கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: United Nations Human Rights Defenders Declaration

Page 1
சட்டத்துக்கும் ச
 

ited Nations Rights Defenders Declaration
க்கிய நாடுகள் LDG
LfiTa5L GOTLD)
முகத்துக்குமான அறநிலையம்

Page 2


Page 3

United Nations Human Rights Defenders Declaration
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்கள் பிரகடனம்
சட்டத்துக்கும் சமுகத்துக்குமான அறநிலையம்

Page 4

Declaratrion on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms
General Assembly resolution 53/144
The General Assembly,
Reaffirming the importance of the observance of the purposes and principles of the Charter of the United Nations for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all persons in all countries of the world,
Taking note of Commission on Fuman Rights resolution 1998/ 7 of 3 April 1998, See Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), chap. II. sect. A. in which the Commission approved the text of the draft declaration on the right and responsibility of individuals, groups and organs of Society to promote and protect universally recognized human rights and fundamental freedoms,
Taking note also of Economic and Social Council resolution 1998/33 of 30 July 1998, in which the Council recommended the draft declaration to the General Assembly for adoption,
Conscious of the importance of the adoption of the draft declaration in the context of the fiftieth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, Resolution 217 A (III).
1. Adopts the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, annexed to the present resolution;

Page 5
2. Invites Governments, agencies and organization of the United Nations system and intergovernmental and non-governmental organizations to intensify their efforts to disseminate the Declaration and to promote universal respect and understanding thereof, and requests the Secretary-General to include the text of the Declaration in the next edition of Human Rights. A Compilation of International Instruments.
85th plenary meeting 9 December 1998
ANNEX
Declaration on the Right and Responsibility of individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms
The General Assembly,
Reaffirming the importance of the observance of the purposes and principles of the Charter of the United Nations for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for aii persons in all countries of the world,
Reaffirming also the importance of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights Resolution 2200 A (XXI), Annex. as basic elements of international efforts to promote universal respect for and observance of human rights and fundametal freedoms and the importance of other human rights instruments adopted within the United Nations system, as well as those at the regional level,
Stressing that all members of the international community shall fulfil, jointly and separately, their Solemn obligation to promote and
2

encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction of any kind, including distinctions based on race, colour, Sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and reaffirming the particular importance of achieving international cooperation to fulful this obligation according to the Charter,
Acknowledging the important role of international cooperation for, and the valuable work of individuals, groups and associations in contribution to, the effective elimination of all violations of human rights and fundamental freedoms of peoples and individuals, including in relation to mass, flagrant or systematic violations Such as those resulting from apartheid, all forms of racial discrimination, colonialism, foreign domination or occupation, aggression or threats to national sovereignty, national unity or territorial integrity and from the refusal to recognize the right of people to self-determination and the right of every people to exercise full soverignty over its wealth and natural resources,
Recognizing the relationship between international peace and security and the enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and mindful that the absence of international peace and security does not excusenon-compliance,
Reiterating that all human rights and fundamental freedoms are universal, indivisible, interdependent and interrelated and should be promoted and implemented in a fair and equitable manner without prejudice to the implementation of each of those rights and freedoms,
Stressing that the prime responsibility and duty to promote and protect human rights and fundamental freedoms lie with the State,
Recognizing the right and the responsibility of individuals, groups and associations to promote respect for and foster knowledge of human rights and fundamental freedoms at the national international levels,

Page 6
Declares:
Article II
Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels.
Article 2
1. Each State has a prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights ad fundamental freedoms, inter alia, by adopting Such steps as may be necessay to create all conditions necessary in the Social, economic, political and other fields, as well as the legal guarantees required to ensure that all persons under its jurisdiction, individually and in association with others, are able to enjoy all those rights and freedoms in practice.
2. Each State shall adopt such legislative, administrative and other StepS as may be necessary to ensure that the rights and freedoms referred to in the present Declaration are effectively guaranteed.
Article 3
Domestic law consistent with the Charter of the Nations and other international obligations of the State in the field of human rights and fundamental freedoms is the juridical framework within which human rights and fundamental freedoms should be implemented and enjoyed and within wich all activities referred to in the present Declaration for the promotion, protection and effective realization of those rights and freedoms should be conducted.
Article 4
Nothing in the presented Declaration shall be construed as impairing or contradiction the purposes and principles of the Charter of the
4

United Nations or as restriction orderogation from the porvisions of the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other international instruments and commitments applicable in this field.
Article 5
For the purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, everyone has the right, individually and in association with others at the national and international levels:
(a)
(b)
(c)
To meet or assemble peacefully;
To form, join and participate in non-governmental organizations, associations or groups;
To communicate with non-governmental or intergovernmental organizations.
Article 6
Everyone has the right, individually and in association with others:
(a)
(b)
(c)
To know, seek, obtain, receive and hold information about all human rights and fundamental freedoms, including having access ot information as to how those rghts and freedoms are given effect in domestic legislative, judicial or administrative systems;
As provided for in human rights and other applicable . international instruments, freely to publish, impart or disseminate to others views, information and knowledge on all human rights and fundamental freedoms;
To study, discuss, form and hold opinions on the observance, both in law and in practice, of all human rights and fundatiental
5

Page 7
freedoms and, through these and other appropriate means, to draw public attention to those matters.
Article 7
Everyone has the right, individually and in association with others, to develop and discuss new human rights ideas and principles and to advocate their acceptance.
Article 8
1. Everyone has the right, individually and in association with others, to have effective access, on a non-discriminator basis, to participation in the government of his or her country and in the conduct of public affairs.
2. This includes, inter alia, the right, individually and in association with other, to Submit to governmental bodies and agencies and organizations concerned with public affairs criticism and proposals for improving their functioning and to draw attention to any aspect of their work that may hinder or impede the promotion, protection and realization of human rights and fundamental freedoms.
Article 9
1. In the exercise of human rights and fundamental freedoms, including the promotion and protection of human rights as referred to in the present Declaration, everyone has the right, individually and in association with others, to benefit from an effective remedy and to be protected in the event of the violation of those rights.
2. To this end, everyone whose rights or freedoms are allegedly violated has the right, either in person or through legally authorized representation, to complain to and have that complaint promptly reviewed in a public hearing before an independent, impartial and competent judicial or other authority established by law and to obtain
6.

from Such and authority a decision, in accordance with law, providing redress, including any compensation due, where there has been a violation of that person's rights or freedoms, as well as enforcement of the eventual decision and award, all without undue delay.
3. To the same end, everyone has the right, individually and in association with others, inter alia:
(a) To complain about the policies and actions of individual officials and governmental bodies with regard to violations of human rights and fundamental freedoms, by petition or other appropriate means, to competent domestic judicial, administrative or legislative authorities or any other competent authority provided for by the legal system of the State, which should render their decision on the complaint without undue delay;
(b) To attend public hearings, proceedings and trials So as to form and opinion on their compliance with national law and applicable international obligations and commitments;
(c) To offer and provide professionally qualified legal assistance or other relevant advice and assistance in defending human rights and fundamental freedoms.
4. To the same end, and in accordance with applicable international instruments and procedures, everyones, has the right, individually and in association with others, to unhindered access to and communication with international bodies with general or special competence to receive and consider communications on matters of human rights and fundamental freedoms.
5. The State shall coduct a prompt and impartial investigation or ensure that an inquiry takes place wheneverthere is reasonable ground to believe that a violation of human rights and fundamental freedoms has occured in any territory under its jurisdiction.
7

Page 8
Article I ()
No one shall participate, by act or by failure to act where required, in violating human rights and fundamental freedoms and no one shall be subjected to punishment or adverse action of any kind for refusing to do so.
Article II
Everyone has thc right, individually and in association with others, to the lawful exercise of his or her occupation or profession. Everyone who, as a result of his or her profession, can affect the human dignity, human rights and fundamental freedoms of others should respect those rights and freedons and comply with relevant national and international standards of occupational and professional conduct or ethics.
Article I2
1. Everyone has the right, individually and in association with others, to participate in peaceful activities against violations of human rights and fundamental freedoms.
2. The State shall take all necessary measures to ensure tie protection by the competent authorities of everyone, individually and in association with others, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise of the rights referred to in the present Declaration.
3. In this connection, everone is entitled, individually and in association with others, to be protected effectively under national law in reacting against or opposing, through peaceful means, activities and acts, including those by omission, attributable to State that result in violations of human rights

and fundamental freedoins, as well as acts of violence perpetrated by groups or individuals that affect the enjoyment of human rights and fundamental freedoms.
Artic'le 13
Everyone has the right, individually and in association with other, to Solicit, receive and utilize resources for the express purpose of promoting and protecting human rights and fundamental freedoms through peaceful means, in accordance with article 3 of the present Declaration.
Article 14
1. The State has the responsibility to take legislative, judicial, administrative or other appropriate measures to promote the understanding by all persons under its jurisdiction of their civil, political, economic, Social and cultural rights.
2. Such measures shall include, inter alia:
(a) The publication and widespread availability of national laws and regulations and of applicable basic international human rights instruments;
(b) Full and equal access to international documents in the field of human rights, including the periodic reports by the State of the bodies established by the international human rights treaties to which it is a party, as well as the summary records of discussions and the official reports of these bodies.
3. The State shall ensure and support, where appropriate, the creation and development of further independent national institutions for the promotion and protection of human rithts and fundamental freedoms in all territory under its jurisdiction, whether they be ombudsmen, human rights commissions or any other form of national institution.

Page 9
Article 5
The State has the responsibility to promote and facilitate the teaching of human rights and fundamental freedoms at all levels of education and to ensure that all those responsible for training lawyers, law enforcement officers, the personnel of the armed forces and public officials include appropriate elements of human rights teaching in their training programme.
Article II 6
Individuals, non-governmental organization and relevant institutions have an important role to play in contributing to making the public more aware of questions relating to all human rights and fundamental freedoms through activities such as education, training and research in these areas to strengthen further, inter alia, understanding, tolerance, peace and friendly relations among nations and among all racial and religious groups, bearing in mind the various background of the Societies and communities in which they carry out their activities.
Article I7
In the exercise of the rights and freedoms referred to in the present Declaration, everyone, acting individually and in association with others, shall be subject only to such limitations as are in accordance with applicable international obligations and are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirments of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
Article I8
1. Everyone has duties towards and within the community, in which alone the free and full development of his or her personality is possible.

2. Individuals, groups, institutions and non-governmental organizations have an important role to play and a responsibility in safeguarding democracy, promoting human rights and fundamental freedoms and contributing to the promotion and advancement of democratic Societies, institutions and processes.
3. Individuals, groups, institutions and non-governmental organizations also have an important role and a responsibility in contributing, as appropriate, to the promotion of the right of everyone to a social and interational order in which the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights and other human rights instruments can be fully realized.
Article I9
Nothing in the present Declaration shall be interpreted as implying for any individual, group or organ of society or any State the right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of the rights and freedoms referred to in the present Declaration.
Article 20
Nothing in the present Declaration shall be interpreted as permitting States to support and promote activities of individuals, groups of
individuals, institutions or non-governmental organizations contrary to the provisions of the Charter of the United Nations.
1.

Page 10
Submission of allegations to the Special Representative of the Secretary-General
O human rights defenders
Overview
At its fifty-sixth session, the Commission on Human Rights requested the Secretaty-General to appoint a Special Representative in human rights defenders (resolution 2000/61 of 26 April 2000). Ms. Hina Jilani (Pakistan) was appointed in August 2000. Her work on the mandate, which began in September 2000, is based largely on the “Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms” (General Assembly resoulution 53/144 of 9 December 1998).
The Declaration recognizes that the difinition of a human rights defender must be broadly understood as encompassing also those striving for the promotion, protection and realization of Social, economic and cultural rights, as well as civil and political rights. AS the Special Representative, Ms. Hina Jilani, stated in her first annual report (E/CN.4/2001/94), she believes that the ambit of her mandate is broad enough to include, for example, those defending the right to a healthy environment, promoting the rights of indigenous peoples, or engaging in trade union activities. The mandate of the Special Representative of the Secretaty General on human rights defenders, as set out in Commission on Human Rights resolution 2000/61, is:
(a) To seek. receive, examine and respond to information on the situation and the rights of anyone, acting individually or in association with others, to promote and protect human rights and fundamental freedoms.
12

(b) To establish coopration and conduct dialogue with government and other interested actors on the promotion and effective implementation of the Declaration; and
(c) To recommend strategies better to protect human rights
defenders.
Any individual, group, non-governmental Organization, intergovernmental agency or government organization with reliable knowledge of human rights violations against human rights defenders is encouraged to bring the relevant information to the attention of the Special Representative in writing. The Special Representative will transmit information she considers credible and reliable to the Government concerned and request that it respond with its comments and observation.
Because of the wide range of groups and individuals that sent allegations to the Special Representative, those submitting compalints are encouraged to provide information regarding their own human rights work.
While there is no formal procedure for the submission of allegations, certain details must be provided to enable the Special Representative to bring the appropriate cases to the attention of the Governments concerned as soon as possible. The information required includes the identity of the alleged victim, the alleged violation, the perpetrator(s), and the steps, if any, taken by the authorities. Complaints must be maded in writing and sent to:
The Special Representative of the Secretaty-General on Human Rights Defenders Office of the High Commissioner for Human Rights United Nations
121 Geneva 10, Switzerland
FAX: (41.22) 917 90 06
13

Page 11
Guideline for submissions
The following outline should be followed, to the extent possible, by those wishing to submit allegations of violations against human rights defenders.
1. Information regarding the alleged victim
Full name
O Age
Profession or occupation
place of residence (or origin if relevent to the violation suffered
The victim's affiliation, if any, with an organization, association or group engaged in human rights work
o Name of the organization, association or group
o Name of the person heading the organization, associations or
group
O Nature of human rights work the individual performs
If the alleged violation is against an organization.
O Name of the organization
Nature of the human rights work/activities it is engaged in
Territorial scope of its work (national, regional, international)
Affiliation with other human rights organizations, if any
Name of person(s) heading the organization
14

Additional information on the history of the work the individual or organization has performed, if submitted, may be helpful in assessing the complaint/allegation.
2. Nature of the alleged violation
All relevant information regarding the violation allegedly committed against the human rights defender, or organization, associations or group, including:
Date
Place
Description of the events/incident Nature of violations suffered or threatened
lhe information must indicate the connection of the alleged violation to human rights activities performed.
If the violation involves or includes the arrest and/or imprisonment of an individual or group of human rights defenders, information is
required on:
O Identity of the authority involved (individual and/or ministry
and /of department)
o Date and place of arrest
o Any circumstances under which the arrest was made that are
relevant to the violation.
O Nature of charges, if any, and the legal stature invoked
o Potential penalties the individual or group faces
O Place of detention, if known
o Term of detention
15

Page 12
Information on the provision of access to legal counsel and family members
Steps taken to seek administrative or judicial remedy, nature of remedy sought, legal entity before which proceedings have been taken, and Stage or result of such porceedings
If the defender is being prosectued in the courts for any activity in defence of human rights or related activity, or as a consequence of Such activity:
The date and location of the trial The court hearing the case The relevant appeal procedures The penalities the group or individual faces
Perpetrator(s) of the alleged violation
Name(s), if known
If they are members of the security forces, their rank, functions, the unit or service, etc, to which they belong
If they are members of a civil defence group, paramilitary r other forces or an armed group, details on whether or how these groups relate to the State (e.g. cooperation with the State Security forces, including information on chains of command, if available, State collusion with or acquiencence in their operations)
Steps taken by or on behalf of victim or organization to seek a remedy at the national level
All relevant information regarding:
Whether a complaint was filed
If so, when, where, by whom and before which authority
16

(6.
Steps taken by the concerned authorities
Whether or not an investigation or inquiry into the alleged violation has been initiated and/or concluded
If so, by which authority, ministry or department of the Government
Progress and status of the inquiry or investigation at the time of Submission of the allegation
Whether or not the investigation or inquiry has resulted in charges or other legal action
If so, the reason why the result is unsatisfactory
Measures, if any, taken to protect person(s) under threat.
The violation alleged may not be the result of one incident or event, but may be a continuing violation owing to conditions, policies, practices or laws that obstruct the promotion, protection and/or realization of human rights.
In Such cases Submissions must include:
All relevant information regarding such conditions, policies, practices or laws
The nature of the prejudice suffered by an individual or group(s) Working for the defence of human rights because of the above
Methods used for impeding the work of human rights defenders by adopting the above
Agencies (State, non-State) employed for harassment, intimidation and/or injury to human rights defenders because
17

Page 13
of these conditions and laws or in the course of such practices and policies
O Possible measures that can be taken to remedy the situation
o Any action taken by individuals or groups at the national level to reverse the conditions, policies and practices or for reform of the laws that are contray to the rights recognizes by the
Declaration
This guideline is not final. Comments and suggestion are welcome.

யாவராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் தனியாட்களுக்கும் குழுக்களுக்கும் சமுக அங்கங்களுக்கும் உள்ள உரிமை மற்றும் பொறுப்பு பற்றிய பிரகடனம்
பொதுச்சபை தீர்மானம் 53/144
பொதுச்சபையானது,
உலகில் உள்ள சகல நாடுகிளிலும் வாழும் சகல மக்களினதும் மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்திப் பாதுகாப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுகள் பட்டயத்தின் நோக்கங்களையும் தத்துவங்களையும் பின்பற்ற வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை மீளுறுதி செய்கின்றது,
மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் 1998 ஏப்பிரல் 3ஆம் திகதித் தீர்மானத்தில் (பார்க்க சமூக, பொருளாதாரப் பேரவையின் அதிகாரபூர்வ ஆவணங்கள், 1998 துணையேடு எண் 3, (E/1998/23), அத்தியாயம் 11, பிரிவு ஆ) யாவராயலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் தனியாட்களுக்கும் குழுக்களுக்கும் சமூக அங்கங்களுக்கும் உள்ள உரிமை மற்றும் பொறுப்பு பற்றிய வரைவுப் பிரகடனத்தின் உள்ளடக்கத்தை ஆணைக்குழு ஏற்றுக் கொள்வதைக் கருத்திற் கொள்கின்றது.
பொருளாதார, சமூகப் பேரவையின் 1998 யூலை 30 ஆம் திகதியிட்ட 1998/33 இலக்கத் தீர்மானத்தில் பேரவையானது வரைவுப் பிரகடனத்தைப் பொதுச் சபைக்கு விதந்துரைத்ததையும் கருத்திற் கொள்கின்றது.
சர்வதேச மனித உரிைைமகள் பிரகடனத்தின் தீர்மானம் 217A (111) இன் ஐம்பதாவது ஆண்டு நிறைவையொட்டி வரைவுப் பிரகடனம் நிறைவேற்றப்பட்டதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்கின்றது.
1. இப்போதைய தீர்மானத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள, சர்வதேசரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனித உரிமைகளையும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் தனியாட்களுக்கும்
19

Page 14
குழுக்களுக்கும் சமூக அங்கத்தவர்களுக்கும் உள்ள உரிமையையும் பொறுப்பையும் பற்றிய பிரகடனத்தைப் பொதுச்சபை ஏற்றுக் கொள்கின்றது;
2. பிரகடனத்தின் கருத்துக்களைப் பரப்புதல், அவை பற்றிய சர்வதேச புரிந்துணர்வையும் சர்வதேச மரியாதையையும் மேம்படுத்தல் தொடர்பான முயற்சிகளை வலுப்படுத்துமாறு பொதுச்சபையானது அரசாங்கங்களையும் ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் முகவர் நிலையங்கள். நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கள், அரசாங்கங்களுக்கிடையிலான அமைப்புகள் என்பவற்றுக்கும் அழைப்பு விடுக்கின்றது; அத்துடன் பொதுச்சபையானது பிரகடனத்தின் உள்ளடக்கத்தை ‘மனித உரிமைகள்: சர்வதேசக் கருவிகளின் தொகுப்பின அடுத்த பதிப்பில் சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு செயலாளர் நாயகத்தைக் கேட்டுக் கொள்கின்றது.
85ஆவது பொதுக்கூட்டம்
9 டிசம்பர் 1998
பின்னிணைப்பு
சர்வதேசரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் தனியாட்களுக்கும் குழுக்களுக்கும் சமுக அங்கங்களுக்கும் உள்ள உரிமை மற்றும் பொறுப்பு பற்றிய பிரகடனம்
பொதுச்சபையானது
உலகில் உள்ள சகல நாடுகளில் வாழும் சகல மக்களினதும் மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்திப் பாதுகாப்பதற்கான ஐக்கிய நாடுகள் பட்டயத்தின் நோக்கங்களையும் தத்துவங்களையும் பின்பற்ற வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை மீளுறுதி செய்கின்றது;
சர்வதேச மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் மனித உரிமைகள் தீர்மானத்தின் (2200 A (XXI) இணைப்பு பற்றிய சர்வதேசக்
20

கட்டுறுத்துக்களையும் மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை உரிமைகளையும் பின்பற்றவும் அவற்றுக்கான சர்வதேச மரியாதையை மேம்படுத்துவதற்கான சர்வதேச முயற்சிகளுக்கான அடிப்படைக் கூறுகளாக மீளுறுதி செய்கின்றது: அத்துடன் ஐக்கிய நாடுககள் அம்ைபினாலும் பிராந்திய மட்டங்களினாலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மனித உரிமை ஏற்பாடுகளின் முக்கித்துவத்தைப் பொதுச்சபையானது மீளுறுதி செய்கின்றது;
சர்வதே சமுதாயத்தின் சகல உறுப்பினர்களும் எந்தவித இன, நிற, பாலின மொழி, சமய, அரசியல் மற்றும் கருத்து தேசிய அல்லது சமூகப் பின்புலம், சொத்து, பிறப்பு அல்லது வேறு அந்தஸ்து என்ற வேறுபாடும் இன்றி யாவருக்கும் மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் வழங்கவும் ஊக்குவிக்கவும் அவற்றுக்கு மரியாதை செலுத்தவும் தனியாகவும் கூட்டாகவும் தமது கடப்பாடுகளை நிறைவேற்றுமாறு பொதுச் சபையானது வலியுறுத்துகின்றது; பட்டயத்தின்படி இக்கடப்பாட்டை நிறைவு செய்ய சர்வதேச ஒத்துழைப்பைப் பெற்றுக் கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தைப் பொதுச்சபை மீளுறுதி செய்கின்றது;
பொதுச்சபையானது சர்வதேச சமாதானம், பாதுகாப்பு என்பவற்றுக்கும் மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் அனுபவிப்பதற்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பை அங்கீகரித்து சர்வதேச சமாதானமும் பாதுகாப்பும் இல்லை என்பதற்காக இவ்வுரிமைகளை வழங்க முடியாது என்று காரணம் கூறி விட முடியாது என்பதைக் கருத்திற் கொள்கின்றது; மேலும் பொதுச் சபையானது இன ஒதுக் கல் , சகல விதமான இனப்பாகுபாடுகள், குடியேற்றவாதம், வெளிநாட்டார் மேலாதிக்கம், தேசிய இறைமைக்கும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டுக்கும் அல்லது பிரதேச ஒருமைப்பாட்டுக்கும் எதிரான பயமுறுத்தல்களிலிருந்து எழும் முறையான, கடுமையான உரிமை மீறல்கள் உட்பட, மக்களினதும் தனியாட்களினதும் மனித உரிமைகள், அடிப்படை சுதந்திரங்கள் என்பனவற்றை மீறும் நடவடிக்கைகளை இல்லாதொழிக்கப் பங்களிப்புச் செய்த தனியாட்கள், குழுக்கள், சங்கங்கள் ஆகியோரின் பெறுமதி மிக்க பணியையும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவத்தையும் ஏற்றுக் கொள்கின்றது; அவ்வாறே சுயநிர்ணய உரிமையைப் பொறுத்தவரையில் மக்களுக்குரிய உரிமைகளை மறுப்பதனாலும் சகல மக்களும் தமது செல்வம், இயற்கை வளங்கள் என்பவை மீது முழு இறைமையைப் பயன்படுத்துவதை அங்கீகரிக்க மறுப்பதனாலும் ஏற்படக் கூடிய உரிமை மீறல்களை இலலாதொழிக்கப்
21

Page 15
பாடுபட்ட மேற்படி பிரிவினரின் பங்களிப்பையும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்தையும் பொதுச் சபை ஏற்றுக் கொள்கின்றது.
சகல மனித உரிமைகளும் அடிப்படை சுதந்திரங்களும் யாவருக்கும் உரியவை; பிரிக்க முடியாதவை; ஒன்றில் ஒன்று தங்கி உள்ளவை; ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புள்ளவை; எனவே அவை நியாயமான முறையிலும் சமமாகவும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட வேண்டியவை; அவ்வொவ்வொரு உரிமையும் சுதந்திரமும் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதைப் பாதிக்காத வகையில் இக்கருமங்கள் ஆற்றப்படல் வேண்டும் எனப் பொதுச்சபையானது வலியுறுத்துகின்றது:
மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்திப் பாதுகாக்கும் முதன்மைப் பொறுப்பும் கடமையும் அரசுக்கே உண்டு என்பதைப் பொதுச்சபையானது வலியுறுத்துகின்றது;
தேசிய, சர்வதேச மட்டங்களில் மனித உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படை சுதந்திரங்கள் பற்றிய அறிவை வளர்ப்பதுடன் அவற்றுக்கான கெளரவத்தை மேம்படுத்துவதில் தனியாட்களுக்கும் குழுக்களுக்கும் சங்கங்களுக்கும் உரிமையும் பொறுப்பும் உண்டு எனப் பொதுச்சபை அங்கீகரிக்கின்றது.
பொதுச்சபை பிரகடனப்படுத்துவதாவது:
உறுப்புரை 1
தேசிய, சர்வதேச மட்டங்களில் மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் பெற்றக் கொள்ளவும் ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலும் பிறருடன் இணைந்தும் முயற்சிகளைச் செய்ய உரிமை உண்டு.
உறுப்புரை 2
1. சகல மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் பாதுகாக்கவும் மேம்படுத்தவும் ஒவ்வொரு அரசுக்கும் முதன்மைப் பொறுப்பும் கடமையும் உண்டு; இதனைச் செய்ய சமூக, பொருளாதார, அரசியல் மற்றும் துறைகளில் தேவையான நிலைமைகளை ஏற்படுத்தும் முகமாகத் தகுந்த நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்தல் வேண்டும்; மேலும் அரசானது தனது சட்ட வரம்பின் கீழ் வரும் சகல ஆட்களுக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலும்
22

மற்றவர்களுடன் இணைந்தும் நடைமுறையில் அவ்வுரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் அனுபவிக்கத் தேவையான சட்ட உத்தரவாதங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
2. இப்பிரகடனத்தில் கூறப்படும் உரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் வினைத்திறன் மிக்க முறையில் உத்தரவாதம் அளித்து உறுதி செய்யத் தேவையான சட்ட நிர்வாக மற்றும் நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
உறுப்புரை 3
ஐக்கிய நாடுகள் பட்டயத்துடனும் மனித உரிமைகள், அடிப்படை சுதந்திரங்கள் தொடர்பான அரசின் சர்வதேசிய கடப்பாடுகளுடனும் இணைந்து செல்லக் கூடிய உள்ளுர் சட்டமானது, மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் அனுபவிப்பதற்குமான சட்டபூர்வ சுதந்திரங்கள் என்பவற்றை மேம்படுத்தவும் வினைத்திறனுடன் அடைந்து கொள்ளவும் தற்போதைய பிரகடத்தில் சுட்டப்பட்டுள்ள அனைத்து செயற்பாடுகளையும் கொண்டு நடத்த இவ்வுள்ளுர் சட்டமே சட்டபூர்வமான சட்டமாகும்.
உறுப்புரை 4
தற்போதைய பிரகடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள எவையும் ஐக்கிய நாடுகள் பட்டயத்தின் நோக்கங்களையும் தத்துவங்களையும் பாதிப்பதாகவோ, முரண்படுத்துவதாகவோ அல்லது மனித உரிமைகள் பற்றிய சர்வதேச பிரகடனத்தின் ஏற்பாடுகள், மனித உரிமைகள் பற்றிய கட்டுறுத்துக்கள் மற்றும் இத்துறையில் பிரயோகமாகக் கூடிய சர்வதேசக் கருவிகள், கடப்பாடுகள் என்பவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதாகவோ, பாதிப்பதாகவோ கொள்ளப்படக் கூடாது.
உறுப்புரை 5
மனித உரிமைகளையும் அடிப்படை சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்தல், பாதுகாத்தல் என்னும் நோக்கங்களைப் பொறுத்தவரையில் தேசிய, சர்வதேச மட்டங்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலும் பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் உரிமை பெற்றவர்கள்:
23

Page 16
(s)})
(ஆ)
(இ)
சமாதானமான முறையில் சந்திக்கவும் கூட்டங்கள் கூடவும்:
அரசசார்பற்ற அமைப்புக்களிலும் சங்கங்களிலும் அல்லது குழுக்களிலும் சேரவும் பங்குகொள்ளவும் அவற்றை உருவாக்கவும்,
அரசசார்பற்ற, அரசாங்கம் சார்ந்த அமைப்புக்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவும் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிமை உண்டு.
உறுப்புரை 6
ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையிலும் இணைந்த முறையிலும் பின்வரும் உரிமைகளை உடையவர்கள்:
(அ)
(ஆ)
(9)
சகல மனித உரிமைகள், அடிப்படை உரிகைள் பற்றிய தகவல்களை அறியவும் நாடவும் பெறவும் வைத்திருக்கவும் உரிமை உடையவர்கள்; இவ்வுரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில் இயற்றப்பட்டுள்ள உள்ளுர்ச் சட்டங்கள், நீதித்துறை மற்றும் நிருவாக அமைப்புக்கள் பற்றிய தகவல்களைப் பெறும் உரிமையும் இதிலடங்கும்.
மனித உரிமைகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட சர்வதேச கருவிகளில் சொல்லப்பட்டுள்ளவாறு, சகல மனித உரிமைகள், அடிப்படைச் சுதந்திரங்கள் பற்றிய தகவல்களையும் அறிவையும் கருத்துக்களையும் சுதந்திரமாகப் பிரசுரித்தல், வழங்குதல் அல்லது பரப்புதல் தொடர்பான so floodLD;
சகல மனித உரிமைகள், அடிப்படைச் சுதந்திரங்கள் என்பன சட்டப்படியும் நடைமுறையிலும் பின்பற்றப்படுவது பற்றிய கருத்துக்களை ஆராய்தல், கலந்துரையாடல், உருவாக்குதல், வைத்திருத்தல் தொடர்பான உரிமை; அத்துடன் இவ்வழிகளிலும் வேறு பொருத்தமான வழிமுறைகள் மூலமும் அவ்விடயங்களைப் பொறுத்த வரையில் பொது மக்கள் கவனத்தை ஈர்க்கும் உரிமை;
உறுப்புரை 7
ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையிலும் புதிய மனித உரிமை சிந்தனைகள், தத்துவங்கள் என்பவற்றை உருவாக்கி, விருத்தி செய்து கலந்துரையாடும்
24

உரிமைகளை உடையவர்கள்; அத்துடன் அவற்றை ஏற்கும் வண்ணம் வாதிடும் உரிமையும் உடையவர்கள்.
உறுப்புரை 8
ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலும் பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் எதுவித பாரபட்ச அடிப்படையும் அற்ற முறையில், தனது நாட்டு அரசாங்கத்திலும் பொது விவகாரங்களைக் கொண்டு நடாத்துவதிலும் பங்குகொள்ளவும் அதற்கான சந்தர்ப்பத்தை முறையாகப் பெறவும் உரிமை உண்டு.
2. பிறவற்றுடன் இதில் உள்ளடங்கும் மற்றொரு உரிமை; தனிப்பட்ட முறையிலும் பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் ஒவ்வொருவரும் பொது விவகாரங்களுடன் தொடர்புடைய அரசாங்க அமைப்புக்களுக்கும் அதன் முகவர்களுக்கும் அவர்தம் இயங்குமாற்றை முன்னேற்றத் தேவையான உரிமைகளையும் அமுலாக்கங்களையும் வழங்குதல், மனித உரிமைகளையும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்தல், பாதுகாத்தல், அடைந்து கொள்ளுதல் எனும் பணிகளைத் தடைசெய்யும் அல்லது பாதிக்கும் அம்சங்கள் தொடர்பாகக் கவனத்தை ஈர்த்தல் ஆகும்.
உறுப்புரை 9
1. மனித உரிமைகளையும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் பயன்படுத்தும் சந்தர்ப்பத்தில், தற்போதைய பிரகடனத்தில் சுட்டப்பட்டுள்ளபடி மனித உரிமைகளை மேம்படுத்தலும் அதிலடங்கும்; அவற்றைப் பயன்படுத்தும்போது ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையிலும் பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் அவ்வுரிமைகள் மீறப்படுமிடத்து சரியான பிரகாரத்தினால் நன்மை பெறவும் பாதுகாக்கப்படவும் உரிமை உடையவர்களாவர்.
2. இந்நோக்கங்களைப் பொறுத்தவரையில், எவருடைய உரிமைகளும் சுதந்திரங்களும் மீறப்பட்டதாக முறைப்பாடு இருக்குமிடத்து அவர் தனிப்பட்ட முறையிலோ அல்லது தமது சட்டபூர்வ அதிகாரம் பெற்ற பிரதிநிதியினுடாகவோ சட்டபூர்வமாக நிறுவப்பட்ட சுதந்திரமான, பாரபட்சமற்ற தகுதிவாய்ந்த நீதித்துறை சார்ந்த அல்லது வேறு அதிகார பீடத்திடம் முறைப்பாடு செய்யவும் அம்முறைப்பாடு
25

Page 17
(yی)
(ஆ)
(g)
உடனடியாகப் பகிரங்கமாக விசாரிக்கப்படவும் அவருக்கு உரிமை உண்டு; அவ்வாறே, ஒருவரின் உரிமைகள் அல்லது சுதந்திரங்கள் மீறப்பட்டவிடத்து அவ்வதிகார பீடத்திடமிருந்து ஏதேனும் நட்ட ஈட்டுடன் கூடிய பரிகாரத்தைப் பெறவும் தேவையற்ற தாமதங்களின்றி அத்தகைய தீர்மானம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவும் அவர் உரிமை கொண்டவர்.
இந் நோக்கங்களைப் பொறுத்தவரையில், ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையிலும் பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் பின்வரும் உரிமைகளைக் கொண்டவர்கள்.
தனிப்பட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் அரசாங்க அமைப்புக்கள் மனித உரிமைகள், அடிப்படை சுதந்திரங்கள் என்பவற்றை மீறும் சந்தர்ப்பங்களில் அவர்களுடைய கொள்கைகள், செயற்பாடுகள் பற்றி, மனு அல்லது வேறெந்த பொருத்தமான வழிமுறைகளின் மூலமாக அரசின் சட்ட முறையினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தகுதி வாய்ந்த உள்ளுர், நீதி, நிருவாக அல்லது சட்டவாக்க அதிகார பீடங்களிடம் முறைப்பாடு செய்ய உரிமை கொண்டவர்கள்; இவ்வதிகார பீடங்கள் தேவையற்ற தாமதங்களின்றி தமது தீர்மானத்தைத் தெரிவிக்க வேண்டும்;
பொது விசாரணைகள், வழக்குகள் என்பனவற்றில் சமூகமளித்து தேசிய சட்டம் மற்றும் பொருத்தமான சர்வதேசக் கடப்பாடுகளும் முறையாகப் பின்பற்றபபடுகின்றனவா என்பது பற்றிய கருத்தினை உருவாக்கும் உரிமை;
மனித உரிமைகளையும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் பாதுகாப்பதற்குத் தேவையான தொழிற் தகுதி வாய்ந்த சட்ட உதவியை அல்லது பொருத்தமான ஆலோசனைகளையும் வழங்கும் உரிமை;
இதே நோக்கைப் பொறுத்தவரையிலும் சம்பந்தப்பட்ட சர்வதேசக் கருவிகள் மற்றும் நடைமுறைகளின்படியும் ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலும் பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் மனித உரிமைகள், அடிப்படைச் சுதந்திரங்கள் பற்றி பொது அல்லது விசேட தகுதியுடைய சர்வதேச அமைப்புக்களுடன் தடையற்ற முறையில் தொடர்புகொள்ளவும் கலந்துரையாடவும் உரிமை கொண்டவர்கள்.
26

5. அரசானது தனது சட்ட வரம்புக்குட்பட்ட எப்பிராந்தியத்திலாவது மனித உரிமைகளும் அடிப்படை உரிமைகளும் மீறப்படுவதாக நம்புவதற்கு நியாயமான காரணங்கள் இருக்குமிடத்து அரசு உடனடியாக பாரபட்சமற்ற விசாரணை ஒன்றை மேற்கொள்ளும்.
உறுப்புரை 10
மனித உரிமைகளையும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் மீறும் விடயத்தில் செயற்படுவது அல்லது செயற்படத் தவறுவதனூடாக எவரும் பங்குகொள்ள மாட்டார்கள், அத்துடன் அவ்வாறு பங்குகொள்ள மறுத்தமைக்காக எவரும் தணர் டனைக் கோ அல்லது பாதகமான நடவடிக் கைக் கோ உட்படத்தப்படமாட்டார்கள்.
உறுப்புரை 11
ஒவ்வொருவருக்கும், தனிப்பட்ட முறையிலும் பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் தனது தொழிலை சட்டப்படி செய்ய உரிமையுடையவராவர். ஒவ்வொருவரும் தனது தொழில் காரணமாக பிறரின் மனித கெளரவம், மனித உரிமைகள், அடிப்படை உரிமைகள் என்பவற்றைப் பாதிக்கும் சந்தர்ப்பங்களில் அவ்வுரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் மதித்து நடத்த வேண்டும். அத்துடன் நடத்தை அல்லது ஒழுக்கம் தொடர்பான தேசிய, சர்வதேச நியமங்களுக்கு இணங்கி ஒழுகல் வேண்டும்.
உறுப்புரை 12
1. ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையிலும், பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் மனித உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்கள் மீறப்படுவதற்கு எதிரான சமாதானமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட 2-floodLD 2-60Lu6).j856i.
2. ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையிலும், பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் வன்செயல், பயமுறுத்தல், பழிவாங்கல் மற்றும் பாதகமான பாகுபாடுகள், அழுத்தங்கள் மற்றும் இப்பிரகடனத்தில் சொல் லப் பட்டவாறான உரிமைகளை சட்டபூர் வமாக பயன்படுத்தும் போது மேற்கொள்ளப்படும் தன்னிச்சையான நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராகத் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரிகள் பாதுகாப்பு
27

Page 18
வழங்குவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அரசு தேவையான சகல நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளும்.
இது தொடர்பில் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையிலும், பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் மனித உரிமைகள், அடிப்படை உரிமைகள் என்பவற்றை அனுபவிப்பதைப் பாதிக்கும் முறையில் தனியாள் அல்லது குழுக்கள் மேற்கொள்ளும் உரிமை மீறல் செயற்பாடுகள், மனித உரிமைகள், அடிப்படை உரிமைகள் என்பவற்றை மீறும் வகையில் அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக சமாதானமான முறையில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமிடத்து தேசிய சட்டத்தின் கீழ் அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட உரிமையுடையவர்கள்.
உறுப்புரை 13
தற்போதைய பிரகடனத்தின் 3 ஆவது உறுப்புரையின்படி சமாதான வழிமுறைகளுடாக மனித உரிமைகளையும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்திப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துக்காக வளங்களைக் கோரவும் பெறவும் பயன்படுத்தவும் உரிமையுடையவர்கள்.
(அ)
(ஆ)
உறுப்புரை 14
அரசின் சட்ட வரம்பின் கீழ்வரும் சகல குடியியல், அரசியல், சமூக, பொருளாதார உரிமைகள் பற்றிய புரிந்துணர்வை மேலும் மேம்படுத்திக்கொள்ளத் தேவையான சட்ட நீதி, நிருவாக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் பொறுப்பு அரசுக்கு உண்டு.
இத்தகைய நடவடிக்கைகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கும்:
தேசிய சட்டங்கள், பிரமாணங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அடிப்படையான சர்வதேச மனித உரிமைக் கருவிகள் என்பனவற்றைப் பிரசுரித்தலும் அவை பரந்த முறையில் கிடைக்குமாறு செய்தலும். அரசானது சர்வதேச மனித உரிமை ஒழுங்கு விதிகளின்படி செயற்படுத்தப்பட்ட அமைப்புக்களுக்கு காலத்துக்குக் காலம் சமர்ப்பிக்கும் அறிக்கைகள், இவ்வமைப்புக்களின் அதிகாரசபை அறிக்கைகள், இது தொடர்பான கலந்துரையாடல்கள் பற்றிய ஆவணங்கள் உட்பட மனித உரிமைகள் தொடர்பான சர்வதேச
28

ஆவணங்களை முழுமையாகவும் சமத்துவ அடிப்படையிலும் பெற்றக்கொள்ளும் உரிமை.
3. அரசானது தனது சட்ட வரம்புக்குள் வரும் பிரதேசத்துக்குள் மனித உரிமைகளையும், அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்தவும், பாதுகாக்கவும் தேவையான சுதந்திரமான தேசிய நிறுவனங்களை உருவாக்கும் விடயத்தில் அரசானது தனது முழு ஆதரவையும் உறுதி செய்யும் . இத்தகைய நிறுவனங்கள் குறைகேள் அதிகாரியாகவும், மனித உரிமைகள் ஆணைக் குழுக்களாகவும், வேறு எவ்வகையான தேசிய நிறுவனமாகவும் அமையலாம்.
உறுப்புரை 15
அரசானது கல்வி முறையின் சகல மட்டங்களிலும் மனித உரிமைகள், அடிப்படைச் சுதந்திரங்கள் பற்றிக் கற்பிப்பதை மேம்படுத்தும் பொறுப்புடையதாகும். அத்துடன் வழக்கறிஞர்களுக்குப் பயிற்சி வழங்குவோர் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் அதிகாரிகளுக்கும் ஆயுதப் படையினருக்கும் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி வழங்குவோர் தமது பயிற்சித் திட்டங்களில் மனித உரிமைகள் பற்றிய பொருத்தமான அம்சங்களை உள்ளடக்கிக் கொள்வதாக உறுதி செய்யும் பொறுப்பு அரசுக்கு உண்டு.
உறுப்புரை 16
தனியாட்களும் அரசசார்பற்ற அமைப்புக்களும் வேறு பொருத்தமான நிறுவனங்களும் பொது மக்கள் மனித உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகளையிட்டு விழிப்புணர்வு கொள்ள ஒரு முக்கிய பங்கினை ஆற்ற வேண்டும். இதற்கென இவர்கள் இத்துறையில் கல்வி, பயிற்சி, ஆராய்ச்சி முதலிய செயற்பாடுகளில் ஈடுபடல் வேண்டும், இச் செயற்பாடுகளைப் பல்வேறு பின்புலங்களைக் கொண்ட சமூகங்களில் நடைமுறைப்படுத்தும்போது இப் பின்புலங்களின் பன்மைத் தன்மையை அவை கருத்திற்கொண்டு இயங்குதல் வேண்டும். இவற்றின் ஊடாக நாடுகள் பல்வேறு இனங்கள், சமயக் குழுக்கள் என்பவற்றிற்கிடையே புரிந்துணர்வு, சகிப்புத்தன்மை, சினேக பூர்வமான தொடர்புகள் என்பவற்றை வலுப்படுத்தல் வேண்டும்.
29

Page 19
உறுப்புரை 17
தற்போதைய பிரகடனத்தில் சொல்லப்பட்ட உரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் பயன்படுத்துவதைப் பொறுத்தவரையில் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையிலும், பிறருடன் இணைந்த முறையிலும் சம்பந்தப்பட்ட சர்வதேச கடப்பாடுகளில் கூறப்பட்டுள்ள வரம்புகளுக்கு மட்டுமே கட்டுப்பட்டவர்களாவர். அத்துடன் பிறருடைய உரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் அங்கீகரித்தல், அவற்றை மதித்தல் ஆகிய நோக்கங்களைக் கொண்ட சட்டம் விதிக்கும் வரம்புகளுக்கும் அவர்கள் கட்டுப்பட்டவர்கள் ஆவர். அத்துடன் ஒரு சனநாயக சமூகத்தில் ஒழுக்கம், பொது ஒழுங்கு, பொது நலன் என்பவற்றை நிலை நாட்டுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட சட்டம் விதிக்கும் வரம்புகளுக்கும் அவர்கள் கட்டுப்பட்டவர்களாவர்.
உறுப்புரை 18
l. ஒவ்வொருவரும் தமது ஆளுமை, சுதந்திரமான, முழுமையான, ஆளுமை விருத்தி இடம்பெறும் சமூகத்தைப் பொறுத்தவரை சில கடமைகளைக் கொண்டவராவர்.
2. சனநாயகத்தைப் பாதுகாத்தல், மனித உரிமைகளையும் அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்தல், சனநாயக சமூகங்களையும் நிறுவனங்களையும் நடைமுறைகளையும் மேம்படுத்தல் தொடர்பாக தனியாட்களுக்கும், குழுக்களுக்கும், நிறுவனங்களுக்கும், அரசசார்பற்ற அமைப்புக்களுக்கும் முக்கிய பங்கும் பொறுப்பும் உண்டு.
3. சர்வதேச மனித உரிமைகள் பிரகடனத்திலும் பிற ஏனைய மனித உரிமைக் கருவிகளிலும் கூறப்பட்ட உரிமைகள், சுதந்திரங்கள் என்பவற்றைக் கொண்ட சமூக, சர்வதேச ஒழுங்குமுறைக்குரிய ஒவ்வொருவருடைய உரிமைகளையும் மேம்படுத்துவதைப் பொறுத்தவரையில் முக்கிய பங்களிப்பினைச் செய்ய தனிநபர்கள், குழுக்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களுக்கு பொறுப்புண்டு.
உறுப்புரை 19
தற்போதய பிரகடனத்தில் சொல்லப்பட்ட உரிமைகளையும் சுதந்திரங்களையும் அழித்தொழிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் உரிமை
30

தனியாளுக்கோ, குழுவுக்கோ அல்லது சமூகத்தின் ஏதேனும் உறுப்புக்கோ அல்லது அரசுக்கோ இருப்பதாகத் தற்போதய பிரகடனத்தின் அம்சங்கள் எவையேனும் வியாக்கியானப் படுத்தப்படக் (பொருள்கோடல் கொள்ள)
கூடாது.
உறுப்புரை 20
ஐக்கிய நாடுகள் சாசனத்தின் செயற்பாடுகளுக்கு மாறான முறையில் தனியாட்களும் குழுக்களும் நிறுவனங்களும் அல்லது அரசசார்பற்ற அமைப்புக்களும் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளுக்கு அரசுகள் ஆதரவளிப்பதை அனுமதிக்கும் முறையில் தற்போதய பிரகடனத்தில் உள்ள எவையும் பொருள்கோடற்படலாகாது.

Page 20

மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்கள் தொடர்பாக செயலாளர் நாயகத்தின் விசேட பிரதிநிதிக்கு குற்றச்சாட்டுகளைச் சமர்ப்பித்தல்
சுருக்க நோக்கு
மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு, தனது ஐம்பத்தாறாவது அமர்வில் மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர் (defenders) தொடர்பாக விசேட பிரதிநிதியை நியமிக்குமாறு செயலாளர் நாயகத்தைக் கேட்டுக்கொண்டது (2000 ஏப்ரல் 26 ஆம் திகதியிட்ட தீர்மானம் இல. 2000/61). செல்வி ஹினா ஜிலானி (Ms. Hina Jilani) (LIssélosógss6öl) 2000 Did S,60ö(6 S&6söL uDTgógbgölsó இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்டார். அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைகளின் மீதான அவரது பணி 2000 ஆம் ஆண்டு செப்ரெம்பரில் தொடங்கியது. அவரது பணிகள் பெரும்பாலும் சர்வதேசரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மனித உரிமைகளையும், அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்தவும் பாதுகாக்கவுமான தனிநபர்கள், குழுக்கள் மற்றும் சமூகக் கூறுகளின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் மீதான பிரகடனத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருந்தன (1998 டிசம்பரின் 9 ஆம் திகதி 53/144 ஆம் இலக்க பொதுச்சபைத் தீர்மானம்).
மனித உரிமைகளின் பாதுகாவலர் என்பதன் வரைவிலக்கணம் சமூக, பொருளாதார, கலாசார உரிமைகள் மற்றும் சிவில், அரசியல் உரிமைகள் ஆகியவற்றை மேம்படுத்தவும், பாதுகாக்கவும், அடையவும் பாடுபடும் நபர்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கவேண்டும் எனும் ஒரு பரந்த அடிப்படையில் விளங்கிக் கொள்ளப்பட வேண்டுமென பிரகடனம் அங்கீகரித்தது. இதற்கேற்பவே விசேட பிரதிநிதியான செல்வி ஹினா ஜிலானி, தனது முதலாவது வருடாந்த அறிக்கையில் (E/CN.4/2001/94) உதாரணமாக, ஆரோக்கியமான சூழலுக்கான உரிமை மற்றும் சுதேசிய மக்களின் உரிமைகளை மேம்படுத்தல், அல்லது தொழிற்சங்கப் பணிகளில் ஈடுபடல் முதலியவற்றுக்காகப் பாடுபடுவோரையும் அடக்கக் கூடியதாகவே தனது பணிப்புரையின் பரப்பெல்லைகள் இருப்பதாகத் தான் நம்புவதாகக் குறிப்பிட்டார். மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவின் 2000/61 ஆம் இலக்கத் தீர்மானத்தில் மனித உரிமைகளின் பாதுகாவலர்களுக்கான செயலாளர் நாயகத்தின் விசேட பிரதிநிதிக்கான பணிப்புரையில் பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது:
(அ) மனித உரிமைகளையும், அடிப்படைச் சுதந்திரங்களையும் மேம்படுத்துவதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் தனியாகவோ அல்லது
33

Page 21
பிறருடன் கூட்டாகவோ செயற்படுகின்ற நபர்களின் உரிமைகள் மற்றும் சூழ்நிலை பற்றிய தகவல்களைத் தேடுதல், பெறுதல், ஆய்வு செய்தல், செயற்படல்.
(ஆ) பிரகடனத்தை மேம்படுத்தவும், காத்திரமாக நடைமுறைப்படுத்தவும் அரசாங்கங்கள் மற்றும் ஈடுபாடுடைய நபர்களுக்கிடையே ஒத்துழைப்பை ஸ்தாபித்தல் மற்றும் கருத்துப் பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்தல்.
(இ) மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்களைப் பாதுகாக்க சிறந்த
உபாயங்களை விதந்துரைத்தல்
யாரேனும் தனிநபர், குழு, அரசுசாரா நிறுவனம், அரசாங்கத்துக்கிடையிலான முகவரகம் அல்லது அரசு நிறுவனம் , மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்களுக்கெதிரான மனித உரிமைகள் மீறல் பற்றிய நம்பத்தகுந்த விபரங்களைக் கொண்டிருப்பின் அத்தகைய தகவலை விசேட பிரதிநிதிக்கு எழுத்து மூலமாகச் சமர்ப்பிக்குமாறு ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர். விசேட பிரதிநிதி அத்தகைய நம்பத்தகுந்த தகவலை சம்பந்தப்பட்ட அரசுக்கு அறிவித்து இது தொடர்பாக தனது கருத்தையும் அவதானிப்புகளையும் அனுப்பி வைக்குமாறு அந்த அரசினைக் கோருவார்.
விசேட பிரதிநிதிக்கு குற்றச்சாட்டுகளை அனுப்பி வைக்கும் தனிநபர்களும், குழுக்களும் பரந்து காணப்படுவதால் அவ்வாறு முறைப்பாடுகளை அனுப்பி வைப்போர் தமது மனித உரிமைகள் செயற்பாடுகளைப் பற்றிய தகவல்களை அனுப்பி வைக் குமாறு ஊக்கப்படுத்தப்படுவர்.
குற்றச்சாட்டுகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கு முறைசார்ந்த நடைமுறை எதுவும் கிடையாது. எனினும் விசேட பிரதிநிதி பொருத்தமான விடயங்களை சம்பந்தப்பட்ட அரசின் கவனத்துக்கு உடனடியாகக் கொண்டு வருவதற்கு வசதியாக சில தகவல்களை வழங்குவது அவசியமானது. தேவைப்படும் தகவல்கள் மனித உரிமை மீறலுக்கு உட்பட்டவர் எனப்படுவரின் அடையாளம், கூறப்படும் மீறல், குற்றமிழைத்தோர் எனப்படுவோர் மீது அதிகாரிகள் ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் அது பற்றிய விபரம் ஆகியவற்றையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். முறைப்பாடுகள் எழுத்து மூலமாகப் பின்வரும் விலாசத்துக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட வேண்டும்.
மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்கள் மீதான செயலாளர் நாயகத்தின் விசேட பிரதிநிதி மனித உரிமைகளுக்கான ஆணையாளர் அலுவலகம் ஐக்கிய நாடுகள்
1211 ஜெனிவா 10, சுவிட்சர்லாந்து
தொலைநகல்: (41 22) 917 90 06
34

சமர்ப்பணத்துக்கான வழிகாட்டிகள்
மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்களுக்கு எதிரான மீறல்கள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை சமர்ப்பிக்க விரும்புவோர் கூடுமானவரையில் பின்வரும்
கட்டமைப்பை பின்பற்ற வேண்டும்:
1. பாதிக்கப்பட்டவர் எனக் கூறப்படுபவர் தொடர்பான தகவல்கள்
முழுப்பெயர
0 வயது
O UsT6)
0 தொழில் அல்லது வேலை 0 வதிவிடம் (பாதிப்புடன் தொடர்புடையதெனில் பிறப்பிடம்) 0 மனித உரிமைகள் செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய அமைப்புகள், சங்கங்கள் அல்லது குழுக்களுடன் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஏதேனும் தொடர்புகள் இருப்பின்: 9 அமைப்பு, சங்கம் அல்லது குழுவின் பெயர் 9 அமைப்பு, சங்கம் அல்லது குழுவின் தலைவரது பெயர் 0 தனிநபர் செய்கின்ற மனித உரிமைகள செயற்பாடுகளின் இயல்பு
கூறப்பட்ட மீறல்கள் ஒரு அமைப்புக்கு எதிரானதெனில்:
9 அமைப்பின் பெயர்
 ைஅது ஈடுபட்டுள்ள மனித உரிமைகள் பணிகள்/செயற்பாடுகளின் இயல்பு
9 அதன் பணிகளின் எல்லைகள் (தேசிய, பிராந்திய, சர்வதேசிய)
9 ஏனைய மனித உரிமைகள் அமைப்புகளுடன் ஏதேனும் தொடர்புகள்
இருப்பின்
9 அமைப்பின் தலைவரின் பெயர்
தனிநபர் அல்லது அமைப்பு செய்துள்ள பணிகள் பற்றிய மேலதிக தகவல்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் முறைப்பாட்டை/குற்றச்சாட்டை மதிப்பீடு செய்வதற்கு உதவியாக இருக்கும்.
35

Page 22
2. கூறப்பட்ட மீறல்களின் இயல்பு
மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர் அல்லது அமைப்பு அல்லது குழுவுக்கு எதிராக இழைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்ற மீறல்கள் பற்றிய சகல விபரங்கள். (பின்வருவன அடங்கலாக)
9 திகதி
9 இடம்
9 நிகழ்வுகள்/சம்பவங்களின் விவரணம்
• துன்பத்துக்கு அல்லது அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாக்கிய மீறல்களின் இயல்பு
மேற்கொள்ளப்பட்ட மனித உரிமைகள் செயற்பாடுகளுக்கும், இழைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் மீறல்களுக்கும் உள்ள தொடர்பினை தகவல்கள் காட்டவேண்டும்.
மீறல்கள் காரணமாக மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்கள் தனித்தோ அல்லது குழுவாகவோ கைது செய்யப்பட்டு மற்றும்/அல்லது சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தால் பின்வருவன பற்றிய விபரங்கள் தேவைப்படும்:
0 சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் அடையாளம் (தனிநபர் மற்றும் அல்லது
அமைச்சு அல்லது திணைக்களம்) 0 கைது செய்யப்பட்ட திகதியும், இடமும் 0 மீறலுடன் தொடர்புடைய கைதுக்குக் காரணமான சூழ்நிலைகள்
குற்றஞ்சாட்டுகளின் இயல்பு, ஏதுவான சட்டம் (இருப்பின்) 0 தனிநபர் அல்லது குழு எதிர்நோக்கக்கூடிய தண்டனைகள் 0 தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள இடம் (தெரிந்திருப்பின்) 9 தடுத்து வைப்பின் நிபந்தனைகள் 0 சட்டத்தரணி அல்லது குடும்ப உறுப்பினருடன் தொடர்பு
கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்த தகவல்கள்
• நிர்வாக அல்லது நீதிமுறைப் பரிகாரங்களுக்கான நடவடிக்கைகள், வேண்டப்படும் பரிகாரத்தின் இயல்பு, வழக்கு நடைபெறுகின்ற நீதி மன்றம், அத்தகைய வழக்கின் நிலை அல்லது முடிவுகள்
மனித உரிமைகள் அல்லது அது தொடர்பான செயற்பாடுகள் அல்லது அத்தகைய செயற்பாடுகளின் விளைவுகள் தொடர்பான ஏதேனும்
36

செயற்பாடுகள் காரணமாக மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர் மீது நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பின்
வழக்கின் திகதியும், இடமும் வழக்கு விசாரிக்கும் நீதிமன்றம் தொடர்புள்ள மேன்முறையீட்டு நடைமுறைகள் தனிநபர் அல்லது குழு எதிர்நோக்கும் தண்டனைகள்
கூறப்பட்ட மீறல்களை இழைத்தவர்கள்
பெயர்(கள்), தெரிந்திருப்பின் ஆயுதப்படை உறுப்பினராயின் அவர்களது தரம், பணிகள், அவர்கள் பணிபுரியும் பிரிவு அல்லது சேவை முதலியன அவர்கள், சிவில் பாதுகாப்பு குழு, துணை இராணுவம், அல்லது ஏனைய படைகள் அல்லது ஆயுதம் தரித்த குழுவின் உறுப்பினர்களாயின் இக்குழுக்கள் எவ்வாறு அரசுடன் தொடர்புள்ளன என்னும் விபரம் (உதாரணம்: அரச ஆயுதப் படைகளுடனான ஒத்துழைப்பு, கட்டளைப் படிமுறை தொடர்பான தகவல்கள், அரச ஆயதப்படைகளின் செயற்பாட்டில் ஒத்துழைத்தல்)
தேசிய மட்டத்தில் பரிகாரம் காண பாதக்கப்பட்டவரால் அல்லது அவர் சார்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள்
பின்வருவன தொடர்பாக சகல பொருத்தமான தகவல்களும்:
முறைப்பாடு செய்யப்பட்டதா?
ஆம் எனில் எங்கு, எப்போது, யாரால், எந்த அதிகாரியிடம்
சம்பநீதப் பட்ட அத காரிகளினால் எடுக் கப் பட்ட
நடவடிக்கைகள்
கூறப்பட்ட மீறல் தொடர்பாக புலனாய்வு அல்லது விசாரணை ஆரம்பிக்கப்பட்டதா/முடிவுற்றதா?
37

Page 23
ஆம் எனில் அரசாங்கத்தின் எந்த அதிகாரி, அமைச்சு அல்லது திணைக்களத்தால் குற்றச்சாட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நேரத்தில் புலனாய்வு அல்லது விசாரணை தொடர்பான முன்னேற்றமும் நிலைமையும். புலனாய்வு அல்லது விசாரணை காரணமாக குற்றச்சாட்டு அல்லது சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதா? ஆம் எனில் பெறுபேறு திருப்தியற்றமைக்கான காரணம் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள நபர்(களை)ப் பாதுகாப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் (இருப்பின்)
கூறப்பட்ட மீறல் ஒரு சம்பவம் அல்லது நிகழ்வு காரணமாக மாத்திரம் நடைபெற்றதல்ல. ஆனால் மனித உரிமைகளின் மேம்பாடு பாதுகாப்பு மற்றும் /அல்லது அடைதல் ஆகியவற்றைத் தடுக்கும் நிலைமைகள், கொள்கைகள், நடைமுறைகள் அல்லது சட்டங்கள் காரணமாக தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டு வரும் மீறல்களாக இருக்கலாம்.
இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் சமர்ப்பணம் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்க வேண்டும்:
அத்தகைய நிபந்தனைகள், கொள்கைகள், நடைமுறைகள், அல்லது
சட்டங்கள் தொடர்பான சகலதும் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்கள்
மேற்படி காரணங்களினால், மனித உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கு பணிபுரியும்போது தனிநபர் அல்லது குழு (க்கள்) உள்ளாகிய பாரபட்சத்தின் இயல்பு
மேற்கூறப்பட்டனவற்றைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் மனித உரிமைகள் பாதுகாவலர்களின் பணிகளைத் தடுப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட
முறைகள்.
இந்த நிலைமைகள், சட்டங்களின் காரணமாக அல்லது இத்தகைய
நடைமுறைகள் அல்லது கொள்கைகள் பின்பற்றப்படுவதனால் மனித
38

உரிமைகள் பாதுகாவலர்களுக்கு தொந்தரவான, பயமுறுத்தல் மற்றும்/ அல்லது தீமை ஏற்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்ட முகவகரங்கள் (அரச அல்லது அரசுசாரா)
9 இச்சூழ்நிலையை நிவர்த்தி செய்ய எடுக்கப்படக்கூடிய ஏற்பாடுகள்
0 இத்தகைய நிபந்தனைகள், கொள்கைகள், நடைமுறைகள் அல்லது பிரகடனத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமைகளுக்கு எதிரான சட்டங்களைச் சீர்திருத்த தேசிய மட்டத்தில் தனிநபர்களால் அல்லது
குழுக்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏதேனும் நடவடிக்கைகள்
இந்த வழிகாட்டலிகள் இறுதியானவை அல்ல. விமர்சனங்களும், முன்மொழிவுகளும் வரவேற்கப்படுகின்றன.
39

Page 24


Page 25
Law & Society 3, Kynsey Terrace,
Sri Lanka Tel: 691228, 684845 Te e-mail: Ist(a)eur Website: http://www.lawan ISBN: 9
PRINTED BY UNIE ARTS (PWT) LTD C O
 
 
 
 

N
Trust Colombo 8
efax: 686843 ekak disociety trust.org SS-9062. TS