கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: உரும்பராய் கருணாகரப்பிள்ளையார் கோயில் புனராவர்த்தன மஹா கும்பாபிஷேக விழா மலர் 1973

Page 1


Page 2


Page 3


Page 4
உரும்
கருணகரப் பிள்
புனரால்
மஹாகும்பாபிே
திருப்பணிச் சை
19 - 8

பராய்
2ளயார் கோயில்
வர்த்தன
ஷக விழா மலர்
பை வெளியீடு
- 73

Page 5
ஐங்கர வ
சீர்கொண்ட கிரனநவ மணிகெ செம்பொற் பயிற்சி கெ திகழுமடல் பிறைகொண்டு
சேற்றுக் குலாவு கொன் கார்கொண்ட கெளரியை யிடங் கரங்கொண் டிருந்த நா காதல் கொண் டுதவு முன் பு களறுதல் எழிதா குமே வார்கொண்டு நேர்கொண்டு வ மார்பதங் கொண்டு வி வளரும்வல் லபையைத்தன்
வைகுமெஞ் ஞான முத கூர் கொண்ட ஒருகோடன் அரு குடிகொண்ட கருணு க குஞ்சர முகங்கொண்டு நாளு குலவு மைங்கர வரத6ே

ரதன்
ாண்டு வெயில் கொண்டு ாண்டு நறைகொண்டு மலர்கொண்டு ாறை
கொண்டு மான்மறி
ாதன் கழையொரு வாய்கொண்டு
ட்டித் திடங்கொண்டு
ம்மி
பங்கினிற் கொண்டு
ல்வா ள் கொண்டு உரும்பையிற்
UT nr நமெமை ஆட்கொண்ட
ᏡᎢ
நீர்வேலி கிதம்பரநாதப் புலவர்

Page 6
స్టీళ్లక్ష్
O NORTGN
உரும் கருணுகரப்
H
மண்ணுல கத்தினிற் பி எண்ணிய பொருளெலா கண்ணுத லுடையதோ பன்னவன் மலரடி பதி
臀蕊蕊
 

瓣酸蕊懿懿
LJ
Ln sitäkTu Tsi
H
றவி மாசற
மெளிதின் முற்றுறக் ரீ களிற்று மாமுகப்
விந்து போற்றுவாம்.
苓等等、

Page 7


Page 8
உரும்பராய் கருணுகரப் புனராவ மஹா கும்ப
சிறப்புற கி
க. தா. வே.
* தங்கவேல்
உரும்ட

பிள்ளையார் கோயில்
த்தன ாபிஷேகம்
5ழ்வதாக.
லுப்பிள்ளை மாளிகை’

Page 9
உரும்பராய் கருணுகரட புனராவ மஹா கும்பாபிே பிரபல வர்த்தகரும், சட
காலஞ்
தாவடி ச. முத்துவேலு
ஞாபகார்த்த
N
ச. முத்துவேலுப்பி 286, பாங்ை
கொழும்

ப் பிள்ளையார் கோயில்
ர்த்தன ஷேக மலருக்கு மயத் தொண்டருமாகிய
சென்ற
]ப்பிள்ளை அவர்களின்
அன்பளிப்பு.
ள்ளை அன் சன்ஸ் டிால் வீதி,
y - II.
Gø5 mrðav G3Lu 6 a 2 4 9 7 4

Page 10
口 cm 행
シ府市→
•) E乎
正虫
மெயின்
سيم
வியரங்

ளிப்பு
60 Ꮷ 1"
வீதி,
கொடை,
தொலேபேசி 23 4

Page 11
அன்ப
Ά
s
லதா எ th. ( 276, டுமாயி
நீர்கொ

ளிப்பு
5 It றியம் 'ன் விதி,
ழும்பு.

Page 12
உள்நாட்டு உற்பத்தி நீசிவகாமி கை
இணு
戟 莺 鹉
v கைத்தறிப் புடன் உபயோகி
கிடைக்குமிடம்:
61.LiLDE G]

யை ஆதரியுங்கள்
த்தறி நிலையம்,
வைகளை வாங்கி யுங்கள்.
க்ஸ்ரைல்ஸ், . எஸ். வீதி,
பானம்.

Page 13
★
bbldb b6)
உரும்
உள்ளம் மகிழும் உ நகைகளுக்கு உத்தர
鼎 l E. 2.
நம்பிக்கை நாணயம்
எங்களின் நகைகள் நீண் உறுதி வாய்ந்தவைகளாக
தங்களின் மனத் திருப்தி
ஒருமுறை பரீட்சித்தால்
க. ச. கந்தை
9 6. நகை வியாபாரமும்,
உரும்பாாய், சந்தி,
 
 

b LD I Gif 6) db
1J Jiti"I
யர்ந்த தங்கப்பவுண்
வாதத்துடன் கூடிய
நயமிக்க ஸ்தாபனம்
டகாலம் பாவிக்கக்கூடிய 5 இருக்கும்.
யே எங்களின் ஆதாயம்.
உண்மை விளங்கும்.
நயாப் பத்தர்
தொழிற்சாசேப்பும்.
- உரும்பராய்.

Page 14
WITH BEST COM
Menik M
JEWEL
Main
WEYAN
Branch : K. A. Martin
14, Main
MAHARA

PLIMENTS FROM
aligawa LERS
Porte - 266
Perera & Sons,
Street,
AGAMA.

Page 15
ʻ V ]
* வி
* விங்க்' போல் ( * விங்க் ஊற்று
மற்றும் அலுவலக
தரத்தில் சிறந்தவை,
தயாரிப்பாளர் :
வெள்ளி
அளெ
ஏகவிநியோ கஸ்தர்கள் :
Պ,
கொ

பொயின்ற் பேனு
ப் பேணு
உபகரணங்களுக்கு
விலையிற் குறைந்தவை.
யம்பதி,
வட்டி,
ழம்பு.

Page 16
15ங்கையர் விரும்புப் பலவித புடவை
青
ஆடவர் விருப்
சேட்டிங், குட்
★
குறைந்த விலையிற் ெ
நியூ சண்முகானந்
58, டுபரி,
யாழ்ப்பு
AIT :
சி ங் து
173, கே. சுே
யாழ்ப்ப
A 3

ம் நவநாகரீகமான
வத் தினுசுகள்
ம்பும் அழகிய டிங் வகைகள்
பற்றுக் கொள்ளலாம்.
தா ரெக்ஸ்ரைல்ஸ்
!!!.!! !!; ଲିଂ]], 'W-' .
ானம்,
தொஃலபேசி 7 232
1. எஸ். வீதி,
ானர்.

Page 17
உலோகப் பொருட்க
முலாமிடுவதில் ே
青 எவர் சில்வர் பாத்
கெளரி Gls'Lá
265, கே. கே.
யாழ்ப்ட்
உரும்பராய் கருணு மஹா கும்பாபிே GILs)
9165 | |
சைவ அடியார்களுக்குப்
எமது நல்வா த. குமாரசாமி ( (பிரபல புடைை 43 - 44, GL
யாழ்ப்ப

ளுக்கு மின்சக்தியால்
பர்பெற்றவர்கள்.
jJ 6u TUTi56.
இன்டஸ்ரீஸ்,
AT5DDT ti).
ரகரப் பிள்ளே பார்
ஷக விழாவிற்கு
து
ளிப்பு பணிவன்புடன் கூடிய
ாழ்த்துக்கள்
ரெக்ஸ்ரைல்ஸ்
வ ஸ்தாபனம்) ரிய கடை,
TGODILÎ).
தொஃலபேசி: 703 4

Page 18
கத்குரு றுரீ சங்கராசார்
காஞ்சி காம
வாழ்த
H
எந்தச் சுபகார்யம் ஆரம்பிப்பு டியவர் பிள்ஃளயார். ஓங்கார ஸ் எத்தகைய இடையூறுகளேயும் விலக்க யாக நடத்தி வைக்கக்கூடிய சக்திய
இந்தத் தத்வத்தை உஈர். பராய்ப் பகுதியில் பண்டைய காலத் கரத்தொண்டமான் என்னும் அரச தம் கருணுகரப் பிள்ஃாயார் என்று பநி விநாயகமூர்த்தியின் ஆலயம் தாரணம் செய்விக்க இவ்வூர் மத அநேக ப்ரமுககர்களேக்கொண்ட படுத்திக்கொண்டு. இதன் மூலம் = வித்து எபமீப காலத்தில் மஹாகும்பு பதை அறிந்து மகிழ்ச்சியடைகிருே
பக்தர்கள் இவ்வைபவத்தில் ஸம்பந்தமான மற்றத் திருப்பணிக மாக உதவி செய்துகொண்டும் பூநீ பெற்று எல்லா வாழ்க்கை நலன்க:
லக#மீபாய் நகர்
புதுடில்லி-23
| - | - 3.

கோடி பீடாதிபதி ய ஸ்வாமிகள் வழங்கிய
த்துரை
தாயிருந்தாலும் பூஜிக்கப்பட வேண் பருபியாய் விளங்கும் இப்பெருமான் ,ெ அந்தந்தக் கார்யங்களேச் செம்மை புள்ளவர்,
ந்து பூநீலங்காத்வீபகத்தில் உரும் நிதிவிருந்து விளங்குபவரும், கருணு ஒல் வழிபடப்பட்டு, அதன் நிமித் று ப்ர எபித்தியடைந்திருப்பவருமான
ஜிர்ணமாயிருந்ததைப் புனருத் ஹாஜனங்கள் முன்வந்து இதற்காக ஒரு திருப்பணிக் கமிட்டியை ஏற் அவசியமான திருப்பணிகளேச் செய் ாபிஷேகத்தை நடத்தி வைக்க இருப்
L
கலந்துகொண்டும், இக்கோயில்
ரூக்கும் உத்ளபவங்களுக்கும் தாராள
விநாயகப் பெருமானின் அருளைப் ளேயும் அடைவார்களாக

Page 19
பண்டிதமணி சி. கணபதிப்பிள் வாழ்த்து
samsausraamas
கருண கரக்
காருண்ய ரூப கருணு ஊருண் மிகுந்த உரும் கும்பாபி ஷேகக் குளிர்( இம்மா நிலமே லினிது
சிருட்டி யாரம்பம் தோறும் இறைவன் இறைவியாகிய பராசக்தி யாகிய ஒம்படுநிலை ஓங்கார மூர்த் மூத்த பிள்ளை; கருணுகரப் பிள்ளை.
உயிர்களின் அறிவு இச்சை மூர்த்தியாகிய மூத்த பிள்ளையை முன் வாருதல் கைகூடி வருமாயின், ஒரு நா உயர்ந்த உயர்நிலை கைகூடும்.
ஒரு நாள் வள்ளிநாயகியாகிய முன்பு, தந்திக் கடவுள் தணிவாரண வந்துற்றதும், வள்ளிநாயகிக்கு ஒ புராணத்தாலறிகின்ருேம்.
கருணுகர விநாயக கும்பாபிே வாழ்வதற்கு வழி செய்து உயர்நிலை குபகாரமாய் அமைத என்று பிரார்த்
கலாசாலை வீதி, திருநெல்வேலி.
-- 7

ாளை அவர்கள் வழங்கிய
"ע (160ת
கடவுள்
கரக்கடவுள் பராய் - ஆருயிர்கள் பெருக வாழியரோ
ஆன்மாக்கள் உய்யும் பொருட்டு யை முகஞ் செய்யும் முதனிலை தமாம். அது விநாயக வடிவம்;
செயல்களனைத்தும் கருணுகர ானிட்டனவாதல் வேண்டும். அவ் ளைக்கு ஒம்படுநிலையாகிய உயர்வற
முந்திப் படரும் மொய்குழலாள் ப் பொருப்பாகிய கருணுகர யானை ம்படுநிலை கைகூடியதைக் கந்த
ஷகம் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் யாகிய ஒம்படுநிலை கைகூடுவதற் தித்து வாழ்த்துவோமாக,

Page 20
  

Page 21
தருமைய பூநீலரு சண்முக தேசிக ஞானசம்பந்
5)JAPIE
வாழ்த்
" விநாயகனே வெவ்விஃன விநாயகனே வேட்கை : விண்ணிற்கும் மண்ணிர் கண்ணிற் பணிமின் கை - மூத்
எண்ணிய ஆாரியம் யாவை விநாயகரைத் தொழுது மேம்படுவ பட்டுத் தொடங்குவது சைவ நூல் டைச் சிவபூசைத் தொடக்கத்தும் பெறுவர்.
சைவசமயாசாரிய மூர்த்திகள "வம்பருவரிவண்டு மனநாற மல; அடியலாற் பேணு" இயல்புடைய திருப்பதிகத்து விநாயகப் பெருமா விநாயக வழிபாட்டை வற்புறுத்து பாட்டு வருமாறு:
"பிடியதன் உருவுமை கெ வடிகொடு தன்தடி வழிப கடிகன பதிவர அருளி வடிவினர் பயில்வளி வi
வக்கிரதுண்டர், சிந்தாமணி ராசர், மயூரேசர், பிந்திய மயூே கணேசர், கணபதி, மகோற்கடர், கணேசர் என்ற என்கின்ற அவ வருட்டிறத்தை விநாயக புராணத்து
திருக்கயிஃப்யில் சித்திர ம திரத்தை உமாதேவியாரும் சிவபெரு அதிணின்று விநாயகப் பெருமான் : னித் திங்கள் வளர்பிறை நான்கா அந்நாளில் விநாயகரை வழிபட்டுப்
"பந்தமறும் ஆவணித் தி
சதுர்த்தியெனப் பகர் அந்தமதிச் சதுர்த்தியிற்
உறுபயன் ஆர் அன

பாதினம் த பரமாசாரிய சுவாமிகள் அவர்கள் ங்கிய
עכhlabשה
யை வேரனுக்க வல்லான் நணரிவிப்பான் - விநாயகனே
கும் நாதனுமாம் தன்மையினுல் ரிந்து.'
தாயஞர் திருவிரட்டை மணிமால்,
யாயினும் எளிதின் முற்றுப்பெற பது சைவமரபு விநாயகரை வழி களின் மரபு விநாயகர் வழிபாட் சைவப்பெருமக்கள் செய்து பயன்
ாகிய திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள், ! ரும் மதுமலர் நற் கொன்றையான் பெருமான் அவர்களே வலிவலம் 1ள் தோற்றத்தை விரித்துப்பாடி பாராயினர். அவ்வருமைத் திருப்
ாளமிகு கரியது டு மவரிடர் ான் மிகுகொடை ம் உறை இறையே."
விநாயகர், கெசானனர், விக்கின ரசர், பாலசந்திரர், தூமகேது,
உகுண்டி விநாயகர், வல்லபை, 5ாரம் கொண்ட விநாயகர் திரு வீலா காண்டம் விரிவாகப் பகரும்,
ண்டபத்துள்ள ஆனேகளின் சித் நமானும் வியந்து நோக்குங்கால், திருவவதாரஞ் செய்த நாளே ஆவ ம் நாளாகிய சதுர்த்தி நாளாகும்.
பேறு பெற்ருேர் பலராவர்.
ங்களின் வளரும்
வர் அற்ருள் பூசிப்பவருக்கு
ாக்க வல்லார்"

Page 22
என்பர் விநாயகபுராண ஆசிரியர் (罗) கும்பாபிஷேகம் செய் வித்தல் தல் (4) அவர் திருமுன் தேங்கா தனஞ் செய்தல் (5) வலம் வருதல் டிக்கொண்டு தோப்புக்கரணம் இடு யகர் வழிபாடு நிகழும். இவற்றது விரிவாகப் பேசும்
ஈழத் திருநாட்டில், யாழ்ப்பா கருணுகரப் பிள் ஃாயார் கோயில் ப பட்ட நலமும் உடையது. கருணுக
வழிபட்ட மூர்த்தி இங்குள்ளவர் பணிகள் அன்பர் பலருடைய முயற் கும்பாபிஷேகம் நிகழ்வது அஃசாவா மகா கும்பாபிஷேகமும் எதிர்கால ஒர் அழகிய மலர் ஒன்றும் வெளியி ஆகும். கருஃனக் கடலாய் விள1 செயல்களை விக்கினங்கள் இன்றி நி தமிழ்ச் சொக்கர் திருவருளால் கும்ப பங்கு பற்றும் எல்லோர்க்கும் (JEF53 வாகுக என்று வாழ்த்துகின்ருேம்
" உள்ளமெனுங் கூடத்தில்
தறிநிறுவி உறு: தள்ளரிய அன்பென்னுந் இடைப்படுத்தித்
கள்ளவினேப் பசு போதக்
களித்துண்டு கரு
வெள்ளமதம் பொழிசித்தி நினேந்துவரு வி
தருமபுரம், மாயூரம்
கருணுகரப் ட
அருணு சலத்தில் விநாயகன் 1 பொருள்நாவுக் கேற்றிட வந்.ே வருமானைக் கன்றைப் பணியப் கருணுகரப் பிள்ளையார் பாதம்

(1) கோவில்கள் கட்டுவித்தல் (3) அபிஷேக அலங்காரஞ் செய் முதலிய பல பொருள்களே நிவே (8) திருமுன் மும்முறை தஃப்குட் தல் முதலிய பலவகைகளில் விநா பயன்கள் பலவாதலே நூல்கள்
னப் பகுதியில் உள்ள உரும்பராய் ஈழமையும், அன்பர் பல்லோர் வழி ரத் தொண்டமான் என்ற அரசன் என்பர். இத்திருக்கோயில் திருப் சியால் இனிது நடைபெற்று, மகா நம் அறிந்தது. இத்திருப்பணியும் ந்தினர்க்கும் இனிது விளங்கும்படி டுவது நம் மகிழ்ச்சிக்குரிய நிகழ்ச்சி பகும் விநாயகப் பெருமான் தன் றைவேற்றிக் கொள்கின்ருன் செந் ாபிஷேகம் இனிது நிகழ்க: இதிற் வருளும், திருவருளும் பெருகுவன
ஊக்கமெனுந் தியாகத்
தொடர்பூட்டி தறுகட் பாசக் கவளமிடக் குஃனயென்னும் வேழத்தை
ஃன்கள் நீர்ப்பாம்
- திருவிளேயாடற் புராணம்,
அண்னவன்
பாதத்தை அஞ்சலிக்க த யுறைந்திடும் பொற்புலியூர் பவம்கெடும் வாழ் உரும்பைக் போற்றக் கலிகெடுமே.
நீர்வேலி சிதம்பரநாதப் புலவர்.

Page 23
பொருள
ழ்த்துக்கள்
ஜகத்குரு பூரீ சங்ராசார்ய பண்டிதமணி சி. கணபதி
பூநிலபூரீ காசிவாசி முத்துக் சுவாமிகள் அவர்கள்
பூநிலபூரீ சண்முகதேசிக ஞ
சுவாமிகள் அவர்கள்
விநாயகர் வழிபாடு ஒரு இரகசியம் பரம இரகசி கர்ம பரிகாரம் கருணுகரன் புகழ்மாலை பிள்ளையார் சுழி
பல்லவர் காலச் சமய எழுச்
தமிழ் இலக்கியச் சமய ஆலயம் சைவ வாழ்வு பூரீ கருணுகரக் கணபதி - தி கும்பாபிஷேக மகிமை கருணுகரக் கணேசனே!
குடமுழுக்காடியருளே ! உரும்பராய் கருணுகரப் பிள்
கல்வெட்டுக்கள் வளர்க கருணுகரன் புகழே அப்பர் தேவாரத்தில் அரிய உரும்பராய் கருணுகரப் LiI கும்பாபிஷேக வாழ்த்து உரும்பராய் கருணுகரப்
வரலாறும் மகத்துவமுட திருவூஞ்சல்
மனப்பூர்வமான நன்றி

rடக்கம்
சுவாமிகள் அவர்கள் ப்பிள்ஃள அவர்கள்
குமாரசுவாமித் தம்பிரான்
ானசம்பந்த பரமாசாரிய
பம்
சியும் வளர்ச்சியும்
ருப்பதிகம்
ாளையார் கோவிலிலுள்ள
சில சொல் வடிவங்கள்
&r山Tf
ரப்பா
இர பார் கோவில்
G
8
2.
23
25
34
59
if ()
4.

Page 24
விநாயகர் செந்தமிழ்மணி பண்டிதர் பெ
" சொற்பதம் கடந்த
அற்புத நின்ற கற்ப
சைவசமயிகள் எக்கரும ஆரம்பத் வி+ நாயகர், மேலான தல்வர் என்று வேறெவரும் தலேவனுக இல்லாத தனி ளாகும். சிவகணங்களுக்கெல்லாம் தஃ: என்கின்ற பெயர்களே இப்பெருமானே ெ விக்கினேஸ்வரன் எனப்படுகிருர் வேண் சித்திவிநாயகர் எனப் போற்றப்படுகிருர் இளேயவராய், பிள்ளேயாய் இருப்பதால் கிருர் மூத்த நயிஞர் என்பதும் இவர்த நாமங்கள் பெற்று ஓங்கார வடிவாகி அ சித்திவரதப் பெருமானுகிருர் " அன் என்று அருணகிரிநாதப் பெருமான் இ உறுதிப்பொருளாக வழுத்துகின்ருர்,
விநாயகர் திருவவதாரம் :
சித்திர மண்டபம் ஒன்றில் பிரண காட்சி தருகின்றது. இரண்டும் ஒன்று சிவம் காட்டச் சக்தி காணுகின்றது: விநாயகர் திருவவதாரம் நிகழ்கின்றது; நோக்கமே ஓங்கார மூர்த்தியின் திருவன: திற் கூறப்படுகின்றது. எங்கள் தனிமுத மூர்த்திநாயனுர் பிரணவப் பொருளே,
"பிடியத ஒருவுமை கொ வடிகொடு தனதடி வழி கடிகன பதிவர வருளின் வடிவினர் பயில்வவி வக
என்று தமது திருவாக்காற் புல வடிவழகுமுடையவராகிய பெரியோர்க என்கின்ற தலத்தின்கண் இறையனூர் ந. களிற்று வடிவமும் கொண்டு, தம்முக தொழும் அடியவர்கள் இடர்கெடுக்க இ மிடியைப் பொடியாக்கி முத்தி கொடுப் தோறும் எழுந்தருளி இருப்பது யாவரும்
1

வழிபாடு
ான். கிருஷ்ணபிள்ளே அவர்கள்
துரிய மெய்ஞ்ஞான ாகக் களிறே"
- ஒளவையார்.
திலும் வழிபடும் தெய்வம் விநாயகரே
பொருள் தருகின்றது தனக்குமேல் முதற் கடவுள் என்பது இதன் பொரு வராக இருப்பதால் கணபதி, கன்ேசன் பெறுகின்ருர், அடியார் இடர்களேவதால் டிய சித்திகளே எல்லாம் அருள்வதால் ", எல்லாருக்கும் மூத்தவராக, என்றும் மூத்த பிள்ளே யார் என்று நாமம் பெறு ம் திருநாமமாகும். இப்படிப் பல திரு மைந்திருக்கும் பெருமான் எல்லாம் வல்ல பர் தமக் கான நிலப் பொருளோனே" ப்பெருமானுரை அன்பருக்கு நிலேயான
வமாகிய ஓங்காரம் களிறும் பிடியுமாகக் சேர்ந்து பழைய நிலையை எய்துவதனச் அப்பொழுது ஓங்கார மூர்த்தியாகிய சிவசக்தியின் சிருட்டி முகமான அருள் பதாரமாகும். இங்ங்னம் கந்தபுராணத் ற் பெரும் சைவகுரவர் திருஞானசம்பந்த
ளமிகு கரியது படு மவரிடர் நான் மிகுகொடை
முறை யிறையே."
ப்படுத்துகின்ரூர். மிகுந்த கொடையும் ள் இடையருது வாழுகின்ற வலிவலம் மாதேவி பெண்யானே வடிவமும் தாம் விடய திருவடிகளே உருகும் அன்போடு க்கணபதியைத் தந்தருளினுர், ஆகவே, பதற்கென்றே இப்பெருமான் கோவில்கள் ம் அறிந்ததொன்றே.

Page 25
சிலேடை நயப்பாக்கள் :
இப்பெருமானப் பல பெரியோர் அருளப்பெற்றுள்ளனர். அருள் வாக்குக: வியாசராகிய நம்பியாண்டார் நம்பிகள் பெருமான்மேல் அருட்பாடல்களேத் தந்து
" என்னே நினேந்தடிமை ே தன்னே நினேயத் தருகின் விர சுமகிழ் சோஃலவியன் அசசுமகிழ் அத்திமுகத்
இப்பாடலிற் பல மரங்களின் ெ யொடு கலந்த மகிழும் அரசொடு , தருக்கள் விரவும் குளிர் பெருங்காவொ முக்கினரசு ஈண்டு பெரும் பொருளாகிய அத்திமுகத்தான் என்பது அவர் உவந்து குறிப்பிடுகின்றது. திருநாரைப் பதியிலு நினேக்கின்ற (அவன் அருளாலே அவன்த தருளி தம் இடர்களே எல்லாம் பொ வைத்திருக்கின்ற முடிவிலாப் பேற்றை, இ செய்கின்ருர், நம்மையுமே அப்பெருமா படுத்துகிருர்,
வலிந்து வந்தருளும் கணபதி திறத்
இந்த அருட்பாடலே நிக்னக்கும்பே பக்த கவிஞர் ஒருவர் தந்தருளிய பாடல் இஃதாகும்.
"மாவேலே யாமைதை யடக்கித் தன்னு
காவேயின் முன்னுதித்த வரசிற்குே எ
து வேதந் தலேகாண்டற் கரியதாகித்
லாவேனேத் தன்னடியா நிழலிற் சேர்
ஆன்மாக்களின் மீது கொண்ட ெ பெருமான் எவரும் நெருங்கவெருக்கொள் உலகத்திற்கு உய்வுகாட்டும் அமிழ்தாகத் கடந்து நின்று அருள் செய்யும் பெருமா கில் மூலமாகக் காட்சி தந்தருளுகின்ருர் இளங்குருந்தாகிய அழகு முருகனுக்கு அ ரூர். பிறவி என்பது இடையருக் ே

2
கள் பலகால் வழிபட்டுப் பெரும் பயன் ளத் திருமுறைகளாக வகுத்தருளிய தமிழ்
திருநாரையூரில் அவதரித்து, கணபதிப் துன்னார்.
கொண்டென் இடர்கெடுத்துத்
ாரு ன் - புன்னே
நாசையூர் முக்கண் தான்."
பயர்கள் ஒருங்கு வந்துள்ளன. புன்னே ந்த அத்தியும் இங்கு காட்சி தருவதால் ான்று மனக்கண்ணிற் புலப்படுகின்றது முக்கட் சிவத்தைக் குறிக்கின்றது. மகிழ் தந்தருளிய யானே முகப் பெருமானே க் ஸ்ள பிரணவப் பெருமான் தாம் அவரை ாள் வணங்கும்) பெரும்பேற்றைத் தந் டியாக்கித் தம்மை அடிமைத் திறத்தில் இப்பாடல் மூலம் நம்பிகள் நாம் அறியச் ணுக்கு அடியவராகும் விழைவை ஏற்.
தை என்னென்பது !
ாது கந்தபுராணச் சுருக்கம் தந்தருளிய ஒன்று நினேவில் எழுகின்றது. அஃது
நுண் மண்டுலக மண்டமெலாம் வளர்ந்து
தானுேர் ாறிக் கடம்புனே குருந்தினுக்குத்
துனேயதாகித் துன்பமுறு பிறவியெனுந்துகள்
சேர்துெப்பு த்த அத்திதனேப் பத்திசெய்து
முத்திசேர்வரம்."
பருங்கருனேத் திறத்தினு லே பரசிவப் 1ளும் நஞ்சினத் தம்திருக்கண்டத்தடக்கி திகழ்கின்றர் அண்டங்களே எல்லாம் ஒரே சோலேயின் கண்ணே வளரும் மூங்
கடப்ப மாலேயைப் புனேந்த என்றும் ண்ணகும் அத்திமுகஃன்த் தந்தருளுகின் கொடுவெயில் போன்ற தகிப்பிற்குரிய

Page 26
- 3
தொன்ருகும், கொடு வெயிலிற் செல் அத்தகைய நிழல் பிரண்வருபனின் பாத்ே வெப்படங்கி நாம் முத்தி சேர்தற்கு காவேய் தந்த அரசு, கடம்புபுனே குருந்: ஆதிய மரங்கள் ஈண்டுக் காட்சி தந்து ஆளுக்குப் பெருநயமூட்டி நம்மை மகிழச் அரசு = பூஞ்சோலேயின் கன மூங்கிலிடம் கடம்புபுனே குருந்தினுக்குத் துனேவன். ஒதுக்கு மூத்த விநாயகப் பெருமான் அ பாத நிழவின்கண் அடியவர்களேச் சேர்க் தஃலவன், அரசமரமுமாம் : குருந்து - எ அத்தி - யானே முகப் பெருமான் அத்திமரம் காண்க.)
தந்தையைத் தம்பியை வழி பாடாற்ற
முருகக் கடவுள் மீது உருகும் அக தம் அனுபவ குTனமாக வெளிவந்த காப்பு செப்பருந்திறத்தது. தம்பிக்குமே செய்வது அண்ணுவின் திருவருள்தான் எ போற்றுகின்று ர். பஞ்சக்கர ஆனே என்ட யாப்பு அணி என்னும் ஐந்தையுமே 5 அடியவருக்கு அள்ளி வழங்குகின்ருர் என் உரைகாண்பர். தம்பியின் கருமத்திற்கு உலக வழக்குத்தானே !
'நெஞசக் கனகல் லுநெசி தஞ்சத் தருள்சண் முக து செஞ்சொற் புனே மா லேசி
பஞ்சக் கரவா ஃன பதம்
சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் கவிநய ழுக்கு வளம் ஊட்டுகின்ருர், அவர் பிர மிளிரும் குறிப்புப் பொருள் தருவதொர சுரர்குலத் தஃவன் - இந்திரன் - பார்மின் பிரபுவை மலரால் வழிபாடியற்ற அழகு அந்தப் பொழிவின் வேவியே சந்தனம், புன்னே, தென்னே, கமுகு, வன்னி, காஞ் தெனின், அதன் உட்புறச் சிறப்பு செப் வாடிப் பொழிவிழந்தது. அரக்கருக்கஞ் வழிபட்ட இந்திரன் சோஃப் வளம் ெ வழிபடுகின்ருன், தந்தைக்கு வழிபாடியி தந்து உதவுகின்ரன், சிவப்பிரகாச சுவ

வோர் குளிர் நிழலேச் சேரத் துடிப்பர்: மதான். அதஃன்த் தொழுது பத்தி மிக்கு
இத்திருப்பாடல் வழிகாட்டுகின்றது. து, அடியாம் நிழவிற் சேர்க்கும் அத்தி சிலேடைப் பொருள் பயந்து, செய்யு செய்கின்றன. காவேயின் முன்னுதித்த தோன்றிய தஃலவராகிய சிவபெருமான். கடப்பு மாஃபயணிந்த என்றும் முருக டியாம் நிழலிற் சேர்த்த அத்தி = தம் தம் யானே முகப் பெருமான் (அரசு - ன்றும் இளேமையுடையது, குருந்த மரம் - இப்படிச் சிலேடை அமைந்தவாற்றைக்
அருள்தரும் விநாயகா :
*பு கொண்ட அருணகிரிநாதப் பிரான் கந்தரனுபூதியில் அமைக்கும் விநாயகர் ல் தாம் பாடுகின்ற பாடலே அழகுறச் ன்று நயம்பெறப் பஞ்சக்கர ஆஃனயைப் ாது ஈண்டு எழுத்து, சொல், பொருள். ாந்தை கணபதி ஐந்து திருக்கரத்தால் ஆறும் கருத்துத் தருவதாகப் பெரியோர்
என்றும் அண்ணன் துனேயாக நிற்பது
ர்ேந் துருகத் நுக் கிபல் சேர் யந் திடவே பஐரிதுரந்"
என்பது அந்தக் காப்புத
ம் கைவந்த கற்பன்ே ப் பாக்களால் தமி புங்கலீலேக் காப்புச் செய்யுள் கவினுெடு ன்று. அசுரகுலாதிபனும் சூரனுக்கு அஞ்சி ச வந்து சீகாழியை நண்ணி, பரசிவப்
மிளிர் தளிர் பொழில் அமைக்கின் முன்.
அகில் பலா மா தேக்கு, அசோகு, சி, வேங்கை ஆகிய மரங்களால் அரணுன பருந் தன்மை வாய்ந்தது. அவ் வருங்கா சிக் கரந்து மூங்கில் வடிவாகிச் சிவத்தை பருக விநாயகப் பெருமானே உளமார யற்ற மைந்தனே இந்திரனுக்குக் கை T மிகள்,

Page 27
" சுரகு லாதிபன் தாய்மர் பெருகு வார்கடல் பெய் கரக நீரைக் கவிழ்த்த சரன நாளும் தங்க்கன
அகத்திய மகாமுனிவர் குடகுநாட் நாடு வருகின்ருர் கணபதிப் பெரு. கவிழ்க்கின் ருர், அது கடல்போல் பாரி வாட்டம் நீக்கி அழகுடைத் தாக்குகின்ற மலர் நம்சிரத்திற்கு அணியாகத் திகழு கமண்டலத்திலிருந்து பெரிய காவிரிய பெருங் கற்பனை நயம் மிளிர என்பாட மென்று சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் கு
"LUIT.
இவ்வாறு அன்பர்கள் எல்லோரும் பாவால் வந்தித்து தயோல் வனங் பாகு, பருப்பின் சுவை மிளிர, அரும்பா ராகவின் அச்சுவைச் செஞ்சொல் மலர் மாரத் தொழுது உய்திபெறுவோமாக லும், நடைபாதையிலும், பெருங் கோயில் நம்மையும் காப்பானுக !
கருஞகர விநாயகக்
கருணுகர க5ே
தந்தி மாமுக முடைத்தி முந்து பாரிடமெலா ெ நந்தி வந்தனே செயநாள் வந்து வந்தடி தொழி ம
- கந்தபுர

4 -
0ர் நந்தனம்
த வயிற்றினுேன் மத கரி சரி ஆக்குவாம்."
என்கின்ருர்;
டுக் காவிரித்தீர்த்தம் கொண்டு தண்டமிழ் மான் காக உருக்கொண்டு கரக நீரைக் ய காவிரியாகி இந்திரன் பூந்தோட்டத்தை து. அங்ங்னம் செய்த கணபதியின் பாத மாசு என்பது பாவின் பொருள், சிறிய ாறு பெருகியதுபோல், சிறிய சொற்களில் ல் தழைக்க விநாயகன் வரந்தர வேண்டு நறிப்பாக விடுக்கும் பெருவேண்டுகோள்
ம் தங்கருமம் சித்தியாகக் கணபதியைப் குவர். கணபதியும் பால், தெளிதேன், டல்கள் கவிஞருக்குச் சுவைவிஞ்ச அளிப்பா *களால் முழுதற் கண்பதியை நாமும் மன காவிலும், குளக் கரையிலும், காட்டி பிலும் அமரும் பெம்மான் அழகுதமிழொடு
* கடவுளே போற்றி.
ணச அவதாரம்
தன யனங்கணுகியே மாய்த்துமுன் சூழ்தர ன்முகன் முதலினுேர் கிழ்வொடே வைகினுன்
ானம் கயமுகனுற்பத்திப் படலம்,

Page 28
6.
ஒரு இரகசியம்
செ. தனபாலசிங்கல்
நடன இரகசியம் :
இந்தக் காலத்தில் நடனவிருந்துக் விழாக்கள் கோலாகலமாக எங்கும் நி ஆனந்தம் பாடல்கள் ஆனந்தம் பல்லியம் பாடுகின்ற காட்சியையே கண்டுவிடுகிருே
ஒருநாள் ஒரு பெரிய நடன அர கண் கொள்ளாக் காட்சி! உலகம் யாவை இறைவனைத் தன் நடனத்திஞல் காட்டி உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவள் ஆடுகிறபோ: கெட்டு உள்ளமும் போய் நான் கெட்டு ' முடிந்து திரை போடுகிருர்கள். என் மாக நடனமாடிய நங்கையிடம் ஒடோ தாங்கள் ஆடிய நடன நிகழ்ச்சியிலே இ! னிர்களே ! அதற்குப் பொருள் சொல்ல பொருள் சொல்ல முடியுமா ? அங்க இசையும் அங்கே துள்ளி ஓடுகின்ற உணர் கைவழி நயனம் செல்ல, கண் வழி அவ்வாறு அறிவார் அறிகின்றதல்லால் எ முடியும் ? வார்த்தைகளால் நடனத்தை அரங்கும் பக்கவாத்தியமும் அணிகலன்களு
ஆனந்தக் கூத்தனின் ஆட்டம்:
ஆம் சொல்லால் விளக்க முடிய வத்தைக் கல் தோன்றி மண் தோன்ருக் இருக்கிருன் நம்முடைய நடராஜப் பெருப திருவுருவிலே ஆடும் ஐயனின் அடிகளிலே தமிழ்ச் சேக்கிழார் திருத்தொண்டர் 1 பொருட்டு எல்லை ஆடும் கழலே " என் நிறத்தன், இவ்வண்ணத்தன், இவன் இை இறைவனைக் காண முற்பட்ட முயற்சியி அற்புதம் ! அற்புதம் !! அவன் அன்றி ஒf அண்டங்கள் ஆடுகின்றன, ஆட்டுவித்த வாறு அண்டங்களை எல்லாம் ஒரு சேர திலேயே நின்ற கொண்டு ஆட்டமுடியுமா ஞல் தானே அண்டங்களும் ஆடும். அவ அத்தனையின் ஆட்டமும் ஓய்ந்துவிடும். அண்டசராசரங்களின் ஆட்டமும் ஒய் கூத்தனின் திருவோலக்கக் காட்சியைக் க
க 2

பரம இரகசியம்
is B.A (Lond.)
குக் குறைவே இல்லை. அரங்கேற்ற கழ்கின்றன: * ஆனந்தம் ஆடரங்கு ஆனந்தம் வாச்சியம் " என்று திருமூலர் ιb.
ாங்கிலே நங்கை ஒருத்தி ஆடுகிருள்: யும் ஆக்கி நிலைபெற நிறுத்தி அழிக்கும் விடுகிருள் நங்கை, சமயச்சார்புடன் து ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணர்வு எல்லோரும் இருக்கிருர்கள். நடனம் நண்பர் நல்ல ரசிகர், அவசர அவசர
டிச் சென்று கேட்கிருர், “ அம்மா, றுதியாக ஓர் அற்புதமான நடனம் ஆடி வேண்டும். ' "ஐயா, நடனத்துக்குப்
வளைவுகளிலே காண்கின்ற இலளிதமும் ச்சியும் விளக்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டன
மனமும் செல்ல ஆடுகின்ற நடனம் வ்வாறு ஒருவருக்கு எடுத்துச் சொல்ல 5 விளக்கிவிட முடியும் என்ருல், நடன ரும் வேண்டியன அல்லவே!
பாதது நடனம். இந்த அற்புத தத்து
காலத்துக்கு முன்பே விளக்கிக் காட்டி 0ான். அந்த நடராஜப் பெருமானின்
கலையே நிலைத்து நிற்கிறது, தெய்வத் புராணத்திலேயே, அலகில் கலையின் று பாடியிருக்கிறர். இப்படியன், இந் றவன் என்று எழுதிக்காட்ட ஒண்ணுத ல் தில்லை அம்பலக்கூத்த ஞகக் கண்டது ர் அணுவும் அசையாது. அவன் ஆட்ட ால் ஆரொருவர் ஆடாதாரே ? இவ் ஆட்டுகின்ற ஐயன் சும்மா நின்ற இடத்
? அவனும் ஆடிக்கொண்டே ஆட்டி ன் ஆட்டங்கள் ஓய்ந்தால் அண்டங்கள்
அண்டங்களின் ஆட்டம் , ஓய்ந்தால் ந்துவிடும். இந்த அற்புத ஆனந்தக் ண்டு விஞ்ஞானிகள் அதிசயிக்கிருர்கள்,

Page 29
- 6
மெய்ஞ்ஞானிகள் பாடுகிருர்கள். கலைஞர் நடராஜனை - கூத்தனின் ஆட்டத்தைக் கி அப்பர் எக்களிப்பிலே பாடுகிருர்,
குணித்த புருவமும் கொவ்வை பனித்த சடையும் பவளம்பே இனித்த முடைய எடுத்த டெ மணித்தப் பிறவியும் வேண்டு
நமக்கு மனிதப் பிறவி கிடைத்த மனிதப்பிறவியைப் பெற்ற நாம் அவனது பழம் போன்ற சிவந்த வாயையும் பு பவளம் போல் சிவந்த மேனியில் பால் நல்கும் தூக்கிய திருவடியையும் கண்டு பயணுகும். தகுதிவாய்ந்த பெறற்கரிய பயன் அடையவேண்டும். இந்த நடரா கண்டு களியாமல் விட்டால் அடுத்து பு: கல்லாய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்ப் மறைமுகமான எச்சரிக்கை.
சிருட்டி, திதி, சங்காரம், திரோபல யும் வானம் மணிமுகடாய் மால்வரையே அமைத்துக் கொண்டு ஆடிக்கொண்டே ( உள்ள உடுக்கை (டமருகம்) ஒலியால் 2 கரத்தால் உலகினைக் காப்பாற்றுகிறர் கிருர், முயலகனை அழுத்தி ஊன்றிய தூக்கிய திருவடியாம் குஞ்சிதபாதத்தால் உண்மை விளக்கம்.
தோற்றம் துடிஅதனில் சாற்றியிடும் அங்கியிலே
ஊன்று மலர்ப்பதத்தில் நான்ற மலர்ப்பதத்தே ந
இன்னும் அந்த நடராஜப் பெருமா யார், சிதம்பரமும்மணிக்கோவை, திரும கள் எல்லாம் அருமையாக விளக்குகின்ற
பிள்ளையார் முருகன் சண்டை:
தெய்வச் சிறர்களாகிய மூத்த பி பலத்த சண்டை ஒன்று வந்துவிடுகிறது காதைப் பிடித்து இழுத்துக் கிள்ளி கோபம் ! என்ன செய்வதென்றே தெரி மல் ஆறுமுக வேலனின் ஈராறுகண்களையு சம் கிண்டலாகக் குத்தலாக எண்ணிப் ட வேழமுகத்து விநாயகனும் அண்ணனின் அளந்து பார்க்கிருன் கோபம் மேலிட

கள் போற்றுகிருர்கள். அந்தச் சிதம்பர ண் குளிரக் கண்டு பரவசம் அடைந்த
ச் செவ்வாயில் குமிண் சிரிப்பும் rல் மேனியில் பால்வெண் நீறும் ாற்பாதமும் காணப் பெற்ருல் வதே இந்த மாநிலத்தே.
தே பெரும்பேறு. ஆறறிவு படைத்த வளைந்த புருவத்தையும் கொவ்வைப் ண் சிரிப்பையும் குளிர்ந்த சடையையும் ) போன்ற வெண்ணிற்றையும் இனிமை களிப்பது மனிதப்பிறவி பெற்ற பெரும் பெரும் பிறப்பை எடுத்த நாம் பெரும் rஜப் பெருமானை இன்றே, இப்போதே ல் லாய்ப் பூடாய்ப் புழு வாய் மரமாகிக்
பிறந்துவிடுவோம் என்பது அப்பரின்
பம், அநுக்கிரகம் என்ற ஐந்தொழில்களை தூணுக ஆன பெரும்பார், அரங்காக செய்கிருன் நடராஜன். திருக்கரத்தில் -லகத்தைத் தோற்றுவிக்கிருர், அபய அக்கிணி ஏந்திய கையால் உலகை ஒடுக்கு
பாதத்தால் உலகத்தை மறைக்கிருர்,
உலகுக்கு அருள்புரிகிருர், இதோ ஒரு
தோயும் திதிஅமைப்பில் சங்காரம் - ஊற்றமாம் உற்றதிரோ தம்முத்தி ாடு,
"னின் அதி அற்புத தத்துவங்களைச் சித்தி ந்திரம் போன்ற இன்னுேரன்ன நூல் GÖT,
*ளையாருக்கும் முருகனுக்கும் ஒருநாள் . முருகன் பிள்ளையாருடைய பெரிய விடுகிருன் பிள்ளையாருக்கு வருகிறது பாது - தானும் கிள்ளிவிடத் தெரியா ம் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று கொஞ் பார்க்கி முர் முருகன் விட்டுவிடுவானு துதிக்கையின் நீளத்தை முழம்போட்டு
முப்பழம் நுகரும் மூஷிகவாகனனுர்,

Page 30
- 7
* அப்பாவிடம் சொல்லி உனக்கு என்ன கிருர், மூக்கால் அழுதுகொண்டு பேழை சும்மா இருப்பான முருகன். அம்மாவி இல்லாமல் செய்துவிடுகிறேன் பார் என் மயிலேறும் பொற்குமரன். இருவரும் அ கள். ' அப்பா, என் செவியைத் தம்பி அண்ணன் செவியைக் கிள்ளினுய் " " கிளி இருக்கின்ற கண்களை ஒன்று இரண்டு மூன் ஞன்." "" விநாயகா, ஏன் அப்படிக் குறு அருமைத் தம்பி அல்லவா 1' ' இவன் முழம் இருக்கிறதென்று முழம் போட்டு கண்களை எண்ணிப் பார்த்தேன்." @ சிரிக்கிருன், அப்பா என்ன செய்வார் ? விடுவதாக இல்லை. பரமேஸ்வரன் பார்வ கள் பண்ணுகின்ற குறும் பைப் பார்த்தா வரை ஒருவர் கேலி பண்ணி மோதிக் கெ என்கிருர். சிணுங்கிய கணபதியை அருக! ஓடிவிளையாடும் பாப்பாக்களின் திருக்கூத் காச சுவாமிகள், இதோ அப்பாடல் !
* அரணவ னிடத்திலே ஐங்கர
ஐயனன் செவியை ப அறுமுகன் கிள்ளினுன் 6
அத்தன்வே லவனை விரைவுடன் வினவவே அண் விளங்குகண் எண்ணி வெம்பிடும் பிள்ளையைப்
விகடம் ஏன் செய்தா மருவும் என்கைநீள முழம் அ மயிலவன் நகைத்து மலைஅரையன் உதவவரு மைந்தரைப் பாராய் கருதரிய கடலாடை உலகுபல
கருப்பமாப் பெற்ற கணபதியை அருகழைத்
களிப்புடன் உமைக்
கருணுகரன் திருக்கோயிற் கனகசை
இத்தனையும் தெரிந்த பின் உரும்பர குள் நுழையலாம். அங்கே இந்தக் குறு இடத்திலேயும் வைத்துக் கொண்டு நட கனகசபை. அகிலாண்டகோடி ஈன்ற பேசும் ஆனந்த ரூபவல்லி, கண்ணுக்குப் கொண்டு இருக்கிருள். பெண்மைக்கு எடு மக்களையும் மரும் க்களையும் அருகே அம்மை அழகு ஒழுக எழுதிப்பார்த்திருக்

செய்கிறேன் பார் " என்று முழங்கு வயிற்றுடன் அப்பாவிடம் ஒடிவருகிருர். டம் சொல்லி உனக்கு மோதகமும் று துள்ளிக் குதித்து வருகிருன் புள்ளி ப்பாவுக்கு முறையிடத் தொடங்குகிருர் கிள்ளி விட்டான். " " முருகா, ஏன் fளாமல் விடுவேன ? என் முகங்களிலே எறு என்று ஏளனமாக அண்ணன் எண்ணி ம்பு செய்தாய் ஆறுமுகன் உன்னுடைய என் துதிக்கையின் நீளத்தை எத்தனை அளந்து பார்த்தான். நான் அவன் மரனுக்குப் பெரிய சிரிப்பு வருகிறது. குறும்புப் பிள்ளைகள் ஒன்றை ஒன்று தியை அழைத்து, “ அம்மா, உன் பிள்ளை பா ? சும் மா, இருப்பதாக இல்லை. ஒரு ாள்கிறர்கள் சற்றே கவனித்துக்கொள்" ழைத்து ஆறுதல் சொல்கிருள் அம்பிகை. ைைதப் பாடலாக வடிக்கிருர் சிவப்பிர
ன் வந்துதான் மிகவும் ான்றே சிணுங்கிடவும் நோக்கி ண ன்என் சென்னியில்
ரைன் என பார்த்து நீஅப்படி ப் என ாளந் தான் என்ன
நிற்க ம் உமையவளை நோக்கிநின்
6T6rJTS } அண்டங் கன்னி து அகமகிழ்வு கொண்டனள் காக்கவே."
ாய் கருணுகரப் பிள்ளையார் கோயிலுக் ம்புக் காரப் பிள்ளைகளை வலத்திலேயும் ராஜன் ஆடுகிறன். அந்த நடனசபை
அன்னை பின்னையும் கன்னிஎன மறை கருத்துக்கும் பெருவிருந்தாக நின்று த்ெதுக் காட்டாகி, தாய்மைப் பண்புடன் வைத்துக்கொண்டு நிற்கின்ற சிவகாமி கும் உயிர் ஓவியமாகக் காட்சி தருகிருள்.

Page 31
- 8
மால் அயன்தேட, மறைதேட, வானவர் இங்கே இடம் பிடித்திருக்கிருள், பொரு போகத்தைச் செய்யும் மாயையாகி மாய வித்தின்றி விளைந்த பரமானந்தத்தின் வி3 ஞானப் பெருக்காகி - பிறவிப்பிணிக்கோர் ட அகந்தைக் கிழங்கை அகழ்ந்தெடுக்கும் ே தறைபழுத்த துறைத்தீந்தமிழின் ஒழுகு லும் பொருளும் என நடராஜப் பெருமா களுக்கு எல்லாம் அருள்புரியும் கோலம் :
வள்ளியையும் தெய்வயானையையும் கொண்டு அளவிடற்கரிய எழிலோடு கம்ப நிற்கிருன். அவன் கையிலே விண்ணுேர் சி கிறது. கழுத்தில் இருக்கும் முததார மார்பில் விளங்கும் யக்ஞோபவிதம், ! பொலியும் வீரக் கழல். இ  ைவக ள தூக்கி அடித் திரு க் கி ரு ன். இவன் கன். ஆம் ! அப்பெருமான் ஈராறு கை கருணை வேலழகன் : கமலப் பூப்போ பச்சை மயில் வாகனமும் பன்னிரண்டு தி வேலும் கச்சைத் திருவரையும் சீறடியுட மாமுகங்கள் ஆறும் விரிகரணம் சிந்தப்பு: வாங்காமலே பார்க்கப் பார்க்க அழகு
நடராஜனின் வலப்புறத்திலே வித் கிருன். இந்த மூத்த பிள்ளை பொன்ன,ை மருங்கில் வளர்ந்து அழகு எறிப்பப் பேை முகமும் விளங்கு சிந்தூரமும் அஞ்சுகரமு! இலங்கு பொன்முடியும் திரண்ட முப்புரி காட்சி அளிக்கிருன், அம்பலவன் ஆடும் ஆடும் உவட்டா உபதேசம் புகட்டித் ே டும் சித்திவிநாயகனும் ஆடத் தொடங் துளங்க நெடுவான் தலம் துலங்கச் சப்பா நர்த்தனவிநாயகர் அதனுல் கருணுகர! அப்பன் ஆட்டத்தைப் பார்க்கி ருர் தான் ருடு திருத்தாதை வியந்து கைது டி ( ஆடாது அசையாது நிற்கிருர்,
இத்தனை மூர்த்திகளையும் பார்த்து நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். பல வரு தரம் இந்த மூர்த்திகளைப் பார்க்காத கண் தைப் பேசாத நாக்கு புண் நாக்கு,
ஆடத் தெரிந்த கருணுகரப் பிள்ளை இரகசியம். குறும்புக்காரப்பிள்ளைகளை அ வது பரம இரகசியம். எல்லாம் சிதம்பர

தேட நின்றவள் நம்மைத்தேடி வந்து ாாகிப் பொருள் முடிக்கும் போகமாகி, ாமலத்தை நீக்கி அருளும் தெருளாகி . ாவாகி - பழமறையின் குருந்தாகி - முழு மருந்தாகி - அருள் பழுத்த கொம்பாகி -
தாழும்பர் உளக் கோயில் விளக்காகி . நறுஞ்சுவையாகி - இலங்குபவள் சொல் னின் அருகே நிற்கின்ற கோலம் உயிர்
அது தொன்மைக் கோலம்.
வலத்திலும் இடத்திலும் வைத்துக் ரமாக ஆறுமுகநாதன் கனகசபையிலே றைமீட்ட வீரவேல் விளங்கித் தோன்று ம், தோளிற் புரளும் வாகுவலயம், இடையில் இலங்கும் கச்சை, காலிற் ir di) ஆயிர கோடி காமர்களையே
மங்காத அழகன் : Lfb FT€O?5 s9IyApஅழகன் இசைவான மயில் அழகன். ல் , கால் அழகன் மார்பழகன் :
ண் தோளும், அச்சம் அகற்றும் அயில்
ம் செங்கையும் ஈராறு அருள் விழியும்
னந்த திருமுடிகள் ஓராறும் வைத்த கண் சொட்டிக கொண்டே இருக்கின்றன.
தக விநாயகன் நின்று கொண்டிருக் ரஞாணும் பூத்துகில் ஆடையும் வன்ன ழவயிறும் பெரும பாரக்கோடும் வேழ ம் அங்குசபாசமும் இரண்டு செவியும் நூலும் திகழ் ஒளி மார்பும் விளங்கக் போது அண்டசராசரங்கள் அனைத்தும் தெவிட்டாத ஞானத் தெளிவைக் காட் கிவிடுவான் ! நிலம் துளங்க மேருத் *னி கொட்டு வான் ! ஆடுகின்ற கோலம் ப்பிள்ளையார் கோயிற் கனகசபையிலே ஆடாமலே இருந்துகொண்டு ! வென் கொட்ட நின்ருடும் மழ களிறு இங்கே
க்கொண்டிருக்கலாம். பல மணி நேரம் டம் புகழைப் பாடலாம். பல்லாயிரம் ா புண் கண்; திவ்விய ரூப செளந்தர்யத்
யார் இங்கே ஆடாமல் இருப்பது ஒரு ருகே வைத்துக்கொண்டு நடராஜன் ஆடு
இரகசியம் !

Page 32
1. மூலமூர்த்தி, 2. உற்சவமூர்த்தி, 5. மூலஸ்தான ஸ்தூபி. 6. நடேசர் ஆலய
 

த்திகள்,
.
円 கு எழுந்தருளுகிரு
உறசவமூ
. க்
LDULs),
ஸ்த ளேயார் தேரு
பின்
7,
ஆலய கொடி
h,

Page 33


Page 34
கர்மபரிசு
பண்டிதமணி சி. கே
" போனநாட் செய்த
மண்ணிற் பிறந்தார்க்
என்பது
இப்பிறப்பில் அநுபவிக்கும் இன்பத் செய்துவைத்த புண்ணிய பாவ கர்மங்கள் எனப்படும். கர்மம் - வினை.
பிராரத்தத்தை ஊட்டுவோன் இ பொருட்டு அளவறிந்து ஊட்டுபவன் அவ6
இன்பத்தை ஊட்டுங்கால் விருப்பும், உண்டாகின்றன. இந்த விருப்பு வெறுப்புச் விளைவுகள். இவ்விளைவுகள் ஆகாமியம் தற்கு வித்தாய் விடுகின்றன.
ஊட்டுவோன் கருத்தை விசாரித்த பொறுக்க இயலாதிருந்தால், இறைவனை ( சாந்தி பெறுவதன்றி, துன்ப அநுபவத்தி நீதியை அவமதிப்பதில்லை. இறைவன் து துணரும் ஞானமே வேண்டற்பாலது.
** இருள் சேர் இருவினை" என்கின்ரு தல்வினை தீவினைகள் இருளாகிய அறியாை விலங்கு தீவினை இரும்பு விலங்கு,
ஊட்டுவோன் கருத்தறிவோர், ட வெறுப்புக் கொள்ளார். அவர்களுக்கு ஆ வினையுஞ் செய்வதில்லை : தீவினையுஞ் செய்வ தில்லை. உத்தரவு இறைவன் உத்தரவு.
* அத்தனே திருவாலவாய
அமண் சித்தரை அழிக்க
என்று, சம்பந்தப்பிள்ளை உத்தரவு வேண்டு
ஊட்டுவோன் கருத்தறிய முயலும்
இந்நிலை, மலபசிபாகமுறுதற்கு முதற்படிய
க 3

காரம் Olusicial
அவை க்கு வைத்தபொருள் "
ஒளவைப்பிராட்டியார் திருவாக்கு.
துன்பங்கள், முந்திய பிறப்புக்களிற் ரின் விளைவுகள். இவை பிராரத்தம்
றைவன். உயிர்களின் நன்மையின்
துன்பத்தை ஊட்டுங்கால் வெறுப்பும் க்கள் ஊட்டுவோன் கருத்தறியாமையின் எனப்பட்டு, மேலும் வினைபெருகு
தறிபவர்கள், துன்ப அநுபவங்களைப் வேண்டுதல் செய்து, தவத்தால் துன்ப தில் வெறுப்புக் கொண்டு, இறைவன் ன்பத்தை அருளும் நீதியை விசாரித்
>ர் வள்ளுவதேவர். உயிர்கள் செய்யும் மயின் விளைவுகளே. நல்வினை பொன்
பிராரத்தத்தை நுகருங்கால் விருப்பு பூகாமிய விளைவு இல்லை. அவர்கள் நல் வதில்லை : உத்தரவின்றி எதுவும் செய்வ
ruiu த் திருவுள்ளமே ?
டுதல் காண்க
நிலை, இருவினை ஒப்புப் பிறக்கும் நிலை. ாய நிலை,

Page 35
- 1 {
ஊட்டுவோன் கருத்தறியும் ஞான மங்களுக்குப் பரிகாரந் தேடியதாம், கர்
* அசன்றன்பாதம் மறந்து
வீண் செயல்"
என்பது சித்தியார். எத்துணை உயர் கருத்தறியாது செய்யும் செயல் வீண்செ
* கிரியையென மருவுமை
கிடைத்தற்கு நிமித்தம்
கோயிற் கிரியைகளத்தனையும், ஊட்( பெறுதற்கு நிமித்தமாயிருத்தல் வேண்டுப்
ஒரு கணித வினவின் விடையைப்
விடைக்கு நிமித்தமாதல் போல, கோயி ஞான நிமித்தமாதல் வேண்டும்.
கருணுகர கணே
எண்டகு பெரு நசை யெய விண்டிட லின்றியே விழிய கண்டனள் கவுரியக் கடிெ கொண்டிடு மோவியக் ே
பாங்கரில் வருவதோர் ப லாங்கத னடுவணி லாதி
யோங்கிய தனியெழுத் ெ தூங்கு கைம் மலைகளிற் ே
அக்கணத் தாயிடை யைர் முக்களுல் வாயினுன் மும் மைக் கருங் களிறெனு மா செச்கர் வார் சடையனுே
மருளறப் புகலுநான் மன பொருளெனப் படுமவன்
இருளறுத் தவர் மனத் தி ரருளுருத் தனையெடுத் த6

ம் உதிக்குமானுல், இருவினையாகிய கர் மபரிகார ஞானமே வேண்டற்பாலது.
செய் அறங்களெல்லாம்
ந்த செயலாயினும், ஊட்டுவோள் பலேயாம் என்றவாறு.
வ யாவும் ஞானம்
என்பது சிவப்பிரகாசம்.
டுவோன் கருத்தை அறியும் ஞானத்தைப் ). நிமித்தம்-காரணம்.
பெறுதற்குச் செய்யுங் கிரியைகள் அவ் b கிரியைகள் அத்தனையும் கர்மபரிகார
"ச அவதாரம்
ப்தி யைம் புலன் பின் பாற்படக்
காண் மண்டபங் காலம் யாவுமே
חש G966007) מL ת
uu nr 6 G3 uu தான்றி ரண்டதாய்த் றன்றிற் றென்பவே.
கரத் தவனருண் மதத் தாறுபாய் முகத் தவன்மதிச் * சிறுவன்வந் தருளினன்.
றகளிற் றிகழுமெய்ப் புவனமுற் றவர்கடம் .ர்தவிர்த் தருளவோ பதரித் துளனவன்
- கந்தபுராணம்,

Page 36
ol
உரும்பராய் கருணுகரப் பிள்ளையர்
கலைமகள் ஆசிரியர், வி கி. வா. ஜெகந்நாதன்
பாடப்பெ
கருணகரன் 1
ஓங்காரந் தன்னுருவாய்ப் பரஞா
ஒடிந்த கோடு பாங்கார அபரஞா னக்குறியாய்
பரமன் கல்வி நீங்காமல் உயர்வதற்கு நினைப்பு
நிறைவு சேர்த்துத் தேங்காத ரத்தினருள் செய்கருளு திருத்தாள் போற்றி
தந்தையொடும் அனையிருந்த சே
சராசரங்கள் முந்தஉறை உலகங்கள் நும்மிட
முயன்று செய்த இந்தவலத் தாலுலகை வலம்வந்
எனவே ஈக அந்தமிலாச் சுவைக்கனியை ஏற்
ஆனை வாழ்க.
ஒளவைக்குக் கருணைபுரி மதகரின்
ஆண்டார் நம்பி செவ்வையுறத் தேவாரம் இருக்கு
தெரித்த தேவை எவ்வயினும் நிறைபொருளை உரு இலங்கும் வாழ்வை கொவ்வையிதழ் வல்லவை.நா யக கரக் கரியைக் குறித்
சிதம்பரசுப் பிரமணியன் தனக்கு
தேவர் போற்றிப் பதம்பரவ அருள்கொடுக்கும் கற்
பழத்தை ஏந்தி நிதம்பொலியும் எழிற்கருணு கர
நெடுங்கை ஏந்தி இதம்தருநல் லருள்பொழியும் கல்
ஏத்தி வாழ்வாம்.

கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு
வாகீச காலாநிதி,
அவர்களால்
1ற்ற
புகழ்மாலை
ானம் முழுக்கோடாய்
இலங்குகின்ற
ார்கள் அடிபணியின்
ணு கரப்பிள்ளை
.
5ாலத்தை வலம்வந்து
த்தே இருத்தலினுல்
த தாயிற்றல்
றகரு ணுகரப்பேர்
யை உயர்தம்பி
மிடம் அறிந்திடவே
நம்பராய்த் திருத்தலத்தே
சுருளு }து வாழ்வாம்.
முன்னும் விநாயகனைத்
பகத்தை மாதுளச்செம்
ப்பிள்ளை யாம்தேவை
ாணபதியைப் போற்றி என்றும்

Page 37
- 12
தள்ளையார் தந்தையார் எவ்வ தழைக்கும் இந்த பிள்ளையா ரன்றியோ ருறவுண பேணும் பெம்மா கள்ளையார் தரும்பொழில்சூழ்
கவினும் ஐயன் கொள்ளையார் அருள்கொழிக் குணத்தாள் பே
ஞானம்வரும் செல்வம்வரும் எழில்பெருகும் தானம்வரும் தவம்வளரும் மி தழைக்கும் வாழ் வானவரும் மண்ணவரும் ப5 யாரை வாழ்த்து மாணவருக் கெய்தாத பயனில் வாழ்தி நெஞ்சே
துதிக்கைமிக உடையான்தன் துதிக்கையுடைத் மதிக்கையிலே அவரிடரை மி மயலைப் போக்கி கதிக்கைய்று ஞானந்தந் தின்
காரச் சோதி நிதிக்குவைபோல் அருள்வழ நினைந்து வாழ்க
சோழனுய ராணையினைச் செ
தூய வீரன் ஆழமுறு மன்பின்நிறு வியக யாரைப் போற்ற ஏழுலகில் புகழடையும் பொரு எவர்க்கும் மேல வாழ்வுவரும் மறுமையிலே மு
Dr Ulf u 6óT LITT
இதழொன்றே உடையதும்ை
ஏற்கும் ஐயன் கதுவுபடா டோபமின்றி எளி
கருணை எய்த மதிநலம்தந் தாட்கொள்ளும்
வாழும் அப்பன் குதிமதமார் கவுட்கருணு கரட் குறித்து வாழ்வ

ளவு சந்ததமும்
ப் ாடோ என அன்பர் ன்
உரும்பராய்ப் பதியினிலே
கும் திருக்கருணு கரக்கரியின் ாற்றி
பண்புவரும் நண்பர் சேர்வர் டியின்றி எந்நாளும்
Բյ - னரிகருணு கரப்பிள்ளை
லை இதைநினைந்து
புகழ் பேசித்
தொண்டர்தன்னை திக்கைசெயும் பேராளன் க் பளிக்கும் கணபதிஓங்
ங்கும் கருணுகரக் கரியை
பாம்,
லுத்துகரு ணுகரனும்
ருணு கரப்பிள்ளை
பின் ளடையும் கலை அடையும் ாம் த்திநிலை எய்துகின்ற
D.
நறுமணமில் லாவிடினும்
மையொடும் அன்புசெய்வார்
கரிமுகவன் உரும்பராய்
பிள்ளை யார்பாதம் rth.

Page 38
- 13 -
திருமுறைகள் அழியாமல் வெளிப்
திகழோங் காரத் துருவுடையான் கல்விபெறு வார்ப
உதவும் ஐயன் தெருவினிலும் மரத்தடியும் எளியை
தேவன் போற்றும் பெருவயிறன் கருணுகரப் பிள்ளைய
பெற்று வாழ்வாம்.
Go6u6v7 Lu T
உரும்பராய் மேவும் ஒருமுதே திருவுருவே ஓங்காரத் தேவே கரப்பிள்ளை யாரே உன் காலி2 நிரப்பில்லை யாமே நிலத்து.
கருணுகரத் தொண்டை மானி கருணுகரக் கரியின் காலை - அ பற்றுமவர்க் கில்லை பலதுயரு பற்றுவரா வாழ்வு வரும். கல்வி பெறலாம் கனம்பெறல செல்வம் பெறலாம் திறம்பெற ஆளுரும்ப ராயில் அரியகரு தாளிணையில் வீழ்வார் தமக்கு பாசத்தை வீட்டும் பரமசுக வ தேசுற்ற மேனிச் சிறப்பருளும் தருணுத பம்போற்பொன் சா( கருணு கரப்பேர் கரி. காணலாம் கண்டு கருத்துருக பூணலாம் துன்பத்தைப் போ கன்னமதம் பூத்த கருணு கர தன்னடியைத் தாழ்பவர்கள் த
கலித்துை வேதத்தி னுள்ளே விளங்கும் நாதக் கழலொலி செய்ய நட( போதத் திருவுரு வாகிச் சிறச் ஆதிக் கருணு கரப்பிள்ளை யா சொல்லுக் கடங்காப் பொருள நல்லுத் தமர்தம் உளக்கோயி மல்லுக் குரிய திருத்தோள்கள் புல்லிச் சிறக்கும் கருணு கரெ பத்தர் விரும்பும் பொருளை அ புத்தக மாகப் பெரும்பா ரதத் வித்தையில் வல்லவன் ஒளை உத்தம ஞம்கரு ணுகரப் பிள்

படுத்தும் அருளுடைான்
ணியின் மதிநலத்தை
மயாக எழுந்தருளும்
ார் துணையைப்
ல ஞானத் - கருணு ணயைப் பற்றின்
றுவும் ஞானக் அரணுகப் ம் இவ்வுலகில்
ாம் சீர்பெறலாம் லாம் - மல்குவளம் ணுகரனின்
ாழ்வளிக்கும்
- வீசும் ருரும் பராயிற்
5 லாமன்பு க்கலாம் - நீணிலத்தில் uT20T
),
பிறைமுடி மேலணியும் ஞ்செயும் ஞானமெனும் கும் புனலுரும்பை ரெனும் அற்புதனே. "ாய்ப் பொருள்களிற் சூக்குமமாய் ல் மன்னி நடனமிடும்
நான் கொடு மற்ருெருகை னனும் பொற்கரியே.
அளிக்கும் பருப்பதத்தில் $தைப் பொறித்தருளும் வயைக் கைலை விடுத்துதவும் ளை உயர்கரமே.

Page 39
பிள்ளைய சித்தாந்தப் பேராசிரியர் மகாவித்து மாற்ற முடியாத - மறக்க முடியாத
சில பழக்கங்கள் நம்மையறியாமே றன. அப்பழக்கங்கள் எங்ஙனம் உண்ட என்று எண்ணிப் பார்க்காமையால் சிற் விட்டுவிடலாமா ? என்றுகூட எண்ணுகிே முழுவதும் ஏதோ செய்யக் கூடாத கா அதனுற் பெருந் தீங்கு விளையப் போவத யிருப்போம். அத்தகைய பழக்கங்களில் காரியத்தைத் தொடங்கினலும் பிள்ளைய
பிள்ளையார் சுழி:
பிறந்தது எப்படி? என்பதிற் பலரு கின்றனர். அவற்றுட் சில ஆகம சாத்தி வாதங்கள். அவை எப்படியிருந்தாலும் ே
1. நம்முடைய தமிழ் எழுத்தும், வட்டம் இயற்கையான வடிவம். குழ கொடுத்தால் வட்ட வட்டமாகவே எழு எழுதுகின்றவர்கள், எழுதுகோல் சிக்கின் ஆராய முதற் கண் சுழித்தனர். அது பிள்:
2. ஒம் என்பது முதல் ஒலி. இத6 அது அ + உ + ம் என்ற மூன்றெழுத்தின் எழுதியே ஏனையவற்றை எழுதுவது நன்றி விரைந்து எழுதும்போது " உ " என்பதுடே சுழி என்பர் சிலர்,
3. ஓம் என்ற வடிவம் பிள்ளையார் வம் பிள்ளையார் சுழி என்பர் சிலர்,
4. ஓங்காரம் - பரம்பொருள். என்பது பகுதிப்பொருள். உபதேசம் பெ அளவில் மூன்றுடல்களையும் நீத்து, பிரகி என்பது இதன் விளக்கம், இதனை அதர் ஸகர?-ஆரித ஜாகு ஊ0-88"Eாeய சுய9க"ா?-உத ஒoகாU? ய'ா?-ஐ UUಗ್ರ"o ಲೂಯ್ದೆ-೩೭°ಸ್ಥTouಖಿ ಆಗ್ಲಿ'rಳ್ಳಿ-೭೨ கூறுகிறது. பிரணவத்தை உபாசனை செ எய்துகின்றன் என்று முண்டகோபநிடதட

ார் சுழி
வான் ச. தண்டபாணி தேசிகர் பழக்கம்:
ல நம்முடைய வாழ்வில் கலந்திருக்கின் டாயின? எப்படி நம்மிடைக் கலந்தன சில சமயங்களில் நாம் அப்பழக்கங்களை றம். துணிந்து விட்டுவிட்டாலோ. அன்று ரியத்தைச் செய்துவிட்டதுபோலவும் - ாகவும் கண்டு கவலைப்பட்டுக்கொண்டே பிள்ளையார் சுழி போடுதலும், எந்தக் ார் குட்டிக் கொள்ளுதலும் ஆம் ,
ம் பலவகையான காரணங்களைக் கூறு ர உண்மைகள். சில ஊகமான யுக்தி தொகுத்துணிர்வது நல்லதுதானே !
கிரந்த எழுத்தும் வட்டவடிவானவை. ந்தைகள் கையிலே எழுதுங் குச்சியைக் pதுகின்றன. அது அவைகளின் இயல்பு. ாறி நேர்மையாக எழுதுமா என்பதை ளயார் சுழியாயிற்று என்பது ஒன்று,
னின்றே எல்லா ஒலியுலகும் பிறந்தன; ா கூட்டு, ஒலியுலக மூலமாகிய இதனை மறவாத தமிழர் பண்பு. ஓம் என்பதை ால எழுதினர், இதுதான் பிள்ளையார்
வடிவம் இப்பிரணவம் திரிந்த வடி
இதற்குச் சிந்திப்பவரை உயர்த்துவது ற்ற பரிபாக ஆன்மா இதனை உச்சரித்த ததி மண்டலத்திற்கு மேலே உயர்கிருன் வசிகோபநிஷத் -
சீதொoகார? என்றும் ா-யேeாணவனவஸவgo தெ ஒ0காU? | என்றும் ய்தவன் சாவா மூவாப் பேரின்பத்தை
மொழிகின்றது.

Page 40
- 1
மேலும் முண்டகோபநிஷதம் “Q. வில்வடிவானது என்றது. சர்ப்பவடிவா நாடி அன்னத்தின் குரல் போன்ற ஒலிய
தா?Sஜூறா வூ)ஆாந்ாஉமி க"ணறிநீ சித்தியாகமம்;
பிரணவம் ஐந்தெழுத்துக்களின் சு புள்ளி. அதாவது வட்டப் புள்ளி ( 0 ). படுக்கையிற் கோடு. " - " இது போன் நான்காம் உரு பிறைமதி Sர். ஐந்தாம் : றுள் வட்டமும் நேர்கோடும இணைந்து எழுதினுற் போதும், பிள்ளையார் வண உள்ள அகரம் சிவம். உகரம் சத்தி. இவை சுழியாகிறது. இவ்வுணமைகளை,
9eo தாரகாகாUTO விசீய0 ?-ஐیاز له6 கு சீய0 க"றாகாU0 வத"Pப9-80 ஹ
வபது20 வி?--ஸoய" த0 வg)ணவ0
என்று தாமிகாகமும்,
* இறைசத்தி பாசம் எழி உற நிற்கும் ஓங்காரத்
எனத் திருவருட்பயனும்,
ஆமே சிவங்கள் அகா, ** அகரம் உயிரே உகரம் மகரம் மலமாய் வருமு
எனத் திருமந்திரமும் கூறுகின்றன. ஆ சிதைந்த வடிவு என்பதும், இதனை முதன் தற்போதங் கெட்டுச், சிவஞானமே வ சிவச் செயலாக விளங்கும் தன்மையை கிடக்கின்றன,
சிவனரு வுருவுமல்லன் சித்திஞே பவமுதற் ருெழில் க ளொன்று தவமுத லியோக போகந் தரி இவை பெற வியைந்து மொன்று

5 -
பணவெரயந7:* எனப் பிரணவம்
ன் குண்டலி நீ இது இதுதான் மூல
டையது என்ற கருத்த மைய,
ஹ0ஸ் நிலஐநா? என்று கூறுகிறது ஞான
கூட்டம் , முதல் எழுத்துரு நட்சத்திரப் இரண்டாம் வடிவு தண்டம் போலப் 'sDS • மூன்றும் உரு வட்டம் (O ), உரு பிந்து. அதாவது . புள்ளி. இவற் பிள்ளையார் சுழியாகிறது. இச் சுழியை க்கம் ஆகிவிடுசிறது. இப் பிரணவத்தில் யிரண்டும சேர்ந்த -ெ இது பிள்ளையார்
19"உTதெ | வாடிகo 9-3داز
7ܝܢܓ வட இதுறவிஷ்ண9
ல் மாயை ஆவி துள்."
T உகாரங்கள்
Lur Go ப் பதத்தில் ”
கவே, பிள்ளையார் சுழி பிரணவத்தின் ாமுதல் எழுதுவதன் வாயிலாக உயிர்கள் ாரப்பெற்று, செய்யுஞ் செயலனைத்தும் ப் பெறுகின்றன என்பதும் உணரக்
9 டசித்து மல்லன் ம் பண்ணிடு வானு மல்லன் ப்பவ னல்லன் ருனே
மியைந்திடா வியல்பினுனே.
- சித்தியார்.

Page 41
பல்லவர் காலச் சமய தமிழ் இலக்கியச்
பேராசிரியர் கலாநிதி தமிழ்ப் பேராசிரியரும், ! (தமிழ் (5, 10, και இலங்கைப் பல்க
தமிழ் நாட்டிற் சங்க காலத்துக்குட் ஆரும் நூற்றண்டின் இறுதியில் மீண்டும் வும் பரவச் செய்தனர் பல்லவ அரசர்கள். கத்திற் சமணமும் பெளத்தமும் ஆதிக்கம் நாயன்மாரும், வைணவ ஆழ்வார்களும் சமயங்களை மீண்டும் உயரிய நிலையில் அ
இவர்களின் தொண்டினுற் கட்டு சமய உணர்ச்சி பரவியது. இச்சமய எழு மாறுதல் அடைந்தது. காதலிலும், போ சமயத்திற்கு உயிரைக் கொடுக்கும் ம6 ஊக்கத்துடன் தமிழ் நாட்டில் "ஏற்பட்ட வந்தது, சமய குரவர் நாடெங்கும் சுற் கத்துடன் தொண்டாற்றினர். கோயில் சமய குரவர் பல தலங்களுக்குச் சென்று உருகப் பாடினர். சமய பக்தியும் உண விரிந்து மக்களிடம் பரவின, கடவுளை அ தது எனக் கொள்ளப்பட்டது.
சமயத் தலைவரின் உரைகளைக் கேட் வும் மக்கள் திரள் திரளாக அடிக்கடி கூ கும் சமய எழுச்சியை நம்பிக்கை மூலம் வேண்டியதாயிற்று. கோயில்கள் இதற் தன. நாள் தோறும் மக்கள் கூடி அவர6 துள்ள ஆசாரங்களைக் கைக்கொண்டு, இ6 செய்யவேண்டியிருந்தது. இதற்காக ஆங்கி மாக, என்றும் அழியாத கல்லினுற் கட்ட டுத் தம் புகழை நிலைநாட்டினர். கோயி லும் பன்மடங்கு ஆவலையும் ஆற்றலையும் கட்டுவதும், வானத்தை நோக்கிக் கோ அமைப்பதும் கடவுளுக்குச் செய்யும் கோயில்களைப் போன்ற சிறந்த சிற்பச் கான முடியாது.
கோயில்களில் ஒழுங்காகப் பூசைக கொண்டாடப்பட்டன. பொதுமக்களுக் இவை காலாயிருந்தன. அயலூர்களிலிருt இதனுற் பல இடங்களிலுள்ள மக்களிை தோன்றியது.

எழுச்சியும் சமய வளர்ச்சியும்
சு. வித்தியானந்தன்
தமிழ்த் துறைத் தலைவரும்
லைக் கழகம்.)
பின் ஏற்பட்ட குழப்பங்களை அடக்கி, எங்கும் அமைதியும், நிலையான வாழ் பல்லவர் ஆட்சிக்காலத்தின் தொடக் பெற்றிருந்தன. இந்நிலையிற் சைவ தோன்றி, இயக்க ரீதியாக வைதிக மைக்கத் தொண்டாற்றினர்.
ஒக்கடங்கா ஆவேசத்துடன் வைதிக ச்சியிஞலே தமிழரின் மனப்பான்மையும் ாரிலும் உயிரைக் கொடுத்த தமிழர், னப்பான்மையைப் பெற்றனர். புதிய சமய உணர்ச்சி பலப்பட்டுக்கொண்டே றுலாச் செய்து, கரை கடந்த உற்சா }களுக்கு முக்கியத்துவம் ஏற்பட்டது
அங்குள்ள கடவுளரைப் பற்றி மனம் *ர்ச்சியும் பக்தர்களின் உற்சாகத்தால் அடைவதற்குப் பக்தி மார்க்கமே சிறந்
கவும், தோத்திரப் பாடல்களைப் பாட டினர். அவர்கள் உள்ளத்தில் உண்டா வலுப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வழி தேட குத் தகுந்த கருவிகளாக அமைந் வர் மதப் பிரிவுக்குத் தக்கபடி வகுத் றைவனை வணங்குவதற்கேற்ற வசதிகள் காங்கிருந்த சிறுகோயில்கள் பிரமாண்ட ப்பட்டன. அரசர் இப்பணியில் ஈடுபட் ல்கள் அலுவல்களில் அரசரின் ஆவலி மக்கள் பெற்றிருந்தனர். கோயில்கள் புரங்கள் எழுப்புவதும், மண்டபங்கள் திருப்பணிகள் ஆயின. தமிழ்நாட்டுக் $ கட்டிடங்களே வேறு எந்நாட்டிலும்
ள் நடைபெற்றன, திருவிழாக்களும் கு உற்சாகமும் ஊக்கமும் அளிக்க ந்தும் மக்கள் வந்து கோயிலிற் கூடினர் . டயே ஓர் ஒற்றுமை மனப்பான்மையும்

Page 42
- 17
மக்களின் சமூக வாழ்க்கைக்கு அச் சிறந்த சிற்பம், ஓவியம் முதலியன கோய னம் முதலிய நுண்கலைகளையும் கோயில்கள் பிடமாகவும் இவை விளங்கின. சமயப் பு இடம்பெற்றன. பிற ஊர்களிலிருந்து வரு கோயில்கள் பயன்பட்டன; கிராம மக்க ஏற்படுங் காலங்களிற் கோயில்கள் அவ மக்களுக்கு உதவி செய்யும் பண்டாரங்கள் பட்டோருக்கு அவை சிகிச்சை அளித்தன யின் பல துறைகளுடன் தொடர்புடைய வகையிற் பயன் படுவனவாய்ப் பொது ம கிடந்தன கோயில்கள்.
இந்தச் சமய எழுச்சியின் பயன! பயன் அளவற்றது. சைவ நாயன்மாரில் வைணவ ஆழ்வார்களின் பிரபந்தங்களிலு இசைப் பாட்டுக்கள், கவி நயமும் பொருந்தி, நூற்றுக்கணக்காக மலிந்து தமிழ் இலக்கியப் பண்பைப் பல துறை மாரும் ஆழ்வார்களும் தம் உணர்ச்சி அ பாலும் பதிக முறையினைப் பயன்படுத் பதிகம், சிறிது சிறிதாக வளர்ச்சி பெற் நிலையை அடைந்தது.
இறைவனைக் குறித்துப் பாடப்பட்ட இலக்கிய வரலாற்றிற் சிறந்த இடம் பெ திரப் பாக்கள் பல்லவர் காலத்திலே ே வேறு எந்நாட்டிலும் தோன்றவில்லை. அட கள், சேரமான் பெருமாண் நாயனுர், சைவப் பெரியாரும்; திருமழிசை யாழ் தொண்டரடிப் பொடியாழ்வார், குலே திருப்பாணுழிவார் நம்மாழ்வார், மதுர யாரும் இறைவனின் திருவருளே எண் பாசுரங்கள் பக்திச் சுவை நிரம்பியனவா வாய்த் தமிழ் இலக்கியத்தை அழகுபடுத்
தமிழ்ச் சமய இலக்கிய வரலாற்றி வார்களின் பிரபந்தங்களுக்கும் தனி இட உருப்படுத்தியவர்கள் அவர்களே அவர் லுள்ள பக்தி இலக்கியங்களிலே தமிழ்ப் பெருமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. பிறநாட் தமிழே என்று இன்றும் போற்றுகின்றன

Fாணியாகக் கோயில்கள் அமைந்தன; ல்களிற் காட்சியளித்தன; இசை, நட வளர்த்தன. சமயக் கல்வியின் இருப் பிரசங்கங்களும், கூட்டு வழிபாடும் இங்கு நம் துறவிகளும் பிறரும் தங்குவதற்குக் ளுக்குத் தீயாலும், நீராலும் துன்பம் ர்களுக்குப் புகலிடமாக அமைந்தன; ாாக அவை விளங்கின. நோய்வாய்ப் சுருங்கக் கூறின், மக்கள் வாழ்க்கை ணவாய், அவர்கள் வாழ்க்கைக்குப் பல க்கள் வாழ்க்கையோடு பின்னி ஒன்றிக்
$த் தமிழ் இலக்கிய உலகம் அடைந்த * தேவாரத்திலும் திருவாசகத்திலும், ம் கல் நெஞ்சையும் உருகச் செய்யும் இசை ஏற்றமும் பொருட் சிறப்பும் கிடக்கின்றன. இவர்கள் பாடல்கள் )களில் மாற்றி அமைத்தன, நாயன் அனுபவத்தை வெளிப்படுத்தப் பெரும் தினர் பத்துப் பாக்களைக் கொண்ட றுப் பல்லவர் கால இறுதியில் உச்ச
. பல்லவர் காலத்துப் பாக்கள், தமிழ் றுகின்றன, பக்திச் சுவை மிக்க தோத் தான்றியவாறு வேறு எக்காலத்திலும் ப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி
மாணிக்கவாசகர், திருமூலர் முதலிய வார், பெரியாழ்வார், நாச்சியார், சேகர ஆழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், கவியாழ்வார் போன்ற வைணவ அடி ணி எண்ணி உள்ளம் உருகப் பாடிய ய், தமிழ் ஓசைப் பெருக்கு மலிந்தன துகின்றன.
லே நாயன்மார் பாடல்களுக்கும் ஆழ் ம் உண்டு. தமிழிற் பக்தி இலக்கியத்தை களின் இலக்கியப்பணியிஞலேயே உலகி பக்தி இலக்கியங்களே சிறந்தவை என்ற -டு அறிஞர்களும் பக்திக்கு உகந்த மொழி
ř:

Page 43
6.
ஆல
திருமுருக கிருபானந்த
அறிவு நிறைந்த ஆன்றேர்கள் ந அமைத்து அன்புடன் வழிபாடு புரிந்தார் தமது அரண்மனையினும் பெரிதாகத் திருக் டிற்கு அழியாத புகழை நிலைநாட்டினர்க:
மலையே இல்லாத சோழவள நா சோழன் வானமளாவிய கோபுரத்தையு என்றென்றும் அழியாத நிலையிற் சிலையிஞ ராஜராஜ சோழன் அரண்மனை இருந்த அ புதுக்கிய ஆலயம் அழியாப் புகழுடன் விள பாண்டிய மன்னர்கள் வாழ்ந்த அரண்ம காணப்படவில்லை பாண்டிய மன்னர்கள் ஒன்றே நிலைத்து நிற்கின்றது.
சுந்தரமாற பாண்டியன் திருவானைக் வது சுற்றுப்பிராகாரத்தில் தெற்கு மதில் வாழ்ந்த வீடோ அணிந்த அணிகலன்களே மன்னவன் புதுக்கிய அம்மதில் இன்றும் அருணகிரிநாதரும் தமது திருப்புகழில் விய
‘துங்க கஜாரணி யத்தி
சம்பு தடாக மடுத்து சுந்தரமாறன் மதிற் பு
கச்சியம்பதியிற் பல்லவ மன்னன் லின் அளவுபடுத்த முடியாத வித்தக சி வரும் கண்டு வியந்து, படமெடுத்துச் இறும் பூதெய்துகின்றது இன்று பாரத புகழின் கருவூலங்களாக - சமய சின்னங்க கின்றன.
இனி, பொன்னும் வெள்ளியும் ஏர மன்னர்கள் லக்ஷாதி லக்ஷம் நாணயங்கெை ஏழு பிராகாரங்கள் ஆயிரங்கால் மண்டபு துப் பலப்பல ஆலயங்களைப் புதுக்கினர்கள் மூலஸ்தானத்தில் திருவுருவம் கல்லினுலும் ணு,லும் அமைத்தார்கள். எத்தனையோ ல மன்னர்கள் தங்கத்தாலும் வெள்ளியா மல்லவா? அவர்களிடம் தனமும் மனமுமி திருவுருவங்களை அமைக்காமல் கல்லாலும் கூர்த்த மதியுடையார் இதனை ஆய்ந்து ராவர்.

ALLO
வாரியர் அவர்கள்
மது பாரத தேசத்தில் ஆலயத்தை 5ள். பண்டைக் காலத்து மன்னர்கள் கோயில்களைப் புதுக்கிப் பாரத நாட் ir。
ட்டில் உள்ள தஞ்சையில் ராஜராஜ ம் திருமதில்களையும் மண்டபங்களையும் }ல் புதுக்கினன். இன்று தஞ்சையில் அடிச்சுவடுகூடத் தெரியவில்லை. அவன் ாங்குகின்றது. அதேபோல், மதுரையில் னையோ அரண்மனையின் தூண்களோ கட்டிய மீனுட்சி அம்மையின் கோயில்
க்கா என்னும் திருக்கோயில் நான்கா புதுக்கினன், சுந்தரமாற பாண்டியன்
ாா இன்று காணப்பெறவில்லை. அம் நின்று காட்சி தருகின்றது. இதனை
பந்து கூறுகின்றர்கள்,
லுத்தம 5 தட்சிண முத்துறை பெருமாளே”
புதுக்கிய கைலாசநாதர் திருக்கோயி த்திரப் பதுமைகளை இன்று மேனுட்ட செல்வதை எண்ணும்போது உள்ளம் நாட்டின் அழியாத செல்வங்களாக - iளாக நமது ஆலயங்கள் அமைந்திருக்
ாளமாக இருந்த பண்டைக் காலத்து ாச் செலவழித்து ஐந்து பிராகாரங்கள் ம், கோபுரம் மூதலியவைகளை அமைத் r, இவ்வண்ணம் புதுக்கிய மன்னர்கள் எழுத்தருளும் உற்சவமூர்த்தி செம்பி கூrம் செலவழித்துக் கோயில் புதுக்கிய லும் உருவங்களே அமைத்திருக்கலா நந்தும், தங்கத்தாலும் வெள்ளியினலும் செம்பாலும் அமைத்த காரணம் யாது? உண்மை காணும் கடமை உடையவி

Page 44
= 19
இறைவன் ஒளி உருவாக விளங் சூழொளி விளக்கே " " ஒளிவளர் விளக்ே சோதியான் ’ ‘தீப மங்கள சோதி நபே பிழம்பு" என்ற திருவாக்கால் அறியலாம்
உலகிற் காணப்படும் பொருள்களி யிருப்பது கண்கூடு, ஒரு கல்லை மற்ருெரு வெளிப்படுகின்றது. சிவ வேள்வி வள வொளியை நிறைகுடமாகிய கும்பத்திற் நிறைந்துள்ள கல் விக்கிரகமாகிய கடவு மான ஒளியின் ஆற்றல் அக் கற்சிலையில் அ
இனி திருவீதியில் எழுந்தருளி வரு துள்ளது; அதன் காரணம் கூறுதும். ஆற்றலை (Electricites) ஊருக்குள்ளே பா! பதைக் காண்க. செப்புக் கம்பிக்குப் பாய ஸ்தானத்தில் சேமித்துள்ள தெய்வ மின் கருதித் திருவீதியில் பாய்ச்சுகின்ற உற்சவி நமது முன்னேர்களின் மதிநலத்தை உன் இன்று கண்கூடாக விளங்கும் இந்தச் சா ரேயே பல ஆண்டுகளுக்கு முன் தாமிர ஆன்மாக்களுக்கு நமது முன்னேர்கள் நன்
மேலும் இறைவன் எங்கும் நிறைந் ஆலயத்தில் சென்றுதான் வணங்கவேண் வணங்கினல் போதாதா? என்று கூறுவா
இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருப்பி விளங்கித் தோன்றுகின்றனன். பசுவின் இருக்கின்றது. பாலைப்பெற முயலுகின்ற களையோ, வாலையோ வருடினுல் பால் கி தைக் கூறவேண்டாமே ! எனவே, பால்ே வருடிப் பால் பெறுவதுபோல், இறைவன் யத்திற் சென்று இறைவன் திரு முன் நின் வேண்டும்.
இனி, கம்பிகளில் மறைந்து நிற்கும் மூலம் வெளிப்படுவது போல் எங்கும் ம திருவருளைத் திருக்கோயிலின் திருவுருவங் உணர் க.
எனவே, நமது முன்னேர்கள் கல்லை மூடநம்பிக்கையினுல் வழி பட்டார் க 6 கல்லிலும் செம்பிலும் அமைந்துள்ள அருள வழிபட்டார்கள். நம்மையும் வழிபடுமாறு ளைப் பெற்றுக் கடவுளுடன் உறவாடிய கள் தோறும் நடந்து சென்று கோயில் பெருமை அளவிடற்கரியதன்ருே ? ஆல உள்ளத்தை ஆண்டவன் தனக்கு ஆலய திருமூலர் எளிதாகத் தெரிவிக்கின்றனர்.

குகின்றவன்: “GFr5)Gu LGTV கே! " " மறைய நின்றுளன் மாமணிச் மா நம." “பிரமமாய் நின்ற சோதிப்
ல் கல்லில் நெருப்பு அதிகமாகத் தங்கி" 5 கல்லால் தட்டினல் நெருப்பு உடனே" ர்த்து அச்சிவவேள்வியில் எழும் சிவ
சேமித்து அக்கும்ப நீரால் நெருப்பு ளை நிறுவினர்கள். எனவே சோதிமய மைந்திருக்கின்றது.
ம் உற்சவமூர்த்தி செம்பினுல் அமைந் ஊருக்கு வெளியே அமைந்துள்ள மின் ப்ச்சும் கம்பி செம்பினுல் அமைந்திருப் ப்ச்சும் ஆற்றல் உளது. ஆகவே, மூல ன்சார ஆற்றலை ஆன்மாக்களின் உய்வு ப மூர்த்தியைச் செம்பினுல் அமைத்த ானும்பொழுது உள்ளம் உருகுகின்றது. தனங்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்ன விக்கிரகத்தைச் செய்து அதன் மூலம்
மை புரிந்தார்கள்.
திருக்கின்றன். ஆதலால், இறைவனை டுமா ? இருந்த இடத்தில் இருந்தே "ரு முளா னும் ஆலயத்திலுள்ள திருவுருவத்தில் உடம்பு முழுவதும் பால் நிறைந்து ஒருவன் அதன் கொம்பையோ காது டைக்குமா ? என்ன கிடைக்கும் என்ப பெற விரும்புவோன் பசுவின் மடியை அருளைப் பெறவிரும்புவோன் ஆல று வழிபட்டுத் திருவருளைப் பெறுதல்
மின்சார ஆற்றல் மின்சார விளக்கின்
றைந்து நிறைந்திருக்கின்ற இறைவன் கள் மூலம் பெறுவது எளிய முறையென
யும், செம்பையும் கடவுளெனக் கருதி ள் எனக் கருதுவது பேதைமையாகும். ாற்றலையே அவர்கள் கடவுளென்று கருதி வழிகாட்டினர்கள். கடவுளின் திருவரு 5ால்வர்களும் ஆழ்வாராதிகளும் தலங் வழிபாடு செய்தார்களென்ருல் அதன் பங்கள் தோறும் சென்று வழிபடுவோர் மாகக் கொண்டு எழுந்தருளுகின்றன்.

Page 45
- 2C
** நாடும் நகரமும் நற்திரு தேடித் திரிந்து சிவபெரு U AT GLÁGÖ7 ; Lu Tig-Lü Li sveiflu கூடிய நெஞ்சத்துக் கே
திருவருள் பெற்ற அநுபூதிச் செல் வழிபட்டார்கள் என்று உணர்க. பாண் மணிவாசகப் பெருந்த கையார், ' புத் துரகேன், மெழுகேன், கூத்தாடேன்" எ6
மனிதனைப் புனிதனுகச் செய்வது நிலவிக் கொண்டு இருக்கின்றது. அங்கு பஞ்சுப் பொதிகள் திருவருளாகிய அன, இகபர நலன்கள் எளிதில் எய்துகின்றன.
முடன் ஆலய வழிபாடு செய்தனர். அருட்பயன் பெற்ற ஆன்ருேரும் வாக ஆலய வழிபாடு புரிவது இன்றியமையா,
செம்மலர் தோன் ருள் ே அம்மலங் கழீஇ அன்ப மாலற நேயம் மலிந்தவ ஆலயம் தாஅம் அரெ
கருணுகர கனே
வந்து முன் னிருவர்தம் ! சிந்தையார் வத்தொடுஞ் தந்தையுந் தாயுமுன் றரு தந்தமில் கருணை செய் த
என்னரே யாயினும் யா முன்னரே யுனதுதாண் ( லன்னர் தஞ் சிந்தைபோ யுன்ன லார் செய்கையை

) -
|க் கோயிலும் மா னென்று மின் ; பணிந்தபின் ாயிலாக் கொள்வனே ! ??
வர்களும் நியதியாக ஆலயஞ் சென்று டி நாட்டின் முதலமைச்சராகத் திகழ்ந்த, தேளிர் கோமான் நின் திருக்கோயில் ன்று கூறுகின்றனர்.
ஆலயம், தெய்வ அருளாற்றல் அங்கே சென்று வழிபடுவோரது வினைகளாகிய ற் பொறியால் வெந்து சாம்பலாகின்றன. மார்க்கண்டேயராதி மாதவரும், சீல சிவஞான போதம் 12வது சூத்திரம், =ணு மலம் தாக்காதிருக்கும் பொருட்டு தது என்று இயம்புகின்றது.
Fg (also 1 –r. ரொடு மரீஇ ர் வேடமும் னனத் தொழுமே.
எச அவதாரம்
மலரடித் தலமிசைச் ந சென்னிதாழ்த் திடுதலுந் ழ விமார் புறவணைத் ருளின ரவ்வழி.
வதொன் றெண்ணுதன்
முடியுறப் பணிவரே லாக்கு தி யலதுனை யூறுசெய் திடுதிநீ
m கந்தபுராணம்.

Page 46
6.
60DF6) 6 சிவத்தமிழ்ச் செல்வி, பண்டிதை த
சைவ வாழ்வின் ஆதாரமாக அ இறைவனைப் பக்தி வலையிற் படுத்தலாம் 6 மாகச் சைவ மக்களிடையே வளர்ந்து நாடெங்கும் திருக்கோயில்கள் பல எழுந் வற்றை முறையாகக் கொண்ட பல ஆல களாக நம் நாடெங்கும் காட்சி அளிக்கி கோள் உள்ளொளி பெருக்கலாகும். புற தூய்மைக்கு அடியிடுவதாகும். எனவே, ! பெருக்குவதற்குச் சரியை, கிரியை, யோ களும் உதவுகின்றன.
திருவங்கமாலை என்ற பதிகம் அப்ப டது. அங்கே நான்கு மார்க்கங்களையும் மலர வேண்டிய முறைகளை விளக்கியுள் கண்களுக்குப் புனிதத்தையும், வழிபாடு எ பாடல்கள் செவிக்குப் புனிதத்தையும் நல்
கண்ணுதலாலயம் நோக்கும் கறைக் கண்டன் கோயில்புகும் பெண்ணுெரு பாகனைப் பணியு பிஞ்ஞகனப் பூசிக்கும் கைக6ே பண்ணவன் தன் சீர்பாடும் ந பரன் சரிதை கேட்கின்ற செ6 அண்ணல் பொலன் கழல்நினை அவனடிக்கீழ் அடிமைபுகும் ஆ
திருவங்கமாலையில் அமைந்த முதற் பு வன. தலை, கண், மூக்கு, வாய், கை, கா: வாறு ஈடுபட வேண்டும் என்பதைக் காட்
நெஞ்சே நீ நினையாய் - நிமி புன் சடை நின்மலனை மஞ்சாடும் மலை மங்கை மனு நெஞ்சே நீ நினையாய்,
அடுத்ததாகக் கிரியா மார்க்கம் போற்றி என்னத இவ்வாக்கையாற் பயனெ யோக நிலை சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது.
தேடிக் கண்டு கொண்டேன் - மாலொடு நான்முகனும் தேடிக் காணுெணுத் தேவனை தேடிக் கண்டு கொண்டேன்.

ாழ்வு
கம்மா அப்பாக்குட்டி அவர்கள்
மைந்தது பக்திக் கொள்கையாகும். ‘ன்ற கொள்கை பல நூற்முண்டு கால வந்துள்ளது. இதனலேயே தமிழ் தன. மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்ப பங்கள் மக்கள் வழிபாட்டுக்குரிய இடங் ன்றன. சைவ வாழ்வின் முக்கிய குறிக் வாழ்வின் தூய்மையே அகவாழ்வின் உள்ளும் புறமும் தூய உணர்ச்சியைப் கம், ஞானம் என்ற நான்கு மார்க்கங்
ர் சுவாமிகளால் அருளிச் செய்யப்பட் சிறப்பாகக் காட்டிச் சைவ வாழ்வு
ளார். திருக்கோயிற்றரிசனம் எமது
'மது உறுப்புகளுக்குப் புனிதத்தையும்,
குவன:
கண்களே கண்கள்
கால்களே கால்கள்
ம் தலைகளேதலைகள்
ாகைகள்
ன்னுவேதன்னு
விகளே செவிகள்
க்கும் நெஞ்சமே நெஞ்சம்
அடிமையே அடிமை.
பாடல்கள் சரியை வழிபாட்டை விளக்கு
ல் என்பன அவனை வழிபடுவதில் எவ்
டி நெஞ்சை வழிப்படுத்துகிருர்,
mär
விளக்கப்படுகிறது. பூக்கையாலட்டிப் ான் ? என வினவுகிருர், இதையடுத்து
திரு
என்னுள்ளே

Page 47
- 2
இதுதான் யோக சாதனையாகும். அடுத்
இறுமாந் திருப்பன் கொலே
பல்கணத் தெண்ணப்பட்டு சிறுமானேந்த தன் சேவடிக் கிறுமாந் திருப்பன் கொலோ
சைவசமயத்தில் பசுபுண்ணியமும், கூறப்படுகிறது. பசு புண்ணியம் என்பது பாகும். இவை ஏனைய மதக் கொள்ை சிவபுண்ணியங்களென்று சொல்லப்படுவ ஈடேற்றத்துக்குச் சிவ புண்ணியமே செய்கின்ற செயல்களே பயன் தருவதா வாழும் வாழ்வு சிறப்படைந்து செம்பை
மனிதன் தோன்றிய காலந்தொட் அவன் வாழ்வோடு பிணைந்திருக்கிறது உண்மை, அமைதி ஆனந்தம் மூன்ை அடியார்கள் எல்லோரும் சமயத்தை வ இராமகிருஷ்ணர் இறைவனைக் காட்டுவே அடியார்கள் இறைவனேடு கூடிநின்று வாடினர்கள். தந்தது உன்றன்னைக் கெ வாசகர். ஞான உணர்வு அற்றவர்களுக் தனக்குத் தானே நற்சான்று பகர்வது எண்ணம், செயல் மூன்றையும் தூய் ை! உண்மை வாழ்க்கை நெறியாகும். இத ளாகத் திகழ்ந்தனர்.
சைவ சமயம் மக்களிடையே பர6 சாரியர் வகுத்த முறை இது நால்வரு
மனிதர்காள் இங்கே வம்மெ கனி தந்தாற் கனி உண்ண புனிதன் பொற்கழல் ஈசன்
இனிது சாலவும் ஏசற்றவர்
என்று கூவி அழைத்தார் அப்பர வாரத்தின் படையறத் திருக்கரமும் ெ யாற்றமிழ் பரப்பியவர் ஞானசம்பந்தர். மனம் பாலைவனமாய்விடும். மண் ப மனம் பாலைவனமானல் மெய்ஞ்ஞானபே வாழாதவன் அநாகரீகமானி வாழ்வுக்கு
எனவே சைவத்தின் மகிமையைய வத்தைப் போற்றி வாழுவதுதான் சைவ சத்தியம், அமைதி, தூய்மை யாவும் இ

2 -
து ஞானத்தின் பேற்றினைக் காட்டுகிருர்து
r一序夺ā .
கீழ்ச் சென்றங்
சிவபுண்ணியமும் சிறப்பாக எடுத்துக் து பிற உயிர்களிடத்திற் காட்டும் அன் ககளாகவும் அமைந்துள்ளன. ஆனல், ன சரியை, கிரியை முதலியன. ஆன்மா அவசியமானதாகும். தன் முனைப்பற்றுச் ாகும். ஆலயத்தை மையமாக வைத்து D தருவதாகும்.
-டே சமயமும் இருந்து வருகிறது. அது
அதை அவன் உணர்ந்துவிட்டால் றயும் அடைந்து பெருமையடைவான் ாழ்வின் முழுமையாகக் கொண்டனர். 1ன் என்று விவேகாநந்தருக்குக் கூறினர். அனுபவித்தார்கள். பேசினுர்கள், உற ாண்டது என்றன என்கிழுர் மாணிக்க கு இது கட்டுக் கதையாக இருக்கலாம் சமய அனுபவம். ஒருவனுடைய சொல், மயாக்குவது சமயம். சமயம் என்பது
னுலேயே அடியார்கள் சீர்திருத்த வாதிக
வ இலட்சியப் பிரசாரம் தேவை. சமயா ம் ஊர் ஊராகத் திரிந்தனர்.
ான்று சொல்லுவேன் வும் வல்லிரோ எனுங்கனி
கட்கே
டிகள். நடையருப் பெருந்துறவும் உழ காண்டவர் அவர் நாளும் இன்னிசை சமயம் மக்களிடையே மலராவிட்டால் ாலைவனமானுல் விஞ்ஞானம் திருந்தும். ) திருந்தவேண்டும். மதத்தைப் போற்றி ரியவனுய் விடுவான்
புணர்ந்து மானிடப் பிறவியின் மகத்து வாழ்வு. அங்கேதான் அகிம்சை, அறம், லங்கும் என்பதற்கையமில்லை;

Page 48
உரும்பர
பூரீ கருணுகரக் கண
அருட்கவி சீ. விநாசித்
பண் : காந்தாரம்
சிவனுேங்கிய களிருய்வர சிவையோ தவமோங்கிய மகனுய்வரு தனியானை கவியோங்கிய தமிழாலுன்றன் கழல்ட கவினுேங்கிய உரும்பைநகர்க் கருணு
முற்ருமதி முடிசூடிய முதணுயகன் த பெற்ருரவர் தமையேவலம் பெரிதாய் உற்ருயெனை யுடையாயுனை யுணர்வ கற்ருர்புகழ் உரும்பைநகர் கருணுகர
மலையாறினிற் றிகழ்வோன்குற மகே தலையாரணக் கரியாய்வந்த தலைவா நிலையாகிய நினதீர்பதம் நினைவாழ் கலையான்மிளிர் உரும்பைநகர் கருணு
தொண்டானம்பி யாண்டார்நம்பி ெ யுண்டாய்பழ மொடுபாலமு துடனே பண்டாகிய குறிகாட்டினை பழவூழ்வி கண்டார்மகிழ் உரும்பைநகர் கருணு
பண்ணுற்றெழு தணைவார்நெஞ்சிற்
தண்ணுர்வளந் திகழ்காவிரி *தருகா திண்ணேர்நின திருதாளினை சிறி( கண்ணேர்சிவ உரும்பைநகர்க் கரு
நாவேறிய கலையூறிய நரைமூதுரை பாவேறிய இசைமாலையைப் பரிந்ே சாவேறிய பவவாரியைத் தமியேன் காவேறிய உரும்பைநகர்க் கருணுக!
பேர்தாங்கிய பொருட்பாரதம் பெரு கூர்தாங்கிய மருப்பாற்றந்த குருவே பார்தாங்கிய துயர்வேலையிற் பயிலா கார்தாங்கிய உரும்பைநகர்க் கருணு
* விநாயகர் - காக வடிவாய்ச் சென்று
கவிழ்த்தவர். ( Sn

பதி - திருப்பதிகம்
ந்தம்பி அவர்கள்
இராகம் : கவரோஸ்
ர்பிடி வடிவாகத் ாயின் முகத்தோனே பாடவந் தருள்வாயே றகரக் கணபதியே.
ருகனிக்குப் ப்வந்த பிரணவமே ாக்கினை நயந்தருளே ”க் கணபதியே.
ளாடணை மணம்பூண சதுர் மறைபேணும் வினை நிதம்தருவாய் றகரக் கணபதியே.
தாழுதேநின்முன் னழவேநீ திரு முறைபெறவும் னை பறிப்பவனே கரக் கணபதியே.
பலநாடகம் புரிபவனே கவைங் கரசிறுவா யேன்தொழும் பணிநல்காய் ணுகரக் கணபதியே.
த் தமிழெளவை
தற்றருள் புரிந்தவனே
கடந் திடுவேனுே
ரக் கணபதியே.
மேருவங் கிரிதனிலோர் யருட் கடலோனே தணைத் தெமைக்காப்பாய் கரக் கணபதியே
று அகத்தியரின் கமண்டலத்தைக் க + ஐங்கரன்.)

Page 49
  

Page 50
கும்பாபிஷே
வியாகரணசிரோமணி தி. சி
அங்கிங்கெளுதபடி எங்கும் பரந்து மேனியில் தியானித்து, ஆவாகித்து வழிப வாகவும் விளக்கமாகவும் எடுத்துக் கூறியிரு வைத்து வழிபட வேண்டிய தலம் எத்தை யும் ஆகமதுரல் சிறப்பாகக் கூறியிருக்கின் நின்று அடியார்களுக்கு அருள்புரியும் தல தேவாயதனம் என்று பல பெயர் கொண் யம் என்ற பெயரால் பெரும்பாலும் வ லயம் - ஒடுங்குதல் என்று கருத்தாகும். அடைந்து, பக்தியுடன் ஒடுங்கும் தன்ன பெயர் வழங்கலாயிற்று. ஆ - எங்கும் லீ இடங்களில் மறைவாக அதிஷ்டித்து நின் முறையாகவும் கருத்துக் கொள்ளலாம்; அவரவர் விரும்பும் உருவத்திருமேனியைத் வழிபட்டு வருவதை நாம் காண்கின் ருேம் ஒழுங்கு முறைகளை நாம் ஊன்றிக் கவன தத்துவக் கருத்துக்கள் நம் வாழ்க்கையில் ஷேகம் தொடக்கம் முதல் முடிவுவரை ளாகக் காணலாம்.
அவற்றுள். முதலாவது வரித்தல், மூன்று அம்சங்கள் கொண்டது.
1. அ. வரித்தல் :
ஒரு கும் பாபிஷேகத்தை நடத்தத்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை தெய்வப் பண் முதலில் தக்க குருவைத் தேர்ந்தெடுத்துக் அதுபோலவே இறைவனைப் பிரதிஷ்டை ( ஒருவரை முதலில் தேர்ந்தெடுப்பது ப லொழுக்கமும் ஆகமசாஸ்திர அறிவும் பக டும். சிவாசாரியருடைய தவவலிமையா யாக நடந்து வருவதாலும், உருவத்திருே யாக வைத்திருப்பதாலும் விக்கிரகம் தெ றது என்று ஆகம சாஸ்திரம் கூறுகின்றது மையை முன்னதாக எடுத்துக் காட்டியிரு தாக ஆசாரியவரணம் செய்ய வேண்டுெ
ஆ. அநுமதி பெறல் :
ஆசாரியர் பாலா லயம் சென்று இன செய்ய அநுமதி தருமாறு வேண்டுதல்.
க

க மகிமை
சீதாராமசாஸ்திரிகள்
விளங்கும் இறைவனை உருவத் திரு டவேண்டிய முறைகளை ஆகமறுநூல் விரி கின்றது. அந்த உருவத்திருமேனியை கயதாய் அமைய வேண்டும் என்பதை றது. இறைவன் உருவத்திருமேனியில் ம் ஆலயமாகும்; அதனைப் பிராசாதம், டு அழைப்பதுண்டு. பொதுவாக ஆல ழங்கப்படுகின்றது. ஆ - ஆன்மாக்கள். ஆன்மாக்கள் இறைவன் சந்நிதியை மயைப் பெறுவதால் ஆலயம் ஈன்று பதெ கும்பம் பிம்பம் தம்பம் முதலிய ாறு அருளுகின்ருர் என்று இலக்கண விதிமுறையாக ஆலயத்தை அமைத்து ; தாபித்துக் கும்பாபிஷேகம் செய்து இந்தக் கும்பாபிஷேகத்தின் நிகழ்ச்சி ரித்தோமானுல், பல அடிப்படையான காணக்கூடியதாய் இருக்கும். கும்பாபி நிகழ்ச்சிகளை எட்டுப் பெரும் பிரிவுக
அநுமதி பெறல் பிரார்த்தித்தல் என
5க்க ஆசாரியரைத் தேர்ந்தெடுத்தல் புடையதாய் அமைய வேண்டுமானுல், கொள்ளுவது இன்றியமையாததாகும். செய்யத் தகுதிவாய்ந்த சிவாசாரியர் மிக முக்கியமாகும். ஆசாரியர் நல் $தியும் நிறைந்தவராய் இருக்க வேண் லும், நித்திய நைமித்திக பூசை முறை மனியை நன்கு அலங்கரித்துத் தூய்மை ய்வத்தன்மையுடையதாய் விளங்குகின் து அதில் சிவாசாரியருடைய தவவலி ப்பதால் கும்பாபிஷேகத்திற்கு முதலாவ மன்று கூறப்பட்டுள்ளது.
மறவனிடம் தருணுலயத்தில் பிரதிஷ்டை இதனை தேவாநூஞ்ஞை என்பர்.

Page 51
அடுத்தது ஒழுக்கமும் சீலமும் டெ அந்தணர்களைக் கிழக்கு முகமாக மண்ட சந்தன தாம்பூலம் கொடுத்து, மலரா அநுமதி பெறுவதாகும். கற்றுணர்ந்த ச யத்திலிருந்து தருணுலயத்திற்குக் கொண் வனிடம் அநுமதி பெற்ருேம். அக்கிரிை லும் கிரியைகள் மாறுபடாமலும் நடத்தி பிரதிஷ்டை செய்யக்கூடிய தகுதியையும் பிரார்த்திக்க, அவர்களும், "இறைவனின் உமக்கு ஆற்றல் உண்டாகுக ' என்று ஆ பெறல் என்பர்.
இறைவனைப் பிரதிஷ்டை செய்ய அந் என்ற ஐயம் எழலாம். கண்ணன் கூறுகின்
* இவ்வுலகம் இறைவனருளால் இ வியாபித்திருக்கின்றன். ஆகாச வெளியி. வழிபட்டு, அவனருளைப் பெற உருவத்திரு பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகின்றது; ஆகவே பட்டவன். அந்த மந்திரம் அந்தணர்களா ரம் அந்தணர்களுக்குரியதாகின்றது. அந் தக்கவர்கள்; ஏனெனில், எல்லா உயிர்களு யில் என்னை ஆவாகிக்கும் மந்திரம் அந்த குப் போற்றத்தக்கவர்கள்" என்று வியந்
தாய் தந்தையர் சேர்க்கையால் குழி வளர்ந்து மனிதனுகின்றன் அவன் குருவி கொள்ளுகின்றன் என்ற நியதி அளவில் டான். தாய் தந்தையர் சேர்க்கையால் : உண்டுபண்ணக்கூடிய சில கிரியை முறை பிறந்த உடன் தங்கத்தை உரைத்துத் தே உனக்கு நல்லறிவைக் கொடுக்கட்டும் தந்தை மைந்தனின் நாவில் தடவுகின்றர் பிரணவத்தைக் கூறித் தயிரையும் மைந் மந்திரம் கற்கத் தகுதியுள்ளவனுவாய் என இது போன்ற சில கிரியைகளால் அக்( வரும் தோஷமும், தாயின் கார்ப்பவாச பரிசுத்தமாக விளங்குகின்றது, பின் ஏழா யைத் தந்தை மகனுக்கு உபதேசிக்கின்றா கின்றன். இதனுல் அவன் உள்ளம் து அடைந்து வேதத்தை முறையாகக் கற்கிரு தூய்மை பெற்று வளர்ந்து வருகின்ற பா வேதம் சித்தியுடையதாக ஆகின்றது; அவர்கள் உள்ளத்திலிருந்து வருகின்ற வாழ அதுமதியாகும். ஆகவேதான் இரண்டாவி டுள்ளது.

ாருந்திய வேதமந்திரம் கற்றுணர்ந்த டபத்தில் அமரச் செய்து, அவர்களுக்கு ல் அவர்களை அர்ச்சித்து அவர்களிடம் பையோர்களே இறைவனைப் பாலால டு சென்று பிரதிஷ்டை செய்ய இறை யகளில் மந்திரங்கள் விட்டுப்போகாம கித் தரவேண்டும். மேலும் எனக்கும் அருளவேண்டும்" என்று ஆசாரியர் பிரதிஷ்டாகர்மாவைச் செய்து முடிக்க சி கூறுவர். இதனைப் பிராமணு நுமதி
தணர்கள் வாழ்த்து அநுமதி அவசியமா ன்ருன் :
பங்குகின்றது. அந்த இறைவன் எங்கும் லும் கலந்து நிற்கின்றன். அவனை மேனியில் மந்திரம் கூறி ஆவாகித்துப் அந்த இறைவன் மந்திரத்துக்குட் ல் கற்கப்பட்டு விளங்குகின்றது. மந்தி த அந்தணர்கள் எனக்குப் போற்றத் ரும் வழிபட்டு உய்ய உருவத்திருமேனி ணரிடம் உறைவதால் அவர்கள் எனக் து கூறினுர்.
ழந்தை உண்டாகின்றது. அக்குழந்தை னிடம் சென்று மந்திரத்தைக் கற்றுக் மட்டிலும் அவன் அந்தணனகமாட் உதயமாகின்ற மைந்தனுக்குத் தூய்மை ரகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. குழந்தை னில் கலந்து எல்லாத் தெய்வங்களும் என்று மந்திர வாழ்த்துக் கூறித் பின் மூன்று வேதங்களின் சாரமான தனின் நாவில் தடவுகின்ருர் வேத ன்று வாழ்த்துக் கூறுகின்றர். மேலும் குழந்தை தந்தையின் இந்திரியத்தால் த்திலுள்ள தோஷமும் நீங்கப்பெற்றுப் ம் வயதில் வேதசாரமான காயத்திரி i. அவன் முறையாக ஜபித்து வரு ாய்மையடைகின்றது; பின் குருவை *ன், தாயின் கர்ப்பவாசத்திலிருந்தே லகன் வேதத்தைக் கற்பதால் அந்த ஆகவே, அந்தணர் அநுமதி என்பது ழ்த்து. அது வேத புருஷனின் வாழ்த்து தாகப் பிராமணநுஞ்ஞை கூறப்பட்

Page 52
இ. பிரார்த்தித்தல்:
எந்த ஒரு காரியத்தையும் இடையூ பெருமான் திருவருள் வேண்டும். காற். கள் நிகழாது மங்களகரமாகக் கிரியைக வேண்டும். ஆகவே, கணபதி ஹோமம், சிவாசாரியர் செய்து முடிக்கின் ருர். இது
11. சுத்திகரித்தல்:
எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்து அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை, பெ முதுமொழியை யாவரும் அறிவர். ஆகவே மிக முக்கியமானது, அந்தப் பொருள் : அதாவது, நேர்மை வழியில் அப்பொரு தர்மத்திற்காக ஈட்டிய பொருள் பல வ அப்பொருளைச் சுத்திகரித்தல் என்ற கிரிை மந்திர ஜெபம், ஹோமம் முதலியவற் சுத்தமாக்கிப் பதிஞெரு பாகமாகப் பிரி, மத்தைச் செய்து முடிக்குமாறு ஆசாரிய
பொருளைச் சுத்திகரித்த பின் குரு ஆலயத்தையும் சுத்திகரிக்கின்ருர், மது ஆன்ம சுத்தியைப் பெறுகின்ருர், நெய், துவம், வித்யா தத்துவம், சிவதத்துவம் 6 மதுபாகத்தை அருந்துகின்ருர், அறிந்தே நிந்தை, சிவசாஸ்திர நிந்தை, சிவனடி தாலும் அத்தோஷம் நீங்கப்பெற்றுக் குரு குன்ருர். பின் பத்து வகையாக நீராடி கின் ருர், அதனல் உடல் ஆரோக்கியம் மனத்தில் ஒருமைப்பாடு, திரிகரண சுத்தி களைச் செய்யத் தொடங்கும்பொழுது தீ யூற்றை விளைவிப்பர். அத்தீய சத்திகளை நீக் ருர் . நான்கு திசைகளிலிருந்து வரும் தேவர்களே உங்களுக்கு வணக்கம் - எம் பிரார்த்தனை அமைந்துள்ளது; தீயசக்தி யில் எண் திசைகளில் நின்று அமைதி பூதங்கள், பிசாசுகள், பிர்மராசுஷ்ஸர், மஹ கும் பலி உணவு கொடுத்து மரியான விட்டு நீங்கி மலையடிவாரம், காடு, ஆற் லிய இடங்களிற் சென்று வசியுங்கள்; நடைபெறப் போகின்றது என்று கூறிப் செய்கின்ருர், தீயசக்திகளை விரட்டி அர ரைத் தூரச் சென்று வசிக்குமாறு குரு என்ற கிரியையை நடத்துகின்றர். ஆல அக்கிராமத்தில் வசிப்பவர்களும் நோய் பி வர்களாய், வறுமையற்றவர்களாய், தீை

று இல்லாமல் நிறைவேற்ற விநாயகப்" வ மழை நெருப்பு முதலிய உத்பாதங் ா நிறைவேற நவக்கிரகங்களின் அருள் நவக்கிரகஹோமம் இவ்விரண்டையும்
பிரார்த்தனையாகும்.
முடிக்கப் பொருள் இன்றியமையாதது. ாருளில் லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்ற ப, சிவதர்மம் செய்து முடிக்கப் பொருள் தூய்மையுடையதாய் இருக்கவேண்டும்; ள் ஈட்டியதாக அமையவேண்டும் , சிவ ாழியாக வந்திருக்கக் கூடும். ஆகவே, யயைக் குரு நடத்துகின்ருர் . சிவாஸ்திர றைச் செய்து கும்பநீரால் தெளித்துச் த்து எஜமானிடம் கொடுத்துச் சிவதர் ர் தெரிவிக்கிருர்.
தன்னையும் இறைவன் உறைவிடமான பாகம் என்னும் கிரியையைச் செய்து தேன், பழம் இவைகளில் ஆன்ம தத் ான்ற மூன்று தத்துவங்களையும் பூசித்து ா அறியாமலோ முற்பிறவியிலோ சிவ யார் நிந்தை இவைகளைச் செய்திருந் ஆன்ம சுத்தியுடையவராய் விளங்கு ப் புறச் சுத்தியைச் செய்து கொள்ளு , பலவகையான பாபங்கள் நீங்குதல்
இவைகளைப் பெறுகின்றர். நல்லறங் பவர் தீயசக்திகளை உபயோகித்து இடை கரட்சோக்ந சாந்தியைக் குரு செய்கின் தீயசக்திகளை அழிக்கும் ஆற்றல் மிக்க மைக் காத்தருள் புரிவீர்களாக என்று யை நீக்கியயின் ஆலயத்தின் வெளிவீதி நிலையைக் குலைக்கும் யக்கர், அரக்கர், றாகாளி, சரளீவடுகர் ஆகிய எண்மருக் த செய்து, நீங்கள் இவ்விடத்தை றங்கரை, பாலைவனம் மயானம் முத இங்கே இறைவனுடைய பிரதிஷ்டை பிரவேச பலி என்ற கிரியையைக் குரு ட்டி அமைதிக்குப் பங்கம் விளைவிப்பவ ஆணையிடுகின்ருர். பின் கிராம சாந்தி ம் மட்டும் சுத்தமானற் போதாது. ணியற்றவர்களாய், அகால மரணமற்ற மகளற்றவர்களாய் விளங்கவேண்டும்

Page 53
- 28
அப்பொழுதுதான் ஆலயம் சிறப்புடைய ஞற்தான் ஆலயம் தெய்வ சாந் நித்திய கிராம நன்மைக்காகச் செய்யப்படும் பெயர் வழங்கப்பட்டது. அதனைச் செய் கினி முதலிய எண் திசைப் பாலகர்கள் தாகப் பூமியைச் சுத் திகரிக்கின் ருர், அ கிரியையைச் சிவா சாரியர் செய்கின் ருர்,
வாஸ்துவின் வரலாறு:
முன்னெரு சமயம் அந்தகன் என்ற யும்பொழுது அவரது மேனியிலிருந்து ே துமி உலகம் முழுவதையும் தன்னுள் விரு தோன்றியது. இறைவன் கட்டளையால் தைப் பருகியது. பின் சிவபெருமான் ம களைக் கொடுத்தார். வரங்களைப் பெற்று படுத்தியது. தேவர்கள் இறைவனிடம் த திரனையும் பாசங்களையும் படைத்தருளினர் ஒடுக்குமாறு கட்டளையிட்டார். உருத்! கட்டி நிலத்தில் வீழ்த்தி, பிரமாதி தேவ சாந்தியைச் சிவாசாரியர் செய்து ஆலய இறைவன் பிரதிஷ்டையில் கலந்து கொ6
III. விக்கிரகப் பிரதிஷ்டை :
உருவத்திருமேனி புதிதாகத் த கொண்டு (நயநோன் மீல நம்) கண் திற ருர் 3 உருவத்திருமேனியைச் சுற்றித் தி ஆயுதத்தைப் பெற்று முதவில் நெற்றிக் தையும் அதன்பின் சந்திர நேத்திரத்தை ஆயுதத்தால் திறக்கின்ருர், வாய் மூக்கு ஒன்பது இடங்களில் சிறு துவாரத்தை உ கத்தி முடித்து, பால், நெய், தேன், நெல் பெண், தீபம், பசு எஜமானன், பஞ்ச முன் வைத்துத் தரிசிக்கச் செய்கின்றர். அ இன்பவாழ்வு, வீரியம், மனே பலம், வேத ஐந்தொழில் இவையாவும் நாட்டில் சிற உருவத்திருமேனியைத் தண்ணீரில் மா இருந்தால் காது அளவுவரை தண்ணிரி இவைகளை ஆசாரியர் செய்கின் ருர் . இத ணிரிலிருந்து எடுத்துத் தானியா திவாசம் எ கத்தமான தானியத்தை எடுத்துப் புண் 6 வில் அத்தானியத்தால் மூடி. எண் மலரா வாறு வைத்திருந்து பின் பிம்பத்தை எடு களைக் கொண்டு வீதிவலம் செய்விக்கின் ஆசாரியர் (திருஷ்டி தோஷ நிவிர்த்தி) க

தாகும். அடியார்கள் வந்து தரிசிப்பத ம் உடையதாய் விளங்கும். ஆகவே, சாந்தியாதலால் கிராம சாந்தி என்று ப்து அதன் பின் பிரமா இத்திரன், அக்ா அவ்விடத்தில் வந்து வசிக்கக் கூடிய தன் பொருட்டு வாஸ்துசாந்தி என்ற
அசுரனுடன் இறைவன் போர் செய் வர் வைத்துமி நிலத்தில் விழுந்தது. அத் ழங்கும் வலிமை பொருந்திய பூதமாகத்
அந்தப் பூதம் அந்தகாசுரன் இரத்தத் கிழ்ச்சியுற்று அப்பூதம் விரும்பிய வரங் றுப் பூதம் மூவுலகத்தையும் கொடுமைப் ஞ்சம் புகுந்தனர். சிவபெருமான் உருத் *. சிவபெருமான் பூதத்தின் வலிமையை திரனும் பாசங்களால் அப்பூதத்தைக் ர்களை வாழச்செய்தார். இந்த வாஸ்து த்தைச் சுற்றிலும் தேவர்கள் வந்திருந்து iளும்படி செய்வதாக அமைகின்றது.
ாபிக்கப்படுவதாயின், குரு சிற்பியைக் த்தல் என்ற கிரியையைச் செய்விக்கின் ரையிட்டுச் சிற்பி குருவின் கையிலிருந்து கண்ணையும் அடுத்தது சூரிய நேத்திரத் பும் இறைவனைத் தியானித்துக்கொண்டு ரு காது கொப்பூழ் நகக் கண் முதலிய ண்டு பண்ணுகின்ருர், பின் குரு பிம்ப ஸ், கண்ணுடி, யானை, அந்தணர் கன்னிப் ாராத்திரிகம் இவைகளே இறைவனுக்கு. தஞல் பசுச்செல்வம், தானிய வளர்ச்சி, நெறி, கற்பு, அறிவுச் சுடர், சிவதர்மம், றப்பாக விளங்கும் என்பதாகும். பின் ர்பு அளவில் வைத்துச் சக்திவடிவமாக, ல் வைத்து விசேஷ பூசை அபிஷேகம் னை ஜலா திவாஸம் என்பர். பின் தண் ன்ற கிரியையை ஆசாரியர் செய்கின்றர். ணியாக நீரால் தெளித்து முன் கூறிய அள ல் அர்ச்சித்து ஒரு முகூர்த்த காலம் அவ் த்து ஒரு பீடத்தில் வைத்து அடியார் ருர், கோபுர வாயிலே அடைந்ததும் ண்ணுரறு நீங்குதல் என்ற கிரியையைச்

Page 54
- 29
செய்கின்ருர். பின் மாலையில் சயநாரே முடிக்கின்ருர், சுத்தமான விரிப்பில் தலை வத்திருமேனியைப் படுக்கவைத்து விசே செய்கின்ருர், இதனுல் சயநாரோகணம் வைத்தல், நெற்குவியலில் வைத்தல், வீதி காரியங்களையும் ஆசாரியர் செய்து முடி என்பது வேதமந்திரம். சரப்பொருள் அ வன் மறைந்து நிற்கின்றர் என்பது க( உணவாகவும் நீராகவும் காற்ருகவும் இ என்றும் போற்றப்படுகின்றன். அரு வட இறைவனை உருவத்திருமேனியில் வந்து கிரியைகள் செய்யப்படுகின்றன. கண்திற வைத்தல் என்பதால் ஜலத்திலிருந்தும், லிருந்தும், வீதிவலம் வருவதால் ஆகாய காற்றிலிருந்தும் இறைவனுடைய சக்தி ஆகவே, புதிய உருவத்திருமேனிக்கு இவ் முடிக்கின்ருர். பின் சுபவேளையில் யந்திர திருமேனியை ஸ்தாபித்து அஷ்டபந்தன. எட்டுப்பொருள் சேர்த்து இடித்துக் குை திருமேனிக்கும் இணைப்பை உண்டுபண்ணு இல்லாது மூர்த்தி காணப்படுகின்றதோ, யாவும் பயனற்றனவாகும் என்று ஆக மறு என்ற கிரியை நிகழும் தர்ப்பை, அடிப மண், வில்வமரத்தடிமண், துளசி அடிம நீர் நிறைத்து, அதுபோல அரசு, ஆல் களின் தளிரை ஒரு கலசத்திலும் பட்ை நீர் நிறைத்து ஆத்ம தத்துவம் வித்திய வத்திரயத்தைப் பூசித்து அக்கலச நீரா பிம்பசுத்தியாகும், பிம்பகத்தி முறையா நித்தியம் உண்டாகாது:
1V. மிருத்சங்கிரகணம் :
பாலிகை தெளிப்பதற்காகப் புண் வருதல் என்பதையும், பின் அங்குரார்ப் யும் இவ்விரண்டு கிரியைகளையும் குரு என்ற தத்துவத்தைக் குறிக்கின்றது. வழிபட்டுப் பிரார்த்தனை முடித்துப் பூமி படுகின்றது. படைப்புக்குரிய இடம் தெளித்து அங்குரம் நன்கு வளருவதால் படைப்புக்கள் வளர்ச்சி பெறும். பின் . னுக்குப் பிரஸந்நாபிஷேகம் செய்கின்ருர் யாகசாலைக்கு அழைத்துச் செல்லக் கருதி ஏற்றுச் சகல கலா மூர்த்திகளுடனும் என்று குரு பிரார்த்திக்க இறைவன் மகி தமாகின்ருர் என்பதாம். பின் கடஸ்த
க 8

ாபணம் என்ற கிரியையையும் செய்து யணை முதலிய உபகரணங்களுடன் உரு ஷ பூசை, நியாஸம் முதலியவற்றைச் என்று கூறுவர் கண் திறத்தல், நீரில் வலம், படுக்கையில் விடுதல் இவ்வைந்து ந்கின்ருர். விவேச பூதாநி சராசராணி அசரப்பொருள் எல்லாவற்றிலும் இறை நத்து. அந்த இறைவன் ஒளியாகவும் ருந்து உயிர்களைக் காத்து வருகின்றன் மாகப் பஞ்சபூதங்களில் பரவி நிற்கும் இணைந்து அருள்புரியுமாறு இவ்வைந்து றத்தல் என்பதால் ஒளியிலிருந்தும், நீரில் நெற்குவியலில் வைத்தலால் நிலத்தி த்திலிருந்தும், படுக்கையில் கிடத்தலால் உருவத்தில் இணைந்து கொள்ளுகின்றது. வைந்து கிரியைகளையும் ஆசாரியர் செய்து ாஸ்தாபனம் செய்து பீடத்தில் உருவத் ம் என்ற கிரியையை நிகழ்த்துகின்றர். ழவாக்கி அதனுல் பீடத்திற்கும் உருவத் கின்ருர் எந்த ஆலயத்தில் பீடபந்தம் அங்கு செய்யப்படும் பூசை முதலிய நூல் கூறுகின்றது. அடுத்தது பிம்பகத்தி மண் புற்றுமண் நாவலடி மண், ஆலடி ண் இவைகளை ஒரு மண் கலசத்திலிட்டு அத்தி, பில்வம், நாவல், மா இவை டகளை மற்ருெரு கலசத்திலும் வைத்து ாதத்துவம் சிவதத்துவம் என்ற தத்து ால் பிம்பத்தை அபிஷேகம் செய்தால் கச் செய்யப்படாவிடில் தெய்வ சாந்
ாணிய பூமிக்குச் சென்று மண் எடுத்து பணம் பாலிகை தெளித்தல் என்பதை செய்கின்றர். இவ்விரண்டும் படைப்பு ஆகவேதான், பூமிதேவியைப் பூசித்து தேவியின் வயிற்றிலிருந்து மண் எடுக்கப் வயிருகும். அதுபோலவே, பாலிகை , நாட்டில் தானிய வளர்ச்சியுண்டாகிப் ஆசாரியர் பாலாலயம் சென்று, இறைவ அதன் கருத்து, பாலாலயத்திலிருந்து யுள்ளோம். இறைவ, எங்கள் அழைப்பை யாகசாலைக்கு எழுந்தருள வேண்டும் ழ்வுடன் யாகசாலைக்கு எழுந்தருள ஆயத் ாபனம் என்ற கிரியை நிகழ்கின்றது.

Page 55
- 30
குடத்தை மாவிலை, தேங்காய், கூ வேத மந்திர பாராயணத்துடன் நன்கு இறைவனுக்கு முன் கலசத்தை வைத்து கலசத்தில் வந்து சகல கலைகளுடன் அம( திராஹோமம் முடித்து, வேதபாராயணத் வலமாக யாகசாலை சென்று, கலசங்க ஸ்தாபிக்கின்ருர், உருவத்திருமேனுயிலிரு யாய் அமைந்த கலசத்தில் ஆகர்ஷித்து, லியவற்றைச் செய்து, வழிபட யாகசா திாகும் அருவுருவத் திருமேனி என்று ஆகர்ஷித்துச் ஸ் களமாகப் பூசிக்கவேண்( பொருத்தமாம். நிஷ் களஞபத்தில் சாந்தி முகமாகவும், வித்தியா கலை மார்பாகள் நிவிருத்திகலை முழங்கால் பாதமாகவும், ணுத் துவா தோலாகவும், மந்திராத்துவா யாகவும், தத்துவாத்துவா எலும்பு இந் மென்று ஆகமசாஸ்திரம் கூறுகின்றது.
V. யாகசாலையில் கும்பம் ஸ்தாபித் ஆசாரியர் அக்நியை உற்பத்தி செய்கின்( மாலை இரு நேரங்களிலும் பூஜை, ஹோ! பூஜை, ஹோமம், ஜபம், பாராயணம் மு டாகின்றது. அக்நியில் செய்யப்படும் ஹே யடைகின்றர். அக்நிமுகா : தேவா என்று அக்நியை முகமாக உடையவர் என்ற க சான்றேர் வாக்கின்படி எவ்வளவு ஹோட் நிறைவும் உண்டாகின்றது.
(ஸ்பர்சாகுதி) யாகசாலையில் வழி ணுலயத்தில் வீற்றிருக்கும் உருவத்திருமே பைக் கயிற்றல் தொடர்புபடுத்திச் சிவா துடன் முப்புரி நூலைத் தொட்டுக்கொண் மேனியைப் பிரமபாகம், விஷ்ணு பாகம், ! பூசித்துச் சுருக்சுருவத்தில் எஞ்சியிருக்கு ஹோமம் செய்கின்றர். இவ்வாறு மூன்று குணம் உருவம். பரஞ்சோதியாகிய பேெ யில் மறைந்து நிற்கின்நது. ஒரு சமயம் உருவமாகக் காட்சியளித்தது. பின் அந்த என்பதைப் புராணங்கள் மூலம் நாம் அறி உருவாக்கப்பட்டதே உருவத்திருமேனியா செய்து, பின் பரஞ்சோதியான உருவத்திரு செய்து, யாகசாலையில் நிகழ்த்திய ஹோட் திருமேனியில் நின்று அருள்புரியட்டும் என் ஜபம், பூசை முதலியவற்ருல் யாகசாலையி அருளமுதமாய் மாறுகின்றது.

ர்ச்சம், வஸ்திரம், மாலை இவைகளால் அலங்கரித துப் பாலாலயம் சென்று, |ப் (கலா கர்ஷணம்) பிம்பத்திலிருந்து நம்படி பிரார்த்தித்துப் பூசித்து யாத் துடன் சகல வாத்திய கோஷங்களுடன் ளத் தானிய பீடத்தில் சிவா சாரியர் ந்த இறைவனை அருவுருவத் திருமேனி விசேஷ பூசை, ஹோமம், ஜபம் முத லக்கு அழைத்துச் சென்றதாகக் கருத் குறிப்பிட்டது இறைவனை நிஷ் களமாக நிம் என்ற ஆகம வாக்கியத்திற்குப் தி அதீத கலை சிர ஸாகவும், சாந்திகலை ம் , பிரதிஷ்டா கலை குஹ்யமாகவும், புவநாத்துவக ரோமங்களாகவும், வர் இரத்தமாகவும், பதாத்துவா தசை திரியங்களாகவும் நினைக்கப்படவேண்டு
ந்த பின் விதிமுறைப்படி குண்டத்தில் ரர். மறுநாள் காலை தொடங்கி, காலை மம் இவைகளைச் செய்து வருகின்ருர், தலியவற்ருல் திருவருள் நிறைவு உண் றாமத்தால் இறைவன் பூரண திருப்தி வேதவாக்கியம் உள்ளது. இறைவன் கருத்து, உருவேறத் திருவேறும் என்ற D எண் கூடுகின்றதோ அவ்வளவு அருள்
படும் அருவுருவத் திருமேனிக்கும், தரு னிக்கும் முப்புரி நூலால் அல்லது தர்ப் க்நியில் ஆகுதி செய்து, சுருக் சுருவத் ாடு தருணுலயம் சென்று, உருவத்திரு உருத்திர பாகம் என மூன்ருகப் பிரித்துப் ம் நெய்யை அந்தந்தப் பாகத்தில் முறை நடைபெறுகின்றது. அக்நிக்குக் ராளி அருவம். அது உருவத்திருமேனி மால் அயனுக்கு அந்தப் பரஞ்சோதி ச் சோதி குளிர்ந்து மலையாக மாறியது வோம்; அந்த மலையிலிருந்து எடுத்து கும். உருவமான சிவாக்நியில் ஹோமம் மேனியில் எஞ்சிய நெய்யைக் ஹோமம் }த்தின் பலன்கள் யாவும் இந்த உருவத் பது கருத்தாகும். இவ்வாறு ஹோமம், ல் வேதிகையில் வைக்கப்பட்ட கலச நீர்

Page 56
V1. கும்பாபிஷேகம்:
விசேஷ பூர்ணுகுதி முடித்துத் தீ! முடித்துக் கும்பம் தூக்கி அடியார்கள் பு ணுலயம் சென்று, சுபமுகூர்த்தத்தில் கலச சிவாசாரியர் அபிஷேகம் செய்கின்றர். நிகழ்ந்துள்ளன. இன்னும் இரண்டு கிரி பிரதிஷ்டை என்று பெயரிட்டு அழையாட சித்தமாக வழங்குவதின் காரணம் யாது
படிகநிறம் வாய்ந்த சிவலிங்கம் பா முழுவதும் வியாபித்து நிற்கின்றது. கூடி கத்தின் சிர சில் விளங்குகின்றது. அதிலிரு கின்றது. அக்காட்சியை உள்ளத்தால் சி. சிவாய என்ற ஐந்தெழுத்தை நடுமணியா தைச் செபித்துக்கொண்டு அபிஷேகம் ச்ெ பின்பற்றி, இயற்கையாகவே இறைவன் மு பொழியப் பூசை, ஹோமங்களால் அருள சேர்த்து அபிஷேகம் செய்வதாக அமைந் பெயரிட்டு அழைக்கப்படலாயிற்று. மகா கலசநீரால் அபிஷேகம் செய்தல் என்று
VII. மகாபிஷேகம்
கும்பாபிஷேகம் முடிந்த பின் பால் வியங்களால் இறைவனுக்கு அபிஷேகம் ே இறைவன் உள்ளம் மகிழ்வு பெற்றுப் பரி வன் அக்நியை முகமாக உடையவர் என். ஏழு நாக்குக்கள் உள்ளன. அந்தச் சிவா யவை விசேஷமாகக் ஹோமம் செய்யப்பட தில் அருள் பரிபாலிப்பவராய் விளங்குகிரு
உருவத்திருமேனியில் மறைந்திருப்ப ரம் நாக்குக்கள் உள்ளன. ஆகவே, ஏரா மிர்தம் முதலியவற்றல் அபிஷேகம் செ உண்டுபண்ணுற்கின்றர். இறைவன் தகழிஞ களுக்கு ஞானத்தை உபதேசிக்கின்றர் எ6 களுக்கு குருவாக வந்த இறைவனும் ( களுக்குரிய முக்கிய விரதம் (திரிஷவணம் ( அபிஷேகப்ரிய: சிவ ) அபிஷேகத்தில் வ ருேர் போற்றியிருக்கின்றனர்.
V111. மண்டலாபிஷேகம்:
நாற்பத்தைந்து நாட்கள் தொடர் றன. பொருள் வசதி குறைந்தவர் வே

ாராதனை செய்து, யாத்திராதானம் டைசூழ மேள வாத்தியங்களுடன் தரு த்தின் அருளமுதை உருவத் திருமேனியில்
தொடக்கம் முதல் பல கிரியைகள் யைகள் உள்ளன. அவ்வாறு இருந்தும் ல், மகாகும்பாபிஷேகம் என்று பிர
தாளத்திலிருந்து வானளாவிப் புவனம் க்குறையாத பூரண சந்திரன் சிவலிங் ந்து அமுத நீர் பெருகிக்கொண்டே இருக் வாசாரியர் தியானித்துக்கொண்டு நமச் கக் கொண்டு விளங்கும் பூரீருத்தாரத் சய்ய வேண்டும் என்ற விதிமுறையைப் pடியிலிருந்து இடைவிடாது அருளமுதம் முதமாக மாறிய கலசநீரை அத்துடன் தபடியால், மகாகும்பாபிஷேகம் என்ற - போற்றத்தக்க, கும்பா அபிஷேகம் கூ கருத்தாகும்.
, தயிர், இளநீர் முதலிய விசேஷ திர செய்தல் மகாபிஷேகமாகும். அதனுல் பூரண அருளைச் செய்கின்றர். இறை று முன் கூறப்பட்டது. அந்த அக்நிக்கு க் நியில் பால், தயிர், பழவகை முதலி ட்டுள்ளன. அதனுல் இறைவன் கலசத் ?ர். பின் கும் பாபிஷேகம் முடிந்தது.
து பரஞ்சோதி. அந்த அக்நிக்கு ஆயி ளமாகப் பால், தயிர், இளநீர், பஞ்சா ய்து ஆசாரியர் திருவருள் நிறைவை மூைர்த்தியாயிருந்து ஸநகாதி முனிவர் ண்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது. முளிவர் முனிவராக விளங்குகின்றர். முனிவர் மூன்று நேரம் நீட்டல் ஆகவேதான் ருப்பமுடையவர் சிவன் என்று சான்
1ாக அபிஷேகம் பூசை நடைபெறுகின் று வசதிக் குறைவுகளாலும் இருபது

Page 57
- 32
நாட்கள், பத்து நாட்கள் தொடர்ந்து அ பிஷேகம், மஹா பிஷேகம், மண்டலாபி ஷேகம் சொல்லால் குறிக்கப் பட்டுள்ள சிவன் என்ற நியாயத்தை அநுசரித்து அ ஷேகம் இவ்விரு கிரியைகளும் இறைவ நிறைவை உண்டுபண்ணுவனவாய் அமை
அண்மையில் உரும்பராய் கருணு நடைபெறத் திருவருள் கூட்டியுள்ளது. வெளிவருவதும் அவனருள்தான் என் இக்கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்து நிகழ்ச் இஷ்டசித்திகளையும் பெற்று ய்வார்களாக.
ஒது சம யங்கள் பொரு ஞண( ஒன்றே டொன் ருெவ்வா யாதுசம யம்பொருணுரல் யா இதுவாகு மதுவல்ல தெ! நீதியினு னிவையெல்லா மே!
நின்ற தியா தொருசமய ஆதலின னிவையெல்லா மரு யடங்கியிடு மவையிரண் (
மன்னவன்றன் மகன்வேட ரி
வளர்ந்தவனை யறியாது பின்னவனு மென்மக நீ யென் பெருமையொடுந் தானுக றுன் னியவைம் புல வேடர் சு. துணைவனையு மறியாது து மன்னுமருட் குருவாகி வந்த மலம கற்றித் தாளுக்கி !

பிஷேகம் செய்து முடிப்பார்கள் கும்பா ஷேகம் - மூன்று கிரியைகளிலும் அபி
து - அபிஷேகத்தில் விருப்பமுடையவர் மைந்தது. மகாபிஷேகம், மண்டலாபி
aரின் ( சாந்நியத்தியத்தை ) திருவருள் Ꮺ5 ᎧᎧᎧᏂᏁ .
ரப்பிள்ளையாரின் மகாகும்பாபிஷேகம் அக்கும்பாபிஷேக மலரில் இக்கட்டுரை று கருதுகின்றேன் சிவனடியார்கள் சிகளில் பங்குபற்றித் தரிசித்துச் சகல
ந நூல்கள் ம லுளபலவு மிவற்றுள் திங்கென்னில் னும் பிணக்க தின்றி rரிடத்தே காண மதுசமயம் பொருணுால்
மறையா கமத்தே
மரனடிக்கீ ழடங்கும்;
டத்தே தங்கி மயங்கி நிற்பப் றவரின் பிரித்துப் கிப் பேணு மாபோற் ழலிற் பட்டுத் யருறுந்தொல் லுயிரை வரி னிக்கி }லரடிக்கீழ் வைப்பன்.
- சித்தியார்.

Page 58
கருணுகரக் கனே குடமுழுக் காடி
பண்டிதர் செ. சிவப்பிரகாச
ஆசிரிய விருத்
திருவெலாம் பொலியு மீழ
றிகழ்வீணு காணமா பு மருவுசீ ருரும்பைப் பரத்ை மாண்புள கோயிலுண் கருதுவார் மனத்துக் காரி
கணபதி கருணைமா ஒருதிரு மருப்பா ! ஓங்கார
ஒப்பிலாக் குடமுழுக்
குடமுழுக் காட்டிக் கோல குங்குமஞ் சாந்திவை
வடமணி யோடு வகையணி வயங்குபட் டாடையுஞ்
திடமுள வடியார் தினந்தி
தெய்வமாக் கோலங்க வடவரை போலுங் கோயி
வளரகுட் கருணுகரக்
கரமவை யைந்துங் காசின கருதுநல் ஸ்ருண்மழை வரமவை யருளி வாழ்வெ வயங்கிட வையகம் ே புரமெனும் பரத்தைப் புல:
புராதணு புண்ணிய கரதலங் கூப்பித் தொழுத6
கருதுநற் கருணுகரக்

னசனே! பருளே !
ம் அவர்கள்
தம்
நன் னுட்டிற்
ரத்து
தப் புலத்து
மன்னும்
ரு ளகற்றுங்
முகிலே!
ரூபா !
காடியருளே. (1)
நீ றணிந்து
சாத்தி
னரி சாத்தி
சாத்தித்
னம் போற்றத்
ள் செய்ய
லுண் மன்னும்
கணேசனே ! (2)
ரி யோர்க்குக்
பொழிந்தே
லாம் நல்கி
பாற்ற
த்துறை புனிதா !
முதலே 1
ாங் காக்க !
கணேசனே ! (5)

Page 59
உரும்பராய் கருணு
கோயிலிலுள்ள
கலாநிதி கார்த்திகேசு இந்திரபாலா, சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர், இலங்கைப்
தமிழ்க் கல்வெட்டுக்கள் பொதுவ ஆவணங்களாகவே இருந்துவந்துள்ளன. வெட்டுக்கள் பழைய கோயில்களிலேதா பல நூற்றண்டுகளாக இந்துக்கள் வாழ்ந் யாழ்ப்பாணத்திலே பழைய கல்வெட்டுக் கின்றன. அவற்றுக்கு விதிவிலக்காக அ பிள்ளையார் கோயில் மட்டுமே. இதுவ பட்டுள்ள பழைய கல்வெட்டுக்களுள் மூ: படுபவை. அவற்றுள் இரண்டு கருணு கர வது நயினதிவு நாகபூஷணி அம்மன் ே கல்வெட்டு அக்கோயிலுடனே பிற கோ லாத ஓர் அரச பிரகடனமாகும். கருஞ டுக்கள் அவ்வாறல்ல. யாழ்ப்பாணத்தில் லாது போனமைக்கு ஐரோப்பியராட்சி கப்பட்டமையே காரணமாகும்.
உரும்பராய் கருணுகரப் பிள்ளையா டும் ஒரே கல்லிலே பொறிக்கப்பட்டுள் போல் அமைந்துள்ள சற் சதுரமான கல்வி பட்டுள்ளது. இரண்டாவது கல்வெட்டு தலைப்பாகத்தில், பொறிக்கப்பட்டுள்ள ஒ டுடன் ஒரு திரிசூலமும் செதுக்கப்பட்டுள் டுள்ள இத்தூண் இரண்டு அடி நான்கு வொரு பக்கமும் ஏறத்தாழப் பதினேர் களிலே ஏறக்குறையப் பதினெட்டு அங்கு டுள்ளது. எஞ்சிய பாகம் நிலத்திலே புை டுள்ளது. இத்தூணின் பக்கங்கள் கல்ெ முறையிலே அழுத்தம்பண்ணப்படவில்ை கைதேர்ந்த ஒருவராக இருந்திருக்க முடி கல்வெட்டை நல்ல முறையிலே பொறித்
யாழ்ப்பாண வரலாற்று மரபுகளி பிள்ளையார் கோயில் ஒரு பழமையா தொண்டைமான் என்ற மன்னன் ஒரு என்றும், இங்கு அம்மன்னன் பல திரு கூறப்படுகின்றது. கருணுக ரத் தொண் லிருந்து உப்புப் பெறுவதற்காகத் தொன் றும், அப்பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காலத்

கரப் பிள்ளையார் கல்வெட்டுக்கள்
B. A. Hons., Ph. D. 9 Glid Gir
பல்கலைக்கழகம், பேராதனை வளாகம்.
ாகக் கோயில்களுடன் தொடர்புடைய தமிழ்நாட்டிலே பெரும்பாலான கல் * கிடைத்துள்ளன. அப்படி இருந்தும் துவரும் ஒரு நிலப்பகுதியாக விளங்கும் கள் இல்லாமலே கோயில்கள் காணப்படு மைவது உரும்பராயிலுள்ள கருணுகரப் ரை யாழ்ப்பாணத்திலே கண்டுபிடிக்கப் ன்று மட்டுமே கோயில் களிலே காணப் ப் பிள்ளையார் கோயிலில் உள. மூன்ரு காயிலிலே இருக்கின்றது. ஆனல், இக் யில்களுடனுே எதுவித தொடர்புமில் ணுகரப் பிள்ளையார் கோயிற் கல்வெட் ஸ் இவ்வாறு கோயிற் சாசனங்கள் இல் க் காலத்திலே பழங்கோயில்கள் அழிக்
ர் கோயிலிலுள்ள கல்வெட்டுக்கள் இரண் ளன. முதலாவது கல்வெட்டுத் தூண் பின் நான்கு பக்கங்களிலும் பொறிக்கப் த் தூணின் மேற்பாகத்தில், அதாவது ரு சிறிய கல்வெட்டாகும். இக்கல்வெட் ளது. கல்வெட்டுக்கள் பொறிக்கப்பட் அங்குல நீளமுடையது. தூணின் ஒவ் அங்குல அகலமுடையது. இப்பக்கங் ல நீளத்துக்கு எழுத்துப் பொறிக்கப்பட் தைப்பதற்காக எழுதப்படாது விடப்பட் வட்டுப் பொறிக்கப்படுவதற்காக நல்ல ). தூணைத் தயார்பண்ணிய சிற்பி யாது என்றே தோன்றுகிறது. இதனல், த்துக்கொள்ளவும் முடியவில்லை.
ன்படி, உரும்பராயிலுள்ள கருணுகரப் ன சைவத் தலமாகும். கருஞகரத் வனல் இந்த ஆலயம் வழிபடப்பட்டது தப்பணிகளைச் செய்திருந்தான் என்றும் ாடைமான் என்பான் யாழ்ப்பாணத்தி எடைமானுற்றை வெட்டுவித்தான் என் ந்தில் அவன் இணுவிலிலே தங்கியிருந்து

Page 60
- 35
உரும்பராயிலே கருணுகரப் பிள்ளையார்
முதலியார் இராசநாயகம் மரபுக்கதைக யாழ்ப்பாண வைபவ மாலையிலும் தொை உப்புப் பெறுவதற்காக யாழ்ப்பாணத் வெட்டுவித்த கதை ஒன்று குறிப்பிடப்பு கோயிலைக் கட்டுவித்தவனுகக் கருதப்படும் விலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொண்டைம சோழனின் தளபதியாக விளங்கிப் பல ெ என்றும் முதலியார் இராசநாயகம் கருத்து தைச் சேர்ந்த கல்வெட்டு எதுவும் இத்த கரப் பிள்ளையார் கோயிலிலே இதுவரை
கருணுகரப் பிள்ளையார் கோயிவிலு இற்றைக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்ன கிடக்கின்றது. இவை பற்றிய மிகப் பை எழுதிய யாழ்ப்பாண வரலாற்றிலேதால் கல்வெட்டுப் பொறித்த தூண் மூலஸ்தா 6 கப்பட்டிருந்தது என அறிய முடிகின்றது. வைத்தீஸ்வரக் குருக்கள் கோயிலின் நி காலத்திலே இத்தூண் மூலஸ்தானத்துக் பூசிக்கப்படுவதற்காக நிலத்திலே வைத்து றது. தற்பொழுது இத்தலத்திலே பூசனை வரக் குருக்கள் மகன் சபாரத்தினக் குருக இத்தூண் மூலஸ்தானத்திலேயே தான் இரு
முதலியார் இராசநாயகம் கருணுக கல்வெட்டைத் தனது நூலிலே குறிப்பிட் பொறிக்கப்பட்டதென்றும், இதிலே கரு பிடப்பட்டுள்ளதென்றும் கூறியுள்ளார். எ பிற விபரங்களையோ அவர் கொடுக்கவி பொழுதோ அல்லது பின்னரோ இல துறையினர் இக் கல்வெட்டின் மைப்பிரதி னர் 1959இல் ' யாழ்ப்பாணத்துச் சாச6 எழுதியபோது, உரும் பராய் கருணுகரப் பற்றி முதலியார் இராசநாயகம் கூறிய கூறமுடியவில்லை4. இக் கல்வெட்டைப் ட தான் எனக்கு முதன் முறையாகக் கிட்டிய பிரதியை எடுத்துக்கொள்ள வசதி கிடைக் முடியவில்லை பின்னர் 1970 பெப்ரவரி விரிவுரையாளர் திரு. செ. குணசிங்கமும் நெருங்கிய தொடர்புள்ள அன்பர் திரு பேருதவியின் விளைவாக இக் கல்வெட்டுக் முடிந்தது. அப்பொழுது கல்வெட்டுத்தூ6 தது; அதனல், தூணின் நான்கு பக்கங்க யாக மைப்பிரதி செய்துகொள்ள முடி பாகத்திலிருந்த எழுத்துக்கள் சீமேந்தின ஞல், மைப்பிரதி எடுக்க வாய்ப்புக் கிட்

கோயிலை அமைப்பித்தான் என்றும் ளின் அடிப்படையிலே கூறியுள்ளார்.1 எடைமான் என்னும் மன்னன் ஒருவன் துக்கு வந்து தொண்டைமானுற்றை ாட்டுள்ளது.2 கருணுகரப் பிள்ளையார் மன்னன் யாழ்ப்பாண வைபவமாலை ான் எனவும். முதலாங் குலோத்துங்க வற்றிகளை ஈட்டிய கருணுகரனே இவன் துத் தெரிவித்துள்ளார். சோழர் காலத் ளபதி கட்டியதாகக் கூறப்படும் கருணு
கிடைக்கவில்லை.
ள்ள கல்வெட்டுக்கள் முதன்முறையாக னர் பரிசோதிக்கப்பட்டன என அறியக் ழய குறிப்பு முதலியார் இராசநாயகம் ா இடம்பெறுகின்றது.8 அப்பொழுது னத்தில் வைக்கப்படாது வெளியே வைக் அப்பாக்குட்டிக் குருக்களின் மகனுர் ர்வாகத்துக்குப் பொறுப்பாக இருந்த குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, அங்கு க் கட்டப்பட்டதாக அறிய முடிகின் புரிந்து வரும் ருருக்களாகிய வைத்தீஸ் க்கள் தனக்குத் தெரிந்த காலந்தொட்டு நந்ததாகக் கூறுகின்ருர்,
ரப் பிள்ளையார் கோயிலின் முதலாவது டு, இக் கல்வெட்டு கி. பி. 1567இல் நணுகரப் பிள்ளையார் கோயில் குறிப் னினும், கல்வெட்டின் வாசகத்தையோ பில்லை. இது 1926 இல் ஆகும். அப் ங்கைத் தொல்பொருளியலாராய்ச்சித் யை எடுத்ததாகக் குறிப்பில்லை, பின் னங்கள் "" என்னும் கட்டுரையை யான் பிள்ளையார் கோயிற் கல்வெட்டைப் தகவலை விட வேறு எதையும் புதிதாகக் ார்வையிடும் சந்தர்ப்பம் 1962 இலே து. ஆனல், அப்பொழுது அதன் மைப் காமையினுல் அதனை வாசித்துக்கொள்ள 28இல், இலங்கைப் பல்கலைக் கழகத்து கருணுகரப் பிள்ளையார் கோயிலுடன் . அ. பஞ்சாட்சர ஆசிரியரும் புரிந்த களின் மைப்பிரதியை எடுத்துக்கொள்ள ண் மூலஸ்தானத்திலே நாட்டப்பட்டிருந் 1ளிலும் இருக்கும் எழுத்துக்களைச் சரி யவில்லை. அத்துடன், தூணின் கீழ்ப் ல் மூடப்பட்டிருந்தன. இக்காரணங்களி டியும் கல்வெட்டை வாசித்துக் கொள்ள

Page 61
- 36
முடியாத கவலை ஏற்பட்டது. தூணில் வெட்டை மட்டும் பூரணமாக வாசித்துச் பின்னர் 1971 ஜூலையில் வெளிவந்த சிந்தை கோயிலிலே திருப்பணிவேலைகள் ஆரம்பிக் தூணை மூலஸ்தானத்திலிருந்து வெளியே அப்பொழுது சபாரத்தினக் குருக்களும் தி எடுக்க மீண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அள திகதி இத்தூணை நன்கு சுத்தப்படுத்தி கொள்ள முடிந்தது. சீமேந்தினுல் மூட நன்கு பேணப்பட்டிருந்ததால், கல்வெட் கூடியதாய் அமைந்திருந்தது, மேற்பாகம்
தூணின் நான்கு பக்கங்களிலும் டிலே பதினெரு வரிகள் உள. வழமை பொறிக்கும்போது, ஒரு பக்கத்தில் எழு வாசகம் தொடரும். இக்கல்வெட்டில் முதலாவது பக்கத்திலிருந்து நான்காவது எழுதப்பட்டுள்ளது. இரண்டாவது கல்வெ தூணின் மேற்பாகத்திலே பொறிக்கப்ப கப்பட்டுள்ள திரிசூலம் இத்தூண் ஒரு தி என்பதைக் காட்டி நிற்கின்றது,
இக்கல்வெட்டிக்களின் மொழி தமி ரும் நூற்றண்டுகளைச் சேர்ந்த தமிழ் எ வது காலத்தால் முந்தியது, மற்றது சிறி கூறலாம். முதலாவது கல்வெட்டு, “ வி துடன் ஆரம்பிக்கின்றது. அதன் பின் சக வருஷ மும் ஆண்டுப் பெயரும் மா பெறுகின்றன. துரதிர்ஷ்டவசமாக இப்ப கல்வெட்டின் காலம் பற்றிய குறிப்புக்கவை முடியவில்லை. சக வருஷம் எது என்பது பெயர் " பிறபவ " வருஷம் என்பது ெ பெயர் " சித்திரை " என்பதும் ஒரளவு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் முதலியார் இ போது அல்லது பிறரைக்கொண்டு பரிசே அமைந்திருந்திருக்கலாம், ஏனெனில், அவ கி. பி. 1567 என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். பெற்ற ஆண்டு. ஆகவே, முதலியார் படுத்தி, இக்கல்வெட்டிலே குறிப்பிடப்ட என்று தற்போதைக்குக் கொள்வது பெ
இக்கல்வெட்டு, கோயிலுக்குச் ெ செய்வதற்காக எழுதப்பட்டது என்பது என்பதைத் திட்டவட்டமாக அறிய மு பட்ட தூண் ஒரு திரிசூலக் கல்லாக இரு திருகுல." என்ற வாசகம் வருகின்ற வழங்கப்பட்ட ஒரு நிலத்தானமாகும் எ

மேற்பாகத்தில் இருந்து சிறு கல் கொள்ள முடிந்தது. இதன் வாசகம் எச் சஞ்சிகையிலே வெளியிடப்பட்டது5. கப்பட்டபோது கல்வெட்டுப் பொறித்த அண்மையில் கொண்டுவர நேரிட்டது. ரு. பஞ்சாட்சரமும் எனக்கு மைப்பிரதி }த்தனர். ஆகவே, 1973 ஓகஸ்ட் 3ஆம் நல்ல முறையிலே மைப்பிரதி எடுத்துக் ப்பட்டிருந்த பாகத்திலே எழுத்துக்கள் டின் கீழ்ப்பாகம் தெளிவாக வாசிக்கக்
பெருமளவு சிதைந்தே இருந்தது.
எழுதப்பட்டுள்ள முதலாவது கல்வெட் யாகத் தூண்களிலே கல்வெட்டுக்களைப் ழ தி முடித்த பின்பே பிற பக்கங்களில்
அவ்வாறல்லாது, ஒவ்வொரு வரியும்
பக்கம் வரை நீட்டி இடமிருந்து வலம் ட்டு ஐந்து சிறு வரிகளைக் கொண்டதாய்த் ட்டுள்ளது. இப்பாகத்திலே பொறிக் ரிசூலக்கல்லாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது
ழாகும்; எழுத்து பதினைந்தாம் பதின ழுத்து இக்கல்வெட்டுக்களுள் முதலா து பிந்தியது என எழுத்தைக்கொண்டு ஸ்வஸ்திபூரீ” என்ற மங்கல வாக்கியத்
மன்னன் எவனும் குறிப்பிடப்படாது, தமும் பிற காலக் குறிப்புகளும் இடம் ாகம் தெளிவாக இல்லாமையினல், இக் ாத் திட்டவட்டமாக அறிந்துகொள்ள து தெளிவில் லா விட்டாலும், ஆண்டின் தளிவாக உள்ளது. அத்துடன் மாதப் க்குத் தெளிவாயுள்ளது. இற்றைக்கு இரசநாயகம் இக்கல்வெட்டை ஆராய்ந்த ாதித்தபோது, சக வருஷம் தெளிவாக பர் தனது நூலிலே கல்வெட்டின் காலம் கி. பி. 1567 பிரபவ என்ற பெயரைப் இராசநாயகத்தின் குறிப்பைப் பயன் ட்டுள்ள பிரபவ, வருஷம் கி. பி. 1567 ாருத்தமாகும்.
Fய்யப்பட்ட தர்மம் ஒன்றைப் பதிவு தெளிவு. எனினும், இத்தர்மம் என்ன டியவில்லை. கல்வெட்டுப் பொறிக்கப் ந்ததினுலும், கல்வெட்டிலே ' (இ)ந்தத் மையினலும், இத் தர்மம் கோயிலுக்கு ன ஊகிக்கலாம். சைவக் கோயில்களுக்கு

Page 62
8-2-1965இல் நடைபெற்ற திருப்பணிக் கஃவ: வே, த. செல்லத்துரை தம்பதிகள் குத்துவிளக்ே
 

ல்வெட்டு
எாள் பழைமை வாய்ந்த க
வில் உ
விழாவில் திரு. கற்றுகிரு

Page 63


Page 64
- 37
வழங்கப்பட்ட நிலத்தானங்களின் எல்லைக் டப்பட்டன கோயிலின் பெயரும் எம. ஆனல், முதலியார் இராசநாயகத்தின் ( கோயில் ” என்ற குறிப்பு இதிலே வருகின் விட்டதுபோலும்
கல்வெட்டின் தடுப்பாகத்திலே த குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஆனல், இப்பெய படுகின்றன, கல்வெட்டின் இறுதியிலே காணப்படுகின்றது. " இந்தப்படி சந்திரா இந்தத் தன்மத்தை யாதாமொருவர் ெ கரையிலே கோவதை செய்த பாவம் பெற குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது; அதாவது, இக்க மானது சந்திரனும் சூரியனும் நிலைக்கும் வ இந்தத் திர்மத்தை அழிப்பதற்கு நினைப்படி கக் கருதப்பட்ட பாதகமாகிய, கங்கை ! கின்ற பாவத்தை அடைவார்கள் என்றும் படைக்கிளவி இடைக்காலக் கல்வெட்டுக்க கீழ் மாகாணத்திலே திருக்கோவிலிலுள்: படைக்கிளவி காணப்படுவது கவனிக்கத் செய்தாணுகில் கெங்கைக் கரையில் கார கொள்ளக் கடவான கவும், "ே
இரண்டாவது கல்வெட்டு மிகவும் மாக வாசித்துக் கொள்ளமுடியும். இத ( அதாவது கோயிலின் திறைசேரிக்கு ) ஐ பதிவு செய்வதாகும். யாரால் இப்பணம் ரங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை. இது பதிஞ பதினேழாம் நூற்ருண்டிலே பொறிக்கப்ப
அடிக்குறிப்புகள் :
1. C. Rasanayagam, Ancient Jaffna, pp
f. யாழ்ப்பாண வைபவமாலை, முதலியா
(யாழ்ப்பாணம் 1953).
5, C. Rasanayagam (up 66 (5/55 l- USIT
கா, இந்திரபாலா, யாழ்ப்பாணத்துச் பக், 28 (பேராதனை).
5. ஆசிரியர் (கா. இந்திரபாலா),  ெ பாகம் 2 & 2 ஜனவரி - ஜூலை 1971,
கா இந்திரபாலா, ‘ஈழநாட்டுத் தமி சாசனங்கள், சிந்தனே, II, பாகம் 2 &
9
s 10

கல்லாகவே திரிசூலக் கற்கள் நாட் து கல்வெட்டிலே தெளிவாக இல்லை குறிப்புப்படி, கருணுகரப் பிள்ளையார் றது, அப்பாகம் இப்பொழுது அழிந்து
ானம் செய்த சிலருடைய பெயர்கள் ர்களும் சிதைந்த நிலையிலேதான் காணப்
வழமைபோல் ஓர் ஒம்படைக்கிளவி தித்த வரையும் நடக்கக் கடவதாகவும், பால்லாங்கு நினைத்தவர்கள் கெங்கைக் க் கடவதாகவும் " என்று இறுதியிலே ல்வெட்டிலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தர்ம ரை நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றும், வர்கள் பெரும் பாதகங்களுள் ஒன்ரு நதியின் கரையிலே பசுவைக் கொல்லு
கூறப்பட்டுள்ளது. இப்படியான ஓம் iளிலே அடிக்கடி இடம் பெறுகின்றது ள ஒரு கல்வெட்டிலே பின்வரும் ஓம்
தக்கது: "இத்தன் மத்துக்கு அகிதம் ாம் பசுவைக் கொன்ற பாவத்தைக்
தெளிவாக இருப்பதால் அதனைப் பூரண ன் நோக்கம் கோயிற் பண்டாரத்துக்கு ந்து பணம் தர்மமாக இடப்பட்ட ைதப் இடப்பட்டது என்பது போன்ற விப ரூம் நூற்ருண்டின் இறுதியில் அல்லது ட்டிருக்கலாம்.
, 266-267 (Madras 1926)
ர் குல, சபாநாதன் பதிப்பு, பக், 14
ல் பக், 2873
சாசனங்கள், இளங்கதிர் 1959/60,
சய்தியும் குறிப்பும், சிந்தனே, IV,
பக், 98 (பேராதனை).
ழ்ெச் சாசனங்கன், 4: கிழக்கிலங்கைச்
3, ஜூலை - ஒக்டோபர் 1968, பக். 42

Page 65
●●●●●●●●●●鲁鲁**。。。,,曾多
●●●●●多像鲁鲁等曾多心身心净**影鲁象鲁景象常常必
徽鲁常常身着舞常多电鲁卿等鱼奥多影象鲁曼皇
鲁常常省省曾每奥鲁*****。鲁鲁鲁的赛鲁曼自身
奥鲁象由必鲁鲁鲁鲁曼多良 弟智必弟弟必鲁必恩曾奥s às à必备
零食常奥鲁塞象鲁数最多署鲁象鲁兽脚
# qao?rı
常安忠心必鲁鲁弗鲁鲁
鲁象掌量净净鲁奥廖廖象盘塞鲁鲁曼鲁鲁罗象量要通量 普鲁恩曾曾曾曾曾曾曾多鲁鲁鲁兽必争象鼻角鼻角鼻典身自由鲁鲁兽骨的前身自身身自粤自唱自身 零鲁鲁鲁象必暴典鲁鲁象
鲁鲁兽必易鱼鱼身自画象鲁鲁鲁曼鲁常鲁鲁必修象餐零鲁鲁鲁
· · · ( ivooji i qi ao qigo •••••••••••••••••••••••• (qi) đĩ) u
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(to
·····················an (QDG)
*(10.9 g)
通常常常都鲁鲁象鲁象象象唱曾患心心念鲁篇●● ■■ 普鲁鲁兽鲁角鲁gg雷恩典多摩鲁每鲁鲁鲁像
g quae opra
nqa no Ļune) qi) 闽g(寸可4299) (@)的包围圈圈遇 |dfè o ure -arą?)
···(n-1 · @) șẹ qi stos)re gg(g)bss
& 역學學r그
qio:Puro 199tıȚır(oc)ạsso IỆrts llosofi)
*** 普鲁番恶意事者常鲁鲁鲁兽 鲁鲁奥通最象学紧密密通常密集鲁鲁鲁等

· @ qs logon si og qn sqo --a : ? qi Tı iş9 @ @ * g 11.t. −1 ingeri og
I
quaeriqi afq7eg ș@@ : qoflifto 199tı7īr(oc)qoso qi II-i logo ((§ qifte o uș re-i o șarrio)qarte un制히@ œгч9ш9?(Q)헌있히z이RT制T(?)oos sąjoto) 19 og ‘I I reș șigoggs Ørgluge plurilo) y regi) un to uso um șas喻0749??遇团*07 qi fteso ugore-asosoş-ı gj q, snago己明明颂44圈遇为(寸)n习围遍园时间(7)6
(£ © qi@) ·····(qi gì))“oboj|-mẹ gì gđầso ’’’*** (ngono)) iş909 og
= - 费更多的事曾曾曾曾受身心自身 = 身受鲁曼曾曾曾曾曾曾曾曾曾曾景中兽电影息息

Page 66
0.
வளர்க கருணுகரன்
( சாரதா )
கருணு கரப்பேர்க் கணபதியே
கவரு முரும்பைக் குணநிதியே அருணு சலஞர் அருள்பதியே - அவல மறுத்தே யருள் கதியே
ஒமெனும் மந்திரத் துட்பொருள் உலகை யியக்கிடு மற்புதனே,
யாமெலா முய்வுற நற்கருணை - நலமுறக் காக்குவை சற்குருவே வாடும் பயிர்கள் தழைத்திடவே வளந்தரு கின்ற மழையெனவே
தேடும் அடியார் திளைத்திடவே
திருவருள் நல்கு புழைக்கரனே வேத முதல்வனே விண்ணவர் விநாயக வித்தக தத்துவனே,
காதலாய் நின்பதம் பற்றுதற்ே கருணை புரிகுவாய் தற்பரனே ! வாழு முரும்பை வளங்கொழிக்க வணங்கு மடியார் உளங்களிக்க சூழும் பிறவித் துயரொளிக்க - துணைசெய் கருணுகரப் பொருே
பற்றக் குறைகளும் பஞ்சமுமாய் பரிதபிக் காமலே எங்களுக்கோ நற்ரு யெனவே யெழுந்தருளி நலன்களு மீகுவை ஞானபரா !
கனவிலும் நனவிலும் மனம் நிை களிக்க வரந்தா கணபதியே
மணமுதிர் சோலை மருதவெளி மருவு பரத்தைப் புலவொளியே
* ஆரியச் சக்கர வர்த்தி" களி அரசு நடந்தகா லம்முதலாய் பேரிசை கொண்டுரும் பைப்பத் பிறங்குங் கருணு கரப் பெருமா கோவில் புதுக்கிக் குடமுழுக்கு கொழுத்த விழாச்செய் திடுமித நாவு மினிக்கும் படியுரைப்போ * நமஓம் கருணு கர' வென் வாழ்க உரும்பை வளநகரம் - வளர்க கருணு கரன் புகழே ; சூழ்க தமிழொடு சைவநெறி - தொடர்ந்து வளர்கபல் லாண்

- உள்ளங்
f; - எங்கள்
ாாய் - வந்தே
- நல்கி
- பெய்து l,
- என்றுந் f
க்கும் - மேலாம்
க - என்றுங்
- நின்னை ié - என்றுந்
- மெத்தப் i
- 6T6D6Dir
னயே - கண்டு
- குழ
ர் - வீர
தியில் - நின்று “ன் !
b - ஆட்டிக் ணுல், ம் - வாழ்த்தி, றே !
நீடு
தொண்டும் டினிதே !
(கருணு )
( கருணு )
( கருணு )
( கருணு )
( கருணு )
( கருணு )
( கருணு )
{ கருணு )
( கருணு )
( கருணு )

Page 67
6). அப்பர் தேவாரத்தில் அரிய Gର ଓf ஞ்சொற்கொண்டல்,
சொ. சிங்காரவேலன், எம். ஏ ( தமிழ்த்துணைப் பேராசிரியர்,
கவிதை சொற்களால் ஆகியது. ெ பெருஞ்சிறப்பைப் பெற்றுவிடுகின்றன: சிற் சில வேளைகளில் கவிஞனின் கைவண் பெற்று ஒளிவிடுகின்ற அற்புதத்தை இல கருவிதான் ஆயினும், அந்தக் கருவியை வல்லவனுகிய கவிஞன் எவ்வளவோ புதி உலகிற்கு நம்மை அழைத்துச் செல்லுக் பொருள் உலகம். உயர்ந்த கவிஞர்களு 6 இயல்பாகின்றது. அப்பர் என்ற அருட் எண்ணுங்கால் இந்த நினைவுகள் அனைத்து
* இலக்கியம் என்பது வாழ்வின் ஒ வழியாக இனிது விளங்குகின்றது ' என்! நடையினை ஆழ்ந்து உணர்தற்கு அவனுடை வேண்டத்தக்கது என்பது இலக்கிய * இலக்கியம் விளைக்கும் இனிய உணர்வு மனத்திற்குச் சொற்கள் வழியாகவே செ யும் ஆராய்ச்சி நடை ஆராய்ச்சியின் இ என்பர் எடித் ரிக்கர் என்னும் அறிஞர் 4
இத்தகு சிறப்புடைய சொல் ஆ உடையது. சொல்லின் அளவு, ( Word length) சொற்கள் தொடர்ந்து நிற்கும் தொடர்நிலை, சொற்கோவைப் பரப்பு ( Phrasing ) egy 9.) u éhgyés Gir g).56ör Lun di) வைப் பரப்பில் நம் சிந்தனையைத் தூண் லாம். அவற்றைக் கூர்ந்து நோக்குங்கா6 பொருள்களிற் கையாளப் பெற்ற சொற் கப்பட்ட சொற்கள் ( Coined words ) இe as air (Words used in a unique sense) Lu L " G F Tiħ 5 6ir ( Words borrowed fro முன்னர்க் கையாளப்பெருத குறுமொழி other words not before used in literature) and forms ) gšu urg Lufr656i Gjefu
அப்பர் தேவாரத்திற்கமைந்த செ இப்பாகுபாடுகளுள் முதலாவதாகிய " காணலாம். இலக்கியங்களிற் பயில வழ: கையாண்டுள்ள திறம் பெரிதும் உணரத் றும், கோதின் மொழிக் கொற்றவஞர் "

ப சில சொல் வடிவங்கள்
வித்துவான் டாக்டர், , டிப், லிங்க்., பிஎச். டி., அ. வ. அ. கல்லூரி, மாயூரம் )
சாற்கள் கவிஞன் எடுத்தாளும்போது
எல்லோர்க்கும் தெரிந்த சொற்களே ணத்தால் புதுப்பொருளும் பொலிவும் ரக்கியங்களிற் காணலாம். சொல் ஒரு வைத்துக்கொண்டு அதனைக் கையாள ப படைப்புக்களைச் செய்கின்ரு ன். புதிய ன்ரு ன். அதுவே அவன் படைக்கும் டைய கவிதைகளுக்கே இத்தகு மாண்பு பெருங் கவிஞரின் சொல்வன்மையினை தும் நம் எண்ணத்தில் எழுகின்றன.
ஒருவகை விளக்கமே ; அது சொல்லின் பர். அத்துடன் ஓர் ஆசிரியனின் சில .ய சொல்லாட்சியினை அறிதல் பெரிதும்
ஆராய்ச்சியாளரது முடிவும் ஆகும். கள் ஒரு மனத்தினின்றும் பிறிதொரு ல்லுதலால், அவற்றைத் தனித்து ஆரா
இன்றியமையாத பகுதிகளுள் ஒன்ரும்
2
ராய்ச்சி சில இன்றியமையாக் கூறுகளை Proportion) Qaf Tő gól Gör Élőa) (Word
i& ( Associational values of words ) ( Extent of vocabulary ) Go25T L-IT ir iš 5 Lib அடங்குவன. கவிஞனது சொற்கோ டும் நிலைகளாகப் பலவற்றைக் கொள்ள ல், அரிய சொற்கள் ( Rare words ) அரும் as air, ( Words used in rare sense ) LU 600 l - iš ணயற்ற பொருளில் ஆளப்பட்ட சொற் அயல்மொழிகளினின்று கடன் வாங்கப் Im foreign languages ) ) GV di 6, Lutši s Gifhổi இனஞ்சார்ந்த சொற்கள் (Slang and ... ai u ling & Go) 5 Tib56it ( Dialect words ப்பெறும்-8.
ாற்கோவையினை ஆழ்ந்து நோக்கினுல் அரிய சொற்கள் பலவற்றை அங்குக் வ்கப்பெருத அச்சொற்களை அப்பரடிகள் தக்கது. "தமிழ்மொழித் தலைவர் " என்
என்றும், சேக்கிழாராற் பாராட்டப்

Page 68
41 ܚܚܗ
பட்டவர் அடிகள்,4. ஆதலின், அவருை உலகினுற் பாராட்டப்பெற்ற பழமைச் சி
* அல்லகண்டம் " என்ற ஒரு சொ கின்றது. இச்சொல் வடிவம் தமிழ் உல உடையது: "துன்பம் " என்ற பொருளை
* அத்தா உன் பொற்பாதம் ஆ அல்லகண்டம் கொண்டடிே
இதனுள்வரும் " கொண்டு " என்ட பொருள் படுவதோர் இடைச்சொல் ஆ தல் என் செய்யக்கடவேன், ஒன்றுமில்லை செய்யா " என்பதும் இத் தொடர் கருத்தா கண்டம் என்பதன் ஆக்கமாகக் கொள்ள இப்போதும் துன்பத்தையே குறிப்பதா கொள்ளலாம். " அல்" இருள் எனக்கெ பொருள் கொள்ள இடம் உண்டு. எவ்வ இது அப்பர் தேவாரத்தில் விளங்குவது
ஒப்பாரி " என்பது ஒப்புப்பொருளி வரால், தம் கயமை அதிகாரத்தில் பின் 6
* மக்களே போல்வர் கயவர்
9pturi u Tih 467-86) "
* அவர் அன்ன ஒப்பாரி " என்பதற் தார் போன்ற ஒப்பு " என்றெழுதுவதால் என்ற பொருளில் ஆளப்பட்டுள்ளதென் என்று கூறலாம்.
" கடவுளைக் கடலுள்6ெ
உடலுளான ஒப்பாசி அடலுளான அரத்து சுடருளானைக் கண்டி
என்ற இடத்து அப்பர் அடிகள் ‘ஒப்பார் (resembleness) எடுத்தாண்டுள்ளார் 7, ! இல்லை" என்பது கருத்து. திருவள்ளுவ னுாருண்டுகளுக்குப் பிறகு பழுத்த தமிழ் பெற்றுப் புது வாழ்வு பெறுகின்றது,
* சிவன் ' என்ற சொல் சிவபிரானை * Siva" என்ற வட சொல்லாக்கமாகக் அருந்தமிழ்ச் சொல்லாகவே கொண்டு வினையடியாகப் பிறந்த சொல்லாகவே இ.
* சிவன் எனும் நாமம்
செம்மேனி எம்மான் ""
as 11

டய சொல்லாட்சியும், திறனும் அறிஞர் றப்புடையவை என்பது வெளிப்படை,
ல் அப்பர் தேவாரத்திற் காணப்பெறு கிற் புதியதாகக் கருதப்பெறும் நலம்
உடையது இச்சொல் :
அடையப்பெற்ருல் பன் என்செய்கேனே ".5
பது மூன்ரும் வேற்றுமை ஆன்உருபின் கும்; ஆகவே, “ துன்பத்தால் வருந்து ’ என்பதும், அவை என்னை ஒன்றும் கக் கொள்ளப்படும். இச்சொல் அல்லல், இடம் உள்ளது: " கண்டம் " என்பது 'கும். அல்லலாகிய கண்டம் என்று ாண்டு இருளனைய துன்பம் " என்றும் ாறேனும் அரிய சொல் வடிவம் ஆகிய அறிந்துணரத் தக்கது.
ல் வரும் ஒருசொல். இது திருவள்ளு வருமாறு எடுத்தாளப்பெற்றுள்ளது-8,
அவரன்ன
குப் பரிமேலழகர் " அவர் மக்களையொத் ), ஒப்பாரி " என்ற சொல் " ஒப்பு , றே அவ்வுரையாசிரியர் கருதுகின்றர்
ாழு நஞ்சுண்ட
இலாதவெம்
துறை மேவிய
உர்நாம் தொழுவதே "
என்ற சொல்லை ஒப்புப்பொருளில் இறைவனுடைய பெரு வீரத்திற்கு ஒப்பு ராற் கையாளப்பெற்ற இச்சொல் பன் ழ்ப் புலவராகிய அப்பராற் கையாளப்
ாக் குறிக்கும் சொல் ஆகும். இதனை கருதுவார் உளரேனும், அப்பர் இதனை பாடியுள்ளார். * சிவ (த்தல்) என்ற து கொள்ளப்பட்டுள்ளது,
தனக்கே உடைய

Page 69
- 4
என்ற இடம் இக்கருத்தை இனிது விளக் என்ற சொல் 66 இடங்களிலும் ,ஆர் " அடிகளால் ஆளப்பட்டுள்ளன. " சிவந்தா பிட்டுள்ளார் 9, சடையினைச் செஞ்சடை என்றும் கூறி மகிழ்வதுடன், “ சுடர்' எ6 சோதி " என்றும் கூறுவர் அடிகள் 10. பிழம்பாக உள்ள பெருமானைப் போற்ற வொளிக் காட்சி அனுபவம் உடைய அடி உணர்த்தியுள்ளார் என்பது அறியத்தக்கது பன்மை விகுதிகளாகத் தொல்கா * கள்" என்பது. இதனைத் தொல்காப்பியர்
* கள்ளொடு சிவனும் கொள்வழி உடைய
என்பர் 11. அஃறிணை இயற்பெயர்களின் பெறும் கள் விகுதியான் விளங்கும் எ6
* ஆர்கள் ஆகிலும் ஆக " " இருட யக்கண்டு ' * திருவருள்கள் " " நீங்கள் * எழுமின்கள்" * பிதற்று மின்கள்" எ பெறும் தொடர்கள் 12. 'ஆர்' என்னும் சேர்த்தலும், எண்ணுப் பெயர்களுடன் சேர்த்தலும், முன்னிலைப்பன்மைப்பெயர் வியங்கோள் முற்றுக்களுடன் சேர்த்தலு பெறுதலைக் கூர்ந்து நோக்குதல் வேண்டும் றைக் கூறல் பொருந்தும். முன்னிலை இட வங்களும், உன்னை, நுன்னை என்ற வடிவ காணப்பெறுகின்றன 13, இலக்கியங்களி வழக்குகள் இவர் பாக்களிற் காணப்பெறு பேச்சு வழக்குச் சொற்களுக்கும் ெ வைத்த > வைச்ச > வகி விரித்து > விரிச்சு கைத்த > கைச்ச > கச்
இவை ஒருவகையான மாற்றங்கள். இ வடிவங்கள் 14.
உய்ந்து > உஞ்சு
இத்தகு மாற்றங்களும் அடிகளார் வாக் என்ற எண்ணுப்பெயரை "ஒண்ணு' என்பூ இவ்விருவகை வழக்குக்களும் அடிகள் வாசி வழக்கு ஓர் இடத்தில் மட்டுமே உள்ளது: என்ற திருந்திய வடிவமே உள்ளது. * * ஒன்று'ளே" என்பதனை "ஒண்ணுளே " எ இவ்வாறே சழக்கு, சங்கடம், பொந்தை,

2 -
குவதாக அமைந்துள்ளது . " சிவன்" விகுதியுடன் சேர்த்து 3 இடங்களிலும் ன்" என்றும் ஓரிடத்துச் சிவனைக் குறிப் - " என்றும், தீவணத்த செஞ்சடை* ன்றும், " சோதி " என்றும் * செம்பொன் எண்ணற்ற இடங்களில் பேரொளிப் நியுள்ளார். சிவ பரம்பொருளின் செவ் கள், இச்சொல்லை இவ்வாறேகொண்டு
o
ப்பியர் உரைத்த பலவற்றுள் ஒன்று
அவ்வியற் பெயரே பலவறிசொற்கே "
பன்மைக்குறிப்பு அவற்றெடு சேர்க்கப் ன்பது கருத்து
துகள் தோள் " * செய்வனகள் செய் ir ” “ pisti ssir ' ' ' பிழைத்தனகள் " ன்பன அடிகளார் பாக்களிற் காணப் வினவினைக் குறிப்புடன் 'கள்' விகுதி சேர்த்தலும், அஃறிணை வினைமுற்றுடன் களுடன் சேர்த்தலும், (நீ-ர்-கள்) ம் இவருடைய பாடல்களிற் காணப் விகுதிமேல் விகுதி" என்று இவற் -ப்பெயர்களில், நீ-நின்னை என்ற வடி 1ங்களும் இவர் தேவாரப் பதிகங்களிற் ல் அரிதாகக் காணப்பெறும் செல் கின்றமை அறிந்திடத்தக்கது. பரு மதிப்புத் தந்தவர் அடிகள், ** நித்தலும் > நிச்சலும்
சிரித்து > சிரிச்சு
**
வை இவர் பாக்களிற் காணப்பெறும்
மைந்தன் > மஞ்சன் கிற் காணப்பெறுகின்றன 15. ஒன்று பேச்சு வழக்கிற் குறித்தலும் உண்டு. கிற் காணப்பெறும்; "ஒண்ணு' என்ற ஏனைய 288 இடங்களிலும் * ஒன்று எண்ணுகேன்" என்ற எதுகைக்கேற்ப ன்று மாற்றி வழங்குகின்ருர் அடிகள் 18. களேபரம், தொந்தம், மொன்னனை,

Page 70
= 43
சரக்கு முதலிய பல சொற்கள். அடிகள் வாழ்வு பெற்றுவிடுகின்றன 16B.
'மாட்டேன்" என்ற எதிர்மறை விை ஒரு மாற்றத்துடன் விளங்கக் காண்கின்( டேன்", "பாடமாட்டேன்" என்ற தெ ஆனேன்', 'ஒடுதல் இயலாதவன் ஆனே? என்று பொருள் கொள்ளுமாறு அடிகளா செய்யேன்", "ஒடேன்", "பாடேன்" எ பாநெறிக்குத் தக்கதன்று அடிகளார் இடங்கள் அனைத்தும் இவ்வாறு பொருள்
"மாட்டுதல்" என்ற வினையடியாக என்பதாகும்; இது 8 இடங்களில் வருகின் ஒருமை வினை வடிவம் 60 இடங்களிலும், வடிவம் 2 இடங்களிலும், "மாட்டான்' '! பெயர் வடிவங்களில் முன்னது 4 இடங்கள் உாதார்’ ‘மாட்டார்’ என்ற படர்க் கைப் வங்களில் முன்னது 1 இடத்திலும், பின் இவையனைத்தும் இயலாமைப் பொருளிலே எதிர்மறைப் பொருளில் வழங்கப்பெறவில்
“ “ 3 mt 600T LDT "T”, “ “ Lunt LLD TIL "G3 தான்', 'அறியமாட்டான்", "காணமாட இடங்கள் காணத்தக்கன. பெரும்பாலும் அடியாகப் பிறந்த இவ்வடிவங்கள், செ விளங்குகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்க,
ஐம்பொறிகளையும் அடக்கி நிற்கும் வியந்து போற்றுவர். அறிவு என்ற அங் களை அடக்குதல் வேண்டும் என்பது வள்ளு
* உரன் என்னும் தோ
வரன் என்னும் வைட்
திருஞான சம்பந்தரும், "தொண்ட தகத்தை எடுத்துப் பாராட்டுவர்.-) 9 அ மேவித் தோட்டிமை உடைய தொண்டர்’ துத் தொட்டிமை என்ற பாட வேறுப சொல், "ஒற்றுமை, அழகு" என்ற பொரு நூல்களிற் காணப்பெறும்-21 'அஞ்சு ெ யால் அடக்கும் தன்மை" என்ற பொ (தோட்டி -- மை > தோட்டிமை) அடிகள் வடிவம் அரும்பொருள் சான்ற அடிகள் தன்மை" என்ற பொருள் உடைய "பட்டி யைச் சேர்த்துப் பட்டிமை" என்ற செ பொருளில் ஆள்கின்றர் அடிகள்.22 "ட *தோட்டிமை" என்ற சொல்லிற்கு இங்கு சான்ருகும். ‘காதன்-மை"-23 "பத்தி-மை

ார் பத்திப் பாட்டிலக்கியத்திற் புதிய
ா அடிகளார் திருவாக்கிற் பொருளில்
ருேம். "செய்யமாட்டேன்", "ஒடமாட் ாடர்களுக்கு, "செய்ய இயலாதவன் *’, ‘பாடுதல் இயலாதவன் ஆனேன்"
ர் பாநெறி அறிவுறுத்துகின்றது. "நான்
ன்று பொருள் கொள்ளுதல் அடிகள்
திருவாக்கில் "மாட்டேன்" எனவரும்
செய்யத் துரண்டுகின்றன;
ப் பிறந்த பெயரெச்சம் "மாட்டா" 1றது. "மாட்டேன்" என்ற தன்மை 'மாட்டீர்" என்ற முன்னிலைப்பன்மை மாட்டாதான்" என்ற வினையாலணையும் ரிலும், பின்னது 1 இடத்திலும், மாட்
பன்மை வினையாலணையும் பெயர் வடி எனது 5 இடங்களிலும் வருகின்றன. Uயே வழங்குகின்றன என்பதும், நேர் ஸ்லை என்பதும் அறியத் தகுந்தன.7
, 6ör'', o a Goog LDT (orio', o*L.DTL-r ட்டார்”, “மாட்டாதார்" என வரும் , மாட்டுதல் என்ற வினைப்பகுதியின் Fய்வன் எச்சங்கட்குப் பின்னர் வந்து ğ5l.
தொண்டர் இயல்பை நம் அருளாளர் குசத்தால் ஐம்பொறிகளாகிய யானை ரூவர் கருத்து.-18
ட்டியான் ஒரைந்தும் காப்பான்
பிற்கோர் வித்து '
ர் அஞ்சுகளிறும் அடக்கி’ என்ற வித் பப்பரடிகள், "தொழுது அகம் குழைய என்று பாடுகின்றர்.20 இவ்விடத் ாடும் உண்டு. "தொட்டிமை" என்ற ளில் சிந்தாமணி, பெருங்கதை ஆகிய பாறிகளையும் அறிவு என்னும் தோட்டி ருளில், இவ்விடத்துத் "தோட்டிமை" வழங்கியிருத்தலும் கூடும். இச்சொல் ஆட்சியாக உள்ளது. "அடங்காத் என்ற சொல்லுடன் "மை" விகுதி ால்லைப் படைத்துக் 'கீழ்மை" என்ற ட்டிமை" என்ற இச்சொல்லாட்சியும், * கண்ட பொருள் தக்கதென்பதற்குச் -24 என்றும் வரும் சொல் வடிவங்கள்

Page 71
- 4
கருதத்தக்கன. ஒரு பண்புப் பெயரினை சேர்த்து ஆள்வது அடிகட்கு இயல்பு ஆ *கத்து" என்ற ஒரு சொல் தமிழில் பொருள்களை உடையது இச்சொல். இ தன்னைத் தோன்ரு மல் மறைத்து நிற்கும் ருத்துணையாய் இருந்தன ன் தன் அடியோ பிறிதோர் இடத்து, "தோன்ரு தென் 2 யேற்கு" என்று பாடுகின்ருர். 25 இல் *கரவு, பொய்' என்ற பொருள் கூறுவர். என்ற பொருளைக் கூறுவர் "கத்து' எ6 voice) குறிக்கும் என்பது அவர் கருத்து மொழியின் பொருளாகத் திருட்டும் டெ இங்கு நினைவு கூரலாம்.
அடைவு திருத்தாண்டகம் என்ற
ஊர், கோயில், காடு, வாயில், ஈச்சரம், ஊர்களை உரைத்து அவற்றைப் போற் “ஊரும் பேரும் பற்றிப் பல நுட்பங்களை
டிக் காட்டுகின்றன:
* கடுவாயர் தமை நீக்கி
கண்ணுதலோன் நெடுவாயில் நிறைவ நிகழ்முல்லை வா! மடுவார் தென் மதுை மறிகடல் சூழ் புை குடவாயில் குணவாய புகுவாரைக் கொ
'ஆலம் - விடம் ஆலவாய் என்ப வைத்து வளைத்து எல்லை காட்டியதால் என்று புராணம் கூறும். ஆகுறல், "ஆலவ என்பது அப்பர் பாடலால் விளங்குகின்ற தல் வாயில் முல்லைப் பூக்கள் செறிந்தது தது மதுரையாகிய ஆலவாயில் என்கிற வாறு ‘ஆலவாயில்" என்று இருந்த பெ விளக்கம் பெற்றிருத்தல் k வண்டும் என்று
*ஆலவாயில் அப்பனே அருள் செய வாறே பொருள் கொள்ளவேண்டும்:
இவ்வாறு அப்பர் தேவாரத்திற் க G). அவற்றை ஒவ்வொன்ரு ய் விரி தொகுப்பின் எஞ்சும்" என்ற நிலை வந்தி ஞல், காய்தல், உவத்தல் அகற்றி நடுநி பர் தேவாரச் சொற்கோவை காட்டும் 6 சிந்தனைக்கு விருந்தாகவும், இலக்கிய நய அமையும். அதனுடன் இடைக்காலத் த யும், போக்கினையும் உணர்த்துவதாக அ

-
ப் பின்னும் பண்பு விகுதியை (மை) ச்
D.
வழங்குகின்றது. “பொய், கரவு" என்ற றைவன் உயிரின் உள்ளத்தில் இருந்தும் அருள் இயல்பு உடையான், 'தோன் ங்களுக்கே” என்று பாடுவர் அடிகள்.-24ள்ளத்தின் உள்ளே நின்ற கத்தாம் அடி விடத்தே கத்து என்ற சொல் விற்கு தேவார ஒளிநெறி ஆசிரியர் "ஒலி" ன்னும் சொல் "உள்ளொலி'யைக் (Inne து.-26 ‘களவும் கத்தும் அற” என்ற ாய்யும் நீங்குக என்று கூறுவதையும்
பகுதியில் பள்ளி, வீரட்டானம், குடி, மலே, ஆறு, குளம், கா என்று முடியும் றுகின்றர் அடிகளார்.27 தமிழகத்து
帕
இப்பதிகத்துச் சொல் வடிவங்கள் சுட்
என்ன ஆட்கொள் நண்ணுமிடம் அண்ணல்வாயில் யல் சூழ்நெய்தல் வாயிலை பிலொடு ஞாழல்வாயில் ச நகர் ஆலவாயில் ாவரயில் மாடநீடு பில் ஆனவெல் லாம் டுவினைகள் கூடாவன்றே.28
து நச்சுப்பாம்பு தன் வாயோடு வாலை
மதுரை நகர்க்குக் காரணப்பெயர்" ாயில்" என்பதே சரியான சொல்வடிவம் }து. நெய்தற் பூக்கள் அடர்ந்தது நெய் து முல்லை வாயில். ஆல மரங்கள் செறிந் து பாட்டு, இயற்கை நெறிப்படி இவ் யரே, புராண காலத்தே வேறு கதை I 95(15ğ5 6Q) IT lb. - ? 9
ாயே' என்று அடிகள் பாடுவதை , இவ்:
ாணப்பெறும் அரிய சொல் வடிவங்கள் த்துரைக்கப்புகின் “விரிப்பின் அகலும் டும். ஆதலின் சுருக்கமாகச் சொன் லைமையில் நின்று நோக்குவார்க்கு அப் விழுமிய சொல் வடிவங்கள் பல. அவை ம் காட்டும் எழில் சார்ந்தவையாகவும் மிழிலக்கியத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை மையும் என்றும் கூறலாம்.

Page 72
7.
9.
0.
.
翼多。
S.
14.
5.
6.
7.
8.
m 45 அடிக்குறிப்பு
"Literature is the interpretation of life
New methods for the study of Literatu
Edith RICKER — 1935 - P. 2
"As words are the only sympols by w mind to another, the study of them is style' Ibid - P. 73.
Ibid - P. 90.
திருத்தொண்டர் புராணம் - பா. தி
திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாரப் சம் - மூன்ருவது பதிப்பு - 1941 -
திருக்குறள் மூலமும், பரிமேலழகர் புக் கழகம் - எட்டாவது பதிப்பு - 1
மேற்படி - தேவாரப்பதிகங்கள் - ப
மேற்படி - 1058
மேற்படி - பா. 72. 84. 135. 554.
1058, 2063, 2356, 149. 1563, 2370,
மேற்படி 121 - 2, 163 - 8, 160
தொல்காப்பியம் மூலம் - சைவசித் பதிப்பு 1943 - சொல் 654,
மேற்படி - தேவாரப்பதிகங்கள் பா
மேற்படி - தேவாரப்பதிகங்கள் பா.
மேற்படி - தேவாரப்பதிகங்கள் பா
மேற்படி - தேவாரப்பதிகங்கள், பா.
(A) மேற்படி - தேவாரப்பதிகங்கள் (B) umri 499, 569, 265, 1820, 1
மேற்படி - தேவாரப்பதிகங்கள். பா.
மேற்படி - திருக்குறள் கழகப் பதிப்பு
as 12

விளக்கம்,
through the medium of words'
re
hich literature is conveyed from one an important part of the analysis of
ருஞான-598 பா. அப்பூதி-12
பதிகங்கள் - சைவசித்தாந்த மகாசமா Lum ; 2 705 - 2 7 14.
உரையும் - சைவசித்தாந்த நூற்திப் 951 - 1071 குறள் உரை
т. 109 2 ;
56 6. 638, 948
2946, 3056 முதலியன 2621, 2483 முதலியன.
- 6 முதலியன
தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் - முதற்
1975, 313, 2555, 450, 574, 3022 H245。4I32
82, 589, 1309, 609, 790, 2016 Ꮽ0 2 1 , 88 7, Ꮽ90 , 20 72 , 7 42 ,
1673, 1673, 1980, 260s, 107.9, 1673.
2402,1459。
: LurT. 3 052 039 முதலியன.
207, 265, 229, 553, 756, 306, 219 4, 341, 238, 2 194 முதலியன.
குறள் 24

Page 73
9.
基20.
星卫。
&腊。
3.
4.
&岛。
6.
&7。
8.
в и
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரப் ப முதற்பதிப்பு 1931 பக். 409
திருநாவுக்கரசர் தேவாரப்பதிகங்க
சீவகசிந்தாமணி, "ஆடல் தொட்
* தொட்டிமை
பெருங்கதை. " காபத்துத் தொட் உஞ்சைக் காண்ட
மேற்படி பதிப்பு பா, 2174
மேற்படி பதிப்பு பா 1456
மேற்படி பதிப்பு பா. 913
தேவார ஒளிநெறி - அப்பர்(க) ை uš: 70
மேற்படி பதிப்பு பதிகம் 284 மேற்படி பதிப்பு பாது 2803
பார்க்க " ஆலவாய் என்னும் பெ சொ சிங்காரவேலன் -
மாநுடப் பிறவிதானும் வகுத் ஆனிடத் தைந்து மாடும் அர6 வானிடத் தவரு மண்மேல் வ ஊனெடுத் துழலும் ஊமர் ஒ

6 -
நிகங்கள் - சைவசித்தாந்த மகாசமாசம்
ள் - மேற்படி பதிப்பு பா8 510.
டிமை உருவம்” பா 1255. D. 60) L-u 6f&00T " Lunt, 2047,
டிமை கலந்த தூசு “ h - 508.
சவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் 1960
பர் வழக்கு" கட்டுரை - ஞானசம்பந்தம் ' 1965
தது மனவாக் காயத்(து) * பணிக் காகவன் ருே ந்தரன் றனையர்ச் சிப்பர் ன்றையும் உணராரந்தோ.
- சித்தியார்.

Page 74
ஒம் உரும்பராய் கருணுகரப் பி
வாழ்த்து நீர்வையூர் பண்டிதர் நீ. சி சொல்லிய
வெண்
வாழி! தமிழ்நாடு வாழி! 2 வாழி! கரு ஞகரணுர் மாண் இன்றுசெயும் கும்பாபி ஷே
கன்றுறவே வாழ்க ! , கயங்.
விருத்த தூயமறை முடிபுணரா ஞானத் துTமறைகள் போற்றுகின்ற ஆயகலை பலவுக்கும் மேலான அ ஆமயத்துள் ஒளிருகின்ற அ மேயஇருள் தனைப்போக்கும் மிகு மேதினியோர் போற்றுகின் ஆயபுகழ் உரும்பைதனில் அமர் அடியேங்கள் போற்றுகிருே
உரியமறை யாகமங்கள் உலகெ உம்பர்சொரி மாமலர்கள் ம பிரியமொழி பேசியடி யார் கூட் பேரானக் தம்கொண்டு அணி அரியயனுர்க் கெட்டாத அத்திழு அரியகும் பாபிடேகம் கண் பெரியசெல்வ மெமக்கீந்து பெட் பேராத ரக்கருஞ கரக்கன்
ஓங்கார வடிவாகி உயர்கின்ற
உள்ளுறு மமிர்தத்தின் உ ஆங்கால மத்தனையும் அருகிரு அற்புதனே கருஞ கர6ெ பாங்காகக் கும்பாபி ஷேகத்தை பங்காளன் திருக்குமரா ! L நீங்காது போற்றுகிருேம் நீளுரு நித்தமெமக் கருள்தருவாய்

ள்ளையார் கும்பாபிஷேக வப்பா
1. முருகேசு அவர்கள்
6D6
T
டயருரும்பை ா தலமே ! - வாழியவே! க இயல்கருமம்
罗J·
T
தின் திருவுருவே !
எங்களுயர் மணியே ! அருமனியே! அற்புதனே 1 ஐங்கரனே ! தஞான கல்விளக்கே ! ற மிகுசைவ முதற்பொருளே ! கருஞ கரக்கன்றே ம் அவனியெலாம் வாழியவே!
மலாம் மிகஒலிக்க னம்வீசிப் பரவியிட டம் பெரிதொலிக்க itu TGaji (bluda l pகப் பேராளா ! டயர்ந்து களிகூர்ந்தேம் புடனே வாழவைப்பாய் ! றே வாழியவே!
மெய்ப்பொருளே ! பர்மருந்தே கற்பகமே ! 5து அறிவூட்டும் ான்னும் அருமணியே! ப் பார்த்துயர்க்தேம் 1ண்ணியம்சேர் திருக்கரத்தாய் ! நம்பை தனிலமர்ந்து w ! நீற்றையணி யடியவர்க்கே !

Page 75
கருளுகர உரும்பராய் கருணுகரட் வரலாறும் ப
(திரு. அ. ப
அல்லல்போம் வல்வினை பே தொல்லைபோம் போகாத்துய குணமதிகமாம் கருணைக ே கணபதியைக் கைதொழுதக்
ஓங்கார மூர்த்தியாகிய விநாயகப் துக் கைகூப்பித் தொழுதால், துன்பம், தி துயரம் இவைகள் யாவும் நீங்கி நன்மை சர்வவல்லமையும் பொருந்திய உரும் பரா யாரைக் கைதொழும் அடியார்களது து *போலப் பறந்தோடிவிடும். நல்ல வரங்க
* நற்குஞ் சரக்கன்று நண்ணி, கற்குஞ் சரக்கன்று காண்."
என்ற உமாபதியார் வாக்கு நன்( மனம் கோயிலாய்க் கொள்ளும் விக்கினே குக் கைகூடுமானல், அவருக்கு எவ்விதத்
எப்போ தகத்தும் நினைவார்க் கைப்போ தகத்தின் கழல்."
இறைவனின் அளவு கடந்த ஆற்றல் ச ஆளும் ஆற்றலும் ஒன்ரு கும். இவ்வாற்! தனக்கு மேலே ஒரு தலைவர் இல்லாத டெ கடவுள் என்றும் பெயர் பெறுகிருர், 2 தமக்கு மேலே ஒரு தலைவரின்றி ஆன்ம இரட்சிக்கின்ருர்,
ஆலய வரலாறு
பல்வகைச் செல்வங்களும் மலிந்து பகமெனக் கோயில் கொண்டெழுந்தருளி கருணுகர ஐயர் என்பவராற் பூசிக்கப்பட் கருஞகரப் பிள்ளையார் என்ற பெயர் வ!
உரும்பராய்ப் பதியின் மேற்கு எ விருந்தோம்பும் சிறப்பை இயல்பாகப் களும் சிறந்து நிறைந்து விளங்கும் இணு

sr துணை ப் பிள்ளையார் கோயில் மகத்துவமும்
ஞ்சாட்சரம் )
rம் அன்னைவயிற்றிற் பிறந்த பரம் போம் - நல்ல காபுரத்துண் மேவும்
கால்.
பெருமானின் திருப்பாதங்களை நினைத் தீவினை, தாய்வழித் தொல்லை, நீங்காத யதிகமாம். தொழுவார் துயர் நீக்கும் ாய் பரத்தைப்புலக் கருணுகரப் பிள்ளை ன்பம் யாவும் பகலவனைக் கண்ட பணி ளும் கல்விப் பெருக்கும் சித்திக்கும்;
ற் கலைஞானம்
கு சிந்திக்க வேண்டியது. நினைப்பவர் ாஸ் வரப் பெருமான் திருவருள் ஒருவருக் துன்பங்களும் இல்லையாம்,
க் கிடரில்லைக்
5ளில் அடியார்களின் இடையூறை அகற்றி றல் மிக்கிருப்பவரே விக்கினேஸ்வரன் பருமையை யுடையவராதலின் விநாயகக் டரும்பராய் கருணுகரப் பிள்ளையாரும் கோடிகளின் இடையூறுகளைப் போக்கி
விளங்கும் உரும்பராய்ப் பதியின் கற். யிருக்கின்ருர் கருணுகரப் பிள்ளையார் டும் பாதுகாக்கப்பட்டும் வந்தமையால் ந்ததென்பர் பெரியோர்
ல்லையில் சைவா சாரம் மிக்கவர்களும், பொருந்தியவர்களும், இசை வல்லுநர் விலம்பதியின் கிழக்கு எல்லையில் மருத

Page 76
- 49
நிலங்களாலும் சோலைகளாலும் சூழப்ப பிள்ளையார் ஆலயம். ஆலயம் இருக்கும் எனவே, உரும்பராய் பரத்தைப்புலக் கரு சிறப்பாக வழங்கப்படலாயிற்று,
யாழ்ப்பாணத்தை அரசு புரித்த தமி வர்த்தி காலத்திற்ருேன்றிய பூர்வ ஆலயங் ஆராச்சியாளர்கள் கூறுவர். பலவித ம இவ்விடத்தில் ஓர் அரச மரத்தின் கீழ் ஒ வும், அது தோன்றிய காலம் எவருக்கும்
பாட்டசாரிகளும் கிராமவாசிகளும் டனரென்றும், அந்த வழியால் ஆசிரய பரி கைச் சக்கரவர்த்தி இலிங்கத்தையும் எழ அந்த இலிங்கத்தைப் பூசித்துப் பெரும் டே மகிழ்ச்சியுடையவராய்ச் செங்கற்களால் அ தாரென்றும், செங்கற்களால் ஆன ஆலயம் றும், பின் குழைமண்கொண்டு கருணுகரர் அதனைப் புதுக்கி அமைத்தார் என்றும் வருகிறது.
பூரீ கருணுகரப் பிள்ளையார் ஆலயத் கும் நெருங்கிய சம்பந்தமுண்டென்றும், ! என்றுங் கூறுவர்.
அந்தணர் பரம்பரை
கருணுகர ஐயர், பரம ஐயர், அப் புக்குட்டி ஐயர் முதலாஞேர் இவ்வாலய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாயிருந்தார்கள். பிரமயூரீ அப்புக்குட்டி ஐயர் அவர்கள் காலத்தில் மகாமண்டபம், நிருத்தமண்ட பம், தம்ப மண்டபம் என்பன அமைக் கப்பட்டன. அக்காலங்களிலும் நித்திய நைமித்திக பூசைகள் ஒழுங்காக நடை பெற்று வந்தன. 1910 ஆம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் 20-ம் தேதி உரும்பராய்ப் பெரியாரும், பிரபல வைத்தியருமான வயிரவநாதர் வல்லிபுரம் என்பவர் கொடி ஸ்தம்பம் ஒன்றினைச் செய்து கொடுத் ததுடன், விழாவையுமேற்று நடத்தி வந் தார். அன்று தொடக்கம் ஆவணிச் சஷ்டி usai துவஜாரோகணத்துடன் விழா ஆரம்பமாகி மகோற்சவங்கள் நடை பெற்று வருகின்றன.
பொற்காலம்
அப்புக்குட்டி ஐயரவர்களது சிரேட் (சின்னையா) அவர்கள். உரும்பராய் கருஞ
க 13

ட்டு அமைந்திருக்கிறது கருஞகரப் குறிச்சி பரத்தைப்புலம் எனப்படும்: ணுகரப் பிள்ளையார் என்னும் பெயர்
ழ் அரசனன விஜய கூழங்கைச் சக்கர களில் இவ்வாலயமும் ஒன்று என்று ாங்களும் அடர்ந்து சூழ்ந்து இருந்த ரு பிள்ளையார் இலிங்கம் இருந்ததாக தெரியாதென்றும் கூறுவர்.
இந்த இலிங்கத்தைப் பூசித்து வழிபட் வர்த்தனஞ் செய்து வந்தவரான கூழங் Iல் நிறைந்த காட்சிகளையும் கண்டு பறு பெற்ற ரென்றும், அதனற் பெரு வ்விடத்தில் ஓர் ஆலயத்தை அமைத் ஒல்லாந்தரால் தகர்க்கப்பட்டதென்
என்னும் பெயருடைய ஐயரவர்கள் கர்ண பரம்பரையாய்ப் பேசப்பட்டு
துக்கும் கருணகரத் தொண்டைமானுக் மிகமிகப் பழமையான ஆலயம் இது
- புத்திரரே வைத்தீசுவரக் குருக்கள் கரப் பிள்ளையார் ஆலய வளர்ச்சியில்

Page 77
- 5C
பிரமயூரீ வைத்தீஸ்வரக் குருக்கள் காலம் வைத்தீசுவரக் குருக்கள் சிறந்த கல்விப புராணங்களை நன்கு கற்று, ஆசார ஒழு கரசனென வாழ்ந்தார்கள் மறந்தும் பி. புராண படனங்களிற் பங்குபற்றி வாசிக் போதும் அறிஞர்களையெல்லாம் அப்படியே அவர்கள் வாசிக்கும்போதும் உரை விளக்க பொன்னம்பலபிள்ளையவர்களும், நாவலர் எத்துணைக் காலம் திருப்பித் திருப்பிப் படி தெவிட்டாது தித்தித்தமுதுாறும் அத்தியற் கந்தபுராண சமுத்திரத்தில் மூழ்கித் குருக்கள் அவர்கள்.
சாதிமானும் நீதிமானுமான ஐயரவ கருணுகரப் பிள்ளையார் ஆலய வளர்ச்சிக் காரியங்களைச் சிறப்பாகவும், சிரமமின்றியு றல்கள் குருக்களவர்களோடு கூடிப் பிறந், விட்ட ஒவ்வொரு மூச்சும் கருணுகரப் பிள் மூச்சாகவே இருக்கும். இவரது காலத்தில் பக் கொட்டகை முதலிய திருப்பணிகள் நீ கும் வாய்ந்த சித்திரத்தேர் உருவாதற்குட தீசுவரக் குருக்களவர்களது காலம் உண்ை ஒருவரின் உள்ளத்தை எவ்வாறு தூய்மை யான பூரீ வைத்தீசுவரக் குருக்களவர்களில் களின் உள்ளத்தை அப்படியே உருக்கிவ நிரப்ப முடியாத சிறப்பு வாய்ந்த தனியி
அறபுதங்கள
1. கருணுகரப் பெருமானுக்கு அர் மடைந்த பின்னர், ஐயரவர்களது பத்தினி குறைகளை முறைப்பட்டு வந்தார். ஒருநா பட்டதாம். பெரியவர் ஒருவர் தோன்றி, ஆறுதல் கூறினராம்,
2. முற்காலத்தில் இவ்வாலயம் ட மூர்த்தியைத் தூக்கிச் சென்ற சிலருக்குத் லேயே வைத்து விட்டுப் போனர்கள், நி நிலத்தை யகழும்போது விக்கிரகத்தில் ஆ தம் பீறிட்டுப் பாயவே, தொழிலாளர்கள் கூறி மன்னிப்புக் கேட்டதாயும் கர்ண பர
8. ஈழநன்னூட்டிற் பல சிவாலய சாசனங்களோ, கல்வெட்டுக்களோ ப கருணுகரப் பிள்ளையார் ஆலயத்தில் பழ கல்வெட்டைப் பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் கைப் பல்கலைக் கழக சரித்திரத்துறைச்

) -
பொற்காலமாகும். பெரிய நீதிமானன ானுமாவர். வேதங்கள், ஆகமங்கள், ழக்கங்களில் உயர்ந்தவராய் அந்தணர்க் றர்க்குக் கேடு எண்ணு த மாண்பினர். கும்போதும், உரை விளக்கம் செய்யும் கொள்ளை கொண்டுவிடுவார். குருக்கள் ம் செய்யும்போதும் வித்துவசிரோமணி பெருமானும் நினைவுக்கு வருவார்கள். டக்கினும், கேட்கினும் எட்டுணையேனும் புத அதிமதுரச் சுத்தச் செந்தமிழாகிய திளைத்தவர்களே திரு. வைத்தீசுவரக்
ார்கள் தமது உடல், பொருள், ஆவியைக் கே அர்ப்பணஞ் செய்தார்கள். எடுத்த ம், விரைவாகவுஞ் செய்யும் தனியாற் தவை. வைத்தீசுவரக் குருக்களவர்கள் ாளையார் ஆலய வளர்ச்சிக்கென விட்ட ல் வசந்த மண்டபக் கொட்டகை, தம் சிறைவேறு தற்கும், பெறுமதியும் பேரழ ம் காரணமாயிருந்தார்கள். திரு. வைத் மையிலேயே பொற்காலம்தான். இசை, செய்யுமோ, அதுபோல இசைமேதை * நற்குண நற்செயல்கள் அடியார் பிடுவன். அவரது இடம் எவராலும் -ம். அவர் மனிதரில் தேவர்.
ச்சனை செய்துவந்த பரமையர் சிவபத யார் கருண கரப் பெருமானுக்குத் தம் ள் ஆலயக் கதவு திடீரெனத் திறக்கப் * நீ ஒன்றுக்கும் பயப்படாதே! ? என்று
*சுக்காரராற் சிதைக்கப்பட்டது. fou தூக்கும் சக்தி குறையவே, அவ்விடத்தி லத்திலே புதையுண்டது அவ்விக்கிரகம். யுதம் பட்ட இடத்தில் இருந்து இரத் தம் கவனக்குறைவை இறைவனிடம் ம்பரைக் கதையுண்டு.
ங்கள் பிரசித்தி பெற்றிருந்தபோதும் இடங்களில் இல்லை. உரும்பரப் மைவாய்ந்த கல்வெட்டு உண்டு. இக் ஆராய்ந்து எழுதியுள்ளார்கள். இலங் சிரேட்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி

Page 78
5 سے
திரு. கா. இந்திரபாலா அவர்கள் கல்வெ எழுத்துக்களைப் படியெடுத்துத் தமது கரு வெட்டு சரித்திரப் பிரசித்திவாய்ந்த உரு யத்தின் பழைமைக்குத் தக்கதொரு சான்
4. கருணுகரப் பிள்ளையாரின் சிறப பாடியுள்ளனர். நீர்வேலி, இணுவில் ெ ஆசுகவி (கல்லடி) வேலுப்பிள்ளை முதலி பெறக்கூடியதாயுண்டு. (கல்லடி) வேலு காப்பா கப்பாடிய செய்யுள்களில் ஒன்று சுரும்புமுல்லை தென்னை கழக மிருஞ்சித் திரவில் லினிய - பாடும்புர முரும்பைப் பஞ்சா பாடுந்துதி மாலைப் பா. என்று பாடி மேலே செல்கின்றர்.
பொன்னே தினங்கமழ் பூவே மின்னே யடிய ருளவிளக் ே அன்னே தந்தாயென் றுனைப் மன்னுர் பிறருரும் பைப்பரத்
இவ்வாறு ஆசுகவி வேலுப்பிள்ளை சிறந்தனவாயும், சிலேடைக் கருத்துநடை யவர்கள் கருணுகரப் பெருமான் மீது கீர் உற்சவச் சிறப்பு
ஆவணி பூர்வபக்கச் சதுர்த்தியை ( துவஜாரோகணமாகிப் பத்து நாட்கள் களுக்கு ஆனந்தமான காலம். கருணுகர அடியார்கள் தமது நேர்த்திக் கடன் க3 பிரதசுஷ்ணம் செய்தும், விரதமிருந்து நிறைவேற்றுவர். மெய்யடியார்கள் எங் நிற்பார் கருணுகரப் பிள்ளையார். அவர{ கோண்டாவில் உட்படப் பல பதி மக்க அயலில் உள்ள கிணற்றில் நீராடி, தோய வழிபடுவதில் அடியார்களுக்கு ஒரு பேரில் கரன், தம்மை வழிபடுபவர்களுக்குக் கரு கின்ற காட்சியை இர தோற்சவ விழா க டமைந்த சுந்தரத் தேரில் கருணுகரப் வரும் காட்சி கண்கொள்ளாக் காட்சியா களும் காண இருப்பவர்களும் புண்ணியசு
சிவநாமமும் திருவிளக்கேற்றலும்
சமீப காலமாக ஆலயங்களிற் கூட் என்றும் நடைபெறுகின்றன. ஆயின், இத் - அதாவது அரை நூற்ருண்டுக்கு முன்ன ஆரம்பமாகிவிட்டது, திரு. த. முருகேசு

-
ட்டு முழுவதையும் நன்கு பார்வையிட்டு, நத்தினைத் தெரிவித்துள்ளார். இக் கல் ம்பராய் கருணுகரப் பிள்ளையார் ஆல ாருய் விளங்குகின்றது.
ப்புப் பற்றிப் புலவர்கள் பலர் பதிகங்கள் தொடர்புடைய சிதம்பரநாதப் புலவர், யோர்கள் பாடல்களை இன்னும் யாம் |ப்பிள்ளை அவர்கள் தமது நூலின்
6) Gil DfT).
முயர் சேத்ர
சுரும்பரிசை
க் கரபரன் மேற்
விசும்பிற் பொலிந்த விரு கவினே வீக்கவந்த பணிவார்க் கருள்புரியும் தைப்புல மாமணியே.
யவர்களது பாடல்கள் ஒவ்வொன்றும் யுடையனவாயும் திகழ்கின்றன. ஆசுகவி ர்த்தனங்களும் பாடியுள்ளார்.
முதலாகக் கொண்டு, ஆவணிச் சஷ்டியில்
மகோற்சவம் நடைபெறும் அடியார் ன் கருணை மழை பொழியும் நாட்கள். ளப் பூசைகள் செய்வித்தும், அங்கப் தும், காவடி முதலியன எடுத்தும் தே நினைப்பினும் அங்கே வந்து எதிர் ருளை வேண்டி உரும்பராய், இணுவில், ளும் ஓடோடி வருவர். ஆலயத்துக்கு ப்த்துலர்ந்த வஸ்திரத்தைத் தரித்தவாறு ன்பம். அருட் கருணுநிதியாகிய கருண 1ணை மழை பொழிந்து கொண்டேயிருக் ாட்டுவதாயமையும். சித்திர வேலைப்பா பெருமான் ஆரோகணித்து வீதிவலம் "யிருக்கும். இக்காட்சிகளைக் கண்டவர் Fாலிகளே.
டுப்பிரார்த்தனை யென்றும், பஜனைகள் ந்தொண்டு மெத்தப் பழங்காலத்திலேயே ரேயே கருளுகரப் பிள்ளையார் கோயிலில்
அவர்கள் அன்றெடுத்த முயற்சி இன்

Page 79
5:
றும் நடைபெற்று வருகின்றது. வெள்ளி பெருமானுக்குப் பூசையாவதற்குச் சில ஆரம்பித்து நடைபெறும். தெய்வாதுக் நாம பஜனையில் ஈடுபட்டோர் அனைவரும் பொலிந்து விளங்குகின்றனர். இச் சி மகோற்சவ காலங்களிலும் இடம்பெறும் ஆலயத்தில் வெள்ளிக்கிழமைதோறும், ப. கிழமைதோறும் இச் சிவநாம பஜனை பச் றது. அத்துடன் இவ் வாலயங்களில் திரு யாத ஒன்ரு கும். மூன்று ஆலயங்களிலும் மாகத் தினசரி முட்டின்றி நடைபெற்று திருப்பணியைத் தோல்வியடையச் செய்ய
திருப்பணிச் சபை
24-5-59 இல் திருப்பணிச்சபை இ னம்பலம் அவர்கள் தலைமையில் ஆரம்பிக்க கம், அன்பர்களது உதவியுடன் ஆலயத்தி திருப்பணிச்சபை ஆரம்பத்திலிருந்து ஆ குக் குறையாத திருப்பணிகளை நிறைவே. களவர்கள் ஊக்கத்தினல் உண்டாக்கப்பு டகை, வசந்த மண்டப வாயிற் கொட் அமைக்க ஆரம்பத்தில் முயற்சி செய்த மண்டபத்தைக் கட்டி ஒப்பேற்றியது. இ சுந்தர விமானத் திருத்தம், மகாமண்ட இணைப்பு உட்படப் பல திருப்பணிகளை ழத் தன்னலான முயற்சிகளும் செய்தது. பணியில் ஈடுபடும். திருப்பணிச் சபைய மும் ஊக்கமும் கொடுத்து வருபவர் ட குருக்களவர்கள். அவரும் அவரது குடும் மகத்தானவை. முயற்சி இருந்தாலும், அ விழிப்பதற்குள் கருணுகரனின் திருப்பணி கொடைகளை வழங்கிய ஊர்ப் பிரமுகர்க அபிமானிகளேயும் புகழ்வதற்கு விரும்பின ஒருபோதும் அடங்காது. இச்சபையின் த அவர்களும், அதற்கு முன் தலைவராயிருந் கம் அவர்களும், இணைக்காரியதரிசிகளில் பிரமணியமும் செய்த சேவைகளும் உ இருந்து, தனதிகாரி என்ற தகுதியுடன் கணக்காளர் திரு. மு. பசுபதி அவர்கள். ஆலயத்தின் சமீப கால வளர்ச்சிக்கு உத கரன் திருவருள் நிச்சயம் கிடைக்கும். இ தருக்குற்றேறித் திரியாமல் த திருப்பொற்பாதம் மறவாமல் ஒருத்தர்க்கேதம் புரியாமல் உ புருச்சற் போகந் தருவாயே கருளுகரன் பாதம் கனவிலும் துே

தோறும் மாலை வேளைகளில் கருஞகரப் நிமிஷங்களுக்கு முன் இச்சிவநாம ஒலி கிரகத்தை வேண்டி நடைபெறும் சிவ ), கருணுகரன் திருவருளால் சீரும் திருவும் வநாம பஜனை வெள்ளி தோறுமன்றி, அடுத்துள்ள சிதம்பர சுப்பிரமணியர் ர்வத பத்தினி அம்மன் கோயிலில் திங்கட் திசிரத்தையுடன் நடத்தப்பட்டு வருகின் விளக்கேற்றும் நிகழ்ச்சியும் மறக்க முடி திருவிளக்கிடும் பணி நீண்ட கால வருகின்றது. எந்தப் பஞ்சமும் இத் பவில்லை.
ராசவாசல் முதலியார் திரு. வ. பொன் iப்பட்டது. இச்சபையின் முக்கிய நோக் ல் திருப்பணிகளை நிறைவேற்றுவதே. இத் லயத்திற் சுமார் ஒரு லட்சம் ரூபாவுக் ற்றியுள்ளது, திரு. வைத்தீசுவரக் குருக் பட்ட திருப்பணிச்சபை, தம்பக் கொட் டகை, யாக வாசற் கொட்டகையை து. திருத்தேரைப் பாதுகாக்கத் தேர் ப்பொழுது தெற்கு வீதிக்கொட்டகை, பத்துக்குப் பிளேற் போடுதல், மின்சார நிறைவேற்றி, மகாகும்பாஷேகமும் நிக திருப்பணிச்சபை தொடர்ந்தும் இப் ாரின் நன்முயற்சிகளுக்கெல்லாம் ஆக்க பிரதம குரு பிரமயூரீ வை. சபாரத்தினக் பத்தாரும் செய்துவரும் தொண்டுகள் அம்முயற்சிகள் தடைப்படாமல் கண்மூடி கள் இனிது நிறைவேற மனமுவந்த நன் ளையும், மலாய் நாட்டு அன்பர்களையும் ல், அவ்வார்த்தைகளில் அவர்கள் புகழ் நற்போதைய தலைவரான திரு. கா. தம்பு ந்த வழக்கறிஞர் திரு. ஆ. தனபாலசிங் ஒருவரான ஆசிரியர் திரு. க. பாலசுப் யர்ந்தவை. சபையின் அச்சாணியாய் தம் பணியைச் செய்து வருபவர் பிரதம எல்லோருடைய நல்ல ஒத்துழைப்பே வியாயுள்ளன. எல்லோருக்கும் கருணு இதற்கையமில்லை,
னத்தைத் தேடிப் புதையாதுன்
செகத்திற் பாடுற் றுழலாமல் றப்பெட் டோதிக் களியாமல் பரத்தைப் புலத்துப் பெருமானே. ண செய்யும்,

Page 80
10-9-1965 இல் நடைபெற்ற தேர்மண்டபத் திறப்பு
பிரமுகர்கள் ஊர்வலமாக வருகிறர்கள்.
திரு. அ. நல்லதம்பி அவர்கள் தேங்காய் உடைத்து ஆரம்பிக்கிருர்
 
 

விழா, பண்டிதமணி சி. கணபதிப்பிள்ளே அவர்கள் : சிறப்புரை நிகழ்த்துகின்ருர்,
திருத்தேர் மண்டபமும், கருணுகரப்பிள்ளையார் சித்திரத்தேரில் எழுந்தருளி வரும் காட்சியும்,

Page 81


Page 82
1
கணபதி
உரும்பராய் கருஞ
திருவூ
5İTLİ
ஆசிரிய வி
சீர்பூத்த ஈழமண் டலத் திறம்பூத்த யாழ்ப்ப பார்பூத்த பதிபரத்தைப் பயன்பூக்குங் கருணு நீர்பூத்த அத்திமுக நிம நிலபூத்த ஊஞ்சலின் நார் பூத்த பிரணவத்துட்
நலம் பூத்த ஐங்கர
திருவூ
சீரோங்கு வேதங்கள் கா திகழுமெழி லாகமங் வாரோங்கு பல கலேகள்
மன்னுமுப நிடதங்க பேரோங்கு மந்திரங்கம்
பேசரிய பிரணவமே தேரோங்கு வீதிபல திக சேர்கருணு கரவிசர்
செங்கதிரு மம்புவியுஞ் ( திகழ்கின்ற வெண்கொ தங்கொணிசேர் கவரிதக் தயங்கால் வட்டமன எங்குமுள தேவரெலா
ஏழின சதும் புருநா பொங்கு திரு வருள்பொ! புகழ் கருணு கரவிசர்
பூதகனம் பல பதிவும் பு: புண்ணியநன் முனிே கீதவிசைக் கருவிபவ மீட கீதமவை பலபலவுந்

துணை றகரப் பிள்ளையார் ஞ்சல்
ப்பு
விருத்தம்
து மேய ாணத் துரும்பை தன்னிற்
புலத்தில் நாளும் த ரேச ரான
லர் மீது சை நெறியே பாட
பொருளாய் நண்ணும் என்ருள் காப்ப தாமே,
ஞ்சல்
ல்க ளாகத் கள் விட்ட மாக
வடங்க ளாக
i L2 ॥
பவம தாகப்
பீடமாகத்
ழு ரும்பை
ஆடி ரூஞ்சல் 1 .
சேர வந்து ாற்றக் குடைகள் தாங்க எக் காலோன் வீசத் 2த வருணன் தாங்க மிருக்கி பம்ப ரதர்தாம் பாட நிய வுரும்பை மேவும்
ஆI. குஞ்சல்
டையின் மேவப் வார்கள் புகழ்நின் றேத்த ட்டு நல்ல
தேவர் பாட

Page 83
- 54 -
நாதவொலி மிக்கெழுந்து ந நாட்டியங்கள் தேவமாத வேதவொலி மிகுமுரும்பை !
வெகு கருணு கர வீசர்
மறையாவு முணர்ந் தோனு மற்றுள்ள தேவகணம் ப குறையாவு மில்லாத குபேர குலவுமிந் திரனேடு கும் தறைமேவு மடியார்கள் தம தண்ணருள் செய் துறைகி இறைமேவு மின்னருள் செய்
இன்கருணு கர வீசர் ஆடி
விண்ணுேர் தம் முன்னுேனே
விநாயகனே! அடியார் கண்ணுக நின்றருளுங் கற்ப கணபதியே கயமுகனே மண்ணுேர்கள் தாம்வாழ ம மறைப்பொருளே விழு தண்ணுருஞ் சோலைதிக முரு தவ கருணு கர வீசர் ஆடி
ஒமெனுநற் பிரணவத்தி னு( ஒளிதிகழு நீண்முடியி ெ வாமமுறு மைந்துகர வண்ண வளரொரு நான் காயபுய தாமமுறு கெளத்துபநன் ம
தகுகுடநேர் திருவயிறு சேமமுறு திருவடியோ டுரு
திருகருஞ கரவீசர் ஆடீ
பத்தர் தமக் கருள்புரியும் பல பரமர்திரு மகனய பர{ சித்திபுத்தி தமை மணந்த
சிந்திப்பார் வினை தீர்க்கு எத்திக்கி லுள்ளோரும் வன
ஏழையோ முக்கருளுங் முத்திபெற முயல்வோர்வா
முதுகருண கர வீசர் ஆ

யந்து விம்ம
3ர் நயந்தே யாட மன்னி வாழும்
ஆடீ ரூஞ்சல் 1 శ్రీ
ம் மாயன் தானும்
Dருங்கு சூழக்
ன் தானுங்
பிட் டேத்தத்
க்கு நல்ல
ன்ற தேவே யென்றும் துரும்பை மேவும்
உ ரூஞ்சல் 4.
வேத வித்தே ! கள் வினைகளோடக்
கம்மே !
கருணை பூத்தே
ண்ணில் வந்த ப்பொருளே மருவும் நல்ல ம்பை மேவும்
உ ரூஞ்சல் 1 5.
நவு தோன்ற
ஞளியுந் தோன்ற
ம தோன்ற ப வலிமை தோன்ற ணியுந் தோன்ற தானுந் தோன்ற
ம்பை மேவுந்
ரூஞ்சல் ! 6.
ண்பு தோன்றப்
முந் தோன்றச்
தகவு தோன்றச் குஞ் சீர்மை தோன்ற ாங்கல் தோன்ற
கருணை தோன்ற
ழுரும்பை மேவும்
டீ ரூஞ்சல் 1 7.

Page 84
سے 55 سے
அத்திமுகன் தனக்காதி அம
அருள்சுரந்த திருவதன எத்திசையும் புகழெளவை த
ஈ சர்வாழ் கயிலை விட்ட முத்தமிழா கரணுகு மகத்தி
முன்நின்றே அருள் சுரந்த பத்தர வர் வாழுரும் பை தன் பல கருணு கர வீசர் ஆடீ
போற்றரிய இந்திரற்கு அருவி புகழுதிரு வடியவைகள் : சாற்றரிய சதுர்செய்து கனிெ தகைமை செறி திருக்கரங் நாற்றிசையு மருளியும் நயன நல்ல திரு முகமதியு ம8ை போற்றிசெயு மடியார்வா மு பொற்கருணு கர வீசர் ஆ
ஏகதந்த விநாயகரே ! ஆடீ ஏரம்ப மூர்த்தியே ! e£2,160 போக மின்ப மஓரிப்பவரே ! s புகலளிக்கும் புழைக்கைய மோகமெலாந் தீர்ப்பவரே !
முத்திதனை அளிப்பவரே ! மாகணத்து நாயகரே ஆடீ மன்கருணு கர வீசர் ஆடீ
வாழி
உலகமெலாம் அறநெறிகள்
ஒதரிய மறையாவும் வா! அலகிலா ஆகமங்கள் வாழி 1 அற்புதமாந் தமிழ் மறை நிலவடியார் கூட்டங்கள் வாழ் நீடியநல் லான்பூதி வாழி குலவரசர் நீதியொடு வாழி! கோக்கருணு கர வீசர் வா
எச்சரிக்கை
மூவா முதலே முக்கண்ணு! 6. மூவேழுல கெங்குந் தொ பாவாயதன் பயனுயுறு பண் ( பாதந்தொழு மடியார்க்க

ரர்க் கந்நாள் மசைந்தே யாட னையெ டுத்தே
5 ft (up to T - u fö6
i lugë (tp LD T . னின் மேவும்
ரூஞ்சல் 1
ர்செய் திட்ட தாமு மாடச் பெற் றிட்ட
கள் தாமு மாட ந் தாங்கும் Fjö GG u u nr L }ரும்பை மேவும்
டீ ரூஞ்சல் ! 9.
ரூஞ்சல் ! ரூஞ்சல் 1 ஆடீ ரூஞ்சல் ரே ! ஆடீ ரூஞ்சல் 1 ஆடீ ரூஞ்சல் !
ஆடீ ரூஞ்சல் !
ரூஞ்சல் !
ரூஞ்சல் !
வாழி! வாழி!! ழி வாழி!!
வாழி!! கள் வாழி! வாழி!! ழி! வாழி!! ! வாழி!!
வாழி!! "ழி! வாழி!!
ாச்சரிக்கை ! ழு முதலே எச்சரிக்கை பே எச்சரீக்கை ! ருள் பரனே! எச்சரிக்கை !

Page 85
- 56 .
காவாயெனக் கழல் தாழ்ப
கந்தன்முனம் வந்தவரு தாவாரநின் றேத்தும்மவர் நற்கருணு கர வீசர் அ
பராக் சீர்தங்கு மாகுலுழர் செல்வ செய்யதிருச் சீறடிச் ெ பேர் தங்கு மைந்து கரப் ெ
பேசரிய தத்துவப் டெ கூர்தங்கு வேலற்கு மூத்தே கொஞ்சுமொழி யுமை ஊர்தங்கு முரும்பைநக ரு உளகருணு கர வீசா யு
6) Iro5
முக்கணற்கு மூத்தவனே !
முதுமறைக்கு முன்னே விக்கினங்கள் தீர்ப்பவனே
வேண்டுபவர்க் கருள்ட தொக்க கணத் திநையவே தோத்தரித்தோர் தம் எக்கணமு முரும் பையோய்
எங்கருணு கர வீசர் !
மங்கள்
ஓங்கார ரூபனுக்கு ஜெயமங்கள் உமையாள்தன் பாலனுக்குச்
உலகமெலா மான வர்
உணர்வரிய மூல அலகில் புகழ் நாய கிக் அருளாயு றைப வ ஐந்து கரத் தைய ருக்கு
ஆறுமுகத் தைய சுந்தரநற் பைர வற்கு தூயவீர பத்தி ரற் மங்களம் ஜெய மங்களம்! .
மங்களம் ! மங்களம் !

வர்க் கருள்வாய் ! எச்சரிக்கை !
ட் களிறே ! எச்சரிக்கை !
நம்பா ! எச்சரிக்கை ! ருளே ! எச்சரிக்கை !
கு
nT l l I Ur IT di;65 l செல்வா ! பராக்கு ! பருமான் ! பராக்கு ! பருமான் பராக்கு ! தாய் ! பராக்கு ! யாட்கு மூத்தோய் பராக்கு ! றைவோய் ! பராக்கு ! றைவோய் ! பராக்கு !
லாலி சுபலாலி ! னே லாலி சுபலாலி ! லாலி ! சுபலாலி !
வனே லாலி ! சுபலாலி ! ன லாலி சுபலாலி ! மனத்தோய் ! லாலி சுபலாலி !
! லாலி சுபலாலி !
லாலி ! சுபலாலி !
Tub
ாம் ட சிவ சுபமங்களம்.ஒங்கார ர்க்கும்
னுக்கும்
கும்
ட்கும்.ஒங்கார
கும்
ருக்கும்
ம்
) கும்.ஒங்கார - மங்களம் சுபமங்களம் ! ! மங்களம் ! ! !

Page 86
R Sal LD
மனப்பூர்வம
கல்லா னிழல்மக்ல பொல்லா ரிணைமல
பிரணவ வடிவினராய உரும்பராய் லிற் செய்யவேண்டிய திருப்பணிகளை நிை யுடன் மகோற்சவங்களையும் சிறப்புற ந குருக்களவர்களும் அவ்வாறே விரும்பினர் தைப்பூச நன்குறளில் திருப்பணிச்சபை கூட கர்ப்பக் கிரகம் திருத்தஞ் செய்தல், மின் யில் தெற்குப்புறமாய்க் கொட்டகை அல பெற்றன. கருணுகரனைக் கனவிலும் நனவி பென்சனர் திரு. கா. தம்பு அவர்கள் இத்தி மாய் நன்கொடை வழங்கி ஆரம்பித்து சைவமெய்யன்பர்களாயுள்ள ஊரவர்களும், மலாய் நாட்டு அன்பர்களும் நன்கு வரவிே வாறு உதவி புரிந்தனர். நம்மூர்ப் பெரிய வசிப்பவரும், கருணுகரப் பெருமானில் மு செல்லத்துரை அவர்கள் இத்திருப்பணி யார் இருக்கும் மண்டபத்தைத் திருத்த இன்னும் தேவையானல் தெரிவியுங்கள் " துடன், ‘சரித்திரப் பிரசித்தி வாய்ந்த க இனிது நிறைவேறும், கருணுகரன் அருள் ஞர்கள். இவர் போலவே அன்பர்கள் எ கள். என்ன மாதிரி இந்தத் திருப்பணிகள் கஷ்ட காலத்தில் எப்படிப் பொருள் ே பணிச்சபையை நோக்கித் திருப்பணி நன்ெ இருந்தும் வந்து கொண்டிருந்தன. இந்த பெருமானுக்கு இன்று நடைபெற்ற மகாகு
கட்டடத்துக்கு வேண்டிய பொருள் உத்தியோக ரீதியில் உதவி புரிந்த உரும்ப த. கிருஷ்ணராசா, வலிகாமம் கிழக்குக் வடபகுதி மரக் கூட்டுத்தாபன அத்தியட் யோரின் சேவை மகத்தானவை:
ஆலயமணி படக்காட்சி மூலம் (1 இணுவில் நியூ காலிங்கன் படமாளிகை
க 15

ன நன்றி
வில்லா ரருளிய
நல்லார் புனைவரோ.
- சிவஞான போதம்.
கருணுகரப் பிள்ளையாரின் திருக்கோயி றவு செய்து, நித்திய நைமிக் திக பூசை டாத்த வேண்டுமென்று விரும்பினர். கள். இதை முன்னிட்டு இந்த ஆண்டு டப் பல விஷயங்களையும் ஆராய்ந்தது, சார இணைப்பைப் பெறுதல், உள்வீதி மத்தல் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் இடம் லும் மறவாது வழிபட்டுவரும் மலாயன் ருப்பணிகளுக்கு முதன் முதற் கைவிசேஷ் வைத்தார்கள் இந்த நன்முயற்சியைச் அயற் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்களும், பற்றதுடன் தமது தகுதிக்கேற்பப் பல ாரும், மலாய் நாட்டில் இப்பொழுது றுகிய பக்தியுடையவருமான திரு. மு. விஷயங்களைக் கேள்வியுற்றதும் * பிள்ளை
ஐயாயிரம் ரூபா அனுப்பியுள்ளேன். என்ருர்கள். பணத்தையும் அனுப்பிய ருணுகரப் பிள்ளையாரின் திருப்பணிகள் செய்வார்' என்று ஆசியும் கூறி எழுதி ல்லோரும் பொருள் உதவி புரிந்தார் நிறைவேறப் போகின்றன? இந்தக் ஈர்ப்பது என்று ஏங்கி இருந்த திருப் காடைகள் உலகின் பல பாகங்களில் நன்கொடைகளின் பயனே கருணுகரப் ம்பாபிஷேகமாகும்.
"களை முட்டின்றி உடனுக்குடன் பெற ராய்க் கிராம சேவையாளர் திரு, அ
காரியாதிகாரி திரு. வ. கந்தப் பிள்ளை, சர் திரு. ஆர், பொன்னம்பலம் ஆகி
3-6.73) திருப்பணிக்கு நிதி சேர்க்க இயக்குநர் குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள்,

Page 87
58 --س-
சினிமாஸ் ஸ்தாபனத்தினர், பாடசாலை : பொதுமக்கள் பேராதரவு நல்கினர்.
ஆலயத்தில் ஒரே நேரத்தில் பல திரு சிற்ப வேலைகள், மர வேலைகள், கட்டட துரிதமாக நடைபெற்றன. தொழிலாளர் பல புரிந்தனர். இவர்களுக்குத் தலைை வி. நாகமுத்து, கி. ஈசுரபாதம், அ. நாக முகம் ஆகியோர்கள் தங்கள் தங்கள் க செய்து முடித்தனர்
மின்னிணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு தலைவரும் ஊழியர்களும், யாழ்ப்பாணம் பக்கபலமாய் இருந்தனர்.
கும்பாபிஷேகம் நடைபெறப் பே மலர் ஒன்றை வெளியிடுங்கள் என்று கே சபையும் விரும்பியது. எல்லோர்க்கும் எ நாத அச்சக முதல்வர் திரு. சி. ச. குமார முன்வந்தார்கள். உரும் பராய் கருஞகர யும் அட்டைப்படமாகப் பார்த்து மகிழ, பிரமயூரீ சு. ஜெகநாத சர்மா அவர்கள். பண்டிதமணி அவர்கள், பூரீ கி வா ஜ அெ அவர்கள், திருமுருக கிருபானந்த வாரியார், பண்டிதை தங்கம் மா அப்பாக்குட்டி, அருட தர் செ. சிவப்பிரகாசம் அவர்கள், சாரத முன்வந்தார்கள். ஆலயத்திலுள்ள பழன அரியதொரு கட்டுரையை உதவி இருக் கள். மலர் பலவகையிலும் அழகுக்கு அ பாலசிங்கன் அவர்கள். அன்பர்கள், அபி ளர்கள் விளம்பரந் தந்து உதவினர்கள். அன் ஸ்ரூடியோ நிறுவனத்தினர் ஆலயக் கr தார்கள் பொன்னின் குடத்துக்குப் பெ தும் அட்டைப் படத்தை அழகிய வர்ண கம் திருமகள் அழுத்தகத்தினர்.
நொடிப்பொழுதில் கருமங்கள் நி பணிச் சபையின் நன்றி. சம்பந்தப்பட்ட கரப் பெருமான் திருவருள் சித்திப்பதா செய்தாலும் ஊக்கு விக்க ஒருவர் 6ே குருக்கள் ஐயா பிரமயூரீ வை. சபாரத்தின புத்திரர்களும் செய்த தொண்டுகள் எல்2 நீண்டோடிவிடும்.
குருக்கள் அவர்கள் மதிப்புக்குரிய கொண்டு கும்பாபிஷேகத்துக்கான கிரி

அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள்,
ப்பணிகளைச் செய்ய வேண்டி ஏற்பட்டது; வேலைகள், இரும்பு வேலைகள் யாவும் கள் யாவரும் ஆலயத்தில் தொண்டுகள் ம தாங்கி நடாத்திய திருவாளர்கள் லிங்கம், ம. பொன்னையா, எஸ். ஆறு டமைகளை இழுபறிப்படாமல் நன்முகச்
உரும்பராய் ஊரெழு பட்டணசபைத் முருகன் எலெக்றிக்கல் கம்பனியாரும்
ாகிறதே, இதையொட்டிக் கும்பாபிஷேக ட்டார்கள் அன்பர்கள் திருப்பணிச் ப்பொழுதும் இனியவரான பூரீ சண்முக "சுவாமி அவர்கள் மலிவாக அச்சிட்டுதவ ப் பிள்ளையாரையும் கோயிலையும் சூழலை சித்திரத்தில் வடித்துக் கொடுத்தார் மலருக்கு விஷயங்கள் தேவைப்பட்டன. பர்கள், பேராசிரியர் சு. வித்தியானந்தன் தருமையாதீனம், காசிமடத்தலைவர்கள், ட்கவி சீ. விநாசித்தம்பி அவர்கள், பண்டி ா உட்படப் பலரும் மலரை அலங்கரிக்க மை வாய்ந்த கல்வெட்டினை ஆராய்ந்து, கிருர் கார்த்திகேசு இந்திரபாலா அவர் ழகு தர உழைத்தார் அன்பர் செ. தன மானிகள், வியாபார நிலைய உரிமையா ாபும் பண்பும் மிக்கவர்களான ஞானம்ஸ் ாட்சிகளை புளொக் காக்கி அழகுறத் தந் ாட்டிட்டதுபோல மலரை அழகு படுத் க் காட்சியில் தந்திருக்கிறர்கள் சுன்னு
றைவேறியுள்ளன. யாவருக்கும் திருப் எல்லாருக்கும் எல்லாம் வல்லா கருணு க. திருப்பணிச்சபையினர் என்னதான் பண்டுமே அவர்தான் மதிப்புக்குரிய ’க் குருக்கள் அவர்கள். அவரும் அவரது லயில்லாதன. எழுதப்புகின், உரையே
ஏனைய குருக்கள் மாருடன் தொடர்பு யைகளுக்கு வேண்டியன செய்தார்கள்.

Page 88
- 59
கருணுகரப் பெருமானின் குடமுழுக்கைச் யர்கள் அனைவருக்கும் சபையா ரின் பணிவன்
எல்லோரும் வாழ்க
கா. தம்பு மு. பசுபதி (பென்சனர்) (பிரதம கணக்காள தலைவர் தணு திகாரி
திருப்பணிச்சபை,
கருணுகரப் பிள்ளையார் கோயில்,
உரும்பராய்.
9-8-73
பிரணவப் பொருளாய் முன் யினைத் தீர்த்து எ மை யாளும் ஐய யுறை அருட் கருளுகரன். கடு கம். பூர்வ ஜென் மத்திற் செய் தெய்வமாய்ப் பெற்ருேம் .
நினைந்துருகும் அடியாை நில்லாமே என் தீவினைச
எல்லாம் வல்லவராய் எம்: கின்றர் கருஞகரப் பெருமான், பட்டு உய்வோமாக.

சிறப்புற நடத்தி வைத்த சிவாசாரி ண்புடன் கூடிய மனப்பூர்வமான நன்றி
இன்பமே சூழ்க
அ. பஞ்சாட்சரம் ii) க. பாலசுப்பிரமணியம் இணைக் காரியதரிசிகள்
ணுகரன்
வந்துதித்த முதல்வன், பிணி பன், உரும்பை நகரில் விரும்பி நணை மழை பொழியும் கற்ப த பயனுல் கருணுகரனைக் குல
ர நைய வைப்பான் கள் நீங்க வைப்பான்.
மை நடத்திக் கொண்டிருக் அவரருளாலே அவரை வழி
- குணம்

Page 89
சிறந்த போட்(
V ஞானம்ஸ் 6
V/ (புளொக்குகள் த
ஞானம்ஸ் 6 மணிக்கூட்
யாழ்ப்ட
கிளை ஸ்ரால் uT)

டோக்களுக்கு
ஸ்ரூடியோ
யாரிப்பாளர்கள்
ஸ்ரூடியோ, டு வீதி,
ாணம்,
தொலைபேசி : 7067
ன்லி வீதி,
ப்பாணம்,

Page 90
16-6-73ஆம் திகதி திருப்பணி நிதியின் பொருட்டு இணு
திருப்பணிச்சபை சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கப்
2, 3, 4, 5, 6, ஆலயமணி படக்காட்சிக்குத் திரளாக
 
 
 
 

|s |×
藏
释
s.
படக்காட்சிவிழா.
ட்ட
ணுவில் நியூ காலிங்கன் தியே
படுகிறது.
ர்கள்,
ள், பாடசாவே மானவ
இள ஆணக
5 வந்த பெண்க

Page 91


Page 92
அன்பன
V/
உமா ரான்ஸ்ே
V விக்னேஸ்வர
பலாலி வீதி,

ரிப்பு
பாட் சேர்விஸ்
ன் ஸ்ரோர்ஸ்
உரும்பராய்.

Page 93
அன்ப6
யாழ்ப்பாணத்தில் உயர்
செ. காசிப்பிள்2
|82, கே. கே எஸ். வீதி,
போன் :
gh) &mir :
g). சே
74, பெரிய கடை,
தனிப்பட்ட பாடங்களின் அறி
கலை, வர்த்தக, விஞ்ஞ
ஆங்கில, தமிழ்
இன்றே சேர்ந்து
குறைந்த கட்டணம் !
போல்ரன் கல் கே. கே. எஸ். வீதி,

mரிப்பு
தர பிடவை மாளிகை
ள அன் கோ.
யாழ்ப்பாணம்.
5 O 6
5. பி.
யாழ்ப்பாணம்.
வு ஒன்று சேரவேண்டுமா?
ான, விசேட சிங்கள,
வகுப்புகளுக்கு
படியுங்கள்.
சித்தி நிச்சயம் !
வி நிலையம்
கோண்டாவில்.

Page 94
அன்ப
V/
கணேசன்
157, மெ
திவுலப்
உரிமை : க. தா.

ளிப்பு
Gio GJI i Sit) பின் வீதி, பிட்டி.
வேலுப்பிள்ளை

Page 95
Տ9IԼք தங்கப்பவுண்
வைரங்க
சிறந்த ஸ்
எஸ். கே. எஸ்.
ஆர். ஜி.
கன்னதிட்டி,
உரும்பராய் கருணகரட்
புனராவர்த்தன மகா (
பூரீமான் சுப்பிரமணி
அவர்
ஞாபகார்த்த
Jr. (OLIIT.
அண்ணு கோப்பி
இணு

கிய
நகைகளுக்கும்
ளுக்கும்
}தாபனம்
நகை மாளிகை
பில்டிங்,
யாழ்ப்பாணம்.
பிள்ளையார் கோயில் கும்பாபிஷேக மலருக்கு
னியம் பொன்னையா
களின்
அன்பளிப்பு
s
நடராசா த் தொழிற்சாலை,
வில்.

Page 96
SPACE DON
K. T. Velup
( 34 Years Experiel
VEYAN(
C

ATED BY
pillai Stores
hce in business)
GODA.
Phone : 2 4 5

Page 97
அன்ப
நியூ கிருடிா
236, பாங்வி
கொழும்
எமது அ6
ᎶᏗᎢ கே. எஸ்.
கன்னதி
யாழ்ப்ப

ரிப்பு
ஸ்டோர்ஸ்
டிால் வீதி,
Կ - 11.
ன்பளிப்பு
அன் சன்ஸ்
திட்டி,
ாணம்.

Page 98
உரும்பராய் கருணுகரப் புனராவர்த்த6 மஹா கும்பாபி அயராது அரும்பாடுபட்ட தொ மக்கட்கும் கருணுகரப் பிள் செல்வச் சிறப்பையும் பெருவ
குன்ரு திருக்கவும் அருள் பிரார்த்திக
V/ லிங்கம் ஸ் 15, காபோ கொழும்

பிள்ளையார் கோயில் ாம் செய்து
O O ஷேகம் செய்ய ‘ண்டர்களுக்கும், பெருங்குடி ளையார் மேலும் மேலும் ாழ்வையும், பக்திப் பரவசம் புரிய வேண்டுமென்று கிருேம்.
]டோர்ஸ் ஸ் லேன், 1 - 11.
தொலைபேசி 34, 6 9 7

Page 99
WITH BEST COM)
V
Veyangoda
Main
VEYAN
பூரீ லங்கா
296, 298, Qi நீர்கொ

PLIMENTS FROM
a Printers Street,
GODA.
ம்த்துக்கள்
ஸ்டோர்ஸ் மயின் வீதி, ழம்பு,

Page 100
பாடசாலைப் புத்தகங்கள் மற்றும் உபகரண
சிறந்த ஸ்
தனலக்குமி
சுன்ஞ்
சிறந்த அச்சு(
★
திருமகள் ஆ
சுன்ஞ்
as 18

களுக்கு
தாபனம்
புத்தகசாலை
வேலைகளுக்கு
அழுத்தகம்
)

Page 101
அன்பளிப்பு
攀
சிறந்த அச்சு வேலைகளுக்கு
குமரன் அச்சகம்
டாம் வீதி, கொழும்பு.
போன் : 21 388
Donated by
不 S. K. Wythilingam
Main Street,
Veyangoda.

அன்பளிப்பு
女
★ ★
★ Ar
சிவதாசன் அன் கோ.
58, மெயின் வீதி,
வியாங்கொடை.
4SA aas TÎdonated By
نام مهره همه عمیر
BAMAS
l, De Cross Road,
NEGOMBO.

Page 102
அழகிய பவுண் நகைகள், தங்க
y
கே. என். எம். தங்கப் பவுண்
கன்னதிட்டி,
GLunr Gŵr :
லிங்கம் ஸ்ரோர்ஸா
V/
உரிமையாளர் : ச லிங்கம் ஸ்
கே. கே. எ
இணு

ப் பவுண், வைரங்கள்
மீறன் சாஹிப் நகை மாளிகை
ULIMIT ழ்ப்பாணம்.
585
ಗೌar அன்பளிப்பு
1. கனகசபை ஸ்ரோர்ஸ் ஸ். வீதி,
வில்.

Page 103
Space Don
( Kanesha
78, K. K. S. Road,
Élub P. S. Lq
75, மின்சார
யாழ்ப்ப

lated By
N y
n Stores
}AFFNA.
ஸ்பென்ஸரி
நிலைய வீதி,
ானம்.
(3 Lu T6ðs : 7 0 9 7

Page 104
கட்டிடப் பொருட்களா
பெயின்ற் வகைகளா !
இன்றே எம்ை
எம். எம். அப்துல்கா
யாழ்ப்ப
அலுவலகம் : 97, .ே
li
6) (Tie): 14, ஸ் யாழ்

ம நாடுங்கள்
தர் அன் பிறதர்ஸ்
I (T600TL.
க. கே. எஸ். வீதி, ாழ்ப்பாணம்,
போன் : 443
ரான்லி வீதி,
ப்பாணம்.

Page 105
சிறந்தவைகளையே
* பிடவைத் திணிக
) கூறைச்சேலை
* றெடிமேட்
* அழகுசா,
★
மணிய
16, மக்கள் (
ul IIT flil
யானை மார்க் சர்
பல மூலிகைகளால் ஆ தயாரிக்கட்
u ITäsoT LDTiji Ji
தயாரிப்பாளரும் விநியோகஸ்தரும்
என். ஏ. இராசரத்
இணுவில் மேற்கு,

வாங்குங்கள்
ர்கள்
வகைகள்
உடுப்புக்கள் தனப் பொருட்கள்
(
II D6ja)
5வீன சந்தை,
பாணம்:
தணுதித் தைலம்
ஆயுள்வேத முறைப்படி ولتكساس الTL
தணுதித் தைலம்
தினம் அன் பிற தர்

Page 106
மின்சார இணைப்பு
மின்சார உ
V
முருகன் எeெ 68, ஸ்ரான்லி வீதி,
போன் :

களுக்கு,
பகரணங்களுக்கு
லக்றிக்கல்ஸ்
யாழ்ப்பாணம்.
7 1 1 O

Page 107
அன்ப
பென்ஸி
39, மெய
வியாங்ெ
எமது நல்வ
Q>Y அமிர்
15, Lე- დ./
நீர்கொ

ளிப்பு
ஹவுஸ் பின் வீதி,
காடை.
ாழ்த்துக்கள்
ドと>
தா ତit) 0ஸ் ருேட்,
ழும்பு.

Page 108
புதிய நிர்வாகம்,
திருத்திய மை ஒலி, ஒளி, சினிமாஸ் லிமிட்டெட்
வெளியீடு ெ
நியூ காலிங்கன் இணு
பாத்திர வேலைகளுக் வார்ப்பு வேலைக சிறந்த
★
செ. லெட்சுமண
லெ. வேனுகே
428, கே. கே u II jiil I.

க்கப்பட்ட
அமைப்புகள்
திரைப்படங்களை
சய்பவர்கள்.
ா படமாளிகை
றுவில்.
u ஆச்சாரி பால் ஆச்சாரி
எஸ். வீதி, 1ணம்.

Page 109
DONATED BY
f MANIAM
NEAR KALINGON THEATRE,
INUVIL.
நீங்கள் விரும்பும் சிறந்த பட்டு, பருத்திப் பிடவைகளுக்கு
லதா ரெக்ஸ்ரைல்ஸ் 68, மக்கள் நவீன சந்தை யாழ்ப்பாணம்.

அன்பளிப்பு
i
சிங்கப்பூர் கம்பெனி 128/190, கே. கே. எஸ். வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
தொலைபேசி: 547
g?n :
12/1, ஸ்ரான்லி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.
ஜெயம் சைக்கிள் வேர்க்ஸ் ஸ்டோர்ஸ்
女
திறமான சைக்கிள் வேலைகளுக்கும் உப உறுப்புக்களுக்கும்
இன்றே விஜயம் செய்யுங்கள்
s
த.ஜெயரட்ணம் கே. கே. எஸ். வீதி, இணுவில்.

Page 110
அன்ப
V/ என். வைத்திலிங்கம் (இரும்பு வியாபாரிகளும்,
யாழ்ப்பாணம்.
அன்பன
V/
சிறந்த மருந்துச்ச
சுந்தரம் மின்சார நிலைய வீதி,

கம்பனி லிமிட்டெட் கொங் தராத்துக்காரரும்)
கொழும்பு.
ரிப்பு
க்கு ஸ்தாபனம்
பிற தர்ஸ்
யாழ்ப்பாணம்.

Page 111
இம்மலரை அலங்கரிப்பது எமது அச்சுவேலைகளே !
தொலைபேசி : 28 5

பரீ சண்முகநாத அச்சகம், காங்கேசன்துறை வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

Page 112


Page 113


Page 114
(~- @ തു@്തുമത്തുമജൂത്ര തു@ള്ള ജുമ് തുമ്മജ്ഞഇമ,
1 S ο
மில்க்வைற் சோப் தொழிற்ச
ஒரே செலவில் தமக்கும் வாய்ப்பான வழியை நாடு:
事
நாடு நலம்பெற நாம் எமது உற்பத்திப் பொருள்களை
ଈuଶ00it && ।
அதி ப
fiáš GDI) FOI İš55
த பெ. இல, 77, ! தொலைபேசி : 7233
மில்லைத் சோப் மேலுறைகளில் திரு சேகரித்துக் கொடுத்துப் பா
zT T SLSST T LSYTz S TT ST T LSL S T S TsTT TM TS T LSSSMST T T SSSSTT T TSTT MM TSTTT M S அட்டை, சுன்னகம் திருமகள் அழுத்த
 
 
 
 
 

SLL T MLLLLLLLL T LLL T MT M TLT M ML M ML T T MT T MT M MMMS
பிறர்க்கும் நயம் வர தல் உத்தமமல்லவா ?
வாங்கி உபயோகியுங்கள்.
b. ച്. ജി
ாழ்ப்பாணம்,
தந்தி 6 மில்க்வைற் ??
ܓܓܓܡܐ ܚܔܔܧܔܧܝܠܐܝܠܐܝܠ¬ܐܒܠܐܡܬ`ܐܠܐ=
M
நற்சேவை செய்ய
M
ཊི།
குறள் அச்சிட்டு வருகின்ருேம்,