கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஆத்தியடிப் பிள்ளையார் கோவில் மகா கும்பாபிஷேக மலர் 1983

Page 1
@ LDS II tiblUl I II
26 - C மண்டலாபிஷேகப்
 
 
 
 
 
 
 


Page 2
a D R A K E ' B
LADIES & GENT5
༽། بھمبر
● வி ற் கு
சாமுவேல் சன்
- if|
206,
22.4G2

icycles
R A L E I G. H. '
Bicycles
GENTS
5 மி டம் O
Î 915i bÎll)f
Li
208, ஆஸ்பத்திரி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

Page 3
சிவ ஒம் பிரணவான
ஆத்தியடிப் பிள்
மகா கும்பா
உள்ளமெனும் கூடத்தி தறிநிறுவி உறுதிய தள்ளரிய அன்பென்னு
இடைப்படுத்தித் கள்ளவினைப் பசுபோத களித்துண்டு கருை வெள்ளமதம் பொழிச் நினைந்துவரு வினை
ஆத்தியடிப் பிள்ளையார் கோ 1983 -
 

eயம்
ன தேவாய நம
8ளயார் கோவில்
பிஷேக மல்
ல் ஊக்கமெனும் பாகத் 1ம் தொடர் பூட்டி தறுகட் பாசக் க் கவளமிடக் ண யென்னும் த்தி வேழத்தை "கள் தீர்ப்பாம்.
- திருவிளையாடற் புராணம்
வில் தரும பரிபாலன சபை. Ο1 - 26

Page 4


Page 5


Page 6


Page 7
ஆசியுரை **கிரியாகலாப முக்தாமணி"
சிவழனரீ ச. மஹேஸ்வரக் குருக்கள் பூரீ நாகபூஷணி அம்பாள் தேவஸ்தான பர
பூரீ புவனேஸ்வரி அம்பாள் தேவஸ்தான
அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்யே
ஞானம் ஐன சலாகபr சக்சுரூன் மீவிதம் யேன த
வேதங்களின் சாரமாக விளங்குவ முழுமுதற் கடவுளாக விளங்குபவரும், பூ மாகிய விநாயகனுகும். எந்சச் சடங்குகளை விநாயகரைப் பூசித்து விக்கினங்கள் வராது சைவ மக்களின் மரபு. ஒரு நாள் ஒள:ை ஆசையால் வி தாயக பூசையை சுருக்கம. * ஒளவையே எனது பூசையை கருைது ஆ லில் அனுப்புவேன்’ என அசரீரி கேட்டது செய்து கயிலையை முதலில் அடைந்தார். ஆ நினைத்ததை நிறைவேற்றி வைப்ார்.
s
'ஒற்றை மருதீவு மோரி வெற்றி புனைந்தவிேழி தண்டைக் கால் வார
லெப்பொழுதும் கொன்
கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க சாகரத்தில் இருந்து விடுபடவும், ஆத்ம ஈே ஆகம விதிப்படி மூர்த்திகளை ஸ்தாபித்து ெ
இவ்வூர் மக்கள், பெரும் பொருட்.ெ -யத்தை ஆகம முறைப்படி, மனதைக் கவரும் நித்திய, நைமித்திய பூசைகள் தவழுது ந6 தைத்திங்கள் 13 ம் நாள் (26-01-1983) சாந்திவிழா செவ்வன்ே நடைபெற்றன. இத இன்று நடைபெறுகிறது (16-3-83) இவ் றும்படி இறைவன் எம்மிடம் பணித்துள்ள மாபெரும் சாந்தி விழாவை இறை.அருள இவ்வாலயத்தைக் குறுகிய ஒன்பது மாதகr அமைத்த பரிபாலன சபையையும்.இவ்வூர் உதவி செய்தவர்கள், இம்மலரை அச்சேற்

ம்பரை அர்ச்சகர், நயினதிவு. பிரதம குருக்கள், சுதுமலை-மாணிப்பாய்.
p
ஸ்மை பூரீ குரவே நம.
து பிரணவம். பிரணவத்தின் தோற்றமே. நகணங்களால் போற்றிக் துதிக்கப்படுபவரு ச் செய்யத் தொடங்கும்போது, முதலில் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று துதிப்பது வயார் கயிலைக்குப் போகவேண்டும் என்ற ாசச் செய்ய எத்தனித்தார். அப்போது றுதலாகச் செய். உன்னைக் கயிலைக்கு முத து. ஒளவையாரும் அவ்வண்ணமே பூசையை ஆகவே விநாயகன், தம்மை வழிபடுவோருக்கு
ரண்டு ண்த்தலமும் மூன்றும் பெற்றதொரு ணத்தைத் தன் மனதி
ண்டக்கால் வாராது கூற்று.
வேண்டாம் என்றபடி நாம் எமது பிரபஞ்ச டேற்றத்துக்காகவும் ஆலயம் அமைத்து அங்கு வழிப கின்றுேம்.
சலவிட்டு ஆத்தியடிப் பெருமானுடைய ஆல. புனித ஆலயமாக மறுசீரமைத்துள்ளனர். டைபெற்று வருகின்றன. துத்துபி வருடம் பஞ்சகுண்டயாகசாலை அமைத்துப் பெரும் னைத் தொடர்ந்து மண்டலப்பூர்த்தி விழாவும் விழாக்களில், பிரதம குருவாகப் பணியாற் ார். நாம் அவன் பணியை ஏற்று இம் ால் இனிது நிறைவுறும் இச்சந்தர்ப்பத்தில், ால இடைவெளிக்குள், புதுப்பொலிவுடன் அன்பர்கள், அடியார்கள் பொருளுதவி, சரீர றி வெளிப்படுத்திய சபையாருக்கும் ஏனை

Page 8
4.
யோருக்கும் எல்லாம் வல்ல ஆத்தியடிப் கொடுத்து விக்கினங்கள் வராது காப்பாற்
ஒம் தச்சம் யோரா விறிணிமஹே
காதும் யக்ஞ்ஞாய காது தேய்வீர் சுவஸ்திரஸ்துை மானுஷேபபியம் ஊர்த் சன்னே அஸ்த்து துபே ஒம் சாந்தி - சாந்தி
கடவுளின் பொருட்டு செய்யப்படும் இப்ெ ஈர் ஏழு உலகிலுமுள்ள சகல ஜீவ சந்துக் ஊர்வன, பறப்பன, நடப்பன, அசைவ ஆறு, குளம், விருட்சம், செடி, கொடி ( சாந்தியையும் கொடுப்பனவாகும்.
d
O அறிவொளியில்லாத பக்தர்கள் ச அற்வழி நடப்பவன் தடக்கிவிழே
 

பெருமான் சகல செளபாக்கியங்களையும். றுவாராக.
մւծ
ம் பக்ஞ்ஞபதயே சுர் சுவஸ்திர் து வஞ்சு காது பேஷசம் த சஞ்ச துஷ்பதே
- சாந்தி. பரும் சாந்திவிழா, யாகம், யக்ஞம், முதலியன களுக்கும், தேவர்கள், மானுடர், விலங்குகள், ன முதலியனவற்றிற்கும், மலை, குன்று, முதலியனவற்றிற்கும் பெரும் அமைதியையும்.
ઉિં
Lu i gCLGŝ6ãiv நின்று சண்டிையிடுவார்கள்.
மாட்டான்.

Page 9
. கணபதி
ஆத்தியடிப் பிள்ளையார் கோவில் பிர
சதா. சிதம்பரப்பிள்ளைக்குரு அவர் பிரார்த்தனை உரை
மூஷிக வாகன மோதக சாமர கர்ண விளம்பித வாமன ரூப மகேஸ்வா விக்ன விநாயக பாதம்
அனுதியான பதி, பசு, பாசம் ஆகியவ மென்னும் ஐந்தொழிலைச் செய்ததாலேே ஆன்மாக்களை ஈடேற்றி ஆளும் பொருட்டு மூர்த்தங்களுள் ஒன்று ஓங்காரம் என்னும் விநாயக வடிவமாகத் திகழ்கின்றது. இவ்ெ பாகம் கொம்பு உடைமையால் ஆண் போ பெண் போலவும், இரண்டும் ஒன்ருய் இை சீவராசிகளையும் தற்பரசிவத்தின் இயல்ை சக்தி ஓர் கூா?கவும், சிவம் ஒர் கூருகவும் கொண்டு விளங்குகின்ருர்,
இத்தகைய மேலான விநாயகப் பெரு பல அவற்றுள் ஆத்தியடிப் பிள்ளையார் ஆ ஆண்டு கார்த்திகைத் திங்கள் தொடங்கி பூசகராய் இருந்து பூசித்துவர எம்பெருமா எடுத்து இயம்ப இயலும். ஒரு மகாகும்பாபிே பெரும் பாக்கியம் என சைவாகமங்கள் க புண்ணியத்தாலும், பிள்ளையாரின் கிருபை திங்களில் நிறைவுற்ற மகா கும்பாபிஷே கும்பாபிஷேகத்தையும் பூரணமாகக் கண் கிரிகைகளிலும் பணி செய்யும் பாக்கியத்ை மையையிட்டு ஆனந்திக்கின்றேன்.
பண்பு மிகு இவ்வூர் மக்கள் அனைவரும் பல செய்து இன்று குடமுழுக்கென்றும் ம வேற்றும் வைபவத்தில் அடியேனும் பங் விநாயகரின் திருஅருள் அனைவருக்கும் அன் திரிகரண சுத்தியுடன் வேண்டுகின்றேன்
துன்னலை பூரீ ப ஆத்தியடி

துணை தம குருககள் கள் கூறும்
ஹஸ்த
சூத்ர
புத்ர நமஸ்தே.
ற்றுள் முதன்மை வாய்ந்த பதி பஞ்சகிருத்திய ய உலகம் நடைபெறுகின்றது. இப்பதி ப்ெ பல மூர்த்தங்களைக் கொள்ளும். அம் பிரணவ மூர்த்தம் ஆகும். இம் மூர்த்தமே விநாயகப் பெருமான் திருவுருவத்தில் வலப் ாலவும், இடப்பாகம் கொம்பு இன்மையால் ணந்து இருப்பது ஆண் பெண்களாகிய சகல பயும் அவர் கொண்ட கேவல வடிவையும் கொண்ட அர்த்தநாரீசுவர வடிவத்தையும்
மான் எழுந்தருளி வீற்றிருக்கும் ஆலயங்கள் பூலயமும் ஒன்ருகும். இவ்வாலயத்தில் 1964-ம் கித் தொடர்ந்து இந்நாள் வரை நித்திய ன் எமக்கு அளித்து அருளியவாறை எப்படி ஷேகத்தைப் பூரணமாகக் கண்டு தரிசித்தாலே 1றுகின்றன. இவ்வாலயத்தில் பணி செய்த பாலும் அடியேன் 1967-ம் ஆண்டு சித்திரைத் கத்தையும், தற்போது நடைபெறும் மகா rடு தரிசிப்பதோடமையாது கும்பாபிஷேக தை எம்பெருமான் எனக்குக் கொடுத்தருளிய
ஒன்றிணைந்து இத்திருக்கோவிலில் திருப்பணி கா கும்பாபிஷேக விழாவை இனிதே நிறை குகொண்டு ஆனந்திக்கின்றேன். ஆத்தியடி ாத்தும் நன்மைகள் கிடைக்க எம்பெருமானைத்
மிந்திரன் அம்மன் கோவில் ஆதீனகர்த்தாவும், ட பிள்ளையார் கோவில் பிரதம குருக்களுமான
சதா, சிதம்பரப்பிள்ளைக் குருக்கள்

Page 10
'6
அகில இலங்கை இந்து மாமன்றத் த* இனைப்பாறிய நீதியரசர் மாண்புமிகு திரு. வீ. சிவசுப்பிரமணியம் அள
வாழ்த்துரை
மனிதனின் இடர்கள் அனைத் மான், “வழிபடுமவர் இடர் கடி கன சம்பந்த நாயனார். பருத்தித்துறைப் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட னுக்கு அங்குள்ள மக்கள் திருக்கோள் பிலா அருளைப் பெற்று வருவது யா ஒத்துழைப்பால் அவ்வாலயம் புன: நிறைவெய்தி இம் மாதம் 26 ஆம் பெற விருப்பது மிக மகிழ்ச்சிக்குரிய யொட்டி ஒர் சிறப்புமலர் வெளியிட குரிய நிகழ்ச்சியாகும். விநாயக மூர், இனிது நிறைவேறுக: இதில் பங் பெருகுக என வாழ்த்துகிறேன்.
 

3)6 if
ர்கள் வழங்கிய
தையும் தீர்ப்பவர் விநாயகப் பெரு, ாபதி’’ என்று அருளினர் திருஞான பகுதியில் ஆத்தியடியில் இற்றைக்கு காலத்திற்கு முன்பே அப்பெருமா பில் அமைத்து அப்பெருமானின் அளப் வரும் அறிந்ததே. பல அன்பர்களின் ருத்தாரணத் திருப்பணிகள் இனிது திகதி மகா கும்பாபிஷேகம் நடை சம்பவமாகும். அவ் வைபவத்தை த் திட்டமிட்டிருப்பதும் பாராட்டுக் த்தியின் திருவருளால் கும்பாபிஷேகம் குபற்றும் எல்லோர்க்கும் திருவருள்
១. ឧិការមិនពិបo 17. I-83

Page 11
ஓம் க
சமர்ப்
திருவாக்கும் செய்கருமம் பெருவாக்கும் பீடும் பெரு ஆதலால் வானுேரும் ஆனை காதலால் கூப்புவர் தம் ஸ்
விநாயக வழிபாடு பண்டைக்காலத்தில் இலங்கை, இந்தியா, அன்றி திபெத்து, பர்மா, தாயிலாந்து, இந்துசீனு, யாவா, பாலி போன்ற நாடுகளிலும் கிழக்கே சிங் கப்பூர், மலேசியா, சீன, யப்பான் மேற்கே பேரு, மெக்சிக்கோ பிஜிதீவுகள் வரை பரவி இருந்தது. இன்று இந்நாடுகளிலும் இன்னும் வேறுபல நாடுகளிலும் விநாயக வழிபாடு வழககிலுண்டு. கணபதி பூசை கைமேல் பலன் என்பது பழமொழியாகும். கணபதி வழிபாட்டினை எவரும் மிக எளி தாகச் செய்யலாம். பெருங்கோவிலோ கட் டிடமோ அவசியமன்று. பசுவின் சாணத் தால் பிள்னையாரை உருவகிதது அகரம்புல சாத்தி வணங்குவதிலிருந்து பெருங்கோபுரம் கோவில் வரை சமைதது வணங்கலாம். இக்காரணங்களால் மேலும் விசேடமாக யாழ் குடாநாட்டில் மறறெல்லாத் தலங் களிலும் பார்க்க சென்ற இடமெல்லாம் அதிகமாக விநாயக ஆலயங்கள ஆங்காங்கே காணப்படுகின்றது.
காலாந்தரத்தில் எங்களால் ஆக்கப் பெற்ற எப்பொருளும் புதுமை குன்றுவது ருக்கோயில்களின் சாநநித்தியம் கால ஒட்டத்தில் குறைவுறுகின்றது. இச் சாந்தித்தியம் கு  ைற யா ம ல் இருத்தற் பொருட்டே அவ்வப்போது சைவ நூல்களில் சொல்லப்பட்டருளியவாறு மகாகும்பாபிசே கம் செய்கின்ருேம். இதன் மகிமையை எவராலும் எடுத்தியம்ப இயலாது என்பதை * பெருஞ்சாத்தி காணுது போதியோ பூம்பா வாய்’ என்று திருஞானசம்பந்தரின் தேவார வரியிலிருந்து விளங்குகின்றதல்லவா? இறை வன் அருவமாகி பின் அருவுருவமாகி இறுதி யில் உருவமாகும் பெரும் பொருள் பதிந்த தத்துவத்தை மகாகும்பாபிசேகக் கிரியைகள்
- I !قت (T! ہم تر
 
 
 

. ணபதி
J600TD
கைகூட்டும் செஞ்சொற் க்கும் - உருவாக்கும் முகத்தானைக்
எமக்கு நினைவூட்டுகின்றன. மந்திரம் , கிரியை, பாவனை முதலியனவற்ருல் இறை வன விக்கிரக உருவத்தில் சாந்நித்தியம் பெறச் செய்து வணங்குவதால் அவர் அதனி னினறும் அவளிப்பட்டு எமக்கு அருள்புரிய வழிவகுப்பதே மகாகுமபாபிசேகமாகும். நித திய பூசையில ஏற்படும் குறைகளை நிவர்தது செய்ய நைமித்திய பூசைகளும், நைமித்தய பூசைகளில ஏற்படும குறைகளைத் தீர்க்க மகாகும்பாபிசேகம என்னும் பெருஞ்சாநதி செய்யப்படும். இந்நோககத்தின் பாலே நாமும ஆத்தியடிப் பிள்ளையாரின் திருவரு ளோடு இயனறளவு அடியார்களின் பேருதவி, பொருளுதவியால் மகாகும்பாப்சேகய செய் கனருேம,
கோயில் வரலாற்றைக் கூறும் தனி நூல் இயற்றுதல, கோவிலில் நடைபெறும் விசேட வைபவங்களே முன்னிட்டு மலர் வெளியிடுதல் போன்ற வழக்கு முற்காலத் திலிருந்ததாகத தெரியவல்லை. இதனுல பண்டைய காலத்தில சைவ ஆலயங்கaiல் நடைமுறையில் இருநத நெறி முறைகளை எல்லோரும் அறயககூடியதாகவில லே. அனறி பும் பல அரிய சைவ நெறிமுறைகள் காலப போககில் அழிந்து போகவும் புதிய அணு வசிய நாகரீக முறைகள் புகுந்து சைவப பண்புகளின் மேனமை குன்றப் போகவும இடமேற்படலாம். ம க + கு ம் பா பி (b சக வ்ைபோகங்களை முன்னிட்டு மலர் வெளி யிடும் நல்லதோர் வழக்கம் தற்போது கோயில்களில் நடைமுறைப் பட்டு வருவதை நாம் எல்லோரும் அறிவோம்.
உரு அற்ற இறைவனை வணங்குவதற் காக நாம் பெருஞ் செலவில் ஆத்தியடிப பிள்ளையார் என்னும் திருக்கோயில் சமைத்து

Page 12
8
அவருக்கோர் திருவுருவும் கொடுத்து திரு வருளை வேண்டி வணங்குகின்ருேம். இத் திருக்கோயில் எம்மையும் இறைவனையும் இறுக இணைப்பதற்கு அமைக்கப்பட்ட ஓர் சாதனமே யன்றி வேறென்றுமறியோம். பிள்ளையாரின் பெருமையையும் அருமையை யும் இப்பொழுது நடக்கும் மகாகும்பா பிசேகத்தையும் அதில் பங்கு கொண்டு நாம் அடையும் ஆத்ம ஆனந்தத்தையும் விநாயக
வேழ முகத்து விநாயகனத் வாழ்வு மிகுந்து வரும் வெள்ளைக் கொம்பன் விநா துள்ளியோடும் தொடர்ந்த அப்பம் முப்பழம் அமுதுசெ தொப்பை யப்பனைத் தொழ
ئه
O 'முகத்திற் கண்கொண்டு பா அகத்திற் கண்கொண்டு பா

ரின் அருளால் இவ்வூர் மக்கள் அனைவரும் பொலிவும் நிறைவும் பெற்றிருப்பதை நினைவு படுத்தவும் இவ்நினைவான ஆனந்தத்தை மற்றும் அடியார்களோடு பகிர்ந்து இன்புறு வதற்கும், இத் திருக்கோயிலையும் எம்மை யும் இணைத்து வைக்கும் பாலமாகக் கருதி இச்சிறு திருக்குட முழுக்கு நினைவுமலரை அன்புடன் ஆத்தியடிப் பிள்ளையாரின் திருப்” பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்ருேம்.
தொழ
பகனைத் தொழத்
வினைகளே ய் தருளிய p வினையறுமே.
ஆ. குமாரசாமி செயலாளர்.
க்கும் மூடர்காள் ப்பதே ஆனந்தம்.”* - திருமூலர்.

Page 13
digt I.
த8லவ
"விநாயகனே வெவ்விஃனயை ே விநாயகனே வேட்கை தணின் விண்ணிற்கும் மண்ணிற்கும் கண்ணிற் பணிமின் கனிந்து"
த்தியடிப் பிள்ஃளயார் ஆலயம் பு யப் பெற்றிருக்கும் ஆலயம் ஒரு நூற்றுண் இடத்திலிருந்து இடம் பெயர்ந்து அமை! களுக்கு அருள்புரிந்து விக்கினம் அணுகாவ: அழைக்கப்படும் பிள்ளேயாருக்கு சித்தி விநr இன்னும் எவ்வளவோ பெயர்களிட்டு திரிே கிராமத்சிலும், ஆத்தியடிப்பிள்ளே யார் எ அருள்புரிந்து வருகின்றன் விநாயகப்பெரு
இவ்வாலய பரிபாலனம், ஆத்தியடிப் நான்சிப்பிலேயே பலகாலமாக இருந்து 3 சடையினர் ஒன்றுகூடி ஆத்தியடிப்பிாளே! தற் பொருட்டு காவந்தோறும் கும்டாபி விதிகளுக்கமைய கும்பாபிஷேகத்தைத் சுற். குள்ளானர்கள் அவ்வாறே நாம் பாலம் நி&லயில் இருந்த சுரை, சுவர்கள் தூண் புதிதாக வாகன்சாலே, களஞ்சிய அறை, வரர், மூலமூர்த்சி. எழுந்தருளி, கேை செய்தும் விநாயகர், முருக, பைரவ ம புதுமொருசுட்டி மிகக் குறுகிய காலத் வைபத்தை நிகழ்த்துகின்ாேம். கும்பாபி மகா கும்பாபிஷோம். இதஃனப் பெருஞ் நாளில் ஒரு கம்பாபிஷேகத்தையானது டெரியோர். அவ்வகையின் இன்றைய அன்ரனர்ஃள்ப் பெற்றுள்ளனரி பெறுதற்கரி
சால்லாம் வல்ல அவன்-திருருள்ால் செய்யுமென்பது எம் அசையா நம்பிக்:ை
'இன்று நிகழும் குடமுழுக்கு விழர்.ை நடத்சிய பிரதம குருக்கள் சிவபூஞரீ ச சகாக்களுக்கும். இவ்வாலய நித்திய பூ சிதம்பரப்பிள்ஃாக் குருக்கள் அவர்கட்கும்,
ஆலயம் புனரமைப்புக்கு மனமுவர் அளித்த அன்பர்கருக்கும் குறிப்பார்த்தி அடியார்களுக்கும், புனரமைப்பு வேஃகன் சபை அங்கத்தவர்கள் அன்வருக்கும். எட தருமபரிபாலன சபை மேலும் பல தி: ஆத்தியடி விநாயகப் பெருமானின் திருவி
5ינה •

டே தி துண்
孟 உரை
வேரருக்க வல்லான் பிப்பான் - விநாயகனே நாதஓரமாத் தன்மையினூல்
மிகப் பழைமை வாய்ந்தது. தற்போது அணிம காலத்துக்கு முன் கட்டாடி சீமாவென்னும் க்கப்பட்டதாகும். தன்னே வழிபடும் பக்தர் ன்னம் காத்தலால் விக்கின விநாயகன் என்று ாயகர், செல்வ விநாயகர், கனநாதர். கணபதி இாகங்களிலும் வனங்கப்படுடரைானார். எமது ஜம் திருநாமத்துடன், நிலேத்து நின்று |
பிள்ளேயார் தருமபரிபாலன சபையின் கண் வருகின்றது. இப்பொழுது உள்ள பரிபாலன் குர் கோவில் சார்நித்துங் குறையாடில் இருத் ஷேசஞ் செய்தல் வேண்டும் என்ற ஆகம போது செய்தல் வேண்டுமென்ற தீர்மானத்துக் ஸ்தாபனம் செய்து இவ்வாலயத் சின் பழுது கள் மண்டபம் முதலியவற்றைத் திருத்தியும் குருக்கள் சன்நிதானம் அமைத்தும் சண்டேஸ் ர்சபை ஆகிய புதிய திருப்பணி வேஃகள்ேச் ஒளிக்கூட்டு ஸ்தூபிகளேயும், வாகனங்க*"யூம் சில் முற்றுவித்து இன்று திருக்கடமுழுக்கு ஷேசம் பல வகைப்படும், அவற்றுட் சிறந்தது சாந்? என்றும் வழங்குவர். ஒருவர் தம் வாழ் சண்ணுரக் கண்டல் வேண்டும் என்பர் மகா குமபாபிஷேகத்தைச் செய்ய இச்சபை யூ டாக்கியமே எனக் கருதுகின்றேன். மேலும் தொடர்ந்தும் பல திருப்பணிகள் இச்சபை கயாகும்
வ, சைவாகம விதி முறைப்படி முன்னின்று மகேஸ்வரிக்குருக்கள் அவர்கட்கும் அவரது சைளே நடத்திவரும் குருக்களாகிய சதா. எம் நன்றி உரித்தாகுக. f : . . து நிதியுதவி, பொருளுதவி. சரீர உதவி ான "சுட்ல் கடந்து சென்று நிதியுதவிஅளித்த ச் சிறப்புறச் செய்த சிற்பிகள், தொழிலாளிகள் ம்பெருமான் திருவருள் புரிவாராக இவ்வால்ய ருப்பணி வேல்களேத் தொடர்ந்து செய்ய பகளே வேண்டி நிற்கின்ருேம்:
TAID
ச. சிவராமலிங்கம்'
தரும் பரிபாலன சபை- ஆத்தியீடி.

Page 14
10
SbSOLLT
- - "பெருமையும் சிறுமையு
தெட்சணகைலாய மான்மியம் விதத்து வரம், சுவர்ணுயம், எமகூடம், காந்தாரப் மூர்த்தி, தலம், தீர்த்தம் என்ற முப்பெருக க்ஞம்: ஞானிகள் மெய் அடியார்கள் அச் முகிழ்ந்த பெருங் கருணே மழை பொழிய வி மிளிர்வது"யாழ்நகர். அதன் திலகமே வட கான நீக மென எம் மூதாதையரால் நா புவேர்வி"இதனுள்ளும் சிறப்புற்றது ஆத்தி
இப்பதிகிதனே வதியும் பெருங்குடி ம. வழிபட சர்வானுக்கிரக மூர்த்தியாய் சுத்த சித்திவிநாயகப் பெருமானே ஆத்தியடி. ந: வுடன் கீடிய்துமான மூலாலயத்தில் 岑r彦
"முக்காலத்தினு மொத்தியல் பொரு செப்புவர் நிகமும் காலத்தானே" அன்றியும் முன்னே முதுகளிற்றின் கோெ நின்ற"இளங்களிஞகிய சுர்வ்டிவேல் குமர ஒத்த்கல்கிள்ளி வானவர் குருதியும் அகந்ை மூர்த்தி அமர்ந்து க்ாவல் கொண்டுள்ள இ
மேலும் தூபிகள் துசத்தம்பம் பலிப் கோபுரம் வாகனசாஃகள் என்பன புதுப்பெ. குடமுழக்காபிஷேகத்தை ஒட்டி வெளிவந்து ஆத்தியடி என்னும் பெயரும் ஆத்தியடி, ! தில்"விருட்சங்களின் பெயரால் அமைத்த போதுள்ள ஆலய நிலேயம் நிருமானிக்கப்ப வைத்து ஆராதிக்கப்பட்டதாகி சரிதம் உள் போன்ற் ஊர்ப்பெயரே அவ்வத் தெய்வங்:
།
தற்போதைய ஆலயம் கெற்பக்கிரகத் தப்பெற்று அழகிய வேஃப்பாடுகளுடன் ச அழ்ைக்கப் பெற்றனவாய் தலைசிறந்த வர் மிகுந்த கவர்ச்சியை அளிக்கின்றன; மேலு அய்ன்லே கற்பகதரு எனப்படும் பண்கள் ட்ங்கள்ாக அழகு தருகின்றன. குண்திச்ை இளைஞர் கல்வித் தேர்சிச் சங்க "ம்ன்டப வாய்க்கால் புளியடி என்ற பெயருக்கமைய ஊருக்கூடாகவும் வஃாத்து நெளிந்து நீண்டு கின்றது. ம்ற்றிரு தஷிஞயன. குடதிக்குக aralië, வசிக்கும் வர்சஸ்த்ல்ங்கள் உப அஞ்

பெருமை
r7 வருமே"
கூறும் திருக்கேதீஸ்வரம், திருக்கோணேஸ் tiru-Tarr தலங்களும் அதனே ஒழிந்த மையும் உடைய ஏனேய பல தேவாலயங் ன்பர்கள், பக்தஜீவகோடிகள், யாவர்க்கும் ளங்குவது எம் ஈழள்ைநாடு, இதன் சிரசாய் மராட்சியின் ஓர் பிரிவாயதும் பச்சிமபுவை மகரணம் "சூட்டப் பெற்றதுமான மேலேப் படி என்னும் பழந்தமிழ் பதியாகும். '
க்களால் ஏற்றியும், போற்றியும், துதித்து சாட்குண்ணிய சர்வபரிபூரணரே என யூரி' ல்நகரின் நடுவனே உள்ளதும் புதுப்பொலி த்தியராய் எழுந்தருளி வீற்றிருக்கின்றனர்.
(நன்னூல்)
டாற்ற பின்னே பிடியின் மருப்பூன்ற இடை ஒதுக்கு ஆலயமும் அடுத்து பங்கயாசனின் தாம் கொண்ஞோனி ஹார்த்தியாம் வைரவ ருக்கையும் அமைந்துள்ள்து.
பீடம் மூஷிகம் விக்கிரகங்கள் மணிக்கூண்டும் ாலிவுடன் விளங்குகின்றன. அப்பெருமானின் பள்ளது இதனை அடக்கிய இம்மலராகும். ஆலடி, மருதடி, மாவடி என்பன போன்ற ஆலயப் பெய்ர் எனக்கொள்ளலாம். இப் டமுன் அண்மையில் உள்ளி ஒரு காணியில் எடு. அன்றியும் ஆரூர் -ஒற்றியூர், ஆலவாய் கட்கு ஏற்பட்டும் இருக்கலாம். --
திலிருந்து ஒவ்வோர் மண்டபமும் நனிதிருத் டிய சிற்பங்கள், ஸ்தூபிகள், சிகரங்கள். ணங்கள் தீட்டிப்புதுப்பித்தமை கண்களுக்கு ம் வானள்ாவும் விருட்சங்களும் உத்தரத்து அழிக்கப்பட்டு விளைபயிர் கழனிகள் தோட் பில் பெருமை மிக்குள்ள கலாநிலையமாகிய ம் அமைந்துள்ளது. மாரியில் நீரோடும் "ஒர்நீேரோடைப் பாதையொன்று அடுத்த தி சென்று பாக்கு நீரினேயுடன் சங்கமமா 1ளில், தொண்டர்களும் அடியார்களும் அர்ச் நசலகமும் மருவியுள்ளன.

Page 15
சிவதொண்டர்களும் இறை அன்பர்களு மாஃன வணங்கும் விழாக் காலங்களும் மர் திரி, வருடப்பிறப்பு மகரசங்கிராந்தி, தீபா பாவை முதலிய விசேட பூசா காலங்களு மாறின்றி ஒழுங்காக ஆத்தியடி பிள்ளேயா அவர்களோடினேந்து நடாத்தும் பூசகரா ஆ விழாக்கள் வேதாகம விதிகளுக்கமைய G ஆடல் பாடலின்றி அமைவதும் ஒன்பதாம் பாடமைந்த தேரில் ஆரோகணித்து வீதிவ பயண்களும் மக்கஃனப் பரவசமூட்டும் தன்
இவ்வாறுகிய பரிபாலனத்திற்கு, கிரா முறையிலும், உகபரிப்பாகவும் செலுத்தும் கஃாக் குறைவின்றி நடத்த அருளிய எம்ே இனங்குவாம்.
விநாயகப் பெருமானுக்கு சுமார் பதி புரிந்துவரும் அர்ச்சகரும், தமது சொந்த குடியமர்ந்து, தமது பொறுப்பை நிர்வகித் பப்படும் மகாகும்பாபிஷேக தினத்தன்று = பொலிந்து விளங்கும் குடமுழுக்கை தரிசித் றைப் பெறக் கடவார்களாக பெற்றவர்க பெற்று வாழவும் பெருமையோடு பூசகரும் அவ்வக்காலம் ஆற்றித் தொண்டுகள் புரி
அடியர்கள்"ரீவ்ரும்'இறைவன் இன்னரு
செய்தும் வாழ்நான் வீழ்நாள் ஆக்காது வேழமுகத்தனே வழுத்துவோமாகி,
"மனிதனுக்கு மனமே நண்பனும்

நம் பல அடியார்களும் ஆடிப்பாடி எம்பெரு நைய கந்தசஷ்டி, விநாயகசஷ்டி நவராத் வளி, கார்த்திகை, சிவராத்திரி, திருவெம் ம் இஃதன்றி நித்திய பூசை நேரங்களும் ர் கோவில் தருமபரிபாலன சபையாராலும் ரம் செவ்வனே நடைபெற்று வருகின்றன. நரக்கட்டுப்பாட்டுடன், தற்காலிக நாகரீக விழாவன்று எம்பெருமான் சித்திரவேல்ப் லம் வருவதும், அடியார்கள் கோஷமும்,
மையது.
மக்கள், அன்பர்கள், அடியார்கள் சந்தா தொகையிலேயே நித்திய நைமித்திய பூசை பருமான் அருணேத் திறத்தை வேண்டி
தினெட்டு வருடங்களாக பூசைத்தொண்டு இடந்துறந்து ஆலயத்துக் கருகாமையிலேயே து வருகிருர், எம்பிரானுக்கு அரிதே செய் அடியார்கள் அன்பர்கள் எல்லோரும் கலந்து து வணங்கிப் பெறுதற்கரிய பெரும் பேற் ள் அடியார்கள் எல்லோரும் பெருவாழ்வு பரிபாலனசபையும் மேலும் பல பணிகங்ா ந்து சிறக்கவும் அயலவர்கள் அன்பர்களும் ஸ் பெற்றும் எம்பிரானுக்கு இயன்ற பணி நற்கதி பெறவும் வேண்டி எல்லாம்வல்ல
|-
சு. சிதம்பரப்பிள்ளை ... இளேப்பாறிய தமிழ் ஆசிரியர் ஆத்தியடி-மேஃப்புலோவி
...
பகைவனுமாம்"

Page 16
12
d୍tLiଣ୍ଡି
ஆத்தியடி விர
சிந்தித் தவர்க்கருளுஞ் சிற்! வெந்தையே தந்திமுகா விட சுவையும் பொருட்சுவையுஜ் பவையடைய சீவா பருள்.
3.
இந்தமாவுலகினண்ணுதற்சுரியவெழில்ெ
யீந்தண்முன்செய்தவத்தினுலடியே சிந்தையிலுள்ளேனுன்றிருநாமஞ்சினை சேருவேனின்னேநினைகிலாதவரைத்
கொந்தவிழ்முவேயார்மயக்கினிலஃலவேன்
கோள்களேயுடைபேன்குருவருளின் அந்தமிவின்ப நின்னடிக்கமலமனேயுமாே ஆந்தித் தண்ணிழற்கோயில்கொண்
தேசுயர்சூரபதும மைவுணன்சினந்துறந்: திண்மரன்பூசைபுரியதற்பூங்கானவ: நாசமத்துவுமடைந்ததுசூழ்வால்நாரதி நாளினிலவனு நாரதன் பணியால்ா6 தேசிகன்ஞானக்குறுமுனியெரிரேசென். சிந்துகாவேரிகரகநிர்சித்திவரித்ததி: ஆசையைக்கஃனயநிதம்தினதடியிலன் பாத்தித்தண்ணிழற்கோயில்கொன்
அரியபன்முனிவர்புரந்தரன்முதலாமம
பாரனப்பொருளேயாatர்கடவுள் சரவணபவற்கு முன்னவாதந்திமுகத்தே தகு வரையறித்துவானுவகளித்தத வரதனேமன்னர் கரியலர்தேவர்வசிகர வளர்சிவஞானமுனதிருநாமமனதி மரியநற்பேறுதந்கிணியாள்வாயலச்கை யாத்தித்தண்ணிழற்கோயில்கொன்
கவிமகாமுனிவன்பத்திளிமுகுந்தைகட்
கானிடைகண்டுமயங்கினாள்ாங்கீரை அவன்பினோசென்றுநைந்தனளவினுமின் ளனுகொணுக்குட்டநோயுடல்பி3

நாயகக்கடவுள்
ப்பு
பரானந்தமய
ப்பதிகஞ் - சந்தச்
சொற்சுவையும் பெற்றே
க்கலம்
பறுமானுடப்பிறவி ரியற்றிலனுெருதல்:மின்னே
யார்குழுநாடேன் - தீனருக்கொன்றையுமுதவேன் கோபமோடன்வியமகலேன் யேற்கொடியனேன்பரைக்கடல்கடந்து றதுகொஜோவறியேன் ட்ருளும் விநாயகாவுடைக்கலமுனக்கே.
الثاني துனிசசிக்க 万、 is is
தாங்கதின்னாவர்கோமான் ஒன்ரியேயந்த ன்னிஜனுன்னேநியதற்குத் று:தற்கொடியுருவெடுத்துச் ன்கருEயதுெங்கோ பி&னர்கழவினேயருளா ாடருளும் விநாயகாtடைக்கலமுனக்கே. (3)-
ரருத்தேடொணுமுதலே
ம்பிஐடியளித்திசற்குருவே னதaரிமயிலிவர்ந்து
பராகண புதிசயவோ ர்ர்புெ ழிற்.ஸ்வி னிலனுதினமுன்னு சிற்பட்டுழல்வேனே ண்டருளும் விநாயகாவடைக்கலமுனக்கே. }ே
டிளவுருக்குமாங்கதஃனக்
காமநோய்தலேக்கொளத்தனிப்பான் 3ணங்கில்னதற்குருத்துரைத்தா கணிக்கவருங்கொடுஞ்சாபமங்கதனே

Page 17
நவையறநீ க்கவொருவருங்காணுனண்ணி தாயக நீயுமதுவொழித்தாண்டாய்ா வவனியில்மிடியே பிணியதேவருத்தவலே ஆத்தித்தண்ணிழற்கோயில்கொண்
பொன்னவிர்கொன்றைாதிமதிநாகற்பு
புவியென்வைைர்வலமதுவந்துபுகலு தன்னி லேவாங்கிச்சங்கரன்ருனேசகம להלם தானவர்குழுவைவாட்டியே யமாந்த என்னகங்குடிகொளீசனேயென்னேயெள் பிடர்மிடியெவ்வம் புகைவிஃயென அன்பதையுன்றனடியினிலடியாடியினில மாத்தித்தண்ணிழற்கோயில்கொண்
நானுனக்கேதுகு றையதைப்புரிந்ே தணுவி நாயினுங்கடையாய்த்திரியவேபுன் வீனரோவளசுைக்குபேரன்ேமகன்ானென்
. TIE- تلل . . تاسو ரிறைவனியானுன்னடிமைபேணித்த தேனுகர்வண்டுமொய்குழல்வல்வைத்:ே சிறுகுடிறனிவேகுறுவர்கோன்வளர் மாணனமுடையவண்னலேமனக்கவருளி வாத்தித்துண்ணிழற்கோயில்கொன்
தருசெநெல்நீாழியிாண்டிசூல்மூன்றுபுத்
தந்திடுதேவிமுதன்மகனாகிப்புரிந்தி வரமருட்கீலவ்னியெனநம்பிவந்துநானை வாவினியரியநின்றிருக்கோலவடிவி தரிசனேசெய்துமலவிருே ளாட்டத்தனிப் தக்கநன்னெறியைத்தாவெனவாத
தரிதிருமானோன்மருகனேறருகோனண் ஆத்தித்தண்ணீழற்கோயில்கொண்
வெள்ளைமாவூருதாசனுக்காகவெங்கபழ விளேத்துமுனூெற்றைக்கொம்பினு: னள்ளிஃவேற்கனரிை வயர்மயக்கில: ஆத்தித்தண்ழைற்கோயில்கொண்
ஏசுதந்தாலம்போதராசுமுகா வெழிற்க 晕
இருவினே தவிர்க்குங்கச்ானஞகயில் நாகரையளித்க்கணுதிபட்சாபாநல்வயி
நட பயையழிக்கும்விக்கின்ராசாடு
வாகின்யுடையகுர்ப்பர்குசிர்வக்கிரது வரமருள்கந்திபூர்வசாவென்றேமன் ஞகுவாகனசிந்தாமணிசயன்ேயர்ச்சிக்க ஆத்தித்தண்ணீழற்கோயில்கொன்
 
 

ஜன்றஞ்சமென்றுனேயே ாயினுங்கடையனேவிந்த வதகண்ணுரியே:ே டேக்கலமுனிக்கே
ஊமுடிப்புண்ணியர்வலம்வா டி.
மாங்கனியின்ப்புழைக்கை வயெலாமெனக் " ட்டித் நம்பதியளித்ததற்பூனே மீனமந்தமைக்கிரயை ஆ வயுமீர்த்திடாதொழித்தருளெமக்கு பர்வில்ாதென்று
குதும் விநாயகரவடைக்கலழனக்கே, (5) ஈலத்தொருதுவேயின்றி மஞ்றமபதொருபொழுதுன்ஞ
ழ்வினப்பெறுவி
Ĝe,
巽
விழிவினைப்பெறுவதுமுறையோ ' தவியைப்பாங்கரிலுட்யோய் த்ததெய்வதிக்கன்னிகையாரு வில் யமுதல்வனேவிகடா ' ாடருளும் விநாயகாவிடைக்கலமூனச்கே, (6)
து-விரண்டெனுந்திருமத்
ாந்திடுபவர்க்கினிய டந்தனனென்முன் இனக்கண்ணுறவெளியேன் டிடிஆ பெருமஞ்செழுத்தோது பயிததி ஒமயமுய்வாட்டாருடி ஈலேரைத்னேசயனே -ருளும் விநாயகர்வடைக்கலமுனக்கே, (7)
பிராட்டியோடுயக்கிரிக்: rளும்பினே தலைப்புரிய்க் எனமெனவினவுதலுங் ணுதல்ழைத்திடவந்து :
: யபகவனேய யே
վ: . அருகிருத்தநாளுளதோ டருளும்விநாயகாவடைக்கலமுன்க்கே, (8)
三
கர்ணிக்ாவிக்ட்ாங் வினியவெண்பாலசந்திரன்ே லாத்தூமகேதுவேயெம் தகதியருள்களுதிபதி' ண்டவேரம்பர் = 1: பெயரிலாநிண்யெளியேல் டெ வனுதினமருளாப்' டருளும்விநாய்காவிடைக்கல்முரைக்கே, (9)

Page 18
4ھی ہTH
அற்புதா
சனகாதிநால்வருக்கன்றுகல்வானிழற்றணி
த&ளயாகுமவர்பாசவினேநீக்கிநின்மவி எஃாயாளநீகருதிலல்லவோவெளியேனும னிதுமாயவுலகத்திலடியேனுமிழிவா தினேயானபோதளவுமுன்றனேக்கருதாது திருவோடுபவுழ்சோடுவாழ்வுறத்திற அண்மாதுபங் கனருடந்திமுகவெந்தையே ஆத்திநிழல்கோயில்கொள்விநாயகக்
எந்தவுயிருக்குமுன்னுரருள்கிடைக்குமெ6 மியம்புமொழிபொய்யதோவல்லவிெ வந்தவினேவிக்கினம்பணிபோலமாற்றிய
வறுமைபிணியிகலாதியெனேநலிததி கிந்தையருணுேக்கிலாதிறுமாந்திருந்திட: தினர்.தினம்நானுமிங்கலறவுங்கேட் அந்தமதிழைக்கவங்குசபாசமேந்துகைய3 ஆத்திநிழல்கோயில்கொள்விநாயகக்
எனேயாளவந்தவொருகுலதெய்வமுனேய பினியவிதவாழ்வினையிகத்தினின்மரு தன்வந்துசேவையதுபுரிதந்துபேரின்பசா தக்கவருளின்றுவருமின்றுவருமென் தினமதோவாறதுன்னருளதைக்காணின்ே சென்றுகார்ப்பிள்ளையின்வடிவினேெ அனமாடுபுண்ணியக்காவேரிகரகநிரவனி ஆத்திநிழல்கோயில்கொள்விநாயகச்
குனமெதுஞ்சற்றுமில்லாததீப்பாவியை கோபமுட்னவ்வியங்கொடுமைமிக்கு கணமேனுமொழியாதகசடரைச்சண்ட காத்திரத்தோடுவந்ே கற்றிடுந்தீனன பணிபூண்டுமணிபூண்டுவிநயஞ்செய்நீறு பக்குவம்வந்துநான்பரகதியன டந்தி அனிபானிப்பள்ளியைக்கொள்ளுமான் ஆத்திநிழல்கோயில்கொள்வி நாயக
சத்ததமுனக்குநான்வந்தனபுரிந்துநின்ற சாதுசனசங்கமஞ்சார்ந்திடக்கல்விச் சிந்தைகளிகூர்ந்துநனிபெற்றிடத்தாவ்ர் சினந்துவருபித்தமொடுசூழ்பிரமகத் எந்தனைத்தொடர்பொலாக்கோள்களின் மெனேவந்துநலியாமலினியவருணன் அந்தரத்துனேயன்றியாரெனக்குண்டுகெ ஆத்திநிழல்கோயில்கொள்விநாயக

gin
ஞானநிலேகாட்டிநீர்பிர்த்தாளினேப்புண்யவைத்தாய் ந்நிலைப்பேறுபெறுவே ஜதவியல்பினேப்பெறுதல்வசமோ தீமையேயுள் ளூலுத்தர் மேதுதேர்கிலேனுணுமந்தோ" யமரரிடர்போக்குமுதல்வார்
கடவுளேயற்புதானந்தமயமே.- (10)
3றின்சுருதிசுவேயாகம
1ணிலவ்வுயிரிவெளியேனுமொருவனலனுே நள்வல்லவொருதேவனல்வோ டவுனதுவன்கருத்தீதுகொல்லோ த்தியனேன்.செ ய்தபவமோ கிலாய்சிறியனேனேதுசெய்வேன் ண்ணலேயைங்கரத்தோய் கடவுளேயற்புதானந்தமயமே. ( )
ال ன்றியில்லவேருெருவர்கண்டா நவிடவுமெனியனுன்பாதாம்புயந் ாகரத்திடைமூழ்கவுந் றுனந்தாங்கிப்பொறுக்கவேமன் - t பன்சின்மயானந்தவுருவே படுத்துநற்கீர்ப்பொதியமு எனிவனெதிரே மிசைதந்தமுதல்வா கடவுளேயற்புதானந்தமயமே. (3)
க்கோதிலாஞானமிலரைக் ー 。 நள்ளரைக்கோள்களைச்சொல்லுநீர்மை"
ரக்கண்ணியம்புரிவதல்லாற் ' ரெக்கண்ணினுகுேக்கிலேனுன் புண்பழிவடியர்கூட்டமனுகேன் டும்பருவமொன்றுண்டுகொல்லோ மருகனேயம்பிகைக்கினியமைந்தா க்கடவுளேயற்புதானந்தமயமே. 3)
னரியெழுத்ததனேயோதச் if லேசதமகன்செல்வபோகஞ் ந்தீராதவாதமையஞ் த்திநோய்சிறுவலிகுன்மகாசம் rருேடமேயெமவாதையாமவையெலா
குவாயிமாசலத்தஃவிமதலாய்ட ால்லாத்திரத்துதவுமுதல்வா க்கடவுளேயற்புதானந்தமயமே. (14)

Page 19
நாராயணற்குவெஞ்சாபந்தொலேத்திட்ட
நகுமேருவரையிலேபாரதசரித்திரம் காராருகண்டன்றிருக்கைமாங்கனியினேக் கருதடியர்வினேதிர்த்தவர்க்குதவுவல் வாராதுநீக்கியருளேங்கரக்களிறுநீமகபதி: வல்லபையைவாமத்தில்வைத்தருளு ஆராதஞானகலேயூட்டுதேசிகனுநீயருளு
ஆத்திநிழல்கோயில்கொள்விநாயகக்
சிந்துரமுசுத்தன்ேமூதிைகமிவர்ந்திடுஞ்சிற்.
சிந்தைக்கடங்காதசெல்வமேமுத்தி பந்தவிண்பாற்றிடும்பாசாங்குசத்தனேப பசியமுலேயமுதுண்டவிக்கினவிநாய, வந்தனபுரிந்திடும்மன்னுயிர்க்கருளதும்ம வன்மறக்கருனேயுஞ்செய்திடும்பகவ அந்தமில்சேய்க்குமுன்வந்தமாகுன்றமேம ஆத்திநிழல்கோயில்கொள்விநாயகக்
ஏழைக்கிரங்கிடச்சித்தநிற்கில்லேயோவெ பயிலவினிற்பஞ்சுதான்பட்டதோசொ பேழையுதரத்தனே பிள்ளே மதிசூடியருள். பெட்புடையபிள்ஃாநானன்னேநீயெ தாழ்வினப்பிள்ளையதடைந்திடத்தாங்கி தாய்மனம்பித்துநற்சேப்மனங்கல்:ெ ஆழ்வினேக்கென்னேவெவ்விரையதாய்விடு ஆத்திநிழல்கோயில்கொள்விநாயகக்
பிள்ளேதான்செய்திடும்பிழையைப்பொறு பெருமனேபொல்லேற்கிரங்கிடிற்பே வெள்ளேவாரணமேவுவேந்தனுக்காகவே
வேழமாமானனப்பிள்ஃாயாய்வந்தன் உள்ளவர்கொதித்திடக்கோறல்புரீதேவே யுவமிக்கொணுதவோங்காரபிரனவ அள்ளிதற்காவிரியகத்தியற்கருளிஞேயடி ஆத்திநிழல்கோயில்கொள்விநாயகக்
தஞ்சமெனவந்தவர்க்கபபமே தந்திடுதய
றமியனேன்படர்தாக்கொழுகொம்பி நெஞ்சுபுண்ணுகநின்றிங்குநானேங்கவும்: நின்மலாகத்தநற்சோதியாயோங்கிே வஞ்சகமனத்தினுற்பிரமமெனவெழுகால் வள்ளறன்மிைந்தனேனயங்கரத்தேன் அஞ்சமர்புரிந்தத்திமுகவனேச்செற்ருகுவர் ஆத்திநிழல்கோயில்கொள்விநாயகக்

5
உநாதனிகொம்பொடித்து நன்குவரைதேவனும்நீ கைக்கொன் டகடவுளும்நீ ானானிகலேமதிக்கற்றசாபம் :ž??*... முதல்வனிமன்பொ யமுனிவனு ம்
1. நீயடியனுக்கும் கடவுளேயற்புதானந்தமயமே,' (15)
- பராதற்பராபுன் ' 5ருசித்தனேயேகநாதா
னிவரைப்ராட்டியார்தம் காபராபரச்சோதிவடிவே : الة رابطة هي big Gat it அயிர்க்கு னேவானவர்க்குலகளித்த படிபனேற்குற்றகுருவே கடவுளேயற்புதானந்தமயமே. (IE)
வளியனேன்பட்டபாட்டை ால்லவோவெண்ணவோ முடிவுபெறுமோ விஞ்ஞகனமர்ந்தபொருளே ன்றுபேருவகையொடிருந்தெனந்தோ யேதாயவளிருப்பதுண்டோ லனச்சாற்றுமொழிபொய்மொழியதோ நிகிலுன்னுரருட்கேற்றமென்ணுே கடவுளேயற்புதானந்தமயமே. (17
'ப்பதுபிதாவுக்கிழுக்கதாமோ ருவகுபேசுமென்றச்சமோதான் வேதியன்காசிபற்கு "றுவெவ்வசுரரிருவர்தம்மை னேயுத்தமர்க்குற்றகுருவே இருபவுயர்வுறுமறைக்குமுதலே பனிடர்தீர்த்தருளுவாய் கடவுளேயற்புதானந்தமயமே (18)
நிதிக்கடவுனே புன் பிலாவொருதனிக்கொடிக்கிணை யாகியே நீயதைத்தேர்கிலாயே யேநீண்டமாலன்னமூர்ந்தோன் வன்செருக்கதையழித்த னேவாமனப்படிவமுடையோப்" கனத்தமர் தேவனே கடவுளேயற்புதானந்தமயமே." I9)

Page 20
16
விநாயகக்கடவுள்துப
(1) வக்கிரது
ஆன்மே காடிகளெலாமுன்ன கத் தொடுங்கி
ததுசெலத்தனுகரண புவனபோகத்ை
- 1:815 ܬܐ ܐܝܬ ¬ - யளித்தவர்க்கவர்கன்மவொப்பினின்
தான்பெயருருவுமுன்நடுவீறுமில்லாத்தல் சகவக்ரதுண்டநன்மூர்த்தியாய்மண் சராசரம்படைத்தளித்தொடுக்குழத் மேன்மைபெறுமேதினிப்பேதமவையான; வேதணின்புதல்விமார்மருங்கினில்மர் வேந்தனின்வடுக்களேயுருக்குமாங்கத் மான்றவழ்மதியினின்சபமுந்திர்த்திட்ட மன்னு திருவள்த்தியடிவிக்கினவிநாய வந்தடைந்தேனுனேச்சரஞ்சுநானுே
(2) சிந்தாம
அந்தணர்கமிலருக்காக நற்சித்தியோடற்
தமர்வோர்கந்தமூங்கரிமுகமுமீரிரன் நக்கமிச்சுழல்களும்மோதகம்மழுமா சந்தமுறுசிந்தாமன்ரிவிநாயகனென்னச்ச சரித்தரிபிவர்ந்தம்முனியினுக்கிடரி தவத்தினின் வலியனுங்கன்னேநீதடி பந்தம்தொழிக்குரிந்தாமண்பின்யுமப்ப பங்கயன்மாலுமோகாணுெச்சோ பத்தியோடனுகினம்பரவுவார்தமர் வந்தைசேர்பரகதிவழங்கிடுங்கருஃணயின் மன்னுதிருஞ்சாத்தியடிவிக்கினவிநாய வந்தடைந்தேனுனேச்சரணுகநானுே
(3) கசான
"செங்கமல்வாகியின்கொட்டாவிதனில் வ சீர்சகப்பொருளெலாம்பொடிபடுத்
திடுக்கிடவொடிக்கிவன்செருக்கின. வங்க்கையுடனமாடுவேரேயோர்வேதியூ வந்துநின்பரசுதனேநாட்டியல்லிவுன் மலேமாதுவயிறினிற்கருவதாய்வளர் சங்கரன்மதலே நீகிரசிலாமுண்டமர்ய்ச்ச தனிப்பெருங்கசமுகாசுரன்றலேபெ தரியலர்க்கிடியேறுபோலாளியூர்ந்து மங்கிடக்குழைத்துமத்தகத்தினரிற்பூசிே மன்னுதிருவாத்தியடிவிக்கினவிநாட் வந்தடைந்தேனுனேச்சரணுகநானு

எனிரவதாரப் பதிகம் ண்டவிநாயகர் யூ டாக
ہر نہ پہندوة , نیوٹر نیو ہوم تھے منتظمینیا
ராறுதற்ே 台 Luusuf வி துணுக்கீடத т 壹_。 官、 சேவுடியருளிடவுன்னிநீயுந்
ப்பரஞ்சோதிவடிவே பொதுத்தந்தைமுன்முத்தேவருஞ் தொழிற்குமே தந்தவர்பிரமைகொள்ள பயும்விவிக்கிநின்னகட்டினுள்ளே வேவேண்டினர்க்கருளமேலோர்ட்
துற்றவெங்குட்டநோயதளேயும்
வiன்லேக்சான்னத்தோய் காவல்வி:ன்யினிபழிந்து" நவரமெனக்கருளுவாே |-
விவிநாயகர்
தப்புத்திபாசத்' ாடத்தழுத்து இக்கரமுமூன்' = ஆலயரளித்தமேந்துவடிவிற் че
ாற்றுபேரன்தாரமாய்ச்
இனத்தபையில இழைத்தனிர்ேத் ந்கவன்றருக்கினுற்க்வர்த்த்வுயிரின் ே சமனடியrற்குநல்கிப் ' இயாப்பு:ற்குக:தமT = குநேர்பல்லிடரை நீக்கிமேலாம் '
量
mairவரித்தியோங்க காவல்விஃனயினிடழிந்து
மேலுரமெனக்சுளுவாய்ே. |-
ளிை |LTL
ந்தசிந்தூரனுமஷணனுஞ் தரவ:ேச்செல்வனுந்திசைமுக லுமே ற்கயிலையிற்றிரிபுராந்தகனஞேடு.
*டி: ஜக்விருபர்நடுவே :ன்மொழித்தெந்தையன் வுன்மாசிரசைவவ்வவவுனன் ஆ= எரித்துநின்னுடல்காட்டத்திரும்
குத்தியேதா ங்கியேகசானனப்பேர் தவெந்தகுவஞஞ்சிந்தூரகுர்து பமன்பதைமகிழவேதான் பகாவல்வினோயினிடழிந்து மேலாமெனக்கருருவாயே (23)

Page 21
(4) விக்கி
போகியின்னேவலாலெமரூபவிக்கினன்புக் புரிந்தசிர்மகத்தையுமழித்துவெஞ்செ போற்றிடும் யாகங்கள்யாவையும்பே சாகசந்தாங்கிடாதுன்னவேண்டிடவுநீத தனித்துதிக்கையுடன்பராசுவமுனிய சாபத்தை நீக்கிடுங்ககுனேயாலன்னணி ஆருவினையூர்ந்துவெமருபியையொடுக்கிந வேனியிடரோட்டிவிக்கினராசரென் ஞன்மபோகங்களேப்பசுக்களுக்கூட்டி வாகுகெடவாணவமலத்தினேப்போக்கியா மன்னுதிருவாத்தியடிவிக்கினவிநாய: வந்தடைந்தேனுனேச்சரணுகநானுடே
(5) மயூரே
ஆண்மாவான்னத்துடனுதித்துயிரெலாம யற்புதக்கலாபமூர்த்தருண்மயூரேசெ னவதரித்தயனுதிதேவருக்கெண்ணில் தானேயந்தலேவனுங்கமலாசுரனெனுந்தால் சங்கரித்தின்னுமோர்கற்பத்திலவ்வுரு தகயணுய்த்தோன்றிவெஞ்சிந்துராசன்
தானவக்குழுவெலாஞ்செகுத்துமல்வவுன
தங்குதீஞ்சிறையினின்றெடுத்துமேய சண்முகப்பெருமனுக்குன்றணித்தோ: மான்மகன் மாலுமேே தடொணுச்சோதிய
மன்னுதிருவாத்தியடிவிக்கினவிநாய வந்தடைந்தேனுனேச்சரணுகநானு.ே
(6) பாலசந்
தேவமாதரசிநற்றிலோத்தமை வனப்பினி சிந்திட்டவீரியத்துதித்ததீயவுண்ணுஞ் செருக்கினுலுயிரெலாம்பொடிபடுத்தி ஞளதோர்வகையினைக்காண்கிலாதுன்னே யனேந்திடப்பிஞ்ஞகன்மதலேயேயன், யவணடைந்தகானேவிழுங்கியவ்வன பாவனேயாகநீபண்ணிடப்பரத்ததேபாருள்
பங்கயனமுதலவாந்தேவரும்படிவரு பரவவதுநீங்கிடும்படிசெய்தவாடலா மாவரும்பேரினத்தாங்கிடுந்தாரகாம f
மன்னுதிருவாத்தியடிவிக்கினவிநாய: வந்தடைந்தேனுனேச்சரணுகநானு!ே

7
ாவிநாயகர்
ழேமவதியரசையும். ருக்கினற்புங்கவர்தவத்தரானுேர் ாக்கிடப்புரந்தரன்றவத்தரன்னுேன் நீதிமுகநான்குகரமுந் கந்தங்கிசூர்க்கிரவுஞ்சனின் ான்ருங்கிட்டகோலமாகும் ம்மத்தமொளிரங்குசத்தா னவோரபிதானமேற்றுமேதா யேயவர்பக்வமானபோதே ள்வல்லபைக்குகந்தகுருவே காவல்வினேயினிடழிந்து மவரமெனச்சுருளுவாயே. (23.
சவிநாயகர்
னித்திடும்பரமகுருநீ னன்றவனிநரிைபோற்றுவேதா ாலைக்கண்ணச்செய்தசூட்சித் னரைக்குரிசிறன்ஃாச் த் தாங்கியமையம்மையார்க்கே ாபெருந்த ந்திரத்தலேமைவாய்ந்து னேச்சமரினிற்றடிந்துமேலோர் அணனின்றந்தைக்கு மரசளித்தே கையைத்தந்தகப்பிரமைகொண்ட 7ய்னந்தபிறைகுடிமகவாய்
ாவல்வினையினி டழிந்து நவாமெனக்கருளுவாயே, (2f
கிர விநாயகர்
ம்மிசைப்பண்டுதேனுஆர்தி சீறுமனலாசுரனுமே  ேெமசெற்றிடவ&ைனயுந்தா யயவர்= சுற் றுக்குசமென்றே மோாந் சணச்சிறுவனுருவா மேயடர்ந்து னேப்பற்றினுற்போற் சினேத்துமந்தோ பச்சையறுகர்ச்சனேயினுற்
flutela, ந்திரனென்னுமோர் பற்கிணியபுருகா ாவல்வினையினிடழிந்து வரமெனக்கருளுவாயே. (25)

Page 22
(7) தூமகே
உன்னருள்வசத்தினுலுக்களத்தோனுநல்லு குத் தமக்குறவியாயவள்வயின் வளர:ே றுருவிலாவாகாசவாக்கினிற்றிடுக்கிட் புன்ன்ரிவெவ்வீரரைவிடுத்திடத்தானுமோ வுமையவட்கமர்ந்தவீர்மதஃநீகமுை வூட்டியேயவள்முலேப்பாவவடனக்கிட தன்னேயுத்துரமராசனேயுநின்வாயெழுந்தப் தடித்துமன்னுேணரசவள்வயின்சல்சே றனையுங்காத்துயர்த்தூமகேதென்ற வன்னமயிலூர்ந்தும்பர்காத்தவற்கிண்ண மன்னுதிருவாத்தியபடி:விக்கினவிநாயக வந்தடைந்தேனுனேச்சரணுகநாஜே
(8) கனேசர்
ஏகவெயிறத்தனேடலியினுக்கழிவிலாவெடி பீயவுமிமையவர்க்கெண்ணிலாவிடரி யேறிவர்தருட்டிரிபுராந்தகன்சரனக சோகமதையெந்தையுமகற்றுதற்குன்னிகு சுந்தரமுகத்தினிற்கனேசரவதாரமா தோற்றமதளித்துசிவநேசருக்கொரிய வாகுபெறிமாசலத்தலேவியோடுமாதிமதி வந்தமாகன திபபேர்கொளவதார மாதனிக்கொம்பினுல்வாட்டி பன்சூே வாகனமிவர்த்தரியராவுருப்போக்கியேமத் மன்னுதிருவாத்தியடிவிக்கினவிநாய
வந்தடைந்தேனுனேச்சரனுகநானுே
(10) மதோ
மங்கையோர் பங்கனின்வரமிகப்பெற்றெ மாவிறற்றேவாந்தகனராந்தகன்செ வானவருமன்பதையுமுன்னேயேசரன் டிங்கள்செஞ்சடையணித்தேவுதன்மதலே தேடொணுமதோற்சுடரென்னுமவ. தெரிவையதிதிக்குதன்மதலேயாயன் தங்குசீர்க்காசியிற்சிறுவரோடாடியேதக தமைமணந்துறுவலேப்புரிந்தவப்பா: தடிந்துமத்தலத்தினிற்றராபதிமகற் மங்கலவளத்தருபிரணவச்சொரூபியாம்லி மன்னுதிருவாத்தியடிவிக்கினவிநாய வந்தடைந்தேனுனேச்சரனுகநானுே

துவிநாயகர்
யர்தவச்செல்விசுமுதைக்
போங்கடேசர் எயோங்குபேர்த்துTமகோனன் நிறுசெய்திடச்சிசுக்கே வும்பருங்காணவொண்ணு தாலோங்கியோர்பாலணுக
உருறுத்தவங்கணேந்தவீரர் விப்பெரும்புகையினுலே
லாசன்ற்களித்தவ& ... it றகளிததவளேயடென பேர்ராற்றியேகருகினநிதியாம்
ணே மலேமுனிக்குகந்தகுருவே ாவல்வினையினீடழிந்து rவரமெனக்கருளுவாயே. (3G
(9) கனபதி
மிலாபுடிரிபுரமுநீ ஃனயிழைந்தனனதற்கவருமோ த்திருத்திவந்திரற்றிடத்தஞ் ஒன்சோதிமயமானவவரின் ாய்த்தோன்றிவெம்பலியைவாட்டத்
னேகடவுளர்க்கிடுக்கணிக்க கிழ்றைப்பிரணவத்தின் மாய்வரரிக்கசமுகனேநின்
னெழும் வன்பெருச்சாளியான நகயமுகத்தினுேடு காவல்வினேயினிடழிந்து மவரமெனக்கருளுவாயே. (27)
ܬܐ
ற்கடவிநாயகர்
வhமான பயின் வலியரான பு:வன்கொடுமைகோறலுக்கே
தாய் வந்தடைந்திடலிமேவெண் நீதிசைமுகனுமாதவனுமே தாரமாய்ச்செனித்துமேகாசிபற்குத் ரமேசித்திரன்சாபநிக்கித் அடன்சித்திபுத்தி தகத்தகுவரோடவர்குழுவையுந் குமேதகுடரோகிதனுகவே
பரதனேயேகனுதா காவல்வினேயினிடழிந்து மேவரமெனக்கருளுவாயே. (28)

Page 23
(11) டுண்டிவிநாயகர்
பிரசுரன் வரச்செருக்கரியரித்திடவவன்பி பெருந்தவமியற்றியேபிஞ்ஞகனிடப் பிரமணின் பிதாமுதற்றேவரைவருத் வனாமகள்முகத்துடுண்டிராசரவதாரமா வாங்கியோர்கனிதனுய் க்காசிசோத்
வான்காசியுறவாக்கியைங்கரத்தேவ சராசரப்பொருடனுலலர்தியங்காதெனத் - சார்ந்திட்டவிரேயினேப்போக்கவல்:
தங்கவேயவணஃனந்தவன்நீமணத் வரதனே வல்லபைகணேசனென் பேரினூல் மன்று திருவாத்தியடிவிக்கினவிநாய t வந்தடைத் தேனுஃனச்சரணுகநானுே
.
合
த
மேன்மை கொன் சை விளங்குக உலக மெல்ல,
 

9.
*
-
120 வல்லயைகணேச
ள்ளேயாந்துராசதனுமே வரப்பேற்றினுற்றதைசெற்ற துவேபேரருளுரூபமான ய்வந்தவுண்ணுயிரை நீயும் திவோதன்ைமருளறுத்தருந்தவர்க்கே வுன்வாமத்திலுற்றவம்மை
தருக்கித்துநின்றவதணுற்
பையெனத்தவன்மரீசிக்குமகளாய்த்
நலாற்றந்திமுகமானவுருவே மன்பதைகள்போற்றவேதான் காவல்வினேயினிடழிந்து மவரமெனக்கருளுவாயே. fg)
கு. கோ. கணபதிப்பிள்ளே அவர்களால் 1913-ம் ஆண்டில் கோவில் முதல் மகா கும்பாபிசேகத்தின்போது பாடப்பெற்றது.
வநீதி Ti.

Page 24
2O
ஆத்தியடிப் பிள்ளையார்
துந்துபி வருடம் தை மாதம் 13-ம் நாள் (1983-01-26) மிருககிரிடநட்சத்திரம் சேர்ந்த .சுபவேஃளயில் ஆத்தியடிப் பிள்ளேயார் ஆல் யத்தில் மங்களகரமாக நிறைவேறிய புன் ராவர்த்தன கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு: இவ்வாலய வரலாறுடன் அடங்கிய மல ரொன்று வெளியிடவேண்டுமென்பது ஆத்தி படிப் பிள்ளேயார் அருள்மிகு தர்மபரிபாலன சபையினின் அபிப்பிராயமாகும். ஆத்மாக் களின் ஈடேற்றத்துக்காக ஆங்காங்கே ஆல மர, அரசமர நிழலிலும், ஆற்றங்கரையிலும் குளக்கரையிலும் விதிகளிலும் வழியிலும் அங்கும், இங்கும் எங்கும் ஆண்முகத்துடன் தோன்றி அருள்பாலிக்கும் ஈசுவரன் எமது கிராமத்தில் போத்துக்கீசர் காலத்துக்கு முன்பே தோன்றியிருக்கலாமெனக் கருதப் படுகின்றது. ஆரம்பகால தோற்றம் அதற் குப் பின் உள்ள காலங்களின் வரலாற்றை ஒழுங்கான முறையில் அமைத்து கூறக் கிடைக்கும் ஆதாரங்கள் மிகச் சிலவே. எம் முன்ஞேர் ஏட்டில் எழுதியவையாமையால் இன்று நாம் அவற்றைச் சரியாகத் தெரிந்து கொள்ள மூடியவில்லை. ஆணுலும் பரம்பரை பரம்பரையாக பக்தி அன்புடன் இவ்வாலய வழிபாடு திருப்பணித்தொண்டுகளேச் செய் தோரும், இவ்வாலய வரலாற்றை ஓரளவு அறிந்தவர்களும் விநாயகப் பெருமானின் திருவருள் நோக்கைப் பெற்றவர்கள் எம் மத்தியில் பலர் இருப்பதனுல் அர்களின் திருவாய் மொழிமூலம். இவ் வாலய வரலாற் றைக் கேட்டறிந்தும், பிற்காலத்தில் இருக் கும் குறிப்புக்களிலிருந்தும் பாற்கடலேப் பரு கச் சென்ற பூனேபோல் நாமும் ஆத்தியடி விநாயகப் பெருமானின் வரலாற்றையும் அவர் பெருமையையும் அவனருளால் ஏட் டுருவாக்கலாமெனத் துணிந்தோம்.
வரையறுத்துக் கூறிக்கொள்ள முடியாத காலத்தில் சுண்ணும்பு, செங்கட்டி முதலிய வற்ருல் கட்டப்பட்ட விநாயக ஆலயம் ஒன்று பருத் சித்துறை புலோவி மேற்கு கட்டாடிச் நோ வென்றழைக்கப்படும் ஸ்தானத்திவ் இருந்ததற் குரிய தடயங்கள் பலவுண்டு. அக்காலத்தில் வசித்த சைவப்

கோவில் வரலாறு
பக்தர்கள் அன்னிய ஆட்சியினருக்குப் பயத்து கோவிலில் நித்திய பூசை செய்து வழிபடல்
போன்ற கருமங்களே முறைப்படி ஆலயங் களில் செய்யாதொழிந்தனர். ஆணுலும் தம
தன்ருட சமய அனுட்டானங்கள் விரதி
மிருத்தல், போன்ற சைவசமயக் கிருகை
கஃளக் கைவிடாது. இரகசியமாய் தங்கள்
இல்லந்தோறும் செய்து வந்தனர்.இவ்வாருண்
அன்னிய அடக்கு முறையும், சமய சுதந்திர மும் இன்றி இருந்த போர்த்துக்கீசர் காலத் தில் இவ்வூர் விநாயகர் ஆலயமும் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகி பலவருடங்களாக சீர் குலைவுற்றது. பின்பு, காலப்பேர்க்கில் சைவ சமய வழிபாட்டுக்கு இடையூறு செய்தல் குறைவுற்றுக் கொண்டு வந்தது. இக்கால கட்டத்தில் ஆலய கட்டிடம் செடிகொடிக் ௗாலும் புல் பூண்டுகளாலும் மூடப்பட்டு இருந்தது. விநாயக வழிபாட்டுக்காரர் தீம் நி3லயை நினேந்து மனதுக்குள் இறைவனே வேண்டி வழிபட்டனர். இக்காலத்தில் தமிழ் மக்கள் வாழும் இடங்கள் எல்லாம் ஆறுமுகநாவலர் போன்ற பெரியார்கள் தோன்றி சைவசமய வழிபாட்டினே மக் களுக்குப் போதித்து. மொழியையும் சமயத் தையும் வளர்ப்பதற்கு அரும்பாடு பட் டசினர்.
நாம் செய்த தவப்பபணுல் போலும், விதாபகர் மீண்டும் இம்மக்களுக்கு தன்ஃன்க் கனவிலும் குறிப்பாலும் உணர்த்தி. பாழ டைந்திருந்த ஆலயத்தின் நடுவே தோன் றிய திருவாத்தி விருஷத்தின் கீழ் தன்னே வழிபாடு செய்யும்படி அருளி நிறுைர். மேலும் பலருக்கு தம்மை வெள்ளானே, வெள்ளானில் ஆதி பல் உருவங்களே சொப் பனத்=ல் காட்டி தாம் செப்பனத்தில் தோன்றத் தெரிவித்தபடி தம்மை வழிபட் டாரை நன்னி சாக்கிரத்தில் இஸ்டசித்தி புத்திகளேக் கொடுத்து வரலாயினர். அது கண்ட சிராமவாசிகள் ஆலயத்தைச் சீர் செய்து திருவாத்தி விருஷத்தின் கீழ் விநா பகப் பெருமானே "ஆத்தியடிப் பிள்ளேயார்" என்றும் திருநாமம் புனேந்து வழிபடலாயி

Page 25
இக்காலத்தில் சைவப்பண்பு மரவு தவrத வேளாள குலத்திலுகித்த வேலாயுத உபாத்தி யாயர் அவர்கள் விசேடமாக விநாயக வழி பாட்டில் மிக ஈடுபாடுடையவராக இருந்து வந்தார். அக்காலத்தில் ஆங்கிலேய ஆட்சி யாகாரால் கோவில் வழிபாட்டுக்கு இடை யூறுகளும், கிருஸ்தவ சமயப் பரவலும் கிருஸ்தவ பாடசாலை" விஸ்தரிப்பும் ைெகு வேகமாகத் தோன்றிக் கொண்டிருந்த கால மாகும். இக்கிராமத்தவர் செய் தவப்பங்குல் சைவ வழிபாட்டுக்கு இடையூறு ஏற்படா வண்ணம் அநாயாப் பெருமான்தார் மை வழி படுபவர்களுக்கு இஸ்டசித்திகஃா கொடுத்துபுதியதோர் ஆலயம் அமைந்து வழிபடும் வண்ணம் அருளா நின்குர் அவ்வருள் நோக்கு பல் உருவில் தோன்றிற்று. அவற் றில் ஓர் இரண்டை மட்டும் இங்கு குறிப் பிடுகின்ருேம் விநாய பக்தராகிய பூஜி. வேலா சதி உபாத் கியார் அவர்கட்கும் மற்றும் பல அடியார்சளுக்கும் கனவில் தோன்றி, எறும்புக் குழியும், திருவாத்தித்தருவும் கார் வளப் பெருக்குமே தமது இடமெனக் குறிப் பால் உணர்த்தியும் வால்க்டைப்பரதேசியா கிய மகானது அருள்ளாக்கு மூலமாகவும்: கட்டாடிச்சீமாவென்னும் ஸ்தானத்திலிருந்து தம்மை திருப்பெயர்ச்சி செய்து வாய்காற் புளியடியென்னும் புதிய ஸ்தானத்தில் (தற் கால ஸ்தானம்) பிரதிஸ்டை செய்து வழி படும்படி பனித்தருளினுர் இது ஏறத்தாழ 1860-ம் ஆண்டளவில் நடைபெற்றது.
இப்புதிய ஸ்தானத்தில் கற்பகிரகம் அண்ம யப் பெற்று இருக்கும் இடத்திலேயே, விநாயகரது மூலஸ்தானம் அமைக்கப்பட் டது. அக்காலத்தில் சிறிய மண்டபமும் ஒஃலயிஞல் வேயப்பட்ட கூரையும், சாணத் தால் மெழுக்கிட்டும், பூக்கள், மாஃப்கள் பூனேந்தும், விநாயகப் பெருமானே வழிபாடு செய்து வந்ததாகத் தெரிகின்றது. இக்காலத் தில், எம்பெருமான் மேல் ஆஊஞ்சல் பாட்டு முதலியன பாடியருளிய, மர்மத் மு. தம்பை பையாக் குருக்கள் அவர்க்னே கோவில் பூசக ராக தொண்டாற்றும் பேற்றினேப் பெற்ற வரTகும். இவர் ஐயாமுத்துக் குருக்கள் என்ற பெயராலும் அழைக்கப்பட்டு வந்தார். இவர் சொத்திமுத்தர் என்றழ்ைக்கப்படும் முத்தையர் குருக்களின் ஏக புதல்வர் ஆவர்.

21
இவர்கள் திருக்கோவிலுக்கு அருகாமையில், தற்போது பூங்கொல்ஃப்பிரு க்குமிடத்தில், மண்மனே கட்டி குடியிருந்து கொண்டு கோவில் நித்திய, நைமித்திய பூசைகளுடன், கந்தப்புராணப்படிப்பு, பிள்ஃாபார் கதைப் படிப்பு போன்ற விசேட பூசையையும் வறு மையிலும் எனியமுறையில் பக்தி அன்புடன் 3ர் மக்களுடன் சேர்ந்து செய்து வரலா
” ' :7
மீண்டும் ஆலயம் சீரணமடையக் கண்ட் இவ்வூர் மக்கள், 1901-ம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் 30-ம் திகதி பாலஸ்தாப்னம் செய்து, அன்றைய தினத்திலேயே புதிதாக திருக் stilisi கட்டுவதற்கு அடிக்கல்லும் நாட்டி னர். தற்போதுள்ள மடப்பள்ளி அறைக்கு அருகாமையில் தெற்கே நின்ற மாமரத்தின் ழ்ே தற்காலிகமாக அமைக்கப்பெற்ற கொட் டிவில் பாலஸ்தாபனம் செய்தனர்.
இவ்வூர் பிரமுகர்கள் பலர் திரு சந்திர சேகர் சபாபதிப்பிள்ளே (சின்னவியார்)அவர் களின் தலைமையில் கூடி முதன்முதலாக, கோவில் திருப்பணி வேங்களையும். கும்பா பிஷேகத்தையும் மற்றும் நித்திய நைமித் திய பூசைக்ளேச் செய்வதற்கும், "ஆத்தி படிப் பிள்ளையார் கோவில் தரும பிரிபாலன் சபை" யென்னும் மகாசபையை நிறுவினர். இம்மகாசபையால் ஓர் நிருவாக சபையும், கோவில் முகாமையாளரைபம் தெரிவுசெய்து சபைப் பிரமாணங்களேயும் ஆக்கினர். திரு. நீ\யிஞர் கந்தப்பர் வேற்பிள்ளே அவர்கள்,
தம்மிடம் நிருவாக சபையினரால் ஒப்படைக்
சப்பெற்ற கோவில் பரிபாலன அலுவல் களேயும், முகாமையாளர் பதவியையும் ஒப்
பேற்று. ஏறத்தாழ 18 வருடங்கள் வரை, புதிய கோவில் திருப்பணிக் கட்டிடவேலே ,
களேச் செய்து, சைவ ஆகம விதிமுறைப் படி பிரமாதீச வருஷம், கார்த்திகைத் திங் கள் 23 நாள் (1918ம் ஆண்டு) திங்கட்கிழமை
பகல் 13 மணிக்கு மேல் மீனவக்கின; ரேவதி
நட்சத்திரத்தில் கூடிய சுபமுகூர்த்தவேளே யில் மகா கும்பாபிஷேகம் செய்து வைத் தார் அன்று தொட்டு இன்றுவரை இச் சுபமுகூர்த்த திதியில் வருடாவருடம், எம் பெருமான் ஆலயத்தில் மணவாளக்கோல விழா சிறப்பாக நடைபெற்று வருவது

Page 26
22
குறிப்பிடற்பாலதாகும். முதலாவது கும்பா பிஷேக்த்தின் பின் பூரீமத் தம்மையாக்குருக் களின்'சிரேஷ்ட புத்திரராகிர் தர்மலிங்கக் குருக்கள் நித்திய பூசைகளைச் செய்து வத் தார். இவ்வாருக மற்றும், பத்து நாள் அலங்காரத்திருவிழா, கந்தசஷ்டி , திருவெம் பாவை நவராத்திரி, சிவராத்திரி போன்ற விசேட பூசைகளும் ஒழுங்காக நடைபெற்று வந்துள்ளன. திரு. கோ. கணபதிப்பிள்ளே (ஜெயிலர்) அவர்களே திருவிழாவிற்கு வேண் டிய எ முழ ந் தரு எளி விக்கிரகங்களாகிய விநாயகர் சுப்பிரமணியர், தெய்வானேஅம் மன், வள்ளியம்ம 3 ஆகியவற்றை செய்யும் பேற்றைப் பெற்றவரும் விநாயகக்கடவுள், சுப்பிரமணியக்கடவுள் மேல் பதிகம் பாடிய வருமாவார். திரு.நீ க. வேற்பிள்ளே அவர் கள் 1904-ம் ஆண்டிலிருந்து கோவில் பரி பாவனத்தை சுமார் 40 ஆண்டுகள் வரை சிறப்புற நடத்தி வரலாயினுர். தமது மூப் பின் காரணமாக மேலும் தொடர்ந்து தொண்டாற்ற முடியா  ைம யால், தம் பணியை 1941-ம் ஆண்டில் திரு. ச. சோ. சரவணமுத்து அவர்களிடம் ஒப்படைத்து பின் சிறிது காலத்தில் இறையடியெய்தினர்.
1941-ம் ஆண்டு யாழ்ப்பானம் டிஸ் திரிக்கோட்டில் அனேக்கப்பட்ட நடுநிலைமைக் குழுவின் தீர்ப்புகளுக்கு இணங்க 1941-12-27ம் திகதி மகா சபை மீண்டும் மு:சு கந்தையா பிறக்டர். அவர்களின் தலேமையில் கூடியது, இம்மகாசபை, திரு. நா.வேலுப்பிள்ளே அவர்களேத் தஃபவராக சுவும், திரு. க. தம் பிராசா திரு வே பரஞ்சோதி ஆகிய இருவரையும் உதஃலவர் களாகவும், திரு க. வேல்முருகு அவர்கஃாக் காரியதரிசியாகவும், திரு.-ச. சிவகுருநாத ரைப் பொருளாளராகவும், திரு. ச. சோ. சரவணமுத்து அவர்களே முகாமையாளராக வும் தெரிவு செய்தது.
இவர்கள் சபானு வருடம் பங்குனித் திங்பரில் (1913-ம் ஆண்டு) பாலஸ்தாபன்ம் செய்து பெரிதளவான கட்டிட நிர்மான வேல்களையும் நிறைவேற்றி, தாரண வருஷம் ஆவித்திங்க்ள் 27ம் நாள் (1944ம் ஆண்டு) இர்ண்ட்ாவது தடவையாக பூஜி' முத்துச் சுவாமிக்குருக்கள் தல்ேமையில் புனராவர்த்

தின மகாகும்பாபிஷேகத்தை மங்களகரமாக
நிறைவேற்றினர்,
வியாபர் வருஷ ஆரம்பத்தில் (1946-ம்:
ஆண்டு விநாயகப் பெருமாஃன அலங்கார்த் திருவிழா செய்து வழிபடும் முறை கொடி யேற்றத்திருவிழாவாக அமைய, மேலும் எம்பெருமானின் அருள் கூடியது திரு ச. சோ. சரவணமுத்து அவர்கள் கொடிதம்ப ஸ்தாபனத்தையும் பூஜி சபாபதி தேசிகர் (குருக்கள்) யாகசாலே-அமைக்கும் பொறுப் பையும் ஏற்றுச் செய்தனர். இவ்வாண்டி லேயே ஸ்தம்ப மண்டபமும் ஓடுகளால் வேயப்படும் திருப்பணி வேஃ:யும் நடை பெற்றது. வழமையாக, வைகாசி பெளர்ண் கியில் நிறைவுற நடைபெற்று வந்த அலங் கார உற்சவம், வியயவருஷத்தில் (194-ல்) ஆனித்திங்கள் பூர்வபக்க ஷஷ்டியில் திரு. ச. சிவகுருநாதர் அவர்களால் முதலாவது கொடியேற்ற விழா ஆரம்பிக்கப்பட்டு, திரு வாளர்கள், நா. வேலுப்பிள்ளே, க. கு. பிறைசூடி, இராமுவல்லிபுரம், மு: சங்கரப் பிள்ளே, வ.சிவசுந்தரம், ஆத்தியடி இஃளிஞர் கல்வித் தேர்ச்சிச்சங்கம், ச. வேல்முருகு க. வேலுப்பிள்ளே (தேர்) பொ வேலுப் பின்சீனி (தீர்த்தம்) ஆகியோர்களால் நடத்தப் பெற்று ஆனிப் பெளர்ணமியில் அன்வாண்டு. தீர்த்தோற்சவம் இனிது நிறைவேறியது. இதன்பின் கொடியேற்றத்திருவிழாவைகாசி பூர்வபக்கவுஷ்டியில் ஆரம்பமாகி பெளர்ண் மியில் தீர்த்த உற்சவம் அமையும் எண்ணம் சைவாகம விதி முறை தருைது ஒழுங்காக நடைபெறுகின்றது.
திரு. சங்கரப்பிள்ஃன முருகேசு. திருமதி இலட்சுமிப்பிள்ளே இராமசாமி, திரு. த. வே. தாமோதரம், திரு. நா. வேலுப்பிள்ளே, அவரது பாரியார் திருமதி மனுேன்மணி வேலுப்பிள்ளே. திரு. ச சோ. சரவணமுத்து. 55, i. வேல்முருகு திருமதி சீதேவிப்பிள்ஃள குழந்தைவேலு திரு. க. வேலுப்பிள்ளே அவ் ரது பாரியார் திருமதி அன்னபூரணி ம் வேலுப்பிள்ளை. திரு ச. சிவகுருநாதர் திரு. சே. கிருஷ்ணசிங்கம், திரு. சோ. ச சோம சுந்தரம் ஆகிய விநாய பக்தர்களாலும் மற். றும் பல அடியார்களாலும் காலத்துக்கு காலம், இறைவரை இத்திருவாலயத்தின்

Page 27
உள்வீதி மண்டபங்கள், வெளிமண்டபங்கள் கூரை வேலேகள், தூண்கள், சுவர்கள் பூச்சுப் பூசல் போன்ற திருப்பணி வேல்கள் விநாய கனருளால் இனிது நடைபெற்று வருகின்றன.
1950-ம் ஆண்டு தொடக்கம் தொடர்ந்து 10 வருடத்துக்கு மேல், பூரீ, ல. பூஜீ. து. சிவசிதம்பரக்குருக்கள் இவ்வாலய அர்ச்சக ராக சிறப்பாக தொண்டாற்றி வந்துள்ள மையும் அவருடைய கண்ணியம், கட்டுப் பாடு ஆகிய குணுதிசயங்கனையும் போற்று தாரில்லை எனத்துணிந்து கூறலாம். இத் தருணத்தில் காலம் சென்ற சைவப்பெரி யார் திரு சண்முகம் குழந்தைவேலு திரு. க. வேல்முருகு ஆகியோருடைய தொண் டைப் பற்றிக் குறிப்பிடுவதும் அவசியமா கும். அப்பெரியார்கள் இக் கோவிலின் நித் நிய, நைமித்திய விசேட திருவிழா பூசைகள் முதலியன சிறப்புற நடப்பதற்கும், சிவாகம விதிமுறைகள் தவறுது நடப்பதற்கு வேண் டிய அறிவு பெற்றவர்களாய் விளங்கி இவ் வாலயத்தின் சகல காரியங்களிலும், முன் நின்று வழி நடத்தியும் சைவாக விதி முறை தவறுது நடைபெறவும்: பல்லாண்டு ஆற்றிய தொண்டு அளப்பரியதாகும். 1960 ஆண்டளவில் புதிய கொடித்தம்பம் திரு. முருகேசு சண்முகம்பிள்ளை அவர்களின் உப கரிப்பில் நாட்டப்பெற்றுள்ளது. 1960-ம் ஆண்டுக்குப்பின் பல குருக்கள் சிறிய காலத் துக்கு மட்டும் அர்ச்சகராககடமைபுரிந்து வத் துள்ளனர். 1964-ம் ஆண்டு கார்த்திகைத் திங்கள் 01-ம் நானிலிருந்து பூரீவயூரீ சதா. -சிதம்பரப்பிள்ளைக்குருக்கள் இன்றுவரை மிகச் சிறப்பாக ஒழுங்கான முனறயில் ஆலய அர்ச்சகராக கடமை புரிந்து வருகின்மூர், இவர் மேலும் பல்லாண்டு சுகசெளகரியங் சுளுடன் வாழ்ந்து தம்பணியைச் செய்ய எம் விநாயகப் பெருமான வேண்டுகின்முேம்,
பராபவ வருஷம் சித்திரைத்திங்கள் 25-ம் நாள் விநாயகப் பெருமானின் பால ஸ்தாபனம் மீண்டும் நீடைபெற்றுள்ளது. அதைத் தொடர்ந்து பிலவங்க வருஷம் சித்திரை திங்களில் கூடிய மக நட்சத்திரத் தில் (1967-04-20) பூர், முத்துக்குமாரசாமிக் குருக்கள் தலைமையில், விநாயக் அடியவரா கிய சோ. மு. சோமசுந்தரம் அவர்கள் மூன்ரு

23.
வது மகா இம்பாபிஷேகத்தை நடத்திவைக் கும் அருளேப் பெற்றவராயினுர் 1972-ல், திரு. இ. உருத்திரா (புறக்ட்ர்) அவர்கள் புதியதோர் விநாயக எழுந்தருளியை செய்து உபகரித்துள்ளார்.
1977-ல் விநாயகப் பெருமானின் அடி யார்களின் உதவியோடு, திரு. கணபதிப் பிள்ளே வேலுப்பிள்ளை, திருமதி அன்ன பூரணம் வேலுப்பிள்ளை, இவர்களினுடைய புத்திரன் பாலசுப்பிரமணியம் ஆகியோரின் பெரும் முயற்சியின் பயனுக, புதிய அழகிய இத்திரத்தேர் உருவாகியது. 29-05-77இல் வெள்ளோட்டம் நடைபெற்று 1977-ம் ஆண் டிலிருந்து விநாயகப் பெருமான் வருடம் தோறும் மகோ உற்சவ தேர் விழாவன்று இச் சித்திரத்தேரில் வீதி உலா வந்து அடி பார்களுக்கு அருள் பாவிக்கும் காட்சி கண் கொள்ளாக் காட்சியாகும்.
ஆத்தியடிப்பிள்ளையார் கோவில் நீரு பரிபாலன சபையில் நூற்றுக்கணக்கான விநாயக வழிபாட்டுக்காரர் அங்கத்தவர் களாக இருந்து வருகின்றனர். இம்மகா சபை வருடம் தோறும் சித்திரைத் திங்களில் சூடி ஆலய நாளாந்து, விசேட பூசைகள், திருப்பணி வேலேகள், சிறப்பாக நடப்பதற்கு ஒர் செயற்குழுவைத் தெரிவு செய்வர்.
எம்பெருமான் அருளால் இவ்வாண்டில், எமது சபைத்தலைவர் திரு. சசிவராமலிங் சும் அவர்களின் வழிநடத்தலின் கீழ் துந்துபி வருஷம் சித்திரைத் திங்கள்13-ம்தர்ஸ்காவது (28-4-82) டாலஸ்தாபனம் செய்து, ##ခိ#@) மகா கும்பாபிஷேகத்தை நிகழும் துந்துபி வருடம் தைமாதம் 13-ம் IErᎢᎦir ( 26 -Ꭲ -83 ) இனிது நிறைவேற்றும். பேற்றை இச்சபை பெறுகின்றது. இதை செவ்வனே நடத்தி வைக்கும் பேற்றை எமது ஆலய முகிாமை யாளர் க. சண்முகநாதன் பெறுகின்றர்.
ஆத்தியடி விநாயக  ைர நின்னத்து, வணங்கிவிட்டு எக்காரியங்களேயும் ஆர்ம் பித்து பழக்கப்பட்ட நாம், இச்சந்தர்ப்பத் தில் அவரது உருவைப் பற்றிறிேது நினேவு சுர்வோம் விக்ன் விநாயகனின் உட்கவில் கணக்கில்லாத சிறப்புக்களைக் கான் மும், விநாயகர் விசுவரூபம் வெண்டவர். பஞ்ச கனங்களானநீர், நெருப்பு, நிலம், காற்று, ஆகாயம் ஆகியவற்றின் அதிபதி என்வே தான் அவரை மகா கணபதி என அழைக் கின்றுேம். சூரிய சந்திர கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் நின்று சுழலும் நீத்துத்

Page 28
வத்தை, ஒரு சிறிய எவிமீது யானேயின் உருவில் அமர்ந்து செல்லும் அதிசயத்தால் அறிவுறுத்துகின்றர். இயக் கங்களுக்கு தானே காரணம் என்பதையும் எடுத்துக் காட்டுகிறர் விநாயகர். யானேயை அடக்க அங்குசத்தைப் பயன்படுத்துவது போல உலக மாயையில் மனம் செல்லாது அடக்கும் சக்தியும், மஅேதிடமும் வேண்டு மென்று விநாயகர் தெரிவிக்கின்ருர், எல் லோரும் தர்ம நியாயங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கவேண்டுமென தன் கையில் உள்ளி பாசக்கயிற்ருல் தெரிவிக்கின்ருர். அவரது கலசம் நிறைகுடம் போல், தளம்பாமல் அடக்கமாக இருக்கப் பழகவேண்டுமென நீண்வுபடுத்துகின்றது. கோடரி, இன்னல் கண்ப் போக்கும் சின்னமாகவும் அவரது பரந்த செவி உலகில் ஏற்படும் சிறிய பெரிய ஒவிகள் எல்லாம் தன்னுள் இழுத்து அறிந்து கொள்ளுகின்றதென்பதையும். பானேக்கண்
5 இருள்சே சிருவினையும் ே பொருள் சேர் புகழ்புரிந்

சிறிதானுலும் எல்லாவற்றையும் நன்க். பார்க்க வல்லது. எனவே அவர் அணுவில் இருந்து பிரமாண்டம் வரை கூர்ந்து கவனித் துக் கொண்டிருக்கிருர், என்பதை விளக்கு கின்றது. ஐந்தாவது வேதமாகிய பாரதத்தை எழுதி உலகுக்கு அளித்தவர் விநாயகப் பெருமரனே ஆகும். இப்படிப்பட்டவரின் அருமை பெருமைகளே எல்லாம் எடுத்துக் கூற எம்மால் எப்படி முடியும். யானேயாக ம்ை யானையை அடக்குபவராகவும் இருப் பவர் விநாயகரே. ஆகவே எல்லாம் தன் னுள் அடங்கும் என்பதை தெளிவுபடுத்தும் ஆத்தியடி விநாயகரே எம்மையும் தன்னுள் அடக்கி இவ்வாலய வரலாற்றையும் எழுது வித்தவராவர். ஆகவே நாம் எல்லோரும் ஆத்தியடிப் பிள்ளையாரைத் துதித்து இன் ଦtଞ! எதுவும் இல்லாதிருக்க அவனடி பணி வோமாக,
ஆ. குமாரசாமி
சிவபாதசுந்தரம்
சரா இறைவன் - தார் மாட்டு" - குறள்

Page 29
ஆத்தியடிச் சுப் பதி
" கா
கங்கைமதிச் செஞ்சடையோன் டங்கு சரவணத்துச் சண்முகன்ே திப்பதிக முற்றடைய வீசனரு ட செப்புசரண் காப்புச் செகம்,
திருவதனமிருமூன்றுமீராறுேதாளுஞ்சின் சிலிமுகமுமங்கசம்வச்சிரங்கொடியே வரதமொடுமணியேறு பன்னிருசுரங்களும் வந்திடுங்கோலமேகாட்டியெனேயாளு வரமருளுமுருகேசவள்ளலேதாரகஃனவாட வல்வினேயினேனலைமார்கலியினலேய கரிமுகற்குற்றவொருவொ ருதம்பியேசிங்: கவினுத்தியத்தளியின்வடபாலமர்ந்த
நீரினிற்குமிழன்னநிலையற்றகாயத்தைநி3
நித்தனேமுற்பவத்தொடர்பிலோ I பாரினிற்செய்துபோபாவிபென்றுலகிற்பக பதடிக்குள்ாக்கினுப்பண்ணவர்க்வி,ை வேரோடழித் திட்டவே ற்படைக்குரவனே வீண்செருக்கோட்டியே ரெளவப்ப்ெ கார்குழற்றெப்வதத் தையல்லக்குறமகட்க கவிஒத்கியந்தளியின்டைப்ாலமர் ந்த
உன்னேநானென்றுமுள்ளுருகிவந்த&னரி
உச் சரித்துனதன்பர்கிட்டத்தைநா பன்னுதமிழ்பாடிடு ஞ்சத்தியுந்துன்பங்கள் பல்வளத்தோடுசு சிவனப்பெருமையு நன்னயம்பேசிடுந்தவேமை யும்மன்னர் நள்ளி நண்பர்சேய்பண்யாதியேவர்க்குமன்: கன்னஸ்வின்மதன&னக்காய்ந் தசிவபாலுரிை கவிஜத்தியந்தனியின்வட்பாலமர்ந்த
பன்னிருபுயத்தனேபங்க பாசனனன்றுபகt பரமற்கரைத்திட்டபகவனேமஃ! LDFT என்னிருகண்மணியானகுமரவேளேமு ருது பினியமான் மருசுனேயிபமுதற்காரன வன்னாபிஇார்ந்துவெஞ்சூருரங்கிழியவே வாகுடன் செல்வமுங்கல்விகலைஞானமு கன்னிகர்புயங்களுந்தந்தென்னேயாளுவா கவிஞத்தியத்தளியின்வடபாலமர்ந்த
பொன்னகர்க்கிறைமகன்சூர்ச்சிறைப்பட்டு பேரந்துமேயஞ்சலென்ற்பயமித்தவனு மன்குரிசில்நக்கீரனுற்றுப்பண்டக்கவன்வன் வல்லவொருதேவுநீஞானமொடுகல்வி

།
பிரமணியர்மேற் கம் ق
".
ப்பு
கட்பொறியில் வந்தந்நாட் மேற் - பங்கமிலா டந்திமுகன் - '',ليا
த்தவடிவேலபயமுஞ் ாடுசிஃதண்டுமழுபங்கயம் வலமிடந்தேவிமாரும் நவாய்வந்தவடியாரவர்க்கு ட்டியருளும்பர்கோனே புண்டுவாட்டமுறலறிகிலாயோ நளணிகண்ணுதற்கிணியடைந்தா குளுகந்தசாமிக்கடவுளே. * (IJ
லயெனக்சுருதிநாளும் hறுெதோநெஞ்சினிற்கொண்டவெல்லாம் ர்ந்திடும்பரிசுபெற்ற நுவனேபத்தர்கட்குற்றவினேயை வேதணுக்கன்று இத்த ாருடன்ஃனவிமலர்க்குரைத்தமுதல்வா ன்னியை மணந்ததல்லவா ருளுகந்தசாமிக்கடவுளே. 2.
துன்ன்ரியவாறெழுத்தை -வழின்னடித்தொண்டுசெயவும்
ரவிாதவின்டத்தையும் ம்பகைவர்னிந்தடிபணிந்து பசிகரப்பேறுமிதய ம்ேதயந்கிடும்பவுழ்கதானும்
காசியிைலெற்சுருளுவாய் ருளுகந்தாமிக்கடவுளே. 3.
ரொணுப்பிரணவத்தைப் துபாஸ்னேகார்த்திகேயா வீசற்குகந்தம்ைந்தா ாற்கிளேயாகுறிஞ்சிவேந்தா வடிவேலேவாங்குமுதல்வா மும்வளர்போகமாயுளுஞ்சீர்க் ப்கருணுகரத்தெய்வமாய்க் ருளுகந்தசாமிக்கடவுளே, برای
வெம்பொருமலைக்கேட்டிரங்கிப்
நீபோதியிற்குகையகத்து சிறையைநீக்கியாண்ட் கல்யவ்வைக்ககத்தியற்குச்

Page 30
சொன்னதேசிகனுநீவள்ளியைத்தினேவனg சூருடல்கிழித்திட்டவூெற்றிவேற்பெரு கன்னிய்ைமணந்தமரரிடர்தீர்த்தகுமரனே கவிஞத்தியந்தளியின் வடபாலமர்த்த:
செந்திவேன்முருகா திருப்பரங்குன்றனே இg சிற்பரக்குழிகனேதிருவாவினன்குடிச்சி வந்தவடியார்க்சுருள் வழங்கு காங்கேயனோக வானவர்கடொழநின்றன:ன்மையில்:ை
கந்தமலர்தணிகைமலேசார்தெய்வ்யாண்டு,
கணபதிக்கிளேயலாகுன்றுதோழுடவிர்
கந்துகம்பூட்டுதேர்ச்சேவலங்கொடியனேக
Eger
கவிஞரத்தியத்தனியின் வடபாலமர்ந்த
எந்தநாளுன்னருட்சிந்துவின்மூழ்குவேனே மேகுநாளுள்ளதோவுன்னடிப்போதுந சந்ததமிடர்க்கடற்பட்டுநான்ஃயவு சூசண் தற்காத்திடற்குணக்கன்புசற்றில்ஃபே பந்தமதரிந்திடும்டகவனியல்ஃயோபராபர பண்ணவர்க்கருளுதவுமறமுகத்தன்ை சுந்தவகையைந்தினுங்கட்டுண்டுமாயாதுக கவிஒத்தியந்தளியின் வடபாலமர்ந்த
தாயிலாக்கன்றதைப்போனிலகுலைந்து:ாந் தாவிப்படர்ந்திடக்கொழுகொம்பிலா தீயிவிற்பட்டதோர்மெழுகுபோவென்றும் திகைத்துநின்றிடவுமுன்னருள்தைக்க நாயினுங்கிடையஞய்நானிலத்திலேயவோ நாகருக்குற்றவெவ்விடரினப்போக்கு காயமாருயிரினுக்குயிராகிநின்றுமே கன்மீ கவிஞத்தியத்தவியின் வடபாலமர்ந்த
தந்தைதாய்குருதெய்வமுன்ை பன்றியிந்தச் தருதிநிதனுகீரன்புவனபோசுங்களேச் வந்திடும்பாசமநீக்கிடுங்கருனேயின்பான வரவோடுபோக்குறும்மியல்பவல்லார் கிந்தையதழுங்கிநின்றிங்ஙனமரற்றிடச்சி சிவசுதாவெளியனேன்செய்பவப்பின சுந்திமாகதவிவாய்வாய்க்காற்புளியடிக்கர் கவிகுத்தியத்தளியின் வடபால் பார்த்த
சரவணதடாகத்தமர்த்தாறுகார்த்திரி சுத் தனித்தவடிவேற்துணிசமாதியாம்பண் பொருதவனேவாட்டியுன்பாதமலர்சூட்டி ங்கழற்றொய்வதக்களிறினேமனந்த
திரு சுந்தரப்ராட்டியாம்.வள்ளியை
சீர்க்குலம்வாழ்ந்திடச்செய்ததுமுன! கரியமால்பிரமனுந்தேடொணுச்சோதியா கவிஜத்தியந்தளியின் வடபாலமர்ந்த
முற்றி 剑

சோர்வுசெய்வேடனும்நீ மனிதேர்கையிலிவர்ந்துதெய்வக்
டையனேனிடர்தவிர்ப்பாய் ளூகந்தசாமிக்கடவுளே. 5}
வேரகத்திலம స్త్రీల్డ్
ன்மயானந்தவடிவே
ாளராகைெறிந்ததமரா கணுவள்ளியைத்திருடிநீக் காந்தாகுறிஞ்சிவேந்தா சுருண்பொட்மர்ந்தகுகனே ழஃயென்றலேசூட்டுவாப்
ளூகந்தசாமிக்கடவுளே. (6)
: ப்தபாவ ானென்றதான்புனேவனந்தோ டனுக்காளாகவே
ாசாமிநீயறியாததோ
ச்சோநிடிைனே! rவே பத்தர்கட்குற்றகுருவே ரூஃதைத்தெனையாளுவாய் குளுகந்தசாமிக்கடவனே. (7)
தனித்திடுந்தனியன் பாதுத் த்தனிக்கொடிநிசூர்த்திண்டுருைந்து மசிந்தை மிககுருதியந்தோ ஈட்டிலாய்சிறியனேற்குய்வுமுண்டோ நாயகாவெரேவிதித்தாய் மாஞாங்கர்கொள்ளறுமுகத்தோய் துணு"பாசமூட்டுங் , ஆளுகந்தசமிக்கடவுளே. (8)
சகத்துமிசைவேறுமுண்டோ சாருயிர்க்கன்மபேருய்
பரபாலவையுமந்தோ மின்னுமற்றுமோர் நிவேயவாமோ த்ததிற்குண்டுகொல்லோ ழயவேசீர்பரீதமீந்தருளுவாய்
பகக்தாருநேர்ந்த
ருளுகந்தசாமிக்கடவுளே, Y9)
தாய்முஃப்பால்ருந்தித்
டபிஃன்த்த ாங்கியச்சூரணுேடு பும்புனிதர்சிறைமீட்டுமன் ஜேர் தும்புன்சிவாய்ச்செத்திவந்து த்திருவதுவைசெய்துவேடர் க்கியற்றிருவருட்பேருமையன்ருே சங்கண்ணுதற்றந்தகுமரா தருளுகந்தசாமிக்கடவுளே. (IOJ
'Ñቧ፴! " ரு. கோ. கணபதிப்பின்ளே அவர்களால் 1913-ம் ஆண்டில் கோவில் முதல் மகா கும்பாபிசேகத்தின்போது பாடப்பெற்றது.

Page 31
சனீஸ்
ஆத்மாக்கள் நித்திய பேரின்படி பாச இன்பதுன்ப நிலைகளிலிருந்து ெ என்பதே சமயங்களில் போதிக்கப் சுத்தமடையும் வரை பிறவி எடுத்ே மாக்களுக்கு விக்கினங்களைத் தருவ மாபெரும் சக்தியே விக்கினேஸ்வர ஆத்மாக்களுக்கு இவ்வுலக இன்பது: மாவர். இவ்வுலக வாழ்வுக்கு, அப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்கு பிறவித்து தொழில்களேச் செய்யும் சக்தியே பெரும் அம்சங்களே விக்கினேஸ்வர அணின் அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகு இவ்வுலகும்மில்லேயாகும். பிறவிக்.ே மருந்தாக அமைபவரும் சனீஸ்வரே
சனீஸ்வரன் என்னும் கிரகம் பங்கு கூடியதுமாகும். சூரியனுக்கும் கோடி மைல்களாகும். சனீஸ்வரன்
ஆகின்றன.
சனீஸ்வரனின் தோற்றத்ை பொருள் பதிந்ததுமான புராணக் சூரியனின் வெப்பம் தாங்க முடிய தேவி, தனது சாயலே உருவாக்கிவிட் சூரியபகவான் சாயாதேவியை தனது உற்பவித்தவர் சனிபகவனே என்ப கறுப்பு வஸ்திரம் அணிபவர். வில்வா வாகனமாக கொண்டவர். இடப, து: மிக்க யோகத்தையும், மிதுன, கன்னி பிறந்தவர்களுக்கு சமயோகத்தையும் கினங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு கஸ்ட களுக்கு சுமாரான, பலனையும் கொ சாஸ்திரமாகும்.
சூரியபகவான் சனீஸ்வரனின் வரன் தன் பிதாவையே வலிய நேர குஸ்டரோகம் ஏற்பட்டதாகவும் அ பகவான் கோபங்கொண்டு தன்ை

27
L
0வரன்
தை அடைய வேண்டுமாயின் பந்த விடுபட்டு பரிசுத்தம் அடையவேண்டும் படும் உண்மை. ஜீவாத்மாக்கள் பரி தயாக வேண்டும். பிறப்பெடுத்த ஆத் தும், களைவதுமான தொழிலைப்புரியும் ன். விக்கினேஸ்வரன் பிறப்பெடுத்த ன்பங்களேத் தருபவரும் போக்குபவரு பால் நித்திய பேரின்ப வாழ்வைப் யரைத் தருவதும், களைவதுமாகிய சனீஸ்வரனுகும். ஈஸ்வரனது இரு னும், சனீஸ்வரனுமாகும். சனீஸ்வர ம், விக்கினேஸ்வரின் அருள் இல்லாற்கு க காரணமானவரும் பிறவிநோக்கு ண் ஆவர்.
75,0000 விட்டமும் பூமியிலும் 700 இதற்கும் உள்ள இடைத்தூரம் 886 சூரியனைச் சுற்றிவர 30 ஆண்டுகள்
தப் பற்றி மிகவும் சுவையுள்ளதும்,
கதைகள் பலவுண்டு. ஒரு சமயம் ாமல் அவர் பத்தினியாகிய சம்ஞா டு மறைந்திருந்ததாகவும் அவ்வமயம் பத்தினியெனக் கருதி சேர்ந்ததால் ர். சனீஸ்வரன் கருநிற முடையவர். டிவ ஆசனத்தில் அமர்பவர். காகத்தை லா இலக்கினங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு மதர குடும்பம் ஆகிய இலக்கினங்களில் , கடக சிங்க மேட விருச்சிக இலக் ங்களேயும் தனு மீன இலக்கினகாறச் டுப்பவர் சனீஸ்வரன் என்பது சோதிட
ஆதிக்கத்துக்குட்பட்டபோது, சனீஸ் "குடன் பார்க்கவே சூரியபகவானுக்கு iவேதனையைத் தாங்கமுடியாத சூரிய மந்தனைத் தூக்கி வெகுதூரம் எறிந்த

Page 32
28
தாகவும், அதன் காரணமாகவே சனி கதியில், சுற்றி வருவதாகவும், இச்
பகைமையுண்டாகியதாக புராணங்க களேயும், முனிவர்களேயும் அவதார விட்டதில்லை. ஆதலால் இவருடைய எவருமே இல்லை. இப்புராணக் கை பலவுண்டு. தத்துவக் கருத்துக்களே
பக்குவ நிலைக்கேற்ப அறிந்து கொள் பிறவியேற்படுகின்றது. பிறவியை அ களும் மருந்தாகின்றன. உலக ஈடுப விக்கினேஸ்வரன் போல் பிறப்பிற்: ஆயிசுக்கு மரணத்துக்கு காரகன் ச துஸ்டன், கெட்டவன், பாழ்பட்ட நறது என்று தவறுதலான கருத்துக் கற்ருேரும். பேசக் காண்கின்ருேம்.
வரனை வணங்கி இவ்வுலக செளபா: போல சனீஸ்வரனே வணங்கி பிறப் எளிதில் அடையலாம். இந்து வைன் நீங்குவதற்கு கோவிலில் எள்ளெண் கிழமை விரதம் அனுஷ்டித்து அவன் வினைக்கேற்ப பாக்கியங்களையும் கள் சாபாசங்களிலிருந்து விடுவித்து இறு பேற்றை நல்கும் சனீஸ்வரனை நாட் பெறுவோமாக.
、
e அவனே தானே யாகிய
ஏகணுகி இறைபணி நிற்க மலமாய்ை தன்ணுெடு 6

ரீஸ்வரனுக்கு முடம் ஏற்பட்டு மந்த சம்பவத்திஞலேயே இவ்விருவருக்கும் ள் கூறுகின்றன. சனீஸ்வரன் தேவர் புரூடர்களையும், அரசர்களையும் கூட
கோபத்துக்கு ஆளாகத் துணிந்தவர் தகளுக்கெல்லாம் உள் தத்துவங்கள்
ஒவ்வோர் ஆத்மாக்களும் அவரவர் ாளலாம். பிரமம் மாயையில் சிக்கியே றுப்பதற்கு உலக ஈடுபாடும் துன்பங் ாடு இன்பதுன்பங்களை விலக்குபவன் கு, பிறவித்துயரிற்கு பிரானணுக்கு னரீஸ்வரனே ஆவன். சனியென்ருல், சனியன் என்னேப்பிடித்து ஆட்டுகின் களால் சாதாரண மக்களன்றி கல்வி ஆணுல் உண்மையதுவல்ல. விக்கினேஸ் க்கியங்களே நாம் பெற்றுக்கொள்வது பற்ற பேரின்பமாகிய முத்திப் பேற்றை டினவ சமயத்தவர்கள் சனிதோஷம் னே எரித்து புரட்டாதி மாதம் சனிக் ரை அர்ச்சிக்கின்றனர். அவரவர் செய் ஸ்டங்களையும் கொடுத்து உலக இச் தியில் நித்திய இன்பமாகிய முத்திய ம் என்றென்றும் வணங்கி அவன் அருள்
சோ. சிவசக்தி
அந்நெறி
ல்வினே இன்றே.
- சிவஞானபோதம்

Page 33
ஊஞ்
மாமேவுசெல்வநிறைபுலோலிமேற்கார்வ பூமேவுசித்தியுறுமிலையற்புதங்களும்பொர் துரமேவுமேகவெண்கோட்டைங்கரத்தும் பாமேவுமூஞ்சலிசைசாடவன்ஞேன்பாதம்
சீரார்த்தநாதவிந்துதுரண்களாகத்திருவார் பேரார்ந்தசிவாகமங்களிழையதாகப் பீட ஏரார்ந்தமறையுளர்த்தம்பலகையாக எழி தேரார்ந்தவாத்தியடிக்கோயின்மேவுஞ்சி
தோடாருமலராத்திமாலேசூட்டுஞ் சோதி கோடார்ந்தகிம்புரிப்பூணினிதுமின்னக் கு பீடார்ந்தமனிலையம்புயத்தின்மின்னப் ! சேடார்ந்தவாத்தியடிக்கோயின்மேவுஞ்சி,
ஆய்ந்திடுபன்முனிவர்மறையோ தியாடவ வாய்ந்திடுபண்காந்தருவர்பாடியாடாைன பாய்ந்கிடுநீரருவிவிழிப்பத்தராடப் பன்னு சேர்ந்திடுபூவாத்தியடிக்கோயின்மேலஞ்சி
அணிவளர்வெண்மதிமுடியீராடிரூஞ்சல் ஆ பணிவளர்பொற்கச்சாரேயாடீரூஞ்சள் பர மணிவளர்செஞ்சடையாரேயாகரூஞ்சல்
திணிவளர்பூவாத்தியடிக்கோ யின்மேலஞ்
ஏர்பூத்தபொன்னுலசுத்தமரர் சுங்களேற்ற பேர்பூத்தகயமுகத்துக்கயவனுேடுபெரும்ே தார்பூத்தளாகமதிலெறிந்துவீட்டித் கான சீர்பூத்தவாத்தியடிக்கோயின்பேவுஞ் சித்
கொம்மைசெறிமுலேயுமையாண்மகிழ்ந்து வெம்மை செறியிராவணன்கொளிலிங் சுங் அம்மைசெறிமலாடியையன்பிற்போற்றும செம்மைமலராத்தியடிக்கோயின்மேவுஞ்சி
வாரணிந்தமலேயனேயமுலேயினுளாம் செல்: ஏரணிந்தவாடகப்பொனுத்திபூத் சுவிஃணய நேரணிந்தவன்பினர்கனிதமுமேத்தநிஃே சீரணிந்தவாத்தியடிக்கோயின்மேவுஞ்சித்
நித்தியரேநின்மலரேயாடிரூஞ்சல் நேற்றி சத்தியரேதற்பாரேயாடீரூஞ்சல் காரகம முத்தியரேமுன்னவரேயாடிருஞ்சல் மோ சித்தியபூவாத்தியடிக்கோயின்மேவுஞ்சித்

நசல்
ப்பு
எம்பதிவாய்க்காற்புளியeஇயென்ருேதும் விந்திலகுமாத்தியடித்தளியின்மேவுத் பிமுகச்சித்திவிநாயகரின்மீது மலரினேடரவிப்பணிகுவோம்ே.
*ந்திசத்தியொளிர்விட்டமாகப் ார்ந் தசதுர்மறையுங்கயிறதாக லார்ந்தவோங்காரபீடமேவித் க்திவினுயசுக்கடவுளாடீரூஞ்சல், f}
பெறுதிருமுடியின்மகுடமின்னக் ணமார்க்சுகிருநுதலிற்பட்டமின்னப் பெருமைசெறிதிருமார்பின்மதாணிமின்னச் த்திவிநாயகக்கடவுளாடீரூஞ்சல், (2)
நிகரமாாமார்துதிகூறியாட ரம்பைமுதன்மகளிர்சுடியாடப் சுறட்படைவீரர்பாங்கிலாடச் த்கிவிஜயகக்கடவுளாடீரூஞ்சல், (3)
ஜம்பரத்தோர்துதியடியிராடீரூஞ்சல் rவுமுயிர்க்கச்சாரேயாடீரூஞ்சல் மாவினர்ஈெஞ்சடையாரேயாடி ஒருஞ்சல் சித்திவிநாயகக்கடவுளாடீரூஞ்சல், (4)
மளித் தங்கவரையேவஸ்கொண்ட பார்செய்தொரு தனதும்ருப்பொடித்துத் வன்மூடிகமாவூர்தியாக்கிச் திவிநாயகக்கடவுளாடீரூஞ்சல் 5)
பெற்ற கம்பிமுகப்புத்திரரேயாடீரூஞ்சல் கொள்ளே திெயணுங்குத் இர ரேயாடீரூஞ் டியருக்குமித்கிராேயாடி ரூஞ்சல் த்திவிநாயகக்கடவுளாடீஆஞ்சல். (6)
பையையிருத்தியரு ள்வாமத்தாரே 'ன்மலர்கொடுத்திருத்தாமத்தாரே பறுகியவருளுமே மத்தாரே விெநாயகக்கடவுளாடீரூஞ்சல். (ፕ)
பிலோர்விழியாரேயாடிரூஞ்சல் மெழுத்தாரேயாடீரூஞ்சல் கமார்சரத்தாரேயாடீரூஞ்சல் விநாயகக்கடவுளாடீரூஞ்சல், (8)

Page 34
3C)
is
போதாந்தப்புண்ணியர்கள்போற்றவன் வேதாந்தமெனவுரைசெய்விட்டிலாரும் , நாதாந்தங்கடந்தொளிருஞ்ஞானரூபநா திோந்தவாத்தியடிக்கோயின்மேவுஞ் சித் பூமாதுவாழமுகில்பொழிந்துவாழப்புகள் நரமாதுவாழவாண்டியார்வாத ாற்துறை கோமாதுவாழ மெய்ச்செங்கோலும் வாழ சீமாதுவாழாத் ஒக்கோயின்மேவுஞ்சித்தி
எச்சர்
இராகம்- ராவேரி,
ஈர்பூத்திடுமாத்தியடித்திரு க்கோயி: கார்பூத்திடுகரிமுகத்துக்கதக்க g நீர்பூத்திடு நதியா ர்ரடைநீறணிந்தே ஏர்பூத்திடுமே தந்தவிரைவாவெச்
திருமேவியவாத்தியடித்ே ಗೌಪit #5॰ಳ உருமேவியலம்போதரவொருவெ குருமேவியகோட்டா ற்குருகுலவேர் ப்ேருமேருவிற்பொறித்தேயருள்பி
பாசம்பெறுங்கரத்தாய sண்பர்பாசந் வாசம்பெறுதாபிம்புனே வரகாள்ெ: நீசம்பெறநிலவிற்கொருநெடுஞ்: தேசம்பெறுசெவ்வேணிெ ikII قL-3ذ
அனிைசேனரந் துரனேமுழுதகி லந்! L :::FEF" ர்திருEெபூண்டிடுகலாப் மனிரோதிப்ேபுதுக்கோயிலின்வா துண்சோடிதொழுவர்க்சுருள் ஆ"
LI இராகம்-புன்னுகவ:
ஏரார்விநாயகனும்இறைவாட் எழிலாருமாத்தியடியூறைவா! ப்ேராரும.ாண்முகப்பெம்மாள் பேசரியவைந்துகாப்பிள்ஃாய அத்தம தின்மோதகங்கொள அரியினரிடர்தீர்த்தருளுங்கீர்தி த்தருளந்த்ன்னிலுறைபா:ே பார்ப்பதியான்பெற்றெடுத் தீ அங்குசந்தரித்தருள்கையரசே ஆத்தியடிகோயில்கொளும்ட சிங்கிரற்குமுன்மகனுந்தலேவா சகத்தவர்கள் சேவைசெயுஞ்சு
மங் இராகம்- அசாவேரி ஆத்தியடிவினுயகற்குமங்கள்
ஆண்முகவீசனுக்குமங்களம் நேத்திரமூன்றுடையற்ைகும்

ணுேர்பூவுளத்திலுறைசோதிபோதமார்ந்த விளங்குசுடரேமேற்றத்துவமதான யாரேயங்குசபாசத்தினூரே த்திவிநாயகக்கடவுளாடிருஞ்சல், (9)
வேதவாகமங்கள்பொவிந்துவாழ நமற்றையருநயத்துவாழச்
க்குனமேவுமறநெறிகுன்ருதுவாழச் விநாயகக்கடவுளாடி ரூஞ்சல், (10)
சீக்கை
தாளம்-ஆதி.
ல்கொண்டருளுங் ஆச்சரிக்கை நான்மகனே
தியே
வச்சரிக்கை தர்கள் சரிதம்
னேயெச்சரிக்கை
தெறுங்கருத்தாய் *சரிக்கை பரிட்டவனே
பயெச்சரிக்கை
தொபு:பான்ே வெச்சரிக்கை - - - "
5.
ராக்கு глiћ. ஆாளம்-சம்பை,
ராக்கு ப்பராக்கு iii. I Trif;#g;
Tafiu i Tig;
iy T. T. s."
தாபராக்கு
ண்பராக்கு
பாலாபுராக்கு
Tபராக்கு
ரண்ேபராக்கு
ாபராக்கு
Fாமீடராக்கு.
களம்
தானம்-ஆதி.
த்
剑
姬
ங்களம்

Page 35
நித்தியானந்தருக்குமங்களம் சீராரேரம்பணுக்குமங்களம் சித்திதருகணபதிக்குமங்களம் கூராரோர்கோட்டனுக்குமங்களப் குன்ருதநாதனுக்குமங்களம் நாதமுங்கடந்தவற்குமங்கனம் ஞானவடிவானவறகுமங்கனம பூதகனநாதனுக்குமங்களம் பூவாத்தித்தேவனுக்குமங்களம்.
இராகம் - நவறேஸ்.
ஆத்தியடிவிற்றிருக்கும்ஐங்கரத்து பூத்தூவிய டானியப்பூண்சயருனே எங்குமெங்கும்யான்நினக்சுவெதி பொங்குவெள்ளநீர்வாய்க்காற்புள் தந்திமுகத்தியவனேச்சாடுபொற்ன நொந்தவடியார் விண்யை நூறியழு அந்தகன்பாலென்னேவிடாத்ருளும் அந்தமுதவின்றிவளராஃண்முகநாத
நலங்
இராகம் - நவருேஸ்
போற்தினரைக்காப்பவனே புங்கல
வீற்றிருக்குமாத்தியடிவிநாயகனும்
தும்பிமுகவையாவேதுப்ப்சுடர்பெ
எம்பிழைகள் தீர்த்தருள்கவேரம்ப
- ஏசல் இராகம் - நவருேஸ்
தையலரையுங்கள் மையல்வாய்
தந்திமுகன்தொண்டனடிந பொம்யிலன்பரையாளும்புண்ய புன்மொழிக்காகாரடி ஆத்தியடிகோயிலுறையானேமு. அனேயவினிவாராரடி பார்த்துமருட்டாதேசரசம்புரிய
பணிந்துமென்வாயாதடி,
முறைய
இராகம்-சவுராட்டிரம், ஐம்முகரே நீர்பயந்த:ஆந்தியடிப்பி ஆவவல்த்தங்குமிங்குமாட்டுவதை
எத்தனைபேரன்பர்களுக்கிகபரவா என்னேநீக்காதபடிதிருவடிக்குப்பூர்
முற்றிற்று
முனீமத் மு

3
Д5з}}
அருள்
தாளம் - சம்பை
ġġir LRIT TT &urז g* ர்வருஞ்சர்வேசா ரியடியின்வாசா Jft୍
றக்கோம்பா 53.rift. T g1:Int c୍ வேர்ப்பாதா
T லாவி
தாளம் - ஆதி
பர்சூளாமணியே ம்பெம்பானோ ரப்பாவே மூர்த்தி.
தாளம் - நிசரம்
க்காதிவி ான் g ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔------ ༈ །
'ஜியக்கதுருககள்
காைன்பர்
ாதே ད། །
G
தாளம்-திசரம்.
ள்ஃபார்ன்ன்ஃன நக்கண்டிவிரோநீரே ழ்வீந்துவிட்டான்
சைசெய்யியம்புமுறையீடே.
甲
p. தம்பையாக்குருக்கள் அவர்களால்
இயற்றப்பட்டது.

Page 36
32
டே
வினை தீர்க்கு
எங்கும் நிறைந்தவர் இறைவன் பித்துள்ளார். எல்லாப் பொருளிலு கொண்டவர். உயிர்களைப் பிறவிப் ெ உயிர்கட்டு நித்திய வாழ்வு கொடுப் தோன்றி இரட்சிக்கின்றர். மூர்த்தி அருவுருவம் எனும் நிலை கொண்ட என்று பெயர்.
யானை முகம் கொண்டவர் பிரணவத்தின் முதல் எழுத்தைக் குறிக் நவம்- புதுமை, அனுபவிக்க அனுபவி உண்ர்த்துவது என்றும் காலத்தாள் புதுமையாகவே இருக்கும் என்றும் ெ பெருங் கடலேத் தாண்ட உதவும் வடிவத்தைப் பெற்றுள்ளார்.
விநாயகரின் திருவுருவம் பல த முக்கண்ணும், மாலேயும் சிவபிரான் இடப்பாகம் சக்தியையும், வலப்பாக ஐந்து கரங்களே உடையவர். இதனும் கரத்தில் காணப்படும் பாசம் படைத்த அங்குசம் அழித்தலேயும், துதிக்கை ம: குறிக்கிறது. எனவே தான் அருள் படைத்து வணங்குகிருர்கள். விநா மனிதஉடம்பு, தேவபாதங்கள் அவர் எல்லா உயிர்கட்கும் தலேவன் என்ட்
விநாயகப் பெருமானுக்கு பதிஞ. வல்லபை என்னும் சக்திகளுண்டு. பதற்காக முப்பத்துஇரண்டு திருவுரு
விநாயகப் பெருமானே வழிபட என்பது முதுமொழி. எந்தக் காரிய, கர் வணக்கத்துடன் அல்லது பிள்ளே தொன்று தொட்டு உண்டாகிய வழி வணக்க முதல் எழுத்தாகும். இவ் மாகவும் நீள்கோடாகவும் காணப்பு ஆரம்பிக்கும் காரியங்கள் யாவும் ஒ விநாயகர் விக்கினேஸ்வரர் எனப்ப அகற்றுபவர். எனப் பொருள்.

5ம் நாயகன்
ன். அணுவிற்குள் அணுவாக வியா ம் தங்கியுள்ளார். கருனே உள்ளம் பருங்கடலில் இருந்து ஈடேற்றுகிறர். பதற்காக வெவ்வேறு மூர்த்திகளாக களின் மேற்பட்ட அருவம், உருவம்
சிவத்தின் பெருநிலேக்கு விநாயகர்
விநாயகர், முகம் ஓம் என்னும் க்கிறது. பிரணம் என்ருல் ப்ர-விசேஷம் க்கப் புதுப் புது விசேஷ உண்மைகளே தேயாது, வாடாது எப்போதும் பாருள்படும். எனவே தான் பிறவிப் ஒம் என்னும் தாரக மந்திரத்தின்
தத்துவ நுட்பங்களே விளக்குகிறது. ாயும். அவரது நாபி பிரமனேயும் ம் சூரியனையும் குறிக்கிறது. விநாயகர் ஸ் ஜங்கரன் எனும் பெயர் பெறுகிருர், லேயும், ஒற்றைக்கொம்பு காத்தலேயும், றைத்தலேயும், மோதகம் அருளலேயும் வேண்டி நிற்பவர்கள் மோதகம் "யகரின் விலங்குருக் கொண்டதலே,
விலங்கு, மனிதன், தேவர் என்னும் பதை குறிக்கிறது.
று வகை மூர்த்தங்களுண்டு. சித்தி புத்தி அவர் அடியார்கட்டு அருள்-பாலி' }வங்களில் எழுந்தருளுகின்ருர்,
ட்டால் கைமேல் பலன் கிடைக்கும் த்தைத் தொடங்கும் முன்பும் விநாய ாயார் சுழி உ இட்டு ஆரம்பித்தல் ழக்கம். பிள்ளையார் சுழியே கடவுள் எழுத்தில் விந்து நாதங்களே வட்ட ாடுகிறது. விநாயகர் வணக்கத்துடன்
ரு இடையூறுமின்றி நிறைவேறுவதால் டுகிருர், விக்கினேஸ்வரர் - இடையூறு

Page 37
விநாயகர் ஞான அறிவானவர் ஏற்படுத்த விரும்பியே விநாயகரும் பினுர்கள். கனி ஞானத்தைக் குறி. யாது. இதனுல் தான் அக்கணியை திற்கு ஈடாக வேறென்றில்லை. என யைப் படைத்துத் தரவில்லை. அத் "பரை வலம் வந்து விநாயகர் பெற கல்வி, அறிவு ஞானம் என்பன கிக் விநாயகர் எனப்படுகிறர்.
விநாயகர் வழிபாட்டின்போது கும்பிடுவதும், காதுகளே இரு கை: தோப்புக்கரணம் போடுவதும் வழன் ஒரு சமயம் விநாயகர் இந்திரனுக் போது அகத்திய முனிவர் காவேரிை திருந்தார். எனவே விநாயகர் காகL கவிழ்த்துவிட்டார். கமண்டலத்தில் பாய்ந்தது. அதனுல் முனிவர் சின. காகம் சிறுவணுக மாறியது. அச் சி வன் பிள்ளையாராக மாறி முனிவர் யாரைக் குட்டச்சென்ற அதே கை டிக் கும்பிட்டார். அன்று முதல் வி மாயிற்று என்பது ஒரு கதை.
இன்னுென்று, தட்சயக்ஞத்தை திருமால் சக்ராயுதத்தை ஏவினர். மாலையிலிருந்த வெண்டலே (கபால தைத் திரும்பப் பெறும் பொருட்டு கூத்தாடினுர், அது கண்டு அனைவரு டஃலயும் சிரித்தது. அப்போது அத *விழுந்தது. அதனைச் சேனைத் தலைவ
மறைத்துக் கொண்டார். சேனைத் யகரை மகிழ்வித்து, அவரிடம் இரு லிடம் தந்தார். விநாயகரை மகிழ் கூத்து காலப்போக்கில் தோப்புக் *தோப்புக்கரணம் இடுதல் வழக்கம விநாயகர் வழிபாட்டை எவரு சாணத்தையோ, மஞ்சளையோ பிடி -பச்சிலேயையோ சாத்தி வழிபடலா சிவப்புப்பட்டு என்பன சிறந்தவை.

33
. உலகுக்கு ஞானத்தில் விருப்பத்தை வேலவரும் ஒரு மாங்கனியை விரும் க்கிறது. ஞானத்தைச் சிதைக்க ;'¢ፆሠ፵இறைவனுர் பாதியாக்கவில்லை. ஞானத் ாவே தான் இறைவனுர் புதிய கனி தகைய ஞானக்கனியை அம்மை அப் ப்ருர், விநாயகர் வழிபாட்டின் மூலம் டைக்கும். இதனுல் விநாயகர் ஞான
தலையில் இருகைகளாலும் குட்டிக் களாலும் மாறிப் பிடித்துக்கொண்டு மை. இதற்குப் புராணக்கதைகளுண்டு. த அருள் செய்ய விரும்பிஞர். அப் ய கமண்டலத்தில் அடைத்து வைத் மாக மாறி முனிவரது கமண்டலத்தைக் அடைத்து வைக்கப்பட்ட காவேரி ங்கொண்டு காகத்தைத் துரத்தினூர், றுவனை முனிவர் குட்டச்சென்ருர், சிறு முன் காட்சி கொடுத்தார். பிள்ஜ் களால் முனிவர் தமது தலையில் குட் பிநாயகரைக் குட்டிக்கும்பிடுவது வழக்க
அழிக்கச் சென்ற வீரபத்திரர் மீது
அதனை வீரபத்திரர் அணிந்திருந்த b) ஒன்று கவ்விக்கொண்டது. ஆயுதத் திருமாலின் சேனைத் தலைவர் விகடக் ம் சிரித்தார்கள். மாலையிலிருந்த வெண் ன் வாயிலிருந்த சக்ராயுதம் வெளியே ர் எடுப்பதற்கு முன் விநாயகர் எடுத்து தலைவர் மீண்டும் விகடக்கூத்தாடி விநா ந்து சக்ராயுதத்தை பெற்று திருமா விக்க சேனைத்தலைவர் ஆடிய விகடக் கரணமாகியது. விநாயகரை வணங்க "கிவிட்டது.
ம் எளிதாகச் செய்யலாம். மண்னேயோ, ந்து பிள்ளையாராக்கி அறுகம்புல்லையோ, ம். வழிபாட்டுக்குச் சிவப்புமலர்கள்,
மற்றும் இளநீர், பால், தேன், பருப்பு,

Page 38
IE.
கரும்பு, சர்க்கரை, வாழைப்பழம், ளுருண்டை, மோதகம் என்பன விந துளசி, நொச்சி, அறுகு, கரந்தை, அர்ச்சனேக்குரியன. விநாயகருக்குரிய தம், சதுர்த்தி விரதம், பிள்ளையார் பன அநுஷ்டிக்கப்படுகின்றன.
விநாயகரைத் தொடர்ந்து வழிட மன்முண்டாகும். மேனி நுடங்காது.
"அல்லல் போம் வல்வினேபோட தொல்லேபோம் போகாத் து குணமதிக மா மருனைக் கோ
கணபதியைக் கை தொழுதக்
リー 。 .ܠ ܐܓ ܢ
毫
字
து அழியா அவித்தை அழித்ெ
விழியா லெரிக்கும் விமலன் நெஞ்சே நினேந்துருக நீங்கா
கஞ்சமலர்த் தாளே கதி.
- T.
1 " .7 ܕ -- - । To: 1. " " " ili

பலாப்பழம், கடலே, அவல், எள் ாயகருக்கு நிவேதிக்கப்படக்கூடியவை. மாதுளை, கொன்றை போன்றவை விரதங்களாக வெள்ளிக்கிழமை விர நோன்பு, சங்கடஹர சதுர்த்தி என்
பட்டு வந்தால் வாக்குண்டாகும். நல்ல வெவ்வினை அகலும், அல்லல் தீரும்.
ம் அன்னை வயிற்றிற் பிறந்த
பரம் போம் - நல்ல
புரத்துள் வீற்றிருக்குங்
5f5"Tafiy* ''
இ. கிருஷ்ணதாஸ்
. ¬
།
ாழிய ஞான - மொழியதனே -
TE ".. · க் குருபரன்றன் -
-
, ili. : = 121#;ماہ
- '' -

Page 39
ଔଷ୍ଟ୍
திருச்சி
விநாயக ஐந்து கரத்தனே யானே மு இந்தின் இளம்பிறை போலு நந்தி மகன்றனே ஞானக் புந்தியில் வைத்தடி போற்று
தோற்றுவாய்:-
விநாயகர் (வி+நாயர்) என்ருல் தன. பொருள். இவர் திருமேனி ஞானமயமான வர்களுக்கு நாளும் அருளே வாசி வழங்குப் லும் கலந்து நிற்பவர்.
தோற்றம்:-
விநாயகர் தோற்றத்தை விரித்து வின் பில முக்கியமான இரு வகைகளே மட்டு
1. பரமேஸ்வரனும் பார்வதி தேவிய கள் எழுதியிருந்த மண்டபத்தைச் சேர்ந்த வத்தைக் கண்ணுற்றனர். சமப்படி பிரன அகரம் ஆண் யானேயாகவும் அம்மை எழு மாறின. இரண்டும் சேர்நதன ലേ கூடிய விநாயகர் தோன்றினூர்,
2. திருக்கயிலே நந்தவன்த்திலிருந்த பெற்றிருந்தது. அதை உமாதேவியர் உ மாக மாறிப்புணர்ந்தன. (ஆண் யாஃனயும் சக்தியுடன் கூடியது என்பதும், அகர உக மாயா காரியமாகிய நாதப் பிரணவம் ஆ உண்மையே தவிர வேறில்ஃல.)
விநாயகர் திரு அவதாரஞ் செய்தல்:-
இதஃனக் கந்தபுராணம், தட்சகாண்ட ElЛTIH.
"அக்கணத் தாயிடை : முக்கணன் வாயினுன் மு மைக்கருங் களிறெனும் செக்கர்வார் சடையனே இவ்வரலாற்றை யொட்டியே திருஞான -பாடலொன்றில் கூறியுள்ளார்.
திருச்சி பிடியது லுருவுமை கொ வடி கொடு தன தடி ே
கடி கன பதிவர அருள் வடிவினர் பயில்வணி வ:

35
பமயம் ற்றம்பலம்
வழிபாடு கத்தன லும் எயிற்றனே கொழுந்தினைப்
கின்றேன். - திருமூலர்
க்கு மேல் ஒரு தஃவர் இவ்லாதவர் என்று ாது இவர் பக்தி அன்புடன் வழிபடும் அடிய b வள்ளல். எங்கும் நிறைபவர். எப்பொருளி
ாக்கும் புண்ணியங்கள் பல வரலாறுகள் அளப் h பார்ப்போம்.
ாரும் ஒரு சமயம் திருக்கயிலேயில் மந்திரங் தனர். அங்கே எழுதப் பெற்றிருந்த பிரன் ரவம் பிரிந்து ஆண்டவன் எழுத்தாகிய ழத்தாகிய உசரம் பெண் யானேயாகவும் ால் காட்சியளித்தன. யானே முகத்துடன்
" காஞ்சிப்புராணம்
சித்திர மண்டபத்தில் ஒரு பிரணவம் எழுதப் ற்று நோக்கிஞர். பிரணவம் களிறும் பிடிபு * பெண் யானோபும் சுடின் என்பதும் சிவம் ரங்களாகிய சிவமும் சக்தியும் கூடிச் சுத்த யிற்று என்ற தத்துவத்தை விளக்க வந்த
டம், கயமுகன் உற்பத்திப் படலத்தில் கான
ஐந்கரத் தவனருள் ம்ெமத்தானுமாப்
ாாமுகத்தவன் மதிச் ர் சிறுவன் வந்தருளினுன்"
"சம்பந்த சுவாமிகளும் தாம் பாடிய தேவாரப்
ற்றம்பலம்
"ள மிகு கரியது
வழிபடும் அவரிடம்
சினன் மிகு கொடை
லமுறை இறையே.
* リ ー

Page 40
Յ5
தத்துவம்:-
விநாயகருக்கு யானே முகமும், மூன்று கரங்களும், பானே வயிறும் குறுகிய திரு பிரணவ வடிவினர் என்பதை விளக்கும். யும் செய்பவன் என்பதனேயும் மூன்று கs மான இரு காதுகள் ஆன்மாக்களே ம6 வெப்பத்தைபோக்கும் என்னும் உண்மை அண்டங்களும் உயிர்களும் தன்னுள் அட
மிகப் பழைமையான ருக்வேதத்தில் காயத்திரி வருவதால் விநாயக வழிபாடு
இத்தகைய விநாயகப் பெருமானே வ மன்னர், முனிவர், ரிஷகள் முதலியோர் முனிவர் அவர்கள் இயற்றியுள்ள பார்க்க
புதிய ஆலயங்களே எழுப்புவதைவிட தான் சிறந்தது என்று ஆகமங்கள் பேசுகி படிப் பிள்ளையார் கோவில் தர்மபரிபாலன் உடன் நின்று செயலாற்றிய மற்றும் ஆ சிரம உதவி அளித்து ஆவன செய்த அே மக்கள் அனேவருக்கும், ஆத்தியடி விநாய னம், அப்பெருமானே வேண்டுகின்றேன்.
வாழ்க
ஆத்தியடி
O மாதுர வெளியின் மனமொன்
போதக மாகும் உடம்பு

கண்களும் இரண்டு செவிகழும் ஐந்து வடிகளும் உண்டு. யான்முகப் பெருமான் ஐந்து கரங்கள் தானே ஐந்து தொழில்களே கேள் சோம சூரிய அக்கினிகளையும், விசால பந்த வாதனே தாக்காமல் காத்து யையும் நிலை நிறுத்தும். பெரிய வயிறு எல்லா ங்கியுள்ளன என்ற தத்துவத்தைக் குறிக்கும்.
நற்குணநந்தி ப்ரசோதயா த்" என்ற $ଇhotLiଛି மிகப் பழமையானதே.
ழிபட்டுப் பல தற்பேறுகளேப் பெற்றுப்ந்த வரலாறுகளே பூரீ கவின் கூடிக் கச்சியப்ப வ புராணத்திற் காணலாம்.
ப் பழுதுபட்ட ஆலயங்களேச் சீர் செய்வது கின்றன. இதையுணர்ந்து செயல்படும் ஆத்தி ன சபையினர் அனேவருக்கும், அவர்களுடன், ஜனவருக்கும், நிதி உதவி, பொருள் உதவி னவருக்கும் சுற்றம் சூழலில் உள்ள கிராம கப் பெருமான் திருவருள் பாலிக்கும் வண்
சிவப்பணிகள்
ச. சிவசுப்பிரமணியம்
சிவதொண்டன்
ாற வைத்தபின்
- ஒளவையார்

Page 41
விநாயகர் ஆலயழு
திருநெறி என்றும் பெருநெறி என்றும் சிவநெறி என்றும் போற்றப்பெறும் சைவ நெறிக்குத் திருக்கோவில் ஆணிவேர் போன் நறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலான இதை வன் ஆன்மாக்கள் பொருட்டுத் திருக்கோ வில்களில் எழுந்தருளியிருந்து அருள்செய் கின்ருர், நாம் மனதை ஒருமைப்படுத்தி, இறைவழிபாடு நிகழ்த்துவதற்குரிய சிறந்த இடமாகத் திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது.
முற்காலத்தில் ஆற்றங் கரைகளிலும் மரச்சோலேகளிலும் மரத்தின் அடியிலும் தெய்வ உருவங்களே அமைத்து, அதனேயே மக்கள் வழிபட்டனர். பின்னர் சிறு கட்ட டங்களே அமைத்து, அங்கு தெய்வங்களின் உருவச்சிஃலகளே வைத்து வழிபட்டனர். காலஞ் செல்லச்செல்ல தற்போதமைந்திருக் கும், ஆகம முறைப்படி எழுந்த கோவில்க ளேக்கட்டி வழிபட ஆரம்பித்தனர். இக் கோவில்கள் மனித உடலமைப்பிலேயே அமைந்திருப்பதனே நாம் அவதானிக்கலாம். ஆலயத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்புக்களும் ஒவ் வோர் உண்மையினே உணர்த்துகின்றது. ஆகவே "கோவில்" என்பது உடல்" என்னும் கோவிலின் புறச்சின்னமாகும். புறச்சின் னத்தை உடலிலுள்ள தத்துவங்களிற்கு ஒத் திருக்கும்படியே கட்டவேண்டுமென ஆகமங் கள் கூறுகின்றன். சுற்றிலும் மதிலெடுத்து, ஒருபுறம் பெரிய வாயிலமைத்து, அங்கு ஒரு பெரிய கோபுரம் அமைக்கின்றனர். அக் கோபுரத்தையே "துரலவிங்கம்" என்பர். நொஃவிலிருந்தே மக்கள் காணும்பொழு தெல்லாம் மக்களுக்குத் தெய்வநிஃனவு உண் டாகும் வகையில் இதனே அமைத்துள்ளனர். கோபுரத்தில், உலகிலுள்ள தாழ்ந்ததிலி ருந்து உயர்ந்தது வ  ைர புள் ள எல்லாட் பொருட்சளின் உருவங்களேயும் கானலாம். அக்காட்சி இப்பேரண்டத்தின் நினேவையே நமக்கு உண்டுபண்ணுகிறது. இக்கோபுரத் தின் வாயில்கள் ஒன்றன்மேல் ஒன் ரு சு ஒற்றை எண்ணிக்கையாகவே அமைந்திருச் கும். எத்தனே வாயில்கள் இருந்தாலும் தை மட்டத்திலுள்ள வாயில் வழியாகவே நாட

37
ம் கும்பாபிஷேகமும்
உட்செல்லமுடியும். இவ்வாறே நாம் கட வுளேநாடிச் செல்லும்பொழுதும் நம் மனம் ஒன்றே பயன்படுகிறது என்பர்.
ஈழத்திலே பிரசித்திபெற்ற பல ஆலயங் களில் பல அடிகள் உயரமான கோபுரங் களே நாம் கானக்கூடியதாக இருக்கிறது . ஆணுல் அனேத்து ஆலயங்களிலும் கோபுரங் சுளே நாம் காணமுடிவதில்லே, மேலே ப் புலோவியில் அமைந்திருக்கும் நமது ஆத்தி படி விநாயகர் ஆலயமும் தற்பொழுதுதான் படிப்படியாக வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது எனலாம். இவ் ஆலயத்தில் ஒர் அழகான கோபுரம் இல்லேயென்பது மக்களின் அடங் காத மனக்கவலே. எனினும் இவ் ஆலபத் தின் எந்தத் திக்கில் நின்று நோக்கினும், மூலஸ்தான தூபியின் முழுஅழகும் அனேவர் கண்களே மட்டுமன்றி, நெஞ்சத்தையும் கவர் கிறது என்ருல் மிகையாகாது. ஒ ர ன வு நிவர்த்திசெய்யும் வகையில் அழகுப் பொலி வுடன் உயர்ந்து விளங்குவதே இதற்குக் கார ணமாகும். ஆயினும் சிறிது சிறிதாகத் திருப் பணிகள் செய்யப்பட்டுவரும் ஆத்தி டி விநா யகர் ஆலயம் விரைவில் ஒர் அழகான கோபு ரத்துடன் அரு  ைம ய ர ன காட்சியைக் கொடுக்கும் என்பது எம்மவர்களின் அசை பாத நம்பிக்கை. கோபுரம் தவிர்ந்த ஆல யத்தின் உறுப்புகளான கர்ப்பக் கிருகம், அர்த்த மண்டபம், மகா மண்டபம், ஸ்நப மண்டபம், ஸ்தம்ப மண்டபம், நிருத்த மண் டபம் முதலிய விசே ட மண்டபங்களும் திருச்சுற்று யாகசாலே, நந்திபீடம், பலி பீடம், கொடிமரம் என்பனவும் முறைப்படி இங்கு அமையப்பெற்றுள்ளன. -
விநாயகர் ஆல்பங்களிற் ஃக ஒரு தனிச் சிறப்பு உண்டு. "விநாயகனே வினே தீர்ப் பவன் கணபதி பூசை கைம்மேற் பலன்" என்னும் பழமொழிகள் பற்றிய கருத்துக் கஃள நாமுணர்வோம். விநாயகரை வழிபட் டுத்தான் எல்லாக் காரியங்களேயும் பூசைக ஃாயு விழாக்களேயும் தொடங்குவது நம் வழக்கமாகும். நூல்கள் இயற்றப் படும்

Page 42
38
பொழுதும் விநாயக வனக்கத்துடனேயே ஆரம்பிக்கப்படும். எதைய7 வது எழுதத் தொடங்குமுன் பிள்ஃாயார் சுழியிட்டுக் கொள்வது வழக்கம். இவ்வெழுத்து ஒரு சுழியையும் கோட்டையும் கொண்டது. இவை ஓங்கார வடிவமாய் இறைவனேயும் அவனே வணங்கும் குறியையும் காட்டுவன: விநாயக வழிபாட்டிலேயே சிறந்த பகுதி, பக்தன் தன் தயிேல் இரு கைகளாலும் குட்டிக் கும்பிடுதலும் தன் கா துகளே ப் பிடித்துத் தோப்புக்கரணம் போடுவதுமா கும். செவிகளுக்கும் மூனேக்கும் இருபது நரம்புகளின் தொடர்பு உண்டென்பர். செவி வழியாகப் பெற்ற உபதேசம் மூ&ளயில் தங் குவதற்காக இந்த நரம்புகஃளப் பயன்படுத் தவே குட்டுதலும் தோப்புக்கரணமும் செய் யப்படுகிறது என்பர். தோர்பிகரணம் என் பதே நாளடைவில் "தோப்புக்கரணம்" என் வழங்கி வரலாயிற்று. இந்த வழிபாட்டு முறைகள் விநாயகருக்கு மட்டுமே உரித்தா
-T b'
இறைவன் திருக்கோயில்களிலுள்ள திரு மேனிகளில் எழுந்தருளுகின்ருர், அவர் திருமேனிகளில் எழுந்தருளுவது மந்திர சாந் நித்தியத்திஞலேயாம். திருமேனிகளில் சாந் நித்தியம் உண்டாகச் செய்வது கும்பாபி ஷேகம் எனப்படும். அபிஷேகங்கள் பilவ கைப்படும். அவற்றுள் சிறந்தது கும்பாபி ஷேகம். கும்பாபிஷேகமும் பலவகைப்படும். இவற்றுள் மகா கும்பாபிஷேகம் மிகச் சிறந் தது. இதனேப் பெருஞ்சாத்தி என்றும் வழங் துவர். 'பெருஞ்சாந்தி காணுதே போகியோ பூம்பாவாய்' என்று திருஞானசம்பந்த மூர்த்தி நாயனூர் அதன் அருமைபெரு:ை ஃாக் குறித்து அருளியுள்ளார். ஒருவர் தம் வாழ்நாளில் ஒரு கும்பாபிஷேகத்தையாவது கண்ணுரக் காணுதல்வேண்டும் என்பர்.
ஆணுல் முன்னுெரு காலத்திலே ஒரு பக்த அடியார் கும்பாபிஷேகத்தை மனத்தி லேயே நிகழ்த்தி, மனதால் கண்டுமகிழ்ந்து இறைவன் அருளேப் பெற்றிருக்கிறர். இவ் வடியார் வேறுயாருமல்லர் பூசலார் நாய ஒரே. திருநின்றவூரில் வாழ்ந்துவந்த சிவ பக்தரான இந்நாயனூர் சிவ னு க்கு ஒரு கோவில்கட்ட விரும்பினுர், ஆணுல் பிறுவிப

பில் சிக்கித் தவித்து, வலிமை இழந்த இவ ரால் ஒரு கோவிலேக்கட்டி வழிபடக்கூடிய வசதி இருக்கவில்லே. இதனுல் அவர் மிகவும் மனவருத்தம் அடைந்தாரே தவிர மனம் தளரவில்லே. "நான் என்னுடைய இறைவ ஆணுக்கு என் மனத்த்லேயே ஒரு ஆலயத்தைக் கட்டிவிடுவேன்' என்ற ஆழமான நம்பிக் கையுடன் கட்டட வேஃகளே ஆரம்பித்தார். அவருடைய மனதினிலே கோவிலின் பல மான அத் தி வார ம் அமைக்கப்பட்டது. கர்ப்பக்கிருகம், அர்த்த மண்டபம், 11:கா eeeTTS TTSTTT kLT TTT LLLL TS LLL0LLLLLT டபம் என்று ஒவ்வொரு மண்டபங்களும் எழுந்தன. தொடர்ந்து தூபி, ராஜகோபு ரம், திருக்குளம், திருத்தேர் அனேத்தும் அழகுடன் உருவாகின. மன ஆலயத்தின் கட்டடவேலேகள் நிறைவுபெற்றதும், மறு நாள் கும்பாபிஷேகம் நிகழ்த்த அவாப்டட் டார். ஆணுல் பூசலாரின் மனக்கோவில் தம்பாபிஷேகத்திற்கு இறைவன் எழுத்தருள வேண்டுமே!? இ த ஃன மனதிற்கொண்டு. "இறைவா! ான் புதுக்கோவிலில் நாளே கும்பாபிஷேகம் தாங்க ள் எழுந்தருள வேண்டும்" என்று இறைவனிடம் இறைஞ் சிஞர், இதேவேஃாயில் காஞ்சிபுரத்திலே காடவர்கோன் என்ற அரசன் ஏராளமான பொருட்களைச் செலவுசெய்து ஒரு கோவி ஆலக் கட்டிக்கொண்டிருந்த பின். ஏராளமான சிற்பிகள், தச்சர்கள், கொத்தர்கள் அங்கே இராப்பகலாக வேலேசெய்தனர். கோவில் வேலே பூர்த்தியடைந்ததும் பன்னர் கிாட வர்கோன் கும்பாபிஷேகத்திற்கு நாள் குறித் தான். அன்றி i சிவபெருமான். மன்னனின் கனவி:ே தோன்றி. 'அன்பனே! நீ குறித்த நாகா மாற்றிக்கோள்; திருநின்றவூரிலே பூசலார் கட்டிய கோவிலில் நாஃா கும்பா பிஷேகம் நிகழ இருக்கிறது; நான் அங்: போர்வேண்டும்" என்று கூறிமறைந்தார். இதனையறிந்த மன்னன் திடுக்குற்று விழித் தெழுந்தான். உடனேயே தனது பரிவாரங் களுடன் திருநின்றவூரிலிருக்கும் பூசலாரின் கோவிஐத்தேடிப் புறப்பட்டான். ஆஜல் அங்கு பூசலார் சுட்டிய கோவில் எதுவும் கண்ாரில் அகப்படாமல் போகவே, பூசலா ரிடம் சென்மூன். தான் கனவிலே அறிந்த செய்தியை எடுத்துரைத்து, 'தாங்கள் கட்

Page 43
கட்டிய கோவில் எங்கே இருக்கிறது?" என்று கேட்டான் அதைக்கேட்ட பூசலார் el L ii புல் 3 ரிக்க, தான் க்ட் டிய கோவில் தன் மனதில்தான் இருக்கி நது என்ற உண்மையை எடுத்துக் கூறிஞர். மறுநாள் பூசலாரின் மனக்கோவிலிலே கும் பாபிஷேகம் நிகழ, இறைவன் எழுந்தருளி, எல்லோருமே வியக்கும்வண்ணம் அருள்பா வித்தார். இவ்வாறு "கடவுளே கதி", என்ற முழுநம்பிக்கை படனும், நிறைந்த கடவுள் பக்தியுடனும் வாழும் அடியவர்களுக்கு ஆண் டவனின் கிருபை நிச்சயம் கிடைக்கும் என் பதில் ஐயமேதுமில்லே.
அபிஷேகங்களிலேயே மகிமைவாய்ந்த இக் கும்பாபிஷேகம் ஒரு புனித அபிஷேக மாகும். இறைவன் ஆன்மாக்களே உய்ய வைத்து ஆட்கொண்டருளுவதற்காக எழுந் தருளும் உருவத்திருமேனிகள் பல. அத்திரு வுருவங்கஃனயே சிற்பங்களாகவும் சிங்களா கவும் அழகுற வடித்து ஆலயங்களில் பூசிப் பர். சிலேகளேக் கருங்கல்லாலும் ஐம்பொன் ஞகிய உலோக வகைகளாலும் வடித்தல் வேண்டும் என்பது விதி. ஏனெனில் பாரிடை ஐந்தாய்ப் பரந்துள்ளவன் இறைவன் என் பர். நிலத்திலுள்ள சுல்லில் அதிக சக்தி யுண்டு. ஐம்பூதங்களின் இயல்புகளும் அதி லுண்டு, பூதங்கள்தோறும் பிபாவிந்துவிளங் கிப் போக்குவரத்தின்றியுள்ள இறைவனேக் கல்லில் வடிக்கக் கண்டனர், செம்புபோன்ற உலோகங்கள் மின்சக்தி வாய்ந்தவை, சக்தி யைத் தன்பால் இழுத்து மீண்டும் கொடுப் பதில் செம்பு சிறந்ததெனக்கண்டு, நம்மவர் உற்சவமூர்த்திகஃாச் செம்பினுற் செய்யக் ஆண்டனர்.

39.
இறைவன் ஓரியல்புள்ள ஆகாயமாகி, ஈரியல்புள்ள க ர புவி " தி: மூவியல்புள்ள ஆக்னியாகி; நான்கியல்புள்ள நீராதி: ஐந் தியல்புள்ள ாண்ணுகி என்றும் பிருதிவித் தன்மையில் விளங்குபவன். முதலில் அருவ மாசி, இன் அருவுருவமாகி, இறுதியில் உரு äîì!!TOJ T&T... - šifroT பெருந்தத்துவத்தை இக்கும் பாபிஷேகத்தால் அறியலாம். எங்கும் பரந் திருக்கும் இறைவனே, விக்கிரகத்தில் சாத் நித்தியம் பெறச்செய்து, வழிபாட்டினுல் அவரை அதனின்றும் வெளிப்படுத்தி, ன்மக்கு அருள்செய்ய வழிவகுப்பது கும்பாபிஷேகம். அது மந்திரம், கிரியை, பாவனே முதலிய வற்ருல் சிறப்புறச் செய்யப்பெறுவது.
பழைய திருக்கோயில்களில் மந்திரசாத் நித்தியம் நீங்காதிருத் திற் பொருட்டும், புதிய ஆலயங்களில் அத&ன ஃ-ண்டாக்குதற் பொருட்டும் பெருஞ்சாந்தி என்னும் கும் பாபிஷேகத்தைப் பெருந்தொகை செலவிட டுச் செய்துவருகிரு:ர்கள். பெருஞ்சாந்தி செய்தபின்பே திருக்கோவில்களில் நித்திய பூசைகள், நைமித்திய பூசைகள், விழாக்கள் செய்தற்குரியன என்று ஆகமங்கள் கூறுகின் அன. இங்ங்ணமே நித்தியபூசைகளிலுண்ட கும் குறைகுற்றங்களைப் போக்கப் பெருஞ் சாந்தியும் செய்யப்படுகிறது எனக்கருதுவர்.
"மண்ணினிற் பிறந்தார் பெறும் பயன் மதிசூடும் அண்ணலார் நல்விழாப் பொலிவு கண்டார்தல்" என்று குரான்சம்பந்தர் சுவா மிகன் அருளியுள்ளார். இத்தகைய பெறற் கரும் பெரும்பேறு எமக்குக் கிடைக்க ஆக் தியடி விநாயகனின் அருள் கிடைத்ததில் அஃனவரும் அவருக்குச் சிரந்தாழ்த்தி நன்றி கூறுவோம்.
செல்வி சந்திரா தியாகராஜா,
ஆத்தியடி, பகுத்தித்துறை,

Page 44
4O
ளேனர் கல்வி ே இளைஞ 画* கோவி
காஃலப் பிடித்தேன் கணிபதி நூலேப் பலபல வாக்ச் சமைத்
வேலேத் தவறு நிகழாது நள்ளி கோலே மனமெனும் நாட்டில்
பழம்பெருமை பேசுவது நன்றல்ல என் வரலாறு என்று வரும்போது பழையதைக் தேர்ச்சி சங்கத்தின் ஆதியை அறிந்தவர் 3 தத்தை யாருமே அறியாதிருக்க வேண்டு தற்போது நீறுபூத்த நெருப்பாக உள்ள ந இலக்கிய சங்கம் (Y B.L.A.) என்ற பெயரு இல்லத்தில் திரு. நா. வேலுப்பிள்ஃள அவர் அவர்கள் செயலாளராகவும், திரு. வே. இ மிக்கப்பட்டு அவர்கள்மூலம் சங்கமானது கமானது, 1913-ம் ஆண்டளவிலிருந்து வா பெயர்பெற்று இயங்கிவரலாயிற்று. 194 டத்தை நினைவுகூருவோமாயின், எமக்கு :
சபையும் உடன் நினேவுக்கு வருவார்கள்.
எமது சங்கத்தின் முக்கிய குறிக்கோ: விருத்தி, உடல்நல அபிவிருத்தி, சமூகசே, சமயக்கல்வி முக்கிய இடம்பெறுகிறது. அ இசை, நாடகம் ஆகிய முத்தமிழை வளர்
எமது சங்கம் அமைக்கப்பட்ட காலத் ஆத்தியடிப் பிள்ஃாயார் கோவிவில் விே தொண்டாற்றிவருகிறது. அவையாவன: சப்பறத் திருவிழா, நவராத்திரியின் இறுதி பாவையில் ஊர்மக்களேத் துயிலெழுப்பல்
சரியைத் தொண்டுகளும் செய்துவருகின்ற
சமயக்கல்வி பற்றி ஒன்றைப் பெருமை! சுவாமி விபுலானந்த அடிகனார் எங்கள் நடத்தி விநாயகர் அருள்பெற்று உய்ய 6 பெருமைபடக்கூடிய விடயங்கள் பல உன் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
s:

தர்ச்சிச் சங்கமும்
லும்
நின்பதங் கண்ணிலொற்றி ந்து நொடிப் பொழுதும்)
விண்கள் செய்துன் நிறுத்தல் குறியெனக்கே.
ாறு படித்தவர்கள் கூறுவார்கள். ஆணுல், கூறித்தான் ஆகவேண்டும். இளைஞர் கல்வி ாங்களிற் சிலரே. ஆனூல், சங்கத்தின் அந் மென எம்பெருமானே வேண்டுவோமாக. iம் சங்கம் 1910-ம் ஆண்டு இளஞ்சிறுவர் டன் திரு. க. வேலுப்பிள்ளே (சட்டம்பியார்) ர்கள் த&லவராகவும், திரு. சி. கனகசபை ராமசாமி அவர்கள் போஷகராகவும் நிய வழிநடத்தப்பட்டுவந்தது. பின்னர் இச்சங் விபர் இலக்கிய சங்கம் (YM.L.A.) எனப் 11-ம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட சங்கக் கட்டி திரு. நா. வேலுப்பிள்ளேயும், திரு. சி. கனக்
ர்கள் மூன்றுகும். அவையாவன: கல்வி அபி வை ஆகியனவாகும். கல்வி அபிவிருத்தியில் த்துடன் நூல்நிலையம் நடத்துதல், இயல்,
ர்த்தல் என்பனவும் ஆகும்.
தொட்டு விநாயகப் பெருமானின் அருளால் சட நிகழ்ச்சிகளில் சங்கம் பங்குகொண்டு கொடியேற்றத் திருவிழாவில் 8-ம் நாளான கிபில்வரும் விஜயதசமி. மார்கழி திருவெம் என்பனவாகும். இவற்றைத் தவிரச் சில
Tif.
புடன் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். 25-12-35இல் சங்கத்திற்கு வந்து தங்கி கதாப்பிரசங்கம் வழிகாட்டினுர், பொதுவாக எமது சங்கம் ண்டு. அதில் ஒன்றை உங்களுக்குக் கூறுவதில்

Page 45
25-12-40இல் இளைஞர்கள் சிறந்த ' -அதில் பலர் 2. ஸ் வாங் த ஃr க் ரெ எனும் நாடகம் இடம்பெற்றது. பின்பு கோளுக்கு இணங்கி யுத்த நிதிக்காக புத் மேடையேற்றப்பட்டது.
தற்போதும்கூட எம்பெருமானின் அ களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தங்களாலி னேஸ்வரனின் அருளேப்பெற முயற்சிக்கின் பூங்காவனம் அமைக்கும் ஆரம்ப முயற்சி பெற நாம் எல்லோரும் விநாயகப் பெரு
பாவ ஆன்மாக்களான நாம் எல்லோ ஆறுக்குச் சரியைத் தொண்டுசெய்து மோட் இருந்ததைவிட முன்னேறிப் பேரும் புக, சிரம் தாழ்த்தி அவனேத் துதிப்போமாக.
மக்கள் பணியே ம மலரடித் தொண்ெ எக்கணமும் நற்சேது ஏற்ற அருளேப் பெ.

41ھے
தம்ப நிகழ்ச்சி" ஒன்றை நடத்தினர்கள். ாள்ஃளகொண்ட "உடையார் மிடுக்கு" அந்நாடகம் அரசாங்க அதிபரின் வேண்டு தளத்திலும் விநாயகர் அருளால் இனிதே
குளால் இளைஞர்கள் ஆக்கபூர்வமான வேலை யன்ற சரியைத்தொண்டுகள் செய்து விக்கி றனர். அத்துடன் எம்பெருமானுக்கு ඝI) பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அம்முயற்சி வெற்றி மானிடம் பிரார்த்தனை செய்வோமர்க்,
ரும் தொடர்ந்து விக்கினேஸ்வரப் பெருமா சத்தைப்பெறவும், எம் சங்கமான்துமுன்பு மும் பெறவேண்டுமென இருகரம் கூப்பிச்
Tr. ---
கேஸ்வரன்
டன மனங்கொண்டு ܪܶ
வை செய .ܶܟ
றுவமே.
க. இராம்குமார்
இளேஞர் கல்வித் தேர்ச்சிச் சங்கமும்
கோவிலும். :
و عام
*,
El.

Page 46
سے142ھ
பி.
ஆத்தியடிப் பிள்ளையார்
நிகழ்ச்சி நிரலும்
H
நாயன்மார் குருபூசை மாதமும்
திருநாவுக்கரசர் சித்திரை - திருஞானசம்பந்தர் வைகாசி மாஜிக்கவாசகர் ஆணி சுந்தரர் E.
ITLOST உற்சவம்
பந்தல் கால் நாட்டல் வைகாசிகிராமசாந்தி கொடியேற்ற உற்சவம் விஷ். இரண்டாம் முன்ரும்
நான்காம் 坪 降 ஐந்தாம் ஆரும் : . . |- ஏழாம் , சப்பறத் திருவிழா தேர்த்திருவிழா தீர்த்தோற்சவம் போர்ை
நவராத்திரி விழா
ஆரம்ப பூசை பிரதமை
இரண்டாவது துவிதீயை மூன்ருவது திரிதியை
நான்காவது சதுர்鱼 தி
ஐந்தாவது பஞ்சமி ஆடுவது ஷஷ்டி" ஏழாவது மித்ரன்ஸ்ப், al-Tahrg/ மஹாஷ் சரஸ்வதி பூசை மஹாதவி விஜயதசமி விஜயதச

கோவில் வருடாந்த
. உபயகாரர்களும்
திதியும் உபயகாரர்
திங்கள் திரு. வே. ஜெயதேவன் திரு.ச. சண்முகநாதன் திரு. சே. வேல்முருகு திரு. சு. சிதம்பரப்பிள்ளே
திங்கள்
) திரு.சோ.ச.சோமசுந்தரம்.
திருமதி செல்லம்மா குடும்பம் திரு. க. ஜெயக்குமார் திருமதி இ. சிவபாதசுந்தரம் திரு. ச. சிவராமலிங்கம் திரு. ச. சோமசுந்தரம் திரு. சி. சதாசிவம் இளைஞர்கல்வி தேர்ச்சி சங்கம்திரு. கி. நடராஜா திரு. கா. இராமச்சந்திரன்
திரு. கா. தியாகராஜா திரு. வி. கனகரத்தினம் திரு. வே. பூgஸ்கந்தவேல் ஒரு. வே. ஜெய இந்திரன் திரு. சு. நடனசபாபதி திரு. இ. சந்திரசேகரம் திரு. சி. சிவராமலிங்கம் திரு. க. சண்முகநாதன் திருமதி இ. சிவபாதசுந்தரம் இ. சு தே. சங்கம்

Page 47
նը
ஸ்கந்த ஷஷ்டி விரத பூஜை - க ஸ்கந்த ஷஷ்டி ஆரம்பம் பிரதமை இரண்டாம் பூஜை
மூன்ரும் பூஜை
நான்காம் பூஜை
ஐந்தாம் பூஜை சூரன் போர் - ஸ்கந்த ஷுஷ்டி விரதம்
- பாற2ண பூஜை
மணவாளக்கோல விழா பிள்ளையார் கதையும் விசேட பூண்
பிள்ஃாயார் கதை -விெநாயக விரதாரம்
இரண்டாம் நாள் மூன்ரும் நாள் நான்காம் நான் ஐந்தாம் நாள்
ஆரும் நாள் ஏழாம் நாள் எட்டாம் நாள் ஒன்பதாம் நாள் பத்தாம் நாள்
பதினுேராம் நாள் பன்னிரண்டாம் நான் பதின்மூன்றும் நாள் பதின்நான்காம் நாள் "பதின்ஐந்தாம் நாள் இபதின்ஆமும் நாள் பதின்ஏழாம் நாள் பதின்எட்டாம் நாள் "பத்தொன்பதாம் நா
கஜமுகன் போர் விநாயக ஷண்டி ਉ கநதபுராண படிபபும பூஜையு s ம்ப பூஜை கார்த்திகைத் திங்கள் - ரே திருக்கலியானம் திரு.அவதாரப்படலம்
சரவனப் படலம் . ܢ ܡ ܡ திருவிளேயாடற் படலம்பி தாரகன்வதைப்படலம் குமாரபுரிப் படலம்
ال، بل وفاته = ی === திருச்செந்திற் படலம் " சுமார்க்கண்டேயர் படலம் . ಸಣ್ಣೀ:*-೧ · · ·
를

43
ார்த்திகைத் திங்கள்
திரு. மு. கு. ஆறுமுகம் திரு. சி. மு.கந்தசாமி
( திரு. சு. நடராசா
திரு.ச. மகேந்திரன் திரு. ச. முருகேசு
திரு. ச. குழந்தைவேல் திரு. கு. ஆ. குமாரசாமி திரு. ச. சபாப்திப்பிள்ளை திரு. வே. கந்தையா
ᎠᎦul ம் - கார்த்திகை அமரபக்க பிரதமை
ம் திரு. க. பாலச்சந்திரன்
திரு. ச. செல்லத்துரை திருமதி ஈ. சிவஞானசுந்தரம் திரு. சி. வ, இராசமாணிக்கம் திரு. சி. தியாகராசா திரு.ச.மகேந்திரன் திரு. சி. சந்திரகாந்தன் திரு. வே. ஜெயதேவன் திரு. சி. பிரகலாதன் திரு. க. முருகானந்தன் திரு. மு. சங்கரப்பின்ளே
音 திரு. ஆ. முருகேசு
திரு. ச. சிவராமலிங்கம் 뉴 திரு. ஆ. சேர்மசுந்தரம்"
திருமதி இ. சிவபாதசுந்தரம் திரு. சோ. ச. சோம்சுந்தரம் திரு. கு. சிவகுரு -1 திரு.ச. சண்முகநாதன்
ள் திரு.இ.சிதம்பரப்பிள்ளை
திரு. வே. மதிவாணன் திரு. க. சண்முகநாதன்
|-
i Lila i
ாகிணி நட்சத்திரம்
॥ L. திருமதி M. சிவஞானங்கந்தரம்
|- திரு. சி.வ. இராசமாணிக்கம்
திரு.சி, சரவணபவான்
"திரு.வே. பூரீகந்தவேல் - - திேரு. ஆ. முருகேசி 国
تھا __ = ۔ بنی= - கிரு:இவகுரு
திரு. பொ. செல்வநாயகம்
|- ನ್ಹಿಗ್ಗಿ! ::
தி T: ப்பிள்
* = 〔s山

Page 48
4ھ 4ھی
மகேந்திர காண்டம் சூரபத்மன் யுத்த படலம் பானுகோபன் படலம் சிங்கமுகாசுரன் வதைப்படலம் சூரபத்மன் வதைப்படலம் தெய்வானே திருமணம் கயமுக உற்பத்திப்படலம் வீரபத்திரன் படலம் பாகசங்காரம் அடிமுடிதேடு படலம் கந்த விரதம் வள்ளியம்மன்.கலியானம்
அன்னதானம் வைரவர் சாந்தி
திருவெம்பாவை ஆரம்பம் மார்கழி - ஷள் இரண்டாம் நாள் மூன்ரும் நாள் தான்காம் நாள்
ஆரும் நர்ள்
ஏழாம் நாள் எட்டாம் நாள்
ஐந்தாம் நாள் -
ஒன்பதாம் நாள் திருவாதிரை, ஆருத்திர தரிசனம் தைப்பொங்கல் விசேட பூசை தைப்பூசம்
சிவராத்திரி - மாசி - திரயோ
1-ம் யாமப் &ዴ።ች 2-ம் யாமப் பூை 3-ம் யாமப் பூன 4-ம் யாமப் Անն
விநாயக சதுர்த்தி - ஆவணி தீபாவளி -ஐப்பசி - சதுர்த் திருக்கார்த்திகை - கார்த்திகை - பூ
மணவாளக் கோலம் - கார்த்திகை
i) தேவாலய அபிடேகம் 品 ii) மணவாளக்கோல விழா

무
திரு.வே.சுப்பிரமணியம் திரு.க. வே.முத்துக்குமாரசாமி திரு. ச. சோமசுந்தரம் திருமதி வே. தாமோதரம் திரு. வே. பாலசுப்பிரமணியம் திருமதி இ. கிருஷ்ணபிள்ளே திரு. சு. குமாரசிங்கம் திரு. வ. வேலாயுதம் திரு. மு. சின்னத்தம்பி திரு.ச, நித்தியானந்தன் * திரு. இ. கணபதிப்பிள்ளே திருமதி பொ. திருநாவுக்கரசு பொது
பொது
நிரு.சே. வேல்முருகு திருமதி பொ. திருநாவுக்கரசு திரு. ச. சோமசுந்தரம் திரு. ப. நாராயணசாமி
திரு. ச. விவேகானந்தன் திரு. மு. ச. தியாகராஜா (8.M.}
திரு. சு. விநாயகம்பிள்ளே திரு. இ. சந்திரசேகரம் திருமதி பா. வேலுப்பிள்ளே திரு. இ. கணபதிப்பிள்ளே பொது
பொது
தசி- சதுர்த்தசிகளோடு கூடிய திதி
 ݂ܒ݂ ܐ ኻ፨}
ஜ ..
ஐ ?ჯუჯ
திரு. சே. வேல்முருகு திரு. ச. சண்முகநாதன் திரு. சு. சிவானந்தம் : திரு. க. சண்முகநாதன்
திரு. கு. சிவகடாச்சம் திரு. கு.கணநாதன் திரு. கு. சிவகடாச்சம்
- திங்கள் மீன விக்கினம் ரேவதி நட்சத்திரம்
ਕ தாலே
திரு. சி. மு. கந்தசாமி திரு. வே. கந்தையா

Page 49
செல்வ விநாயகன் எ
தொன்
வேழமுகத்தானே செல்வவிநாயகன்ே ஆத்தியூரான் போற்றும் பிரணவத்தின் வல்ல கட்டாடிச் சீமாவினிலே பேரொ
நல்ல திருவாத்தி மரந்தனையே தண்நியூ நம்மக்கள் தினம்கூடும் வாய்காற் புளிய அற்புதநாயகனே ஆத்தியடியானே நின்
LTL
வெற்றிக்கொரு வித்தகனே - மாசற்றே ஓங்காரச் சுடரொளியே - பாரோர் டே நித்தமும் நாங்கள் துன்பமதை வென், இதயமதைப் பக்குவமாய் ஆக்கிடா,
சித்திக்கொரு சுந்தரனே-பக்திக்கொரு சக்திக்கொரு பாலகனே - சார்ந்தோரு நித்தம் உன்மலரடி பணித்திடவே - த. சித்தமது சுடர்எழுப்ப நம்மோர்க்கு ந:
வேதத்தின் நிறைபொருளே - வேதநா நாதத்தின் உறைபொருளே - அன்றேர் அல்லும்பகலும் உனேநாம் மனதார இ: இதயமதில் அஃனயாத அகல்விளக்காய்
சாந்தமுறு சற்குணனே - தயவான மி ஏற்றமுறு எழிலரசே - மாண்புமிகு பர நின்புகழ்பாடி ஏத்திடுவோம் போற்றிடு எம்முள்ளோர் மாசதன் வேரோடு சுஃ அருள்கூட்டி அன்புடனே இனத்திடவா

ங்கள் ஆத்தியடியான்
சகயறு
உட்பொருளே : வியாய் உதித்தவனே - என்றென்றும்,
வாய் கண்டவனே படியே கோவிலாப் கொண்டவனே' பாதம் சரணம் சரணம் ஐயா
ஓர்க்குத் தத்துவனே பாற்றி நிற்கும் ஒப்பறியா ஒளிப்பிளம்பே விடவே - ஒர் மாசுமிலா -
(அற்புதநாயகனே)
த பட்டான புத்தொளியே க்கு முத்திதரும் வித்தான நாயகனே த்தம் இருளான ல்லவரம் தந்திடவா. (அற்புதநாயகனே) பகஃன வென்றவனே
ஆங்கார நாயகனே கொன்றவனே றைஞ்சிடவே - நம்மோர்தம் ஒளியில்லா
இருந்திடவா. (அற்புதவிநாயகனே)
த்திரனே "ம்பொருளே - சந்தகமும் வோம் - தயை கூர்ந்து Tந்திடவே - தண்நிலவாய் r (அற்புதநாயகனே)
எழுதியவர் சிவ பூரீ லோகசகாயன்

Page 50
465ھ
ஆத்தியடிப் பிள்ளையார் கே - 1982-1983 ம் ஆ6 ' = ' リー
தலைவர்:- திரு. ச.
உபதலைவர்:- திரு. இ. செயலாளர்:- திரு. ஆ. உபசெயலாளர்:- திரு. 5F. i
பொருளாளர்:- திரு.
உபபொருளாளர்:- திரு. முகாமையாளர்:- திரு. ஆழமுகாமையாளர்:- திரு.
செயற்குழு உறுப்பினர்:- திரு.
தி
9
திரு
திரு 1831 திரு.
Tri திரு. iii) il-LI
TrlJay LF 1
இ தன்னே யறிந்தருளே தாரக உன்னே யறிதற் குபாயம் .

ாவில் தருமபரிபாலன சபை
ண்டு நிர்வாக சபை
சிவராமலிங்கம் சந்திரசேகரம் குமாரசாமி சிவசுப்பிரமணியம்
சிவபாதசுந்தரம் வே. முத்துக்குமாரசாமி எண்முகநாதன் வேல்முருகு
வேல்முருகு வ, இராசமாணிக்கம் நாராயணசாமி . பூணூரீஸ்கந்தவேல்
இராமச்சந்திரன் சிதம்பரப்பிள்ளை
古,应 டராச T
(ா நிற்பதுவே
ராபரமே. - தாயுமான சுவாமிகள்

Page 51
குடமுழுக்கும் கி
எங்கும் நிறைந்த இறைவனுக்குத் =ளிலே எழுந்தருளச்செய்து, வழிபாடு செய் மரபாகும். இறைவனே ஆலயத்தில் எழுந் கிரியைகள் அனேத்தையும் சுருக்கி "கும்: கல்ாம். கும்பாபிஷேகம் குடமுழுக்கு, ( என்றெல்லாம் பல்பெயர் பெறும்.
கும்பாபிஷேகமாவது நான்கு வகை i) ஆவர்த்தம் ii) புனராவர்த்
ஆவர்த்தமாவது புதிதான இடங்: கோவில்கள் அமைத்தில், பிரதிட்டை செ
புனராவர்த்தமென்ருல் கர்ப்பக்கிரு -மற்றும் ஆலயத்தின் பகுதிகள் சேதம.ை வனே ஆங்கே எழுத்தருளச்செய்து பின்ன திருப்பணி வேஃலகளே முடித்துக் கர்ப்பக் அபிஷேகம் செய்வதாகும்.
|:) வர்த்தமென்: து r3'7, Ta' LirI T-9; இயங்கள் அற்றும்போயிருந்த ஆலயங்களே நிலேயில் கொணர்ந்து பிரதிட்டை பண்வி
அந்தரீதம் எனப்படுவது திருடர்கள் திருமேனியைத் தீண்டுதல் சீர்குலேத்தலா; -யப்படும் அபிஷேகம் ஆகும். நித்திய பூை வகைக் கும்பாபிஷேகத்திற்கு நாள், நட்ச
ஆலயங்களிலே இறைவனேக் கும்ப பது வழக்கம். எங்கு பூஜித்தாலும் ஈற் ஆவாகித்து ஆன்மாக்களுக்கு அணுக்கிரக திட்டை வைபவத்தின்போது செய்யப்படும் எல்லாம் விரிவாகக் கூறினுல் ஒரு நூல்வி முக்கிய கிரியைகஃாச் சுருக்கமாக நோக்
அவனருனா:ே அன்ைதாழ் வ3ாங்கி இந்த மகத்துவமான கும்பாபிஷேகத்தை பும் கிரியை (அணுக்ஐை) என்பதாகும்.
எள்ைைகயான் வேலேக்கும் பன்ம் புண்ணிய வசத்தினுள் கிடைத்த தனத்ை சொல்ற்ற்ைபும் யாகம் கட்டுவதற்கு 2பாக் ஆசாரிய தெட்சண்க்கு 2 பாகமும், மூர்த்தி வேதங்கள் ஒதுதற்கு பாகமும் தானு, பாகமும் சிற்பிட்சிசனங்களுக்கு பாக பிரித்துச் செலவு செய்தல் (திரவிய வியாப

۴.گ
ரியா விளக்கமும்
திருவுருவத் திருமேனி சுற்பித்து, ஆலயங்க துவருவது சைவ மக்களின் பண்டுதொட்டுள்ள தருளச் செய்கின்றபோது செய்யப்படுகின்ற ாபிஷ்ேகம்" என்ற சொல்லுக்குள் அடக்க தடமுழுக்கு நன்னீராட்டு விழா, பிரதிட்டை
ப்ேபடுத்தப்படும். அவையாவன:
நிதம் i) அணுவர்த்தம் iw) அந்தபீதம்
களிலே திருமேனி அமைத்தல், புதிதாகக் சய்தல், அபிஷேகம் செய்தலாவன அடங்கும்.
கம், பிரகாரம், அட்டபந்தனம், கோபுரம் த்திருப்பின், பாவாலயம் அமைத்து இறை சர் ஆலயத்தைப் புதுப்பித்து வர்ணம்திட்டி கிருகத்தில் இறைவனே எழுந்தருளச்செய்து
வழிபாடு அற்று இருந்ததும், நித்திய நைமித் சச் சீராக்கி முன்போல் ஆக்கித் திருத்தி நன் јага! ТајLi.
ள், சண்டாளர்கள் ஆலயத்துள் உட்புகுதல், ல் ஏற்படும் இழப்புக்களேச் சீர்செய்து செய் ஐ தொடரவேண்டிய காரணத்தால் இன் த்திரம் நுட்பமாகப் பார்க்கவேண்டியதில்&ல.
த்திலும், விம்பத்திலும், தம்பத்திலும் பூஜிப் நில் வழிபாடுசெய்த சக்தியை விம்பத்தில் ம் செய்யப் பிரார்த்திப்பதும் வழக்கம். பிர போது கிரியைகள் பலவகைப்படும். அவற்றை டிவில் அமைந்துவிடுமென்று அஞ்சி ஒருசில குவோம்,
அவனது அருள்பெற்றுக் குறித்த காலத்தில் நச்செய்ய உத்தரவு தரவேண்டுமெனச்செப்
மூலாதாரமாகையால் எாது கருத்திற்குப் தப் பூஜைசெய்துகிடைத்த திரவியங்கன் எல் கமும், அபிஷேக திரவியங்களுக்கு பாகமும், தியர்கட்கு 1 டாகமும் வடமொழி தென்மொழி திகட்கு பாகமும், பிராமண போஜனம் ! மும் பாகத் திரவியங்களுக்கு பாகமுமாகப் கம்) ஆகும். -

Page 52
E!ھ
கணங்களுக்கெல்லாம் தலேவன் தன் ளுக்கெல்லாம் விக்கினங்களைக் கொடுப்பவர் பப்போகும் கும்பாபிஷேகம் இனிதே நிறை ஹோமம் என்பன கணபதி பூஜையாகும்.
சகல உலகத்தின் சேமத்திற்கும், சத் களில், இடங்களில் உள்ள அசுரர், இராட் திசெய்து, அதிதேவதையான வைரவக்கட பாகும்.
கும்பாபிஷேகத்தால் உலக ஷேமம் ஆ டர்களினுல் வரும் துன்பம் நீங்கவும், சக: நீங்சவும் சூரியன் முதலான நவக்கிரகங்கன் நவக்கிரக மகம் எனப்படும்.
பின்பு இடத்தைச் சுத்திகரிப்பதற்கா அதிபதியான பிரமாவின் துனே கொண்டு நடைபெறும்
கிராமத்தின் நன்மையையும் சாத்தில் தித்து, யாகம் செய்வதற்காக மூஃாயிடும்ே பெறும். இது மிருத் சங்கிரகரணம் ஆகும்.
மேற்படி எடுத்தமண்ணில் உலகஷே வைத்துச் சந்திரனே வழிபாடுசெய்து ஆளேயி தான் எடுத்துக்கொண்ட கருமம் இ வாறும், உலக ஆசாபாசங்களின் நின்றும் இரட்சாபந்தனம் செய்வார் ஆச்சாரியார்.
பின்பு குடத்தைச் சுத்திகரித்து நூ முதலான புண்ணிய நதிகளில் இருந்தும், சடையாகவும் வஸ்திரத்தைத் தோலாகவு. மந்திரமாகவும் பூஜித்துச் செய்யப்படும் கி கலாம்யமான யாகசாலேயில் பரிவா யாகேஸ்வரி, ஞானவான் ஏந்தி யாகத்ை முதலியன செய்து யாகசாலேப் பூஜை நடை பின்பு சுபமுகூர்த்த நேரத்தில் கும்பப் பேரிவாத்தியம் ஒலிக்க, சங்குநாதம் முழ ஷ்ணமாக வந்து மூலஸ்தானத்தில் போத், நடைபெறும்.
அபிஷேகம் முடிந்து கதவைச் சாத் தீபம், கன்னிகை, சுமங்கவி, எஜமான், ! சிக்கும் தசதரிசனம் நடைபெறும்.
பின்பு தேவர்களின் பூஜைக்காகக் கதவு சாத்தப்பட்டிருக்கும். அதன்பின்பு குருவானவர் பெருமார்னின் விபூதிப்பிரசா, பிஷேகப் பலன்களே எஜமானுக்கு வழங்கு சுபம் உ

னே முதலில் வணங்கிப் புகாத கருமங்க
விநாயகப் பெருமான். ஆதலால் செய்" வேறவேண்டிச் செய்யும் அபிஷேகம், பூஜை
துருக்களின் அழிவிற்கும், புதிய கிராமங் சதர், பிசாச, பிரமராட்சதர்களேத் திருப் வுளைப் பூஜிக்கின்ற கிரியை கிராமசாந்தி
ண்டாகவும், மழைவனம் பெருகவும், துஷ் பிராணிகளினதும் நோய், பிணி, பீதி வணங்கிப் பூஜித்துச் செய்யும் ஹோமம்
கப் பாலாக்கினியால் தகித்துப் பூமியின் சுத்தம் செய்வதாகிய வாஸ்துசாந்தி
யையும் நினைந்து பூமிதேவியைப் பிரார்த் பொருட்டு மண் எடுத்தற் கிரியை நடை
பூத்திற்காக நவதானியங்கஃனப் பாலில் ஊற டும் அங்குரார்ப்பனக் கிரியை நடைபெறும். னிதே நிறைவேறவும் இடையூறு ஏற்படாதி
விலகி நிற்கவும் காப்புக் கட்டும் கிரிப்பிய
துே நாடி நரம்புகளாகவும், நீரைக் கங்கை தேங்காயைச் சிரசாகவும், கூர்ச்சத்தைச் ம் ஜெஞ்ஜோப வீதத்தைப் பஞ்சப் பிரம்ம ரியை கடஸ்தாபனம் ஆகும். ரமூர்த்திகன் சூழ இருக்க, யாகேஸ்வரன், தக் காக்கவும்செய்து, பூஜை, ஹோமம் -பெறும், b, வேத பாராயணம் திருமுறைகள் ஒத, நீங்க, பக்தர்கள் புடைசூழ வீதிப்பிரதட் து பிம்பத்திற்குச் செய்யும் கும்பாபிஷேகம்
தி பசு, நிறைகுடம், ஆசாரியர், கண்ணுடி, பக்தஜனம் முதலியோரைத் தனித்தனி திரி
குறிப்பிட்ட நாளிகைக்கு மூலஸ்தானத்துக் மகா அபிஷேகம், ஆராதனைகள் நடைபெற்று தங்களே வழங்கி ஆசீர்வாதஞ்செய்து கும்பா
ம் எஜமான பலப்பிராப்தி நடைபெறும். திண்டாகுக.
வ. வே. நவரத்தினக் குருக்கள்
ஆசிரியர், வேலாயுதம் ம. வித்தியாலயம்,
பருத்தித்துறை.

Page 53
திருக்குடமுழுக்குக் கி
களியானேக் கன்றைக் கணபதிை ஒளியாண்ப் பாரோர்க் குதவும் . கண்ணுவதும் கைத்தலங்கள் கூ! தண்ணுவதும் நல்லார் கடன்.
துந்துபி வருடம் சித்திரை மாதம்
13-ம் இக) (25-தீ-1982) திங்கள் ப
தைமாதம் 10-ம் திகதி (23-1-83) ஞாயிறு: ஆசார்ய: அணுக்ை ஹோமட 11-ம் திகதி (24-1-83) திங்கள் நவக்கிர
சாந்தி, தாபனம் பஞ்சாக் யந்திர தீபாரா; 12-ம் திகதி (25-1-83) செவ்வாய் ஆசார்ய எண்னே ரக்ஷாப திரவிய ஆகர்ஷ்ன் பூஜன்ம்
13-ம் திகதி (26-1-83) புதன்: Lf III) frr L frr:Trr ILS L வீதியுலா
Աճնձ": பாவனே, சஃன. சு ாத 14:ம் திகதி (27-1-83) தொடக்கம் மா
மண்டலா
மாசிமாதம் 3-ந் திகதி (15-3-83) செவ்வாய் அனுஞ்ை ஆசாரிய ஸ்தாபன் மாசிமாதம் 4ந் திகதி (16-2-83) புதன் கா புண்ணிய தீபாராத மகேஸ்வ

49
3ரியாகால நிகழ்ச்சிகள்
பச் செம்பொன்
- அரியானேக்
ப்புவதும் மற்றவன்தாள்
ாலஸ்தாபனம்
வரணம், வினுயகவழிபாடு, தேவ பிராம்மன ஞ தனழசை. சங்கடஹர மஹாகணபதி ம், கிராமசாந்தி, பிரவேசபவி. க மஹம், யந்திரபூசை, கோவாசம், வஸ்து மிருத்சங்கிரஹணம் ரக்ஷாபந்தனம், கடஸ் காலாகர்ஷணம், மஹாயாதாரம்பம், கினி பூசை, ஸ்தூபி ஸ்தாபனம், தீபஸ்தாபனம், பிம்பஸ்தாபனம், சிஸ்டபத்தனம், பாக தன்.
சந்தியானுஷ்டானம், யாகபூசை, ஹோமம் க்காப்பு சாத்தல், பூதசுந்தி ஆலயசத்தி, ந்தனம், பூர்வசந்திானம், யாகபூசை விசேட ஹோமம், மூலமந்திர, மாலாமந்திர ஈணமந்திர ஹோமம், ஸ்பர்சாகுதி ஆசார்ய
முதலியன
*ஐகுதி, விசேஷ பூசை, திருமறை திருமுறை ாம், ஆசீர்வாதம். யாதராதானம், கும்ப ", மகாகும்பாபிசேகம், தேவாதிகள் குப்த தசதர்சனம், மகா அபிஷேகம். ஆசார்பசம் ஆசீர்வாதம், விசேடபூசை, பஞ்சமூக அர்ச் வாமி வீதியுலா முதலியன. அன்னதானம், சி 3 (15-3-83) வரை 20 நாட்கள்
பிஷேகம்
மாலே 5 மணி
"ஞ. மிருத்சங்கிரகணம், அங்குரார்ப்பணம். ரசு:Tபத்தனம், கடஸ்தாபனம், சங்கு
ாம், அக்கினி விபஜனம், தீபாராதன்.
Il 7 Los பாசுவாசனம், பூதசுத்தி, யாகபூசை, ஹோமம், நனே, கும்பவிதியுலா, மகாசங்காபிஷேகம், ரீபூசை

Page 54
ܕܬ ܬܚܬ̇.
50
மகா கம்பாபிஷேகத்தில், பர் கும்பாபி ճւֆ தது
பிரதமகுரு கிரியா-f ତିମିଶି, Juri at . மகேஸ்வர (பிரதமகுரு ம்
வெழர் நr. யோகீஸ்ல
, சீ. குமாரராஜ
ந. உருத்திரமூர் , , ந. இராதாகிரு , , ச. சபேசக் குழு
கு. பரமேஸ்வ
: '
: ஜீவநாத
சர்வசாதகம் -பிரம்மறி வி.நா - பர் r (அதிபர் வேதபாராயணம்: -பிரம்மரீத ஆலய பிரதமகுரு: சதா, சிதம்ப பாதிடதவிக் குருக்கள் வேவே, நவரத் -Aך היו בד__u==דנדי, תווד=
சிற்பாசாரியார், திரு. கோ. :ே சமய சொற்பொழிவாளர்கள்: - ܪ¬715 ܩ (1) திரு.வை. கா. சிவப்பிரகாசம் "(ே2)செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி "(3) டாக்டர் முருகவேள் பாலசுந்தரப் ta.
- * கழ்ச்சிகள்: று நி ழ்ச்சி "" , "_ܗܢ[ '-
, தும்ப&ள சிவப்பிரகாச ம. வித்தி ஆட்ரு டி3 உபட்டிமன்றம், 2.ஆதாட பங்ாழ 3. நாடகம். (நெறியாளர்:தி ஆர்டி டி ஆட வில்லுப்பாட்டு (சின்னமின்
। மங்கள இசை:
---- - - ) மேளக்கச்சேரி: 1. சின்னராக
2. Ga. 3,
॥ ਤੂੰ। ਜੰਗ
॥
398

எகுகொள்ளும் குருமணிகள்:ஆ
"ஸ் முத்தாமணி
முகதாம8 T
* புவனேஸ்வரி அம்மன் ஆலயம் சுதுமலை) ரக்குருக்கள் புங்குடுதீவு." ாக்குருக்கள் குப்பிள்ான் క్స్ కోశా" rத்திக் குகுக்கள் இணுவில்.டபி நஷ்ணக் குருக்கள் நயின. இக் -ே5 தக்கள் பருத்தித்துறை.
TՀյ1IIl = - ாக குருக காவடி : , .
க் குருக்கள் வேலணை.
னசர் *ಿತ್ಲೆ: +1 ாரா யணசாஸ்திரிகள் காண்டாவில்,
ரப்பிள்ளைக் குருக்கள்.
ந்தினக்குருக்கள் (வேலாயுத வித்தியாலய
ஆசிரியர்)"
வலுப்பிள் ரே, தம்பசிட்டி, பருத்தித்துறை.
- - - - ) ---
க:ாநிதி ப. கோபாலகிருஷ்ணன்
பகy-பர்மத் ஞானப்பிரகாசதம்பிரான்
■■ ந:வாமிகள் (மெய்கண்டான் ஆதீனம்)
고 --- - யாலயம்,
கம்.(நெறியாளர் திருமதி பு: சேது நாயகர்) ரு.தோ.செபமாலே) ஜி குழுவினர்)
TE ལྷག་
- - FI : Frr கோஷ்டி" - - 출 சத்தியமூர்த்தி குழுவினர்
----
8-3-1} க்சேண்முகநாதன்
(முகாமையாளர்) 5+tהדרדרופ
8-బి

Page 55
சகலரும் எல்லா நலமும் பெற்று
ஆத்தியடி பிள்ளைப்
糞
三
பருத்தித்துறை ந புகைப்பட பி
ܘܬܐ. క్రైస్ కి ఇన్వె

-
List |
ார் அருள்வாராக
கரில் புகழ்பெற்ற டிப்பாளர்கள்
ர்ஸ்ெரூடியோ" துறைமுக வீதி, பருத்தித்துறை.

Page 56
ஆத்தியடிப் பிள்ளையார் அருள்ெ
புஹாரி ரெ

ற வேண்டுகின்ருேம்
. ܕ ܡ
"_ ;.¬ ¬ ܘܒ ܒ ܩ ܒ ܫ ܨܒ ܬ
S S S S
க்ஸ்ரைல்ஸ்
நவீன சந்தை, பருத்தித்துறை,

Page 57
பருத்தித்துறையில்
தொலைக்காட்சிப் பெட்டி
மின்னியக்க, கைக்கடிக
வானுெலிப் பெட்டிகள்
சைக்கிள்கள்
என்பவற்றை உத்தரவாதத்துடன்
コ
『葵
दुई
ராஜன்
பிரதான வீதி, பருத்தித்துறை.

GiT
ரங்கள்
பெற்றுக்கொள்ள சிறந்த இடம்
ா சைக்கிள் வேக்ஸ்
szRq s74l

Page 58
  

Page 59
Ki ரொபியலக் பெயின்ற் வகை
எஸ்லோன் வகைகள் மற்றும்
3 மின்சார உபகரணங்கள்
{{ இரும்பு சாமான்கள்
நிதானவிலேயில் (
ராஜன் எலக்றிக்கல்ஸ்
h
பஸ்நிலையம்,
**
நிர்மலாவின்
நயம் : நாணய
காலத்தால் அழியாத கவர்
பருத்திந 点 Ffiji) ஒர் முன்:
-
நிர்மலா நன
210 பிரதான வீதி,"

ள்
பெற்றுக்கொள்ள
ராஜன் ஹாட்வெயர்ஸ் பருத்தித்துறை,
நகை என்றல்
ம் 延 நம்பிக்கை
ச்சிமிகு தங்க நகைகளுக்கு
எனி தங்க ஸ்தாபனம்
}க மாளிகை
- வவுனியா,
- —

Page 60
உறுதியான எவர்சில்வர் பாத்திரங்
நினைவில் நீங்காத அன்பளிப்பு புெ
பருத்தித்துறையில் பெ
GFIN ந் தி 6 15, மக்கள் சந்தை,
ܒܚܕܒܫܒܐ .
பாடசாலே உபகரணங்கள்
காரியாலய எழுதுபொருட்க அழகு சாதனப் பொரு நிதான விலேயில் ( நயம் நாணய
- ஸ்தா
ՖI 6) f
உரிமையாளர்
மக்கள் சந்தை,

பகளுக்கும் ாருட்களுக்கும்
யர் பெற்ற ஸ்தாபனம்
ஸ்ரோர்ஸ்
- பருத்தித்துறை.
T
ட்கள் பெற்றுக்கொள்ள ம் நம்பிக்கையுள்ள
பனம்
TJ 36 II
க பிள்ளேயிஞர்
பருத்தித்துறை.

Page 61
தரம்மிகு ஜவுள
*மொடேண் ெ
உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்
அன்பளிப்புப் பொரு
“மொடேண் 1
பிரதான வீதி,
வீரகேசரி, மித்திரன் பத்திரிை
விற்பனை
" = ܨ1
|-
s 1 11 : 1 ܨܒܕܐ
: ,"-","- -
ܕ ܬܐܡ ܒܒ ܒ ܬܐ ܒܚܒܫ .

ரி வகைகளுக்கு ரெக்ஸ்ரைல்ஸ்’ Xகான நினைவில் நிற்கக்கூடிய ட்களுக்கு நாடுங்கள்
பருத்தித்துறை.
ககளுக்கு பருத்தித்துறையின்
முகவர்
மு. பொ. வீரவாகு வீரவாகு பில்டிங், பருத்தித்துறை.

Page 62
சகலரும் எல்லா நலமும் பெற்று
ஆத்தியடி பிள்ளே!
பலநோக்கு
ஆத்தியடி பிள்ளையாரின்
|-
... . 魯 Life エッ
17B, Jummah Mosque Lane, JAFFNA.
 

ப்பு
பார் அருள்வாராக
புலோலி த கூட்டுறவுச் சங்கம்
பருத்தித்துறை.
அருள் பெறுவோமாக
二侬罗円
1 ܦ ܨܕܗ ܐ

Page 63
சகலரும் எல்லா நலமும் பெற்றும் ஆத்தியடி பிள்ே
சிவா ஸ்
(சுச
பிரதான வீதி, றெடிமேட், இறக்கு
With the Best Compliments of
S. R. SEL Importers Wholesale and
Telephone: 296 ... ." 216, K. K. S. Road,

ாயார் அருள்வாராக
uரோர்ஸ்
ால்}
பருத்தித்துறை. மதியான ஜவுளிகள்.
IIII
Retail Textile Merchants
JAFFNA.

Page 64
குறைந்த விலையில்
கம நல சோ
(பருத்தித்துன
அம்பன்
விவசாயிகளே!
உங்களுக்குத்
இ உரவகைகள் இ காய்கறி விதைகள்
எம்மிடம்
0L) உழவு யந்திரமும் வாட
கிளே! வியாபாரிமூல
புலோலி மேற்கு
பருத்தித்துறை.
: 、。主
() பயிரை வளர்ப்போம்

நிறைந்த சேவை
வை நிலையம்
ற தொகுதி)
குடத்தனே
தேவையான
இ) கிருமிநாசினிகள் இ) மரக்கன்றுகள்
கிடைக்கும்
கைக்கு விடப்படுகின்றது. (0)
அம்பன் குடத்தனே,
潼、 1 7 : 1ܢ̈ܐ ܀
."ت" பயனைப் பெறுவோம் (9 =========="" ... t = "" ('

Page 65
  

Page 66
62
நன்றி
திருக்கோவில்களில் திருப்பணி செய்து ஜில் ஆப்பர் சுஃாமிகள் முதன்மைாஃ3
ஆத்தியடிப் பிள்ஃாபார் ஆலயத் திரு. சமயக்குரவர்களின் பணி:பத் தொடர்ந்து அவர்களானேவரையும் :ெணங்குகின்றுேம்.
ஆலய மகாகும்.ாபிஷேக திருப்பணி யார்கள் பல்கோணங்களிலிருந்தும் பனின்ெ முத்துக்குமாரசாமி, க. பாலச்சந்திரன், சு. நூபியினதும் பனிங்கு கற்கள் பதித்தல் பெருமானினதும் பைரவி பெருமாவினது கோபுர தூபிகளேயும் புனரமைப்பு வர்ண் தனியே தம் பொருள் செலவிலேயே செ அன்பர்கள்ாஃ!ர்.
திருவாளர்கள் இ. 7.5IITL ir jų išria:Tir G
சண்டேஸ்வர மூல விக்கிரகம் அதன் மின் பாறிய ஆசிரியர், சண்டேஸ்வர எழுந்த சி. தியாகராசா அவர்கள் விநாயக :ன்: பொழிந்து ஆத்தியடியான் அருள் பெற்ற
திருவாளர்கள் சே வேல்முருகு பிள்: பாலசுப்பிரமணியம், முருகப்பெருமானின் பைரவப் பெருமானின் மகாகும் பாபிஷேக அபிஷேகத்தையும், தனிப்பட்ட உபயமான் லருளேப் பெற்றனர். இவர்கள:னவருக்கும் விக்கின்ருேம்.
திருமதி ம. சிவகுருநாதன் குதிரை வா சு. நடராசா அவர்கள் மயில் வாகனத்தை கேடகங்களும் திருத்தியமைக்கப்பட்ட பி. இரு அறைகள் கொண்ட குரு வாசஸ்தா பொது உபகரிப்பியேயே செய்யப்பட்டன.
மின், வெளிச்சங்கள், மின்இணேப்பு தலேயும் திரு. சி. தியாகராசா, இளேஞர் : இம், சிரமதானமாகவும் செய்துள்ளனர்.
பாலஸ்தாபனம் முதல் மகாகும்பாபி பணி வே3லகளும் பொது உபயமாகச் சிறு யாரின் அடியார்கள், இவ்வூரில் பல பாக விருப்புடன் நிதி வழங்கியுள்ளார்கள் என் ருேம். இவர்களுள், சிங்கப்பூரிவிருக்கும் கானந்தன் அவர்கள் ஆர்வத்துடன் நிதி குறிப்பிடப் பாலதாகும். மகாகும்பாபிவுே

3.
நவிலல்
பேரின்பபேற்றைத் துய்த்த சமய குருவர் i yrff.
த்தொண்டிங் பங்கு கொண்டோர் அனேவரும் செய்யும் திருத்தொண்டர்களாகக் கருதி
வேலேகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டபோது பல அடி Fய்ய முன்வந்துள்ளனர். இருவானர்கள் க. வே. விக்கினேஸ்வரன், 4. சிவப்பிரகாசம் விநாயக
பணியையும்; கா. இராமச்சந்திரன் முருக ம் துTபிகளேயும் இ. சத்ரேசேகரம் மணிக் மை நீட்டல் போன்ற திருப்பணிகளேத் தனித் ய்து மு:ரத்து கணபதி சிடாச்சம் பெற்றி
தம்பர்சபை மண்டபத்தையும், ச. கனகசபை ாடபத்தையும், சு. சிதம்டாப்பிள்ளே இஃப் ருளி விக்கிரகத்தையும், க. குமாரசிங்கம், ைெயபு அமைத்திற்காய பொருளனேத்தும்
유.
அடியவர்களாக
எயாரின் மநாதும்பாபிஷேகத்தையும், வே. மகாகும்பாபிஷேகத்தையும், வி. வேல்முருகு த்தையும், டாக்டர். கா. தியாகராசா சங்கா நிறைவேற்ற நிதியுதவி விநாயகனின் நல் எமது உள்ளங்களிந்து நன்றியைத் தெரி
கனத்தையும், திருவாளர்கள் சி. மு. கந்தசாமி தயும், பொது உடாகரிப்டால் இதர வாகன வாகனசலேயாக இருந்த இடம் தற்போது 3மாகவும், புதிய இடத்தில் வாகன சலேயும்
வேஃவகள், புதிதாகவும், பழையன சீர்செய் ால்வித் தேர்ச்சி சங்க அங்கத்தினர், நிதியிட் இவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றி.
ஷகம் வரை அனேக வைபவங்களும், திருப் ப்பாக நடைபெற்றன. அதற்கென பிள்ளே ங்களிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும், மிக பதை மிக நன்றியறிதலுடன் அறியத்தருகின் சல்வர்களாகிய சோ. சரவணமுத்து. க. முரு சேகரித்து அனுப்பிவைத்தமை விசேடமாகக் க சங்காபிஷேக வைபவங்களுக்கு வேண்டிய

Page 67
திரவியங்கள் பொருட்கன் பெருமளவில் பக் முதியோர்வரை சரீர, பொருள், ஆலோசஃ வி. சு. நடராசா அவர்களின் சேவை அள விட்டு மகேஸ்வர பூசை அன்னதானம் சோமசுந்தரம் ஆவர்:ளும், அதைத் தொட STYL 'LT', தடைபெற பின்ளே யார் பக்தர்க: பொறுப்பேற்து நடாத்தி நல்லருள் பெற்று உள்ள தொண்டர்கள் பலர். இவர்கள்ைஃண் பிரார்த்திப்டோமாக,
திரு. கோ. :ேலுப்பிள்ஃா சிற்பாசிரியா திருத்த கட்டிட வேஃகளும் துரபிகளின் ட வீரர் ஆலய நிர்மானமும் செய்யப்பட்டுள் ஈரான் : னைங்கள் அழகாகத் நீட்டப்பட்ட நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்ளக் கடன்
?:
ஆப் முகாமையாளராகிய திரு . சன்முகநாத
பாலபிஷ்ே : கும்பாபிெே: பிங்
பணி:யம் இரது நிதைபெற வில்
பின் சார்பிலும், மற்றும் அடியார்கள் சா
துக் :ெர்கின்றுேம்.
கட்டிட நிர்: திருத்து வேஃகளுக் உதவி புரிந்த ருத்தித்துறை :வி அர கட்கும், பருத்தித்துறை ப. நேரீ.பீ. சங்க அவர்கட்கும் வர்த்தக பெரியார் திரு. சு. சார்பிலும் தரும் பரிபாலன சபையின் சா எம் உளங்கனிந்த நன்வியைத் தெரிவித்து
மகாகும்பாபிஷேக கிரியைகளேச் சிவாக தந்த பிரதம குரு கிரியாகாஸ் முத்தாமணி கும் அவரோடினேந்து செயலாற்றிய ஏஃன அனேவர்க்கும் எமது வணக்கத்தையும் தன்
உற்சவகாலங்களில் எமது வேண்டுகோ றிய, துர்க்காதுரந்தரி செல்வி தங்கம்மா . கழக இந்து நாகரீகத்துறைத் தஃவர் கலா சமய அறிவுரைகள் வழங்கிய மற்றும் பெ; பதற்கு தம்மை ஒறுத்து உதவி புரித்து உ1. எல்லோருடைய திருவடிக்கும் எம் வணக்க
சிவாச்சாரியார்களேயும் அவர்கள் குடு சுளுக்கு வேண்டிய வசதிகள் செய்து முன் பாராட்டுதலேயும் நன்றியுணர்வையும் தெரி
இம்மலர் வெரியிடுவதற்கு வேண்டிய, வற்றை வழங்கியோர்க்கும். ஆலய வரலாற் திருவாட்டிகள் பார்வதிதேவி, வேலுப்பின் கட்கும் ஏனேயோர்க்கும் எமது உளம் காரி
 
 
 
 

63
தர்களால் வழங்கப்பட்டன பாலர் தொடங்கி ன உதவிகள் புரிந்தனர். அவர்களுள் திரு. ப்பரியதாகும். மகாகும்பாபிஷேகத்தை முன்
அடியார்களுக்கு வழங்கலே திரு. சோ. 3. டர்ந்து இருபது நாட்கள் மண்டலாபிஷேகம் ள் பலர் தமது செலவில் தனித் தனியே 1ள்ளனர். இன்னும் இப்பாலும் அப்பாலும் "3ர்க்கும் விநாயகர் கடாச்சம் கிடைக்கப்
* தம்பசெட்டி அவர்கள் தஃமையில் புதிய புனரமைப்பும் திய நே3ர்சபை, சண்டேஸ் ஈன. திரு கோபால் பகுத்தித்துறுை துளுவி ன. இ:ர்கrனேவர்க்கும் எமது 1:10ார்ந்த III: L. F. Eiri: SFTiTři.
பு: திருப்பவிை ேேலகள் போன்ற ஒவ்வொரு பகிலும் யராது ஈடமைபாற்றிய ஆEபு ங் :ேகட்கு எங்கள் தரும் பசிபாசா சபை ர்பிலும் மனtார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்
கு :ேண்டிய பொருட்களேப் பெறுவதற்கு சாங்க அதிபர் வி. :ேலும் மயிலும் அவர்
பொது முகாமையாளர் திரு. க. சதாசிவம் வேலுப்பிள்ஃா அவர்கட்கும் முகாமையாளர் ர்பிலும் மற்றைய அடியார்கள் சார்பிலும் க்கொள்கின்றுேம்.
ஈம முறைப்படி மிக சிறப்பாக நடாத்தித் சிறுை ச. மகேஸ்வரக்குருக்கள் அவர்கட் ய சிவாச்சாரியர்கள் பிராமணுேத்தமர்கள் றியையும் தெரிவிக்கின்முேம்,
ட்கிணங்க சிறப்புச் சொற்பொழிவுகள் ஆற் அப்பாக்குட்டி அவர்கட்கும், யாழ் பல்கஃக் "நிதி ப. கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்கட்கும், ரியார்க்கும், ஆலயத்தின் பொலிஷ காண் கரித்து வருகின்ற தற்தவத் தொண்டர்கள் ம் என்றும் உரியதாகுக
ம்பத்தவர்களேயும் உபசரிப்பதிலும், அவர் fன்று உதவிய பண்பாளர்களுக்கும் எமது வித்துக் கொள்கின்ருேம்,
ஆசியுரை, கட்டுரை, வாழ்த்துரை முதலிய *றைத் திரட்டி வெளியிடுவதற்கு உதவிய, நீள, அன்னபூரணம் வேலுப்பிள்ஃா அன்ர் ந்த நன்றி உரித்தாகுக.

Page 68
E4
இலவசமாக புகைப்படங்களே எடுத்து கும் விளம்பர மார்க்கமாக பண உதவி ே மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொ
இம் மலரை மிகக்குறுகிய காலத்தில் "அபிராமி" அழுத்தக உரிமையாளருக்கும் மனப்பூர்வமான நன்றி. *
"மேலும் எமதநிவிற்கு எட்டாத 飒凸函夺5
பெறவேண்டிய அடியார்கள் பலர் அவர் வெல்க.
քլիճի
 

தவிய குகன் ஸ்ரூடியோ ஸ்தாபனத்தார்க்
சய்து வர்த்தகப் பெருமக்களுக்கும் எமது
ாள்ளுகின்ருேம், =
ல் சிறப்புற அச்சுருவேற்றித் தந்த யாழ்
அங்கு பணியாற்றும் அன்பர்களுக்கும் எமது
யில் திருத்தொண்டு புரிந்து, இங்கு இடம்
கள் வாழ்க அவர் தொண்டும் சேவையும்
சிக்கம்
母、 குமாரசாமி - செயலாளர் ச. சிவசுப்பிரமணியம் - உபசெயலாளர் ஆ சிவபாதசுந்தரம் - பொருளாளர் தம பரிபாலன சபை செயற்குழுவின் சார்பில் ஆத்தியடி - பருத்தித்துறை --

Page 69
l'ith the Best Complime
恋ご
GANESIARATNA
Building Contractors Transport Age Touris & Tr:
24, lnternational Buddist Centre Road, (I. B. C.) Welawatta, COLOMBO-6.
Asaveddy Nor A

ints of::
M K CO. LTD.
nts of Building Materials Suppliers lvels Agency
155, Sivapiragasam Road. Vannarponпаi, JAFFNA.
S 7658
h
AV EDDY.

Page 70