கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தொழிற்சங்க நிர்வாகம்

Page 1

MINARREPOR

Page 2
தொழிற் சங்
TRADE UNION
SRI LANKA FOUN COL REPUBLIC C

க நிர்வாகம்
ADMINISTRATION
(DATION INSTITUTE OMBO )F SRI LANKA
978

Page 3
இலங்கை மன்றக் கல்லூரி 100, சுதந்திர சதுக்கம் கொழும்பு 7 இலங்கை குடியரசு தென்னசியா
SRI LANKA FOUNDATION I 100, INDEPENDENCE SQUA COLOMBO 7 REPUBLIC OF SRI LANKA SOUTH ASIA

NSTITUTE RE

Page 4
தொழிற் சங்

க நிர்வாகம்

Page 5
இமக "கருத்தரங்கு அறிக்கைக் யினுலும் (இமக) ஜேர்மன் சமஷ் ஸ்டிப்டுங்கினலும் இணைவாக ஒரு கள்/தொழில் முகாம்களில் அளி பத்திரங்கள், அறிக்கைகள், விரி சிபார்சுகள் என்பனவற்றின் சுரு
கருத்தரங்கு அறிக்கைகளை ெ கட்கான சூழ்நிலையை உருவாக்க களையும் பரிமாறுதலையும் ஏற்படு
இமக கருத்தரங்கு ஆய்வுப் ப முறைகள் பற்றி தனது சேகரிப்ை ளது. அதனுல் அதன் சொந்த களின் ஒத்த வெளியீடுகளுடன் வேற்கின்றது. இவை இமக நூல வதுடன்.எமது கருத்தரங்குப் ட ளும் பங்குபற்றுநர்க்கும் முக்கிய இமக நூலகத்தினை பயன்படுத் யாளர்கட்கும் உதவுவதாகவும் ஆ
எல்லா தொடர்புகளும் இவ்வாறு
இலங்கை ம6
- நூல் த.பெ.இ கொழு இலங்கை
தெற்கு

1ள்' இலங்கை மன்றக் கல்லூரி டிக் குடியரசின் பிரெட்ரிச் ஈபர்ட் ழங்கு செய்யப்பட்ட கருத்தரங்கு க்கப்பட்ட ஆய்வு அறிக்கைகள், வுரைகள், பேச்சுக்கள், முடிவுகள், க்க தொகுப்பாகும்.
வளியிடுவதன் மூலம் இமக ஆய்வு வும், கருத்துக்களையும் அனுபவங் த்த முயல்கிறது.
த்திரங்கள், அறிக்கைகள், செயல் பை அதிகரிக்க ஆர்வம் கொண்டுள் வெளியீடுகளை ஏனைய நிறுவனங்
பரிமாற்றம் செய்வதையும் வர கத்தின் ஒரு பகுதியை உருவாக்கு பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்கு கொள் 1ம் வாய்ந்ததாகவும் பொதுவாக தும் மாணவர்கட்கும் ஆராய்ச்சி அமையும்.
விலாசமிடப்படல் வேண்டும்:-
ண்றக் கல்லூரி
0கம் -
6Ꭷ . 1 2 0 8
ம்பு 7
குடியரசு ஆசியா.

Page 6
முன்னுரை Y X
அறிமுகம் . . ..
தொழிற் சங்கம் என்ருல் என்ன? - திருமதி சரோஜா சிவசந்திரன்
இலங்கையில் தொழிற் சங்க நிர் - திரு. கே. பரமானந்தன்,
உதவி தொழில் ஆணையாள
- இலங்கையில் சமூக நல சட்டவா
- திரு. விஜயரத்தினம்,
உதவித் தொழில் ஆணையா
தொழிற் சங்கங்களினது உரிமைக
- திரு. க. குகதாசன்,
உதவிச் செயலாளர், அரச
மாறிவரும் சமூகத்தில் தொழிற் - திரு. என். கனநாதா,
பிரதம முகாமை அதிகாரி,
தொழிற் சங்கங்களின் எதிர்காலம் - திரு. ரீ. ஜெயராஜசிங்கம்,
உதவிக் காரியதரிசி, இலங்
மாறிவரும் சமுதாயத்தில் தொழி
- திரு. ஆர். ஜேசுதாசன்,
தொழிலாளர் கல்வி இயக்கு காங்கிரஸ்
கூட்டுப் பேரமும் தொழிற் சட்டரு -- திரு. ஆர். தியாகராஜா,
உதவி தொழில் ஆணையாள
தொழிற் சங்கங்களின் நிதி நிர்வா - திரு. என். குணநேசன்,
பொருளாளர் அஞ்சல் தெ சங்கம்
சம்பளக் கொள்கையும் சம்பளங்க - திரு. என். விஜயசிங்கம்,
தொழில் உறவு செயலாளா காங்கிரஸ் , . 德 隐

ளடக்கம்
臀荔秘藤信*y . *ஓ ".
வாகமும் அபிவிருத்தியும்
ர், நீர்கொழும்பு , ,
க்க வளர்ச்சி
ளர், கொழும்பு . .
ளும் பொறுப்புக்களும்
கணக்கறிஞர் சங்கம்
சங்கங்களின் பங்கு
s * ് இலங்கை போக்குவரத்துச் சண்ப
ப் பங்கு
கை முதலாளிமார் சங்கம்
லாளரும் தொழிற் சங்கங்களும்
குநர், இலங்கை தொழிலாளர்
மும்
ர், கொழும்பு . .
ாகம்
ாலை தொடர்பு சேவையாளர்
is
களை நிர்ணயிக்கும் முறைகளும்
ர், இலங்கை தொழிலாளர்
● 够 影 酸
7
5
2.
29
35
39
44
47
54
56

Page 7
தொழிற்சங்க இயக்கத்தில் இளைஞ
பங்குபற்றுவதன் முக்கியத்துவம்
- திருமதி கே. பெர்ணுண்டோ, உதவி தொழில் ஆணையாள
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபன - திரு. கே. துரையப்பா,
நிபுணர், சர்வதேச தொழி
பாங்கொக்
குழு ஆய்வு முடிவுகள் ..
சிபார்சுகள் O
மாதிரி தொழிற் சங்க சாசனம்
நிகழ்ச்சி நிரல் O. O. O to
கருத்தரங்கில் பங்குபற்றியோர் வி
இணைப்பாளர்கள் . . O

ர்களும் பெண்களும்
ர், கொழும்பு O. O. O V 62
த்தில் தொழிற் சங்கங்களின் பங்கு
லாளர் நல ஸ்தாபனம்,
r 3 68
73
74
76
82
பரம் . . , , Ves O. O. 84
86

Page 8
(ւք ճծI g
தொழிலாளர்களுக்கு துணையாக - சங்க நிர்வாகம்’ என்ற தலைப்பிலா முதன் முதலாக தமிழ் மொழியில் இல றது என்பதை கூறிக் கொள்வதில் பெ
இலங்கை மன்றக் கல்லூரி 1974ம் கல்வி நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்ததில் லாளர் கல்வி என்பவற்றிற்கு முக்கியத் வில் நூல்களையும் வெளியிட்டு வருகிற
நாட்டின் பொருளாதார சமூக உய அவற்றினைத் தாங்கி நிற்கும் தொழி பாலதே. தொழிலாளர்களது வாழ்க் என்பவற்றைப் போராடிப் பெறுவத நாட்டில் உதயமாகி வளர்ந்து வந்துள் உலக நாடுகளிற் கூட உலகத் தொழி ஏற்படுத்தத் தக்கவிதத்தில் பலம்வாய் வருகின்றன.
உண்மையில் தொழிலாளர்கட்கு, ெ நடவடிக்கைகள், நிர்வாகம், தொழ போன்ற அம்சங்களில் தெளிவான தொழிற் சங்கங்களதும் அவற்றுடன் வனங்களதும் கடமையாகும்.
இக்குறிக்கோளை மனங்கொண்டே சங்க நிர்வாகம் என்னும் கருத்தரங் நவம்பர் மாதம் 7-11ம் திகதிவரை ந
இக்கருத்தரங்கிலே தொழிற்சங்க நீ "யங்களும் விரிவாக ஆராயப்பட்டன. இ பெற்ற விரிவுரைகள், கலந்துரையாட ஒன்று திரட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது வேறு தொழிற் சங்கங்களுக்கும் பொ( லோரும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இது தொழிலாளர்களுக்கு அரியதோர் றேன். அத்துடன் இது சிறிய வெளி விளக்கம் நாட்டின் சகலரையும் செ6 குறிக்கோளாகும்.

னுரை
வழிகாட்டியாக அமைய “தொழிற் ன கருத்தரங்கு அறிக்கை ஒன்றினை 2ங்கை மன்றக் கல்லூரி வெளியிடுகின் ருமிதமடைகின்றேன்.
ஆண்டு மே மாதம் தொட்டு தனது பிருந்து, தொழிற் சங்க கல்வி, தொழி துவம் அளித்து வருவதுடன் முடிந்தள
து.
ார்ச்சியினை கருத்திக் கொள்ளும்போது லாளர்களது முக்கியத்துவம் உணரப் கை மேம்பாடு சமூகநல "உரிமைகள் ற்காக பல்வேறு தொழிற் சங்கங்கள் ளன. இவை இலங்கையில் மட்டுமன்றி லாளர்களிடையே விழிப்புணர்ச்சியை ந்த சக்திகளாக இயங்கி வந்துள்ளன,
தாழிற் சங்கங்கள், அவற்றின் அமைப்பு Nலாளர் நலன்பேணும் சட்டங்கள்
விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டியது அக்கறை கொண்டுள்ள ஏனைய நிறு
இலங்கை மன்றக் கல்லூரி தொழிற் கை ஒழுங்கு செய்து 1977ம் ஆண்டு டாத்தியது.
ர்வாகம் தொடர்பாக பல்வேறு விட இவ்வறிக்கை, அக்கருத்தரங்கில் இடம் டல்கள், பரிந்துரைகள் என்பவற்றை அறிக்கையின் பொருளடக்கம் பல் ருந்தும் வகையில் வகுக்கப்பட்டு, எல் இலகு தமிழில் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. நூலாக அமையுமென எதிர்பார்க்கின் யீடாக இருப்பினும் அதன் பொருள் ன்றடைய வேண்டும் என்பதே எமது
ஹைணுே புருேளிங்

Page 9


Page 10
அறி
தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளிலே சங்க நிர்வாகம் தொடர்பாக சீரான தொழிற்சங்க நிர்வாகம் என்னும் தை திகதி வரை இலங்கை மன்றக் கல்லூரி நடத்தியது.
இலங்கை மன்றக் கல்லூரியின் க கல்வியும் தொழிற்சங்க கல்வியும் ப இலங்கை மன்றக் கல்லூரியின் கல்வி னுேக்கிப் பார்ப்பின் 1974ம் ஆண்டு காக நடாத்தப்பட்ட கருத்தரங்குக யாடல்களும் தொழிற் திணைக்களத்துட ரங்குகளும் இதனை உறுதிப்படுத்துவத தொழிற்சங்க கல்வியில் பல்வேறு ந முகாமையாளரைப் புதிய கோணத்தி புதிய பொருளாதார அமைப்பை கட் வேளையில், அவ்வமைப்பைக் கட்டியெ களை அதாவது வறுமை, வேலையின்மை போன்ற பிரச்சினைகளையும் தீர்க்க ே கடமையாகும்.
தொழிலாளர்கள் இன்று குடித்தெ வகிக்கின்றனர். எனவே தொழிலாளர் முகாமையும் அறிந்து கொள்வதோடு உறுதியையும் அளிப்பதன் மூலமே அமைப்பினை நாம் கட்டி எழுப்ப முடி கும் இடையில் நிலவும் சுமுகமான உ களை, வேலை நிறுத்தங்களை குறைக்கும் தொழிற்சங்கங்கள் தொழிலாளர்களை வழிநடத்த வேண்டும். தொழிற்சங்க (அ) தொழிலாளர்கட்கு தொழிற்ச (ஆ) தலைமை பயிற்சி அளிப்பது இந்நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதே சங்க நிர்வாகம் என்னும் கருத்தர நோக்கமாகும். தொழிலாளர்கள் இ உள்ள பொருளாதார சமூக, அரசிய கொள்வதோடு, தம்மை எதிர்நோ தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும். வைத்து, அவர்கட்கு நியாயப்படி கிை கொடுப்பதே தொழிற்சங்கங்களின் தை பயிற்சி வகுப்புகள் கருத்தரங்குகள் மூ இலங்கை மன்றக் கல்லூரி பயிற்சி வி நாட்டியுள்ளது.

முகம்
கூடிய ஆர்வத்தினை ஊட்டி, தொழிற் பயிற்சியை அளிக்கும் நோக்கத்துடன் லப்பிலே 1977 நவம்பர் மாதம் 7-11ம் 1, ஒரு கருத்தரங்கினை தமிழ் மொழியில்
ல்வி நடவடிக்கைகளில் தொழிலாளர் கெ முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றன. நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினை சிறிது பின்
காலப் பகுதிவரை, தொழிலாளர்கட் ள், பயிற்சி வகுப்புக்கள், கலந்துரை -ன் இணைவாக நடாத்தப்பட்ட கருத்த ாக உளது.
ாடுகளும் காட்டிவரும் அக்கறை இன்று ல் சிந்திக்கத் தூண்டியுள்ளது. இன்று ட்டியெழுப்ப முயற்சிகள் எடுக்கப்படும் ழுப்பும் தொழிலாளர்களது பிரச்சினை ), சுரண்டல், சமமான சம்பளமின்மை வேண்டியது ஒவ்வொரு நாட்டினதும்
ாகையில் கணிசமான அளவு பங்கினை களது மகிமையினை நாமும், அத்தோடு அவர்கட்கு தன்னம்பிக்கையினையும், நாட்டின் புதியதோர் பொருளாதார டியும். முகாமைக்கும் தொழிலாளர்கட் றவினைப் பலப்படுத்தல் தொழில் பூசல் ). இவ்வுறவுகளை சீராக வளர்ப்பதற்கு
தகுந்த முறையில் ஜனநாயக ரீதியில்
கல்வியின் முக்கிய நோக்கங்களாவன:
ங்கம் பற்றிய அறிவை வழங்குவது.
இலங்கை மன்றக் கல்லூரி தொழிற் ங்கினை ஒழுங்கு செய்ததன் பிரதான ன்றைய வாழ்வு அமைப்பு முறையில் 1ல் நிலைமைகளை கட்டாயம் தெரிந்து க்கும் நேரடியான பிரச்சினைகளையும் இவற்றை தொழிலாளர்கட்கு உணர டக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தை பெற்றுக் லயாய கடமை. இவற்றை இவ்வாரு ன லம் தெளிவுபடுத்த முடியும் என்பதை பகுப்புகள் நடாத்துவதன் மூலம் நிலை
9

Page 11
இக்கருத்தரங்கிலே தொழிற்சங்க ந யங்கள் ஆராயப்பட்டன. அங்கத்த விதிகளை மாற்றுதல், நிதி நிர்வாகம் பொதுவான பொருளாதார சமூக படுத்தி விரிவாக ஆராயப்பட்டன. தொழிற்சங்க அனுபவம் பெற்றவர்க கூடிய பங்களிப்பைச் செலுத்தக் கூடி
கருத்தரங்கில் ஆராயப்பட்ட விடய பன கருத்தரங்கில் பங்குபற்றியோருட பாடு கொண்ட அனைவரும் பயனடை கொண்டே இக்கருத்தரங்கு அறிக்ை ருேம்.
10

நிர்வாகம் தொடர்பாக பல்வேறு விட வர் கடமைகள், யாப்பு அமைப்பு, போன்ற விடயங்களோடு நாட்டின் அரசியல் நிலைமைகளும் தொடர்பு கருத்தரங்கில் பங்குகொண்டவர்கள் ளாக இருந்தமையினல் கருத்தரங்கில் பதாக இருந்தது. 1ங்கள், கருத்துக்கள், சிபார்சுகள் என் டன் நின்றுவிடாது தொழிற் சங்க ஈடு டய வேண்டும் என்பதனை நோக்காகக் கயினை நூல் வடிவில் வெளியிடுகின்

Page 12
“தொழிற் சங்கம்
திருமதி சரோஜ் விரிவுரை
இலங்கை மன்
"தொழிற்சங்கம்’ என்ற அமைப்பு தாக உளது. இதன் வரைவிலக்கணத் விட முடியாது. வரலாற்றுப் பின்னன் களை உள்ளடக்கி வளர்ந்துவந்த தொ தார சிக்கல்கள் மலிந்துள்ள இன்றைய யல் செல்வாக்குகளில் சிக்கி திரிவடை தத்துவம் இன்றும் மாறுபடாததாகே
தொழிற்சங்கம் என்பதற்கு பலர் வெப்ஸ் (Webs) என்பவர், "தமது ( பராமரிக்கவும், வசதியாக்கிக் கொ தொடர்ச்சியான ஒரு கூட்டமைப்ே தொழிலாளர்கள் தமது உரிமைகளை றிக்கொள்வதற்காக ஒன்று சேர்ந்து ஸ் சங்கம் என்பது தெளிவாகின்றது. இத அமைத்துக் கொள்ளலாம். (இலங்கை கங்கள் பல்வேறு தரப்பட்ட தொழில் காப்பினை அளிக்கின்றன. இலங்கையி சங்கங்கள் காணப்படுவது குறிப்பிடத்
தொழிற்சங்கங்கள் தோன்றிய வர வும், மேலைநாடுகளில் தொழிற்சங்க யடிப்பதையே முக்கிய நோக்கமாக { களில் தொழிற்சங்க வரலாறு பழைை தொடர்பு கொண்டதுமாகும். தொழி நிலையிலிருந்து, இன்றைய மாறிவருட மைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள் தம்மை சூழ்நிலைக்கேற்ப மாற்றி சமு: வேற்றி வருகின்றன. விரைவான சமூ ஏற்பட்டு வரும் இன்றைய சூழலில் இ
தொழிற்சங்கங்கள் அரசியற் கட்சி சோசலிச, ஜனநாயக கொள்கைகளை களிடையே புரட்சிகரமான கொள்ை வரும்போது இவ்வாரு ன அமைப்புக! தோன்றுவதுமுண்டு. இலங்கையை எ( யல்சார் தொழிற்சங்கங்கள் இயங்கி
தொழிற்சங்கங்கள் பின்வரும் அ வேண்டும்.

என்றல் என்ன?’’
ஜா சிவசந்திரன் யாளர்,
றக் கல்லூரி.
பரந்த செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கிய தை ஒருசில வார்த்தைகளில் விளக்கி ரியில் மாக்சீய புரட்சிவாத கொள்கை ாழிற் சங்க கோட்பாடுகள், பொருளா சூழ்நிலையில் பல்வேறு நாடுகளின் அரசி ந்தபோதிலும், அதன் அடிப்படைத் வ உள்ளது.
பலவாருக வரைவிலக்கணம் கூறுவர். தொழில் வாழ்க்கையின் நிலைமைகளை ள்ளவும் உழைப்போர் உருவாக்கும் ப தொழிற்சங்கமாகும்' என்கிருர். ஜனநாயக அடிப்படையில் நிறைவேற் தாபித்துக்கொள்ளும் சங்கமே தொழிற் னை ஏழு பேர் ஒன்ருகக்கூடி இலகுவாக கயில்) இவ்வாறு அமைக்கப்பட்ட சங் லாளர்கட்கு பல்வேறு வகையில் பாது ல் இவ்வகையில் 1500க்கு மேற்பட்ட
தக்கது.
லாறு கீழைநாடுகளில் வேறுபட்டதாக ஆரம்பம் அந்நியர் ஆதிக்கத்தை முறி கொண்டமைந்தது. ஆனல் மேலைநாடு மயானதும், கைத்தொழிலாக்கத்தோடு ற்சங்கங்கள் அன்று தோன்றிய ஆரம்ப ம் சூழ்நிலைக்கேற்ப தம்மை மாற்றிய ாளது. எனவே தொழிற்சங்கங்களும் தாய தேவைகளை சேவை மூலம் நிறை க பொருளாதார அரசியல் மாற்றங்கள் இம்மாற்றம் மிக வேண்டற்பாலதே.
கள் தொடர்புடையனவாக இன்றைய பரப்பும் சக்திகளாக, தொழிலாளர் ககட்கு வித்திடும் சக்திகளாக மாறி ட்கும் அரசுகட்குமிடையில் சிக்கல்கள் டுத்து நோக்கின் பல்வேறு கட்சி அரசி வருவதைக் காண முடிகின்றது.
ம்சங்களை அடக்கியனவா அமைதல்
11

Page 13
நிரந்தரமான அமைப்பு
தொழிற்சங்கமானது தொடர்ந்து வேண்டும். ஓர் சங்கத்தில் அங்கம் நோக்கம் கொண்டவர்களாக இருக்க தொழில் கொடுப்போர் என்ற இரு எப்பொழுதும் கூடிய வேலையை குை காகக் கொண்டிருப்பர். அதே நேரம் வேலை நிலைகளை உயர்த்திக் கொள்ளும் எனவே இவற்றை பிரச்சனைகளின்றி ெ இயங்கக் கூடிய ஓர் நிரந்தர இயக்க
தொழிலாளர்கள்
தமது வாழ்க்கைக்காக உழைக்கு யவர்களால் வேலைக்கமர்த்தப்படுபவ கமர்த்தாதவர்கள், சுயமாக வேலை செ கணத்துள் அடங்குவர். இவ்வரைவில அடங்கின் அவர்களும் தொழிலாளர்க சங்கம் ஆரம்பிக்கப்படும்போது எந்த அமையக் கூடாது. தொழிற்சங்கங்கள் ஓர் சொத்தாகும். இதில் நிற, இன ட
தொழிற் பாதுகாப்பு
ஓர் தொழிலாளி தனது தொழிலை பொறுப்புடையவனுவான். அவனது ஊதியம் கொடுக்கும் அத்தொழிலை முயல்கிருன். அவனது தனியான முய லாளரது உதவியோடும் கூட்டாக ப சங்க இயக்கத்தை நாடுகின்ருன். அப் சங்கங்களின் தலையாய கடமையாக உ
தொழில் நிபந்தனைகளை முன்னேற்றல்
தொழிலாளரது வேலை நிபந்தனைக வேறுபட்டதாக அமையும். தொழிலா அதற்கேற்ற ஊதியத்தைப் பெறுகின் நோக்கும் பிரச்சனைகள் பலவாக உள நேரம் கூடுதலாக இருத்தல், தொழி கள், ஒய்வு நேரமின்மை, போதிய குறிப்பிடலாம். இவ்வாரு ன பல்வே முன்னின்று தீர்த்துவைக்கும் இயக்கங்
வாழ்க்கைத்தரம்
தொழிலாளி தனது வாழ்க்கைத்தர டின் சகல அபிவிருத்திகளோடு தொட என விரும்புகின்றன். தொழிலாளி பொருட்களை உற்பத்தி செய்யவோ, தொழில் கொடுப்பவனுல் முடியாது
12

நிரந்தரமான இயக்கமாக இயங்குதல் வகிக்கும் தொழிலாளர்கள் பல்வேறு லாம். உதாரணமாக தொழிலாளி சாராரிடையே தொழில் கொடுப்போர் றந்த செலவில் பெறுவதையே இலக் தொழிலாளி தனது வாழ்க்கை நிலை, அபிலாசையையே கொண்டிருப்பான். பறுவதற்கு தொழிற்சங்கம் தொடர்ந்து மாக இருத்தல் அவசியம்.
ம் மக்களே தொழிலாளர்கள். ஏனை ர்கள், தமக்காக எவரையும் வேலைக் *ய்யாதவர்கள் யாவரும் இவ்வரைவிலக் க்கணத்துள் தொழில் பார்ப்பவர்களும் 5ளாகவே கருதப்படுவர். ஓர் தொழிற் தொழிலாளிக்கோ அது பாரபட்சமாக ள் எல்லா தொழிலாளர்கட்கும் உரிய பாகுபாகு காட்டப்படுவதில்லை.
நிரந்தரமாக பாதுகாக்க வேண்டிய குடும்பம், வாழ்க்கை யாவற்றிற்கும்
இழந்துவிடாமல் பாதுகாக்க அவன் 1ற்சி மட்டுமன்றி, அதனை சகல தொழி ாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டி தொழிற் பாதுகாப்பை உறுதியளிப்பது தொழிற் -ளது.
ள் வேலைக்கு வேலை நாட்டிற்கு நாடு ாளி தனது உழைப்பு சக்தியை விற்று எருன். இக்கட்டத்தில் அவனை எதிர் . வேலைக்கேற்ற கூலி இன்மை, வேலை ல்பார்க்கும்போது ஏற்படும் விபத்துக் விடுமுறை இன்மை போன்றவற்றை று பிரச்சனைகளை தொழிற்சங்கங்கள் களாக அமைதல் வேண்டும்.
"ம், அவனது வசதிகள் என்பன நாட் டர்பானதாக உயர்ச்சி பெற வேண்டும் இன்றி ஒரு தொழிலை நடத்தவோ அதனல் இலாபம் பெறவோ ஓர் என்ற உண்மையை நாம் ஏற்றுக்

Page 14
கொள்ளுதல் வேண்டும். ஆயினும் பனங்கள் உணர்ந்ததாகத் தெரியவி னேற்றத்திற்கு உயிர்நாடியாக நின் னரின் வாழ்க்கைத்தர உயர்வு முக்கி சங்கங்கள் உணரவைப்பதோடு, அ காக உழைத்தலும் வேண்டும்.
கூட்டுப்பேரம்
தொழிலாளியும், தொழில் கொடு முக்கியஸ்தர்களாவர். இவர்கள் இரு கருத்திற் கொண்டு ஒருவரை ஒருவ வேண்டும். ஆயினும் இவ்வாரு ன அ தொழில் நிலையங்களில் ஏற்படும் பிர பாதிக்கும் அளவிற்கு வளர்ந்து விடுவி கருத்திற் கொண்டு இரு சாராரும் கூ னைகளை ஒன்றுகூடி விவாதித்து ஓர் சு இம்முயற்சிக்கு உறுதுணையாக தொழி
தொழிலாளர்களது அபிப்பிராயம்
தற்கால சிக்கலான சமூகத்தில் அர கள் சமூகத்தின் பல்வேறு அம்சங்க பல்வேறு பிரச்சனைகளிலும் தொழில வம் கிடைக்க வேண்டும் என விரு தாமும் அங்கத்தவர்கள் என்ற அடிட் அல்லது ஏற்படும் பிரச்சனைகளில் தமக் ஐக்கிய இராச்சியம், ஐக்கிய நாடுக வேறு விடயங்களை ஆராயும்போது ( படுகின்றனர். சுதந்திர ஜனநாயக முக்கியத்துவம் இன்று சிறப்பாக உன பும் முக்கிய இடமும் அளிக்கப்படுகில் சட்ட ரீதியான அந்தஸ்தும் தொழி தொழிலாளர்களோடு நேரடித் தொட லாளர்கள் ஈடுபடவேண்டிய நிர்ப்பந்த காரணம் பொருளாதார அழிவினை "தொழிலாளியை மறைமுகமாக தாக்கு
சுதந்திரத்தினை தொழிற்சங்கங்கள் யாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
ஜனநாயக இயக்கம்
பல அங்கத்தவர்களை அங்கத்துவப் அங்கத்தவர்களது பிரச்சனைகளை விள வேண்டும். இதற்கு தொழிற்சங்கமா வேண்டும். ஜனநாயக இயக்கமாக இ சங்க கொள்கைகளில் தீர்மானம் எடுட கப்படும். தொழிற்சங்கங்கள் என்று இருந்தபோதிலும் அவற்றின் உள்ள

இவ்வுண்மையினை பல தொழில் ஸ்தா ல்லை. நாட்டின் பொருளாதார முன் று உழைக்கும் தொழிலாள வர்க்கத்தி கியமானதென்ற உண்மையை தொழிற் வர்கள் வாழ்க்கைத்தர மேம்பாட்டிற்
டுப்பவரும் ஓர் தொழிற் ஸ்தலத்தின் சாராரும் தொழில் முன்னேற்றத்தினை ர் புரிந்துகொண்டவராக செயற்படுதல் அமைப்பு அரிதாகவே காணப்படுகிறது. ச்சனைகள் காலப்போக்கில் உற்பத்தியை பதுண்டு. எனவே இவை யாவற்றையும் ட்டுப்பேர முறை மூலம் தமது பிரச்ச முகமான முடிவுக்கு வருதல் வேண்டும். ற்ெசங்க இயக்கம் இருத்தல் அவசியம்.
“சியல், சமூக, பொருளாதார பிரச்சனை 5ளிலும் தலையிடுகின்றன. இவ்வாரு ன ாளர் தமது கருத்துக்கட்கு முக்கியத்து நம்புகின்றனர். அத்துடன் சமூகத்தில் ப்படையில் சமூகத்தின் மாறுபாடுகளில் க்கும் பங்குண்டு என எண்ணுகின்றனர். ள், இந்தியா போன்ற நாடுகளில் பல் தொழிற்சங்க தலைவர்களும் அழைக்கப் சமுதாயத்தில் தொழிற்சங்கங்களின் ாைரப்பட்டு, தொழிற்சங்கங்கட்கு மதிப் ன்றது. சமூக அந்தஸ்து மட்டுமன்றி, ற் சங்கங்கட்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. டர்பற்ற சில விடயங்களில் கூட தொழி தம் இன்றைய நிலையில் ஏற்பட்டுள்ளது; ஏற்படுத்தும் எந்த ஒரு காரணியும் பவையே. எனவே இவ்வாரு ன கருத்து பேணுபவையாகவும், பாதுகாப்பவை
படுத்தும் தொழிற்சங்கமானது அதன் ாங்கிக் கொள்ள கூடியதாக இருத்தல் *னது ஜனநாயக ரீதியில் இயங்குதல் ருப்பின் ஒவ்வொரு அங்கத்தவருக்கும் ப்பதில் பங்குபற்றும் சந்தர்ப்பம் அளிக்
அழைக்கப்படும் பல யக்கங்கள் மைப்பில், செயற்பாட்டில் ஜ s
13

Page 15
கொள்கைகள் கடைப்பிடிக்கப்படுவ தமது கருத்துக்களை உரிமையுடன் எ கள் இயங்குவதால் தொழிலாளர்கட் வாழ்கின்ற சகல மக்களுக்கும் மனி ஒன்றுகூடல் சுதந்திரம் என்பனவற்றி ளது. எனவே முகாமை செய்யும் தவி பனம் ஜனநாயக ரீதியில் இயங்க, தெ தல் வேண்டும்.
ஒர் தொழிற்சங்கத்திற்கு ஜனநாய கம் என்பது மிக இலகுவாக விளங்கி அதாவது யாவருக்கும் சகல உரி!ை முறையில் தலைவர்கள் தெரிவுசெய்யப் சங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் சகல அங் உண்டு. அத்துடன் பெரும்பான்மை எடுத்தல் வேண்டும். பெரும்பான்ை விடுவதென்பது ஜனநாயகமல்ல. பல ஜனநாயக கடப்பாடுகளை மக்கள் வா காட்டுகின்ற இயக்கமாக விளங்குதல் களை வைத்து தொழிற் சங்கம் என் வரையறைக்குள் நாம் வரையறை செ
** தொழிற்சங்கமென்பது தொழிலா லிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கெ தமது தொழில் நிபந்தனைகளையும் வா சமூக அரசியல் பிரச்சனைகளில் தங்க யினை ஏற்படுத்தவும் தொடர்ந்து நிர் சுதந்திர ஜனநாயக அமைப்பாகும்’.
14

து அரிதாக உளது. அங்கத்தவர்கள் டுத்துக் கூற முடியாத தொழிற்சங்கங் ந என்ன லாபம்? ஜனநாயக நாட்டிலே த உரிமைகளாகிய பேச்சுச் சுதந்திரம், ற்கு சட்டத்தால் மதிப்பளிக்கப்பட்டுள் 1றுகளை எடுத்துக் கூறி தொழில் ஸ்தா ாழிற்சங்கங்கள் வழிகாட்டியாக அமை
கம் மிக இன்றியமையாதது. ஜனநாய க் கொள்ளக்கூடிய கொள்கையாகும். Dகளும் உண்டு என்பதே. ஜனநாயக படுபவர்களாகவே இருப்பர். தொழிற் கத்தவர்கட்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை அங்கத்தினரே சகல தீர்மானங்களையும் மயினர் சிறுபான்மையினரை நசுக்கி 0ம்வாய்ந்த தொழிற் சங்க இயக்கம் ாழ்க்கையில் நடைமுறையில் எடுத்துக் வேண்டும். மேற்காட்டிய விளக்கங் "பது என்ன என்பதை ஓர் குறுகிய சய்யலாம்.
ளர்களால் தாங்கள் ஆற்றும் தொழிலி ாள்ளவும், கூட்டுப் பேரத்தின் மூலம் ழ்க்கைத் தரத்தையும் முன்னேற்றவும், ாது கருத்துக்கள் பிரதிபலிக்கும் நிலை ாந்தரமாக இயங்க உருவாக்கப்பட்ட

Page 16
"இலங்கையில் தொழிற் சங்க
திரு. கே.
(உதவி தொழி
தொழிற்
நீர்செ
1 தொழிற் சங்கங்களின் முக்கியத்துவம்
எந்தப் பொருளாதார அமைப்பி தார அமைப்பாயிருந்தாலென்ன அட அமைப்பாயிருந்தாலென்ன - தொழி தொன்ருகும். எமது நாட்டைப் போ பொருளாதார அமைப்பிலே தொழி கொண்டதாகவுள்ளது. அத்தியாவசி முடியாத நிலைமை, ஏற்றுமதி இற குறைந்த உற்பத்தி வீதம், அதிகரித்து யடைந்து வரும் வாழ்க்கைத் தரமும் றவை எமது நாட்டின் பொருளாதா இத்தகைய தன்மைகளை அகற்றவும் யச்செய்யவும் நடவடிக்கைகளை மேற் களையும் சார்ந்துள்ளன. தொழிற்சங் அமைகின்றன. தமது அங்கத்தவர்க பணிகள் முதன்மையானவை. இரண்ட வேண்டிய பணிகளாகும். மூன்ரு வ: தொழிற்சங்கங்கள் சமூகத்திற்கு ஆற். முக்கிய பணிகளைக் கொண்ட தொ உருவாயின, எவ்வாறு வளர்ச்சியடை
1 தொழிற் சங்கங்களின் தோற்றமும் வ இலங்கையில் தொழிற்சங்கங்களின் கால கட்டங்கள் தெளிவாகின்றன. தன்னியல்பான சங்கங்கள் இயங்கிய இன்றுவரை உள்ள காலப்பகுதி ப இயங்கிவரும் காலமாகும். பிரித்தான தானிய வரி முத்துக்குளித்தல் அத்து களில் அரசாங்கத்தின் ஏகபோக ஆதி மானத்தை அளித்தது. ஆணுல் 18 கோப்பிச் செய்கை இந்த நிலையில் மு கிற்று. கோப்பிச் செய்கை தொடங்கி பிளே வழங்கும் தொழிலாளர் வர்க்க 1880ம் ஆண்டு கோப்பிச் செய்கைக் திக்கு வழிவகுத்தது. நாட்டிலே தோட்டத்துரைமார் தென்னிந்தியாவி தனர். தொழிலாளர்களை வேலைக்குச் படாமலிருந்த போதிலும் அவர்கள்

நிர்வாகமும் அபிவிருத்தியும்’
பரமானந்தன்
ல் ஆணையாளர், திணைக்களம், ாழும்பு)
லும் - அபிவிருத்தியடைந்த பொருளா விருத்தியடைந்துவரும் பொருளாதார ற்சங்கங்களின் பங்கு மிக முக்கியமான ன்றதொரு அபிவிருத்தியடைந்து வரும் ற்சங்கங்களின் பங்கு விசேட தன்மை ய சுய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய க்குமதிகளில் தங்கி வாழும் தன்மை, வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளும் வீழ்ச்சி வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் போன் ார அமைப்பின் சில தன்மைகளாகும். பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தியடை கொள்ளும் கடமைகள் தொழிற்சங்கங் கங்களின் கடமைகள் மூன்று வகையாக 5ளின் நலன் கருதி ஆற்ற வேண்டிய டாவதாக தொழில் நிலையங்களில் செய்ய தும் மிக முக்கியமானதுமான பணி ற வேண்டிய பணிகளாகும். இத்தகைய ழிற்சங்கங்கள் எவ்வாறு இலங்கையில் .ந்தன என்பதனைக் கவனிப்போம்.
|ளர்ச்சியும் ா வளர்ச்சியை நோக்கும்போது இரு 1935ம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட காலம் காலம். 1935ம் ஆண்டு தொடக்கம் திவு செய்யப்பட்ட தொற்சங்கங்கள் ரிய ஆட்சிக் காலத்தின் முற்பகுதியில் டன் கறுவா, உப்பு போன்ற பொருட் க்கம், அரசாங்கத்திற்கு முக்கிய வரு 10ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட க்கிய பெரும் மாற்றத்தை உண்டாக். வைக்கப்படும் வரை தொழில் சேவை 3த்தை இலங்கை அறிந்திருக்கவில்லை. கு ஏற்பட்ட அழிவு, தேயிலை உற்பத் தொழிலாளர் கிடைக்காதமையினல், பிலிருந்து தொழிலாளர்களைத் தருவித் சேர்த்துக் கொண்டமை திட்டமிடப் பெருந்தொகையாக இலங்கைக்கு வந்
15

Page 17
தனர். தென் இந்தியாவிலிருந்து த தொழிலாளர்கள் கங்காணிமா ரிலேே ஏற்பட்டது. அவர்கள் கடனிலே பி லேயே இறக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருந் என்பதைத் தமக்கே தெரியு மெனத் அது. உண்மையில் தொழிலாளர் ச ரீதியாக ஒன்றுபடாத நிலையில் இருந் பாடுகளுக்கும் மத்தியில் தொழிலாள யிருக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்தினுல், நிலை ஏற்படவில்லை. குமாஸ் தாக்களுட சங்கங்கள் அமைப்பதில் நாட்டம் .ெ கைக் கழகங்கள் மாத்திரம் உண்டாக் பொதுச் சேவை பரஸ்பர சேமலாபநி கழகம் முக்கியமானவை. சட்டசபை பிப்பதன் மூலமே தொழிலாளர்களின் அக்காலத்தில் வழக்கமாக இருந்தது கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை. எனவே .ெ வும், அவர்களுக்கு நியாயமான ஊதி தலங்களைச் சீர்படுத்துவதையும் நோக் தன்னியல்பான தொழிற்சங்கங்களை களுள் முதலிடத்தைப் பெறுவது 1893 அச்சுத் தொழிலாளர் சங்கம். இச்ச தலைமை தாங்கினர். 1893ம் ஆண்டு பென்டன்ற கத்தோலிக்க' என்ற ச ஏ. ஈ. புல்ற்ஜென்ஸ் வெளியிட்ட க தற்கு உயிரூட்டியது. இலங்கையில் :ெ யத்தையும், விசேஷமாக அச்சுத் ெ சங்கமொன்றை நிறுவுதலின் உசிதத்ை இலங்கை அச்சுத் தொழிலாளர் டபிள்யூ. கேவ் கம்பனியைச் சார்ந் ஆண்டு செப்டம்பர் 12ம் திகதி தெ கொடுப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதத்தை வேலை நிறுத்தம் தோல்வியடைந்தது ப வேலையிலிருந்தும் நீக்கப்பட்டனர். ( போதும், இச்சங்க அமைப்பாளர்கள், இழக்காமல் செயல்பட்டனர். மதிப்பு வுரைகளில் மதிப்பு வைத்திருந்த கா லாளர் சங்கம் “ஒற்றுமையே எமது கொண்டது. தொழில் கொள்வோரின் சங்கம் “ஒற்றுமையே எமது பாது கொண்டது குறிப்பிடத்தத்கது. அச்சு நிறுத்தத்தின் பின் மேலும் சில வே வைத் தொழிலாளரும், சலவைத் மாநகரசபையில் பதிவுசெய்ய வேண்டு வரப்பட்ட துணை நிபந்தனையை எதிர் மேற்கொண்டனர். இத்துணை நிபந்தை
16

கருவிக்கப்பட்டு வேலைக்கமர்த்தப்பட்ட 'uL u தங்கி இருக்க வேண்டிய நிலை றந்து, கடனிலேயே வளர்ந்து, கடனி தது. தொழிலாளருக்கு எது சிறந்தது தொழில் கொள்வோர் எண்ணிய காலம் 5ங்காணிகளின் அடிமைகளாக தாபன தனர். சுரண்டலுக்கும் மற்றும் குறை 'ர் தோட்டத்துக்குத் தோட்டம் மாறி அவர்கள் ஒன்றுபட்டுச் செயலாற்றும் ம் ஏனைய ஊழியர்களும் கூட தொழிற் காள்ளவில்லை. அவர்கள் பரஸ்பர சலு கியமை குறிப்பிடத்தக்கது. இவற்றுள் திக் கழகம், வர்த்தக சேம லாப நிதிக் க்கு முறைப்பாட்டு மனுக்களைச் சமர்ப் ன் குறைபாடுகளைச் சுட்டிக்காட்டுவது து. இம்முறை அப்போதைய அரசின் தாழிலாளரின் குறைபாடுகளைத் தீர்க்க யத்தையும், அவர்கள் வேலை செய்யும் கமாகக் கொண்டு தேசியத் தலைவர்கள் உருவாக்கினர். இப்படியான சங்கங் ம் ஆண்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட இலங்கை Fங்கத்திற்கு எச். ஜே. சி. பெரேரா, யூலை மாதம் வெளிவந்த “இன்டிப் ஞ்சிகையில் ஆனந்தக் கல்லூரி அதிபர் ட்டுரை இத்தகைய சங்கம் அமைப்ப தாழிற் சங்கங்கள் உருவாதலின் அவசி தாழிலாளர் ஒன்று சேர்ந்து தொழிற் தையும் அவர் வலியுறுத்தினர்.
சங்கத்தை அமைத்த கொழும்பு எச். த அச்சுத் தொழிலாளர்கள் 1893ம் நாடக்கம் 18ம் திகதிவரை, சம்பளம் எதிர்த்து, வேலை நிறுத்தம் செய்தனர். ட்மடுன்றி இதனை நடத்திய தலைவர்கள் வேலை நிறுத்தம் தோல்வியடைந்த தொழிற்சங்க வளர்ச்சியில் நம்பிக்கை க்குரிய நிறுவனங்கள், லத்தீன் நெறி லம் அது. இலங்கை அச்சுத் தொழி வலிமை" என்ற நெறிவுரையை மேற் சங்கமான தோட்டச் செய்கையாளர் காப்பு’ என்ற நெறிவுரையை மேற் த் தொழிலாளர் மேற்கொண்ட வேலை லை நிறுத்தங்கள் நடைபெற்றன. சல தொழில் நிறுவனங்களும் கொழும்பு மென்ற மாநகர சபையினல் கொண்டு “த்து யூலை 1896ல் வேலை நிறுத்தத்தை ணயால், உத்தரவுகள் பல பெற வேண்

Page 18
டிய நிலை ஏற்படுமெனவும் வரிகள் தொழிலாளர்கள் கருதினர். வேலை நி பட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ஆ யைத் தூண்டக் கூடியதாக அமைந்த வண்டி செலுத்துவோர் ஜோன் செ நிறுத்தத்தை மேற்கொண்டனர். இல் வோர், வண்டியில் இருந்து கொண் கொண்டோ சவாரி செய்வதற்கு எ வரப்பட்ட துணை நிபந்தனைக்கு எதி தினங்களாக நடந்த இவ்வேலை நிறுத் குரிய துணை நிபந்தனையும் ரத்துச்செய மற்றுமொரு குறிப்பிடத்தக்க வேலை ! தொழிலாளர்களால் மேற்கொள்ளப்ப பணமும் ஏனைய கழிவுகளும் சம்பளத் நிறுத்தம் தோல்வியடைந்த போதிலும் அரசாங்கத்திற்கு அமைதியின்மையை இத்தொழிலாளர்களின் குறைகளையும் குரிய ஆணைக்குழுவொன்றை அரசா நிறுத்தம் இலங்கைத் தொழிலாளர் ே குக் காரணமாக விளங்கியது.
1919ம் ஆண்டே தொழிற்சங்க இய
இவ்வருடத்தில் இலங்கைத் தொழிலா களை விடுத்தது. அவையாவன:
(1) அமுலிலுள்ள தொழிற் சட்டா (2) வேலைக்குரிய உடன்படிக்கைக
னைகளை நீக்குதல். (3) பாலியரை வேலைக்கமர்த்துதஃ (4) குழந்தைகட்குக் கட்டாய கல்
(5) ஆகக் குறைந்த சம்பள வீ;
அமுலாக்குதல், (6) தொழிலாளருக்குச் சங்கம் அ (7) பேறுகாலச் சலுகைகள்.
குறிப்பிட்ட இலங்கைத் தொழிலா கைத் தேசீய பேரவையாக மாறிற் அருணுசலம் தலைமை தாங்கினர். இே ராக இருந்த நடேச ஐயர் தோட்ட கன் அமைத்தார். அவையாவன - தொழிலாளர் சம்மேளனம், இலங்கை
1922ம் ஆண்டு ஏ. ஈ. குணசிங்க தொழிற்சங்கம், தொழிலாளர் இயக்க தொடர்ச்சியாகப் பல வேலை நிறுத் தொழிற் சங்கம் தனது போராட்ட ஆ இரத்மலான புகையிரத வேலைத்தலத்

பல அறவிட வழிவகுக்குமெனவும் றுத்தம் மூன்று வாரங்களில் கைவிடப் ஆனல், இவ்வேலை நிறுத்தம் உணர்ச்சி து. 1906ம் ஆண்டு ஏறத்தாழ 5000 ாத்தலா வலையின் தலைமையில் வேலை ய் வேலை நிறுத்தம், வண்டி செலுத்து எடோ அல்லது நுகத்தில் இருந்து திராக மாநகர சபையால் கொண்டு ராக மேற்கொள்ளப்பட்டது. மூன்று தம், வெற்றி பெற்றதுடன், சர்ச்சைக் ப்யப்பட்டது. இக்காலத்தில் ஏற்பட்ட நிறுத்தம் 1912ம் ஆண்டு புகையிரதத் ட்டது. இதற்கான காரணம் தண்டப் திலிருந்து கழிக்கப்பட்டமையே. வேலை , வேலை நிறுத்தத்திற்கான காரணங்கள் பக் கொடுத்தது. அதே வருடத்தில் துயரங்களையும் ஆய்வதற்கான முடிக் ங்கம் நியமித்தது. தவிர இவ்வேலை சமலாபநிதிச் சங்கத்தை அமைப்பதற்
பக்கத்திற்கு அடிக்கல்லாக அமைந்தது. ளர் நலன்புரிக் கழகம் சில கோரிக்கை
ங்கட்குத் திருத்தங்கள் செய்தல்.
ளே மீறுதலுக்கு விதிக்கப்படும் தண்ட
ஸ் ஒழித்தல். வி ஊட்டல்.
தமும் குறிப்பிட்ட வேலை நேரமும்
மைக்கும் உரிமை வழங்கல்.
ளர் நலன்புரிக்கழகம் பின்னர் இலங் று. இதற்கு சேர். பொன்னம்பலம் தே காலத்தில், சட்டசபை அங்கத்தவ -த் தொழிலாளருக்காக இரு சங்கங்
அகில இலங்கை இந்திய தோட்டத் இந்திய தொழிலாளர் சம்மேளனம். ாவினல் அமைக்கப்பட்ட இலங்கைத் 5ம் வலுப்பெறுவதற்கு வழிவகுத்தது. தங்களை நாடத்தியதன் மூலம் இத் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்திற்று. 1923ல் தில் வேலை நிறுத்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்
17

Page 19
டது. இவ் வேலை நிறுத்தம் துறைமுக கும் பரவிற்று. இவ் வேலை நிறுத்தத் பங்கு பற்றினர்.
இதிலிருந்து இலங்கை தொழிற்சங் தோடு, அங்கத்தவர் தொகையையும் 1 இலங்கையில் தொழிற்சங்க வரலா வம் வாய்ந்ததாகும். இந்த வருடத்தி சம்மேளனம் தனது முதற் கூட்ட அ மையில் நடத்தியது. மேலும் பல ே கைகள் இக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தட் (1) தொழிற் சங்கங்களைச் சட்டபூ (2) தொழிலாளர் நஷ்டஈடு. (3) ஆகக் குறைந்தளவு ஊதியம். (4) நடுத்தீர்வு மன்றங்கள். (5) பேறுகாலச் சலுகைகள்.
1929ம் ஆண்டில் நடைபெற்ற மி: அதில இலங்கைத் தொழிலாளர் பேர காட்டியது. இதே வருடத்தில் அகி தொழில் கொள்வோர் சம்மேளனத்து தீர்த்து வைக்குமுகமாக ஒரு செயல் படிக்கையை ஏற்படுத்திற்று. வேை முன்னறிவித்தல் கொடுப்பதற்குப் டே வனத்தில் நடத்திய வேலை நிறுத்தத்தி முறைப்படி அகிம்சை வழியில் சத்திய பிடத்தக்கது. இவ்வேலைநிறுத்தத்தின் (இணக்க) உத்தரவுச் சட்டம் 1931ம் தரவு, தொழிற் பிணக்குகள் இய தீர்த்துவைக்க வழிவகுத்தது. 1931ம் திட்டத்தின் மூலம், தேர்வுரிமை வழ வரை காலமும் உதாசீனம் செய்ய வாய்ந்தவர்களாகக் கணிக்கப்பட்டனா அவர்களுடைய நலன்களும் கவனிக்க சங்க நடவடிக்கைகளில் அரசியல் கல
காலகட்டத்தில் ஏ. ஈ. குணசிங்கா தலைவர்களின் செல்வாக்கு தொழிற்
1945ம் ஆண்டு தொழிற்சங்க வர வாண்டிலேதான் தொழிற்சங்க 14ம் இ பட்டது. தொழிற்சங்கங்களைப் பதில் விண்ணப்பம், தொழிற்சங்கங்கள் மே இவ்வுத்தரவுச் சட்டத்தில் உள்ளட சட்டம் தொழிற் சங்கங்களுக்குச் சட்ட
இச்சட்டம் அமுலுக்கு வந்த பின்ன தொழிற்சங்கம் இலங்கை தொழில்( 18

த்துக்கும், பல வர்த்தக நிலையங்களுக் தில் சுமார் 15,000 தொழிலாளர்கள்
கம் தனது பலத்தை உறுதிப்படுத்திய படிப்படியாக அதிகரித்தும் கொண்டது. ற்றில் 1928ம் வருடம் அதிமுக்கியத்து ற்ருன் அகில இலங்கைத் தொழிற்சங்க மர்வை ஏ. ஈ. குணசிங்காவின் தலை காரிக்கைகளுடன் பின் வரும் கோரிக் பட்டன.
ர்வமாக ஏற்றுக் கொள்ளுதல்.
ன்னுரர்தி பாதை வேலை நிறுத்தத்தில், rவை தனது போராட்ட ஆர்வத்தைக் ல இலங்கை தொழிலாளர் பேரவை டன், தொழிலாளர்களின் குறைகளைத் முறையை உள்ளடக்கிய ஓர் உடன் ல நிறுத்தம் செய்யுமுன்னர் 7 நாள் பரவை சம்மதித்தது. **டைம்ஸ்’ நிறு ல் தலைவர் ஏ. ஈ. குணசிங்கா காந்திய ாக்கிரகத்தைக் கைக்கொண்டது குறிப் விளைவால் தொழிற் பிணக்குகள் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இவ்வுத் க்கங்களினலும் நடுத்தீர்வுகளினலும் ஆண்டு டொனமூர் அரசியலமைப்புத் ழங்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக இது ப்பட்ட தொழிலாளர்கள் முக்கியம் *. தொழிலாளரும் வாக்காளரானதால் வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. தொழிற் ப்பு ஏற்பட குழ்நிலை உண்டாயிற்று. வின் செல்வாக்குக் குறைந்து மார்க்சீய சங்கங்களிடையே வலுப்பெற்றது. லாற்றில் நாழிகைக் கல்லாகும். இவ் }லக்க உத்தரவுச் சட்டம் பிறப்பிக்கப் செய்தல், பதிவு செய்தலுக்கான ) கொள்ள வேண்டிய விதிகள் ஆகியன க்கப்பட்டன. தவிர இவ்வுத்தரவுச் பூர்வமான அந்தஸ்தைக் கொடுத்தது. ர் முதன்முதலில் பதிவு செய்யப்பட்ட கொள்வோர் சம்மேளனமாகும். இச்

Page 20
சம்மேளனம் 1936ம் ஆண்டு தை மா முதலாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொழ ஒட்டிகள் சங்கமாகும். இச்சங்கம் 18 பதிவு செய்யப்பட்டது. தோட்டத் இந்திய தோட்டத் தொழிலாளர் சம் பதிவு செய்யப்பட்டது. இலங்கை வ! லாளர் சங்கமும், இரத்மலானை பு முறையே 18.3.1936, 17.6.1936, செய்யப்பட்டன. இலங்கையில் இரண் கைச் செலவு அதிகரித்ததாலும், உன தாலும், குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ந அதைக் குறைப்பதற்காக தோட்டச் சங்கங்களுடன் 1940ம் ஆண்டு ஏழு ஏற்படுத்திற்று. 1944ம் ஆண்டுவை இருந்தது.
இக்காலகட்டத்தில் முக்கியமாகத் வேலை நிறுத்தங்களினல், யுத்தத்தில் ஈ திற்கு இக்கட்டான நிலை உண்டாயிற். (இணக்க) உத்திரவுச் சட்டம் சமாளிக் விதிகளின் கீழ் 1942ம் ஆண்டு அத்தியா கதவைடப்புகள்) கட்டளை பிறப்பிக்க பிணக்குகளைச் சார்ந்தோர் அப்பிண செய்து நீதிபதியின் தீர்ப்பைப் பெ தொழிற் பிணக்கைச் சார்ந்த தொழி அப்பகுதியிலுள்ள ஏனைய தொழில் ெ 1946ம் ஆண்டில் அரசாங்கத் தொ நிறுத்தம் பரவலாக நடத்தப்பட்டது நிறுத்தம் கொழும்பிலும் ஏனைய பகுதி நிறுத்தத்தின்போது தொழிலாளர் மீ ரால் செய்யப்பட்டு, இதில் அரசாங்க கந்தசாமி உயிர் நீத்தார்.
1948ம் ஆண்டு அரசாங்கத்தால் ே கம் 15 ஐக் கொண்ட சட்டம் அமுலாக பர்களின் சங்கங்களுக்கு விசேட விதி வாக்கம் தொழிலாளர்களைத் தொழில் பாகவோ தொடர்புடையவர்களுட6 அமைப்பற்கு வழிவகுத்தது. இது ஒரு சங்கத்துடன் இணைப்பையோ கலப்ை அரசியல் நிதிகளை ஒதுக்குவதையும் சிறைச்சாலை உத்தியோகத்தர், பொலி போன்ருேர் தொழிற்சங்கங்களை அடை
1970ம் ஆண்டில் தொழிற்சங்கங் கொண்ட சட்டப்படி நீதிபரிபாலன போன்முேர் தொழிற்சங்கங்கள் அயை ரம் சமாதான அதிகாரிகளையும், உ

நம் 31ம் திகதி பதியப்பட்டது. முதல் லாளர் சங்கம் இலங்கை மோட்டார் 36 ம் ஆண்டு மா சி மாதம் 7ம் திகதி
தொழிலாளர் சார்பாக, இலங்கை மேளனம் 1940ம் ஆண்டு தை மாதம் த்தகச் சங்கமும், இலங்கைத் தொழி கையிரதத் தொழிலாளர் சங்கமும் 6.11.1937 ஆகிய திகதிகளில் பதிவு னடாம் மகா யுத்தத்தின்போது வாழ்க் எவுப் பங்கீட்டில் சீர்குலைவு ஏற்பட்ட ாட்டில் அமைதியின்மை ஏற்பட்டது. செய்கையாளர் சங்கம் சில தொழிற் அம்ச 'சீமான்' உடன்படிக்கையை ர இந்த உடன்படிக்கை அமுலில்
தோட்டங்களில் அடிக்கடி ஏற்பட்ட டுபட்டிருந்த பிரித்தானிய அரசாங்கத் று. இந்நிலையை தொழிற் பிணக்குகள் க முடியாமல் இருந்ததால் பாதுகாப்பு "வசிய சேவைகள் (வேலை நிறுத்தங்கள் ப்பட்டது. இதன் பிரகாரம் தொழிற் க்குகளை மாவட்ட நீதிபதிக்கு மனுச் ற வழி செய்யப்பட்டது. இத்தீர்ப்பு ல் கொள்வோருக்கு மாத்திரமல்லாது காள்வோருக்கும் கட்டுமானமாயிற்று. ழிலாளர் சம்மேளனத்தினல் வேலை 1. 1947ம் ஆண்டில் பொது வேலை Gகளிலும் நடத்தப்பட்டது. இவ்வேலை து துப்பாக்கிப் பிரயோகம் பொலிசா எழுதுவிளைஞர் சங்கத்தைச் சார்ந்த
தாழிற்சங்கங்கள் (சீர்திருத்த) இலக் கப்பட்டது. இதனுல் அரசாங்க ஊழி கள் கொண்டுவரப்பட்டன. இச்சட்ட ரீதியாகவோ அல்லது திணைக்கள ரீதி ா மாத்திரம் தொழிற்சங்கங்களை தொழிற்சங்கம் இன்னெரு தொழிற் பயோ ஏற்படுவதைத் தவிர்த்ததுடன் தவிர்த்தது. அத்துடன் இச்சட்டம் ஸ் படையினர், விவசாய படையினர்
ப்பதைத் தடை செய்தது. கள் (சீர்திருத்த) இலக்கம் 24 ஐக் உத்தியோகத்தர், முப்படையினர் க்க முடியாது. மேலும் இதன் பிரகா பர் அதிகாரிகளையும் தவிர்ந்த ஏனை 19

Page 21
யோர் வேறு தொழிற் சங்கங்களுட படுத்துவதற்கும், அரசியல் நிதிகளை ஒ வெளியார் ஒருவரை, பொதுக் கூட்ட செயலாளராகவோ தெரிவுசெய்வதற்
இதுவரை தொழிற்சங்கங்களின் வர கவனித்தோம்.
I தொழிற் சங்க வளர்ச்சியின் முக்கிய அ
அத்தியாவசியமானவையும்
தற்போது இலங்கையில் ஏறக்குை படுகின்றன. இலங்கையில் தொழிற் போது ஒரு முக்கியமான விடயம் தெ6 சங்கங்கள் தொழிலாளரோடு வளரா, களுக்கு ஏற்படுத்திக் கொடுத்த வரட் கைக்கே உரித்தாய தனிப்பட்ட கார6 மாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. அ நடுவகுப்பினரின் சேவை எளிதில் கி நடத்தப்பட்ட மொழியாகிய ஆங்கில திருந்தமை, அரசியல் வாதிகளின் ஆ குறிப்பிடத்தக்க காரணிகளாகும். தவி சாயத்தில் ஈடுபட்டிருந்தமையால் ஆ களில் ஊக்கம் செலுத்தவில்லை. மேலு தும் தொழிற்சங்கங்களில் அவர்களுக்கு கங்களின் வளர்ச்சிக்கும் செல்வாக்கு ஒரு காரணம் காட்டாற்று வெள்ளம் கூறுவது மிகையாகாது. இவற்றை புகுத்தப்பட்டமை இவற்றின் வளர் தென்ற கருத்தும் தெரிவிக்கப்படுகின் வளர்ச்சிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் விவகாரத்தை ஒட்டிய தொழிற்சங்கங் வளர்ச்சிக்குத் தொழிலாளர் கல்வி அ தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய தொழி கடமை செய்யும் நிறுவனங்களுக்கும் தவராவர். தொழிலாளர் கல்வியில் ந ளம் கொண்டுள்ளது. இலங்கை மன் பணி ஆற்றி வருகிறது. தொழிற்சங் வர்கட்குத் தொழிலாளர் பயிற்சி யாதது. இப்பயிற்சி நெறிகளில் ஏனை சனத்தொகை சம்பந்தமான விடயங் சிறந்தது. தொழிற்சங்க ரீதியில் ஒன்று தொகை அதிகரிப்பைக் குறைப்பதற்கு திட்டமற்ற முறையில் பெருகும் சன தோன்றியுள்ள மிகவும் சிக்கலான ெ தீர்த்துவைப்பதற்கும் அவர்கள் உதவு
20

ன் இணைப்பையும் கலப்பையும் ஏற் துக்குவதற்கும் வழிவகுக்கிறது. தவிர மொன்றில் தலைவராகவோ அல்லது கு இச்சட்டம் இடம் கொடுக்கிறது.
“லாற்றையும், வளர்ச்சியையும் பற்றிக்
ம்சங்களும், மேலும் அவற்றின் வளர்ச்சிக்கு
றய 1578 தொழிற்சங்கங்கள் செயல் சங்கங்களின் வளர்ச்சியை நோக்கும் ளிவாகிறது. எமது நாட்டிலே தொழிற் மல் அவர்களைச் சார்ந்தவர்கள் அவர் பிரசாதமாக அமைகின்றன. இலங் Eகள் இந்நிலை ஏற்படுவதற்குச் சாதக அரசியலில் அக்கறை கொண்ட படித்த டைத்தமை, அரசியல் விவகாரங்கள் த்தை பெரும்பாலான மக்கள் அறியா ஆதரவு கிடைக்க ஏதுவான நிலைமை விர, பெருந்தொகையான மக்கள் விவ அவர்கள் தொழிற்சங்க நடவடிக்கை ம், தமது தேவைகள் பூர்த்தியடைந்த த நாட்டம் ஏற்படவில்லை. தொழிற்சங் iக்கும் பங்கம் விளைவிக்கும் இன்னும் போலப் பெருகிவரும் சங்கங்களென்று விட அரசியல் தொழிற்சங்கங்களில் *ச்சிக்குப் பாதகமாக அமைந்துள்ள ன்றது. தவிர தொழிற் சங்கங்களின் இன்னுமொரு காரணம் மொழி, இன பகள் தோன்றியமையே. தொழிற்சங்க அத்தியாவசியம். நல்லாற்றல் வாய்ந்த ற்சங்கங்களுக்கு மட்டுமன்றித் தாங்கள் சிறப்பாக நாட்டிற்கும் இன்றியமையா நீண்டகால மரபைத் தொழிற்றிணைக்க றக் கல்லூரியும் இவ்விடயமாக அரும் கங்களும் தாமாகவே தமது அங்கத்த நெறிகளை நடாத்துவது இன்றியமை ாய விடயங்களுடன், குடும்பத்திட்ட, களைப் பற்றி அறிவூட்டுதல் சாலவும் றுபட்டிருக்கும் தொழிலாளர்கள் சனத் | உதவக் கூடிய நிலையில் இருப்பதோடு த்தொகையின் காரணமாக நாட்டிலே பாருளாதார சமூகப் பிரச்சினைகளைத் ம் நிலையில் உள்ளார்கள்,

Page 22
“இலங்கையில் சமூக ந (தொழில்
திரு. விஜ (உதவித் தொழ கொழு
இலங்கையிலே, நகர்ப்புறப் பாட் யடைந்ததும், தொழிலாளர் நல நிறை கம் தலையிட்டுச் சட்டவாக்கங்களையு ஏற்படுத்தி தொடர்புடைமையினை நூற்ருண்டின் தொடக்ககாலத்திலே ே பெற்றமையால் அதற்கென ஒரு ே 1823-ம் ஆண்டு தொடங்கி 1837-ம் முன் எப்போதாவது கண்டிராத அள பெருந்தொகையாக அமைக்கப்பட்ட6 வீதமாகக் கோப்பிப் பயிர்ச் செய்கை ஆண்டளவில் ஏறக்குறைய 80,000 செய்கை நடைபெற்று வந்தது. இந் கவனித்துப் பராமரித்து வேலை செய் தொழிலாளர் தொகுதி தேவையாயிற் தோட்டங்களிலேயே வதிந்து வாழ்ட வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டது. தொழிலாளர் தொகுதி அக்கறை காட களை இலங்கைக்கு வெளியேயிருந்து ஏற்பட்டது. தொழிலாளர் ஈண்டியிரு தோட்ட முயற்சி வெற்றி பெற்றுப் லாளர் தொகுதியே முக்கியமானது. இலாபமளிக்கும் கோப்பித் தொழிலு இலாபமற்றவையாகவே போயொழிந்
பெருந்தோட்டங்களில் மாத்திரமில் லாளர் பற்ருக்குறை காணப்பட்டே பகுதிகளிலே உள்ளூர் மக்களின் ச முற்ருக வேறுபட்ட ஒரு சமுதாயம் ஆண்டிலே கப்டன் பேர்ட் என்பவரா டத் தொடங்கிய குடியணை இந்திய ஆண்டிலே 253,000 ஆக உயர்ந்துவிட துறை வளர்ச்சி பெறத் தொடங்கிய தைகள், துறைமுக வசதிகள் ஆகியவ கியது. கொழும்பிலும் வங்கிகள், முக சாலைகள், சில்லறை வணிக நிலையங்க பெற்றன. இங்கனமாக பெருந்தோ இன்னெரு சாரிலே நகர்ப்புறத் தொ வளர்ந்து வரத் தொடங்கியது. எப்ட வுபட்டதாகவே இருந்து வந்தது. )

ல சட்டவாக்க வளர்ச்சி" 0 துறை)
யரத்தினம் மில் ஆணையாளர், ழம்பு.)
டாளி மக்கள் தொகுதி, வளர்ச்சி விலும் தொழில் உறவுகளிலும் அரசாங் ம், நிருவாகக் கட்டுப்பாடுகளையும் உருவாக்கி அமைப்பதாயிற்று. 19-ம் பெருந்தோட்டங்கள், பெருகி வளர்ச்சி தொழிலாளர் வர்க்கமும் உதித்தது. ஆண்டு வரையுள்ள காலப் பகுதியில் 'விலே கோப்பிப் பெருந்தோட்டங்கள் ன. ஆண்டொன்றுக்கு 10,000 ஏக்கர் க்கென உரிமையாக்கப்பட்டு, 1841-ம் ஏக்கர் பரப்பிலே கோப்பிப் பயிர்ச் தக் கோப்பிப் பெருந்தோட்டங்களைக் வதற்கு நன்கு பழகிப் பணியாற்றும் று. அத்தொழிலாளர் தொகுதி பெருந் வர்களைக் கொண்டதாகவும் இருக்க இந்தத் தொழிலில் நாட்டிலுள்ள ட்டாதிருந்தது. எனவே, தொழிலாளர் பெற்றுக் கொள்ளவேண்டிய தேவை ந்து தொழில் செய்யவேண்டிய பெருந் பலன் அளிப்பதற்கு மலிவான தொழி அது அப்படிக் கிடையாதிருந்தால், ம், பின்னதாக தேயிலைத் தொழிலும் திருக்கும்.
ன்றி அரசாங்கப் பணிகளுக்கும் தொழி வந்தது. இங்ங்னமாக மலைநாட்டுப் மயத்திலும் பழக்க வழக்கங்களிலும் உருவாகி வளர்ந்து வந்தது. 1844-ம் ல் 14 பேருடன் சேர்த்துத் திரட்டப்ப த் தொழிலாளர் தொகை, 1891-ம் ட்டது. பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர் தும், புகைவண்டிப் பாதைகள், கற்பா வையும் அபிவிருத்தியடையத் தொடங் வர் நிலையங்கள், எந்திரவியல் தொழிற் ள், கடைகள் போன்றவை தொடங்கப் ட்டத் தொழிலாளர் வர்க்கத்துடன், ழிலாளர் தொகுதியும் ஒன்று உருவாகி படியெனினும், அதன் வளர்ச்சி குறை 911-ம் ஆண்டிலே கூட நகர்ப்புறத்
21

Page 23
தொழிலாளர் தொகுதி ஏறக்குறைய தாக இருந்தது. இந்த 75000 திணைக்களம், துறைமுகத் திணைக்கள ஆகியவற்றிலும் பொறியியல் தொழ தொழிலாளர்களே பணியாற்றி வந்த நகர்ப்புறத் துறையிலும் தனித்தனித் உருவாகி வளர்ந்து வந்தன. பெருந்தே மானிய முறையே நடைமுறையில் இ டிய காலப்பகுதிவரை தொழிற் சட தடை ஏற்படுவதாயிற்று. ஆயின், பகுதியிலேதான் நகர தொழிலாளர் தலையிடத் தொடங்கியது. 1930-ம் நகர்ப்புறக் தொழிலாளர் சார்பில் ஆண்டிலேதான் இலங்கையிலே முதன் தொழிற் சமரசம் நிறுவப் பெற்று புதான் - 1931-ம் ஆண்டிலே கைத் கட்டளைச் சட்டம் உருவாகியது. அ லாளர் நகர்ப்புறத் தொழிலாளர் சா நூற்றண்டின் தற்போக்குக் கொள்கை மை உற்பத்தி முறை இலங்கையிே கொண்டபோதிலும், தொழில் வழங் டையிலே நிலவிவந்த உறவுகள் மா விளங்கின. பெருந்தோட்டத் தொழ போட்டி விற்பனைக் களத்தினைச் ச உதாரணமாக இந்தியாவிலிருந்து திரட்டி வரப்பெற்ற தொழிலாளர் ெ கங்காணிமாரால் அவரவர் குடும்பத்தி கொண்டதாய் அமைந்திருந்தது. கங் மாருக்கும் தொழிலாளர்களுக்குமிடை அவர்கள், தொழிலாளர் தொகுதியிை ராய் இருந்து, கடை முதலாளிமார் வோராகவும் ஆட்சி செய்தார்கள். தெ மைப்பட்டிருந்தமையால், தொழிலாளி இன்னுெரு பெருந்தோட்டத்துக்கு மா உடையவர்களாக விளங்கினர்கள். கட்டுப்பட்டிருந்த காரணத்தினலே தொழிலாளர்களுக்கு இல்லாமல் இருந் பெருந்தோட்டங்களிலே வதிவதற்கா பொருள்களை வாங்கிக் கொள்வதற்க பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்களைச் செய்துவிட்டன. இத்தொழிலாளர்கள் முறை போன்றதாகவே இருந்தது. தோட்டத் தொழிலாளர்கள் தாமா அமைக்க இயலாதிருந்தது.
இலங்கையிலே பெருந்தோட்டத் பின்பு தான் தொழிற்சட்டவாக்கம்
22

75,000 தொழிலாளர்களையே கொண்ட தொழிலாளர்களுள்ளும் புகைவண்டித் ம், அரசாங்கக் கட்டிடத் திணைக்களம் Nற்சாலைகளிலுமாக ஒரு சில ஆயிரம் ார்கள். பெருந்தோட்டத் துறையிலும் தன்மை வாய்ந்த தொழில் உறவுகள் நாட்டங்களிலே ஒருவகைப்பட்ட ஊழிய ருந்தமையால் 1930-ம் ஆண்டினையண் மரச இயக்கம் உருவாகி வளராதபடி 1940-ம் ஆண்டினையண்டிய காலப் சட்டவாக்கத் துறையில் அரசாங்கம் ஆண்டிணையண்டிய காலப்பகுதிவரை அரசாங்கம் தலையிடவில்லை. 1931-ம் ா முதலாக பெருந்தோட்டத்துறையில் 40 ஆண்டுகள் பூர்த்தியடைந்த பின் தொழிற் பிணக்குகள் (இணக்கக்) ரசாங்கம் பெருந் தோட்டத் தொழி ர்பிலே காட்டி வந்த போக்கும் 19-ம் கயாகவே அமைந்திருந்தது. முதலாண் லே பெருந்தோட்டங்களிலே புகுந்து குவோருக்கும் தொழிலாளர்களுக்குமி னிய உருவத்தையே கொண்டனவாய் மிலாளர் தொகுதி, கட்டுப்பாடற்ற ார்ந்த தொழிலாளர் தொகுதியல்ல. கங்காணிமாரால் முதன் முதலாகத் தாகுதி முற்பணம் பெற்றுக் கொண்ட லும் சாதியிலும் உள்ளோரை மட்டும் காணிமார் பெருந்தோட்ட முதலாளி டயிலே தரகர்களாக விளங்கினர்கள், ன அடக்கியாளும் பான்மையுடையோ ராகவும் கடனுக்குப் பணம் வழங்கு ாழிலாளர் தொகுதி அவர்களுக்குக் கட "ர்களை ஒரு பெருந்தோட்டத்திலிருந்து ற்றிவிடுவதற்கான அதிகார வன்மையும் கடப்பாட்டினலே கங்காணிமாருக்குக் தாமாக இயங்கிக்கொள்ளும் வல்லமை $தது. இவற்றுடன், அரிசிக்கான படி ன இலவச வீட்டு வசதி, கடைகளிலே 5ான வசதி-ஆகிய இவையெல்லாம் சுதந்திரமாக இயங்க முடியாதபடி ரின் நிலை ஓரளவுக்கு ஊழிய மானிய இந்த நிலைமைகளுக்கிடையே பெருந் க இயங்கித் தொழிற் சமரசங்களை
துறையில் அரசாங்கம் தலையிட்டதன் உருவாகின. குடியணைத் தொடக்ச

Page 24
காலத்திலே கடைப்பிடித்து வந்த த மட்டும் நீடித்திருந்தது. பெருந்தோ யணை இந்தியத் தொழிலாளரின் நல இலங்கையிலே முதன் முதலாக ஒரு பற்றிய கட்டளைச் சட்டங்கள் இயற்ற என்று கூறப்படுகிறது. இக்காலத்தி6ே திலே) ஐக்கிய இராச்சியத்திலே கூ சித்தாந்தம் இடம் பெரு மல் மாறிவி கத்தின் தலையீடு, தொழிற்றுறையா பார்க்க நலன்பாடு அளிக்கிறது என். யிலே அரசாங்கத்தின் தொழிற்சட்ட தருவனவாக அமைந்திருந்தன. தொ யும், தொழில் ஒப்பந்தங்களைக் க கங்காணிமாரைக் கட்டுபடுத்துவதும், தால் ஏற்படுகின்ற தொழில் வகை ந தொழிலாளர் தொகுதியினைப் பெற்று. யில் அரசாங்கத்தினைத் தலையிட வைத் இந்தியாவிலிருந்து தொழிலாளர்கை படுத்துவதற்காக நீராவிக் கப்பற் பே வதற்கான சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட் தொழிலாளர் சென்று நடமாடி வருவ தையும் வீதிகளும் திருத்தியமைக்கப்ட ஆண்டிலும் தொழிலாளர் ஒப்பந்தங் தொழிலாளர்களுக்கான சட்டவாக்க பாவும் தொழிலாளர்களுக்கு மிகக் கு பனவாய் அமைந்திருந்தன. 1865-ம் கட்டளைச் சட்டம், தொழிலாளர்களு வாழ்வதற்கு வீட்டு வசதியும், நோய் களும், முதலாளிமாரால் அளிக்கப்படு லாளர் கூலிகள் செவ்வையாக வழங்க மாக உருவாக்கி விதித்தது.
தொழிலாளர்களின் கூலிகள் தாமத தும் வகையிலும் சட்டவாக்கங்கள் வகு றுக்கொள்ளாத தொழிலாளர் சார் தொழிலாளர் முதலாளிமாருக்கெதிர வதற்கும் இடமளிக்கும் வகையில் 18 2ளச் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. ஆயி தொழிலாளர்களுடன் கண்டிப்பாக எ இல்லாமையால் அவர்களுக்கு நாட் மாதச்சம்பளம் பெறுவோர்களுக்குள் இல்லை எனவும் எடுத்துக் காட்டியை தப்பட இயலாமற் போயிற்று. 1888சட்டம் இந்த முட்டுக்கட்டையை நீக் மாற்றும் தொழிலாளர்களின் சட்டப் செய்து கொள்வதற்கு அரசாங்கம் வி போதிலும் கங்காணிமார் வாயிலாகத்

ற்போக்குக் கொள்கை சில காலத்துக்கு ‘ட்டங்களிலே பணியாற்றுகின்ற குடி ன் பற்றிய ஆவலும் அக்கறையுந்தான் கொள்கை உருவாகுவதற்கும் தொழில் ப்படுவதற்குக் காரணமாய் அமைந்தன 0 (50-ம் ஆண்டினையடுத்த நடுக்காலத் ட அடம் சிமித் அவர்களின் இந்தச் ட்டது. சிற்சில துறைகளில் அரசாங் ளர்களுக்குத் தீங்கு விளைவிப்பதிலும் பது உணரப்பட்டுவிட்டது. இலங்கை வாக்கங்கள் முதலாளிமாருக்கே பயன் ாழிலாளர் தொகுதியின் பற்ருக்குறை ட்டுப்படுத்துவதற்கான அவசியமும், நோய்ப் பிணியாலும் இறப்பு வீதத் ட்டங்களுமாகச் சேர்ந்து, போதுமான க் கொள்வதை உறுதிப்படுத்தும் வகை ந்துவிட்டன. ள ஏற்றிக் கொண்டு வருவதை நெறிப் ாக்குவரத்துக் கட்டுப்பாடு ஏற்படுத்து -டன. பெருந்தோட்டப் பகுதிகளுக்குத் வதற்காக 150 மைல் நீளமான கற்பா பட்டன. 1841-ம் ஆண்டிலும் 1865-ம் பகளைப் பற்றியனவாய் முதமாளிமார் ங்கள் வகுத்தமைக்கப்பட்டன. அவை றைந்த பாதுகாப்புகளை மட்டும் அளிப் ஆண்டின் 11-ம் இலக்கத் திருத்தக் நக்கு உண்ண உணவும், தங்கியிருந்து ப்பிணி உற்ருேருக்கு வைத்திய வசதி தல் வேண்டும் என்பதையும், தொழி ப்படுதல் வேண்டும் என்பதயும் சட்ட
மின்றி வழங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத் தத்தமைக்கப்பட்டன. கூலிகளைப் பெற் பிலே அரசாங்கம் தலையிடுவதற்கும், ாகக் கூட்டாக வழக்குகள் தொடரு 84-ம் ஆண்டின் 16-ம் இலக்கக் கட்ட ன், நீதி மன்றங்கள், பெருந்தோட்டத் டுத்துக்கூறும் ஒப்பந்தங்கள் எவையுமே
கூலி வழங்கப்படுகின்றது எனவும், ா நட்டத்துரட்சியுரிமை அவர்களுக்கு மயால் அச்சட்டம் நடைமுறைப்படுத் ம் ஆண்டின் 13-ம் இலக்கக் கட்டளைச் ந்கியது. பெருந்தோட்டங்களிலே பணி படியான நிலைமையினைத் திருத்தமுறச் டாப்பிடியாக முயன்று கொண்டிருந்த
தொழிலாளர்களைத் திரட்டிக் கொள்
23

Page 25
ளும் முறை நடைமுறையிலிருந்தமைய டத்துடன் பிணிக்கப்பட்டு இயங்க
காணியோ தொழிலாளர் குடியணைவ யாவற்றையும் அவர்களதுகூலிப்பணத் வருவது வழக்கமாயிருந்தது. இப்பப பெரும்பாலும் உப்பப் பெருத்கிய தொழிலாளிகள் எப்பொழுதும்ே கட ஆண்டின் 13-ம் இலக்கக் கட்டளைச்
தம்மால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒரு பங்கினை வழங்குவது சட்டப்படியால் கடன் செலுத்த வேண்டியவருக்கே இக் இக்கட்டளைச் சட்டமும் 1890-ம் ஆ6 தப்பட்டபோதிலும், 1927-ம் ஆண்ட சட்டத்தின் பயனக, தொழிலாளர்க நேரடியாகப் பெற்றுக் கொள்ளும் வ 1889-ம் ஆண்டின் 13-ம் இலக்கக் கட் தொழிலாளர்களுக்கான சட்டங்கள் எல்லைக்கல்லாகக் கருதப்படவேண்டிய
முற்கூறிய சட்டத்திலே 3-ம் பிரிவி பதற்கான வரைவிலக்கணத்தில், “மே கூலிகளும் பெருந்தோட்டக் கணக்கில் என்று விதிக்கப்பட்டது. சட்டத்தின் வரவேண்டிய கூலித் தொகைக்காகவு காகவும் முறைப்பாட்டு நீதிமன்றத்தில் செய்யப்பட்டது.
1880-ம் ஆண்டிலே எழுந்த வை தோட்ட மாவட்டங்களிலே ஆரம்ப 6 வதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்தளித்த கட்டளைச் சட்டம், குடியணை தெ களுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்காக உரு தாகவும் தோட்ட முதலாளிமார் பெ களை நிறுவிப் பராமரித்து ஏக்கர் வரி துண்டு. 1880-ம் ஆண்டிலே அரசா அப்போது நிறுவி நடாத்தப்பட்டுவந்த களிலெல்லாம் பொறுப்பு ஏற்றுக் ே வைத்தியசாலைகளை நிறுவிக் கொள்ள6
அவ்வைத்தியசாலைகளுக்குப் பொறு மிப்பதற்கும் அரசாங்கமே இணக்க தொழிலாளர்களின் வைத்திய வசதிக பதற்கு ஒரு சிறப்பியல் நிதியினை ஏ ஏற்றுமதி செய்யப்படும் விவசாயப் ே கொள்வதற்கு இடமளிக்கத் தக்கபடி தொழிலாளர் தமக்கு நோய்ப்பிணி தொழில் வழங்குவோரிடமிருந்து ெ என்ற அடிப்படையிலேயே இது விதி
24

ால், தொழிலாளர்கள் பெருந்தோட் முடியாதவராய்க் கிடந்தனர். கங் து காரணமாக ஏற்பட்ட செலவுகள் திலிருந்து தவணைப் பணமாகக் கழித்து டயாகக் கழிக்கப்பட்டு வருந்தொகை தொகையாகவே இருந்தது. எனவே, ஞளிகளாகவே இருந்தனர். 1889-ம் சட்டத்தின்படி தொழிலாளர் ஒருவர் வருக்குத் தமது கூலிப் பணத்தின் எது எனக் கருதப்பட்டது. கடனளி கட்டளைச் சட்டமும் ஆதரவளித்தது. ண்டிலும், 1909-ம் ஆண்டிலும் திருத் டிலே தான் 27-ம் இலக்கக்கட்டளைச் ள் தமது உழைப்புக்கான கூலியினை 1ாய்ப்பு உறுதியளிக்கப்படுவதாயிற்று. .டளைச் சட்டம், இலங்கையில் எழுந்த பாவற்றுள்ளுமே முக்கிய மானதொரு தாகும்.
லே, “தொழில் வழங்குவோர்' என் ற்பார்வையாளர்’ உள்ளடக்கப்பட்டு முதலாதாக வழங்கப்படுதல்வேண்டும் 10-ம் பிரிவிலே, தொழிலாளர் தமக்கு ம், பிறருக்கு வரவேண்டிய தொகைக் ல் வழக்குத் தொடர்வதற்கும் ஏற்பாடு
த்தியக் கட்டளைச் சட்டம், பெருந் வைத்திய வசதிகளைப் பெற்றுக் கொள் தது. 1880-ம் ஆண்டின் 17-ம் இலக்கக் ாழிலாளர்களின் வைத்திய தேவை வாக்கப்பட்டதாகும். இதற்கு முன்ன ருந்தோட்டங்களிலே வைத்தியசாலை என ஒரு வரியையும் விதித்து வந்த ங்கம் முதன் முதலாகத் தலையிட்டு, வைத்தியசாலைகளை பெருந்தோட்டங் கொள்ளவும், தேவையானல் மேலும் பும் நடாத்தவும் ஒப்புக் கொண்டது. |ப்பதிகாரிகளாக வைத்தியர்களை நிய ங் காட்டியது. 1882-ம் ஆண்டிலே, ளுக்கு ஏற்படும் செலவினைச் சமாளிப் >படுத்தி, பெருந்தோட்டங்களிலிருந்து பாருள்களிலிருந்து பணம் அறவிட்டுக் சட்டம் திருத்தப்பட்டது. குடியணை ஏற்பட்டால், அதற்கான நிவாரணம் பற்றுக் கொள்வதற்கு உரிமையுண்டு க்கப்பட்டதாகும். 1865-ம் ஆண்டின்

Page 26
11-ம் இலக்கக் கட்டளைச் சட்டத்தி மைகள் அளிக்கப்பெற்றிருப்பதையும் டிலே இத்திருத்தம் நிறைவேற்றப்ப மார் இதற்கு எதிர்ப்புக் காட்டி, இ எதிர்ப்புக் காட்டும் வண்ணம் விண்ண விலே கொள்ளுதல்வேண்டும். வைத் சட்டங்கள், அரசாங்கம் தொழிலா வழங்குவோர் செய்யவேண்டிய கடட மையினுல் மிக முக்கியமானவையாகு
இந்த வைத்திய தேவைகள் கட்ட சட்டவாக்கம் வளர்ச்சி பெற்ற வ சம்பவம் ஆகும். தொழில் வழங்குே ஒழிந்து, அரசாங்கம் செயலாக்கத்து யிடத் தொடங்கியமையைத் துவக்க ம கும். 1912-ம் ஆண்டின் 9-ம் இல வைத்திய அலுவலாளர்கள் பெருந்தே பட்ட தொழிலாளர்களைப் பார்வையி அனுப்புமாறு உத்தரவிடவும், தொழி உடல்நல நிலையினை அறிந்து கொள்ள தார வசதிக் குறைபாடுகளை மேற்ட வும் ஏற்பாடுகளைச் செய்தமைத்தது. ( லாளர் வந்து பார்வையிட்டுப் போவ டமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளும் மருந் வேண்டியிருந்தது.
கங்காணிக்குக் கட்டுப்பாடு உடைய மீளா அடிமைகளாயும் கிடந்து உ அரசாங்கம் கவனம் செலுத்துவதாயி! அளிக்கப்பட்ட சாட்சியங்கள், தொழி செலுத்தி வரவேண்டிய கேவல நிலை பட்ட அவல நிலைகளையும் எடுத்துக் க கம் துண்டு நீக்கக் கட்டளைச் சட்ட அதுவரை தொழிலாளர்களை வாட்டி வதாயிற்று. 1923-ம் ஆண்டிலே இல ளர்களின் தேவைகளைக் கவனித்து முகவர் நிலையம் ஒன்றினை அமைப்ட இலங்கைக் குடியகல்வு ஆணைக்கழகம் இலங்கை அரசாங்கம் குடியணை இந்தி பட்டமை முக்கியமாகக் குறிப்பிட ே வர்தான் குடியணை இந்தியத் தொ. பட்டார். அவருக்கும் அவருடைய தி அதிகாரங்கள் அளிக்கப்பட்டிருந்தன. தொழிலுக்கு அமர்த்தப்பட்டிருக்கும் புகுந்து, தொழிலாளர்கள் நிலைமையி களையும், வைத்திய வசதிகளையும், வி வதற்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் அ6 லாளர்களை ஏற்றிக் கொண்டு வரும் ச

லும் வேலையாளர் இவ்வகையான உரி நாம் நினைவு கூரலாம். 1882-ம் ஆண் ட்டபோது, பெருந்தோட்ட முதலாளி ங்கிலாந்துப் பொதுமக்கள் சபையில் னப்பஞ் செய்தமையையும் யாம் நினை திய வசதிகள் தொடர்பான இந்தச் ளர் சார்பிலே தலையிட்டு, தொழில் பாடு இது என நிர்ப்பந்தப்படுத்திய
D.
ளைச் சட்டம், இலங்கையிலே சமூகச் ரலாற்றிலே மிக முக்கியமானதொரு வார் வகித்து வந்த ‘* பிதா முறை’’ டன் தொழிலாளர் நலனுக்காகத் தலை ாக எடுத்துக் காட்டும் நிகழ்ச்சி இதுவா க்கக் கட்டளைச் சட்டம், அரசாங்க ாட்டங்களுக்குச் சென்று நோய்வாய்ப் ட்டு அவர்களை வைத்தியசாலைகளுக்கு லாளர்களைப் பரிசோதித்து அவர்களது வும், பெருந்தோட்டங்களிலுள்ள சுகா ார்வையாளர்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட பெருந்தோட்டங்கள், வைத்திய அலுவ பதற்கான செலவினையும் அரசாங்கத்தி 3துகளுக்கான செலவினையும் செலுத்த
வராய் மட்டுமின்றிக் கடன்காரராயும் ழலும் தொழிலாளர்களைப் பற்றியும் bறு. வேத்தியற் குழுவின் முன்னிலையில் லாளர்கள் கங்காணி மாருக்கும் கடன் யினையும், கங்காணி முறையினுல் ஏற் ாட்டின. 1921-ம் ஆண்டிலே அரசாங் த்தினை உருவாக்கியது. அதன் பயனுக யதான ஒரு பெரும் சுமை நீக்கப்படு ங்கை அரசாங்கம் குடியகல் தொழிலா ஆவன செய்வதற்காகவே கடலோர தாயிற்று. 1923-ம் ஆண்டில் தான் நிறுவப்பட்டது. அவ்வாண்டிலே தான் பத் தொழிலாளர் திணைக்களம் நிறுவப் வண்டியதாகும். அத்திணைக்களத் தலை ழிலாளர் கட்டுப்பாட்டதிகாரி எனப் ணக்கள அலுவலாளர்களுக்கும் சிறப்பு குடியணை இந்தியத் தொழிலாளர்கள் எந்த நிலையத்தினுள்ளும் அவர்கள் னேயும், அவர்களுக்கான வீட்டு வசதி சாரித்து ஆராய்ந்து அறிந்து கொள் ரிக்கப்பட்டிருந்தது. குடியணை தொழி iப்பல்கள் இலங்கைத் துறைமுகத்தினை
25

Page 27
அடையும் வேளை தொடங்கி, அவ தொழிலிடங்களுக்குப் போய் சேரும் வ பாட்டதிகாரியின் (அதாவது அரசாங் கள். 20-ம் நூற்ருண்டின் தொடக்கக் விடாப்பிடியின் பயனுக-சமூக சட்ட6 கின. பெருந் தோட்டங்களிலெல்லாம் அளிப்பதாகக் கல்விக் கட்டளைச் சட் பட்டது. 1927-ம் ஆண்டிலே முதலா இயற்றப்பட்டது. 1922-ம் ஆண்டிே சிறையாகும் என விதித்த 1865-ம் நீக்கப்பட்டன. இங்ங்ணமாக, செம்ை அவதானித்து, 1927-ம் ஆண்டிலே தலைவர், 'உலகத்தில் எந்தக் கோண லாளர்கள் இவ்வளவு பாதுகாப்புடன் கப்படுகிறர்களா. . . ? இலங்கைக்குக் களுக்குக் கிடைக்கும் வசதிகளைப் பா(
ஆனல், இந்த சட்டவாக்கங்களை நி திருந்தமையால், பெருந்தோட்ட முத ஞர்கள் என முறைப்பாடுகள் வரத் ெ
1920-ம் ஆண்டிலே உருவாக்கிப் டத்தின் பயணுக, இலவசக் கட்டாயக் வந்தும்-சமூகத்தில் மேல்நோக்கிய கங்காணிமார் மாத்திரம் பணத்தைத் புற பாடசாலைகளிலே படிக்கவைத்து, பெருந்தோட்டங்களைக் கொள்வனவு னையே விரும்பி, குடிபதிகளாகி தங்க
நகர்ப்புறத் துறை
நகர்ப்புறத் துறையினைப் பாதிக்கும் ணுல் மிகப் பிந்தித்தான் உருவாகத் தெ நகர்ப்புறத்துறையிலே தலையிடாமலிரு கையாகக் கொண்டிருந்தது. தொழி பிணக்கு இணக்கங்கள் பற்றியோ கட தொழில் வழங்குவோரது தயவிலே தார்கள். 1920-ம் ஆண்டினை அண்டிய சமாசம், திரு. ஈ. குணசிங்கா அவர்க தங்கள் சிலவற்றைத் தொடர்ந்து ந துறைமுகத்திலே வேலைநிறுத்தங்கள் 1928-ம் ஆண்டிலே டாக்வலி தொழி வேலை நிறுத்தங்களை மேற்கொண்டார் டித் தொழிலாளர் நடாத்திய வேலை நி சுடப்பட்டு இறந்தனர். இந்த வே: வன்முறைச் சம்பவங்களின் கராணம னைக் கட்டுப்படுத்தவும், தொழிற் சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. குறை
26

ர்கள் எல்லோரும் தங்கள் தங்கள் ரையும் தொழிலாளர்கள் அக்கட்டுப் கத்தின்) பாதுகாப்பிலேயே இருப்பார் காலத்திலே-இந்திய அரசாங்கத்தின் பாக்கங்கள் வளர்ச்சியடையத் தொடங் கட்டாய ஆரம்பக் கல்வி ஏற்படுத்தி டம் 1920-ம் ஆண்டிலே உருவாக்கப் வதான மீச்சிறு கூலிகள் சட்டவாக்கம் ல ஒப்பந்த முறிவுக்கான தண்டனை ஆண்டின் சட்ட ஏற்பாடுகள் சில மைவாய்ந்தனவாய் வந்த நிலைமைகளை பெருந்தோட்ட முதலாளிமார் சங்கத் த்திலேனும் குடியணைந்துவரும் தொழி பேணிக் காத்துப் போற்றிப் பராமரிக் குடியணைந்து வரும் தொழிலாளர் நங்கள்’’ என அதிசயித்தார்.
ர்வகிக்கும் நிருவாக அமைப்பு போதா 5லாளிமார் இச்சட்டவாக்கங்களை மீறி தாடங்கின. புகுத்தப்பட்ட கல்விக் கட்டளைச் சட் கல்வி கிடைத்தும் பல தலைமுறைகள் வளர்ச்சியைக் காண முடியவில்லை. திரட்டி, தங்கள் குழந்தைகளை நகர்ப் பிரித்தானிய கொம்பனிகளிடமிருந்து செய்து, வந்து குடியேறிய நாட்டி ள் வாழ்க்கையை நடத்தினர்கள்.
தொழிலாளர் சட்டவாக்கம் காலத்தி ாடங்கியது. 1929-ம் ஆண்டு வரையும் நப்பதையே அரசாங்கம் தனது கொள் ற் சமரசங்கள் பற்றியோ, தொழிற் -டளைச் சட்டங்கள் எவையும் இல்லை. தான் தொழிலாளர்கள் தங்கி யிருந் காலப் பகுதியில் இலங்கைத் தொழிற் ளத் தலைவராகக் கொண்டு வேலைநிறுத் டாத்தி வந்தது. 1927-ம் ஆண்டிலே சில நடைபெற்று வெற்றி கிடைத்தது. லாளர்களும் கைத்தொழிலாளர்களும் கள். 1929-ம் ஆண்டிலே டிராம் வண் றுத்தத்தின்போது தொழிலாளர் 5 பேர் ல நிறுத்தத்தின் போது நடைபெற்ற ாக, தொழிற்சமாசத் தொழிற்பாட்டி Fமாச நிதிகளைக் கட்டுப் படுத்தவும் ந்த சம்பளம் (இந்தியத் தொழிலாளர்)

Page 28
சட்டம் 1927-ம் ஆண்டில் நிறைவே கொடுக்கக் கூடிய சம்பளத்தையும், ( யும், வேலைக்கு அமர்த்தக் கூடிய கு லாளி, முதலாளி அரசாங்கம் என மூன் கொள்கையையும் இச்சட்டம் தீர்மால் 1930 தொடக்கம் 1938 வரை நடந்த நீடிக்கப்படவில்லை. ஆனல் 1931-ல் ெ ளைச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. உறவுப் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு ே வதற்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தது. முதலாளிமாரோ அல்லது தொழிலா? கட்டாயமில்லை.
1935-ம் ஆண்டில் தொழிற் சங்கச் பட்டது. இச்சட்டத்தின்மூலம் தொழி பட்டது. தொழில் சங்கங்களின் நட6 மேற்கொள்வதற்கும், அவர்களுக்கு வழியாக அமைந்தது. பதிவு செய்யப் வைத்திருப்பதற்கும், வழக்கு தொட இச்சட்டம் இடம் கொடுத்தது. ஆங்கி சங்க நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் அலு யாதபடி இச்சட்டம் உரிமை அளிக்கவி தம் 1948-ம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட் சங்கங்களை நிறுவும் உரிமைக்கு அடிகோ சங்கங்கள் ஒன்று இணைவதற்கோ. அ. வழங்கப்படவில்லை. 1940-ம் ஆண்டி இருந்தன. இன்று அதன் எண்ணிக்ை இன்று 15 இலட்சம் தொழிலாளர்களை கடைகள் கட்டளைச் சட்டம் நிறைவே வேலைபார்க்கும் தொழிலாளர்களின் க நிபந்தனைகளையும் சீர் செய்தது. இச்ச விடுமுறை, அமைய விடுமுறை முத 1954-ம் ஆண்டில் இப்பொழுது நடை சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இச்ச தனைகளோடு, மேலும் ஊதியம், விடுமு இடம் கொடுத்தது. இன்று இச்சட்டத் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இச்சட்டத்தின் கீ யாற்றும் பெண் தொழிலாளர்களுக்( வழங்குவதற்கு விசேட சலுகை அளித் பட்ட பிரவ ச சலுகைகள் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இச்சட்டம் ! சாலைகளிலுள்ள பெண் தொழிலாளிக குறிக்கப்பட்ட தொழில் ஸ்தாபனங் தற்கு ஒழுங்கு செய்தது. பிரவசத்திற் தொழிலாளிக்கு பிரவசத்திற்கு முன்பு களும் சம்பளத்துடன் விடுமுறை அள

1ற்றப்பட்டது. இது ஆகக் குறைந்த வேலை செய்யும் நாள் நேர கணக்கை றைந்த வயதையும், மற்றது தொழி ாறு சக்திகளும் சேர்ந்து தீர்மானிக்கும் Eத்தது. இச்சட்டம் நகரவாசிகளுக்கு பொருளாதார அமுக்கம் காரணமாக தொழில் பிணக்குகள் (இணக்க) கட்ட இச்சட்டம் தேசாதிபதிக்கு தொழில் தொழில் இணக்கசபைகளை உருவாக்கு ஆனல் இச்சபையின் சிபாரிசுகளை ரிகளோ ஏற்றுக்கொள்ளுவது என்பது
சட்டம் அமுலுக்குக் கொண்டுவரப் ல் சங்கங்கள் பதிவதற்கு வழிவகுக்கப் வடிக்கைகளை தொழில் ஆணையாளர் வழிகாட்டுவதற்கும் இச்சட்டம் ஒரு பட்ட தொழில்சங்கங்கள் ஆதனங்களை ர்வதற்கும் வழக்கில் ஈடுபடுவதற்கும் லேய சட்டத்தைப் பின்பற்றி தொழில் வலர்கள்மீது வழக்குத் தொடர முடி ல்லை. இச்சட்டத்திற்கு முக்கிய திருத் டது. அரசாங்க ஊழியர்கள் தொழில் லப்பட்டது. ஆனல் அரசாங்க ஊழியர் ரசியல் நிதி திரட்டுவதற்கோ உரிமை ல் 67 தொழிற்சங்கங்கள் மாத்திரம் கை 1568 ஆக உயர்த்துள்ளதுமன்றி fக் கொண்டுள்ளது. 1938-ம் ஆண்டில் ற்றப்பட்டது. இச்சட்டம் கடைகளில் டமை ஆற்றும் நேரத்தையும், வேலை சட்டம் மேலதிக சம்பளம், வருடாந்த 3லியனவற்றிற்கு ஒழுங்கு செய்தது. -முறையிலிருக்கும் கடை அலுவலகச் ட்டம் முந்திய சட்டத்திலுள்ள நிபந் Dறை, பிரவச லீவு முதலியவற்றிற்கும் தின் கீழ் 12 ஊதிய நிர்ணய சபைகள் ழ் கடைகள் அலுவலகங்களில் கடமை கு 42 நாட்கள் பிரவச விடுமுறை தது. 1939-ம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப் 1941-ம் ஆண்டில்தான் அமுலுக்கு சுரங்கங்கள், தோட்டங்கள், தொழிற் ளுக்கும், 5 தொழிலாளிகள் கொண்ட களிலும் பிரசவ விடுமுறை கொடுப்ப கு முன்பு 150 நாட்கள் வேலை செய்த 2 வாரங்களும் அதன் பின் 4 வாரங் ரிக்க இச்சட்டம் இடம் கொடுத்தது.
27

Page 29
பிரவசவிடுமுறை நாட்களில், போதிய யிலிருந்து நீக்குவதற்கு இச்சட்டம் இ சம்பள நிர்ணய சபைகளின் நன்ன நகர தொழிலாளிக்கு கிடைத்தன. இ 33 சம்பள சபைகள் இயங்கி வருகின் லாளிகளுக்கு பெரும் நன்மைகள் நல்கி இலாகா உத்தியோகஸ்தர்கள் குறை மார்களை கண்காணித்து தொழிலாளி முதலாளிகளிடமிருந்து அறவிட்டு ெ இதைவிட தொழில் இலாகா, தொழ நிறைவேற்றப்பட்ட மகளிர் இளம் பி செயல்முறையில் நடாத்தி வருகின்றது தின் கீழ் பெண் தொழிலாளிகள் இரவி சட்டரீதியாக தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சமீப காலத்தில் நிறைவேற்றப்பட் சேம லாபநிதித் சட்டம் ஆகும். இச்சட் பட்டு தொழில் இலாக்காவினுலும், ம லிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இன்று இச் யும் வீட்டு பணி தொழிலாளர்களைய இந்நிதிக்கு தமது தொகை ஊதியத்தி கொடுத்து உதவி வருகின்றர்கள். இச் பட்சம் 25 இலட்சம் தொழிலாளிகள்
1942-ம் ஆண்டின் நிறைவேற்றப்ப சாலைகளில் போதிய பாதுகாப்பு வசதி களுக்கும் சுகாதார வசதிகளுக்கும் ஒ( 1931-ம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட் 1950-ம் ஆண்டு தொழில் பிணக்கு ச அதன் கீழ் பிணக்குகளை தீர்ப்பதற்கு தொழில் மன்றங்கள், கட்டாய தீர்ட் அளிக்கும் பெரும் நன்மைகள் ஆகும் பட்ட பல கூட்டு உடன்படிக்கைகள் செய்துள்ளன.
தொழில் உறவுத் துறையில் ஆகக் பட்டுள்ள சட்டவாக்கம் தொழிலாள ஏற்பாடுகள்) இச்சட்டம் 1971-ம் ஆ சட்டமாகும். இச்சட்டத்தின்படி 15 மேற்பட்ட தொழிலாளர்களைக் கொ லாளர்களை தமது முனைப்பின்படி நீக் றது. தொழில் ஆணையாளரின் முடிவே சமூக சட்டவாக்கத்தின் அபிவிருத் பட்டதெனினும் இது வெகு துரிதமா நடைமுறையில் உள்ளது. எந்தவகை கொண்டு பார்த்தாலும் அது முற்டே குகிறது.
28

காரணமின்றி தொழிலாளியை வேலை டம் கொடுக்கவில்லை.
மகள் 1941-ம் ஆண்டின் பின்புதான் ன்று சம்பள நிர்ணய சட்டத்தின்படி றன. இச்சபைகள் 15 லட்சம் தொழி ன்றன. இச்சட்டத்தின் கீழ் தொழில் ந்த சம்பளம் கொடுக்கும் முதலாளி களுக்கு வரவேண்டிய வேதனங்களை தாழிலாளிகளுக்கு வழங்குகின்றனர். Nற்சாலை சட்டம் 1956-ம் ஆண்டில் 1ள்ளைகள் சட்டம் முதலியவற்றையும் து. மகளிர் தொழில் வசதிகள் சட்டத் 10 மணிக்கு பின்பு வேலை செய்வது
ட முக்கிய சமூகச் சட்டம் ஊழியர் .டம் 1958-ம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப் த்திய வங்கியினலும் கூட்டாக பரிபா சட்டத்தின் கீழ் தர்ம ஸ்தாபனங்களை 1ம் தவிர்ந்த ஏனைய தொழிலாளிகள் ல் 6 வீதமும், முதலாளிகள் 9 வீதமும் *சேமலாபநிதித் திட்டத்தில் குறைந்த
அங்கம் வகிக்கின்ருர்கள். பட்ட தொழிற்சாலை சட்டம் தொழிற் களுக்கும், பல சேமநலன்புரி திட்டங் ழங்கு செய்திருக்கின்றது. .ட கைத்தொழில் பிணக்கு சட்டத்தை ட்டமாக திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. பல வழிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பு மன்றங்கள் முதலியன இச்சட்டம் இச்சட்டத்தின் கீழ் கைச்சாத்திடப் தொழிலாளர்களுக்கு பல நன்மைகளை
கடைசியாக இப்பொழுது உருவாக்கப் 'ர் வேலைநீக்க சட்டமாகும். (விசேட ண்டில் இயற்றப்பட்ட 45-ம் இலக்கச்
தொழிலாளர்களை அல்லது அதற்கு ண்ட வேலைத்தளங்களிலிருந்து தொழி குவதற்கு இச்சட்டம் தடைவிதிக்கின் இவ்வகையில் இறுதியான முடிவாகும். தி சமீப காலத்தில்தான் தொடங்கப் 5 வளர்ச்சிபெற்று இலங்கையில் இன்று யாக நோக்கினுலும், எந்த அளவைக் ாக்கும் செம்மையும் நிறைந்து விளங்

Page 30
“தொழிற் சங்கங்களினது உரி
திரு. க. (
(உதவிச் ெ
அரச கணகக
முன்னுரை
தொழிற்சங்கங்கள் தொழிலாளர் தொழிலாளர்களுக்காக இயங்கும் அமைப்பில் தொழிற்சங்கங்கள் மி தொழிற்சங்கங்கள் விடுக்கும் ே அவை ஒன்றிணைந்து தொழிலாளரி அக்குரலிற்கு நிருவாகமும் அரச செவிமடுக்கின்றன. தொழிற்சங்க யாவும் தமது உறுப்பினர் நல வேண்டும். தொழிற்சங்கங்கள் ந சமூகப் பொருளாதாரச் சூழ்நிலை கொப்பத் தமது தொழிற்சங்க இ டல் வேண்டும். சமூக அபிலாசை ளின் நோக்கங்கள் மறு திசையிலு அமைப்புக்கள் காலத்தால் பின் சரித்திரம் காலம் காலமாக எடுத்
உரிமைகள்
தொழிற்சங்கங்கள், அரசியல் அ6 குவதற்கு வழிவகுக்கப்பட்டுள்ள6 கோரவோ, நீதி கோரியோ’’ இ தொழிற்சங்கங்கள் விளங்குகின்ற தொழிலாளர் பாதுகாப்புக் கரு தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் அதிகாரம் உண்டு.
ஆகவே, தொழிற்சங்கங்களினது ட னரின் நலன் பேணுதலாகவே அன பரியக்குறிக்கோள் மட்டுமே தொ கோளாக அமைந்துவிடக்கூடாது. வேதனத்திற்காகவும், சிறந்த சே கடமைச் சூழ்நிலைகளுக்காக மட்டு போரிடுவது ஒரு குறுகிய மனப்பா கைய குறுகிய மனப்பான்மை நே சமூகப் பின்னுேடிகள்’’ என்ற கரு எனவே, ச்மூகத்தின் மத்தியில் ே பரம்பல் அதிகமாகி, மக்கள் கண் சொரூபம் வளரவேண்டுமாயின், லும் அக்கறையும் ஆவலும் பூண்

மைகளும் பொறுப்புக்களும்’
ருகதாசன்
Fயலாளர், நிஞர் சங்கம்)
நலன் கருதித் தொழிலாளர்களினுல்
அமைப்பொன்றே. இன்றைய சமூக க முக்கிய இடத்தினை வகிக்கின்றன. வண்டுகோள்களும் கோரிக்கைகளும், ன் ஒற்றுமைக் குரல் என்றமையினுல், ாங்கமும் இணக்க நயப் பண்புடன் ங்கள் போன்ற சமூக அமைப்புக்கள் ன் பாதுகாவலர்களாக வாழ்ந்திடல் ாட்டு மக்களது அபிலாசைகளையும், வியயும் நன்கு உணர்ந்தறிந்து, அதற் பக்கங்களைக் கட்டிக் காத்து வளர்த்தி * ஒரு திசையிலும் சமூக அமைப்புக்க 1ம் சென்றபோதெல்லாம், அச் சமூக எதள்ளப்பட்டு அழிந்தொழிந்ததைச் தியம்புகின்றது.
மைப்பின்மூலம் சட்டரீதியாக இயங் ன. ஆகவே சட்டத்தின்மூலம் ‘நீதி |யங்க உரிமையுடைய அமைப்பாகத் ன. தொழிலாளர் நலன் கருதியும் தியும் பிரதிநிதித்துவம் செய்யவும்,
ஈடுபடவும் தொழிற்சங்கங்களுக்கு
பிரதமக் குறிக்கோள், அதன் உறுப்பி மதல் வேண்டும். ஆனல் அப் பாரம் ாழிற்சங்கங்களின் ஒரேயொரு குறிக் உறுப்பினரின் நலன் கருதி, நிறைந்த வை நிபந்தனைகளுக்காகவும், பரந்த மே தொழிற்சங்கங்கள் வாதிடுவது*ன்மை நோக்கினையே ஒக்கும். அத்த ாக்கினல் “தொழிற்சங்கவாதிகள் ஒர் த்து மக்கள் மனதில் வேரூன்றக்கூடும். தொழிற்சங்கங்களினது செல்வாக்குப் ாமுன் தொழிற்சங்கங்கள் மேல் நற் தொழிற்சங்கங்கள் சமூக நலன்களி டு வாழ்ந்திடல் வேண்டும்.
29

Page 31
தொழிற்சங்கங்களின் கடமைகலை கலாம். அவையாவன:
(அ) உறுப்பினரின் நலன் (ஆ) நிறுவன நலன் (இ) நாட்டு நலன்
உறுப்பினர் நலன்
உறுப்பினர் நலன் என்று கூறும்ெ (அ) உறுப்பினரின் உரிய கட (ஆ) தொழில் பாதுகாப்பு (இ) நல்ல சேவை நிபந்தனைக
(ஈ) போதிய விடுமுறைகள் (உ) ஒய்வு நேர வசதிகள் (ஊ) தொழில்-விபத்துப் பா (எ) சிறந்த கடமைச் சூழ்நிலை
ஆகியவற்றினைக் குறிக்கும்.
தொழிலாளர் தாம் ஆற்றுகின்ற
கப்படுகின்றது என்பதினையும், த களில் தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்ற வாய்ப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது
உதவிகளையும் அளிப்பதற்கும், கட நேரத்தினைப் பிரயோசனமுடைய உடையதாகவும், தொழிலகச் சு இருக்க வேண்டும் என்பதிலும்,
வேறு நற்கூறுகளை அடக்கியதாக படுகின்றனவா என்பதில் ஆர் வட துறைகளில் தொழிற் சங்கங்கள் (
தொழிற்சங்கங்கள் தமது உறுப்பு நலத் திட்டங்களையும் மேற்கொள்
(அ) பரஸ்பரச் சகாய நிதி (ஆ) ஒய்வு ஊதிய நிதி (இ) உறுப்பினர் கூட்டுறவுப் (ஈ) சொந்தத் தலைமைச் செ (உ) உறுப்பினர் வீடமைப்பு (ஊ) தொழிலாளர் கல்வித் தி
(1) தொழிற் கல்வி
(11) தொழிற்சங்கக்
தொழிற்சங்கங்கள் பரஸ்பரச் சக உறுப்பினரின் மங்களச் சம்பவா
30

மூன்று முக்கிய பகுதிகளாக வகுக்
մn" (Լք 51: மைத் தகுதிக்கேற்ற ஊதியம்
ள்
துகாப்பு; தொழில் விபத்து நட்டஈடு கள்
பணி எந்த அடிப்படையில் நிர்ணயிக் ான் கடமையாற்றும் தொழிற் கூடங்
வசதிகளை அதிகரிப்பதற்கும், நோய்
போதிய விடுமுறைகளையும், சகாய டமைக்கேற்ற ஊதியத்திற்கும், ஒய்வு தாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய வசதிகள் காதார வசதிகள் கொண்டுள்ளதாக
நட்டஈடு வழங்குதல் போன்ற பல் த் தொழில் நிபந்தனைகள் நிர்ணயிக்கப் ம் காட்டுவது இயல்பே. ஆகவே இத் முக்கிய கவனம் செலுத்தல் வேண்டும்.
பினரின் நலன்கருதிப் பின்வரும் சமூக ாளுதல் வேண்டும். s
பண்டகசாலை பலகம்
திட்டம் ட்டம்
ல்வி
ாய நிதி ஒன்றினை நிறுவுவதன் மூலம் களின்போதும், அமங்களச் சம்பவங்

Page 32
களின்போதும், நோய்வாய்ப்பட்ட அளிக்க முடியும். உறுப்பினர்கள் ே ஓய்வூதிய நிதியிலிருந்து ஓய்வூதி கட்டுறவுப் பண்டகசாலை நிறுவ குறைந்த விலையில், தரம் நிறைந் இருப்புப் பிரச்சினை இலங்கை எ ஒன்ரு கும். உறுப்பினர்கள் சொந் டம் காணி பெற்று, சிறிய அளவி வதினை ஊக்குவிக்கலாம்.
மேல் நாடுகளில்
மேல் நாடுகளை எடுத்துக் கொண் நடாத்துவதைக் காணலாம். பே போக்குவரத்தினைத் திறம்பட ந பூரில் இருக்கும் வாடகை மோட்ட தொழிற் சங்கங்களுக்குச் சொந்த கும் அத்தனை கூட்டுறவுச் சங்க நோர்வே, சுவீடன் போன்ற நாடு 75 சதவீதம் தொழிற்சங்கங்களுக்
தொழிலாளர் கல்வி
தற்கால உலகில் தினம் தினம் ஏ களை அவ்வப்போது அறிந்து-தெ களாகத் தொழிலாளர் இலங்கிடல் சில சமயம், தொழில் நிறுவனங் நிறுவனங்கள் இத்துறையில் தொழிற்சங்கங்கள் தாமாகவே மு தல் வேண்டும். இம்முயற்சிகளில் தொழில் நிறுவனங்கள் பல்வேறு
தொழிற் கல்வி
நாட்டில் காணப்படும் வளங்களை
மல் முழு அளவில் பயன்படுத்துவ படும் எந்திரங்கள், கருவிகள், ! தும், சேதமும் ஏற்படாவண்ணம் ளர்களுக்குத் தொழிற்கல்விப் டே இதனுல் தொழிலாளர் மத்தியில் நிற்கும்.
தொழிற்கல்வி என்பது ஒரு தொ பரிமாணத்தைக் கற்றதன் பயனுச தனது சகோதரத் தொழிலாளர். வல்லமையினையும் பெறவல்லதாக இந்த புதிய ஞானத்தினை அடுத்த சொல்வி அவரையும் தன்னைப்போ

டக்குழ்பொழுதும் போதிய பண உதவி ðF Gö) லிருந்து ஓய்வு பெறும்பொழுது ய நன்கொடை கொடுக்க முடியும். வதன் மூலம் உறுப்பினர்களுக்குக் த பொருட்களை வழங்க முடியும். குடி திர்நோக்கும் முக்கிய பிரச்சினைகளில் த வீடு கட்டுமுகமாக, அரசாங்கத்தி பொருள் உதவி செய்து, வீடு கட்டு
டால் தொழிற்சங்கங்கள் வங்கிகள் ாக்குவரத்துச் சபைகள் நிறுவி, வீதிப் டாத்துவதினைக் காணலாம். சிங்கப் டார் வாகனங்களில் எண்பது சதவீதம் மானவை. இஸ்ரவேல் நாட்டில் இருக் ங்களும் தொழிற்சங்கம் ஒன்றினதே. களில் காணப்படும் பல மாடி வீடுகளில் குச் சொந்தமானவையே.
ற்படும் தொழில்துறை முன்னேற்றங் நளிந்து, அம்முன்னேற்ற முன்னேடி ல் வேண்டும். தொழிலாளர் கல்வியில், கள் அக்கறை பூணக்கூடும். தொழில் அக்கறை காட்டத் தவறும்போது, }ன்வந்து தொழிற் கல்வி ஊட்ட முனை தொழிற்சங்கங்கள் ஈடுபடும்பொழுது, உதவிகளை அளிக்கக்கூடும்.
யும் வசதிகளையும் சேதாரம் இல்லா தற்கும், தொழிற் கூடங்களில் காணப் சாதனங்கள் ஆகியனவற்றிற்குப் பழு இயக்குவதற்கும் முகமாக, தொழிலா பாதனை கொடுக்கப்படல் வேண்டும். ஆராய்ச்சி மனுேபாவம் வளர்ந்து
ழிலாளி தான் கற்ற புதிய அறிவின் அடைந்து, தனது புதிய அறிவினைத் களுக்கும் ஊட்டும் வலிமையினையும்
அமைதல் வேண்டும். தான் பெற்ற 5 வரும் எளிதில் புரியும்படி எடுத்துச் லவே கடமைகளில் ஈடுபடத் தூண்ட
31

Page 33
வல்லதாக அமையவல்ல கல்விே முடியும். á
ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் த்ெ துறைகளை மறந்து கிணற்றுத் தவ மையினைத் தொழிலாளர்கள் வளர் ளில் பயிற்சி பெறும் வாய்ப்பும் 6 படும்பொழுது, அப்பல துறைகள் விழைதல் வேண்டும்.
ஓரிரு துறைகளில் ஆழ்ந்த அறிவி வும், பெறும்பொழுதே பயிலும் து ஆழமாகச் சிந்திக்கவும் அகலமாக
தொழிற் சங்கக் கல்வி
இன்றைய தொழிற்சங்கத் தலை ஒரே மேசையில் அமர்ந்து கூட்டுட் பல ஒப்பந்தங்கள் விடயமாக விளி பலவுண்டு. தொழிற் சங்கத் த கொள்கை விளக்கங்களையும் நிருவ சட்ட திட்ட நுணுக்கங்களுக்கு எவரது மனத்தையும் புண்படு: பான்மையுடன், நடந்துகொள்ளு கொள்ளல் வேண்டும். நட்பு-நல், பண்புடனும் வாழ்ந்து, ஒரு தொழ களுக்கு அமைய இயக்கிடவல்ல வேண்டும். இத்தகைய அறிவிை அடைய முடியும்.
நிறுவன நலன்
ஒரு நாட்டினது பொருளாதாரச் லகங்களும் தொழிற்சாலைகளுமே சாலைகளும் செல்வச்செழிப்புடன் நாடு பொருளாதாரப் பூரிப்பு அணி அனைவரும் நல்ல வாழ்க்கை வ மனமகிழ்வோடும் வாழும்பொழு கைத் தரம் உயர்ந்துள்ளதாகக் கூ கைத்தரம் உயருவதற்கு தொழில ரிக்கவேண்டும். இதுவே நாட்டி தொழிலகத்தில் உற்பத்திப்பெருச் திடல் வேண்டும். தொழிலாள பங்காளிகளே. அவர்கள் கடமை யும் தளர்ச்சியும் அவர்களையும் ட
நாட்டு நலன்
32
இந்நாடு சுதந்திரம் அடைய (

உண்மையான தொழிற் கல்வியாக
ாழிற்கல்வி பயின்றதும், மற்றைய ளைபோல் வாழும் குறுகிய மனப்பான் த்துக் கொள்ளக்கூடாது. பலதுறைக சதியும் தொழிற்கூடங்களில் காணப் ரில் பயிற்சிபெறத் தொழிலாளர்கள்
|ம், பிற துறைகளில் அகன்ற அறி 1றையிலும், பணிபுரியும் தொழிலிலும்
நோக்கவும் முடியும்.
வர்கள், தொழில் நிருவாகிகளுடன் பேரம் பற்றி விவாதிக்கவும், மற்றும் பாதிக்கவும் வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் லைவர்கள் தமது கருத்துக்களையும், 1ாகிகள் முன், வினயமான முறையில், அமைய எடுத்துக்கூறிடல் வேண்டும். த்தாத வகையில், நட்பாங்கு மனப் ம் தலைமைத் தன்மையுடனும் நடந்து லுறவு- நல்லெண்ணம் ஆகிய நயநலப் மிற்சங்க இயக்கத்தினைச் சட்டதிட்டங்
அறிவும் ஆற்றலும் பெற்றிருத்தல் னத் தொழிற்சங்கக் கல்வி மூலமே
சிறப்பிற்கு அழகூட்டுபவை தொழி அத் தொழிலகங்களும் தொழிற் r சீரோங்கி மேலோங்கும்பொழுதே டய முடியும். நாட்டிலுள்ள மக்கள் சதிகளைப் பெற்று மனநிறைவோடும் தே நாட்டில் உண்மையான வாழ்க் றமுடியும். நாட்டில் உண்மை வாழ்க் கங்களின் உற்பத்திப்பெருக்கம் அதிக ா நலன்கருதித் தாம் கடமையாற்றும் கு நோக்குடன் தொழிலாளர் உழைத் நம் ஒரு தொழிற் கூடத்தின் சம பாற்றும் தொழிற்கூடத்தின் வளர்ச்சி ாதிக்கவல்லதே.
Dன்பு, வெள்ளைக்காரத் ’துரைமாரின்

Page 34
ஆட்சியையும், அவ்வாட்சிக்குத் து யும் விரட்டும் நோக்குடன் அக்க கோரிக்கைகளை முன்வைத்துத் கள். ஆனல் இன்று பெரும்பாவி வசமே உள்ளது. இன்றைய தெ தேசிய மனப்பான்மையும், தொழி பூண்டவர்களாகவே விளங்குகின் ஒட்டத்தினையும், அபிலாசைகளை ளர்களது பிரச்சினைகளை மனிதாபி வார்த்தைகள் மூலமாகவும் அணு னரை இன்று எத் தொழிலகத்தி நலன் கருதி, எவ்விதத் திடீர் தீ களை பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் தல் வேண்டும். தொழிலகங்களில் பல்வேறு தெ கையே. இப்பிரச்சினைகளை நல்ெ தீர்த்துக்கொள்ள முனைதல் வே தைகள் மூலம் பிரச்சினைகளைத் ருமே வெற்றி அடைகின்றனர். துடன் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முய அடைகின்றனர். ஆகவே, வேலை கப் பாசறையிலிருக்கும் இறுதி ஆ
தொழிற் சங்கச் சுதந்திரம்
தொழிற்சங்கங்கள் சுதந்திரமாக
அன்னியரின் ஆதிக்கமும் இருத் தொழிலாளர்களினல், தொழில கருதி இயங்கும் அமைப்பொன்ே உகந்ததல்ல. அன்னியர் தொழி டால் தங்களது விருப்பு வெறு தீமைகளுக்காகவும் (தொழிலாள துத், தங்களது ஆசைக்கனவுகள் நலன்களை மறந்துவிடுவார்கள். ெ தலையீடு அதிகமாக இருப்பதின ளைப் பொதுமக்கள் ஒர் ஐமிச்சக்
தொழிற் சங்கப் பெருக்கம்
'உலகத் தொழிலாளர்களே ஒல் தொழிற்சங்கத் தலைவர்கள் “ஒரு கம் அமைத்து இலங்கைத் தெ கூறும்பொழுது அவ்வொற்றுமை ‘ஒரு வழித் தொழிலுக்கு ஒரு முறை நல்லதே. ஆளுல் ‘ஒரு கம்’ என்ற முறை நன்றல்ல.
இலங்கையில் தொழிற்சங்க வள

திபாடிய ஏகாதிபத்திய முதலாளிகளை ாலத்தில் இல்லாத பொல்லாத பல தொழிற்சங்கவாதிகள் போராடினர் ான தொழிற்கூடங்கள் இலங்கையர் ாழில் அதிபர்கள் நாட்டுப் பற்றும், லாளர் நலனில் அக்கறையும் ஆவலும் றனர். தொழிலாளர்களின் எண்ண பும் நன்கு உணர்ந்தறிந்து தொழிலா மானத்துடனும், நல்லெண்ணப்பேச்சு ணுகும் புதிய தலைமுறை நிருவாகத்தி லும் காண முடியும். ஆகவே, நாட்டு ர்மானங்களும் எடுக்காமல் பிரச்சினை தீர்த்திடத் தொழிற்சங்கங்கள் முனை
iாழிற் பிரச்சினைகள் எழுவது இயற் லண்ணப் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் ண்டும். நல்லெண்ணப் பேச்சுவார்த் தீர்க்கும்பொழுது, அங்கு இரு சாரா ஆளுல் வேலை நிறுத்தம் என்ற ஆயுதத் ன்ருல் அங்கு இருசாராருமே தோல்வி நிறுத்தம் என்ற ஆயுதம் தொழிற்சங் ஆயுதமே.
இயங்கவேண்டுமா? அன்றேல் அங்கு தல் வேண்டுமா? தொழிற்சங்கங்கள் )ாளர்களுக்காக, தொழிலாளர் நலன் ற. ஆகவே இங்கு அன்னியர் தலையீடு ற் சங்க அமைப்புக்குள் புகுந்துகொண் ப்புக்களுக்காகவும், சொந்த நன்மை rர்களை ஒரு பகடக்கா யாகப் பாவித் நிறைவேறியதும் தொழிலாளர்களின் தாழிற்சங்க இயக்கங்களில் அன்னியர் லேயே, தொழிற்சங்க நடவடிக்கைக
கண்ணுடன் அணுகுசித்சினக்
ாறு சேருங்கள்' என்று கோஷி பிடும் வழித் தொழிலுக்கு ஒரு தொழிற்சங் ாழிலாளரே ஒன்றுபடுங்கள்’’ என்று க்கு எதிராகச் செயற்படுகின்றனர்.
தொழிற் சங்கம்' என்ற அமைப்பு தொழிலகத்திற்கு ஒரு தொழிற்சங்
"ர்ச்சிக்கு உண்மைத் தடையாகவிருப்
33

Page 35
பது தொழிற்சங்க முன்னேற்றப் எண்ணிக்கைப் பெருக்கமாகிய த லுக்கு ஒரு தொழிற்சங்கம் என்ற பல்வேறு தொழிற்சங்கங்கள், சா யில் புற்றீசல்கள் போல் இயங்குவ பேதச் சண்டைகளும், கோஷ்டிப் மோதல்களும் ஏற்படுகின்றன. இ லாளர் முன்னேற்றம்' என்ற கு லாளர்களே தமது சகோதரத்
இழிவு மனப்பான்மை தலைதூக்குகி
முடிவுரை
34
மேற்போந்த கருத்துக்களிலிருந்து வளர்ச்சி அடையவேண்டுமாயின், மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.
(அ) "ஒரு வழித் தொழிலுக்கு ஒ சட்ட அங்கீகாரம் கொடுக் கத்திற்கு ஒரு தொழிற்சங்க பெருக்கத்தினைக் கட்டுப்படு வெற்றிகரமாக இயங்க முப
(ஆ) தொழிற்சங்கம், தொழிலாள லேயே நடத்தப்படல் வேண் நிருவாக சபையில் தொழி பெறக் கூடாது.

பாதையிலிருக்கும் “தொழிற்சங்க டைக்கல்லே'. ஒரு வழித் தொழி ல்லாது, ஒரு வழித் தொழிலுக்குப் -சமய-மொழி-அரசியல் அடிப்படை தால், பல தொழிலகங்களில், வர்க்க பூசல்களும், வேதாந்த வேறுபாட்டு தஞல் தொழிற்சங்கங்கள் ** தொழி றிக்கோளிலிருந்து விலகித், தொழி தொழிலாளர்களை அடக்கி ஒடுக்கும் ன்றது.
, இலங்கையில் தொழிற்சங்கங்கள் சில அடிப்படைச் சீர்திருத்தங்கள் அவையாவன:
ரு தொழிற்சங்கம்’ என்ற நியதிக்குச் கப்படல் வேண்டும். (ஒரு தொழில ம்' என்ற அமைப்பும் தொழிற்சங்கப் த்தமாட்டாதா கையால் இத் திட்டம் டியாது.)
rர் நலனுக்காகத், தொழிலாளர்களின ாடும். ஆகவே ஒரு தொழிற்சங்கத்தில் லாளர் அல்லாத அன்னியர் இடம்

Page 36
“மாறி வரும் சமூகத்தில் ெ
திரு. என்.
(பிரதம முகான லங்கை போக்கள் இ @
தொழிற் சங்கங்களின் உதயம்
தொழிலாளர் முதலாளிகளினல் லேயே தொழிற்சங்கங்கள் உதய களை உற்பத்திப் பண்டமாக கணித மையினுலே தொழிலாளர்கள் ஒன் காக தொழிற்சங்கங்களை நிறுவும் நூறு ஆண்டுகாலப் போராட்ட களின் தலையீட்டினலும், முகாை முகாமைக்கோட்பாட்டு அபிவிரு களின் அமைப்பிலும், தொழிலா கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
முகாமையில் பங்குபற்றல்
இன்று பல்வேறு நாடுகளில் தெ ராகக் கணிக்கப்பட்டு அவர்களது ஆகியன நிறுவனத்தினதும், நா மூலவளமாகக் கருதப்படுகின்றது தொழிற்சங்கங்களின் பங்கு யாது
உடைமை மாற்றம்
இன்றைய சமுதாயத்தில் பல நா பாடு பெரும்பாலும் ஏற்றுக் ( முக்கிய தொழில் வளங்கள் யா பொதுத்துறை நிறுவனமாக நிர்வி பொறுத்த மட்டிலே நூறுக்கு மே களும் நாட்டில் முக்கிய தொழில் றைகள் ஆகியவற்றில் மிக முக் உதாரணமாக வேலை கொள்வோ இன்று எமது நாட்டில் பெரும் மர்த்தி உள்ளது. முதலாளி, ( அரசாங்க ஊழியர் என்ற நிலை உ டைந்து வரும் எமது சமுதாய யாது?
முகாமைக் கோட்பாடு
முதலாளியினர் தொழிலாளர்கை விரும்பாதவர்களாகவும் விரட்டி மூலம் வேலை வாங்கிய முகாமை

தாழிற் சங்கங்களின் பங்கு”
கனநாதா
ம அதிகாரி, ரத்துச் சபை)
சுரண்டப்பட்டதன் காரணத்தின மாகின. முதலாளிகள் தொழிலாளர் 3து மனிதாபிமானம் இன்றி நடத்திய ாறுபட்டு தமது நலனைக் கவனிப்பதற் படி நிர்ப்பந்திக்கப்படுத்தப்பட்டனர். ங்களின் விளைவாகவும், ஆட்சியாளர் மயாளர்களது மனமாற்றத்தினுலும், த்தியினலும் இன்று தொழிற்சங்கங் ளரது நலனிலும் பல்வேறு மாறுதல்
ாழிலாளர்கள் முகாமையில் பங்காள 1 ஆக்கத்திறனை, அனுபவம், ஆற்றல் ட்டினதும் முன்னேற்றத்தில் முக்கிய து. இப்புதிய அமைப்பு நிலையிலே
p
டுகளில் சனநாயக சோஷலிசக் கோட் கொள்ளப்பட்டு அடிப்படை அல்லா ”வும் அரச உடைமையாக்கப்பட்டுப் பகிக்கப்படுகின்றன. எமது நாட்டைப் ற்பட்ட கூட்டுத்தாபனங்களும், சபை வள உற்பத்தி, சேவை, வர்த்தகத்து கிய பங்கினை வகித்து வருகின்றன. ராக விளங்க வேண்டிய அரசாங்கமே பாலான தொழிலாளர்களை வேலைக்க தொழிலாளி நிலை மாறி அரசாங்க, ருவாகி உள்ளது. இவ்வாறு மாறுதல த்திலே தொழிற்சங்கங்களின் பங்கு
ா இயற்கையாகவே வேலை செய்ய
அடித்து பயமுறுத்தித் தண்டனைகள் நிலைமை மாறியுள்ளது.
35

Page 37
இன்று தூண்டுதல்கள், ஊக்குவ மனப்பாங்கு நிலை, புதிய தொழ பயிற்சித் திட்டங்கள் பல்வகை தொழிலாளர்கள் தாமாகவே முன் ஊக்குவிக்கப்பட்டு, உற்பத்திப் ெ உள்ளது.
இத்தகு புதிய முகாமைத் தத் தப்பட்டு வரும் இன்றைய சமுதா என்ன?
தொழிற் சங்கங்கள்-இன்று
உடைமை மாற்றம், முகாமைக் தல் அடைந்து வரும் எமது ச பங்கு என்ன?
36
l.
முகாமைத்துவத்திலும், தொ மாறுதல்கள் ஏற்பட்ட போதி மட்டில் எமது நாட்டிலே எ தெரியவில்லை. பழைய பான கங்கள் இயங்கி வருவதனல் லற்று ஆட்சியாளர் கைப் ெ முகாமை வளர்ந்துவரும் அே ஒற்றுமையின்றி ஒரு நிறுவ பிரிவு, அரசியல் ரீதியாக ப லற்று இருக்கின்றன. இன்றைய தொழிற் சங்கங்க அமைந்து அரசியல் தலைவ இயங்கி வருகின்றன. சில வேளைகளில் அரசியல் தவருன வழிகளில் அழைத் றனர். தொழிற்சங்கத் தலைவர்கள் பொறுப்பு, தலைமைத் த அநேக தொழிற்சங்கங்கள் தி
இதனுல் (அரசாங்கத்தில் ம சங்க அங்கத்துவத்திலும் டெ கக் கட்சியைச் சேர்ந்த ே அமைந்து செயலற்று இருக் ஒரு அரசியல் கட்சியைச்
ஆட்சியில் மாறுதல் ஏற்ப( வதன் மூலம் தொழிலாளர் கருதுகின்றனர் என்பது விெ
அரசாங்கத் தொழிற்சங்கத் படப் பேண முடியுமென்று

க்கும் திட்டங்கள், ஆக்கபூர்வமான ல் உறவுமுறைக் கொள்கைகள், லன்புரி முறைகள் ஆகியன மூலம்
வந்து ஒத்துழைக்கும் மனநிலையும் பருக்கத்தினை ஏற்படுத்த உதயமாகி
துவ மாற்றல்கள் நடைமுறைப்படுத் பத்திலே தொழிற்சங்கங்களின் பங்கு
கோட்பாட்டு மாற்றங்களினுல் மாறு முதாயத்திலே தொழிற்சங்கங்களின்
ழில் உறவு முறையிலும் பல புதிய லும் தொழிற்சங்கங்களைப் பொறுத்த துவித மாறுதல்களும் ஏற்பட்டதாகத் னியிலே பெரும்பாலான தொழிற்சங் இன்று தொழிற்சங்க இயக்கம் செய பாம்மையாக இருக்கின்றது.
த நேரத்திலே தொழிற் சங்கங்கள் னத்திலேயே பிளவுபட்டு தொழிற்
ல சங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டு செய
ள் பெரும்பாலாக அரசியல் ரீதியாக ர்களது விருப்பு வெறுப்புகட்கேற்ப
தலைவர்களினல் தொழிற்சங்கங்கள் துச் செல்லப்பட்டு ஏமாற்றப்படுகின்
பலர் தகுதியற்றவர்களாக, ஆற்றல், ன்மை இல்லாதவர்களானமையினல் 1றம்பட இயங்காது இருக்கின்றன. ாறுதல்கள் ஏற்படும்போது தொழிற் ரும் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு அரசாங் தாழிற்சங்கமே பலம் வாய்ந்ததாக ன்ெறன.
சேர்ந்த தொழிற்சங்கத்தை விட்டு ம்பொழுது தொழிலாளர்கள் மாறு கள் தமது நலனையே முக்கியமாகக் ளிப்படை.
தில் சேர்ந்து தமது நலனைத் திறம் தொழிலாளர் கருதுவதற்கு முகா

Page 38
I 0.
மையினரதும், ஆட்சியாளர, காரணகர்த்தாவாக அமைகி தமது அங்கத்தவர்கட்கு ஒரு பதிலேயே தமது முழுக் கவ6 இதனுல் ஆட்சியில் மாற்றம் பல புரட்சிகரமான மாற்றங் சிலர் வேலை இழப்பதும், வேறு பலர் மாற்றப்படுவது படுத்தப்படுகின்றது. இதற்கு அரசியல் ரீதியான தொழில் நிறுவனம் திறமை குன்றிப் பெரு நஷ்டத்தில் இ செலவினை உயர்த்தி வாழ்க்ை காரணியாக அமைகின்றது.
தொழிற் சங்கங்களின் பங்கு
l.
இன்றைய நவீன முகாமைத் மையில் பங்கு கொண்டு தொழிற்சங்கங்கள் உதவத் சபைகள் உருவாக்கப்பட்டன தொழிற்சங்கங்கள் தொழிலா வதில் ஈடுபட ஊழியர் மன்ற திறம்பட இயக்குவதில் ஈடு மேலும் வலுவிழந்து, செய தான் பல தொழிற்சங்கவாதி வம் பெற்றனர். இந்நிலை ே கச் செய்தன. * தொழிற்சங்கங்கள் திறம்பட திலே ஏற்பட்டுவரும் மாறு: அதற்கேற்பத் தம்மை தயா! வதாக முகாமைக் கோட்ப கள் அதற்கேற்ப தமது தத் யமையாததாகும். தொழிற் காலத்து தொழிலாளர் நலன் காது சமுதாயத்திற்கு ஏற்ப சங்கங்களின் புதிய குறிக்கே வனத்தின் உற்பத்தி ஆக்க படும் விளைவுகளில் பங்குரிை படல் வேண்டும். இந்நடவ வம் முகாமைத் தத்துவ வ கின்றது.
இவ்வாறு செய்வதன் மூல புதிய நிறுவன சிருஷ்டிப்பி சிதைந்து அழிக்க எடுக்கக் நின்று நிலைக்கும் வலிவுபெற

துன் நடைமுறை நடவடிக்கைகளும் ன்றன. இதனுல் தொழிற்சங்கங்கள் சில சலுகைகளைப் பெற்றுக் கொடுப் னத்தினையும் செலுத்துகின்றன.
ஏற்படும்போது அரச நிறுவனங்களில் பகள் ஏற்படுகின்றன. இவற்றினுள் சிலர் திடீர் உணர்ச்சி பெறுவதும், ம் சர்வசாதாரணமாக நடைமுறைப்
தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளினல் யின்றி ஊழல்கள் பெருகி, உற்பத்தி இயங்கி நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கைச் கைத் தரத்தைக் குறைப்பதற்கு ஒரு
த் தத்துவத்துக்கு அமைய முகா நிறுவனம் திறம்பட இயங்குவதற்கு தவறியதன் விளைவாகவே ஊழியர்கள்
ாளர்கட்கு ஒரு சில சலுகைகள் பெறு ]ங்கள் நிறுவனத்தின் முகாமையினைத் பட்டன. இதனல் தொழிற்சங்கங்கள் லற்று பின் தங்கின. இதையுணர்ந்து கள் ஊழியர் மன்றங்களில் அங்கத்து மலும் தொழிற்சங்கங்களை வலுவிழக்
. இயங்க வேண்டுமாயின் சமுதாயத் தல்களை உன்னிப்பாக அவதானித்து ர் படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். முதலா ாட்டு வளர்ச்சியினல் தொழிற்சங்கங் துவத்தினை மாற்றியமைத்தல் இன்றி ற்சங்கங்களின் குறிக்கோள் சரித்திர ன் கருதும் தத்துவமாக மட்டும் இருக்
மாற்றப் படல் வேண்டும். தொழிற் ாளாக முகாமையில் பங்குபற்றி, நிறு த்தினை உறுதிப்படுத்தி அதனுல் ஏற் மை கோருவதாகத் திருத்தியமைக்கப் டிக்கை மூலம் தொழிற்சங்கத் தத்து 1ளர்ச்சிக்கேற்ப மாற்றியமைக்க முடி
ம் ஊழியர் சபைகள் இன்னுமொரு பின் மூலம் தொழிற்சங்க நிறுவனம்
கூடிய நடவடிக்கைகட்கு எதிர்த்து ) முடியும்.
37

Page 39
நமது நாட்டிலே பெரும்ப வேலை கொள்வோராகிய அ மையால் இவ்வுடைமை மr திலே மேற்கூறிய மாறுதலின் அரச நிறுவன தொழிற்சங் அரசியல் சார்பும், தலையீடுே சமுதாயத்திலே தொழிற்ச பங்கினை வகிக்க வேண்டுமா படல் வேண்டும். அத்துடன் ஒரு நிறுவனத்தி தொழிற்சங்க முறை நீக்கப்( சார்பற்ற தொழிற்சங்கங்கள் அத்துடன் இத் தொழிற்சங்க யான ஆற்றல்மிக்க அறிவுத்தி நியமிக்கப்பட வேண்டும். இ பட எமது நாட்டில் இயங்கி களுக்கு முன்னேடியாக அ.ை மாறுதல் அடைந்துவரும் ச கள் மாற்றி அமைக்கத் தவ, இத்தகு மாறுதலை ஏற்படுத்து தொழிற்சங்கங்கள் முகாமை கத்திறனில் அரசியல் கலப்பி பல அரச நிறுவனங்களில் மோசடிகள். புரட்சிகரமான கள் தவிர்க்கப்பட்டு நாட்டுக்கு திறம்பட இயங்கும்.
எனவே அரச நிறுவனங்களின் திறை
சங்கங்களை மாற்றியமைக்க வேண்டியது
38

ாலான தொழிலாளர்கள் உதாரண ரச நிறுவனங்களில் வேலை புரிகின்ற "றுதலும் தொழிற்சங்கத் தத்துவத் ன வேண்டி அனுமதிக்கின்றது.
கங்களின் இன்றைய அவல நிலைக்கு ம முக்கிய காரணமாகும். மாறிவரும் ங்கங்கள் முக்கிய ஆக்கபூர்வமான ணுல் அரசியல் சார்பு முற்ருக நீக்கப்
லே பல்வேறுபட்ட பல அரசியல் பெற்று தொழில்வாரியாக அரசியல்
உதயமாக வேண்டும். ாங்கள் தலைமைப் பீடத்துக்குத் தகுதி நிறனுடைய, முழு நேரத் தலைவர்கள் வ்வாறு சில தொழிற்சங்கங்கள் திறம் வருவது மற்றைய தொழிற் சங்கங் மந்துள்ளது. முதாயத்திற்கு ஏற்ப தொழிற்சங்கங் றியதால்தான் இன்றைய அரசாங்கம்
வதற்கு விளைகின்றது. யில் பங்குபற்றி நிறுவனத்தின் ஆக் ன்றி பங்கு கொள்வதன் மூலம் இன்று நடைபெறும் ஊழல்கள், களவு, உயர்ச்சிகள் வீழ்ச்சிகள், மாறுதல் த உகந்த முறையில் இந்நிறுவனங்கள்
மயான செயலாக்கத்துக்குத் தொழிற்
அவசியமாகின்றது.

Page 40
“தொழிற் சங்கங்களி
$(୭. f. Q); (உதவிக் காரியத் முதலாளிமார் சம்பே
தொழிற்சங்கங்கள் சார்பாக உள்ள என்று பலராலும் பேசப்பட்டு வ தொழிற்சங்கங்களின் நிர்வாகம் பற் எமது நாடு அபிவிருத்தி அடைந்து 6 போக்கில் மாறுதல்கள் காணப்படுவ மேலும் பொருளாதாரத்திலும், தெ தங்கியுள்ளது. தொழிற்சங்கங்கள் தெ நிறுவனங்களாக இருப்பதனல் அ6ை மக்களை நோக்கி செய்வார்களேயானல் கும் சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கும் அ
தொழில் கொடுப்போரின் பிரதிநி கொண்ட அடிப்படை பிரச்சனை யாெ வோருக்கிடையே சுமுகமான பேச்சுவா தன்மை இன்மையால், அதன் பலனுக யங்கள் யாவற்றிலும் இருசாராருக்( தொழிலாளர், தொழில் கொள்பவர் ரண மனப்பாங்கை மாற்றிக் கொ தொழில்கொள்வோர் தொழிலாளரை மதித்து வந்தனரென்பது உண்மைே வோர் தொழிலாளர் உழைப்பதற்கா கடமைகளைத் தவிர எதுவித உரிடை தொழிலாளர் தமது எஜமானர்கட்கு வேண்டும் என்றும் விரும்பினர். இ காலத்திலேயே தொழிலாளர்களை மர அடித்து கஷ்டப்படுத்திய கதைகள் ருேம். ஆனல் இன்று நாம் மாறிவ மேற்கூறிய வகை தொழில்கொள்வே பட்டு விட்டனர். மறைந்த திரு. ஏ. தலைவர்கள் நாட்டின்-தொழிலாள வா தாம் மறக்க முடியாது. வேலை நிறு பலம் வாய்ந்த நடவடிக்கைகளில் ஈ ஒர் பலம் வாய்ந்த வர்க்கம் என்ட காட்டி, தொழிலாள வர்க்கம் இனி அடிமைகளாக-வாழ முடியாதென் பல எடுத்துக் காட்டியுள்ளனர்.
தொழிலாளர்களது மனதிலே காண போன்ற உணர்வுகளை போக்குவதில் ே பங்கினை வகித்து வருதல் வேண்டும்.

ன் எதிர்காலப் பங்கு”
ஜயராஜரிங்கம்
தரிசி, இலங்கை
)ளனம், கொழும்பு)
சட்டங்கள் திருத்தப்பட வேண்டும் ரும் இக்கட்டத்தில் இங்கு நாம் றி ஆராய்வதற்காக கூடியுள்ளோம். பரும் நாடாக இருப்பதனுல் மக்களின் து இயல்பே. சமுதாய அபிவிருத்தி ாழிலாளர்களிலே யுமே பெரும்பாலும் ாழிலாளர்களின் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ப தமது உண்மையான சேவையினை தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் வளர்ச்சிக் திக பங்கினை அளிக்க முடியும்.
தி என்ற சார்பில், நான் கண்டு தனில், தொழிலாளி, தொழில் கொள் ‘ர்த்தை, அல்லது விளங்கிக் கொள்ளும் இரு சாராரது செயல்கள், அபிப்பிரா கும் ஐமிச்சங்களே ஏற்பட்டுள்ளன. தமது-எதிரி என்று எண்ணும் சாதா ள்ள வேண்டும். பழைய காலத்தில் ச் சுரண்டி அவர்களை அடிமைகளாக ய. அக்காலத்தில் தொழில் கொள் கவே பிறந்தவர் என்றும், அவர்கட்கு Dகளும் இல்லை என்று நினைத்ததுடன் எதுவித கேள்வியுமின்றி அடிபணிய வை எல்லாம் பழைய காலனித்துவ த்தில் கட்டி, சிறிய குற்றங்கட்காக, எல்லாம் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின் ரும் ஒர் சமூகத்தில் வாழ்கின்ருேம். ார் இன்று சமூகத்திலிருந்து தள்ளப் ஈ. குணசிங்க போன்ற தொழிலாளர் *க்க உயர்ச்சிக்காக பாடுபட்டுள்ளதை புத்தங்களை செய்வதன் மூலம் வேறு டுபடுவதன் மூலம் தொழில் வர்க்கம் 1தை இவ்வித தலைவர்கள் எடுத்துக் மேலும் தமது உரிமைகளை பெருது தை காலனித்துவ ஆட்சியாளர்கட்கு
*ப்படும், நம்பிக்கையின்மை, ஐமிச்சம் தாழிற்சங்க இயக்கங்கள் அதி முக்கிய அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளில்
39

Page 41
தொழிலாளரும் தொழில் கொள்வோ மானவர்கள் என்று கருதப்பட்டு வரு ஒன்றுடன் ஒன்று இணைவாகவே காண பிற்கு மற்றையது இன்றியமையாதது லாளர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டி கொள்வோருக்குமிடையில் பரஸ்பர 6 யெனில் இருவருக்குமே வளமான 6 கொள்ள வேண்டும். ஓர் தொழில் ே துடன் அவரது தொழிற்சாலையையோ வதனல் அவர்கள் தொழில்கொள்பவ பார்ப்பதற்கு மாருக அவர்கள் அங் வர்க்கத்தினருக்கே தீமை விளைவிக்கி வருமானம் அதிகரிப்பின், தொழிலாள ‘போனஸ்’-நல உரிமைகள் போன்றவ கொள்ளலாம். தொழிலாளி அடிமை எ கப்பட்ட காலம் போய் இன்று தொழ தொழிற் சங்கங்களையும், தொழிலாள டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். எனவே யாதெனில் தொழிலாளர்கள் பின்தங் தொழில்கொள்வோருக்கு எடுத்துரைக்
மாறிவரும் ஓர் சமுதாயத்தில் இ கொள்வோர் பற்றிய கவனம் கருத்தி னும் கடந்த 10 வருடங்களாக இவ் சில அரச கூட்டுத்தாபனங்களில் தொ பெற்றதை தவிர எதுவும் ஸ்திரமா6 தொழிலாளி ஒர் நிறுவனத்தின் முகா படை பயிற்சிகளைப் பெற வேண்டியவ கள் இவ்வாறு அடிப்படைப் பயிற்சி ளாக இன்று இருக்கின்ருர்கள். முகான தகைமையினை உடையவர்களாகவே இ கள் அவர்கள் படித்தவர்களாகவோ அ லும் அவர்களுக்கு தமது சொந்த தெ பட்டு, போதுமான பயிற்சியும் அ தொழிற்சங்க இயக்கத்தில், கூடுதல! பவரே இவ்வாரு ன பயிற்சிகட்கு ک இவ்வாறு தெரிவு செய்யப்படுவர் பி கூடியவராகவும், முகாமையில் கொள் வும் இருத்தல் வேண்டும். தொழில தனியாக மட்டுமன்றி, தொழிற் தி பிரிவினரது ஒத்துழைப்பினையும் பெற களில் அதாவது, சமூக நலன், குடும் கள், பாதுகாப்பு போன்றவையாக தமது முகாமையினையும் இவ்வாரு ன தல் வேண்டும். தொழிலாளர் கல்வி அதிகரிக்கும். இதனை முகாமையும் நி
40

ம் முன்னேற்றத்திற்கு மிக அவசிய ன்றது. தொழிற்சக்தியும், முதலும் ப்படுகிறது. எனவே ஒன்றின் செழிப் நன்பது புலனகின்றது. இதில் தொழி து யாதெனில், தமக்கும், தொழில் 'ளங்கிக் கொள்ளும் தன்மை இல்லை ாழ்வு இல்லை என்பதை தெரிந்து காள்வோரை தண்டிக்கும் நோக்கத் , இயந்திரங்களையோ சேதப்படுத்து ரை தண்டிக்க முடியும் என்று எதிர் த தொழில் பார்க்கும் தொழிலாள ன்றனர். தொழில் கொள்பவருக்கு ர் அவருடன் தமது கம்பள உயர்வு, )றை பேச்சுவார்த்தை மூலம் ஏற்றுக் ன்று தொழில் கொள்வோரால் நினைக் மில் கொள்வோர், சட்டத்தின் மூலம் ரையும் மதிக்க வேண்டும் என்று கட் தொழிற்சங்கங்களின் பொறுப்பு கியவர்கள் அல்ல என்பதனை தமது க வைப்பதே.
}ன்று, தொழில் முகாமையில் பங்கு ற் கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. ஆயி விடயம் பற்றி பேசிவந்த போதிலும் ழிலாளர் இயக்குநர் சபையில் இடம் ன முடிவாக எடுக்கப்படவில்லை. ஓர் மையில் பங்குபற்று முன் சில அடிப் 1ணுகின்றன். சாதாரண தொழிலாளி களைப்பெறக் கூடிய வாய்ப்பற்றவர்க மயில் உள்ளவர்கள் கல்வியில் ஒரளவு இருக்கின்றனர். எனவே தொழிலாளர் ன்றி படியாதவர்களாகவோ இருந்தா ாழிற்சங்க மூலம் பொறுப்பு அளிக்கப் ளிக்கப்படுதல் அத்தியாவசியமாகும். க பேசுபவர் அல்லது உரக்க பேசு ழைக்கப்பட வேண்டும் என்பதல்ல. ரச்சனைகளை நடைமுறையில் அணுகக் கைகட்கு மறுப்பு தெரிவிக்காதவராக ‘ளர் கல்வியில், தொழிற் சங்கங்கள் ணைக்களத்தின் தொழிலாளர் கல்வி று வருகின்றது. அவைகள் பல்துறை ப நலன், குடித்தொகை நடவடிக்கை 1ம் இருக்கலாம். தொழிற்சங்கங்கள் யிற்சிகளை ஒழுங்குசெய்யும்படி தூண்டு பெருக, அவர்கள் பொறுப்புணர்ச்சி *சயமாக மதிக்கும்.

Page 42
தொழிற்சங்க குறிக்கோள்களில், தொழிலாளர் கல்வி ஒர் முக்கிய சங்கங்கள் வேலைநிறுத்தம் ஒழுங்கு என்பவற்றை மட்டும் குறிக்கோள்கள் நன்மை பயக்கக் கூடிய பல்வேறு ந சிறந்த பிரஜைகளை உருவாக்குவது ெ உள்ளது. தொழிலாளர்கள் பங்கு, அ அதாவது அவர்கள் வகிக்கும் சமூகத் அவர்கட்கு உணர்த்தின், தொழிற் பின்
தொழிலாள வர்க்கத்தினரின் பல! கள். இந்நாட்டில், தொழிற்சங்க இய பலவாக பெருகி காணப்படுவதனல் இன்று தொழில் திணைக் களத்தில் சுப பட்டுள்ளன. இன்றைய தொழிற்சங்க உருவாக்க 7 பேர் போதுமானதாக கள், இப்படி உருவாகக் காரணம், த ஆசைப்படுபவர்களால் உருவாக்கப்ட பவர்கள் தொழிலாளர்களிலோ அன்ற அக்கறை அற்றவர்களாகவே இருப்ட தொழிற்சாலையில் பலவாக காணப்ப யில் இதனை ஆராயின் இது தொழில் ே ஒர் நிறுவனத்தில் பல தொழிற்சங்க போர் விரும்புவதில்லை. இதனல் ஒர் மு கஷ்டமாகவே இருக்கும். தொழிற்ச வோர் சங்கத்தினது பலத்தினை குறை வனத்தின் ஓர் பகுதி தொழிலாளரிட வேலை நிறுத்தம் செய்ய வேண்டும் தொழிலாளர் வேலை நிறுத்தத்தை எ விரும்புவர். எனவே அவர்களது வே தொழில் கொடுப்போரும் இதனை வி அவர் உற்பத்தியை ஏனைய தொ முடிவதே.
தொழிற்சங்கங்கள் பலவாக பெரு காரணமாகக் கூறப்படுகின்றது. எனது சங்கங்களில் பங்கு கொள்வது தவறே மாக தமது அங்கத்தவர்களது நலன் வேண்டும். அரசாங்கங்கள் வந்து போ கள் என்றும் தொடர்ந்து இருத்தல் ே சங்கங்கள் அரசாங்கம் பலம் இழக் அங்கத்தவர்கட்கு எதுவும் செய்ய மு இதற்கு சிறந்த உதாரணமாக 1972 ல் கூறலாம். ஓர் தொழிற்சங்கம் பல! தொழில் ஸ்தலத்தில் ஒர் தொழிற் சங் சங்கம் பலமாக இருப்பின் தொழில் ( எத்த நடவடிக்கையிலும் ஒருபோது,

இன்றைய மாறிவரும் சமூகத்தில் இடத்தை வகிக்கின்றது. தொழிற் செய்தல், சம்பள உயர்வு கோருதல் ாாகக் கொள்ளாது தொழிலாளர்கட்கு டவசிககைகளில் ஈடுபடல் வேண்டும். தாழிற் சங்க தலைவர்களின் கடமையாக பிவிருத்தியடைந்துவரும் சமூகத்திற்கு திற்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதனை ணக்குகளை சுமுகமாக குறைக்க முடியும்.
ம் வாய்ந்த ஆயுதமே தொழிற்சங்கங் பக்கங்களின் பலம், தொழிற்சங்கங்கள்
குறைவாகவே காணப்படுகின்றது. மார் 1500 சங்கங்கள் பதிவு செய்யப் சட்டத்தின்படி ஓர் தொழிற்சங்கத்தை உள்ளது. பலவாரு ன தொழிற்சங்கங் லைமைப் பதவி, செயலாளர் பதவிக்கு ாடுவதாலேயே இவ்வாறு உருவாக்கு றி தமது தொழிற்சங்க இயக்கத்திலோ ார். இவ்வாறு தொழிற்சங்கங்கள் ஒர் டின் தொழில் கொடுப்போர் பார்வை கொடுப்போருக்கு நன்மையே. ஆயினும் 1ங்கள் இருப்பதனை தொழில் கொடுப் டிவான, ஒப்பந்தத்திற்கு வருவதில் மிக ங்கங்கள் பலவாக காணப்படல் ஒவ் 0க்கும். சிறந்த உதாரணம், ஒரு நிறு ம் ஓர் பிணக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் என்று தீர்மானிப்பின், மற்ற பகுதி திர்த்து வேலையில் தொடர்ந்து ஈடுபட லை நிறுத்தம் தோல்வி யடைவதோடு, ட்டுக் கொடுக்க மாட்டார். காரணம்ழிலாளரைக் கொண்டு செயற்படுத்த
ருகி காணப்படுவதற்கு அரசியல் ஒர் து அபிப்பிராயப்படி அரசியல் தொழில் 0. தொழிற்சங்க இயக்கங்கள் முக்கிய ரிலேயே அதிக அக்கறை செலுத்தல் 'கலாம், ஆனல் தொழிற்சங்க இயக்கங் வண்டும். அரசியல் சார்பான தொழிற் கும்போது, செயலற்றனவாக, தமது முடியாத நிலையில் தள்ளப்படுகின்றன. நடந்த C.B.E.U. வேலை நிறுத்தத்தை ம் வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டின், வ்கமே இருத்தல் வேண்டும். தொழிற் கொடுப்பவர் அச்சங்கத்தை எதிர்க்கும் ம் ஈடுபட மாட்டார். கைத்தொழில்
41

Page 43
அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளில் ஓர் இருப்பதை நாம் அறிய முடிகிறது. நடைமுறையில் உள்ளது. இந்நாடுக யும் ஒருவர்க்கு ஒருவர் பரஸ்பர படுகின்றன. 2ܣ
ஊழல் தனிப்பட்ட தொழிற்சங்கத் கத்திற்கே அவமானத்தை தரவல்லது தலைவர்கள் ஊழல், லஞ்சம் இவற்றி நாம் கேள்விப்படுகின்ருேம். சில ே தலைவர்களை வாங்கிவிட முயற்சிப்ப உபயோகித்தல் வேரு ன ஒன்ருக இ வேண்டும்.
ஒர் குறிப்பிடத்தக் களவு அங்கத்த ஒருவர் தொழிற்சங்க சட்டப்படி, பரீ வர்களிடமிருந்து சேர்க்கப்பட்ட பண களில் வைக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண காணப்படும் ஊழல் எமது நாட்டில் ( திறமையான நிர்வாகம் கொண்டு ( டைந்த நாடுகளிலும் இவை பெருமள
நாம் 20ம் நூற்ருண்டில் வாழ்ந்து கைத்தொழில் நிலையத்தில் ஏற்படுமா தீர்த்து வைத்தல் விரும்பத்தக்கது. அ தத்திற்கு எல்லோராலும் ஏற்கப்பட்ட ணக்கைத் தீர்க்க அம்முறையினைப் பின் ஒருவர் தொழிற்திணைக்களத்தின் உ மகிழ்ச்சியோடு இவ்விடயத்தினை ஒர் தம்மா லான உதவியை வழங்குவர். கொடுக்காது இருப்பாராயின் அவ்வா ஆகுவதுடன், தீர்வுகாணவும் கஷ்ட வேலை இன்றி போகவும் வழி செய் அதிகமாகக் காணப்படும் வேளைய தொடர்ந்தும் இருக்கக் கூடிய முறை பிணக்குகள், தருணம் கிடைக்கும்பே தீர்க்கப்படுதல் வேண்டும். கூட்டு ஆ எதிர்க்க உதவி செய்யும். தொழில் இயந்திரங்களை உடைத்தல் மூலம் :ெ ஏற்படுத்திக்கொள்கின்றனர். இவற்ரு
அவர்களே பாதிப்படைகின்றனர்.
தொழிற்சங்கங்கள் ஓர் அபிவிருத் யாக அளிக்கக் கூடிய பங்கு தொ இருக்கலாம். கூட்டுப்பேர முறை மூ தீர்த்து வைக்கப்பட முடியும் என்பது தொழிலாளர்க்கும் தொழில் கொடு
42

தொழிலுக்கு ஓர் தொழிற்சங்கம் egy 35 g/L–6ör Closed Shop (Up60) pu|Lb ரில் தொழில் சங்கங்களும் முகாமை மதிப்புக் கொண்டவர்களாக காணப்
நிற்கு மட்டுமன்றி தொழிற்சங்க இயக் 1. ஒவ்வொரு மாதமும் தொழிற்சங்க ல் ஈடுபட்டு கைது செய்யப்படுவதை தாழில் கொடுப்போர் தொழிற்சங்க தும் உண்டு. சங்க நிதியை தவருக இருப்பினும் அதுவும் தவிர்க்கப்படல்
வரைக் கொண்ட தொழிற் சங்கத்தினை ட்சித்துப் பார்ப்பின், அங்கு அங்கத்த ம் பல வாரு ன முறையீடற்ற கணக்கு “லாம். தொழிற்சங்க தலைவர்களிடம் பெரும் பிரச்சனையாக இல்லாவிடினும். மேலைத்தேச கைத்தொழில் விருத்திய "வில் இடம் பெறவே செய்கின்றன.
கொண்டிருக்கின்ருேம். ஒர் பிணக்கு யின் அதனை சமாதான முறையிலேயே அத்தொழிற்சாலையில் சமாதான ஒப்பந் - முறை ஒன்று இருக்குமாயின் அப்பி ன்பற்றுதல் வேண்டும். இவ்விடயத்தில் உதவியை நாடுவாராயின், அவர்கள் சமாதான நிலைக்குக் கொண்டுவர இரு தரப்பினரும் பலமாக விட்டுக் று இருக்கும் பிணக்கு மிக சிக்கலாக மாக இருப்பதுடன், தொழிலாளர்க்கு பும். இன்று வேலையில்லாப் பிரச்சனை ல் தொழிலாளர் தமது வேலையில் பினை அறிந்து கொள்ளுதல் அவசியம். Tது மிக கெதியாகவும் இலகுவாகவும் லோசனைக் குழுக்கள் பலாத்காரத்தை கொடுப்பவரது நிலையத்தை தாக்கி, தாழிலாளர் தமக்குத் தாமே தீமையை ல் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ
தியடைந்து வரும் நாட்டில் முழுமை மிற் பிணக்குகளை தீர்த்து வைத்தலாக லமே தொழிற்பிணக்குகள் சுமுகமாக
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. கூட்டுப்பேரம் போருக்கும் இடையில் உள்ள பலத்

Page 44
தினை அதிகரிப்பதோடு மட்டுமன்றி, றது. தொழில் நிலையத்தில் பலமான கொடுப்பவர் பேரம் பேச முன் வி தொழில் நிலைய மொத்த ஊழியரில் ருத்தல் வேண்டும். இரண்டு சங்கங் ரைக் கொண்டிருப்பின் தொழில் ெ கூட்டாக பேரம் பேசுதல் வேண்டும் சங்கங்கட்கிடையிலும் கருத்து வேறு தொழிலாளர் பாதிக்கப்படுவதுடன், தைப்படுவதனல், தொழில் கொடுட் கொடுக்கும். பலம்வாய்ந்த கூட்டுப்.ே உடன்படிக்கைகள் கைத்தொழில் சம பங்கினை எடுத்து வருகின்றன. EFC 3 வருடத்திற்கு எழுதப்பட்டது இன்று பட்ட தொழில் கொடுப்பவர்களும் சங்கங்களோடு ஏற்படுத்தியுள்ளனர். காரணம், இம்முறையில் அதிக பேச் பெறுவதே.
தொழில் கொடுப்போர் பார்வையி பவர் பொறுப்பற்ற தொழிற்சங்கங்க யாவரும் பொறுப்பு வாய்ந்த தொ இவ்வாரு ன பொறுப்பற்ற தொழிற்ச முழுமையான சமூக, பொருளாதார சங்கங்களை ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும். சமூகத்தை சமமான வாய்ப்புகள் செ ருக்கின்றது. இதற்காக அவர்கள் ே தங்கி உள்ளனர். இதனை மதித்து நட இன்று தொழிற்சங்க சட்ட திருத் வருவதனுல் அதனையும் சிறிது இங்கு ( கத்தின் சிபார்சுகளில் ஒன்றன பல் நீக்கிவிட உள்ளது. அரசாங்கம் தெ படுத்த சட்டம் ஒன்றை அறிமுக தொழிற்சங்கங்கள் அரசியல் தொடr முன் சிபார்சுகட்கு பல கண்டனங்க நிறுவனம் மரபுபடி கூடும் சுதந்திரத் இவர்கள் காட்டும் காரணமாகும். இதனுல் தொழிற்சங்க இயக்கம் பல பும் வலிதாக்கும். அரசியல் தூண்( வேலை நிறுத்தங்கள் நாட்டின்-பொருள் தெளிவாக காட்டப்பட்டுள்ளது. தொ பல் நீக்கப்படுதல் வரவேற்கத்தக்கே குமா என்பது கேள்விக்குரியதே. இ நிகழ்ச்சிகளே பதில் கூறும்.
அடுத்ததாக அரசாங்கத்தின் சிபா தொடர்பாக பலமான கண்காணிப்பு
கும் எவரும் இதனை வரவேற்பர் என்

சங்கத்தின் நிலையையும் வலிதாக்குகின் தொழிற் சங்கத்துடனேயே தொழில் பருவர். இதற்கு ஓர் தொழிற்சங்கம் 40% தினை அங்கத்தவராக கொண்டி கள் ஒவ்வொன்றும் 40% அங்கத்தவ காடுப்பவர் இரண்டு சங்கங்களுடனும் இவ்வாரு நிலைமைகளில், இரண்டு பாடுகள் இருக்கலாம். இதன் பலனுக இவர்களே தமக்குள் பேச்சுவார்த் பவருக்கு இந்நிகழ்ச்சி மகிழ்ச்சியை பர முறை மூலம் எடுக்கப்படும் கூட்டு ாதானத்தை ஏற்படுத்துவதில் பெரும் /CMU உடன்படிக்கை 1967 லிருந்து ம் செயலில் உள்ளது. இவ்வாறு தனிப் கூட்டு உடன்படிக்கைகளில் தொழிற் கூட்டுப்பேர முறை வெற்றி பெற சுவார்த்தை, கலந்துரையாடல் இடம்
ல் நோக்கின், ஓர் தொழில் கொடுப் ளை நீக்கிவிடவே விரும்புவார். நீங்கள் ழிற்சங்க தலைவர்களாக இருப்பதனல் ங்க நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பதுடன், முன்னேற்றத்தை நோக்கி தொழிற் இன்றைய அரசாங்கம் சுதந்திரமானாடுத்து உருவாக்க முயன்று கொண்டி தொழிலாள வர்க்கத்திலேயே அதிகம் -ப்பது உங்கள் கடமையே. தம் பற்றி கருத்துக்கள் இடம்பெற்று குறிப்பிடல் விரும்பத்தக்கதே. அரசாங் கிப் பெருகிவரும் தொழிற்சங்கங்களை ாழில் நிலையத்தில் சங்கங்களை கட்டுப் ப்படுத்த ஆலோசித்து வருகின்றது. ர் புடையதாக இருப்பதனல், இவ்வா ள் எழுகின்றன. சர்வதேச தொழில் தை கட்டுப்படுத்துதல் தவறு என்பதே அரசாங்கம் இதனை செயற்படுத்தின் மடைவதுடன், கூட்டுப்பேர சக்தியை டுகை காரணமாக இடம்பெற்ற சில ாாதாரத்தை பலமாக பாதித்திருப்பது ாழிற்சங்க நடவடிக்கையிலிருந்து அரசி த. இது எதிர்காலத்தில் சாத்தியமா தற்கு எதிர்காலத்தில் இடம் பெறும்
"ர்சு, தொழிற்சங்க நிதி விடயங்கள் வைத்திருத்தலாகும். ஊழலை வெறுக் பது திண்ணம்.
43

Page 45
அடுத்து தொழிற்சங்க வட்டாரங் வரும் சிபார்சு, வேலைநிறுத்த வாக்கு இதனை எந்த ஒர் தொழிற் கொடுப்ப றேன். இச்சிபார்சு நடைமுறைப்படு தொழில் நிலையத்தில் சில சமயங்களில் கும் தொழிற்சங்கங்களோடு பேச்சுவ அங்கம் வகிக்கும் தொழிற்சங்கங்கள் சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு. தொழிற் மைக்கு இதுவும் ஓர் உதாரணமாகு கொள்ளுமாயின் இவ்வாரு ன திருத்த
அரசாங்கம் சுதந்திர வர்த்தக வலை கட்காக ஏற்படுத்த எண்ணியுள்ளது தொழிற்சங்கங்கள் இதனை எதிர்க்க மு ஏற்படும் வலையத்தில் ஒர் அரசியல் சா உருவாக்கிக் கொள்வது அங்கு தொ நன்மை பயப்பதாகவே அமையும்.
“மாறி வரும் சமுதாய தொழிற் ச
திரு. ஆர். (தொழிலாளர் இலங்கை தொழி
முதலாளிகளோடு வம்பிழுக்கவே ( ருப்பதாகவும், தொழிற்சங்கத் தலை களை விழுங்கி ஏப்பம் விட எப்போ மக்களிடையே, அதிலும் குறிப்பாக கருத்து நிலவி வந்தது. இந்த விஷமக் என்னவெனில், தொழில்சங்கங்கள் கைகளை வற்புறுத்தி வருகின்றனவெ வதனல் தொழிலே நசுங்கிவிடுமென் நா லா வட்டத்தில் தொழில் சங்கங்க யிலும் நடந்துகொண்ட முறையில் அ மல்லாமல், தொழிலாளர்களின் வாழ் சங்கங்கள் முற்படுவதன் மூலம் தொ பொருளாதார வளத்திற்கே பாடுபடு
தொழிற் சங்கவாதிகளும் முதலா6 கொள்ளும் சூழ்நிலையும் நிலவி வந்தது காரர்களென்றும், அவர்கள் எப்பெ கொண்டவர்களென்றும், ஆதலால்
44

5ளிலிருந்து பலமாக எதிர்க்கப்பட்டு ளை திருத்துதல் தொடர்பானதாகும். பரும் வரவேற்பார் என்றே நினைக்கி த்தப்படும் என்பது ஐமிச்சமே. ஓர் பெரும்பான்மையினர் அங்கம் வகிக் ார்த்தையின்றி, சிறு தொகையினர் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இகவாதிகளின் பொறுப்பற்ற தன் ம். சங்கங்கள் பொறுப்பாக நடந்து பகட்கு இடமேயில்லை.
யம் ஒன்றை பொருளாதார நிலைமை
அரசியல் தூண்டு கை கொண்ட யன்று வருகின்றன. எனவே இவ்வாறு ‘ர் பற்ற தொழிற்சங்கத்தினை அவர்கள் மில் பார்க்க வரும் தொழிலாளர்க்கு
பத்தில் தொழிலாளரும் ங்கங்களும்’
ஜேசுதாசன்
கல்வி இயக்குநர், லாளர் காங்கிரஸ்)
தொழிற் சங்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டி வர்களெல்லாம் இந்த முதலாளிமார் தும் ஏங்கி நிற்பது போலவும் பொது முதலாளிமார்களிடையே ஒரு தவருன கருத்தைப் பரப்பியவர்கள் பிரச்சாரம் எப்போதும் பொருத்தமற்ற கோரிக் ண்றும், அக்கோரிக்கைகளுக்கு இணங்கு றும் சொல்லித் திரிந்தனர். ஆயினும் ள் முதலாளிகளிடமும் தொழில் துறை 3தத் தவரு ன கருத்துக்களை மாற்றியது }க்கைத் தரத்தை உயர்த்த தொழிற் ழில் உற்பத்தியைப் பெருக்கி நாட்டின் கின்றன என்பதை நிரூபித்துள்ளன.
சிகளைப் பற்றிச் சில அபிப்பிராயங்கள் 1. அதாவது முதலாளிகள் கொடுமைக் "ழுதுமே ஆதாய நோக்கமே மனதில் அவர்கள் தொழிலாளியைக் கசக்கிப்

Page 46
பிழிந்து இடுப்பொடிய வேலை வாங்கி தொழிலாளிக்கு நியாயம் வழங்க முத படக் கருதி வந்தனர்.
ஆனல் இன்று அந்தப் பழைய மே தொழிற்சங்கங்களையும், அல்லது முத நோக்குவது சரியல்லவென்ற சிந்தனை தொழில் சங்கங்கள் தங்கள் அங்கத் குள்ள ஒரேவழி முதலாளிமாருக்கு என நம்புகின்றன. அதே மாதிரி புரட்சிகரமாகக் காலம் மாறிவருவ6 பழைய மனுேபாவத்திலேயே வாழ்ந் தொழிலாளர்களை அடிமைகளாகவே களுக்குண்டான சலுகைகளுக்கு மேற்ப களுக்கு வழங்க அவர்களால் எண்ணிட்
தங்கள் அங்கத்துவ நலன் கருதி உ கும் சலுகைகளுக்கும் பங்கம் ஏற்பட சங்கங்களின் கடமையென்ருலும், அத தான் போட்டாக வேண்டுமென்பதில் கள் அவ்வளவாக இல்லை. ஏனெனில் மூலம் மகாநாட்டு மேசைகளிலே வாய்ப்பும் இன்று அதிகமாகி உள்ளது ரும் பங்குபற்ற வேண்டுமென்ற புதுச் தொழிற்சங்கங்களின் பொறுப்பு உயர் நிதித்துவ ஸ்தாபனம் என்ற முறையி தொழில் பற்றிய எல்லா விபரங்களையு அளவில் தெரிந்துகொள்ள வாய்ப்பும் பெருக்கும் பணியில் முன்னின்று உள களுக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறது.
இதுவரை தொழில் சங்கங்கள் ஆ களுக்குப் பதிலாக-அதாவது குறைகளை மட்டுமே தங்கள் கடமையென்றிருந் பொறுப்பும் தொழிற் சங்கங்களுக்கு 6 எல்லா நிர்வாகிகளும் தொழிலாளர் கட்டிவிடக் கூடாது. அவர்களுக்குள்( பெற்ருல் தான் தொழிலும் ஆதாயம் மேலாடி வருகின்றனர். அவர்கள் தெ பத்தோடு நோக்கி தொழில் ஆதாய முன் வருகின்றனர்.
இந்தச் சூழ்நிலையிலே தொழிற்சங்க மகத்தானது. எங்கள் ஸ்தாபனத்தைப் எவ்வாறு நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் பதை அது தெளிவாக்கி இருக்கிறது இதர பின் தங்கிய நாடுகளின் தொழி பின்பற்றும் என்பதே எங்கள் நம்பி

ச் சுரண்டிப் பிழைப்பவர்களென்றும் லாளிக்கு மனம் வரா தென்றும் பல
னுபாவம் மறைந்து வருகிறது. எல்லா லாளிகளையும் ஒரே கண்ணுேட்டத்தில் இப்பொழுதுமேலாடி வருகிறது. சில துவத்தைக் கர்ப்பாற்றிக் கொள்வதற் விரோதமாகப் பேசித் திரிவது தான் இன்றைக்கும் சில முதலாளிமார்கள் தை மனதில் கொள்ளாமல் இன்னும் து வருகின்றனர். அவர்கள் மனதிலே எண்ண முடிகிறது. ஆதலால் அடிமை ட்ட வாழ்க்கை நிலையை தொழிலாளர் பார்க்கக்கூட முடியாமலிருக்கின்றது.
ழைத்தலும் அவர்களின் உரிமைகளுக் ாதவாறு கண்காணித்தலுமே தொழிற் ற்காக முதலாளிமார்களோடு சண்டை லை. முன்போல் இன்று வேலைநிறுத்தங்
பிரச்சனைகளைப் பேச்சுவார்த்தைகள் தீர்த்துக் கொள்ளும் மனப்போக்கும் தொழில் நிர்வாகத்தில் தொழிலாள சிந்தனை மேலா டி வரும் இவ்வேளையில் “ந்து விட்டது. தொழிலாளரின் பிரதி ல் தொழிற்சங்கங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 1ம் நிர்வாகஸ்தர்களை விட அதிகமான , அதன் மூலம் தொழில் வளத்தைப் ழைக்கும் வாய்ப்பும் தொழிற் சங்கங்
பூற்றி வந்த எதிர்மறைப் பொறுப்பு எடுத்துக்காட்டிப் பரிகாரம் தேடுவது த நிலை மாறி - தொழிலை வளர்க்கும் பந்து சேருகிறது.
நலனுக்கு விரோதிகள் என்று முடிவு ளேயும் தொழிலாளர் வாழ்வு வளம் கொடுக்கும் என்று எண்ணுபவர்கள் ாழிலாளர்களின் கஷ்டங்களை அனுதா த்திலும் ஒரளவு பங்கு கொடுக்கவும்
1ங்களின் வருங்காலப் பொறுப்பு மிக பொறுத்தவரை தொழில் சங்கங்கள்
தங்கள் கடமையை ஆற்றுவது என் 1. இந்நாட்டில் தொழிற்சங்கங்களும் ற் சங்கங்களும் இந்த உதாரணத்தைப் க்கை, தொழிற்சங்கங்கள் நாட்டின்
45

Page 47
பொருளாதார சமூக வாழ்வில் முக்கி குத் திட்டமிட்டு அவைகளை நிறைே பங்காளர்களாக ஆக்கும் பணியில் மு
அவ்வாருயின் தொழில் பாதுகாப்பு சலுகை முதலான எல்லா அம்சங்களி ரும் பங்கு கொள்ளச் செய்தால் தெ தொழில் வளம் பெருக வாய்ப்பேற்ப
கூட்டுப் பேர முறையினல் உற்ப தோடு, தொழிலாளரினதும், அவர் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு பலப்படு
தொழில் வாய்ப்புகளை பல்வேறு கொடுத்து வேலையில்லாப் பிரச்சனைை வாய்ப்பளிக்கக் கூடிய சூழ்நிலையும் உரு பூர் போன்ற நாடுகளிலே தொழில் சா னைகளை தீர்ப்பதற்காக பல்வேறு சுய வருகின்றன. இவை போற்றத் தக்க
எதிர்காலத்தில் இங்கு கூடியிருப்டே தொழிற் சங்கங்களும் தொழிலாளரின் காப்புறுதி போன்ற பல்வேறு பாதுக வலியுறுத்த வேண்டும். இன்றைய தெ னைகளில் மாத்திரம் கருத்தைச் செ அவர்களை அண்டி வாழ்வோரினதும் வருகின்றன. நாட்டின் ஏனைய மக்க சலுகைகளும் பெற்று மிகையான தர வாழவேண்டுமென்ற காரணத்தால் ட நலக்கல்வி இலாக்காக்களை ஏற்படுத்தி
இதன் மூலம் அங்கத்தவர்களை அ மூலமாக அவர்கள் புத்துணர்ச்சி பெற் கின்றன.
தொழிற்சங்கங்கள் பற்றிய தவரு மக்களினதும், நாட்டினதும் சுபீட்சத் உலகின் ஒளிமயமான எதிர்காலத்திற கள் என்ற கருத்து இப்பொழுது மக்க றது. தொழிற் சங்கங்களின் செயல்தி முறைகளையும் பார்த்தால் இந்தக் புலனுகின்றது.
46

பங்கெடுத்து, தொழில் வளர்ச்சிக் பற்ற தொழிலாளரையும் தொழிலின் னய வேண்டும்.
முன்னேற்றம், சம்பளம், மேலதிகச் றும் எடுக்கும் முடிவுகளில் தொழிலாள ழிலாளி-முதலாளி உறவு பலமடைந்து 矿虚费
த்திப் பெருக்கத்திற்கு ஊக்கமளிப்ப களைச் சார்ந்தவர்களினதும் சமூகப் கிறது என்பதிலும் சந்தேகமில்லை.
திட்டங்களின் மூலம் ஏற்படுத்திக் யத் தீர்ப்பதற்கு தொழிற்சங்கங்களே வாகி வருகின்றது. மலேசியா, சிங்கப் கங்கள் வேலையின்மை போன்ற பிரச்ச உதவித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி விதத்தில் செய்யப்படுகின்றன.
ாரது தொழிற்சங்கங்களுக்கும் ஏனைய வயோதிப காலப் பாதுகாப்பு, சமூகக் ாப்புகள் ஏற்படுத்துவதற்கு அரசிடம் ாழில் சங்கங்கள் தொழிலுறவு பிரச்ச Fலவிடாமல், தொழிலாளர்களினதும், நல்லாழ்வில் பெரும் அக்கறை காட்டி ளைப் போல் அவர்களும் உரிமைகளும் மான வாழ்க்கைத் தரத்தைக் கொண்டு பல தொழிற் சங்கங்கள் தொழிலாளர்
யிருக்கின்றன.
அடைந்து நடாத்தும் கருத்தரங்குகள் று உரிமைகளைப் பெற தூபம் இடப்படு
ன கருத்துக்கள் மாறி அவை நாட்டு திற்காகவும், வளர்ச்சிக்காகவும், ஏன் காகவும் பாடுபடும் உன்னத இயக்கங் ளிடையே பெருமளவு பெருகி வருகின் ட்டங்களையும் அவை அமுலாக்கப்படும் கருத்து முற்றிலும் உண்மையென்பது

Page 48
"கூட்டுப் பேரமும்
திரு. ஆர்.
(உதவி தொழில்
தொழிற்சாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட தொழிலாளர்களைத் தமது விருப்பு ெ முறையில் நடாத்தி வந்தனர். தாம் னைகள், கட்டுப்பாடுகளை ஏற்க மறுத்த மறுத்தனர். இச்சூழ்நிலையில், தனி கொள்வோரின் கட்டளைகளுக்கும், நி களாகச் சேவை புரிந்தனர். அப்படிக் இழக்க நேரிட்டது. காலப்போக்கி உலகின் பல பாகங்களிலும் தொழிற் டன. தனித்தியங்கிய தொழிலாளர் ச1 இறங்கினர். போராட்டங்கள் நடத வாழ்வில் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டது.
தொழிற்சங்கங்கள் பலம்வாய்ந்த ச வோர் மனப்போக்கிலும் பல மாற் நடாத்தப்பட்ட தொழிலாளர் மனித களுக்குச் சிறந்த சம்பளம், வேலை நி சங்கங்கள் அவர்களின் நலவுரிமைகளை தன. இதன் விளைவாக, தொழிலுறவி சங்கங்களைச் சட்டரீதியாக அங்கீகரிக் தியை நிலைநாட்டவும் அரசாங்கம் ந.
அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட ஆ கும், தொழில்கொள்வோருக்குமிடைே ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தையுடையதாக
இலங்கையில், தொழில் நிலையங்களி துடன் இயற்றப்பட்ட முதலாவது ச முறை) கட்டளைச் சட்டமாகும். இச்ச வந்தது. இது பிரித்தானிய அரசாங்க தொழிலாளரும், தொழில் கொள்வே தீர்த்துக் கொள்ளுவதற்கு வழிவகைக கத்தின் உதவியுடன் சமரச அடிப்பை கொண்ட தொழிலாளரும், தொழில் யீடின்றித் தமக்கிடையே நேரடியாக ளைத் தீர்த்துக் கொள்ளவும், தகராறுக வும், சிறந்த வேலை நிபந்தனைகளைய கொள்ளவும் கூட்டு முயற்சிகள் எடுக்க
இவ்வாழுக சம்பளம், வேலை நேர வேலை நிபந்தனைகள், தகராறுகளைத் கள், தொழிற்சங்கங்களின் உரிமைகள் படிக்கை ஒன்றை ஏற்படுத்தும் நோ

தொழிற் சட்டமும்’
தியாகராஜா
ஆணையாளர்)
ட்ட காலத்தில் தொழில் கொள்வோர் வறுப்புக்கு ஏற்றவாறு பாரட்சமற்ற வழங்கும் சம்பளம், பணிக்கும் நிபந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கொடுக்க த்தியங்கிய தொழிலாளர் தொழில் பந்தனைகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு அடிமை கட்டுப்படத் தவறின், தமது வேலையை ல், கைத்தொழிற் புரட்சியையடுத்து ற்சாலைகளிற் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட் ங்கங்களை அமைத்து கூட்டு முயற்சிகளில் த்தினர். இதன் பலனுக அவர்களின்
க்திகளாக மாறியதும் வேலைக்கமர்த்து றங்கள் ஏற்பட்டன. மந்தைகளாக சக்திகளாக மதிக்கப்பட்டனர். அவர் பந்தனைகள் வழங்கப்பட்டன. தொழிற் ாப் பாதுகாக்க நடவடிக்கைகள் எடுத் ல் ஒரு திருப்பம் ஏற்பட்டது. தொழிற் $கவும், தொழில் நிலையங்களில் அமை டவடிக்கைகள் எடுத்தது. ரம்ப நடவடிக்கைகள் தொழிலாளருக் யே சமரசமான முறையில் நல்லுறவை 5 அமைந்தன. 1ல் அமைதியை நிலைநாட்டும் நோக்கத் ட்டம் தொழில் தகராறுகள் (இணக்க ட்டம் 1931ம் ஆண்டில் நடைமுறைக்கு கத்தின் அன்றைய கொள்கைக்கிணங்க Π (5 th தகராறுகளைச் சமரசமாகத் ளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தது. அரசாங் >டயில் தமது தகராறுகளைத் தீர்த்துக் கொள்வோரும் அரசாங்கத்தின் தலை ப் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தகராறுக 1ள் எழா வண்ணம் தவிர்த்துக் கொள்ள பும் கட்டுப்பாடுகளையும் ஏற்படுத்திக் 5 ஆரம்பித்தனர்.
ங்கள், விடுமுறைகள், மற்றும் இதர தவிர்க்கவும் தீர்க்கவும் உதவும் முறை ஆகியனவற்றை உள்ளடக்கிய உடன் க்கத்துடன் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு
47

Page 49
மேற்பட்ட தொழிற்சங்கங்களுக்கும், வேலைக்கமர்த்துவோர் அல்லது அவ லெண்ண அடிப்படையில் நடாத்தப்பு என அழைக்கப்படுகிறது.
கூட்டுப்பேரமுறை வெற்றியளிப்ப தொழிற் சங்கங்களை அமைத்து அவ கொள்ள வேண்டும். அச்சங்கங்கள் அல்லது தலையீடின்றி இயங்க வேண்டு தொழிற் சங்கங்களுக்கு தொழில்கொ அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும். கட்சி மையாகவும் நல்லெண்ணத்துடனும் ே
இவ்வடிப்படைக் கோட்பாடுகளிற் 1919ம் ஆண்டில் பிலா டெல்பியா தேச ளப்பட்ட தீர்மானங்களிற் சேர்த்து 1948ம் ஆண்டளவில் அந்நிறுவனத் களிலும் சேர்க்கப்பட்டன. 87ம் இல சுதந்திரத்தையும், ஒன்று கூடும் உரிை கமர்த்துவோருக்கும் வழங்கியுள்ளது. கூடிக் கூட்டுப்பேரம் பேசும் உரிபை கொள்வோருக்கும் வழங்கியுள்ளது. அரசாங்கம் முற்ருக ஏற்றுக் கொண்டு
இலங்கையைப் பொறுத்தளவில் கூ வெற்றிகரமாகக் கையாளப்பட்டுள்ள கள் சட்டரீதியாக அங்கீகாரம் பெருத கொள்வோரும் தத்தமது சங்கங்களை ஏற்படுத்தி, சங்கங்களை அங்கீகரித்து, வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியமை ப
1929 ம் ஆண்டின் கூட்டு உடன்படி சங்க காங்கிரஸ் எட்டு அங்கத்துவ இலங்கை முதலாளிமார் சம்மேளனம் களின் சார்பிலும் கைச்சாத்திட்டன எந்த ஒரு வேலை நிறுத்தத்தையும் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ளவும், வேலைநிறுத்தம் பற்றி ஏழு நாள் முன் யுள்ளது. இரு கட்சியினரும் தொழ சமாகத் தீர்த்துக் கொள்வதற்கும், கடிதங்களுக்குத் தாமதமின்றிப் பதி படிக்கைக்குட்பட்ட எந்த அங்கத்து 6 யில் உள்ள ஏற்பாடுகளுக்கு முரணுக காங்கிரவின் அல்லது சம்மேளனத்தி வதற்கு இரு கட்சிகளும் இணங்கி ஒரு கட்சி நடக்கும் சமயத்தில், மற்: வித்தலுடன் உடன்படிக்கையை ரத்து தாக இருந்தது.
48

ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட களின் சங்கங்களுக்குமிடையே நல் டும் பேச்சுவார்த்தை கூட்டுப்பேரம்
ற்கு முதற்படியாகத் தொழிலாளர் ற்றில் அங்கத்தவர்களாகச் சேர்ந்து வேலைக்கமர்த்துவோரின் மட்டுப்பாடு ம். அவ்வாறு சுதந்திரமாக இயங்கும் ர்வோரும் அவர்களின் சங்கங்களும் கள் கூட்டுப்பேரப் பேச்சுக்களை நேர் சய்துகொள்ள வேண்டும்.
சில சர்வதேச தொழில் நிறுவனம் த்தில் தோன்றியபோது ஏற்றுக்கொள் $கொள்ளப்பட்டன. பின்னர் இவை நின் மரபொழுங்குகளிலும், சிபார்சு க்க மரபொழுங்கு சங்கம் அமைக்கும் மயையும் தொழிலாளருக்கும், வேலைக்
98ம் இலக்க மரபொழுங்கு, ஒன்று யைத் தொழிலாளருக்கும், தொழில் இதில் உள்ள ஏற்பாடுகளை இலங்கை ள்ெளது.
ட்டுப்பேரமுறை 1929 ம் ஆண்டளவில் து. அன்றைய சூழலில் தொழிற்சங்கங் போதிலும், தொழிலாளரும் தொழில் அமைத்து, தமக்கிடையே நல்லுறவை
கூட்டுப்பேர பேச்சு வார்த்தைகளை ாராட்டுக்குரிய ஒரு செயலாகும்.
க்கையை அகில இலங்கைத் தொழிற் ப தொழிற்சங்கங்களின் சார்பிலும்,
ஒன்பது தொழில்கொள்வோர் சங்கங் ". இவ்வுடன் படிக்கையில் காங்கிரஸ் ஆரம்பிக்கு முன் சம்மேளனத்துடன்
பேச்சுவார்த்தை பயனளிக்காவிடின் னறிவித்தல் கொடுப்பதற்கும் இணங்கி ல் தகராறுகளை முடிந்தளவில் சமர தமக்கிடையே பரிமாறிக் கொள்ளும் ல் அளிக்கவும் உடன்பட்டன. உடன் தொழிற்சங்கமாவது உடன்படிக்கை நடந்து கொண்டால், அச்சங்கத்தைக் ன் அங்கத்துவ பதவியிலிருந்து நீக்கு |ள்ளன. உடன்படிக்கைக்கு முரணுக றய கட்சி 24 மணித்தியால முன்னறி ச் செய்யும் உரிமையைக் கொண்டுள்ள

Page 50
1935ம் ஆண்டில் தொழிற் சங்கச் உருவாக்கி அமுலில் இட்டது. இச்சட் வோரும் தத்தமது சங்கங்களை அமை செய்து அதன் மூலம் தொழில் சங்கங் ஏற்பாடுகளைச் செய்தது. இதனைத் ே அமைக்கப்பட்டுப் பதிவு செய்யப்பட் பட்ட தொழிற் சங்கங்கள் பதிவு செ
இரண்டாவது கூட்டு உடன்படிக்ை தொழில், வர்த்தக அமைச்சரின் அனுக மார் சங்கங்களுக்கும், மூன்று தோ மிடையே செய்து கொள்ளப்பட்டது. அழைக்கப்பட்டது. இவ்வுடன் படிக்ை கொள்வோரும் தத்தமது தொழிற்சங் வர்களாகச் சேர்ந்து கொள்ளுவதற்கு சங்கங்களின் சார்பில் பேச்சுவார்த்தை களை ஆரம்பிக்கு முன்னர் தொழிலாளர் சம்பந்தப்பட்ட தகராற்றை நேரடிய கொள்வதற்கும், தேவையேற்படின் த தொழிற்றிணைக்கள உத்தியோகத்தர்க தொழிலாளியை வேலை நீக்கம் செய்வ ளிக்கு எழுத்து மூலம் அறிவித்தல் தொடர்பாகத் தொழிற்றிணைக்களத் நடாத்துவதற்கும், தேவையேற்படின் யொன்றை நியமிக்கவும், பேச்சுவா! உடன்படிக்கையைச் சட்டரீதியாக அரு முறையில் தகராற்றைத் தீர்த்துக்கொ களின் சம்மதத்துடன் அத்தகராற்ை சபையை நியமிக்கவும், அச்சபையின் கொள்ளுவதற்கும் இவ்வுடன் படிக் 6 யுள்ளன.
1942ம் ஆண்டில் இரண்டாவது உ கையில் தொழில் உறவு முறையில் இணக்கமுறையில் தகராறுகளைத் தீ யுத்த காலப் பாதுகாப்புப் பிரமாண நடுத்தீர்ப்புமுறை புகுத்தப்பட்டது. ெ களும், கதவடைப்புகளும் தடைசெய் கொள்வோரும் தத்தமது தகராறுகை நடுத்தீர்ப்பு மூலம் தீர்த்துக் கொள்ளு தன. இந்நிலை 1946ம் ஆண்டுவரை நீ ளைத் தீர்த்துக் கொண்ட காலத்தில் ெ தொழிற்சங்கங்களும் தத்தமது ஆட்ட ஏற்படும்போதெல்லாம் வேலைநிறுத்தப் பிரயோகித்துத் தமது கோரிக்கைகளை இவ்வுரிமைகள் யுத்த காலப் பிரட தொழிற்சங்கங்களும், தொழில்கொள் முறையில் வைத்திருந்த நம்பிக்கை த

* கட்டளைச் சட்டத்தை அரசாங்கம் ட்டம் தொழிலாளரும் தொழில்கொள் த்து தொழில் ஆணையாளரிடம் பதிவு வ்கள் சட்டரீதியாக அங்கீகாரம் பெற தொடர்ந்து பல தொழில் சங்கங்கள் டன. இதுவரையில் 1,500க்கு மேற் ப்யப்பட்டிருக்கின்றன. க 1940ம் ஆண்டில் தொழில், கைத் Fரணையுடன் மூன்று தேதிட்ட முதலாளி "ட்டத் தொழிலாளர் சங்கங்களுக்கு இது ஏழு அம்ச உடன்படிக்கை என கயில் தொழிலாளர்களும், தொழில் ங்கங்களை அமைத்து, அதில் அங்கத்த தம், அச்சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் த நடத்துவதற்கும், வேலை நிறுத்தங் i சங்கம் தோட்ட நிர்வாகத்தினருடன் ாக பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்துக் கராறுகளைத் தீர்த்துக் கொள்வதற்குத் ளின் உதவியைப் பெறுவதற்கும், ஒரு தற்கு தோட்டத்துரை அத்தொழிலா கொடுப்பதற்கும், அவ்வேலை நீக்கம் தின் தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை தொழிற்றிணைக்களம் இணக்க சபை ர்த்தை மூலம் சமரசமாக ஏற்படும் முல் செய்துகொள்ளுவதற்கும், இணக்க ாள்ள முடியாதெனக் கருதினுல் கட்சி றைத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு நடுத்தீர்ப்பு தீர்ப்பை இரு கட்சியினரும் ஏற்றுக் கையில் இரு கட்சியினரும் இணங்கி
லக யுத்தம் ஆரம்பமானதுடன் இலங்
ஒரு பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டது. ர்த்துக் கொள்ளுவதற்குப் பதிலாக, ாங்களின் ஏற்பாடுகளின் படி கட்டாய தாழில் நிலையங்களில் வேலை நிறுத்தங் பப்பட்டன. தொழிலாளரும் தொழில் ா விசேஷ முறையீட்டு மன்றங்களின் வதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந் டித்தது. இணக்கமுறையில் தகராறுக தாழிலாளரும் தொழில் கொள்வோரும் பலத்தைப் பிரயோகித்து, சந்தர்ப்பம் ), கதவடைப்பு போன்ற உரிமைகளைப் "ப் பெற்றுக் கொள்ள முற்பட்டனர். மாணங்களால் மறுக்கப்பட்டபோது, வோரும் சுதந்திரமான கூட்டுப்பேர ளர்ச்சியடைந்தது.
49

Page 51
இரண்டாவது மகா யுத்தம் 194 யுத்த காலப் பாதுகாப்புப் பிரமாணங் (இணக்க முறை) கட்டளைச் சட்ட கட்டாய நடுத்தீர்ப்பு மூலம் நிவாரண கொள்வோரும் அவர்களின் சங்கங்களு கைகளில் இறங்கினர். இதனல் தொழ டது. இந்நிலைமையைச் சமாளிப்பதற் எடுக்க வேண்டுமென்று சிபார்சு செய் 1948ம் ஆண்டில் இலங்கை சுதந்தி முன்னர் கூறிய குழுவின் சிபார்சின் இலக்கத் தொழில் தகராறுகள் சட் இச்சட்டம் நிறைவேற்றப்படுவதற் வது கூட்டு உடன்படிக் கையொன்று தோட்ட ஊழியர் சங்கத்திற்கும், இ மேளனத்திற்குமிடையே செய்யப்பட் அழைக்கப்பட்டது. இவ்வுடன் படிக் சேர்த்துக் கொள்ளுவதற்குக் கையாள வழங்குதல், சம்பளம், வேலை நேரங்க சேம லாப நிதி, தகராறுகளைத் தீர்த் கப்பட்டுள்ளன.
1950ம் ஆண்டு 43ம் இலக்க தொழி செப்டம்பர் மாதத்தில் அமுலுக்கு மாதத்தில் நான்காவது கூட்டு உட காங்கிரஸுக்கும், இலங்கை தோட் மிடையே செய்துகொள்ளப்பட்டது. தொழிலாளர் உடன்படிக்கையின் அபு தோட்டத்தில் எழும் தகராறுகளைத் ( தோட்டத்துரைமாரும் தீர்த்துக் கெr ளது. இவ்வேற்பாடுகளுக்கு இணங்க யில் இருந்து வருவது தான் குறிப்புப் சங்கக் குழுத் தலைவர் தொழிலாளரி யும் தோட்டத்துரைக்கு எழுத்து மூ தனது பதிலை இப்புத்தகத்தின் மூலம் தொழில் தகராற்றுச் சட்டம் ( தவிர்த்து, எழும் தகராறுகளைத் தீா ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது 1931ம் ஆ முறையையும், 1942ம் ஆண்டின் யு ளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நடுத் தீர்ப் துடன், இலங்கையிலே முதன் முதல! பில் சேர்த்துக் கொண்டது.
இச்சட்டத்தின் 5ம் பிரிவிலே கூ வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டு உடன்படிக்கையாவது:- (1) ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு ே அல்லது அவர்களின் சங்கம் அ
50

ம் ஆண்டளவில் முடிவடைந்தவுடன், களும் முடிவுற்றன. தொழில் தகராறு ம் மீண்டும் நடைமுறைக்கு வந்தது. ாம் பெற்ற தொழிலாளரும், தொழில் 3ம் வேலை நிறுத்தம் போன்ற நடவடிக் மில் துறையில் அமைதியின்மை ஏற்பட் கு அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கைகள் பதற்கென ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டது. ரம் பெற்றது. தனைத் தொடர்ந்து அடிப்படையில் 1950ம் ஆண்டில் 43 ம் டம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கு முன்னர் 1948ம் ஆண்டில் மூன்ற செய்யப்பட்டது. இது இலங்கை இலங்கை தோட்ட முதலாளிமார் சம் ட கூட்டுக்குழு உடன்படிக்கை யென கையில் தொழிலாளரை வேலையில் வேண்டிய முறைகள், முதல் நியமனம் iள், மேலதிக வேலைச் சம்பள விகிதம், துவைக்கும் முறைகள் ஆகியன சேர்க்
ல் தகராற்றுச் சட்டம் 1951ம் ஆண்டு வருமுன்னர், அதே ஆண்டில் யூன் -ன்படிக்கை இலங்கை தொழிலாளர் ட முதலாளிமார் சம்மேளனத்திற்கு இது 1940ம் ஆண்டின் தோட்டத் டிப்படையில் ஆக்கப்பட்ட போதிலும், தோட்டத் தொழிற்சங்கக் குழுக்களும், ாள்ளுவதற்கு ஏற்பாடுகளைச் செய்துள் அமைக்கப்பட்டு இன்றும் நடைமுறை புத்தக முறையாகும். இப்புத்தகத்தில் ன் குறைபாடுகளையும், கோரிக்கைகளை லம் அறிவிப்பார். தோட்டத்துரையும்
அறிவிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளார். தொழில் தகராறுகள் எழா வண்ணம் "த்துக் கொள்ளும் நோக்கங்களுக்காக ண்டில் கட்டளைச் சட்டத்தின் இணக்க த்த காலப் பாதுகாப்புப் பிரமாணங்க பு முறையையும் சேர்த்துக் கொண்ட ாக கூட்டுப்பேரத்தைச் சட்ட அமைப்
ட்டு உடன்படிக்கை கீழ்க்கண்டவாறு
மற்பட்ட தொழில்கொள்வோருக்கும் ல்லது சங்கங்களுக்கும், w தொழிலாளர்

Page 52
அல்லது ஒன்று அல்லது ஒன்று களுக்குமிடையே செய்து கொ (2) அது பின்வரும் விடயங்களை உ
(அ) தொழிலாளரின் வேலை நி
(ஆ) தொழிலாளர், தொழில் ே யோரினது உரிமைகள், ச (இ) உடன்படிக்கைக்கு உட்ப தகராறுகளைத் தீர்த்து ை மேற்கூறிய அடிப்படையில் செய்து எந்த ஒரு கட்சியினரும் தொழில் ஆ லாம். அவ்வாறு பதிவு செய்ய அனு நிபந்தனைகளும், கட்டுப்பாடுகளும் சம் தொழிலாளருக்கெனச் சட்டத்தால் ( கட்டுப்பாடுகளுக்கும் குறையாத தரமு யாளர் அந்த உடன்படிக்கையை அ கடமைப்பட்டுள்ளார். அவ்வாறு பிர தைப் போன்று வலுவுடையது.
ஒரு பிரசுரிக்கப்பட்ட உடன்படிக் தொழில் சங்கங்களும், தொழிலாளரு கும் கடமைப்பாடுள்ளவர்களாவர். அங்கம் வகிக்காத தொழிலாளர் போதிலும், உடன்படிக்கையால் ஏற் யும், நன்மைகளையும் அவர்களுக்கும் ( சட்டம் இடமளிக்கிறது. ஒரு உடன்ட சரிக்கத் தவறும் எந்தக் கட்சியினருப் களாகக் கருதப்படுவர். உடன்பட அறிவித்தல் ஒன்றை தமிழ், சிங்கள லும் தொழில் கொள்வோர் தமது பார்வைக்கு வைக்க வேண்டியவர்கள
ஒரு உடன்படிக்கை அதில் குறிப்பி யில் இருக்கும். ஆனல், எந்த ஒரு சி கையில் குறிப்பிட்டவாறு அல்லது ( பிரிவில் குறிப்பிட்டவாறு ஒரு மாத கையை முடிவுக்குக் கொண்டு வரலா இருக்கும் காலத்தில் அதற்குட்பட்ட ( அவ்வுடன் படிக்கையில் அடங்கிய எந் வேலைநிறுத்தம் செய்வதையும், அவ எடுப்பதையும் சட்டம் தடை செய்கி யொன்றினைச் செய்துகொள்ளும் நோக் நிலைநாட்டலும், உற்பத்தியைப் பெரு
கூட்டுடன் படிக்கை ஒன்றினை தொ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொழிற்சங்கங்க ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அதற்குட்பட்ட ஒரு கட்சியின் பேரி

க்கு மேற்பட்ட தொழிலாளர் சங்கங் ள்ளப்படும் உடன்படிக்கை. ள்ளடக்கியதாக இருக்கும்:- பந்தனைகளும் கட்டுப்பாடுகளும். கொள்வோர், தொழிற்சங்கங்கள் ஆகி லுகைகள். ட்ட கட்சியினருக்கிடையே ஏற்படும் வக்கும் முறைகள்.
கொள்ளப்பட்ட உடன்ட்டிக்கையை ணையாளரிடம் பதிவு செய்து கொள்ள 1ப்பப்படும் உடன்படிக்கையில் உள்ள பந்தப்பட்ட தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள ஏற்படுத்தப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கும், மள்ளதாக இருந்தால் தொழில் ஆணை ரசாங்க வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கக் சுரிக்கப்படும் உடன்படிக்கை சட்டத்
கையின் ஏற்பாடுகளை அதற்குட்பட்ட ம், தொழில்கொள்வோரும், அனுசரிக் சம்பந்தப்பட்ட தொழிற் சங்கத்தில் இவ்வேற்பாடுகளுக்குக் கட்டுப்படாத படுத்தப்பட்ட சிறந்த நிபந்தனைகளை தொழில்கொள்வோர் வழங்குவதற்குச் படிக்கையில் உள்ள ஏற்பாடுகளை அனு ம் தண்டனைக்குரிய குற்றம் புரிந்தவர் டிக்கையின் ஏற்பாடுகளைக் கொண்ட ம், ஆங்கிலம் ஆகிய மும் மொழிகளி வேலை நிலையங்களில் தொழிலாளரின்
G
ட்ட கால எல்லைவரையில் நடைமுறை கட்சியினரும் விரும்பினுல் உடன்படிக் தொழில் தகராற்றுச் சட்டத்தின் 9ம் முன்னறிவித்தலுடன் அவ்வுடன் படிக் ம். ஒரு கூட்டுடன் படிக்கை அமுலில் தொழிலாளரும், தொழிற்சங்கங்களும், த வேலை நிபந்தனைகள் தொடர்பாக ற்றை மாற்றி அமைக்க நடவடிக்கை றெது. ஏனெனில், கூட்டுடன் படிக்கை கம் தொழில் நிலையத்தில் அமைதியை க்கலுமே. ழிலாளரின் சார்பில் ஒன்று அல்லது ளும், தொழில் கொள்வோரின் சார்பில் - சங்கங்களும் செய்து கொண்டால், ல் தொழில் அமைச்சர் அந்த உடன்
51

Page 53
படிக்கையில் உள்ள ஏற்பாடுகளைச் ச ஏனைய தொழில்கொள்பவர்களும், அனுசரிக்க வேண்டுமெனக் கட்டளை நிபந்தனை உண்டு. அது யாதெனி வேலைக்கமர்த்துவோரினதும், தொழ பந்தப்பட்ட தொழிலில் ஈடுபட்டுள் யும், தொழிலாளடையேயும் போதி அமைச்சர் கருத வேண்டும். இவ்வா, களை அமைச்சர் கட்டளை மூலம் 6 அத்தீர்மானத்தை பத்திரிகைகளிலும் யாளர் பிரசுரித்து உத்தேசிக்கப்பட கூடிய கட்சியினது ஆட்சேபனையைக் வேண்டும்.
தொழில் தகராறுச் சட்டத்தில் .ே கள் சர்வதேச தொழில் நிறுவனத்தி பான 92 ம் இலக்க சிபார்சின் அடிப்
இச்சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு அ வரை 110 கூட்டுடன் படிக்கைகள் ெ வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள தொழில் அமைச்சர் தொழில்வாரிய ஆண்டிலும் பதிவு செய்யப்பட்ட 2 LDT Di
1953-02 196154一0五 6255ー04 6356-02 6457-04 6558-05 6659-11 6760-00 68
1953ம் ஆண்டிலிருந்து 56ம் ஆண் உடன்படிக்கைகள் துறைமுகத் தொழ முகாமையாளரின் சங்கங்களுக்குமிடை முக்கிய காரணமென்னவென்றல், து தாரத்துக்கு முக்கியமான தொன்ருக டுள்ள தொழிலாளரும் வேலைக்கமர்த் துக் கொண்டுள்ளதுமேயாகும்.
இதனைத் தொடர்ந்து, வங்கித் ெ ஏற்றுமதித் தொழில் ஆகிய முக்கிய செய்து கொள்ளப்பட்டன. இவ்வாறு கைகள் தொழிலாளருக்குச் சிறந்த தெ துடன், தொழில் நிலையங்களில் வேலை தவிர்த்து, அமைதியை நிலைநாட்டி, ருத்திக்கு உதவியளித்தன.
52

ம்பந்தப்பட்ட தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள அவர்களின் கீழுள்ள தொழிலாளரும் இடலாம். அவ்வாறு செய்வதற்கு ஒரு ), உடன்படிக்கை செய்து கொண்ட லாளரினதும் தொழிற்சங்கங்கள் சம் 6T வேலைக்கமர்த்துவோர்களிடையே ப பிரதிநிதித்துவம் உடையவர்களென று ஒரு கூட்டுடன் படிக்கையின் ஏற்பாடு சாரிப்பதற்கு முன்னர், அமைச்சரின் , வர்த்த மானியிலும் தொழில் ஆணை ட்டுள்ள கட்டளையால் பாதிக்கப்படக் கோரி, ஆராய்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வரல்
Fர்க்கப்பட்டுள்ள கூட்டுப்பேர ஏற்பாடு ன் கூட்டு உடன்படிக்கைகள் தொடர் படையில் அமைகின்றன.
அமைய 1953ம் ஆண்டிலிருந்து இன்று தாழிற்றிணைக்களத்தால் பதிவு செய்து ன. இவற்றில் 17 உடன்படிக்கைகளைத் பாக விசாரித்திருக்கிருர். ஒவ்வொரு உடன்படிக்கைகளின் எண்ணிக்கை வரு
-04 1969-07 -01 70-04 -06 71-22 -01 72一06 -07 73-01 -00 74ー02 -05 75-01 76-02 7 0 س--
77-05
டுவரையிலும் செய்து கொள்ளப்பட்ட லாளரின் சங்கங்களுக்கும் அவர்களின் யே கைச்சாத்திடப்பட்டன. இதற்கு றைமுகத் தொழில் நாட்டின் பொருளா இருந்தமையும், அத்துறையில் ஈடுபட் துவோரும் தொழிற்சங்கங்களை அமைத்
தாழில், தோட்டத்துறைத் தொழில்,
துறைகளில் கூட்டுடன் படிக்கைகள் செய்துகொள்ளப்பட்ட உடன்படிக் ாழில் தரங்களை ஏற்படுத்திக் கொடுத்த நிறுத்தம் போன்ற நடவடிக்கைகளைத் அதன் மூலம் பொருளாதார அபிவி

Page 54
இலங்கையில் செய்து கொள்ளப்பட் ஆண்டில் இலங்கை வர்த்தக ஊழிய மார் சம்மேளனத்துக்குமிடையே ெ உடன்படிக்கையும், 1971ம் ஆண்டில் களாலும் இலங்கை முதலாளிமார் சட பட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட 3ம் ( டன்படிக்கைகளையும் மாதிரி உடன்ப டன்படிக்கைகள் யாவும் பரந்த அடி கட்டுப்பாடுகளையும், தொழிற்சங்கங்க தகராறுகளையும் தீர்த்து வைக்கும் மு
இவ்வுடன் படிக்கைகள் மூலம் சட் நிபந்தனைகளையும், தொழிற் சங்க உரிை சங்கங்களும் பெற்றுள்ளன. கைவேலை டையில் சம்பளம் பெறவும், வருடா! கைச் செலவு உயர்வைச் சமாளிப்பத தொழிலாளர் பெறவும், போனஸ் வ இளைப்பாறும் வயதினை வரையறுக்க: தொழிற்சங்கங்களை வேலைக்கமர்த்துே களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடாத் பணத்தை தொழிலாளரின் சம்பளத் தொழிற்சங்கங்களுக்கு நேரடியாகச் தொழிற்சங்கக் கூட்டங்களைத் தொழ படிக்கைகள் வசதி செய்திருக்கின்றன
இவை யாவற்றையும் பார்க்குமிடத் யைத் தொழிற்சங்கங்களும், தொழில் தரமாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளன எல் வேலைக்கமர்த்துவோரும் மட்டுமின்றி மாக நன்மை அடைவார்கள் என்பன

ட கூட்டு உடன்படிக்கைகளில் 1967ம் ர் சங்கத்துக்கும், இலங்கை முதலாளி சய்து கொள்ளப்பட்ட 5 ம் இலக்க ஐக்கிய முன்னணித் தொழிற்சங்கங் ம்மேளனத்தினலும் செய்து கொள்ளப் இலக்க உடன்படிக்கை போன்ற கூட்டு டிக்கைகளாகக் கொள்ளலாம். இவ்வு ப்படையில் வேலை நிபந்தனைகளையும், ளின் உரிமைகளையும், சலுகைகளையும், றைகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.
டத்தால் ஏற்படுத்தப்படாத வேலை மைகளையும், தொழிலாளரும், தொழிற் செய்யும் தொழிலாளர் மாத அடிப்ப ந்த சம்பள உயர்வு பெறவும், வாழ்க் ற்கென விசேஷ தொகைப்பணத்தைத் பழங்கும் முறையைத் தீர்மானிக்கவும் வும், சகாயப் பணத்தைப் பெறவும், வார் அங்கீகரிக்கவும், சங்கப் பிரதிநிதி தவும், தொழிற்சங்கங்கள் சந்தாப் ந்தில் கழித்து தொழில்கொள்வோர், செலுத்தவும், தொழில் நிலையங்களில் Nலாளர் நடாத்தவும், இக்கூட்டுடன்
ந்து இலங்கையிலே கூட்டுப்பேர முறை ல்கொள்வோரும், அரசாங்கமும் நிரந் எபதையும், இதனுல் தொழிலாளரும், நாட்டு மக்கள் அனைவருமே நிச்சய தயும் உறுதியாகக் கூற முடிகிறது.
53

Page 55
“தொழிற் சங்கங்கள்
திரு. என். (பொருளாளர், தொடர்பு சேை
தொழிற் சங்க நிதி
ஏற்கனவே இயங்கிய தொழிற்சங்க கப்பட்ட தொழிற்சங்கம் ஒன்றினது தொழிற்சங்கங்கள் இயங்கும் சந்தர்ப் உறுப்பினர் சந்தாப்பணம் மூலமே ச உறுப்பினர் சங்கத்தில் சேரும் சமயத் வதும் வழக்கம். இது தவிர, அவசிய சங்கங்கள் உறுப்பினரிடமிருந்து நிதி கமும் தனக்கென அமைப்பு விதிகள் அ களையும், எண்ணங்களையும் விரிவாக அமைப்பு விதிகளில் கூறப்பட்டவற்ை தகைமையை மனதிற் கொண்டு, ஒ ஆண்டு மாநாட்டின் அங்கீகாரத்துடன்
தொழிற்சங்கங்களின் வருவாயை சலுகைகளை வழங்கியுள்ளது. உதாரண களை முழுநேரத் தொழிற்சங்கக் கடை கூட்டங்களுக்கு சமூகமளிப்பதற்கு இ வழங்கல், இலவச தபால் வசதிகள் அலுவலகக் கட்டட வசதி, இலவச சிலவாகும்.
இதற்கு மேலாக, சில சங்கங்கள் ச டன் இணைந்திருக்கின்றன. இதனல் அல்லது வெளி நாட்டிலோ சரி நடாத்து அதனுடன் இணைந்த சங்கங்களுக்கு களின் வருவாய்க்கு மறைமுகமாக உ; தில், இலங்கை மன்றக் கல்லூரி, மூலம், பல தொழிற்சங்கங்களுக்கு றதென்பது உண்மை.
தொழிற் சங்க நிதி வசூலித்தல்
1950ஆம் ஆண்டு முற் பகுதியி வசூலித்துக் கொள்வது மிகவும் கடி கொடுப்பனவுகளை ஒழுங்காகக் செயற்குழு உறுப்பினரும் அங்கத்தவா யும் வசூல்பண்ண வேண்டியிருந்தது. நேரடித் தொடர்பு இருந்தபோதிலு வகையில் இல்லை. இதனுல் சங்க நட சங்கத்தின் வருவாயை வசூலிப்பதில்
54

lன் நிதி நிர்வாகம்’
குணநேசன் அஞ்சல் தொலை
வயாளர் சங்கம்)
த்தின் நிதியிலிருந்தோ அல்லது கலைக் நிதியிலிருந்தோ நிதியுதவி பெற்று, பங்களும் உண்டு. ஆனல், அநேகமாக ங்கங்களின் நிதி சேகரிக்கப்படுகிறது. நிலும் அவர்களிடமிருந்து நிதி அறவிடு தேவைகள் ஏற்படும் சமயத்திலும் அறவிடுவது வழமை. ஒவ்வொரு சங் மைத்து அதில் அவற்றின் குறிக்கோள் விளக்குவது முறை. சங்கத்தின் ற நிறைவேற்றுவதற்கு, உறுப்பினரின் ரு தொகையை நிர்ணயித்து, அதை
ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
சமாளிப்பதற்கென, அரசாங்கமும் சில ாமாக, தொழிற்சங்க உத்தியோகத்தர் மக்காக விடுத்தல், ஆண்டுப் பொதுக் லவச புகையிரத ஆணைப் பத்திரங்கள் ". தொலைபேசி சலுகைகள், இலவச
மின்சார வசதி வழங்கல் ஆகியன
ர்வ தேச தொழிற் சங்க நிறுவனங்களு , இந்நிறுவனங்கள், உள்நாட்டிலோ வம் கருத்தரங்குகள் போன்றவற்றிற்கு, உதவி நல்குவதன் மூலம், இச்சங்கங் தவுகிறதென்பதே அர்த்தம். இவ்விதத் அதன் கல்வி வளர்ச்சித் திட்டங்கள் மறைமுகமாக நிதியுதவி வழங்குகின்
ல் சங்கங்கள் தமது வருவாய்களை னமாக இருந்தது. உறுப்பினர் தமது கொடுப்பதில்லை. பொருளாளரும், மத்தியில் சென்று சந்தாப் பணத்தை தலைமைப் பீடத்துடன் உறுப்பினர்க்கு ம் சங்கத்தின் நிதி மெச்சக் கூடிய வடிக்கைகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன. தமது நேரத்தையும் காலத்தையும்

Page 56
விரயஞ் செய்ததால், மற்றைய முக் வழிவகைகள், சம்பள உயர்வு, நல நிமித்தம் தமது கவனத்தைச் செ பிற்பகுதியில் சம்பளப் பட்டியல் மூ ஏற்றுக் கொண்டது. இதனல், நிருவ விடப்படும் தொகை முழுவதும் ச உறுப்பினரின் சந்தாப் பணம் மட்டு களும், இவ்வாறு அறவிட்டு வழங்கும் இக்காரணங்களினல் தொழிற்சங்க நிதி உத்தியோகத்தர்களும், உறுப்பினர்க கவனம் செலுத்த ஏதுவாக இருந்தது நிதிக் கட்டுப்பாடும் செலவினங்களும்
ஒவ்வொரு தொழிற்சங்கமும், அத நிருவகிப்பையும் கட்டுப்பாட்டையும் யோகத்தர் பற்றிக் குறிப்பிட வேண் ளரே நிதி வசூலித்தல், செலவிடுதல் முதலிய கடமைகளுக்குப் பொறுப்ட இடப்பட்டு சகல கொடுக்கல் வாங்க ளப்பட வேண்டும். இந்த நிதி, ( பொறுப்பாளர்களின்-அதாவது, தலை6 ளர் ஆகியோரின் கட்டுப்பாட்டிலேே இருவரின் கையொப்பத்துடன் வழங் தாகும். நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளரா எல்லையுண்டு. பெருந்தொகைச் செ6 அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். பொரு அவசர செலவினங்களுக்கென தம்மு சட்ட அமைப்பு விதிகளில் கூறப்பட் கத்தை நிருவகிப்பதற்கும், நடாத்து யோகிக்க முடியும். அமைப்பு விதிகள் காலத்துக்குக் காலம் உறுப்பினரால் யின் அல்லது நம்பிக்கைப் பொறுப்பால் கீழ் ஒவ்வொரு சங்கத்தின் சேமநலநி கொடைத் திட்டங்கள், கூட்டுறவு கட6 ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டத்தை அடுத் செய்யப்பட்ட கணக்கு விபரங்களையு பதிவாளருக்கு அனுப்பி வைத்தல் கட்டுப்பாடும் கண்காணிப்பும் வைப்ப ருேம். கட்டுப்பாடும், கண்காணிப் தொழிற்சங்கங்களின் சுதந்திரத்தை கருதியும், தொழிற்சங்க இயக்கத்தின கொள்ளப்படும் முடிவுகளுக்கு முட்டு பதே எமது ஆவல்.
முடிவுரை
எந்தவோர் தொழிற்சங்கமும் சிற நடாத்தும் தலைவர்கள் விழிப்புணர்ச்

கிய பிரச்சினைகளாகிய பதவியேற்ற ன்பெறு வசதிகள் முதலிய வற்றின் லுத்த முடியவில்லை. 1950ம் ஆண்டு லம் அறவிடும் முறையை அரசாங்கம் ாகத்தினுல் உறுப்பினரிடமிருந்து அற ங்கத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. மன்றி, ஏதாவது விசேட அறவிடுதல் சலுகைக்கு அரசாங்கம் உடன்பட்டது. கள் பெருகத்தொடங்கின. செயற்குழு ளின் முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு கூடிய
ன் அமைப்புவிதிகளில், சங்க நிதியின் பொறுப்பேற்று நடாத்தும் உத்தி ாடும். பொதுவாக, சங்கப் பொருளா ), கணக்கு விபரங்களை பாதுகாத்தல் ாவார். சங்கத்தின் நிதி, வங்கியில் ல்களும் காசோலை மூலமே மேற்கொள் பொதுவாக, சங்கத்தின் நம்பிக்கைப் வர், பொதுச் செயலாளர், பொருளா ய இருத்தல் வேண்டும். இம்மூவரில் கப்படும் காசோலை பெறுமதி வாய்ந்த ல் செலவிடப்படும் தொகைக்கும் ஒரு Uவினங்கள் யாவும் செயற்குழுவினல் |ளாளர் ஒரு சிறுதொகை மட்டுமே மடன் வைத்துக் கொள்ள முடியும். -ட விடயங்களுக்கும், சங்க அனுவல துவதற்கும் சங்கத்தின் நிதியை உப ரின் பிரகாரம், வருடாந்தம் அல்லது தெரிவுசெய்யப்படும் இயக்குநர் சபை ார்களின் பொதுவான கட்டுப்பாட்டின் தித் திட்டங்கள், ஒய்வுகால நன் ன் திட்டங்கள் ஆகியன இயங்குகின்றன. 3து ஒவ்வொரு சங்கமும் கணக்காய்வு ம், ஐந்தொகையையும் தொழிற்சங்கப் வேண்டும். தொழிற் சங்க நிதி மீது தற்கு அரசாங்கம் முயல்வதாக அறிகி பும் அவசியந்தான். ஆனல் அவை பாதிப்பனவாகவும், உறுப்பிரின் நலன் து பலாபலன்களை முன்னிட்டும் மேற் க்கட்டையாகவும் இருக்கப்படாதென்
)ப்புற வேண்டுமென்ரு ல், அதை வழி சிமிக்க, விசுவாசமுள்ள, நேர்மையும்
55

Page 57
கடின உழைப்பும் கொண்ட, அரசிய இருக்க வேண்டும். அரசியல் கட்சிகளி லாளரின் ஒற்றுமையே குறிக்கோ6ெ இயங்குவார்களேயானல், தொழில பாட்டையும் தொழிலாள அரசாங்கம் அடைந்திட முடியும். தொழிற்சங்கத வேற்றுமைகளை மறந்து தொழிலாளர் இயங்கி இந்நாட்டில் ஒரு தொழிலாள நம்புவோமாக.
*சம்பளக் கொள்கையும்
முறை8
திரு. என்.
(தொழில் உற இலங்கை தொழி
1948ம் ஆண்டு இலங்கை சுதந்தி படித்தவர்களுக்கு மாத்திரம் அரசாங்க வேலை வழங்குவதை பிரிட்டிஷார் செ னிய அரசுக்கு ஒரு தொழிலின் உபயே சம்பளம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது பகுதிகட்கு பொறுப்பாளர்களாக கொ உயர்ந்த ஊதியம் வழங்கப்பட்டது. த யிலும் இத்தகைய நிலைமையே இருந். கப்பட்ட இந்நாட்டு மக்களுக்கு சிறிய
காலனிய காலத்திலே, பிரிட்டிஷ் வேறு துறைகளில் பெரும் கிராக்கி இ
பெற்றேர் தமது பிள்ளைகளை அர யற்சிசெய்தனர். ஏனென்ரு ல், மாதாந ததுடன், பொதுமக்களின் பார்வையில் சேவையிலிருந்த இலங்கையரின், ஊதி ஊதியக் கொள்கையையும் அடிப்பன வில்லை. இந்த பணியாளர்களின் சேை அதனை அடிப்படையாகக் கொண்டே
1948ம் ஆண்டு இந்த நாடு சுதந்தி ஒரு முற்றுப் புள்ளி வைக்கப்பட்டது பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் அதிகரிக்கப் இலங்கை யை விட்டு வெளியேறினர். ஏற்கத் தொடங்கினர். திரு. டீ. எ அமைந்திருந்த முதலாவது சுதந்திர இ
56

ல் சார்பெதுவும் அற்ற தலைவர்களாக ன் அடிவருடிகளாக இல்லாது தொழி ானக் கொண்டு சங்கத் தலைவர்கள் ாள வர்க்கத்தினரிடையே ஒருமைப்
ஒன்றினை அமைக்கும் குறிக்கோளையும் த் தலைவர்கள் தம்மிடையே நிலவும் நலன் ஒன்றினையே மனதிற் கொண்டு அரசினை நிறுவ வழிவகுப்பார்களென
சம்பளங்களை நிர்ணயிக்கும் களும்’
விஜயசிங்கம்
வு செயலாளர், லாளர் காங்கிரஸ்)
ரம் பெறுவதற்கு முன்னல் ஆங்கிலம் 3த்துறையிலும், தனியார் துறையிலும் 5ாள்கையாக கொண்டிருந்தனர். கால ாகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே நு. நிர்வாகத் துறையின் மிக முக்கிய ாண்டுவரப்பட்ட ஆங்கிலேயருக்கு மிக தனியார் துறையிலும், வர்த்தக துறை து வந்தது. சுதேசிகள் என்று அழைக்
பதவிகள் வழங்கப்பட்டன. சேவையிலிருந்து இலங்கையருக்கு பல் ருந்தது. சாங்க வேலையில் புகுத்திவிட பெருமு ந்த வருவாய் உத்தரவாதமாக கிடைத் ல் உயர்ந்து காணப்பட்டது. அரசாங்க யம் எந்தவிதமான திட்டவட்டமான டையாகக் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட வை எந்த அளவு அரசுக்கு உதவியதோ சம்பளம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது
திரம் பெற்றவுடன் இந்த நிலைமைக்கு து. காலனிய சேவையிலிருந்த அநேக பட்ட இளைப்பாற்று சம்பளத்துடன் அவர்களது பதவிகளை இலங்கையர் ஸ். சேனநாயக்கா தலைமையின் கீழ் இலங்கை அரசாங்கம் எந்தவித சீரான

Page 58
ஊதியக் கொள்கையையும் கடைப் எத்தகைய கொள்கையை கடைப்ப யையே இந்த அரசாங்கமும் கடைப் வற்றை நிர்ணயம் செய்து வந்தது.
இந்த வேளையில் தொழிற்சங்கங்கள் ரின் அடிப்படைத் தேவைகளுக்கும் ளருக்கு அவர்களது அடிப்படை தே மான அளவு ஊதியம் கிடைக்க வே. வந்தது.
இலங்கையில் வாழும் ஒரு தொ! வேறெந்த நாட்டில் வாழும் தொழில மாறு பட்டிருக்கின்றது. உண்மையில் தேவைகள் அந்த நாட்டின் பொருளா பொறுத்தே அமையும். உதாரணமா கொண்ட ஒரு வீடும், தொலைக்காட் மோட்டார் வாகனமும் அடிப்படை ஆனல் இலங்கையைப் பொறுத்தவ6 களாக கருதப்படுகின்றன. இங்கு ஒரு மூன்று வேளை சாப்பாடும், பிள்ளைகளை குறைந்த வருமானமுள்ளவர்களின் அ கின்றன.
துரதிர்ஷ்டவசமாக சுதந்திரத்துக்கு அரசாங்கங்களும் இதைப் பற்றி பே ஒரு திட்டவட்டமான சம்பள கெ அரசுகளிடம் செல்வாக்கு படைத்தோ படுத்துவோரும் தமக்கென சம்பள உ ஆனல் அத்தகைய செல்வாக்கு அ. கொண்டே வருகின்றனர். ஏனென்றல் கைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளும் நிலையி தெளிவாக ஒரு உதாரணத்தை இங்கு லாளியையும், அவன் உற்பத்தி செய்யு செய்யும் நகரத் தொழிலாளியையும் பார்க்கும்போது, இந்த நாட்டிலே ட நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது என்பது சிந்த
இந்த நாட்டின் தொழிலாளர்களை கலாம் அவை:
(1) அரசாங்க ஊழியர்கள் (2) அரச கூட்டுத்தாபன ஊழியர் (3) தனியார்துறை ஊழியர்கள். இப்பெரும் பிரிவினைத் தவிர வேறு பெறும் ஊழியர்களாகவே இருக்கி இலங்கைக் குடியரசின் ஜனதிபதி, அமைச்சர்கள், சபாநாயகர் உட்ப உறுப்பினர்கள், அரசதுறை பெறுமதி

பிடிக்கவில்லை. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் டித்து வந்ததோ, அதே கொள்கை பிடித்து சம்பளம், சலுகைகள் போன்ற
ா அதிக சம்பளத்துக்கும், தொழிலாள போராடத் தொடங்கின. தொழிலா வைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு போது ண்டுமென்று பொதுவாகக் கருதப்பட்டு
ழிலாளியின் அடிப்படைத் தேவைகள் *ளியின் அடிப்படைத் தேவையிலிருந்து
ஒரு நாட்டு மக்களின் அடிப்படைத் தார நிலைமை, சுபீட்சம் ஆகியவற்றை க அமெரிக்காவிலே மூன்று அறைகள் சியும், குளிர் சாதனப் பெட்டியும் ஒரு த் தேவைகளாக கருதப்படுகின்றன. ரையிலே இவை ஆடம்பரப் பொருட் அறை கொண்ட வீடும், உண்பதற்கு
படிக்க வைப்பதற்கு வாய்ப்பும் மிகக் டிப்படைத் தேவைகளாகக் கருதப்படு
}ப் பின்னர் இந்த பதவி ஏற்ற எல்லா சிக்கொண்டிருந்திருக்கின்றனவே தவிர ாள்கையை வகுக்கத் தவறி விட்டன. ரும், மிக முக்கிய பிரிவுகளையும் செயல் யர்வை பெற்றுக் கொள்ள முடிந்தது. ற்றேர் தொடர்ந்தும் துன்பப்பட்டுக் ) அரசுகளை பயமுறுத்தி தமது கோரிக் ல் அவைகள் இல்லை. மிகவும் தெள்ளத் கூறவேண்டுமானல் தோட்டத் தொழி ம் தேயிலையை கொழும்பிலே ஏற்றுமதி கூறலாம். இந்த அடிப்படையில் ல்வேறு துறைகளில் ஊதியம் எப்படி னைக்குரிய விசயமாகும்.
நாம் முப்பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்
பல முக்கிய பிரமுகர்கள் சம்பளம் ாறனர். குறிப்பாகக் கூறப்போனல், பிரதம மந்திரி, அமைச்சர்கள், உப - ஏனைய தேசிய அரசப் பேரவை காரர்கள், ஆலோசனை மன்றம் ஒழுங்
57

Page 59
கியல் சபை உறுப்பினர்கள் ஆகிய வே கும். இத்தகைய நபர்களின் ஊழியப் செய்யப்படுகின்றன. தேசிய அரசப் தீர்மானம் ஜனதிபதியின் சம்பளத்தை யிலேயே அவரது ஒய்வுகால வேதை தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஆணுல் ஜ விதத்தில் அரச பேரவை தீர்மானம்
பிரதம மந்திரி, அமைச்சர்கள், உ. தேசிய அரசுப் பேரவை உறுப்பினர் உப தலைவர், அரச ஆணைக்குழு, ஒழு ருக்கு அரச பேரவை நிர்ணயம் செ களும் வழங்கப்படுகின்றன.
அரசாங்க ஊழியர்கள்: குடியரசி, பொருட்டு சம்பளம் பெறும் ஒவ்ெ இந்த நாட்டின் அரசியலமைப்பு கோட பதி, பிரதம மந்திரி, ஏனைய அமைச் மன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் சம்ப விதிவிலக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அரசாங்க ஊழியர்களின் நியமனம், நடவடிக்கை ஆகியவற்றுக்கு அமை அரசுப் பேரவைக்கு மட்டுமே பதிலளி
புதிய பதவிகளை ஏற்படுத்துவதை பூர்த்தி செய்யும் பிரிவின் பணியா பிரித்தல், பதவிகளில் நியமித்தல் செய்தல்.
நடைமுறையிலிருக்கும் சம்பளத்தி பிற சலுகைகளையும் இப்பிரிவே கைய எந்த ஒரு அமைச்சும் புதிய வேன் முன்பு அதன் செயலாளர் அத்திட் இயக்குநருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அத்திட்டத்தை அலசி ஆராய்ந்த பி வேண்டுமென கருதினல் சம்பந்தப்பட் பின் திட்டத்தை அங்கீகரிப்பார்.
அவ்வப்போது, சம்பளம், பணியா வேண்டிய மாற்றங்களை அரசாங்கம் நி செய்கின்றது. ஆயினும் இவற்றில் வேண்டுமாயின், பணிபுரிவோர் தமது பட்ட அமைச்சுடன் பேச்சுவார்த்ை அமைச்சு, நிதி அமைச்சு ஆகியவற். மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கூட்டுத்தாபனங்கள்: அரசினல் நிறு சபை, அமைப்பு அல்லது குறிப்பிட் தற்கு அரசினல் நியமிக்கப்பட்ட ச இத்தகைய கூட்டுத்தாபனங்களில் பல
58

று பலரும் சம்பளம் பெறுபவர்களேயா பல்வேறு அடிப்படையில் நிர்ணயம் பேரவையினல் மேற் கொள்ளப்படும் நிர்ணயிக்கின்றது. இந்த அடிப்படை ாம், சேவைகால நிதி ஆகியவையும் னதிபதியின் வருவாயைப் பாதிக்கும் நிறைவேற்ற முடியாது.
அமைச்சர்கள், சபாநாயகர் உட்பட கள், உப சபாநாயகர், குழுக்களின் }ங்கியற் குழு உறுப்பினர்கள் ஆகியோ ய்தபடி சம்பளமும் ஏனைய வேதனங்
ன் ஊழியராகப் பணியாற்றி அதன் வாருவரும் அரசாங்க ஊழியர் என ட்பாடுகள் கூறுகின்றன. ஆனல் ஜனதி சர்கள், உப அமைச்சர்கள், பாராளு
ளம் வாங்கினலும் இந்த விதியிலிருந்து
இட மாற்றம், வேலை நீக்கம், ஒழுங்கு ச்சரவையே பொறுப்பாகும். தேசிய சிக்க அவர்கள் கட்டுப்பட்டவர்கள். திறைசேரியின் ஆட்கள் தேவையைப் கும். அரசாங்க ஊழியர்களை தரம்
சம்பள அடிப்படையை நிர்ணயம்
ட்டத்தின் கீழ் வருவாயையும் இன்று 1ாளுகின்றது. ல கொள்ளும் திட்டம் செயல்படுத்த டத்தை திறைசேரியில் அமைப்புகள் பொதுத்துறை நிர்வாக அமைச்சர் ன் மாற்றங்கள் எதுவும் செய்யப்பட டட அமைச்சுடன் தொடர்பு கொண்ட
‘ளர் தொகை ஆகியனவற்றில் ஏற்பட யமிக்கும், சம்பள ஆணைக்குழு சிபாரிசு தற்காலிக மாற்றங்கள் செய்யப்பட தொழிற்சங்கங்கள் மூலமாக சம்பந்தப் தகளை மேற்கொண்டு, பொதுநிர்வாக றின் அனுமதி பெற்ற பின் அத்தகைய
3.
வப்பட்ட ஒரு நிரந்தர கண்காணிப்பு - ஒரு வர்த்தகத்தை நடாத்துவ பைகளே கூட்டுத்தாபனங்கள் ஆகும். னிபுரியும் தொழிலாளரின் சம்பளத்திட்

Page 60
டம் அக்கூட்டுத்தாபன இயக்குநர் ச பனம் எந்த அமைச்சின் கீழ் செயல்ப நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்றது. தற்ே பணியாற்றும் ஒரே தர ஊழியர்களி பல தொழிலுறவுப் பிரச்சனைகள் எ தாபன ஊழியர்களும் தரப்படுத்தப் நடவடிக்கைகள் இப்போது மேற்கெr தரப்படுத்தப்பட்ட சம்பளத் திட்ட தாபனங்களில் பொதுவாக கையாள பெற்ருே லிய கூட்டுத்தாபனம், இலா வற்றில் பணிபுரியும் லிகிதர்கள், ! தொழிலாளர் ஆகியோர் அநேகமாக றனர்.
சம்பளச் சபைகள்: எந்த ஒரு துை குறைத்த பட்ச, சம்பளத்தையும் நி அரசாங்க வர்த்தமானியில் ஒரு கட் நிர்ணய சபைகளை ஏற்படுத்த முடியுப் ஒவ்வொரு சம்பள நிர்ணய சபை தொழிலுக்காக அச்சபை நியமிக்கப்ப வேலைகொள்வோர், தொழிலாளர்களி றுக்கு மேற்படாத நியமன அங்கத்த இருப்பர்.
ஒவ்வொரு சபையிலும் எத்தனை என்பதை முடிவு செய்யும் அதிகார ஆனல், அதில் சரிபாதி வேலை கொள் பாதி தொழிலாளர் பிரதிநிதிகளாகவு இச்சபைகளின் அங்கத்தவர்கள் மூ சம்பள நிர்ணய சபைகள் அத்தொழி யும் ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க தற்போது கீழ்க்காணும் சம்பள நிர்
ஊதிய சபையின் பெயர்
(1) பாண் போன்றவை தயாரிக்கும் (2) பீடி சுற்றும் தொழில் (3) பிஸ்கட், இனிப்புப் பண்டங்கள் (4) செங்கல், ஒடு தயாரிக்கும் தொ (5) கட்டிடத் தொழில் (6) சுருட்டுத் தயாரிக்கும் தொழில் (7) சினிமாத் தொழில்
(8) கறுவாத் தொழில்

பையினல் தீர்மானிக்கப்பட்டு அத்தா டுகின்றதோ, அதன் அங்கீகாரத்துடன் பாது பல்வேறு கூட்டுத்தாபனங்களில் ன் சம்பளம் பலதரப்பட்டிருப்பதால் ழுப்பியுள்ளபடியால், எல்லா கூட்டுத் பட்ட வருவாயைப் பெறுவதற்கான ‘ள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இத்தகைய ம் புதிதாக அமைக்கப்படும் கூட்டுத் ாப்பட்டு வருகின்றது. உதாரணமாக பகைப் போக்குவரத்துச் சபை ஆகிய நட்டெழுத்தாளர்கள், பயிற்றப்பட்ட
ஒரேவித சம்பளத்தையே பெறுகின்
றயிலும் பணியாற்றும் தொழிலாளரின் ர்ணயம் செய்ய தொழில் அமைச்சர், டளையை பிரசுரித்து பல்வேறு சம்பள
0 •
யிலும், தொழில் ஆணையாளர், எந்த டுகிறது, அத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள ன் தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள், மூன்
தவர்கள் ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக
அங்கத்தவர்கள் இருக்க வேண்டும் ம் தொழில் அமைச்சருக்கே உண்டு. வோரின் பிரதிநிதிகளாகவும் மற்றைய ம் இருக்க வேண்டும். ன்று ஆண்டுகளுக்குப் பதவியிலிருப்பர். ல் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையை
முடியும். "ணய சபைகள் செயல்படுகின்றன.
தொடங்கிய திகதி தொழில் 30. 11, 1956 I 0.8. I956 தயாரிக்கும் தொழில் 25.3.1966 ழில் 30.5, 1958
16.12. 1949
25. 5. l 945
30.4。五948
I. 7. 1949
18. II. 1949
2. 2. 1951
17.5. I 968 4.7. 1958
59

Page 61
(9)
(10)
(11) (12) (13)
(14) (15) (16) (17) ( 18)
(19) (20) ( 2 1 ) (22) (23)
(24)
(25)
(26) (27) (28)
(29) (30)
கொக்கோ, ஏலம், மிளகு, பயி ஊதிய சபை சட்டப் பிரிவு: உ
தென்னை வளர்ப்புத் தொழில்
தெங்கு பொருள் உற்பத்தி
தும்பு மெத்தை, தும்பு ஏற்று
துறைமுக ஊழியம் மற்றும் து
போக்குவரத்துத் தொழில்
பொறியியல் தொழில் உடை உற்பத்தித் தொழில் பின்னற்றெழில் ஐஸ் மற்றும் குளிர்பான உற்ப மதுபானம் மற்றும் வினகிரித் சாராயம், வினகிரி என முன்பு தெரிவிக்கப்பட்டமை) தீப்பெட்டி தயாரிக்கும் தொழ மோட்டார் வாகன போக்குவ ‘நர்விங் கோம்’ தொழில் நெல் குத்தும் தொழில் காரீயத் தொழில்
அச்சுத் தொழில்
இறப்பர் ஏற்றுமதி தொழில்
இறப்பர் பயிர்ச்செய்கை உற்! பதனிடு காலணி மற்றும் தோ தேயிலை ஏற்றுமதித் தொழில்
தேயிலை பங்கிடுதலும் உற்பத் புடவை உற்பத்தித் தொழில்

'ர்ச் செய்கையும்
ற்பத்தியும் 6 (2) இன் கீழ் எல்லா
உத்தரவும் இடப்பட வில்லை. ஏனெனில், தேயி லைச் செய்கை உற்பத்தித் தொழிலுக்குரிய 8 (1) பிரிவு சட்டத்தின் கீழ்இதுவும் சேர்க்கப்பட்டுள் ளது.
30.3, 1949
27. 1, 1962
30.3. I 949
மதி தொழில் 8. 7, 1960 றைமுகப் 24. 1 0. I 947
20. 1, 1950
31.7.1958
7. 1, 1944
31.8.1963 1 1. 1 0. 1963
த்தி 1. 7, 1960 தொழில் (கள், 22. 9. 1944 9. 1 1. 1945
14.8. 1964
ழில் 30.8.1946 ரத்துத் தொழில் 2. l I. 1945 21.1. 1972
9. 6, 1967
7. 1, 1944 22. II. I. 944 28. II. I. 947
29. 7. 1949
7. 1, 1944 24. II. I 944
26, 1962
16. 6. I944
五9。互。卫945
22. 2. 1946 பத்தித்தொழில் 22. 1 0. I 949 ல்பொருளுற்பத்தி 26.49 70 16. 6. 1944
19. 1, 1945
22.2, 1946
தியும் 7.I. 1944
25, 8, 1967
30.3, 1973

Page 62
(31) மர, தச்சுத் தொழில்
(32) புகையிரதத் தொழில்
(33) டயர், டியூப், உற்பத்தி, டயர்
பிளாஸ்டிக் பொருளுற்பத்தி தெ
ஒரு துறையில் பணிபுரியும் தொழி குறைந்த சம்பளத்தை, சம்பள நிர் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள ஒவ்வொ தொகைக்குக் குறையாத ஊதியத்ை வேண்டும்.
கூட்டு ஒப்பந்தங்கள்; சம்பள நிர்வி களின் சம்பளத்தையும், வேலை செய் தொழிலாளரின் தொழிற்சங்கங்கள் மு ஏற்படுத்திக் கொள்வதும் இத்ததைய போது நடைமுறையில், திருப்திகரமா தொழிற்சங்கங்கள், முதலாளிகளு மேற் கொள்வதன் மூலம் கூட்டு ஒப் கின்றன. பொதுவாக சம்பள நிர்ண தந்த சலுகைகளை விட அதிகமான தொழிலாளருக்கு அளிக்கின்றன. தொ ரின் மனப்பாங்கை ஒட்டியே இந்த ஒ
அரசாங்கமும், தொழில் இலாகாவு ஆதரவை அளித்து உற்சாகமாக வரே தங்கள் தொழிலுறவு அமைதியை ஏற் அவ்வப்போது இக்கூட்டு ஒப்பந்தங்க ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்
சென்ற பல ஆண்டுகளாக, சம்ப வில்லை என்று கூறப்படுகிறது. பூரீமா ப கம் ஊதியச்சபைகளை கூட்டி சம்பள ஆராயும் வழியை கையாளவில்லை. கூ மான சம்பள நிர்ணய சபைகள் இந்
பொதுமக்களிடத்தில் நம்பிக்கை
கொள்கை என்ன என்பதை திட்டவ முக்கிய தலையாய கடனுகும். எமது த்ெ என்ன என ஆராய்ந்து தொழிலாள பாவனையாளர்கள் ஆகியோரின் பிர ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய ஒரு சம்ட ஏற்படுத்த வேண்டும். தொழிலாளர், ஆகியோரிடையே சுதந்திர உரையாட அதிகரித்து தொழில் உறவு பிரச்சை கத்தை நிலைநிறுத்த முடியும்.

1. 6. I 97.3
3I. 7. 1963 ரிப்பில்டிஸ் இறப்பர், 6.12.1968 ாழில்கள்.
லாளருக்கு வழங்கப்படக்கூடிய ஆகக் ணய சபை முடிவு செய்ததும், அத் ரு வேலைகொள்வோரும் குறிப்பிட்ட த தமது தொழிலாளருக்கு வழங்க
ணய சபையைத் தவிர, தொழிலாளர் யும் நிலைமையையும் மாற்றுவதற்காக முதலாளிகளுடன் கூட்டு ஒப்பந்தங்களை பல்வேறு கூட்டு ஒப்பந்தங்கள் தற் ாக செயல்பட்டு வருகின்றன. டன் நேரடிப் பேச்சு வார்த்தைகளை பந்தங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்படு ய சபை தொழிலாளருக்கு பெற்றுத்
சலுகைகளை கூட்டு ஒப்பந்தங்கள் "ழிற்சங்கங்கள், முதலாளிகள் ஆகியோ ப்பந்தங்கள் அமைகின்றன.
ம் இத்தகைய கூட்டு ஒப்பந்தங்களுக்கு வற்கின்றன. ஏனெனில் இவ்வொப்பந் படுத்துவதை நாமே கண்டிருக்கிருேம். ள் மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டு புதிய O 687.
ள நிர்ணய சபை முறை செயல்பட ண்டாரநாயக்காவின் முன்னைய அரசாங் ாத்தையும் ஏனைய கோரிக்கைகளையும் றப்போனல் எல்லாத் தொழில்களுக்கு தக் காலத்தில் செயல்படவில்லை.
வைத்து அதன் ஊதியத் திட்டக் ட்டமாக வரையறுத்துக் கூறுவது மிக 5ாழிலாளரின் அடிப்படைத் தேவைகள் ர் பிரதிநிதிகள், வேலை கொள்வோர், திநிதிகள் கொண்ட எல்லோராலும் 1ள நிர்ணய அமைப்பை அரசாங்கம்
வேலை கொள்வோர், பாவனையாளர் -ல் இருந்தால் மட்டுமே உற்பத்தியை னகளை அகற்றி, நாட்டிலே ஜனநாய
61.

Page 63
“தொழிற் சங்க இயக்கத்தில் பங்குபற்றுவதன்
திருமதி கே.
(உதவி தொழில் ஆ3
திணைக்களம்,
ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர் சங்கங்கள் என்று கூறலாம். உழைக்கு கள், பொருள் சேர்க்கும் கரங்கள். இ பெரும் சமுதாயத்தினை ஒன்று சேர் அச்சங்கங்களின் நலன், வளர்ச்சி எ பெரும் கவனம் செலுத்துகின்றனர்.
தொழிற் சங்கத்தின் தோற்றம் ே லும் ஏற்பட்ட அரசியல் சமுதாய விழி 1924 ல் ராம்சே மக்டொனல் (Rams தொழிற்கட்சி அரசாங்கம் 1926ல் ஏ நிகழ்ச்சிகளும் போல்ஸ்விக் புரட்சி, பொது வேலை நிறுத்தம் என்பனவும் ெ சம்பவங்களில் முக்கிய இடம் பெறுவ இலங்கையில் ஏ. ஈ. குணசிங்கவின் ( பெரேரா, கொல்வின் ஆர். டீ. சில்வி முயற்சியால் தொழிற்சங்க வளர்ச்சி ஆ கம் சட்ட ஆக்கங்கள் மூலம் தொழிற 1935ம் ஆண்டு 14ம் இலக்கத் தொழி ஆண்டு 15ம் இலக்கத் தொழிற்சங்க நிறைவேற்றப்பட்டு சட்டபூர்வமான ! பெற்றன.
தற்போது தொழிற்சங்கங்கள் கூ நடவடிக்கை (Action) மூலமும் தொ உரிமைகளையும் சலுைைகளையும் பெற்
ஆயின் தொழிற்சங்க வளர்ச்சியில் ளது. அதாவது இச்சங்கங்களின் தலைை இருப்போர் ஆண்களே. இதுவரை டெ சங்க நடவடிக்கைகளில் குறிப்பிடச் களாக இல்லை.
இச்சந்தர்ப்பத்தில் "பங்குபற்றுதல் பொருளைக் கொடுக்கின்றது என்று ே அங்கத்தவராயிருத்தல் தொழிற்சங்க தொழிற்சங்கத்தின் உரிமைகளைப் பே கைகளை மேற்பார்வை செய்தல் எ ‘பங்குபற்றுதல்’ எனும் பதத்தால் கு "இளைஞர் என்ற சொல் பதினன்கு பட்ட ஆண் பெண் ஆகிய இருபாலா
62

இளைஞர்களும் பெண்களும் முக்கியத்துவம்’
பெர்ணுண்டோ
ணயாளர், தொழில் கொழும்பு).
*சியின் ஜீவநாடி அந்நாட்டின் தொழிற் 5ம் கரங்கள்தான் உணவூட்டும் கரங் க்காரணத்தாலும் தொழிலாளர் எனும் க்கும் கருவி என்ற காரணத்தாலும் ன்பவற்றில் அறிஞரும் அரசியலாரும்
மலை நாடுகளிலும், சோ. ச.கு. நாட்டி ப்புணர்ச்சியின் விளைவாக ஏற்பட்டது. ay Macdonald) 52)6) LDu? ai) o (3 Guit Gor ற்பட்ட பொதுவேலை நிறுத்தம் எனும் ஐக்கிய நாடுகளில் 1926ல் ஏற்பட்ட தாழிற்சங்க வளர்ச்சியை ஏற்படுத்திய
Õ.
முயற்சியில் ஆரம்பம் கண்டு, என். எம். பா, லெஸ்லி குணவர்தன போன்ருேர் ஆக்கமும் ஊக்கமும் பெற்றது. அரசாங் ற்சங்க வளர்ச்சிக்கு ஆதரவு நல்கியது. ற்சங்கக் கட்டளைச் சட்டம் 1948ம் த் திருத்துதல் கட்டளைச் சட்டமும் நிறுவனங்களாக அவைகள் அங்கீகாரம்
ட்டுப்பேர முறையிலும் தொழிற்சங்க ழிலாளருக்கு மேலும் வசதிகளையும் றுக் கொடுத்துள்ளன.
குறிப்பிடக்கூடிய அம்சம் ஒன்று உள் மைப் பதவிகளில் பெரும்பான்மையாக பண்கள், இளைஞர் என்போர் தொழிற் கூடிய முன்னணிப் பங்கு பெற்றவர்
எனும் சொல் இவ்விடத்தில் என்ன நாக்க வேண்டும். தொழிற்சங்கத்தில் ங்களை வேலைத்தலங்களில் நிறுவுதல், ணுதல், கிளைச் சங்கங்களின் நடவடிக் ன்பன போன்ற செயல்களெல்லாம், றிக்கப்படும்.
வயதுக்கு மேற்பட்ட 21 வயதுக்குட் ரையும் குறிக்கும்.

Page 64
பெண்கள், இளைஞர்கள் எனும் இ முறைகளில் பங்கு பற்ற வேண்டியது அண்மைக் காலத்திலிருந்து நிலவி வ காரணிகளை ஆராயு மிடத்து வருங் சத்துக்கு இத்தகைய பங்குபற்றல் பது தெளிவாகும்.
1971ம் ஆண்டு குடிசனக் கணிப்ட் 12,711,143 இல் 48.7% மானேர் ஏறத்தாள 60%க்கும் அதிகமானேர் 15 வயதுக்குக் குறைவானேர். 219 இடைப்பட்டோர். இலங்கைச் சனத் னுேரை எத்துறையிலும் புறக்கணிப்ட இருப்பதற்குச் சமானமாகும். இது இன்றியமையாததாகும்.
பெண்களையும் இளைஞர்களையும் மே. களில் பங்குபற்றச் செய்வதன் மூலம் இவர்களை முழுமையாகத் தொழில் 6 முடியும்.
பெண்களில் இன்று எத்தனை விகித டில் காலத்துக்குக்காலம் எடுக்கப்பட் களில் 17% வீதமளவில்தான் வேலை ட கள் மிகுதியும் வேலை பார்க்கும் பெருந் புள்ளி விபரங்கள் மிகவும் குறைந்த மப்புறங்களின் 11.01% மானவரும் வேலைக்குச் செல்கின்றனர்.
*இளைஞர்களது தொகையிலும் ே மிகவும் கூடியது. 24 வயதுக்குட்பட் பேர் அதாவது 37% மானேருக்கு வே விபரம் கீழ்வருமாறு:-
வேலை சம்பந்தமான தகுதி - 15.
(அ) வேலை பார்ப்போர் (ஆ) வேலையற்றேர் மேற்குறிப்பிட்ட பகுதியினரின் ே மாயின் பொருளாதாரம் விரிவடைந் அத்துடன் இருக்கும் வேலைவாய்ப்புக களைப் பெற்றிருக்கவேண்டும். பெண் வேலைகளை ஏற்கும்படி செய்ய அவர் இருப்பது துணையாகும்.
மேலும் தற்காலத்துப் படித்த இக் அலுவலக வேலைகளையே (White col வேலைகளை ஏற்க அவர்கள் தயங்குவது
*Source-Socio-economic Survey. 1969-70. Dept. opportunities and expectations, table 23P. 132.

}ரு பிரிவினரும் தொழிற்சங்க நடை மிக அவசியமாகும் என்ற கருத்து மிக ருகின்றது. இதற்கு அடிப்படையான கால சமூக பொருளாதார சுபீட்
எத்துணை இன்றியமையாதது என்
ன்படி மொத்தச் சனத் தொகையான
பெண்கள், இச் சனத்தொகையில் இளைஞர். இவர்களில் 40% மானேர் மானேர் 15க்கும் 24 வயதுக்கும் தொகையின் இத்தகைய பெருவீதமா து எமது வளத்தினை உபயோகிக்காது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிக மிக
லும் மேலும் தொழிற்சங்க நடைமுறை சமுதாயத்தின் பெரும்பிரிவினர்களான பளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ள
மானேர் வேலை பார்க்கின்றனர். நாட் ட கணக்குகளின்படி (Surveys) இவர் ார்க்கின்றனர். மரபுவழியாக பெண் தோட்டப் பிரிவினை நீக்கிப் பார்ப்பின்
தொகையைக் காட்டுகின்றன. கிரா நகரப் புறங்களில் 10.4% மானவரும்
வலைவாய்ப்புப் பெருதோர் தொகை ட 1.2 கோடி இளைஞரின் 450,000 பலை இல்லை. இது சம்பந்தமான புள்ளி
24க்குட்பட்டோர்
மொத்தம் ஆண் பெண்
815, 000 568, 500 24 6,500
45卫,000 283,000 168,000 வலையில்லாப் பிரச்சனை தீர வேண்டு து வேலைவாய்ப்புகள் மிகவேண்டும். ளும் மிகவும் கவர்ச்சியூட்டும் தகுதி களையும் இளைஞருரையும் கூடியளவில் களைக் கொண்ட தொழில் சங்கங்கள்
ளஞர்கள் அவர்களது படிப்பிற்கேற்ற lar job) விரும்புகிருர்கள். வேறு டன் ஏற்றலும் நிலைத்து நின்று வேலை
of Census & Statistics and Matching Employment
63

Page 65
செய்யார். தொழிற்சங்கங்களில் பெ தலாக பங்குகொள்ளச் செய்வதன்மூ முடியும்.
தொழிற்சங்கங்களில் பெண்கள் கூ டப்படு வதொன்ரு கும். மரபு மரபாக வீட்டை நடத்துதல் எனும் கடமையை வேலைக்கும் போய்வரும் பெண்கள் ! இப்பிரச்சனைகளைப் பெண்களே உண வேலைத்தலங்களில் இவர்களது வசதி படுத்த-வேண்டும் என்ருல் தொழிற் பங்குபற்ற வேண்டும். "
வேலை பார்க்கும் பெண்கள் என வாய்ப்புக் கொடுக்கப்படாது ஒதுக் வழியாகவும், சட்ட ஆக்கங்கள் மூல அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளிலுள்ள வாய்ப்பும் பெண்களுக்கு அளிக்கப்பட் ஆயினும் வேலை பார்க்கும் ே (Semiskilled) வேலைகளுக்கே சே களுக்கும், முகாமை நிர்வாகம் போ எ தில் தயக்கம் காட்டப்படுகின்றது. இ தொழிற்சங்கங்களின் மூலம் தமது உ பெரும்பாலான வேலைகளில் பெண் தில்லை. நெசவுத் தொழில், தையல் கயிறு முறுக்குதல், கைத்தொழில் ( இவற்றில் பெரும்பான்மையும் பெண்க இனிப்பு உற்பத்தி, செங்கல் சூளை ெ கிராமப்புறங்களில் வயல் வேலை ெ களில் கொழுந்தெடுக்கும் வேலை செய் ஆண்களிலும் பார்க்க குறைந்த சம்பவ உதாரணம்
*தெங்கு பயிரிடுதலும் பதனிடுதலு
தெங்கு பயிரிடுதல் தீப்பெட்டி உற்பத்தித் தொழில்
தரம் 1 விவசாயத் தொழிலில் ஈடுபட்ட மாவட்டம் வேறுபட்டிருப்பினும் ச பார்க்க ஒன்று அல்லது ஒன்றரை ரூப **தேயிலைத் தோட்டங்களில் வே நிலையே இலங்கையில் தொழில் செ
*From Labour Gazette, June 76. **From an artical written by Kumari Jayaward:
12-8-75.
64

ண்கள் இளைஞர்கள் என்போரைக் கூடு லம் இந்நிலை மாற்றமடையச் செய்ய
டியளவு பங்குபற்றுதல் மிகவும் வேண்
மனைவி தாய் எனும் இரு பணிகளையும் யும் தரித்து, தற்போது பொருள் தேட பிரச்சனை தனித்தன்மை வாய்ந்தவை. னர்ந்து அறிந்து கொள்ள முடியும். 'யைப் போற்றும் வழிவகைகளை ஏற் சங்க நடைமுறைகளில் பெண்களும்,
ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக சம கப்படுகின்றனர். இலங்கையில் மரபு மும் பெண்கள் நிலை உயர்ந்துள்ளது. பெண்களைப் போலவே சம அந்தஸ்தும் -டுள்ளன.
பண்கள் பெரும்பாலும் (Unskilled) ர் க் க ப் படு கி ன் ற ன ர். (Skilled) ன்ற பதவிகளுக்கும் பெண்களை எடுப்ப ந்நிலை மாற வேண்டுமாயின் பெண்கள் ரிமைகளுக்காகப் போராட வேண்டும். ரகளுக்குச் சம சம்பளம் வழங்கப்படுவ வேலை, தேயிலை றப்பர் பதனிடுதல் இரசாயனப் பொருள்களின் உற்பத்தி ள் வேலை செய்கின்றனர். விஸ்கோத்து பண்கள் வேலை செய்யும் தொழில்கள். சய்யும் பெண்கள், பெரும் தோட்டங் ப்யும் பெண்கள் இவர்கள் யாவருக்கும் ாம் கொடுக்கப்படுகின்றது.
ம் தொழில்
ஆண் பெண் 4.35 3.26
ஆண் பெண் 4。60 4.25
வர்களது சம்பளம் மாவட்டத்துக்கு ராசரியாக பெண்கள் ஆண்களிலும் ா குறைந்த சம்பளமே பெறுகிருர்கள். ல செய்யும் பெண் தொழிலாளரது ய்வோரில் மிகத் தாழ்ந்த நிலையாக
ne. The Economic basis of exploitation, CDN

Page 66
உள்ளது. மரபு வழியாக பெண்கள் செல்வர். இவர்களது தொகை-அங்கு மாகும். இவர்களில் 93% மான பெ தெடுக்கும் தொழில் பார்க்கின்றனர். வானது. ஆண்கள் நாள் வேலைக்கு ரூ மட்டுமே கிடைக்கிறது. அவர்கள் முடிந்து தொழில் தலத்துக்கு வந்து திரும்பும்போது ஆறு ஆறரை மணிய தேயிலைத் தோட்டப் பெண்களில் களுக்குக் கிடைக்கும் வைத்திய வசதி
தோட்டப் பகுதிகளில் பலமுள்ள ஆயின் ஏன் மகளிர்நிலை இவ்வளவு சங்கங்களில் பங்குபற்றி வந்தால் இத் திஸ்ஸ பாலசூரிய என்பார் கீழ்க்க தேநீர் கோப்பை கிடைப்பது இப்டெ சர்வதேச கம்பனிகளான லிப்ரன் ட னர். வெளிநாட்டுச் செலாவணியைச் இவர் இருந்து வருகின்றனர். ஏற்று 2000 கோடி ரூபாவில் 1500 கோடி கின்றன.
மலைநாட்டுப் பெண்கள் இத்தகைய நிலை பரிதாபத்துக்குரியதாக இருக்கிற மேலும் வேலைபார்க்கும் பெண்கள் னும் தொழிற்சங்கங்களே சிறந்த கரு தன இத்தேவையைப் பின்வருமாறு
**In all three sectors (Plantation, demand of women workers should be for better canteen facilities and for m would help to reduce their work to sc as wage workers and housewives to w economic systems''.
இளைஞர் தொழில் சங்கங்களில் 1 படுவ தொன்ரு கும். இளைய சந்த களுக்கே உரிய தனித்தன்மை பெற்ற இருப்பினும் வேலையின்மை காரண வேலை பார்க்கின்றனர். வேலையில் இ பார்த்த காரியாலய வேலைகள் கிடை அறிவு விகிதம் வளர்ந்தோரிலும் ப சமூகத்தில் முக்கிய இடம் பெறுவதா தற்போதைய உலகில் இளைய சந் செல்கிருர்கள் என்று பேசிக் கொள் **சென்ற ஐந்தாண்டுத் திட்டமும் *The Economic basis of exploitation, Dr. Kuma
**In recent years the younger generation has be Year Plan, 1972-76, Ministry of Planning & E;

யாவரும் சாதாரணமாக வேலைக்குச் வேலை செய்வோர் தொகையின் 53% ண்கள் நுட்பமற்ற (Unskiled) கொழுந் இங்கும் இவர்களது சம்பளம் குறை 5.93 பெற பெண்களுக்கு 4.52 சதம் கொழுந்தெடுக்கும் 8 மணித்தியாலம் கொழுந்து பாரம் கொடுத்து வீடு ாய் விடும்.
பலர் படிப்பறிவில்லாதவர். இவர் இலங்கையிலேயே தரம் குறைந்தது. தொழிற்சங்கங்கள் இல்லாமல் இல்லை. தாழ்ந்துள்ளது? அவர்கள் தொழிற் தகைய நிலை ஏற்பட்டிருக்காது. ண்டவாறு குறிப்பிடுகின்ருர்-எங்களது 1ண்கள் கையில் இருக்கின்றது. பெரிய |றுரக் பொன்ட்-இவர்களில் தங்கியுள்ள சம்பாதிக்கும் 50% தொழிலாளராக மதிகளால் இலங்கைக்குக் கிடைக்கும் ரூபா இவர்கள் உழைப்பால் கிடைக்
முக்கிய நிலையை வகித்தும் அவர்கள்
}து. ா கூடிய வததிகள் பெறவேண்டுமாயி விகளாகும். கலாநிதி குமாரி ஜயவர் குறிப்பிடுகின்ருர்,
Agricultural and Industrial) the main for equal wages, they should also press odern creches and infant schools which me extent from the double exploitation hich they are subject under the present
பங்குபற்றுவது இதேபோல் வேண்டப் தியினருடைய பிரச்சனைகளும் அவர் ன. இளைஞர்களுடைய தொகை பெருகி மாக மிகக் குறைந்த வீதத்தினரே ருக்கும் எல்லோருக்கும் அவர்கள் 6: த்1 க்கவில்லை. இளைஞர்களுடைய படிப்பு, ார்க்கக் கூடியது. எனினும் அவர்கள் க இல்லை.
ததியினர் சமுதாயத்திலிருந்து பிரிந்து ாவது பெருவழக்கில் இருக்கின்றது.
இதனைக் குறிக்கின்றது. புதிய அறிவு ri Jayawardane, The Ceylon Daily News, 12-8-75.
en gradually alienated from society-P. 3, The Five mployment, November, 1971.
65

Page 67
அனுபவம் கல்விமுறை பிற உலக சt ஞரை வேறு வகையில் திசை திரு வளர்ந்தோரின் சமூகத்திலிருந்து பிரி! கள் சமூகம். இந்நிலை மாறவேண்( ஒன்றுபட வேண்டுமாயின் இளைஞர்கள் நிறுவனங்களில் பங்கு பற்ற வேண்டு இவர்களுக்கு மிகவும் சாதகமானதாக பெண்கள் இளைஞர் ஆகியோர் தொ ருது இருத்தல் ஏன் என ஆராய்வது
பெண்கள் ஏன் தொழிற்சங்கங்களி ஆய்வு (Study) இதுகாறும் மேற்கொள் நிகழ்த்தப் பெற்ற ஆய்வுகளின் பெ மானதாக இருக்கின்றது.
*மனேரமா மாதுர் எனும் இந்தி மரபுமரபான சூழலில் வந்த ஆண்களி கள் வேலை பார்ப்பதை வாழ்க்கையி: முடிந்த பின்னும் வீட்டிற்கு வராது என்பர்.
ஐக்கிய அமெரிக்காவில் கோன்ெ தொழிற்சங்கங்களில் பங்கு பற்றுவ ஆண்டில் நிகழ்த்தியது. இதன் பெறு களை அந்த ஆய்வு மூன்று தலைப்புகளி
(1) ஆண் அடிப்படை - கலாசார (2) வேலை அடிப்படைக் காரணிகள் (3) தொழிற்சங்க அடிப்படைக் க
முதலாம் பிரிவின்படி பெண்களை செய்கின்றன எனத் தெளிவாயிற்று. தெரியாமை, அவர்கள் பங்குபற்றுை தெரியாமை; தொழிற்சங்க நடவடி பதவிகளுக்குப் போட்டியிடவும் உள் ளாயின.
இரண்டாம் பிரிவில் மேற்பார்வை படும் பெண்களை கடுமையாக நடத்த
மூன்ரும் பிரிவில் தொழிற்சங்கப் தயக்கம், தன்னம்பிக்கையின்மை, அ6 ஈடுபடுத்த ஊக்கம் கொடுக்காமை எ
***Trade unions like other economic' political or were not immune to attitudes predilections and sufficient importance to the enrolment of women Indian woman did not like to work or did she adol their having to stay away from home after the wo
W Asia
66

முதாயக் கோட்பாடுகள் இவை இளை ப்பியுள்ளன. எனவே தற்போதுள்ள 3து வேறுபட்டதாக இருக்கிறது அவர் ' மொயின், இருவேறு பரம்பரைகளும் மேலும் மேலும் அதிகமாகச் சமுதாய ம். தொழிற்சங்களில் பங்கு பற்றுகை
இருக்கும். ழிற் சங்க நடைமுறைகளில் பங்குபற் இங்கு பொருத்தமுடையதாகும். ல் பங்குபற்ருது இருக்கின்றனர் என்ற "ளப்படவில்லை. ஆயின் பிற நாடுகளில் றுபேறுகள் இலங்கைக்கும் பொருத்த
யப் பெண்மணி ' தொழில் சங்கங்கள் ன் ஒதுக்கிடமாக இருக்கின்றது. பெண் ன் ஒரம்சமாகக் கருதுவதில்லை. வேலை இருப்பதை அவர்கள் விரும்புவதில்லை’
வல் சர்வகலாசாலை பெண்கள் ஏன் தில்லை என்ற ஒரு ஆய்வை 1973ம் றுபேறுகளாக எடுக்கப்பட்ட காரணங் ன் கீழ் தருகின்றது. அவையாவன: - சமூகக் காரணிகள்
r
ாரணிகள்.
வீட்டுப் பொறுப்புகள் பின்வாங்கச் தொழிற்சங்கம் பற்றிய செய்திகள் க ஏன் முக்கியமானதாகின்றது எனத் க்கைகளை பொறுப்பேற்று நடத்தவும் 'ள தயக்கம் இவை வேறு காரணங்க
யாளர் தொழிற்சங்க வேலைகளில் ஈடு ல் முக்கிய இடம் பெறுகின்றது.
பதவித் தேர்தல்களில் பங்குபற்றத் பர்கள் தொழிற்சங்க நடைமுறைகளில் ன்பன அடங்கும்.
social institutions were administered by males who prejudices surrounding him. They did not give worker... Women are also come to equal blame. it work as a way of life...they did not appreciate ik was over.'
Manorama Mathur, 'oman Indian Trade Union Movement, h Labour Volume 23 (121), August 1975.

Page 68
மேற்கூறிய காரணிகள் இலங்கைக் லும் இரத்மலானைப் பிரதேசத்தில் ெ ஒரு தொழிற்சாலை, இங்கு தொழிற்சி பெண்கள் முயன்றனர். இதற்கு தொ காதது மட்டுமின்றி சங்கம் நிறுவ ( செய்தார். இவர்கள் தொழில் திணை இது எமக்குத் தெரிய வந்த சம்பவ பல வாய் இருக்கலாம்.
இளைஞர்களில்-தொழிற்சங்கங்களில் கூடிக்கொண்டே வருகின்றது. அவர் மரபு மரபாக வந்த தலைமை வகிக்கு இருந்தமையேயாகும். இலங்கையில் காலத்தில் தொழில் சங்கங்களைப் ப கொள்ளாத நிலையில் தலைமை (Le புறம்பான பகுதிகளிலிருந்து பெறப்ப அன்றிருந்த நிலையிலிருந்து இன்றி தொழிலாளர் தொழிற்சங்கங்கள், அ நன்கு தெரிந்தவர்களாக இருக்கின்ற( தாயக் கடமைகளை மேற்கொள்ள வே பதவி அளிக்கப்பட வேண்டும். ஆயின் டமிருந்து போட்டியும் தன்னலம்-கரு டமிருந்து எதிர்ப்பும் இருந்து வருகிற இலஞ்சம் வாங்கும் தலைவர்களும் எம்
மேற்கூறிய தடைகள், சமுதாயக் ரும் பொருட்படுத்தக்கூடாது. தொ படுத்தி வாழ்க்கையில் முன்னேற விை வர்களே இம்முறையில் பயனுடை சே மூலம் இது பற்றிய வகுப்புகளை நட இவ்வழியில் சேவை செய்ய முடியும். இ கடமையாகவும் இறுதியில் அமையும்.
***1) Personal-Cultural-Social. 2) Job related. 3) home responsibilities held both men and women 1 information about the union, and why their parti did women's feeling that they did not have the col duct union affairs.
The greatest job related barrier to union invo on women's activist.
Union related barriers included the reluctanc posts. They need for encouragement and recognitic lack of self confidence about their leadership skills -Labo No. 3

கும் பொருந்துவனவாகும். அண்மையி பண்கள் பெரும்பாலும் வேலைசெய்யும் Fங்கம் ஒன்றை ஏற்படுத்த அங்குள்ள ாழிற்சாலைச் சொந்தக்காரர் இடமளிக் முயன்ற பெண்களையும் வேலை நீக்கம் ாக்க ளத்துக்கு வந்து முறையிட்டனர். ம். தெரியாது இருக்கும் சம்பவங்கள்
பங்குபற்றுவோரின் எண்ணிக்கை களை முன்னேற விடாது இருப்பதும் ம் தன்மை வயது வந்தோரின் கையில் தொழிற்சங்கங்கள் தோன்றிய ஆரம்ப ற்றித் தொழிலாளர் அதிகம் புரிந்து adership) தொழில் சங்கங்களிலிருந்து ட்டது. ருக்கும் நிலை பெரிதும் வேறுபட்டது. து சம்பந்தமான கடமைகள் என்பன னர். தற்கால இளைஞர்கள் தமது சமு ண்டுமாயின் அவர்களுக்கும் தலைமைப் இங்கும் மரபுவழி வந்த தலைவர்களி 3திகளாக இருந்து வரும் தலைவர்களி து. தொழிற்சங்கப் பதவிகளை வைத்து மிடையே இல்லாமல் இல்லை. கோட்பாடுகளைப் பெண்களும் இளைஞ ழிற்சங்கங்களை கருவிகளாகப் பயன் ழைய வேண்டும். தொழிற்சங்கத் தலை Fவை செய்ய முடியும். அவர்கள் சங்க த்தியும் அனுபவத்தைக் கொடுத்தும் இது அவ்வியக்கம் நாட்டுக்குச் செய்யும்
Union selected. In the first category we found that back, but women more so than men. The lack of icipation mattered constituted the key barrier as mpetence necessary to run for union office and con
blvement was that supervisions were seen as hard
ze of women to compete against men for union on for contribution they were already making and
s ur Education, I.L.O. Office, Geneva. 31, June 1976, Page 6.
67

Page 69
*சர்வதேச தொழில தொழிற் சங்க
திரு. கே.
(நிபுணர், தொழிலாளர் நல ஸ்
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனம் என்(
இது ஒரு நேரடியான கேள்வியாக நேரடியான பதிலை கொடுப்பதென்பது ஆயினும், சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ் பிரதானமாக, அதன் தோற்றம், அை கள் தொடர்பாக ஓர் சுருக்கமான வி நீங்கள் எல்லோரும் தொழிற்சங்கவாதி உங்கள் இயக்கத்தின் ஓர் பகுதியாக தெளிவான விளக்கத்தை அறிந்திருக்க
அதன் தோற்றம்
1ம் உலக யுத்தம் முடிவடைந்ததும் யின்படி சர்வதேச தொழிலாளர் வி சர்வதேச சங்கத்தின் சுயமாக ஆட்சி லத்தின் தொழில் நுட்ப புரட்சி, சமூ பல்வேறு முன்னேற்றங்களை நிறைவே அத்துடன் சமூக முன்னேற்றத்தை இல்லாவிடில் ஒர் நிலையான பொரு மாட்டாது.
அதன் சாசனத்தின் ஒர் பகுதியில் சமூக நீதியினை அடிப்படையாகக் கொ முடியும்' என்று கூறுகின்றது.
பெரும்பாலானேரிடம் அநீதி, கடின நிலைமை காணப்படுமாயின் அங்கு இந்நிலைமைகளில் உடனடியாக முன்6ே மணித்தியால வேலை ஒழுங்கு, ஆகக் தொழில் வழங்கும் ஒழுங்கு வேலையி சம்பள சலுகை, தனது வேலையிலிருந் களின் பாதுகாப்பு, இளம் பிள்ளைக சலுகை, வேறு தோட்டங்களில் தெ காப்பு, சுதந்திரமாக கூட்டம் கூடும் : நிறுவனங்கள் போன்றவை ஆகும்.
ஆயினும் சர்வதேச சங்கம் குலை ஸ்தாபனம் - மட்டும் தொடர்ந்து இய பின்னர் சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ் ஓர் பிரகடனத்தை அதன் சாசனத்தி வறுமை காணப்படுகின்றதோ அது அபாயகரமானதாக விளங்குகின்றது'
68

ாளர் ஸ்தாபனத்தில் ங்களின் பங்கு”
துரையப்பா
சர்வதேச தாபனம் பாங்கொக்)
றல் என்ன? இருந்தபோதிலும், எனது பங்கில் ஓர் நு திருப்திகரமாக அமையமாட்டாது. தாபனத்தைப்பற்றிய சில அம்சங்களை மைப்பு, நோக்கம், அதன் நடவடிக்கை ளக்கத்தை கொடுக்க முயல்கின்றேன். Gகளாக இருப்பதனுலும், இத்தாபனம் இருப்பதாகவும் அதனைப் பற்றிய ஓர் வேண்டியது இன்றியமையாததாகும்.
1919 ல், வார்சேல்ஸ் உடன்படிக்கை ஸ்தாபனம் உருவாக்கப்பட்டது. இது
புரியும் ஒரு நிறுவனமாகவும், அக்கா க முன்னேற்றம் காரணமாக ஏற்பட்ட ற்றுவதற்காகவும், உதவுவதற்காகவும் வளர்ப்பதற்காகவும் நிறுவப்பட்டது. ளாதார சமூக அபிவிருத்தி ஏற்பட
'உலகில் நிலையான சமாதானமானது, ண்டிருந்தாலே அதனை விருத்தி செய்ய
ாவேலை, வறுமையோடு கூடிய தொழில் அமைதியின்மையே நிலவும். எனவே னற்றம் தேவையாகும். உதாரணமாக,
கூடிய நாள், வார வேலை ஒழுங்கு, ன்மையினைக் குறைத்தல், வாழ்க்கை து ஏற்படும் சகாயம், நோய், பிள்ளை 1ள், பெற்ருர், வயது முதிர்ந்தோர் ாழில் புரியும் தொழிலாளரின் பாது உரிமை, பயிற்சி, தொழில்நுட்ப கல்வி
க்கப்பட்டு, சர்வதேச தொழிலாளர் பங்கி வந்தது. 2ம் உலக யுத்தத்தின் தாபனம், 1944ல் பிலா டெல்பியாவில் தில் இணைத்துக் கொண்டது. ‘எங்கு
பல்வேறு இடங்களின் செழிப்பிற்கு

Page 70
‘எல்லா மனித இனங்களும் இ6 அன்றி தமது நலனுக்காகவும், ஆத் முறையில் பொருளாதார பாதுகாப்பு உடையவர்கள்’’.
**இந்நிலைமைகளை அடைய, ஒர் ( கொள்கையும் அவசியமாகும்."
அமைப்பு
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனத் வம் உண்டு. இது ஒர் முத்தரப்பின் யுடன், முதலாளியும், அரசாங்க அங் பிரதிநிதித்துவம் பெறுகின்றனர். சர் வொரு அங்கத்துவ நாட்டிலிருந்தும் ( தொழிலாளர் பிரதிநிதியும், ஒர் முத கர்களும் பிரதிநிதித்துவம் பெறலாம். ஆதரவாகவோ வாக்களிக்க உரிமையுன் களில் காணப்படும் வேறுபாடுகள் .ெ களை தடை செய்ய மாட்டாது.
சர்வதேச தொழிலாளர் மாநாடு
இம்மாநாடு வருடா வருடம் ஜூன் ! இம்மாநாட்டை உண்மையில் தொழி கலாம். இங்கு சர்வதேச தொழிலாளர் என்ற வடிவில் கணிக்கப்படுகின்றன. தின் தொழிற்திட்டம், வரவு செலவு ரிக்கின்றது. மாநாடு மா அதிகாரியின் நடவடிக்கைகள், எதிர்கால தொழில் கொண்ட நிகழ்ச்சி அறிக்கையினையும் , னங்களை, அதாவது சர்வதேச தெ கொள்கை, எதிர்கால நடவடிக்கை ப
ஆளும் சபை
இது சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்த இக்குழு மாநாட்டின் போது மூன்று வ படுகிறது. இது மாநாட்டை போல, வர்களைக் கொண்டது. இதில் 24 அ லாளர், 12 முதலாளிகளுக்காக பேசக் பிரதிநிதிகளின் சார்பில் அடங்கும் 24 முக்கியம் பெற்ற நாடுகட்குரியதாகும்
(உதாரணமாக, 1974ல் கனடா, இந்தியா, இத்தாலி, யப்பான், ஐக்கி ஐக்கிய நாடுகள் ஆகும்.)
ஏனைய 14 அங்கத்துவம் வகிக்கும் பிரதிநிதிகளினல் தெரிவுசெய்யப்படுவ னரும், 12 பதில் முதலாளி அங்கத்தின

னப்பாகுபாடோ, பால் வேறுபாடோ மீக வளர்ச்சிக்காகவும், சுதந்திரமான , சமமான சந்தர்ப்பம் பெற உரிமை
தேசீய மைய நோக்கமும், சர்வதேச
த்தில் 125 அரசாங்கங்களின் அங்கத்து னதான நிறுவனமாகும். தொழிலாளி கத்தவர்களுடன் சமமான அந்தஸ்தில் வதேச தொழிலாளர் மாநாட்டில் ஒவ் இரண்டு அரசாங்க பிரதிநிதிகளும், ஓர் நலாளிகளின் பிரதிநிதியும், ஆலோச
ஒவ்வொரு பிரதிநிதிக்கும் எதிர்த்தோ ண்டு. ஆயினும் மாநாட்டில் சில அம்சங் பரும்பாலானவர் எடுக்கும் தீர்மானங்
மாதத்தில் ஜெனிவாவில் நடைபெறும். லாளரின் பாரளுமன்றம் என அழைக் ர் நியதிகள், தராதரங்கள், சிபார்சுகள் 2 வருடங்கட்கொருமுறை நிறுவனத் த் திட்டம் என்பவற்றை இது அங்கீக ா, சர்வதேச தொழிளாளர் ஸ்தாபன நிகழ்ச்சிக்கான சிறப்பு அம்சங்களைக் ஆராய்கின்றது. அத்துடன் பல தீர்மா தாழிலாளர் ஸ்தாபனத்தின் பொதுக் ற்றியும் எடுக்கின்றது.
தாபனத்தின் நிர்வாகக் குழுவாகும். ருடத்திற்கொருமுறை தெரிவுசெய்யப் முத்தரப்பினையுடையது. 48 அங்கத்த ரசாங்க பிரதிநிதிகளும், 12 தொழி கூடிய பிரதிநிதிகளுமாகும். அரசாங்க பேரில் 10 அங்கத்துவம் கைத்தொழில்
சீன, பிரான்சு, ஜேர்மன் குடியரசு, ய இராட்சியம், சோ. ச. குடியரசு,
நாடுகளும், மாநாட்டில் அரசாங்க ர், 12 பதில் தொழிலாளர் அங்கத்தி ாரும் மேலும் தெரிவு செய்யப்படுவர்.
69

Page 71
அரசாங்க அங்கத்தினர் தமது தனிப்ப தொழிலாளி, முதலாளி சார்பில் முறையே தொழிலாளி, முதலாளிகட்
சர்வதேச தொழிலாளர் அலுவலகம்
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனத் விலுள்ள சர்வதேச தொழிலாளர் மாநாடு, கூட்டங்களுக்காய பத்திரங் அத்துடன், சர்வதேச தொழிலாளர் நிபுணர்கள், ஆலோசகர்களை, உலகின் மேலும் பல பிரசுரங்கள், வெளியீடுகள் சமூகசேவை, தொழில் அமைச்சுகளு புரிகின்றது. சிறப்பாக தொழிற்சங்க களுடனும் நெருங்கிய தொடர்புகொ காய பிரதேச சர்வதேச தொழிலாள லும், லத்தீன் அமெரிக்காவிற்காக லீ அபாபாவிலும் அமைந்துள்ளது. மத மான அலுவலகம் ஜெனீவாவில் உள்ள தலைவர் ஆளும் சபையினுல் நியமிக் அல்பேட் தோமஸ் (பிரான்ஸ்) ஆவ தவியை வகித்துள்ளனர். தற்போதை காட் ஆவர்.
சர்வதேச தொழிலாளர் நியதி
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபன அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூ நிபந்தனைகளை முன்னேற்றமடையச் ( யவர்கள், இந்நியதியினை அரசாங்கம், முயற்சியினலே உண்மையாக செயற் கள்.
இந்நியதியினையே சர்வதேச தொ படுத்தி வருகின்றது. சர்வதேச தொ சிபார்சுகளின் எண்ணிக்கை 191 லி பட்டனவாக 284 உளது. (138 தரா ஒவ்வொரு தராதரமும் ஒவ்வொரு மனித உரிமைகளில் தொழிலாளர் ஒழுங்குபடுத்துபவையாக உள. இத8 இரண்டு கடமைகட்கு உட்பட வேண் சிபார்சு என்பதும் தராதரத்தை ( வேண்டியதல்ல. இது பொதுவான தாரத ரங்களும் சிபார்சுகளும், ஒவ்ெ பதற்கும், தேசிய சட்டத்தில் சேர்த்து வரையறை செய்கின்றன.
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தா பல பெரும் பகுதியை அடக்குகின்றன. அ
70

ட்ட நாட்டின் பெயரில் பேசுவார்கள். அங்கத்துவம் வகிப்பவர் பொதுவாக ாக பேசுவார்.
தில் நிரந்தரமான செயலகம் ஜெனிவா அலுவலகமாகும். இது ஸ்தாபத்தின் கள், அறிக்கைகளை தயாரிக்கின்றது.
ஸ்தாபன தொழில் நுட்ப உதவி ா பல பாகங்கட்டும் நியமிக்கின்றது. T, சஞ்சிகைகளையும் வெளியிடுவதுடன், டன் நெருங்கிய முறையில் தொழில் இயக்கங்கள் முதலாளிகள் ஸ்தாபனங் ண்டு செயலாற்றுகின்றது. ஆசியாவிற் ர் ஸ்தாபன அலுவலகம் பாங்கொக்கி மாவிலும், ஆபிரிக்காவிற்காக அடிஸ் த்திய கிழக்கிற்கும், ஐரோப்பாவிற்கு ாது. சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபன கப்படுவர். முதலாவது தலைவர் திரு. பர். இவரை அடுத்து அறுவர் இப்ப நய தலைவர் திரு. பிரான்சிஸ் பிளாங்
ாத்தின் முக்கிய பணி சட்ட மூலமும் லம் தொழிலாளரின் வாழ்க்கை, வேலை செய்தலாகும். இத்தாபனத்தை நிறுவி தொழிலாளர் நிர்வாகத்தினரின் கூட்டு படுத்த முடியும் என உணர்ந்துள்ளார்
ழிலாளர் ஸ்தாபனம் இன்றும் செயற் ழிலாளர் கருவிகளாகிய தராதரங்கள், ருந்து ச. தொ. மாநாட்டில் எடுக்கப் தரங்களும் 146 சிபார்சுகளுமாகும்.)
சட்டமுறையான கருவியாகும். இவை நிர்வாகம், சமூக நலன் என்பனவற்றை ன ஒர் நாடு அங்கீகரிக்க வேண்டுமாயின் rடும். பான்றதாயினும் இது அங்கீகரிக்கப்பட பாதுகாப்பிற்காக ஏற்படுத்துவதாகும். வாரு அங்கத்துவ நாடுகட்கும் பாவிப் க் கொள்வதற்குமாக மாதிரி நியதிகளை
தராதரங்கள் சமூக பிரச்சினைகளின் வையாவன, மனித அடிப்படை உரிமை

Page 72
கள், குறைந்த சம்பளம், தொழிலா தொழில் கொள்கை, வேலை நிலைமைக காப்பு, சுகாதாரம், கடலில் வேலை ெ தங்கள் பெண் தொழிலாளருடன் தெ
மனித உரிமைகளில் பல்வேறு த ஸ்தாபனம் உலகில் பரந்த ரீதியில் ே
இத்தாபனம் தனது அங்கத்துவ கூறுவதுடன், தமது அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடைமுறைப்படுத்துகின்றன என்பத இதற்காக நிரந்தர குழு ஒன்று இயங் திரம் தொடர்பான முறையீடுகளை நிறுவனத்தின் சமூக, பொருளாதார சிறப்பான முறை வெளியிடப்பட்டுள் குழுவாகும். கடந்த 20 வருடங்களில் செய்துள்ளது.
தராதரங்களும் சிபார்சுகளும் சர்வ வாக்குகின்றன. சட்டத்தில் அடங்கி மேன்மை யுடையதாக்குகின்றன. கொண்டவையாக அமைந்ததாயும், எந்த கட்டத்திலும் தேவையானவைய டம் ஓர் சர்வதேச நியதியை கொண் ருத்தியில் உலகம் முழுவதிலும் பிர கின்றது.
தொழில்நுட்ப உதவி
இன்றைய தொழில் நுட்ப உதவியி உள்ளது. இது சர்வதேச தொழிலா மேலான வேலையினை அடக்குகின்றது. ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி திட்டங் தாக உள்ளது.
இங்கு பிரதேச வாரியான திட்ட பகுதிகளில் பிரதானமாகக் கவனிக்கப் --வேலை வாய்ப்பு திட்டமும் உயர் எ --மனித வள அபிவிருத்தி தொழி
ருத்தி உட்பட -தொழில் உறவு, தொழிற்சங்க
வளர்ச்சியும் --வேலை நிலைமைகளும் வாழ்க்கை ! பெரும்பாலான சர்வதேச தொழில் உதவி திட்டங்கள் நாடுகள் அபிவிருத்தி லாளர் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு தேசீய ெ பெறவும் முடிகிறது. தொழில் முன்ன முக்கியமானது. ஏனெனில் வளர்முக வும், நவீன திறமைசாலிகள் குறை(

ளர் நிர்வாகம், கைத்தொழில் உறவு, ள், சமூக பாதுகாப்பு, தொழில் பாது 'சய்தல் போன்றனவாகும். பல ஒப்பந் ாடர்புபடுகின்றது.
த்துவங்களை சர்வதேச தொழிலாளர் செயற்படுத்தி வருகின்றது.
நாடுகட்கு பிரச்சினைகளை எடுத்து - தராதரங்களை அந்நாடுகள் எவ்வாறு னையும் கண்காணித்து வருகின்றன. வ்கி வருகின்றது. கூட்டம் கூடும் சுதந் பரீட்சிப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் குழுவுடன் ஆலோசனை நடாத்தி ஓர் ளது. இதற்கான முக்கிய குழு ஆளும் இக்குழு 700 முறையீடுகளை பரிசீலனை
தேச தொழிலாளர் சட்டத்தினை உரு புள்ள நியதிகள் முக்கிய விடயங்களை இவை அனுபவங்களை மையமாகக்
விருத்தியடைந்து வரும் நாடுகட்கு ாகவும் உள்ளது. சமூக ரீதியில் இச்சட் rடது. சமூக சட்ட முறையின் அபிவி தானமான செல்வாக்கினை செலுத்து
ன் முன்னேற்றமானது சிக்கலானதாக ளர் ஸ்தாபனத்தின் அரைப்பங்கிற்கு
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனம், களின் 200 திட்டங்களில் பங்குபற்றுவ
டங்களுமுண்டு. கூட்டுறவு பின்வரும் படுகிறது. பும்
ல் முன்னிலை பயிற்சி, நிர்வாக அபிவி
அபிவிருத்தியும் சமூக நிறுவனங்களின்
நிலைமையும். 0ாளர் ஸ்தாபனத்தின் தொழில்நுட்ப யடைய உதவுவதோடு, தமது தொழி பாருளாதார அபிவிருத்தியில் பங்கு ரிலை பயிற்சி நிர்வாகம் என்பது மிக நாடுகளின் மனிதவளம் ஏராளமாக வாகவும் காணப்படுவதே. சர்வதேச
71

Page 73
தொழிலாளர் ஸ்தாபனம் தொழில் மு உற்பத்தித் திறன், மனிதவலு சேவை சமூகநலன், தொழிலாளர் கல்வி, ெ புள்ளியியல், தொழிலாளர் பாதுகாப்ட உதவுகிறது. மேலும் வளர்முக நாடு: வாழ்க்கை தர உயர்வுக்காக கிராம வழங்கப்படுகின்றது.
சிறந்த வேலை நிபந்தனைகள்
தொழிலாளர் ஓர் பொருளல்ல. புதைந்திருக்கும் அடிப்படைக் கருத்து சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபன பாலான வேலைகள் தொழிலாளியின் 6 ரீதியில் தீர்த்து வைப்பதாகும்.
சம்பளம், வேலை நேரம், வேலை தி சுகாதாரம், சமூக பாதுகாப்பு, தெ. வேலையற்றேர் போன்றவர்களின் நிலை6 பனம் ஆர்வம் காட்டுகிறது. மனித வ திட்டமிடல் மூலம் அதிகரித்தல், ச அமைப்பு, தொழில் உறவு, தொழிற்க களுக்கு உதவி, கூட்டுறவு) அத்துடன் தீர்வுகாண சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ் அங்கத்துவ நாடுகட்கு தொழிலாளர் பாதுகாப்பான முறையில் பல தராத படுத்தியுள்ளது.
இன்று சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ் புதியதுறை மூலம் நடவடிக்கைகளை தலைப்பு குடித்தொகையும், குடும்ப தி ஸ்தாபனத்தின் குடித்தொகை நடவடி ஓர் மாநாட்டை கூட்டியது. இம்மா உத்தியோகத்தர், தொழிற்கல்வி பிரதி தொகை பிரச்சினைகளை ஆராய்வதற்க முடிவாக நான் கூறுவது யாதெனில் தின் முயற்சிகள் சமூக நீதியை நிலைநா தராதரங்களையும், சிபார்சுகளையும் ஆ குடும்ப நலனையும் மேம்படுத்த உதவு
72

ன்னிலை பயிற்சி, நிர்வாக அபிவிருத்தி, கள், கூட்டுறவு சிறுகைத்தொழில்கள் ாழிலாளர் நிர்வாகம், தொழிலாளர் 1. சுகாதாரம் போன்ற துறைகளிலும் 5ளின் கிராமிய மக்களின் வருமானம் அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கும் உதவி
இந்நிறுவனத்தின் திட்டங்களில் இதுவாகும்.
த்தினல் மேற்கொள்ளப்படும் பெரும்
பாழ்க்கை நிலைமைகளை மனிதாபிமான
ருப்தி, தொழிலாளியின் பாதுகாப்பு, ாழில் உலகில் பெண்கள், இளைஞர், மைகளில் சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தா ளங்களில் அபிவிருத்தி, வேலை வாய்ப்பு, மூக நிறுவனங்கள் (சட்ட, நிர்வாக ல்வி, 3ம் உலகில் முதலாளி நிறுவனங் இத்தலைப்புகளில் சில பிரச்சினைகட்கும் ஸ்தாபனம் கூடிய கவனத்துடன் தனது
நிர்வாகத்தினர் இரு சாராருக்கும் ரங்களையும், சிபார்சுகளையும் வகைப்
தாபனம் தொழிலாளர் கல்வி என்ற மேற்கொள்கின்றது. இதன் முக்கிய ட்டமிடுதலுமாகும். ஐக்கிய நாடுகள் க்கைப் பிரிவின் நிதி உதவியோடு இது நாட்டில் முதலாளிகள், தொழிற்சங்க நிதிகள், கூட்டுறவு தலைவர்கள், குடித் ாக கூடியிருந்தனர். , சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனத் ட்டுவதும், அங்கத்துவ நாடுகள் தமது ங்கீகரித்து தொழிலாளரின் நலனையும் கின்றதா எனக் கவனிப்பதுமாகும்.

Page 74
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
குழு ஆய்வு
இலங்கையிலுள்ள எல்லா தொ படாது, தொழில் தொழிற்சங்க கூடியதாக எல்லா தொழிற்சங்க வேண்டும்.
ஒரு தொழிலுக்கு ஒரு தொழிற் படுவதை எதிர்க்கிருேம்.
தொழிற்சங்க கருத்துக்களை இன நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக
தொழிற்சங்கங்கள் அரசியல் த லாளர் இயக்கங்களாக இருத்த
தொழிற் கல்வி தொழிலாளர்க
சிறுபான்மையினருடைய இன, டாலே தொழில் அமைதி நிலவு ஏதுவாகும்.
தோட்ட தொழிலாளருக்கு சம்ட தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக்
அரசாங்கம் தொழிற்சங்கங்கள் வரும்போது, தொழிற்சங்கங்கை இக்குழு கருதுகின்றது.
அரசாங்க ஊழியர்களும் தமது கூற நீதிமன்ற அமைப்புக்கள் ே
தோட்டப் பாடசாலைப் பிள்ளை வேண்டும்.
வாழ்க்கைத் தர உயர்வுக்கேற்ப டும்.
வெளிநாட்டு புலமைப் பரிசில்க சங்க பிரதிநிதிகளும் பங்கு கொ வேண்டும்.
ஒரே ஒருவர் பல முறை புலமை டல் வேண்டும்,
தொழிற்சங்கங்கள் மாதர்கட்கு

முடிவுகள்
ழிலாளர்களும் இன ரீதியாக ஒதுக்கப்
உரிமைகளில், சமவாய்ப்பைப் பெறக்
தலைவர்களையும் கூட்டி இதனை விளக்க
சங்கம் என்று கட்டாயமாக திணிக்கப்
ா, மொழி வேறுபாடின்றி அரசாங்கம்
உழைக்க வேண்டும்.
லையீடு இன்றி தன்னிச்சையாக தொழி
ல் வேண்டும்.
ட்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.
மொழி பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட் வதோடு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும்
பளம் கொள்கை ரீதியாக அடிப்படைத் கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும்.
சம்பந்தமாக மாற்றங்கள் கொண்டு ாக் கலந்தாலோசித்தல் அவசியம் என
பிரச்சனைகள் தொடர்பாக எடுத்துக் கொண்டுவரப்படல் வேண்டும்.
rகளுக்கு கல்வி வசதி அளிக்கப்படல்
சம்பளமும் அதிகரிக்கப்படல் வேண்
ள்/பயிற்சி வகுப்புகள் சகல தொழிற் ள்ளக் கூடிய வகைகளில் வழி செய்தல்
பரிசில் பெற்றுச் செல்வது தடுக்கப்ப
முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்.
73

Page 75
சிபா
* தொழிற்சங்க நிர்வாகம்" தொட திகதி தொடக்கம் 11ஆம் திகதிவரை பெற்ற கருத்தரங்கில் சுமார் 30 தொ இக்கருத்தரங்கில் தொழிற்சங்க அடை பொறுப்புகள், மாறிவரும் சமூகத்தி தொழிற்சட்டங்கள், கூட்டுப் பேரம், பெண்கள் தொழிற் சங்கங்களில் கூடிய கள் விரிவான ஆய்விற்குட்பட்டன. வுரை ஆற்றுவதற்காக அவ்வத்துை யாளர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தனர். வேறு பிரச்சினைகளை விரிவாக ஆரா ஏகமனதாக ஏற்றுக்கொண்டு சிபார்ச
(1) தொழிற்சங்க நிர்வாகம் தொ கருத்தரங்கிற்கு ஆதரவை அ கருத்தரங்குகள் கலந்துரையா விடயங்களை தெளிவு படுத்து தொழிற்சங்கக் கல்வியை ஒரு
(2) தொழிற்சங்க அங்கத்தவர் ஒ தெளிவாக அறியக்கூடியதான
(3) பொருளாதார திட்டமிடல், மானம் எடுத்தல், வீட்டுப் படுத்தும்போது அரசாங்கம் சனை செய்தே முடிவு செய்ய
(4) பெண்கள் தொழிற் சங்க ந களில் அவர்கட்கு பயிற்சியும்
(5) தொழிற் சங்கவாதிகட்கும்,
தகுதி வாய்ந்தவர்கட்கு புல களை மேம்படுத்தி, தொழிலா டும்.
(6) தொழிற் சட்டம் சம்பந்தமா முன் தொழிற்சங்க தலைவர்க
(7) பெண் தொழிலாளர்களின்
வரும் 6 வார கால பிரசவ நல மேம்பாட்டிற்கு போதா பனத்தின் சிபார்சிற்கு 960 L விடுமுறை வழங்கப்பட வே6
74

சுகள்
ர்பாக 1977ம் ஆண்டு ஏப்பிரல் 7ம் இலங்கை மன்றக் கல்லூரியில் இடம் ழிற் சங்கவாதிகள் பங்குகொண்டனர். ப்பு, அதன் வரலாறு, அதன் தலையாய ல் தொழிற்சங்கங்களின் பங்களிப்பு, நிதி நிர்வாகம், சம்பள கொள்கைகள், ளவு பங்குகொள்ளல் போன்ற விடயங் மேற்படி விடயங்களில் சிறப்பாக விரி }களில் அனுபவம் வாய்ந்த விரிவுரை கருத்தரங்கில் பங்குபற்றியோர், பல் ‘ய்ந்ததுடன் பின்வரும் தீர்மானங்களை
செய்தனர்.
டர்பாக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட இக் 1ளிக்கும் அதே வேளையில் இவ்வாறு ன "டல்கள் தொழிலாளர்கட்கு பல்வேறு வதணுல் ஒவ்வொரு தொழிற்சங்கமும் சிறிதாவது அளிக்க வேண்டும்.
வ்வொருவரும் தொழிற்சங்க யாப்பினை
வழிவகைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
வேலை வழங்குதல், சம்பளம்பற்றி தீர் பிரச்சினைகள் போன்றவற்றை செயற்
தொழிற் சங்கங்களோடு கலந்தாலோ வேண்டும்.
டவடிக்கைகளில் ஈடுபடக்கூடிய வகை ஊக்கமும் அளித்தல் வேண்டும்.
தொழிலாளர்கட்கும் அவ்வத்துறையில் மைப் பரிசில் அளித்து, அவ்வத்துறை ார்களை அரசாங்கம் ஊக்குவிக்க வேண்
ன சட்ட நடவடிக்கைகள் நிறைவேற்ற ளுடன் கலந்தாலோசித்தல் வேண்டும்.
iலன் கருதி தற்போது அளிக்கப்பட்டு ால விடுமுறை பெண் தொழிலாளரது தாமையால் சர்வதேச தொழிற் ஸ்தா ப சம்பளத்துடன் கூடிய 3 மாத கால
"டும்.

Page 76
(8)
(9)
(10)
பால் வேறுபாடு காட்டாது தகு லும் சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுத
தொழிற் சங்க நடவடிக்கைகளி கொண்டு பங்குபற்றக்கூடிய வ ளர்கட்கு ஊக்கமும் அளித்து வ
தொழிற் சங்கங்கள் ஜனநாயகரீ அரசியல் தலையீடுகளில் ஈடுபடா யம் என்பதில் ஆர்வம் காட் உயர்த்த முன்வரவேண்டும் என்
வேற்கின்றது.

தி வாய்ந்தவர்கட்கு சகல துறைகளி ல் வேண்டும்.
ல் ஒவ்வொரு அங்கத்தவரும் ஈடுபாடு கையில் தொழிற் சங்கங்கள் தொழிலா ாருதல் வேண்டும்.
தியில் இயங்கும் இயக்கங்களாதலால், து, தொழிலாளர்களது நலனே முக்கி ட்டி நாட்டின் பொருளாதாரத்தை எபதை கருத்தரங்கு பூரணமாக வர
75

Page 77
மாதிரி தொழி
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
76
சங்கத்தின் பெயர்:- இச்சங்கத் என்பதாகும். இதன்பின் ‘சங்க
பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலயம்:- மும், சங்க அலுவல்களை கவனி இருக்கும். அல்லது நிர்வாக சடை களிலும் இருக்கும்.
குறிக்கோள்கள்:-
(<9人
எல்லாத் தொழிலாளர்களை
(ஆ) அங்கத்தவர்களுடைய ந காணிப்பது, வளர்ச்சியடை
(இ) அங்கத்தவர்களின் பொருள் (ஈ) அங்கத்தவர்களுக்கு கீழ்க்க லது எல்லாவற்றையுமோ !
(1) தொழில் சம்பந்தப்பட் வாங்கல், தொழில் தக
(2) தொழில் சம்பந்தமான ஆலோசனையை தேவை (உ) தொழிலாளர், தொழில் ெ கிடையிலும், சங்கத்திற்கு! லும் தொழிலாளர் மத்தியி
(ஊ) தொழில் தகராறுகளில் அ
செய்தல்.
அங்கத்தவர் பட்டியல்:- அங்கத்த
தரிசியின் பொறுப்பாகும்.
புத்தகப் பரிசோதனை:- அங்கத்த கள், ஆகியவற்றை பரிசோதனை அல்லது சங்க நிதியில் அக்கறை காரியதரி சிக்கு. கவேண்டும்.
dr, Lissit:-
(அ) சங்கத்தின் ஆண்டு நிறைவு! வுடன், (ஏப்ரல் 1ம் மார்ச்

ற் சங்க சாசனம்
SLSSSLSLSSSS LSSLSLSSLSSLSSLSSLSS SLSL0SSSSLSSSSSSLSSSLS LSSLS LSLSLSSSLSLSS SSLSLSS அமைப்பு விதிகள்.
தின் பெயர்
ம்" எனக் குறிப்பிடப்படும்.
பதிவு செய்யப்பட்ட காரியாலய
க்கும் இடமுமாக. பயால் தீர்மானிக்கப்படும் வேறு இடங்
LSLSLSLSLLSLSSLSLSSLSSSSSSLSSSSSSL0SSSL0LLLSSLLSSLSSLSLSSLS தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள
யும் ஒன்றிணையச் செய்வது. லன்களையும், உரிமைகளையும் கண் யச் செய்வது, பாதுகாத்தல் ஆகியன.
ாாதார நிலையை சீரடையச் செய்வது.
ண்ட நன்மைகளில் ஒன்றையோ அல் கிடைக்க வழிவகுத்தல்.
டவகையில் உதவி செய்வதோடு, பழி ராறுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து மீட்டல்.
ா சட்ட உதவியை அல்லது சட்ட 1ப்படும்போது வழங்கல்.
காள்ளுவர் இடையிலும், சங்கங்களுக் ம் தொழில் கொள்ளுனர்களுக்கிடையி லும் உறவுகளை சீரடையச் செய்தல்.
ங்கத்தவர் சார்பில் பிரதிநிதித்துவம்
வர் பட்டியலை வைத்திருப்பது காரிய
வர் பட்டியல், கணக்குப் புத்தக்கங் செய்ய விரும்பும் சங்க அங்கத்தவர் கொண்ட வேறு நபர் எழுத்து மூலம் LLLLSSSLSLSLSSSSSSqSqSqSSSS SSqSqSqSq முன்னறிவித்தல் கொடுக்
ப் பொதுக்கூட்டம் நிதியாண்டு முடிந்த 31) நடாத்தப்படவேண்டும். ஆனல்

Page 78
(7)
(8)
(9)
இக் கூட்டம் ஜூன் 15-ம் திக டும் இக்கூட்டத்தில் குறை அங்கத்தவர்கள் கலந்து கெ
(ஆ) கெளரவ காரியதரிசி வருட
வர்களுக்கு குறைந்தது. முன்னறிவித்தல் கொடுத்தல்
(இ) வருடாந்தப் பொதுக்கூட்ட பற்றியும், சட்டவிதிகளை ம களைப் பற்றியும் உத்தியோ கத்தவர்கள் கெளரவ காரிய கிடைத்து. முன்னறிவித்தல் கொடுக்கே
(ஈ) காரியதரிசி நிர்வாக சபையு பொதுக்கூட்டத்திற்கு ஒரு ! யில் உள்ளவற்றை 9 - 6ð) L - ll 1 பொதுக்கூட்டத்திற்கு. இந்நிரல் அங்கத்தவர்களுக் கள் செய்யவேண்டும்.
விசேடப் பொதுக் கூட்டம்:-
விஷேடப் பொதுக்கூட்டம் தலை கோளின் படியோ அல்லது நிர்வ லது இரு வார அறிவித்தலுடன் அங்கத்தவர்களுக்கு குறையாது அனுப்பப்படும் விண்ணப்பத்திற்! னென்ன காரணத்திற்காக கூ வேண்டுகோள் அல்லது தீர்மான நாட்களுக்குள் விசேடப் பொதுக் வேறு எந்த விடயமும் இக்கூட் டாந்தப் பொதுக்கூட்டத்தில் எள் கள் பங்குபற்றவேண்டுமோ அே பொதுக்கூட்டத்திலும் கலந்து ெ
நிர்வாக சபைக் கூட்டம்:-
நிர்வாக சபைக் கூட்டம் குறைந்த தேவை ஏற்படும்போது கூட்டப்ப வர்கள் இதில் கலந்து கொள்ளே
கூட்டக் குறிப்புகள்:-
எல்லாக் கூட்ட நடவடிக்கைகளை காரிய தரிசியின் பொறுப்பாகும். பெறும் கூட்டத்தில் வாசிக்கப்பட

திக்கு பிந்தாது நடாத்தப்படவேண் ந்தளவு ாள்ளவேண்டும்.
ாந்தப் பொதுக் கூட்டம் பற்றி அங்கத் நாள்
வேண்டும்.
த்தில் ஆராயவிருக்கும் தீர்மானங்கள் ாற்றக் கொண்டு வரும் ஆலோசனை 5ஸ்தர்கள் நியமனம் பற்றியும், அங் தரிசிக்கு பொதுக் கூட்ட அறிவித்தல் SSqSSqqSSSSSSSSSSSSLSSSqSSqqSSSS SSqSqSqSSSSSSSLSLSSSSS SSSqqq SSqSSSqSSSSSSSSSSSSSLSSSSLS நாட்களுக்குள் வண்டும்.
டன் கலந்தாலோசித்து வருடாந்த திகழ்ச்சி நிரல் மேற்கண்ட (இ) பகுதி தாய் தயாரிப்பதோடு, வருடாந்தப் SSSSLS SSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSS SSSLSSLSSLSLSSLSLS SSSSSLSSSSSSLSSSSSSSSSSSS S SSSSLS SSSSSLSSSSSSLSSSSSநாட்களுக்கு முன் கு கிடைக்கக் கூடியதாக ஏற்பாடு
வரின் எழுத்து மூலமான வேண்டு ாகசபையின் தீர்மானப்படியோ அல்
கையொப்பமிட்டு காரியதரிசிக்கு கிணங்கவோ நடத்தப்படும். என் ட்டப்படுகிறதென்ற விளக்கமுடன் ம் எடுக்கப்பட்ட. கூட்டத்தைக் காரியதரிசி கூட்டுவார். டத்தில் பேசப்படமாட்டாது. வரு வளவு ஆகக் குறைந்த அங்கத்தவர் தயளவு அங்கத்தவர்கள் விஷேடப் காள்ளவேண்டும்.
பட்சம் மாதமொரு முறை அல்லது டவேண்டும். குறைந்தளவு அங்கத்த வண்டும்.
யும் எழுத்து மூலம் வைத்திருப்பது கூட்ட குறிப்புகள் அடுத்து நடை. -டு உறுதிப்படுத்தப்படவேண்டும்.
77

Page 79
(10)
(11)
(12)
(13)
78
வாக்களிப்பு:- சங்கக் கூட்டங்கள் அனைத்திலு மூலம் வாக்களிக்கலாம். சமூக கத்தவர்கள் வேண்டுகோள் விடு: தலாம்.
அங்கத்துவம்:- (அ) 16 வயதையடைந்த (உயர் மட்டமல்லாத உத்தியோக வேலைக்கமர்த்தப்பட்ட எ வகிக்க தகுதியடையவரா6 தில் கலந்து கொள்வதற் இரண்டு பேர்களைத் தெரிவ
(ஆ) கெளரவ அல்லது தற்காலி
(இ) நிர்வாகசபையால் அனுமதி மாத்திரமே, எல்லோருமே அ ஏதும் காட்டாது அங்கத்து சபைக்கு அதிகாரம் உண்டு
(ஈ) இச்சாசன விதிகளை மீறிஞ
வரை சங்கத்தில் இருந்து அதிகாரம் உண்டு. ஆணுல்
நீக்கம் அடுத்த பொதுக்க அல்லது வேறுமேல் நடவடி
சந்தா வசூல்கள்:- (அ) வருடாந்தப் பொதுக்கூட்ட டத்தில் மாற்றங்கள் செய் களும் மாதச் சந்தா_
(ஆ) தேவையேற்படும்போது 6 சபைக்கு அதிகாரம் உண்டு
(இ) சங்கத்திற்குச் செலுத்தப்ட
ரசீது வழங்கவேண்டும்.
தண்டங்கள், உரிமைகள் இழத்தல்:
(அ) அங்கத்தவர் மேல் எவ்வித
காது.
(<级)...
களும், சங்க சட்ட விதிகளை அங்கத்துவத்தை இழப்பே காகவும் நன்மைகளுக்காக
பெற தகுதியற்றவர்களுமr

ம் கைகளை உயர்த்திக் காட்டுதல் )ளித்திருக்கும் அதிகபட்சமான அங் 3தால், இரகசிய வாக்கெடுப்பு நடாத்
மட்ட உத்தியோகஸ்தர்கள் - உயர் ஸ்தர்கள்) o ல்லோரும் சங்கத்தில் அங்கத்துவம் பார். (வருடாந்தப் பொதுக்கூட்டத் காக சங்க அங்கத்தவர் அல்லாத
செய்யலாம்).
க அங்கத்தவர்கள் இருக்கக்கூடாது.
க்கப்படும் விண்ணப்பப் படிவங்களில் அங்கத்துவம் கோரவேண்டும். காரணம் வ உரிமையை நிராகரிக்க நிர்வாக ).
ர் என்று நிரூபிக்கப்பட்ட அங்கத்த தற்காலிகமாக நீக்க நிர்வாக சபைக்கு அத்தகைய தற்காலிக அங்கத்துவ டிட்டத்தில் உறுதிபடுத்தப்படுவதற்கு க்கைக்கு அறிவிக்கப்படவேண்டும்.
டத்தில் அல்லது விசேட பொதுக்கூட் யப்படும்வரை எல்லா அங்கத்தவர் SSSSLSLLSLLSLLLLSSSLLLSLLSSLSLSSLSLSSLSLLLSLLSLLSLSLLSSLSLLLLSLLLLSLSSLSS S SLLLLSLLSLLSLSSLSSLLSSLLSSLLSSLSLLS செலுத்தவேண்டும்
விசேட நிதி வசூல் செய்ய நிர்வாக
டும் எல்லாப் பணத்திற்கும் கெளரவ
iமான தண்டங்களும் விதிக்கப்படலா
- - - - - - - - - - மேல் சந்தா பாக்கி உள்ளவர் மீறும் அங்கத்தவர்களும், சங்கத்தின் தாடு, சங்கம் எந்தெந்த உரிமைகளுக் வும் செயல்படுகின்றதோ அவற்றைப் வார்கள்.

Page 80
(14)
(15)
(16)
விதிகள்:- இவ்விதிகளில் புதியனவற்றைச் இருப்பனவற்றை அகற்றுதல் ஆ றிற்கு சமூகந்தரும் வாக்களிக்க பெரும்பான்மை அங்கத்தவர்கள் தின் மூலமாகவே செயல்படுத்த! யப்பட வேண்டுமாயின் பொதுக் எழுத்து மூலமாகவோ அல்லது வேறு எந்த வகையைக் கொண் லாம்.
(அ) நிர்வாக சபை ஒரு தலைவர்:-
கள், பொதுக்காரியதரிசி/ SqSSSSSSLSSSSSSS S S SSSSSSSSSSSSSS உதவிக்காரி ளாளர். உதவிப் கள். இவர்களுடன். கியதாக இருக்கும். இவர்க டத்தில் தெரிவு செய்யப் சிக்கு மேற்பட்டவர்கள் வேண்டும்.) வருடாந்த பொதுக் கூட்டத் இருவரைத் தெரிவு செய்ய கவோ, அல்லது காரியதரி அங்கத்தவராக இருக்கலாப்
(ஆ) 21 வயதுக்குக் குறைவான செய்யப்படக்கூடாது.
உத்தியோகத்தர்களின் கடமைகள்:-
(அ) இராஜினமாச் செய்த அ பதவியைத் துறந்த அல்லது நிறுத்திவைக்கப்பட்ட காரி களுக்குள் தமது பொறுப்பில் கள், புத்தகங்கள், குறிப்பு அல்லது தலைவரிடம் ஒப்பை
(ஆ) தொழிற்சங்க சட்டதிட்ட சகல விடயங்களுக்கும் க சட்ட விதி 50(1), (2) ஆ8 விபரங்கள் தொழிற்சங்க ட லைக்குள் அனுப்பிவைக்கவே தால் சங்கப் பதிவு ரத்துச்
(இ) தொழிற்சங்கச் சட்டப் பிரி அல்லது சங்கத்தின் கணக்கு தங்கள் உத்தியோகஸ்தர்கள் யப்பட்ட தொகை, வந்த

சேர்த்தல், மாற்றங்கள் செய்தல், கியவை சங்கப் பொதுக்கூட்டமொன் த் தகுதி பெற்ற மூன்றில் இரண்டு ால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானத் ப்படமுடியும். பெயர் மாற்றம் செய் கணக்கெடுப்பு மூலமாகவோ அல்லது நிர்வாக சபையால் தீர்மானிக்கப்படும் டோ அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொள்ள
S SSSSSSSSSSSSS SSqqSqS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS உபதலைவர்/உபதலைவர் SSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSSSSSSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSS இணைக்காரியதரிசிகள் யதரிசி/உதவிக்காரியதரிசிகள், பொரு பொருளாளர்/உதவிப் பொருளாளர் இதர அங்கத்தவர்கள் அடங் ܚ - -- -- -- ܚ -ܚܝ ܚ ܝ ܚ ܚ ܚ ܚ ܚ - ܟ ள் யாவரும் வருடாந்த பொதுக்கூட் படுவார்கள். (இவர்களில் அரைவா சங்க அங்கத்தவர்களாக இருத்தல்
தில் சங்கத்தில் அங்கத்துவமில்லாத 1லாம். இவர்களில் ஒருவர் தலைவரா சியாகவோ இருக்கலாம். அடுத்தவர் ) .
எவரும் நிர்வாகசபைக்குத் தெரிவு
ல்லது வெளியேற்றப்பட்ட அல்லது தற்காலிகமாக சங்கத்தில் இருந்து யதரிசி பதவி துறந்த ஏழு தினங் இருக்கும் சங்க நடவடிக்கை குறிப்பு கள் அனைத்தையும் புதிய காரியதரிசி
டக்கவேண்டும்.
வ்களில் கண்டுள்ள சட்ட ரீதியான rரியதரிசி பொறுப்பாக இருப்பார். கியவற்றிற்கமைய வருடாந்த கணக்கு திவாளருக்கு குறிப்பிட்ட கால எல் ண்டும். (இதைச் செய்யாது விடுத் செய்யப்படும் நிலை ஏற்படும்).
வு 49-ல் கண்டுள்ளபடி பொருளாளர் களுக்குப் பொறுப்பாக உள்ளவர்கள் ாாக இருந்த காலத்தில் வசூல் செய்
வருவாய், செலவு செய்யப்பட்ட
79

Page 81
(17)
( 18)
(19)
(20)
80
தொகை என்பனவற்றை நேர்மை யானதுமான கண இவர்கள் இராஜினமாச் ெ தாலோ இக்கணக்குகள் விதிகளில் கண்டுள்ளபடி ( யாவது கணக்கு விபரங்கள் தவர்கள் ஒன்றிணைந்து கே பிக்கப்படவேண்டும்.
கணக்குப் பரிசோதகர்:- தொழிற்சங்க சட்டவிதி 20-ல் கணக்குப் பரிசோதகர்கள் ஒரு வேண்டும். கணக்குப் பரிசோத முன் நடாத்தப்படவேண்டும்.
பொறுப்பாளர்கள்:-
உத்தியோகஸ்தர்கள் அல்லது ஆ மூன்று பொறுப்பாளர்களை நிர் சங்கத்திற்குச் சொந்தமான ச கள் யாவும் இவர்களின் பெ தீர்மானிக்கப்படும் முறையில் ப
பதவி நீக்கம்:- தெரிவு செய்யப்பட்ட உத்தி( பொறுப்பாளர் எவரும் ஒரு மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும் நீக்கம் செய்யப்படலாம். ஆனல் யும் தற்காலிகமாக நீக்க உ பொதுக்கூட்டத்தின் கவனத்தி தப்பட வேண்டும். இரண்டு பொதுக்கூட்ட கால எ தையும் நிரப்ப நிர்வாகசபைக்(
நிதி
(அ) சங்கத்தின் பொதுநிதி மே விடயங்கள் சார்பாகத்த வெளிப்படையாகவோ அ நீதிமன்றம் விதிக்கும் த செலவு செய்யப்படலாகா
(ஆ) சங்க நிதி (கீழ் ஈ யில்) கா தீர்மானிக்கப்படும் வங்கி ளாளர் தலைவர் அல்லது களுடன் தாக்கல் செய்ய கப்பட்டவுடன் தொழிற்சி ரும் கணக்கின் இலக்கத்ை

உள்ளடக்கிய உண்மையானதும் கு விபரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். Fய்தாலோ அல்லது பதவியைத் துறந் ாட்டப்படவேண்டும். சங்கச் சட்ட 1றைந்த பட்சம் வருடம் ஒரு முறை காட்டப்படவேண்டும். சங்க அங்கத் ரும்போது கணக்கு விபரங்கள் சமர்ப்
கண்டுள்ளபடி பதிவு செய்யப்பட்ட வரை நிர்வாக சபை தெரிவு செய்ய ன வருடாந்த பொதுக் கூட்டத்திற்கு
அங்கத்தவர்களில் இருந்து குறைந்தது வாகசபை தெரிவு செய்யவேண்டும். கல அசையும் அசையாத சொத்துக் ாறுப்பில் இருந்து நிர்வாகசபையால் ரிபாலிக்கப்படவேண்டும்.
யோகஸ்தர், கணக்குப் பரிசோதகர், பொதுக்கூட்டத்திற்கு சமூகந் தரும் பான்மை வாக்கின் பேரில்தான் பதவி நிர்வாக சபைக்கு இவர்களில் எவரை ரிமையுண்டு. எனினும் இவ்விடயம் ற்குக் கொண்டு வந்து ஊர்ஜிதப்படுத்
ால்லைக்குள் ஏற்படும் எந்த வெற்றிடத் கு அதிகாரம் உண்டு.
ற்கண்ட விதிகளில் காட்டப்பட்டுள்ள ான் செலவு செய்யப்படவேண்டும். ல்லது மறைமுகமாகவோ எவர் மீதும் ண்டங்களைக் கட்டுதவற்கு இப்பணம் து.
ட்டப்பட்டுள்ளபடி நிர்வாகசபையினல் பின் பொறுப்பாளர் பெயரில், பொரு காரியதரிசி ஆகியோரின் கையொப்பங் படவேண்டும். வங்கிக் கணக்கு திறக் ங்கப் பதிவாளருக்கு வங்கியின் பெய
தயும் தெரிவிக்கவேண்டும்.

Page 82
( 2 1)
(22)
திகதி இந்த
(இ) வங்கியில் இருந்து பொரு ஆகியோரின் கையொப்பத் வேண்டும்.
(ஈ) அங்கத்தவரின் சந்தா அல்: லும், பொருளாளர்
a s 6 g e qe e o 8 de . O as ab es 0 க்கு அதிகமா6 வைத்திருக்கக்கூடாது, கூடு வங்கியில் கட்ட வேண்டும்
சங்கத்தைக் கலைத்தல்:- சங்கத்தைக் கலைக்கும் நோக்கத் பொதுக்கூட்டத்தில் சமூகந் தரு தவர்களில் மூன்றில் இரண்டு ெ சங்கத்தைக் கலைக்கவும், சங்க கடன், சட்ட ரீதியாக ஏற்பட்ட பணத்தில் இருந்து கட்டிய பின் வும் முடியும் தொழிற்சங்கப் ட சங்கம் கலைக்கப்பட்ட 14 தினங் டும். சங்கம் பதிவு உறுதிப்பத் குரிய அறிக்கையையும் காரியதரி வேண்டும். சங்கப் பதிவாளரால் சங்கப் பதி தவர்களைக் காரியதரிசி அழைத்து திற்குக் கொண்டு வரவேண்டும். கீழ் எந்தவித நடவடிக்கையும் எ படும். சங்க நடவடிக்கைகளுக்க ஏற்பட்ட கொடுப்பனவுகள் ஆகி ரண அதிகப்படி வாக்குகளின6 சங்கப் பணம் பைசல் செய்ய அத்தாட்சிப் பத்திரத்தை சங்க திருப்பிக் கொடுக்கவேண்டும்.
கட்டுப்பாடுகள்:- (அ) சங்கத்திற்கு ஒரு போஷகர்
வைக்க சங்கம் தீர்மானித் வராக இருத்தல் வேண்டும் (ஆ) இந்தச் சங்கம் வேறு எந்த
அல்லது ஒன்றிணையாது. (இ) தொழிற்சங்க சட்டவிதி 47 யல் குறிக்கோள் உடைய உடையதாகவோ இருக்காது
ஒப்பம்:- கா
19
விதிகளை ஏற்றுக் கொண்ட திகதி

ளாளர் தலைவர் அல்லது காரியதரிசி தின் பேரிலேதான் பணம் எடுக்கப்பட
Uது வேறு எந்த வருவாயாக இருந்தா ா ந் த ச் ச ந் த ர் ப் பத் தி லு ம்  ைதொகைப் பணத்தை கையிருப்பில் தலாக இருக்கும் தொகையை உடன்
த்துடன் கூட்டப்படும் ஒரு விசேடப் ம் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்ற அங்கத் பரும்பான்மை வாக்குகளைக் கொண்டு
நடவடிக்கைகளுக்காக ஏற்பட்ட கொடுப்பனவுகள் அனைத்தும் சங்கப் இருக்கும் மிகுதியை பைசல் செய்ய பதிவாளருக்கு குறிப்பிட்ட பாரத்தில் களுக்குள் அது தெரிவிக்கப்படவேண் திரமுடன் சங்கம் கலைக்கப்பட்டதற் சி சங்கப் பதிவாளருக்குச் சமர்ப்பிக்க
திவு கலைக்கப்படுமானுல் சங்க அங்கத் அவ்விடயத்தை அவர்களின் கவனத் தொழிற்சங்கச் சட்டவிதி 16(1)-க்குக் டுக்கப்படாவிட்டால் சங்கம் கலைக்கப் ாக ஏற்பட்ட கடன், சட்ட ரீதியாக யவைகளைக் கொடுத்த பின்பு, சாதா ல் எடுக்கும் தீர்மானத்திற்கமைய ப்படும். காரியதரிசி சங்கப் பதிவு ப் பதிவாளருக்கு 14 தினங்களுக்குள்
இருக்கமாட்டார். ஒரு போஷகரை தால், அத்தகையவர் சங்க அங்கத்த
தொழிற்சங்கங்களுடனும் இணையாது
-க்கு அமைய இச்சங்கம் எந்த அரசி தாகவோ அல்லது அரசியல் நிதி
.
யதரிசி/கூட்டுக் காரியதரிசி/கள்.
81

Page 83
“தொழிற் சங்க
நவம்பர் 07ஆம் திகதி நிகழ்ச்சி நிரல் -
திங்கட்கிழமை - 77-11-07 0800 - 0900 - பங்குபற்றுநர் வருகை - 0900 - 1000 - ஆரம்பவிழா:
வரவேற்புரைதிரு. ஹைனே புருேளி கல்லூரி. கருத்தரங்கின் நோக்கங் திருமதி. எஸ். சிவச்சந் மன்றக் கல்லூரி. 105 - 1200 - அறிமுகம்-(ஒவ்வொரு கம், அலுவலகம், தான் சிறு விளக்கம் கொடுக் 400 - 1520 - (1) விரிவுரை/கருத்துப்
** தொழிற்சங்கம் அதன் ஒழுங்கு அ திருமதி. எஸ். இலங்கை மன்றக் 1540 - 1700 - (2) விரிவுரை/கருத்தும் **இலங்கையில் ெ --س ” ”ugLib திரு. கே. பரம யாளர் - தொழிற் செவ்வாய்க்கிழமை - 77-11-08 0900 - 1020 - (3) விரிவுரை/கருத்து
** தொழிற்சங்கங்க ளும்’- திரு. கே. குகத போக்குவரத்துத் 1040 - 1200 - குழுநிலைப் பரிசீலனை 1 1400 - 1520 - (4) கருத்துக்கோவை: ** மாறிவரும் சமூ நிதானவாதி, தி ரையாளர் - இல திரு. என். கனந போக்குவரத்துச் 1540 - 1700 - திரு. ரி. ஜெயராஜசி
ளிமார் சம்மேளனம் திரு. ஆர். ஜேசுதாச இலங்கை தொழிலாள 82

நிர்வாகம்"
- 11ஆம் திகதிவரை. தமிழ் மொழி
- பதிவு
ங் - இயக்குநர் - இலங்கை மன்றக்
களும் குறிக்கோள்களும்திரன் - விரிவுரையாளர் - இலங்கை
பங்குதாரரும் தனது தொழிற்சங்
ா வகிக்கும் பதவி, கடமைகள் பற்றி கும்படி எதிர்பார்க்கப்படுகிருர்கள்.) பரிமாறல் என்ருல் என்ன? அதன் அமைப்பு, தன் பங்கு'- சிவசந்திரன் - விரிவுரையாளர் -
கல்லூரி. ப் பரிமாறல் தாழிற்சங்க நிர்வாகமும் அபிவிருத்தி
ானந்தன் - உதவி தொழில் ஆணை
திணைக்களம் - கொழும்பு.
பரிமாறல் ளின் உரிமைகளும், பொறுப்புக்க
ாசன் - கணக்காளர் - மோட்டார் திணைக்களம் - கொழும்பு.
, 2, 3.
கத்தில் தொழிற்சங்கங்களின் பங்கு" ருமதி. எஸ். சிவசந்திரன் - விரிவு ங்கை மன்றக் கல்லூரி. தா - முகாமை அதிகாரி - இலங்கை
6. கம் - காரியதரிசி - இலங்கை முதலா
கொழும்பு. T - தொழிலாளர் கல்வி இயக்குநர் - * காங்கிரஸ்.

Page 84
புதன்கிழமை - 77-11-09
0900 - 1020 - (5) விரிவுரை/கருத்து ** தொழிற் சட்ட திரு. ஆர். தியாச தொழில் திணைக் 1040 - 1200 - குழு அறிக்கைகள் தய 1400 - 1520 - விவாதம்: ‘ஒரு தொ தொழிலாளிக்கு கூடிய 1540- 1700 - (6) விரிவுரை/கருத்து ** தொழிற்சங்கங் திரு. என். குை தொலை தொடர்பு வியாழக்கிழமை - 77-11-10 0900 - 1020 - (7) விரிவுரை/கருத்து * சம்பள கொள்
முறைகளும்’- திரு. என். விஜ
உறவுகள் - இலங் 1040 - 1200 - குழுநிலைப் பரிசீலனை 1400 - 1520 - குழு அறிக்கைகள் தய
l 5 4 0 - Il 7 0 0 - L u li jsir L ' 5g.
வெள்ளிக்கிழமை - 77-11-11
0900 - 1020 - (8) விரிவுரை/கருத்து
** தொழிற்சங்க இ
பங்குபற்றுவதன்
திருமதி. கே. ெ யாளர் - தொழில்
1040 - 1200 - குழு அறிக்கைள் சமர்
1330 - 1400 - நிறைவு விழா 1400 - 1430 - மதிப்பீடு. I 500 - பங்குபற்றுநர் விடைெ
இதர வி 0630 - 0645 - தேநீர் 0800 - 08:30 - காலை 1020 - 1040 - தேநீர் 1215 - 1245 - பகல் : 1245 - 1400 - ஒய்வு 1520 - 1540 - தேநீர் 1715 - 1730 - தேநீர் 1930 - 2000 - இரவுச்

ப் பரிமாறல்
மும் கூட்டுப்பேரமும்' 5ராஜா - உதவி தொழில் ஆணையாளர் - களம் - கொழும்பு. பாரித்தல் 1, 2, 3, 4, 5. ாழிலுக்கு ஒரு தொழிற்சங்கம் என்பது நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும்* ப் பரிமாறல்
களின் நிதி நிர்வாகம்’ ண நேசன் - பொருளாளர் - அஞ்சல் பு சேவையாளர் சங்கம் - கொழும்பு.
ப்பரிமாறல் ாகையும் சம்பளங்களை நிர்ணயிக்கும்
ஜயசிங்கம் - காரியதரிசி - தொழில் வ்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ்.
6, 7.
பாரித்தல் 6, 7.
ப் பரிமாறல் }யக்கத்தில் இளைஞர்களும் பெண்களும் முக்கியத்துவம்'- பர்ணுண்டோ - உதவி தொழில் ஆணை 0 திணைக்களம் - கொழும்பு.
ப்பித்தல்
பறுதல்.
பரங்கள்
இடைவேளை
உணவு
இடைவேளை
உணவு
இடைவேளை இடைவேளை
சாப்பாடு
83

Page 85
5
I 0.
I 1.
2.
13.
14.
I 5.
6.
7.
8.
19.
29.
21.
84
திரு.
திரு.
. ஏ. ஆறுமுகம்
. திரு.
. திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு. திரு. திரு.
திரு
“தொழிற் ச
பங்குபற்றுநர்
எம். ஆனந்தசிவம் இ. அந்தோ னி
எம். ஆதம்பாவா
என். பாலசுப்பிரமணியம்
ஈ. என். குரூஸ்
ரி. தேவராஜா
ஆர். பி. ஜெயரட்னம்
ஆர். ஜெயராமன்
ஆர். பி. கண்ணன்
எம். லத்தீப்
பி. மகாலிங்கம்
ஏ. எஸ். மூர்த்தி எஸ். முத்துக்குமாரசாமி
என். நடராஜா
எம். நாராயணசாமி
வி. பத்மநாதன் எஸ். இராசகுலேந்திரன் ஏ. இரட்னம்
என். இரட்னராசா
ஜி. கே. சாம்பசிவம்

|க நிர்வாகம்’
பயர்ப் பட்டியல்
பரணி யட்டாளை, வரணி. ாள்வளைத் தோட்டம், மடுல்சீமை. டிக்கோயா தோட்டம், டிக்கோயா, மண்முனை ரோட், ஒல்லிக்குளம், காத்தான்குடி. வேலணை மேற்கு, வேலணை. திருகோணமலை வீதி, கதிரவெலி.
'பூgரீ சாலினி’, கே.கே.எஸ். ரோட், இணுவில், சுண்ணுகம். ஜெயரட்னம் சதுக்கம், வாழைச்சேனை.
23, பெளத்த ஆலய வழி, பொகவந்தலாவ.
மே/பா. எஸ். டி. லீலாவதி, கன் கிளப் வழி, பசறை.
'பிறையகம்", சாய்ந்த மருது - 1, கல்முனை.
மீபிட்டிகந்த தோட்டம், எட்டியா ந் தோட்டை.
344, காலி வீதி, வெள்ளவத்தை. தாவடி வடக்கு, கொக்குவில். இந்துகல குரூப், நமுனுகுல.
130, கொட்டாஞ்சேனை வீதி, கொழும்பு 13.
கல்லடி உப்போடை, மட்டக்களப்பு. தண்டுவான், நெடுங்கேணி. ஸ்ரெதடன் குரூப், அட்டன்.
'இரணி வாசம்’, கொத்தாவத்தை, அளவெட்டி.
'அன்பு இல்லம்', காரைதீவு - 2 (6). Lorr.)

Page 86
22.
23。
24。
25.
26.
27.
28.
29.
30,
3.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
திரு.
கே. சங்கர்
ஆர். சண்முகசர்மா
எம். சின்னராசா
என். ரி. சிவலிங்கம்
என். சிவரஞ்சன் எஸ். தர்மராஜன்
பி. வி. வேலாயுதம்
வி. வேதநாயகம்
டி. எஸ். கே. வணசிங்க
ஆர். விக்னேஸ்வரன்

இல, 237, நாவல் நகர் வீதி, உலப்பனை.
23. ஒடை லேன், வண்ணுர்பண்ணை, ஐயனுர் கோவிலடி, யாழ்ப்பாணம்.
மாவிட்டபுரம், தெல்லிப்பளை.
*கமலேஸ்வரி வாசா', வாழைச்சேனை.
ஈழிபுரம் கிழக்கு, சுழிபுரம்.
முனைத்தீவு, பெரிய போரதீவு.
சவுதம் டிவிஷன், தெமோதர குரூப், தெமோதர.
வாழையிறவு, மட்டக்களப்பு.
தாமரைக்கேணி வீதி, மட்டக் களப்பு. re
ரீ கணேஸ்வரா வைத்தியசாலை, வாழைச்சேனை.
85

Page 87
86
 

· plogo uso np g ș’-Trīrī Ō Ōtno urugysĩ qī rī£ Frı g」*te ggs ggbggこ 『grgコgg Fee 『「『に「ににS』(原는 역TrTA3
eDgd』『gg* コミQ」も5

Page 88


Page 89
SRI LANKA I FOUNDATION INSTITUTE
100, INDEPENDENCE P.O BOX 1203 CO LO M B O
REPUBLIC OF SRI LA SOUTH ASA
TELEPHONE - 91.814
td by Lake House Printers and Pu.
 
 
 
 
 
 

: SQUARE
blishers Ltd.