கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கொழும்பு இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி வரசித்தி விநாயகர் மகா கும்பாபிஷேக மலர் 2002

Page 1


Page 2


Page 3
கொஇராமநாதன் G
கொழு
 

। ॥
: மதி
חrנca &סטQחפט - 2T_|
அவர்கள் நாடி அரிக்,
|திடமே 2004
ம்பு - 04

Page 4


Page 5
கொழும்பு இராமநாதன் வரசித்திவிநாயகர் புன
மஜறா கும்பா
வெளி கொ / இராமநாதன் 8
LD6NÜri &
28.10
 

இந்து மகளிர் கல்லூரி
ராவர்த்தன பிரதிஷ்டா
(55gč5 JD5oř
TGF35 :
சிவகுருந ாதன் நிபர்
fusiasar:
இராஜதுரை .பிரபாகரன்
34 O
ரியீடு: இந்து மகளிர் கல்லூரி க்குழு

Page 6


Page 7
கணபதி
鄭 சுக்லாம் பரத
சசிவர்ணம் :
ப்ரசன்ன வத சர்வ விக்னே
வெண்மையான ஆடை நன்மையைக் கொடுப்பு சந்திரனுடைய நிறம் உ )நான்கு கைகளை உ6 ܩܝܒ
நல்ல சாந்தி உடைய எல்லா இடையூறுகள்ை விநாயகரைத் தியானி
 

துணை
நரம் விஷ்ணும் சதுர்ப்புஜம்
நனம் த்யாயேத் ராப சாந்தயே!
அணிந்தவரும்,
வரும்
உடையவரும்
டயவரும் முகத்தை உடையவரும் ாயும் நீக்குபவருமாகிய க்கிறேன்.
OQYAK
| 2 &

Page 8


Page 9
விநாயகர்
பிடியதன் உருவுமை வடிகொடு தனதடி வி கடி கணபதிவர அரு வடிவினர் பயில்வலி
திருவுங் கல்வியும் 4 கருணை பூக்கவும் த பருவமாய் நமதுள்ள பெருகு மாளத்துப் பி
ஐந்து கரத்தனை ய இந்தின் இளம்பிறை நந்தி மகன்றனை ஞ புந்தியில் வைத்தடி
 

D கொளமிகு கரியது பழிபடும் அவரிடர்
நளினன் மிகுகொடை வலமுறையிறையே
சீரும் தழைக்கவும் நீமையைக் காய்க்கவும் ாம் பழுக்கவும்
ள்ளையைப் பேணுவாம்.
ானை முகத்தனை போலும் எயிற்றினை ானக் கொழுந்தினை போற்றுகின்றேனே.

Page 10


Page 11


Page 12


Page 13
எம்பெருமான் அடியார்க பொருட்டு முப்பத்திரண்டு எடுத்தார் எனப்புராணங்க எனவே
அடியார்கள் நலன் கருத
அந்தத் திருவுருவங்களை மூலம் ஆக்கம் செய்த
திருமதி. தவேஸ்
(ஆசி () கொ இராமநாதன் இ KON () கொழுப்
 
 
 
 
 
 


Page 14


Page 15
7ー
,
级
N
د
A୫
Sa
t 濒
)
S.
V6
இராகம்: மோஹனம்
ஓம் விக்ன விநாயகனே சரண் ஓம் விக்ன விநாயகனே சரண் ஓம் விக்ன விநாயகனே சரண்
பால கணபதியே தனம் தரு பக்தி கணபதியே சரணம் ஐ உன்பதம் சரண் அடைந்தே ஓங்கார வடிவழகே சரணம்
வீர கணபதியே சக்தி கணப; கோஜ கணபதியே சரணம் ந நான் சரண் அடைந்தேன்
கொண்டே அருள் புரிவாய் -
சித்தி கணபதியே முத்திஷ்ட விக்ன கணபதியே சரணம் ஐ உன்பாதம் பணிந்து நின்றே இரட்சித் தருள் புரிவாய்
மூவழிக வாகனனே சரணம் ஐ
சுப்ர கணபதியே ஹேரம்ப ே வெற்றி கணபதியே வேதம் 2 பக்தியில் திளைத்தேன் பா6 போக்கிடுவாய் மூலப்பொருே
இதய கணபதியே மகா கண் நிருத்த கணபதியே சரணம் ஐ உனைத் தேடி நின்றேனே கு ஐங்கரநாயகனே சரணம் ஐ
ஊர்த்தவ கணபதியே ஜெரட் வரமருள் கணபதியே வருவா போற்றியே சரணடைந்தேன் நாவில் வந்திடுவாய், நாவின்
 

தாளம் :
лиb
ТLib
жиb
ம் கணபதியே
IIT, ன் காத்தே அருள்புரிவாய் gu JIT!
நியே
Tதா,
மூலப் பொருளே
கணபதியே
3u JIT ன்
ՉԱյT!
கணபதியே
gu JIT,
வம்
பதியே
gu IIT
றையைத் தீர்த்திடுவாய்
T.
சர கணபதியே ய் ஐயா
ஒளியே.

Page 16
பிரியட்சர கணபதியே சுப்ரப்பிரசா அந்த கணபதியே அருள் தருவாே انه؟
ஆனைமுகன் நீயே ஆறுதல் அளி ஜ நீயே வந்திடுவாய் சரணம் ஐயா.
ஏகனந்த கணபதியே திருஷ்டி கை உத்தண்ட கணபதியே உன்னை உன்பதம் சரணடைந்தேன் என்ை சக்தியின் புதல்வா
தினமோட்ச கணபதியே தம்பி கt ததிமுக கணபதியே துதிப்பேன் உ துதிக்கையே சரணம் ஐயா துன்ட ஏகனந்தனே சரணம் ஐயா.
திரிமுக கணபதியே சிம்ம கணபதி யோக கணபதியே உன்பதம் பணி உண்மையாய் வருவாய் அருளும் ஆனந்த கணபதியே!
தர்க்கா கணபதியே சங்கடஹர சங்கார கணபதியே யோகம் அரு யோதியைச் சரணடைந்தேன் நா நானே மகிழ்வேனே அருள் தருவ
உன்னருள் வணங்கிடவே முப்பதுடன் இரண்டுருவை உவந்தே கொண்டாய் நீயே உை மக்களின் நலனில் மகிழ்ந்தே அ
6
 

த கணபதியே யே ரித்திடுவாய்
ணபதியே த் துதித்தேன் னக் காத்திடுவாய்
ணபதியே டனையே
ம் தீர்த்திடுவாய்
தியே ரிந்தேன்,
தருவாய்
கணபதியே ளிடுவாய், தமாய் வருவாயே Іт(3u !!
ன்மை ருள்வாய் சர்வ கணபதியே!
Ü) గజ్జ

Page 17
NJ ஒளவையார் ஆ
6ůj5)Uč
சீதக் களபச் செந்தா மரைப்பூம் பாதச் சிலம்பு பலவிசை பாடப் பொன்னரை ஞாணும் பூந்துகி லாடையும் வன்ன மருங்கில் வளர்ந்தழ கெறிப்பப் பேழை வயிறும் பெரும்பாரக் கோடும் வேழ முகமும் விளங்கு சிந்துாரமும் ஐந்து கரமு மங்குச பாசமும் நெஞ்சிற் குடிகொண்ட நீல மேனியும் நான்ற வாயும் நாலிரு புயமும் மூன்று கண்ணும் மும்மதச் சுவடும் இரண்டு செவியு மிலங்குபொன் முடியுந் திரண்டமுப் புரிநூல் திகழொளி மார்பும் சொற்பதங் கடந்த துரியமெஞ் ஞான அற்புதன் நின்ற கற்பகக் களிறே முப்பழ நுகரு மூஷிக வாகன இப்பொழு தென்னை யாட்கொள வேண்டித் தாயா யெனக்குத் தானெழுந் தருளி மாயாப் பிறவி மயக்க மறுத்துத் திருந்திய முதலைந் தெழுத்துந் தெளிவாய்ப் பொருந்தவே வந்தெ னுளந்தனிற் புகுந்து குருவடி வாகிப் குவலயந் தன்னில் திருவடி வைத்துத் திறமிது பொருளென வாடா வகைதான் மகிழ்ந்தெனக் கருளிக் கோடா யுதத்தாற் கொடுவினை களைந்தே உவட்டா வுபதேசம் புகட்டியென் செவியில் தெவிட்டாத ஞானத் தெளிவையுங் காட்டி ஜம்புலன் றன்னை யடக்கு முபாயம் இன்புறு கருணை யினிதெனக் கருளிக் கருவிக ளொடுங்கும் கருத்தினை யறிவித் திருவினை தன்னை யறுத்திருள் கடிந்து தலமொரு நான்குந் தந்தெனக் கருளி மலமொரு மூன்றின் மயக்க மறுத்தே ஒன்பது வாயி லொருமந் திரத்தால் ஐம்புலக் கதவை யடைப்பதுங் காட்டி ஆறா தாரத் தங்குச நிலையும் பேறா நிறுத்திப் பேச்சுரை யறுத்தே
6. 26
 

ஆரின்
函
ளிச் செய் u/CVS அருளச சயத {ଷ୍ଟି Sö6).J6V) 1. N. "°") ES
浏M
s
இடைபிங் கலையி னெழுத்தறி வித்துக் கடையிற் சுழுமுனைக் கபாலமுங் காட்டி மூன்று மண்டலத்தின் முட்டிய தூணின் நான்றெழு பாம்பி னாவி லுணர்த்திக் குண்டலி யதனிற் கூடிய வசபை விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட வுரைத்து மூலா தாரத்தின் மூண்டெழு கனலைக் காலா லெழுப்புங் கருத்தறி வித்தே அமுத நிலையு மாதித்த னியக்கமுங் குமுத சகாயன் குணத்தையுங் கூறி இடைச்சக் கரத்தி னிரெட்டு நிலையும் உடற் சக்கரத்தி னுறுப்பையுங் காட்டி சண்முக தூலமுஞ் சதுர்முக சூகசமும் எண்மு மாக வினிதெனக் கருளிப் புரியட்ட காயம் புலப்பட வெனக்குத் தெரியெட்டு நிலையுந் தெரிசனத் படுத்திக் கருத்தினிற் கபால வாயில் காட்டி இருத்தி முத்தி யினிதெனக் கருளி என்னை யறிவித் தெனக்கருள் செய்து முன்னை வினையின் முதலைக் களைந்து வாக்கும் மனமு மில்லா மனோலயந் தேக்கியே யென்றன் சிந்தை தெளிவித்து இருள்வெளி யிரண்டுக் கொன்றிட மென்ன அருள்தரு மானந்தத் தழுத்தியென் செவியில் எல்லை யில்லா ஆனந்த மளித்து அல்லல் களைந்தே யருள் வழி காட்டிச் சத்த்த்தி னுள்ளே சதாசிவங் காட்டிச் சித்தத்தி னுள்ளே சிவலிங்கம் காட்டி அணுவிற் கணுவா யப்பாலுக் கப்பாலாய்க் கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளே காட்டி வேடமும் நிறும் விளங்க நிறுத்திக் கூடுமெய்த் தொண்டர் குழாத்துடன் கூட்டி அஞ்சக் கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை நெஞ்சக் கருத்தின் நினையறி வித்துத் தத்துவ நிலையைத் தந்தெனை யாண்ட வித்தக விநாயக விரைகழல் சரணே.
ÜM 瓷

Page 18
விநாயக
வளர்சிகை பராபரமாய் வயங்கு விநா
வாய்த்த சென்னி அளவுபடா வதிகசவுத் தரதேகம தே
அமர்ந்து காக்க விளரற நெற்றியை யென்றும் விளங்கி
புருவந் தம்மை தளர்வின்மகோதரர் காக்க
தடவிழிகள் பாலச்சந்திரனார் க. கவின்வளரும் அதரங்கஜமுகர் காக்
தாலங்கணைக் கரீடர் காக்க நவில்சி புகம் கிரிசைசு தர்காக்க
நனிவாக்கைவிநாயகர்தாங் கா அவிர்நகை துன்முகர்க் காக்க
அள்ளெழிற் செஞ்செவிபாசபாண காமரூப முகந்தனைக் குணேசர் நனி
களம்கணேசர் காக்க வாமமுறுமிரு தோளும் வயங்குகத் த
தாம்ம கிழ்ந்து காக்க ஏமமுறு மணிமலை விக்கின விநாயக
இதயத் தன்னை தோமகலுங் கணநாதர் காக்கப் பிருட்டத்தைப் பாவ நீக்கும் விக்கினகரன் காக்க
விளங்கி லிங்கம் வியாளபூடணர் தக்ககுய்யந் தன்னைவக் கிரதுண்ட
சக னத்தை யல்லல் உக்க கணபன் காக்க
ஊருவை மங்டகள மூர்த்தியுவந் தாழ்முழந்தாள் மகாபுத்தி காக்க
விருபதமேக தந்தர் காக்க வாழ்கரங்கிப் பிரப்பிரசாதனனர் காக் முன்கையைவணங்குவார் நோய் ஆழ்தரச் செய்யா சாபூகர் காக்க
விரல் பதுமவந்தர் காக்க கேழ்கிளரு நகங்கள் விநாயகர் காக் கிழக்கினிப் புத்தீசர் காக்க அக்னியிற் சித்தீசர் காக்க
புத்திரர்தென்திசை காக்க மிக்கநிருதி யிற்கணேசுரர் காக்க
விக்கினவர்த்தனர் மேற்கென்னு திக்கதனிற் காக்க
வாயுவிற் கசகன்னர் காக்க திக தக்கநிதிபன் காக்க
வடகிழக்கி லீசாந்தனரே காக்க ஏகந்தர் பகன்முழுதுங் காக்க
 
 
 
 

ர் கவசம்
யகர் காக்க
ார்கடற்தாம்
ய காசியர் காக்க
ரி காக்க
காக்க
பூர் வசர்
ன் காக்க
தாங் காக்க ர் காக்க
து காக்க
ந்
கழ் உதீசி
ܐܶܬܬܰZܝܵ

Page 19
விரவினுஞ்சந்தியிரண்டும் மாட்டும்
ஒகையின் விக்கின் விருது காக்க
இராக்கதர்பூத முறுவேதாள
மோகினி பேயிவையாதி யுதர்த்த
தால் வருந்துயரு
முடிவில்லாதவேகமுறு பிணிபலவ பாசாங்குசார் தாம்விரைந்து காக்க
மதிஞானம் தவம்தானய மனமொ வண்சாரீரமுற்றும்
பதிவான தனம்தானியங்கிரகம் ! யின்ட் பாதிக்
சதியாவுங் கலந்து சர்வாயுதர் க காமர் பவுத்திரர் முன்னான
விதியாருஞ் சுற்றமெலா மயூரேச விரும்பிக் காக்க
வென்ற சீவி தங்கபிலார்க் காக்க கரியாதியெல்லாம் விகடர் காக்க
என்றிவ்வாறிது தனைமுக் காலமு திடினும்பா லிடையூறென்றும்
ஒன்றுறா முனிவரவர்க்கா ளறிமின்கள் யாரொருவ
ரோதினாலு மன்றவாங்கவாதேக சிரதேகமாகி மன்னும்
(விநாயகர் கவி
 

றத்
ம் விலக்கு
ழி புகழ்குலம்
)னைவி மைந்தர்ப
ாக்க
ரெஞ்ஞான்றும்
2(3щрт
ம் பிணியறவச்
சம் முற்றிற்று)
盘

Page 20


Page 21
ar
? St யாழ்ப்பாணம் பிரம்
4 ܕܠ
k: ரிழன்னாள் விரிவுரையாளர், அரசினர் ஆசிரி
额 அதிதி விரிவுரைu 33
விநாயக
கொழும்பு நீ இராமநாதன் நீ விநாயாகப் பெருமான் ஆ
1. ஞானக்கணபதியின் மோனக் க ஞாலமதில் என்றென்றும் ஞானந்த னைஅருள்வான் கலை ஞானியரும் போற்றுவிநா வானளாவும் மாடஞ்சூழ் கொழுப வளரிராமநாதனிந்து மக் கானமெழு கலைகல்வி அருள் த கணபதிகல்லூரியிலே அ
2. ஒளவையவள் செந்தமிழில் அக ஆனந்தம் கொண்டவை திவ்வியஞ்சேர் பேரின்பம் அனுப துதிக்கையால் ஸ்வர்கே செவ்வடிவேல் முருகனவன் வள் சேர்வதுவை செய்திட6ே பவ்வியஞ்சேர் கொழும்புராம நா பயிலும்இந்துக் கல்லூாரி
3. கல்விகலை விருத்திக்குப் பக்தி காசினியில் ஆதாரம் எனு நல்விதஞ்சேர் உணர்வுநல்க இ நற்கல்லூ ரிக்கோயில் நு வல்லஅருள் ஆலயத்தைச் சபை வாரணைனை அமர்த்தி நல்லவணம் கும்பாபிஷேகம் செ நல்லிந்து மகளிர்கல் லு
6
d労
 

چجی ܓ= மழனி மா.த.ந.வீரமணி ஐயர் எம்.ஏ. }象 ক্ষ (அகில இலங்கை சமாதான Tổ#eursổi) c-^ ད་སྙི
N
ய பயிற்சிக் கலாசாலை, கோப்பாய் பலாலி 7
A. பாளர், இராமநாதன் நுண்கலைக்கழகம், M.
யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகம்
ர் துணை
இந்த மகளிர் கல்லூரியின் நலயக் கும்பாபிஷேக வாழ்த்து
ழல்
துதித்திடவே
த ருவான
யகப்பெ ருமான். ம்பு நகர் களிர்கல்லூரி தரவே அமர்ந்தான் நன்றே.
வல் பாட ன முத்திப் பேறாம்
விக்கத் லோகம் தூக்கி வைத்தான் ளிப் பெண்ணை வ ஆனை ஆனான் தன் மகளிர் Pக்கோ யில்கொண் டானே!
ஒன்றே ணும்பேருண்மை ந்து மகளிர் நுங்கு மர மத்து ஆங்கே யே குடமுழுக்கு Fய்தார் ரி வாழி!
பம்’
மஹாவித்துவான்
யாழ்ப்பாணம் பிரம்மழனி மா.த.ந.வீரமணி ஐயர் எம்.ஏ.
Ü)
瓷
N
ရှို့{
SS
V4
W.
N
ÍS)
S.

Page 22


Page 23


Page 24


Page 25
வரசித்தி விந்
பல்
வரசித்தி விநாயகனே வ வல்லவனாய் நானும் எை
அஇட ஏகநந்தனே ஹோரம்ப வி பாதார விந்தத்தினைப் ட
σU 6
ஏழலகும் உன் புகழ் பாடி ஏனையா என்னிடமும் ஒரு இராமநாதன் இந்துவில் 1 பாதக் கமலத்தைப் பாே
கள்ளமில்லாமல் வணங்கு காட்சி தந்தே உளக் கரு உள்நின்ற ஒளியே ஊனட் உன்னருள் தந்தே ரட்சித்
 
 

ாயகர் ஸ்துதி
ാബി
ரம் தருவாய் யத்தில் வாழ்ந்திடவே
ல்லவி நாயகனே - உன் ணிந்தே துதித்தேன்
υOIιib
யே துதிப்பர் ந மாற்றம் தந்தாய் மகளிர்க்கருள் புரிவாய் ார்க்கும் நல்கிடுவாய்
தம் அடியவன் எனக்கு நணை புரிவாய் பிறவி எனை ந்தருள் புரிவாய்
திருமதி. த .இராஜதுரை
N
\
*
湾
à t
s
@う
6
D
s9,
தி
(வரம்)
(வரம்)
(வரம்)
(வரம்)
இயற்றியவர்

Page 26


Page 27
جچ{
FIFAs == == su இாழததச செய்தி (ர)
இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரியில் கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி வெளியிடப்படும் வழங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம்.
கொழும்பு நகரில் அமைந்துள்ள சிறந்த பள்ளி கல்லூரி. தவிர இப்பள்ளியில் நடைபெறும் தி (էքէջեւ IT35:Hl.
மனதின் ஆற்றல்களைத் தேவையற்ற விடயங்க படிப்பில் செலுத்துவதற்கு, தியானம் ஒரு சிறந்த பு
ஐயமில்லை.
எனவே இப்பள்ளியின் சிறந்த அம்சமான இ பயன்படுத்திக் கொள்ளல் அவசியம்.
அனைவருக்கும் எமது
 

அமைந்துள்ள வரசித்தி விநாயகர் ஆலய சிறப்பு மலருக்கு இவ்வாழ்த்துச் செய்தியை
களில் ஒன்றுதான் இராமநாதன் இந்து மகளிர் யானப்பயிற்சி வேறெந்த பள்ளியிலும் கான
ளில் வீணாக்காது, அவற்றை ஒருங்கிணைத்து யிற்சியாக மாணவர்களுக்கு உதவும் என்பதில்
த்தியானப் பயிற்சியை மாணவர்கள் நன்கு
நல்வாழ்த்துக்கள்!
சுவாமி ஆத்மகனானந்தா இராமகிருஷ்ணமிஷன் 40. இராமகிருஷ்ண றோட், வெள்ளவத்தை

Page 28


Page 29
}রুন্তী” 部g
க் புதய கதரே! MAM
鱗 Öiğ5ID öf6)ImröföFmifi.
然》 50
சைவர்களாய்ப் பிறந்திட்ட அனைவருக்கு பேறு கும்பாபிஷேக தரிசனமாகும். திருவானை சிவலிங்கப் பெருமானுக்குத் தன் வாய்நூலாற்ப செங்கட் சோழன் என்ற அரச பிறப்பாகும். வாய் பூ எனில் கற்களினால் ஆலயம் அமைப்பவர்களின்
மேலும் பம்பலப்பிட்டி இராமநாதன் இந்து விநாயகப்பெருமானுக்கு புதிதாக ஆலயம் 1989ம் அறங்காவலர் திரு.இராம.பழனியப்பச்செட்டியார் ஆண்டு தை மாதம் பாலஸ்தாபனம் செய்யப்பட (11.09.2002) கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று, தொடர் இச் செயற்கரிய கைங்கரியத்தைச் செய்து சிவகுருநாதன் அவர்களுக்கும் அவருடன் முன்நி சாரும் என்பது வெள்ளிடைமலை.
மேற்படி ஆலயத்தில் அடுத்துவரும் ப கும்பாபிஷேகத்தினையும் இவர்களே முன்னின் சிறுமிகளுக்கும் ஆசிரியர்கள் மற்றைய உத் பெருமானின் நித்திய பரிபூரண கிருபாகடாட்சம்
சிவ
பிரதம 4
 

sor Gaisrufo) ாரின் ஆசிச்செய்தி
நம் இறைவன் அருளால் கிடைக்கத்தக்க பெறும் க்காவிலே வெண் நாவல் மரத்தின் கீழ் இருந்த ந்தர் அமைத்த சிலந்திக்கு அடுத்த பிறப்பு கோச் நூலாற் பந்தர் அமைத்த சிலந்திக்கு அரசப்பேறு பேறு சொல்லும் தரமன்று.
நு மகளிர் கல்லூரியில் வீற்றிருக்கும் வரச்சித்தி b ஆண்டு பம்பலப்பிட்டி புதிய கதிரேசன் கோவில் அவர்களால் நிர்மாணிக்கப்பட்டது. பின்னர் 2002ம் ட்டு அதே ஆண்டு ஆவணித்திங்கள் 26ம் நாள் ந்து 48 நாட்கள் மண்டலாபிஷேகம் நடைபெற்றுது. முடித்த பெருமை அதிபர் திருமதி ரூபவதி ன்று ஒத்தாசைகள் புரிந்த பெரியோர்களுக்குமே
ன்னிரண்டு ஆண்டுகளில் நடைபெற இருக்கும் 1று நடாத்த6வும் மற்றும் பாடசாலையில் உள்ள தியோகத்தர்களுக்கும் வரசித்தி விநாயகப் கிடைக்கும் என்று ஆசி கூறுகின்றேன்.
ஆகமசூடாமணி
சிவாகம சிரோண்மணி பூரீ ஜெ.நாகராஜா குருக்கள் சிவாச்சாரியார் (புதிய கதிரேசன் கோயில்) அகில இலங்கை சமாதான நீதவான

Page 30


Page 31
Fa
தா F15 vs. -- == --
A கல்வியும் வாழ்வும் சிற „ሪዥ//ሄሀW... 1ழி * 燃
j('');
ஜி
இறைவன் அணுகிரகம் இருக்கும் காரியம் யாவும்
மாணவர்களுக்கு கல்வியையும் கலைகளையும் அவ்வாலயத்துக்கு தினம் வந்துபோகும் மானன சித்திபெற ஆண்டவன் அருள் மிகமிக அவசிய இறைவன் அருளைப் பெறுவதற்காக அமைக் குடமுழுக்கு விழாவையொட்டி சிறப்பு மலர் வெளி
இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரியில் கல்வி சகலருக்கும் பிள்ளையார் திருவருள் இனிதே ச வாழ்த்துகிறேன்.
மனித வள அபிவிருத்தி, கல்வி, பண்பாட்டலுவல்கள் அமைச்சு, ஒரீஇசுருபாய,
பத்தரமுல்ல.
2002. || () () 3.
 

செவ்வனே நிறைவுபெறும்.
பயிற்றுவிக்கும் கல்லூரியும் ஆலயம் போன்றதே. பர்களுக்கு அவர்களின் கல்வி நடவடிக்கைகள் பம். இராமநாதன் இந்து தமகளிர் கல்லூரியில் க்கப்பட்டிருக்கும் பிள்ளையார் ஆலயத்தின் வர இருப்பது மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது.
வி பயிலும் மாணவிகளுக்கும் கடமையாற்றும்
கிடைத்து அவர்கள் கல்வியும் வாழ்வும் சிறக்க
கானல், தில்லைநடராஜா மேலதிகச் செயலாளர்

Page 32


Page 33
ஆலயம் என்பது ஆன்மா ஒருமைப்பட்டு சொற்கள் தொல்காப்பியம் என்ற பழந்தமிழ் இலக் எட்டுத்தொகை, பதினெண்கீழ்க்கணக்கு ஆகிய ஆங்காங்கே புலப்படுகின்றன. இவ்வாறாக அக்கா அறியப்படுகின்றது. சகல காரியங்களையும் விக் வழிபடல் வேண்டும் என்பது ஐதீகம். வரசித்தி வி இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி முன்றலில் வரசித்திவிநாயகர் அதிபர், ஆசிரியர்கள், மாண அனுக்கிரகம் புரிவானாக.
 

GLJT6925 *ଷ୍ଟି வாமிநாதன் ஆசிச்செய்தி
ள்ள இடம் எனப்படும். தெய்வம், கடவுள் என்ற 5கண நூலிலும் இடம்பெற்றுள்ளன. பத்துப்பாட்டு, நூல்களிலும் தமிழருடைய கடவுட் கொள்கைகள் "லம் தொட்டு வழிபாடு இருந்திருக்கின்றது என்பது கினங்களின்றிச் செய்து முடித்திட விநாயகனை நாயகர் கோயில் கொண்டருளும் பொருட்டு கொ/ அமைக்கப்பட்டமையானது சிறப்பானது. இந்த rவர்களுக்குத் தன் திருவருளை அள்ளி வழங்கி
டி.எம்.சுவாமிநாதன்

Page 34


Page 35


Page 36


Page 37
‘திருவாக்கும் செய் கருமம் ை பெருவாக்கும் பீடம் பெருக்கும் ஆதலால் வானோரும் ஆனைமு காதலால் கூப்புவர் தம்கை”
சைவ மக்களின் வாழ்க்கையில் பிள் கருமத்தையும் இப்பெருமானை முன்னிட்டு ஆரம் பாடசாலைகள், வைத்தியசாலைகள் ஆகிய இ அனைத்திலும் விநாயகப் பெருமானுக்கு சிறப்பு
கல்வி என்று கூறும்போது அங்கு விந ஹிநற்குஞ்சரக்கன்று நண்ணிற் கலைஞானம் க இதனையொட்டியே பள்ளிக்கூடங்கள் தோறும் அ நம, என்று பெரிதும் போற்றப்படுகின்றது. கண கணபதி என்றும் பெருமானின் நாமங்கள் பலவா
இவற்றில் பிள்ளையார் என்பது குழந்ை கொழும்பு இராமநாதன் இந்துமகளிர் கல்லூரிகள் நிற்பதை அறிஞர்கள் வாயிலாகக் கேட்டு மகிழ் முன்னேறி மகளிர் நலனை சகலதுறைகளிலு பிரார்த்தித்து அமைகின்றேன்.
 

ககூட்டும் செஞ்சொற் - உருவாக்கும் மக்தோனைக்
ளையார் வழிபாடு முதன்மையானது. எந்தக் பிப்பது எமது சமய மரபு. சந்திகள், சாவடிகளிலும், டங்களிலும் மற்றும் சைவத் திருக்கோயில்கள் வழிபாடு ஆற்றி வருவதை நாம் காணுகிறோம்.
ாயகருக்கே முதன்மை கொடுக்கப்படுகிறது. bகுஞ் சரக்கன்று காண், என்பது திருவருட்பயன். ரிச்சுவடி ஆரம்பிக்கும் போதும் ஹீஓம் கணபதியே ங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாய் இருப்பதனால் றாகப் போற்றப்படுகின்றன.
தைக் கடவுள் என்பதை உணர்த்தி நிற்கிறது. ல்வி வளர்ச்சியிலும், பண்பாட்டுச் சிறப்பிலும் ஓங்கி ச்சியடைகிறோம். மேலும் மேலும் துரித கதியில் ம் முன்னேற்ற வேண்டும் என்று திருவருளைப்
தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி சமாதான நீதிபதி
தலைவர் பூரீ துர்க்காதேவி தேவஸ்தானம், தெல்லிப்பழை,
றுரீலங்கா

Page 38


Page 39
エア
இk, பிரதி அதிபர்களின் வா تتمي
(g/}
எமது இலங்கை மணித் திருநாட்டின் தழைத்தோங்கும் வண்ணம் பணியாற்றிவரும் த கல்லூரியின் வரசித்திவிநாயகர் ஆலய கும்பாபி பெருமகிழ்வு எய்துகின்றோம்.
எமது வரசித்தி விநாயகர் வேண்டியோரு ஆலயத்தைப் புனருத்தாரணம் செய்து பெரிதா செய்யவும் பக்தர்கள் நிம்மதியாக வழிபட6 அமைத்திருக்கின்றனர். எல்லாம் வல்ல விநாயகப் அனைவருக்கும் மட்டுமின்றி ஆலயத்தை புன அன்ை வருக்கும் மற்றும் ஏனையோருக்கும் பணிகினறோம்.
"மேன்மை கெ விளங்குக உள
 
 

தலைநகரின் கண்ணே சைவமும் தமிழும் நன்னிகரற்ற எமது இராமநாதன் இந்து மகளிர் ஷேக மலருக்கு வாழ்த்துச் செய்தி வழங்குவதில்
க்கு வேண்டிய வரம் நல்கின்ற பெருமான். இவரது க்கியதன் முலம் அர்ச்சகர் சிரமமின்றி பூஜை பும் வகை செய்ததுடன் மேலும் அழகுறவும் பெருமான் அருள் எமது பாடசாலையைச் சார்ந்த "ருத்தாரணம் செய்து உதவி புரிந்த எய்தபதி கிடைக்க அவனருள் வேண்டி அவன் தாள்
சைவந்தி கெமெல்லாம்,
இ.புஸ்பநாதன் ப.வன்னியசிங்கம்
பிரதி அதிபர்கள்

Page 40


Page 41
H.
1. இkவாழ்த்துரை
ጛfff\:
{p/}
اب5%ی
燃)
燃
W
பம்பலப்பிட்டி இராமநாதன் இந்து மகளிர் எழுந்தருளி அருள் பாலிக்கும் பரிரைசித்தி விநாயக நாள் (11-09-2002) புதன்கிழமை பஞ்சமிதிதியும் சுவா; நிகழ்ந்ததை யாவரும் அறிந்ததே. அதைத் தொ இறுதிநாளாகிய பூர்த்தி விழாவில் விநாயகர் அரு கும்பாபிஷேக மலர் சமயக் குருமார், பெரிபார்களின் கொத்தாகத் தாங்கிப் பூத்துக் குலுங்குகின்றது. அ தும்பாபிஷேகம் ஐங்கரனின் திருவருள் மகிமை பாது அதிபராகக் கடமையாற்றும் திருதி ரூ. சிவகுருந நிகழந்தது என்பதை மறக்க முடியாது. மறைக்க இயக் தொடர்ந்து கிடைக்கவும், அவர் நோயற்று வாழவும்
 

r
司 중
سے
尔
N
N
s
*
W
(
S.
i
நல்லூரியின் காவற்றொய்வமாகக் கோயில் கொண்டு ரின் கும்பாபிஷேகம் ஆவணித்திங்கள் இருபத்தாறாம் தி நட்சத்திரமும்கூடியநல்லோரையில் மங்களகரமாக டர்ந்தும் 48 நாட்கள் மண்டலாபிஷேகம் நடைபெற்று னால் சங்காபிஷேகம் நிகழ்கின்றது. இன்று மலரும் ஆசிகளோடு அறிஞர்களின் கட்டுரைகளும் கொத்துக் தற்கு என் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்கின்றேன். இக் Iம், கடந்த 14 ஆண்டுகள் கல்லூரியுடன் சங்கமமாகி தனின் திடசங்கற்பத்தாலும் தளராத ஊக்கத்தாலும் ாது அன்னாரின் தன்னமில்லாத சேவை கல்லூரிக்குத் ஐங்கரன் திருவருள் பொழிவாராக,
தா. சிவசுப்பிரமணியம் falgTL IgLT5|| Ť பாடசாலை அபிவிருத்திச் சபை,

Page 42


Page 43

(rmcrosso lắī£ €) so síolri sựrlo sang), '(qiāņgan YYYLLLL LYL J0S00000YSYY0YS00K0 LLSLYSLY Y 0LL KKKSLL LLLLS0 LLLK(!rī£1@) soos INortos posū song, S00LLY0SY LLLL 00 LL LLLLL LLLLLLS0L S LL0SLLL L0LS00Y0000LLLLLSYLLTTY"(Incrosso l'Îī£ ©) stos@83 || Nos sais),
Į so sco@@gossaggi

Page 44


Page 45
ரா
ھجھےچھیڑیے
፳❖`ፍe
O IரSஇதழாசிரியர்களின் j S£ojo
¥ಳೆ ‘கடமைகள் செய்யப்ப $) காலத்தால் அழியாதி 魏
எண்ணிய கருமம் இனிதே நிறைவெய்தி தீரக்கும் விநாயகப் பெருமானை வணங்கி ஆரம்ப எமது கல்லூரியின் வாயிலின் புறம் வரசித்தி விற அபிவிருத்திச் சங்கத்தினதும், கல்லூரிப் ே முயற்சியுடன் அமர்ந்தார். நித்திய பூஜை செ குறைவாகவே இருந்தது. எனவே அதனைக் திருமதி.ரூபவதி சிவகுருநாதன் அவர்கள் சிவாச் போஷகரின் ஆலோசனையையும் பெற்று, நிதிய கொள்வான், ஆயின் அவனை வணங்கிட அதற் என்னும் அசாத்திய துணிவுடன் ஆலயத்தின மேற்கொண்டார். எனவே சிவாச்சாரியார். பா பெற்றோர்கள் அனைவரின் வேண்டுகோளு அமைவதற்கான அடிக்கல்லையும் நாட்டி வைத்
இந்த வரசித்தி விநாயகரின் ஆலயமான உதவிகள் ஒத்தாசையுடன் மிகவிரைவில் கும்பாபிஷேகம் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்றது. அ மண்டலாபிஷேம் நடைபெறுகின்ற இவ்வேளைய பொருத்தமானது என்றெண்ணி அனைவரின் மலர்கின்றது.
மேலும் இக்கும்பாபிஷேக மலர் மல. வாழ்த்துரைகள், கட்டுரைகள் யாவற்றைய அன்புள்ளங்களுக்கும், வரசித்தி விநாயகர் ஆச்சாரியார்களுக்கும், ஆலயம் அமைப்பத உதவிகளையும் தந்துதவிய பெற்றோர்கள், ப விரும்பிகள், ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் எமது எமது அதிபர் இப்பாரிய பொறுப்பினைச் சி முடித்ததோடமையாது கோவிலுக்குத் தேவைய நன்றிக்குரியதும், பாராட்டிற்குரியதுமாகும். எனே நன்றிகள்.
இதனைவிட ஆலயவிடயமாகத் தேவைய எமது நன்றியைக் கூறி, வரசித்தி விநாயகரின் அ கியங்களையும் பெற்றுக்கொள்வோமாக!.
 

mmZ
V
ཇུ
4oŠN A.
O M RA ܔ இதயநாதம். ‘Âူl (དེ་དེད་དོ། w liš, வது நனறு - அதுவும šW நப்பது மேலும் நன்று” (N} 噶
ட சர்வ சித்தியும் பொருந்திய விக்கினங்கள் த்தல் சித்தியைத் தரும் இதற்கிணங்க விநாயகர் ாயகர் எனும் நாமம் கொண்டு 1989ல் பாடசாலை பாஷகரினதும், எமது கல்லூரி அதிபரினதும் ய்து, வாழ்க்கையில் ஈடேற இடவசதி மிகவும் கருத்தில் கொண்ட எமது கல்லூரி முதல்வர் Fாரியார்களுடன் கலந்தாலோசித்து, கல்லூரியின் ன் பற்றாக்குறையையும் விநாயகன் ஈடு செய்து கேற்றவாறு ஆலயம் அமையப் பெறல் வேண்டும் ன புனருத்தாரணம் செய்வதற்கான வழியை டசாலை அபிவிருத்திச்சங்கம், ஆசிரியர்கள் க்கும் இணங்க அவரே விநாயகர் ஆலயம் தார்.
எது பெற்றோர், நலன்விரும்பிகள், ஆகியோரின் புனருத்தாரணம் செய்யப்பட்டு 11.09.2002 ல் தனைத் தொடர்ந்து (48) நாற்பத்தெட்டுநாட்கள் பில் கும்பாபிஷே மலர் ஒன்றினை வெளியிடுவது ஆசியுடனும், விருப்புடனும் இம் மலரானது
ர்ந்து மணம் வீசிட எமக்கு ஆசியுரைகள், 1ம் மனமகிழ்வுடன் தந்துதவிய அனைத்து ஆலயத்தினை அழகுற அமைத்து மகிழந்த ற்குத் தேவையான பொருட்களையும், பண ாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்கத்தினர், நலன் மனம் கனிந்த நன்றிகள் - யாவற்றிக்கும் மேலாக மேற்கொண்டு, மிகக் குறுகிய காலத்தில் ான சில பொருட்களையும் வழங்கி மகிழ்ந்தமை வ அவருக்கும் மலர்க்குழுவினரின் அன்பு நிறை
ான நேரங்களில் உதவி புரிந்த அனைவருக்கும் ருளைப் பெற்று வாழ்க்கையின் சகல செளபாக்
இதழாசிரியர்கள் ருமதி.த.இராஜதுரை ருமதி அ.பிரபாகரன்.

Page 46


Page 47
தமிழகச் செ
/Ž
{/} பக்தி இல Dr.
姆 కళ
E: -------------------------------------س---س-------
Dr.M.G.R.,Janaki Ar
தமிழகச் செளராட்டிரர் தமிழைத் தமது இ
அவ்வினிய மொழியில் பற்பல இலக்கியங்களையு தமிழகத்தைத் தமது தாயகமாகக் கொண்டு வாழ் தான் தமிழ் இலக்கியப் படைப்பு குறித்த எண்ணம் இம் பக்தி இலக்கியம் மட்டுமே படைத்து வந்த நிலைமா படைப்பிலும் தற்பொழுது தமக்கென நிலையான ஒ செளராட்டிரர் படைப்பில் அமைந்துள்ள பக்தி இ அமைகிறது.
இலக்கிய வகைகள்: கண்ணி, காவடிச் சிந்து எழுச்சி, விருத்தம், வினாவிடை எனும் அடிப்பை நோக்கலாம். 1. கண்ண: பல்லவி, அனுபல்லவி இன்றிப் பாடப்ப( செளராட்டிரச் சான்றோர் பலர் கவிகள் இயற்றியுள்ள
ஜீவாத்மா கோடிகளெல்லாம் ஸ்திரிப் பிராய தேவர்களைப் படைத்த அயன் ஜெனன விட
“செளராட்டிர ஆழ்வார், என இவ்வின மக்களால் பெற்றுள்ள நடன கோபால நாயகி சுவாமிக குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவார். நாயக - நாயகி பாவத் கண்ணிகளும், கீர்த்தனைகளும் சிறப்பு வாய்ந்த:ை
நானானேன் தானானேன் நானானேன் தான ஜானாஎன எண் ஜானுடல் அருள் கண்ணா ( (நமனை வென்ற நாயகி, ப. 58) என்றும்,
மூச்செறிய லாச்சுதெடி முகுந்தனை நினை காட்சி கொடுக்க வருவானோ கண்ணன் நி பிழைக்க வருவானோ வெம்பெருமானென் ட வளைத்து விடாதெனை மயக்கி வஞ்சம் ெ
என நாயக - நாயகி பாவத்தில் பற்பல கண்ணிக சுவாமிகள் இயற்றியுள்ள கண்ணிகள் ‘உலகநிலை (விட்டல நாம சங்கீர்த்தனை, ப-4) அமைந்துள்ளன
2. காவடிச்சிந்து: “ காவடிச் சிந்து’, மெட்டில் அ பெருமைதனை விளம்புகிறது.
With Best Compliments From:
Komy 124/7, 1st Floor, Mal Te: 347 Samn E
17, Orrs Hill Cent Tel: 0
 

எாராட்டிரரும் d க்கியமும். {NA}}
A2 IDTIDGDMoGibalf ནི་སྤྱི་
விரிவுரையாளர் i ( 858 S & Science College for women, Chennai \Q S
t
ரண்டாவது தாய்மொழியாகக் கற்க முற்பட்டதுடன், ம் படைக்கலாயினர். பதினேழாம் நூற்றாண்டு முதல் ந்தாலும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் மக்களிடையே தோன்றியுள்ளது. தொடக்க காலத்தில் றி, புதிய இலக்கிய வகைகளான நாவல் புதுக்கவிதை }ர் இடத்தினைக் கொண்டுள்ளமை குறிக்கத்தக்கது. R)க்கியத்தினை மட்டும் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை
, கிளிக் கண்ணி, கீர்த்தனை, சித்திரக்கவி, திருப்பள்ளி ட யில் பக்தி இலக்கியத்தினை வகைமைப்படுத்தி
நிம் இசைப்பாட்டு வகையான கண்ணினியின் வடிவில் ானர்.
ப மென்றறிவாய்
ந்தெரிவாய்
அன்புடன் அழைத்துப் போற்றத்தக்க இடத்தினைப் ள் பக்தி இலக்கியத்திற்கு வித்திட்டவர்களுள் தில் பக்திப் பொருண்மை புலப்பட இவர் இயற்றியுள்ள Diu (T(35lb.
ானேன் சாகாது நாதராலே
த்து
னைத்து
1ιτ(βουιτιΩ சய்தானேடி (மேலது. ப.62)
ள் இயற்றியுள்ளமை சுட்டத்தக்கதது. விட்டலதாஸ் பாமை” யினை எடுத்துக்காட்டி அறிவுறுத்தும் பாங்கில்
அமைந்த தொ.ரா. பத்மநாபய்யர் பாடல் கீதையின்
lite Co.
iban Street, Colombo l l '83, 713747
lectricas
e Road, Trincomalee. 26-22078
43

Page 48
% Yè கீதையை நம்பினோர்க்குக் கேடெ ://J)Y-9 கிருட்டிணன் வார்த்தை சத்தியம் - gÄN எய்திடும் வாழ்வே நித்தியம் - கை 发 A. பிறவிப் பிணிக்காம் வைத்தியம் (கி
%ی 燃 கீதையினை முறையாகப் பயில்வதன் மூலம் வாழ் $) எடுத்துக் காட்டும் இவரிது பாடல்கள் எளிய மெ 5. எனும் இவரது நிலையத்தில் நாளும் குழந்தைகள் ! 3. கிளிக்கண்ணி: காவடிச் சிந்து மெட்டில் மட்டும6 பின்வருமாறு:
கீதை படித்த பேர்க்கு கீதையைக் கேட்ட கீதையுரைத்த பேர்க்கு - கிளியே கேடொன்று மில்லையடி
ஆறு மூன்றத்தியாயம் ஆராய்ந்துரைத்தடி ஆதுமf ப.1) என்கிறது.
4. கீர்த்தனை: செளராட்டிர் மொழியில் எண்ணற்ற கீர் தமிழில் இயற்றவில்லையெனினும், நடன கோட அம்மையப்பன் கொண்டில் பாகவதர், தொ.ரா. வேணுகோபால் நாசர், மீனாட்சி சுந்தரதாசர் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவார்.
கிடைக்குமோ மானிட ஜென்மம் கிடைத்த அடைவது இதுதானோ சொல்வீர்
முடவனாய்ப் பிறந்தாலும் தடையியிலை ே முகுந்தனுடைய நாமம் சொல்வீர் (நமனை
கீர்த்தனைகள் அனைத்தும் திருமாலின் புகழினை வேறு சிறப்புகள் ஏதுமில்லை எனவும் எடுத்துக்காட் உள்ளன.
5. சித்திரக்கவி: சித்திரக்கவி எனும் அருங்கவியி நாகல் நகரில் உறையும் வரதராஜப் பெருமான் மீது திருமால் துதியாகக் கலி விருத்தத்தில் அமைந்து மாலை மாற்று வடிவிலான சித்திரக்கவி ஆகிய மூ
5.1 இரதபந்தன வெண்பா:
வனமாலை மார்பன் மகாவழுகார்க் காமன் தனரங்கன் வல்லவன் சீர்த்தாதை - முனிே ஏகனென்னு மாநந்தனி டேயில்லான் போச் நாகல் நகர் வரதன் (பூரி வரதராஜப் பெரும
With Best Compliments From:
Dark Rose
37- 1/3, Hig Kiru Colc Te: 07
 
 
 
 

Y چچیچکیے ான்றுமில்லையென்ற 凌駕 ༧༧་ ་ இதை நம்பினால் u/ ܬܬ̈ டப்பிடித்தால் W தாகிதம், ப-7) A S SN LL S S LLL aL S L S SLL NR ழ்வின் உன்னத நிலையை அடைய முடியும் என პტy ட்டில் அமைந்துள்ள காரணத்தினால் “கீதாபவன ဇွို பாடிப் பரவி வருகின்றனர். •
ன்றி ’கிளிக்கண்ணி”,யாகவும் அமைந்துள்ள பாடல்,
பேர்க்கு
ாமிர்த்தமடி - கிளியே அள்ளிப் புசிப்பாயடி (கீதாகிதம்.
த்தனைகளைப் பல பெரியோர் இயற்றியுள்ள அளவிற்கு ால் நாயகி சுவாமிகள், விட்டலதாஸ் சுவாமிகள், பத்மநாபய்யர், சஞ்சீவி. ந.வெங்கடராமபாகவதர், ஆகியோர் கீர்த்தனை இயற்றியுள்ளவர்களுள்
தற்கு
மாட்சடத்திற்கு
வென்ற நாயகி, ப-57)
க் கூறுவதாகவும், திருமாலை வழிபடுவதன்றி உலகில் டி, மக்களிடையே பக்தி உணர்வினைப் பரிப்புவனவாகி
லும் செளராட்டிரர் கவி இயற்றியுள்ளனர். திண்டுக்கல் நேரிசை வெண்பாவில் அமைந்த இரதபந்தன வெண்பா. |ள்ள கோமுத்திரி வடிவிலானகவி, குறள் வெண்பாவில் ன்றும் சித்திரக் கவிகளுள் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
r
வார்கள்
கன் ாள் திருவிருத்த மாலை, ப-1)
Wideo Vision
gh Level Road, lapone, ombo 06 75-5 17855
44

Page 49
డ్డావై7
A. தேர்ச்சக்கரத்தில் ஆறு ஆறு எழுத்துக்க :4ற்அதன் கீழும், மேலும் ஒவ்வொரு எழுத்தாسیار yଜ୍ଞା} ஒவ்வொரு எழுத்ததாகக் குறைந்து கொன
4}'இரபந்தம்" அமைந்துள்ளது. 3.3% కళ &
Siñğb 5.2 கோமூத்திரி. நான்கடிப் பாடலை, இரண் ஒ ஒரெழுத்து இடையிட்டுப் படிக்க அப்பாடே Nữ கமல மேலுறை மாதணிநாதனே
நிமனே கருணாகர தேவனே விமல மேயிறை வாதள நாயனே
அமலனே யருளிகவி தேகனே (மேலது. பஎன்பது இக்கவியில் அமைந்துள்ள பாடலா
5.3 மாலைமாற்று: ஒரு மாலைக்கு அமைந்த இர நோக்கினும் அம்மாலை ஒரே தன்மை உடையதாய் நோக்கினாலும் முடிவிலிருந்து நோக்கினாலும் அமைத்துப் பாடுவது, மாலை மாற்று என்னும் சித்தி
வாமாரா தாநாதா மாலேகா தாகாலே மாதாநா தாராமா வா (மேலது, ப-10) என்பதகைக் காட்டாகத் தரலாம்.
6. திருப்பள்ளி எழுச்சி: ' கடவுளைத் துயிலெழு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் ‘துபதீர்த்தார்யர்”, 6 இருந்தாலும், 19 ஆம் நூற்றாண்டில் ‘‘கொண்டி
திருப்பள்ளியெழுச்சியே முதன்மையானதாகக் கரு
எழுந்திருமையா யூரீரங்கநாதரே. முப்பத் செய்ய / முன்வந்து நிற்கிறார் பாரும் /செப்ட இப்பவே கிருபை செய்து தாரும் ! அரையர்களிருவரும் வேதியரனைவரும் / ஆ கரைந்து கரைந்து இரு கண்ணில் ஜலம் டெ கூறி இறைவனைத் துயிலெழுப்பும் பக்தி ரசக் கீர்த் வடமொழிச் சொற்களின் கலப்பு காணப்படுவது குறி
ரீ ரெங்க நாயகி திருப்பள்ளி எழுச்சி, றி ரங்கரா சம்பிரதாய பஜனை, ப-19) இவர் பாடியுள்ளார். இவ அம்மையப்பன் ஆதலால், பாடலின் இறுதியில் ‘க முடிக்கிறார்.
7. விருத்தம் : திண்டுக்கல் நகரைச் சேர்ந்த ே 'திருவிருத்தமாலை” யினை இயற்றியுள்ளார். நேரி விருத்தத்தில் அமைந்த குரு வணக்கம், கட்டளை இருபது அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம் பெற்றும், இறுதிய அமைந்துள்ளது.
With Best Compliments From:
Jesica Be
36/23, Edn Kirulapone Tel: 51272(
 
 
 

. . . S S LSL SLS S L YaS தம், தேர் இடைத்தட்டில் ஒன்பது எழுத்துக்கள், A. க் குறைந்து கொண்டே அதன் கீழும், மேலுழு/ ག
RA
ÑAMAN டே சென்று ஓர் எழுத்தில் முடியுமாறு இவ் 7/ S.
vu” N
Y
Y
š: 3 அடியாக எழுதி மேலும் கீழுமாக ஆக அமைப்பது ‘கோமுத்திரி” ஆகும்.
O) தம்.
ண்டு தலைப்புக்களில் எதனை முதலாக் கொண்டு த் தோன்றுமாறு போல, ஒரு பாடலை முதலிலிருந்து அதேபாடலாக அமையும்படி எழுத்துக்களை நிரலே ரக் கவிக்கு,
ஒப்பும் பாசுரங்களான திருப்பள்ளி எழுச்சியினைப் ானும் செளராட்டிர மகான் செளராட்டிரமொழியில் பாடி ய பாகவத்’, தமிழில் எழுதியுள்ள பூரீ ரங்கநாதர் த இடமுண்டு.
து முக்கோடி தேவர்கள் துதி
வோடிவர அற்புத சேவையை /
எனவும், அத்யாயனம் செய்கிறார் பாடும் ! ாழிந்து வெள்ளம் பெருக வரம் தாரும். எனப் பலவாறு தனைகள், இப்பாடலில் தூய தமிழ் சொற்கள் அருகி, ப்பிடத்தக்கது.
ஜா திருப்பள்ளி எழுச்சி ஆகியவற்றையும் (மார்கழி ர் பிறந்த ஊர் திருக்கண்ண மங்கையை அடுத்துள்ள ருெஷ்ண மங்கராஜகோபாலருடன்”, எனும் சொல்வர
க.எம்.சுப்புராமன் என்பவன் வரதராஜப் பெருமாள் சை வெண்பாவில் அமைந்த விநாயகர் துதி, ஆசிரியர் * கலித்துறையில் அமைந்த நூற்பயன் இவற்றுடன், ல் வாழ்த்துச் செய்யுளுடனும், இத்திருவிருத்தமாலை
auty Palar ontion Road,
Colombo 06 O78-665861

Page 50
பாற்கடல் நடுவே பாம்புப் பாய்மிசை \ so கார்க்கடல் வண்ணா! கண்ணா! கரி
E
ܓܘ
A
l
fി வேர்த்துடல் குளிரவாடும் மெய்யன் k 额Z ،{ சீர்ப்பதம் பணிய நாகல்நகர் தனிற்ற
இWF" என ஒவ்வொரு பாடலின் இறுதியிலும் நாகலி இ8) மாநகருள்ளானே எனும் சொற்கள் அமைந்து (807
W
S 8. வினாவிடை: தொ.ரா.பத்மநாபய்யர் கீதையிலுள்ள அறிந்து கொள்ளும் வண்ணம் வினாவிடை வடிவில் வ கிடக்கும் நுண்ணிய கருத்துக்களை ஒருங்கே திரட்
W
பார்த்தன் :- சுவாமி கன்மம் எவ்வாறு செய்யப்பட :ே பகவான் :- அர்ஜினா! கர்மமானது யக்ஞரூபமாகச் ெ
அதாவது பிரயோஜனத்தைக் கோராமல் பகவத் வினாவிடை சுருக்கம், ப4)
இந்நூலைப் படிப்பதன் மூலம் கீதையின் சிறப்பினைச் கொள்ள இயலும்,
முடிவுரை: செளராட்டிரர் தம் பக்தி இலக்கியம் பல்6ே வைணவ சமயத்தின் மேன்மையையும், திருமால காட்டுவதே அடிப்படை நோக்கமாகிய திருமாலின் த வழிபடுவதன் மூலம் வாழ்வில் கிட்டும் மேன்மைகள் சமயக் காழ்ப்புணர்ச்சியோ, தாக்கமோ இம்மக்களி சுட்டத்தக்கது.
கருவிநூல்கள்
l. கீதா நிலைய பால பஜனாவளி கீதாகிதம்,
பிரஸ், மதுரை, 1949. 2. நமனை வென்ற நாயகி, கே.ஆர்.சேதுராம
98. பக்திரசக் கீர்த்தனங்கள், அம்மையப்பன் ெ * அம்மையப்பன், 1958.
3.
4. மார்கழி சம்பிரதாய பஜனை, எஸ்.பலராமன்
1992.
5. யூரீமத் பகவத் கீதை வினாவிடை சுருக்கம்,
மதுரை, 1949.
6. பூரீ வரதராஜப் பெருமாள் திருவிருத்தமா6ை
பிரஸ், திண்டுக்கல் (ஆ.இ)
7. பூரீ விட்டலநாம ஸங்கீர்த்தனை (மூன்றாம்
விட்டலகான ஞானோதய ஸ்மாஜம், மதுை
With Best Compliments From:
C. Ajithkumar (B.
Kotahena (ACA) Wellawatta
Grou
50. A 6th Lane, St. Bel Col. Tel: 077-630
 
 

། నా ப் பள்ளி கொள்ளுங் \今 ş க்கவென்றமைக்கமைச் ܛܠ
: ழித்து *$ SN « ť\;\\ நிகழுந் தேவே (திருவிருத்தமாலை, ப-7) * S FN ) நகர் தினிற்றிகழுந்தேவேநாகல் "- སྤྱི་ துள்ளன.
அரும்பெரும் தத்துவச் செய்திகளை எளிய மக்களும் ή 6ரந்துள்ளார். கீதையின் பல விடயங்களிலும் சிதறிக் டி நூலில் தக்க இடங்களில் கூறியுள்ளார்.
t
வண்டும்? சய்யப்பட வேண்டும்.
அர்ப்பணமாகச் செய்வதாகும். (பூரிமத் பகவத் கீதை
சிறியோர் முதல் அனைத்து தரப்பு மக்களும் அறிந்து
வறு இலக்கிய வகைகளில் அமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், ன்ெ பெருமையினைப் பல விதங்களிலும் எடுத்துக் திருவிளையாடல்கள், அவதார நிகழ்வுகள், திருமாலை ா ஆகிய செய்திகள் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன. பிற ன் பக்தி இலக்கியத்தில் காணப்படவில்லை என்பது
தொ.ரா.பத்மநாபய்யர். மஹலஷ்மி விலாசம்
ன், செளராட்டிரா கல்சுரல் அகாடமி, மதுரை.
கொண்டிய பாகவதர், சீதாராம் நிலையம்,
ர் (பதி), சீதாராம் நிலையம், அம்மையப்பன்,
தொ.ரா. பத்மநாபய்யர், கீதா நிலையம்,
லருகே.எம்.சுப்புராமன், அபிராமி விலாசம்
பாகம்), றுரீமத் விட்டலதாஸ் சுவாமிகள், பூரீ ர, (ஆ.இ)
鹏
B.A) St. Peters College, Colombo 04 (BBA) Mattakuliya (KCI SSC)
o Classes
nedict’s Mawatha, Kotahena ombo 3 978,074-613269
46

Page 51

J56lijroo6Jr.
தாளம்:
கதிர் நிறத்துடன் பிறந்தாய்
ாலே வெண்ணிறமானாய்
உன்னிடம் மிகுந்திருக்கும்
ாத் தழுவியே இருப்பாய்
துவிஜ கணபதியானாய் உச்சிஷ்ட கணபதியானாய் சஷிப்த கணபதியானால் யில் நிருத்த கணபதியானாய்
வணங்கிடச் செய்தாய்
என்னை ஆட்கொண்டாய் றன் கருணை வேண்டுகிறேன் டன் அருளும் தந்திடுவாய்.
'காசினியைக் காத்திட்டாய் னே கருணை கொண்டவனே
பாடியே நானும் ல்வாய் உத்தம விநாயகனே.

Page 52


Page 53
ZA
リ
ܓܟ”
À
s இந்திய ஓவிய
ፀ;
级
G ""
(
欲
)
இலக்கியம், நாட்டியம், ஒவியம், இசை, சிற்ப இந்திய மரபிலே - குறிப்பாக இந்து சமுதாயத்திலு முதலாயினோர் உருவாக்கிய கலாதத்துவம் இக் கோட்பாடுகளும் ரஸ்பாவங்கள் பற்றிய கோட்ட யனவற்றையும் கதைகளையும் இலக்கிய நெறி கவர்ச்சியான மொழி நடையிலும் சுவைநயத்துட உணர்வுகளும் மொழிமூலம் புலனாகின்றன. இ கொள்வதற்கும் சிந்தனா சக்தியும் கற்பனா சக்திய
புலவர்கள் சொற்களால் வர்ணிப்பவற்ை சகிதமாகப் புலப்படுத்துவது நாட்டியம். நாட்டியமும் அது பார்த்து ரசிப்பதற்குரிய கலையாகும். நாட்டியம் அதனைப் பார்க்க முடியாது. அது நினைவில் ப பிறவிருத்தியையே மீண்டும் அரங்கேற்றிக்கொள்ள ஆடப்படுங் கரணங்கள் ஒரே மாதிரியானவையாக உலோகத்தில் வார்க்கும் படிமங்களும் அவ்விதமா
இசை வாத்தியம், கீதம் என இருவகை அனுபவங்களையும் கதைகளையும் கருத்துக்க லயங்களுக்கு அமைவாகப் பாடுவது கீதம். இன்றியமையாதவை. குழல், யாழ், வீணை முதலிய வாத்தியங்கள் துளைக்கருவிகள், நரம்புக்கருவி புல்லாங்குழல் போன்றவை துளைக்கருவிகளாகும். மத்தளம், மிருதங்கம் ஆகியன தோற்கருவிகளாகு
ஒவியங்கள் வண்ண மைகளால் வரையப்படு சித்திரக் கோலமாக விளங்குகின்றன. வேறு சில ஒ விளக்கமானவை. இன்னுஞ் சில ஒவியங்கள் அரண்ம போன்றவற்றைச் சித்திரிக்கும் பாங்கில் அமைந்துள்
பண்டைக்காலம் முதலாக ஒவியக்கலை இ பற்றியும் சித்திரக்காரரைப் பற்றியும் கவிஞர் ப விளக்குவதற்கு ஒவியங்களை அவர்கள் உதாரண பயன்படுத்தப்படும் வட்டிகை, துரிகை, மை வகைகள் நூல்களிற் காணப்படுகின்றன. ஒவியக்கலை பற்றிய அதில் அடங்கும் நூல்களிலே சித்திரக்கலை காணப்படுகின்றன.
With Best Compliments From:
F. C. Jest
St. Thomas Colle Galle Road M.A
Jampetah Street)
Te|| 3352
 

s
\SY §{ N
ଷ୍ଟି
s 器
) ஆகியவற்றுக்கிடையே சில நெருங்கிய தொடர்புகள் 1ள்ள சிந்தனை மரபிலே - காணப்படுகின்றன. பரதர் 5லைகள் அனைத்துக்கும் பொதுவானது. முருகியற் ாடுகளும் அவ்வண்ணமானவை. புலக்காட்சிக்குரி 5ளுக்கமையவும் உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் மிகுந்த ன் விளங்குவது இலக்கியம். அதிலே கருத்துகளும் லக்கியத்தைப் புரிந்து கொள்வதற்கும் நயந்து ம் இன்றியமையாதவை.
ற அங்காபிநயங்களால் கீதம், வாத்தியம் என்பன இலக்கியத்தைப் போல நயத்து சுவைத்தற்குரியது. அரங்கினில் நிகழ்வது. நிகழ்ச்சி நிறைவேறிய பின்னர் >ட்டும் நிலைபெறத்தக்கது. ஒரே கரணத்தையோ ாலாம். ஆயினும் ஒருவரால் வெவ்வேறு சமயங்களில்
அமைவதில்லை, சிற்பிகள் செதுக்கும் சிலைகளும் 0.60)6),
5ப்படும். உள்ளத்தில் எழும் உணர்ச்சிகளையும் களையும் இனிய சந்தங்களில் அமைத்துத் தாள குரலினிமையும் மொழிவளமும் சங்கீதத்திற்கு வாத்திய ஒலிகள் சங்கீதத்திற்கு மெருகூட்டுகின்றன. விகள், தோற்கருவிகள் என மூவகைப்படும். குழல், யாழ், வீணை முதலானவை நரம்புக்கருவிகள் மேளம்,
D.
பவை. இயற்கைக் காட்சிகள் ஒவியங்கள் சிலவற்றிலே வியங்கள் இலக்கியங்களிற் காணப்படும் கதைகளின் னைக் காட்சிகள், நகர வாழ்க்கை, கிராமிய வாழ்க்கை ர்ளன.
ந்தியாவிலே சிறப்புப் பெற்றிருந்தது. சித்திரங்களைப் லர் குறிப்பிடுகின்றனர். உபமான உபமேயங்களை மாகக் கொண்டுள்ளனர். ஒவியங்களை வரைவதற்குப் ர், வண்ணக்கலவைகள் போன்றன பற்றிய குறிப்புகளும் தனியான இலக்கியப் பிரிவொன்றும் உருவாகியுள்ளது. பற்றிய பிரதான அம்சங்கள் பற்றிய விவரங்கள்
Juraj (B. Sc) ge, Mattakuliya (K.C.I) , Wellawatta P. U. C Kotahena (A C A) 7, 594475
47

Page 54
ஒவியங்களை பற்றி இலக்கியங்கள் /ീ\ சின்னங்கள் மூலம் உறுதியாகின் gÄNo வரைந்தனர். அ குடபோகங்களிலும், கற்றளிகளிலுளு # சித்திரங்களைச் சுவரோவியங்கள்
பெரும்பான்மையும் தஹிணாபதத்திலும் '])றுள்ளும் மிகவுஞ் சிறப்பானவை சமண, பெளத் அஜந்தாவிலுள்ள ஓவியங்களுக்கு ஆதாரமான பலவற்றிலே சித்திரக் காட்சிகள் வரையப்பட்டுள்ள விவரங்களும் ஜதீகங்களும் அவற்றுட் சிலவற்றிே வாழ்க்கையினைப் பிரதிபலிக்கும் கோலமான காட் நூற்றாண்டுகளைச் சேர்ந்தவை. கலைஞர் பலர நீண்டகால வரலாற்றுப் பிரதிபலிப்பலை . அத்துடன் பண்பாட்டுக் கோலங்களினதும் சித்திரங்களானவை சிறப்பினைப் பெற்றுள்ளன. அஜந்தா ஒவியங் நிலைபெற்றுள்ளமை குறிப்பிடற்குரியது.
சமணப்பள்ளிகளுக்கும் ஒவியக்கலைக்கும் கர்நாடகத்திலும் தமிழகத்திலும் அமைந்துள்ள ச காணப்படுகின்றன. அவை பெரும்பாலும் பெளத்த சம குறிப்பாக கி.பி. 850-1750 ஆகிய காலப்பகுதிக்குரிய6 விளக்கும் வண்ணமாகச் சுருக்கமான குறிப்புக தீர்த்தங்கரரான ரிஸ்பதேவர், நேமிநாதர், வர்த்தப பெளராணிகப் பாங்கில் அமைந்துள்ள கதைகளும் சி விஜயநகர, நாயக்கர்கால ஒவியங்கள் அத்தகை வகையானவை. அங்குள்ள விதானத்திலே வரையட் கோலமான ஒரு இயற்கைக் காட்சியாகும். அங்குள்ள அரசன், அரசி ஆகியோரின் உருவங்களும் சித்திரா
வைதீகசமய மரபிலுள்ள தெய்வ முதலாகவே சித்திரக்கோலமாகக் கே மகாவிஸ்ணு ஆகியோரின் உருவங்கள் : எல்லோராவிலுங் காணப்படுகின்றன. காஞ் விமானங்களில் ஒவியங்கள் வரையட் கடவுட்படிமங்கள் பல வண்ண மைகளினா அவை பெரும்பாலும் ஒளி மங்கி மறந்து மட்டுமே இப்போது காணப்படுகின்றன விமானத்தின் அடித்தளத்திலே சித்திரச்ச புராணக் கதைகளை அடிப்பையாகக் ெ விஜயநகர, நாயக்கர் காலங்களிலே வ6 கோயில்கள் முதலான தலங்களில் அ பிரசித்தமானவை. திரிபுராந்தகர், பிாடன் உமாமகேஸ்வர் திருக்கல்யாணமு சித்திரக்கோலமாக விளங்குகின்றன. தி
With Best Compliments From:
P. Va. Mayurapathy Amı
 

uy7
A
S\ W. சுவர்களில் வரைந்தனர். அத்தகைய S என்பர். புராதனமான சுவரோவியங்கள் häNS
தென்னிந்தியாவிலுங் காணப்படுகின்றன. (S
த சமயச் சார்புடையவை. பெளத்த ஜாதகக் கதைக R வை. அஜந்தாவிலே பெருமளவிலான குகைகள் ன. புத்தர் பெருமானின் வாழ்க்கை வரலாறு பற்றிய ல வரையப்பட்டுள்ளன. வேறு சிலவற்றிலே மக்கள் சிகள் வரையப்பட்டுள்ளன. அஜந்தா ஒவியங்கள் பல ால் உருவாக்கப்பெற்றவை. ஒரு கலைப்பாணியின் அவை சமய மரபுகளினதும், சமூகவாழ்க்கையினதும், அதனால் அவை ஒவியக்கலை வரலாற்றிலே மிகுந்த கலைஞரின் பயிற்சித் தளமாக நெடுங்காலம்
இடையிலே நெருங்கிய தொடர்பு காணப்படுகின்றது. மணக்கோயில்கள் பலவற்றிலே சிறந்த ஒவியங்கள் யச் சார்புடைய ஒவியங்களுக்குப்பிற்பட்டவை. அவை வை. சமணக் கோயில்கள் சிலவற்றிலே சித்திரங்களை ள் எழுதப்பட்டுள்ளன. சமணரின் ஒவியங்களிலே )ான மகாவீரர் போன்றோரைப் பற்றிய ஐதீகங்களும் த்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. திருப்பருத்திக் குன்றத்திலுள்ள யனவாகும். சித்தன்னவாசல் ஒவியங்கள் வேறொரு பெற்றுள்ள தாமரைத் தடாகத்தின் காட்சி அற்புதக் மண்டபத்தூண்களில் நாட்டியக் காரணங்கள் நிலவும் ங்களாக வரையப்பெற்றுள்ளன.
fகக் கோலங்கள் எட்டாம் நூற்றாண்டு காயில்களிலே விளங்குகின்றன. சிவன், வண்ணம் பூசிய கோலத்தில் வாதாபியிலும் சிபுரம் கைலாசநாதர் கோயிலின் சுற்றர்லை 1பெற்றிருந்தன. அத்துடன் அங்குள்ள ல் மெழுகப்பட்டிருந்தன. காலப்போக்கிலே 1)பிட்டன. மைப்பூச்சின் அடையாளங்கள் . தஞ்சைப் பெருவுடையார் கோயிலின் ாலை ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலே க்ாண்ட சித்திரங்கள் காணப்படுகின்றன. ரையப் பெற்ற ஒவியங்கள் தென்னிந்தியக் மைந்திருக்கும் ஒவியங்கள் அவற்றுட் ார் என்போர் பற்றிய புராணக் கதைகளும் Lib பெரும்பாலான கோயில் களிற் ருவாரூரிலே, திருவாசிரியன் மண்டபத்திலே
ipuram man, Devasthanam.
48

Page 55
திருவாரூர்ப் புராணக்கதை முழுவதும் A. Vரு கட்சியினையும் விளக்கும் வண்ணமாக 6 1 fy பிரதேசத்திலுள்ள லெபாஸி என்னுமிடத்
séİ 6 * ) Y יש או
ர் புராணக் கதையிலுள்ள விவரங்கள் சில
இவர்களிற் சிலர் இராசகுடும்பத்தவரினதும் செல்வ எழுதிய படங்கள் அடங்கிய புத்தகங்களைப் பற் இராசகுமாரர்களினதும் இராசகுமாரிகளினதும் வடி கலைப்பாணியின் செல்வாக்கு ஏற்பட்டதன் விழை பெற்றது. இஸ்லாமிய சமய மரபிலே கடவுளின் வடிவ கலாரசிகர்களான மொகாலயச் சக்கரவர்த்திக ஒவியர்களை அரண்மனைக்கு வரவழைத்து உலக காலத்து அரண்மனை ஒவியர்களிற் பெரும்பாலாே வரையப் பெற்ற ஒவியங்கள் லெளகீகமானவை. : ஆயினும், சில அம்சங்களிலே அவை கூடிய சிறப்பு ஒவியங்கள் அரண்மனை வாழ்க்கையினைச் சித் இளவரசர், அவர்களின் காமக்கிழத்திகள் முதல தங்கியிருக்கும் மாடங்களும் அவற்றிலுள்ள அ பட்டுள்ளன. மொகாலயர் ஒவியங்களில் அங்கலட் அணியலங்காரங்கள் அவற்றிலே மிகுந்து காண மென்மையானவை. மைவண்ணங்கள் தேவைக்கே
புராதன காலத்து ஒவியர்கள் மனித உருவி
மொகாலயச் சக்கரவர்த்திகளைப் பின்பற்ற மன்னர்களும் அதேபோன்ற ஒவியங்களை வ ஒவியக்கலைப்பாணி இந்தியாவின் பல பாகங்களிலு இறுக்கமான சமயக்கோட்பாடுகளின் விளைவாக பலர் இராசபுத்திர மன்னர்களின் அரண்மனைகளை கலைப்பாணி அதனால் மேலும் விருத்தியடைந்தது. இந்திய ஒவியக்கலை வரலாற்றிலே புதியவொரு வரலாறு பற்றிய பாமரர் வழக்கிலுள்ள கதைக அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
துகில், ஏடு ஆகியவற்றில் எழுதப்படும் நூல் சித்திரங்களை வரைவது நெடுங்கால வழங்கப இவ்விதமான சித்திரங்கள் காணப்படுகின்றன. எ சித்திரங்களுக்குச் சிறந்த உதாரணங்களாகும். கr முதலியோரும் அந்த வழக்கத்தைப் பின்பற்றினா நேபாளத்திலும் சித்திரங்கள் வரையப்பெற்ற ஏட்டு தெய்வங்களின் உருவங்களும், இராமாயண, மகாபா தொடர்பான விவரங்களுஞ் சித்திரங்களாக வை வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகள் இன்னும் முறையா
O2. சித்திரகாரர்.
ஓவியர்களைச் சமஸ்கிருத, பாளி
With Best Compliments From:
Sri ÇDurka
118B, C Colo Tel:
 

VM 21 }வியமாக வரையப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு 途 ఇN ாக்கியங்கள் எ(மகப்பட்டுள் Y - న్నీ
ழுதப்பட்டுள்ளன. ஆந்திரப் Z N: துவீரபத்திரர் கோயிலிற் சிறுத் தொண்டர் /དི་ சித்திரக்கோலமாக விளங்குகின்றன. "V S SAN :
VY9.Ae " (,
O Y 4 Y ಸ್ಚಿ ங்களைச் சித்திரங்களாக வரைந்தனர். 激 களினதும் ஆதரவினைப் பெற்றிருந்தனர். சித்திரங் S. Pப் புராதனமான நூல்கள் கூறுகின்றன. சமகாலத் 歌 பங்ளைச் சித்திரங்களாக வரைவது வழக்கம். பாரசீகக் பாக அந்த மரபு மொகாலயர் காலத்தில் மறுமலர்ச்சி த்தைப் படிமக்கோலத்தில் அமைக்கும் வழக்கமில்லை. ர் இந்தியாவின் பலபாகங்களிலுமுள்ள பிரபலமான யற் பங்கான ஒவியங்களை வரைவித்தனர். அக்பரின் னார் இந்துக்களாவர். மொகாலயர்களின் ஆதரவில் மகாலத்து ஐரோப்பிய ஒவியங்களைப் போன்றவை, க் கொண்டவை உயிரோட்டமானவை. மொகாலயரின் ரிக்கும் பாங்கில் அமைந்தவை. சக்கரவர்த்திகள், யோரின் உருவங்களும் அரண்மனையில் அவர்கள் லங்காரப் பொருட்களும் சித்திரங்களாக வரையப் சணங்கள் இயல்பானவை கவர்ச்சி பொருந்தியவை. ாப்படுவதில்லை. அவற்றிலுள்ள துகில்கள் மிகவும் ]ற அளவில் மட்டும் தீட்டப் பெற்றுள்ளன.
ய சாமந்தர்களும் மாநில ஆளுநர்களும் இராசபுத்திர ர்ைவித்தனர். அதன் விளைவாக மொகாலயரின் லும் பெருஞ்செல்வாக்குப் பெற்றது. ஒளரங்சீபுவின் மிக அரண்மனை ஒவியர்கள் ஆதரவிழந்தனர். அவர்களிற் நாடிச் சென்றனர். இராசபுத்திரரிடையே காணப்பட்ட இராசபுத்திரரின் ஆதரவினைப் பெற்ற ஓவியக் கலைஞர் அத்தியாயம் படைத்தனர். கிருஸ்ணரின் வாழ்க்கை ஞம் பகவத்புாரணக் கதைகளும் சித்திரங்களாக
களின் சுவடிகளிலே அவற்றின் முகப்பிலும் ஓரங்களிலும் )ாகும். புராதனமான சமணநூல்களின் சுவடிகளில் பசந்த விலாசச் சித்திரங்கள் அந்த வகையிலுள்ள "லப்போக்கிலே சைவர், வைணவர், சாக்தர், பெளத்தர் ர்கள். மேற்கிந்தியாவிலும் வடகிழக்கிந்தியாவிலும் ச் சுவடிகள் ஆயிரக்கணக்கில் உள்ளன. அவற்றிலே ரதக் கதைகளின் அம்சங்களும் வைணவ சம்பிரதாயந் ரயப்பட்டுள்ளன. அவற்றைவகைப்படுத்தி, விவரித்து க மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
மொழிகளிற் சித்திரகார எனக் குறிப்பிடுவது
Gosd Cousc alle Road,
mbo 06
(86644
49

Page 56
A. வழக்கம். சித்திரகாரனைப் பற்றிய 游 MJ இரண்டாம் நூற்றாண்டிற்கு உரியத
நகரவாசிகளான ஆடவர் ஓவியக்கலை பய கூறும். கலாரசிகனொருவனின் மனையிலே லுமென்றும் அவனுடைய மாடத்திலே ஒவியம் வ: வழமையாகக் காணப்படும் என்றும் அந்நூல் கூறுகி சித்திரகார என்றனர். வண்ணம் பூசுவதில் அவர்களு வழக்கம்.
அர்ஜுன என்ற சித்திரகாரனைப் பற்றி உத் வரலாறு பற்றிய அரண்மனையிலுள்ள சித்தி சொல்லப்படுகின்றது. ஹர்ஷவத்தனின் சகோதரியா ஸ்தான்வீஸ்வரத்து (தனேஸ்வர்) அரண்மனையிலே வரைந்த சித்திரகாரரைப் பாராட்டிக் கெளரவித்த6 மன்னனொருவன் மானியமாகக் கொடுத்தானென்று : சித்திரகாரர் பலர் அரண்மனைகளில் ஆதரவினை அந்நூல் மூலமாக அறிய முடிகின்றது. மேலும், 3 இயல்பான கோலத்திலும் உயிரோட்டமுள்ளதாகவு
சித்திரகாரர் தமக்கு வேண்டிய வ சித்திரப்படங்களையும் சித்திரப்பலகைகளையும் த. சித்திரகாரன் ஒருவன் ஒவியம் வரையும் காட்சியெ அவனைச் சுற்றிப் பல மைக்கூடுகள் இருப்பதாகச் செமேந்திரர் போன்ற பிரபலமான ஆசிரியர்கள் சித் சித்திரகாரரின் படைப்புகளை அரங்குகளிலே விமர்சி திலகமஞ்சரி என்னும் நூல் அத்தகைய சம்பவம் ஒ
சித்திரம் வரைவதற்கு முன்பு சித்திரகா வேண்டும். அதன் பின் உருவத்தின் கோடுகள் சித்திரசூத்திரதானம் என்றுஞ் சொல்வர். கோடுகள் பூசப்படும். ஆரம்ப நிலையில் அது ஹஸ்தலேகம் எ அது வர்ணகம் எனப்படும். இறுதியாகச் செய்யப்படும் உயிரூட்டுவது இவ்வாறு சொல்லப்படும். தரமான வேண்டும்.
4. கருவிகளும் கலவைகளும்
ஓவியங்களை வரைவதற்கு வேண்டிய ெ பொதுவாகவும் சிற்ப சாத்திரங்களிற் குறிப்பாக வட்டிகைகள் அடங்கிய சமுத்தகம் என்னும் பெட்டி காமசூத்திரத்தில் வாத்ஸ்யாயனர் குறிப்பிடுகின்றா தோய்ப்பதற்கான மைக்கூடுகள் பற்றி மிருச்ச கடிக
With Best Compliments From:
Royal C
257/1 E,
Colo Te:
 

மிகப் புராதனமான சாசனக் குறிப்பு கி.மு. JA. ாகும். அது ராம்காரிலுள்ள ஜோகிமார V6R
*パN、 தக்க என்பது ஒவியனின் பெயராகும். நாட்டியN W ந் சொல்லப்படுகின்றது. N
§ 4፩
(ب பின்றிருக்க வேண்டுமென்று காமசூத்திரம் S) சுவரிலுள்ள குமிழியொன்றினிலே வீணை தொங்கு (SE
کے
W
s
4.
恩
ரையும் சித்திரப்பலகையும் வட்டிகைப் பெட்டியும் ன்றது. சித்திரக் கலையிற் தேர்ச்சி மிக்கவர்களையே ருக்கு உதவிபுரிந்தோரைத் திண்டி என்று சொல்வது
தரராமசரிதம் குறிப்பிடுகின்றது. இராமரின் வாழ்க்கை ரங்கள் அர்ஜுனரின் கைப்பணியானவை என்று ன ராஜ்யறியின் கல்யாணம் நடைபெற்ற வேளையிலே சித்திரங்கள் புதிதாக வரையப்பட்டிருந்தன. அவற்றை ணர். சித்திரகாரன் ஒருவனுக்கு பத்துக் கிராமங்களை கதாசரித்சாகரம் என்னும் நூலிற் சொல்லப்படுகின்றது. ாயும் பாராட்டுகளையும் பெறுவது வழக்கம் என்பதை சித்திரகாரன் ஒருவன் அரசகுமாரியின் உருவத்தை ம் வரைந்தமை பற்றியும் அந்நூலிற் கூறப்பட்டுள்ளது.
1ண்ணக் கலவைகளையும் வட்டிகைகளையும் ாம் போகும் இடங்களுக்கு கொண்டு செல்வது வழக்கம். பான்றை மிருச்சகடிக என்னும் நூல் வர்ணிக்கின்றது. F சொல்லப்படுகின்றது. வால்மீகி, ஹர்ஸவர்த்தனன். திரகாரரின் குணாதிசயங்களைக் குறிப்பிடுகின்றனர். சிக்கும் வழக்கமும் புராதன காலத்திலே காணப்பட்டது. ன்றைக் குறிப்பிடுகின்றது.
ரர் என்ற வகையிலே களத்தை வரையறை செய்ய வரையப்படும். அதனை ரேகாப்பிரதானம் என்றும் செம்மையாக வரையப்பட்டதும் வண்ணக்கலவைகள் னப்படும். ஒவியம் செம்மையாக்கப்பெற்ற கோலத்தில் ) பணி சித்திர உன்மீலனம் என்பதாகும். சித்திரத்துக்கு ா ஒவியங்கள் உயிரோட்டமுள்ளனவாக அமைதல்
பாருள்களைப் பற்றிய விவரங்கள் இலக்கியங்களிற் வுஞ் சொல்லப்படுகின்றன. சித்திரக்காரனுக்குரிய , சித்திரப்பலகை, சித்திரக்கோல் என்பன பற்றிக் ர். துரிகைகளை வைத்து வண்ணக் கலவைகளைத் த்திலே கூறப்படுகின்றது.
Opticions Gaille Road,
mbo 06 5.53541
50

Page 57
* (* YÀ சித்திரக்காரனின் வீட்டிலுள்ள பலகணிச் ரிNஅபற்றிய குறிப்பொன்று பாததாடிதகம் எ6 ീ பலகைகளோடு இணைக்கப்பட்டுத் தொ 然 குறிப்பிடுகின்றார். வர்ணிக-தரண்ட-சமுத்க அபிலாஷிதார்த்த சிந்தாமணி போன்ற சிற் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. அவற்றிலே வட்டி: 59. என்றுஞ் சொல்வர். கூர்ச்சகம், லேகினி, !
சொல்லப்படுகின்றது.
W
தூலிகை என்னும் வரைகோல் மூங்கிற் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். ஒரு முனையிலே சிறிய இற தவறுகள் ஏற்படின் அழித்துத் திருத்தஞ் செய்வ கலவைகள் பூசுவதற்குரிய தூரிகையாகும். இள கட்டப்பட்டிருக்கும். அணில்களின் வாலிலுள்ள ம இவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுவதுமுண்டு. வண்ணம் பூ துரிகைகளைப் பற்றிய விவரங்கள் அபிலாஷிதார்த் காணப்படுகின்றது. ஆஷாலனம் என்ற வண்ணமெழுக சாலகை என்னுந் நுண்ணிய துரிகை உன்மீலத்திற்
சித்திரம் வரையும் படங்களை சுருள்களாக படங்கள் பொருந்திய பலகைகளைப் பற்றியும் நூல் கருப்பு, மஞ்சள் முதலிய நிறங்களில் வண்ணக் வஸ்துகளும் கணிப்பொருள்களும் பயன்படுத்தப்பட்
5. சித்திரசாலைகள்
சித்திரசாலை எனப்படும் ஓவியக்காட்சி நூல்களிற் குறிப்பிடப்படுகின்றன. சித்திரசாலை, சித் பலவாறு அவற்றைத் தமிழ் நூல்கள் குறிப்பிடு வைக்கப்பட்டிருக்கும். சில சமயங்களில் அவற்றின்
சித்திரசாலைகளும் பலவகைப்படும். அ அந்தப்புரங்களிலுஞ் சித்திரசாலைகள் அமைக்கட் (சயன் சித்திரசாலை), குளிப்பறைகளிலும் (அபி( வைத்திருப்பது வழமையாகும். பரத்தையர் இல்ல இலக்கியக் குறிப்புகள் பல உள்ளன. சிருங்காரம் விளக்கும் ஒவியங்களே அரண்மனைகளிலும் வீடு நிருத்தமண்டபங்களிலும் வேறு பொதுவிடங்கள் கொள்ளலாம். மங்களமான காட்சிகளின் சித்திரங்
காளிதாஸர் மாலவிகாக்னிமித்திரம் எ வர்ணிக்கின்றார். அதன் சுவர்களில் அந்தப்புரக் காட்சிகளின் முகங்காட்டுபவர்களின் கோலங்கள் தெரிந்தன. அங்குள்ள சுவர்களில் அமைந்திருந் அதிசயமடைந்தாள் என்ற
With Best Compliments From:
Kumarasamy Kalai D. S. Senana
 
 

சுவரிலுள் w w چچکے} லுள்ள பல வண்ண மைக்கூடுகளைப் A. Y ணும் நூலிற் காணப்படுகின்றது. சித்திரட்டல் ங்கும் வட்டிகைக் கூடுகளைப் பாணபட்டர் /དི་དེ་ கம் பற்றி மாகாகவி காளிதாசர் சொல்வார். NÀ
YaNS apy சாத்திர நூல்கள் தூரிகை, வட்டிகை என்பன * Ο སྐྱེ་ கை என்பதை திண்டுவர்த்தி என்றும் கிட்ட ( SA நூலிகை என்னுந் துரிகைகள் பற்றியும் ལog༠༧
தண்டிலே செய்யப்படும். அதிற் செப்பூசி ஒன்று த செருகப்பட்டிருக்கும். மையினால் வரையும் பொழுது தற்கு அது பயன்படும். லேகினி என்பது வண்ணக் Iங் கன்றுகளின் காதிலுள்ள மயிர் அதன் நுனியிற் பிர், செம்மறியாடுகளின் வயிற்றுமயிர் ஆகியனவும் ாவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு வகையான த சிந்தாமணி (மானசொல்லாச) போன்ற நூல்களிலே ற்ெகு கூர்ச்சக என்ற பெருந்துரிகை பயன்படுத்தப்படும். கு (உயிரோட்டஞ் செய்வதற்கு)ப் பயன்படுத்தப்படும்.
மடித்து பட்டுப்பைகளில் வைப்பது வழக்கம். சித்திரப் களிற் குறிப்புகள் உள்ளன. சிவப்பு, நீலம், வெள்ளை, கலவைகள் தயாரிக்கப்பட்டன. அதற்குத் தாவர
6.
நிலையங்கள் இராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற திரமாளிகை, சித்திரகூடம், எழுதுநிலைமண்டபம் எனப் }ம். அவற்றிலே வண்ண ஒவியங்கள் காட்சிக்கு சுவர்களில் ஒவியங்கள் வரையப்பட்டிருக்கும்.
ரண்மனைகளில் உள்ளவை ஒரு வகையானவை. பட்டிருக்கும் இராசகுமாரிகளின் பள்ளியறைகளிலும் ஷேகச்சித்திரசாலை) சித்திரங்களைக் காட்சிக்கு 5 களிற் காணப்பட்ட சித்திரசாலைகளைப் பற்றிய ), ஹாஸ்யம், சாந்தம் ஆகிய ரஸ்க் கோலங்களை களிலும் இடம்பெற்றன. ஆயினும், கோயில்களிலும், ரிலும் எல்லாவிதமான ஒவியங்களையும் வரைந்து Bளே பெரும்பாலும் அவற்றிலே காணப்படும்.
ன்னும் நாடக நூலிற் சித்திரசாலை ஒன்றினை காட்சிகள் புதிதாக வரையப்பட்டிருந்தன. ஒவியக் இயல்பானவையாகவும் உயிரோட்டமுள்ளனவாகவுந் த ஓவியங்களைப் பார்த்ததும் அரசி பரவசமுற்று
chchelvan (B. Com)
yaka College.

Page 58
சொல்லப்படுகின்றது. நிரையாக அமைந்
4 VSமானபந்தி என்று குறிப்பிடுகின்றார். நிை
??/###က္ကိုစ့်ဖွံ့ வீதி என்று பவபூதி சொல்
A. அமைக்கப்பட வேண்டும் எனவும் அதன் (
%s* உருவாக்கப்பட வேண்டும் எனவும் நாரத சிற்
S) மேலும் அதில் அலங்காரமான வாசற் கதவு
துண்கள் போன்றனவும் அமைந்திருக்க வே
W அரண்மனைக்கு முன்பாகவோ நான்கு வீடுகள் கூ{
வேண்டும் என்ற எண்ணமும் நிலைபெற்றது. அது
மேற்பகுதியிற் சிகரம், கலசம் என்பன பொருந்தியிருக அழிந்துவிட்டன.
சித்திரச் சாலைகளில் காணப்பட்ட ஓவிய காணப்படுகின்றன. தேவர், கருத்தவர், கின்னரர், ! முதலியோரின் உருவங்களை ஒவியக்காட்சிகளாக பொருத்தமான ரசபாவங்கள் விளங்கும் வண்ண விதிக்கப்பட்டவாறும் தேசவழமைப்படியும் அணிய6 பழமையும் இலட்சியமும் திறமையும் ஒன்றுகூடும் கோலமாக விளங்கும் காட்சிகள் புராதனமான கதை பாத்திரங்கள் சமகாலத்தவர்களின் அங்கலட்சணங் அவற்றில் விளங்கும் கலைப்பாங்கும் உயிரோட்டமா ஒவியங்களாக வரையப்பெற்ற இராமாயணக் கா சித்திரசாலைகளிலுள்ள இராமாயணக் காட்சிகன தமயந்தி பற்றிய ஒவியக் காட்சிகளை பூரீஹர்ஷர் வ ஒவியங்கள் பற்றிய வர்ணனைகள் மாலவிக்காக்ன காணப்படுகின்றன.
நிலையானவை, நகர்த்திச் செல்லக்கூடியை புராதனமான இந்திய இலக்கியங்களிற் சொல்லப் அமைக்கப்படுபவை நிலையானவை அவை வனப் செல்லக்கூடியவை வண்டிகளில் ஏற்றிச் செல்லப்படுப காட்சிக் கூடங்களாக விளங்கின. அவை குறிப்பாக வ
06. ஒவியம் பற்றிய நூல்கள்
சிற்பசாஸ்திரம், கலை என்பனபற்றிய நூல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஒவியங்களை வரையும் விதங்: வேண்டிய சுவற் பகுதிகளையும் மரப் பலகைகளை விதங்கள் முதலியவற்றைப் பற்றிய விவரங்கள் அ புராணத்தின் ஒருபகுதியாக சித்திரசூத்திரம் ஒவியங் புராதனமானது. அது ஏழாம் நூற்றாண்டுக்குரியது எ6 ஓவியக் கலையானது மிகவும் வளர்ச்சியடைந் குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலே சொல்லப்பட்ட விவரங்க விளக்கமான பகுதிகள் பிற்காலத்து நூல்கள் அபிலாஷிதார்த்தசிந்தாமணி, சிவதத்துவரத்னாகர
With Best Compliments From:
Chhouօ
40-1/1, C Color Tel: O74-51
 

N 21 துள்ள சித்திரசாலைகளைப் பாணபட்டர் \今 ཧ་ >ரயான சித்திரங்கள் அடங்கிய நீளமான/ ܬܬ̈ ஸ்கின்றார். சித்திரசாலை விமானம் போன்று sや முன்னாற் சிறு கோபுரம் போன்ற அமைப்பு NA பசாஸ்திரம் கூறும். ཀའི་སྤྱི་ கள், சாளரங்கள், பலகணிகள், மகத்தான ண்டும் என்று சொல்லப்படுகின்றது. 鹦 நிம் சந்தியிலோ சித்திரச்சாலைகள் அமைக்கப்பட ཨ། விமானம் போலக் காட்சியளிக்க வேண்டும். அதன்
ந்க வேண்டும். இத்தகை சித்திரச் சாலைகள் எல்லாம்
2
S.
பங்களைப் பற்றியும் சில நூல்களிற் குறிப்புக்கள் இராசகுமாரர், பெருவீரர், நர்த்தகிகள், அரம்பையர் வரைவது வழக்கம். உருவங்களை வரையுமிடத்து மாக அவற்றை வரைதல் வேண்டும். நூல்களில் Uங்காரங்களும் வஸ்திரங்களுஞ் சித்தரிக்கப்படும். சாதனமாக ஓவியக்கலை அமைந்தது. சித்திரக் நகளின் உருவகமானவை. அவற்றிலே முகங்காட்டும் களையும் பழங்க வழக்கங்களையும் பிரதிபலிப்பவை. ன கோலமும் சித்திரக்காரரின் கைவண்ணமானவை. ட்சிகளில் அத்தகைய பண்புகள் காணப்பெற்றன. ளக் காளிதாசனும் பவபூபதியும் வர்ணிக்கின்றனர். ர்ணிக்கின்றார். சமகால வாழ்க்கைச் சித்திரங்களான ரிமித்திரம், வித்தசாலபஞ்சிகை போன்ற நூல்களிற்
வ என இரு வகையான சித்திரச்சாலைகளைப் பற்றிப் படுகின்றது. விமானம் போலக் கலைக்கூடங்களாக பு மிக்க கட்டடங்களாக அமைந்தவை. நகர்த்திச் வை அளவிற் சிறியவை. அவை கலைப் பொருட்களின் சந்த காலத்தில் இரசிகர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்தன.
கள் பலவற்றிலே ஒவியக்கலைபற்றிய தனிப்பிரிவுகள் கள், வண்ணக் கலவைகள், தூரிகைகள் வரைவதற்கு யும் சித்திரப்படங்களையும் அமைத்துக் கொள்ளும் அவற்றிலே காணப்படுகின்றன. விஷ்ணுதர்மோத்திர களைப் பற்றி வர்ணிக்கும் இந்திய நூல்களிலே மிகவும் ன்று பொதுவாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. இந்தியாவில் திருந்த காலத்தில் அது எழுதப்பட்டதென்பது ளின்
பலவற்றில் உள்ளன. மானசொல்லாச என்னும் (ம்), சில்பரத்ன(ம்),
(Studio) alle Road,
mbo 06 3888, 594492
52

Page 59
நாரதசில்ப(ம்), பிரஜாபதி சில்படும்) முத6 பலவற்றிலே ஓவியக்கலை பற்றிய தனி Wy திராவிட தேசத்திலும் வாழ்ந்த ஒவியர்கt * கமையச் சித்திரங்களை வரைந்தன. இ9%சி" உணரப்படுகின்றது.
61 E) SSSS SSS 物 கலைகளில் வல்லவரான பெண்கள் பரதம்,
ல், நளபாகம் முதலியனவற்றை விளக்கும் நூல்களி எழுதிய குண்டனிமதம் என்னும் நூல் குறிப்பிடுகி சொல்கின்றது. ஒரு வகையில் விஷ்ணுதர்மோத்திரம் நடனம், சங்கீதம், கட்டடக்கலை, சித்திரம், சிற்பம் அ பற்றியும் சொல்லப்படுகின்றது. நுண்கலைகள் எல்லா என்ற கருத்து அதிலே வலியுறுத்தப்படுகின்றது.
த
ஒவியங்களை சத்ய, வைணிக, சாகர, மிஸ்ர வண்ணமெழுக்கினை வர்த்தனம், பத்ரஜ. ரைகிக, பிந்: ஒவியங்களிற் காணப்படக்கூடிய சிறப்புக்களும் ( கலையினை நாராயணர் உருவாக்கினார் என்று ( உருவத்தை வரைந்து அதன்மூலமாக ஆதிசெளந்த விஷ்ணு தர்மோத்திரத்திற் கூறப்படுகின்றது. அதன்பி விஸ்வகர்மன் பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்திற்கு ஆதாரம என்று சொல்லப்படுகின்றது.
சித்திரச்சூத்திரத்திலே ஒவியங்களில் இடம்ெ பெண்களைப் பற்றியும் விளக்கப்படுகின்றது. ஹம்ஸ், ட ஆடவர்களை அது வர்ணிக்கின்றது. குந்தலம் (நீண் சுருண்ட), தரங்கம் (அலைபோன்ற), வாரித ஜடாடசாரம்(சுருண்டு மிகுங்திருக்குமு), என்னும் வடிவங்கள் பற்றிச் சித்திரசூத்திரம் குறிப்பிடுகின சொல்லப்படுகின்றன. வில்போல் வளைந்த நயனம்(ச மீன் விழி போன்ற(மத்ஸ் யோதா) தாமரை ம போன்ற(சானாகிருதி) என்னும் வெவ்வேறு விதமான வருகின்றன. இவ்வண்ணமாகவே ஆண்களும், பெண் கோலங்களும் (ஸ்தானம்) வர்ணிக்கப்படுகின்றன.
வித்திசம்ஸ்காரம் விஷ்ணு தர்மோத்திரத் வரைவதற்கு முன் அதற்கு வேண்டிய தளத்தைச் 8 வித்திசம் ஸ்காரமாகும் .மேலும் மூல வண்ணங்: உற்பத்தியாக்கும் விதங்களும் மெழுகிடும் முறைக
போஜராஜன் எழுதிய சமராங்கணசூத்ரதாரர் பிரிவு உண்டு. அது ரசக் கோட்பாட்டின் அடிப் விளக்குகின்றது. கல்யாணிச் சாளுக்கிய மன்னரான
With Best Compliments From:
MK. M. T. Tra
22, St. Jho Colom Tel: 43302
 

هته
FR్న ான பிற்காலத்துத் தென்னிந்திய நூல்கள் சி*
பீபிரிவுகள் உள்ளன. தசிணாபதத்திலும்/
இந்நூல்களிலே சொல்லப்பட்ட விதிகளுக் 立や
என்பது ஓவியர்களின் பண்புகளினாலே t ) N
* SRY
ଖୁଁ
சிற்பம், ஒவியம், சித்திரப்படங்களைத் தயாரித் ( S.
ல தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார்கள் என்று தாமோதர குப்தர் ன்றது. மேலும் அந்நூல் சித்திரசூத்திரம் பற்றியும்
பரதரின்நாட்டியசாஸ்திரத்திற்கு ஒப்பானது. அதிலே பூகியன பற்றியும் அவற்றிற்கிடையிலான தொடர்புகள் ம் ஒரு பொதுவான கலாதத்துவத்தின் வயப்பட்டவை
என்ற நாண்கு பிரிவுகளாக அது வகை செய்கின்றது. துஜ என்னும் தலையங்கங்களின் கீழ் வர்ணிக்கின்றது. குறைகளும் அதிலே ஆராயப்படுகின்றன. ஒவியக் சித்திர சூத்திரம் குறிப்பிடும். தனது சூத்திரத்தில ரியான தேவக்கன்னியை நாரயணர் படைத்தார் என்று ன்பு ஓவியக்கலையினை நாராயணரிடமிருந்து பயின்ற ான தத்துவத்தைச் சித்திரக் கோலமாக விளக்கினார்
பெறக்கூடிய ஐந்து வகையான ஆடவர்களைப் பற்றியும் பத்ர, மாலவ்ய, ருஜக, சஸ்க என்னும் ஐந்து வகையான ாட மிருதுவான), தக்சினாவர்த்தம் (வலப்பக்கமாகச் ாரம் (நேராகவும் மிகுதியாகவும் காணப்புடும்) ஐந்து விதமான கேசங்கள் பொருந்திய மாதரின் iறது. நயத்தின் இயல்புகளும் அதன் வகைகளும் ாப கிருதி), நீலோற்பல வண்ணமான உத்பலபத்திரபு லர் இதழ் போன்ற(பத்மபத்ரநிதி), பூகோளம் நயனங்களைப் பற்றிய வர்ணனைகள் இந்நூலிலே ர்களும் நிலைகொண்டிருக்கும் வெவ்வேறு விதமான
திலே விரிவாக விளக்கப்படுகின்றது. ஒவியங்கள் ர்வரிலே தெரிந்து, அதனைச் செம்மைப்படுத்துவதே 5ள், கலப்பு வண்ணங்கள் என்பனவும் அவற்றை ரும் விவரிக்கப்படுகின்றன.
என்னும் சிற்ப சாஸ்திரத்தில் ஓவியம் பற்றி ஒரு தனிப் படையில் ஒவியங்களை வரையும் முறையினை சோமேஸ்வரன் தொகுத்த அபிலாஷிதார்த்த
de Centre
es Road, DO 11 1,424913

Page 60
} ァー
XV சிந்தாமணி கலைகளைப் பற்றிய பெருங் 2) Vஅபற்றிய பகுதி உண்டு. வித்திசம்ஸ்காரம், (i. ୩y பலவகைத் தூரிகைகள் முதலானவை பற் V * நாட்டிய மண்டபத்துச் சுவர்களிலும் விதா 3. சி" பற்றிய வர்ணனைகளும் காணப்படுகி ) அளவுகளிற் கலந்து ஒளி, நிழல் ஆகியன விளக்கப்படுகின்றன. தங்கத்துகள்கை காய்ச்சுவதன் மூலமும் ஒளியூட்டு சித்திரங்களுக்குரிய ஸ்தானங்களும் பாவ போன்ற வகைகளும் விவரிக்கப்படுகின்ற6
Y
16ம் நூற்றாண்டிற் குமாரர் எழுதிய சில்பர பகுதி உண்டு. அதிலே சித்திரம், அர்தசித்திரம், சி பற்றிச் சொல்லப்படுகின்றது. வெள்ளை, மஞ்சள், ! பற்றியும் விவரங்கள் காணப்படுகின்றன. பலவகையா இந்நூலிலே விளக்கப்படுகின்றது.ரசி சித்திரம், தூலி இந்நூல் விவரிக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.இரச மெழுகப்பட்ட சித்திரங்கள் ரசச் சித்திரங்கள் என ஒ6:பெங்கள் தூலிச்சித்திரம் என்னும் வகைக்குரிய
ஒவியக்கலை பற்றி நாரதச் சிற்பத்திலே க சைலா, சித்திராலயகிருதி ரஜனாவிதி என்னும் இரண இந்தியாவிலே காணப்பெற்ற சித்திரக்கலைகள் அத்தியாயம் சித்திரங்களைத் தரையிலுள்ளவை உள்ளவை(உர்த்வக). என மூன்று பிரிவுகளாக வை
With Best Compliments From:
N. S. P. S. (New Sai
No. 6, St. Col Tel:
 
 

களஞ்சியமாகும். அதிலே ஒவியக்கலை
வண்ணக்குழம்புகளை உற்பத்தி செய்தல், /
றிய விவரங்கள் அதிலே காணப்புடுகின்றன. AN
\NV
னத்திலும் வரையப்படும் சித்திரங்களைப் t ) SN ன்றன. பல வண்ணங்களை வெவ்வேறு ኣöዩ፩ hபடுக்கம் விகங்கள் இங்ாகாலிே SS) பற்றை ஏற்படுத்தும் விதங்கள் இந்நூலிலே SENS) )ளக் கலப்பதன் மூலமும் நெருப்பினாற் No ம் முறைகள விளக்கப்படுகின்றன. Y சித்திரம், வித்திசித்திரம், அவித்த சித்திரம்
7.
த்தினம் என்னும் நூலில் சித்திரலக்ஷணம் என்ற ஒரு த்திராபாஸம் என்னும் மூன்று வகையான ஒவியங்கள் சிவப்பு. கருமை, நீலம் என்னும வண்ணக் கலவைகள் ன தூரிகைகள் பற்றியும் ஒளியூட்டும் முறைகள் பற்றியும் சித்திரம் என்னும் இருவகையான ஒவியங்களைப் பற்றி ாயனப் பொருட்கள் கலந்த வண்ணக் கலவையினால் ப்படும். வண்ணப் பொடிகளினால் நறம் ஊட்டப் பெற்ற
OD6),
ாணப்படும் செய்திகள் சிறப்பானவை. அதிலே சித்திர ன்டு அத்தியாயங்கள் உள்ளன. இவற்றுள் முன்னையது பற்றிய விவ, ங்களைக் கொண்டுள்ளது. மற்றைய (பெளமிக). சுவரிலுள்ளவை(கட்ஜக). விதானங்களில்
ரக செய்கின்றது.
Premawardhana Stores)
J 'hines Road, ombo l l
33579
54

Page 61
* 8 O 膀°ருவொற்றியூர் தியா 娜ή செல்
9. କୁଁ அமைவிடம் N” இக்கோயில், சென்னையிலிருந்து எண்ணுர
கிலோமீட்டர் தொலைவிலுள்ள திருவொற்றியூரின் அமைந்துள்ளது. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினி இவ்வூரின் வழியாகச் செல்கிறது. சென்னை மைய அ நோக்கிச் செல்கிறது. திருவொற்றியூர் இருப்புப் பாை தொலைவிலுள்ளது.
2. பெயர் விளக்கம் திருத்தலப்பெயர் விளக்கம்
இத்தலத்திற்குப் புராணத்தின் அடிப்பை காணலாம். 1. ஒற்றியூர் : ஒரு பதுமகற்பப் பிரளய காலத்தில் அனு யோக அக்கினி மையத்தில் பரமசிவன் ஒரு சித்திர அந்த யோகாக்கினியே ஒரு திருக்கோயிலாக திருமேனியாகவும் விளங்கின. அப்போது அச்சி வெள்ளத்தை விலகச் செய்ததால் இத்தலம் ஒற்றியூ
2.இங்குள்ள சிவலிங்கத்திருமேனி புற்று மண்ணால் இல்லை. இத்திருமேனியில் புனுகு, ஐவ்வாது கோரோ வாசனைப் பொருள்களே சாத்தப் பெறுகின்றன. இப்ெ என இறைவர் அழைக்கப் பெறுகிறார் (ஒற்று-பூச்சு) இ
3. வாசுகி என்னும் நாகம் உபமன்னியரிடம் தீட்சை ெ வழிபட்டு வந்த காரணத்தால் இறைவர் சிவலிங்க தம்மிடம் ஒடுக்கிக் கொண்டதாலும் இறைவர் ஒற்ற என்னும் பெயர் வழங்குவதாயிற்று. (ஒற்றுதல் - ஒடுக்
4. இவ்வூரைக் காளத்தியோடு ஒப்பிடுவர். காளத்தி சிலந்தியும், வாசுகி என்னும் பாம்பும் சாத்திவன அத்திவனமாகிய இவ்விடத்தில் பூசித்தன என்பதா
(இங்கு வழிபட்ட சிலந்தியின் வடிவம் கொடுங்கையின் கூட்டில் செதுக்கப்
With Best Compliments From:
Shaan H
149, Jem Colo Tel:
 

\今ーなー
raьллаFй திருக்கோயில்
SANN வி: T.வைதேகி (பேராசிரியை) (རི་ M.Phill) சென்னை. N š:
R r செல்லும் சாலையில், சென்னைக்கு வடக்கே எட்டுக் t நடுவில் கிழக்கு நோக்கியவாறு 5 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 1 ன்றும், கடற்கரை ஓரமாக மணவி செல்லும்சாலை, புகல இருப்புப் பாதை திருவொற்றியூர் வழியாக வடக்கு தநிலையத்திலிருந்து இக்கோயில் அரை கிலோமீற்றர்
டயில் கூறப்படும் பெயர் விளக்கங்களை முதலில்
க்கிரகத்தின் பொருட்டுத் தவம் செய்த பிரம்மதேவரது வடிவங் கொண்ட பலகை உருவத்தில் தோன்றினார். 3வும், அப்பலகையே அக்கோயிலின் சிவலிங்கத் வலிங்கத்தில் எழுந்தருளிய சிவபெருமான் பிரளய பூர் எனப்பெயர் பெற்றது. (ஒற்றுதல் - விலக்குதல்)
ஆனது ஆதலின், இப்பெருமானுக்கு அபிடேகங்களை சனம், கஸ்தூரி, குங்குமப்பூ, பச்சைக்கர்ப்பூரம் முதலிய பாருள்கள் திருமேனியின் மீது பூசப்படுவதாலும் ஒற்றீசர் இவ்விறைவர் பெயரே பின்னர் தியாகராசர் என்றாயிற்று.
பற்றுத் திருவொற்றியூரில் வந்து, அன்புடன் இறைவனை த் திருமேனியினின்றும் வெளிப்பட்டு அந்நாகத்தைத் ரீசர் என்னும் பெயர் பெற்றார். இவ்வூருக்கும் ஒற்றியூர் க்கிக் கொள்ளுதல், ஒற்கம் - ஒடுக்கம்)
யில் சிலந்தியும் பாம்பும் வழிபட்டது போன்று இங்கும் மாகிய இவ்விடத்தில் பூசித்தன என்பதால் பாம்பும் ல் இதுவும் காளத்தி என்று கருதப்பட்டது.
துர்க்கையின் கோட்டத்திற்கு மேலுள்ள பட்டுள்ளது)
lardware
patah Street, mbo 3 335652
55

Page 62
7
42* S திருக்கோயில் பெயர் விளக்கம்
،~o
Pë 外 இக் கோயிலுக்கு ' குணாலயம்’ 娱 (JT இறைவருக்கு எண்குணங்கள் வகுக்கப்பட்
* ம்பினன் i65 61 உடம்பினன் ஆதல், இயற்கை உணர்வின பாசங்களில் நீங்குதல், பேரருள் உடைை ಙ್ಗಣ இன்பமுடைமை ஆகியவையாகும். இ
சிவபெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் இடம் ,
பெயர் பெற்றுள்ளது. ஆலயம் என்ற சொல்லுக்குப் பக்குவம் பெற்ற உயிர்க என்னும் பொருள் காணப்படுகிறது. (ஆபசு, உயிர்-ஆன இறைவன் கோயில் குணாலயமாகும்.
இக்கோயிலில் வழிபட்டுப் பேறுபெற்றவர்கள்:-
1. நந்திதேவர்
நந்திதேவர் தாம் திருக்கயிலாயத்தில் சிவெ அமர்ந்தவாறு நாடோறும் புரியும் நடனத்தையும் காண அவ்வரத்தைச் சிவபெருமான். அவருக்கு அருளினார் நான்முகன், உரோமசமுனிவர் ஆகியோரும் கண்டு வான்மீகி, இலவன் தொண்டைமான் முதலியோரும் பூை சிவபெருமான் திருமணக் கோலத்தை இக்கோய பெருந்திருவிழாவில் கொண்டாடப்படுகின்றது.
2. கலியநாயனார்
தொண்டை நாட்டில் திருவொற்றியூரில்
தோன்றியவர் கலியநாயனார். கோடிக் கணக்கான ெ உள்ளும் புறமும், அல்லும் பகலும் திருவிளக்கிடும் புலப்படுத்தத் திருவுளங்கொண்ட சிவபெருமான் தி இவருக்கு வறுமைநிலை உண்டாயிற்று. அந்நிலையில் அதனாற் கிடைத்த பொருளால் தாம் செய்யும் திருவி எண்ணெய் தருவார் கிடாமையால் கூலிக்கு செக்காடி பெருகியதால் தம்மைக் கூலிக்கு அமர்த்திக் கொள் விற்றும் முடிவில் தம் மனைவியரை விற்பதற் வாங்குவாரில்லாமையால் மனந்தளர்ந்தார். திருவிளக் சென்று ‘திருவிளக்குப்பணி” தடைப்படின் யான் இற தமது குருதியை அளிப்பதற்காகத் கழுத்தை அரிந்: விடை மீது தோன்றியருள் உடம்பின் ஊறுநீங்கப் பெரு சிவபெருமான் அவரைப் பொற்புடைய சிவபுரியில் பெ
3. திருநாவுக்கரசு நாயனார்:
திருநாவுக்கரசு நாயனார் திருவான்மியூரிலும்
With Best Compliments From:
Lady Hill'
Dehi Te: 7
 

ܓ
ab
1.
ترخير
y
རྨི་
J
؟
N
ع
/
/
என்னும் பெயரும் அமைந்துள்ளது. டுள்ளன. அவை: தன்வயத்தனாதல், தூய னாதல், முற்றும் உணர்தல், இயல்பாகவே 2, முடிவில் ஆற்றல் உடைமை வரம்பற்ற வ்கு எட்டு அருட் குணங்களையுடைய ஆதலின் இக்கோயில் “குணாலயம்” எனப்
W
*。
N ནི་སྤྱི་
&
(ို 4t
影
ஸ் (ஆன்மாக்கள்) இறைவனோடு இலயிக்கின்ற இடம் மா, லயம் - ஒருக்கம்). எண் குணங்களையும் கொண்ட
பெருமான் நடனம் கண்டமை போலவே சிவபெருமான் அருள் புரியுமாறு வேண்டிக்கொள்ள, அவர் விரும்பிய நந்திதேவர் கண்ட அத்திருநடனத்தைத் திருமால் }ய்ந்தார்கள். இத்தலத்தில் வாசுகி, ஆதிஷேசன், சைசெய்து திருவருள் பெற்றனர். அகத்திய முனிவரும் லில் கண்டுகளித்தார். இக்காட்சி இக் கோயில்
தயிலவினைத் தொழிலுடைய வணிகர் மரபிலே சல்வமுடைய இவர் திருவொற்றியூர் திருக்கோயிலில் திருத்தொண்டின் பெருமையை வெளியுலகிற்குப் ருவருளால் இவரது செல்வம் அனைத்தும் குறைய தமது மரபிலுள்ளோர் தம் எண்ணெயை வாங்கி விற்று விளக்குப் பணியை வழுவாது செய்து வந்தார். பின்பு அக்கூலி கொண்டு விளக்கெரித்தார். வேலையாட்கள் ர்வார். இல்லாமையால் வீடு முதலிய பொருட்களை கு நகரெங்கும் விலைகூற அப்பெண்மணியை கேற்றும் வேளையில் ஒற்றியூர்த் திருக்கொயிலுக்குச் ந்து படுவேன் எனத் துணிந்து எண்ணெய்க்கு ஈடாகத் தார். அந்நிலையில் அருட் கடலாகிய சிவபெருமான் மானைத் தலைமேற் கைகுவித்து வணங்கி நின்றார். "லிந்திருக்கப் புரிந்தார்.
உழவாரத் திருத்தொண்டும் தேவாரம் பாடும
TeXtorium
le Road, wela.
5629
A
M
s

Page 63
Nyama
}
7. S சிவனகங்கரியம் மேற்கொண்டு திருவெ
iNu எதிர்கொண்டு அழைத்தார்கள். அங் ص
N வழிபாட்டில் திளைத்தார். திருவொ
娜 ή ர் திருவிருத்தங்கள், திருக்குறுந்தொகை
முதலியவற்றை இயற்றியருளினார். இத6 اب%
V
9 திருஞானசம்பந்தர்
திருஞானசம்பந்தர் திருக்காளத்தி அப்பல் தலங்களில் வழிபட்டுத் திருவொற்றியூரில் மக்க கோபுரத்தைக் கண்டவுடன்’ விடையவன” எனத் தெ அப்பதிகத்தில் திருக்கடைக் காப்புப் பாடினார். இப்பதி
இங்கு இவர் சில நாட்கள் தங்கி வழிபாடியற்றிப் பின்
5. ஐயடிகள் காடவர்கோன்
காடவர் என்பது பல்லவர் குலத்தாருக்கு (
ஒருவரும். பல்லவ வேந்தர்களுள் சிறந்து விளங்கிய
சுந்தரமூர்த்தி சவாமிகள்
`கடல் சூழ்ந்த உலகெலாங் காக்கின்ற ெ காடவர்கோன் கழற்சிங்கன் அடியார்க்கும்
எனத் திருத்தொண்டத் தொகையில் போற் நாதர் திருக்கோயிலைக் கட்டியவன். இவன் தந்தை முதல் கி.பி. 685 வரை ஆட்சியிலிருந்த கூரம் ஊரு ‘விச்சாவிநித பல்ல பரமேசுவர கிரகம’ எனும் சின் பாட்டனாராகிய நரசிம்மவர்மனால் கட்டப்பெற்றதும் பல்லவேச்சுரகிரகம், என்னும் சிவன் கோயிலை அ பொறிக்கப்பட்ட வடமொழி சுலோகங்கள் இவரைப் இடைவிடாது சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவர் என்றும் இ சிரசின் மீது சந்திரன் எப்பொழுதும் எழுந்தருளி சிவனருளால் மெய்யுணர்வு கைவரப் பெற்று பல்லவனிடம் ஒப்புவித்து விட்டுச் சிவநெறியை ே சிவஞானியாய் ஆனார்.
இவர் அரசியலாட்சியைத் துறந்த பின்னர் தி பலவற்றிற்கும் நேரில் சென்று அவற்றை வணங்கி போற்றினார். இப்பாடல்கள் ஷேத்திரத் திருவெ சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இம்முறையில் இவர் திருவொற் தஞ்சாக மூவுலகும் ஆண்டு தலை! எஞ்சாமை பெற்றிடினும் யான் வேன கரந்துண்ட கண்டர் தம் ஒற்றியூர் ப இரந்துண்டு) இருக்கப் பெறின்
With Best Compliments From:
G. P.
No. 32/A. Su Deh
 

ாற்றியூரை அடைந்தார். அவ்வூரில் அவரை 座 கு கோயிலில் தொழுது வணங்கிச் சிவ / དག་ ற்றியூரில் பல நாட்கள் தங்கியிருந்து 立や கள், திருநேரிசைகள், திருத்தாண்டகங்கள் t WNAM Y
* பின்னர் இவர் திருப்பாகுவை அடைந்தார். “ኝጎ,ዱ§
हैं
à
i
Dர வணங்கி திருவேற்காடு, திருவலிதாயம் முதலிய ள் எதிர்கொள்ள இவ்வூரை எய்தினார். இங்குள்ள ாடங்கும் பதிகம் பாடி கோபுர வாயிலை அடைந்தவுடன் திகம் ஒன்றே நாம் இன்றும் ஒதி இன்புற அமைந்துள்ளது. னர்த் திருமயிலைக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார்.
வழங்கப்பட்ட பொதுப் பெயராகும் சிவனடியார்களுள் வருமாகிய கழற்சிங்க நாயனாரைப் போற்றக் கருதிய
பருமான் அடியேன்,
றிப் பாடியுள்ளார். இம்மன்னனே காஞ்சியில் கயிலாய நயாகிய முதலாம் பரமேசுவரன் கி.பி. 670 ஆம் ஆண்டு க்குப் பரமேஸ்வர மங்கலம் என்று பெயர் தந்து அதில் வன் கோயிலைக் கட்டினான். மாமல்லபுரத்தில் இவன் ) இவனால் முடிக்கப்பட்டதுமாகிய ’அத்தியந்த காம அடுத்த கணேசராலயம் என விளங்கும் கற்கோயிலில் பக்தி நிறைந்த மனத்தில் இருப்பவனாகிய சிவனை இவ்வழிபாட்டில் பேரார்வம் கொண்டவர் என்றும் இவரது புள்ளான் என்றும் போற்றுகின்றன. இப்பரமேசுவரன் த் தமது அரசுரிமையை இரண்டாம் நரசிம்ம மற்கொண்டு திருநெறியாகிய தமிழை வளர்க்கும்
ல்லைச் சிற்றம்பலம் முதலாகவுள்ள சிவன் கோயில்கள்
ஒவ்வொரு தலத்திற்கும் ஒவ்வொரு வெண்பா பாடிப்
ண்பா என்ற பெயரில் பதினொராம் திருமுறையில்
றியூருக்கு வந்து ஒரு வெண்பா பாடியுள்ளார். 2 gTses பளித்திட்டு
ன்டேன் நஞ்சம்
ற்றி
என்பதாகும்
Moorthy
podoroms Road, liwella.
57

Page 64
MV. 6. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திருக்கயிலாயத்தில் உமையம்மை ܠܙܵ Wy அநிந்திதை என்னும் சேடியர் இருவர். அ Af ஆலால சுந்தரரை அவ்விருவரும் %** ஆலாலசுந்தரர் சுந்தரமூர்த்தி நா 贬 பரவையாராகவும், தோன்றிச் சுந்தர6
தொண்டை நாட்டில் ஞாயிறு ஊரில் திருமகளாகத் தோன்றினார்.
சங்கிலியார் நாள்தோறும் திருவொற்றியூர்க் அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் பெருமாளுக்குச் திருவொற்றியூர்ப் பெருமானை வழிபட எழுந்தருளிய
இறைவகுத்த வழிமுறையில் சுந்தரர் சங்க கட்டளைக்கேற்பச் சுந்தரர் திருஒற்றியூர் ஈசன் கே எனச் சங்கிலியார்க்கு உறுதிமொழி தெரிவித்த பி பலவகைச் சிறப்புக்களுடன் சுந்தரர்க்குச் சங்கிலிய சிலகாலம் வாழ்ந்த பின்னர் திருவாரூருக்குச் செ திருவொற்றியூரைக் கடந்து அவர் அடிபெயர்த்து மீறப்பட்டதால் சுந்தரர் கண்ணொளி மறைந்தது.
சுந்தரர் திருவொற்றியூரில் ‘’ சூளுரவு ‘’ எம்பெருமானே! இத்துயர் நீங்கப்பாடுவேன், எ6
அடைந்தேன், எனும் திருப்பதிகத்தை திருவொற்றி
இதன் விளைவாக வருந்திய சுந்தரர் திரு பெற்றுக் காஞ்சிபுரத்து இறைவரை வழிபட்டு இடச் தொழுது திருக்குளத்தில் நீராடி உடற்பிணி நீங்க இறைவரைப் பணிந்து வலக்கண் பார்வை பெற்றார்.
பின்னர் பல தலங்களுக்குச் செல்லும் மு திருக்கேதாரம் இவற்றை அடைந்து பாடிச் சில தங்களையும் வணங்கிக் கொண்டு திருவொற்றியூ முதலியவற்றுடன் எதிர்கொள்ளத் திருக்கோயிை தொடங்கும் பதிகத்தைப் பாடியருளினார்.
7. திருவெண்காட்டடிகள் (பட்டினத்தார்)
இவர் சோழநாட்டின் கடற்றுறைபட்பட்டின் பட்டினத்துப் பிள்ளையார் எனவும் வழங்கப்பெறுவ என்பது. செல்வக் குடும்பத்தில் பிறந்து மனைத்தச் நடத்திய இப்பெரியார் காட்டடிகளெனவும், புட்டினத்
இவரது வரலாறு வியக்கத்தக்க வகையில் என்ற வணிகர் ஞான கலாம்மை என்ற மங்கையை
With Best Compliments From:
Tissa Vegi
215, Galle R
Tel:
 

YA ZIKSG
r A. 途 ཨ་ யாருக்குப் பணிபுரிந்து வந்தவர்கள் கமலினி/ N N அங்கு அப்போது சிவத்தொண்டு புரிந்துவந்த (NS காதலித்தார்கள். இதன் விளைவாக N ܓ யனார் ஆகவும், கமலினி திருவாரூரில் ♥ጎ,ዱ§
ரை மணந்தார். மற்றவராகிய அறிந்திதை (S ஞாயிறு கிழார் என்னும் வேளாளருக்குத்
w
கோயில் மண்டபத்தில் அமர்ந்து திருமாலை தொடுத்து சாத்தி வரும் சிவத் தொண்டராயினர். ஒருநாள்
சந்தரரைக் காணும் வாய்ப்புப் பெற்றார்.
கிலியாரை மணந்துகொள்ள விரும்பினார். இறைவன் ாயில் மகிழ மரத்தடியில் ‘உன்னைவிட்டுப் பிரியேன்” பின்னர் இறைவன் ஆணைக்கேற்ப அடியார்கள் கூடிப் ாரை மணம் செய்வித்தார்கள். சுந்தரர் சங்கிலியாரோடு ல்ல விருப்பம் கொண்டார். இவ்விருப்பத்திற்கேற்பத் வைத்தார். சங்கிலியாருக்குச் சுந்தரர் செய்த சபதம்
மறுத்ததால் இவ்வினை எய்தியது' என்றெண்ணி ன்று நினைத்து ‘அழுக்கு மெய்கொடு உன்திருவடி யூர்ப் பெருமான் மீது பாடியருளினார்.
வெண்பாக்கத்து இறைவனை வழிபட்டு ஊன்றுகோல் க்கண் பார்வை பெற்று, திருத்துருத்தூர் இறைவரைத் Bப் பெற்றார். இதன் பின்னர்த் திருவாரூரையடைத்து
றையில் திருக்காளத்தி யிலிருந்து திருப்பருப்பதம், நாட்கள் தங்கியிருந்து பெருமான் வீற்றிருக்கும் பல ரை அடைந்தார். அடியவர்கள் மங்கலப் பொருட்கள் ல அடைந்து `பாட்டுப் பாடிப்பரவித்திரிவார்’ எனத்
ாமாகிய காவிரிப் பூம்பட்டினத்தில் பிறந்தமையால் ர். இவர்க்குப் பெற்றோர் இட்ட பெயர் திருவெண்காடர் $க மாண்புடைய மங்கையை மணந்து மணவாழ்க்கை ந்தடிகளெனவும் போற்றப் பெறுவாராயினர்.
அமைந்துள்ளது. காவிரிப் பூம்பட்டினத்தில் சிவசேகர் மணந்து மனையறம் நிகழ்த்தி வந்தார். இறைவன்
tarian Hotel
oad, Dehiwela. 726321
5 S ܗܝ <

Page 65
XV அருளால் திருவெண்காடர் இவர்களுக்கு ஐந்து வயது நிரம்பும் நிலையில் அவர் த ܣܠܙܵ சேர்ந்தார். அன்னையார் திருவேண்கா
தொழுதெய்தலே எனத் தெளிந்தார். ஒரு அந்தணராகத் தோன்றி “நாளை நீ திரு அங்கு வேதியரொருவர் வந்து நினக்கு மறைந்தனர். வெண்காடரும் தாம் கண்ட கனவை அன்னையாரு அடைந்தார். அந்நிலையில் கனவில் தோன்றிய அந்த செய்து தாம் கொண்டு வந்த சம்புடத்தை அவர் ை வாங்கிய அளவில் அதுதானே திறந்து கொண்டது திருவுருவமும் இருந்தன. திருவெண்காடர் ஆசிரியர்க பூசித்து வருவராயினர். இறைவன் வெண்காடர் மா விளங்கச் செய்தருளினான். திருவெண்காடர் சிவகை வந்தார்.
MAM 劉 செய்தார். கல்விகேள்விகளில் வல்ல திரு
(s Sኛ”
திருவிடை மருதூரில் மகாலிங்க பெருமான மணந்து அரன்பூசையிலும் அடியார்க்குத் திருவமுத6 வந்தார். வறுமையால் வாடிய அவ்வேதியரது வருத் அவரதுகனவில் தோன்றி ‘அன்பு மிக்கீர்! நமது தீர் குழந்தையாக வந்துள்ளோம். நீவிர் அக்குழந்தை அடைந்து வெண்காடரென்னும் வணிகரிடம் கொடுத்து உமது வறுமையைத் தவிர்ப்பீராக’ என்று கூறி மன மனைவியுடன் குறிப்பிடப்பட்ட வில்வ மரத்தை அதையெடுத்து வந்து அவர்கள் அதை விற்க மன அருளால் வழிதவறிச் சென்று முடிவில் காவிரிப்பூம்ப இறைவன் கனவிடைச் சென்று அறிவிக்க உை அக்குழந்தையளவு நிறையுள்ள பொன்னைக் ெ பொன் பெற்ற சிவசருமர் மனைவியுடன் திருவின் வாழ்ந்திருந்தார்.
திருவெண்காடர் இடைமருதீசனருளாற் கிட்ை வளர்ந்து வந்தார். பெற்றோர் மகிழப் பல அற்புதங் வல்லவராய்ப் பெரும் பொருளிட்டித் தந்தையை மகிழ் கடந்து வாணிகம் நடத்திய பொழுது கிடைத்த சிவனடியார்க்கும் செலவிட்டு எஞ்சிய பொருளுக்கு எ திரும்பினார்.
[fጋ(Ù፰5 பிரானைக் காணவிரும்பித் எங்குந் தேடினார். அந்நிலையில் அவருை மருதபிரான் இப்பெட்டியை தங்களிடம் ே
With Best Compliments From:
Jeya Bo
Chinese C 78, Galle Roa Tel: 5
 

s r్న
క్షా மகனாகத் தோன்றினார். வெண்காடர்க்கு 7° ம் தந்தையாராகிய சிவநேசர் இறைவனடி/ ཁོ་༽
W.
ரைப் பள்ளியிலமர்த்திக் கல்வி பயிலச் ፳\ል N.
N
ந்தொண்டர் கற்றதனாலாய பயன் கடவுளடி A N நாள் சிவபெருமான் வெண்காடர் கனவில் ¥ಷ್ಟ್ರಿ! வெண்காடு சென்று இறைவனை வழிபடுக E. ச் சிவதீட்சை செய்வார்’ எனச் சொல்லி
குக் சொல்லி மறுநாட் காலை திருவெண் காட்டை ணரே அங்கு வந்து திருவெண்காடர்க்குச் சிவதீட்சை கயில் தந்தருளினார். அச்சம்புடத்தை வெண்காடர் . இதனுள்ளே சிவலிங்கத் திருமேனியும் விநாயகர் ற்பித்த வண்ணம் அத்திருவுருவங்களை நாள்தோறும் ரிகையில் பொன்னினொடு நவமணிகள் பொலிந்து லயென்னும் நங்கையை மணந்து மனையறம் நடத்தி
>ன வழிபடும் சிவகருமரென்பார் சுசீலையம்மையை ரித்தலிலும் தம்மிடத்திருந்த பொருளைச் செலவிட்டு தத்தை நீக்கத் திருவுளங்கொண்ட இடைமருதீசன் த்தக் கரையிலுள்ள வில்வமரத்து அடியில் நாம் ஒரு யை எடுத்துக் கொண்டு காவிரிப்பூம்பட்டினத்தை து அக்குழந்தையளவுநிறையுள்ள பொன்னைப் பெற்று 2றந்தார். அம்மொழியினைக் கேட்ட சிவசருமர் தம் அடைந்து அங்கு ஒரு குழந்தையைக் கண்டார். மிலராய் வீடு திரும்ப எண்ணினராயினும் இறைவன் ட்டினத்தை அடைந்தார்கள். அவர்களது வரவினை ணர்ந்த திருவெண்காடர் அவர்களை வரவேற்று காடுத்துக் குழந்தையைப் பெற்றுக் கொண்டார். Dட மருதூரை அடைந்து இறைவனை வழிபட்டு
க்கப்பெற்ற குழந்தைக்கு மருதபிரான் எனப் பெயரிட்டு களை நிகழ்த்திய மருதபிரான் வணிகத்துறையில் வித்தார். அவர் ஒரு முறை வணிகர் சிலருடன் கடல் ஊதியத்தை எல்லாம் திருக்கோயிற் பணிக்கும் ரட்டியும், அவல் கடலையும் வாங்கிக் கொண்டு ஊா
திருவெண்காடர் தம்மாளிகையுட்சென்று டய மனைவியார் எதிரே வந்து நம்புதல்வன், சர்க்கும்படி சொல்லி வெளியே சென்றான்”
ok Shop
ift Palace
Colombo 06 493

Page 66
A. என்று கூறி அப்பெட்டியை அவரிடம் கொ 7) திறந்து பார்த்தார். அதனுள்ளே காதற்ற
40Ž gÄN ‘‘ காதற்ற ஊசியும் வாராது காண்கன்
Ο நன்குணர்ந்தார். உணர்ந்த அப்பெf
A Z எழுதப்பட்டிருந்தது. அதனைப் படித்த தி M 欲 w
தம்தலைமைக் கணக்காளராகிய சேந்:
அதிலுள்ளவற்றையெல்லாம் அனைவரும் கட்டளையிட்டார். தமது மாளிகையைத் சிவயோக நிலையில் அமர்ந்திருந்தார்.
திருவெண்காட்டிகள் வீடுதோறுஞ் சென்று பிச் கொல்ல துணிந்த அவர் தமக்கையர், நஞ்சு கல அதையுணர்ந்த அடிகள், அப்பத்தைப்பிட்டு. அதி செருகி ‘‘ தன்வினை தன்னைச் சுடும் ஒட்டப்பம் தீக்கிரையாயிற்று. சிலநாட்கள் கழித்து அடியார் அ6 செய்யக் கருதிய சுற்றத்தார் அதனைச் சுடுகாட்டிற்கு அவற்றின் மேல் வைத்தார்கள். அந்நிலையில் அங் அவற்றுக்கு மாறாக வாழைப்பட்டைகளை அடுக்கிச் உடல் வெந்து தியாகும்படி செய்து ஈமக்கடனை வணங்கும் நோக்கோடு அவ்வூரை அடைந்து சில ந
ஒருபொழுது பத்திரகிரி மன்னனது அரண்மை இருட்டிலே அதனைப் பட்டினத்தடிகள் மீது தவ. சாத்தியமாலை இருப்பதைக் கண்ட காவலர்கள் அடி கழுமரத்தைப் பார்த்து ‘என் செயலாவது யாதொன் தீப்பற்றி எரிந்தது. இதனை உணர்ந்த மன்னன் த பணிந்தான். தனது அரசைத் துறந்து அவரது பத்திரகிரியாரைத் திருவிடை மருதூருக்குச் செல்ல
பத்திரகிரியார் நாடோறும் பிச்சை ஏற்று வ எஞ்சியதைப் பசியால் வருந்திய அங்கிருந்த பென பிரியாதிருந்தது. அவ்வூரில் பல அதிசயங்களை நிக சென்று சேந்தனாரைச் சிறை மீட்டருளினார். சீ. தலங்களைப் பணிந்து போற்றித்திருவெற்றியூரை அ கடற்கரையில் இடைச்சிறுவர்களுடன் விளையாடி சிவலிங்கமாய் முளைத்தனர். பட்டினத்தடிகளை இதுவேயாகும்.
பதினோராந் திருமுறையுள் திருவெண் காட் திருக்கழுமல மும்மணிக்கோவை, திருவேகம்பமுை என ஐந்து பிரபந்தங்கள் சேர்க்கப் பெற்றுள்ளன. இட் உடையனவாய்க் கற்பார்க்கு நவிலுந்தோறும் சுனை
With BeSt Compliments From
Kirupa Phc
K. K. S Ro: 3-2/1, Madangahawa
Tel: 36066
 

Z
V. معتصميم
}Rپیrکھیے
Y
டுத்தார். திருவொண்காடர் அப்பெட்டியைத் A.
NA
o Šsl டை வழிக்கே, என்ற தொடர் ஒலையில் (WS W. ருெவெண்காடர் இவ்வுலக நிலையாமையை ليبيا SN ாழுதே துறவறத்தை மேற்கொண்டார். **\ଞ୍ଜୁଳୀ தனாரை அழைத்து தமது நிதி அறையில் GJ ) எடுத்துக் கொள்க எனத் திறந்து விடும்படி \Q த் துறந்துவிட்டு ஊரம்பலத்தை அடைந்து
ஊசியும் ஒலைச் சுருளொன்றும் இருந்தன/
ச்சையேற்றுண்டதைக் கண்டு வெறுப்புற்று அடிகளைக் ந்த அப்பமொன்றை அவர் உண்ணுமாறு சொல்ல ன் ஒரு பாதியைத் தமக்கையார் குடியிருக்கும் வீட்டில்
வீட்டைச் சுடும்’ என்றார். அவ்வளவில் அவ்வீடு ன்னையார் சிவபதமடைந்தார். அவருடலை அடக்கஞ் எடுத்துச் சென்று வழக்கம் போல் விறகுகளை அடுக்கி கு சென்ற திருவெண் காட்டடிகள் விறகுகளை நீக்கி சில பாடல்களைப் பாடி தமது ஞானத் தீயால் தாயார் நிறைவேற்றினார். திருவிடை மருதூர் இறைவனை ாட்கள் தங்கியிருந்தார்.
>னயில் புகுந்து அணிகலங்கைளத்திருடிய கள்வர்கள் றுதலாகப் போட்டு விட்டனர். அடிகள் கழுத்தில் யவரை கழுமுன்நிறுத்தினர். அடிகள் தன் முன் உள்ள றுமில்லை’ என்ற பாடலைப் பாடினர். உடனே கழுமரம் தன் பிழையைப் பொறுத்தருள வேண்டி அடிகளைப்
சீடனாயினான். அடிகள் தனது மாணவனாகிய ப் பணித்து தாம் பல தலங்களை வணங்கச் சென்றார்.
ந்து தம் ஆசிரியருக்கு கொடுத்த பின் தாம் உண்டு நாய்க்கு இட்டார். அன்றுமுதல் அந்நாய் அவரைப் ழ்த்திய அடிகளார் அங்கிருந்து நீங்கி திருவெண்காடு ர்காழி, தில்லை, அண்ணாமலை, காஞ்சி முதலிய டைந்து இறைவனை இறைஞ்சி வரும் நாளில் ஒருநாள் க் கொண்டிருக்கும் நிலையில் மண்ணில் மறைந்து ாக் குறித்து அறிஞர் பலரும் எழுதிவரும் வரலாறு
டடடிகள் இயற்றியனவான கோயில் நான்மணிமாலை, >டயார் திருவந்தாதி, திருவொற்றியூர் ஒருபா ஒருபது பனுவல்கள யாவும் சொற்செறிவும் பொருட பொலிவும் பயப்பனவாக உள்ளன. இப்பிரபந்தங்களை அன்றி
to & Video
ad, Malakam, atta Lane, Colombo 06 ),077-317132
60

Page 67
闵 ബ %rès
அடிகள் பாடியனவாக வேறு பல பாடல்க 貌 Vஅ என்று பெயருடன் வழங்குகின்றன. பதினே İ) பாடிய பரபநதங்களும மற்குறித்த 钱 发 A. ர் திரட்டிலுள்ள பாடல்களும் சொல்நை
%ಳೆ மாறுபட்டுள்ளன. S. 36 பதினோராந் திருமுறையில் சேர்க்கப் பெற் V (up W சங்கர் சான்றோர் மேற்கொண்ட தூய செந்தமிழ்
பிள்ளையார் திருப்பாடல் திரட்டு” என்ற பெயருடன் நெடுங்காலம் பிற்பட்டுத் தோன்றிய வேறொருவரால்
திருவெண்காடர் இயற்றிய திருவொற்றியூர் ஒ கொண்டுள்ள சிவபெருமானது பொருள்சேர் புகை பாடல்களால் அந்தாதித் தொடையில் அமைந்த ப தெளிவாக விளக்குகின்றது.
8. இராமலிங்க அடிகள்
1823 ஆம் ஆண்டு தோன்றிய இராமலிங்க அ வாழ்க்கையைத் தொடங்கியபோது நாள்தோறும் தி வடிவுடையம்மையையும் வழிபட்டு வரத் தொடங்கின இருபத்து மூன்றாண்டு காலம் வரை அடிகள் ஒற்றியூ6 திருமுறை யிலுள்ள வடிவுடை மாணிக்கமாலையும், பகுதியும், மூன்றாம் திருமுறை முழுவதும் ஒற்றியூரில்
9. பாம்பன் சுவாமிகள்
இந்நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து சிவப்பேறு எய்தி பெருமானை வழிபட்டு அவர் மீது பாடலியற்றியுள்ளா
10 மறைமலையடிகள்
இந்நூற்றாண்டினராகிய தமிழ் கடல் மறை துதிப்பாடல்கள் பாடியுள்ளார்.
11. தியாகராஜர் சுவாமிகள்
சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருவராகிய தி கீர்த்தனைகளைப் பாடியுள்ளார்.
With Best Compliments From:
LITTLE ASI
317,317A, Color Tel: 5
 

چچs کسیے \ ள் பட்டினத்துப் பிள்ளையார் பாடல் திரட்டு Δ.Αξε δNN ாராந்திருமுறையில் திருவெண் காட்டடிகள்/ N பட்டினத்துப் பிள்ளையார் திருப்பாடல் ༩དི་ཉི་ ட பொருளமைதி என்பவற்றாற் பெரிதும் S NSN
*今}
な斧 Nùài
gN3
A
றுள்ள திருவெண்காட்டடிகள் பிரபந்தங்கள் ဣန္ဟါ§§ நடையில் அமைந்துள்ளன. எனவே '’ பட்டினத்துப் வழங்கும் பாடல் தொகுதி திருவெண்காட்டடிகளுக்கு
இயற்றப் பெற்றது என்பது நன்கு துணியப்படும்.
ருபாஒருபது என்னும் நூல் திருவொற்றியூரில் கோயில் }ழப் பிரித்துரைக்கும் ஆசிரியப் பாவாகிய பக்திப் னுவலாகும். இது சைவ சித்தாந்த உண்மைகளைத்
டிகள் தமது பன்னிரண்டாம் ஆண்டில் முறையான ஞான திருவொற்றியூர் சென்று தியாகராஜப் பெருமானையும் ார். சென்னையை விட்டு நீங்கி முப்பத்தைந்தாம் வரை ரை வழிபட்ட வண்ணமிருந்தார்கள். இவர் பாடிய முதல் இங்கிதமாலையும், இரண்டாம் திருமுறையின் பெரும் b வழிபட்ட காலத்தில் பாடப் பெற்றவையாகும்.
திய குமரகுருபர பாம்பன் சுவாமிகள் திருவொற்றியூர்ப் ff.
மலை அடிகளும் இப்பெருமானுக்கு வழிபாடியற்றித்
யாகராஜ சுவாமிகள் திருவெற்றியூர்ப் பஞ்சரத்தின்
& EMPORIUM
Galle Road, mbo 06 04470
61

Page 68
s
A, கங்கைவார் சடைக்க / 'ரி 2
KV62MAS "
)" ( 3o ‘சங்கநிதி பதுமறி தரணியொடு வான மங்குவார் அவர் ெ மாதேவர்க் கேகார் அங்கமெலாங் குை ஆவுரித்துத் தின்று
5/560.56). TT dé0) c. அவர்கண்டீர் நாம்
சைவ சமயத்தின் அடிப்படையில் வாழும் போதியளவு தெளிவைப் பெற்றிருத்தல் அவசியமாகு கிரிகைகளிலும் தத்துவம் சார் விடயங்களிலும் ம பொருத்தமானதாக அமைய மாட்டாது. இன்றைய தொடர்பான விடையங்களில் நிலைதடுமாறிச் செ அம்சங்களை சரியாக வாழ்வில் கடைப்பிடிக்காமை அவதானிக்கின்றோம்.
எனவே இன்றைய தேவை, சைவ மக்கை மறுமலர்ச்சியை வேண்டி நிற்கின்றது.
நாயன்மார்களும், சைவமறுமலர்ச்சியும்
தமிழ் மக்களின் பாரம்பரிய நம்பிக்ை சவால்களிலிருந்தும் மிரட்டல்களிலிருந்தும் மக்க6ை வரலாறுகளினூடாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்ற சைவத்துக்குள் பெருநெருக்கடிகளை உருவாக்கிய
சைவத்துக்கு ஆட்சியாளர் மட்டத்திலும் பி மக்களை ஒன்று திரட்டிப் போராடிய பெருமை சைவநாயன்மார்கள் மக்களோடு ஒன்றித்த சைவ அறிமுகப்படுத்தியதால் மக்கள் மத்தியில் சைவம் நிலைபெற்றது.
With Best Compliments From:
Stelco St
10-E, Qu Colo Tel: 434216, 33
diw
 

། - . \42°ầNN ரந்தாற்கு அன்பராகில் A
ந்த் 3 u/ § । உலகநாதர் நவரத்தினம் (་་་་་་་་་་་ Y 3.A, Dip.in.Ed, MED(SL) MED(AUS) ¥ಷ್ಠಿ
ES( ۔ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔ தி யிரண்டுந் தந்து rளத் தருவரேனும் `Wv சல்வம் மதிப்போமல்லோம் த ரல்லராகில் றந்தழுகு தொழு நோயராய் ழலும் புலையரேனும் க்கரந்தார்க் கன்பராகில் வணங்கும் கடவுளாரே
- திருநாவக்கரசர்
நாங்கள், அச்சமயத்தின் அடிப்படை அம்சங்களில் 5ம். சைவத்தின் அடிப்படைகளை சரியாகத் தெரியாத க்களை வழிப்படுத்த நினைத்தல், சமய வாழ்வுக்கு சைவ மக்களைப் பொறுத்தவரையில், வாழ்வியல் Fல்வதோடு மட்டுமல்லாது. வாழ்வியலின் அடிப்படை யால் சைவ நம்பிக்கையிலிருந்து விலகிச் செல்வதை
ளைப் பொறுத்தவரையில் வாழ்வியல் தொடர்பான
கக்குரிய சைவத்துக்கு காலத்துக்குக் காலம் ா வழிநடத்திச் செல்ல, பலர் உருவாகலும் கடந்த கால து. சங்கமருவிய காலத்தில் தோன்றிய சவால்கள் 195l.
றசமய மட்டத்திலும் தோன்றிய எதிரான சவால்களும் பக்திமார்க்கத்துக்கு உரியதாகும். குறிப்பாகச் த்தின் மானிடவியல் நோக்கிலான அடிப்படைகளை நோக்கிய மானிடவியலை விளக்க முடிந்தது. சைவம்
eel Centre
Larry Road,
mbo- 12
8456. Fax: 472479
بر اJ
62

Page 69
Sصے
v7 ரா f ܓܸܕܨܵ2
A
悠
激
ya
list ஜீ y
அன்பர் என்போர் யார்?
XNV داj% 2ܐ
நீர் மானிட வாழ்வில், அன்பு என்பது அடிப்பன
仲 J உயிர்களிடத்து அன்பு செலுத்தல், நாம்
அடிப்படையானது. இங்கு அன்பு என்பது மீது செலுத்தப்படும் அடிப்படையாகு சமூகத்திலுள்ள உயிர்களின் பால் செலு
%sళ விடயமாகும். பொதுவாக உயிர்களிடத்
செந்நா பெரும்புலவன் வள்ளுவன், இறை6 சைவன் என்பதை எவ்வித ஐயத்துக்குமிடமின்றி வெ காட்டுகின்றனர். வள்ளுவப் பெருந்தகை பதினாறு கொண்டு ஆக்கியுள்ளமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இவ்வாறு செய்தலின் நோக்கம் யாது?
‘அன்பின் வழியதுயிர்நிலை அ என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு’
இக்குறள் வழியாக உயிரின் அன்புசாார் நிலையை
அன்பருக்கு அன்பர்
நாவுக்கரசர் இறைவன் மீது கொண்ட டே வியக்கத்தக்கமாகும். இறைவன் மீது யார் பக் போற்றுதற்க்கு உரியவன் என்கின்றார். இங்கு அவ அவன் மீது ஆறாத காதல் கொண்ட அன்பனை உரித்தானவன் என்பதை மிக ஆணித்தரமாக வலி
எனவே இங்கு அன்பன் என்பதன் அர்த்தம் மு செல்வன் அல்லன். அவனை வணங்குதல் பாவ அன்புக்குரிய அடிப்படையைப் பெற்றுக்கொள்ள இவற்றை தந்தாலும் அவை எனக்கு ஒரு பொருட்டல் என்பவர் யார்?என்பதற்கான விடையை சைவர்களா
சைவன் என்பவன், மக்களை நேசிப்பவ6 அப்பாற்பட்டவன். எல்லா உயிர்களையும் சிவ6 அங்கத்தவன் என்ற வகையில் பெருமைப்படு எம்முன்னோர்கள் நமக்கு போதித்தவை அவ நோக்குவதால், எம் பலத்தை நாமே நலிவாக்கிக்
நமது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கும், நமது
சிந்தனைகளை நம்முன்னோர் தமிழ்
With Best Compliments From:
OmicJc
4 l, Qu Colc Tel: 445065, 338
 

டயானது. இசைவான இன்பமான வாழ்வுக்கு, வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தில் அன்பு செலுத்துதல், சைவத்தில் மிக , எந்தவித எதிர்பார்ப்புமின்றி உயிர்களின் ம். இங்கு அன்பர் என்போர் தாம் வாழும் த்துகின்ற அன்பைப் பிரதிபலிக்கின்றனர்.
பனின் எண்குணங்களை கோடிட்டுக் காட்டி தான் ஒரு ளிப்படுத்தியுள்ளான் என சைவ அறிஞர்கள் கோடிட்டுக் குறள்களை அன்பு என்னும் சொல்லை முதலாகக் அன்புடைமை என்னும் அதிகாரத்தில் இறுதிக் குறளை
கிதிலார்க்கு
வள்ளுவர் வெளிப்படுத்துகின்றார்.
ரன்பை மக்களின் ஊடாக வெளிப்படுத்தும் ஆற்றல் தி உடையவனாக இருக்கின்றானோ, அவனே நாம் lன் நேரடியாக இறைவனைப் போற்றுவதற்குப் பதிலாக போற்றுவோமாயின் அவனே நாம் வணங்குவதற்கு யுறுத்துகின்றார்.
முக்கியமானது. அன்பன் என்போன் பேரும், புகழுமுடைய ச் செயலாகும். ஏனெனில் ஒருவனின் செல்வத்தால் முடியாது. இதனாலேயே ஹிஹிசங்கநிதி பதுமநிதி, ல என்கின்றார்நாவுக்கரசர். எனவே அன்பருக்கு அன்பர் கிய நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது கட்டாயமாகும்.
ர், மக்களின’ பால் கருணை கொண்டவன் சாதிக்கு எாக மதிப்பவன். அத்தகைய உன்னத சமயத்தில் பவனாக இருப்பவன். இத்தகைய சிந்தனைகளே ற்றை விடுத்து, நம்மை பல கூறுகளாகப் பிரித்து கொள்கின்றோம்.
பலத்தை மேம்படுத்தக் கூடியதுமான வளமார்ந்த
பாக்கள் மூலம் நமக்குத் தந்துள்ளனர்.
h Steels
arry Road, t imbo 1 2
889. Fax: 459991.
63

Page 70
a7t al XV அதனைப் படித்தலும் அதன் வழி ஒ ai V ஒருமைப்பாட்டுக்கும் வகை செய்வதாக
ரி இதனாலேயே நாவுக்கரசர்,
额 "ஆவுரித் தின்றுழலும் புலையரே அவர் கண்டீர் நாம் வணங்கும் க S8)
9 என வலியுத்திக் காட்டுகின்றார். இந்த அடிக
அடிகளின் அடிபபடையில் சைவர்களாகிய நாம் செய மாட்டார்கள். எம்முடன் பலர் வந்து செர்வார்க செல்கின்றார்கள். இதற்கு விடைகாண்பதே எமது பt
சைவர்களாகிய நாம் சைவத்தின் அடிப்படை மனித விழுமியத்தை பேச்சளவில் காட்டாதுநடைமுை உட்கொள்கின்றொம் என்பதால் சைவர்களாக முடி வாழ்வில் பிரதிபலிக்க வேண்டும்.
கங்கைவார் சடைக்கரத்தார்
சைவத்தின் நாயகன் சிவன் ஆவான். எல்ல வேண்டுவார் வேண்டுவதை கொடுப்பவன். இந்த குறிப்பிடப்படுகின்றார். ஓர் உருவம், ஒரு நாமம் இல் ஆயிரம் திருநாமம் சொல்லிநம்மவர்கள் வழிபடுகின் சித்தரிக்கின்றனர்.
‘குனித்த புவருவமும் கொவ்வைச் செவ்வாயும் குமிழ்ஞ் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் .
C
'மாப்பிணைத் தழுவிய மாதோர் ப
“வரியமறையார் பிறையார் மலைே
என்பன போன்ற பாக்களால் இறைவனின் வடி உள்ளார்கள். எனவே இறைவன் வேண்டுவார். வேண் நோய்களைத் தீர்ப்பவன். என்றெல்லாம் போற்றிப் தோன்றலாக நாம் இருக்கின்றோம் என்பதில் பெருை
நாம் யார்க்கும் குடியல்லோம்
சைவத்தின் உயர்சிந்தனை மக்கள் மத்திய
With Best Compliments From:
SimkonS T
10, Quarry Roa Tel: 434.307
 

i
n 2క్షా ழுகலுமே எதிர்கால மேம்பாட்டக்கும் 途 ཧ་ இருக்கும். M న్నీ இருககும "N
W
Y
b.  ́V , ளேரேXXX VRO GA འདི་ནི་སྤྱི་
§:( ክሽ፩ 燃 ள் உண்மையில் எதை எடுத்துக் காட்டுகின்றன:இங்கி S. ற்பட்டோமாயின் எம்மிலிருந்து யாரும் விலகிச் செல்ல ள். நடைமுறையில் எம்மில் பலர் எம்மைவிட்டுச்
LDT(5b.
-யிலான மனித நேயத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். றை வாழ்க்கையில் காட்ட வேண்டும். நாம் சைவ உணவு டியாது. சைவம் போதிக்கும், அன்பும் மனிதநேயமும்
நாம் வல்லவன் எல்லோர் மீதும் அன்பு செலுத்துபவன். வகையில் ‘நண்ணார்க்கு நல்லவன’ என்றவாறு ல்லாதவர் நம் கடவுள். அவனை வழிபடும் வகையில் றனர். இந்த வகையில் இறைவனின் வடிவைப் பலவாறு
ாகத்தன் .
யார் சிலையா
வணங்கி.
வத்தைத் தெளிவாகப் பல இடங்களில் வெளிப்படுத்தி டுவதைக் கொடுப்பவன். சலனமில்லாதவன் மக்களின் புகழப்படுகின்றான். அத்தகைய கடவுளின் வழிவழித் மையும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியும் கொள்ளல் வேண்டும்.
பில் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படுதல் முன்
r rading Co. ld, Colombo 12 , Fax: 334022
64

Page 71
NA
f マー
St தேவையாகக் கொள்ளப்படுகின்ற Aa அவன் சார்பிலெழுந்த சைவ அற YA முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும்
്
É. L
V
so
響
Z 红
கங்கைவார் சடை கரந்தார்க்கு.
6.
M
)
நாம் அன்புள்ளவர்களாக இருப்பதால் நமது அவ்வாறான சிந்தனை அவருக்கு அல்லாத வேறு காட்டுவதாக விளங்கும். இதுவே சைவத்கு தமி சிந்தனையாக மட்டுமின்றி மக்கள் மத்தியில் இை ஒன்றாக இருத்தல் அவசியமாகும்.
சாதியும் சைவமும்
சைவம் தனக்கெ உரித்தான சமூகவியல் அடிப்படைகளின் சமகாலச் சிந்தனைகள் வெளிக் இன்று சைவர்கள் பால் தொடுக்கப்படும் இன்ெ பாரம்பரியத்தில் சாதி தொடர்பான உயர்வு த அடிப்படையில் தோற்றம் பெற்றது என்பது பொதுவ
கங்கைவார் சடைகரந்தார்க்கு அன்பர் எ6 செயலாகும். எத்தொழில் செய்பவராக இருந்தாலு அவரை நாம் வணங்குதல், நம் பெருமானை வணா
எனவே சைவம் போற்றும், இந்த இறைச் ச் நாம் கடைப்பிடித்தல், நம்மவர்கள் நம்மிலிருந் பலமுள்ளவர்களாக ஆக்கிக் கொள்வதற்கும் எம சார்ப்பில் மேம்படுத்துவதற்கும் பெருந்துணை புரிய
‘அன்புமம் சிவமும் இரண்டென்பர் அன்பே சிவமாவதாரும் அறிகில அன்பே சிவமாவதாரும் அறிந்தப் அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தா(
With Best Compliments From:
Nippon Me 365, Old
Colc Tel: 434
 

నా ܓ= து. இறைவனே எமக்கெல்லாம் பெரியவன். J
சிந்தனைகள் நம்மக்களின் மத்தியில் M? ଲିଙ୍ଗ୍ n
AS N དེ་) ‘ဖဲ့ူရှို့{
SS (ရို့ဖို၊ து சிந்தனை, செயலாகவும் உயர்வானதாகவும் திகழு S'
எவருக்கும் அடிமை இல்லை என்பதைக் கோடிட்டுக் ழர் மத்தியில் வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டிய உயர் று பெரிதாகச் சொல்லப்படும் மனித விழுமியங்களில்
V
சிந்தனைகளைக் கொண்டது. வாழ்வியல், சமூகவியல் கொணரப்படுதல் காலத்தின் தேவையாகும். குறிப்பாக னோர் கண்டனம் சாதி தொடர்பானதாகும். தமிழர் ாழ்வு இருக்கவில்லை. சாதியென்பது தொழிலின் ாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தொன்றாகும்.
*பவர், சாதி நிலையில் எவற்றையும் நோக்குதல் பாவச் ம் அவர் கங்கைவார் சடை கரந்தார்க்கு அன்பராகில் பகுதலுக்குச் சமமானதாகும்.
Fமத்துவத்தை சைவத்தைப் போற்றும் தமிழர்களாகிய து வெளியேறுவதைத் தடுப்பதற்கும் நம்மை நாம் க்குள்ளே அன்னியோன்யத் தொடர்புகளை சமயத்தின் |b.
அறிவிலார்
eta TraderS
Moor Street, mbo 12 752, 326063
65

Page 72
*ÀN மெப்
O
%
殊
རི་ s
W مي
狗
خ)
fې
)
சொல் உயர்ந்த மறை சொல் மு
சொல் இயம்பு துரையா வரும் மு
இல் இடப் புரிவைவிட நினைவே6
வெல்லும் உன் புரிவை விட நிை விளக்கம்
புரிவு-புரிவுசெய்திடல், விரும்பல், வேறுபட்டிட என்ப புகழ் நெல்கள்ளே சொல்லுடன் எழுச்சிமல்கள் எனப் பொருள்படும். வேதம் ஆப்தர் வாக்கியம் என் சிறப்பித்துக் கூறப்படுவதால் அதன் பெருமை விளங் புகழுடைய நூல் வேறொன்றும் இல்லை. இந்த வேத தம் தந்தையாகிய சிவனாருக்கு முருகவேள் வி தனிப்பெயரும் பெற்றார். உலகத்திற்கே குருவான சி விளங்குகின்றார். இவரை வழிபடுவோரை நாளும் கே அடியார்கள் நவக்கிரக வழிபாடு எனத் தனி வழிபாடு நவக்கிரகங்களால் வரும் தீமைகளைப் போக்கும் ( ஊரின் மீதும் கொண்டுள்ள பற்றைச் செவ்வேட்பரப விடுவேனேயன்றி அப்பெருமான் மீது வைத்துள்ள பற்றற்றான் பற்றினைப்பற்றுவதற்குப்புறப்பற்றுகளான பூண்டுள்ளது விளங்குகின்றது. தாம் கூறியுள்ளது டே தீவாகிய தம் ஊரையும் துறந்து செவ்வேட்பரமன் தி பாம்பன் ஆற்றைக் கடந்து பின்பு மதுரை சேர்ந்து இரய உன் திருவடியைச் சேர்வதன்றி என் ஊருக்கு திரும்ப வாழ்ந்த காலத்தில் பாம்பன் தீவிற்குச் செல்லவே இ பற்றுகள். எவ்வளவு பதவியிலிருந்தாலும் எந்த நகர மீது பற்றில்லாதவர்கள் இல்லை. பிறந்த வீட்டையு அதற்குக் கடுமையான வைராக்கியம் வேண்டும். அ சுவாமிகள்.
“அகம் மாடை மடந்தைய சக மாயையில் நின்று தயா
என்றவாறு அகம் - வீடு, மாடை - பொன், மடந் நின்று எல்லோரும் சோர்வுற்று ஈடுகின்றார்கள்.
எத்தனையோ கோடிகளில் ஒருவரால்தான் விட ( அங்கையம்கனி எனக் கிட்டுமல்லவா.
With Best Compliments From:
We V
 

V گ- سہ مہ س* JLUBBI 's பேராசிரியர் டாக்டர் ப.இராமன் パ
(எம்.ஏ.பி.எச்.டி) ¥
(சித்தாந்தச்செல்வர், அருநூற் புலை
ஆன்றோர்) சென்னை -600 004 କ୍ଳିଷ୍ଟ P. p. t Գ6)|<2ԼւՕ 6քT
ருகா ண் கோள் னயேனே
ல், அன்பும், பேர் (மகர எதுகை). சொல்-புகழ். “சொல் ஸ், (லகர எதுகை 493) எனக் கூறுவதால் சொல் புகழ் றும், அந்தணர் வாக்கு என்றும், முதல் நூல் என்றும் கும்”. அது இறைவன் வாக்காக இருந்தால் அதனினும் த்தின் முடிவான் சொல் பிரணவம். இதன் பொருளைத் பிளக்கியுரைத்தவர். அதனால் சாமிநாதன் என்ற வனாருக்குக் குருவானதால் முருகவேள் பரமகுருவாக ாளும் துன்பம் செய்யமாட்டா. ஆதலால் முருகவேளின் டு செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை.
முருகவேளைப் ப்றும் நான் என் வீட்டின் மீதும் சொந்த )ன் பொருட்டு விட வேண்டுமென்றால் உடனே விட்டு பற்றை ஒரு நாளும் விடமாட்டேன் எனக் கூறுவதால் ாவிட்டையும் உளரையும் துறத்தற்குச் சுவாமிகள் உறுதி ால் சுவாமிகள் தாம் வாழ்ந்த இல்லத்தையும் பாம்பன் ருவடியே பற்றாகப் பற்றிக் கொண்டு ஒரு படகில் ஏறிப் பிலில் சென்னைக்குப்பயணமானார்கள், !!இனிமுருகா! மாட்டேன், என்று கூறியுள்ளார்கள். கூறியவாறே தாம் ல்லை. வீடும் ஊரும் ஒருவருக்கு எளிதில் விடமுடியாத த்திலோ நாட்டிலோ வாழ்ந்தாலும் தாம் பிறந்த ஊரின் ம் வாழ்ந்த ஊரையும் விடுவது அவ்வளவு எளிதன்று. ந்த வைராக்கியம் நூற்றுக்கு நூறு உடையவர்தான்
ர் என்றயரும் ங்குவதே” (கந்தரநுபூதி 5)
தையர் - பெண்கள் என்று கூறப்படும் உலகமாயையில் இவற்றைவிட முடிவதில்லை. சுவாமிகள் போன்ற முடிகிறது. அப்படிவிட்டால் செவ்வேட்பரமன் அருள்
Wisher

Page 73
}
ܓܔ*%22
M சரணம் நம்பினவர் சததமு %ീ MJ அருளும் அன்புடைய அயி இர இரதம் ஊர் புரிவை விட நீ 发 4. J விரவும் உன் புரிவை விட
சி" பொருள்
(1
燃)
சரணம் -திருவடி, நம்பினவர்-நம்பின அடிய W - அருள் புரியும் , அயிலவ- வெற்படையோனே, யா
பற்றை விட - விடுவதற்கு, நினைவேன் - நினைப்டே உன் மீது கொண்ட பற்றை விட - விடுவதற்கு நினை
கருத்து
உன் திருவடியை நம்பின அடியார்களுக்கு 6 அழகிய தேரினில் செல்லும் பற்றினைவிட ர நிலைபெற்றிருக்கும் பற்றை விடுவதற்கு நினைக்க
விளக்கம்
செவ்வேட்பரமன் திருவடியை நம்பின அ வேலிறைவன். அதற்கு அநேக சான்றுகள் உள்ளன கோட்டமும் மணிக் கோவையிலும் ஆறுமுகன் அ விவரங்களை விரிவாகக் கூறியுள்ளார்கள்.
அந்தணத் துறவியாகிய பிரமேந்திரமு வழங்கியருளினாய். திரேதாயுகத்தில் வாழ்ந்த ச கூடும்படி அருளினாய். சொன்ன குத்தன் என்னு புதல்வனாகத் தோன்றித் துயர்களைந்து வரம் பல 6 முத்தியளித்தருளினாய். இடும்பனை மடித்து உ வரமளித்தருளினாய்.
சேரமன்னனுக்குக் காட்சியளித்து தந்தருளினாய். திருப்பரங்குன்றத் முருகம் மைக்குக் கை வளரும்படி சுகமுனிவருக்கும் ஐராவதன் என் வரமளித்தருளினாய். நந்திக் கடவு விளக்கியருளினாய். வாசுகி என்னும் ஆ பாம்பு) உடல் துன்பத்தைப் போக்கி மாணாக்கன் செய்த ஐம்பெரும் பாத களைந்து உய்வித்தருளினாய். அன்புட6 அழைத்தவனை அவனைக் கொல்ல வந் காத்தருளினாய். கதிர்காமத்தில் யா உன்னைத் தொழுது வந்தமையால் அ
With Best Compliments From:
VATHSALA TI 182, Sea Stre
Te:
 

ہے۔ ம் உய்ய 浚 安 லவ யாணர் u/ னைவேன் உன் S. நினையேனே . ܲܮܠܼ ܐܲl8
Z
s
ர்கள் சத்தமும் -எப்போதும், உய்ய-பிழைக்க, அரு ணர் - அழகிய இரதம் - தேர் ஊர் - செல்லும் புரிவை ன் உள் - மனிதில் விரவும் - இருக்கும் ,உன் புரிவை - யேனே - ஒருபோதும் நினைக்க மாட்டேன்.
ப்போதும் அழைக்குமாறு அருள்புரியும் வேலிறைவனே! தினைவேனே அல்லாமல் என் மனதில் உன்மீது மாட்டேன்.
டியார்கள் பிழைக்குமாறு எப்போதும் அருள்புரிபவன் ா. சுவாமிகள் தமது சுப்பிரமணிய வியாசத்திலும் கந்த ருளுக்குப் பாத்திரமாகி உய்வு பெற்ற அடியார்களின்
நக்கு தைதல்லியமற்ற அக வல்லிய பதவியை த்தியநாதன் என்னும் அரசனுக்குச் சிவயோக நிலை ம் வணிகனுக்கும் அவன் மனைவி மகேசைக்கும் வழங்கியருளினாய். வசுமந்தன் என்னும் வேளாளனுக்கு உயிர் எழுப்பி உன் அடிமைத்தொண்டு செய்து வர
து அவன் விரும்பிய சிவகைலாச பதவியும் தில் நம் கணவனால் கைவெட்டுண்ட செய்து வீடுபேறும் அளித்தருளினாய். னும் யானைக்கும் அவர் வேண்டிய ளுக்கு அவர் வேண்டிய சிவஞானத்தை அரவரசனுக்குற்ற (பாம்புகளின் தலைமைப் யருளினாய், c டகீய சவ்விய முனிவரின் கங்களினால் உண்டான பாவங்கைளக் * கதிர்காம வேலா!, என்று கூவிக் காப்பாற்ற த காட்டு யானையைக் கொன்று அவனைக் னை வடிவில் இருந்து வந்த கந்தருவன் அவன் சாபத்தை நீக்கியருளினாய். காசிப
RADE CENTRE et, Colombo 11
171421
67

Page 74
}
ሥጲ
s
Sa
籍%妊
sዕ፳ 烈VM
むマ
A. முனிவர் செய்த யாகத்தை அழிக்க வந் 7n) கொன்று யாகத்தைக் காத்தருளினாய். WY. நீக்கினாய். சந்தப்பா பதினாறாயிரம் ப Ꮤ" ) புரிந்தருளினாய், பிரமனைத் தலையி தொடங்கியருளினாய். சிவபெருமானுக்கு முசுகுந்தச் சக்கரவர்த்திக்கு ஒர் இலட்ச இருக்கும்படியருளினாய். பழமையான பொ முனிவருக்கு அருள் புரிந்தருளினாய். தெ நாரத முனிவர், வாமதேவ முனிவர், தசரத எண்ணற்றவர்கட்கும் அருள் செய்தாய ஆறுமுகன் தன் அடியார்களை எப்போது விளங்கும்.
C
W
V
í
அருணகிரிநாதர் அவனருளால் கவிபாடும் அவனைப் புகழ்ந்துபாடும் திறன்பெற்றார்.
‘பூர்வ பச்சிய தவறின உத்திர திக் பக்தர்கள் அற்புதமென ஏதும் சித்ர கவித்துவ சத்த மிகுத்த திருட் செப்பென வைத் துலகிற் பரவத் தெ அநுக்ரகம் மறவேனே’
எனும் திருப்புகழால் அறியலாம். “வாக்குக்கு திறமருளியவர் கந்தக் கடவுள் என்பதால் “நின் த அறுமுகன் ஒருவனையே வழிபட்டு அவ்வொருவன முடிவிலும் பெருமாளே என்னும் சொல்லால் முடிப்பார் ஆள் என்று பொருள் தரும். பெரிய ஆளாவது பெரியே கருத்தில் கூறப்பட்டதாகும். அந்தப் பெருமான் எ பொருந்தும். ஐய, ஐயன் - தலைவன், அதாவது எல்ே
ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கன்மேந்திரியம் ஐ நாக்கு, முக்கு என்பனவாகும். இவ்வைந்தையும் நீங்கலாக ஏனைய கருவிகளை முன்பாடல்களின் பற்றியும் அந்தக் காரணங்கள் பற்றியும் அறிதல் நல
'ஒசை தரும் இன்பம் உவமையிலா இன்பமன் கேட்கும் கருவிநமது செவிதான் இசை இன்பத்தை ம செவிதான். நாம் ஒருவருக்கொருவர் உரையாடும் முக்கிய கருவியாக கேட்டல் நன்றே, என்றவாறு அ கருத்துக்களைக் கேட்டு அறிவை வளர்க்க உதவும்
‘செல்வத்துட் செல்வம் செவிச்செ6 செல்வத்துள் எல்லாம் தலை,
With Best Compliments From:
GOKULE RAAD
184, Sea Stre
Te:
 
 

o AR த மலயன். மாரன் என்னும் இருவரையும் }爱 UN \\
வாசவனின் குதிரைக்குற்ற கவலையை U-^Z$VNSN
YN ாடியருளிய அருணகிரிநாதருக்கு அருள் (དི་སྐད་ W,
ܔ
ல் குட்டிப் பெரும்புவியைப் படைக்கத் N N. தப் பிரணவ உபதேசம் செய்தருளினாய். " ನಿನ್ಗಿ! சத்து ஒன்பது வீரர்களையும் துணையாக தியமலையில் எழுந்தருளியுள்ள அகத்திய ய்வச் சோழருக்கு அருள்புரிந்தருளினாய். t
இராமன்.நக்கீரர் ஆகியோருக்கும் இன்னும் ப் எனச் சுவாமிகள் கூறியுள்ளமையால் ம் காத்தருளுவான் என்பது உறுதி என்பது
ஆற்றல் பெற்றார். முதன் முதலாக சந்தப்பாவால்
குள்
ப்புகழைச் சிறிதடியேனும் தரிசித்த
(திருப்புகழ் : 384)
த அருணகிரி” என உலகமெலாம் புகழுவது கவிபாடும் கவினால் புகழ் சொன்னோன” என்றார். அம்முனிவர் }னயே புகழந்து பாடினார். ஒவ்வொரு திருப்புகழின் ". பெருமாள் என்பது திருமாலைக் குறிக்காது. பெரிய பான் என்பதாகும். பெரியோன் என்பது பரப்பிரமம் என்ற ன்ற சொல்லின் பொருள் ஐய என்ற சொல்லுக்கும் லாரினும் பெரியன் என்பதாகும்.
ந்து ஆகும். ஞானேந்திரியங்கள் செவி, மெய், கண், இப்பதிகத்தில் சுவாமிகள் கூறியுள்ளார்கள். செவி உரையில் விளக்கியுள்ளேன். இப்பாடலினால் செவி Lib.
றோ, எனப் பாரதியார் பாடுகின்றார். இந்த ஒசையைக் >ட்டுமல்லாமல் துன்பக் குரலைக் கேட்டு வருந்துவதும் போது சொல்லும் பொருளை அறிவதற்கும் செவியே அறிஞர். ஆசிரியர், பெரியோர் சொல்லும் பயன்தரும் ) கருவி செவிதான்.
ல்வம் அச்செல்வம்
HA MERCHANTS
eet, Colombo 11
42.1912
68

Page 75
a 7
“क्ष्न् ( என்ற திருக்குறளின் படி செவியா6
த் செல்வததிலும் தலையாயது என்று
1 ଜ୍ଞା}} விரும்புவார்? காதிருந்தும செவிடராய் வி
级4. J முருகன் மீது வைத்த பற்றால் செவிச் ெ 3. *
燃 ஞானேந்திரியங்களை இயக்குபவை அந்த
செய்வேன் என்கின்றார். அந்தக் காரணங்:
t குரிய கருவியாகும். நன்கு தெரிந்த தன்னற மீ
உண்டாகின்றன. ஆதலால் ஆன்மாவின் தன் வேத
புத்தி எனும் கருவி ஆன்மா முன்பு பொது ( கன்மம், உடைமை என்பவற்றால் திட்டமாக உணர்
அகங்காரம் என்னும் கருவி ஆன்மா எ ஆராய்வேன், சொல்வேன், செல்வேன” எனச் செயற் ஒருவரும் ள்ந்தச் செயலையும் செய்யமாட்டார்.
மனம் என்னும் கருவி சுவை, ஒளி,ஊறு, ஒன புத்த தத்துவத்தால் நிச்சயித்த பொருளை நி6ை பொருளின் பெயர், சாதி, குணம், கன்மம், உன அதேவகையில் அது இன்னது தானோ? அல்லது கொள்ளும் இயல்புடையது. மெய், வாய், கண், மூக்கு அகங்காரம் எனும் அகக் கருவிகளும் அடங்கி மனிதனுக்கு இன்பமும் இல்லை, துன்பமும் இல்லை உறங்குவதையே நினைவேன். அறுமுகன் பற்றைவி வியக்க வைக்கின்றது. இதுவன்றோ மெய்ப்பற்று.
முடிவுரை
மெய்ப்பற்று எனும் இத்திருப்பதிகம் மிகச் சி பாடல்கள் எல்லாம் சிறந்தவைதான். ஒவ்வொரு இத்திருப்பதிகத்தில் நாம் கொண்டுள்ள பற்று இப்பற்றுக்களை வைத்துக் கொண்டே இறை கொண்டிருக்கிறோம். வீடு, ஊர், வாகனம், உறவு ஆகியோர் மீது கொண்ட பற்றை நம்மால் விடமுடிக சித்தம், அகங்காரம் ஆகிய காரணங்களில் அனைத்திலும் உள்ள பற்றைவிடாமல் இறைவன் மீது இந்த உடம்பும் உயிருடன் நிலைத்திருக்கவும ந6 கருணை காட்ட வேண்டும் என்னும் பயன் கருதித்த மீதா? எண்ணிப்பாருங்கள். சுவாமிகள் இந்தப் பற்று உறுதியாகக் கூறுகின்றார்கள். கூறியவாறு விடவும் காட்டுகின்ற வழியில் சென்றால் நமக்கும் முருகவே
பெறுதற்கரிய இம்மானிடப்பிறவி ஈசுவரனை அறிய முயலாது பே
 
 

கேட்டுப் பெறும் அறிவு என்றும் எல்லாச் அறியலாம் இதனை இழக்க யார்தான் N: ாழ எவர்தான் விரும்புவார்? சுவாமிகளோ Fல்வத்தையும் விட நினைக்கின்றார்.
க் காரணங்கள்தான். அவற்றையும் உறங்கச் § 5ளில் சித்தம் என்பது ஆன்மா ஒன்றைச் சிந்திப்பதறி
ή
ா மீளச் சிந்திப்பதினாலேயே இன்பமும் துன்பமும் னைக் காட்சிக்குச் சித்தமே கருவியாகும் என்க.
வகையாக உணர்ந்த பொருளை பெயர், சாதி, குணம், வதற்கு உதவுகின்றது.
ழச்சியுறச் செய்யும் ‘’ யான் இதனைச் செய்வேன், பட உணர்வைத் தூண்டுவதாகும். இது இல்லையேல்
ச,நாற்றம் எனும் ஐம்புலன்களை ஆன்மா பற்றுதற்கும் னவில் வைத்துக் கொள்வதற்கும் உதவுதாகும். ஒரு ]டமை என்பவற்றால் பத்தியால் அறியப்பட்டதை வேறோ என்று சங்கற்ப விகற்பங்கள் கொண்டு ஐயம் த, செவி ஆகிய புறக்கருவிகளும் மனம், புத்தி, சித்தம், க் கிடப்பதே உறங்குவதாகும். இவை செயலற்றால் '. ஆகையால், பற்றில்லாமல் இருக்க முடியாது. இவை பிட நினையேன் எனும் சுவாமிகள் உறுதிப்பாடு நம்மை
றந்த பதிகம் என அடியேன் எண்ணுகிறேன். சுவாமிகள் வகையில் ஒவ்வொன்றும் சிறப்புடையதாக உள்ளது. க்கள் அனைத்தையும் சுவாமிகள் கூறியுள்ளார். வன் மீது பற்று வைத்துள்ளதாக நாம் நடித்துக் பினர், நண்பர், பிள்ளைகள், மனைவி, ஏவலாளர்கள் ன்ெறதா? மெய், வாய், கண், முக்கு, செவி, மனம், புத்தி, வைத்துள்ள பற்றையும் விடமுடிவதில்லை. இவை பற்று வைத்துள்ளதாக எண்ணுகிறோம் அந்தப் பற்றும் *ற்ாக இருக்கவும் இன்பங்களைத் துய்க்கவும் அவன் “ன் கொண்டுள்ளோம் என்றால் பற்று நம்மீதா?இறைவர் ரக்களை எல்லாம் உன் பொருட்டாக விடுவேன் என்று செய்தார்கள். சுவாமிகள் வாக்கும், வாழ்வும் நமக்குக் |ள் அருள் புரிவான் என்பது உறுதி.
யைப் பெற்றவன் இப்பிறவியிலேயே னால் வீணில் பிறந்தவனேயாவான்.
69

Page 76
ܔ
アー
h
Á t 2
Mo
Drøfðišð56,Jr திருச்சதகம் புலப்பு
f
(
va
(
}
)
பண்டைத் தமிழர் இறைநெறியைப் போற்றி தெய்வங்களை வகுத்தனர். இயற்கை நெறியை இை முதலான சமயப் பிரிவுகள் அக்கால எல்லையி அச்சமயங்களுக்குரிய தெய்வங்களைப் பற்றிய குறி
சைவத்தின் தனிப்பெருங்கடவுளான சிவனுக் என்ற பெயர்கள் வழங்கப் பெற்றன எனத் தெரிகின் சிவனது நிலைப்புத் தன்மையைப் புறநானூற்றில் பாடி எனச் சிலம்பும், 'நுதல் வழிநாட்டத்து இறையோன
சிவம் என்னும் சொல்லை அடிப்படையாகக் சைவம் சமயப் பிரிவுகளுள் ஒன்றாயிற்று.
சிவபெருமானைப் பரம்பொருளாக ஏற்றுப் பெறுகின்றது. “சைவ சமயத்தனி நாயகன் நந்தி, செய்கின்றது. சைவசமயத்திற்கு வேதங்களும் சிவ ஆதலால், அச்சமயம் வைதீகச் சமயம் என்றும் வழ
சிவபரம்பொருளை அறிதற்குரிய வழிவகை அப்பரம்பொருளை அடைதற்குரிய வழிமுறையைத் ே தத்துவச் செறிவு ஆகும். தோத்திர நெறி அன்பின் நெறி அறிவு நெறி என்னும், தோத்திர நெறி அன்பு ெ
தமிழகத்தில் கி.பி. இரணடாம் நூற்றாண் தோத்திர நெறி, பக்தி நெறியாக வளர்ந்தது. சைவச வளம் சேர்த்தனர். அந்நெறி, பல்லவர் காலத்தில் பெரி பெற்றது.
மேற்குறித்த காலங்களில் தோன்றிய சைவம் பெயரில் வழங்கப் பெற்றன. இத்திருமுறைகள் திரு பெற்றன.
சைவத் திருமுறைகள் பன்னிரண்டாக முை
முதலில் ஈசுவரனைத்தேடி , அப் இதற்கு மாறாகச் செய்யாதே. ஆத் உலக வாழ்க்கையி உனக்கு மனச்ச
 
 

\今エなN
A. ܝܬܬܬܶZ ܤ32ܘ சகர் அருளிய “s “یح 6 -- 令 مه டுத்தும் பக்திநெறி ":"):W
(S திருமதி. அ. வைத்திலிங்கம் (எம்.ஏ.தமிழ், முதுகலை தமிழ்)
னர். குறிஞ்சி முதலாகிய ஐவகை நிலங்களுக்குரிய றநெறி எனவும் கருதினர். எனினும் சைவம், வைணவம் ல் இருந்ததாக அறிய முடியவில்லை. ஆயினும், ப்புகள் சங்க இலக்கியங்களில் காணப்பெறுகின்றன.
5கு இறையோன், கடவுள். பெரியோன், ஆலமர்செல்வன் றது. ‘நில ம6ரிமிடற்று ஒருவன்’ என ஒளவையார் }யுள்ளார். இவ்வாறே :பிறவா யாக்கைப் பெரியோன், என மேகலையும் குறிக்கின்றன.
கொண்டு சைவம் என்னும் பெயர் தோன்றிய பின்னர்
போற்றும் சமய நெறிச் சைவசமயம் என்று பெயர்
என்னும் திருமந்திரத் தொடர் இக்கருத்தை அரண் ாகமங்களும் அடிப்படைகளாக ஏற்கப் பெற்றுள்ளன. ங்கப் பெறுகின்றது.
சாத்திர நெறி என்று பெயர் பெறுகின்றது. அவ்வாறே தாத்திர நெறி என்று வழங்குவர். சாத்திர நெறி என்பது பயனாக விளைந்த வழிபாட்டு நெறியாகும். சாத்திர நெறி என்றும் வழங்கப் பெறுகின்றன.
டுத் தொடங்கிப் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டு வரை
மயநாயன்மார்கள் அந்நெறியைத் தொடங்கி, அதற்கு தும் செழித்தது. பிற்காலச் சோழர் காலத்தில் முழுமை
) சார்ந்த பக்தி இலக்கியங்கள், திருமுறைகள் என்னும் ஞானசம்பந்தர் முதலாக இருபத்தெழுவரால் இயற்றப்
றப்படுத்தப் பெற்றுள்ளன. திருஞானசம்பந்தர் பாடிய
பால் உலகப் பொருளைத்தேடு. த்ம் ஞானத்தை அடைந்தபிறகு நீ லே பிரவேசித்தால் ஞ்சலமே இராது.

Page 77
みーア “क्ष्न् St தேவாரங்கள் ஒன்று முதல் மூன்று திரு
#ர் V திருநாவுக்கரசர் அருளிய திருப்பதிகங் M ly (ର VIM பற்றுள்ளன. சுந்தரர் திருவாய் மலி
发 A. ர் திருமுறையாக இடம்பெற்றுள்ளன.
(కె*
7 { மாணிக்கவாசகரின் திருவாசகம், திருச்சிற் ஒ திருமுறையாக வகுத்தனர். y
திருமாளிகைத் தேவர் முதலிய ஒன்பதின் திருப்பல்லாண்டு ஒன்பதாம் திருமுறிையாக அணி ெ
திருமூலரின் திருமந்திரம் பத்தாம் திருமுறையாக ஆ
திருவாலவாயுடையார், காரைக் கால் அ பிரபந்தங்களும் பதினோராம் திருமுறையாகத் தெ
இறுதியாக தெய்வச் சேக்கிழார் இயற்றிய ெ பன்னிரண்டாம் திருமுறையாகத் திகழ்கின்றது.
‘திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்த மட்டுமே நம்பியாண்டார் நம்பிஏழு திருமுறைகளாகத் வரையுள்ள திருமுறைகள் நம்பியாண்டார்நம்பி கால தொகுக்கப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும் எனவும் பொருந்துவதாகும” என்று திரு. க. வெள்ளைவாரண
சிவபிரான் அருளிய திருவருள் இன்பத்துள் திருவாதவூரடிகள் அருளியுள்ளார். மணிபோன்ற பாக் முத்தியாகிய பேரின்பத்தை அடைவதற்குரிய பக்த சிவபெருமான் வழங்கிய பேரானந்தமாகிய திருவி திருவாயிலிருந்து வெளிப்படும், அழகிய சொற்களால் பிறவித் துன்பத்தை வேரறுப்பது திருவாசகம். இத6 திருக்களிற்றுப்படியார் என்னும் நூலில் பின்வரமாறு
‘பாய்பரியோன் தந்த பரமானந்த தூயதிரு வாய்மலரால் சொற்செய்து கருவாதை யாமறியா வாறுசெய்தா திருவாத வூராளுந் தேன்.”
திருவாசகத்தில் ஐந்தாம் பகுதியாகத் திரு நூறு திருப்பாடல்களைத் தன்னகத்தே கொண்டு 6 சதம் என்ற வடசொல், நூறு என்னும் எண்ணிை இடைச்சொல்லைப் பெற்றுச் சதகம் என ஆயிற்று.
எண்ணெய் இல்லாது போனா? ஈசுவரனில்லாமற்போனால் ம
 

un
மறைகளாகத் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. 5ள் நான்கு முதல் ஆறாகத் தொகுக்கப் u/ ர்ந்தருளிய 100 பதிகங்களும் ஏழாம் ፲/
ANAVAR
மர் பாடிய திருவிசைப்பா, சேந்தனார் பாடியருளிய சய்கின்றது.
மைந்துள்ளது.
ம்மையார் முதலிய பன்னிருவர் அருளிய நாற்பது குக்கப் பெற்றுள்ளன.
பரியபுராணம் என வழங்கும் திருத்தொண்டர் புராணம்
ரர் ஆகிய மூவரும்பாடிய தேவாரத் திருப்பதிகங்களை தேடித் தொகுத்தார் எனவும், எட்டுமுதல் பதினொன்று த்திற்கு பின் தோன்றிய பெருமக்களால் அம்முறையே
கொள்ளுதலே வரலாற்று முறைக்குப் பெரிதும் னார் கருதுகின்றார்.
திளைத்து, அந்த ஆனந்த நிலையைப் பாக்களால் களாதலின் மாணிக்கவாசகர் எனப் பெயரிடப் பெற்றார். திநெறியின் இலக்கியமாக விளங்குவது திருவாசகம். பருளின்பத்தைத் தூய தாமரைமலர் போலும் தமது ) திருவாசகப்பனுவலாக அருளினார் மாணிக்கவாசகர். னைத் திருக்கடவூர் உய்யவந்த தேவநரயனார் தமது பீாடியுள்ளார்.
JLJu j60)601:5 - DTuJö 63 d560iiLITul
ச்சதகம் அமைந்துள்ளது. தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த பிளங்குவதால் திருச்சதகம் என்னும் பெயர் பெற்றது. னக் குறித்த பெயராகும். அது, ' க’ என்னும் ஓர்
) விளக்கு எரியாது. அதுபோல் னிதன் ஜிவித்திருக்க முடியாது
71

Page 78
es
乙
ܓܕ
இத்திருச்சதகம்
1) மெய்யுணர்த்தல் 2) அறிவுறுத்தல் 3) சுட்டறுத்தல் 4) ஆத்துமசுத்தி 5) கைம்மாறு கொடுத்தல் 6) அனுபோகசுத்தி 7) காருணியத்திரங்கல் 8) ஆனந்தத் தழுந்தல் 9) ஆனந்த பரவசம் 10) ஆனந்தாதீதம்
浏
V
级
(N
ý
)
9.
எனப்பத்துத் தலைப்புகளை உடையதாய், கொண்டதாய்ப் பத்துயாப்பு விகற்பங்களைப் பெற்று
இத்திருச்சதகத்திலுள்ள நூறு பாடல்களும் அரும்பி’ எனத் தொடங்கும் இத்திருசதகத்தின் மு: இதன் நூறாம் பாடலாகிய இறுதிப்பாட்டு' மெய்யர்பெ ஒரு மாலை போன்று காணப்பெறுகின்றது.
** திருச்சதகம் என்னும் இப்பகுதி ஒரு அமைந்திருத்தலின், பக்தியையும், வைராக்கியத்ை பொருளியல் பக்திவைராக்கிய விசித்திரம் என இத எழுவதாகிய கனிந்த மனத்தின் நெகிழ்ச்சி. வைரா சூரியன் எழ இருள் விலகுதல் போலப் பக்தி தோன் வைராக்கியம் மிகும். அதன் பயனாக வியக்கத்தக்
இறைவன், திருப்பெருந்துறையிலே கு திருவாதவூரருக்கு ஞானோபதேசம் செய்தான். அ வீற்றிருந்த இறைவன்பால் கொண்டுள்ள எல்ே இத்திருச்சதகம் அமைந்துள்ளது. தம்மை ஆட் வாதவூரடிகள் காட்டிய பேரன்பின் முதிர்ச்சியையும் பற்றுக்களும் அறவே நீங்க, அவர்பால் நிகழ்ந்த விய இத்திருச்சதகம் அமைந்துள்ளது.
திருவாசகர் ஒரு ஞானப்பனுவல். அதை இ6
கொண்டு, தம் கைப்பட எழுதிக் கொண்டான் என ம
பிறந்த மாணிக்கவாசகரின் அன்பு தேவாதி தேவனா உட்பொருளாதாகும்.
இறைவனை அடைதற்குரிய நெறிக பக்தி நெறி என்னும் இந்நெறி வழங்கப் நெறியை விளக்குவதுதான். அதன் ஒரு
பந்தப்பட்ட ஆத்மா மனுஸ்யன கட்டுப்படாத ஆ
 

JY
42
se
ՀՀ
É § ।
鼻Նሽ
Yを
湾
à
i
N
š\
W,
S)
(i.
ή
ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் பத்துப் பத்துப் பாடல்களைக் பள்ளது.
அந்தாதித் தொடையில் அமைந்துள்ளன. மெய்தான் தற்பாடலின் முதற்சொல்லோடு பொருந்தும் வகையில் )ய்யனே என முடிந்து ஈறும் முதலும் ஒன்றாய் இணைந்து
வகைப் பாட்டாலன்றிப் பலவகைப் பாடல்களால் தயும், பலவகையில் வெளிப்படுத்தி அருளியது, என்னும் நற்குக் கருத்துத்துரைத்தார். பக்தி - இறைவன் பாட்டு ாக்கியம் - உலகப் பொருளிடத்திருந்த பற்று அறுதல், ற உலகப் பொருள்களிடத்து வைத்த பற்று மறைந்து க அனுபவங்கள் விளையும்.
ருந்தமர நிழலில் அருட் குரவனாக எழுந்தரளித் ங்ங்ணம் உபதேசிக்கப் பெற்ற அவர், குருமூர்த்தியாக லையற்ற பேரன்பினைப் புலப்படுத்தும் வகையில் கொண்டருளிய பேரருளாளனாகிய இறைவனிடத்து
அதன் பயனாக ”யான”, “எனது” என்னும் இருவகைப் பக்கத்தக்க நற்செயல்களைப் புலப்படுத்தும் முறையில்
றைவனே மானுட வடிவம் தாங்கி, ஏடும் எழுத்தாணியும் ாணிக்கவாசகர் வரலாற்றால் அறியலாம். மானுடராகப் கிய இறைவனை அவ்வாறு எழுதத் தூண்டியது என்பதே
ளுள் அன்பு நெறியே தலையாய நெறியாகும். பெறும், திருவாசகம் முழுமையுமே பக்தி பிரிவாகிய திருச்சதகமும் இந்நெறியைப்
ாகும். மாயையாகிய சங்கிலியாற் த்மா ஈசுவரனாகும்.
72

Page 79
SAMT
A. ፳ፍቖ S( போற்றுகின்றது. எனினும், திருச்சதகங்து பெறுகின்றது. இது திருச்சதகம் என்னும د{ரி 2ܐ
h AA y பக்தியாவது, இறைவன் உயிர்கள் A. * எளிமையை எண்ணிய அளவில், மெய்யடி SS ) பேரன்பாகும். உயிர்களின் சிறுமை நோக் இறைவன் வெளிப்பட்டு, அவை உய்யும் வ yo விதத்தை வியந்து போற்றுதல் பக்தியின்
அவ்வகையில் இறைவன் திருப்பெருந்துறையிலே திருவாதவூரருக்கு ஞானநெறி வழங்கினான். அவ்வி மாணிக்கவாசகர் கொண்டுள்ள எல்லையற்ற ே திருச்சதகமாகும். ஆதலால், இப்பகுதிக்குப் பக்தி வழங்கினர்.
உயிர்க்குத் துணையாக விளங்குபவன்
நினைந்த அளவில் உண்டாகும் அன்புப் பெருக்க அவ்வுணர்வின் வழி மெய்யின் கண் மயிர்சிலிர்த்த அரும்புதல் முதலான மெய்ப்பாடுகள் தோன்றும்.
மாணிக்கவாசகருக்குத் தோன்றிய இவ்வை காணலாம்.
‘மெய்தான் அரும்பி விதிர்வித்து உன்விரையார் கழற்றுஎன் கைதான் தலைவைத்துக் கண்ணிர் துழம்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்துன்னைப் போற்றி சயசய போற்றி என்னும் கைதான் நெகிழ விடேன் உடையாய் என்னைக் கண்டு கொள்ளே’
மெய்யடியார்களிடத்து நிகழும் அன்புா மாணிக்கவாசகர் குறிப்பிடுகின்றார். மனம், மொழி, புலப்படுத்துமாறு இப்பாடலைப் பாடியுள்ளார். மெய்ய வெதும்புதல் என்பன மெய்யின் தொழில்கள். பொய் சய போற்றி! என்றல் உடலின் தொழில், மனத்தால் டெ என்பதே முறை. ஆயினும், செய்யுள்நோக்கி முறை நோக்கி அருள் செய்யத் திருவுள்ளங்கொள்! என இ
“இத்திருச்சதகத்தின் முதல் திருப்பாட்டால் வடிவத்தை நம்மனோர் நெஞ்சக்கிழியின் ஒவியம மிகவும் பொருந்தியது என்பது அறிந்து இன்புறத்தக் தியான சுலோகம் என்ப' பண்டிதமணி மு. கதிரேச பக்தியால் அமைந்தது என்பதை அறியத் துணை ெ
ஸத்வ, ரஜஸ், தமோ குணங்களில் எ; மனிதர்கள் வேறுபட்ட சுபாவ
 

Ness
جSختگی
ள் பக்திநெறி நூறு பாடல்களால் விளக்கப் 途 ཨ་ வடிவத்திற்குரிய தனிச்சிறப்பாகும். /ଙ୍କି الح
N\ات
4.
N பால் வைத்த பெருங்கருணைத் திறத்தின் t \\ யார்கள் உள்ளகத்தே தோன்றிப் பெருகும் "FN §:
கி அவற்றை ஒதுக்காமல், உரிய காலத்தே (Nỷ கையில் அருள் செய்வான். அவன் அருளிய 鹦 வெளிப்பாடாகும். ή
குருந்த மரநிழலில் அருட்குரவனாக எழுந்தருளித் ாறு தமக்கு ஞானோபதேகம் அளித்த இறைவன்பால் பரன்பினைப் புலப்படுத்தும் நிலையில் அமைந்தது வைராக்கிய விசித்திரம் என ஆன்றோர் கருத்துரை
இறைவன். ஆருயிர்த் தலைவனாகிய அச்சிவனை கினால் உள்ளத்தின் கண் இன்பவுணர்வு தோன்றும். ல், நடுக்கம் எய்தல், நெஞ்சம் நெகிழ்தல், கண்ணிர்
கப் பக்தி மெய்ப்பாட்டைத் திருச்சகத்தின் முதற்படலில்
ரிமைச் செயல்கள் தம்மிடத்தும் நிகழ்ந்தனவாக மெய் என்னும் மூவகை நிலையிலும் தமது பக்தியைப் பரும்புதல், கை தலை வைத்தல், கண்ணிர் ததும்புதல், தவிர்த்தல் என்பது மனத்தின் தொழில் போற்றி! சய பாய் தவிர்த்து, வாக்கால் போற்றி, உடம்பால் வணங்கல் மாறி அமைந்துள்ளது. கண் கொள் - எனது நிலையை இறைவனிடம் வேண்டுகின்றார்.
) அடிகள் தம் இயல்புகூறினாராயினும், அடிகளின் அன்பு ாகப் பொறித்து நினைவு கூர்வதற்கு இத்திருப்பாட்டு கது. வடமொழியார் இத்தகைய திருப்பாட்டுக்களைத் னாரின் இவ்விளக்கம் மாணிக்கவாசகரின் திருவுருவம் செய்கின்றது.
து மோலோங்கிநிற்கிறதோ அதற்கேற்ப முள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர்.
73

Page 80
Vமெய், வாய், கண், முக்கு, செவி என்னும் ஐ Ë Y அறிவைப் பெறத்துணை செய்கின்றன. 6 娱 W. தன்னைச் செலுத்துவானாயின் அவன்
3. சி" ஆதலால், ஐம்பொறிகள் குறித்து வ $) தத்துவங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. திரு 器
y 9 புள்ளுவர் ஐவர்கள்வர் புனத்திடை
புகுந்து நின்று துள்ளுவர் சூரைகொள்வர் து நெ
விளைய வொட்டார் முள்ளுடையவர்கள் தம்மை
முக்கணான் பாதநிழல் உள்ளிடை மறைந்துநின்று அங்கு உணர்வுனால் எய்யலாமே
என்னும் பாடலில் ஒரு கருத்தை வலியுறு உருவகப்படுத்தி, அவர்களை இறையுணர்வினால் ( மாணிக்கவாசகருடையமனம் முதலிய அக வாய், கை முதலிய தொழிற்காரணங்களையும் தமக் என்னும் கருத்தைப் பின்வரும் பாடலில் பாடியுள்ளா
சிந்தனைநின்றனக்காக்கி நாயி ே கண்ணினைநின் திருப்பாதப் போது வந்தணையு மம்மலர்க்கே யாக்கி மணிவார்த்தைக் காக்கி.
இங்கு, மாணிக்க வாசகரின் கண்கள் உலக திருவடித் தாமரைகளை நோக்குமாறும், வணக் பணிகொண்டான். இவ்வாறே, சிந்தனையும் மொழ பெறுகின்றது.
இவ்வாறு ஐம்பொறிகளையும் ஐம்புலன் களினின்று விலக்கி இறைநெறியில் பயன்படுமாறு ெ திருச்சதகம் உணர்த்துகின்றது. இறைவன், ஐ செலுத்தினான். ஆதலால் நான் திருவருள் பெற்றுய கிடைத்தது என்றும் தன்செயல் அன்று எனவும் உணர்த்துகின்றார்.
நான் தனிப்பட்ட ஜீவன் எனக்கூ ஒரு சிறு பாகத்தை அவ்வணைக்குள்ளிருக்கும்
கூறுவதற்
 

s
SNA
اعتمام
مجھے
Ꭿ
रू
マ ம்பொறிகளும் அவற்றுக்கான ஐம்பலன்களுக் எனினும், மனிதன் அவற்றின் போக்கிலேயே 7パ
இறைவன் திருவருளைப் பெறவியலாது. t S பிழிப்புணர்வு தேவை என்பதைச் சமயத் நாவுக்கரசர்,
Y
N
(
R
த்தியுள்ளார். ஐம்பொறிகளைக் கள்வர்கள் ஐவராக வெற்றிக் கொள்ளலாம் என்கின்றார் அப்பரடிகள். க்கரணங்களையும் கண்முதலிய புறக்கரணங்களையும் க்குப் பயன்படுமாறு இறைவன் தம்மை ஆட்கொண்டான்
爪。
னேன்றன் துக் காக்கி வாக்குன்
ப்பொருள்களைப் பார்ப்பதற்கு மாறாக இறைவனுடைய கத்தையும் அத்திருவடிக்கே ஆகுமாறும் இறைவன் லியையும் மடைம்ாற்றினான் எனப் பாடல் வழி அறியப்
களையும் அகக் கருவிகளையும் உலகப் பொருள் சய்தால் திருவருளின்பம் பெறலாம் என்னும் கருத்தைத் ம்பாெறிகள் முதலியவற்றைத் தம் நெறியின் கண் ப்ந்தேன். அத்திருவருளும் அவன் அருளாலே தமக்குக் தமது பக்திவயப்பட்ட நிலையை மாணிக்கவாசகர்
றுவது, கங்கைப் பிராவகத்திற்குள்
அணையிட்டுக் காட்டி நீரை என்னுடைய கங்கை என்று கொப்பாகும்.
74

Page 81
*7 S பணியாற்றியுள்ளனர். ஆதீனம் 18 மெ. 24tSs நூல்களைக் கொண்ட நூலகமொன்ܐ 7. 级 Y நல்லறிஞர்கள் பலருககும ஆதீனம் 发 徽 வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமூட்டி வருகிறது. ப ** வளர்த்து வருகின்றனர். தேவாரம் பய
நடைபெற்று வருகின்றது.
இமழத்திருமுறை வாணர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் சி வழங்கப் படுகின்றது. சென்னையில் சமயப் பிரக இனிதோங்க நற்பணிகள் பலவற்றையும் இவ்வாதீன
ஆதீனம் சமய-சாஸ்திரத் தமிழ் மாநாடுக திருக்கோயில்களில் திருமுறைப் பெருவிழாக்களும் பல்கலைக் கல்லூரியுடன் சைவசித்தாந்தக் க இசைவாணர்களும் கலைஞர்களும் ஆதரிக்கப்படு அமைப்பும் அண்மையில் தொடங்கப் பெற்ற சைவ-சி பணிகளாற்றி வருகின்றன.
தமிழ்ப் பரிசுகள் பலவற்றை வழங்கி ஊ புரந்துவரும் 26வது குருமூர்த்திகளாகிய பூரீலறி ச6 சிறந்த தமிழறிஞராகத் திகழ்பவர்கள். இவர்கள் அ பணிகள் பல ஆற்றி வருவது குறிக்கத்தக்கது.
திருப்பானந்தாள் மடம்:-
இம்மடம், கி.பி 1726இல் ரீகாசிவாசிதில்ை முன்னிருந்த ஐந்து பெரியவர்களும், பூரீகுமரகுருபரச இருந்தவர்கள். அம்மடம் இப்போது ‘காசி மடம’ தொடர்பாக ஆடுதுறை இரயிலடியிலிருந்து ஏழு க நிறுவப்பட்டதால் இம் மடத்திற்குத் திருப்பனந்தாள் அவர் காலத்து ஆதரித்தவர், அப்போதைய தரும எனவே இதனைத் தருமபுரத்தின் சிஷயமடம், என இம்மடத்திற்குத் தலைவரை நியமித்து வருகிறார்.
இப்போது இம்மடத்தினைத் தலமைதாங்க அருணந்தித் தம்பிரான் சுவாமிகள் என்பவர். இவர் ை செய்துள்ளார்கள். திருப்பனந்தாளில் தமிழ்ப் புலவர் கல்லூரியினையும், ஓர் உயர் பள்ளியினையும் நி மனைகளும் ஏற்படுத்துயுள்ளனர். திருக்கோவில்க கற்களில் பொாறித்து வைத்துள்ளனர். ‘சிவசிவ பொறித்துள்ளனர். இம் மடத்தின் தலைவராய் முன் சுவாமிகள் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்து வித்து பரிசு பெறும் வண்ணம்நிலையான ஏற்பாட்
ஜீவாத்மாவானது பிர
முழ்கும்போது தன்g தனித்தன்மை:
 

ழிகளில் இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட >றப் பராமரித்து வருகிறது. தமிழகத்து பட்டங்கள் வழங்கி அவர்கள் தமிழ் லர் ஆதீனப் புலவராக விளங்கித் தமிழ் பிற்றுவிக்க ஒரு பாடசாலையும் இங்கே
ர்காழி மற்றும் திருவாமூரில் பட்டமளித்துப்பணமுடிப்பு:இS ார நிலையம் நிறுவித்தமிழும் சைவமும் தழைத் ம் ஆற்றி வருகின்றது.
ளை அவ்வப்போது நிகழ்த்தி வருகின்றது. ஆதீனத் , சொற்பொழிவுகளும் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. ஆதீனப் ல்லூரியொன்றும் நடைபெற்று வருகின்றது. தமிழ் கின்றனர். பூரீ குரு ஞன சம்பந்தர் பணிமன்றம் என்ற த்தாந்த மேல்நிலையாராய்ச்சி மையமும், சமூக-சமயப்
க்கமுட்டி வரும் தருமையாதீனத்தைத் தற்போது ண்முக தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் ஆட்சிக்காலத்தில் ஆதீனம் தமிழ் வளர்ச்சியில் அரும்
லநாத சுவாமிகளால் நிறுவப்பட்டது. இவரும் இவருக்கு rவாமிகள் காசிமாநகரில் நிறுவிய குமாரசாமி மடத்தில் ’ என அன்போடு வழங்கப்படுகின்றது. அம்மடத்தின் ால் தொலைவில் உள்ள திருப்பனந்தாளில் ஒரு மடம் “காசிமடம” என்னும் பெயர் ஏற்பட்டது. குமரகுருபரை புர மடத்தின் தலைவர் பூரீலறி மாசிலாமணி தேசிகர். *றும் வழங்குவர். இன்னும் தருமையாதீன கர்த்தரே
நிச் சிறப்புற நடாத்தி வரும் சைவப் பெரியார், பூறிலழரீ சைவமும் தமிழும் தழைத்தோங்க அளப்பரிய தொண்டு கல்லூரி ஒன்றையும் பூரீவைகுண்டத்தில் ஒரு கலைக் றுவியுள்ளனர். தேவாரப் பாடசாலைகளும் மருத்துவ 5ளில் தேவாரத்திருப்பதிகப் பாடல்களைச் சலவைக் ’ என்ற மின்விளக்குகளையும் சிற்சில கோயில்களில் னர் இருந்து மறைந்த பூரீலழரீ காசிவாசி சுவாமிநாதர் வான் தேர்வில் முதன்மை பெறுபவர் ஆயிரம் ரூபாய் ட்டைச் செய்துள்ளார்கள். மேலும் குமரகுருபர
ம்மமாகிய சமுத்திரத்தில் னுடைய எல்லையுட்பட்ட யை இழக்கின்றன.

Page 82
MV சிவஞான முனிவர் பாண்டிநாட்டு விக்கிர 2) Vஅ மயிலம்மைக்கும் மகவாய்த் தோன்றி என ീ என்னும் சொல்லணிகளை விளக்கு 发 ή J" செய்யுளுக்கு உதாரணச் செய்திகளை # கற்பனை வளம் மிகுந்த அமுதாம்பிகை பி. 8: கொண்ட கல சையந்தாதி, காஞ்சிப் புரான வர் நன்னூலுக்கும் உரை கண்டுள்ளார். இவரது W நூலாகும். “திராவிட மாபாடியம்” என்னும் சிவஞா6
என்றும் இவ்வுலகில் வாழவைப்பதாகும்.
தருமபுரமடம்:
தமிழகத்தில் மூவேந்தர் ஆட்சி நிறைவுற்ற பெரும் பங்கு வகித்தன. சித்தாந்த சேவை வளர்க்கு ஆற்றியிருக்கும், ஆற்றிவரும் பணிகள் குறிக் திருக்கையிலாயத் திருமரபில் மெய்கண்ட சந்தான மாவட்டம் அயிலாடு துறை ஆதீனங்களைச் ச அமைந்துள்ளது.
தென்பாண்டி நாட்டு ஹிரீவில்லிபுத்துரில் கா சம்பந்தர் என்ற அருளாளரால் கி.பி 16ம் நு தோற்றுவிக்கப்பட்டது. தமிழ்மொழி இலக்கியம், இ இயற்றி வந்திருக்கும் பணிகள்அளப்பரியன. பூரீ குரு சிவபோகசாரம், சொக்கநாத வெண்பா, முக்தி நி நான்காவது குருமூர்த்திகள் பூரீமாசிலாமணி தேசிக அருள் நூல்களை அனார் வாயிலாக வெளிப்படுத்திய நூல்களை இயற்றினார். ஆதீன ஆதரவில் வளர்ந்த இயற்றி தமிழுக்கு வழங்கினார். பூரீ வெள்ளியம்பலவ பேருரை, யூரி சம்பந்த சரணாலய வடித்த கந்தபுராண வேளுர்க் கலம்பகம் மற்றும் நூற்றுக்கு மேலான சை
தருமை யாதீனம் தஞ்சை திருச்சிராப்பை கோயில்களைச் சிறப்பாகப் பரிபாலித்து வருகிறது புராணங்களும் சிற்றிலக்கியங்களும் எழுந்தன. தொடக்கம் முதல் பல அரிய நூல்களை இவ்வாதீன விலையிலும் வழங்கி வருகிறது.இதுவரை 800 நூல் திருமுறை உரைப் பதிப்புகள், சைவ சித்தாந் நாற்பத்திரண்டு ஆண்டுகளாக ஹிஞானசம்பந்த வெளிவருகின்றது. பார்வை நூலகம் பெறப்பட்ட இவ் உரைகளும், ஆய்வுகளும் தமிழ் உலகத்திற்கு கிை
தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சி நோக்கில் ஆதீனச் நடைபெற்று வருகின்றது. சிறந்த
ஈசுவரனுடைய பக்தி இல் வெகுவாகத் துன்ப
 

ம சிங்க புரத்திலே ஆனந்தக் கூத்தர்க்கும்
*ணற்ற நூல்களைத் தந்தார். யமகம், திரிபு ம் முல்லைவாயிலந்தாதி, திருக்குறட் க் கூறும் சோமேசம் முதுமொழி வெண்பா, ள்ளைத்தமிழ் உருக்கமான பாடல்களைக் " SY 7ம் முதலியன இவர் இயற்றிய நூல்களாகும். N)
"தொல்காப்பிய சூத்திர விருத்தி சிறந்த ஆயிலில் ன போதத்திற்கு எழுதிய உரை இவருடைய பெயரை
总
y
பிறகு தமிழ் வளர்க்கும் பொறுப்பில் சைவ ஆதீனங்கள் தம் நோக்கில் கிளைத்த இவ் வாதினங்கள் தமிழுக்கு கத்தக் கன. தமிழகத்துச் சைவ ஆதீனங்களிற் ாத்தில் விளங்கி வருவது தருமபுர ஆதீனம். தஞ்சை ார்ந்து காவிரியின் தென்கரையில் இவ்வாதினம்
ர்காத்த சைவவேளார் மரபில் தோன்றிய பூரீ குருஞான ாற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் தருமையாதீனம் லக்கணம், சமயம் போள்ற துறைகளில் இவ்வாதீனம் ஞான சம்பந்தர் 8எட்டு நூல்களை அருளிச் செய்தார். ச்சயம் என்பன சிறந்த அருள் நூல்கள். இவ்வாதீன ர், ழரீகுமரகுருபரரின் ஞானாசிரியராகத் திகழ்ந்து பல புள்ளார். பத்தாவது குருமூர்த்திகள் பதினாறு தோத்திர 5 தமிழ்ப்புலவர்கள் பலரும் அரிய நூல்கள் பலவற்றை பாணர் முக்தி நிச்சயப் பேருரை, ஞான வரைவிளக்கப் ச் சுருக்கம், படிக்காசுப் புலவர் இயற்றிய புள்ளிருக்கும் Fவச் சார்பு நூல்கள் சிறப்புடையன.
ஸ்ளி மவட்டங்களில் திகழும் இருபத்து ஏழு திருக் து இத்திருக்கோயில்களை ஒட்டிப் பல அரிய தலப் காலத்தின் தேவை கருதி இருபதாம் நூற்றாண்டின் ம் சிறந்த முறையில் அச்சிட்டு இலவசமாகவும் அடக்க )கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.திருக்குறள் உரைவளம், த உரை நூல்கள் போல்வன குறிப்பிடத்தக்கன. 5ம், என்ற அரிய திங்கள் இதழ் ஆதீனச் சார்பில் வெளியீடு வாயிலாகப் பல்வேறு பல புதிய நூல்களும், டைத்து வருகின்றன.
சார்பில் 1946 முதல் தமிழ்க் கல்லூரியொன்றும் ந தமிழறிஞர்கள் பலரும் இங்கே
ஸ்லாதபடியால்தான் மனிதன் த்திற்குள்ளாகின்றான்.

Page 83
பணியாற்றியுள்ளனர். ஆதீனம் 18 மொ ഗ്ഗീ நூல்களைக் கொண்ட நூலகமொன்ன GEN நல்லறிஞர்கள் பலருக்கும் ஆதீனம் سمي வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமுட்டி வருகிறது. ப s* வளர்த்து வருகின்றனர். தேவாரம் பய நடைபெற்று வருகின்றது.
မ္ဘီဒ္ဒန္တီး வாணர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் சீ வழங்கப் படுகின்றது. சென்னையில் சமயப் பிரக இனிதோங்க நற்பணிகள் பலவற்றையும் இவ்வாதீன
ஆதீனம் சமய-சாஸ்திரத் தமிழ் மாநாடுக திருக்கோயில்களில் திருமுறைப் பெருவிழாக்களும் பல்கலைக் கல்லூரியுடன் சைவசித்தாந்தக் க இசைவாணர்களும் கலைஞர்களும் ஆதரிக்கப்படு அமைப்பும் அண்மையில் தொடங்கப் பெற்ற சைவ-சி; பணிகளாற்றி வருகின்றன.
தமிழ்ப் பரிசுகள் பலவற்றை வழங்கி ஊ புரந்துவரும் 26வது குருமூர்த்திகளாகிய பூரிலழரீ சன் சிறந்த தமிழறிஞராகத் திகழ்பவர்கள். இவர்கள் அ பணிகள் பல ஆற்றி வருவது குறிக்கத்தக்கது.
திருப்பானந்தாள் மடம்:-
இம்மடம், கி.பி 1726இல் பூரிகாசிவாசிதில்ை முன்னிருந்த ஐந்து பெரியவர்களும், யூரீகுமரகுருபரசு இருந்தவர்கள். அம்மடம் இப்போது ‘காசி மடம’ தொடர்பாக ஆடுதுறை இரயிலடியிலிருந்து ஏழு க நிறுவப்பட்டதால் இம் மடத்திற்குத் திருப்பனந்தாள் அவர் காலத்து ஆதரித்தவர், அப்போதைய தரும எனவே இதனைத் தருமபுரத்தின் சிஷ்யமடம், என் இம்மடத்திற்குத் தலைவரை நியமித்து வருகிறார்.
இப்போது இம்மடத்தினைத் தலமைதாங்க அருணந்தித் தம்பிரான் சுவாமிகள் என்பவர். இவர் ை செய்துள்ளார்கள். திருப்பனந்தாளில் தமிழ்ப் புலவர் கல்லூரியினையும், ஓர் உயர் பள்ளியினையும் நிறு மனைகளும் ஏற்படுத்துயுள்ளனர். திருக்கோவில்க கற்களில் பொாறித்து வைத்துள்ளனர். ‘சிவசிவ பொறித்துள்ளனர். இம் மடத்தின் தலைவராய் முன் சுவாமிகள் சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்து வித்து பரிசு பெறும் வண்ணம்நிலையான ஏற்பாட்
ஜீவாத்மாவானது பிர
முழ்கும்போது தன்னு தனித்தன்மை6
 

ழிகளில் இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட றப் பராமரித்து வருகிறது. தமிழகத்து பட்டங்கள் வழங்கி அவர்கள் தமிழ் லர் ஆதீனப் புலவராக விளங்கித் தமிழ் ற்றுவிக்க ஒரு பாடசாலையும் இங்கே
ர்காழி மற்றும் திருவாமுரில்பட்டமளித்துப்பணமுடிப் ார நிலையம் நிறுவித்தமிழும் சைவமும் தழைத்து ம் ஆற்றி வருகின்றது.
ளை அவ்வப்போது நிகழ்த்தி வருகின்றது. ஆதீனத் , சொற்பொழிவுகளும் நிகழ்த்தப்படுகின்றன. ஆதீனப் ல்லூரியொன்றும் நடைபெற்று வருகின்றது. தமிழ் }கின்றனர். பூரீ குரு ஞன சம்பந்தர் பணிமன்றம் என்ற த்தாந்த மேல்நிலையாராய்ச்சி மையமும், சமூக-சமயப்
க்கமுட்டி வரும் தருமையாதீனத்தைத் தற்போது ன்முக தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் ஆட்சிக்காலத்தில் ஆதீனம் தமிழ் வளர்ச்சியில் அரும்
லநாதசுவாமிகளால் நிறுவப்பட்டது. இவரும் இவருக்கு வாமிகள் காசிமாநகரில்நிறுவிய குமாரசாமி மடத்தில் என அன்போடு வழங்கப்படுகின்றது. அம்மடத்தின் ால் தொலைவில் உள்ள திருப்பனந்தாளில் ஒரு மடம் “காசிமடம” என்னும் பெயர் ஏற்பட்டது. குமரகுருபரை புர மடத்தின் தலைவர் பூரிலழரீ மாசிலாமணி தேசிகர். ர்றும் வழங்குவர். இன்னும் தருமையாதீன கர்த்தரே
ச்ெ சிறப்புற நடாத்தி வரும் சைவப் பெரியார், றுலறி செவமும் தமிழும் தழைத்தோங்க அளப்பரிய தொண்டு கல்லூரி ஒன்றையும் பூரீவைகுண்டத்தில் ஒரு கலைக் றுவியுள்ளனர். தேவாரப் பாடசாலைகளும் மருத்துவ 1ளில் தேவாரத்திருப்பதிகப் பாடல்களைச் சலவைக் ’ என்ற மின்விளக்குகளையும் சிற்சில கோயில்களில் னர் இருந்து மறைந்த பூரிலழரீ காசிவாசி சுவாமிநாதர் வான் தேர்வில் முதன்மை பெறுபவர் ஆயிரம் ரூபாய் டைச் செய்துள்ளார்கள். மேலும் குமரகுருபர
ம்மமாகிய சமுத்திரத்தில் ணுடைய எல்லையுட்பட்ட யை இழக்கின்றன.

Page 84
சிவஞான முனிவர் பாண்டிநாட்டு விக்கிர %Nஅ மயிலம்மைக்கும் மகவாய்த் தோன்றி எண žá WY என்னும் சொல்லணிகளை விளக்குட
J செய்யுளுக்கு உதாரணச் செய்திகளைச் t * கற்பனை வளம் மிகுந்த அமுதாம்பிகை பிள 姊 கொண்ட கல சையந்தாதி, காஞ்சிப் புராண 数9 வர் நன்னூலுக்கும் உரை கண்டுள்ளார். இவரது
恢 W நூலாகும். ‘திராவிட மாபாடியம்” என்னும் சிவஞான
என்றும் இவ்வுலகில் வாழவைப்பதாகும்.
தருமபுரமடம்:
தமிழகத்தில் மூவேந்தர் ஆட்சி நிறைவுற்றப் பெரும் பங்கு வகித்தன. சித்தாந்த சேவை வளர்க்கு ஆற்றியிருக்கும், ஆற்றிவரும் பணிகள் குறிக்க திருக்கையிலாயத் திருமரபில் மெய்கண்ட சந்தான மாவட்டம் அயிலாடு துறை ஆதீனங்களைச் சா அமைந்துள்ளது.
தென்பாண்டி நாட்டு பூரிவில்லிபுத்தூரில் கார் சம்பந்தர் என்ற அருளாளரால் கி.பி 16ம் நூ தோற்றுவிக்கப்பட்டது. தமிழ்மொழி இலக்கியம், இ6 இயற்றி வந்திருக்கும் பணிகள்அளப்பரியன. பூரீ குருளு சிவபோகசாரம், சொக்கநாத வெண்பா, முக்தி நிச் நான்காவது குருமூர்த்திகள் பூரிமாசிலாமணி தேசிக அருள் நூல்களை அனார் வாயிலாக வெளிப்படுத்தியு நூல்களை இயற்றினார். ஆதீன ஆதரவில் வளர்ந்த இயற்றி தமிழுக்கு வழங்கினார். பூரீ வெள்ளியம்பலவ பேருரை, யூரி சம்பந்த சரணாலய வடித்த கந்தபுராணக் வேளுர்க் கலம்பகம் மற்றும் நூற்றுக்கு மேலான சை
தருமை யாதீனம் தஞ்சை திருச்சிராப்பள் கோயில்களைச் சிறப்பாகப் பரிபாலித்து வருகிறது புராணங்களும் சிற்றிலக்கியங்களும் எழுந்தன. க தொடக்கம் முதல் பல அரிய நூல்களை இவ்வாதீனப் விலையிலும் வழங்கி வருகிறது.இதுவரை 800 நூல் திருமுறை உரைப் பதிப்புகள், சைவ சித்தாந்த நாற்பத்திரண்டு ஆண்டுகளாக ஹீஞானசம்பந்த வெளிவருகின்றது. பார்வை நூலகம் பெறப்பட்ட இவ் உரைகளும், ஆய்வுகளும் தமிழ் உலகத்திற்கு கிை
தமிழ்க் கல்வி வளர்ச்சி நோக்கில் ஆதீனச் நடைபெற்று வருகின்றது. சிறந்த
ஈசுவரனுடைய பக்தி இல் வெகுவாகத் துன்பதி
 
 
 

} முல்லைவாயிலந்தாதி, திருக்குறட் st W
கூறும் சோமேசம் முதுமொழி வெண்பா, t ) ளைத்தமிழ் உருக்கமான பாடல்களைக் ଶଃ ம் முதலியன இவர் இயற்றிய நூல்களாகும். 'தொல்காப்பிய சூத்திர விருத்தி’ சிறந்த &്
போதத்திற்கு எழுதிய உரை இவருடைய பெயரை
றகு தமிழ் வளர்க்கும் பொறுப்பில் சைவ ஆதீனங்கள் ம் நோக்கில் கிளைத்த இவ் வாதீனங்கள் தமிழுக்கு நத்தக்கன. தமிழகத்துச் சைவ ஆதீனங்களிற் த்தில் விளங்கி வருவது தருமபுர ஆதீனம். தஞ்சை "ர்ந்து காவிரியின் தென்கரையில் இவ்வாதீனம்
காத்த சைவவேளார் மரபில் தோன்றிய பூரீ குருஞான ற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் தருமையாதீனம் Uக்கணம், சமயம் போள்ற துறைகளில் இவ்வாதீனம் நான சம்பந்தர் 8எட்டு நூல்களை அருளிச் செய்தார். ச்சயம் என்பன சிறந்த அருள் நூல்கள். இவ்வாதீன ர், ரீகுமரகுருபரரின் ஞானாசிரியராகத் திகழ்ந்து பல ள்ளார். பத்தாவது குருமூர்த்திகள் பதினாறு தோத்திர தமிழ்ப்புலவர்கள் பலரும் அரிய நூல்கள் பலவற்றை ாணர் முக்தி நிச்சயப் பேருரை, ஞான வரைவிளக்கப் * சுருக்கம், படிக்காசுப் புலவர் இயற்றிய புள்ளிருக்கும் வச் சார்பு நூல்கள் சிறப்புடையன.
ாளி மவட்டங்களில் திகழும் இருபத்து ஏழு திருக் இத்திருக்கோயில்களை ஒட்டிப் பல அரிய தலப் ாலத்தின் தேவை கருதி இருபதாம் நூற்றாண்டின் ) சிறந்த முறையில் அச்சிட்டு இலவசமாகவும் அடக்க கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.திருக்குறள் உரைவளம், 5 உரை நூல்கள் போல்வன குறிப்பிடத்தக்கன. ம், என்ற அரிய திங்கள் இதழ் ஆதீனச் சார்பில் வெளியீடு வாயிலாகப் பல்வேறு பல புதிய நூல்களும், டத்து வருகின்றன.
சார்பில் 1946 முதல் தமிழ்க் கல்லூரியொன்றும்
தமிழறிஞர்கள் பலரும் இங்கே
லாதபடியால்தான் மனிதன் த்திற்குள்ளாகின்றான்.

Page 85
-- छि
ரி \ திருவண்ணாமலை மடம்: 4 ്fീ
வீரசைவ மடமாய் விளங்கிய 豹 * பரப்புவதில் முன்னிற்கின்றது. திருவண்ண ří ) யோகியாய் வாழ்ந்தவர் குகைநமச்சிவாய 36 நூறு வெண்பாக்கள் கொண்ட அருணக
S இவருடைய மாணவராகிய ஆறுமுக சுவா நூலினின்றும் மொழி பெயர்த்தார். முத்து உரைநடை வகுத்துள்ளார். ஈழநாட்டிலிருந் சிவஞான சுவாமிகள், சிவஞான சித் இயற்றியுள்ளார்கள்.
துறைமங்கலமடம் வீர சைவி ஆற்றியது. இந்த மடங்களில் எல்லாம் கல்: இதனால் தான் இலக்கிய இலக்கண வந்தன.புலவர்களும் தொடர்ந்து பெருகி இனிது ஓங்கின.
With Best Compliments From:
( S) 4C.1, Fus Wella Watte
T.P. or 7.
 

ஓம் மடம் சித்தாந்த சாத்திரங்களைப் " S N o “♥omNSሏ8 ாமலையில் ஒரு குகையில் துறவு பூண்டு 凈
ர். அகமானத்தை ஆராய்கின்ற போக்கில் (BN) ரிெ அந்தாதியை இவர் இயற்றியுள்ளார். ଦ୍ବିଜ୍ଞ மிகள் நிட்டானுபூதி என்ற நூலினை வட ”ཅད་
த் திருட்டிணப் பிரம்மம் என்பவர் இதற்கு துவந்து திருண்ணாமலையில் துறவுபூண்ட தியாரின் சுபக்கத்திற்கு ஒர் உரை
மடமாய் விளங்கிச் சமயத் தொண்டு லூரிகளை நிறுவித் தமிழ் கற்பித்துள்ளனர். நூல்கள் மக்களிடையே வாழ்ந்து வந்தார்கள். சைவமும் தமிழும் தழைத்து
PRINT
Sels Lane,
Colombo 6 - 645976

Page 86


Page 87


Page 88