிக்கு அடியார்கள் பலரும் ஊக் என்றால் மிகையாகாது.
Կ
இக்காலப் பகுதியிலேயே ஆறுமுகசாமி தெற் கிணறு ஆகியவற்றை அமைக்கத் தாமாகே பணிகளையும் செவ்வனே செய்து முடித்துள்ள S. அமர்ந்துள்ள வைரவப் பெருமானுக்கு உகந்: இருந்த குறையைக் குறிப்பிட்ட சில அன்பர்க அழகான சித்திர வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய கைவண்ணத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் இவ்வாலயத்திற்கு வருகைதரும் அடி உகந்த இடம் இல்லாத குறையை உணர்ந்த 8 உதவியுடன் அவர்களது முயற்சியால் ஒரு சி S இருந்த பெருங்குறையை நிவர்த்தி செய்துள்ள t பட வேண்டிய ஒன்றாகும்.
3. மண்டப நிரமாணப் பணிக்கு இந்து இளைஞர்களு பல வழிகளிலும் அளித்த முன்னாள் இந்து கல அவர்களின் பணி மகத்தானது.
கோபுரத் திருப்பணிக்குத் தேவையான நிதி S திரு. சிவா மகேசன் அவர்களுடன் சளைக்காம சேகரிக்க உதவிய அன்பர்களை இங்கு நிை
மேலும் தேர் முட்டிக்கு அருகாமையில் செ விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோளை ஏற்று மிகவும் பெரிய அளவிலான பங்கைப் பொது வீதியு குகனேச சர்மா அவர்களின் மனப்பாங்கு போ
நன்றி நவிலல் வெறும் வாயுபசாரமாகவே அ தோன்றினாலும் அவ்வாறு கூறும் சம்பிரதாயம் விதத்திலும் இத் திருப்பணியைப் பூர்த்தி ெ எமது நன்றிகள் உரித்தாகுக.
திருப்பணி வேலைகளைத் திருப்திகரமாகச் செ பொருத்தமான சந்தர்பங்களில் வழங்கி, எல் { செயற்பட்ட கோபுரத் திருப்பணிச் சபையாரு ; எண்ணிச் செயற்பட்ட கோபுரத் திருப்பணிச் சபை அவர்களுக்கும் திக்கரை முருகன் திருவருள்
கும்பாபிஷேகப் பெருவிழாவை அடுத்து இனி பூர்த்தி விழாவிலன்று அறிஞர்களின் அரிய கரு வைக்கப்படும் இச்சிறப்பு மலரை ஆக்கி மலராசிரியருக்கும் இதை வர்ணமிகு வடிவில்
! அன்பர்களுக்கும் திக்கரை முருகன் அருள் ப y: திக்கரை முருகன் திருவருள் ုဒ္ဓိန္ဒီ சிதம்பரப்பிள்ளை கந்தையா பொன்னம்ப ရှို့ီဖို့ ஆலய அறங்காவலரும், கோபுரத் திருப்பணிச் အို့ဝှို့%
Srts 戮
ఘీళ్లు 保でややご之冬笠\ーなど4 LATATSAALAAASA JAAS ShA AL AAAA AAAAS MT MLASLTqASqAAA AhASAS s リリ VQY ÇASva-v`s LBYSLeLeq LeeeL LL LLL LLLLLLLLJeSeeLeiqSqS Leee L LLLLLLLLYSaLq LLe LJqYeSLeLqSq
(26

கமும், பெருமளவு நிதி உதவியும் வழங்கினர்
கு வாசல் கோபுரம், வசந்த மண்டபம், கேணி, வ முன் வந்த அடியார்கள் அவையனைத்துப் ர்கள். அத்தோடு ஆலயத்தின் ஈசான மூலையில் த கட்டடம் அமைக்கப்படாமல் நீண்டகாலமாக ளினது பேரார்வத்தினால் ஒரு சிறிய, ஆனால், ஆலயம் மிகவும் சிறப்பாகச் சிற்பி மகேஸ்வரனின்
யார்களுக்கு அன்னதானம் வழங்குவதற்கேற்ற களபூமி இந்து வாலிபர்கள், பல பரோபகாரிகளின் றந்த மண்டபத்தை உருவாக்கி ஆலயத்திற்கு னர் என்றால் அவர்கள் பணி போற்றப் பாராட்டப்
நக்கு ஊக்கத்தையும் தம்மாலான உதவிகளையும் )ாச்சார அமைச்சர் திரு. தியாகராசா மகேஸ்வரன்
யைச் சேகரிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகித்த ல் அவர் சென்ற இடமெல்லாம் சென்று நிதியைச் னவு கூறாமல் இருக்க முடியாது.
ல்லும் பாதையை அகலமாக்க வேண்டுமென ) பரோபகாரத் தன்மையுடன் தமது காணியில் டன் இணைக்க ஒப்புதல் வழங்கிய பிரம்மபூரீ ற்றுதற்குரியது.
அமையுமென எண்ணி வாளா இருப்போமெனத் தவிர்க்க முடியாது என்பதை உணர்ந்து எல்லா Iசய்ய உதவிய அடியார்கள் அனைவருக்கும்
யற்படுத்த ஆக்கபூர்வமான ஆலோசனைகளைப்
லா வகைகளிலும் அனுசரணையாக இருந்து
க்கும் விசேடமாகத் தம் சொந்தக் கருமமாக
ப் பொருளாளர் திரு. இராமலிங்கம் திருநாவுக்கரசு
Éở Fu JLDIT&bjö &ÓL (BLb.
தே நடந்து நிறைவு பெற்ற மண்டலாபிஷேகப் ந்துக்கள் அடங்கிய ஆக்கங்களுடன் வெளியிட்டு
அடியார்களின் கரங்களில் மலரச் செய்த வடிவமைக்க அனைத்து வழிகளிலும் உதவிய ாலிப்பாராக.
பெற்று நலமுடன் வாழ்வோமாக
lub
சபைத் தலைவரும்.
AAA AAAASAMSALqLeAAhATAMALSqqLeSAA AMSAMALALASSAAAAAALA AAAAASAMAL LT SALALAA AAAAASMSATLqAASAAAAAAA AAAAASAS eLL LqLBB e LeLeeLL LeeeLee iqL LYB eSqqLeq qe iqLeSqeLiL LeO qLBSLzeSqeqiiq qe eqeLiLS eeSqeLiLiq qe qLTLSSSqeqSq
i
s
s
i
i
s

Page 28
-- -- أ – قد قاعدة لغة لا يع =="#n =="ت" 트. I a.r a = 31.5:۔ ri ,
演
്
திக்கரை முருகன் திருப்பணி
சட்டத்தரணி திரு. எஸ். கே.
ஆசிச்
இந்து சமுத்திரத்தின் முந்து எனப்படும் இல் சிகரமாக விளங்கும் பாழ் நகரின் மேற் அழைக்கப்படும் புண்ணிய பூமியில் மூர்த்தி, தி அமையப் பெற்ற பெருமை மிக்க புண்ணி சிதம்பரம் அமைந்துள்ளது. இவ்வாறு எல்லா வளர்ந்துள்ள அந்தப் பூமியில் நிக்கரை அமைந்துள்ளது. எமது குலதெய்வமாகிய இ வரும் அடியார்கள் எல்லோரும் அன்று செழிப்பாகவே இருக்கிறார்கள். இந்தப் பழம் மனமுருகி வழிபடும் அடியார்கள் இம்மைப் ட அடைவர்கள் என்பதில் மிகையாகாது.
இக்கோயிலில் ஆறுமுகப் பெருமான் வ இல்லாத குறையை நன்கு உணர்ந்த (அன் குடும்பத்தை நாடிய பொழுது நாம் தென்னி திருச்செந்தூரில் வீற்றிருக்கும் ஆறுமுகப் செய்யப்பட்ட திருவுருவங்களை இங்கு கொண் செய்தோம்.
தந்தையின் சிவப்பணியைத் தொடர்ந்து பு அன்பளிப்புகளுடன், கோடிக்கணக்காக சேகரி குறைபாடுகளை அதாவது இராஜ கோபுரம், எ மற்றும் பழமை வாய்ந்த சந்நிதானங்கள் அ6 பொலிவுடன் காட்சி கொடுக்கும் படியாகத் செய்வித்துள்ளார்.
அருள் பூத்துத் திகழும் திக் கரை மு தேவசேனாதிபதியாகவும் மூவுலகை ஆளுப வரதனின் மகாகும்பாபிஷேகம் நடைபெறுகின்
வனப்புடன் மனமகிழ்ச்சி உண்டாக்கும் வன சூழ் நிலையில் சகல மக்களும் சாதி, மத தேவன் என்ற பொன்மொழிக்கு இணங்க எல் கண்டு தரிசித்து அருள் பெற்று உய்வார்கள்
சுபம். வ
#s == ""; * === ٹاظ Ti == - - "[ =d =="تی"ق
6
 
 

KKKSAS TTTAKTS KKSALASLTS JSASALLLS AASASASASA LALLS AAAA AAT LLL S S A eAeK "هيتي==
#چي 3
■
4. မျိုး၊
ီကြီး y .
s
ச்சபை (கோபுரம்) போஷகர்
பொன்னம்பலம் அவர்களிள் செய்தி
Wங்கைத் தீவின் வடபால் கே காரைநகர் என்று ரத்தம், தலம் ஒருங்கே
LILI T5)LDT3T F Liġieġ lil ச் சிறப்புகளும் ஓங்கி முருகன் ஆலயம் ம்முருகனை வழிபட்டு ம் இன்றும் செல்வச்
மை வாய்ந்த முருகனை Jiii) 53)ĠJTLI IL I LDJ JJĠĠI LIJLI LI LI 50)631 LL | Li
iளி, தெய்வானை சமேதராக எழுந்தரவி 1றைய தர்மகர்த்தா திருநாவுக்கரசு எனது ந்தியாவில் ஆறுபடை வீடுகளில் ஒன்றாய
பெருமான் அமைப்பில் ஐம்பொன்னால் டு வந்து கோவிலில் வைத்து கும்பாபிஷேகம்
கன் சிவா மகேசன் அவ்வூர் மக்களின் த்த பணத்திலிருந்து கோயிலில் இருக்கும் ழுந்தருளி மண்டபக்கோபுரம், தீர்த்தக்கேணி,
னைத்தையும் புனருத்தாரணம் செய்து புதுப்
திருப்பணி வேலைகள் பாவும் திறம் பட
முருகன் அருட்பெரும் தெய்வமாகவும் வராக விளங்கி அருள் பாலிக்கும் கலிபபுக
瓯l,
iணம் இத்தலம் மிளிர்கின்றது. இன்றைய வேறு பாடு இன்றி ஒன்றே குலம் ஒருவனே லோரும் தவறாது இக்கும்பாபிஷேகத்தைக்
IT |
கணக்கம் ኪኴm

Page 29
గళకళకళకళకళ 答リ 基
ኧዞ..
ஆலய பரிபாலன
எஸ். வி. முரு
ஆச
LI JIJ JEJÍT EG7IIII திக்கரை பக்தர்கள்
பரமசிவன் கனே
ஈழம் என்னும் இலங்காபுரியின் வடபால் அணி
என வியந்து அழைக்கப்படும் யாழ்ப்பான திசையில் அமைந்திருப்பது காரைநகள். இந்ந கிழக்குத் திசையில் அமைந்திருப்பது
இக்கிராமத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்பும் பெருை
சமேத ரீசுப்பிரமணிய பனாமி திருக்கோப
இவ்வரில் சைவமும் தமிழும் தழைத்தோங்
வர்த்தகம், நீதி என்ற வளங்கள் மேம்பாட்(
பழங்காலந் தொட்டு அதிக பற்றுள்ள முழு நாட்டின் பயங்கர சூழ்நிலையிலும் முக்கார சிறப்புற நடைபெற்று வந்துள்ளது. அதனால் முந்நிலையில் சிறப்புற வாழ்ந்து வருக
மஹாகும்பாபிஷேகங்கள் சிறப்புற ந மஹாகும்பாபிஷேக பெருஞ்சாந்தி விழா : 18ம்நாள் (2008) சிறப்புற நடைபெற்று விடுபட்டு அமைதியான வாழ்க்கை அமை
சுப்பிரமணிய சுவாமியை வேண்டுகிறேன்.
துஷ்ட நிக்ரக
 
 

擎
முன்னாளர் தலைவர்
கேசு அவர்களினர்
யுரை
பி கந்தா போற்றி!
3) காப்பாற்றும்
போற்றி!
10மந்த வீனா கானபுரம்
நல் நபரின் மேற்குத்
1ளில் சூரியன் உதிக்கும்
Tபியூமி என்னும் கிராமம்.
Iயும் வாய்ந்த திக்கரை பூரீவள்ளி தேவசேனா
பில் அமைந்துள்ளது.
ங்கி உள்ளது. ஆதலால் கல்வி, விவசாயம். டுடன் விளங்குகின்றன. இங்கு வாழ் மக்கள்
நக பக்தர்களாக சிறந்து விளங்குகின்றனர்.
பி பூசைகள் ஆகம விதிப்படி காலந்தவறாது ல் இங்கு வாழ் மக்கள் சகல துறைகளிலும் கின்றார்கள். இரண்டு சகாப்த காலமாக டைபெற்று முடிந்து மூன்றாவது கால ார்னமங்கள சர்வஜித் வருடம் தை மாதம் எல்லாவகைத் துன்ப துயரங்களிலிருந்தும்
பப் பெற்று சிறப்புற ாைழ எல்லாம் வல்ல
சிலர்ட்பரிபாலனம்'
க்க
S.V. முருகேசு களபூமி
காரைநகள்
-- ai F Tڈ, 3 = قيمق"ga "T. Jon _gF===g_مِ == آئ=#" + r *శస్*************ggశకష్ట్యాచ్ల్వోత్థ్య

Page 30
3-2. J. L.'s e.t....." *S********్క్వర్తిస్క్రి.
கோபுரமாக உயர்
சிவா திருநாவு
நமது முன்னோர் ஆண்டாண்டு காலமாகத்
தொடர்ந்து கண்டுவந்த கனவொன்று இன்று மற்றும் பல
LPIE eli 33| | | | Tj I alf G: செய்யப்பட்டிருப்பதையிட்டு நாம் மகிழ் இன்னல் புளும் இடர்களும்
ம்ெமை எத ஆழ்நிலையில் காரைநகர் களபூமி மக்கள் பஞ்சதளக் கோபுரத் திருப்பணியை நிை மக்களின் சமய பாரம்பரிய சரித்திர ரட் அன்பந்துள்ளது எனலாம்.
அருள்பல புரிந்து அரவணைத்துக் கொக இந்திருப்பணி இன்று நிறைவேறியுள்ளது : Iெரிவழங்கும் வள்ளல்கள். ՃMեմայ Ա.IIt G கரம் கொடுப்பதை வலது கரம் அறியாது வாழும் பெருந்தகையாளர்கள் இரு ! ள்ேளலுக்கு நிகராகி விட்டார்கள். இவர்கள் பல புரிந்த திக்பரை முருகனின் பாதாரவி வேலைகளுக்குத் துணை நின்று கம்பிரமா பணியினை நிறைவேற்றிவிட்டார்கள்.
ஆலயத்தின் திருப்பணியில் இறங்குவதற்கு வரவேற்கும் பண்பாளர்கள் நிIது அன்டாளர், இல்லை என்று
சொல்லாமல் அள்ளிக் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன்.
இராஜகோபுரத் திருப்பணிக்குப் பிள்ளையர் சுழி எப்படி நிறைவேற்றுவதென்ற கேள்விக்குறி அன் மறைப்பதற்கில்லை. பலகோணங்களில் ே எவ்வளவுதான் கொடுக்கப் போகின்றார்கள்? இருந்தது. இவை எல்லாம் திம்கரையான் மீது கொண்டிருந்த பேரன்பின் ஆதங்கமாகும், திம்க நிவர்த்திக்கு
வழிவகுத்ததாகப் உறுதுனையாகிவிட்டது.
Lalj
நமது மக்கள் இன்று பாதும் ஊரே என்ற பிருகின்றார்கள். நிருப்பணி வேலைகளுக்கு நிதி ; "பிரான்ஸ் உட்பட இன்னும் சில நாடுகளில்
'>**************************
(2.
 

யூ துே..இ يت" يداه تية يتيح تجنيتسع جية Et_: -_t ترقابة = كلية فقد ودالية "تحية يعية تيرت" س = يقة
**********ృత్తిస్క్రిస్ట్రీ
“ந்த உள்ளங்கள் 器
❖ኮ.. | t
s என்டிருக்கும் எம்பெருமானின் நிருவருளால் t
க்கரசு மகேசனர்
க் திக்கரை முருகன்பால் Tபூெமி மக்களினாலும் II லும் நிறைவு }ச்சி அடைவோமா. நிர்நோக்கியுள்ள ஒரு முருகப்பெருமானுக்குப் Dவேற்றியிருப்பது நமது ஒற்கே பெருமைதருவதாக
காரைநகர் மக்கள் சமயம், தமிழ் என்றால் காடுப்பதை இடது கரம் அறியாது. இடது என்ற முது மொழிக்கு முன் உதாரணமாக ப்ளினாலும் அள்ளி அள்ளி வழங்கி பாரி தமது வேதனைகளை எல்லாம் அற்புதங்கள் ந்தங்களில் சமர்ப்பித்துவிட்டுத் திருப்பணி னே இராஜ கோபுரத்தை அமைத்துத் தம்
எவரும் தயங்கியது இல்லை. வந்தாரை கள் அகமும் முகமும் மலர்ந்து வரவேற்று கொடுத்தார்கள் என்று பெருமையாகச்
போட்டபோது இப்பெருங் 60கங்கரியத்தினை பர்கள் பலரின் முகங்களில் காணப் Iட்டதை 1ள்விகளும் எழுந்தன. கொடுப்பார்களா? என்ற கேள்விகளுக்கும் குறைவில்லாமல் அன்பர்களும் அடியார்களும் தொண்டர்களும் ைேர முருகன்ே மனங்களில் இருந்து சந்தேக
கூறியதும் திருப்பணி ஆரம்பிக்க
ாறு உலகின் பல நாடுகளிலும் வசித்து யுதவிகோரி இங்கிலாந்து, கனடா, ஜேர்மனி, வசிக்கும் நம் உறவுகளை நாடியபோது

Page 31
அவர்கள் எல்லோரும் திருப்பணி நிறைவேறிய கண்டு என் மனம் நெகிழ்ந்துவிட்டது. புலம் மகிழ்ச்சி தந்தது.
வெளிநாட்டிலுள்ள நமது மக்களுக்கு நிகராக இலங்கையிலுள்ள எமது மக்கள். திருப்ப போதெல்லாம் மனத் தளர்வு இல்லாமல் தட பசுமை கலந்த நினைவுகளாய் இருக்கும்.
திருப்பணிக்காக இரண்டு குழுக்கள் செயற்பட் இலண்டன் திருப்பணிச்சபை. மற்றது கோ அமைப்பு வேலைகளைக் கவனிப்பதற்கானது செயற்பட்டமை வேலைகளைத் துரிதப்ப( தன்னலமற்ற பணியாற்றிய திருப்பணிச்சபை நன்றியினைத் தெரிவித்துக் கொள்ளுகி பெருவள்ளலாக எழுந்தருளியிருக்கும் தி: கிடைக்கப் பிரார்த்திக்கின்றேன்.
திக்கரை முருகனுக்கு இந்த நுாற்றாண்டி இதுவாகும் என்பதனைப் பதிவு செய்வ நுாற்றாண்டைத் தாண்டிய கனவு நிறைவேறு நாம் என்ன செய்தோம் என்பதனை வருங் இந்த இராஜ கோபுரம் வானுயர்ந்து நிற் பெற்றுப் பெரும் பேறடையத் திக்கரை முரு
கோபுரக் கும்பாபிஷேக விழாவுடன் திக்கள் மூன்று வெளியீடுகள் மலர்ந்துள்ளன. அை
திக்கரை முருகன் திருத்தலப் பாமாலை. அவர்களினால் பாடப் பெற்ற நுாறு அந்தா
முருகன் புகழ் பாடும் ஐயர் அவர்களின் இறுவெட்டு இசைநாடாவை முன்னணிப் பா தமது இனிய குரலில் பாடியுள்ளார்.
திக்கரை முருகன் கோபுர தரிசனச் சிற அறிஞர்கள், ஆய்வாளர்கள், முருக பக்தர்ச உட்பட பலரது விடயதானங்களுடன் அறிவுக் பாதுகாத்து வைக்கவும் வேண்டிய அரிய
ஐயர் அவர்களின் பாடல்களிலிருந்து:
திக்கரை முருகன் திருவடி போற்று, அ எனும் வரியினைச் சுட்டி என்னுரையினை
 

ாக வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் இருந்ததைக் பெயர்ந்தாலும் மனம் பெயராமல் இருப்பது
நேசக்கரம் நீட்டிய பெருமைக்கு உரியவர்கள் ணி வேலைகளில் பணத் தளர்வு ஏற்பட்ட Dமாலான உதவிகளைச் செய்தமை என்றும்
டன. ஒன்று நிதி திரட்டுவதற்காகச் செயற்பட்ட யில் புனருத்தாரணம் உட்பட இராஜகோபுர து. இந்த இரண்டு சபைகளும் ஒன்றிணைந்து டுத்தச் சாதகமாய் அமைந்தது. இப்படித்
அங்கத்தவர்களுக்கு எனது மனப்பூர்வமான ன்றேன். இவர்களுக்கு அருட்கருணைப் க்கரை முருகனின் அருட்பார்வை என்றும்
ல் நாம் செய்யும் முக்கியமான திருப்பணி தில் நாம் பெருமையடைவோமாக, ஒரு வது பெரிய விடயமாகும். எமது சமயத்திற்கு கால சந்ததியினர் பார்த்துப் பெருமைப்பட கும். கோடி புண்ணியத்தை நமது மக்கள் நகனின் இராஜகோபுரம் அருள்பாலிக்கும்.
ரை முருகன் புகழ் பாடவும், புகழ் பரவவும்
6UT6)6OT:
யாழ்ப்பாணம் பிரம்மபூரி. ந. வீரமணி ஐயர் திக் கீர்த்தனைகள் அடங்கிய தொகுப்பு.
பாடல்களில் பன்னிரண்டினைக் கொண்ட டகி கலைமாமணி பூஷணி கல்யாணராமன்
ப்பு மலர் இது கும்பாபிஷேக மலராகும். 5ள், சிவாச்சாரியார்கள், சமயப் பெரியார்கள்
களஞ்சியமாக வெளிவந்துள்ளது. படிக்கவும், பொக்கிஷம்.
அக்குருபரன் அள்ளியே தருவான் முடிக்கின்றேன்.

Page 32
i
i
R
i
i
i
s
s
i
Yow erra5
درهاحت ۹ ajara ya
w =ణ్కాతా (7yp =ూభాar 7
qAiq LqAAeqqLqLqL qq qAAAAAAAAqLqL qLq qATqALqL qq qASAAALq (7 c> ۶ ترجمے حے یہ 7 تحقعتے ፖታa ←ö
பைந்தமிழைச் சைவ போற்றும் ஊராம் தி முருகா போற்றி
கவிஞர் (அமரர்) அதலை இர
விண்முட்டும் கோபுரங்கள்வளர்ந் வியப்பூட்டும் ஆலயங்கள் பலவி பண்பட்ட சான்றோர்கள் வாழு
பலர் போற்றும் நன்நகராம் கா6 எண்ணரிய சிறப்புமிகு திக்கரை எழிலோங்க முருகனுக்குக் கோ எண்திசையும் சென்றுபொருள் F
ஏற்றமுட னொண்டாடி வருகின்ற
வணிகர்கள் உழவர்கள் வாழு
வனப்போங்கு திக்கரைநன் மக்க பணிகளையே கடமையெனப் ெ பண்பட்ட சீலமிகு சான்றோராவ கனிவுடனே பேசியன்பாய்ப் பழக கண்ணியத்தைக் கடைப்பிடிக்கு இனிதுறவே பிறர்வாழ எண்ணி
ஈத்துவக்கும் ஈகைமிகு வள்ள
கார்முகில்கள் கூடிமழை பொழி கழனியெல்லாம் உழுதுபயி ரிட யாருமிங்கே வானத்தைப் பார்த்( ஆழ்கிணற்றுநீராலே பயிர் செய் பார்சுற்றிப் பொருளிட்டி மக்க ெ பைந்தமிழைச் சைவத்தைப் பே சீர்மேவு செல்வ வளம் கொழிக்
திக்கரை யென்றுரைக்கின்ற புை
சைவத்தைத் தமிழ்மொழியை இ சரிநிகராய்க் காத்துவக்கும் மக்
பாவத்தை உளத்தாலும் நினை
qSLiq qqAeTAASLqL qL LqLAq qA AqLqL qqi qAASLALqqqqq qqqq qAA qLqqqq qAAAAAAAA W Yu •433 */ =卒★ 7 aya era a Ø7 YZV er SS 『』

؟ ܦgܠSܒܗ݈ܝ ܘܬܶܦܠܸܠ%ܒܗ ܡܶܠܓ̇ دهید؟ حت محلودگی لاج "ح" و حالیکپلاحت ماه جیکوی جمه 刃マryッ一rwプz,%-みえでのエ*高ラエお斉ラエかすゞラエみcm
த்தைப் க்கரை
TITLDs
ந்தே ஓங்கி
மைந்த கின்ற
ரை சார்ந்த
யில்
யில் கட்டி
Fட்டும் மக்கள்
3ார்கள்
கின்ற
B (O6T6)6)Tib
பாறுப்பாய்ச் செய்யும் TÜ
கி யென்றும் ம் மேலோ ராவார் B6(3}
u)T6) TÜ
ந்திட் டால்தான் வே கூடும்
தங் காது
வார்கள்
T6)6)ITLD
ற்றும் ஊராம்
கும் ஊராம்
த ஊரே
ருகண் னாகச்
ளெல்லாம்
தி டாத
K.
ko
NX
a
qqAeASYAqiqeAeAYAAqAqAAeAqiqiq AAqiLiq AAqAqL میلادی
-లాశా~7%-సా~77-సో***?>>******?? చెప్లాస్గఢ్క
SS };
ييلاجه مع
w
i
s
i i

Page 33
/
:
i
i
பக்குவத்தைப் பெற்றிலங் ஆவலுடன் ஆன்மீகம் தன் அள்ளிப்பொருள் வழங்கு
மேவுபுகழ் செழித்தோங்கு மிடுக்குடனே வாழும்மக்க
காரைநகர் களபூமி தனிே கணக்கின்றித் திகழ்கின்ற காரைநகர் மக்களெலாம் கனித்தமிழை கண்போலே யாரிடமும் குறைகாண மு யாவருமே நெறிவழியில் ஊரெல்லாம் ஒருகுடும்பம் உறவுமுறை கொண்டாடி
கண்பார்வை இழந்திட்ட கசிந்துருகிக் கண்பார்வை கண்பார்வை தந்தவரைக் கலியுகத்துக் கண்கண்ட உண்ணும்சேய் அழகதை உவப்பெய்தி மகிழ்தல்டே கண்பெற்றுக் களிப்படைர்
官!
கனிவுடனே முருகாநி! ம
தகவோங்கு பத்திநெறி ெ தகவாளர் முருகா! உன் மிகநல்ல இருகுதிரை வ மிடுக்குடனே உலாவரவே மகப்பேறே இல்லாத அன மகிழ்ந்திரட்டைக் குழந்.ை செகமதிலே உன்னைப்ே சிறப்பிக்கும் தெய்வமேது
மாலவனோ போற்றுகின்ற மனங்களிலே நிறைந்துை கோலவெழில் சிறப்பதை கொஞ்சுதமிழ் மொழியினி சாலமனம் மகிழ்ந்துவந்ே சந்ததமும் கொலுவிருக்கு நீலமயில் வாகனனே! ம நெறிவழியில் நிற்பதற்கே
 

கும் துாயோ ராவார் ளைப்ப தற்கே நின்ற தகையா ராவார் ம் திக்க ரையில் ள் பண்பே பண்பாம்
லா கோயில்
காட்சி காணிர் சைவத் தோடே } மதிக்கின் றார்கள்
pLQuJIT 6)JTOBI நிற்கின் றார்கள்
போலே எண்ணி த் திளைக்கின் றார்கள்
காசி நாதர்
தொழுது வேண்ட காண வைத்த தெய்வம் நீயே னத் தாயும் கண்டே பால் காசி நாதர் 3த காட்சி கண்டே கிழ்ந்து நின்றாய்
கொண்டு வாழ்ந்த தாள் பணிந்தே ாகன த்தை
உவந்த வித்தார் என வர்க்கோ தபெற அருளிச் செய்தாய் பால் வரம வித்துச் ம் உண்டு கொல்லோ?
முருகா! பக்தர் றயும் வேலா! உன்றன் னக் கூறுதற்கோ ரிலே வார்த்தையில்லை த திக் கரையில் கும் அழகே அழகாம் க்களென்றும்
அருள்வா யப்பா!

Page 34
"ع
i
வேல்தந்து மகிழ்வித்த உமையாள்
வெற்றிக்கு வித்தாக விளங்கும் வே: ஆல்போலே குடும்பமெலாம் தழைப்பு அருகிருந்தே அரவணைத்துக் காப்ப பால்பழமும் பன்னீரும் படைத்தே உ பணிந்தேத்தித் தொழுகின்றோம் அரு நூலறிவும் நுண்ணறிவும் தந்தே எம்:
நோய் பிணிகள் வராது காப்பா பப்
திக்கரையில் உறைகின்ற முருகா! ( தீமைகளைக் காக்கின்ற குமரா பே தக்கதுணை பாயிருந்தே ஈழமக்கள் தழைத்தோங்கிவாழவழி செய்வோய் மிக்கோங்கு புகழுடைய மேலோய்! மேதினிபைக் காக்கின்ற முருகா! டே நிக்கரையை வாழவைக்கும் தேவே! திருமுருகா! அறுமுருகா! போற்றி! ே
அதலை இராமன் அவர்கள் இறை முருகன்பால் பாடிய கவிதை இது. நி: கவிஞர் ஞாபகார்த்தமாக மதுரையி அன்னாரது குடும்பத்தினரும், கவிஞர்க அஞ்சலி செலுத்தினர்.
01.03.03 அன்று நடைபெற்ற
கோவில் இராஜகோபுரத்த விழாவின் ஆரம்ப கிரியைக அலுவல்கள் அமைச்சர் அE பா.உ. கசிந்து உரையாற்ற
 
 
 

| || Hill II
1 חלה.
தற்கே
T LI II IL IT!
ன்ேனைப்
நள்வா யப்பா!
;JLLI فتقيقي
LII ازي
போற்றி ாற்றி
போற்றி போற்றி ாற்றி
போற்றி போற்றி
2ண்டி சேர்வதற்கு முன்னர் நிக்கரை க்கரை முருகன் நிர்வாகத்தின் பார்பில் ல் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டபோது ளும், அறிஞர்களும் கலந்து கொண்டு
முன்னாள் திக்கரை முருகன் நிர்கான அடிக் கவி நாட்டு iளில் இந்து சமய விவகார ரர் தியாகராஜா மகேளப்ரைன்
ரிTரர்.
鬣 s "" :ܡ . قب *******************ష్కావ్లో
ಸಿದ್ಲಿ :
33)

Page 35
* 巽
* =
జా.” " و + "-"_"
F. జైకి ... କ୍ଷୁ
 
 

#**ఇ#క*ఇ########gg:##్వల్డ్:్యల్డ్స్టిక్య
i
鸭
s
ܫ̄ . - - - - - ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ميته الشيعة آئلg===قیقت یقL" === "یہ لم يعلن = سراجع ***********=####ఇకైక ####::

Page 36
i
s
s
ܕܒܢ ܘܢ؟
ته محمه اo'
1760
1870
1880
1885
1902
1925
1928
1930
1948
1953
1960
1974
1974
1975
ܠܶܝܠܥܡܢ ܘܪ"ܟܢܔܫܝ
芯今演
S ܠܸܒ ܘܢ؟ ca ay ܕܸܪܒ ܘܢ؟ CA S.
تحت نة تابسته از قحے محy تقسسه با تحته التy
வரலாற்றுட6 திக்கரை முருக
கொட்டில் போட்டு வேல் வழிபாட்டு
கார்த்திகேயப் புலவர் முருகப் பெரும
கனகசபை காசிநாதர் ஆலயம் அ
காரை கா. சிவசிதம்பர ஐயர் அ பாட்டுடைத் தலைவராகக் கொண் என்னும் நூலை இயற்றினார்.
புனருத்தாரணம் செய்து கும்பாபிலே
கனகசபை சிதம்பரப்பிள்ளை அறங்
கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
சிதம்பரப்பிள்ளை கனகசபை அறங்
கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
பிரம்மறி ந. வீரமணி ஐயர் திக்கரை ( இயற்றினார்.
கனகசபை திருநாவுக்கரசு அறங்கா
அளவையர் அருட்கவி சீ. வி திருப்பொன்னூஞ்சல் இயற்றினார்.
புனருத்தாரணம் முடிந்து கும்பாபிே
திருச்செந்தூர் முருகன் வடிவில்
ஆறுமுகசாமி விக்கிரகம் ஸ்தாபித்து சட்டத்தரணி எஸ். கே. பொன்னம்ட
LLqLqLLA q AqALALqqqLqqqAA qLqeAeiAq qqAAAAAAAAqLqAAA AAA アの? →aエマでアの“a☆マでブg/ン=みでリr*て7んーみでリマでアの
 

i
み*総素沈リかぶ。
ன வளரும ன் திருத்தலம்
டன் ஆரம்பம் எனக் கணிப்பு.
ான் மீது திக்கரைத் திரிபந்தாதி பாடியுள்ளார்.
மைத்து அறங்காவலர் பொறுப்பேற்றார்.
}வர்கள் திக்கரை முருகப் பெருமானைப் டு “திக்கரை நாயகர் மும்மணி மாலை”
ஷகம் நடைபெற்றது.
காவலர் பொறுப்பேற்றார்.
காவலர் பொறுப்பேற்றாள்.
முருகன் மேல் நூறு அந்தாதிக் கீர்த்தனைகள்
ாவலர் பொறுப்பேற்றார்.
iனாசித் தம்பி திக்கரை முருகமூர்த்தி
ஷகம் நடைபெற்றது.
அமைத்து இந்தியாவிலிருந்து தருவித்த து கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது - உபயம் 16) p.
2>>**>>**>>>**>>****ష్టి>**ష్ణా వ్లో
కన్టే

Page 37
1985
1990
1990
990
2000
2001
2002
2003
2004
2005/06
2005/06
2005/06
2005/06
சிதம்பரப்பிள்ளை கந்தையா அற
இராஜகோபுரம் அமைக்கும் நோ திருப்பணிச்சபை ஆரம்பிக்கப்பட்ட
ஆனி மாதம் 14ம் நாளன்று (28.0 விழா நடைபெற்றது - உபயம் C.
புனரமைப்பிற்குப் பின் கும்பாபிஷே
கந்தையா நடராஜா அறங்காவலர்
இராஜகோபுரம் மணிமண்டபம் அ 'திக்கரை முருகமூர்த்தி கோயில் இ உருவாக்கப்பட்டது.
கந்தையா பொன்னம்பலம் அறங்க
புனருத்தாரணம் / இராஜகோபுரம் தொடங்குவதற்காக 17.12.2002 அ6 ஊரில் திக்கரை முருகன் திருப்பணிச்
புனருத்தாரன / இராஜகோபுர 6ே செல்வதற்காக 08.12.2002 அன்று திருப்பணிச்சபை (கோபுரம்) அங்கு
01.06.2003 அன்று இராஜகோபுர அ
07.06.2004 அன்று பாலஸ்தாபனம்
ஆறுமுகசாமிக்கு முன்னால் உள் கோபுரமமைத்து மணிமண்டபமும் உபயம்: திருமதி தனபாக்கியம் ெ
வசந்த மண்டபம் புனருத்தாரணம் உபயம்: காசிப்பிள்ளை தேவராஜ
ஆறுமுகசாமி வாசலுக்கு முன்பாக உபயம்; தம்பர் காசிப்பிள்ளை நட
கோயில் வெளி வீதியிலுள்ள குடும்பத்தினரால் திருத்தி அமைக்
27.01.2008 மஹா கும்பாபிஷேகம்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS AT MA ATLLLLSAAAA AAAA T MALALqSLSALAA AAAAAS E LLqSqALAA TATS MT TLLqALLLLLSAAALA TAS AT TALTLS AAAAA AAAAS E LTSA DSeL iii LLLLLLLBBe eLAiei iqLBBeL iAi iLiLS LBueeqLii ieeeLBB e eiqi iq qLBei ii
காவலர் பொறுப்பேற்றார்.
$குடன் 'திக்கரை முருகமூர்த்தி கோயில்
gôl.
5.1985) புதிய சித்திரத் தேர் வெள்ளோட்ட S. ஆறுமுகம் குடும்பத்தினர்.
கம் நடைபெற்றது.
பொறுப்பேற்றார்.
மைக்கும் வேலைகளைத் தொடர்வதற்காக இராஜகோபுர திருப்பணி நிதி' என்னும் சபை
ாவலராகப் பொறுப்பேற்றார்.
) அமைத்தல் போன்றவற்றினை மீண்டும் ன்று இலண்டனிலுள்ள அல்பேட்டன் என்னும் சசபை (UK) அங்குரார்ப்பணம் செய்யப்பட்டது.
வலைகளை மேற்பார்வை செய்து நடத்திச்
ஆலய மண்டபத்தில் திக்கரை முருகன் ரார்ப்பணம் செய்யப்பட்டது.
புத்திவாரக் கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது.
நடைபெற்றது.
ாள தெற்கு வாசலின் மேல் மூன்று தள கட்டப்பட்டது.
சல்வரத்தினம்.
செய்து மெருகேற்றப்பட்டது.
தீர்த்தக்கேணி அமைக்கப்பட்டது.
-ராஜா குடும்பத்தினர்.
கிணறு தம்பர் காசிப்பிள்ளை முருகேசு கப்பட்டுள்ளது.
اکرم جے جمع
i

Page 38
览
... . . . . . . . . . . . . . . "... -- : - .“
F F్య- ب – هي الدم اتت تمر
பூஷணி கல்யான
திக்கரை முருக
ற்புதங்கள் பல நிகழ்ந்துள்ள ஈபு 90 முருகனைப் பாட்டுடைத் கொண்டு இயலிசை வாருதி ஐயர் 1953ம் ஆர் நுாறு அந்தாதிக் கீர்த்தனைகள் அடங்கி பாமாலை ஒன்றினை இயற்றியுள்ளார். பக் முருகன் கருணை நிறைந்ததாகவும், நிக் எழுந்தருளி இருக்கும் திக்கரைப் பதிச்சிறப் பொக்கிஷமாகவும் இப் பாமாலைப் பாடல்கள்
ஆலயத்தின் மகிமைக்காகவும், எமது சந்ததி புகழ் பாடி அவன் தாழ் வனங்கி மாகி என்பதற்காகவும், ஆலய வரலாறு பதியப்பட நோக்குடனும் இவ்வந்தாதிக் ர்ேத்தனைக 1ாரைநகர் 'திக்கரை முருகன் திருத்த வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இப்பாமாலை நிக்கரை முருகன் தேவஸ்தா
மூவர்ணத்தில் அழகாக வெளிவந்துள்ளது.
இக் கீர்த்தனைகள் 1991 குடமுழுக்கு விழா :
1ானப் பட்ட அ பிழைகள் தரிரு
| || L||
சீரமைக்கப்பட்டும் புனிதமான பாபு பாக ஆக்கித் த
i=#
தமிழ் நெறிக்கிழார
கலை மாமணி பூஷணி கல்யாணராமன பாலசந்தரம் அவர்
அதே சமயத்தில் இப்பாமாலையில் உள்ள பாட சிலவற்றை இறுவெட்டிலும் இசை நாடா வெளியிடுவது நல்லதென முடிவெடுக்கட் L அதற்கமைய பொன் பாலசுந்தரம் அவ தலைமையில் சுமார் இருபது பாடல்கள் செய்யப்பட்டன.
 
 
 

AATLAMM rM MATLLAMSA A AqCAMMS A AAALAu u AAqLLL SM AATALALALS AAA AAA نجع قذيt
ராமணர் இசைபரில் 湖
sன் பாடல்கள்
2த்துக் காரைநகர் தலைவனாகக் ான்டு மனமுருகும் ய திருத்தலப் திமபமானதும்,
கரை முருகன் புகள் நிறைந்த
மலர்ந்துள்ளன.
யினர் முருகன் ழ வேண்டும் பாழ்ப்பாணம் வேண்டுமென்ற பிரம்மறி ந. வீரமணி ஐயர் ளை ஈழத்துக் லப் பாமாலை என்னும் மகுடத்துடன்
ன வெளியீடாக ஆலய இலச்சனையுடன்
ம் ஆண்டு 'திக்கரை முருகமூர்த்தி கோவில் சிறப்பு மலரில் வெளிவந்தன. இவைகளில் அச் சாப்
1 T եյ) էյլ)
ந்தவர்
பொன்
E1.
_55
விலும்
|L
| 5 5
தெரிவு
===-5 L T *.à .¬-"_T ... -- is . . .

Page 39
பாடல்களைப் பாடுவதற்காக இலண்டனிலு
அவர் களினதும் இலண் டன் லுாயி
திரு. நா. சச்சிதானந்தன் அவர்களினதும் உ கர்நாடக சங்கீத பாடகியாக விளங்குபவரு கொண்டவருமான கலைமாமணி பூஷணி கே
பாடல்களைப் பாடிப் பதிவு செய்வதற்கா6
கலைமாமணி பூஷணி கல்யாணராமன் அவர்
பன்னிரண்டு பாடல்களைத் தேர்ந்தெடுத்து
ராகம், தாளத்திற்கு அமைய கேட்பவர் உ
சென்னையில் நடைபெறும் மார்கழி மாத
செய்பவர்களில் ஒருவராகத் திகழ்வதுடன் இ
சிங்கப்பூர் போன்ற பல நாடுகளிலும் இவரது
வருகின்றன. இவ்வளவு பெருமைக்குரிய
பாடல்களைப் பாடியிருப்பது முருகன் திரு
சிவா தி. மகேசன்
6 اگر صبر ہے محکمہ جے عی گرم حیے مخص ご224孝ーや三2” 。డ్లేన్గో 窓そ字ややー。冬Sー露冬Sー露念学やぎさ 42ر •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS JE ET SLLLLLLL0SLALLSASq hEE ET LqLKLzSA0ASAL JE ET LLLSYASAA AT E0 LLLLLL AS AAAAAAL TT
Be eLAiei LqL LBeLeL iie ieLqLBBeeeLq ieeL eei iee ieLSLBueqeLiq ieeeeLeSLeuBeLqq iAiei i
|ள்ள வைத்திய கலாநிதி எஸ் நவரத்தினம் ஸ்ம் சிவன் கோயில் அறங் காவலர்
தவியுடன் இன்று தமிழ் நாட்டில் பிரபல்யமான 5ம் ஈழத்தில் வேலணையைப் பிறப்பிடமாகக் ஸ்யாணராமன் அவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு
ன ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
கள் மேற் குறிப்பிட்ட இருபது பாடல்களிலிருந்து பிரம்மறி வீரமணி ஐயர் அவர்கள் இயற்றிய
ள்ளம் உருகும் வகையில் பாடித்தந்துள்ளார்.
கர்நாடக இசை விழாவில் முக்கிய கச்சேரி லண்டன், கனடா, அவுஸ்திரேலியா, மலேஷியா, து சங்கீதக் கச்சேரிகள் அடிக்கடி நடைபெற்று
பாடகி ஒருவர் திக்கரை முருகன் மீதான
}வருளேயாகும் எனலாம்.
ASALA hATTAS ALTSSALAA JATASA LqSASAASAAT TAASAA JASAhAMLAL qLSAA AATMAMLLeLeSAA hAS is www.stas www.otssaw "> w్న సాstr్నకా ఫ్నా సాs *> N W
42 so2-42-A2/7442 so2-4/A
i
i
i
کرنے ع2کچھ
"> wNV

Page 40
- s.st-3. F. -- - = -"L E سیاست . دلهٔ r.
,
கந்தக் கடவுள் நமது டாக்டர் பூரீமத் குமாரசாமி தருமையாதனம் நூற்பஞ்ச
திருவையாறு
செந்தமிழ்க் கடவுளாம் யந்தக் கடன் சொந்தக் கடவுள். "சேயோன் மேவிய வி உலகு என முருகக் கடவுளை இல பட்டுகிறது. முருகக் கடவுளுடைய பன் கரங்களும் பன்னிரண்டு உயிர் எழுத்துக் குறிக் களின் றன. பதினெட்டுக் கண் மெய்யெழுத்துக்களைக் குறிக்கின்றன. ஞானவேல் ஆயுத எழுத்தைக் குறிக் இவ்வாறாகத் தமிழ் எழுத்துக்களின் வடிவாக பெருமான் நிகழ்வதால் அவரைத் தமிழ்க் என்று கூறுவர்.
ஆணவம், கன்மம், மாபை ஆகியவற்றின்
வடிவமாக சூரபத்மன. கஜமுகாசரன், சிங்கமு ஆகியோர் நிகழ்ந்தார்கள். அவர்களை அட திருத்தி நல்வழிப்படுத்திய செய்திபைப் புரா இயம்பும். இந்நிகழ்வு, ஆன்மாவைப் பற்றி இரு மலம் என்றும் அழிவில்லாதது - பதியினை பதி, பசு, பாசம் அநாதி என்ற சாத்திர உண் நிறுவியதால் கந்தக் கடவுள் நமது சொந்தக்
முருகனும் சிவனும் ஒன்று
சிவனும் முருகனும் வேறன்று. ஆறுமுகப்
என்று முருகனைப் போற்றுகிறோம்.
* ஆதலின் நமது சக்தி அறுமுகன் அவ: ; பேதக மன்றால் நம்போற் பிரிவிலன் ப s ஏதமில் குழவி போல்வான் பாவையும்? பேதமில் அழிவில் வீடும் போற்றினார்க்
(கந்தபுராணம் - உற்பத்திக் காண்டம் - தி
தேவர்கள் வாழவும் அகரர் ருனம் மாளவும்
*リ
 
 

து சொந்தக் கடவுள்
த்ெ தம்பிரான் சுவாமிகள்
العلي
நதஸ்வரர் தேவஸ்தானம்
- தமிழ்நாடு
|ள் நம்
மவரை KETOPHERWIRAWA க்கணம் | விரண்டு A KIII մll]]
| ali (51', LÉ
அவனது மின்றது.
(LPLE
H.Lճ}|hi
சொரூப
JITETIJi ழிக்காது . III,II,5i I
蘭 ப்போல் HMI IIII||I||I||I||I||I||I||I||
I 瞄 i) LED LI J 勒
_DII. 闊 T_1[1] W 縣
E. 獻 妮
屁 的 சிவன் H H
றும் யாமும் ாண்டும் நின்றான் உனர்ந்தான் சீரும் Eருள் வல்லான்
னேக் கந்தபுராணம் கூறும்.
நவிளையாட்டுப் படலம்)
வாழ்விக்க வந்த உரு கந்தக் F_5,
9)

Page 41
శభ్యశిక$కgభ్యశిక$శశికళఇ£శికఃశికఃశిక$శg:
உருவமில்லாத இறைவன் உருவம் கொண்ட பலவாய் விரியக் கூடியவனாக, ஆதியும் இருக்கக் கூடிய அவன், கருணைக் கடல், அ மீட்ட செம்மலாக விளங்குகின்றான்.
அந்திக்கு நிகர்மெய் யண்ணல் அ
சிந்திக்கும் தனது தொல்லைத் த
எனக் கந்தபுராணம் காட்டும் வண்ணம், ஆ
ஆறு திருப்பதி கண்டு, அவன் மந்திரமாய்
எண்ணில் கோடியறுவர்.
முருகப்பெருமானைப் போற்றிப் புகழ்ந்து s அருணகிரிநாதரால் பாடப்பட்ட திருப்புகழும் ஆட்கொள்ளப்பட்டவர் அருணகிரிநாதர். மு என்று அடியெடுத்துக் கொடுத்து, அருண
கேட்டு மகிழ்ந்தார்.
அத்தகு பெருமை மிக்க திருப்புகழ்ப் பாடல் s மாயைகளினால் ஏற்படுகின்ற அல்லல் குறித்து விடுபட்டு நற்கதி பெறவேண்டி முருகப் பெரு
அமைத்திருக்கின்றார். %
முருகன் நூல்களில் திருப்புகழ்
திருப்புகழில் பல புராணக் கூறுகளும், இ தாக்கங்களும் காணப்படும். மரபுவழி நின்று அ
யாத்துள்ளார்.
S மனதைக் கொள்ளை கொள்ளும் திருப்புகை
அருணகிரிநாதரே சுட்டிக் காட்டுகின்றார்.
கடினத் தன்மையும் குரோதமும் செறிந்திரு
போல, உருகச் செய்யும் வல்லமை படை வேண்டும் அனைத்தும் சித்தியாகும். அதே
KO பிறவாப் பெருவாழ்வு கைகூடும். } م 魏 அதோடு மட்டுமல்ல, திருப்புகழ் படிக்கின்றவர் as
அவர்களுடைய தலை சாயும். அவர்களுடன் £y ßဇံဖြို႕&ပ္႕:->
MMMTSMMASAA MAMSMM MALL L0SSAAAAAS AMSMM MTTLqSAAA AMSMMATLSLTTSAALSA MM MM AMT TASAM AMS MATAL SAS 豹笼 స్క్రీడ్లేషా కొ` BSBL eLiq iLS i LiiLLL BBe eLq L qLiiLDBeeqei Lqei Bq LBS BeqLi Aee eqLSuS eqqi qi ଝୁଣ୍ଟି

டான். அநாதி தன்மையாக, ஒன்றாய் அரும்பி
அந்தமுமில்லாத அருட்பெருஞ் சோதியாக
ஆறுமுகங்கள் கொண்டு தேவர்களைச் சிறை
அருள்புரிந் தறிஞ ராயோர்
திருமுகம் ஆறுங்கொண்டான்
ஆறுமுகச் சிவனைப் போற்றி அவனுறையும்
ஆறெழுத்து ஒதி அருள் பெற்ற அடியார்கள்
பாடப்பட்ட நுால்கள் பல. அவற்றுள்
ஒன்றாகும். முருகப் பெருமானால் தடுத்து
>ருகப் பெருமானே ‘முத்தைத் தரு பத்தி
கிரிநாதரைத் திருப்புகழ் பாடச் சொல்லிக்
ஒவ்வொன்றிலும் முதற்பகுதியில் உலகியல்
தும், பின் பாதியில் தாம் அந்நிலையிலிருந்தும்
ருமானை வேண்டுவதாகவும் அருணகிரிநாதர்
திகாச நிகழ்வுகளும், திருமுறைச் சாத்திர
ருணகிரிநாதர் சந்த விருத்தத்தால் திருப்புகழை
]ழப் படிப்பதனால் என்ன பலன் என்பதையும்
நக்கும் மனதை, அனலிலிட்ட வெண்ணெய்
டத்த புகழ் திருப்புகழ். படிப்பதனால் நாம்
ாடு பிறவிப் பெருங்கடலை நீந்த உதவும்.
களை யாரேனும் கோபப் படுவார்களேயானால்
பகை ஏற்படுத்திக் கொள்வார்களேயானால்
ASAA AEASAMhMMLL LMMSAMA MAMSM MLALAAS AAAAA AAAASSM ML TMAASAAAAAAA AAAASAMMTS ALMSMAAS AMS MA MALALLTSTAAM AAA རི་ ནི་ "దా v \ *ణ v \ "ుణ v \
جیسے سمجھتی పణ ' *S sv "జ tY v

Page 42
அவர்களுடைய குடியையும் ஏளனம் செ
திருப்புகழ் என்ற நெருப்பு இவர்களுக்கெல் Sl
சினத்தவர் முடிக்கும் பகைத்தவர் (
செகுத்தவர் உயிர்க்குஞ் சின
சிரிப்பவர் தமக்கும் பழிப்பவர் தமக்
திருப்புகழ் நெருப்பென் றறி:ே
நினைத்தது மளிக்கும் மனத்தையு
நிசிக்கரு வறுக்கும் பிறவாமல்
நெருப்பையு மெரிக்கும் பொருப்பைய S.
நிறைபுக முரைக்குஞ் செயல்
இத்திருப்புகழ் மனிதன் மனிதனாக வாழ்ந்து நூலாக விளங்குகிறது. தனி மனித ஒழு 新 பண்பாட்டு நெறி உணர்த்தும் களஞ்சியமா
மனித வாழ்வியலைப்பற்றி இந்நுால் சி N பெறவேண்டும். எல்லாக் காரியங்களும் இ S.
* என்று உணர வேண்டும். மாயை உலகத்தி
தீய கல்வி படித்தவர்களும், தவத்தைத்
உழல்பவர்களும், தீ நரகத்தில் விழுவாரெ
s
s
i
w
VN S
AP
g
SAd
 

ay Sisa sa Wala say
**》、デ学労学か>*凄み*お、デ学*、*、学3
ய்வோரையும், பழித்துத் துாற்றுவோரையும், லாம் பாதகம் செய்யும்.
டிக்குஞ் s
DIT353 N
குந்
பாம்யாம் S.
முருக்கும்
)
| மிடிக்கும் ပြို%
தாராய் - என்பது
தெய்வநிலை அடைவதற்குரிய ஆற்றுப்படை க்க நிலையிலிருந்து சமுதாயம் வரைக்கும் கத் திகழ்கிறது.
ந்திப்பது: மனிதன் தீதிலாக் கல்வியைப் றைவன் அருளிய தவத்தினால் கிடைத்தது 新 ல் அழுந்தி உழலக் கூடாது. அவ்வாறின்றித் நூற்றுபவர்களும், மாதர் வசத்தில் மயங்கி ! ன்று திருப்புகழ் இயம்புகின்றது.
t
2下エ - تحت
گیلاحی جN\حلہجے جN\
zav ovo 7 wదో బాణా
qqq Lqq qMALq qLqqq qA AqLq qq qMALqL
茨リrar? 7 الات لاحقة -- تحت سنة
Yo acor “。 gif 0~قے معته یعہ

Page 43
. =="_" = اړينه +يات! ட்ரா على الفريق كريستيا =-"g" يستالية seSLeLSeSASJKSeSLeSTeASeSJYSJYJSJKSJSAeSASJKeSeesKeSJSieSeSeJYKJzeSSe
i
கோபுரங்களும்
தோன்றிய
முனைவர் சொ, சாந்தலிங்கம் தொல்லியல் துறை உதவி இயக்குனர் மதுரை திருமலை நாயக்கர் அரண்மை
கோயில்களால் பொலிந்தது தமிழகம். ே நமது மனக்கண்முன் தோன்றுவது வின் மு மேலை நாடுகளில் வான் கரண்டிகள்(Sky வின் முட்டும் பல மாடிக் கட்டிடங்கள் எழு ஆண்டுகட்கு முன்பாகவே தமிழகத்தில் உயரமான பட்டுமானம் உரும்பொண்டிருந்த என்ற அமைப்பு திடீரென்று உதித்த ஒன்ற
TT ផ្សាយ] ]]g.
மண்ணும், மரமும், சுதையும், உலோக மரபை மாற்றி முற்றிலும் கல்லால் கோ. அறிமுகம் செய்தவர்கள் பல்லவர்கள், ! கட்டுமானக் கோயில் என்று ஒவ்வொன்றாய் கோபுரம் எனும் வானுயர்ந்த கட்டுமானங் எனும் சொல்லாட்சியை முதலில் சம்பந்தர்
கனங்களாய் வரினும் த
அடிபவர் தங்கை
குனங்கொடு பணியுங் :
கோபுரஞ் சூழ் ம
மதுரையில் ஆலவாய் அண்ணல் கோயில்
நமக்கும் காட்டுகிறது. ஆனால் பம்பந்தர்
என்னும் அமைப்பு இருந்ததா என்பது ஐயத் கோபுரம் என்றும் கருதியுள்ளனர். ஆனா கட்டப்படும் கட்டுமானமாகும். கருவறையி: உள்ள கட்டுமானமே விமானம் என்பதாகும் இராசராசன் தனது கொடைப் பெருமைக வெட்டுக என ஆணையிட்டான். கோ அமைக்கப்படுவது. முதலில் கோயில் நோக் அமைந்ததால் கிழக்குத் திசையில் மட் நான்கு புறமும் வாயில்கள் அமைந்ததால் ந
திருச்சுற்றுகளின் (பிரகாரங்களின்) என
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

விமானங்களும் ப வரலாறு
T
"
காயில் என்றவுடன் ட்டும் கோபுரம்தான். 30rapCIS) என்னும் ஒவதற்குப் பல்நுாறு கோபுரங்கள் எனும்
து. இந்தக் கோபுரம் ல்ல. அதன் தோற்றத்திற்கும், வளர்ச்சிக்கும்
மும் கொண்டு கோயில் கட்டப்பட்டு வந்த பில் கட்டும் மரபை முதலில் தமிழகத்தில் நடவரைக் கோயில் ஒன்றைக் கற்கோயில்,
அறிமுகம் செய்த பல்லவர்களின் கோயிலில் Iகள் முதலில் கட்டப்படவில்லை. கோபுரம் (ஆலவாய்ப் பதிகம்) தேவாரமே தருகிறது.
நமியராய் வரினும்
511 FILT
குலச்சிறை குலாவும்
ணிைக் கோயில்
கோபுரம் சூழ இருந்தது என்பதை இப்பாசுரம் காலமான மி பி 7ம் நூற்றாண்டில் கோபுரம் ந்திற்குரியது. விமானம் என்பதையே முதலில் ல் விமானம் என்பது கருவறையின் மேல் ன் அடித்தளத்திலிருந்து ஸ்தாபி வரைக்கும் எனவேதான் சோழப் பெருமன்னன் முதலாம் ளை எல்லாம் பூரீவிமானத்திலே கல்லிலே புரம் என்பது கோயில் நுழைவாயிலில் 3கியுள்ள கிழக்குத் திசையில் மட்டும் வாயில் டும் கோபுரம் கட்டப்பட்டது. பிற்காலத்தில் ான்கு திசைகளிலும் கோபுரங்கள் அமைந்தன.
ள்ணரிக்கை அதிகரிக்கும்போது ஒவ்வொரு
ܩܵܐ
譬

Page 44
திருச்சுற்றிலும் நான்கு பக்கமும் கோபுரங்கள் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் மூன்று திரு அமைந்துள்ளன.
துவார சாலை
இன்றைய தமிழகத்தின் கட்டுமானக் கோயி கைலாசநாதர் கோயிலும், மகாபலிபுரம் கடற் எனும் உயர்ந்த கட்டுமான அமைப்புகள்
இக்கோயிலின் நுழைவாயிலில் சிறிய அ உள்ளது. சுமார் ஆறு அடி உயரமே உள் வடிவ (ரயில் பெட்டி வடிவ) அமைப்பு ஒன
சாலை என்பதாம். கோபுர அமைப்பின் முன்
தொடக்க காலத்தில் கோயில் எளிமையானத முன் மண்டபம் ஆகியவற்றுடன் ஒரே த நுழைவாயில் கோபுரம் உயரம் குறைவா அதிகமானதாகவும் அமைக்கப்பட்டன. கிழக கோபுரம் மட்டுமே அமைக்கப்பட்டது. இம்மர மாறியது. ஒரே திசையில் அதாவது கிழக் தஞ்சையில் கட்டப்பட்டன. அவற்றிற்கு இராக எனப் பெயர்களும் சூட்டப்பட்டன. ஆனால்
குறைவாகவே அமைந்திருந்தன. இத் தஞ்ை உயரமானது. தமிழகத்திலேயே அதிக உய இதுவே. பலரும் இதைக் கோபுரம் என்று த
தில்லை நடராசர் கோயிலில் திசைக்கு ஒன்ற சோழர்களால் தொடங்கப்பட்டது. முதலில்
கோபுர வாயில் கட்டும் பணி தொடங்கப்பட
தன்குல நாயகன் தாண்டவம் பயி செம்பொன் அம்பலம் சூழ்திரு ம கோபுர வாசல் கூட சாலைகளும்
விக்கிரம சோழனால் கட்டப்பட்டன. முற்றி இதனைக் கல்காரம் என்றும் கூறுவர். இவனு குலோத்துங்கனும் கோபுரம் கட்டும் பணி இம்மன்னனுடைய அவைக்களப் புலவர் ஒ1
கோலத்தால் கோயில் பணிகுயிற ஆடும் திருப்பெரும்பேர் அம்பலமு
 

qAAAAAAAASLSLLq qLqLi Liiq qALLLqLq Lqq qALLSLLqAqLL LAeqq qAASSLLqLqLS Lqq qAAATkLqLLLL
EEEA AAL0S uuD SeL Ec EE AAeLe BB LSeLESkEE AAe SzSeeeSLMLSEkE SA0eBYSeSES EE AAeH ueHAASeSLkSMAA AS0LeH
கட்டப்பட்டன. அவ்வகையில்தான் மதுரை ச்சுற்றுகளிலும் மொத்தம் 12 கோபுரங்கள்
ܛܕ݉ܡ ܘܠ ܛܢܦܫܝܵܡܹܠܦܹܠܹܒܐ ܘܔܰ
s
ல்களில் மிகத் தொன்மையானவை காஞ்சி கரைக் கோயிலுமாகும். இவற்றில் கோபுரம் ! இல்லை. ஆனால், கிழக்கு நோக்கியுள்ள ளவில் துவார சாலை எனும் அமைப்பு : ள வாயில் நிலைக் கற்களின்மேல் சாலை ாறு கட்டப்பட்டு உள்ளது. இதுவே துவார னோடி என்றே இதனைக் கூறலாம்.
ாக, ஒரு சிறிய கருவறை, அர்த்த மண்டபம், ருெச்சுற்றுடன் கூடியதாகக் கட்டப்பட்டது. s னதாகவும், கருவறை விமானம் உயரம் $கு நோக்கி அமைந்த கோயில்களில் ஒரு பு முதலாம் இராசராச சோழன் காலத்தில் குத் திசையிலேயே இரண்டு கோபுரங்கள் ராசன் திருவாசல், கேரளந்தகன் திருவாசல் t விமானத்தைவிட இக்கோபுரங்கள் உயரம் சப் பெரிய கோயிலின் விமானம் 207 அடி t பரமான விமானத்தைக் கொண்ட கோயில் நவறாகக் கூறுகின்றனர்.
3ாகக் கோபுரம் அமைக்கும் பணி பிற்காலச் விக்கிரம சோழனால் (கி.பி. 1118 - 1185) -டுள்ளது.
|லும் ாளிகையும்
லும் கல்லாகவே கருவறை கட்டப்பட்டது. க்குப் பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த இரண்டாம் யில் ஈடுபட்டான் என்பதை அறிகிறோம். டக்கூத்தர் தான் பாடிய மூவருலாவில் -
றிச் - - குலத்தான் Dம் கோபுரமும் 慈演
>>************>>**ష్ట్రా>**ష్కాస్టడ్ట్ క్ష్
కీస్గ

Page 45
i
i
i
i
i
i
77 # 穹
இ Nట్ట్కట్లకా
C 懿 ŠŅ TATSTASASA AM M MATSLMSALAA ATSMT MTMqMSAALAA ATAST MTSSAqAAA MAM M MT TSAA AMSM పశS$* ys "t్చక ఫ్యా బాక్యా"ప్పటిa v\ vళా"్ను$$ پیچیخے
ཏུའུ་དང་། ང་
క్రైస్రిస్త్రీకి
SAA AMA hATS MT MALL LLSSSAAAA T MT MqLLKSAAAeAA ATA T MekSSAAASAAA L برمج%2
8 à 全燃やさ寄 ལྔ་ དུ་གང་། ང་ནི་རི་ 瓮 ནག་ལོ་ V 签 རིང་ན་བཟ ང་V
மாடம் பரந்தோங்கு மாளிகையும் நிலையேழு கோபுரமும் நேரே ே மலையேழும் என்ன வகுத்து
எனப் பாடியுள்ளார். இவன் காலத்தில் தி கட்டப்பட்டது என்பது அதன்முலம் உறுதி பரணியிலும் அச்செய்தி கூறப்பட்டுள்ளது.
கோயில் முன் ஏழ்நிலை கொண்ட
வாயில் வகுத்த பிரான் மகன் வ
என்பது தக்கயாகப் பரணிச் செய்தி. இக்குே வடக்குக் கோபுர வாயில்கள் கட்டப்பட்டன.
உயரம் குறைவாகவே கட்டப்பட்டது. மு காலத்தில்தான் கோபுரத்தின் உயரம் விமா
இரண்டு விமானங்களுட6
இம்மன்னனால் கட்டப்பட்ட திருபுவனம் தி எடுத்துக்காட்டாகும். இதன் பின்னர் விஜயந காலத்தில் நான்கு வாயில்களிலும் உய பெருகியது. குறிப்பாக கிருஷ்ணதேவராயர் க அதிகம் கட்டப்பட்டன. அவை இராஜகோபு
திருஅணிணாமலையும் திருஅரங்கமும் அவ்வகையில் இதுவரை கட்டப்பட்ட கே கட்டிய திருவண்ணாமலைக் கோபுரமே தட
"శ్నకa w్న
 

ல்லைக் கோயிலில் எழுநிலைக் கோபுரம் யாகிறது. ஒட்டக்கூத்தர் பாடிய தக்கயாகப்
Lதோர் கோபுர
ாழிய
லாத்துங்கன் காலத்தில் கிழக்குக் கோபுரம், இக்காலம் வரை விமானத்தைவிட கோபுரம் முதன்முதலாக மூன்றாம் குலோத்துங்கன் னத்தைவிட உயரமானதாகக் கட்டப்பட்டது.
ன் இராஜகோபுரம் முன் தோற்றம்
ரிபுவனவீரேச்சரம் கோயிலே இதற்கு முதல் நகர மன்னர்கள் மற்றும் நாயக்க மன்னர்கள் ரமான கோபுரங்கள் அமைக்கும் வழக்கம் ாலத்தில் இத்தகைய உயரமான கோபுரங்கள் JLb எனப் பெயர் பெற்றன.
ாபுரங்களிலேயே தஞ்சை நாயக்க மன்னர் மிழகத்தில் அதிக உயரம் கொண்டதாகும்.
LSAAA AMMM MTMSAqAAA AMSM MT SAAAASA AM MTATMTMSALALAS AMSMT ATMTSAA JMSMM M SALALA JMSM
ܟ ܡ ܒܐܠܟ ܐ ܘܗ ܥ "ܡ ܒܡܠܟܐ ܘܐܔ`ܟ ؟ܟ ܒܫܡܟ ܐ
Weste
ܠ ܡ ܒܡܬ̇ ܐܲܪ̈ܓ݂ܖ "ܟ ܒܡܬ̇“
i
s
i
i
i

Page 46
அதன் உயரம் 217 அடி. தமிழக அரசின் கோபுரம் 192 அடி உயரமுள்ளது. ஆனா திருவரங்கம் (பூரிரங்கம்) கோபுரமே தற்போது இக்கோபுரத்தின் உயரம் 236 அடியாகும்.
கோபுரங்களின் கட்டிட அமைப்பு விமான அ.ை உப பீடத்துடன் கூடிய அதிட்டானம் (தா கண்டம், கபேதம், பட்டிகை ஆகிய சிற்றங் மேலாக அமையும் அங்கம் சுவர். இதில் ப இடம்பெறும். இத்தேவகோட்டங்கள் கிழக்கு அமையும். இவற்றில் அவ்வவைகளுக்குரிய இ கிழக்குப்புறக் கோட்டங்களில் வாயிற் காவ பெரிய கோயில் கோபுரத்தில் அதிட்டான
சிற்பங்கள் சிற்றுருவப் பலகைகளாக (1 தில்லையிலும் குடந்தை சாரங்கபாணிக் கே
கோபுரங்களின் நிலைக் கற்களில் செதுக்க
அடுத்த அங்கம் கரை அல்லது பிரஸ்தரம் எ பரவப்பட்டிருக்கும். வெளிப்புறம் கொடுங்ை அமைவது பெரும்பாலும் செங்கல் கட்டும ஒன்பது நிலை, பதினொரு நிலை, பதின்மூ அளவில் கட்டப்படும். ஒவ்வொரு தளமும்
அமையும். இத்தளங்களின் சுவர்களின் உட்புற எடுத்துக்காட்டாகக் காளையர் கோயில் ம
ஒவியங்கள் தீட்டப்பட்டிருப்பதைக் காணலா
இந்நிலைகள் கீழே அகலமாகவும், மேலே
பிரமிட்டு வடிவில் அமைக்கப்படும். ஒவ்வொ என்னும் வடிவங்களையே மாலைபோல அடுக்க பெறப்படும். அடுத்த வடிவம் கழுத்து அ6 நின்று பணியாற்றும் வகையில் இடைவெளி
சிகரம் அமையும். இதில் 5, 7, 9 கலசங்கள் 2 வரகு எனும் தானியம் நிரப்பி வைக்கப்படு:
இடிதாங்கியின் பணியைச் செய்யவல்லது.
கோபுரங்களும் சிற்ப வேலைப்பாடுகளும் சாலை வடிவின் இரண்டு பக்கமும் மகாநாசி என்பது கீர்த்தி மகம் என்னும் யாளி முகத்தில் கீழ்நோக்கி வருவதாகும். இது கோபுரத்தின் அமையும்.
 

c-SS-SASA*SA -SAga-A*SA -S q qqqAeqLqLqLq qiqeq qAAAAAAAAqq LqLq S qqqq qATqLqLqL S qqqq qAeSS
A. Zw? →みーエマアa?〜みエマでZwa 〜みで、マで7ga →みで 7ፊ‛g ←”ታ`õ? 7 يح تحت نة
சின்னமாக விளங்கும் திருவில்லிபுத்துார் ல் 10 ஆண்டுகட்கு முன்னர் கட்டப்பட்ட து மிக உயரமானதாகக் காட்சியளிக்கிறது.
மப்பையே பெரிதும் ஒத்திருக்கும். உயரமான ங்குதளம்) அமையும். அதில் பத்மஜகதி, கங்களும் இடம் பெறும். அதிட்டானத்துக்கு ல அரைத்துாண்களும் தேவகோட்டங்களும் , மேற்கு, தெற்கு, வடக்குத் திசைகளிலும் S
றை உருவங்கள் வைக்கப்படும். பெரும்பாலும்
லர் உருவங்களே இடம் பெறும். தஞ்சைப் உப பீடத்திலேயே பல புராணக் கதைச் miniature panels) 960) Daib BJU' (B6ft 61601. ாயிலிலும் பரதநாட்டியக் கரணச் சிற்பங்கள் s
னப்படும். இது உட்புறம் பலகைக் கற்களால்
க வரியோடு அமையும். இதற்கு மேலாக
ானம் ஆகும். ஐந்து நிலை, ஏழு நிலை, ன்று நிலை என்னும் தளங்களுடன் பெரிய ஆட்கள் ஏறிச்சென்று பார்க்கும் வகையில் 3ம் வண்ண ஒவியங்கள் தீட்டப்படுவதுமுண்டு. ருது பாண்டியர் கோபுரத்தில் பல வண்ண
D.
செல்லச் செல்ல அகலம் குறைந்தும் ஒரு ரு மூலையிலும் கர்ணகூடு, பஞ்சரம், சாலை ப்ெ பெரிதும் சிறிதுமாக அமைத்து இவ்வடிவம் ல்லது கிரீவம் எனப்படும். இதில் ஆட்கள் அமையும். இதற்கு மேலாகச் சாலை வடிவ t
உலோகத்தால் அமைக்கப்படும். கலசங்களில்
வதாகக் கூறுவர். இக்கலசம் ஒருவகையில்
என்னும் அமைப்பு இடம் பெறும். மகாநாசி 郤 லிருந்து மகரக்கொடிபோன்ற இரு வளைவுகள்
அழகையும் கம்பீரத்தையும் கூட்டுவதாக ே
1523S));
8ظاهیج هدایت પ્રે%; 器S ܬܓܦܝ9ܡܸܠàܒܢ ܘܠ ܐܦܢܔܫܡܸܠSܡܢ ܘܠܬܫܥܝ0ܡܸܠàܒܫ ܘ؟ ܔܔܢ ܘ܆ܠ ܐ ܢܸܒܫ ܬs" リ ܒܫ SALA LSAAAAS0ekSYzzSLJ rL AA00 SLzzLSLLLLS EAL AAJ cy ترے سمت مسم تبرسمحتعے
ఫీడ్లే

Page 47
سے محض .golea A2 a 2o حبیب 2
لمحA”بربر سے
沃<*<&<*<名<*<经<安<经<*<经<铃
கோபுரங்களின் உட்புற நிலைக் கால்க { அமைந்திருக்கும். இந்நிலைக் கற்கள் தெ வெறுமையாக இருக்கும். ஆனால் நாயக்க * என்ற நீர்த் தெய்வங்களை பெண்ணுருவி
வடிப்பது வழக்கமாயிழற்று. இவை ஒயிலான அமைந்திருக்கும். இப்பெண்களின் இடைப்ப முழுவதும் வளைவுகளுடன் பரவியிருக்கு 3. ஆகிய தெய்வ உருவங்களைச் சிறிய அ6
மேற்கட்டுமான சுதை வடிவத்தில் எண்ணற்ற காலத்தில் வழக்கமாயிற்று. பல்வேறு புர அமைப்பர். இத்துடன் காமச் சிற்பங்கள் மக்கள், ஆடல் மகளிர் சிற்பங்கள், கூத்தாடி கோபுரத்தையும் சிற்பங்களால் பொழியச் அம்மன் கோயிலின் தெற்குக் கோபுரம் என நிற்கின்றது.
மதுரைக் கோயிலின் கிழக்குக் கோபுரம் மு பி. 13ம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது. அவரது என்றும் அவனியாளப் பிறந்தான் கோபுரட கோபுரம் கி. பி. 14ம் நூற்றாண்டில் பர தெற்குக் கோபுரம் கி. பி. 15ம் நூற்றாண் கட்டப்பட்டது. வடக்குக் கோபுரம் கி. பி. 1
கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என் வாயைக் கோபுர வாசல் என்கிறார்.
உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடப்
வள்ளல் பிரானாற்கு வாயே கோ தெள்ளத் தெளிர்ந்தார்க்குச் சீவன்
கள்ளப் புலனைந்தும் காணா மன
இதன் உண்மைப் பொருளை உணர்ந்தோர்
Sl
镜 慈 శొ ఘ్యీక్ష$**క$ళఇ4శక$శఃశకsళఇ2&క$ళఇ*క
స్ల్లోx

MA AMALLLLLSAAAA AAAA AMA ATqSASAA MAS MALALLSAAAAA AM AM MLMLLLSqAAAAAAAA AAAA MAMTLSSAAA AAS AMA ATLTLSMAMA MAAA AAA
W) ང་འགལ་ ང་ ཅ ss www.
zeiLiiq iLeqLSeSeeeeeLqi ieeiqiSBSeiii ii *a SAN Q"
Sl ஸ் ஒரே கல்லால் மிகப் பெரியவையாக ாடக்கத்தில் சிற்ப உருவங்கள் எதுவுமின்றி ர் காலத்தில் இவற்றில் கங்கை, யமுனை ல் கொடிப் பெண்கள் என்னும் பெயரில் தோற்றத்துடன் அதிபங்கம் என்னும் முறையில் குதியிலிருந்து கொடி ஒன்று புறப்பட்டு தூண் ம். இவ்வளைவுகளில் விநாயகர், முருகன் ாவில் செதுக்கியிருப்பர். S.
} சுதைச் சிற்பங்களை அமைப்பது நாயக்கர் ாணக்கதை மாந்தர்களையும் சுதைவடிவில் ா, பல்வேறு சிறு தொழில்கள் செய்யும் டிகளின் உருவங்களையும் அமைத்து முழுக் செய்வர். இவ்வகையில் மதுரை மீனாட்சி எணற்ற சுதை உருவங்களோடு வானுயர்ந்து
)தலாம் மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியனால் கி. து பெயரால் சுந்தரபாண்டியன் திருக்கோபுரம் ம் என்றும் பெயர் பெற்றுள்ளது. மேற்குக் ாக்கிரம பாண்டியனால் கட்டப்பட்டதாகும். s டில் சிராப்பள்ளி செவ்வந்தி முதலியாரால் 6ம் நுாற்றாண்டைச் சேர்ந்தது.
பது மூத்தோர் வாக்கு. திருமூலர் மனித
bL 3,6bujLDITub
புர வாசல்
சிவலிங்கம்
னிவிளக்கே
இறையுணர்வில் கலந்தாராவர்.
S.
Sl
繋ー。全燃やー。冬ぎや、リ\ーリーリーリー。

Page 48
i
i
i
i
i
i
கோபுரங்களும், சிற்
பண்டிதர் ச
கோபுரங்கள் அருள் பெற்றவைகள். சக்தி வ ஒரு சக்தி கோபுரங்களிடம் இருப்பதை ந உணர்வு பக்தர்களிடமும், பாமர மக்களிட அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாக அமைந்தி
கோயில்களில் எழுவதற்கு மக்களின் மனங்
பக்தர்கள் ஆலயங்களைத் தேடி மாட்டு வ காலம் முன்னிருந்தது தெரிந்ததே. அப்போதெ கண்டதும் தம்மை மறந்தும், தமது நடைட் அரோகரா’ என்றும் 'முருகா முருகா’ என்றும்
ஏற்பட்ட களைப்பையும், கஷடங்களையும் L
அந்தக் காலங்களில் எல்லாம் ஈழத்தின் அதிகாலை வேளைகளில் இராமேஸ்வர
கும்பிட்டதாகக் கூறுவது உண்டு.
இப்படிக் கோயிலுக்கு அண்மையில் செல்ல பிரார்த்தனை செய்வதும் கண்கூடு. இது ஆகு மாசு படுத்தாமல் வழிபட வாய்ப்பளித்தது என
அதே சமயத்தில் வழிபாட்டிற்கு இடையூறு வில்
சமய சாத்திர முறைகளின்படி கோபுரம் ஸ்
தரிசனம் கோடி புண்ணியம்’ என்றார்கள் ந
முழு விழிப்பு நிலை, உறக்க நிலை, ஆழ் ஆழ்நிலை எனும் மனிதனின் இந்த மூன் இறைவனைத் தரிசிக்க முடியும் என்பதை :
அமைக்கப்படுகின்றன.
மெய், வாய், கண், மூக்கு, காது எனு குடிகொண்டுள்ளது. ஆத்மாக்களின் உய கோபுரங்களிடையே அதை விளக்கக் குடி
கோபுரங்கள் குறிகின்றன.
eeiAq qqAAAAAAAAqLqAqAi qqAeALqLq qAAAAAAAAqLqiiA qAALq qAAAAAAAAqqqiMq qAAAAAAAA
『マアの 〜みで*Uマでブダー 〜み☆r*でアの?ーみ★マでアが?・みar*て7a○ =み☆rァでアの?
 

qA AATTqL S LLArq qASLLALLLL S qeqq qAAAAAAAAqqTLqLS Lqq qALASLTqALqL S LLq qAAALLqLLLL
S EE AAJSzuBSJES EEA AA0ekeueue SeSLEEA AA0e eBueeLSeLEEEA A0SuY アgo 千aエ
பங்களும் எதற்கு? ாந்தரனார்
ாய்ந்தவைகள். மனித மனங்களை ஈர்க்கும் ாம் உணரலாம். காலாதிகாலமாக இந்த மும் இருந்திருக்கிறது. அந்தக் காலத்தில் ருந்த கோபுரங்கள் இடத்திற்கு இடமுள்ள கள்தான் காரணமாகின.
ண்டில்களிலும், கால்நடையாகவும் சென்ற ல்லாம் அப்படிச் செல்பவர்கள் கோபுரத்தைக் பயணக் களைப்பை மறந்தும் 'அரோகரா ஆடிப்பாடி ஆரவாரப்படுவார்கள். பயணத்தில்
மறந்து தெம்படைந்து விடுவார்கள்.
கடற்கரை ஓரமாக வசித்துவந்த மக்கள்
ஆலயத்தின் கோபுரத்தைப் பார்த்துக்
) முடியாதவர்கள் கோபுரத்தைத் தரிசித்து சம் உடையவர்கள் ஆலயத்தின் புனிதத்தை எலாம். ஆலயங்களின் புனிதம் பேணப்படும்,
ளைவிக்காமலும் இருப்பதைக் கவனிக்கலாம்.
துால லிங்கமாகும். இதனால்தான் “கோபுர
மது முன்னோர்கள்.
)மனம் துாங்காது துாங்கி விழித்திருக்கும் ாறு மனோ நிலைகளையும் கடந்துதான்
உணர்த்தவே மூன்று நிலைக் கோபுரங்கள்
ம் ஐந்து பொறிகளுக்கிடையே உயிர் பிர் ஆகிய இறைவன் ஐந்து நிலைக் புகுந்துள்ளார். இதையே ஐந்து நிலைக்
ܕܥܒܗ݈ܝ ܕs" ܨܸܠ̈ܥܒܢ ܘܪ؟ sàܒܢ ܘ" ܦܸܰܨܢܝܢ ܬܘܠ ܐ av «ori قسمح سے ہی )ay ܫܫܫ
i

Page 49
gSAAAAAA AAAA AhM MTLLSAAAALAAAA AAAA AM ATLqSAM MA MMALLLLLSAAAA AMAM MM AALqLSAA MAM M ATLqASAA MAM AM AA L SAAAAA % དུ་འ༤༢ དང་། རང་དབང་ དུ་འགག་ཟ ངང་ཅི་ Seqei ii eiuS eSeqii ieeiqLSekSeqqi iiei དེ་བས་ ང་ ༤
மேற்கண்ட ஐந்து பொறிகளுடன் மனம், பு:
ஏழாகும். அதாவது ஐம்பொறிகளுடன் கூடி
கடந்தால் இறைவனைக் காணலாம் என்பன
ஐம்பொறிகள் எனும் ஐந்தோடு மனம், புத்தி ஒன்பதையும் கடந்தால் இறைவனைத் தரி
ஒன்பது நிலைக் கோபுரங்கள் அமைக்கப்ப
இனி கோபுரத்திலுள்ள பொம்மைகளையும் சிலைகளையும் பார்ப்போம். ஆன்மீக வாழ் விளக்கம் போன்றவைகளைத் தெரியப்படுத்தி அமைகின்றன. சம்யம், இலக்கியம், பார
இவைகளில் காணலாம். பல உயரிய தத்துவ
கோபுரம் எவ்வளவு புனிதம் பெற்று மக் அமைகிறதோ அதே போன்ற புனிதம் இந்த
S. உள்ளன.
Sl
t இன்பமும், துன்பமும் சேர்ந்தது தான் 2
பேதங்கள் என ஆன்றோர் கூறுவர். இப்படிப் ஒருமாதிரி வடிவமே இராஜகோபுரமாகும். கொலு வைக்கிறோமல்லவா? இராஜகோபுரம்க கொலு.
கொலுவில், மேலே முதன்முதலாக ஒரு க
ரிஷிகள், விலங்குகள், பறவைகள், பொம்மை
ஒவ்வொரு உயிரும் தங்கள் செயலால் t இறுதியில் இறைவனோடு கலக்கவேண்டும்
தத்துவத்தையே கோபுரக் கொலுவம் நமக்
; மேலும் அகிலத்தை அடக்கிய இறைவனின்
i
GJ モーリ継
&. 浸g。
ஜிஜ் se ۔ نیچے *
ఘీళ్లగ్గ్యికళఇaశక$ళఇaశిక$ళఇ4శికsళఇaశిక$ళఇ4&కt 『リ ༢༠:་《ལྷོ་983་ཁོ་ན་

TA MA MA ALqSAAA JA hT AT TASqA A hA MTMqASqAMA AA AhA AMTLTAASAAAAAAA AhAhA hA MALTALeSqAAS YeiL iOi eqLSeeeeLi ie eeLSeeeeLii iie eLSJSeeLii ieie eLSYSeqii ie eeqLqLSeeeeLS iiii
நதி எனும் இரண்டைச் சேர்த்தால் மொத்தம் ய சரீரம் மற்றும் மனம், புத்தி இவற்றைக் தெ ஏழு நிலைக் கோபுரம் குறிக்கும்.
, சித்தம், அகங்காரம் இவற்றையும் சேர்த்து சிக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கும் வகையில்
_(B6660.
பதுமைகளையும், இன்னோரன்ன உருவச் வு, துறவறம், சமய விளக்கம், நற்சிந்தனை மனத்துாய்மைக்கு அவை துாண்டு கோலாக ம்பரியம் போன்றவற்றின் பிரதிபலிப்பையும்
வங்களை இவை மையமாகக் கொண்டுள்ளன.
களின் மனங்களில் பக்திக்கு வாயிலாக
க் கோபுரத்தை அலங்கரிக்கும் சிற்பங்களில்
உலகம். உயிர்கள் 84000 வகை யோனி பேதங்களோடு எல்லாம் கலந்த உலகத்தின் நுவராத்திரி காலங்களில் நமது வீடுகளில்
கூட கொலு போன்றதே. அது ஊர் கூடிவைத்த
லசமும், அடுத்தடுத்த படிகளில் தேவர்கள்,
5ள், தாவரங்கள் போன்றவற்றை வைப்பதுண்டு.
மேன்மைபெற்று, மேல் நிலை அடைந்து, ) என்பதையே கொலு குறிக்கும். இந்தத் கு எடுத்துக் காட்டுகிறது.
ரூபமாகவும் கோபுரம் காட்சி தருகிறது.
--■ Az/? A2a2 2 27-~ 29
s
i
i

Page 50
தெற்குத் திசை திரி
F, . Lum
சிவாலயங்களின் மிகப் பிரதான திசை இராஜகோபுரங்கள் அமைக்கும் வழக்கம் பல்ல வருகிறது. கருவறையில் இருக்கும் மூலவள் கி இத்திசையில் அமைக்கப்படும் கோபுரம் பிரத 3, 5, 7, 9, 11 எனத் தளங்கள் கொண்டத கோவில் பெரிய இராஜகோபுரம் ஐந்து தளங்க
கோயில்களில் வீற்றிருக்கும் மூலவரின் மூர்த்தங் திசை நோக்கிக் காட்சியளிக்கும் வண்ணம்
மூர்த்தங்களில் ஒன்றான நடராஜப் பெருமான்
இச்சந்நிதிக்குத் தெற்கு வாசலில் ராஜகோபுரம் அ அம்பாள் தெற்கு நோக்கிய சந்நிதியில் எழுந்தரு தெற்கு இராஜகோபுரம் அமைக்கப்படுகின்றது என்று அழைக்கப்படும் சிதம்பரத்தில் நடராஜப் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் சிதம்பரத்தில் மூ எனினும் இக்கோபுரவாசலில் நின்று மூலவரான
இவற்றுக்கெல்லாம் விதிவிலக்காக முருகன் மூர்த்தான ஆறுமுகசுவாமி தெற்கு நோக்கியே திசையில் இராஜகோபுரம் அமைக்கப்படுவது போ இராஜகோபுரம் அமைக்கும் வழக்கம் உள்ள கோவிலிலும் தெற்கு வாசலில் இராஜகோபுரம் அ6 காரணமாகும்.
திக்கரையில் 1975ம் ஆண்டு ஆறுமுகசுவாமி பி நோக்கி அழகிய கருவறை விமானம் அை ஆறுமுகசுவாமியின் உற்சவ மூர்த்தி பிரதிட்டை அமைக்கப்படவில்லை. கிழக்கு இராஜகோபுரம் வேளையில் தெற்கு இராஜகோபுரமும் அமைக்கு திருவருளே.
இத்திருப்பணியை நிறைவேற்ற முன்னோட வே. செல்வரத்தினம் அவர்களாகும். திருமண குறையை நீக்கும்படி திக்கரை முருகனை முருகப்பெருமான் நிறைவேற்றியமையால் பிறர் பெயரிட்டார். தன் வேண்டுதலை ஏற்று திருவருள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என எண்ணி தெற் ஆண்டுகளுக்கு முன்னமே சங்கற்பம் செய்துகொ6 செய்ய முடியவில்லை. இன்று அவள் அமரரான தனபாக்கியம் தன் கணவரின் வேண்டுதலை நி பெற்றுள்ளார். அமரர் வே. செல்வரத்தினம் த பஞ்சதளமாகப் பாலாவோடை அம்மன் கோவி முருகப் பெருமானுக்குத் திக்கரையில் தெற்குத் திருப்பணி ஆற்றிய பெருமை மிக்கவர்.
àܒܢ ܕܘ؟
 

> --SS
9ܒܫ ܘ" ܬܛܦܐܬܸܠܠܹܒܗ݈ܝ ܘܢܠ ܐ ܢܫܐܠàܒ ܘܢ؟ چکالي قیسمنحنی محے اقترح تهمه النار 7
*-SASA ܓ݁ܶ9ܒ݂ܫ ܘܙܠ ܠܓܦܠܸܠ<ܒܐ ܘ" ܛܢܦܐܠ ምል‛g →ኃ`õõ アga نتیجے ان کو7 | تسته به 7 -تسته با y
தள இராஜகோபுரம்
லேந்திரன் t; 5ளான கிழக்கு, தெற்குத் திசைகளில் வர் காலத்திலிருந்து நடைமுறையில் இருந்து ழக்குத் திசை நோக்கி காட்சியளிக்கின்றார். ான இராஜகோபுரமாகும். இக்கோபுரத்தினை ாக அமைக்கின்றார்கள். திக்கரை முருகன் ள் கொண்டதாகும். S.
களாக உள்ள உற்சவ மூர்த்திகளை தெற்குத் அமைப்பள். சிவன் கோயில்களில் அவரது தெற்கு நோக்கியே எழுந்தருளுவார். ஆனால் மைக்கப்படுவதில்லை. ஏனெனில் சிவசக்தியான S }ளுவதால் அம்பாளின் சந்நிதிக்கு முன்பாகவே
ஆனால் இதற்கு விதிவிலக்காக கோவில் S பெருமான் சந்நிதிக்கு முன்பாக இராஜகோபுரம் மூலமூர்த்தியாக நடராஜப் பெருமானே உள்ளார்.
நடராஜப் பெருமானைத் தரிசிக்க முடியாது. N
ஆலயங்கள் உள்ளன. முருகனின் பிரதான உள்ளார். இதனால் மூலவருக்கு கிழக்குத் ல தென்திசை நோக்கியும் ஆறுமுக சுவாமிக்கு து. அந்த வகையிலேயே திக்கரை முருகன் மைக்கப்பட்டுள்ளமைக்கு முருகனின் திருவருளே
s
ரதிட்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. தெற்குத் திசை மக்கப்பட்டு வள்ளி தெய்வயானை சமேத செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இராஜகோபுரம் அமைக்கப்பட முயற்சிகள் தொடங்கப்பட்ட ம் திருப்பணியும் தொடங்கப்பட்டது முருகனின்
i
டியாக இருந்தவர் அமரர் பாலாவோடை Dாகிப் பல வருடங்களாகப் பிள்ளையில்லாக் வேண்டித் தவமிருந்தார். அவ்வேண்டுதலை த ஆண் குழந்தைக்குச் சரவணபவன் எனப் புரிந்த முருகனாகிய சரவணனுக்கு திருப்பணி குத் திசை இராஜகோபுரம் கட்டுவதென பல ன்டார். நாட்டின் நிலமை காரணமாகத் திருப்பணி பின்னும் அவருடைய துணைவியார் திருமதி றைவேற்றி முருகன் தாள் பணிந்து திருவருள் ய்க்குக் கிழக்குத்திசை இராஜகோபுரத்தைப் g லுக்குத் திருப்பணி ஆற்றியவர். தனயனான 滋
i
... ' Y திசையில் திரிதள இராஜகோபுரம் அமைத்து இ بروميخا స్టోస్ట్రీ శ్వికీ qAAqLAiqA ASATAAYAqLiq iAAAAAqALqLiq iAqAAAAAAAAqAAA qAqLq AqAAAAAAAAqAqALiq iqqAAeA R2 (ဇ္ဇီဂို့ *み"決w*アの? *☆マのエみがエアエみが6エが?エあ*☆エグ?
స్క్రిస్గస్త్రి
9)

Page 51
శ్లో
3.
リー
திக்கரை முருக தோற்றமும்
தகவல் ஐ.
காரைநகர் களபூமி திக்கரைத் திருத்தலம் ே முன்னர் ஆலயத்திற்கு முன்புறத்திலே தற்ே தெற்காக உள்ள இடத்தில் தம்பர் என்பர் தோன்றப்பட்ட நிலையில் சீராக்கப்படாது T பாழ் அடைந்த நிலையிலும் மக்கள் இக்கேணி கேணியில் நீர் நிறைந்திருக்கும். அக்கால குதுகளிப்பர்.
இவ்வாலயத்தில் ஆண்டு தோறும் நடைடெ நடைபெற்று வந்தன. இந்தியாவிலிருந்து க விமரிசையாக நடத்துவது வழக்கமாக இரு பிரசித்தி பெற்ற கலைஞர் வரவழைக்கட் வெள்ளத்தில் நிரம்பி வழிந்தது. ஆயிரம்மன. நிரம்பியிருந்தன. இந்த ஜன நெருக்கத்தி கேணிக்குள் துவிச் சக்கர வண்டிகளும் ஏற்படும் முறையில் ஒரு பரபரப்பு ஏற்பட்ட
இந்தப் பாரிய சம்பவத்தையடுத்து கேணிய முருக பக்தர்களும் முடிவெடுத்தனர். அதன் மன்னினைக் கொண்டு
மூடுவதற்குச்
வருடங்கள் எடுத்தன்,
இக் கேணி மூடப்பட்டதும் மாற்றுக் கேணி ஒன்று தோன் ந வேண் டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. இப்பகுதியைச் சேர்ந்த நிரு வினாசித்தம்பி ஆறுமுகம் அவர்கள் கோயிலுக்கு தென்கிழக்கில் உள்ள ஒரு காணியில் கேணி ஒன்று கட்ட முயற்சி எ
கைவிடப்பட்டது.
リー
(5.
 
 
 
 

姿をーリー姿をーリー姿ーリーや守ー%*。
G
疇量 ன் திருக்கேணி 演
வரலாறும்
நி, சம்பந்தன்
3ணிக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு. நூற்றாண்டுக்கு பொழுது நேர் முட்டி இருக்கும் இடத்திற்குத் ரால் கேணி தோன்றப்பட்டது. இக்கேணி ாலத்திற்குக் காலம் பக்கச்சுவர்கள் இடிந்து பியைப் பாவித்து வந்தனர். மழைக்காலங்களில் |ங்களில் இளைஞர்கள் நீந்தி விளையாடிக்
பறும் வருடாநத விழாக்கள் மிகச் சிறப்பாக லைஞர்களை வரவழைத்து திருவிழாக்களை
நந்தது. சென்ற நூற்றாண்டு மத்தியில் ஒரு பட்டிருந்த பொழுது ஆலயத்தில் மக்கள்
ங்கில் துவிச்சக்கர வண்டிகள் விதி அடங்கிலும் னால் பாழ் அடைந்த நிலையில் இருந்த மக்களில் பலரும் விழுந்து உயிர் ஆபத்து
卫·
னை மூடுவதென்று கோயில் நிர்வாகிகளும் பிரகாரம் கேணியினைப் பெருந்தொகையான
ܗ ܡ at -- المرض تسمية
*E: ఇ4కళ*

Page 52
கேணியில்லாத குறையை நீக்கும் பொருட்டு காசிப்பிள்ளைக்குச் சொந்தமாக இருந்த க
நீர் அருந்தவும் கைகால் கழுவவும் பாவித்தன இக்கிணற்றினைத் திருக்கிணறாக ஆக்க
பேணிவருகின்றனர்.
1960ம் ஆண்டு முதல் ஆலயம் Lഖ ഖണ് தம்பர் காசிப்பிள்ளை நடராசா அவர்கள் த
தான் செய்து முடிக்க வேண்டுமென்று மிகமி இந்த சிந்தனையுடனே இருந்ததோடல்லாம திரு. ஐ. தி. சம்பந்தன் அவர்களையும் இப்ப
கொண்டிருந்தார் அன்னாரின் கனவின்ை நன6
மைந்தன் திரு. சிவஞானம் அவர்களின் தலை
ஆதரவுடனும் ஆறுமுகசாமி வாசலுக்கு ( (திருக்குளம்) அமைத்துக் கொடுத்தனர். திரு மருமகன் திரு. இராமக்கிருஷ்ணராஜா அவ
மெய்வருத்தம் பாராது கருமமே கண்ணாயி
எல்லாம் திக்கரை மு
 

ss Sysaya sSSysasa's c>
டு கோயிலுக்குக் தென்கிழக்கிலுள்ள தம்பர் ாணியிலுள்ள கிணற்றினை முருகபக்தர்கள் ார். தம்பர் காசிப்பிள்ளையின் வம்சாவழியினர்
கி முருக பக்தர்களின் பாவனைக்காகப்
ரச்சிகளை அடைந்தது. இக்காலகட்டத்தில்
ம்பர் தொடங்கிய கேணிப் பணியினைத்
க ஆவலுடனிருந்தார். இறுதி மூச்சு வரையும்
)ல் தனது மக்களையும், பெறா மகனான பணியினைச் செய்து முடிக்குமாறு துாண்டிக் வாக்கும் வண்ணம் அவரின் மக்கள் சிரேஷ்ட மையிலும் திரு. ஐ, தி. சம்பந்தன் அவர்களின்
முன்புறமாகத் தீர்த்தக் கேணியொன்றினை ls தம்பர் காசிப்பிள்ளை நடராசா அவர்களின்
பர்கள் இத்திருப்பணியினைப் பொறுப்பேற்று ருந்து நிறைவு செய்து வைத்தார்.
முருகனின் திருவருளே.
SeATeLqAqLq iLiAi qqAAeqqALAqq SLi qeeASALLqiq S Lq qAeAeTLq qi qqAe 7? --്രീ? --്ര്",'; <്ത്ര ഭ 7 7 6- تحتy چ * تح تحته لن
w
著g 2.
R s
リg

Page 53
f
iقالL" =="گئی" قي "قيق =۔ قتظ_1 به آقایای عملی ایران آیبیاسی - قلیایی تحقیقی "گی یا بهع リーリーリー。
கண்ணதாசன் L
பேராசிரியர் இரா. மோகன் ஒப்பிலக்கியத் துறைத் தலைவர் தமிழியற்புலம் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்
திரை இசைக் கம்பர். தாடி இல்லாத இல்லாத பாரதி', 'வார்த்தைக்கு ருசி என்றெல்லாம் போற்றப்படும் கண்ணதாசன் வானில் பாரதி, பாரதிதாசனைத் தொடர்ந்து திகழும் கவிஞர். அவரது திரையிசைப் பெற்றிருக்கும் முருகனைப் பற்றிய கருத்துச் காண்பது இக்கட்டுரையின் நோக்கம்,
முருகன் எனர் றால் அழகன்
முருகன் என்றால் அழகு. அழகு என்றாக ஒரு தலைப்பில் தனி ஒரு நுலையே ப அவரைப்போன்று கண்ணதாசனும் முருகப்
"அழகனிவன் முருகன் எனு என்பது கவிஞரின் இரத்தினச் சுருக்கமான
B_116|}}}| எனப் பாடி உருகும் கவிஞர்.
'முருகனென்றால் அழக
அழகன் எந்தன் குமரே என்று முத்தாய்பாய்க் கூறி மகிழ்கின்றார்.
அழகுக்கு அடுத்து முருகப்பெருமானின் பெரிதும் ஈர்க்கின்றது. அஞ்சல் என்று நிற்கும் முருகப் பெருமானை "பாமிருக் தைரியம் தந்து நிற்கும் முருகப் பெரும இசைப் பாடல்களில் பல இடங்களில் புே
கல்லாத பேதையரும் கற்றவரும் ஒ கைதொழுது பாடும் முருகா! கல்லாக நின்றாலும் கனியாகக் கணி
TiÜlı63)ğ31 GIL, öıIII GÜT
என்று கந்தன் கருணை திரைப்படத்திற்க முருகப் பெருமானைக் கனியாகக் காண்கின்ற - காண்கிறார். முத்தமிழ் செப்பிடும் தத்து
*****ఇక**g::
(52
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リーリ
தாகூர்', 'மிசை
தந்த வரகவி ங், தமிழ்க்கவிதை து பேரொளி விசித் பாடல்களில் இடம் களைத் தொகுத்துக்
ல் முருகன், முருகன் அல்லது அழகு என்ற டைத்துள்ளார். தமிழ்த்தென்றல் திரு. வி. க. பெருமானின் அழகில் ஈடுபட்டுப் பாடியுள்ளார்.
ம் இனிய பெயர் கொண்டான்' 1 பிாக்கு.
இனிக்குதடா - முருகா TL fl 12 — Gi Gil JL|_JGJOJJ"
னென்று தமிழ்மொழி கூறும் னென்று மனமொழி கூறும்
கருணைத் திறம் கவிஞர் கண்ணதாசனைப் அனைத்து உயிர்களுக்கும் ஆறுதல் கூறி பப் பயமேன்' என்று கேட்டு அனைவர்க்கும் ானை - கவிஞர் கண்ணதாசன் நம் திரை ாற்றிப் பாடியுள்ளார்.
ன்றாகி
கின்ற
ாக எழுதிய பாடல் ஒன்றில் கண்ணதாசன்
கருணை வடிவமாகவே - அருள் வடிவமாகவே வ சக்தியைப் பருகி உருகுகின்றார்.
Fళ

Page 54
கந்தனின் கருணையைக் குறித்துக் கவிஞர் கந்தன் தன்னைத் தொழுத கைக்குத் துை அத்தனைச் சிறப்பில்லை. அடியவர்கள் துணையிருக்கின்றான் - அருள் பாலிக்கி கண்ணதாசனின் முத்திரை பதிந்துள்ளது.
தொழுத கைக்குத் துணையிருந்து சுகம் வளர்க்கும் கந்தையா - எங்க நிழலைக் கூடத் தொடர்ந்து வந்து துணையிருக்கும் வேலைய்யா
என்பது கவிஞர், கந்தனின் கருணைத் திற
ஆறுமுகங்களின் இயல்புகள்
முருகப் பெருமானின் ஆறு முகங்க ெ திருமுருகாற்றுப்படையில் பாடியிருக்கும் பகு அப் பகுதியை நினைவூட்டும் வகையிe ஆறுமுகங்களின் இயல்புகளைக் குறித்துத் த பாடியுள்ளார்.
தாமரையில் பூத்துவந்த தங்கமுகம்
தண்ணிலவின் சாறெடுத்து வார்த்த ( பால்மனமும் பூமணமும் படிந்த முக பாவலர்க்குப் பாடம் தரும் பளிங்கு வேல்வடிவில் கண்ணிரண்டும் விளங்கு
வெள்ளிரதம் போலவரும் பிள்ளைமு
என வரும் பகுதி கந்தன் கருணை திை ஒன்றில் இடம்பெறுவதாகும். இவ்வரிகளில் பளிங்கு முகம், விளங்கு முகம், பிள்ளை மு குடிகொண்டிருக்கும் ஒளியையும், தெளிவை படம் பிடித்துக் காட்டியுள்ளார் கவிஞர். தெய புகழ் பெற்ற பாடலிலும் முருகப்பெருமானின் நயமாகப் பாடியுள்ளார். படிப்பவர்கள் நெஞ்
மங்கையரின் குங்குமத்தைக் காக்குப் வாடுகின்ற ஏழைகளைக் காணும்முக சஞ்சலத்தில் வந்தவரைத் தாங்கும்மு சாதிமத பேதமின்றிப் பார்க்கும்முகம் நோய் நொடிகள் தீர்த்து வைக்கும்
நுாறு முகம் காட்டுதம்மா ஆறுமுகம்
 

w
as Sasata A c.
Zww ="cエ
qqqAAeqLq Lq qqAAAAAAAAqAAAAAAq qq qAATAqqq qqqq qqAAAAAAAAqqALLL
Vy6 దాక్కొar7% లాభౌసౌar7% లాబొ Zw?ーみーす。 7yp డాలా
முத்தாய்ப்பாகப் பாடியுள்ள ஓர் இடமுண்டு. ணயிருந்து சுகம் வளர்ப்பான் என்பதிலே கூட ன் நிழலைக் கூடத் தொடர்ந்து வந்து ன்றான் - என்று பாடுவதிலேதான் கவிஞர்
த்திற்குச் சூட்டி மகிழும் புகழாரம் ஆகும்.
ரின் இயல்புகளைக் குறித்து நக்கீரர் தி அருமையில் எளிய அழகு வாய்ந்ததாகும். ல் கண்ணதாசன் முருகப்பெருமானுடைய ம் திரையிசைப் பாடல்களில் இரு இடங்களில்
ஒன்று
முகம் ஒன்று
மொன்று
முகம் ஒன்று
குமுகம் ஒன்று
கம் ஒன்று
ரப்படத்திற்காகக் கவிஞர் எழுதிய பாடல் தங்க முகம், வார்த்த முகம், படிந்த முகம், மகம் என முருகப் பெருமானின் முகங்களில் யும், இளமையையும், எழிலையும் அழகுறப் |வம் திரைப்படத்திற்காக எழுதிய பிறிதொரு ஆறுமுகங்களின் இயல்புகளைக் குறித்து சை அள்ளும் பகுதி இதோ
முகம் ஒன்று
ம் ஒன்று
கம் ஒன்று
ஒன்று
பண்ணமுகம் ஒன்று
இங்கு
ܓܰܒܐ ܘ؟ ܛܢܦܐܬܸܠܛܸܠܲܒܫ ܘܢ

Page 55
  

Page 56
திருத்தணிகை மலைத் திருநீறு, தகப்பன் குங்குமம், திருப்பரங்குன்றத்துச் சரவணப் அருமையான கூட்டு அற்புதமான கலவை!
காதல் கவிதைகளில் கந்தவேள்
'கண்ணதாசனே கண்ணதாசனே வந்துவிடு எ திருத்திக் கொடு’ என்று பாடினார் இன்ை அளவிற்குக் காதல் கவிதைகளில் கண்ணதா இதில் யாருக்கும் மாற்றுக் கருத்து இருக்க
கவிஞர் கண்ணதாசன் காதல் கவிதைகளில் அல்லது சுட்டு இடம் பெறுவது உண்டு. இடங்கள் வருமாறு
அந்தச் சிவகாமி மகனிடம் சேதி செ சேரும் நாள் பார்க்கச் சொல்லடி!
வேறு எவரோடும் நான் பேச வார்த்ை பெண்ணெனப் பூமியில் பிறந்த பின்ன வேலை வணங்காமல் வேறென்ன வே
மனம் படைத்தேன் உன்னை நினைப் வடிவெடுத்தேன் உன்னை மணப்பதற் செவ்வேள் எனநீ பெயர் கொண்டாய் சொல்வேல் கொண்டுநீ தமிழ் வென்ற கைவேல் கொண்டுநீ பகை வென்றாu கண்வேல் கொண்டுநீ எனை வென்றா
சரவணப் பொய்கையில் நீராடி துை தந்தருள் என்றேன் முருகனிடம் இருகரம் நீட்டி வரம் கேட்டேன் - அர் மன்னவன் இன்னருள் மலர் தந்தான் அவனிடம் சொன்னேன் என் அஞ்சுத6 அண்ணலே தந்து வைச்சான் ஆறுதல்
வேலை வணங்காமல் வேறென்ன வேலை? ஆறுதலை - கவிஞர் இங்கே கையா மலிந்தவைகளாகும்.
முருகனைத் தேடிவரும் காவடிகள்
திருச்செந்துாரில் போர் புரிந்து சினமெல்லா கொண்டானாம். அவன் பக்தர்கள் எல்லா வேலவன் சந்நிதி தேடி வரிசை வரிசை எனட்
 

AAAqTqALqL iqAei qATqqLq qq qATqLLLL qqqq qAAAAAAAAqq Lq qATLLLLL a s. S S S sa d
Vyz =లాశాడా 7yp ఒూల్కాపrary p ~లాrఆ7yu ఆల్కా ፖ§‛ሡ ←ሪፖØኽ 7ል‛g ←ሪፖõ?
சுவாமி மலைச் சந்தனம், திருச்செந்துார்க் பொய்கைக் குளியல் - அடடா என்ன
ன் காதல் கவிதையின் வரிகளைக் கொஞ்சம்
றய திரையிசைக் கவிஞர் ஒருவர். அந்த
சன் முத்திரை அழுத்தமாகப் பதித்திருந்தது.
(UDlquJT3Dl.
ஆங்காங்கே முருகப் பெருமானின் வருகை இவ்வகையில் சிறப்பாகக் குறிக்கத் தக்க
ால்லடி - நான்
த ஏதடி? T(36)
லை?
பதற்கு - நான் கு!
3TU
லை அந்த
செவ்வேள் - சொல்வேல், அஞ்சுதலை - ண்டிருக்கும் சொல்லாடல்கள் சுவை
) தீர்ந்த கந்தன், திருத்தணியில் கோயில் ) காவடி துாக்கி வந்தனராம். தணிகை பக்தர்களின் அழகுக் காவடிகள் வருகின்ற
O2
qSLqq qAqqSqSAq qASLqAAq qA AqAq qqAqAqAq qAiq qqAAqAqeeqqqLLLL **マ?エみ魂ーグ?エか藻ジあ?エか済ーグ?か藻>あ?エ送辺Q
SRحت جا
s ;
i
i
i
恕
S2
SSS
S
Tè కి ՅՀԵՇ: 愛媛送ぶ。 茨#忍ど懸>姿。
༤༽པོ་
s
-
要

Page 57
ন্ম,
疇 .
T.
T
|-
慈
ಫ್ಲಿ.
كل
蒂 స్ట్రీ==
காட்சி கொள்ளை இன்பம் குலவிடும் காட்சி முன்னும் பின்னும் ஆரக்கொண்டு. ஆணு முருகனின் சந்நிதியைத் தேடிவரும் பல் கண்ணதாசன் தெய்வம் திரைப்படத்திற்காக 6
பால் காவடிகள் பழக் காண்டிகள் புஷ்பக் காவடிகள் மச்சம் காவடிகள் பன்னிரக் காவடிகள் சேவற் காவடிகள் சரப்பக் காவடிகள் தீர்த்தக் காவடிகர்
அடைவோம் கந்தன் சேவடி - என ஆசை ெ அழகுக் காவடிகள் தான் எத்தனை எத்தல்
வேலும் மயிலும்
முருகப் பெருமானின் வேலையும், மயிை விருத்தமும் பாடிப் பரவசம் கொண்டார் வாக் கவிஞர் கண்ணதாசனும் ஒல்லும் வகைெ முருகப் பெருமானின் வேலையும் மயிலைய கூறின் அவரது பார்வையில் தன்னை நீ நிற்கும் முருகப் பெருமானின் வேல்!. அவ
வெற்றிவேல் வீரவேல் சுற்றி வந்த
தோள் நடுங்க வைத்த எங்கள் ஞான்
ஆநிசக்தி அன்னை தந்த நானவேள்
அசுரர் தம்மை அஞ்சனைத்த வீரவே
போநி அந்தக் குன்றழித்த சக்திவே: மூவர்தேவர் வாழ்த்த வந்த வெற்றிே
தெய்வம் உண்டு தெய்வம் உண்டு என்று சொல்லும் வெற்றிவேல்!
என்று எய்த பின்பும் கையில் வந்து நிற்கு - தெய்வபக்தி உள்ளவர்க்குக் கை வீரவேலினை விதந்து பாடுகிறார் மவிஞர்.
சிங்கத்துக்கு வாலுடா, சிறுத்தைக்கு ஆறுமுகன் வேலுடா என வேலின் வீரத்தை கவிஞர் பாடியுள்ள பிறிதோரிடமும் இங்கே
தெய்வத் திருமகள் படத்திற்காக எழுதிய ப மயிலையும் இணைத்துப் பாடியுள்ளார் கவி
釜リー******
.
 

யாகும். கொட்டு மேளம் கொட்டிக்கொண்டு Iம் பெண்ணும் பாடிக்கொண்டு கதிர்வேல் வேறு காவடிகளைக் குறித்துக் கவிஞர் ழுதிய பாடலொன்றில் நிரல்படப் பாடியுள்ளார்
iI
கொண்டு - இங்ானம் அடியவர்கள் எடுக்கும்
Igil.
லயும் குறித்து வேல் விருத்தமும், மயில் கிற்கோர் அருணகிரி, அவரை அடியொற்றிக் பல்லாம் தம் திரை இசைப் பாடல்களில் ம் குறித்துப் பாடிப் பரவியுள்ளார். பாருங்கக் னைப்போர்க்குத் துதிப்போர்க்குத் துணை
J LITTLIGŠGil) -
LIGлећбиЈ Бићfični D
சக்திவேல்!
iյ
} (}||
கொடுக்கும்
É 凸I塾LT, க் குறித்துக் கவிஞர் கண்ணதாசன்
நினைவு கூரத்தக்கது.
டல் ஒன்றில் முருகப் பெருமானின் வேலையும் ஞர் 'வேலிருக்கு வினையில்லை. மயிலிருக்கு
####్వకశక్+శక్తిక#Eశస్*
)

Page 58
பயமில்லை, வேலவனே நீயிருக்க ஏழைகட் (Pl.96).
தமிழ்ப்பால் கொடுத்த தமிழ் முருகன்
ஆதிபராசக்தி திரைப்படத்திற்காக எழுதிய
தாய்ப்பால் கொடுத்தாள் பராசக்தி த தமிழ்ப்பால் கொடுத்தான் தமிழ் முரு பாடும் பழந்தமிழில் பாடத் தொடங்கு
ஆடும் மயில் வேலன் அருள்
எனத் தாய்ப்பால் கொடுத்தவளாகப் பராக முருகனையும் பாடிப் பரவுகின்றார் கவிஞர் அவளது அருமைக் குமரன் தருவது தமிழ்ட் முன்னே எனக்குக் கவிதை தந்தான்! என்று தமிழும் தந்தான்! என்றும், அந்தக் கந்தனவி வந்தான் கவிதை தந்தான்! என்றும் அதே
ஏழு பிறப்பிலும் உன்னை எட்டுவேன்
கோடிகள் குவிந்தாலும் கோமகனை 1 நாடிஎன் வினைதீர நான்வருவேன் அஞ்சுதல் நிலைமாறி ஆறுதல் உருவ
ஏழுபிறப்பிலும் உன்னை எட்டுவேன்
என்பது மருதமலை மாமணியிடம் ஒரு தி உருக்கமான, உறுதியான, உண்மையான வே நாமும் வண்ணத் தமிழ்க் குமரனை மறவ அஞ்சுதல் நிலைமாறி ஆறுதல் உருவாகி 6 குமரனை எட்டுவோம், வாழ்வில் ஏற்றம் பெ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qAAAAAAAASAALLLLL Lqq qAAA LALqL S LqLqq qAqAALLqLALL SLLq qA ALLLLqLLLL Sqqqqqq qALLqLLLLLSS S ܓ̈9ܒܗܝ ܘܠ ܦܓ݁ܳܢܦܐܠܹr グa?〜みで。マでアga 〜み☆マでアga 〜みエす→マgeーら☆マでアがクーヌす。マでアga 〜みで、マで”s
V
நத் துயரில்லை என்பது கவிஞரின் முடிந்த
i
பாடல் ஒன்றில் -
விக்கருணை
கன் - வாய்ப்பால் யான்
கிறேன்
க்தியையும், தமிழ்ப்பால் கொடுப்பவனாக அம்மை தந்தது ஞானப் பால் என்றால் பாலாம்! என்ன அருமை! பல் முளைக்கு 4 பம், கலை ஞானக்கண் திறந்து வைத்துத் ன் திருச்சரணம் தந்தான்! என்றும், கந்தன் பாடலில் நெக்குருகிப் பாடுகின்றார் கவிஞர்.
மறவேன்
IsTdf
ரைப்பாடல் வாயிலாக கவிஞர் விடுக்கும்
ண்டுகோள். அவ் வேண்டுகோளின் வண்ணம்
மல் நம் வினை தீர நாடிச் செல்வோம். ழு பிறப்பிலும் சக்தித் திருமகன் முத்துக் றுவோம்.
V
S
a 醇卯
ზაა -Sა ܛܠܥܒܢ ܦܘ܆؟ قے سے لمحہ

Page 59
-0-00-0-0-000
1O-O-
MA Ex
The Finest Expre
திக்க
அல்லும் பகலு
ஐயா, அன்றுப்
உன் நாமம் 6
நித்திரையிலும்
சிந்தையிலும்
67/Ꮞ, ᏤᏤé
Co.
S
Tel 23
Fax : 23
Mobile : 07
E-mail ma
 
 
 

O-O-O-
NOJ
press Services
2SS Service in the Field
5ரை முருகா
லும் உனை நினைத்தேன்
) இன்றும்
Tன் நாவில்
) வந்தாய் ஐயா!
உனை மறவேன் ஐயா!
女
olfendhal Street, ombo - I3, ri Lanka.
)0 128
O9650
77.5I 7019
nojtours@yahoo.com
-->

Page 60
கோபுரத் திருப்பணி வேலைகளைச் சிறப்புற இந்தியச் சிற்பாசிரியர்கள் எய்தபதி அருட்கலை
 

****。
A | "Ali
Hill
நிறைவேற்றித் தந்து பிரியாவிடை பெறும் த் திலகம் அராலியூர் 8, 8 மகேளப்வரனுடன்
9)

Page 61
副
༈
R
颉
羲
蔷
స్టోఇళ్ళశిక##ఇళ్ళశికఃశక*ఇ2శికఃశిక*ఃశక*
A
W
கோபுரமமைக்கும் முன் இருந்த
01.06.2003 அன்று நடைபெற்ற இராஜகோபுரத் கிரிகைளில் நல்லை திருஞானசம்பந்தர் ஆ பரமாச்சாரிய கவாமிகள் அவர்களும் இந்து தியாகராசா மகேளிப்ரைன் அவர்களும் கலந்து
G
 
 
 
 

صلى الله عليه وسلم === "ناقل ܡܕ ܩ رقبہ == リ == "" - "
,
■ R
கோயில் முன்பக்கத் தோற்றம்
s
i
'. N,
திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழாவின் ஆரம்பக் தினம் பூரீலரு சோமசுந்தர தேசிக ஞானசம்பந்த PL விவகார அலுவல்கள் அமைச்சர் கெளரவ து சிறப்பித்தனர்.
リー
Ꭰ

Page 62
ஆறுதல்) ப
முருகனுக்குத் திருப்பரங்குன்றம், திருச்செந்:
(சுவாமிமலை), குன்றுதோறாடல் (திருத்தணி சிறப்புக்குரியதாக இருப்பதால் ஆறுபடை வீடு
இத்தலங்கள் மனிதனுக்கு ஆறுதல்தரும் தல
ஒரு காலத்தில் இத்தலங்களுக்கு வருகை த போன்ற புலவர்கள் முயற்சி எடுத்தனர். எ
ஆகி பின்னர் ஆறுபடை வீடுகள் ஆனவை
முருகன் திருச்செந்துாரில் படைகளுடன் தங்க
கூறப்பட்டு வருவதுண்டு.
அலைவாயா?
திருச்செந்துார் முருகன் கோயில் அலைபாய இங்கு மலை இருந்திருக்க வேண்டும் என்ே இருந்ததாக இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன.
இப்பகுதி அடிக்கடி கடலால் மூழ்கடிக்கப்ட
நிறுவி கடலை அடக்கியதாகவும் செவிவழி
இது ஒருபுறம் இருக்க அதிசயம் ஒன்றும் அதாவது ஆற்றுப்படைகளில் ஐந்து படைவி
மட்டும் கடலோரம் இருப்பது அதிசயம் தாே
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நுார், திருவாவினன்குடி (பழனி), திருவேரகம் , பழமுதிர்ச்சோலை ஆகிய ஆறு தலங்கள்
Iகள் என்று பெயர் வந்தது. அது மட்டுமல்ல,
ங்களாக இருப்பதாலும் இப்பெயர் ஏற்பட்டது.
ரும்படி ஆற்றுப்படுத்த (பகை நீக்க) நக்கீரர் னவே இத்தலங்கள் ஆற்றுப்படை வீடுகள்
எனவும் கூறுவர்.
யெதால் படைவீடு எனப் பெயர் வந்ததாகவும்
மலைவாயா?
|ம் கடலோரம் இருந்தாலும் ஒரு காலத்தில் றே கருதப்படுகிறது. சந்தன மரக் காடுகள்
ட்டதாகவும், அதன் பிறகு பாலமுருகனை
ச் செய்திகள் கூறுகின்றன.
இத்தலத்துடன் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது.
டுகள் மலைகளில் இருக்க, திருச்செந்துார்
60T
حتی ح *>***>>

Page 63
嵩
இந்துக் கோயில்களில் உற்சவ மூர்த்தின
அவருக்குப் பின்புறம் ஓர் அழகான வ
உலோகத்தாலானது. அதில் அழகிய சிற் இதன் நடுவில் (மேல் உச்சியில்) பாளி கண்களும், நீண்டு தொங்கிய நாக்குமாக 4
அடையாளம் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த வளைவை சைவக் கோயில்களில்
நிருவாசி என்று ஆயிற்று. திருவாசியின்
அல்லது மயில் உருவம் காணப்படும்
இறைவன் தம்மை ஆள்வதை உணரவேண்
திருவாசி இல்லாமல் இறைவன் வீதி உல
திருவாசி இல்லாமல் இறைவன் வீதி உள்
பூதம் பூதமி வாகனத்திலும் மட்டும் தான்.
குமுதம்: 'பக்தி' பத்திரிகையிலிருந்து
 
 
 
 

క########
ய நிருவீதி உலா கொண்டு வருவார்கள்.
ளைவு இருக்கும், அது மரம் அல்லது
]ப வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கும்.
அல்லது ராட்சளப்னின் வடிவாக பயங்கர
ஓர் உருவம் இருக்கும். இது திருஷ்டிக்கான
晴川 I
川
W
*
"უკი,
NE,
N.
திருஆட்சி என்று கூறுவர். இதுவே மருவி
இரண்டு பக்க நடுப்பகுதியில் அன்னம்
டும் என்பதற்காகத்தான் விழாக் காலங்களில்
ா வருவதில்லை.
லா வருவது, பருஷா மிருக வாகனத்திலும்
塹
リ "#" == g=_E శశ్రీ گو تحتھگنجبتعييفتح قاجتيالجيب محييتگفي فييتيج KKJJSeSKKeJJJeSJYeSJJSeSeSJYYJeAeSJKeJeSeSeKYeeJeYSeSeSYeLeL

Page 64
ܢܸܥܒܕ ܬܢ؟ 3ܣܒܢ ܙ ܕܠ ܐܒܢ ܬܐ؟ ta Sà ܕܠܒܢܢ ܗܢ"
تحت الة ته سسته تنه قته سنت» بن قسته ن/w تحته بار٬ الثة"
வேல் த
முருகனின் கையிலுள்ள வேல் கூர்மையா மனிதனின் அறிவு கூர்மையாக இருக்கவே சிந்தனை ஆழ்ந்து இருக்கவேண்டும் என்பன ஞானவேல் என்பர். இந்த வேல் யாரையும்
கொல்லவில்லை. அவர் குத்துவது போல்
பத்மாசுரனின் சகோதரனான சிங்கமுகாசுரன
அன்னையான காளிக்கு வாகனமாகக் கொ
பத்மாசுரனை மயிலாகவும், சேவலாகவும் ம
ஆட்கொண்டார். பகைவனை அழிக்காதே,
முழுமைக்கும் பொதுவான தத்துவத்தை கு
அவதாரம் என
வைகாசி விசாகம் முருகப் பெருமான் அ சொல்லிற்கு கீழே இறங்கி வருதல் என்பது தர்மம் நிலை தடுமாறும் போது இறைவன் ஏ
கீழே இறங்கி உலகில் பிறப்பதையே அவத
அஷ்ட L
ஆலயங்களில் வைக்கப்படும் சிலைகள் அ
படிமத்தின் அடிப்பகுதியையும் பிரியாமல் இன பொருள்களே அவஷ்டபந்தனமாகும். இப்படி அ6
சக்தி பெற்ற நிலையில் அவை விக்கிரகங்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

த்துவம்
கவும், அகன்றும், ஆழ்ந்தும் இருக்கிறது. N ண்டும், மனம் அகன்று இருக்க வேண்டும், ! தயே வேல் தத்துவம் சொல்கிறது. இதை
குததுவதறகாக அலல. முருகன சூரனைக 5ாண்பிக்கப்படுவது அறியாமையின் செயல்.
)ன அடக்கி அவனைக் கொல்லாமல் தன் இ
டுத்தவர் முருகன்.
0ع
· · · · ாற்றித் தன் வாகனமாகவும், கொடியாகவும் பகைமையை மட்டும் அழி என்று உலகம் இ ரசம்காரம் போதிக்கிறது.
ாறால 6T66
வதரித்த திருநாளாகும். "அவதாரம்' என்ற பொருள். அதர்மச் செயல்கள் தலைதுாக்கி தோ ஒர் உருவில் தன் இருப்பிடத்திலிருந்து நாரம் என்கிறோம்.
பங்கனம்
西占
ஆடாமல் நிலையாக இருக்க பீடத்தையும், ணைக்க உபயோகிக்கப்படும் கூட்டு மருந்துப் ஷ்டபந்தன பூஜை செய்யப்பட்டதும் சிலைகள்
5ள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
ᏫᎬᏃ
磁4 iš 懿 لويa 姿。 వ్లో 学ふみ*さかふみ*学ぶ。 >>> భీష్సా>*** 2*ریچ }
ఘీ S. s:

Page 65
S E LKSAA JES ET SMLALLL0SAeALAA TES ET MLLLLSSSSAA TTAS MT MA qSLL0SSAAAAA زبر لبرل یحییجی དུ་རང་ནས་ལོ་ ང་ ༦ དུ་འ༤- ང་ eqeie iB iqeLBLSDke iei iieiLqiLSBB e eqi ieeeLSLSeBBeei ii
ஆறுமுகனும கலாநிதி எஸ். பி. சபா
கருணை மேருவாகவும், கருணைக் கடல கந்தப் பெருமான், கடுமையும், கொடுமைt காட்சி அளிக்கலாமா?
Sh பகுத்துப் பகுத்துப் பார்க்கும் அறிவாளிகள்
ஆண்டவனின் திருக்கரங்களில் உள்ள ஆ
அறிந்து கொள்வது அடியார்களின் கடமை
ஆண்டவனின் திருக் கோயில்கள் பல. அம்ட திருவடிவமும் சிற்சில ஆயதங்களையோ, க தாங்கி இருப்பதுபோல் தான் காட்சி அளி
இந்த ஆயுதங்களை நாம் கையாளும் ஆய கருதிவிடக் கூடாது. அவ்வாறு கருதுதல் திரு
i
தெய்வ மூர்த்திகளைத் தெய்வங்களாகே
மூர்த்தங்களாக - கற்பதுமைகளாக - க( பெரும் பிழை, தெய்வக் குற்றம்.
குமரப் பெருமானுக்கு சிவபெருமான் ஆயுதங் ஆயுதங்கள் சடப் பொருள்கள் அல்ல. அ6
só?
s அருத்திகொள் குமரன் இணை அப்பணி புரிகுவன் என்6 புரத்தினை அட்ட கண்ணுதல்
பொள்ளென உள்ள மே
உருத்திரர் தமையும் உன்னலு உற்றிட இவன் சை இருத்திர் என் றவரைப் பல ப ஈத்தனன் எம்பிரான் கரத் ぐ。
பொன்திகழ் சடிலத்து அண்ண
பொருவிலா உருவமும் நன்றுபெற் றுடைய உருத்திர 戦 நவிலரும் தோமரம்
வன்திறல் குலிசம் பகழிஅங் R
மணிமலர்ப் பங்கயம் த6 வெண்திறல் மழுவும் ஆகிவீற்ற 邺 விறல்மிகும் அறுமுகன்
ଚୁଁ ❖፡ 8 FY a
S, என்று பாடுகிறார் கச்சியப்ப
ఘ్యీక్ష$ళఇaశక$ళఇ*క$ళఇaశక$క wAV
i
i
i
险

Page 66
தோமரம், கொடி, வாள், குலிசம், பகழி, தண்டம், மழு (11) - இவைகளே ருத்திரர்கள் பதினொரு ஆயுதங்களை அளித்த பிறகு சக்கரவர்த்தியாகவும் விளங்கும் வேலாயுதத
ஆயுதன் பின்னர் ஏவில் மூ தை ஐம்பெரும் பூதமும் அடுவ ஏயபல் லுயிரும் ஒருதலை முடி ஏவல்மேல் விடுக்கினும் அ மாயிரும் திறலும் வரங்களும் சி
முன்னுயிர் உண்பது எப் நாயகம் ஆவது ஒருதனிச் சுடர் நல்கியே மதவை கைக்ெ
எப்படைக்கும் நாயகமான வேலாயுதம், உண் சொரூபமே.
குமார தந்திரம் வேலாயுதத்தின் தத்துவ நு
ஆதி சக்தியினின்று தோன்றியதாகிய
உலகங்களாலும் போற்றப்படுவது. அது மூன்று அறியவேண்டும். மேலே உள்ள பத்திரம் - ஞானசக்தி. கீழே உள்ள பத்திரம் கிரியாச
இந்த வாக்கியத்தால் புலனாவது என்ன? ே கையாளப்படும் சடப்பொருளான வேல் அை மூன்று சக்திகளின் சமஷ்டி ரூபமே சண்முக
அது வெறும் ஆயுதமாக இருந்தால் முரு அல்லது வேலாயுதம்தான் வீரவாகு தேவர் உரையாடுமா? இப்படி உரையாடல்கள் - உ நாம் கந்த புராணத்தால் அறிந்து கொள்கிே
எனவே அந்த ஆயுத நாயகத்தை உலகே கருதக்கூடாது. இனி ருத்திரர்களின் மாற்று 6 ஆயுதங்களின் தத்துவ விளக்கத்தைக் கான
இந்த ஆயுதங்களின் உட்பொருளைப் பற்றி தமது 'செக்கர்வேள் செம்மாப்பு’ என்னும் பூ
தோமரம் துாய மாயைத்
தோற்றம் உண்டாமாறு, ஆண்டு மாமுரண் திளைக்கச் செல்வோ வண்மையை உணர்த்தும் வாழ்
ზალა,
Mea ~KTY ܕܥܒܫ ܕܐ؟ W.ܠܹܒܫ ܘ؟ ܕܠ ܐܒ݂ܝ ܬܐ Ο ترستے یعہ cy Pag ፊ”z ←”ሪቻ تحت المكر ーメ
 
 
 
 

அங்குசம், மணி, அக்கமணி, தாமரைப்பூ, ரின் வடிவங்களான பதினொரு ஆயுதங்கள்.
), படைகளுக்கெல்லாம் நாயகமாகவும், தை சிவபெருமான் வழங்குகின்றார்.
ண்டத்து
jol
ப்பது
}வர்தம்
ந்தி
LJ60) –ébG51D
வேல்
காடுத்தான்
- கந்தபுராணம்
மையில் சுப்பிரமணியப் பெருமானின் ஆத்ம
ட்பத்தைப் பின்வருமாறு கூறுகிறது:
சக்தி ஆயுதமாகிய வேல் அனைத்து து பத்திரங்களை (இலைகளை) உடையதாக
இச்சா சக்தி. நடுவில் உள்ள பத்திரம் - $தி.
வலாயுதம் உலகில் காணப்படும் அல்லது *று. இச்சை, ஞானம், கிரியை எனப்படும் 5ப் பரமனின் வேலாயுதம் என்பது.
கப்பெருமான் அதனோடு உரையாடுவாரா? டம் உரையாடுமா? சமுத்திர ராஜனிடம் சாவல்கள் - சம்பாஷணைகள் நடந்தனவாக றாமே!
ாரின் ஆயுதம் போன்று சடப்பொருளாகக் படிவங்களாகத் திகழும் தோமரம் முதலான போம்.
பாம்பன் பூரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் பாலில் தெளிவாக விளக்கிக் கூறுகின்றார்.

Page 67
தோமரம், கொடி, வாள், குலிசம், பகழி, தண்டம், மழு (11) - இவைகளே ருத்திரர்க பதினொரு ஆயுதங்களை அளித்த பிற( சக்கரவர்த்தியாகவும் விளங்கும் வேலாயுத
ஆயுதன் பின்னர் ஏவில் மூ த6 ஐம்பெரும் பூதமும் அடுள் ஏயபல் லுயிரும் ஒருதலை முடி
ஏவல்மேல் விடுக்கினும் மாயிரும் திறலும் வரங்களும் ச முன்னுயிர் உண்பது எப் நாயகம் ஆவது ஒருதனிச் சுடர் நல்கியே மதவை கைக்ெ
எப்படைக்கும் நாயகமான வேலாயுதம், உண சொரூபமே.
குமார தந்திரம் வேலாயுதத்தின் தத்துவ நு
ஆதி சக்தியினின்று தோன்றியதாகிய உலகங்களாலும் போற்றப்படுவது. அது மூன்று அறியவேண்டும். மேலே உள்ள பத்திரம் - ஞானசக்தி. கீழே உள்ள பத்திரம் கிரியாச
இந்த வாக்கியத்தால் புலனாவது என்ன? ே கையாளப்படும் சடப்பொருளான வேல் அ6 மூன்று சக்திகளின் சமஷ்டி ரூபமே சண்மு
அது வெறும் ஆயுதமாக இருந்தால் முரு அல்லது வேலாயுதம்தான் வீரவாகு தேவ உரையாடுமா? இப்படி உரையாடல்கள் - உ நாம் கந்த புராணத்தால் அறிந்து கொள்கிே
எனவே அந்த ஆயுத நாயகத்தை உலகே கருதக்கூடாது. இனி ருத்திரர்களின் மாற்று 6 ஆயுதங்களின் தத்துவ விளக்கத்தைக் கான
இந்த ஆயுதங்களின் உட்பொருளைப் பற்றி தமது ‘செக்கர்வேள் செம்மாப்பு’ என்னும் (
தோமரம் துாய மாயைத்
தோற்றம் உண்டாமாறு, ஆண்டு மாமுரண் திளைக்கச் செல்வோ வண்மையை உணர்த்தும் வாழ்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அங்குசம், மணி, அக்கமணி, தாமரைப்பூ,
ரின் வடிவங்களான பதினொரு ஆயுதங்கள். த, படைகளுக்கெல்லாம் நாயகமாகவும், ததை சிவபெருமான் வழங்குகின்றார்.
ன்டத்து
து
ப்பது
அவர்தம்
சிந்தி
படைககும
366
காடுத்தான்
- கந்தபுராணம்
ாமையில் சுப்பிரமணியப் பெருமானின் ஆத்ம
ட்பத்தைப் பின்வருமாறு கூறுகிறது:
சக்தி ஆயுதமாகிய வேல் அனைத்து று பத்திரங்களை (இலைகளை) உடையதாக
இச்சா சக்தி. நடுவில் உள்ள பத்திரம் - க்தி.
வலாயுதம் உலகில் காணப்படும் அல்லது ன்று. இச்சை, ஞானம், கிரியை எனப்படும் கப் பரமனின் வேலாயுதம் என்பது.
கப்பெருமான் அதனோடு உரையாடுவாரா? ரிடம் உரையாடுமா? சமுத்திர ராஜனிடம் சாவல்கள் - சம்பாஷணைகள் நடந்தனவாக றோமே!
ாரின் ஆயுதம் போன்று சடப்பொருளாகக் வடிவங்களாகத் திகழும் தோமரம் முதலான öTC3LITLİb.
ப் பாம்பன் றுரீமத் குமரகுருதாச சுவாமிகள் நுாலில் தெளிவாக விளக்கிக் கூறுகின்றார்.

Page 68
t
முருகனும் ஆர
முனைவர் கி. இராசா பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழகம் தமிழியல் துறை - திருச்சி
திருமுருகாற்றுப்படை என்பது முருகப் அடியவர்கள்ை
ஆற்றுப் படுத்தல் என்று பொருள்படும். பெருமானின் அருளைப் பெறும் வழியைக் கூறு வழி, ஆற்றுப் படுத்தல்' என்றால் வழி காட்
முருகப் பெருமானின் அருளைப் பெற்ற பெறவிரும்பும் மற்ற ஒருவனுக்கு 'முருகப் பெரு உறைபவன், அங்கெல்லாம் சென்று நீ இ பெற்றதுபோல முருகப் பெருமான் உனக்கு எடுத்துச் சொல்வதே திருமுருகாற்றுப் படை
இது மதுரையிலிருந்து தமிழாய்ந்த நக்கீரர் இவர் தமிழ்ச்சங்கத்துத் தலைமைப் புலவர் கண்டவர். இறைவனேயானாலும் குற்றம் 塑) கி. மு. 2ம் நூற்றாண்டாகும்.
இந்நூலில் முருகப் பெருமானின் தோ எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. முருகப் பெருமா சிறப்பும், அங்கு அவனை வணங்கும் முை முருகப் பெருமானை வேதியர்கள் யாகத் தீ வி மக்கள் ஆட்டுக் கடாய் பலியிட்டு அதன் வழிபடும் முறையும் காட்டப்பட்டுள்ளது. இத வழிபடும் அனைவர்க்கும் முருகப் பெருமான் உறுதி செய்கிறார். அவன் வேத வழிபா வழிபாட்டிற்கும் உரியவன். எந்த முறையில் மனம் இரங்கி அவர்கள் முன் தோன்றி அறிவேன்' என்பதுவே இப்பாடலின் மையக்
இப்பாடலில் முருகப் பெருமானுக்கு மயில் ஒர மீது தோற்றுவான் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆறுமுகனாகச் சரவணப் பொய்கையில் தோ பொருள் தெரியாத பிரம்மாவைத் தலையி அடைத்ததும், அவனை விடுவிப்பதற்காக முரு இந்திரன், மற்ற தேவர்கள் திருப்பரங்குன்றத்
 
 
 
 
 
 
 
 

ற்றுப் படையும்
பெருமானிடத்து
அதாவது முருகப் தல் ஆறு' என்றால் டுதல்,
ஒருவன், அதனைப் மான் இன்னின்ன இடங்களில் பின்னின்னவாறு வழிபட்டால் நான் அருள் நம் நீ வேண்டியதைத் தருவான்' என்று
என்ற பெரும் புலவரால் இயற்றப்பட்டது. இறைவன் இயற்றிய பாட்டிலும் குற்றம் ற்றமே என்று வாதிட்டவர். இவரது காலம்
ற்றப் பொலிவும், ஆற்றலும், புகழும் ன் ஆறுபடை வீடுகளில் எழுந்தருளியுள்ள
றகளும் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளன. 1ளர்த்து வழிபடும் அந்நேரத்தில், மலைவாழ்
இரத்தத்தில் அரிசியைக் கலந்து துரவி பினால் அவரவர் சடங்கு முறைகளுக்கேற்ப வரம் தந்து அருளுவான் என்பதை நக்கீரர் ட்டிற்கும் உரியவன், நாட்டுப்புற மக்கள் வழிபட்டாலும் அவன் அடியவர்களுக்காக 'அஞ்ச வேண்டாம் உங்கள் குறை நான்
Ul.
ார்தியோடு அவன் திருச்செந்துாரில் யானை 1. அவன் சூரபன்மனை அழித்த செய்தியும், “ன்றிய வரலாறும், பிரணவ மந்திரத்திற்குப் ல் குட்டி முருகப் பெருமான் சிறையில் நகப் பெருமானை வேண்டி சிவன், விஷ்ணு, நிற்கு வந்த செய்தியும் கூறப்படுகிறது.
7)

Page 69
V
ミॐ
s養。
:
ΕΣ2
స్ట్రీ
纷
a.
影
* حیے2۶
له e2عه A سمره لری تیرگی برای بسیج w (Swortswear WW
ልይ تسعیک عصبرلبرل جیسے متص22 ۶ اصلی OSTs a viv s-a ང་V
窓をリ
தமது பண்டைக் கடவுளாகிய முருகப் பெரு வழிபட்டனர் என்பதற்கான சான்றுகள் தி ஆதிச்ச நல்லுார் என்ற ஊரில் கிடைக்க தெரிகிறது. அங்கு சிறிய வடிவிலான காவடி பொம்மைகள் ஆகியவை கிடைத்துள்ளன.
ஆதிச்ச நல்லுாரில் வாழ்ந்த தமிழர்களின் ச இன்றைக்குச் சுமார் 10,000 ஆண்டுகளுக்கு ( மிக்க வழிபாடு பற்றி நமக்குத் தமிழில் கில் திருமுருகாற்றுப்படையாகும்.
முருகனை எங்கே காணலாம்?
ஞாயிறு கடலில் தோன்றுவது போல முரு தருகின்றான். ஞாயிறு இருளைக் கெடுப் வழிபடுபவரின் மாயையைக் கெடுப்பவன்.
காப்பவன். அறியாமையை நீக்குபவன். ப6 அடியவர்களுக்கு அருள் வழங்குபவன். ெ மலர்கள் அசைகின்ற மாலையை உடைய6
தலைக்கோலத்தை மலர்க்கோலம் செய் சேவற்கொடியை வாழ்த்திப் பாடி ஆடுகின்ற சோலைகளுடைய மலையில் உறைபவன்
கூத்து ஆடுமாறு கடலில் புகுந்து சூரப அரக்கர்களை அழித்தவன். மாமரத்தை வெ வெற்றியையும் உடையவன். இத்தகைய சி வணங்கி வழிபட்டால் வீடுபேறு கிடைக்கும்.
அவன் பின்வரும் இடங்களில் உறைகின்றா
போர்த்தொழில் அற்றுப்போன, திருமகள் உ மதுரைக்கு மேற்கிலுள்ள சுனைப் பூக்களில்
நிறைந்த திருப்பரங்குன்றத்தில் எழுந்தருளி எழுந்தருளியுள்ளான். அங்கு அவன் ஆறு
காட்சி தருவான்.
திருவாவினன்குடி எனும் பழனியம்பதியில் ( வருவார்கள். அங்கு கந்தருவர், கந்தருவ மச உட்பட தேவ கணங்களும் சென்றனர். இவ ஆகாய வழியில் வந்து காணும்படி திருவாவினன்குடியில் வீற்றிருப்பான். அது ‘நமக்குமாராய' எனும் ஆறெழுத்து மந்திரத்ை எழுந்தருள்வான்.
MM MTLLSMAA AAATMAMATSLLSqAqAMA AAATAMAMAT MTASAAA ATMMAMTL MASA ATMM ML
LqeLL LqiLLBS Lq LqLH qL LL L SLeiqqq LLLL qLBSDk eSqqiqq Lqeee eeeLLLLL eqq

மானைத் தொல் பழங்காலத்திலேயே தமிழர் ருநெல்வேலிக்கு (தமிழ்நாடு) அருகிலுள்ள ப்பெற்ற அகழ்வாய்வுச் சான்றுகளிலிருந்து
}கள், வேல் அலகுகள், மயில் வடிவங்கள்,
காலம் கி. மு. 8,000 ஆண்டாகும். அதாவது முன்பு வாழ்ந்தவர் ஆவர். இத்தகு தொன்மை டைக்கும் மிக விரிவான தனித் தமிழ் நுால்
கப் பெருமான் மயில்மீது அமர்ந்து காட்சி பது போல் முருகப் பெருமான் தன்னை முருகன் தன்னை அடைந்த அடியவரைக் கைவர்களை அழிப்பவன். மேகம் போன்று தெய்வானையின் கணவன். அவன் கடம்ப
60T.
த தெய்வ மகளிர், வெற்றியைத்தரும் 3னர். இவ்வாறு தெய்வ மகளிர் ஆடுகின்ற முருகப் பெருமான். பேய்கள் துணைங்கக் ன்மனைக கொன்றவன் அவன். வேலால் ட்டியவன். அளந்தறிய முடியாத புகழையும் றப்புடைய முருகப் பெருமானை இறைஞ்சி அப்பெருமானை எங்கே காணலாம் என்றால்
6ხI.
உறைகின்ற, மாடங்கள் மலிந்த, வளம்மிக்க வண்டுகள் ஆரவாரம் செய்கின்ற, சுனைகள் யுள்ளான். திருச்செந்துாரில் யானை மீது
முகங்களுடனும் பன்னிரு கரங்களுடனும்
முனிவர்கள் முருகப் பெருமானைத் தரிசிக்க 5ளிர், இந்திரன், முப்பத்து மூன்று தேவர்கள் ரகள் தங்கள் குறையைத் தீர்த்துக்கொள்ள தெய்வானையுடன் முருகப் பெருமான் வுமன்றி, அந்தணர்கள் போற்றி வாழ்த்த தை உச்சரிக்க திருவேரகம் எனும் மலையில்
i
i

Page 70
மேலும் முருகப் பெருமான் குன்றுதோறும் குறவர்கள் குரவைக் கூத்து ஆடுகின்ற கள மலைகள் தோறும் சென்று விளையாடுவான். சேவற் கொடியை நட்டு வழிபடும் விழாவில் ஆற்று நடுவிலுள்ள மணல் திட்டுகளிலும், ஊர்களிலும், நாற்சந்தியிலும், மரங்களிலும், கட்டும் இடங்களிலும் அவன் உறைவான்.
இங்கு மட்டுமல்லாமல் குறமகள் செய்யும் சட பலியிட்டு அதன் இரத்தத்தில் தோய்ந்த அ பாடி வாழ்த்தி வணங்கியபோது அவள்மீது முழு முருகப் பெருமான் உறைவான் என்றும், அவ்வி என்றும் எனக்குத் தெரிந்த அளவில் நான்
இந்த இடங்களிலும், நான் சொல்லாமல் விட் கைதொழுது வணங்கிப் பல புகழ் மொழிகள்
போற்றி "முருகப் பெருமானே! உன் திருவடி என்று வேண்டிக் கொள்வாயாக
' ) : வேண்டுதலை F
*
சொல் வதற்கு முன் னரே
பெருமானின் அருள் பெற்ற கூளிகள் அவனிடம் எடுத்துச் சொல்வார்கள். அவற்றைக் கேட்ட முருகப் பெருமான் தன் L | L p. 50) | ID LI I IT 31ST 3331 E GOLD Lffli, E, தெய்வத் தன் மையுடைய திருவுருவுடன் உன் முன் தோன்றி *அஞ்ச வேர்ை டாம் ஒ_ன் வரவினை நான் அறிவேன்' என்று ஆறுதல் சொல்லி உடனே அருள் செய்வான்.
இந்த உலகில் உனக்கு ஒப்பார் யாரும் இல்லை என்று நீ மேம்பட்டு விளங்க உனக்கு வீடுபேறாகிய பரிசில் நல்குவான்.
அவன் அருவிகளும், சோலை களும், விலங்குகளும் நிறைந் துள்ள பழமுதிர்ச் சோலையிலும் அருட்காட்சி தருவான். (ԼPն
凰 துே. is". . . ." ......."
(6
 
 

*************
உறைதலுக்கு உரியவன். குறத்தியரோடு 盗 த்தில் அவர்கள் மகிழுமாறு அவர்களோடு அவர்கள் ஆட்டுக் கிடாபைட் பலி கொடுத்து
தோன்றுவான். காட்டிலும், சோலையிலும், ஆற்றங்கரையிலும், குளக்கரையிலும், பல மன்றங்களிலும், அம்பலத்திலும், ஆடுகள்
ங்குகளை ஏற்று, அவள் ஆட்டுக் கிடாபைட் ரிசியையும், செவ்வலரிப் பூவையும் துாவி, நகப் பெருமான் தோன்றுவான். இங்கெல்லாம் டங்களில் அவனை எவ்வாறு வழிபடுவார்கள் சொன்னேன்.
- பிற இடங்களிலும் முருகப் பெருமானைக் ளைச் சொல்லிப் போற்றுவாயாக இவ்வாறு பைப் பெற வந்தேன், அருள் புரிவாயாக!
நகன் வள்ளி தெய்வானை உடன் تی -
வீதிவலம் வரும் காட்சி
*>*****************ష్ట్రా 醬 窦 事를
D

Page 71
چاللغ==Tقلي2 مع كليات سمة ولاية కళశక* *、
. - ="آفاق == "#" . ... 1. اگر === اختی: E عمق چه آقای جالق = "قع
森リ
இலக்கிய
செந் தமிழ்ச் செல்வர் தமிழாகரர், திருக் முனைவர் ச. சாம்பசிவனார்
ஆசிரியர் , தமிழ் மாருதம், மதுரை
முனர் ஒனுரை
“முருக வழிபாடு மிகமிகத் தொன்மைய மூவாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்பிருந்தே இன் வழ இருந்து வரும் சிறப்பினது. தமிழ் இலக்கியங்!
குறித்த நூல்களும் பாடல்களும் பலட்டல.
சட்டப்படுகின்றன.
இலக்கிய முருகன்
இலக்கிய முருகன் என்பது, இலக்கியங்களி:
தொல்காப்பியம், திருமுருகாற்றுப்படை, பரி
பிள்ளைத்தமிழ், திருப்புகழ், கந்தரலங்காரம், க
தண்டபாணி சுவாமிகள், பாம்பன் குமரகு பாடல்கள் என இவ்வாறு அடுக்கிக்கொண்
பக்திப் பாடல்கள் எண்ணிறந்தன.
தொல்காப்பியத்தில்
தொல்காப்பியர் என்னும் தமிழ்ச் சான்றே
தொல்காப்பியம்'. இது ஓர் அரிய இ
ஏறத்தாழ மூவாயிரம் ஆண்டுக்கு மேலாகிபு
நிலத்தை 'முல்லை. குறிஞ்சி, மருதம், நெட்
ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் உரிய தெய்வத்ை
"சேயோன் மேய மைவரை உலகம்
என்பது இவர் சுற்று. 'முருகன் விரும்பிய,
என்பது இதன் பொருள்.
முருகனைக் குறித்த ஒன்பது பாடல்களில், மு.
இதனைப் பாடியவர் "கடுவன் இளவெயினார்
இப்பாடலுக்குப் பன்ைவகுத்தவர் கர்ை இ வைகுததவர கனானன
 
 
 
 
 
 
 

تھ="مقالہ ”سیالی "گلبہ===
Firs. First
= يعني الجعديقه التي سيسكويتي "سية
- చే -- చే++చె శశిక్షన్స్
முருகன்
குறளர் செம்மல்
ானது. ஏறத்தாழ பிபாடு தமிழகத்தில்
களில் முருகனைக்
FJiIB flLDLBLi
ல் போற்றப்படும் முருகன் என்று பொருள்படும்.
பாடல், கந்தபுராணம், கந்தர் கலிவெண்பா, ந்தரனுபூதி, கந்தர் சட்டிகவசம் வண்ணச்சரபம்
ருநாத சுவாமிகள், வள்ளலார் ஆகியோர்
ஏடே போகுமளவுக்கு முருகனைக் குறித்த
Iர் எழுதிய நூால் 'ஒல்காப் பெரும்புகழ்த்
லக்கண நூல், கடல்கோளையும் தாண்டி,
ம் தமிழர்க்குக் கிடைத்த ஒப்பற்ற கருவூலம்.
தல்' என நால்வகையாகப்பாகுபாடு செய்து,
தயும் குறிப்பிடுகின்றார் தொல்காப்பியர்.
(தொல், அகத்தினை 5)
வான்தங்கிய, மலை பொருந்திய உலகம்
தற்கண் அமைந்திருப்பது ஐந்தாம் பாடலாகும்.
', 'பாயிரும் பணிக்கடல் என்று தொடங்கும்
நாகனார் ஆவர். இதற்குரிய பன்: பாலை
<ချိ YSYJsKYYYe EeSeKKKSeSsSeJKKeSeSTKKSeLTTSKKSeSuSeSLSLSYSeLS

Page 72
யாழ். 81 அடி கொண்ட நெடும் பாடல்
பெருமைகளாவன:
"கடலில் உள்ள பாறைகள் துாளாகும்படி தன் வேற்படையினால் சூரபத்மனாகிய மாம (பாரத நாட்டுக்கு நாவலந்தீவு என்பது படி கிரெளஞ்சம் என்ற மலையைப் பிளந்து,
ஆறு திருமுகங்கள் உடையவனே!
ஆறு தலையுடனும், பன்னிரண்டு தோளுடனு அழகுடனும், தாமரைப் பூவில் தோன்றிய
அழிக்கும் இறைவனின் மகனே! சால்பு உை பாடும் வெறிப்பாடலும் உண்டு. இவ் உலகத் வேலன் ஏத்தும் அப் பாடல்கள் மெய்யான6ை அருள் புரிதலால் பொய்யானவையும் அல்ல! வழி, தலைமைச் சிறப்புடைய உயர் ட் பிறப்பினராதலும் ஆகியவை, நின் ஆணை
நினக்கு ஒருகாலும் நீங்காது!
நான்முகன் எனப்படும் பிரமதேவன் தேரை பூட்டிய பூமியாகிய தேரில் ஊர்ந்து, நாகபா கொண்டு, திரிபுரங்களை ஓர் அம்பினால் அழிu உண்டவன் பசிய கண்ணை உடையவன்
இவ்விருவரின் அருளால் சரவணப் பொய்கை
முருகப் பெருமானே! நின்னைப் பெற்ற நின்மீது தன் வச்சிராயுதத்தைக் கொண்டு ஒருவன் ஆயினை!
நீ! குழவிப் பருவத்தை உடையாய்! ஆத நின் வெறுங்கைக்கே தோற்றதால், இத்தை படைக்குத் தலைவன் எனறு எண்ணித் தீக் அவ்வாறே, மற்ற வானவரும், படையாகத்தந்த வில்லும், மரனும், வாளும், ஈட்டியும், கே மாலையும், மணியும் ஆகியவற்றைப் அக்காலத்திலேயே தேவசேனாபதி ஆயினாய்.
இந்திரனின் புகழ் எல்லையையும் மீறினாய்!
 

SATLq iq qqAATqLq iq qqAAAAAAAAqLqLqqiq qAeAeATALq qqqqq qqAAAAAAAAqALqqqqq qqqq qqAATALqqqS Lq qAAeASA EEE LSAAL0S D0L LSLLLLL EEE A0e uuB eSeSLEkEE SAeezLSLS kE SA0JLSuu 7 تخته اته" 7 - تحته نة - W NA W
p
இது. இதிற் சொல்லப்படும் முருகன்
பிணிமுகம்’ என்ற யானைமீது ஏறிப்போய், ாத்தை வேருடன் வெட்டி, நாவலந்தீவினுள் 2ம் பெயர்) வடக்குப் பகுதியில் உள்ள
அதனிடையே வழியை ஏற்படுத்தியவனே!
ம் கதிரவனின் எழுச்சியைப் போன்ற நிற S தோற்றத்தை உடையவனே உலகத்தை டயவனே! தலைவா என்றெல்லாம் வேலன் S 3துக்கெல்லாம் நீயே தலைவன்! ஆதலால் : வ அல்ல. ஆயினும் அங்கே நீ வெளிப்பட்டு அவ்வேலன் ஏத்துவனவற்றுள் ஒன்றாகிய றப்பினராதலும், தீவினையால் இழிந்த ாயின் கண்பட்டது! ஆதலால் அச்சிறப்பு
ச் செலுத்த, வேதமாகிய குதிரைகளைப் ம்பு நாண்கயிறாகவும், மலை வில்லாகவும் பும்படி எய்தவன். தேவரின் அவிர்ப்பாகத்தை ஆகிய சிவபெருமான், உமாதேவி ஆகிய
sயில் தாமரைப் பாயலில் உதித்தவன் நீ
அந்நாளில், இந்திரன் இகல் மிகுதியால் எறிய, ஆறுவேறு உருவமாயினை! பின்
ii
லால் நீ விளையாடிய போரில், இந்திரன் கய ஆற்றல் கொண்ட இவனே இனி நம் : கடவுள், கோழியை உனக்கு அளித்தான். மறியும் (ஆட்டுக்குட்டி), மயிலும், கோழியும், 粉 ாடரியும், மழுவும், கனலியும் (நெருப்பு), பன்னிரு திருக்கைகளிலும் கொண்டு,
இவ்வாற்றால் நீ இந்த அமரர்க்கு மன்னனான 演
ሃmmል)
S
እዞም క్లిష్టి p- ২% M AqAqLq iAieAeASAATAqALAqALLAq iLiiLezeTASYqLiqqiqiAeAAeAAASYLAqeLeiqiqASASeLYAqeLeqAAezYL క్ష్ SL0S BuDuBzSLE AE SAA00SBDDLLeSLE EAL AAezzSL0 EE ASA0zzS0 EE AJS0zzS0 *శెట్ట్ క్ష్
s గ్ద

Page 73
  

Page 74
i
i
;
یکی هواحیه
یہ 07حمJa" تم سے یا ۶ 07حمJa"تے حیے ۶o
உருளும் மலர்க் கொத்தையுடைய கடம்ப
செறுகின்ற தீய நெஞ்சத்தில் சினம் உடைய கூடா ஒழுக்கத்தால் அழிந்த தவ விரதத்தி மறுபிறவி இல்லை' என்று கூறும் மடவே அடையார்! நின் குணத்தை ஏற்றுக்கொண்ே குணமுடையோராகிய மாதவரால் வணங்க ஆதலால், நின்னை யாம் இரந்து வேை பெறுவதற்குக் காரணமாகிய பொன்னும்
எமக்கு வீடு பயக்கும் நின் அருளும், அத6 அவ்விரண்டாலும் வரும் அறமுமாகிய
அருள்புரிவாயாக!
இந் நீண்ட பாட்டின் இறுதி அடிகள் நம்
SS SS LS SSSL LSS LSS LSS LS SL S S S S S S S S S S LSL LS S LS SL SS யாஅம் இரப்பவை
பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல,
அருளும் அன்பும் அறனும் மூன்றும்
உருளினர்க் கடம்பின் ஒலிதா ரோயே! (78
முடிவுரை:
முருகப்பெருமான்பால் புலவர் வேண்டுவது
வேண்டுவது, வீடு (திருவடிப்பேறு) பயக்கு
நின்னிடத்து யாம் செய்யும் அன்பும் அவ்6
மூன்று மட்டுமே என்னும் வேண்டுதலைச் ெ
வாகனங்கள்
ஆணவம், கன்மம், மாயை என்னும் மு முருகனுக்கு மயில், யானை, ஆடு என
qLLiAqAi qqqAA qqLLq qqqAAeeTqLqq qqAA qq qqqq qAA Aqqq qAA q qAAAAAAAA
qSASL0S SY LLLLSL LE EL LSAAL00SSLSLSLSJ 0ALLL SAL0JSzYSLSLSLJ 0LAL AA00SYzL0 kkL
 

qAALALALqLS LAi qAAAAAAAA SLLAqLLLL S LLeqq qAATkLqLqLSLq qAAAAAAAALSLLqAqLqq Lq qATLALLLLL S Lqq qAeSLqLqALq
EEEA ASAAJ0BuB LSeLSEkEE AALeBuzSJSLSEE AAe ur LSLESEA A0 7 تحت اما Ø 8”መ ←ሪፖ`öጊ
மலர் மாலை அணிந்தவனே உயிர்களைச்
வரும், அறத்திற் சேராத புகழ் இல்லாதவரும் ! னரும், "இப்பிறப்பின் நுகர்ச்சியே உண்மை, ாருமாகிய இவர்கள் நின் தாள் நிழலை டாராகிய அறம் கொண்டோரும், வீடுபெறும் இ ப்பட்டோரும், நின் தாள் நிழல் அடைவர்! :
ன்டுவன, நுகர்பொருள்களும் அவற்றைப்
அவ்விரண்டாலும் நுகரும் நுகர்ச்சியுமல்ல! னைப் பெற நின்னிடத்தே செய்யும் அன்பும்
இம் மூன்றையுமே வேண்டுகின்றோம் :
சிந்தனைக்கு உரியன:
நின்பால்
-81)
போல, நாமும், ‘எம்பெருமானே! நின்பால் : ம் நின் அருளும், அதனை உண்டாக்க
விரண்டாலும் வரும் அறனும் ஆகிய இம் Fய்து பிறவிப் பெரும் பயன் எய்துவோமாக!
冰
t
முனறு
ன்றும் அணுகாதவன் என்பதாலேயே மூன்று வாகனங்கள் அமைந்தன.
葱汁
ای
\>*きか>*学>労きか、ブ学*さお>労学 ్కువ్లో
ဒွိစ္ထိရှို့ဝှိုမ္ဘီ'

Page 75
  

Page 76
i
ジ
i
qqqqqLqi qqq qATqLqLq Lqq qATTqLLLq qqiq qqAATLALqLS Lq qAAASLqL qq qAAALLALLqiqi LLL LSLSLESEE ALAL0e DBu JLSEEEA AAL0 BBB SLSLSLES EEA A0e SeuBSzSL0SEE A0eH euzSeeSLCL EEA AAe0S BuB SzLSEEM AAAA00
பாரா மகிழ்ந்து முலைத்தாயர் பரவிப் புகழ்ந்து, விருப்புடன்
அப்பா வா வா என்று எனைப் புரிந்து மகிழ்ந்து வரவழைத்தா
வாரா திருக்க வழக்குண்டோ? வடிவேல் முருகா, வருகவே வளரும் பருவக் குரும்பை முன் வள்ளி கணவா, வருகவே
குழந்தை அழும்போது சந்திரனைக் காட் அதனோடு குலவ வரும் என்று வேடிக்கை
வகையில் பிள்ளைத் தமிழில் தோன்றிய L பேத, தான, தண்டம் என்னும் நான்கு வி அதனைக் குழந்தையோடு விளையாட வ தானோபாயத்தைப் பயன்படுத்தி பாடும் அ விளங்குகின்றது. கவிஞர் தான் தாயாக நி
சந்திரனே! நீ ஒளிமயமானவன் என்று இ அவ்வளவு பெரிய காரியம் அல்ல. உன் யோகியர் தமது உடம்பிலே அனேக மண்டல என்பது தெரியுமா உனக்கு?
மனிதனின் மனதைப் பிடித்து உலுக்குவது மனமே மோகமண்டலமாகிவிடும். யோகிக கொண்டு அறிவு மண்டலத்தை - ஞா தொடங்குகிறார்கள். ஞானத்தைப் பெறுவதற்கு உடம்பின் இடுப்புப் பகுதியிலுள்ள மூலாத கனலை, மூன்றெழச் செய்து, வாசி என்ற எழுப்பி, மணிபூரகம், சுவாதிட்டானம் என்ற இடமாகிய சூரிய மண்டலத்தில் செலுத்தி, பில் நெற்றிக்கு நடுவே புருவ மத்தியில் உள்ள ஆ செலுத்துவர். அங்குள்ள சந்திர மண்டலத்தி சாதனையால் அவர்களின் உடல் உருகி
உணர்ந்து கொள்வதற்கு யோக சாதனை மட்டும் அன்றி உடம்பும் நன்மை அடையும்
வண்ணம் ஷண்முக சக்கரமாக அமையும் ‘க தியானத்தில் வைத்துக் கடைத்தேறுவர். பெருவாழ்வுபெறுவர்
தேவர் சிறைமீட்டுத் தேரில் உலாவந்து 6ெ தேரை - நடைவண்டியை - உருட்டி விளைu தேர் செல்லும் வழி எல்லாம் செந்தமிழ் தென்பாண்டிச் சீமை அல்லவா?
பொதிகையிலிருந்து சில்லென வீசும் தெ சோலை, அங்கு உற்பத்தியாகும் பொருள் செஞ்சொல் நெல், செங்கரும்பு, அக்கரும்ை
 

A es-SYSNAVA VACA s->S
ke SS-STARTA <>ASSM-SALANSA -OSAS SALA LALA V
ፖፊ ̇መ →ጋ`öow`ማመ ዳ‛መ ←ሪፖõo ̆ጫ”መ ሥg ←ሪፖጋg *ሠ ሡዳog ←ሪፖ`ሪy ም ታz ←ሪፖöፔ
A saS
7ታo ←ኃ`ሪ
போற்றப்
Ꭰ6ᏙᎩ
டி குழந்தை கூப்பிட்டால் குளிர் மதியும் காட்டி அதன் அழுகையை மாற்றுவர். அந்த ருவம் அம்புலிப் பருவம். சந்திரனிடம் சாம, கை உபாயங்களைப் பயன்படுத்திப் பேசி ரும்படி அழைப்பர் கவிஞர். பகழிக் கூத்தர் }ழகிய பாடல் நமக்கு ஞானோபயமாகவும் ன்று பேசுகின்றார்.
றுமாந்து இருக்காதே. ஒளியுடல் பெறுவது ானைச் சந்திர மண்டலம் என்று கூறுவர். ங்களை அனுபவத்தில் கொண்டு வந்தவர்கள்
பல விஷயங்களில் உண்டாகும் மோகம். ள் மோக மண்டலத்தை முற்றாக வெற்றி ‘ன மண்டலத்தை - ஞான வாழ்வைத் ) மார்க்கமாக யோக சாதனையைத் தொடங்கி ாரத்தில் துாங்கும் குண்டலினி சக்தியை -
பிராணாயமத்தால் அந்தத் தீயை மேலும்
ஆதாரச் சக்கரங்களை உடம்பில் உள்ள ன்னர் விசுத்தி என்ற ஆதாரத்தை அனுபவித்து, ஆக்ஞை என்ற ஆதாரத்தில் குண்டலினியைச் ல் உண்டாகும் அமுதைப் பருகுவர். இந்தச் ஒளி பெறும். யோகி தன்னை ஆத்மா என யின் வழியான அடையாளம் இது. உயிர்
நெறி இது.
ரவணபவ” என்னும் ஆறெழுத்து மந்திரத்தை பிரம்ம மண்டலத்தை அடைந்து பேரின்பப்
பற்றிவிழாக் கொண்டாடிய வேலவனை, சிறு பாடும்படி வேண்டுகின்றார் கவிஞர். முருகனின் மணக்கிறதாம். பொதிகை மலை அமைந்த
ன்றல், அந்த மலையில் வளரும் சந்தனச் )ந நதி, அந்த நதி பாய்ந்து வளர்க்கும்
ப மெல்லும் எருமையின் வாய், அவற்றை
y
crea)
S 6.S
リふみ労さお、み労学六式。 S. ဒွိန္တိ EEL AALJYLz L EEL LAL0SSzYzL EEEL SSSASLJzYLzL0 EEL AAA0eSYYLYSSLL kkLkL AY 懿懿 0حترسحے X ༧༦ནི་
7s)

Page 77
■
y
மேய்க்கும் சிறுவர்களின் வாய்மொழி, இவ மனக்கிறது.
முருகன் தமிழ்க் கடவுள் அல்லவா? டெ குறையாமல் நாடெல்லாம் பரவி, தேரேறும் , புலவர் கற்பனை செய்கின்றார். புகழிக் கூ
அந்தப் பாடல் -
கொந்தவிழ் தடஞ்சாரல் மலய குடுமியில் வளர்ந்த தெய்வக்
கொழுந்தென்ற லங்கன்றும், 3 கொண்டு விளையும் பருவரை
சந்தன நெடுந்தரு மலர்ப்பொது தண்பொருநை மர நதியும் அந்தண்பொருநை பாயவிளை அச்சாலிநெல்குலை படர்ந்து
முந்த விளையும் பருமுளிக் ச பருமுளிக் கரும்பைக் கறித்து முலைநெறிக்கும் புனிற்று எரு மொழியும் பரந்த வழியும்
செந்தமிழ் வளரக்கும் திருச் சிறு நேர் உருட்டி யருளே சேவல் பதாகைக் குமார கம் சிறு தேர் உருட்டி யருளே
G
 

ற்றுடன் தேரோடும் வழி எல்லாம் செந்தமிழ்
ாதிகையில் பிறந்த தமிழ், அதன் அழகு முருகனுக்குச் சீரேறும் வரவேற்பு அளிப்பதைப் த்தரின்
மால் வரை நெடுங்
}, III LJ Égli. F
நம்பரும், இயல்
சாலி நெல்குலையும்
கரும்பும்
GYLDIGJITILL | b, VfLIJIGJ j
ரேந்தில் வேலனை 謝
பிரனே ίς
'န္တီး

Page 78
"...s.l. الة"س. تحت سنة قلية يتم \, r -i r., *.r." المتاع - خلية يق -
முருகனும் தமிழும்
முனைவர் சிவ மங்கையர்க்கரசி M.A.M. Bl
முதல்வர், தருமபுரம் ஞானாம்பிகை அ மகளிர் கல்லுாரி, மயிலாடுதுறை
முருகம் கடவுள் தமிழ்க் கடவுள். 'முருக!
فن
مرآب،
ஒன்றே என்பர் அருணகிரிநாதர், "செந்தமிழ் முருகதே வேதமான திருப்புகழ், 'முத்தமிழால் வாழ வைப் பேன்' என்று முருகனை பந்தரலங்காரத்தில் போற்றுகிறார். அருணகிரி பித்தனாமிய முருகன் தன்னை தமிழில் வாழ வைக்கிறானாம். முருகன் தமிழ தோன்றுகிறான். தமிழுக்கு நல்ல தண்ட பரவுகிறார் அருணகிரியார்,
முருகனின் பெருமை அளவிடமுடியாதது.
சமயம்' என்கிறார் அருணகிரிபார். தமிழோடும் முருகன் கருதப் படுகிறான். முருகு என் ஆற்றல் என்றும் பல்வேறு பொருள்கள் உள்: காலத் தொன்மையை உணர முடிகிறது. ெ தெய்வமாகச் சேயோன் சுட்டப் படுகிறான். இலக்கியம் தோன்றியுள்ளது. சங்க காலத் சிகரத்தைத் திருமுருகாற்றுப்படையில் கான
சங்க நூல்களில் முருகன் - வெற்றிவே மகனே, இழையணி சிறப்பிற் பழையோன்
சங்கப் பாடல்களில் முருகன் ஆறுமுகங்ெ காட்டப்பெறவில்லை. வேலன் அல்லது கந்த சுப்பிரமணியன், ஆறுமுகன் என்றெல்லாம் நாகரிகம் தமிழகத்திலே கலந்து கலாச்சா உருமாற்றம் ஏற்பட்டுவிட்டது. இதனால் ஒரிறை பெற்றிலங்கச் சமயம் சார்ந்த தந்துவங்கே
பழைய தமிழ் நால்களில் ஆறுமுகமும், பெறவில்லை. திருமுருகாற்றுப்படையிலும், L சங்க காலத்தின் முற்பகுதியில் தமிழர்கள் க முருகன் இருசெவிகள் நிறையத் தமிழின வளர்ந்தான் என்றால், திருமுருகாற்றுப்படை செவிகளாலும் வடநாட்டுப் பண்ணும் தமிழ்ப்
பருகி முதற்கடவுளாக வளர்ந்தோங்கினான்
بنا۔ ش" =+ 莺 “, a ". ... ܗ - ܕܠܐ ܊ *******************
 

SMALAqA qLS M MAM TLS TAL LSLALTTqTLTS AAAAA AAeLT STL LLqLLLL -"List
அருணகிரிநாதரும்
Ph.D ரசினர்
றும் தமிழும் இரண்டல்ல,
நூாலோன்' என்கிறது வைதாரையும் அங்கு அருணகிரிபார் வாக்கின்படி தமிழ்ப் வைதவர்களையும் ருள் தமிழனாகத் மிழ் முருகன்' என்று
"அரிபிரமர் அளப்பரிய பதச்
தமிழர் வாழ்வோடும் ஒன்றிவிட்ட தெய்வமாக பதற்கு இளமை என்றும், அழகு என்றும், ளன. சங்க நூல்களினால் முருக வழிபாட்டின் தொல்காப்பியத்தில் குறிஞ்சி நிலத்திற்குரிய
சங்க காலத்திலேயே முருகனுக்குத் தனி தில் வளர்ந்தோங்கிய முருக வழிபாட்டின்
முடிகிறது.
ல்போர்க் கொற்றவை சிறுவ, மலைமகள் குழவி - என்றெல்லாம் விழிக்கப்பட்டான். ாண்ட உருவத்தவனாக விரிந்த நிலையில் ன், பிற்காலத்திலே கந்தன், கார்த்திகேயன், பெயர் பெற்றான். ஆரியரது தந்தைவழி 'ப் பிணைப்பு ஏற்பட்ட காலத்திலேயே இந்த வன் காலந்தோறும் பல்வேறு உருவங்களைப் 11 காரணமாவதைக் காணமுடிகிறது.
பன்னிரு கைகளும் முருகனுக்குக் காட்டப் ரிபாடலிலும் காணும் ஆறுமுகக் கடவுளைச் கண்டதில்லை என்றே கருதலாம். சங்ககாலத்து சயையும், தமிழ்ப் பாடல்களையும் பருமி தோன்றிய காலத்தில் முருகன் பன்னிரண்டு பண்பாடும் சங்கமித்து வளர்ந்த முத்தமிழைப் என்று கூறலாம்.
*>****************>
三
--
f
ఫ్రీ.
출

Page 79
;
露器S ليم
の
S.
父懿
8
曾
锣
ལྷོ་
怒
aa. gase aaa 22- aaa2s2 Z "కా www དུ་གཟོ ང་ཅ *కా SANE*ఆ వ్యాసాE*- SVE*S= N
ଖୁଁ
ஆறுமுகங்களின் செயல்களைத் திருமுருக அருணகிரியாரும் வர்ணித்திருக்கிறார். ஆ உலகங்களை எல்லாம் பரிபாலித்துக் கொண்டி மனிதத் தன்மையினின்றும் தெய்வத் த6 முருகனுக்கு ஆறு தலைகளும் பன்னிரண்டு ே
சங்க காலத்திலேயே முருகக் கடவுள் தமிழு ‘பாடும் பாட்டு அமர்ந்தாயே!” என்று பரி முருகன் என்ற பெயரிலேயே தமிழ் மணம் இசைத் தமிழும், நாடகத் தமிழும் முருக செழித்து வளர்ந்திருக்க வேண்டும். பழங்கா “வெறியாட்டு’ கூத்துத் தமிழை, இசைத்தமி இசைத் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு முருக வழ இருந்திருக்கக் கூடும். குழல் அகவின, L இயம்பின’ என்று பட்டினப்பாலை முருக ெ வெறிப்பத்து என்பது ஒரு பகுதியாகும்.
“காந்தளத் துடுப்பிற் கவிகுலையன்ன, செறிெ மகளிரொடு செறிய - எனப் புறநாநூறு கூ வெறியாடு மகளிரொடு சேர்ந்து முருகனை
சங்க காலத்திற்கும் அருணகிரியார் காலத்திற் முருக வளர்ச்சி நிலையைத் திருமுருகாற்றுப் என்ற கொள்கையில் அருணகிரியாரும், நக்க பரம்பொருள் மயிலேறி விளையாடி ஞானம் சக்திகளையும், தீயசக்திகளையும் தகர்த்து எனப் பாடுகிறார் அருணகிரியார். சரவணப் ெ பெற்றெடுத்த செய்தி "அறுவர் பயந்த ஆற தொடரால் விளக்கப்படுகின்றது. இது த
புராணங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட செய்தி
சரவணப் பொய்கையில் தாய்மார் அ சிலப்பதிகாரத்தில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. என்ற செய்தியும் காணப்படுகிறது. முருகன் பி சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை போன்ற நூால் மக்களிடையே சங்ககாலப் பிற்பகுதியில் செ{
தமிழ்க் கடவுள் தாரகாரிக்குச் சேவற்ெ கோழியோங்கிய வென்றிடு விறற்கொடி என்பர் ‘கோழிச்சேவற் கொடியோன் கோட்டமும்’
சேர்ந்த சேவல் என்பதாகிறது. மேலும் ெ
TeSqAA JhE TMM MLSS TqSqAA ATSMhAM MA qqqeSAqAA JAS MMAq TASqAAAAAAAA AAA بر ہے حصہ, NAYE*S- NW"ఇ*S- Yజ*= SA గౌజ**> s e
G7
(S
リkで急 محتRig 慈
ܒܡSܐ

ாற்றுப்படையில் நக்கீரர் வர்ணித்ததுபோல் றுமுகங்கள் ஆறுவிதமாகத் தொழிற்பட்டு ருப்பதாக அருணகிரியார் வர்ணித்திருக்கிறார். ாமையை வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்காக தாள்களும் கூறப்பட்டுள்ளமை கருதத்தக்கது.
டனும், தமிழ்ப் பாட்டுடனும் கலந்துவிட்டான். பாடலில் முருகன் அழைக்கப்படுகின்றான். வீசுகிறது. தமிழ் உணர்ச்சி பொங்குகிறது. 5 வழிபாட்டைத் தழுவிச் சங்ககாலத்தில் 0 முருக வழிபாட்டின் முக்கிய அம்சமாகிய ழ் வளர்த்து விட்டது என்றால் தவறாகாது. பொடும் வெறியாட்டும் பெருங்காரணமாக பாழ் முரன்றன, முழவு அதிர்ந்தன, முரசு வறியாட்டை வர்ணிக்கிறது. ஐங்குறுநுாறில்
தொடி முன்கை கூப்பிச் செவ்வேள் வெறியாடு றுகிறது. காந்தள் மலர் போன்ற கைகளால்
வழிபாடு செய்யலாம்.
கும் (பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு) இடைப்பட்ட படையில் காணலாம். முருகனே பரம்பொருள் ரேரும் ஒன்றுபட்டிருக்கிறார்கள். ஆறுமுகமான பேசி (தகப்பன்சாமி), வினைதீர்த்து, அசுர நு, காதல்புரிந்து உலகைப் பாதுகாக்கிறது பொய்கையில் மகளிர் ஆறு குழந்தைகளைப் மர் செல்வ’ என்னும் திருமுருகாற்றுப்படைத் மிழ் மரபு அன்று என்பதும் வடமொழிப் என்பதும் மனங்கொள்ளல் வேண்டும்.
றுவரிடம் முருகன் பாலருந்திய செய்தி
அத்துடன் ஆலமர் செல்வனின் புதல்வன் றப்புப் பற்றிய பரிபாடல், திருமுருகாற்றுப்படை, 5ளில் காணப்படுகின்றன. புராணச் செய்திகள்
ஸ்வாக்குப் பெற்றமையை இதனால் காணலாம்.
ாடி என்பதைத் திருமுருகாற்றுப்படையில்
நக்கீரர். இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்தில் ான்பர். முருகனது கொடி கோழி இனத்தைச் சஞ்சேவற் செங்கையுடைய சண்முகதேவே

Page 80
எனத் திருப்புகழில் அருணகிரிநாதர் சேவ6ை சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். கோழியைத் தன் ை கைகளும் கொண்ட சண்முகனின் அரிய பேட்டையிலிருந்து பல்லடம் செல்லும் வழியில் உள்ளது.
முருகனைத் தவிர்த்து வேறு ஒரு தெய்வத்த காணப்படுகின்ற குறிப்பு எந்தச் சங்க “முருகாற்றுப்படுத்த’ என்ற தொடர் அகந1 ஆற்றுப்படுத்துகின்ற நிலை வழக்கில் இரு காணலாம். எண்ணியவற்றை முடிக்கின் உவமித்துள்ளமை 'முருகு ஒத்தியே முனி தொடரால் அறியலாம். சோழன் கரிகாலனி என்பதை 'முருகன் சீற்றத்து உருகெழு குரி
கடம்ப மலர் சூடிய முருகனைக் குறிஞ்சி ம குறிஞ்சி சூடி கடம்பின் சீரமிகு நெடுவேட் மரத்தில் முருகனின் தெய்வத்தன்மை உ6 தொடர் குறிக்கின்றது.
முருகன் சிறு தெய்வமா?
மனிதர்மீது ஆவேசித்து வருதல், சிற்றுயிர் காக்கும் தெய்வம் (பெரிய புராணம்), சாப கருத்துக்களால் முருகனைப் பெருந்தெய்வப முருகனுக்குக் குறிஞ்சி தவிர மற்ற நிலங் முருகனுக்குப் பிள்ளைத் தமிழ் உண்டு. சிவ சிவபெருமான் தாய்வயிற்றில் பிறக்கவில்ை தெய்வங்கள். பிறப்பெடுக்கின்ற யாவரும் இ பெரியோனாக- (சிலப்பதிகாரம்) சிவபெருமா ஒத்த நிலையில் இருக்கவேண்டும் என்னு யோனியாயப் பிறவாதவனென்று நிறுவ உருவாகியிருக்கலாம். இதனைச் செத்துப்
என்ற முத்துக்குமாரசாமிப் பிள்ளைத் தமிழ்
எனவே, தேவர்களுக்கு எல்லாம் தலை கண்களிலிருந்து தோன்றியதாகப் புராணங் பஞ்ச பூதங்களில் பேராற்றல் வாய்ந்த அமைக்கப்பட்டிருப்பது அவனது பேராற்ற6 புராணக்கூற்றுகளின் அடிப்படையில் முருக6ை ஆனால் காஞ்சி போன்ற பெரிய சிவன் மூலத்தானத்தை அடுத்து வரவேற்பாளர்கள் கொள்ளத்தக்கது.
 

)ச் சண்முகன் தன் கையில் ஏந்தியுள்ளதை கயில் தாங்கிய ஆறுமுகங்களும் பன்னிரண்டு வடிவம் கோவை மாவட்டம் (உடுமலைப் ) செஞ்சேரிமலை என்ற தலத்தில் மூலவராக
ன்பால் மக்கள் ஆற்றுப்படுத்தப் பட்டதாகக்
இலக்கியத்திலும் காணப்படவில்லை. நுாற்றில் காணப்படுகின்றது. முருகன்பால் 3துள்ளமையைத் திருமுருகாற்றுப்படையில் ற ஆற்றலுள்ள முருகனின் ஆற்றலை ானியது முடிதலின்’ என்ற புறநாநூற்றுத் ன் சீற்றம் முருகனின் சீற்றத்தை ஒத்தது சில்’ எனப் பெருநர் ஆற்றுப்படை கூறுகிறது.
லர் சூடி வழிபாடு செய்வதை, - கார்மலக் பேணி - என்பதால் அறியலாம். கடம்ப ண்டு என்பதை கடம்பர் நெடுவேளி என்ற
ப் பலியை ஏற்றுக்கொள்ளல், திசையைக் ம் கொள்ளல் (திருவிளையாடல்) போன்ற )ாகக் கொள்வதில் மாறுபாடு தோன்றலாம். பகளில் உரிமை இருப்பதாகக் காணோம். பெருமானுக்குப் பிள்ளைத் தமிழ் இல்லை. ல. பிறப்பும், இறப்பும் உடையவை சிறு 3ப்புக்கு உரியவராவார். - பிறவாயாக்கைப் ன் ஒருவரே குறிப்பிடப்படுகிறார். அவரோடு ) கருத்துப்பட (கந்தபுராணம்) முருகனும் புவதற்காகப் புராணக் கருத்துக்கள் பிழைக்கின்ற தெய்வங்கள் மணவாள - த் தொடராலும் உணரலாம்.
வனான முருகன் சிவனுடைய நெற்றிக் 5ள் உருவகித்துள்ளன எனக் கருதலாம். தீயினின்றும் முருகன் தோன்றியவனாக லை வெளிப்படுத்தவே எனக் கருதலாம். ாச் சிறு தெய்வமாகக் கொள்ள இடமில்லை.
கோயில்களில் முருகனும் கணபதியும் போல நிறுத்தப் பட்டிருப்பதும் கவனத்தில்

Page 81
அருணகிரியார் பாடிய திருப்புகழ், கந்த போன்றவற்றில் முருகனைட் பற்றிப் புராணக் காலத்திலே வடமொழி நூல்களின் கருத்துக்க சேர்ந்து கொண்டன. மத்தமிழ் விதவ, வினே - என்று திருப்புகழில் ஒப்பற்ற தெய்வமாக
தமிழ் மணம் வீசும் பாடல்
அருணகிரியார் பாடல்களில் தமிழ் மனமு அடிமை சொலும் சொல, தமிழ்ப் பன்னிரெ அணிவானே! என்பது அருணகிரியார் வார்:
கடம்ப மாலையும் கழுத்துமாகக் காட்சி தருகி நுகர்ந்து கொண்டே முருகன் மீது தமிழ்ப் பு பன்னிரைக் கொண்டு அபிஷேகம் செய்கிறார் தமிழ் மணமும் கலந்திருக்கிறது. அதனால் பர் நினைவிற் கொண்டுதான் சிதம்பர சுவாமி குருவின் நன்மனமும் கமழ்தரு பேருர்க் கு புகழ் மலர்களை வாடாத தமிழ் மலர்களாக முத்தமிழ்க் கவிஞர் அருணகிரியார் என்றால்
*
A ENL S. წუწუ
다
T
咒
N
該酶
*
(ஈசானத்தில் உள்3
தமிழை மருந்தாக - அமுதமாக அனுபவி மக்களுக்கு மருந்தாகவும், விருந்தாகவும் ஒரு திருப்புகழ்தான். இனிதான முத்தமிழை ஆயு நேரிதமிழை உதவுரங்கப் புலவோனே என மு என்பதற்கு அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= استقلات 1 - --"قEl
覽
ரனுபூதி, கந்தரலங்காரம், கந்தரந்தாதி குறிப்புகளைக் காணலாம். அருணகிரியார் ளோடு வடசொற்களும் தமிழில் அதிகமாகச் ாதா கீதா, மற்றவர் ஒப்பில், ருபா திபா
முருகனைப் பாடுகிறார் அருணகிரியார்.
3ம் அருள் மணமும் ஒருங்கே வீசுகிறது. ாடு, பரிமளம் மிஞ்சக், கடம்ப மாலையும்,
Jj =
கிறான் முருகன். இந்த மாலையின் மணத்தை ாடல்கள் பாடுகிறார் அருணகிரியார் தமிழ்ப் பூமாலையின் மணத்தோடு புதுமணமாய்த் மளம் மிகுந்திருக்கிறது. இந்த அனுபவத்தை 1ள் - அருணகிரிநாதன் தமிழ் மனமும், மரனே! - என்று பாடியிருக்கிறார். முருகன் B காட்டுகிறது திருப்புகழ் முருகு மனக்கும் i) Lif ICI) FIL I IIIIIIIII,
ா பைரவர் சந்நிதி)
க்கிறார் அருணகிரிநாதர். முருகன் தமிழை ங்கே அமைத்துக் காட்டுவது அருணகிரிபாரின் ம் வரிசைக்கார என்று திருப்புகழ் கூறுகிறது. முருகனை அழைக்கிறது திருப்புகழ் தேரிதமிழ்
வேண்டிய தமிழ் என்பது பொருள்.
リー
... . == = "" - si
f

Page 82
i i
s
ஈழநாட்டு முருக
பல்கலைப் புலவர் க. சி. குலரத்தினம்
வடமொழியிலும் செந்தமிழிலும் நூற்றுக்கண தெய்வமும் குலதெய்வமுமாய் விளங்கும் வியாபகமும் அதிகமாகும்.
இந்த வகையில் பெருமானாருக்கு எங்கள் ந கோட்டங்களும், மடாலயங்களும் உள.
நிவேதனத்தைத் திருவமுது செய்தருளும் வ தினைமா, புட்க்கை முதலியவற்றையும் திருவி
அவரே கலியுக வரதர், கண்கண்ட தெய் ஒப்புக்கொண்ட உண்மை. குன்றமெறிந்த கும நூலறிபுலவனாய்த் தலைவனாய் இருந்தார் இடம் கபாடபுரம் என்பர். அந்தக் கபாடபுரம் என்பர். அத்தென்னகத்துப் ப.'றுளியாறும்,
ஆறுகளுக்கும் இடைப்பட்ட குறையே ஆற்றி
இலங்கை என்பதன் கருத்து ஆற்றிடைக்குறை எஞ்சிய பகுதி. ஆகவே, நாம் இடைச்சங்க கொண்ட பழந்தமிழராவோம். நாம் எங் வாழ்ந்தவராவோம்.
நாம் கபாடபுரத்தவர் மட்டும் அன்றிச் செந்தட திருவருளுக்குப் பாத்திரமான பெரும் பக்தருமாே முருகப் பெருமானே எங்கள் குலதெய்வமு விருப்பத்தைத் தருபவரும், விருப்பத்தை நிை என வழங்கி வணங்கி வந்தோம். அவரும் அவரைச் செவ்வேள் என்றே வணங்கினோம்.
மிகப் பழைய தமிழ் நூல்களில் ஒங்கு ப செவ்வேள் என்றே வணங்கினோம். பின்னர் முதலில் அமைந்த திருமுருகாற்றுப்படை
வழிபட்டோம். இந்த வகையில் எம்பெருமா திருநாமங்களைத் தம் மனதுக்கு இனிமைய மணம், தெய்வத்தன்மை உள்ள எங்கள் இ பெருமானே’ என்று ஆராமையோடு பாடி மகி வாழ்வும், வளமும், வரமும் அளித்தருளிய வ துன்னித் துன்னி வழிபட்டு அன்பும், அறனும் பெறலரும் பரிசுகள் அருளுவதிற் பெரும் வர சங்கங்களுள் பழையன போக மூன்றாம் சங் நடைபெற்றது. அதிற் கவி அரங்கேற்றிய புல தேவன் என்பாரும் ஒருவர். அவர் நற்றினை
ܢܝܡܸܠܠܸܒܫ ܘS"ܛܢܦܫ0ܐܹܠàܒܢ ܘ؟ܦܛܢܫܦܝ9ܡܸܠSܒܗ݈ܝ ܬ!" کی وجہ جعلاAچھح&یجیے ح8\
V Uraسمصzzcوترے حتے تoaسم-a7 یہ
Y ماه مهندسی భాగం లాబొary ye లాబొ గ6 ఆరౌrar7% =2లోar7% డా
 

LAALLLLLAALLLLLLL Lqq qeAASLSkqkqLLLL S LLAeA qATL qq LLLLL S Lq qAASSLeqLLLL S LLLeqi qAAASLqLLS LAA qqAASASLLLAL
74‛ም ግa`gኝ 7 0قق" تم محے کی حملが? ‐みa 7 "قیمتی سے مخت - تخته ان Vحتی صحت یہ
ண் ஆலயங்கள்
கான திருநாமங்கள் உள்ள எங்கள் வழிபடு முருகப் பெருமானுக்குப் பரத்துவமும்
"ட்டிற் பலவாய் திருக்கோயில்களும், வேறு எம்பெருமானார் தேவர்கள் நிவேதிக்கும் கையிற் குறவர்கள், பக்தர்கள் நிவேதிக்கும் முது செய்து திருவருள் பாலித்தருளுபவர்.
வம் என்பது படிப்பறிவில்லாத மக்களும் ரவேல் அன்று இரண்டாம் தமிழ்ச் சங்கத்து என்பர். அந்த இடைச்சங்கம் அமைந்த தானும் கடலிடை அமிழ்ந்த தென்னகம் குமரி கொடுங்கடல் கொள்ள, அவ்விரு டைக்குறை எனும் நிலம் என்க.
என்பதால் இந்த நிலப்பரப்பு கபாடபுரத்தின் காலத்து நிலப்பரப்பையே குடியிருப்பாகக் கிருந்தும் வந்தவரல்லோம். இங்கேயே
5ழ்ப் பரமாசாரியராய முருகப் பெருமானின் வாம். எனவே, எங்கள் வழிபடு தெய்வமாகிய மாவார். எம்பெருமானில் எமக்குப் பெரு றவேற்றுபவருமாகவே அவரை நாம் 'வேள்' தான் செம்மேனி எம்மான். எனவே, நாம்
பாடல் என உயர்வு பெற்ற பரிபாடலிற்
பத்துப் பாட்டு என்னும் தொகுதியில் ான்னும் திருமுறையில் முருகன் என்றே எாருக்கு நாளடைவில் நம்மவர் பலவாய ாக இட்டு வணங்கினர். அழகு, இளமை, றைவனைத் ‘தேவதேவ தேவாதி தேவப் ழ்ந்தனர். எங்கள் பெருமான் எம்மவருக்கு கையில் அவரை நெடும் பண்டைக்காலமாக , அருளும் பெற்றனர். எங்கள் பெருமான் பிரசாதி. செந்தமிழ் வளர்த்த பைந்தமிழ்ச் 5ம் இன்றைய கூடல் என்னும் மதுரையில் ர் பெருமக்களுள் ஈழத்துப் பூதன் மகனார் ", அகநாநூறு முதலாய அகத்திணைத்
a SS SSqqqq qqqqLqL LqLq qLq qLSqqL qLAL q qLq qLq qMq qLqLqL LqLq qqqq qAqLqLSLq XX2 嫁家学r*き達>>み*きか>*きお>学r芝ー、義 岔曾
Yay 273 yay av Yav 

Page 83
  

Page 84
鹰
స్క్రి*********************
C
முருகமூர்த்தி கோயில், அட்டகிரி கந்தசுவா ஆலயம், சித்திர வேலாயுத சுவாமி கோயில்
இவை இவ்வாறாக இருக்க - தீவுப் பகுதிக வேலனை முதலிய பகுதிகளில் சாந்நித்தியம் மேலைக் கரம்பன் முருகமூர்த்தி கோயில் பெரியவர்கள் பிரபந்தங்கள் பெற்றது.
அப்பாற் காரைநகரிற் குறிச்சிகள் தோறும் உள்ளன. திக்கரை முருகமூர்த்தி கோயில், I காரைநகர் கதிர்காம பரவாமி கோயில், கருங்
T} E_TTT-1.
மிகப் பழைய ஊரான வட்டுக்கோட்டையில் அ முதலாய பல முருகன் கோயில்கள் உள்ள தெய்வங்கள் உள்ளனர். உற்சவங்கள் உள்ளு பெருந்திரளாக ஈர்க்கும் தன்மை வாய்ந்தனவா வேலாயுதப் பெருமானாகவே இருக்க எழுந் அமைந்துள்ளன.
இராஜகோபுரம் - தேர்மு முருகனுக்குச் சிறப்பாய் ஆறுமுகச் சிவவடிவம அழகெலாம் திரண்டொன்றாகி அற்புதமாய்
இங்ானம் சிறியனவும், பெரியனவுமாக அ பெருவிழா நடைபெறும் பக்தி மயமான 6 நடைபெறும் சூரசம்கார விழா மிகப் சிறப்பா
முருகனுக்குரிய படைவீடுகள் தமிழ் நாட்டிே என்பது நிலையான நின்ற பண்போதலால் மரபு வழிபாட்டு முறைகள் குறைபாடின்றி ந
கண்கண்ட தெய்வம் என்றும் நாம் வணங்க பேரருள் இருந்தாைறு.
 
 
 

மி கோயில், கொக்குவில் மஞ்சவனப்பதி
என்பனவும் பிறவும் உள்ளன.
ளில் மண்டைதீவு, புங்குடுதீவு, சரவணை, நிறைந்த முருகன் கோயில்கள் உள்ளன. மகாவித்துவான் கணேச ஐயர் முதலாய
குமரக் கடவுளுக்குத் திருக்கோயில்கள் னற்பிட்டி சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில், காலி முருகமூர்த்தி கோயில் முதலியனவும்
அடைக்கலம் தோட்டம் மந்தசுவாமி கோயில்
பூர் மக்களை அன்றி வெளியூர் மக்களையும் ய் உள்ளன. சில கோயில்களில் மூலமூர்த்தி தருவிகள் பலவாய் முர்த்தி பேதங்களில்
t
言
i
pட்டி, வைரவர் சந்நிதி ான ஆறுமுகசுவாமி என்னும் திருநாமத்தோடு
அமைந்துள்ளது.
மைந்த திருக்கோபிற்களிற் பொதுவாகப் விழா கந்தசஷ்டி விழாவாகும், சஷ்டியில் க அமையும்
லயே இருந்த போதிலும் குன்று தோறாடல்
இங்கெல்லாம் முருகனுக்கேயுரிய முதிய டைபெறுகின்றன. கலிபுக வரதனென்றும், எழுந்தருளியுள்ள முருகப் பெருமானின்

Page 85
总、
CWith CBest
●●●
S, T, PARAMESWA
Importers, Exporters, Ger
*
a;
SFS
me
S. T. Parame
Customs Clearing & Forwa
瞬 :
182, CENTRAL ROAD, CC
TEL : -94. 11 234
94 11 24364
+ 941 1 24
HOTLIN
FAX
O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-C
 
 
 
 
 

RGQ
RAN & Co. (PVT. LTD.
eral Merchants & Transoprters
SWaran & CO.
irding Agents & Transporters
LOMBO * 1 2 SRI LANKA,
721 O
26
36 42.8
三 : 十94 77 243642日
: 94. 1 1 2395472

Page 86
ஈஸ்வரநாதபிள்ளை குமரனர் விரிவுரையாளர் - தமிழ்த் துறை யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகம்
வரலாற்றுச் சிறப்பும் திருவருட் பெருக்கும் மி வந்துள்ளன. தலத்தின் வரலாறு, அதன் சி மகிமை, திருவருட்திறன் முதலான பல விடய வடமொழிப்புராணங்களில் காணப்படும் கதை
நூல்களாகவே இவை விளங்குகின்றன. கி.
நம்பி என்பவரால் எழுதப்பட்ட திருவிளைய
தலபுராணமாகக் கருதப்பட்டது. தலபுராண வெளியிட்ட டேவிட் குல்மன் என்பார் ஏறக் வடிவில் வெளிவந்ததாகக் குறிப்பிடுவர். குற நுாற்றாண்டு வரையான காலப்பகுதியைத்
வகையில் ஏராளமான தலபுராணங்கள்
சிதம்பரபுராணம், அருணகிரிப்புராணம், அரு புராணம், திருவாரூர்ப் புராணம் என்பனவற்ை
இங்ங்ணம் தமிழில் எழுந்த தல புராண வரி பாண்டி நாட்டிலே தேவாரம் பெற்ற சிவள சமீபத்தில் குன்றக்குடி என்னும் ஊரில் ஆலயத்தின் மீது இப்புராணம் பாடப்பட்டது. சேர்ந்த சிவகங்கை வித்துவான் வேதாந்த சுப் பாடியுள்ளார். காப்புச் செய்யுள் ஒன்றினைய மயூரகிரியின் வரலாறு உரைத்த சருக்கம் பதின்மூன்று சருக்கங்களையும் கொண்டதா
அமைந்த மயூரகிரி மான்மியம் இதற்கு முத
முருகப் பெருமானின் வாகனமாகிய மயில் ( பிரம்மாவின் வாகனமாகிய அன்னத்தையும், விழுங்கியது. இதனால் கவலையுற்ற பிரம் அண்டி அவற்றை மீட்டுத் தருமாறு வேன அழைத்துக் கருடனையும், அன்னத்தையும் ெ அவற்றை வெளியே உமிழ்ந்தது. எனினும் அ துன்பம் இழைத்த மயூரத்தினை திருப்புத்துர முருகப் பெருமான் சபித்தார். மயூரம் தன் பி அதன் அகங்காரத்தை நீக்கி விமோசனம் த
 
 
 

-ல்வாக்குற்ற
புராணம்
5க ஆலயங்கள் மீது புராணங்கள் பாடப்பட்டு றப்பு, மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்பவற்றின் ங்களை இப்புராணங்கள் விரிந்துரைக்கின்றன. நகளை ஒன்று திரட்டி எழுதப்பட்ட தொகுப்பு பி. 12ம் நூற்றாண்டில் பெரும்பற்றப்புலியூர் டற் புராணமே தமிழில் எழுந்த முதலாவது வ்களை ஆராய்ந்து அரியதொரு நுாலினை குறைய 2000 தலபுராணங்கள் ஏட்டுப் பிரதி Sப்பாகக் 16ம் நுாற்றாண்டு தொடக்கம் 19ம் தலபுராண காலமெனக் குறிப்பிடக் கூடிய அக்காலப் பகுதியில் எழுதப் பட்டன. ணாசலப் புராணம், காஞ்சிப்புராணம், சேது றை வகை மாதிரியாகக் குறிப்பிடலாம்.
சையில் மயூரகிரிப் புராணமும் ஒன்றாகும். ஸ்தலங்களில் ஒன்றான திருப்புத்துாருக்குச் அமைந்துள்ள மயூரகிரி என்னும் முருகன்
18ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மதுரையைச் பிரமணியபிள்ளை அவர்கள் இப்புராணத்தைப் |ம், பாயிரச் செய்யுள் பதினொன்றினையும்
முதல், அருச்சனைச் சருக்கம் ஈறாகப் க இந்நுால் விளங்குகிறது. வடமொழியில் ல் நுால் என்பர்.
மயூரம்) ஒருமுறை தன்னைக் கேலி செய்த
விஷ்ணுவின் வாகனமாகிய கருடனையும் மாவும், விஷ்ணுவும் முருகப் பெருமானை டுதல் செய்தனர். அவரும் மயூரத்தினை வளியே உமிழும்படி பணித்தார். மயூரமும் 5ங்காரத்தால் அன்னத்துக்கும், கருடனுக்கும் நக்கு அண்மையிலே மலையாக மாறும்படி ழையை உணர்ந்து வேண்டுதல் செய்யவே ருதற் பொருட்டு அம் மயூரகிரியில் (மயில்
Sð
ပြို%
ح S.
*
学 t;
SE و
ఫిత్త i
2
2 v

Page 87
ܔܢ
R R
மலையில்) முருகன் கோயில் கொண்டார்.
இதுவே மயூரகிரி எனும் தலத்தின் வரலா மயூரம் முத்தி பெற்ற சருக்கம் என்பனவற்ற
இவ்வரலாற்றுடன் முருகப்பெருமானின் பிற பராக்கிரமம், வள்ளி, தெய்வநாயகி என் என்பனவற்றை ஏனைய கந்தபுராணங்களில் மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்பனவற்றை மு அகத்தியர், வசிட்டர், விசுவாமித்திரர், பிரம பாண்டவர் என்போர் வந்து முருகப் பெரு பெற்றதாக அந்நூல் கூறுகின்றது. அகத்தி இந்திரன் கதையும், ஆதித்தன் கதையும், பாண்டவர் சருக்கம் என்பனவற்றில் மே வரலாறுகளும் முருகப் பெருமானின் அருட்
மயூரகிரிப் புராணச் செல்வாக்கு
தமிழகத்திலுள்ள முருக தலத்தின் மீது ப வாழ்ந்த சைவர்கள் மத்தியில் 20ம் நுாற் செல்வாக்குப் பெற்று வந்துள்ளது. கந்தபுரா6 ஒப்பாக விரத காலங்களிலும், விழாக் க செய்தும் வந்த நுாலாக இது விளங்கியது
ஈழத்தில் இப்புராணத்திற்கு இருந்த வர பெற்றிருந்ததினால் புரிந்து கொள்ள முடிகி நிகழ்ந்தது. நாவலரின் மருகர் வித்துவசிரோ இந்நூாலை நாவலரின் யாழ்ப்பாண சைவ வெளியிட்டார். முதற்பதிப்பு வெளியாகி ஆண்டு இந்துசாதனப் பத்திரிகை ஆசிரியர் தேவை கருதி மீண்டும் இந்நூலை யாழ்ப்பா6 இந்நூலின் முதற் பிரதிகள் பலவருடங்களு இரண்டாவது பதிப்பைக் கொண்டுவரக் க கவனிக்கத் தக்கது.
ஈழத்தவர்களே இப்புராணத்துக்கு உரை முதலில் பதிப்பித்த வித்துவசிரோமணி டெ சிறந்ததோர் பொழிப்புரை வழங்கியுள்ளார்.
“இப்புராணத்திற்குச் சிறுவரும் எளிதில் உ V எழுதி அச்சிடுவித்துத் தரல் வேண்டுமென்று ; பெரி. நா. சொக்கலிங்கச் செட்டியாரும், செட்டியாரும் கேட்டுக் கொண்டபடி 兹 பொன்னம்பலபிள்ளை அவர்கள் குறிப்பிடுகிற
ဒွိစ္ထိ さ会でやや、窓そ辛やや、冬季ぎや、窓を孝ぎやーリーやー。 ଝୁଣ୍ଟ୍
 
 

مہم ہے”4 se vy أت حكحدة
மயூரத்திற்கும் இதனால் முத்தி கிடைத்தது. றாகும். மயூரகிரி வரலாறுரைத்த சருக்கம், நில் இவ்வரலாறு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது.
பபு, அவர் சூரனாதியோரைக் கொன்றழித்த ணும் சக்திகளை மணம் செய்த வரலாறு நின்றும் திரட்டி மயூரகிரிப் புராணம் கூறுகிறது. றையாகப் பெற்று விளங்கும் இத்தலத்திற்கு ா, கருடன், இந்திரன், ஆதித்தன், மன்மதன், மானை நமஸ்கரித்து இவஷ்ட சித்திகளைப் யச் சருக்கம், பிரமா கருடேசன் சருக்கம், மன்மதன் கதையும் உரைத்த சருக்கம், ற்படி முனிவர்களினதும், தேவர்களினதும், சிறப்புகளும் விரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
ாடப்பட்ட இம் மயூரகிரிப் புராணம் ஈழத்தில் றாண்டின் முன்னரைப் பகுதிவரை மிகுந்த ணம், திருச்செந்துார்ப் புராணம் என்பவற்றிற்கு ாலங்களிலும் பாராயணம் செய்தும், படனம்
1.
ரவேற்பை அது இரண்டு பதிப்புக்களைப் ன்றது. இதன் முதல் பதிப்பு 1885ம் ஆண்டு ாமணி ந. ச. பொன்னம்பலபிள்ளை அவர்கள் |ப்பிரகாச அச்சியந்திரசாலையில் அச்சிட்டு ஐம்பத்திரண்டு வருடங்களின் பின் 1937ம்
ம. வே. திருஞானசம்பந்தபிள்ளை அவர்கள் ணம் சைவப்பிரகாச அச்சகத்தில் பதிப்பித்தார். நக்கு முன்னரே அகப்படாமல் போனமையே ாரணம் என அவர் முகவுரையில் கூறுவது
எழுதிப் பாதுகாத்து வந்தனர். இந்நூாலை ான்னம்பலபிள்ளை அவர்கள் இந்நூலுக்குச்
.ணரத்தக்க நடையுள்ள பொழிப்புரை ஒன்று காரைக்குடியைச் சார்ந்த முத்துப் பட்டணம் மேற்படியூர் ராம. கு. ராம. சொக்கலிங்கம் அச்சிடுவித்தேன்’ என நுான் முகத்தில் ார். இதனால் ஈழத்திலேயே இந்நூல் முதலில்

Page 88
2
ܪ
محصبر g , § t f
S
تر 2
* S.
عصر g
V
;
y
உரை பெற்றமை புலனாகின்றது. இந்நுா6ை வே. திருஞானசம்பந்தபிள்ளை அவர்கள் டெ மேலதிகமாக விசேட உரை ஒன்றை பொன்னம்பலபிள்ளையின் உரையை விசே
'வித்துவசிரோமணியின் பொழிப்புரையைப் குறைந்தவர்களுக்கும் இலகுவில் விள ஆங்காங்கே . . சேர்த்துள்ளேன ம. வே. திருஞானசம்பந்தபிள்ளை.
மயூரகிரிப் புராணத்தில் ஈழத்தவர்கள் கொண்ட இடம்பெறக் காரணமாயிற்று. வித்துவசிரோம ‘தெய்வநாயகி திருமணச் சருக்கம்’ என காணப்பட்டதாகக் கூறுகின்றனர். இச்சருக்க சுட்டும் அவர் இச்சருக்கம் யாழ்ப்பாணத்து பிற்காலத்தில் எழுதிச் சேர்க்கப்பட்டதாகக்
சிலர் இப்புராணத்திலே தெய்வநாயகி திரும அதனை ஒழித்துவிட்டதென்னை என்பாராயி இல்லாமையாலும் யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்ந்த பட்டமை சந்தேகமின்றித் தெரிந்தமையாலு தவிர்க்கப் பட்டமையாலும் . யானும்
என ஒழித்துவிட்டேன் என அறிக’ என்கிறா
செல்வாக்குப் பெறக் காரணம்
மயூரகிரிப் புராணம் இங்ங்னம் ஈழத்தில் 1 பெற்றுச் செல்வாக்கு அமைந்தமைக்கான கா வேண்டியதாகும்.
அ. ஈழத்தில் முருக வழிபாடு பண்டுதொட சிறப்புப் பெற்ற முருகன் ஆலயங்கள் ஈழநா தென் பகுதியில் கதிர்காமம், வடபகுதிய (சுன்னாகத்திற்கு அண்மையில் அமைந்திருந் கோயில் (வையாபாடல் குறிப்பிடும் இத்தலம் என்பனவும், கிழக்கு மாகாணத்தில் திருக்கே மண்டூர் சித்திர வேலாயுத சுவாமி கோயில், சித்திர வேலாயுத சுவாமி கோயில், வெருக என்பனவும் 17ம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னதாக போர்த்துக்கேயரின் ஆட்சியைத் தொடர்ந்: புதிதாக மேலும் பல முருகன் ஆலயங்கள் காணப்பட்ட முருக வழிபாட்டுச் சூழல் அங்கு
அறிமுகமாவதற்குக் காரணமாக அமைந்தன
 
 
 
 

) இரண்டாவது முறையாகப் பதிப்பித்த மு. ான்னம்பலபிள்ளை அவர்களின் உரையுடன் பும் சேர்த்து அச்சிட்டு வெளியிட்டார்.
உரை மேலும் எளிமைப்படுத்திற்று.
பொன்போற் போற்றி தமிழ்க் கல்வியறிவு வ்கும் வண்ணம் விசேட உரை எழுதி
s
s s p n - எனக் குறிப்பிடுகின்றார்
ஈடுபாடு அப்புராணத்தில் புதிய சேர்க்கைகள் ணி பொன்னம்பலபிள்ளை தனது காலத்தில் ஒரு புதிய சருக்கம் இப்புராணத்தில் த்தை இடைச் செருகல் என உறுதியாகச்
அராலியில் வாழ்ந்த பிராமணர் ஒருவரால் கருதுகின்றார்.
ணச் சருக்கம் என ஒன்று ஈன்றிலுளதன்றோ. ன் அது வடமொழி மயூரகிரி மான்மியத்தில் ஒரு பிராமணரால் புதிதாய்ப் பாடிச் சேர்க்கப் ம், வடதேசத்திலுள்ள ஏட்டுப் பிரதிகளில் அச்சருக்கத்தை இதனிற் சேர்த்தல் தவறு ர் பொன்னம்பலபிள்ளை.
பதிப்பு உரை, சேர்க்கை என்பனவற்றைப் ாரணங்கள் யாவை என்பது நுனித்து நோக்க
-டு முதன்மை பெற்றிருந்தது. வரலாற்றுச் ட்டில் பரவலாகக் காணப்பட்டன. ஈழத்தின் பில் மாவிட்டபுரம், நல்லுார், கதிரமலை ததாக நம்பப்படுகிறது), சித்திர வேலாயுதர் ாங்கிருந்தது என்பதை அறிய முடியவில்லை) ாயில், சித்திர வேலாயுத சுவாமி கோயில், உகந்தமலை முருகன் கோயில், சித்தாண்டி லம்பதி சித்திர வேலாயுத சுவாமி கோயில் வே புகழ் பெற்ற ஆலயங்களாக விளங்கின. நிலவிய இந்துமத எழுச்சிச் சூழலில் கட்டி எழுப்பப் பட்டன. இங்ங்னம் ஈழத்தில் அவ்வழிபாட்டுடன் தொடர்புபட்ட புராணங்கள்

Page 89
s
i
i
i ;
ஆ. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலும் இருப ஈழத்தில் சைவ - கிறிஸ்தவ மத முரண் இச்சூழலில் இந்துமதப் பற்றுள்ளம் கெ
பிரசாரங்களை முன்னெடுத்த அதே வேலை நம்பிக்கையையும் மக்கள் மத்தியில் வள பற்றுணர்வையும் நம்பிக்கையையும் வள படனம் அமைந்தது. இந்து மதம் பற்றிய அறிவைப் புராணங்கள் கொண்டிருந்ததால்
துாண்டுவதனுாடாக மக்களை உண்மை அவர்கள் முயன்றனர். இத்தகைய புராண செல்வாக்குப்பெற வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்
இ. யாழ்ப்பாணக் கலாச்சாரத்தைப் பண்டித புராண கலாசாரம்’ எனக் குறிப்பிடுவார்கள் மக்களின் வாழ்வில் இடம் பிடித்திருந்தது. க பல ஆண்டுகளாக நிகழ்த்தப்பட்டு வருகி உரையுடன் கூடிய பல பதிப்புகளும் யாழ் கந்தபுராணம் யாழ் மக்கள் வாழ்வில் ( புராணங்களும் ஈழத்தில் பிரபலம் பெற வாய் புராணம், மயூரகிரிப் புராணம் என்பன F பாராயணம் செய்யப்படவும் இதுவே கார
ஈழத்து - தமிழகத்துப் பண்பாட்டுறவு
ஈ. ஈழத்துக்கும் தமிழகத்திற்கும் இடையில் பின்னணியில் ஈழத்து அறிஞர்கள் தமிழ வருவதும் வழக்கமாக இருந்தது. இத்த தமிழகப் புராணங்கள் ஈழத்தில் அறிமுகமா ஈழத்து அறிஞர்கள் மயூரகிரிப் புராணத் பதிப்பித்துப் பாதுகாத்தமைக்கும் இத்தொ
உ. ஈழத்தவர்கள் இந்தியத் தலங்களுக் இருந்தது. திருச்செந்துார், திருத்தணிகை அவர்கள் தல யாத்திரை மேற்கொண்ட என்னும் தோகைத் தலத்துட் சிரதானம் ச யாத்திரையை ஈழத்தவர்கள் விரும்பி டே யாத்திரை செய்வோருக்கு மயூரகிரித் தல காட்டும் பொருட்டு இப்புராணம் ஈழத்தில்
\\ \\
S. ஊ. மயூரகிரிப் புராணம் கந்த விரதங்கள் ;િ கார்த்திகை விரதம் என்பன என்ற மூன் §§§ီး சொல்கின்றது. கந்த விரதங்களின் ம ଖୁଁ డ్ట్
リ、玄2ー会全燃やーリー。全燃やさ窓そ全燃やーリー露を リ Ա8 (Ջ RS 懿 Μ
G8
 

தாம் நுாற்றாண்டின் முன்னரைப் பகுதியிலும்
பாட்டு நிலை முனைப்பாகக் காணப்பட்டது. ாண்டோர் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு எதிரான சைவசமயத்தின் மீதான பற்றுணர்வையும், ர்க்க முயன்றனர். இந்து மதத்தின் மீதான ரக்கும் முயற்சிகளில் ஒன்றாகவே புராண பும் இந்துப் பண்பாடு பற்றியும் போதுமான அவற்றைப் படிக்கவும் படிப்பதைக் கேட்கவும் யான சமய நெறியில் நடாத்திச் செல்ல படனச் சூழல் ஈழத்தில் மயூரகிரிப் புராணம் கொடுத்திருக்கலாம்.
நமணி ச. கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் ‘கந்த . அந்தளவிற்குக் கந்தபுராணம் யாழ்ப்பாண ந்தபுராணப் படிப்பு (படனம்) யாழ்ப்பாணத்தில் lன்றது. கந்தபுராணம் பற்றிய ஆய்வுகளும் ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவந்தன. இங்ங்னம் பெற்றிருந்த செல்வாக்கை ஏனைய முருக ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம். திருச்செந்துார்ப் ஈழத்து முருகன் கோயில்களில் படிக்கவும்
ÖÖLD.
) காணப்பட்ட நெருக்கமான பண்பாட்டுறவின் கம் வருவதும், தமிழக அறிஞர்கள் ஈழம் கைய பரஸ்பர தொடர்பின் பின்னணியில் வதற்கு வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். தை ஈழத்தில் அறிமுகம் செய்தமைக்கும், டர்புகள் காரணமாக இருந்திருக்கலாம்.
குத் தல யாத்திரை செய்வது வழக்கமாக , பழனி முதலான முருக ஸ்தலங்களுக்கு னர். மயூரகிரி முருகனின் குன்றுதோறாடல் சிறப்புப் பெற்று விளங்குவதால் அங்கும் தல )ற்கொண்டிருக்க வேண்டும். அங்ங்னம் தல த்தின் சிறப்பினை, பெருமையினை எடுத்துக்
அறிமுகம் செய்யப் பட்டிருக்கலாம்.
பற்றி விபரிக்கிறது. கந்தசஷ்டி, சுக்கிரவாரம், று சருக்கங்களில் இப்புராணம் விவரித்துச் கிமை, அவற்றை அனுஷ்டிக்கும் காலம்,
MLLLLLL 0AAAASAAMA AAA S L LLL LMA AAMA AAA SLLL AAAAAALA AAAAASAAhA MLSLL L0LAA ATA AA L LS AAA0SAAS AT MTLA LAL ALALAS TTTLALAL LqLE LqLLLL LLLLL S Lq LLeLe qi LLLBLSSLqLeeLSL HqL BBeSLeLeeLq Lqe iL LLBBSSB L SLeqq Lqe uqLBSLBLB eSeeLeuq Lqee eLSYBL eqq
i
3,
i
i
i
i
is Syst
Ꭰ

Page 90
அனுஷ்டிக்கும் முறை, அனுஷ்டித்தோர்
விளக்கங்கள் அச்சருக்கங்களில் இடம்Lெ தகவல்கள் முருக வழிபாட்டில் ஈடுபடுவோ இத்தகவல்களை விரந்துரைக்கும் மயூரகிரிப் : படித்துப் பயன் பெறும் பொருட்டு அறிமுக
.இத்தல புராணத்தை சைவ திருமடங்களில் கந்தசஷ்டி முதலிய விசேட L படனஞ் செய்து வருவாராயினர்' என திருஞா நிலை பற்றிய பதிப்புரையில் தெளிவாகக்
இங்கினம் ஒரு காலத்தில் செல்வாக்குப் பெற்ற தாலும் அறிய முடியாத நிலை உள்ளது மத்தியில் படிப்படியாகக் குன்றவடைந்து ஆலயங்களில் நிகழ்வதைக் காணலாம். எம்மவரிடையே படிப்படியாக இல்லாமல் : மதம், இந்துப் பண்பாடு பற்றிய கருத்துக்களி உதாசீனப் படுத்தல் எமக்கே நீங்காகும். நவீன தேவைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் மா வாழ்வளிப்பதுடன் எமது மத அறிவையும், பு போட்டுக் கொள்ள முடியும்.
t
செந்த மை
ہوگیta =="gختتبعینات3= K A SeKKKSASASL AKAKKSATeSKTAA A e ee AKASAAq LSLMASeS . . ... ==--_؟ 宰、 arro-Tr: ஐ ية *FFస్ *リ *ష్టిస్క్రి ** **リ
(8.
 
 
 

泷、
=FFF F= கா |FFr =
எய்திய பலன் என்பன பற்றிய விரிவான 1ற்றுள்ளன. இவ்விரதங்கள் பற்றிய அரிய ாருக்கு அவசியம் வேண்டப்பட்டன. எனவே புராணத்தை ஈழத்தவர்கள் விரத காலங்களில் ம் செய்திருக்கக் கூடும்.
நன்மக்கள் இங்குள்ள சைவாலயங்கள், புண்ணிய காலங்களில் கிரமமாகப் பக்தியுடன் னசம்பந்தபிள்ளை அவர்கள் தனது சமகால குறிப்பிடுகிறார்.
மயூரகிரிப் புராணத்தை இன்று பெயரளவில் HIப்ே படனே மரபும் இந்து சமயிகள் சென்று இன்று வெறும் சடங்குகள் போல இந்நிலை புராணங்கள் பற்றிய அறிவு போவதற்குக் காரணமாக உள்ளது. இந்து ன் கருவூலங்களாக விளங்கும் புரானங்கள் ஆதலால் புராண படன, பாராயண மரபை ற்றி அமைப்பதனுடாகப் புரானங்களுக்கு தப்பற்றையும், நற்சிந்தனைகளையும் புடம்
:3 | | | |ň

Page 91
AAT A S AT LLLLLLLAAAASAAAAAAS AAAAA AAAALS AAAAA SAAAAA AA AA L LS AAAAS AAA S S S LSLS LSLLS AAAAA AAAA AAAA ALL LL AAAAS ASA AAAA AA LSLLL LLLLA SAAAAAqq
--శశికళ్కి** *E్కస్టిక్స్##E
கந்தபுராணமும் -
வே. சைவ மேம்ப
களபூமி,
செம்மலர் நோன்
Jti ID 50li Ellef: - மால் அற நேயம் !
ஆலயம் தானும்
செம்மலர் நோன் தாள் - (அயரா அன் செங்கமல மலர் போல் விரிந்து விளங்கிய அனைதற்கு உடன்படாது அயர்த்தை அவ்வியல்பினையுடைய மும்மலவழுக்கை (தன்னைப்போல அபராவன்பின் அரன் க மால்அற நேயம் மலிந்தவர் வேடமும் நீங்க (அன்பருடன் கூடி) அன்புமிக்குடைய - சிவாலயத்தையும், அரன் எனத் தொழு ՃiIIIլինiIII ճճI,
இத்தனைக்கும் அப்பாற்பட்டவனைச் சிந்தன கருத்தாகும். சிவாலயத்தில் இருக்கும் திரு நயிரில் வெண்ணெய் போல வெளிப்பட்டுக் பாலில் இருக்கும் வெண்ணெய் போல இ மலப் பிடிப்புள்ள மக்களுக்குச் சிவாலய வ இதனால் பெரிபோர்கள் ஆலயம் அமைப் வழிபாட்டால் நமக்குக் கிடைக்கும் பேறு நெறி நோக்கத்தக்கதாகும்.
புன் நெறியதனிற் செல்லும் ெ நன் நெறியொழுகச் செய்து என்னையும் அடியனாக்கி இரு
பன்னிரு தடந்தோள் வள்ளல்
புன் நெறி அதனிற் நெல்லும் போக்கி
நெறிகட்குச் செல்லும் எனது செல்லு s நெறியொழுகச் செய்து - மேன்மை தரு 慈 நவையறு காட்சி நல்கி - மாசறு க يعيؤثثة స్టోగళగళగళగళగళ
g
 
 
 
 

சிவஞானபோதமும்
i LIITIT FIT ாட்டுக் கழகம்,
காரைநகர
நாள் சேரல் ஒட்டா
அன்பரொடு மரீகி
லிந்தவர் வேடமும்
அரன் எனத் தொழுமே
பின் அரன் கழலடைந்த சீவன் முத்தன்) முதல்வனது சிபாதத்தை, சேரல் ஒட்டா - லச் செய்விக்கும், அம்மலங் கழிகி - ஆான நீரால் கழுவி, அன்பரோடு மரீகி - pலடைந்த) மெஞ்ஞானிகளோடு கலந்து கூடி (அவ்வாறு கழுவப்பட்டு) மலமயக்கு அவரது திருவேடத்தையும், ஆலயம் தானும் மே - முதல்வன் எனவே கண்டு வழிபட்டு
னக்குள் அடக்கி வழிபடுதல் இச்சூத்திரத்தின் நமேனியை தொழுக என்கிறார். இவ்விடத்தில் கடவுள் உறைகின்றான். மற்றைய இடங்களில் }றைவன் மறைந்து நிற்கின்றான். நம்போன்ற நிபாடு மல நீக்கத்திற்கு மிகவும் அவசியமாகும். பதும் புதுப்பிப்பதும் பாராட்டிற்குரியது. சிவ கச்சியப்பர் இபற்றிய கந்தபுராணம் காட்டும்
போக்கினை விலக்கி மேலாம்
நவையறு காட்சி நல்கி
நவினை நீக்க பாண்ட
பாத பங்கயங்கள் போற்றி
னை விலக்கி - கீழ் நெறியாகிய புன்புல ஆகையைத் தடுத்து நிறுத்தி மேலாம் நன் ம் நன்னெறிக் கண் என்னை ஒழுகச் செய்து ாட்சியாகிய மேலுணர்வை அருள் செய்து
空sーリーーーーーーーーーー
O)

Page 92
L LAq qAATLLAqLqL Lq qASLLLqALLLS Leqi qAAzLLqLSLeqAe qLqALSLSqLLqLS Lqeq qATLALSLAeq qAASLLqLL Lii 7'a -22 7ፊ ̇g ←”a`∂ና ፖÆ ̇a ←ሪጋ`ó© 7'v c-a Ga ፖሷ‛ሡ ←ሪጋ`õo ? Yaノーデ/エ
என்னையும் அடியனாக்கி - ஒன்றுக்கும் (
இருவினை நீக்கி ஆண்ட- நல்வினை தீவி ஒழித்து ஆட்கொண்டருளிய பன்னிரு த பன்னிரண்டு விசாலமான புயங்களையு.ை பெருமானின் திருவடித் தாமரைகளை போ
நாம் விளக்க வேண்டியதை ஒழித்து விதித்
கருமங்கள் கைகூடி மனசு மாசு நீங் மெய்ப்பொருளுக்கு அடிமையாகி உணர்ச்சி சந்தினி பாதமும் தலைகூடி ஆண்டவ6 இத்தன்மையால் ஆலயங்கள் ஒவ்வொரு {
NS சைவ நீதியுமாகும்.
RB2
ஆகவே காரைநகர், களபூமி - திக்கன S குலதெய்வமாகிய முருகப் பெருமானுக்கு திருப்பணிகளை எல்லாம் தெய்வ நிய பாராட்டுக்குரியதாகும். போற்றுதற்கும் உரி
முருகப் பெருமானின் கருணை திருப்பணி யாவருக்கும் கிட்டும்படி பிரார்த்திப்போமாக է 87
*K
Sl
உயிரையும் மெய்யை
དེ་ சண்முக கவசத்தில் மொத்த
é.
பன்னிரண்டு பாடல்களும் அ
அமைந்திருக்கும், 13 முதல் 30 R w முதல் "ன" வரை அமைந்
மெய்யெழுத்து 18, ஆக மெ!
Vòk
elő நாள்தோறும் படிப்போரின் உ
A
N காப்பான் என்பது உட்கருத்து.
S.
Má
qeAAAA AqALAq qqAATALAqLq iSq qAA qLq qAq qqAAAAAASAAAAAAA qLLiLiAqq qAAL qqqq qqAATLqLqiiq qAqq
GS EEE SAA0eSeuDu eSLJ EEM AJeuzLeSLLL EAEM AA0eSeDeeSeeeeSLJ EEEL AAAAAS0eSeuzLeSLLL AM A0eSeeuzLSeSJ EEE SAAAAA ዕ‛መ”

ற்றாத என்னையும் தமக்கு அடியன் ஆக்கி னைகளாகிய இருள்சேர் இருவினைகளையும் டந்தோள் வள்ளல் பாத பங்கயங்கள் - டய அருள் வள்ளலாகிய சுப்பிரமணியப் ற்றி - யாமெல்லாம் போற்றுவோமாக.
தன செய்வதாகிய அறங்களை செய்தலாகிய கி, மெய்ப் பொருள் உணர்ச்சி பிறந்து, மேலோங்க இருவினை ஒப்பு மலபரிபாகமும், எால் ஆன்மா ஆட்கொள்ளப்படுகின்றான். இடந்தோறும் அமைவது போற்றுதற்குரியதும்
ரயில் குடிகொண்டு அருள் சுரக்கும் எம் ப் பெரியோர்கள் கோபுரம் உட்பட இதர திக்கமைய சிறப்பாக நிறைவேற்றியமை யதாகும்.
த் தொண்டர்கள், அடியார்கள், அன்பர்கள்
யும் காக்கும் கந்தனர்.
ம் முப்பது பாடல்கள். முதல் |' முதல் 'ஒள' காரம் வரை வரையுள்ள 18 பாடல்களும் 'க' துள்ளன. உயிரெழுத்து 12,
த்தம் 30. சண்முக கவசத்தை
பிரையும் மெய்யையும் முருகன்

Page 93
tAAA AAAA A LLA S A TAAA AAALLL S Ae AAAA A AALLL T S AAe AAA AALLAA SSAe kAA ASALTS AATeA AA AALLLLLAASAATS -ళ: #-్యక్తికి E ---- :
". திக்கரை செய்த
俗 கலாநிதி கவிஞர்
பத்தியிற் சிறந்த கா
பண்பினை வளர்க்குட
முத்தமிழ் முருகன் எ
முத்திக்கு வழியைக்
காட்டும் முத்தி வை.
TILLILD Til Gl'I LIII (
நாட்டி நீதி யாவரும்
நன்மைசெய் தின்பம்
(92.
 

露 s
து பெருந்தவமே
வி. கந்தவனம்
ரைநகர்ப்
ம் திக்கரையில்
ழுந்தருளி
காட்டுகிறான்!
பகத்தில்
டுடனே
理)
கான்பதுவே!
*
కళsశకళఇకళsశకళsశకళఇ2ఊళఇకళ

Page 94
i
i
s
i
s
t
s
نے صحت یہ ۶
was ܠ ܐܒܢ
yw నా تقسسه محل
காண்பவர் முருகன்
களைந்திடு வார்முன்
பூண்பவர் அவனின்
போக்குவர் நெஞ்சில்
ஆணவச் சூரன் அத
அன்புடன் அழித்தா
மானுயர் செல்வத்
மலர்ந்திட அருள்வா
ஆற்றுப் படையின்
அருணகிரியின் புகழ
ஊற்றுத் தமிழின் உ உயிருக்கும் உற்ற
அன்புக் கடவுள் ஆ
அழகுக் கடவுள் அ
தென்புக் கடவுள் தி
திகந்தருள் குமரனை
எக்கரை செலினும்
எவ்வகை இடர்கள்
திக்கரை முருகன் க
தீங்கில்லைப் பாங்கு
திக்கரை முருகன் ே
சிற்பவி ராச கோபுர
மிக்கநல் அழகாய்
விற்பனத் தொண்டர்
கோபுர வாயிற் கோ
குடிகொண் டருளும்
தேவரும் வணங்கத்
திக்கரை செய்தது (
வாழிய
6)լIIլքlեւ ]
வுாழிய
வாழிய
காரை நகர் திக்கரை மு
வள்ளி தெu
அடியார் வ
SA MASA e~SSèl-sa-DAWSA --Ss
秀エ 3s. ZZ o
av er 7

திருக்கோலம்
வினைக்கோலம்
திருநீறு
அழுக்காறு!
திகாரம்
ன் அந்நாளில் தமிழீழம்
ன் இந்நாளில!
பொருளாளன்
)ானான்
உயிரானான்
துணையானான்!
றுமுகன்
றக்கடவுள்
க்கரையில்
வணங்கிடுவோம்!
இடப்பெயர்வால் எய்திடினும் ாத்திடுவான் ற வாழ்த்திடுவோம்!
காயிலுக்குச்
த்தை அமைத்தபெரும்
வாழியவே!
6(36
சிவமகனைத் திரண்டெழுவார்
பெருந்தவமே!
பதிதான்
ருகன் அருள்

Page 95
i.
أميع.
--
ی جع
مخينه
முருக மு அருகிப்
சிவ நெறிக் கவிஞர் இராகவன் முத்து
சிவபெருமானின் இளைய திருமைந்தர முரு 'வேள்' என்பது 'மன்பதன்' என்று பொருள்
UP வித்தியாசமில்லை. ஆனால் ஒரு வேறுLI
LD (Pil D T) golff &I fi ருகப் பெருமா!
கருமை நிறம், முருகவேள் பொம்மை நிறம்
பெவ்வேள் என்று போற்றுதல் வழக்கு
தமிழ் எழுத்துக்களில் உயிர, மெய் எழு மெல்லினம், இடையினம் என்பன அனை மெல்லினம் - ம், இனத்திற்கு ஒரு எழுத்து எனவே முருகப் பெருமான் தமிழே தானா (உ - எய்திதி - காத்தல் குறித்த எழு மகரமாகப் பிரியும், அவற்றில் நடு எழுத்தா இரண்டும் படைப்பு, ஒடுக்கங்களையும் கட்
முருகன் என்றால் அழகு, இனிமை, நறுமண் E35) fil LJ I ITGI-I th Tin LJ LLJ Tint' (6kji, EIGG) (iiiI I II IL II
தெய்வத்து இள நலம் காட்டுவான்' என்று
தமிழில் அர்ச்சனை முறையை உலகிற்கு வி
"நெடும் பெறும் இமயத்து நீல ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற் அறுவர் பயந்த ஆறIர் செல்க
என்பது தொடங்கி 'போர்மிகு பொருந கு பெருமானை விழித்துப் போற்றும் அர்ச்சனை
முருகன் மயில் வாகனம், கோழிக் கொடி, ே
முருகனுக்கு பானை ஊர்தியும் ஆட்டுக்கி
முருகனும் சிவபிரானும் வேறுவேறல்லர். இரு மதலை ஆயினான் காண்' என்று கந்தபுரா
முருகன் திருவவதாரம் நடந்த போது, சிவபி ஒவ்வொரு முகத்தின் நுதல் கண்ணில் இரு தோன்றிவர, அவை குழந்தைகளாய் வடிவங் தமது திருக்கரங்களின்ால் தழுவி எடுத்தன உடைய சண்முகப்பிள்ளையாக அமைத்த
(94.
 
 
 

B.Sc., M.A.
நகவேள் என்பது மரபு. தரும் தமிழ்ச் சொல்.
ஐக் கும் அபூ சில்
ாடு உண்டு. மன்மதன்
எனவே முருகவேளைச்
ழத்துக்கள் மூன்று பகுப்பாகும். வல்லினம், - வல்லினம் - க, இடையினம் - ர,
i.
| 'உம்' மைச் சேர்த்து முருகு என்றாயிற்று.
ப, தானே தமிழாய் ஆகி உலகம் காப்பான். ஐந்து, ஒம் என்ற பிரணவம் அகர, உகர, கிய உயரம் - ளபதிதி - காத்தலையும், மற்ற
டுவனவாம்.)
Iம், விருப்பூட்டும் தெய்வத் தன்மை, இளமை இருப்பவன் என்று பொருள். 'மணங் கமிழ் நக்கீரரின் தமிழ் அர்ச்சனை கூறும்
ழங்கியவர் நக்கீரர் திருமுருகாற்றுப்படையில்
ப் பஞ்சுனை
| -
ரிசில்' என்பது ஈறாக 25 அடிகள் முருகப் (போற்றி) மாலையாக நக்கீரர் வழங்கியுள்ளார்.
வேற்படை உடைய கடவுள். சிப் நலங்களில்
_||||| || ĉ5) || &#; ăČI (up) tī) [7] GIS (G.
நவரும் ஒருவரே ஈசனே அவனருள் ஆடலால் னம் கூறும்,
ரான் ஆறு திருமுகம் கொண்டு அமர்ந்திருக்க, ந்து ஒவ்வொன்றாக ஆறு நெருப்புப் பொறிகள்
1 கொண்டன. பின் உமைபம்ப்மை, அவற்றைத்
1ணத்து, ஒரு திருமேனியும் ஆறுமுகங்களும் 4
IItil.
*క############g్యశిక్టోg్యకశిపత్తి:

Page 96
முருகன் அருள்வேண்டி மேற்கொள்ளும் வெள்ளிக்கிழமை, மாதந்தோறும் சஷ்டி தித மகா ஷஷ்டி ஆகியன இடம் பெறும். மகா ஷ வரும் முதல் ஆறு நாட்களில், ஆறாம் சூரபதுமன் பெருவாழ்வு பெற்றான்.
முருகனிடம் உபதேசம் பெற்று பேறு பெற்ற ஆ. பொதிய முனி அகத்தியர் இ. அருணக
அருணகிரிநாதர் முருகன்மீது திருவாய் மலர் பதினாறாயிரமாகும். ஆனால், இன்று கிடைத் வரை தான்.
வால்மீகி முனிவர் அருளிய வடமொழி இரா இடம் பெற்றுள்ளது.
பகவத் கீதையில் கண்ணபிரான் “சேனைத் த என்று கூறுகிறார்.
சிவபிரான் யோனிவாய்ப்பட்டுப் பிறத்தல் இல்6 என்று தமிழ் நூல்கள் கொண்டாடும். ஆதலில் கொண்டு பிள்ளைத் தமிழ் (பிரபந்தம்) பாடு
இதற்கு எதிராக, சிவபிரான் திருமகனாகிய மு பிள்ளைத் தமிழ் நூல்கள் எழுந்துள்ளன.
நான்காம் படைவீடாகிய திருஎரகத்தில் ( போற்றப்பெறுவான். முருகனிடம் பிரணவப் ெ உபதேசம் பெற்றாராம். அப்பொழுது ஆசிரி மீது இருத்தி, மாணவ நிலையில் பரமசிவனார் பிரணவ மந்திரத்திற்கு முருகன் விரிவுரைப் ப உரைத்தானாம்.
‘கொன்றைச் சடையாற்கு ஒ கொஞ்சித் தமிழிற் பகர்வோ எனத் திருப்புகழ் கூறும்.
முருகன் திருக்கரத்தில் உள்ள வேலாய தெய்வாணையம்மை - வானவர் மங்கை, இச்சா சக்தி ஆவர்.
திருப்பரங்குன்றம், திருவிடைக்கழி என தெய்வானையுமே கோயில் கொண்டுள்ளனர்.
முருகப் பெருமானுக்குரிய திருமந்திரம் திருஆ
அதனினும் சிறந்த ஆறெழுத்து மறை (ஒம்)
o as cW er 45 a ora
 
 
 
 

விரதங்கள் பல. அவற்றுள் வாரம்தோறும் , கார்த்திகை நட்சத்திரம், ஆண்டு தோறும் ஷ்டித் திருநாள் ஐப்பசி மாதம் வளர்பிறையில் நாள் அன்று தான் முருகன் கைவேலால்
வர்கள் மூவர் - அ. தந்தையாம் சிவபிரான் ரிெநாதர்.
ந்தருளிய திருப்புகழ்ப் பாடல்கள் மொத்தம் திருப்பவை சுமார் பதினான்காயிரம் பாடல்கள்
மகாதையில் முருகப் பெருமான் திருக்கதை
லைவர்கட்குள் நான் கந்தனாய் இருக்கிறேன்’
லை. எனவே, ‘பிறவா யாக்கைப் பெரியோன்’ ன், இப்பிரானைப் பாட்டுடைத் தலைவனாய்க் தல் மரபில்லை.
மருகப் பெருமான் மீது தான் மிக அதிகமான
சுவாமிமலை) முருகன் ஞானாசிரியனாகப் பரும் பொருளைப் பரம்பொருளாம் சிவபிரான் யனான முருகக் குழந்தையைத் தன் மடி
கைகட்டி, வாய்பொத்திப் பாடம் கேட்டாராம். TL-g560);55 25L6p 615 (tamil medium) uTE
ன்றைத் தெரியக் னே’
தம் - ஞானசக்தி. அவன் தேவியருள் கிரியாசக்தி. குறமகளாம் வள்ளிநாயகி -
ற இரண்டு தலங்களிலும் முருகனும் அங்கு வள்ளியம்மைக்குச் சந்நிதி இல்லை.
று எழுத்து “சரவணபவா’ என்னும் மந்திரம். குமாராயநம என்பர் பெரியோர். சிவபிரானே
リ
お>*さかふぇ*学、デ学*学総**学かふみ*学 પ્રે%; 汾
a ዕኅo ←ሪፖ ya e~zoic z-~roz yw erapio ~Y77 yw ~~zoic *ーリお ఘీ
9.
s

Page 97
நாதா குமரா நம’ என்று ஒதினார் என க முறை ஒதினால் மரண பயமும் மறுபிறப்பு
பேறு கிடைக்கும் எனபார் சிதம்பர சுவாமி
காஞசியில் உள்ள குமர கோட்டத்தில் எழு
சுவடிகளை - கச்சியப்பர் பாடிய கையெ( திருத்தி வைத்தவன் என்பது மரபு.
* முருகனின் ஆறுபடை வீடுகள் ஆறு ஆ இ அவை:- 源
திருப்பரங்குன்றம் s 656)|Taftb
திருச்செந்துர்ர் - நிராகுலம்
திருஆவினன்குடி யோகம் (பழனி)
திருஏரகம் - இதம் 粉 (சுவாமிமலை)
3. திருத்தணி • d656)ITLIlf
(குன்றுதோறாடல்)
பழமுதிர்ச்சோலை - வினோதம் %
அகத்தியருக்கு முருகன் திருமணக் கோ t அத்தலம்தான் பெயர் மருவி வளசரவாக்க
நகரின் ஒரு பகுதி)
சிவனடியார்கள் வரலாறு கூறும் பதிவு s இயற்றப்பெற்றது. சைவத்திருமுறைகள் பன்னி அதேபோல், முருகவேள் புகழ் மாலைகள் ெ செய்யப் பெற்று உள்ளன. அங்கும் 12ம் பாடும் ஒரு பதிவு நூல் உள்ளது. அதற்கு அப்புராணத்தின் ஆசிரியர் வரகவி சொக்க
s t
古/。 ଖୁଁ షా
〔 స్ట్రీ క్ష్ష్ట్యక్ష$***క$క

Page 98
oA cs-N NA NA TA KAN ܠܒܝܢ ܘܢ؟ a cas *ܠܒܢ ܘܢ Ww saa تحت او تحء بتة ;ケーか斎ジみ、ゲー。 A"076قت”ص سمتیے یہ ފޗިصة إن
இந்து
மகாவித்துவான்
நாகர் ( மதம் என்ற
இவ்வுலகிலுள்ள மனிதர்கள் அனைவரும் து விரும்புகின்றனர். அவ்வின்பமும் நீடித்து நிலை விருப்பம். மக்கள் அனைவரும் தம் வாழ்நா காலம் துன்பத்தையும் மாறிமாறி அனுபவித்
இவ்வாறு உலகப் பொருள்கள் வழியாக எனப்படும். உலகப் பொருள்கள் அனைத்து சிற்றின்பமும் என்றும் நிலைபெற்று நில்லாது நின்று இடையறாது அனுபவிக்கத்தக்க இன் எனப்படும். இப்பேரின்பத்தை மக்கள் அனுப6
வகுத்த வழியே மதமாகும்.
மதப் பெயர்க் காரணம்
சில மதங்கள் அம்மதத்தினர் வழிபட்டுவரும் க - சைவம், வைணவம் முதலியன. வேறு சில அமைந்துள்ளன: உதாரணம் - பெளத்த அம்மதத்திற்குரிய தலை சிறந்த நூலின் வேதாந்தம், ஸ்மார்த்தம் முதலியன.
இந்து மதம் என்பதன் பொருள்
ஆரியர்கள் சிந்து நதி தீரத்தில் வசித்து வந் இந்துக்கள்' எனப் பாரசீகரும், கிரேக்கரு சிந்துக்களின் மதமே இந்து மதமென ஆய கூறுகின்றனர். இந்திய நாட்டினரின் மதமே இ
ஒரு நாட்டின் பெயராலோ, ஒர் ஆற்றின் பெய என்பது பொருத்தமற்றது. ஆதலால், இதன் அவசியமாயிற்று. இந்து மதம் எனும் பெ வந்ததாகும். இந்து அல்லது ஹிந்து என்ற (ஹிம்: ஹிம்சையில் து: - துய்க்கின்றவன்)
ஒர் உயிர் எந்தக் காரணத்தினாலாவது வரு
அத்துன்பம் தனக்கு வந்ததாய் எவன் ஒருவ
அப்பண்பு வாய்ந்த மக்களைக் கொண்ட ம
 

ஆறுமுக நாவலர் காயில் ால் என்ன?
துன்பத்தை வெறுத்து, இன்பத்தை அடைய பெற்று இருக்க வேண்டுமென்பது அவர்களது ட்களில் சிறிதுகாலம் இன்பத்தையும் சிறிது
து வருவதை நாம் காண்கிறோம்.
மக்கள் அனுபவிக்கும் இன்பம் சிற்றின்பம் ம் அழியும் தன்மை உடையனவாதலால் அழிந்து விடுகிறது. என்றும் நிலைபெற்று ாபம் ஒன்று உளது. அவ்வின்பம் பேரின்பம்
விக்கப் பெரியோர்கள் இறைவன் அருளோடு
டவுள் பெயரால் அமைந்துள்ளன: உதாரணம் 0 மதங்கள் அதனை நிறுவியவர் பெயரால் ம், ஜைனம் முதலியன. சில மதங்கள்
பெயரால் அமைந்துள்ளன: உதாரணம் -
தபோது அவர்களை 'சிந்துக்கள் அல்லது ம் அழைத்து வந்தனர் என்றும், அந்தச் பிற்று என்றும் சில சரித்திர ஆசிரியர்கள் இந்து மதம் எனப் பொருள் கூறுவாருமுளர்.
ாலோ நமது ஒப்புயர்வற்ற மதம் ஏற்பட்டது உண்மைப் பொருளை அறியவேண்டியது யர் அதன் கொள்கையை மேற்கொண்டு
சொல்லை ஹிம் - து எனப் பிரிக்கலாம்
ந்துவதாக இருந்தால், அதற்காக வருந்தி * பணிபுரிகிறானோ அவன் இந்து ஆவான்.
5மே இந்து மதமாகும். இக்கருத்தை -

Page 99
g
بے شماری سمتیس گڑھ
དུ་གསང་ཟེ ཅི་
ASqMM AATS T MTqSAAA TAS T TLeqSA AM MhA MM MT zSAAAM JT MTMLSSASAM TAM MMA LiSASqMhJ
y"t్నలు ఇ'\ ** SYజ-*- F-*పలు V-*- \'\S*
ஹிம்ஸாயாம் துாயதே ய: ஸ: இத்யபி தீயதே
என்ற சுருதி வாக்கியத்தாலும் அறியலாம். மதம் எனப் பொருள் கொள்ளலாம்.
‘அஹிம்ஸா பரமோதர்ம மேலான அறம் என அரும்பு அன்பாகிய மலராக மலர்கிறது. அ
அன்பே கடவுள். இறைவன் எல்லா உயிர் உயிர்ப் பிராணிகளுடைய உடம்பையே அவ6 எந்த உயிரின் உடலுக்கும் துன்பம் நேராவ6
அன்புருவாய் ஆண்டவனது அருள் பெறல
”அன்பும் சிவமும் இரண்டென்ட
S. அன்பே சிவமாவ தாரும் அறிக
அன்பே சிவமாவ தாரும் அறிந்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்த S எனத் திருமந்திரம் கூறுகிறது.
R * இந்து மதம் என்பதற்கு ‘சனாதனதர்மம்’ تح
இதற்கு அழிவிலா அறம் என்பது பொருள். மெய்ந்நெறி, சன்மார்க்கம் என்பன போன் ع
உளர். மதத்தைச் சமயம் எனவும் கூறுவர் உடம்பை வளர்ப்பதற்கு உணவுப் பொரு sá 浙 அடைவதற்கு உரிய சாதனங்களைச் ச6 Šე
என்பது அதன் பொருளாகும்.
S. சமயம் நமது கண்ணால் காணப்படும் உல ஆன்மாவினையும், இறைவனையும் இனிது நலத்திற்கும் உளநலத்திற்கும்உதவும் S. வாழ்வதற்குரிய வழிகளை வகுக்கும் ஒழுக்க Sl நலன்கள் அனைத்தையும் அருளும் கற்பக
歌 ; இந்து மதப் பெருமைகளிர்
(அ) இந்து மதம் காலத்தால் மிகவும்
உலகெங்கும் பரவியிருந்தது எ t ஆராய்ச்சிமுதலியவற்றால் அறியலா
(ஆ) பிற மதங்கள் கூறும் கொள்கைகள் që இடம் பெற்றுள்ளன. ஆதலால், உல
S w ο w }; மதம் இந்து மதம் எனக் கொள்ளல 窃 彰 چیختینستانی}} 岑馏※ ஜி ဒို့ငှါ {్యక్ష$ళఇaశిక$*శక$కaశక$కsaశక$

Page 100
(இ)
(FF)
இந்து மதம் எந்த மதத்தையும் இழி அனைத்து விளங்குகின்றது. உலகில் வழியாகவேதான் முத்தி அமைய முடி எனக் கூறுகின்றனர். சிலர் தம் மதத் அஞ்ஞானிகள் என்றும் கூறுகின்றனர். பூத்த படர்கொடி அம்மரத்தினிடமே
மதத்தினிடமே அவை தற்பெருமை டே குதிக்கும் சிறு பிராணிகள் போல இ மதங்கள் விளையாடுகின்றன. இவற்ை
பொறுத்துக் கொண்டிருக்கிறது.
இந்து மதம் வெறும் நம்பிக்கையோடு நி
ஆராய்ந்து, ஐயங்களை அகற்றி, அறி
(உ) மனிதர்களைக் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்ப
(ஊ) இல்லறத்தாரும், துறவறத்தாரும் முத்த
(61)
(6J)
(23)
(ஒ)
(ஓ)
உலக வாழ்க்கையோடு மத வாழ்க்கை
ஆண், பெண், சிறுமியர், வாலிபர், 6 வகுப்பினர் என்ற பேதமின்றி யாவரும்
முத்தி பெறுவதற்கு உரிய வழிகை வழிகாட்டுவது.
மக்கள் செய்த நல்வினை, தீவினை என்பதை வலியுறுத்தி, மக்களின் இல் என்பதை
விளக்குவது.
சில மதங்கள் விஞ்ஞானத்துக்குப் பொ இருக்க, இந்து மதம் விஞஞானத்தாலு தனது மெய்ஞ்ஞானத்தால் இனிது இ
(ஒள) இவ்விதப் பெருமைகளை வேற்றுநாட்(
சுவாமி விவேகானந்தர் போன்ற இ அவற்றைக் கேட்ட பல மேல்நாட்டு
இந்து மதத்தைப் பெருமைப் படுத்தி சிலர் இந்துக்களாகி இனிது வாழ்ந்து
இத்தகைய இந்துமதப் பெருமைகளை
பிறநாட்டினருக்கும் இவற்றை விளக்கிக் கூறித்
85L60) Du T(Ulp.
 
 

ܕܠܥܒܢ ܬܐܠ ܐ ܕܥܡܐ ܘܢ؟ تحته لتر قسمته لy قے محه ان
படுத்தாமல் குஞ்சனைக்கும் தாய்போல் உள்ள சில மதத்தினர் ‘தங்கள் மதத்தின் யும், வேறு மதங்களின் வழியாக முடியாது’ தைச் சாராதவர்களைப் பாவிகள் என்றும், ஒரு மரத்தில் ஏறிப் படர்ந்து தழைத்துப் தன் சிறப்பைக் கூறுவது போல இந்து சுகின்றன. துங்கும் சிங்கத்தின் மேலேறிக் ந்து மதமாகிய சிங்கத்தினிடம் வேறு சில ற இந்து மதம் தனது பெருந் தன்மையால்
ன்று விடாமல் ஒவ்வொரு கொள்கைகளையும்
வினைப் புகட்டுவது.
டுத்தாது சுதந்திரத்தோடு வாழச் செய்வது.
நி பெறலாம் எனக் கூறுவது.
தயும் இணைந்து மேற்செல்ல வழிகாட்டுவது
வயோதிபர், உயர்ந்த வகுப்பினர், தாழ்ந்த
முத்தி பெறலாமெனக் கூறுவது.
)ள மக்களின் தகுதிக்கு ஏற்ப வகுத்து
களுக்குத் தக்கவாறு மறுபிறப்பு உண்டு
ப, துன்ப வாழ்வுக்குக் காரணம் அதுவே
ருத்தமற்ற கொள்கைகளை உடையனவாய் Iம் உணரமுடியாத மெய்ப் பொருள்களைத் பம்புவது.
டுப் பெருமக்களின் மாபெரும் கூட்டங்களில் ந்துமத ஞானிகள் எடுத்தியம்பியுள்ளனர். அறிஞர்களும், பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் ப் பேசியும், எழுதியும் பாராட்டியுள்ளனர்.
வருகின்றனர்.
நாம் இனிது நன்றாய் அறிவதோடு தக்க பணியாற்றுவது நமது இன்றியமையாத

Page 101
i
i
i
i
நகரத் கதிர்வேலாயுத சு
முனைவர் ந. பேராதனைப் பல்கலைக்கழ வருகைதரு பேராசிரியர், ஆசி
தென் இந்தியாவில் தேவகோட்டை, புதுக்கே செட்டிநாடு ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து உலி நிமித்தம் சென்ற நகரத்தார் பல சகாப்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாயினர். இலங்கையில் பிரித்தானியரது ஆட்சி நி இலங்கையில் தமது முதலீடுகளை அதிகரித்த ஈடுபடலாயினர். பிரித்தானியரது ஆட்சியின்ே ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகத்தின் மூலமு செயல்பட்டதன் மூலமும், ஏனைய வழிக ஈட்டிய லாபத்தின் ஒரு பங்கினைத் தான செலவிட்டனர்.
நகரத்தார் இலங்கையின் பல்வேறு இந்துக் சிறந்து விளங்குவன அவர்களால் நிறுவப்பட் கோயில்களாகும். கொழும்பு, யாழ்ப்பாணம், புசல்லாவை, மாத்தளை, குருநாகல் முதலிய என அழைக்கப்படும் ஆலயங்களை நிறு இலங்கையின் மிகப் பெரிய நகரமாகத் திக நிர்வகிக்கப்படும் நான்கு கதிரேசன் ஆலயங் ஒன்றாகும்.
இவ்வாலயங்களில் மூலமூர்த்தி உருவாக்கப் கதிர் வேலாயுதமானது வழிபடப்பட்டமையா6 கோயில்கள் என அழைக்கப்பட்டன. ஆக அமைக்க வேண்டியிருந்தமையால் சிவன் கே அமைக்கக் கூடிய வேலாயுதம் கொண் நிறுவத்தலைப்பட்டனர். நாளடைவில் கதிரே மூலமூர்த்திகளாக முருகன் சிலைகள் அ செய்யப்பட்டன.
இக் கோயில்கள் யாவும் நகரங்களின் முக்கி கொண்டு அமைந்துள்ளன. சிறு கோபுரங் அழகு மிக்கனவாக மிளிர்வதுடன், பெரும்ப ஐம்பொன்னினால் வார்க்கப்பட்ட மிக அழகி கண்களைக் கவரும் கலையம்சங்கள்
வேலைப்பாடுடைய கதவுகளும், கதவு நி கம்பளை, நாவலப்பிட்டி ஆகிய இடங்க
இவற்றிற்குத் தக்க சான்றுகளாகத் திகழ்கி 影 தெய்வமாக உள்ள இடும்பனுக்குத் தனியான
KO ;િ பூசைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. சில
KS 烹称 நடைபெற்று முடிந்த ஏழாம் நாளன்று நை 菇 இதுக் ග්‍රිශ්‍රී β) り گیم سے تعZ براہیم سے متع برگ, 9 عیس£ برگی سے مع برگ, 9 عیسی 希鷲蕊 Şදී Sw ܒܕܟܮܵܐ avatara Sutras y`Ne*sa~=> J"son W o# 致 镜蕊 をー
 

நாரினர் வாமி கோயில்கள்
வேல்முருகு
கம், பேராதனை, இலங்கை யவியல் நிறுவனம், சென்னை
ட்டை, கள்ளல், இராமநாதபுரம், காரைக்குடி, )கின் பல பாகங்களுக்கும் வர்த்தகத்தின் ங்களாக இலங்கையிலும் தமது வர்த்தக
சிறப்பாக 1796ஆம் ஆண்டின் பின்னர் லை நிறுத்தப்பட்டதன் பின்னர் நகரத்தார் தோடு பல்வேறு வகையான வர்த்தகங்களிலும் பாது பல ஆண்டுகளாக இந்திய இலங்கை ம் வங்கியாளர்களின் ‘இடைத் தரகர்களாக’ ளிலும் பெரும் செல்வமீட்டினர். இவ்வாறு தர்மங்களிலும், கோயிலைக் கட்டுவதிலும்
கோயில்களை நிறுவியுள்ளனர். அவற்றுள் ட கதிர் வேலாயுத சுவாமிக்கான (கதிரேசன்) காலி, இரத்தினபுரி, நாவலப்பிட்டி, கம்பளை, இடங்களில் நகரத்தார் கதிரேசன் ஆலயங்கள் |வி இன்றுவரை பராமரித்து வருகின்றனர். ழும் கொழும்பில் நகரத்தாரால் நிறுவப்பட்டு கள் உள்ளமை சிறப்பாக நோக்க வேண்டிய
பட்டபோது பெரும்பாலாக ‘செட்டி முருகனின்’ ல், அக்கோயில்கள் ‘கதிர் வேலாயுத சுவாமி’ ம விதிகளின்படியே சிவன் கோயில்களை ாயில்களை அமைக்காது ஆகம விதிகளின்றி ட கதிரேசன் கோயில்களை நகரத்தார் Fன் கோயில்கள் எனப்பட்ட இக்கோயில்களில் ல்லது பிள்ளையார் சிலைகள் பிரதிஷ்டை
ப பகுதிகளில் பிரதான வீதிகளை முகப்பாகக் 5ளைக் கொண்ட இக் கோயில்கள் கலை ாலான கோயில்களில் அழகிய சிற்பங்களும், ப திருமேனிகளும், தஞ்சாவூர் ஓவியங்களும்,
பொருந்திய அலங்கார மரச் செதுக்கு லைகளும் காணப்படுகின்றன. புசல்லாவை, வில் நிறுவப்பட்ட கதிரேசன் கோயில்கள் ன்றன. இக் கதிரேசன் கோயில்களில் காவல் சிலைகள் நிறுவப் பட்டுள்ளதோடு தனியான தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் கோயில் திருவிழா டபெறும் இடும்பன் பூசையில் ஆடு, கோழி
L0 0LSL AMSAS AA SAL CLL LALASLA AMA AA MLSLLMLT AAAA AAAASAM LqLASTAAAT AALSLALLMAS ASAAA TT ALALA LAT AA JY WING'S OAT* WYN WANsossa WYN WANsovo Asses www.otss WY was Sts
\s* es v
کے ع2

Page 102
as a a roS "دحیه ۹ ܠ ܐܫܫܢ ܐ ܕܠܒܢ ܘܢ تحت الة ترتی* ار تصنع من تم محyo s قهسته با / تحت التي
என்பனவற்றைப் பலியிடும் வழக்கம் இருந் நீற்றுப் பூசனிக்காய் வெட்டப்படுகிறது.
நகரத்தாரின் கதிரேசன் கோயில்கள் ப தெய்வங்களுடன் சிவன், அம்மன், பிள்6ை பரிவார தெய்வங்களும் உள்ளன.
நாளாந்த பூசைகளுடன் விசேட தினங்களான கந்த சஷ்டி, நவராத்திரி, திருவெம்பாவை மு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
கொழும்பிலும், காலியிலும் ஆடிவேல் விழா வழக்கமாகும். கொழும்பு செட்டியார் தெருவி சுவாமி கோயிலில் இருந்தும் இவ்வாலயங்க கோலாகலமாக மாறிமாறி கொழும்பு மாநகர் தங்க ரதத்திலும் வலம் வருவது வழக்கம பழைய கதிர் வேலாயுத சுவாமி கோயிலி வேல் பம்பலப்பிட்டியிலுள்ள ‘உபய கதிர்ச சுவாமி கோயிலுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட் அருள்பாலித்து பின் மீண்டும் செட்டியார் ெ வந்து சேரும். இதேபோல கொழும்பு ெ கோயிலில் இருந்து ஒன்று விட்ட ஒரு வருடப் எனப்படும் புதிய கதிரேசன் கோயிலுக்குப் L தினங்கள் கொலு வீற்றிருந்து அருள் பாலித் புதிய கதிரேசன் கோயிலை வந்து சேர்வது
இந்த ஆடிவேல் விழாவின் போது கொழு திகழும்.
புசல்லாவை நகரிலுள்ள கதிரேசன் கோயிலில் மூன்று தினங்களுக்கு திருவிழாக்கள் நடைெ நாள் மட்டும் திருவிழா நடைபெறுகின் வணிகர்களிடமிருந்து தகுதிக்கேற்ப நிதி கே
நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரால் நிறுவப் ஒற்றுமையைக் காணவும், பல்வேறு மக்களி இதனால்தான் இலங்கையில் வன்செயல்கள் பாதிப்புறவில்லை. இவ்வாலயங்களுக்குச் செ உண்டியல் வருவாய் மூலமும் இவைகள் நி கலாச்சாரம் என்பன தொடர்ந்தும் பே காலங்களின்போதும், விசேட நாட்களிலும் க என்பன நடைபெறுகின்றன. சில ஆலயங்கe வசதிகளும் உள்ளன.
நகரத்தாரால் நிறுவப்பட்ட இக்கோயில்கள் அநுட்டானங்களும் தொடர்ந்து பேணப்படுவது நிலைத் தோற்றங்கள் உருவாகவும், தொடர்ந்:
குறிப்பு - பழைய கதிர் வேலாயுத சுவாமி கோயில் என அழைக்கப்பட்டு வருகிற போ பிள்ளையாரே உள்ளார்.
ܕܓܒ ܘ.* ზა - ზა ܒܫ ܘ܂؟ ܡܥܡܢ ܘ؟ ܔܥܒܼܢ ܟܠ ܐ ܕܠܥܒܢ ܘܛ؟ v arras 2 قصے محے محبحエみ☆ー V Cr2 ترے حمه رح سمہ قیحته بنام ()
 

தது. ஆனால், தற்போது இதற்குப்பதிலாக
லவற்றிலும் முருகன், இடும்பன் ஆகிய ாயார், நாகதம்பிரான், நவக்கிரகம் ஆகிய
தைப்பூசம், பங்குனி உத்திரம், கார்த்திகை, )தலான தினங்களில் விசேட வழிபாடுகளும்
வெகு விமரிசையாகக் கொண்டாடப்படுவது பில் அமைந்துள்ள பழைய கதிர் வேலாயுத ளின் வேல், ஒன்றுவிட்ட ஒரு வருடத்திற்குக் ல் பவனி வரும்போது வெள்ளி ரதத்திலும், ாகும். கொழும்பு செட்டியார் தெருவிலுள்ள ல் இருந்து பவனியாக எடுத்து வரப்படும் காமம்’ எனப்படும் பழைய கதிர் வேலாயுத டு மூன்று தினங்கள் கொலு வீற்றிருந்து தருவிலுள்ள பழைய கதிரேசன் கோயிலை ஈட்டியார் தெருவிலுள்ள புதிய கதிரேசன் ) பம்பலப்பிட்டியிலுள்ள ‘உபய கதிர்காமம்’ பவனியாகத் தேரில் எடுத்துவரப்பட்டு மூன்று ந்தபின்னர் மீண்டும் செட்டியார் வீதியிலுள்ள
வழக்கமாகும்.
ம்பு மாநகரம் திருவிழாக் கோலம் பூண்டு
) சில தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் வருடத்தில் பெற்றன. ஆனால் தற்போது வருடத்தில் ஒரு *றது. இத்திருவிழாவுக் கென நகரத்து கரிப்பதுண்டு.
பட்ட இக்கோயில்கள் வேற்றுமைகளில் டம் உறவை ஏற்படுத்தவும் உதவுகின்றன. நடைபெற்ற காலங்களிலும் இவ்வாலயங்கள் ாந்தமான கடைகள், கட்டிடங்கள் மூலமும், ர்வகிக்கப் படுவதால் சமய வாழ்வு, கலை, னி வளர்க்கப்படுகின்றன. திருவிழாக் வடி ஆட்டம், கரகாட்டம், இசைநிகழ்ச்சிகள் பில் யாத்திரீகர்கள் தங்கிச் செல்லக்கூடிய
மூலம் இந்து சமய நம்பிக்கைகளும், டன் இலங்கையில் இந்துப் பண்பாட்டிற்குரிய நு பேணப் படுவதற்கும் காரணமாக உள்ளன.
கோயில், புதிய கதிர் வேலாயுத சுவாமி தும் இக் கோயில்களின் மூலமூர்த்தியாகப்

Page 103
ృష్టిస్టోక్యల్డ్శ్లోక###***********
வளம் நிறை
3. வானுயாநத
இந்து மக்களுக்கு உலகப் புகழ் தரும் 14ն թIլգ ք այ முருகன் சிலை
ார், பாரீர் என அமைக்கிறார் முருகன்.
அருட் காட்சி மலேசிய நாட்டில் நிகழ்க
தக, தகவென கண்ணைப் பறிக்கும் தங்க நிறப் பொன் LDIIIDITSI (S|Döf. H I J JÚ Í
கதர வனின் பொற் கதிர்களுடன் போட்டியிடும் IEITL "f, GDJELI sīů (551 TIL DIT GJūl வினையறும் கும் வேல் கழுத்தையும் , மார் LைIம் 3) եւ IE Ա, քlմ (Մ. It நண் ட பொன்னிறமான மாலை, சிற்பிக ளின் கைவன்ைனத்திலும், க  ைல வ ண என த த லு ம வடித்தெடுக்கப்பட்ட அருள் சரக்கும் வசீகரம்.கந்தனாக, ILLLijUGSLITIS, Tsjizysió)|ITLfluITIL, கார்த்திகேயனாக, மயிலோ வாக, சுப் பிரமணியனாம்.
(3ց (3եւ III ՃITE, (361| ճնճձIIIE -
இப்படி மனதில் நினைப்பவர்க்
குக் காட்சி தருபவனாT
வானளாவ உயர்ந்து நிற்கிறார்
எமது தமிழ்க்கடவுள்.
மலைச் சாரலில் 140 அடி உயரம் இ
இப்படியான சிலை அமைப்புக் கிடையார்
உலக அதிசயங்களையும், சாதனைTபிள்ய
ஜீ. இந்த முருகன் சிலை இடம் பெற உள்ள
(10
 
 
 
 

== 1_=.*== . اكسس كليتي اكس قد "كيتي وستينية リ མཚམས་ར་
ந்த நாட்டில் 5 முருகன்
நானம் கண் கோடி வேண்டும். இந்த
s
i
ந்துக்கள் வாழும் வேறு எந்த நாட்டிலும்
து. முருகனின் புதுமை நிலை இதுவாகும்.
|ம் வெளியிட்டு வரும் "கின்னஸ் புத்தகத்தில்
Tjl.
D

Page 104
இந்த முருகன் சிலையை உருவாக்க 1550
எடை இரும்புப் பாளம், தாய்லாந்திலிருந்து பூச்சுப் போன்றவை உபயோகிக்கப் பட்டுள்ள
கலைவண்ணப் படைப்பு செலவு - 666,213
மலேசியத் தலைநகர், கோலாலம்பூருக்கு வ முருகன் (குகைக் கோயில் எனவும் அழைப்
அழகன் முருகன் காட்சி தருகிறார்.
1891 ம் ஆண்டு தம்புசாமிப்பிள்ளை என்னு இந்தக் குகையில் ழரீ சுப்பிரமணிய சுவாமிய கோயிலை ஆரம்பித்து வைத்தார். இக்கோய விழா மிக விமர்சையாகக் கொண்டாடப்படுக மயமாகக் கொண்டாடும் இவ்விழாவில் சீனர் சேர்ந்தவர்கள் என இன, மத வேறுபாடின்றிக்
நிறைவேற்றி வருகிறார்கள்.
EESeesieSeeELSLYesDKL0eeBiLYeesKKSeD e0YeOizLeJz0Y
CWith (Best Cor
Ilanjula E
Dealers in Cement, Asbest Building M
No. 2, Nelson Plo
Colomb
Te: 236
ܠܸܒܫ ܘ܆* W.A - NA ؟ܐܒܢ ܘܪ؟ ܢܸܠܒܫ ܘ؟ ܫܸܡܫ ܘܐ؟ ܫܹܠܥܒܨ ܘܠ ܐ ܠܸܒ
تحصےحے تک ترے حے یاسمی ”ል”መ ←ሪ تھے۔حے ح ow Yô5 تھے حے یا محھ
 

கன மீட்டர் சிமெந்துக் கலவை, 250 தொன் பெறப்பட்ட 350 தொன் தங்க முலாம் ன. 15 இந்தியச் சிற்பிகளின் கைவண்ணக்,
டாலர்கள்.
டக்கே உள்ள பிரசித்தி பெற்ற பத்துக்கேவ்
பர்) ஆலயத்தோடு அணைந்திருந்து இந்த
ம் இந்திய வர்த்தகர் பத்துக்கேவ் என்ற பின் திருவுருவத்தினைப் பிரதிஷ்டை செய்து பிலில் 1892ம் ஆண்டு தொடக்கம் தைப்பூச கின்றது. இன்று மலேசிய இந்துக்கள் பக்தி கள், மலாய்க் காரர்கள், வெளி நாடுகளைச்
5 காவடிகள் சுமந்து நிவர்த்திக் கடன்களை
LDiSe0eJKeeKzLeeEiKLeeeDBDeeeSeeeiLeeDe0Y
npliments from
ldIrdWcIres
os Sheets & Suppliers of laterials
Ce, WellCWOffe,

Page 105
- بـ " هي التي تحقيقه القياس = ستها LSLS LLLLLLSSASSLLLT TA T LLL LLTS ASASTS TT T LTS SAAS LAT S - - ایلهای یا یه آفریقا- آقایع
திருக்கே
பேராசிரியர் சி. க. சிற்றம்பலம் முதுநிலைப் பேராசிரியர் - வரலாற்று
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்
新
நாவலர் பெருமான் நமது சைவ வாழ்வின்
宽 - t பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்.
- - ; “இந்தச் சரீரம் நமக்குக் கிடைத்தது நாம் !
முக்தி இன்பம் பெறும் பொருட்டேயாகும்
■
கடவுள் வழிபாட்டை இயற்றுவதற்கு இரவி ஒன்று அமம் அல்லது மனம் மற்றது மனத்தினாலே கோயில் கட்டி வழிபாடு 1
சிறப்பை அப்பர் சுவாமிகளும் பின்வரும் ே
Y Sa SatutTLTM S LSTS SY tT LLa 0S
G|LijGOLD3J gy|||||637||3|| FZB |D13||D13if
நேபமே நெய்யும் பாலாய் நிறை நீ பூசனை ஈசனார்க்குப் போற்றவிக் கர்
மற்றது மனதிற்குப் புறம்பான திருக்கோயில் எல்லோராலும் படைப்பிடிப்பது இலகுவன்று நம்முன்னோர் வலியுறுத்தினர். ஆன்மாக்க பல்வேறு நிருமேனிகளைத் தாங்கிக் ே கோயில்களில் நடைபெறும் நித்திய நைமித் மனித சமுதாயத்தை மேம்படுத்தவே இL உயிர் நாடியாக விளங்குபவை திரும்ே "திருக்கோயில் இல்லாத் திருவிலுாரும் ஊ பயன் என் அரன் கோயில் வலம் வந் போற்றிடா, ஆக்கையாற் பயன் என்' என
ஆலய அமைப்பின் தந்துனம் பற்றிச் சைவி தமது சிவாலய சேனை ஏன்? எப்படி' எ
மல்லாந்து படுக்கும் ஒரு ஞானியின் உடலி தோற்றத்திற்கும் இடையே ஒப்புமையுண்டு தொப்புள், மூலாதாரம், பாதம் என்பன பி மிருகம், அந்தராளம், நந்தி, கெடிமரபி. முதலாவதில் உள்ள ஒவ்வொரு அம்சமும் நேர் அமையும் சிறப்பு அவதானிக்கத்தரும்
இவ்வாறு உடலமைப்பைப் பிரதிபலிக்கும்
சிந்திக்க வேண்டியவை அதிகாதிகம். உ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

றுத்துறை
நோக்கம் பற்றிப்
கடவுளை வண்ங்கி
ன்டு இடங்கள் உள.
புறம் (கோயில் வழிபாடு).
செய்தவர் பூசலார் நாயனார் ஆவர். இதன் தவாரத்தின் மூலம் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.
IDL | I Hi
55 EIEEsLDITED);
IGILDI| || 1 ||
Tட்டினோமே
வழிபாட்டைக் குறிப்பதாகும். அகவழிபாட்டை 1. இதனாற்றான் திருக்கோயில் வழிபாட்டை 1ளின் ஈடேற்றத்தின் பொருட்டே இறைவன் காயில்களிலே எழுந்தருளியிருக்கின்றான். திய பூசை வழிபாடுகள், விழாக்கள் ஆகியன பற்றப்படுகின்றன. இதனால் நமது வாழ்வின் ITயில்களே என்பதை அப்பர் சுவாமிகள் ரல்ல அடவி காடே எனவும் - ஆக்கையாற் து, பூக்கைக் கொண்டு அரன் பொன்னடி hம் கூறிப் போந்தார்.
அறிஞர் கலாநிதி மு. கந்தையா அவர்கள் ன்ற நூலில் பின்வருமாறு கூறுகிறார் -
பின் தோற்றத்துக்கும் ஒரு ஆலய அமைவின் 3. மனித உடலில் சிரசு, மன்ைடம், மார்பு, ! ரதான பகுதிகள், ஒர் ஆலபத்தில் கர்ப்பக் _ம், கோபுரம் என்பன பிரதான பகுதிகள், இரண்டாவதிலுள்ள அம்சங்களுக்கு நேருக்கு 3. மேலும் இதுபற்றி அவர் விவரிக்கையில் -
பாங்கில் ஆலயம் இருப்பது பற்றி நாம் டலில் உயிருக்குயிராய் இருக்குஞ் சிவனை
KKKSYJTsSKSYSeSeTTASAJeSYSeLeeSAJSYSSeeSLYSeJSJYeSYeeSeKSKYeSYS

Page 106
ஒவ்வொருவரும் தன்னிலே தான் கண்டு வாழ்க்கைப் பயன். எனில், அதற்காக வழிபாட்டிற்குரிய இடமாகிய ஆலயமும் அவ் ஆலய பூசகர்களும், சிவ பூசகர்களும் (சின் அடிப்படையிலே பூசையாற்றுகின்றனர்.
திருக்கோயில்வழி ஒழுகும் பக்திக் செ ஆதாரமாகவுள்ளது. இதனாற்றான் திருக்கே கூறப்பட்டது. உள்ளும் புறமும் துாய இ.ை சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் ஆ இறையனுபவத்தின் மூலம் நமக்கு எடுத்து மூர்த்தியின் காட்சியையும், வழிபாட்டு ( புனிதமடைகின்றன. பக்திப் பாடல்களையும், அ கேட்டு நமது காதுகள் புனிதமடைகின்ற6 புனிதமடைகின்றன. திருக்கோயிலை வலம் இவ்வாறு நமது அங்கமெல்லாம் புனிதமடை தேடிக்கொள்ளுகிறோம். சிவபுண்ணியம் சரியை குறிக்கும். ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்குச் சிவ புண் அடங்கி சித்த விருத்திகள் அற்ற நிலை கோயிலாகிறது. சலனமற்ற உள்ளம் இை கரணங்களினின்றும் பிரிந்து, தன்னை அறவே சிவத்தோடு அந்நியமாய் இருப்பதை உணர்கி இதனாற்றான் மாணிக்கவாசகரும் -
பத்தி நெறி அறிவித்துப் பழவில்
சித்தமலம் அறிவித்துச் சிவமாக
என்றார். சைவத்தின் ஞானபதம் சைவசித்த நீங்கி வீடுபேறு அடையும் நிலையை விை எனும் பசு பந்தபாசங்களில் கட்டுண்டு பின் சிவத்தை (பதியை) அடையும் மார்க்கத்தை கோட்பாடு, சிவத்தின் ஐந்தொழில் ஆக ஆலயங்களே.
ஆலயம் என்ற பதங்கூட அலைகின்ற மன6 எனப் பொருள் தருகின்றது. மனதை ஒருவழி வாக்கு, காயம் ஆகியவற்றை ஈடுபடுத்தி வ ஆலயத்தின் தோற்ற அமைப்பு, அது அணி நித்திய நைமித்திய கிரியைகள் யாவும் மனை கோயில் என்ற சொல் மன்னனது அர இருக்கையையும் குறித்து நிற்கும். அரை உபசாரங்கள் போன்றே திருக்கோயில்க இவ்விரண்டும் ஒரே நாமத்தால் அழைக்கப்ட
 

அவனை அடைதலே முடிந்த முடிபாகிய pன்னோடிச் சாதனையாய் இருக்கும் சிவ வாறே அமைவதில் அபாரப் பொருத்தமுண்டு.
பூசையாளர்) இந்தப் பொருத்த நிலையின்
ாள்கையே நமது சமய வாழ்க்கையின் ாயில் இல்லாத ஊர் அடவி காடே எனக் றயுணர்வைப் பெறுதற்குரிய சாதனங்களாக கிய மார்க்கங்களை நம்முன்னோர் தமது 5 காட்டிச் சென்றனர். திருக்கோயிலிலுள்ள முறைகளையும் கண்டு நமது கண்கள் |ந்தனப் பெருமக்களின் பிரார்த்தனைகளையும் 1. இறைவனை வணங்கி நமது கைகள் வந்து நமது கால்கள் புனிதமடைகின்றன. பும் வழிபாட்டின் மூலம் சிவபுண்ணியத்தைத் ப, கிரியை, யோகம், ஞானம் போன்றவற்றைக் ணிையமே அவசியமானது. அந்தக் கரணங்கள் யோகமாகும். யோக சாதனையில் காயமே றவன் சந்நிதானமாகிறது. ஆன்மா கருவி இழந்து, சுத்த அறிவாக இலங்குமிடத்துத்தான் றது. இந்நிலை நின்றோர் ஜீவன் முத்தராவர்.
னைகள் பாறும் வண்ணம்
5கி எனையாண்ட
ாந்தம் எனப்படும். ஆன்மா பந்தத்திலிருந்து ாக்குவதே இதன் நோக்கமாகும். ஆன்மா ானர் அதிலிருந்து ஈசனருளால் விடுபட்டுச் யே இது விளக்குகிறது. பதி, பசு, பாசக் யவற்றின் உறைவிடமாக விளங்குவது
தைப் பக்குவப்படுத்தி லயப்படுத்தும் இடம் ப்படுத்தி மெய்மறந்து தியானத்தில் மனம், Nபாடு இயற்றப்படும் இடமே ஆலயமாகும். மந்திருக்கும் சூழல், அங்கு நடைபெறும் 5 லயப்படுத்தும் கருவிகளாக அமைகின்றன. விண்மனையையும் ஆண்டவன் இருக்கும் மனையில் அரசனுக்கு நடைபெறுகின்ற ரில் ஆண்டவனுக்கும் நடைபெற்றதால் உடன எனலாம்.

Page 107
SALASAAA AAAA AhM AALqLLSLAA AA AM AALTLSAA MAM AMATLqASAAAAAAA AAAAS ATALALqLSAA AM MAT qSAAAAAA AAAA AAAA ATLSAAJ N2 N SS-WV "> wAT S LeeeLiA LLee eq LqLBeeLeLeLeqA ALq eLeLeBDB eeq Air eeLS BLBeqiqA Li
g
N9
விழாக்கள் கூட வடமொழியில் உற்சவங்க
4 என்றால் சுகம் தரும் என்பது பொருளாகு! இவை நடாத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக ந6 ஆலயங்களில் நடைபெறுபவை திருவிழாக்கள் போன்று சுகம் பெற நடாத்தப்படும் விழா 6
இத்தகைய பின்னணியிற்றான் நம்முன்னோ நிறைந்த பரம்பொருளை ஒரு சிறு ஆலயத்தி எனச் சிலர் கேட்கலாம். வீட்டிலும் ஆண்ட கிடைப்பது போன்று மனதை ஒருவழிப் படுத் இதனாற்றான் மனிதனது வாழ்வில் ஆலய 'ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்! பால் அதன் மடியிலிருந்து சுரக்கின்றதோ இடமாக ஆலயம் அமைந்து விடுகின்றது. மின்சார சக்தியை வெளிப்படுத்தும் பல்புகள் இவை பிரதான இடத்தை வகிப்பதால் இந்து விளங்குகிறது எனலாம்.
இச்சந்தர்ப்பத்தில் நமது சமயத்தின் ஐந்தாவ: சமயப்பரப்பல் ஏற்படுத்திய சவால்களைச் Yh மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தித் தமது வாழ்க் நகர் தந்த ஆறுமுகநாவலர் அவர்கள் எ1 ஆலயங்கள், அங்கு ஆகம வழிநின்று அறங்காவலர்கள் பற்றி இற்றைக்கு ஒன்ற கருத்துக்களை இங்கே குறிப்பிடுவது அவ நாவலரின் கருத்துக்களைப் பற்றிச் சிந்திக்கு போக்கை மாற்றி அமைத்து அதனை அத6 பிறக்கும். நமது ஆலயங்களில் ஆகம வழி
i
கருத்துக்களை முதலில் ஆராய்வோம். இது
i
‘ஆலயமாவது என்றும் வியாபகராய் மறை வழிபட்டு உய்யும் பொருட்டுச் சாந்நித்தியராய் செயற்பாலனவாகிய பிரதிட்டை, பூசை, உற்ச விளக்கும் நூல்கள் ஆகமங்கள். ஒதியுணர்த
i
i
புண்ணியங்களைச் செய்பவர்களாய், ஈசுர L உடையவர்களாய் உள்ளவர்களே தீட்சை நல்லொழுக்கமும் பக்தியும் உடையவர்களா { குருமூலமாக ஓதி உணர்ந்தவர்களாய்,
பாவனையோடும் விதிப்படி செய்யப் ப கிரியைகளைச் செய்வதற்கு யோக்கிய உடையவர்களே ஆயினும் நல்லொழுக்கமும் செய்யப்படும் கிரியைகளினாலே சாந்நிதிய
ଖୁଁ மேலும் திருக்கோயில்களில் சமய அறிவு L இ பற்றியும் அவ்வறிவுடையோரே சமயக் கிரியை
rt تخضع
2ー స్దా HS0 SL LL S 0LLS SLLLL LLAEASESA SLL LLLSS SAALSASAEAS AA SLL LLLLS S LALASLLA LAAS AAAAA LSLSL LLLLS LA LAT AT LSLSqL LLLLLLLLS SAAAALAAAA AAT AL
龛筠、高<芯<蚤守文<高<芯<备<太<孟<

ள் என அழைக்கப்படுகின்றன. உற்சவம் ). மனதிற்கு ஆறுதல், அமைதி கிட்டவே டைபெறுபவை விழாக்கள் ஆகும். ஆனால் ாகும். இத்திருவிழா என்பதும் உற்சவத்தைப் னப் பொருள் தந்து நிற்கிறது.
ஆலய வழிபாட்டில் ஈடுபட்டனர். எங்கும் ல் வழிபடமுடியுமா? அன்றிக் காணமுடியுமா? வனை வழிபடலாம். ஆனால் ஆலயத்தில் துவதற்கான சூழல் வீட்டில் அமைவதில்லை. வழிபாடு முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றது. பது முது மெர்ழியாகும். எவ்வாறு பசுவின்
அவ்வாறேதான் ஈசனது அருள் சுரக்கும் ஆலயத்தில் வழிபாட்டிற்குரிய மூர்த்திகள் போன்றவையே. மனதை லயப்படுத்துவதில் சமயத்தின் அச்சாணியாக உருவ வழிபாடு
து குரவரும், கடந்த நுாற்றாண்டில் கிறிஸ்தவ சந்தித்து மங்கியிருந்த சைவசமயத்தில் கையையே அர்ப்பணித்தவருமான நல்லை மது சமயத்தின் அச்சாணியாக விளங்கும் நடைபெறும் கிரியைகள், குருமார்கள், 3ரை நுாற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் கூறிய பசியமாகிறது. நமது சமய நிலை பற்றிய கும் போதுதான் நமது சமயத்தின் இன்றைய ள் சிறப்புக்களுடன் நாம் பேணி ஒழுக வழி நின்று வழிபாடியற்றுவோர் பற்றிய அவரின்
பற்றி அவர் கூறியதாவது -
}ந்திருக்கும் கடவுள் தம்மை ஆன்மாக்கள் எழுந்தருளியிருக்கும் இடமாம். ஆலயத்திலே வம் முதலாகிய கிரயைகள் எல்லாவற்றையும் ற்கு யோக்கியர்கள். பாவங்களை வெறுத்துப் க்தியுடன் குரு பக்தியும் அடியார் பக்தியும் பெறுவதற்கு யோக்கியர்கள். ஆதலினாலே, ய், தீட்சை பெற்றவர்களாய், ஆகமங்களைக் ஆகமக் கிரியைகளை மந்திரத்தோடும் பின்றவர்களாய் உள்ளவர்களே ஆலயக் கள். தீட்சையும், ஆகம உணர்ச்சியும் , பக்தியும் இல்லாதவர்களாயின் அவர்களால் ாகார் என்பது ஆகம நுாற்றுணிவு’.
கட்டப் படல் வேண்டும் என்பதன் அவசியம் களை மேற்கொள்வதற்குத் தகுதியானவர்கள்
L0L LALALALAAS AhM TL LMLS ASASA AhAS AhM ML LLMSTSAA ATA AhM LSL MMeLTS ASASA AAAS AAAAA LL LLLATS ALAAS AAA AALLLLAALLLLLALALALAA AT AL ALLS `` Sosa vY V Masa wY W ܠ ܟ ܒܐ܌ܐ S. S- s" S గ్నాకా బాగా (8 vo
ܙ ܒܔ
2A.
s

Page 108
2.kሥ
i
s
i
s
என்றும், அவர்களை நாம் எவ்வாறு போவழி வலியுறுத்தினார். இச்சிந்தனையை முன்னெ அறிவைப் புகட்டுவதற்காகச் சமய போ அவசியத்தையும் வற்புறுத்தியுள்ளார். ஆலயங் நிறுவனங்களாகவும், அதற்கான சூழலை விளங்க வேண்டுமென்பதே நாவலர் அவர்களி உணர்த்துகின்றன.
‘சனங்களுக்குப் பக்தி வளர்ந்தோங்கும் ெ தமிழ் வேத ஒலியும் தழைத்தோங்கும்படி ெ வேதம், தேவார திருவாசகங்கள், வைஷ்ணவ சைவ மரபிற் பிறந்தவரேயாயினும் தேவார தி வைஷ்ணவ மரபிற் பிறந்தவரேயாயினு வைஷ்ணவராகமாட்டார். ஈசுர பக்தி வளர்தற் வாக்குகளும் செயல்களும் ஆலயத்தில் பாதுகாத்தல் வேண்டும்.
நாவலர் அவர்கள் ஆலயங்களில் கிரிை வழிபாடியற்றுவோர் ஆகியோரிடையே பக்( விழைந்தது போன்று ஆலயங்களை நிருவகி சீலர்களாய் இவற்றை நிர்வகிக்கவேண்டும் என் அத்துடன் அக்கால மக்களதும், சமயத்திை எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.
“யாழ்ப்பாணத்துச் சைவசமயிகள் சிவதீட் தரிக்கிறார்கள். ஆலய வழிபாடு செய்கிறார்க கட்டி திருவிழாக்கள் செய்விக்கிறார்கள். விர உடம்பை வருத்துகிறார்கள். ஆனால் சமய த அறிகின்றார்கள் இல்லை. பிள்ளைகளுக்குப்
'சைவசமயிகள் சைவ நூல்களைக் கல்லா!ை அவர்கள் பிறருக்குக் கற்பித்தலும் ய சமயாசாரங்களைப் போதித்தலும் இல்லாமை வரவரக் குன்றுகின்றது.
நீங்கள் உங்கள் சமயக் கடவுளாகிய சிவபெ ஆன்மாவின் இலக்கணங்களையும், ஆன்மாவை புண்ணிய பாவங்களையும், அவைகளின் சிவபெருமானை வழிபடும் முறைமைகளை இலக்கணங்களையும் கிரமமாகப் படித்த இல்லை.
துரதிஷ்டவசமாக நாவலர் கூறிய கருத்துக்கை மனம் வேதனை அடைகிறது. அருள் சுரக்கு லயப்படுத்தும் கூடங்களாகவும், ஆண்டவனி இத்திருக்கோயில்களின் இன்றைய நிலை எம
0ܡܸܠܶàܒܗܝ ܘ؟ ッ千ぶエで
qqS qqqq qqATALqLqLAqq qqAqLqLqqq qAAAAAAAAqqLqLq qqqqq qAeAqA qLqL qq qAqAqq
YeLeSLJ MAh AAeSeuLSS E r0L A0eYuSJ SLE MS0eSYLSSML MAh MhAJ ል””
قبرستے رہ
 

த்தல் வேண்டும் என்பது பற்றியும் நாவலர் டுத்துச் செல்வதற்கு ஆலயங்கள் தோறும் நகர்கள் செயற்பட வேண்டும் என்பதன் கள் மக்களது இறைபக்தியை ஊக்குவிக்கும் அமைத்துக் கொடுக்கும் தளங்களாகவும் ன் பேரவா என்பதைப் பின்வரும் குறிப்புக்கள்
பாருட்டு, ஆலயம் எங்கும் வேத ஒலியும், lசய்தல் வேண்டும். சைவர்களுக்குத் தமிழ் ருக்குத் தமிழ் வேதம் நாலாயிரப் பிரபந்தமி. ருவாசகங்களை ஒதாதவர் சைவராகமாட்டார். ம் நாலாயிரப் பிரபந்தத்தை ஒதாவர் |கு ஏதுவாகிய வாக்குகளுமேயன்றி, மற்றை சிறிதும் நிகழாவண்ணம் சாவதானமாகப்
Dயகள் நடாத்தும் குருமார்கள், அங்கு குவ நிலை காணப்படல் வேண்டும் என க்ெகும் அறங்காவலர்கள் எவ்வாறு ஒழுக்க பதையும் பின்வருமாறு வலியுறுத்தியுள்ளார். ாதும் அவல நிலை பற்றியும் பின்வருமாறு
சை பெறுகிறார்கள். சமய சின்னங்கள் ள். தல யாத்திரை போகிறார்கள். கோயில் தம் இருந்தும், அங்கப்பிரதட்சணம் செய்தும் த்துவக் கருத்துக்களைப் படித்தோ, கேட்டோ படிப்பிக்கின்றார்களும் இல்லை. s
மயினாலும் எங்கேயாயினும் சிலர் கற்றாலும், ாவரும் எளிதில் அறிந்து உய்யும் படி UJITS)ILD, bLDg5 Jö5otDu ILDITèßu 60)06)]GLDu 1lö
ருமானுடைய இலக்கணங்களையும், உங்கள் Iட் பந்தித்த பந்தத்தின் இலக்கணங்களையும், பயன்களாகிய சுவர்க்க நரகங்களையும், யும், அதனாலே பெறப்படும் முத்தியின் ாயினும், கேட்டாயினும் அறிகின்றீர்கள்
ள இன்றைய காலகட்டத்தில் நோக்கும்போது ம் நிலையங்களாகவும், அலையும் மனதை ன் பெரிய மாளிகைகளாகவும் விளங்கிய து சமயத்தின் அவல நிலையையே எடுத்துக்

Page 109
காட்டுகின்றது என்றால் மிகையன்று. பெரும் ஒழுக்கநிலை காணப்படுவதில்லை. நமது ஆ இன்று இவற்றை நிர்வகிப் போர், வழி இடங்களாகிவிட்டன. எல்லோருக்கும் உரி ஆலயத்தில் தத்தமது உரிமையை நீ வழக்கமாகிவிட்டது. ஆலய நிர்வாகம் வேறு சிந்தித்துப் பார்ப்பதில்லை, உணருவது மேன்மைப்படுத்தும் தளங்களாக இன்று ஆல இதற்கு வழிசமைப்போராக குருமார் சமூகமு
நேர்த்திக் கடன்களை நிறைவேற்ற, சிறுசிறு
மாறுகின்றன. பெருங்கோயில்கள் இடிக்கப்பு கூறின் இறைபக்தியும், இறையறிவும் மேலோ காட்சி தருகின்றன. மனிதனின் ஆன்ம ஈடேற்ற கிரியைகள், விழாக்கள் ஆகியவற்றை பே பலன்தரும் வகையில் இவற்றை நிறைவேற் அறிவும், சமய விளக்கமும் வாழ்க்கையோ
ஆலயத்தில் நடைபெறும் விழாக்கள் L விழாக்களிலிருந்தும் மாறுபட்டன. இதனால்தான் என நம்முன்னோர் அழைத்தனர். நித்திய பூனி இவ்வாறு நைமித்திய விழாக்கள் எடுக்கட் களையும் விழாக்களாக இவை அமையாது மறந்து வெறும் கேளிக்கைகளில் ஈடுபடு திருக்கோயில்களில் திருவிழாக்கள் நடாத் இவ்விழாக்களை நடாத்துவதன் மூலம் நம்பிக்கையுடனும் காணப்படும் துர்ப்பாக்கி அயலவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்து, அவர்க கிட்டும் என்ற நம்பிக்கையும் நம்மவர் மத்த கல்வி, விளக்கம், ஒழுக்கம் பற்றிய போதிய வேறு என்ற இரட்டை வேட நிலையே இ எவரும் எதனையும் செய்து கிரியைகளை மூலம் நற்கதி அடையலாம் என்ற நினை பிழைக்கும் நிலையும் இன்று நம்மவர் மத்த
இதனால் இன்று பெரும்பாலான திருக்கோயில் கிடைக்காத வெறும் கட்டடங்களாகவே ஆண்டவனின் ஒளி படரும் இடங்களாக ஆக்கு இதற்கு முதற் தேவைப்படுவது ஒழுக்கம். விளக்கம், எமது அன்றாட வாழ்க்கையில் வழிசமைக்கும். நாம் ஒழுங்காக ஒழுகும்போ கலாச்சாரத்தின் ஆணிவேரான திருக்கோயில் பெறுகின்றன.
கிரியைகளில் உட்பொருளை இவற்றை இய இவற்றை மேற்கொள்ளும் போது ஆத்மச
(10
 

>பாலான திருக்கோயில்களில் நாவலர் வழி ணவத்தை அழிக்கும் இடங்களாகிய இவை படுவோர் ஆணவத்துடன் செயற்படும் யவரான ஆண்டவனின் உறைவிடமாகிய லைநாட்ட நீதிமன்றங்கள் செல்லுதல் து, பிற நிர்வாகம் வேறு என்பதை நம்மவர் மில்லை. தம்மை முன்னிலைப்படுத்தி பங்கள் பல வியாபாரத் தலங்களாகிவிட்டன. மும் முன்னிற்கிறது.
கோயில்கள் எல்லாம் பெரும் கோயில்களாக பட்டு நவீனமயமாக்கப்படுகின்றன. சுருங்கக் ங்குவதற்குப்பதிலாக, வெறுங் கட்டடங்களே }த்திற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட நித்திய நைமித்திய ]ற்கொள்வோரும், மேற்கொள்ளுவிப்போரும் றுவதில்லை. இதற்கெல்லாம் காரணம் சமய டு இணையாததேயாகும்.
மனிதனால் மேற்கொள்ளப்படும் ஏனைய ன் ஆண்டவனின் விழாக்களைத் திருவிழாக்கள் சைகளின் குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்யவே பட்டன. துரதிஷ்டவசமாக நித்திய குறை ஆண்டவனது சிந்தனைகளையே மக்கள் }ம் தெருவிழாக்களாகவே பெரும்பாலான தப்படுகின்றன. பழிபாவங்கள் இயற்றுவோர் பாவமன்னிப்புத் தமக்குள் கிட்டும் என்ற ய நிலை இன்றுள்ளது. சுற்றத்தவர்க்கும், ளை வாழ வைப்பதன் மூலமே இறையருள் தியில் அருகியே காணப்படுகின்றது. சமயக் அறிவு இல்லை. சமயம் வேறு வாழ்க்கை |ன்று நமது சமூகத்தில் வேரூன்றிவிட்டது. ாயும் விழாக்களையும் மேற்கொள்ளுவதன் ாப்பும் முனைப்பும் மனசாட்சியை விற்றுப் தியில் கால் கொண்டுவிட்டன.
கள் ஆண்டவனின் ஒளி, காட்சி அடியாருக்குக் காணப்படுகின்றன. இதனால. இவற்.றை வது ஒவ்வொரு சைவனின் கடமையாகின்றது. எமது ஒழுக்கமான வாழ்வு, சமயம் பற்றிய மட்டுமன்றி இறை உணர்வை வளர்க்கவும் து சமூகம் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடிக்க நமது களில் ஒழுங்குகள் தாமாகவே செயலுருவம்
பற்றுவிப்போரும், இயற்றுவோரும் உணர்ந்து ாந்தி ஏற்படுவதோடு இறையருளும் நமது

Page 110
ஆலயங்களில் சுரக்கின்றது. நாட்டில் சாந்தி இற்றைக்கு ஒன்றரை நூற்றாண்டுகட்கு முன்ன எம்மால் கடைப்பிடிக்கப்பட வேண்டியவை கூறிய அறிவுரை இதுதான் -
hi
唱 # WWII
闇 I 版 ||||||||||||||||||||||||||||||||| NEATill|||||||||||||||||||||||||||||||| ് "ട
ปไป 战 ไป
I W
ས་
I !!!HIFFEI/III. ||||||||||||||||||||||||||| I
I I I
| I | II
I I.
I I | I
IIII||I||I||I||I||I||I||I||I||
//
(செந்த மண்டபத்து
“கோயில்களிலே சைவப் பிரசங்கம், பாராபனம் முதலியவைகளைச் செ நியமமாகப் போய்ச் சைவப் பிரசங்க கோயில்களைப் புதுக்குவியுங்கள். பலகோயில்களைக் கட்டுவியா தொழி பொருள் சேருமுன் கோயில் கட்டத் பொருள் இல்லாத கோயில்களிலே
} தொடங்காது நித்திய பூசையைக் கிர
**జx ∎ܕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பும் சமாதானமும் நிலைக்கின்றன. இதனால் ர் நாவலர் அவர்கள் கூறிய பல கருத்துக்கள் ஆகின்றன. இறுதியாக நாவலர் நமக்குக்
filh,
IIII||I||I||I||I||
I VIII
III |
IIIIIIII||I||I||I||I||I||I||I||I||
ன் பின் தோற்றம்)
வேதபாராயணம், தேவார திருவாசக ய்யுங்கள். உங்கள் குடும்பத்தோடு ங்களைக் கேளுங்கள். கீலமாயுள்ள ஒன்றுக்கொன்று சமீபத்தினதாகப் யுங்கள். நித்திய பூசைக்கு முதற் தொடங்காதீர்கள். நித்திய பூசைப் இடாம்பீக நிமித்தத் திருவிழாவைத்
s
姜、
=="
t மமாக நடத்துவியுங்கள்.
*
--
塞
초
ܒܒܠܐ
-
******************్యg
D
출

Page 111
MARUT
O)Oz6 G
IDIC
68, Old
Colom
Phone: 2424
 

() () () () () () G
Comptincts from
TRADER
35a5
தி றேடர்
Moor Street, hbo - 12.
403, 242404

Page 112
ஆ
s
t
s
"تنج#
தெய்வீக சக்தியும்
எஸ். எஸ். இராஜர பண்ணாய், பதம் ஏ
தமிழாய், விண்ணாய்
இறே 13 நl Ti ரேசி செப்பம் சக்தி தமிழ் மொழிக்கு உடையது. தெப்த் தமிழைச் சிவனாக, அப்பர், ஞானசம்பந்தர்,
சுந்தரர், Eாசகர் ஆரிய நால்வரும் படத்தல், காத்தல், அருகிால், மறைத்தல் ஆகிய
தொழில் களைத் தெப்வத் தமிழால் செய்து வாழ்ந்தவர்கள். அதனால் மகேந்திர பல்லவன் கொடுத்த தண் டனைபை முறியடித்தார் அப்பர். முதலை உண்ட பிள்ளையை மீட்டார் சுந்தரர் , : "ITIք I / tri) հll L} பூம்பாவையாக்கினார் சம்பந்தர், நாகமயைப் பேசவைத்தார் மண்வாசகர். G G GTப் தமிழாஸ்தான்.
தமிழர் காசிய நர் பிறப்புமுதல் இறப்பு வரை எவர் காசி சடர் குகளை பு தமிழிலேயே செப்பவேண்டும். நமக்கு வதிகாட்டிய தமிழ் அரு எாளர் கனர் வழரியரிலே இறைவழிபாட் டிவி தெயர் வ பொழரியரிலே இறை வினை வணங்க வேr டுர், த ரிஜ் மொழியின் தெய்வீக ஆற்றலை அந்ெதறிய முடியாது. அது தெய்வமொழி நம் தமிழ் மொழி நமக்கு உயிராக, உடலாக, மூச்சாரி, உண்ர்வாக கால்காமாப் இருக்கிரது.
. . . . . . is.- - قا == **
நம் தமிழ் தன்மையை | || ||B || LLUIT L|T] ;]]5IIIÉ| செய்திருக்க
iff୍]] தன்னி
என்பது சிை
2 53815 ETI 8g|Iúil lioIII தமிழ் நாடெ ilit II tij, UP என்றும் ஆர
3) LIGISEL (EL DIT
B_T DIE
Eបាលួនថា கண்டறிந்து GluDITI I'll I ITTEE; iii 616)||61|| ඵ 6്ങു!ി பொறிக்கச் நூல் திருவ
தேம் நெஞ்:
555
G|LÜLIL
LĽfil|IG
நீந்தமிழ்ப் ட LD:T1 8_L திருவாசகமே g|ETTT
 
 
 

தமிழ் மொழியும் 演 Igor M.A., L.L.B ழாய், பலவோசைத் இருப்பவன் இறைவனர்
மொழியை, அதன் தொன்மைப்பை, தெய்வத் , அதன் சக்தியைச் சிறிது ஆராய்ந்து : னால் நாம் தெய்வத் தமிழால் இறைவனைப் தவதற்கும் துதிப்பதற்கும் பெரும் புண்ணியம்
வேண்டும் என்பதை உணர முடியும்.
ண் நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் ன நன்றாகத் தமிழ் செய்யுமாறே
நிலை அடைந்த திருமூலரின் வாக்காகும்.
3ர்கங்களை எல்லாம் ஆய்வு செய்த சேர் விடில் உலகில் முதலில் தோன்றிய நாடு ன்ேறும், முதலில் தோன்றிய மனிதன் தமிழன் தலில் தோன்றிய மொழி தமிழ் மொழியே
ாய்ந்து கூறியுள்ளார்.
ழிகளின் இலக்கணங்களை ஆய்வு செய்து ாழிகளில் எல்லாம் தமிழ்ச் சொற்கள் 3 என்பதைக் கால்டுவெல் என்ற அறிஞரும் 1ள் எIர். ஆங்கில மொழியைத் தாபப் * கொண்ட ஜி. யு. போப் (இவர் போப் ஐயர் : |விழக்கப்பட்டவர்) அவர்களோ தமது ல் தம்மை ஒரு தமிழ் மாணவன்' என்று சொன்னார். உலகின் ஒப்பற்ற தெய்வத் தமிழ் ாசகம் என்று போற்றியும் உள்ளார்.
ஒதின் விழிநீர் பெருக்கி சு நிக்குருகி நிற்பவர் காண்கிலோம் திருவாசம் இங்கொருகால் ஒதில் பல் மனமும் கரைந்துருகக் கன்கள் தொடுமணற் கேணியிற் கரந்து நீர் பாய ம்மயிர் பொடிப்பு விநிர்விதிர்ப் பெய்தி அன்பர் ஆகுனர் அன்றி தை உலகில் பற்றையர் இலரே
ாடலாம் திருவாசகத்தை ஒதினால் கருங்கல் போரின் கண்களில் கூட கண்ணிர பெருகும். இவ்வுலக மக்கட்கு ஏற்றது என்று கூறுகிறார் சிவப்பிரகாசர்.
*********> تمثيل 는 ■ 慈
1)

Page 113
i
波
i
i
حسینبرگبری
g?డా AV
"ృూ SAS
TMMALSLAA JT MT SMATqSA0MA JA TMALLL SAM صبر علم سیجی
དུང་བ་མཐོང་ དང་། རི་ RETTA--> Ws' W Te“ se"Ds vI'd W
sessw
தமிழ் மொழியில் பாடப்பட்டுள்ள பாடல்கை காதினால் கேளுங்கள். வினையாவும் நீங்க திருஞான சம்பந்தப் பெருமான்.
கற்றுணர் கேள்விக் காழியர் பெருமான் கருத்துடை ஞானசம்பந்தன் உற்றசெந் தமிழால் மாலையீரைந்தும்
உரைப்பவர் கேட்பவர் உயர்ந்தோர் சுற்றமும் ஆகித் தொல்வினை அடையார்
தோன்றுவர் வானிடைப் பொலிந்தே
இதே கருத்தை வலியுறுத்தும் சுந்தரமூர்த்த
ஆரூரான் அருந்தமிழ் ஐந்தினொடுஐந்து அழகால் உரைப்பார்களும் கேட்பவரும் சீரூர் தேவர் கணங்களொடும்
கணங்கிச் சிவலோகமது எய்துவரே
மேலே கண்ட இரு அருளாளர்களும் அறி உள்நின்று அவனருளால் பாடினார்கள். என்
இராமாயணத்தில் கம்பர், அகத்திய முனிவ6 தனக்களித்த தமிழை நமக்களித்த குறுமுனி தமிழை (குறுமுனி) அகத்திய முனிவருக்கு
தமிழைப் பூவுலக மக்களுக்கு அகத்திய மு
திருஞானசம்பந்தப் பெருமானுக்கு மூன்று உமையம்மையார் பால் கொடுத்தார். வேறு ( அந்த மொழியிலேயே தான் சம்பந்தரின் பாட பாலுடன் அருந்தமிழ் உணர்வைத்தான் க தான் கண்ட காட்சியை ‘தோடுடைய செவியன உலகைக் காக்கும் உமையம்மைக்கே
'சிவபெருமான் நா6
என்னைப் படைத்தார் கூறுகிறார். அதற்குச்சான்று:
கந்தமலர்க் கொன்றையணி
கதிர் விடுமா மணியிறங்கு சந்தமலர் தெரிவை யொரு
சராசரல்நல் தாயானை பக்தமறுத்து ஆளாக்கிப் பணி பன்னிய நூல் தமிழ்மான சிந்தைமயக் கறுத்திரு வரு
செங்காட்டங் குடியதனிற்
عیسی جگ2کچھ چھوAگر g جیسے 22ج
awg
Aص میسیسی صهیچ مصریان بر, میرے ع2چ w" గాst"ులa vN *- వ్యాసౌకాశి-చెగొజ*S
محصوبرگ، جیسے عکہ کچھ saw writtas w

*కశఃశిక$4&#శికఃశికఃశిక$***క$***కన్స్ NA ாத் தெரிந்தால் பாடுங்கள். இல்லை என்றால் { விெடும். சிவலோகம் எய்துவீர்கள் என்கிறார்
S.
சுவாமிகள் பாடல்
வு கொண்டு சொல்லவில்லை. ஆண்டவன் இ
பதை நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டும்.
ரை அறிமுகப் படுத்தும் போது 'சிவபெருமான் என்று அறிமுகப் படுத்துகிறார். சிவபெருமான் முதலில் அருளிச் செய்தார். அந்த தெய்வத் முனிவர் அருளினார்.
&cm
வயதில் உலகிற்குத் தாயாய் விளங்கும் மொழி உணர்வைக் கலந்து ஊட்டியிருந்தால் ல் முதலில் வெளிவந்திருக்கும். அம்மையார்
- . . லந்து கொடுத்திருக்க வேண்டும். அதனால் , ா’ எனும் தமிழ்ப் பாடல் மூலம் அருளப்பட்டது. தமிழ்தான் விருப்பம். திருநாவுக்கரசரோ ாகப் பாடவில்லை’ என்ற செய்தியையும்
சடையான் தன்னைக் ந கனகச் சோதிச் s பாகத்தானைச் ாயேன் முன்னைப் S. Eகொண்டு ஆங்கே S. ல பாடு வித்துஎன் ரினானைச்
கண்டேன் நானே S.
برکرم صعیفیکچو محصوبر”گر g جسے عیکجھے صبرگ, 9 موسیع 9/ ویسے27 صبر حیے صع عرصہ سے ۶ص
ుE wN ܡ ܝܐ" TSKP va ܡ ܒܡܟ- ܔܖܟ "ܟ ܒܗܝܟܮܵN ܔ`ܟrS

Page 114
R s
t
s
所エ対
சம்பந்தரின் அருள் வார்த்தை
இறைவன் அடியார்கள் இறைவனை எல்ல என்பது இறைவனைக் கண்ட திருஞானசம்பர பலமொழிகளிலும் பலரும் பாடினால் எப்ப மனக் கேள்விக்கு திருஞானசம்பந்தரையே அருணகிரிநாதர் நமக்கு விடையளிக்கிறார். 6 இறைவன் திருச்செவியில் முந்திக்கொண்டு தமிழ் மாலை கோடி கோடி’ என்ற பாடலா
தருமபுர ஆதீனத்துப் 14வது பீடாதிபதியா சிவஞானி. அவர் ஒருமுறை திருநெல்வேலி இல்லாது வரண்டு கிடக்கும் திருநெல்வேல சென்று மழையே இல்லாததால் வரியைத் அந்த ஆங்கில ஆட்சியாளர் ஏளனமாக ஊருக் சொல்லி மழையைக் கொண்டு வாருங்கள்
சந்நிதானம் செவிக்கு வந்தது. அவரும்
சொக்கநாதப் பெருமானை நினைந்து ஒர் அபூ
60) UF6) JLDu Jub J-LDu (OLD6ï6ö
தெய்வம் பிறைசூடும் தெய்வ ஆனந்த வெள்ளத் தழுந்துவ
வானங்கள் பெய்க மழை
இப்பாடலைப் பாடிய உடனே பெருமழை நிரம்பின. இதை அறிந்த ஆங்கிலேயமா வணங்கி நுாறு பொற்காசுகளைக் காணிக் வரலாற்று உண்மையாகும். தீந்தமிழ்ப் பாடல் மழையைப் பொழிவித்தார் என்றால் தமிழி முடியும்?
சிதம்பரம் நடராசப் பெருமான் ஆலயத்தில் செய்தும் விடைக்கொடி ஏறவில்லை. உப ‘கொடிக்கவி’ ஐந்து பாடல்கள் பாடிய உ மறுக்க முடியும்? இல்லை மறக்கத்தான் ஆற்றலுக்கு வேறு என்ன சான்று வேண்டும்
ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத அரும் பெ( புலவராய் அமர்ந்து, தமிழ் ஆய்ந்தது உல தனித்தன்மை தமிழ் மொழிக்கு உண்டு என்
குமரகுருபர சுவாமிகள் செய்யும் பொழுது அந்
Tb Lņu 660T த் தீந்தமிழ்ப் பா
qiqiq qqqAA LqLqqAqq qAeAA LLAqqq qqAA qiqLAq qAAAAAAAqAAAqAqLiq qAT LqqLSHLq qAAAAAAAA
Y LSLS LE EEL LSAAL0SeuYYS LE EALEL AAJ0SSzYzSLLLLLL AALL SALJSLYLLSSeeSLLL EAEL MAS0JS LYzSSLLL0 S k0 AA0JSYz0 ALSL
 

ா மொழிகளிலும் பாடித் தொழுகிறார்கள் தரின் அருள் வார்த்தை. இறைவன் முன்னே, இறைவன் கேட்டு மகிழ முடியும் என்ற
தனது மானசீகக் குருவாகக் கொண்ட ல்லா மொழியாலும் அடியார்கள் பாடினாலும் விழுவது தமிழ் மொழிதான் என்று ‘முந்து ல் விளக்குகிறார்.
க விளங்கியவர் கந்தப்ப தேசிகர் எனும் பில் தங்கியிருந்தார். அது சமயம் மழையே யின் பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தள்ளுபடி செய்யுமாறு வேண்டினார்கள். குப் புதிதாக வந்துள்ள உங்கள் சாமியாரிடம் எனறு கூறினார். அந்தச் செய்தி குருமகா உள்ளம் உருகித் தமது தலைவனான }கிய பாடலைத் தெய்வத் தமிழில் பாடினார்.
அச்சமயத் வமெனில் - ஐவரை வென்று து முத்தி எனில்
பொழிந்து கிணறு, குளம், ஏரி யாவும் வட்ட ஆட்சியரும் சந்நிதானத்திடம் வந்து கையாகக் கொடுத்துச் சென்றார் என்பது லைக் கேட்ட சிவபெருமான் அடுத்த வினாடி ன் தெய்வீக ஆற்றலை யாரால் அளவிட
திருவிழா ஆரம்பமாகிறது. என்ன முயற்சி ாபதி சிவம் எனும் அருளாளர் தமிழில் டனே தானே கொடி ஏறியதை யார்தான் முடியுமா? தமிழ் மொழிக்குள்ள மந்திர
ம் சோதியாகிய சிவபெருமானே சங்கப் கில் வேறு எம்மொழிக்கும் இல்லாத ஒரு பது அறிவுடையோர்க்கு விளங்கும்.
அம்மை பிள்ளைத் தமிழ்’ அரங்கேற்றம் லுக்கு மகிழ்ந்த மீனாட்சி அம்மை தம்

Page 115
i
i
SS S SSMT LLaz ALLAqA TAES ETTLL zS LALA TES MT LLq SSSA0AA ATES ETh TLLLLSAAAAA Tse WYWN ueS eeL ieeeLLBBSeSeLiLiOeeLSLSeeei ieLSLSeSeLii ieLSLLSJiSi OO e
(2-47aA &ሥ” 4 ?سے
கழுத்தில் இருந்த முத்து மாலையை கு அறிந்ததே! தெய்வீகச் சக்தியை வரவழை
திருஆமத்துார் எனும் தலம் விழுப்புரத்தி உள்ளது. இரட்டைப் புலவர்கள் (ஒருவர் குரு திருமாவத்துார்க் கலம்பகம் பாடியவர்கள். நாதர். இக்கோயில் பம்பை ஆற்றின் கீழ்க் இரட்டைப் புலவர்கள் தமது கலம்பகத்தில் ஆலயம் உள்ளதாகப் பாடிவிட்டார்கள்.
இந்தச் செந்தமிழ்ப் பாடல்கள் பொய்த்து சிவபரம்பொருள் மழையைப் பொழிவித்த திசைமாறி ஓடியது. பாடலுக்கு ஏற்றபடி ஆல பாடிய பாடலுக்கு ஏற்ப ஆற்றனை மாறி ஒ செய்தியை வண்ணச்சாரம் தண்டபாணி சுவா கூறியுள்ளார்.
தமிழர் பெருமையைப் பேசி துணைக் கருவி பாடல்களைப் பாடும் இடங்களில் எல்லா உடலோடு கைலாயம் சென்ற திருஞான ச
தெய்வத் தமிழும் அருளாளர்களும்
நால்வர் பெருமக்கள் கடவுளைக் கண்டவ
(திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தர சிவம், சிவமே தமிழ்’ என்று தெளிந்த சிந்த
பண்ணும் பதம் ஏழும் பலே விண்ணும் முழுதானான் இ
பண்ணாய்ப் பதம் ஏழாய் (ச, ரி, க, ம, ப, ! இறைவன் இருக்கின்றான் என்கிறார் கடவு “பண்ணார் இன் தமிழாய்ப் பரமாய பரஞ் திருவாக்கு. இறைவன் பண் அமைந்த கூறுகின்றார்.
திருவாவடுதுறையில் பொருள் வேண்டுமென பதிகம் பாடினார் ஞானசம்பந்தப் பெருமான். சிவபெருமான் பலிபீடத்தில் வைத்தருளினா
பொன்பெற்ற பதிகம் என்று இன்றும் பலரா நன்கு அறிவோம்.
靈 சமணர்கள் புனல் (நீர்) வாதிடவும் அை
El
ஜ் பதிகம் ஒன்றினை ஒலையில் எழுதி வைை
جا چکی دہائی}}
ဒ္ဓိဌိမ္ပိ u 乐芒芒<念°冬<芒<念°4芒芒<念°<兴<念°<芒<念°4 森秀リ LHHLeLe LaaL LLLLL LLLL L qLqLaL LqLLLBLLLLSSSLq LLe qLDBeeSqeLqLLeLeL qLDq eeSqLqq LeLe eqLLq eqLL
(1

ASES ET LY0zSAALSASA JA S ET LLSAALLLAAAAA ATE hT LLqaYAS TE ET LqzSA0AA TTAS MT LqqALAL0AS hATE ET Lqq
T్నూ wY T"> \s\\s*'ూ u'A'గా "కా గాs f్నూ w'A'గాక్సాకా SAR
மரகுருபரருக்குச் சூட்டிய வரலாறும் நாம் $கும் ஆற்றல் தமிழ் மொழிக்கு உண்டு.
ற்கு அருகில் இரண்டு கல் தொலைவில் டர், மற்றவர் முடவர்). இவர்கள் இவ்வூருக்குத்
ஆமத்துாரில் உள்ள இறைவன் மாதை கரையில் உள்ளது. இதனை அறியாமலேயே ) மேற்குக் கரையில் பெருமாள் உறையும்
விடக்கூடாது என்று திருவுளம் பற்றிய ர். பம்பை ஆறும் வெள்ளம் மிகுதியால் யம் மேற்குக் கரைக் கோயிலாக அமைந்தது. டும்படி செய்தது தமிழ் மொழி. இந்த அரிய மிகள் தாம் இயற்றிய ‘தமிழ் அலங்காரத்தில்
Iகளுடன் இசைப் (வீணை, முழுவம், தாளம்) ம் சிவபெருமான் எழுந்தருளுவார் என்பது Fம்பந்தப் பெருமானின் திருவாக்கு ஆகும்
ர்கள். பூத உடலோடு முத்தி பெற்றவர்கள். ர, மாணிக்கவாசகர்). இப்பெருமக்கள் ‘தமிழே னையுடன் பாடியுள்ளதைக் கண்டின்புறுவோம்.
வோசைத் தமிழ் அவையும் டம் விழிமிழலையே
ந, நி, ச) பலவோசைத் தமிழாய் விண்ணாய் ளைக் கண்ட திருஞானசம்பந்தப் பெருமான். சுடரே" - என்பது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் இன்தமிழ்ப் பாடலாய் இருக்கின்றார் என்று
ாறு ‘இடரினும் தளரினும்’ எனும் இன்தமிழ்ப் ஆயிரம் பசும்பொன் அடங்கிய முடிப்பையைச் ர். “இப்பதிகம்
ல் பாராயணம் செய்யப்பட்டு வருவதை நாம்
pத்தார்கள். திருஞானசம்பந்தப் பெருமானும் க ஆற்றினில் விட்டார் செந்தமிழ்ப் பாடல்கள்
برتری حصے
"**
i
i
i

Page 116
எழுதப்பட்ட ஒலை ஆற்றின் நீரைக் கியூ கொண்டு நிரோட்டத்தை எதிர்த்து வந்து கே அடைந்தது. இந்த இடம் தற்காலம் திரு (தமிழ்ப் பாடல்களை எதிர்த்துக் கரையேறிய என்று அழைக்கப்படுகின்றது.
பல்லவ மன்னன் கோபமிக்க மதயானையை
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளைக் கொல்லு செய்தான். அந்த நேரத்தில் "கந்தவெண் சந் சாந்தும்’ எனும் செந்தமிழ்ப் பதிகம் பா இப்பதிகத்தின் ஆற்றலால் கொல்ல வந்த மத கொல்ல வேண்டிய வரை (திருநாவு சுவாமிகளை) வலமாக வந்து நிலத்தில் பி வணங்கிச் சென்றது. நிருநாவுக்கரசு சுவாமிக கல்லுடன் கட்டிக் கடலில் வீழ்த்தினா "சொற்றுணை வேதியன்’ எனும் தீந்தமிழ் கரையேறினார் சுவாமிகள், கல்லையே கரை அடையச் செய்யும் என்பதைச் சொல்லவும்
தீந்தமிழால் பதிகம் பாடி வழிபட்ட திருநாவுக்கர பூவுலகிற்குக் கொண்டுவந்து காட்டினார். பிற யாவும் இறைவனை அடையும் வழிகளைச் ெ இறைவனை நம்பால் வரச் செய்யும் தன்பை அப்பர், ஞானசம்பந்தர், சுந்தரர், மானிக்கவா அருளல், மறைத்தல் ஆகிய தொழில்களைத் ஆதலினால்தான் மகேந்திர பல்லவன் பொடு அப்பர் அடிகள். முதலை உண்ட பிள்ளைை சுந்தரர் மட்குடத்தில் எரிந்து சாம்பரான பொ ஊமையைப் பேசவைத்த மணிவாகப் பெரும சிவனருள் பெற்று அருளினார்கள்.
சடங்குகளைத் தமிழில் செய்தல் வேண்
இப்பெருமக்கள் இறைவனை நேரே கண்ட6 உடலுடன் முத்தி பெற்றவர்கள். நம் தமிழ் இவர்கள் கூறிய பின்னர் வேறு எவர் நமக்கு
"தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, என்னாட் ஏற்ப முற்பிறவிகளில் நாம் செய்த புண்ணிய தமிழ் மகனாகப் பிறப்பதற்குப் பேறு பெற்றி
தமிழர்களாகிய நாம் பிறப்பு முதல் இறப்பு வ செய்ய வேண்டும். நமக்கு வழிகாட்டிய தமிழ்
(
 
 

நித்துக்
Ü2.Jğ3}LLI
ஏடம்
இடம்)
T_0}
||f||13 தனச்
}}|],
-II նն յենI
கரக வீழ்ந்து
alli,
ர்கள் ப் பதிகம் பாடினார். கல்லும் மிதந்தது. சேர்த்த நீந்தமிழ் நம்மை முத்திக் கரையை
வேண்டுமா?
சு சுவாமிகளுக்கு இறைவன் கைலாயத்தைப் மொழிகளில் உள்ள நூல்கள். மந்திரங்கள் சொல்லும், ஆனால் நமது தமிழ் மொழிபோ உடையது. தெய்வத் தமிழை, சிவனாக சகராகிய நால்வரும் படைத்தல், காத்தல், தெய்வத் தமிழால் செய்து வாழ்ந்தவர்கள். }த்த பெரிய தண்டனையை முறியடித்தார் பத் தக்க வயதுள்ள பிள்ளையாக மீட்டார் நளைப் பூம்பாவையாக்கிய ஞானசம்பந்தர், ன் போன்ற அருளாளர்கள் தெய்வத்தமிழால்
LÈ
ர்கள், இறைவனோடு கலந்தவர்கள் மாழி தெய்வத் தன்மை வாய்ந்தது என்று ச் சான்றிதழ் அளித்தல் வேண்டுமா?
டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்பதற்கு நாம் தமிழ் நாட்டிலோ, அயல் நாட்டிலோ க்கிறோம் என்பதே
ரயில் எல்லாச் சடங்குகளையும் தமிழிலே Iருளாளர்கள் வழியிலே இறை வழிபாட்டில்
浦
t 往
淘

Page 117
'မီးရှီ
தெய்வ மொழியிலேயே இறைவனை வன ஆற்றலை அளந்தறிய முடியாது. அது ே 0 S STTS K S LaLLLLS uTTL LLS K TTT0t L தமிழ் என்றாலே சிவம் என்பதாகும். அந்த வனங்குவோம் இறையருள் பெறுவோம்
"என்னை நன்றாக இறை
தன்னை நன்றாகத் தமிழ்
(ஆறுமுக சுவாமியின் ெ
목원, Ul{
ஈசனின் ஈசானம் , தத சத்யோஜாதம், அகோரம் அம்பிகையின் முகம் ஒன் இணைந்த வடிவமே முரு
 
 
 

ங், வேண்டும். தமிழ் மொழியின் தெய்வீக தெய்வ மொழி. நம் தமிழ் மொழி நமக்கு ஸ்லாமாய் இருக்கிறது என்றால் மிகையாகாது. ச் சிவத்தை, தெய்வத்தமிழை இறைவனப்
வன் படைத்தனன் } செய்யுமாறே
- திருமூலர்
■' W
■ 蠱 s 蟲堇驚謚
niinin MTN "NA
i :
Wጂ
#
副
தற்கு வாசஸ் தோற்றம்)
முகனர்
ந்புருஷம், வாமதேவம், என்னும் ஐந்து முகங்களும் றும் ஆக ஆறு முகங்களும் கனின் ஆறுமுகங்கள்.

Page 118
-8 = ...* ."T్న "F-T_ நேரடி به ی= + " ,a**== "#" E+ - تقس - التي تE
홍
சுவர்க்கத் தீவில்
வி, சிவசுப்பிரமணியம் அளவெட்டி அருணோத
தமிழர் மத்தியில் அண்மைக்கால நிகழ்வுகள் கலாச்சாரம் சமய விழுமியங்கள் தங்கு கொள்ளும் வாய்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
கோயில் அமைந்தபின் மக்கள் செழிப்பா சமய - தமிழ் உர்ைவு வளர்கிறது. மற் கலாச்சாரத்தைப் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடை
இந்து சமுத்திரத்தின் மத்தியில் சிநற போன்றமைந்த 16 தீவுக் கூட்டத்தையே சி இவை பூமியின் நடுக்கோட்டிற்கு அன் வெட்டதட்ப நிலை, தாவர வளர்ச்சி பாவும் போன்றே இருக்கும். தீவுகளில் முாகே பெ மீ அகலமும் கொண்டது. ஏறக்குறைய ெ மக்களைக் கொண்டதாக மாயே உள்ளது.
வேறு எந்த நாட்டிலும் காணமுடியாத சிறப் என்றழைக்கப்படும் இந்த நாடு, மாகேயின்
பிரதேசம் - இயற்கையான வனப்பிரதேசத்ன நெடுஞ்சாலை வழியே பிரயாணம் செய்தா மறுபுறத்தில் இயற்கை அழகு பொதிந்த கவரும் வெள்ளைநிற மணல் நிறைந்த படகோட்டலுக்கு ஏற்ற ஆழமற்ற அழகூட்டு இயற்மை வனப்புடைய கொடி, செடி, மீன் காணப்படும் இயற்கை வளம் நிறைந்த நா கண்டிராத நாடு, நில நடுக்கமோ, எரிமை எவ்வகையான விஷஐந்துக்களும் இங்கு இ
சிறிய நாடாக இருந்த போதிலும் மேற்கு
பாஸ்மாக அமைந்துள்ளது. அதனால்
பல்கலாச்சாரத்தையும் பேணிப் பாதுகாக்கு கிறியோல் ஆகிய மூன்றும் நாட்டின் உ பெரும்பான்மையினர் மதம், ஆனால் மற்றை இஸ்லாமியர்களும் தத்தம் வசதிப்படி பாராட்டிற்குரிய சிறப்பம்சமாகும். எந்த வித இல்லாத, அமைதியான புரிந்துணர்வோடு :
'>******************ప్తిజ్ఞప్తిశ్వన్స్ట్ర
 
 

=== Fa_5 التالي يجيا. يع *T -- . க ருே டி. =="تسه 국
தமிழும் சைவமும்
(முன்னாள் அதிபர், பக் கல்லுாரி) சிஷெல்ஸ்
இந்நாட்ரல் தமிழ்மொழி, தடையின்றி நிலை
க வாழ்கிறார்கள். }}}|#6 6|15 கிறார்கள்.
நிப முத்துக்கள் ஷெல்ஸ் குறிக்கும். மித்து இருப்பதால்
தமிழ்நாடு, தமிழ் ஈழம் ரிய தீவு 27 கிலோ மீட்டர் நீளமும் 11 கி. மொத்தம் 82,000 சனத் தொகையில்72,000
புக்களைக் கொண்டுள்ளது 'சுவர்க்கத் தீவு' நடுப்புறத்தே குறிஞ்சியைச் சேர்ந்த மலைப் த அடக்கியுள்ளது. மலையைச் சுற்றியுள்ள ல் ஒரு புறத்தில் ஆர்ப்பரிக்கும் நீலக்கடல்
மலைச்சாரல், உல்லாசப் பயணிகளைக் கடற்கரை. குளித்தல், நீச்சல், உல்லாசப் 3ம் கடல். கண்கவரும் பவளட் பாறைகள், வளம், வண்ன வனன்ன பறவை இனங்கள் டு எவ்விதமான இயற்கை அழிவுகளையும் லத் தாக்கமோ என்றும் ஏற்பட்டதில்லை. இல்லை,
- கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஒரு இணைப்புப்
பல இன, பல சமய மக்களையும், ம் நாடாக உள்ளது. ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, த்தியோக மொழிகள், கத்தோலிக்க மதம் |ய கிறிஸ்துவப் பிரிவுகளும், இந்துக்களும், புரிந்துணர்வோடு ஒற்றுமையாக வாழ்வது தமான அரசியல் சலசலப்போ கெடுபிடியோ கூடிய ஒர் அமைதிப் பூங்காவாகும்.
11)

Page 119
இந்துக்களுக்குச் சிறப்பான 'திருவோடு இர் உள்ள பிறாளின் தீவில் ஏறக்குறைய 4000 நாடுகள் கல்வி விஞ்ஞான கலாச்சார நிறு அங்கீகரிக்கப்பட்டு அரசினால் பாதுகாக்கப்ப 'திருவோடு காய்க்கும் திருநாடு’ என அை
தமிழன் இல்லாத நாடு உலகில் இல்லை தீவில் தமிழர் நிலைகொண்ட தமிழ் விழுமிய இருக்கலாம். 1777ல் குடியேற்றம் ஆரம் ஆரம்பித்துள்ளது. அன்று குடியேறிய 27 ே இராமலிங்கம் என்பவர் தேசாதிபதிக்கு ஆலே வந்து பின்பு, பலநிலங்களுக்கு உரிமையா பாண்டிச்சேரி, மயிலாடு துறைகளிலிருந்து 1 யாவும் வர்த்தக அடிப்படையில் அமைந்த6
ஆரம்பத்தில் வந்த தமிழர் இங்கு குடியே பெயர்களுக்கு மாத்திரம் உரிமையுடையோ வந்தோரில் பலர் இந்தியப் பெண்களை மன போதும் தமிழ்ச் சமய அடையாளங்களைப் காலத்தவர் (விமானத் தொடர்பு 1971ல் ஏற்ப தொடர்பை இறுகப் பிடித்து வாழ்கின்றனர்.
இன்றைய நிலையில் இந்நாட்டில் நாலு ச 4000 இடைப்பட்ட தமிழர் இங்குளளனர்.
நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் கேந்திர நிலையில் வைத்தியம், கல்வி, கணக்கியல் துறைகளி
இங்குள்ள தமிழர் மத்தியில் அண்மைக்க கலாச்சாரம், சமய விழுமியங்கள் தங்கு அதிகரித்துள்ளது. 1984ல் சீஷெல்ஸ் இந் தொடர்ந்து இந்நாட்டின் முதலாவது இந்து என்னும் பெயரில் ஆலயம் ஒன்று அமைக்கட் இது தமிழ்க் கலாச்சாரத்தையும், சைவ சம வளர்ப்பதற்கு ஒரு சிறந்த அடித்தளமாக அை செய்யவும், பொதுக்கலை நிகழ்ச்சிகளை அமைந்துள்ளது எனலாம்.
தற்போது கோயிலின் இராஜகோபுரம் உட் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறவுள்ளது. இது
கட்டமாகும். கோயில் அமைந்தபின் மக்க உணர்வு வளர்வதும், பல நாட்டவர்கள் (
 

* ALAA A hTh MLqALSAA AM hT MLTAASqAAA AhA MhA AqAASqAqAAA JA Ah ALqASAAAAAAA AAAAS AT AALqLLAA AAAAAS S
ూ u'x eLi ieieLSSSeSeeAi ieiLSeSeieeLSeeeeLi ie eeLSLSeeSee LiiieLSLSeeee
SSSRSSOT
நாட்டில் மாத்திரமே கிடைப்பதால் பக்கமாக
திருவோட்டுப் பனைமரப் பண்ணை ஐக்கிய வனத்தால் (UNESCO) பாரம்பரிய தளமாக ட்டு வருகிறது. இதன் காரணமாக இந்நாட்டை pப்பர்.
) என்ற கூற்றுக்கு அமைவாக இக்குட்டித் Iங்கள் பரவி வருவது பலருக்கு ஆச்சரியமாக பித்த நாள்முதல் தமிழர் குடியேற்றமும் பர்களில் 5 தமிழரும் இருந்திருக்கிறார்கள். ாசகராக றியூனியன் (REUNION) தீவிலிருந்து ளராக ஆகி ஆரம்பித்த தமிழ்க் குடியேற்றம் 384 முதல் பெருகியது. ஆரம்பக் குடியேற்றம்
O.
பறி, மதம் மாறி, மொழி மறந்து, தமிழ்ப் ர்களாக இருந்தனர். இரண்டாவது கட்டமாக ாம் செய்து, வழிபாட்டிற்கு ஆலயம் இல்லாத பேணி வந்துள்ளனர். இறுதியாக அண்மைக் ட்டபின்) முற்று முழுதாக தமிழ்க் கலாச்சாரத்
தத்தினர் - அதாவது ஏறக்குறைய 3000 - இந்நாட்டின் வர்த்தகத் துறையில் தமிழ்
) செழிப்பாக உள்ளனர். இலங்கைத் தமிழர்
ரில் பணியாற்றுவது கவனத்திற்குரியது.
ால நிகழ்வுகள் இநநாட்டில் தமிழ்மொழி, தடையின்றி நிலைகொள்ளும் வாய்ப்பை துக்கோயில் சங்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 5 கோயிலாக நவசக்தி விநாயகர் ஆலயம் பட்டு 1992ல் கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. ய நெறிமுறைகளையும் பேணிப் பாதுகாத்து மந்துள்ளது. வீடுகளில் சமயக் கிரியைகளைச் நடத்தவும் கோயில் ஒரு உகந்த தளமாக
பட புனருத்தாரண வேலைகள் முடிந்ததும் ஆலயத்தின் வளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய ள் செழிப்பாக வாழ்வதும், சமய - த்மிழ்
மது கலாச்சாரச் சிறப்புக்களைப் பார்த்து
:
i
i

Page 120
மகிழ்ந்து அங்கீகரிப்பதும், இந்நாட்டு ஒலி, ! பரவுவதும் தமிழின் வளர்ச்சிப் பாதையைக்
தமிழ் மலர்கள் உட்பட இந்நாட்டுப் பத்திரி
சிறப்பாகும்,
1993ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சிஷெல்ஸ் தமிழ் ம இடையிடையே பிஷெல்ஸ் மலர் என்ற இருபக்க பகி சினம், சாலமன் பாப்பையா போன்றோ அரங்கம் போன்றவற்றை நடாத்துவது தமிழ்
பெரிதும் உதவுகிறது.
2002ல் இருந்து செயல்பட்டுவரும் சிஷெல் தமிழ்க்கல்வி, தமிழறிவு, கலை வளர்ச்சி
ஊட்டுகின்றது. ஞாயிறு தோறும் நடத்தும் இளம் பந்ததிபயினருக்குத் தாய் மொழிப் பற்
பல இன மக்களைக் கொண்ட நாடு இது வெள்ளையர், கறுப்பர், சீனர், இந்தியர், ஈழத்தவர் என பலரும் இங்கு வாழ்கிறார்கள். அதாவது இந்தக் கலாச்சாரச் சந்திப்பு மனித நேயத்தையும், புரிந்துணர்வையும்,
ஒற்றுமையையும் , சிப் புத் JJ Gŭî û0) LD [ŭi]) L | | | | | LÛ ûJĝ.Jō)] [77) L LJ | ĝi செய்கிறது. தமிழர்களாகிய நாம் எந்த நாட்டில் வாழ்ந்தாலும் புரிந்துனர் வோடும் , சகரிப் புத் தன்மையோடும் ஒற்றுமையாகப்
பணிபுரிந்து எமது தமிழ் விழுமியங்களை ஒரு கொண்டு செல்வோமாக.
S eAehSeYKeeeJeYYSeYTSheJeKeLAeJSeSKeAeAeJJKKeaAYYeKKKMeEAYJKS
 
 
 

ஒளிச்சேவை விIயிலாக எமது நிகழ்ச்சிகள்
காட்டுகின்றது.
கயில் தமிழ் விளம்பரங்கள் வெளிவருவது
*றம் தமிழ் முரசு என்னும் சஞ்சிகையையும் செய்தித்தாள் ஒன்றையும் வெளியிடுவதோடு ரை வரவழைத்துப் பட்டிமன்றம், அரட்டை
உணர்வையும், ஈடுபாட்டையும் வளர்க்கப்
எல் தமிழ்க் கலாச்சார வளர்ச்சி மையம் ஆகியன செழித்து வளர மேலும் உரம் தமிழ் மொழி, நுண்கலை வகுப்புக்கள்
றை ஊட்டுவதாக அமைந்துள்ளது.
திருவிளக்குப் பூசை உயர்ந்த நிலைக்குச் சர்வதேச அரங்கில்
*B**********
פח
y 辛
:
宽 鼎証
痪

Page 121
பிரமன் பாட, சரஸ்வதி வீணை மீட்
லட்சுமி தாளம் போட, நந்தி மத்தளம் ெ கண்டுகளிக்கத் தேவர்களும், சிவகாமிய
i
பொன்னம் பலமாக்கி நடராஜப் பெ பொன்னம்பலம் என்று திருநாமம் பெற்
i
மு. ஞானப்பி (முன்னாள் பரமேஸ்வ
i
தமிழகத்தின் முக்கியமான சமயங்கள் இரண அவை மிகவும் தொன்மை வாய்ந்தன. சரித்தி மிகவும் முற்பட்டன. அவற்றுள் சைவம் சிவ ( 路 வைஷ்ணவம் திருமால் வணக்கத்தையே மு தமிழகத்தில் வேதாகம நெறியையும் பழை நெறிகள். சைவ வைஷ்ணவக் கோயில்களே வந்த நிலையங்கள். இந்தக் கோயில்களு மூலஸ்தானமாக விளங்கும் கோயில் சிதம்
i
இராசதானி. அங்கு தான் இறைவனின் இயக்க சிவனின் நாதாந்த நடனக் காட்சியை நா
i
நுால்கள் கூறும்.
i
சிதம்பரத்தில் காட்சி தரும் மூர்த்தி ஆகம ச அருவ மூர்த்தி என்றோ, அருவுருவ மூர்த்திெ
கருதுவதற்கு நமது மனம் ஒப்புவதுமில்லை. கருதுகிறோம்.
தமிழ் நாட்டில் தொன்றுதொட்டுச் சைவ தரிச திருக் கைலாய பரம்பரையில் விளங்கி மரபில் வந்த யோக சித்தர்கள் பரம்பரை ே சிவபக்த - தொண்டர்கள் பரம்பரை இன்ெ t சிவஞானச் செல்வர் அனைவரும் தாம் ( வடிவமாகவே சிதம்பரத்திலே காட்சி தரு * திளைத்து இன்புற்றுச் சென்றனர்.
s ஞானானந்த அநுபவத்தை விளக்குவது அ
மூலம் விளக்குவது அரிதினுமரிது.
激 ந வித்ம்: ந வியாநிம: யதா ஏதத் அனு
፲፩፻፴ ;િ எம்மால் விளக்கவும் முடியாது, எனக் கரு அதீதமான ஒர் அனுபவத்தை உயர்ந்த சிற் *4 ஜ் 2cm急やーリーやーリーやや、冬季やや、冬季やや、冬季も ଝୁଣ୍ଟିଂ
(120
 

کرم سے حمہ var v', t్నదా sy
பரம்
க, திருமால் புல்லாங்குழல் இசைக்க, காட்ட, ஆடல் நாயகனின் திருநடனத்தைக் பும் அம்பலத்தைப் பொற்கூரை வேய்ந்து ருமானை வழிபட்டதால் பொற் பதி,
135l.
ரகாசம் M. Sc. ராக் கல்லுாரி அதிபர்)
ாடு. ஒன்று சைவம். மற்றையது வைஷ்ணவம். ர காலங்கள் புராண இதிகாச காலங்களுக்கு வணக்கத்தையே முதன்மையாகக் கொள்வது. தன்மையாகக் கொள்வது. இவை இரண்டுமே ய தர்மத்தையும் பாதுகாத்து வந்த பெரும் உண்மையில் பழைய தர்மத்தைப் பாதுகாத்து ருள், சைவர்களைப் பொறுத்த வரையில், பரமாகும். சிதம்பரம் ஒரு காலத்தில் சைவ 5 நடனம் நடைபெறுகின்றது. "தென்னாடுடைய
ங்கள் அங்கு காண்கின்றோம்' எனச் சைவ
ாஸ்திர ரீதியில் தடஸ்தலமெனக் கூறப்படும். யன்றோ நாங்கள் கருதுவதில்லை. அவ்வாறு அதை ஞானானந்த அதித மூர்த்தியெனவே
Fனத்தை விளக்கிவந்த பரம்பரைகள் மூன்று:
வந்த ஞான பரம்பரை ஒன்று, திருமூலர் வறொன்று, சைவ சமயாச்சாரிகள் வழிவந்த னான்று. இந்த மூன்று பரம்பரையிலும் வந்த பெற்ற ஞானானந்த அனுபவத்தின் அற்புத ம் ஆனந்த நடராஜ வள்ளலாரைக் கண்டு
ரிது. விளங்கினாலும் அதனைச் சொற்கள்
ஷ்யாத்” எனக் கூறி அந்த அனுபவத்தை தியே கைவிரித்து நிற்கிறது. அப்பேர்ப்பட்ட ப வடிவத்தில் வடித்து உலகிற்கு வழங்கிய
ve

Page 122
a
7 గడా జాడా
பெருமை தமிழ் நாட்டிற்கே உரியதாகும்.
தரிசனம் பெறுவதற்கென்று எத்தனையோ சென்றிருக்கின்றனர். அதனால் வடநாட்டி கொள்கைகளும், சமய ஞானக் கருத்துக்கரு வந்திருக்கின்றன. இப்பொழுது வடநாட்டில் பக்தமி சாதனை முதலியன பொருந்திய ஆராய்ச்சியாளர் பலர் கருதுகின்றனர்.
‘எல்லாம் அவன் செயல்’ என்றும், 'பஞ்ச கி அனைத்தும் அவனிடத்தில் தோன்றி நிலை ‘பரமவியோமரூபி’ என்றும், அவன் ‘பொன்ம என்றும், இவ்வாறான கருத்துக்களோடு வரும் 1 வந்து திருக்கூத்துத் தரிசனம் பெற்ற ஞான
மந்திர விசேடங்கள் எனக் கருதுவது பிழை
பஞ்சேந்திரிய இன்பங்களை வென்று, மனே உணர்ந்து பரவசப்பட்டு நிற்கும் உள்ளம் ஞானகாசம் என்றும், சிதம்பரம் என்றும், சொல்லப்படும். அந்த நிலையில்தான் ஆனந்த தரிசனம் வாய்க்கிறது. ஆனந்த வள்ளலாரின் தொழிற் படுத்தி வரும் அற்புதக் காட்சியையும் எழுப்பத் தொழிற்படுத்தற்குரிய தனுகரண புலி வருவதையும், ஆட எடுத்த அவரது குஞ்சித தந்து உள்ளத்தை ஈர்த்துப் பரவசப் படுத்தி அருள்வதையும் சைவ ஞானிகள் நிதர்சனமா அநுபவ நிஷ்டையில் காணும் இந்த நடனம் ஒரு செயலுமின்றி முழுதும் இருளிலே அ நடனம், அதகுக்கும நடனம் எனப் பெயர் சிற்றறிவும் சிறுதொழிலும் பொருந்தி நிற்கும் நடனம் எனப் பெயர் பெறும். நடனம் ஒன்ே பெற்று விளங்குகின்றது.
சிதம்பரத்திலே நடைபெறுகிற திருக்கூத்துத் சைவர்களாவர். அப்படிப்பட்ட உண்மைச் ை தமிழ் நாட்டிலே வாழையடி வாழையாய் வ பதஞ்சலி முனிவர், உபமன்ய திருமாளிகைத் அருணகிரிநாதர், தாயுமான அடிகள், குமர ஆகிய இவர்கள் எல்லாம் திருக்கூத்துத் த மகிமையை எமக்கு உணர்த்திச் சென்ற ை
சென்ற 19ம் நூற்றாண்டிலே சிதம்பர தல மச பெருமை நந்தனார் கீர்த்தனைப் பாடல்க
qAqqLiAi qAAeeeAqAqAqqSiLiq qqAAAAAAqAAA qLqiiqi qqAeAeAqLqLqiqqiiqi qAqAeeLqqqqiq qqAAAAAAAAqqLqLqqAAi qAAAA
TzS M M AJSuYeSeSM M SMAJSuYSzSML M MMMeSueSeS M M MAeSeuBSeAM M eMMeSYueSeS T LMS
 

三泷孝※
மிகவும் பழைய காலத்தில் திருக்கூத்துத் முனிவர்கள் வடதிசையிலிருந்து தமிழ்நாடு ல் ஆதி காலத்தில் இருந்த தெய்வக் ஒளும் காலத்திற்குக் காலம் மாறுதலடைந்து நிலவும் சமயம், திருவருட் கொள்கை, பெருநெறியாகக் காட்சியளிக்கிறது என
ருெத்தியம்’ அவன் செயல் என்றும், ‘இவை ) பெற்று ஒடுங்குகின்றன’ என்றும், அவன் யமான கூடத்தில் வீற்றிருந்தருளுகின்றான்’ மந்திர ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் சிதம்பரத்திற்கு யோக ரிஷிக் கூட்டங்களின் வாக்கிலுதித்த Bu ITBLDII LT5).
ா வியற்பங்களை ஒழித்து, மெய்ச்சார்பை எப்பொழுதும் ஒரு சக்தி பீடமாகும். அது
பொதுவென்றும், சைவ பரிபாஷையிற் நடராஜ வள்ளலாரின் அற்புதத் திருக்கூத்துத் ஊன்றிய பாதம் மலசக்திகளை எழுப்பித் , அவர்தம் திருக்கரங்கள் அந்த மலசக்திகள் வனங்களைப் படைத்துக் காத்து, உபகரித்து பாதம் அந்த மலசக்திகளுக்கு ஒய்வினைத் ப்ெ பேராவியற்கைப் பெருவாழ்வில் நிறுத்தி கக் காண்கின்றனர. சைவ ஞானிகள் தமது ) பரநடனம் எனப் பெயர் பெறும். ஒரறிவும், ழுத்திக் கிடக்கும் உள்ளத்தில் தோன்றும் பெறும். பிரபஞ்ச வாழ்விலே அழுந்திச் ) உள்ளத்தில் தோன்றும் நடனம், சூக்கும
றே. உள்ளங்கள் பலவாகலின் பல பெயர்
தரிசனப் பேறு பெற்றவர்களே உண்மைச் சவர்கள் மிகவும் பழைய காலந்தொடக்கம் ாழ்ந்து வந்திருக்கின்றனர். வியாகிர பரதர், 5 தேவர், சேந்தனார், சேக்கிழார் சுவாமிகள், தருபர சுவாமிகள், இராமலிங்க சுவாமிகள் 5ரிசனப் பேறு பெற்றுச் சிதம்பர தலத்தின் சவ ஞானிகளாவர்.
3த்துவத்தைத் தமிழ் நாடெங்கனும் பரப்பிய ள் பாடிய கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார்
Li qAAeSLqLLLAqi qAiAAeeLqLALqii qqeAAeeeqLLqS qAqAAAAeLqLqqqq qeAeAeAee qqqLLLL A MAeSeuD SzSML M AeSuDTzS M M AAeYSeSeSLJ M MAeS u SzS ML MMM AAeYSeeS0SS
உ
aw
g
○窓
领
i
S.
{
s
恕
测
(5
S.
i
i
鐵t
s
àW wక్షీa
S.

Page 123
w
覧
j్నల్డ్రన్* WANG KAD KAY
LS L LLLLLLaS A0ALSL ATES SMT LLz AA EAES ET LLLLLLLLzSLLAqe ATTA ETM LLLLLL0SLALASq TAES ET LTSALA TAES ETA ALLLLLLLLzSS eqeLi ieiLSkkeeii ieeqiLqS e eiLiii ieeeiLSeBeeeii ieiLSBeSeiii i ܟܘ ܒܗܝܓܵܐ
அவர்களைச் சார்ந்ததாகும். அவர்கள் பக் தொண்டு அளவிடற்கரியது.
ஈழநாட்டிலே வாழும் சைவமக்களாகிய எா நெருங்கிய தொடர்புடையது.
முன்னொரு காலத்தில் எங்கள் நாட்டில சென்றார்கள் என்றும், அங்கு ஒரு பெரிய நடைபெற்றதென்றும், சமய வாதத்தின் பின் மந்திரிமாரும் சைவத்தைச் சார்ந்து சிவ திகழ்ந்தனரென்றும், அவர்களுள் பெரும் வாசஸ்தலமாக மேற்கொண்டார்கள் என்றும் சைவ சரித்திரத்தையும், சைவக்கொள்ை சமயிகளாய் வாழ்ந்துவந்த எங்கள் முன்ே சிதம்பரமேயாகும். சமயாசாரியர் என்றால் என்றால் திருவாசகமேயாகும். இந்த ஈழநாட் பயிற்சியும், மணிவாசகர் விழாக்களுமன்ே விபரீத அரசியல் ஞானக் கருத்துக்களில்
16ம் நுாற்றுாண்டிலே பறங்கியரின் கொடு இங்கிருந்து பெரியோர் பலர் சிதம்பரம் சென்ற திருநெல்வேலியூர் ஞானப்பிரகாச முனிவர்
தம்பிரான் அவர்களும் ஆவர். அவர்க ஞானப்பிரகாசத் திருக்குளத் திருப்பணிtை அதனை நிறைவேற்றி வைத்த பெரியார் நுாற்றுக் கணக்கானோர் இங்கிருந்து சித தொண்டு, ஞானத் தொண்டு முதலியன செ செய்து கொண்டும் சிதம்பர தலத்தோடு உ வந்திருக்கின்றனர். ஆறுமுக நாவலர், சபா வேலுப்பிள்ளை ஆசிரியர், செப்பறைச் சுவாப சுவாமிகள் முதலிய தவச் செல்வர்கள் வ தமிழ்ப்பணி, சமயப்பணி, ஞானப்பணி மு: இன்றைக்கும் நினைந்து நினைந்து மனம்
20ம் நுாற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், இந்த
மனோபாவத்திற் பற்பல மாறுதல்கள் ஏ நெறிச் சார்பும் சிறிது சிறிதாக அவர்க தொன்றுதொட்டு அவர்கள் சிதம்பரத்திலே கைவிடப்பட்டு வந்தன. சிதம்பரதல சேை தலைமுறைகளாக மிகுந்த அலட்சிய புத் காரணமாக, சிதம்பரத்திலே நம்முன்னோர் (சிவபுரி மடம், செவ்வாய்க்கிழமை மடம் நீ
4 لگ بھی مبے چیلنجمی صنگی سے 2چھgبرگ معالج
Trea way w Suna
یارم سینه همعصویم میمال02ه Kea VSN VYVeT
TYes wY WYWIST Reca

தி நெறிக்கும் சிதம்பர தலத்திற்கும் செய்த
ங்கள் சரித்திரம் சிதம்பர தலத்தோடு மிகவும்
லிருந்து ஒரரசனும் மந்திரிமாரும் சிதம்பரஞ்
சமய வாதம் மணிவாசகப் பெருமானுடன் ானர் அந்த அரசனும் அவன் குடும்பத்தினரும், தீட்சை பெற்று சிவவேடப் பொலிவினராய்த் பான்மையோர் சிதம்பர தலத்தையே தமது வருகின்ற பழைய வரலாறு எங்கள் ஈழநாட்டுச் கைகளையும் உருவாக்கியிருக்கிறது. சைவ னார்கட்கும் எங்களுக்கும் கோயில் என்றால் மாணிக்கவாசக சுவாமிகளேயாகும். வேதம் டில் எங்கள் மத்தியில் நிலவிவரும் திருவாசகப் றா, எங்களை ஒரளவிலாயினும் இந்நாளைய
இருந்தும் பாதுகாத்து வருகின்றன.
}ங்கோலாட்சி இங்கு ஆரம்பித்த காலத்தில் றிருக்கின்றனர். அவர்களுள் முக்கியமானவர்கள்
அவர்களும், அளவெட்டியூர் வைத்தியநாதத் ள் இருவருமே சிதம்பரத்திற்குச் சென்று ப ஆரம்பித்து, தமது ஆயுட் காலத்திலேயே கள். அவர்களின் அடிச்சுவட்டைப் பின்பற்றி நம்பரம் சென்று, கோயில் தொண்டு, பாடல் ய்து கொண்டும், மடங்கள் கட்டிப் பரிபாலனஞ் ள்ள தொடர்பையும் உரிமையையும் வளர்த்து பதி நாவலர், அம்பலவாண நாவலர், மட்டுவில் லிகள், இலக்கணச் சுவாமிகள், தட்சிணாமூர்த்தி Iருடக்கணக்கில் சிதம்பரத்திலிருந்து ஆற்றிய தலியவற்றைத் தமிழ்நாட்டு அன்பர்கள் பலர்
உருகி வருகின்றனர்.
ஈழநாட்டிலே வாழ்ந்து வந்த சைவ மக்களின் ற்பட்டன. தாயகத்தின் தொடர்பும், ஆத்மீக ள் உள்ளத்திலருந்து நழுவத் தொடங்கின. சாதித்த எத்தனையோ ஆத்மீக சாதனைகள் வயிற்கூட அவர்கள் சென்ற இரண்டு, மூன்று நியினராகவே மாறி வந்திருக்கன்றனர். அதன்
அரும் பாடுபட்டுக் கட்டிய மடங்கள் யாவும் ங்கலாக) மிகுந்த பழுதுற்று அழிந்து ஒழுந்து
LL LALALA AEAAA LL LLLAAAAASSA AAAAS EM M LL LALLSAAAAA AAAASAM MLLALA AT AM LLMLTATLAA AMT MALAqLTLAAA MA urs way w Ks Y V was WyNa VS Vrch VSYa X xwea wSv. Vin

Page 124
높 출 .." ق م = قة تم ఔy +=F ※ س = قيم تابعه "ان"
போவதைக் கண்டிருந்தும், கேட்டிருந்தும் வ தர்மத்திற்கெனத் தம் முன்னோர் ஒதுக்கிப் பேணி புன்செய் நிலங்களும், காணி பூமிகளு சுயநலவாதிகளினால் விழுங்கப்பட்டிருப்பதை கிடக்கப் பழகிக் கொண்டனர்.
இவற்றையெல்லாம் நன்கு சிந்தித்து, ஈழநாட் ஒரு சபையை நிறுவுதல் வேண்டும். அதன்மூல தொன்றுதொட்டு வளர்ந்துவந்த ஆத்மீகத் ெ அந்த ஆத்மீகத் தொடர்பினால் மட்டுமே, இந்: * நிலவும். அரசியலில் அமைதியும் வாய்க்குப்
சக்திபீடம் என்பதையும், சேர் பொன் இராம பெரியார் இருவரையும் உருவாக்கித் தந்த மறக்கவொண்ணாது.
"தொன்றில்லை மன்றினுள் ஆடி இன்றெனக்கு ஆரமுது ஆனாய்
--- ... -- ... "" = "-- , , ,t. -- E... ="۔۔۔
(
 
 
 

تمة يع - تمت عدة ست في
ழா இருக்கப் பழகிக் கொண்டனர். சிதம்பர பிவைத்த, எத்தனையோ நன்செய் நிலங்களும், தாய்நாட்டிலும், தம் நாட்டிலும் சில க் கண்டிருந்தும், கேட்டிருந்தும், கண்மூடிக்
டிலுள்ள சைவக் கனவான்கள் சிதம்பரத்தில் ம்ே இந்த நாட்டினர்க்குச் சிதம்பர தலத்தோடு தாடர்பை உருவாக்கித் தருதல் வேண்டும். ந ஈழநாட்டுத் தமிழர்கள் மத்தியில் அறநெறி 1. சிதம்பரத்தலமே எங்கள் பாரம்பரியமான நாதன், ஆறுமுகநாவலர் ஆகிய ஈழநாட்டுப் மூல நிலையம் என்பதையும் நாங்கள்
போற்றி போற்றி நிருவாசகம்

Page 125
i
i
گروه
கோயிலைப் பற்றிய விரிவான தத்துவம் சிதம்
உபாசனைக்குரிய மூர்த்தியாக நடராஜர் நா
மண்டபத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார். அந்த
சின்னமாகும்.
அதற்குச் சற்று முன்பு ஆறு தூண்களை ? புராணங்களுக்கு அவைகள் அறிகுறியாய்
நடராஜரின் அருகில் செல்வதற்கு ஐந்து
சிவனுடைய திருநாமமாகிய பஞ்சாட்சரம்
ஐந்து படிகளும் அமைந்துள்ளன.
நடராஜருக்கு இடப்புறம் சிவகாமி அம்மையா
இரகசியம் அமைந்துள்ளது.
இதிலும் மேலான கோட்பாடு புதைந்திரு பிரம்மமாகிய பிறகு நடராஜ மூர்த்தியின் பின்னர் நிர்க்குண பிரம்மத்துக்கு வழிகாட்டுகிற ரகசியம் என இயம்பப் பெறுகிறது. நிர்க்குை
ஜீவ யோகத்திற்கு வருவானாகில் சகுண
சிதம்பரத்தில் நிகழும் தீபாராதனை இக்கே
భక్తిళ్ల,చినకళఇ44కs*24కsళఇ44కకళఇ44కsళఇ4ళికకి
କୁଁ?
4_ణ్ణి 森警リ函 2ழி 畿
(122)
 

இரகசியம்
சித்பவானந்தர்
பரம் போன்ற ஆலயத்தில் அமைந்திருக்கிறது.
ான்கு ஸ்தம்பங்களை உடைய ஒரு கொலு
நான்கு ஸ்தம்பங்கள் நான்கு வேதங்களின்
உடைய மண்டபம் இருக்கிறது. பதினெட்டுப்
அமைந்துள்ளன.
படிகளில் மேலே ஏறிச் செல்லவேண்டும்.
அல்லது ஐந்தெழுத்தின் சின்னமாக இந்த
ர் எழுந்தருளி உள்ளார். வலப்புறம் சிதம்பர
க்கிறது. பராசக்தியின் அருளால் சகுண
தரிசனம் கிட்டுகிறது. சகுணப் பிரம்மம்
}து. அது மனம் மொழியைக் கடந்திருப்பதால்
ண பிரம்மத்தை அடைந்த ஜீவன் திரும்பவும்
பிரம்மத்துக்கு வந்து கீழிறங்கி வருகிறான்.
ாட்பாட்டை விளக்குகிறது.
ട്ട ജീzഭീഷ= ജി4 syst as wy wre
:
i
L0LSAMA MAMAM ML0LS MAA MMSMM MTL MTTTAAA AAAASMMTMLLLLLL LLAAA AMTTAM LLML LLE LLL LLLL LL LeiALLL LLLL LSLeSeiq LLee LLLLLS LL SJqqq Lqe LqqLLLYSkBqL

Page 126
p
i
S ROA «ENTA
چرخو تحصیل
考二湾
qTLqLqLS Lq qALLSLLqLqL LLqq qAAAAAAAASLSLLqLL LAq qALLSLLqLqL LAq qALLqLq Lqqq qqqqLALSLSSTLqL LAi グav =みエすプで”a?〜みエマでZyッ=らエマでZwa =みエす*?ga =みでリマでアgz =みエ
தோப்புக்கரணம்
நாம் எல்லாத் தெய்வங்களையும் இரு கர
வணங்குகிறோம்.
ஆனால் விநாயகப் பெருமானை மட்டும் நமது முட்டிகளினால் குட்டி, இரண்டு கரங்களின தோப்புக்கரணம் போட்டு வணங்குகிறோம்.
வழிபடும் முறையாகும்.
தோப்புக்கரணம் போடுவதும், நெற்றியில் ( போன்று சுருண்டு கிடக்கும் குண்டலினி சுஷ"ம்னா நாடி திறந்து கொள்கிறது.
நெற்றிப் பொட்டில் குட்டிக் கொள்வதால் எழும்பி, அந்த அமிர்தம் நம் உடல் முழுலி
இதனால் உடம்பில் சுறுசுறுப்பும், மனதில் எழு
கிடைக்கின்றன.
நெற்றிப்பொட்டில் உடலின் சகல நரம்புக
குட்டுவது உடலில் நல்ல விதமான பலவித
அகந்தையும், ஆணவமும் அழிந்ததைக் க கரணம் என்றால் மனம், புத்தி, சித்தம், ! இதை அந்தக்கரணம் (அகக்கரணம்) என்று போன்றவை புறக்கரணம் எனப்படும். இந்த
ஆளுவதைச் செய்வதே யோகம் ஆகும்.
அகம், புறம் என்னும் இந்த இரு கரணங் லயமடைகிறது என்று பொருள்படுவதே தோ
Lq qq qMLAAqeq LqLqqq qMAqALLqLqqq qALqLAq qqAAAeqqLqLqLALq qqqAAAAAAAAqLLqLq LqAL qAAAAAAAAL gra~ta7 Yov e~ao`g`ayY77 Ya c~9`rze ́a7 3jas A7 Yav - zo Zjas17 g/a
z74-25T. Dizz7/de

qAAeqLLLq Lq qAAAAAAAAqAALLLLLLS LLq qAATLqLLS Lqq qeAeAATT
V్క జాడొr/y2 డాక్కొ تھیعے یہ 07حملے "بھتیحے بہتر
போடுவது ஏன்?
ங் கூப்பியும், சாஷடாங்கமாகவும் விழுந்து
S.
தலையிலும், நெற்றியிலும் இரு கரங்களின் லும் மாறு காதுகளைப் பிடித்துக்கொண்டு
இதுவே விநாயகப் பெருமானுக்குப் பிடித்த
தட்டிக் கொள்வதும் மூலாதாரத்தில் பாம்பு சக்தியைத் தட்டி எழுப்புகிறது. இதனால்
அங்கே உள்ள அமிர்த கலசம் மேலே
}தும் பரவுகிறது.
ழச்சியும் தியானத்திற்கு ஏற்ற ஒருமைப்பாடும்
ளூம் ஒன்று சேருகின்றன. எனவே அங்கு ) மாறுதல்களை உண்டாக்கும்.
ாட்டுவதே தோப்புக்கரணம் போடுவதாகும். அகங்காரம் என்ற நான்கும் சேர்ந்ததாகும்.
சொல்லுவார்கள். கை, கால், கண், மூக்கு
இரண்டு வகைக் கரணங்களை அடக்கி
களும் செயலற்றுப் போய் இறைவனிடம்
ப்புக்கரணம் என்பதாகும்.

Page 127
உருத்திரா
வந்தவாசி அ.
ஐந்தெழுத்து உயிர், வெண்ணிறு உடலாம், என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. திருவைந்தெழுத் மூன்றும் சைவ சமயச் சின்னங்களாம். தி திருவெண்ணிறு அணிதலை உடலாகவும்,
கொண்டு ஒழுகுவது சைவ சமய மரபாம்.
இறைவனை வழிபடக் கோயிலுக்குச் செ உருத்திராக்கம் அணிந்துகொண்டு செல்ல உருத்திரனின் கண்ணிரிலிருந்து உண்டான கொடிய பேய், பூதம், பிசாசு முதலிய கெட் நமது முன்னோர்கள் உருத்திராக்க மணில் கழுத்தில் கட்டினர். ‘இலங்கு மாமணி உ
எயிற்று வெம்பூதங்கள் மேவா’ என்பது உ
எனவே திருநீற்றோடு உருத்திராக்கம் அணிந்து தரும். திரிபுரம் அழித்தபோது இறைவனின் விழ அதனின்றும் உண்டான மரங்களினின்று இது பல முகங்களைக் கொண்டது. இவ சிறந்தது. உருத்திராக்கத்திற்கு அக்கமாலை சிவ சின்னங்களில் ஒன்றாகிய உருத் எண்ணிக்கைகளில் கோர்த்து அணிதல்
மாலையாகவும் பயன்படுகிறது.
i
i
இந்தியா, நேபாளம், ஜாவா, பாலித்தீவக
s
i
உருத்திராக்க மரங்கள் வளர்கின்றன. 90
இந்தியாவில் மட்டும் 25 வகையான மரங்க
மத்தியப் பிரதேசம், மும்பை முதலிய மாநி மிகச் சிறந்ததுமான விதைகள் தருகின்ற இ இயற்கையாகவே உருத்திராக்கத்தின் மத்திய இல்லாதவைகளுக்குச் செயற்கைத் துளை
ஒரு முகம் முதல் பதினாறு முகம் வரைய தவத்திரு ஆறமுக நாவலர் அவர்கள் தமது அவற்றுள் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, மற்று உடையவை அபூர்வமானவை.

SMTATLqSAAAAAA AAAAS MA ATLqSAqAAA AAAA AAAA MLqqSAALAAA AAAASM AALqSqAAA AMS Mh ALTLqSAAAAAA AAAAS MA ALq
eqeqii iOeeLLSOkSeqLii iieeiLSSSkSeqqii i iO BSBeii i eqLiLSDBeB eqiiie eqLiLB eiLii ie ii
க்க மகிமை
வே. முனுசாமி
ஆர்ந்த உடை முத்து சிவமணியாம் முன் து, திருவெண்ணிறு, உருத்திராக்கம் என்னும் ரு ஐந்தெழுத்து ஒதுதலை உயிராகவும், உருத்திராக்கம் பூண்பதை உடையாகவும்
சல்லும்போது திருநீறணிந்து செல்வதோடு வேண்டும். அது முழுப் பலனையும் தரும். து உருத்திராக்கம். இதனை அணிபவரைக் டவைகள் அணுகமாட்டா. இதன் பொருட்டே யைக் கயிற்றில் கோர்த்து குழந்தைகளின் உருத்திராக்கம் ஒன்று அணியில் விலங்கு
பதேச காண்டம்.
து கோயிலுக்குச் செல்வது முழுப் பலனையும் கண்களிலிருந்து ஆனந்த அமிர்தம் பூமியில் ம் கிடைத்த விதைகளே உருத்திராக்கமாகும். பற்றுள் ஏகமுக (ஒருமுக) உருத்திராக்கம் , திருக் கண்மணி என்றும் பெயர்கள் உண்டு. திராக்க மணிகளை 27, 54, 108 என்ற
நல்லது. உருத்திராக்க மாலை செப
ள், ஆஸ்திரேலியா முதலிய இடங்களில் வகைகளுக்கு மேல் இம்மரங்கள் உள்ளன. ள் உள்ளன. பீகார், வங்காளம், அஸ்ஸாம், லங்களில் வளர்கின்றன. முதல் தரமானதும் ன மரங்கள் நேபாளத்தில் காணப்படுகின்றன. பில் துவாரங்கள் காணப்படுகின்றன. அவ்வாறு
போடுகிறார்கள்.
பிலான உருத்திராக்கங்கள் உள்ளன என்று சைவ வினாவிடை நூலில் கூறுகிறார்கள்.
ம் பன்னிரண்டுக்கு மேற்பட்ட முகங்களை
0ASAMAAA AAAASAAhA ML MLASAAA AMASAM MS MTASAAA AMA MM MTLSLM0MAA AMA ALAL TASA AAAS AMALSALAaALAA ATASAS d WWWS"d"-" som WWW k"Wo WYd Wv nords sY Vens wre I"
4 رنگ میبیسی
T్చనాల
i
i

Page 128
நற்காரியங்கள் செய்யும் போது உருத்திர தரிசித்த பின் தொடங்கினாலும் எடுத்த கார் புண்ணியமும் பலனும் பெருமடங்காகும்.
நற்காரியத்தைத் தொடங்கினால் அக்காரி உருத்திராக்கத்தை மாலையாக அணிந்து ே அணுகா. மேலும் 2000 கோதானப் பலன்க கோதானப் பலன்களும், சிகையில் அணிந்த பெறலாம் என்று காலாக்கினி ருத்திரர் கூறி
'சித்தமிலரேனும் மிறைசீர் மணி தரித்தால் மு என்னும் பிரமோத்ர காண்டக் கூற்றின் மூலம் ( அணிந்தவர் சீவன் முத்தராவார் என்பதை ஆ
மீண்டும் கருவுட் புகாமல் பிறப்பறுத்து இறைவ அவசியம் உருத்திராக்கம் அணியவேண்டும்.
உருத்திராக்கத்தைக் குடுமியிலும், பூணுால தோள், முன்கை, மார்பு, தலைமாலை ஆக தக்க அளவில் கோர்த்து அணியலாம். என துறவி முதல் சிறுவ சிறுமியர் வரை அ சிவபுண்ணியம் பெற்று இகபர செளபாக்கிய
பிறைச் ச
ஈசன் ஒரு பிறைச் சந்திரனைத்
ஆறுமுகன் தனது ஆறு முகங்களிலு ஆறு பிறை நிலவுகளைத் தரித்தி என்று கந்தர் கலிவெண்பாவில் கும்
 
 

**学総学考学>>*学、デ沈*学か>>*、**学が>。
க்கத்தைத் தரிசிக்க நேரிடினும் அல்லது யம் இனிது நிறைவேறும். அக்காரியத்தின் இதனைக் கரங்களினால் தொட்டுவிட்டு பம் வெற்றியான அனுகூலத்தைத் தரும். காள்பவரை எவ்விதமான தொல்லைகளும் t: i கிட்டும். காதுகளில் அணிந்தால் 16000 ால் எண்ணற்ற கோதானப் பலன்களையும் பதாக ஜபாலோபநிஷத் கூறுகிறது.
மத்தராவரென்று மறைமுற்றுமுரை செய்யும்’ Tப்படிப் பட்டவராக இருப்பினும் அக்குமாலை அறிய முடிகிறது.
ன் திருவடிப் பேற்றினை அடைய விழைவோர்
t லுெம் ஒருமணி வீதமும், காது, கழுத்து, கிய இடங்களில் அவ்வவ் இடங்களுக்குத் வே அர்ச்சகர் முதல் அடியார்கள் வரை, 1னைவரும் உருத்திராக்கத்தை அணிந்து : ங்களைப் பெற்றுய்வோமாக.
一米
A ந்திரனர் 粉 தான் அணிந்துள்ளார். ஆனால் லும் திருநீறு அணிந்துள்ள அழகு நப்பது போல் காட்சியளிக்கிறது ரகுருபரர் பாடியுள்ளார். 粉
e
ဒွိစ္ကို င္ငံမ္ဗိဇ္ဇီ >>**>>>**>>**>>**స్సా>**ష్ట్రాక్స్టి క్లిక్స్టి

Page 129
==*i_ * في تليق = س = التي = r_T += "ٹی" I = آئF. F_r#--==Ti ... التي تقع شمالية التي قد "كريم مع تقليلة
శిక్*#:ళీళీక ####
கும்பாபிஷேக கிரியை
க. தில்லையம்பலம்,
களபூமி, !
ஆலயம் என்பது இறைவன் தங்குமிடம் நேராகக் காணமுடியாது. ஆகவே பே வழிபாட்டிலே இறைவனை வழிபடலாமென
வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அவை ! உலோகங்களினாலும் செய்யப்பட்ட விக்
*
மூலத்தில் வைத்து வழிபடலாம் என்பது ஆ கருங்கல் விக்கிரகங்களே விஷேஷ ம சிவாச்சாரியார்கள் செய்யும் அபிஷே கருங்கல்லிலே ஊறி விக்கிரகத்தின் அடியி சேர்மின்றன. அத்துடன் கருங்கல்லில் ஆகர் கூடுதலாக உள்ளது. அதிலிருந்து இறைவன் அணுக்கிரகம் செய்கின்றார்.
மேலும் சிவாச்சாரியர்கள் சொல்லுகின்ற ே கருங்கல் இழுத்துக் கிரகித்து இயந்திரத்திற்: இறைவடிவாகி கருங்கல் முலம் மக்களுக்கு
விக்கிரகத்தை ஆதிமூலத்தில் வைத்துப் பி
உலோகங்களினால் வார்க்கப்பட்ட விக்கிர மந்திர ஒலியைக் கிரகிக்கவோ கூடிய சக்த வெளிப் பார்வையாகப் பார்த்து வழிபடுை பிரதியை சொருபமாக இயந்திரங்கள் மூ அவற்றையும் வழிபடலாம் என்பது விதியா
கும்பாபிஷேகம்
இதனைக் கும்பாபிஷேகம், குடமுழுக்கு, ! சொல்லப்படும். கும்பாபிஷேகம் ஆவர்த்தன் புனராவர்த்தனப் பிரதிஷ்டை, அந்தரிகட் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
1 ஆவர்த்தனப் பிரதிஷ்டை - கோயி
கட்டிப் பிரதிஷ்டிப்பது
2,
அனாவர்த்தனப் பிரதிஷ்டை - கே. நாட்களுக்குப் பூசை இல்லாமல் முL செய்து பிரதிஷ்டிப்பது.
స్టేజ్ఞకళకళsశక さリー
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qq SLAS AeS A AAAL LTeSAAAAAAS AAAAA AA LL L AAAS AATS A S A SLLAL eAASAAAAAAA AAAA ATA L L L AAASAALAA eA ALALLS
a
பகளும் விளக்கமும்
ஓய்வு பெற்ற அதிபர் காரைநகர்
இறைவனை நாம் நேர்
தாவிகள் உருவ ஆகமங்கள் மூலம் கருங்கல்லினாலும், கிரகங்களை ஆதி Lம மரபு. இதிலும் ானது. ஏனெனில் TILL Gĩ fill 5ňSCIT LÊ லுள்ள இயந்திரத்தில் ண சக்தியும் (ஈர்ப்புப் பக்தி) குளிர்ச்சி அடைந்து மக்களுக்கு வேண்டியபடி
வத மந்திரங்களின் ஒசைகள் யாவற்றையும் குக் கொடுக்கிறது. இதன்படி அந்த இயந்திரம் அணுக்கிரகம் பெய்கின்றது. ஆகவே கருங்கல் ரதிஷ்டை செய்ய வேண்டுமென்பது விதி.
கங்களுக்கு அபிஷேக நீரை இழுக்கவோ, தி குறைவு. ஆனால் அந்த விக்கிரகங்களை பதற்கு சிவாச்சாரியார்கள் மூலமூர்த்தியின் லம் ஆக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள். ஆகவே
கும்.
டநன்னீராட்டு, அல்லது பெருஞ்சாந்தி என்று ப் பிரதிஷ்டை, அனாவர்த்தனப் பிரதிஷ்டை, | || T.J.516, 60)|- GIGOT ||5||63 J, 6216) Hi||ITT5
ல் இல்லாத ஊரில் புதிதாகக் கோயில்
ாயில் இருந்தும், பூசை செய்தும் அனேக டப்பட்டிருந்து பின்னர் கோயிலைத் துப்பரவு
B)

Page 130
i
s
s
s
s
qqq qq qAeAAqqLLS Lq qAA qqLS qqqi qAAAAAAAALLLLLLL qqqq qAeAAATLSq qqeL qMAAqqLqqS qqqL S JJM MAeeuSJSMA AeeBueMMMTSMM MhS0YezMSMSM MhAezeMMSSLSM MSMeSMYJSMSSM MhMeezS
3. புனராவர்த்தனப் பிரதிஷ்டை - கே போது கட்டிடத்தில் வெடிப்பு, உடைவு, அ ஏற்பட்டால் அவைகளைத் திருத்திப் பி
4. அந்தரீகப் பிரதிஷ்டை - ஆலயத்தில்
உட்பிரவேசித்தால், நாய் உட்சென்றால் இது. இதற்கு நாள் பார்க்க வேண்டியதில் நல்ல நாள் பார்த்து செய்ய வேண் வேண்டியதன் முறை.
இதைத் தவிர்த்துப் பிரதிட்டை செய்யப்பட்டிருந் கும்பாபிஷேகம் செய்யப்படவேண்டியது ஆக
அதுவும் நடைபெறாவிட்டால் விக்கிரகத்தில் இருக்கும் தலவிருட்சத்திலிருந்து மக்களுக்கு
அதிலும் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறாவிட்டால் மக்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்யும். அதிலும் வடிவாக ஆகாயத்திற்கு மேலாகச் சென்று கூறுகின்றன. ஆகவே பன்னிரண்டு வரு நடைபெறவேண்டும்.
இறைவனை உருவ வழிபாட்டிலும் வணங்கல உருவில்லாமல் வணங்குவது கிருகஸ்தர்களு அது பொருந்தும். ஏனெனில் கிருகஸ்தர்கள் நான்கு பதங்களில் கிரியை நெறியில் நிற்பவ தியானத்தில் ஈடுபடுபவர்கள். அவர்கள் பத் தாங்கள் வழிபடும் தெய்வத்தின் உருவத் கண்ணுக்கு முன்னே நிலைநிறுத்தி மூ கிருகஸ்தர்களுக்குப் பொருந்தாது. கிருகஸ் நல்லது.
உருவ வழிபாட்டில் கும்பிடுவதானால் சிவாச் அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் எனப்படும் பஞ ஒன்று சேர்த்து அதைக் கும்பத்தில் ஒடுக்கிப் கல் விக்கிரகத்தில் தொண்ணுாற்றாறு தத்து இறையருளாக உண்டாக்க வேண்டும். இதுே
கும்பாபிஷேகம் அறுபத்துநான்கு அம்சங்களை அம்சங்களுக்கு விளக்கம் பின்வருமாறு:
கர்மாரம்பம் - கும்பாபிஷேகக் கிரியைகளை
ஆசாரியாவர்ணம் - நிர்வாகஸ்தர் கும்பாட குருவைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

ாயிலில் பூசை நடந்து கொண்டிருக்கும் அஷ்டபந்தனம் பழுதடைதல் போன்றவைகள் ரதிஷ்டிப்பது.
மரணம் ஏற்பட்டால், ஆசூசம் உள்ளவர்கள் b உடனுக்குடன் செய்யவேண்டிய கிரியை லை. ஆனால், மற்றைய பிரதிஷ்டைகளுக்கு ாடும். இதுதான் கும்பாபிஷேகம் செய்ய
3தால் பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுறை கமங்களில் கட்டாயப் படுத்தப்பட்டுள்ளது.
) இருக்கின்ற இறையருள் ஆலயத்தினுள் மூன்று வருட காலம் அனுக்கிரகம் செய்யும். ஆகாயத்தில் கிச்சிலிப் பட்சியாக இருந்து
கும்பாபிஷேகம் நடைபெறாவிட்டால் சோதி துவிடும் என்று ஆகமங்கள் வலியுறுத்திக் டங்களுக்கு ஒருமுறை கும்பாபிஷேகம்
ாம். உருவில்லாமலும் வணங்கலாம். ஆனால் நக்குப் பொருந்தாது. யோகிகளுக்குத் தான்
சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் ஆகிய ர்கள். யோகிகள் உலகப் பற்றை வெறுத்து மாசனத்தில் இருந்து சின் முத்திரையோடு தை மூக்கு நுனியைப் பார்த்த வண்ணம் லத்தைப் பார்த்தும் வழிபடுவர். இது தர்கள் ஆலயத்தில் வணக்கம் செய்வதே
சாரியார்கள் வேத மந்திரங்களால் பிருதுவி, ந்ச பூதங்களையும் அக்கினிக் குண்டத்தில் பின் அந்தச் சக்தியை மூலத்தில் இருக்கின்ற வங்கள் மூலம் கும்ப ஜலத்தைச் சொரிந்து வே கும்பாபிஷேகமாகும்.
க் கொண்டுள்ளது. அவைகளில் முக்கியமான
ாத் தொடங்குவதற்கு ஆயத்தம் செய்தல்.
பிஷேகம் செய்வதற்குத் தகுதியான ஒரு

Page 131
LLSAAAA AT AALqLSMAAA AAAA AhM AALMqeSAAAAAA AAAA AMAT qSAAA AhA hALALqASA J 7بر سے MW2 VN STS-a wyw r"> w్నగా ཐོས་པ་ དང་ དང་ དབང་དུ་ཁོང་་གང་ཟ ང་༽ ཅ t్ననా 'x འབཟ ང་་
g2و
அனுக்ஞை - குருவானவர் உரிய தேவர்களி நடைபெறுவதற்கு அனுக்கிரகிக்குமாறு அணு இடையூறு வராவண்ணம் பாதுகாக்க வேண்
கிராம சாந்தி - கோயிலுக்குப் பின்புறமா இராட்சதர், பிரமாட்சதர், பசாசு ஆகியவ விளைவிக்காமல் அகன்று நிற்கும்படி செய
பிரவேச பலி - ஒன்பது சந்திகளிலும் உ6 ஆலயத்திற்கு அப்புறமாக நிற்கும்படி காவ
i
கணபதி ஹோமம் - எந்தக் காரியங்கள்
செய்வது வழக்கம். அதுபோல் கும்பாபிஷே வணங்குதல்.
ரக்ஷோக்ந ஹோமம் - ஆலய வைரவை
இ வாஸ்துசாந்தி - அசத்பாவமுள்ள பூமியை
உண்டாகும்படி செய்தல்.
நவக்கிரகமகம் - நாட்டில் அதிக மழை,
i
i
இ திஸா ஹோமம் - திக்குப் பாலகரை ஒன்பது
பாதுகாக்கும்படி செய்தல்.
ஸாந்தி ஹோமம் - சிற்பாச்சாரி உட்பட இ ! நீக்கும்படி செய்தல்.
ஸங்கிதா ஹோமம் - ஆலய ஆதிமூலத்
80
ஸலாதி வாசம் - விக்கிரகங்களை நா அமிழ்த்துதல். * தானியாதி வாசம் - நாட்டில் விளைவு
நவலோன் மீவனம் - விக்கிரகங்களுக்கு
(கண் திறத்தல்).
கிராமப் பிரதட்சணம் - மக்கள் விக்
:
செய்தல.
i
கலாகர்ஸணம் - பாலஸ்தாபனம் செய்திரு கும்பத்தில் சேர்த்தல்.
盔 கடஸ்தாபனம் - சிவகலசம் பதினாறு படி இ. நதிகளிலிருந்து நீர் நிறையச் செய்து மந்
స్తో
家。潔、玄ー会全然ー終学燃やー。全然ー。全燃ー。全然ー。
(13

a 27le a a
EE ET LLLLLL LSSSAAAAS hAE ET LL0SAA0AS TAES ET LLqaSYA0AS TES ET LSLLqaSLALA TES TT LLLLLLLLS AAALAq TTS SS
BueeL Lieeeqe LqSYLeBe eiLie eLqYLeeeL iAe eeeeLS eBu ei ieeLqLu eeeiL ie eqeLSLBe eiieeqLLLL
டம் செய்யப்போகும் கிரியைகள் குறைவின்றி றுமதி பெறுவதுடன், கிராமத்திற்கும் எவ்வித ாடும் என்று வணங்கி வரம் பெறுதல்
5 உள்ள வீதியில் பந்தல் போட்டு அசுரர்,
ர்களைக் கும்பாபிஷேகத்திற்கு இடையூறு பதல்
ஸ்ள திக்குப் பாலகரை துஷ்ட தேவதைகள் ல் வைத்தல்.
செய்யும் போதும் பிள்ளையாரை வணங்கிச்
கத்திற்கு இடையூறு வராமல் பாதுகாக்கும்படி
ர முன்னிறுத்திச் செய்யப்படும் கிரியை.
வாஸ்து பிரம்மாவின் மூச்சினால் சத்பாவம்
வைசூரி, யுத்தம் உண்டாகாமல் செய்தல்.
திசைகளிலும் நின்று மாதக் கிரியைகளைப்
தர வேலைக்காரர்களின் குற்றம் குறைகளை
தைச் சுத்தம் செய்தல்.
ட்டில் நல்ல மழை பெய்வதற்காக நீரில்
பெருகுவதற்காகச் செய்யப்படுதல்.
ப் பளிம ரேகை தங்க ஊசியால் கீறுதல்
கிரக ரூபத்தைப் பார்த்துப் பக்தி ஏற்படச்
நக்கும் மூர்த்தியிலிருந்து இறை சக்தியைக்
கொள்ளக்கூடிய கங்கை முதலிய புண்ணிய திர பூர்வமாக ஆயத்தம் செய்தல்.
s
È

Page 132
தி
弧
;
:
يختحته جل جع grడా"
LLLLS qqq qeAASLqLL S qqq qMAeSSqLLL Le qMeAA AqLLLS Lq qeeALLLS Lq qeAeAeSLLLSLLSLAe S SEM AAeJuBB MeSMSM AAeB zSES M AAeSeeeSzJJMM SJeu eLSMM S00eSS SeLMSM AAMe Sez
யாகசாலைப் பிரவேசம் - பிரதான கும்பங்கை பரிவார மூர்த்திகள் கும்பங்களையும் யாகச
மிருத் சங்கிரகணம் - விளைவு பூமியில் நவதானியங்களைப் பசுப்பாலில் கழுவி மை இந்த முளையின்படி கும்பாபிஷேக விளை
இயந்திர பூசை - பிம்பத்தின் கீழ் வைக்க வில்வப் பத்திரத்தினால் 1008 சகஸ்ரநாமா
விசேட சந்தி - குருமார் எல்லோரும் ஒரு வந்தனம் செய்தல்.
பேரிதாடனம் - தேவர்களை யாகசாலை வாத்திய கோசம் எழுப்புதல்.
இவை போன்ற இன்னும் பல கிரியைகள் காலங்களில் நேரில் சென்று அறிந்து கொ
ஓம் நமசிவாய! ஒ
ODgOiiDiOEiiDDDmsDeDi
CWith (Best Cor
3S Distributions
DistriboutOrS fOr N ReCkitt BenCk
Mo. 1 1 1 & 113, Colombo - 1
É-maill: distibutia Tel/Far +946-11-2436

qqeALqLLL LLqAe qeLeqLL S qeALLSqALLSLLe qeSSqqqLLLL LLA qqALLLS L qeAALS 8ܝܠܸܗܫ ܘ
Vዕ‛ም ←ሪፖ፴ፓመ” መዕ‛g ←መ`∂ጻፓመፓመ ዕ‛g ←ሣሪፖ`ምw ̆aሠ መፈ'ሠ ←ሪፖ` Ó 7g? ‐aす減ママgg °a下? * så
ளையும், அட்டவித்யேஸ்வர கும்பங்களையும், ! Fாலையில் சேர்த்தல்.
) மண் எடுத்து வந்து முளைக்கக்கூடிய
ன்ணோடு சேர்த்து முளைக்கும்படி செய்தல், ! வுகளை அறியமுடியும்
கப்படும் இயந்திரத்தை அபிஷேகம் செய்து ர்ச்சனை செய்தல்.
மித்து தேவர்கள் மகிழும்படியாக சந்தியா !
யில் இருக்கும் கும்பங்களில் அமரும்படி
இருக்கின்றன. இவைகளைக் கும்பாபிஷேக இ
ள்ளுதல் நலம்.
}ம் நாராயண நம!
DiiiigDgDDDeKBDDmDDgDDDDDSDDiSBKgDDSDDDSggzS S
!?
mptiments from
(Private) Limited
TWU) LLC
(ESTLE LANKALTD. kiser Lanka Ltd.
Old Moor Street, 2, Sri Lanka.
ms3sGyahoo.com 160, +94-11-2336125 懿
تجھنجھنگ بھگ ہاrبجج پیچھٹچچھینچھحججیینی چھ$ججپونچھٹچچچینی چچھٹچ S Ae0eSYTe LM AMAL ASAe0JzYLzeSLLLL eeeL eAeAeSYDz L ALEA TeS0SSLYLT MLM TAMeSY 枋懿 **

Page 133
瞄
t
-iE 2 li"-r i "„', _పోآg=_Teq .F===g == "#" =ې اتيايي =- گيا *ఇళ్యీక్తిస్#################
பாரதி சுட்டும்
முனைவர் நிர் பேராசிரியை, செந்தம
இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற மக பாடல்களில் உலகியலும் அருளியலும் எ புரியும். பேராசிரியர் ம. ரா. போ, குருசாமி 'பாரதத்தின் பழமையுரிமைச் செல்வமான அ தற்கால உரிமை நாட்டப் போரினை அவா6 இதுவே பாரதியாரில் இணைந்து பிணைந் (பாரதி பாடல்கள் - ஆய்வுப் பதிப்பு, முன் இதனைப் பாரதியின் ஆறு துணை' என்னும் பாடல் வழியே பாண்போம்,
சக்திதாசனர்
உலகளாவிய பார்வை படைத்த தமிழ்க்கவி சக்திதாசன்' என்றும் அழைத்துக் கொண்ட பாட்டி அத்தை போன்ற பெண்களின் அரண் பெண் காட்டிய பரிவு, இளம் வயதில் திரும அன்பு, அரசியல் உலகில், "தேச பக்திே பொழுதில் உணர்த்திய நிவேதிதை அம் இணைந்து, பாரதியாரை "சக்தி தாசனாக 'பராசக்தி', 'சிவசக்தி' என்றெல்லாம் சக் "ஆறுதுணை' என்னும் தலைப்பில் அவர் பாடியுள்ளார்
'ஓம்சக்தி ஓம்சக்திஓம் - பராசக்தி ஓம்சக்தி ஓம்சக்திஓம் ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி - ஓம்சக ஓம்சக்தி ஓம்சக்தி ஓம்’
எனத் தொடங்கும் இப்பாடலில் பாரதியார் கண்ணன், திருமகள் ஆகிய ஆறு கடவுள
தோத்திரப் பாடல் போல் தோன்றும் இப்பாடல் வாழ்க்கையின் முழுமையையும் எடுத்துக்
1. கணபதிராயனர்
எந்தச் செயலைச் செய்வதாக இருந்தாலும் தமிழரின் மரபு அதை அடியொற்றி,
கணபதிராயன் அவனிரு காை குனம் உயர்ந்திடவே விடுதை
(132
 
 
 
 

*
ஆறு துணை
ர்மலா மோகனர் சீழ்க் கல்லுாரி, மதுரை
ாகவி பாரதியார். அவரது 演 கைகோர்த்துக் களிநடம் இயில்
குறிப்பிடுவது போல் ஆன்மீகம், பாரதத்தின்
■ s
வி நின்ற லெளகீகம்: த ஆளுமையாகும்' | 1 ܠܡܐܬܐ ܀ ன்னுரை, L, XXVi). |, 2 அவரது முத்திரைப்
W | W
பாரதியார் தம்மை ஷெல்லிதாசன்' என்றும், ! வர். ஐந்து வயதில் தாயை இழந்த ஏக்கம், ! பணைப்பு, ஒன்பது வயதில் தாம் காதலித்த 1ணம் ஆக, மனைவி செல்லம்மா செலுத்திய ய தெய்வீக பக்தி' என்பதை ஒரு நொடிப் மையாரின் வழிகாட்டல் ஆகிய அனைத்தும் மாற்றியது. இதன் விளைவாய் 'மஹாசக்தி, தியைப் போற்றி வழிபடுகின்றார் பாரதியார். அழகிய தோத்திரப் பாடல் ஒன்றையும்
ந்தி
கணபதி, பராசக்தி, முருகன், கலைமகள், ரைத் துதிக்கின்றார்
ல் மந்திர மொழிதனைத் தன்னகத்தேகொண்டு காட்ட வல்லதாய் அமைந்துள்ளது.
胃
பிள்ளையார் சுழி போட்டுத் தொடங்குவது
லட் பிடித்திடுவோம் ல கூடி அகிழ்ந்திடவே
ܗ
auآئل !==g=" r ---- == ""; F=5 | -- sis

Page 134
i
i
i Σ
g
i
S
s
R
ՏSS.
i
;
* జప్త *エrg
?=み☆す* 2/gーみで高
qq qAAAAAAAAqqLqLq qq qAATqMqqi qqqq qqqAATqLMM qqq Lqi qeAATqLqqLiq qAeATLzLqqq ALAA AAJBuDBBSzeSJ MMA A AAJe0 LLeLSJ EEA AeHue YSE MM AAekBu SJJSEEA AALeSezLESMEA AAJuz
எனத் தொடங்குகின்றார் பாரதியார். அவர் ச இரண்டு. 1. குணம் உயர்ந்திட 2. விடுத6ை
மனிதன் மனிதனாக வாழ - வையத்துள் வா குணம் பேசிக் குலம் பேசி, மணம் பேசி (
‘குகனொடும் ஐவர் ஆனோம் மகனொடும் அறுவர் ஆனோம்; அகன்அமர் காதல் ஐய! நின்ெ புகல் அருங் கானம் தந்து, புதி
(வி
என்று இராமன் காட்டிய உலக சகோதரத் வா’ என்று பகைவனுக்கும் அருள் செய்த தேவையானவை என்பதை உணர்த்தவே பாரதியார்.
‘விடுதலை கூடி மகிழ்ந்திட’ என்று பாரதியார் கிடக்கும் இந்திய நாட்டின் அரசியல் விடுத என்னும் சிலையை மாற்றிடும் சமூக விடுதை ஆகியனவும் ஆகும். நாடும் வீடும் நலம் பெ எனப் பாடுகிறார் பாரதியார்.
2. பராசக்தி
‘சொல்லுக் கடங்காவே பராசக் வல்லமை தந்திடுவாள் பராசக்
என்பது இப்பாடலில் இரண்டாவதாக அமை ஆக்குபவளும் பெண், தீமையை அழிப்பவளு பெண்ணாலே, அழிவதும் பெண்ணாலே வழங்கி வருகிறது. ‘நல்லவனாக மட்டு இருக்கவேண்டும்’ என்று தம் படைப்பொன்றி துவஷ்டரைக் கண்டால் துார விலகிச் செல்லி துார விரட்டும் துணிவும் வேண்டும்; இதை குறிப்பிடுகின்றார் பாரதியார்.
‘பாதகம் செய்பவரைக் கண்ட பயம் கொள்ளலாகாது பாப்பா மோதி மிதித்துவிடு பாப்பா அ முகழ்த்தில் உமிழ்ந்து விடு ப
எனப் பாப்பாப் பாட்டில் பாரதியார் கூறுவ தான, தண்டம் என்னும் நான்கு வகைய வெற்றி பெறப் பராசக்தி துணை நிற்பா ‘நல்லதும் தீயதுஞ் செய்திடும் சக்தி ந( என்றே உலகேழும் அறைந்திடுவாய்’ (ஒம் அவர் எடுத்துக் காட்டுகிறார்.
ky V3 -*3-Sèú
q q AeAAAA qqqAi qqAeAe eeTTqqe qq qAqAAeeAeeqLqiqqi qAAee qq qqLLqqqiAAA
GS AA MAA0Seuu ee J EEEA AALeS uzLe J A AM AA0eSYeS L LALEM ASeAeSYzLSz E

qqAASLLqLL LeLAe qAAAAAAAASLLLAqLqLq Lq qASLLLqALL Lq qAALLLLqLL Lq qAAAAAAAAqLqqqqq S qqq
”ታ። ግö`õኞ ዏ”ፊ'ኟ ←ጋ`õቋ መገJሳ‛g ←ጋ`Óኛy`።ሠገJታ%፡ ←ጋ`ó Zoقحے ب
கணபதிராயனைப் போற்றுவதற்கான காரணம் ல கூடி மகிழ்ந்திட
ழ்வாங்கு வாழத் தேவைப்படுவது நற்குணமே. முடிப்பது நம் தமிழர் பண்பாடு.
xalqa V
ፖፊ'። ←ሪፖ∂
முன்பு, பின்குன்று சூழ்வான் எம்முழை அன்பின்வந்த னொடும் எழுவர் ஆனோம் நல்வரால் பொலிந்தான் நுந்தை”
L60076öt 9160)Ld5(560" | UL6OLD, UT. 143)
துவமும், ‘இன்று போய் போருக்கு நாளை 5 குணமும் தான் இன்றைய உலகிற்குத் t:
குணம் உயர்ந்திடவே’ எனப் பாடுகிறார்
சுட்டிக் காட்டும் விடுதலை - அடிமைப்பட்டுக் லை மட்டும் அன்று, உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் ல; பொருளாதார விடுதலை, பெண் விடுதலை S றக் கணபதிராயன் காலைப் பிடித்திடுவோம் :
t கதி சூரத்தனங்களெல்லாம் தி வாழி என்றே துதிப்போம்’
ந்துள்ள பராசக்தி வழிபாடு ஆகும். நன்மை ! நம் பெண் என்பதை உணர்த்தவே ஆவதும் t:
என்னும் பழமொழி நாட்டு மக்களிடையே ம் வாழ்ந்தால் போதாது; வல்லவனாகவும் ல் குறிப்பிடுவார் மு. வரதராசனார். அதுபோல், பது அல்ல வாழ்க்கை, துஷ்டரைக் கண்டால் நயே ‘சூரத்தனம்’ எனப் பேச்சு வழக்கில்
Ꭲ6NᎧ 3. Sl
வர் TULIT !”
வது மனங்கொள்ளத் தக்கது. சாம, பேத, பான வழிகளையும் கையாண்டு வாழ்வில் S. ள் என ஆழமாக நம்புகின்றார் பாரதியார், ! ல்லதை நமக்கிழைப்பாள், அல்லது நீங்கும் :
சக்தி பா.48) என்று பிறிதொரு பாடலிலும் ဒို့ငှါ
&് ఓస్సా>*******************షాల్డ్ర
...ቸ?ፉÃSmፍዮ{ኌ❖\ ̆ኗ

Page 135
3. வடிவேலன்
‘வெற்றி வடிவேலன் அவன் வ சுற்றி நில்லாதே போ பகையே
என்பது பாரதியார் போற்றும் மூன்றாவது வேல், அகப்பகை, புறப்பகை ஆகிய இர வடிவேலன் கையில் வைத்திருப்பது சக்திே பகையை அழித்தது அவ்வேல், முருகனின் அவன் கையில் உள்ள சக்திவேல்.
முருகன் சூரபதுமனை முற்றிலுமாக அபூ கன்மம், மாயை என்னும் மும்மலங்களை போலவோ, துரியோதனன் போலவோ முற் கடலுக்குள் சென்று மாமரமாக நின்ற அவ ஒன்று கோழியாகவும், மற்றொன்று மயிலா மயிலை ஊர்தியாகவும் கொண்டான் முருகன்
வேல் என்பதே ஞானத்தின் குறியீடாக - அ ‘ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே’ என இன வேல் ஆழ்ந்தும், அகன்றும், நுண்மையும் ெ உள்ள ஆசை, கோபம், களவு முதலான அழித்துவிடும்.
‘பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை
பற்றுக பற்று விடற்கு
என்னும் வள்ளுவர் வாய்மொழிக்கிணங்க எல் துணையாகக் கொள்ள வேண்டுவது முரு உணர்த்துகிறார் பாரதியார்.
4-5, கலைமகள் தாளும் கண்ணன் பா
*தாமரைப் பூவினிலே சுருதியைக் த பூமணித் தாளினையே கண்ணில் ஒற என்பது நான்காவதாக அமைந்த கலைமக
‘பாம்புத் தலைமேலே நடஞ்செய்யும் மாம்பழ வாயினிலே குழலிசை வண் என்பது ஐந்தாவதாக அமைந்த கண்ணன்
கலைமகள் கையில் உள்ள வீணையி புல்லாங்குழலின் நாதமும் ஓர் உண்மை உலகில் மக்களை இசைவிப்பது - இன
ஒன்றிணைந்து இருக்க வேண்டும் என்றால்
ATSqASA JESTMLALqASALqASA ATSTMLALAqTSALAA AAAAASLAM MLALqTeATALALAA JhASLAhA MLALqTATAAA JTASLAS
LSLSeqiLiLi ie eqLSYeeLLL eee eqqLSJSJLii ieO qLSYJqLS ieO eqLSs eeeLLLLL
(13
 

a بر میجیے qA MA MAh MTqSqqAAA AAAAS AT MLALLLS AAAAA ATS MT MALL qAM AS MA MLqLqSSMA ATS A
འགངས ང་ Tako wi' DB eLi LiALLLqL LBe eLi AiLiLSBeiqiA iik LLL MB eqeiL i iqiLSLLM
ரத்தினைப் புகழ்வோம்
துள்ளி வருகுது வேல்’
துணை. வெற்றி வடிவேலன் கையில் உள்ள ண்டினையும் வெல்லும் ஆற்றல் வாய்ந்தது. வல்; ஞானவேல்; வீரவேல். சூரபதுமன் என்னும் ன் வீரத்தினையும் வெற்றியையும் குறிப்பது
ஜிக்கவில்லை; அவனிடம் உள்ள ஆணவம்,
அழித்தார். ஆணவம் கொண்ட இராவணன் றிலுமாக அழிந்து விடவில்லை சூரபதுமன். னை முருகனது வேல் இரு கூறு ஆக்கியது. கவும் மாறியது. கோழியைக் கொடியாகவும், 1. புறப்பகையை வென்றது முருகன் கைவேல்.
றிவை உணர்த்தும் வடிவமாக அமைவதாகும். றவனைத் திருவாசகம் குறிப்பிடுவது போல, காண்டதாக விளங்குவது. மனிதன் மனத்தில் அகப் பேய்களை அறிவு என்னும் ஞானவேல்
அப்பற்றினைப்
லாவகைப் பற்றுக்களினின்றும் விடுபடுவதற்குத் கனின் ஞானவேல் ஆகும் என்பதை இங்கே
தமும்
னியிருந் துரைப்பாள் }றிப் புண்ணியம் எய்திடுவோம்’ ள் துதி.
பாதத்தினைப் புகழ்வோம் மை புகழ்ந்திடுவோம்’
துதி.
ன் நாதமும் கண்ணன் வாயில் உள்ள யைப் புலப்படுத்துகின்றன. பகை நீங்கிய
1ணப்பது இசை. இந்த ஓங்கார நாதத்தில் அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டுவது யாது?
00AS AAAAAS AAA SAL CL 0MSAAA AAA AA SAA CL L0SLAS AAAAA AAAA MLL L0AS AAAAA AAAA MLMLLLLLL LLAAA AAAA S AAA MLA ML LA AT ATLLLLSLLL
Ywgwst 161&<> ŵY ܡ ܒܐܕN ܔrgܘ ܒܗ ܐܫܠ ܡ ܒܗܕܬ̇ ܒܫܓܵܐ
i

Page 136
'பூமணித் தாளினையும், நடஞ்செய்யும் பாதத் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய வழி. இதையே உதவ மாட்டான்' என்னும் பழமொழியும் 6
"நம்பினோர் கெடுவதில்லை நா அம்பிகையைச் சரண்புகுந்தால்
என்று பிறிதொரு பாடலில் பாரதியார் எ சரண் புகுவது ஒன்றே வாழ்வில் அமைதில்
6. திருமகள்
செல்வத் திருமகளைத் திடங்கொண் செல்வமெல்லாம் தருவாள் நமதொளி
என்பது பாரதியார் கூறும் ஆறாவது துணை பணத்தை மட்டும் குறிப்பது அன்று: கல் செல்வங்களையும் - பேறுகளையும் - உன எல்லாம் தருவாள் நமதொளி திக்கனைத் கொண்டு சிந்தனை செய்திடுவோம்' என்பத முன்றையும் ஒன்றினைக்கும் மனத் திட்பத்வி தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாத்தி மொன என்று சிவவாக்கியர் கேட்பது போல் மனம் கன், செவி, வாய், மெய், கண்டம், தோள், கருவியாக்கி மனம் ஒன்றிச் செய்யும் நல்வழிப்படுத்தும் கலையாத கல்வி, குை வளமை, குன்றாத இளமை, கழுபிணி இலா மனைவி (துனை), தவறாத சந்தானம், தளர தடைகள் வராத கொடை, தொலையாத நி துன்பமில்லாத வாழ்வு, இறைவனைப் பற். வகையான பேறுகளையும் நல்கும் என்பது நம்பிக்கை.
அரசியல், சமூக, பொருளாதார விடுதலை ( நாட்டில் மக்கள் யாவரும் கூடி மகிழ்ந்: வாழ்வதற்கும், நல்லவராக மட்டமின்றி வல்: அகப்பகை, புறட்பகை நீங்கி நல்லறிவு பெறுவி சிந்தனை செய்து 16 வகைப் பேறுகளைப் ெ தாள்களைப் பற்றி முத்திநிலை அடைவதற் துணை' என்னும் பாடல் நல்ல வண்ணம்
 

தினையும் பற்றிக் கொள்ளும் சரணாகதியே "அடி உதவுவது போல அண்ணன் நம்பி ாடுத்துரைக்கிறது.
ான்குமறை தீர்ப்பு
அதிகவரம் பெறலாம்."
டுத்துக் காட்டுவது போல், அம்பிகையைச் யைப் பெறும் வழி ஆகும்.
டு சிந்தனை செய்திடுவோம் திக்கனைத்தும் பரவும்"
; திருமகள் துதி செல்வம்' என்னும் சொல் விச் செல்வம் முதலான 16 வகையான ார்த்துவது ஆகும். ஆதனால்தான் "செல்வம் தும் பரவும் என்கிறார் பாரதியார், "திடம் ன் மூலம் எண்ணம், சொல், செயல் என்னும் மத அவர் உணர்த்துகிறார். ‘நட்ட கல்லைத் னமொனவென்று சொல்லு மந்திரம் ஏதடா? ஒன்றாத வழிபாடு வழிபாடே அல்ல. கை, மனம் என அனைத்தையும் சக்தி தனக்கே வழிபாடே - தியானமே - மனிதனை Bயாத வயது, கபடு வராத நட்பு, கன்றாத த உடல், சலியாத மனம், அன்பு அகலாத ாத கீர்த்தி, மாளாத வார்த்தை, தியம், கோணாத கோல், றும் அன்பு ஆகிய 16 பாரதியாரின் ஆழ்ந்த
Pற்றிலுமாக அடைந்த 1. குணம் உயர்ந்து வேராக வாழ்வதற்கும், தற்கும், திடங்கொண்டு பறுவதற்கும், இறைவன் கும் பாரதியாரின் "ஆறு
ழிகாட்டுகின்றது.
மதராகவரி சுப் பரமணிய பாரதரியார்

Page 137
LSAAAALAAAA AE ET LLqzSALASALA AAA M TALLAaSAaALASA TAS ET LqLLqzSTLASAAA JE MT LLTLLAaSAAAA بربرg حصے ع26ے صبر کرو جسے عیشہ W ܠܡ ܒܗܝܟ ܐܠܐ "నా QAN *్నs s్నగా *్చనా SAN శికా చె\s*సకా SAN
d
i
மனமும் இசைப் பேராசிரியர்
நுண் கலைகளுள் முதன்மையாக விள இன்னொலியுடன் (நாதத்துடன்) தொடர்பு இணையும்போது, செவிக்கு இன்பத்தையும் : * உரத்தையும் தந்து, நிறைவாக மனித S செல்கின்றதெனலாம். இக்கலை எல்லா நாட்டு
படியான நியதிகளைக் கொண்டு வளர்ந்த
பொதுவாக இசையில் காணப்படும் ஏழிசை அ பொதுவானவையாகும். இப்பரந்த உலகம் ஒ வருவது கண்கூடு. இவ்வாறே இசையும்
விளங்குவதும் குறிப்படத்தக்கதாகும். இவ்வ மனிதனும், ஓர் ஒழுங்கு நியதியில் கட்டுப் உயர்வதோடு சிறப்பும் அடைகிறது. மேலு!
மகிழும் தன்மையில் இக்கலை அமைந்து
எமது நாட்டு இசை மரபானது மனிதனது ெ இறுதி நிலையுடன் இரண்டறக் கலந்து தாலாட்டுப் பாடலாகத் தொடங்கி நிறைவி
இதற்கிடையேயும் அவனது ஒவ்வொரு நி தி இசையின் தனிச் சிறப்பாகும். பொதுவ மேம்படுத்தும் ஒரு கருவி என்றே கூறல கவர்ந்ததும், அடியார்கள் இசைபாடி நோu ஐந்தறிவிற்குக் குறைந்த விலங்குகளும், இ
மேன்மைக்குக் கிடைக்கப்பெறும் அகச் சான்
;
i
நன்மை பயக்கும் கலை நம் இசைக்கலை
தற்கால உளவியல் அறிஞர்களில் பெரு
நடத்தை பற்றிய அறிவியல் என்பர். எனவே இசைக்கலையையும் நாம் கருதலாம். இதி தேர்ச்சி மட்டுமல்ல. அறிவு வளர்ச்சி, மனவி உள ஒருமைப்பாட்டுத்திறன், பக்தி உண
ஷ் மேலும் இசையைக் கற்பதனால் ஒருவர்க்
ယ္လို႕ போன்றவை ஏற்படுவதுடன் ஒருவரின் உடலி ଝୁର୍ମୂ}; இழித்துக்
இ0 0 TSLTTTSALAAS AhAS MT MLALTAASAAAAAAA AAAASAhT MT qAASAAAAAAA AAAAS MT MALTAASAASA AAAAS نگہبر حیے ع స్ట్రీస్' 窓を学燃やさ窓念さぎやー。全燃や、冬盤やー。 ಶ್ದಿ: 2. 薇 $
(13

எஸ். கே. சிவபாலன்
குவது இசைக் கலையாகும். இக்கலை டையது. இவ் இன்னொலி மொழியோடு 5ருவதோடல்லாமல், உடலுக்கு வலுவையும், னை ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்கும் இட்டுச்
மக்களும், எக்காலத்திலும் ஒப்புக்கொள்ளும்
கலையாகும்.
அமைப்பு முறை எல்லா இசை வகைகளுக்கும் ர் ஒழுங்கு அமைப்பிற்கு உட்பட்டே இயங்கி ஒர் ஒழுங்கு முறையில் அமைக்கப்பட்டு கையில் இசைக் கலையோடு தொடர்புடைய பட்டு வாழும்போது தான் அவனது வாழ்வும் ம் படித்தவரும், பாமரரும் ஒருசேர இரசித்து விளங்குவதும் இதன் மற்றோர் சிறப்பாகும்.
தொடக்க வளர்ச்சியுடன் தொடங்கி அவனது
விளங்குகின்றது. அதாவது, குழந்தையில் ல் ஒப்பாரிப் பாடலாக நிறைவடைகின்றது. கழ்வுகளிலும் இசை ஒன்றி இருப்பதும் நம் ாகவே இசையானது மனித மனநலத்தை ாம். இராவணன் இசைமீட்டி இறைவனைக் ப் தீர்த்து அற்புதங்கள் செய்ததும், மற்றும் சைக்கு மயங்குகின்றன என்பதும் இசையின் றுகளாகும். எனவே மனத்திற்கும், உடலிற்கும்
என்று கூறுவோமெனில் அது மிகையன்று.
ம்பான்மையினர் உளவியல் என்பது மனித மனித நடத்தையை மேம்படுத்தும் சாதனமாக ல் இசை என்பது வெறும் பாடற் பொருளின் |ளர்ச்சி, ஞாபகசக்தி, செயல்திறன் வளர்ச்சி, ர்வு போன்றவற்றுடன் தொடர்படையதாகும். கு அன்பு, அடக்கம், நல்லொழுக்கம், பக்தி
மைப்பிலும், அதாவது முகவசீகரம், கவர்ச்சி

Page 138
i
2
s
;
Հ
s
ANSA 3-42 Z
ya carava aaaavya era
qqATqTALqLqL Lqq qAATLqLq qq qAAAAAAAAqqLqL Lq qAATTqLq qq qAAATLqLq qLq qAAAAAAAAqqLq S LcEEh SJAJeueu eSeSMSME SA0ezSeJ0ME SJzeSeSJSEMAh SSAezSeSJSEE 0SA0eeSeSJEE Ae
போன்றவையும் விருத்தியாகிறது. அல்லாமலு பாடிக்கேட்டால், உள்ளத்திற்கு மன அை
மூச்சுப் பைகள் வலுவடைந்து உடல் நல
குழந்தைகளுக்கு இசை
இயல்பாகவே குழந்தைகள் பிறக்கும் டே காணலாம். குழந்தையைத் தொட்டிலில் தாலாட்டுப் பாடலும் தாயின் வாயிலிருந்து அமைதியுறுவது இயற்கையாகும். மேலும் நல்ல இசை ஒலியை ஏற்படுத்தினால் உட உற்று நோக்குவதை நாம் கவனிக்கலாம். கு உருவாக்குதலே அவர்களை இசையில் நா கேட்கச் செய்வதன் மூலமும், கோயில் வ!
நடத்தி அவற்றில் ஈடுபட வைப்பதும், அவர்
மேலும் விளையாட்டு மூலமும் இசை குழந்தைகளுக்கு மனச்சோர்வு ஏற்படாமல் இதனாலேதான் விளையாட்டுமூலம் இசை க OFMUSICTEACHING)(MONTESORI) இவற்றுடன் இசைக்கோலம், கும்மி, கோலா
இவற்றுள் அடங்கும்.
மனநல வளர்ச்சியில் இசை
மனவிருத்திக்கு இசை ஆற்றும் பங்கை நோ எண்ணப்படுகிறது. ஒருவர் இசையைக் கற்கும் அவரின் முழு ஆழுமையும் வளர்கிறது. டே சிந்திக்கும் திறனும் பெருகுகிறது. கற்ப கடைப்பிடிக்கும் பயிற்சி ஏற்படுகின்றது. L நீங்கி மேலும் புத்துணர்ச்சியுடன் பாடங்க தன்னம்பிக்கை உண்டாகிறது. மேலும் அறி இசை ஓர் உந்து சக்தியாக விளங்குகி போன்ற விஞ்ஞானிகள் இசைக்கலைஞர்க
சான்றுகளாகும்.
மேலும் இசையின் மூலம் மனவளர்ச்சி குன்றி மனவளர்ச்சி குன்றியவர்களுக்காக நடத்தப்ெ
qqqqqLqLLLq qAAAT q qeAeq qAATLq qLiA qAATLqLqqqiq qAAAAAAAAqqLqqiqqATqLqq qAAAAAAAA
AY L E EEA AAL0S BzzSLJ EE AA0eSTLSeSL A MAeSYL

ܡܣܒܢ
LLALLSLLLAqq qAALLeqALLLLL S Lq qAALLqLLS Lq qASTTqAMLL qq qALALLqLq S qqqq qAALLLLAL Vyz =జొgar/y2 లాసాhar/y2 డాడ్కాherzz ఆడా ምታ'g ←á`õ፲ 7تمتع به -
Iம் துாய அறிவியலோடு இசையைப் பயின்று, மதியையும், மன அறிவையும் தருவதுடன்,
b பெருகவும் வழிவகுக்கின்றதெனலாம்.
ாது ஓர் இசைச் சூழல் உருவாகுவதைக் இட்டு ஆட்டும் போதே இயற்கையாக ஒரு
பிறக்கும். இப்பாடலைக் கேட்ட குழந்தை இயல்பாகவே குழந்தை அழும்போது நாம் னே குழந்தை அழுகைச் சத்தத்தை நிறுத்தி ழந்தைகளுக்கு நல்ல இசைச் சூழ்நிலையை ட்டம் கொள்ளச் செய்யும். நல்ல இசையைக் மிபாட்டுடன் வீட்டில் பஜனை போன்றவற்றை
5ளுக்கு இசை ஆர்வம் ஏற்பட வழிவகுக்கும்.
கற்பித்தல் நல்ல பலனை அளிக்கும். இருப்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த வழியாகும். is gig56) (p60m (PLAY WAY METHODS அமைப்பிலும் ஏறகப்பட்டுக் கற்பிக்கப்படுகிறது.
ட்டம், பின்னல் கோலாட்டம் போன்றவையும்
S二学 S
w
க்கும் போது இசை இங்கு ஒரு மருந்தாகவே போது ஐம்புலனறிவு விரிவடைகிறது. இதனால் லும் உற்றுநோக்கும் தன்மையும், ஆழ்ந்து |னா சக்தி வளர்கிறது. பொறுமையைக் த்தகப் படிப்பினால் ஏற்படும் மனச்சோர்வு t ளைப் பயில வழிவகுக்கின்றது. இதனால் வியல் பாடங்களைக் கற்றுத் தேறுவதற்கும் iறது எனலாம். நியூற்றன், ஆர்க்கிமிடிஸ் ளாக விளங்கியமையும் இதற்குத் தக்க
挺, பவர்களையும் மேம்படுத்தலாம். தற்காலத்தே 轰 1றும் பள்ளிகளில் தனிப்பாடல், குழுப்பாடல், த் お>み*き、デ学*きが>>*学ぶジ学*学、デ学労学。 వ్లో
፷፪ፈ3 。 ఘీ
3.

Page 139
جمعصویر آلمرو جسم 2
WQ
i
i
i
i
w
i
LAT LLL azALALA ThEES EL L LLLLLLLLSYLASL TAE ETT LLL LLS LAL0ASqL EES ET LL0SYALASL EES ETL LLLLLLLLzALA 2م سمتك DD LeLLLLL LLLL iqLTBe LOeLq LLr HqLB BBe LeeeL LeeeLLL LLLLLLS BD eqeLq AeeeqLquYLDSeqi Be q ܠܟ ܒܐܕܟ
வண்ணம் தீட்டுதல், சித்திரம் வரைதல் போ முதியோர் இல்லங்களிலும் இசை நிகழ்ச்சி
மன அமைதியையும் புத்துணர்ச்சியையும் ஏ
இன்றைய வேகமான உலகில் மாணவர்க சாதனங்கள் பல்கிப் பெருகியுள்ளன. இவற்றுள் இதனால் பாதிக்கப் பட்டவர்கள் மனநிலை
ஆகவும் சமூகத்திற்கு ஒரு சுமையாகக் க வழக்கங்களுக்கு அடிமையானவர்களும் மன (p60m3u86) (MUSICTHERAPY) failif603 இம்முறை நன்கு வளர்ச்சி அடையவில்லை.
மூலம் மக்கள் பயன் பெற வாய்ப்புகள் ஏற்
இசை மருத்துவத்திற்குச் சான்றுகள் நம் நா உள்ளன. இசையின்மூலம் நோய்கள் குை
பெற்றமையும் அவர்கள் பாடிய பாடல்கள்
சங்க இலக்கியங்களிலும் இசையின் மூலம் வழிப்பறிக் கள்வர்களை மயக்கியமையும் குறி குழைத்துச் சாதனையுடன் செயற்பட்டால் எமது இசையானது மனிதனது அன்றாட வ
ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்கும் வழிவகுக்கின்றது
 

SEAT MLTTSLALA AAAAAS AT TLLLLSSLAA TAS T LLLLLLLLYLALASA TT hT MLqSAA JAS AT LLLLSSSA TTS ETMLLLLL L eeLeL ii iq LSLLLBe eLeL iLL LeLSLBDB eieiA ieeLB eeqeLL AeieeLSLBBeqL ieiie eqeLBBu eeqq qiBi
ன்றவையும் கற்பிக்கப் படுகின்றன. மேலும் கள் நடத்துவதன் மூலமும் அவர்களுக்கு
ற்படுத்தலாம்.
ளை வேகமாகச் சீரழிக்கப் பலவிதமான போதைப் பொருள் முதன்மை வகிக்கின்றது. சரியில்லாதவர்கள் ஆகவும், சோம்பேறிகள் காணப்படுகிறார்கள். இவ்வாறு தீய பழக்க நிலை சரியில்லாதவர்களும் இசை மருத்தவ
அளித்தல் நலம் கொடுக்கும். நம் நாட்டில்
இதுபற்றிய ஆய்வுகள் பெருகினால் இதன்
}படும்.
யன்மார்கள் பாடிய அருட் பாடல்களிலேயே ணமடைந்தமையும், வேண்டியன கிடைக்கப்
மூலம் நாம் அறியக் காணலாம்.
மதங்கொண்ட யானையை அடக்கியமையும், ப்ேபிடப் பட்டுள்ளன. இசையோடு பக்தியையும்
இன்றும் இது சாத்தியமேயாகும். எனவே ாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதுடன் நிறைவாக
6T60T6) TLD.
i

Page 140
i
i
W
ᏫM2
O Ko
S LAq qATLqLS LLq qAAAAAAAASLLLLLLLL Liq qATTLqAqLqLS LiLqiq qAAT
茨エrzarz 〜のエマで のの?〜aエ
SA vsSaSsAsy NSA we>S
2
.SAW لأي - مهمته ان 07 منذ القروح تحت ل y - تحته ل y قازقستے مc
ஐம்புல சிருங்கேரி யூரீயூறி அபிநவ வித்ய
மெய், வாய், கண், முக்கு, செவி மூலம்தான் நுகர்தல், கேட்டல் ஆகிய செயல்கள் மூல பேராசையாக மாறி, மனிதனின் வாழ்க விளக்குவதற்காக ஆதிசங்கரர் சில உதார
இவை எல்லாம் மனித வாழ்வோடு சம்பந்தரு உதாரணங்கள். எல்லோரும் மனதிற் கொள்6
மெய்
காட்டில் புதிதாகப் பிடிக்கப்படும் யானை அத அது மனிதனின் வசத்திற்கு வரவேண்டுெ யானையைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள். குழியில் பழகிய பெண் யானையொன்றினை ஆண்
பாகன் கட்டளையிடுவான்.
அந்தப் பெண் யானை, ஆண் யானைக்கு
செய்யாது. பழக்கப்பட்ட பெண் யானையின் எடுத்துக் கொடுத்து 'ஆண் யானையின் க பெண் யானையும் அவ்வாறே செய்யும். அ பிடிபட்ட யானையைப் பழக்கி எடுத்துவிடுவ
யானையானது தன் உடலால் உண்டாகும் பற்று வைத்து, ஒரு மனிதனுக்கு அடிமையா
6) TU
மீனவன் எவ்வாறு மீன் பிடிக்கிறான்? ஒரு ம6 மீது வைத்துத் தண்ணிரில் போடுகிறான். த முயற்சி செய்யும் போது துாண்டிலில் உள்
கடைசியில் அந்த மீன் தனது வாயில் உை துாண்டிலில் விழுந்து தன் உயிரையே மாய்
கணி
விட்டில் பூச்சி என்ற ஒரு பூச்சியை நாம் ஒளியைக் கண்டால் அந்தப் பூச்சியானது ‘ என்று நினைத்துக் கொண்டு அந்தத் தீபத்.ை
தீபத்திலேயே விழுந்து மடிந்துவிடுகிறது.
SA ass Wბ,ა -ზა MKOA -OA ܠ ܐܕܡܢ ܬ؟؟ ܡܢ ܬA؟ ܥܒܕ ܬܠ ܐ ده؟
V ar 2 a orai d eas G7 عے سختے لمحو سے معتے رہ محی قسے محے یا محل
(

qAA ALLqLLLL S LLqqqAASSqALLLLL S LLq qeAeAAASLLLAAAALL Lq qqAAA AALLLLLLL Lq qAATSqALLLLLLLS S SLeq qAAAAAAAALSL TqqqLLLL
グa?〜み☆マでZg? 〜み☆マでZa?〜みarマで7y? 〜みで ፖፊ ̇ም →ሪፖõ 7ል‛J ←ኃ`õ
S
w
656T
Sl ஜகத்குரு
தீர்த்த சுவாமிகள்
அதாவது தொடுதல், சுவைத்தல், பார்த்தல், N ம்தான் ஆசைகள் பல தோன்றி, அவையே கையை அழித்து விடுகின்றன. இதை ணங்களைக் கூறியுள்ளார். 炒 2. Dடையவை. மனித வாழ்வுக்கு தேவைப்படும் s ா வேண்டியவை. படித்துப் பயன் பெறுங்கள்.
ற்கென வெட்டப்பட்ட குழியில் விழுந்துவிடும். மன்றால் ஏற்கெனவே பழக்கப்பட்ட ஒரு ) ஓர் ஆண் யானை விழுந்து விட்டால் : பானையின் அருகில் செல்லுமாறு யானைப்
அருகில் போனால் ஆண் யானை ஒன்றும் பாகன் தனது யானையிடம் ஒரு சங்கிலியை S ாலில் போடு' என்று ஆணை பிறப்பிப்பான். ப்பொழுது ஆண் யானை கட்டுப்பட்டுவிடும். Tர்கள்.
ஸ்பரிச சுகத்தில் (தொடும் இன்பத்தில்) R கிவிடுகிறது. 莎
ன் புழுவைத் துாண்டிலில் உள்ள முள்ளின் ண்ணீரிலுள்ள மீன், புழுவை விழுங்கிவிட ா முள்ளில் சிக்கிக் கொண்டுவிடும்.
ாடாகும் சுவைக்கு ஆசைப்பட்டு மீனவனின் த்துக்கொண்டு விடுகிறது.
பார்த்திருக்கின்றோம். எங்கேயாவது தீப இந்தத் தீபம் நல்ல அழகாய் இருக்கிறதே ! யே சுற்றிச் சுற்றி பறந்து முடிவில் அந்தத்
ప్రిల్ల్లో きお、総素。 ***> *芝\> SASSà cノー/エ ES* ܒܝܢ ܘ\ ቻoፓ←”መ ፩”g yua / స్టోవ్లో era. Z范 s ଐନ୍ଧ

Page 141
المرہ یے جمعیت
TTTLLKzALASS TT MTS TALKzALASLA TES ETLqYALASA TAES ET SLqLL ASALASJ JAE ET LTTSSAALLLAAASAA TE MT TLqqASSSAAS "కా AR gas ww TSKP NSVS T్చ- \'\ గs w్న f్నూ u'\
கண் என்னும் புலனால் பார்க்கின்ற பொரு அது அழிவை உண்டாக்குகிறது.
* மூக்கு
தேனி பூக்களில் உள்ள ரசத்தை நுகர்வத ஒரு சமயம் தேனி ஒன்று தாமரை மலர் ஒன்றி மிகவும் கவனத்துடன் இருந்தது. இரவு தாமரை மலர் மூடிக்கொண்டது. மறுநா6 கூட்டம் நீர் அருந்தியதுடன் நின்றுவிடாது பூக்களும் அழிந்தன. தேனியும் சேர்ந்து அ
மூக்கினால் நுகரும் ஆசை தேனியை அழ
செவி Sl t காட்டில் தோல் வாத்தியங்களைத் தட்டி வலை ஒன்றை விரித்திருப்பான் வேடன் மான்களுக்கு கீழே விரித்திருக்கும் வலை அந்த வலையில் விழுந்து அகப்பட்டுக் ெ
{ செவி என்ற புலனுக்கு உண்டான சத்த
கையில் அகப்பட்டுவிடுகின்றன.
ஒவ்வொரு புலனிலும் பற்றுதல் வைத்துக்கெ 炒 மேற்கண்ட உதாரணங்களால் அறிந்து ெ
ஆனால் மனிதனோ ஒரு புலனில் மட்டு பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறான். எண்ணில் கொள்ள விரும்புகின்றான். S. t அவன் கதி என்ன ஆவது?
புலன்களைப் பயன் படுத்தக்கூடாது என்று
புலன்களை அடக்கி வைக்க வேண்டும். அ விடக்கூடாது என்றுதான் சாஸ்திரங்கள் ச
盛 ૬;
数 స్థ 22- aa 2.2. 24 نیروی - عصر اص a- a o ?گ, صبر ہے အီကွိုင္ကိုမ္ဘီ၊ 霊S意や、窓やさs意やー%冬さs 熱冬燃やさ窓をーSー。冬 ୱି) རི་《༢༈ ཨ་རིའི་རྫོང་ཙ
(14

a. ?1بر ہے g2قرص سے صء کر صبر یحے حصے وہ بی Ø~ መዳ] رصے?ص
ృ~ S్న - \్ను ras we tas w's Sea- \sa S-6 vis-> s'' RNRÖSNYKARS
ள்களில் எல்லாம் ஆசை ஏற்படும் பொழுது
ற்காகப் பூக்களில் இருக்கவே ஆசைப்படும். ல் உட்கார்ந்து அதன் ரசத்தை நுகர்வதிலேயே வருவது கூடத் தேனீக்குத் தெரியவில்லை. ஸ் காலையில் நீருக்காக வந்த யானைக்
தடாகத்தையே சின்னாபின்னமாக்கிவிட்டன.
அழிந்து விட்டது.
த்ெதுவிட்டது.
ச் சத்தம் எழுப்புவார்கள். அந்த இடத்தில்
சத்தத்தைக் கேட்டு ஆசையுடன் வரும் கண்ணுக்குத் தெரிவதில்லை. அவை நேராக காள்ளும்.
தம் என்ற ஆசையினால் மான்கள் வேடன்
காள்வதால் பிராணிகளுக்கு ஏற்பட்ட அழிவை, காண்டோம்.
}ம் பற்றுதல் இல்லாமல் ஐம்புலன்களிலும் அடங்காத ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்து
து சாஸ்திரங்கள் சொல்லவில்லை.
வற்றால் ஏற்படும் ஆசைகளுக்கு அடிமையாகி வறுகின்றன.

Page 142
* - - ■ TST AALSSTLL S S uT LMMLLLLLL LLLLLLLLS SuSuA AeTeALTLLu S SAuAu
국
கவிஞர் இ
இம் மலர் மலா
தமிழ், கவிதை, இலக்கியம் என்பகைவள் மூ தமிழர்களை ஒன்றினைத்துக் கொண்டிருப்பவர் கவிஞர் இரா இரவி அவர் 1; பிப் இர கண்டங்களுக்கூடாக இவரது WWWkavin இணையத்தளம் மூலம் தமிழர்களின் உறவு
வருகிறது. இதுவரையில் மார் இரண்டு இந்த இணையத் தளத்துடன் உறப்பு கொள்
சாதனையாகும் என்கிறார் இரவி.
மதுரை திருமலைநாயக்கர் மஹாலில் கடல்
செயற்படுபவர். அதுமட்டுமல்ல மற்றவர்களை கெட்டிக்காரர். மதுரைக்கு வருகிறோம் எ
போதும், பொன்னானையுடனும், பூமாபிபி
TIBIர்களாகிய உடன்பிாப்பக்களைக் கெள் 距l叫 I
3) Lito LDGŭ:5]DJ gy (II) flugiĝo, LDâîOJIE Halo | L IGEJ) Liĉfi * Eo அறிஞர்களிடம் இருந்து சிறப்புக் கட்டுரை
ஆதரவு தந்த பெருமைக்குரியவர் கவிஞர்
சமீபத்தில் அமரத்துவம் அடைந்த சிறந்த ம பாடவைத்தவர். கவிஞர் இரவி அவர்களின்
உதாரனம்,
தமிழகத்திலுள்ள ஹைக்க மவிஞர்களில் இதுவரையில் எட்டு ஹைக், கவிதைப் பு
விழிப்புணர்வுக் கவிதைகள் மூலம் இவர் த.
அருள்மிகு நிம்கரை முருகன் கும்பாபிஷேக
இரவி அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள்
 
 

ரா இரவி
ர உதவியவர்
நலம் உலகில் வாழும்
மதுரையின் கைக்க
1613.iT (f) Lנתf) LI.T. t)
alar.com sligh
வளர்ந்து கொண்டு
இலட்சம் தமிழர்கள்
டுேள்ளனர். இது ஒரு
மையாற்றும் கவிஞர் இரவி சுறுசுறுப்பாகச் பும் சுறுசுறுப்பாகச் செயற்பட வைப்பதிலும்
ன எவரானது குரல் கொடுத்தால் மட்டும் யுடனும் வரவேற்கத் தயாராகிவிடுவார்.
ரவிப்பதில் அவ்வளவு ஆர்வம்.
வேண்டுமென்ற ஆர்வத்துடன் தமிழ்நாட்டு "களைப் பெற்று எமக்கு அனுப்பிவைத்து இரவி அவர்கள். நிக்கரை முருகன்பாட்
புக் கவிஞர் அதலை இராமன் அவர்களைப்
கடல் கடந்த தமிழ்ப் பற்றுக்கு இது ஒர
முன்னிலைக் கவிஞராக விளங்கும் இவர்
புத்தகங்களை வெளியிட்டுள்ளார். சமுதாய
மிழ் நாட்டில் பிரபல்யம் பெற்றுள்ளார்.
மலர் சிறப்பாக வெளிவர உதவிய கவிஞர்
t
--
స్టాక్ట్

Page 143
基、
ষ৯ ಫ್ಲ; Wiht Best Com
S. V. M.
Distri
()
9 )
Fonterra Bran
Lanka Milk
Nestle L
Unilever S
Shell Gas
Energize
Maliban Biscuits
154, os Ја
Tel: o21
Fax O2
 
 

、
pliments from
JRUGESU
butors For
ds Lanka (Pvt) Ltd
Foods (CWE) Ltd
anka Ltd ***
Sri Lanka Ltd
Lanka Ltd**
r Lanka Ltd
s Manufactories Ltd
spital Road, uffma.
2222911
-T22222O2
8-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O.
42)

Page 144
-- is =5ة"=.... & ...... گیا"۔ ... ---s ... -- ܫܕܪ ܕ
홍
திக்கரை முருகனி விழாவினொடு பெரு
ஆதிகாலத்திலே மக்களின் வழிபாடு இருவர்
1. அன்பு நெறி வழிபாடு
2. ஆகI நெறி வழிபாடு
ஆனால் அன்பு நெறிப்பட்ட பக்தி நெறிப்பட்ட பெருவழக்காக இருந்து வந்துள்ளது. 2 பெரும்பாலும் பக்தி நெறி வழிபாடாகவே இருந் சூலம் உண்டு. இறைவி கையிலும் சூலம் 2 தனிப்படையாகிய குலத்தை வைத்தால் காண்பதில்லை. அங்கே வைர வரையே கைப்படையாகிய வேல் ஒன்றே படைவிடாய்
முருகனையே சட்) நிற்கும். இது தான்
அப்படிப்பட்ட வேலின் வரவில் படைவிடா முருகன் அன்பு நெறி வழிபாட்டில் ஈடுபடும் குரனைக் கூத்தாடிப்பாடி வழிபட்டது போல்
முன் பொங்கிப் படைத்து. பஜனை செய்து, பு
படைவீட்டை அமைத்த அடியாள் கண்பார்வை
கோளும், கடனும், மிடியம், வினையங் குை அவருக்குப் பார்வை தந்து தன் அருளிரு செல்வச்சந்நிதி, நல்லூர் முருகன் போல
மலமாய மூன்றையும் மாற்றித் தன் அன்பன பிற்கால வழக்காக வந்த ஆகம நெறி வயூ வாழ் அன்பர்களின் அன்பின் வெளிப்பாடே இ
எழுந்து நின்று கும்பாபிஷேகம் கண்ட தி
தில்லைக் கூத்தனின் திருமருவிய விகார மூர் வரமருள வந்த மூர்த்தம், அதனாலேயே கந் விசேடம் ஐந்தொழிலைப் புரிகின்ற சிவனின் ஐ முகமான "அதோ’ முகம் கீழ்நோக்கிய பட அருள் பெற இந்த முகத்தை விட, இந்த முள்
என்பது முடிந்த முடிவாகும். அதுவும் தி
.
 

ன் பெருஞ்சாந்தி
ஞசாந்தி காணட்டும்
கயாம இருந்துள்ளது.
s
வழிபாடே மக்களிடையே
புதிலும் முருகவழிபாடு
துள்ளது. இறைவன் கையில்
:
剔
W,
i
உண்டு. ஆனால் வணக்கத்திற்கு என்று இத் அங்கே யாரும் இறைவன், இறைவியைக் காண்கின்றார்கள். ஆனால் முருகன்
அமைந்தாலும் வேறு தெய்வ நிறைவில்லாது
வேற்படையின் தனிச்சிறப்பு
பப் உருவாக்கப்பட்டவன் தான் திக்கரை 3.
மக்கள் வேலன் விரும்பும் படைபலிட்டுக் திம்கரை வாழ் மக்களும் இப்படைவீட்டின்
ராணம் படித்துக் கொண்டாடி மகிழ்ந்தாள்கள்,
இழந்து பாதம் பணிந்து நிற்று கதறியபோது,
1றந்து இங்கு எங்களை ஆள வந்த வேலன் க்கையை வெளிப்படுத்தினான். இவ்வாறு S. பக்தி நெறி வழிபாட்டில் மகிழ்ந்திருந்து வாழ வைக்க வந்த நிக்கரை முருகனை பிபாட்டில் தரிசிக்க விழைந்தனள். நிக்கரை t
ன்று இரட்டைக் கோபுரங்களுடன் வானளாவ :
க்கரைப்பதித் திருமுருகன் ஆலயமாகும். 邻
த்தங்களில் முருக மூர்த்தமே கலியுகத்தில் தனை கலியுக வரதன் என்பர். இன்னொரு ந்து முகங்களை விட முருகனின் ஆறாவது யே இருப்பதனால் பூவுலகத்துள்ளோர்கள் தத்தை விடச் சிறந்த மூர்த்தம் வேறில்லை
ருப்ரீரலைவாய் என்று சொல்லப்படுகின்ற క్లే 评、
وية
స్ట్రీ ශ්‍රී چین 43)

Page 145
گ «هم» cs A27 AE247. AA:47 گرم حیہ جمعے 42 گرم ہے?ع2 M. W. V. t.
ー窯ー%、そ学燃やさ答や学燃や、窓冬ー終そさ燃やさ窓守、
திருச்செந்தூர் முருகனைப் போல, கடலலை கூத்தனின் திருமூர்த்தங்களான பதினொரு சரம், வாள், தண்டு, மழ, சேவற்கொடி எ ஆறிலும் வில், பரிசை, ஈட்டி, குந்தம், குலி வலப்புற முதுலாவது கரத்தில் ஞானசக்தி இச் சாசக்தரியாகரிய வள்ளியையும் தெய்வயானையையும் கொண்டு விளங்கும் ச வார்த்தைகளே இல்லை எனலாம். இதிலு
உணர்த்தி நிற்பதாக ஆன்றோர் கூறுவர்.
தத்தமது கலாச்சார பண்பாட்டு விழுமியங் படைத்து, பறையடித்து கூத்தாடி, பாடிப்,
ஈடுபட்டு மகிழ்கின்ற மக்களது, அதாவது
முறையை ஏற்று அவர்களின் ஆசையை, இக் அதைவிடுத்து வேலனின் பாதத்தில் வேண்டுத வேதவிதிப்படி கிரியை வழி நின்று யாகம், அந்தணர்களுக்கும் மக்களுக்கும் அக்கிரிை
வளங்குபவனும் முருகனே.
இவர்களுக்கு மேலாகத் தம் சித்தத்துள்
சித்தர்கள் போன்றோரின் தவமேன்மையை ஞ ஞான சக்தியாக நின்று அருள் புரிபவ இச்சையான வழிநின்று வழிபட்டாலும் கி வழி நின்று தொழுதாலும் எந்த வழி நின் தெய்வம் முருகனே என்பதாகும். தவிரவும்,
ஞானசக்தியாகிய வேல்வடிவில் படைவீடாய்
கிரியாசக்தியோடு முருகனும் இணைந்து
இப்பேர்ப்பட்ட முருகனுக்கு கிரியை வழி பக்திவழி நின்று அடியார் அரோகரா முருகா மடாதிபதிகள் ஞானவழி நின்று தொழுதிட நி பாக்கியசாலிகளே. இப்பெரும்சாந்தி விழா தனதுரையாகக் குறிப்பிடும் பன்னிரு
முழுமையாக ஒதப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதா
ஓங்காரமே பிரணவ வடிவம். அப்பிரணவ வ
íF
器
பட்ட பாதையான திருமுறை என்பதை நாம்
ö% :ಜ್ಜೈ
67 TLALTTASALALA JhASLhT LTqTAT ALALAAAA AAAASAMT LALATALAS TAASSLAhT L TASqALAA ATAShA LqLALAS LAAAAAA AAASAAA MLS ##్నన్దేన్గో BLLq Le LqL LBB S qL Le eqLLS eeLeLLq Le LeqL qSeqLS LAe qi リ冬*
ν
(14.
Sší
リ
曾
Siješi
|

Aa 4S7c> AL" Z -26 زبر برم سےP
S T TALTATSLALALA ATTS T TLqYALAA AAAAAS AhT LTSqALASS AThAS ETTLLq ue eLA LLeLqL BB eL ie eq LB eeLeiA iAieie eeeLLLLLL LBDeqqiBeei eL BBeeLLiieeLD eeqiLii ii ieLLLLLLLLD
தாலாட்டும் திக்கரைப் பதியில் தில்லைக் உருத்திரர்களை தன் வலப்புறக் கரத்தில் ன்ற படைக்கலங்களாகவும் இடம்புறக்கரம் Fம், அங்குசம் என்ற படைக்கலங்களாகவும் யையே வேலாகவும் தனக்கு வலப்புறத்தில் இடப் புறத்தில் கரிரியாசக்தரியாகரிய சண்முகனின் பேரழகை பேரருளை வர்ணிக்க
ம் ஓர் தத்துவத்தை முருகன் எங்களுக்கு
பகளுக்கு ஏற்ப (உ-ம் சந்நிதி) பொங்கிப் பஜனை செய்து பக்தி நெறி வழிபாட்டில் அன்பு நிலைப்பட்ட ஆன்மாக்களது பூசை Fசையை நிறைவேற்றி வைப்பவன் முருகனே. லை வைத்து அவன் திருவருளை எதிர்பார்த்து
ஓமம், வேள்வி முதலியவற்றை நடாத்தும்
யகளை ஏற்றுத் தன் சக்தி மூலம் அருளை
சிவத்தைக் காணும் யோகியர், ஞானிகள், நானத்தை விதந்து, மெஞ்ஞான சொரூபியாக, னும் முருகனே. அதாவது உங்களுக்கு ரியை வழி சென்று வழிபட்டாலும், ஞான
று வழிபட்டாலும் அருள் கொடுக்கும் ஒரே
தனித்து நிற்கும் போது தன்னுள் இச்சாசக்தி,
நின்று பேரருள் பொழிவான்.
நின்று பெருஞ்சாந்திக் குடமுழுக்கு விழா, என்று ஆர்ப்பரிக்க, குருமகா சந்நிதானங்கள், றைவாக நடந்துள்ளது. இதைக் கண்டவர்கள் வில் இன்னொரு சிறப்பம்சம், ஆண்டவன் திருமுறைகளும் இத்தினத்தில் இருந்து கும். ஓங்காரமே உலகின் தொடக்கம், அவ் டிவமே சீவன்கள் சிவனைச் சேர அமைக்கப்
உணரவேண்டும். திருமுறையின் முதற்பாடல்
0 LALAS ASAA S ML LALASLSA ASA ML MMAT AA AhA M MT0SAA AAA MLMLALTALALALAS ATSATMALALALASLLAAS AAAAA AAA
L LLL BBBBBL LeL Leq ii LBLBr eeLLL LLe BLBL qeiq Lqee eLLLLL LLLkLqLL Le i iL LDLL
;
s
罗
W.
يصعملهجة &a<> wY WA wastas wNY VN

Page 146
"தோடுடைய செவியன்” இறுதிப் பாடலி (தோ+த் ஒ) தோவில் வரும் ‘ஓ’ என்ற எழு சேர்ந்து ஓம் என்று நிறைவாகின்றது. இத்தசை கொண்டிருப்பது சீவனுக்கு மட்டுமல்ல ந அறிகுறியாகும்.
இப்பெருஞ்சாந்தி விழாவில் அடியேனும் ஒ கிடைத்தது பெரும்பாக்கியமே. கும்பாபிஷேக “எத்துக்கிருந்தீர் எம்பெருமானே’ என்று விம்மி இறுதியில் அடியேனே இந்தியா சென்று கிரி வந்து, கும்பாபிஷேகம் முடியும் வரை கூட இ முடிந்து கற்பூரஜோதி நடுவில் கந்தா உன்க கருத்தை ஏற்று ஆறு கருடவடிவில் வானத் அருட்பெருங் கருணையை எண்ணி எண்6 சிறக்க பலவழிகளிலும் உதவியவர்களுக்கு தொண்டுகளுக்கும் இத்தருணத்தில் நன்றியுட
இவ்வாறு இருளை அகற்றும் பகலவை ஞானமூர்த்தியாகி, பாதத்தை நாளெல்லாம் டே அள்ளி வழங்கும் இத் திக்கரை முருக மூர் வந்திப்பின், அவர்களுக்கு இம்மையில் வேண்
நல்குவான் என்பது திண்ணம்.
இன்பமே சூழ்க எ
வாழ்க வ
களபூமி
காரைநகர்
 
 

ல் இறுதி வரி "நிலவி உலகெலாம்” த்துடன் இறுதி வரி இறுதி எழுத்தான 'ம்' 6ய திருமுறைகள் பன்னிரண்டும் ஒதப்பட்டுக்
நாட்டுக்கும் பெரும்சாந்தி கிடைப்பதற்கு
ஒரு சிறு தொண்டனாகத் தொண்டாற்றக்
தினம் பிந்திப்போவது கண்டு மனம்பொருமி
யதுண்டு. அவன் விளையாடலை யாரறிவார்? யை வழி குறிப்பிட்ட திரவியங்கள் சுமந்து ருந்து பணியாற்றக் கிடைத்தது. சாந்திவிழா ாட்சியைக் காட்டு என்று உளமாரக் கதறும் ந்தில் வட்டமிட்டுக் காட்டிய சண்முகனின் E வியக்கின்றேன். அத்துடன் இப்பணி
ம் அன்பர் மனோகரனுக்கும் அவர் செய்த
-ன் கூறத்தக்கது.
னப் போல் அஞ்ஞானத்தை அகற்றும் ாற்றி வழிபடுபவருக்குப் புகழும், செல்வமும் த்தியை எத்திக்கும் வாழ்பவர்களும் வந்து
டியவற்றையும், மறுமையில் வீடு பேற்றையும்
ல்லோரும் வாழ்க
1ளமுடன்
க. சிவபாலன்
பொருளாளர்
மணிவாசகர் சபை

Page 147
%నe
2.Ae2.ci A2Ao AglAz A22"t్నs u'\ -<- w్యగా
i
i
i
i
i
§: پیر لیلالایی リ%A与。-g学リるハX線rリエやや
భిక్కెr:శ్రీవ" `A 暖鑒
رژیم سعی 2
a 72 a 247.- T్న- \'\
Alo All-AZAP Zap Ag 1ša Syrst
திரு
ஏறுமயி லேறிவிளை ய
2/* Aglae A23478/* AgeS23དུ་ངོ་། ངོ་ རེ་རེ་། རང་ དུད། ། ངོ་བོ། རི་
ஈசருடன் ஞானபெ கூறுமடி யார்கள் வினை குன்றுருவ வேல்லி மாறுபடு சூரரை வதைத் வள்ளியை மணம் ஆறுமுக மானபொருள்
ஆதியருணாசல L
米
இசைந்த ஏறுங் கரியுரி
இலங்கு நூலும் புலியத அசைந்த தோடுஞ் சிரம அணிந்த ஈசன் பரிவுடன் உசந்தசூரன் கிளையுட உகந்த பாசக் கயிறொ அசந்த போதென் துயர் அமைந்த வேலும் புயமி
திருவி
ஒருமையுடன் நினதுதிரு உத்தமர் தம் உற உள்ஒன்று வைத்துப் பு உறவுகல வாமை பெருமைபெறு நினதுடக பேசா திருக்கவேண் பெருநெறி பிடித்தொழுக பிடியா திருக்கவே மருவுபெண் ஆசையை
மறவா திருக்கவே மதிவேண்டும் நின்கருை வாழ்வுநான் வாழ
தருமமிகு சென்னையில்
தலமோங்கு கந்த தண்முகத் துய்யமணி : சண்முகத் தெய்வ
7,ھ عیسی حمل برای متع۶ "ارزم تعیینجاه عصری نام بسیج S" w Wwsta- \y Wwstwa wy Xܘ ܡܒܕܪ ܒܗܝܠ
(140

ப்புகழ்
ாடுமுக மொன்றே
ாழி பேசுமுக மொன்றே தீர்க்குமுக மொன்றே ாங்கி நின்றமுக மொன்றே தமுக மொன்றே புணர வந்தமுக மொன்றே நீயருளல் வேண்டும் )மர்ந்த பெருமாளே.
米米
போர்வையும் எழில்நீறும் நனாடையும் மழுமானும் பணி மாலையு முடிமீதே ா மேவிய குருநாதா ன் வேரற முனிவோனே டு தூதுவர் நலியாதே கெட மாமயில் வரவேணும் சைமேவிய பெருமாளே.
J(5LLIIT
மலரடி நினைக்கின்ற }வுவேண்டும் றம்பொன்று பேசுவார் வேண்டும் ழ் பேசவேண் டும்பொய்மை IöT(BLD
வேண்டும்மத மானபேய் ண்டும் மறக்க வேண்டும் உன்னை ண்டும் ண நிதிவேண்டும் நோயற்ற வண்டும்
கந்தகோட் டத்துள்வளர்
உண்முகச் சைவமணி மணியே.
ہے. ویسے علیکج 24<*$క్ష32శక تک صحیے
- Y Vasa vy Tus vY VvSTS
22-2-aaab2a ao a vՀՀ Վ
i
i
i
as we Ss ww.

Page 148
(8យ ប្រយែរ {
திக்கரை (
பெருஞ்சார
சிறப்புற நடைெ
மிக்க மகிழ்ச்சி
அனைத்து மக்களுக்கும்
அருள் வேன
EG - 1, Cer
COl Omb
PhOne : 234 8
2387
Fax : 2449;

Was
35TLs. L3 isofluit)
முருகனின்
ந்தி விழா
பற்றதையிட்டு
அடைகின்றோம்
) திக்கரை முருகனின்
ன்டி நிற்கும்
Traders
tral Road,
) O - 12.
418, 23484.19
924, 2330397
309
ܢܠܒܐyܠ

Page 149
திக்கரை முருகன் உங்களை அன்பு
GLOBE EXC
Money Transf Send Now Collec
Commercial bank branch Sandwide
We also offer instant cash Service worldwide
No bank a/c needed, collect your cash with ID & PIN No.
No remittance charges over 125 to Sri Lanka
No handling charges or hidde charges in Sri Lanka
We credit to all banks in
ri Lanka
lent Rates, lent Service
Te: 0208 Fax: 020:
Global Exchange Ltd 54 Ealing Road.
Wembley, Middlesex HAO 4TO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

திருவருளைப்பெற
ன் அழைக்கிறோம்
HANGE LTD
er T0 Sri Lanka t Within 24 Hours
ES
Why not try us Global Exchange Ltd Part of S.V.M. Group of Companies More than 60 years in Ş business
Pioneers of Worldwide money transfer
Do yourself a favour by sending money through this most trusted reliable and efficient way
902 3366 39029922
Global Exchange Ltd 1081, Garrat Lane, Tooting | London SW1170) LIN
(020) 8696 (22