கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இளைஞரும் அபிவிருத்தியும்

Page 1

MINAR REPORT
NDATION INSTITUT

Page 2
இளைஞரும்
YOUTH AND
SRI LANKA FOUN COL
THE DEMOCRATic SOCIALI

அபிவிருத்தியும்
BEVELOPMENT
NDATION INSTITUTE ΟMBO
ŠT REPUBLIC OF SRI LANKA 979

Page 3
இலங்கை மன்றக் கல்லூரி, 100, சுதந்திர சதுக்கம், கொழும்பு 7. இலங்கை சனநாயக சோஷலிச குடிய
SRI LANKA FOUNDATION INST 00, INDEPENDENCE SQUARE, COLOMBO 7, THE DEMOCRATIC SOCIALIST

tigrés
TUTE,
REPUBLIC OF SRI LANKA,

Page 4
இளைஞரும்

அபிவிருத்தியும்

Page 5
இளைஞரும் ஆ
இமக 'கருத்தரங்கு அறிக்கைகள்' (இமக) ஜேர்மன் சமஷ்டிக் குடி கினலும் இணைவாக ஒழுங்கு செ முகாம்களில் அளிக்கப்பட்ட ஆய் ரைகள், பேச்சுக்கள், முடிவுகள், தொகுப்பாகும்.
கருத்தரங்கு அறிக்கைகளை வெளியிடு சூழ்நிலையை உருவாக்கவும், கருதி றிக் கொள்ளவும் முயல்கிறது.
இமக கருத்தரங்கு ஆய்வுப் பத்திர பற்றி தனது சேகரிப்பை அதிகரி அதன் சொந்த வெளியீடுகளை யீடுகளுடன் பரிமாற்றம் செய்வன நூலகத்தின் ஒரு பகுதியை உரு பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்கு கொ வாய்ந்ததாகவும் பொதுவாக இப வர்கட்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கட்கு
எல்லா தொடர்புகளும் இவ்வாறு வி
இலங்கை மல்
- நூ த. பெ.
கொழு இலங்கை

வுபிவிருத்தியும்
இலங்கை மன்றக் கல்லூரியினலும் யரசின் பிரெட்ரிச் ஈபர்ட் ஸ்டிப்டுங் ‘ய்யப்பட்ட கருத்தரங்குகள் / தொழில் வு அறிக்கைகள், பத்திரங்கள், விரிவு சிபார்சுகள் என்பனவற்றின் சுருக்க
வெதன் மூலம் இமக ஆய்வுகட்கான ந்துக்களையும் அனுபவங்களையும் பரிமா
ங்கள், அறிக்கைகள், செயல்முறைகள் க்க ஆர்வம் கொண்டுள்ளது. அதனல் ஏனைய நிறுவனங்களின் ஒத்த வெளி தையும் வரவேற்கின்றது. இவை இமக }வாக்குவதுடன், எமது கருத்தரங்குப் ள்ளும் பங்கு பற்றுநர்க்கும் முக்கியம் 0க நூலகத்தினை பயன்படுத்தும் மாண ம் உதவுவதாகவும் அமையும்.
லாசமிடப்படல் வேண்டும் :-
ண்றக் கல்லூரி
) 5th -
இல, 1203
ம்பு 7
சனநாயக சோசலிச குடியரசு

Page 6
பொருள
முன்னுரை
இளைஞரும் கல்விச் சீர்திருத்தங்களும்
திரு. எஸ். சந்திரசேகரம் (விரிவுரையாளர், விஞ்ஞான தொழ கொழும்புப் பல்கலைக் கழகம்)
இளைஞரும் ஆக்கமும்
திரு. என். கனகசூரியர் (இயக்குநர், தேசிய இளைஞர் சேவை
இளைஞர் தலைமையும் அபிவிருத்தியும்
திரு. ஏ. சிவராஜா (விரிவுரையாளர், பொருளியல், அரசி பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்)
இளைஞரும் தலைமையும்
திரு. க. குகதாசன் (கணக்காளர், மோட்டார் போக்குவ
பண்பாடு, அபிவிருத்தி, இளைஞர்
பேராசிரியர் காத்திகேசு சிவத்தம்பி (இணைத்தமிழ்ப் பேராசிரியர், தமிழ்
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், இல
கிராம பகுதியின் சமூக மாற்றத்தில் இ
செல்வி எம். கந்தையா ஆசிரியை, இந்துமகா வித்தியாலயம்
இளைஞரும் விவசாய அபிவிருத்தியும்
திரு. இரா. சிவசந்திரன்
விரிவுரையாளர், களனிப் பல்கலைக் க
இளைஞர்களும் வேலைவாய்ப்பும் குடியேற்
திரு. எம். எம். மக்பூல் (உதவி காணி ஆணையாளர் கொழு
கூட்டு விவசாய முறையும் இளைஞரும்
திரு. ஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (உதவி அரசாங்க அதிபர், முசலிப்
விவசாய விரிவாக்க சேவைகள்
திரு. எஸ். எஸ். கணேசானந்தன் (பிரதி இயக்குநர், கிராமிய கைத்தொழில் அபிவிருத்தி

ா டக்கம்
ஜில்நுட்பக் கல்விப்பகுதி
வ மன்றம், கொழும்பு)
யல் விஞ்ஞானத்துறை,
ரத்துத் திணைக்களம் கொழும்பு)
த்துறை ங்கை)
ளைஞர் பங்கு
குருளுகல்)
ழகம், களனி.)
றத் திட்டங்களும்
ம்பு.)
பிரிவு, சிலாவத்துறை)
அமைச்சு, கொழும்பு)
O
O7
28
35
42
49
62
74

Page 7
இளைஞர்க்கான கடன் வசதியும் நிதி
திரு. கே. ஜெகநாதன் (உத்தியோகத்தர், வங்கி மேற்பார் இலங்கை மத்திய வங்கி, கொழும்
இளைஞர்களும் சுய தொழிற்திட்டங்களு
திரு. ரி. கும்ாரதாசன் (உதவிச் செயலாளர், கிராமிய கைத்தொழில் அபிவிருத்
ஜனநாயக மரபுகளைப் பேணி வளர்த்த
திரு. ஆர். சிவகுருநாதன் (பிரதம ஆசிரியர் - 'தினகரன்’
சூழலைப் பாதுகாத்தல்
பேராசிரியர் சோ. செல்வநாயகம் (தலைவர், புவியியற்றுறை, யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம், இலா

தவியும்
வைப் பிரிவு 1)
தி அமைச்சு, கொழும்பு)
ல்
லேக்ஹவுஸ் - கொழும்பு)
கை)
83
87
S2

Page 8
முக
நீாட்டின் குடித்தெகையில் கணிச முறையினர் பிரச்சனைகள், அவர்களது எ சில ஆக்க பூர்வமான கருத்துக்களை இ முறையினராகிய உங்கள் முன் வைக்க றேன்.
இலங்கை மன்றக் கல்லூரி தேசிய பல்வேறு கருத்தரங்குகள், பயிற்சி வகுப் றது. ஆயினும் குறிப்பாக எமது கல்வி நடவடிக்கைகள், தொழிலாளர் கல்வி, கிய துறைகள் சார்ந்தனவாகும். இத்து பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துவதோடு மட்டு ளுதல், வெளியீடுகளை வெளிக்கொணர்தல்
இளம் தலைமுறையினருக்காக 1972ம் செய்து நடத்தப்பட்டதுடன், நாட்டின் நிறுவனங்கட்கும் கருத்தரங்கில் பங்குபற். தேசிய இளைஞர் சேவை மன்றத்துட6 ஒழுங்கு செய்து நடத்தியதுடன், இளட வேறு பிரச்சினைகளையும் நேரில் அறியும் களையும் முன்னின்று நடத்தி வருவது கு
இளம் தலைமுறையினருக்கு “தலைை தார பிண்ணணியினை விளக்குதல், வேல்ை சுய வேலைத்திட்டங்கள், சமூக முரண்பா ஆளுமை வளர்ச்சிபோன்ற அம்சங்கட் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகின்றது. இ தொடர்பான சகல விடயங்களையும் நாட கருத்தரங்குகள் மூலம் பூரணமாக நிை மான சில விடயங்களை அவர்கட்கு தெர் இவ்வகையில் பல்வேறு அம்சங்களை அ வெளிவரும் இந்நூற் தொகுப்பு, இலங் யினருக்காக நடத்திய பல்வேறு கருத்தர களின் தொகுப்பாகும்.
இவ்வாய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியி( பிரச்சினைகளை முற்றுமுழுவதாக தீர்துவிட கருத்தரங்குகளில் பங்குகொள்ள சந் களிலும் உள்ள இளைஞர்கட்கும் யு பிரசாதமாக அமையும் என்று நம்புகின்
இந் நூல்தொகுப்பு வெளிவர ஆய்வுக் பித்து உதவிய கட்டுரைகளின் ஆசிரிய துடன் இந்நூலினை தொகுத்து, கருத்தர களிலும் உதவிய எமது விரிவுரையாளர் பாராட்டுக்களையும் தெரிவிக்க விரும்புகின்
இளம் தலைமுறையினரின் தேவைகள் நூல் வெளியாவதை யிட்டு மகிழ்ச்சியை எனும் இக்கருத்தரங்க அறிக்கையினை நீங் கின்றேன்.

வுரை
மான பங்கினைக் கொண்டுள்ள இளம் தலை ாதிர்காலம் தொடர்பாக நாம் ஆராய்ந்த
ந்நூற் தொகுப்பு மூலம் இளம் தலை முடிந்ததையிட்டு நான் மகிழ்சியடைகின்
நலன் கருதி, முக்கியம்ான விடயங்களில் புகளை ஒழுங்கு செய்து நடத்தி வருகின்
நடவடிக்கைகளின் நோக்கு இளைஞர் சமுதாய அபிவிருத்தி ஆகிய மூன்று முக் 1றைகள் தொடர்பாக கருத்தரங்குகள், மன்றி வெளிக்கள ஆய்வுகள் மேற்கொள் லில் கல்லூரி ஆர்வம் காட்டி வருகின்றது.
ஆண்டில் 40 கருத்தரங்குகள் ஒழுங்கு பல்வேறு பகுதிகளிலுமுள்ள இளைஞர் ற சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட்டது. மேலும் ன் இணைவாகவும் பல கருத்தரங்குகள் ம் தலைமுறையினர் எதிர்நோக்கும் பல் வகையில் பல வெளிக்கள கருத்தரங்கு 3றிப்பிடத்தக்கது.
ம’ பயிற்சியளித்தல், சமூக, பொருளா லயில்லாப் பிரச்சினைக் குரிய காரணங்கள் ாடுகளைக் களைதல், உலக விவ்காரங்கள், கு இளைஞர்கட்கான கருத்தரங்குகளில் ளம் தலைமுறையினரது நடவடிக்கைகள் ம் குறைந்த கால எல்லையில் நடத்தும் றவேற்ற முடியாவிடினும், ஆக்கபூர்வ ய வைப்பதில் வெற்றி கண்டுள்ளோம். டக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகளைத் தாங்கி கை மன்றக் கல்லூரி இளம் தலைமுறை rங்குகளில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரை
டுவதன் மூலம் இளம் தலைமுறையினரின் -முடியுமென நாம் கருதாவிடினும், எமது தர்ப்பம் கிடைக்காத பல்வேறு பகுதி வதிகட்கும் இந்நூற் தொகுப்பு வரப் றேன்.
* கட்டுரைகளை சருத்தரங்குகளில் சமர்ப் ர்கட்கு எனது நன்றியைத் தெரிவிப்ப ாங்க அறிக்கையாக வெளிவர சகல வழி
திருமதி எஸ். சிவசந்திரனுக்கு எனது றேன்.
உணரப்படும் இக்கால கட்டத்தில்
ந் டவதுடன் "இளைஞரும் அபிவிருத்தியும்" கள் வரவேற்பீர்கள் என்றும் எதிர்பார்க்
டீ. வெசும்பெரும
இயக்குநர்

Page 9


Page 10
இளைஞரும் கல்விச்
திரு. எஸ். விரிவுரையாளர், விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப
குழந்தைப் பருவத்துக்கும் முதிர்ந்ே வத்தை இளமைப் பருவம் எனலாம்; இளமைப் பருவத்தில் உள, உடல் வள பருவத்தை அடைபவர்கள் 8 அல்லது . பயின்றிருப்பவர் இப்பருவத்தினர் பெ உயர் கல்வி பயிலத் தொடங்குவர். இ கல்வியாளர்கள் ஆகியோர் ஏற்றுக் கெ
உளவியலாளர்கள் கூறும் குமரப் போதிலும் 30 வயது வரையுள்ளவர்க ன்றனர்; பொதுவாக 14 - 30 வரை என்பர். எனினும், இவ்வய:ெ கள் பற்றி ஆராய பொருத்தமா பிள்ளைகள் இலங்கை போன்ற நா றனர். அவர்களில் பலருக்கு கல்வி ( மேலும் 14 வயது வரை இளைஞர் பெ 14-30 வயதெல்லையின்படி ஆரம்ப நி3 பற்றி ஆராய முடியாது போய்விடும்.
இளைஞர்கள் பெறுகின்ற ஆரம்ப, ! பற்றி நோக்குதல் வேண்டும். இவற்றி பின்னவை இரண்டுமாகும், இதுவரை தொழில்களைப் பெற இவ்விருவகைக் கை இன்று இவ்விருவகைக் கல்வித் தகுதிகளு தற்கு உத்தரவாதம் எதுவும் இல்லை.
இலங்கையில் விரிவான வளர்ந்தோ தோர் கல்வி விதிமுறையான (formal) எனவே, இந் நாட்டில் எக்கல்விச்சீர்த்தி கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன; கல்விமுறை கருதுகிறது.
இலங்கையின் உழைப்பினரில் (Labo சில ஆசிய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்பே (எடுத்துக்காட்டு: இந்தியா 1.8% பிலி வேலையற்றேரில் 75% அதிகமானவர்கள் அதாவது, இளைஞர்களாவர். இவ்வம்சம்

சீர்திருத்தங்களும்
சந்திரசேகரம் * கல்விப்பகுதி, கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்.
தார்ப் பருவத்துக்கும் இடைப்பட்ட பரு 14 அல்லது 16 வயதில் தொடங்கும் ர்ச்சிகள் வேகமாக ஏற்படும் இளமைப் 10 ஆண்டுகளாகப் பாடசாலையில் கல்வி ாருளாதார பணிகளில் ஈடுபட அல்லது து உளவியலாளர்கள், சமுகவியலாளர்கள். ாள்ளும் விளக்கமாகும்.
பருவம் 20, 21 வயதில் முடிவடைந்த ள் இளைஞர்கள் என்று கருதப்படுகி புள்ள வயதுள்ளவர்களை இளைஞர்கள் தல்லை இளைஞர்களின் Lourdigão னதல்ல. 14 வயதுக்கு குறைந்த ாடுகளில் தொழில் செய்து வருகின் வாய்ப்புகள் இல்லை (இலங்கையில் 25 %) றும் கல்வி முக்கியத்துவமுள்ளதாயினும், லக் கல்வி, கனிட்ட இடை நிலைக்கல்வி
இடைநிலை, உயர்நிலைக் கல்வி நிலைகள் றில் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை
காலமும் இளைஞர்கள் கெளரவமான ல்வி நிலைகளையே நம்பியிருந்தனர். ஆனல், ரும் வேலைகளைப் பெற்றுத் தரும் என்ப
ர் கல்விமுறை இல்லை; அத்துடன் வளர்ந் கல்விமுறையின் ஒரு பகுதியாகவுமில்லை. ருத்தங்களும் இளைஞர்கள் மீதே தாக் ) என்பது இளைஞர்களின் கல்வியையே
ur Force) 11.5% வேலையற்றவர்களாவர். ாது இவ் வீதம் மிக அதிகம்ானதாகும். ப்பைன்ஸ் 6.7%, இந்தோநேசியா 2.3%).
15-24 வயதுக்குட்பட்டவர்களாவர்; இவ்வாய்வுக் கட்டுரைக்குப் பொருத்த

Page 11
மானதாகும். இவர்கள் வேலையற்றிருப் வியே என்று கூறப்படுகின்றது. எனவே ஆகிய மூன்றும் ஒன்றேடொன்று தொட
வேலையற்றவர்களாக உள்ள 15-2 லானவர்கள் சமுதாயத்தால் வழங்கப்படு வர்களாவர். ஒருபுறம் அவர்களுக்கு விே கள் முழுமையான கல்வி வாய்ப்புகளையு மட்டும்ே க. பொ. த நிலைக்கு மேல் கல்
பொருளாதார அமைப்பில் வேலேவா வில்லை; வரையப்பட்ட திட்டங்கள் நிை தாண்டுத் திட்டம் 810000 வேலைவாய்! அதில் வெற்றிகிட்டவில்லை. நாட்டின் 8 வர்க்கமொன்றினை (Elite) உருவாக்குவன வசக் கல்விமுறை, போதனுமொழி மா றம் ஆகிய கல்விச் சீர்த்திருத்தங்கள் யைக் கூட்டவும் பின்தங்கிய வகுப்பின வுமே வழிவகுத்தன. வேலைவாய்ப்புப் முறையுடன் தொடர்புடையதாயினும் மடைய ஒரளவுக்குக் காரணமாயிற்று. திறன்களுக்கும் கல்விமுறையினல் வழ பெருத்த இடைவெளி காணப்பட்டது.
இன்று வேலையற்றிருப்போரில் ெ என்றும், கற்ருேரின் வேலையின்மை றது. இது தவருண முடிவுகளுக்கு இட் வரைவிலக்கணமாகக் கூறினுல் மட்டுமே கற்றவர்கள் எனக்கொள்ள முடியும். வளர்ச்சியை மதிப்பிட முடியாது. அறிவேயன்றி, இன்று அறிவு வளர்ச்சி அதிக முக்கியத்துவமளிக்க முடியாது. ( மட்டுமே க. பொ. த. நிலைக்கு அதிக வர்கள் மட்டும் க. பொ. த. தகுதியுை களில் 42 வீதமானவர்கள் க. பொ. பிடத்தக்கது.
இன்று நாட்டில் உள்ள உழை அவர்களுடைய கல்வித்தரம் பெரி போரில் 4 வீதம் மட்டுமே பல்கலை க பொ. த. தகுதி உள்ளவர்கள் 6 7 ஆம் வகுப்புக்கு அப்பால் கல்வி பயி பாடசாலைகளுக்கே செல்லவில்லை. இந்ந் நிற்போரும் கல்வித் தகுதியில் குறைந்
2

பதற்கு காரணம் அவர்கள் பெற்ற கல் இளைஞர், கல்வி, வேலைவாய்ப்புகள் டர்புள்ள ஆய்வுப் பொருட்கள் எனலாம்.
4 வயதுக்குட்பட்டவர்களில் பெரும்பா ம் இருவகையான வாய்ப்புகளை இழந்த பலை வாய்ப்புகள் இல்லை; மறுபுறம் அவர் ம் பெறவில்லை. வேலையற்றவர்களில் 3% வி பயின்றவர்களாவர்.
ய்ப்புகளைப் பெருக்கும் திட்டங்கள் இருக்க றவேறப் பல தடைகள் இருந்தன. ஐந் ப்புகளே உருவாக்க முற்பட்ட போதிலும் கல்விமுறை இதுவரை காலமும் கற்றேர் தை நோக்கமாகக் கொண்டிருந்தது. இல ற்றம், மத்திய பாடசாலைகளின் தோற் இக்கற்ருேர் வர்க்கத்தினரின் தொகை ரும் இவ்வர்க்கத்தில் சேர்ந்து கொள்ள பிரச்சினை உண்மையில் பொருளாதார
கல்விமுறையும் அப்பிரச்சினை தீவிர
பொருளாதார முறை வேண்டி நின்ற ம ங் கப் பட்ட திறன்களுக்குமிடையில்
பரும்பாலானவர்கள் கற்ற இளைஞர்கள் அபாயகரமானது என்றும் கூறப்படுகின் டுச் செல்லும். கல்விக்கு எழுத்தறிவது வேலையற்றேரில் பெரும்பாலானவர்கள் இன்று எழுத்தறிவைக் கொண்டு கல்வி எழுத்தறிவு கல்விபெற ஓர் அடிப்படை
பெருகியுள்ள நிலையில் எழுத்தறிவுக்கு வேலையற்றிருந்போரில் 3 வீதமானவர்கள் மான தகுதி பெற்றவர்கள். 25 வீதம்ான டயவர்கள். எனினும், வேலையற்ற பெண் த. தகுதியுடையவர்கள் என்பது குறிப்
ழப்போர் அனைவரையும் ஆராய்ந்தால் தும் குறைந்த தொன்ருகும். உழைப் }க் கழகப் பட்டம் பெற்றவர்களாவர். வீதத்தினர்; 60 வீதமான உழைப்போர் லச் செல்லவில்லை. 20 வீத மாணவர்கள் லை உழைப்போரும் உழைப்பினை வேண்டி தவர்கள் என்பதைக் காட்டுகின்றது.

Page 12
ஒரு கல்விமுறையின் சிறப்பினை மதி முதவாவது, கல்வி எந்த அளவுக்கு சச என்பது; இரண்டாவது, பயிற்சி நெறி யது. முதலாவது அளவுகோல் கல்விமு அளவுக்கு உயர்த்தியுள்ளது என்பது கல்விமுறை அதிகம் வெற்றி பெறவில்லை காட்டுகின்றது.
எனவே, முதற்கண் கல்விச் சீர்த்தி ஞர்களின் கல்வித் தரத்தை உயர்த்துவ இன்று 10ஆம் வகுப்பிலும், பல்கலைக்கழ டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. நாட் பேர் மட்டுமே 10 ஆம் வகுப்பில் அணு பல ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் (120000 தகுதி பெற்ற போதிலும் ஏறத்தாழ 3: மதி பெற்றனர். கடந்த பத்தாண்டுகளி தத் தொகை 13000 - 14000 மாகவே இ வயதெல்லையில் உள்ளவர்களில் 1 வீதத் கல்விபெறும் வாய்ப்புகளைப் பெற்றனர். பைன்ஸ், மலேசியா, யப்பான் ஆகிய வும் பின்தங்கிய நிலையாகும். தேசிய செலவிட்டபோதிலும் 1976 - 77 ஆம் ஆ காணப்படுவது வருந்தத்தக்கது.
பாடசாலைக் கல்வி நிலையில் மாண6 வருகிறது. 1973 இல் முதலாம் வகுப்பில் கள் ஐந்தாம் வகுப்பை அடையுமுன்னர் இத்தகைய இடை நிறுத்தங்களைச் சகல
இந்நிலையில், இளைஞர்களை எதிர்நே களின்மையாகும். கல்வி முறையின் மு அல்லது கல்விப் பொருளில் எத்தகைய அடிப்படைச் சிறப்புகள் உள்ளன. கற் ஆற்றல் அப்பயிற்சி நெறிகளுக்கிருந்தது. ட ஒருபுறமிருக்க, கல்வி வாய்ப்புகளைப் ெ ரின் வருமானமோ ஒரு தடையாக அை ருேரர்கள் தமது பிள்ளைகளைப் பாடசாலை படல் வேண்டும். பல்கலைக்கழகக் கல்வி கரிக்க வேண்டும்.
மேலைநாடுகளில் சமூகமாற்றங்களைத் முற்றன. இங்கிலாந்தில் கைத்தொழிற் பினர் எழுச்சி பெறவே அந்நாட்டில் க ஆனல் இலங்கை போன்ற நாடுகளில்

பீடு செய்ய இரு அளவுகோல் உண்டு.
தர மக்கள் மத்தியிலும் பரவியுள்ளது ன் உள்ளடக்கத்துடன் தொடர்புடை ற மக்களின் கல்வித் தகுதியை எந்த ற்றியது. இத்தகைய நோக்கில் எமது என்பதையே மேற்கண்ட புள்ளி விபரம்
தத்தங்கள் மக்களின், குறிப்பாக இளை தை நோக்கமாகக் கொள்ள வேண்டும். கங்களிலும் அனுமதி பெற பல்வேறு கட் ன் மனிதவலுத் தேவைகளின்படி 30000 |மதி பெறலாம் என்று கூறப்பட்டது; பல்கலைக்கழகத்தில் அனுமதி பெறத் 09 பேர் மட்டுமே உண்மையில் அனு ல் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் மொத் ருந்து வந்துள்ளது. உயர் கல்விக்குரிய துக்கும் குறைந்தவர்களே பல்கலைக்கழகக்
ஆசிய நாடுகளான இந்தியா, பிலிப் நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இது மிக
வருமானத்தில் 5 வீதம் கல்விக்கென ஆண்டில் (93 கோடி ரூபாய்) இந்நிலை
வர் கல்வியை இடை நிறுத்துவது பெருகி சேர்ந்த மாணவரில் 50 வீதமானவர் பாடசாலையை விட்டு நீங்கி விட்டனர். } வளர்வுறும் நாடுகளிலும் காணலாம்.
ாக்கும் கல்விப் பிரச்சினை கல்வி வாய்ப்பு }க்கிய அங்கமான பயிற்சி நெறிகளில் குறைகள் இருந்தாலும், அவற்றில் சில ருேர் வர்க்கத்தை (elite) உருவாக்கும் யிற்சி நெறிகளில் மாற்றம் ஏற்படுத்துவது பறுவதற்குப் பொருளாதாரமோ பெற்றே மயும் நிலை நீக்கப்படல் வேண்டும். பெற் ளுக்கு அனுப்ப போதிய ஊக்கம் வழங்கப் யைப் பெறும் மாணவர் தொகை அதி
தொடர்ந்து கல்வி முறைகள் மாற்ற ரட்சியைத் தொடர்ந்து மத்தியதர வகுப் வி வாய்ப்புகள் விரிவு செய்யப்பட்டன. ல்வி விருத்தியின் விளைவாகவே சமூக
3

Page 13
மாற்றம் ஏற்படலாம் என்று கல்வியாள ம்ாற்றத்தை இளைஞர்களே ஏற்படுத்த ( கல்வி வாய்ப்புகளைப் பெறவேண்டும்.
இலங்கையில் இளைஞர்கள் கல்வி ெ மாக்கப்படல் வேண்டும். இலங்கையில் வட்டமான சட்டவிதியில்லை என்று தே! இலங்கையில் 5 - 14 வயது வரையுள்ள சாலை செல்வதில்லை என்பது குறிப்பிடத்
பல்கலைக்கழகத்தில் அனுமதிபெறும் பல்கலைக்கழகங்களில் இடவசதிகள் விரிவு களுக்குப் போட்டியிடுவோர் தொகை அ முக்கியத்துவமளிக்காது அனுமதி வழங்க யோர் கல்வி வாய்ப்புகளைப் பெறுவது சு பங்கு முறை முதலியன இளைஞரில் ஒரு ஏற்படுத்தியுள்ளது. திறமைக்கு முதலிட வசதிகளை விரிவு செய்வதன் மூலம் சமரசத் தீர்வு காணும் வழிமுறைகளைச்
பல்கலைக்கழக அனுமதியில் ஏற்படு இடம்பெறும் வேலைநிறுத்தங்களும் மாண காலவிரயம் ஏற்பட நேரிடுகின்றது. உய சமூகமாகக் கல்வி பெறும் நிலை பல்கலை
பல்கலைக்கழகங்களில் அனுமதி ெ குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங் பல்கலைக்கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள க
பல்கலைக்கழகங்களில் கல்வி பயிலு! அடிப்படையாகக் கொண்ட பயிற்சி நெ அவர்கள் சித்தி எய்தியதும் குறிப்பிட் இல்லை. பொறியியல் கல்வி பயின்றவா உள்ளது. கல்விமாணிப்பட்டம் பெற்ற ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருந்து பின்னே பல்கலைக்கழகக் கல்விச் சீர்த்திருத்தங்க 1DT IT.
பல்கலைக்கழகங்களில் 11ஆம் அல்ல தவறும் இலட்சகணக்கான இளைஞர்கள் குறைந்ததாகும். புதிய சீர்திருத்தங்களு ஏட்டுக்கல்வியாக இருந்தது. சமூக ( காரணமாக கருத்தற்றதாகவும் இருந்த விட்டு நீங்கியமைக்கு ஒரு காரணம் இ மும் அக்கறையும் செலுத்தவேண்டுமா
本

ர்கள் கூறுகின்றனர். இலங்கையில் சமூக வேண்டும். அதற்கு ஏதுவாக அவர்கள்
பறச் செய்ய பாடசாலைக் கல்வி கட்டாய கட்டாயக் கல்வியை வலியுறுத்தும் திட்ட சியக் கல்வி ஆணைக்குழு எடுத்துக் கூறியது. மாணவரில் 25 வீதமானவர்கள் பாட தக்கது.
மாணவர் தொகையை அதிகரிக்குமுகமாக செய்யப்படாமையால் குறைந்த இடங் அதிகரித்து வருகிறது. திறமை சித்திகட்கு கப்படுவதால் அதிவிசேட ஆற்றல் உடை டினமாக உள்ளது. மாவட்ட அனுமதிப் சாரார் மத்தியில் பதட்ட நிலையை -ம் அளிக்கும் அதேவேளையில் உயர் கல்வி பின்தங்கிய பகுதிகளுக்கு இடமளித்து
கண்டறிய வேண்டும்.
ம்ெ தாமதங்களும் பல்கலைக்கழகங்களில் ாவர்களின் பயிற்சிக் காலத்தை நீடிப்பதால் ர்கல்வி பெற வாய்ப்புப் பெறும் ஒருசிலரும் க்கழகங்களில் இன்னும் உருவாகவில்லை.
பறும் இளைஞர்களில் பெரும்பாலோர் களைச் சேர்ந்தவர்களாவர். அவர்களுக்கு டன்வசதிகள் போதுமானதாய் இல்லை.
ம் கலைத்துறை மாணவர்கள் தொழிலை நறிகளில் சேர்ந்து கல்வி பெற்றபோதிலும்,
ட தொழில்களுக்குச் செல்லக்கூடியதாக ர்களுக்கும் வேலை கிடைப்பது கடினமாக நூற்றுக்கணக்கான பட்டதாரிகளில் பலர் ரே ஆசிரியர் பதவி பெற்றனர். எனவே, ள் மட்டும் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்துவிட
து 10ஆம் வகுப்பிலும் அனும்தி பெறத் ா பெறும் இடைநிலைக் கல்வியும் தரத்தில் ருக்கு முன்னர் வழங்கப்பட்ட கல்வி வெறும் சூழலுடன் தொடர்பற்றதாகவும் அதன் து. மாணவர்கள் இடையில் பாடசாலையை துவாகும். மாணவர்கள் கல்வியில் ஊக்க யின் பாடசாலைக் கல்வி கருத்துள்ளதாகவும்

Page 14
வாழ்க்கைப் பயனுடையதாகவும் இருத்த வதையே மாணவர்களும் பாடசாலைகளுட ஒரு தொழிலைச் செய்வதற்கான அறிவை டட்லிசியர்ஸ் அறிக்கை இதனையே சுட்டி தாபன பதவிகளைப் பெறத்தேவையான முறையின் நோக்காக இருந்தது. பொரு களுக்கும் கல்வி முறைக்கும் தொடர்பு னத்தின் தேவையை வலியுறுத்தினுலும் ருக்குமுரியதாக இருக்கவில்லை.
புதிய கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் இ. அமைந்தன. இலான்ஈலிச் போன்றோ விரும்பிய அளவுக்கு நாம் செல்லாவிடினு கும் வாழ்க்கைக்குப் பதிலாக வாழ்வுடன் துவமளித்து வந்துள்ளதை மறுக்க முடிய ளாதார அமைப்புடன் பொருந்தக்கூடிய விடும் என்று கூறமுடியாது. தொழில் ( வெற்றிகரமாகக் செயல்படுவதாகக் கூற பட வேண்டியது முக்கியமானது. இன். பெறுவதே மாணவர்களின் குறிக்கோள அதிபர்களும் மாணவர்கள் 9ஆம் வகுப்பு பேசத் தொடங்கிவிட்டனர். பாடசாலை துவம் கொடுக்கத் தொடங்கிவிட்டன.
பரீட்சைகள், கல்வித்தகுதி, போட் அறிவு என்பனவற்றுக்கு முக்கியத்துவம6 பாடுடையதாகும். இவை அனைத்தும் : கொன்று தொடர்புள்ள, ஒன்றில் ஒன் ஞர்கள் நாட்டின் அபிவிருத்தியில் பயனு கள் அற்ற கல்விமுறை உருவாக்கப்பட யின் நோக்கம் இளைஞர்கள் ஒத்துழைப் கொள்வதாக இருக்க வேண்டும். ஆளு முகாம்களாக மாறிவிட்டன. இறுதிப் ட உள்ளன. அப்பரீட்சைகள் வழங்கும் க கின்றது. அக்கல்வித் தகுதியைப் பெற யுள்ளது. இக்குறைபாடுகளை அகற்றக் ( தங்கள் இப்பாரம்பரியக் குறைபாடுகளி: வில்லை.
இளைஞர்கள் பொருளாதார அபிவி பொருளாதாரப்பணிகளில் ஈடுபடவுள்ள அவர்கள் ஈடுபடக்கூடிய புதிய பொருள டும். அப்பணிகளை இனங்கண்டு வகைப் களை திறம்படச் செய்யத் தேவையான உளப்பாங்குகள், பயிற்சிகள், அனுபவ

ல் வேண்டும். கல்வித்தகுதிகளைப் பெறு ம் நோக்கமாகக் கொண்டனரேயொழிய யும் திறனையும் கல்விமுறை வழங்கவில்லை, டக்காட்டுகின்றது. அரசாங்க, கூட்டுத் கல்வித் தகுதிகளை வழங்குவதே கல்வி நளாதார முறையின் மனிதவலுத் தேவை இருக்கவில்லை. நவீன வாழ்வு விஞ்ஞா இடைநிலையில் விஞ்ஞானக் கல்வி யாவ
க்குறைகளைக் கருத்திற்கொண்டனவாய் * பாடசாலைகள் அற்ற சமுதாயத்தை வம் கல்விக்குப் பதிலாக கல்வித் தகுதிக் T தொடர்பற்ற கல்விக்கும் நாம் முக்கியத் பாது. புதிய கல்விச் சீர்திருத்தம் பொரு திறன்களை உடையவர்களை உருவாக்கி முன்நிலைப்பாடம் அகில இலங்கைரீதியாக முடியாது. இது வெற்றிகரமாக செயல் று, மீண்டும் 10ஆம் வகுப்பில் அனுமதி ாகிவிட்டது. பெற்றேர்களும் பாடசாலை பில் பெறும் 'ஏ' புள்ளிகள் பற்றிப் கள் மீண்டும் சான்றிதழ்களுக்கு முக்கியத் இலான்ஈலிச் இதனையே கண்டித்தார்.
டி உணர்வு, நூற்கல்விச்சார்பு, விடய ரிக்கும் கல்விமுறை அடிப்படையில் குறை தனித்தனி குறைபாடுகள் அல்ல. ஒன்றுக் று தங்கியுள்ள குறைபாடுகளாகும். இளை புள்ள முறையில் பங்குகொள்ள இக்குறை ல் வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, கல்வி பு மனப்பாங்குடன் அபிவிருத்தியில் பங்கு றல் இன்றைய பாடசாலைகள் போட்டி ரீட்சைகள் போட்டியின் உச்சக்கட்டமாக ல்வித்தகுதி இன்று பெரிதும் மதிக்கப்படு
விடய அறிவினை மனனம் செய்யவேண்டி கொண்டுவரப்பட்ட புதிய கல்விச் சீர்திருத் ல் இருந்து தம்மை விடுவித்திக்கொள்ள
ருத்தியில் ஈடுபட முன்னர் அவர்கள் எப் னர் என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்., ாதாரப்பணிகள் உருவாக்கப்படல் வேண் படுத்திக்கொள்ளுதல் வேண்டும். அப்பணி அடிப்படைத்திறன்கள், விசேடதிறன்கள், வ்கள் முதலியனவற்றை வழங்குவனவாகக்
5.

Page 15
கல்விமுறை அமைய வேண்டும். பொரு களைக் கருத்திற்கொள்ளாத கல்விமுறை படுத்தத் துணைபுரியாது. பொருளாதா கல்வித்திட்டமே இளைஞரை அபிவிருத்தி குப் பயன்படும் ஒரு மூலவளமாக இளை வேண்டும். கல்வியின் மீதான அரசாங் செலவாக அல்லாமல் மனிதசாதனத்தில் படல் வேண்டும்.
இளைஞர்களுக்குத் தொழிற்றிறன்க: களைக் கொண்டுவருவதில் பல தடைகள் லிருந்து விடுபடுவதற்கு பெற்றேர்களும் குவது சகல வளர்வுறும் நாடுகளுக்கும் கத் தெரிந்த தொழிற்றிறன் மிக்கோர் தொழிற்கல்வியை வெற்றிகரமாகக் கற் றுக்கொள்ள முடியாதுள்ளது. சாதா தொழிற்கல்வியைக் கற்பிப்பதற்கு அதிக கள் இன்று கல்விக்கு ஒதுக்கியுள்ள தெ முடியாது உள்ளது. மேலும், இந்நாடு தில் குறைந்ததாதலின் இடைநிலையிலும் வேண்டியுள்ளது. அத்துடன், இந்நாடுக யில் பயிற்சி வழங்கப்படல்வேண்டும் ? என்பது பற்றிய சரியான மதிப்பீடுகள்
இக்காரணங்களால் இளைஞர்கள் ஆ பெறமுடியாத நிலை தொடர்ந்து காண ஞர்களிலும், இளைஞர்களின் பணியும் தங்கியுள்ளன. மேற்கூறப்பட்ட குறைப இளைஞர்களின் சக்தியும் நேரமும் வீண் நோக்க வேண்டியுள்ளது. அபிவிருத்தி இக்கருத்துக்களை அக்கறையுடன் நோக்கு

ளாதார அமைப்பின் மளிதவலுத்தேவை
இளைஞர்களை அபிவிருத்திப்பணியில் ஈடு ரத் திட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக அமையும் க்குப் பயன்படுத்தக்கூடியது. உற்பத்திக் ஞரை மாற்றுவதற்குக் கல்விமுறை உதவ கச் செலவு (93 கோடி ரூபாய்) சமூகநலச் ன் மீதான முதலீட்டுக் செலவாகக் கருதப்
ள வழங்குமுகமாக கல்விச் சீர்திருத்தங் , உண்டு. நூற்கல்விப் பாரம்பரியத்தி ஆசிரியர்களும் கல்விநிர்வாகிகளும் தயங் பொதுவானது. தொழில்களைக் கற்பிக் ஆசிரியர் பதவிக்கு வருவதில்லை. எனவே, பிக்கத் தகுதியான ஆசிரியர்களைப் பெற் ரண நூற்கல்வியைக் கற்பிப்பதைவிட நிதி தேவை. இலங்கை போன்ற நாடு ாகைக்கு மேலதிகமாக எதனையும் ஒதுக்க களில் வழங்கப்படும் ஆரம்பக் கல்விதரத் தொடர்ந்து பொதுக்கல்வியைக் கற்பிக்க ரில் பொருளாதாரப்பணிகளில், எந்நிலை நாட்டின் மனிதவலுத்தேவைகள் யாவை?
செய்யப்படவில்லை.
அபிவிருத்திக்கு உதவக்கூடிய சுல்வியைப் ப்படுகின்றது. நாட்டின் அபிவிருத்தி இளை பங்கும், அவர்கள் பெறும் கல்வியிலும் ாடுகளின் பின்னணியில் நோக்குமிடத்து விரயம் செய்யப்படுவதைக் கவலையுடன் பற்றிய கொள்கைகளைத் திட்டமிடுவோர் ததல் வேண்டும்.

Page 16
இளைஞரும்
திரு. என். இயக்குநர், தேசிய இ
835 நாட்டின் அபிவிருத்தி என்பது யுள்ளது. அவ்வளங்கள், இயற்கை வளி கியதாகும். இருவளங்களில் இயற்கை தையும் வெற்றிகரமாகச் செய்வதற்கு மனித வளத்தைக் கூர்ந்து அவதானிக்கு களே நாட்டின் ஆக்க அபிவிருத்திகட்கு ஞர்கள் என்பதற்கு வரைவிலக்கணம் கூ கண்கொண்டு நோக்குபவர்கள் வெவ்வே களுக்கிடையே கருத்துவேறுபாடுகள் க ரீதியான கணிப்பீடுகளிலும் முரண்பாடு கும் இடைப்பட்ட வயதையுடையவர்க அடக்கலாம்.
ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்தியில் முக் கைகளில் முதுகெலும்பாகவும் விளங்குப இளைஞர்கள் எம்மத்தியிலே ஒரு கேள்விக கவும் விளங்குகிருர்கள். இது இலங்ை மல்ல, உலகத்தின் எல்லா நாடுகளிலும் கும். ஆனல் இப்பிரச்சினையின் தாக்க களில் இருப்பினும் குறிப்பாக ஆசிய நா
இலங்கையைப் பொறுத்தவரையில் சரித்திரத்தையே மாற்றியமைக்கக் கூடிய தேர்தலிலே ஆளும் கட்சியின் வெற்றிக் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. ஒ அழிக்கவோ, ஆக்கவோ, அன்றில் தன் யும். அதுபோல, ஒரு நாட்டை ஆக்கி நாட்டு இளைஞர்கள் முக்கிய பங்கெடுக் வரையில் இது மிகவும் பொருத்தமான
நம் நாட்டைக் கட்டி எழுப்ப எந்: படுத்தலாம் என்று பெற்ருேர்களோ, பெற்றேர்கள் தம் பிள்ளைகள், ஒரு ட அல்லது ஒரு எக்கவுண்டனுகவோ வரே பார்த்து அதற்கு ஆகவேண்டிய வழிவ6 தம்பிள்ளைகள் ஒரு அறிவாளியாக நாட் பவனக வேண்டுமென்று நினைப்பதில்லை.

ஆக்கமும்
கனகசூரியர் ளைஞர் சேவை சபை
அந்த நாட்டிலுள்ள வளங்களில் தங்கி ாங்களையும் மனித வளங்களையும் உள்ளடக் வளங்களைப் பயன்படுத்தி எந்தத் திட்டத் மனிதவளம் அவசியமானதாகும். இந்த ம்பொழுது அந்த நாட்டிலுள்ள இளைஞர்
மிக மிக முக்கியமானவர்களாகும். இளை றுவதில் சமூக, அரசியல், பொருளாதாரக் முன விளக்கங்களை அளிப்பலனல் இவர் ாணப்படுகின்றன. இதுபோன்று வயது கள் இருப்பினும் பொதுவாக 16 - 30 க் ளை இளைஞர்கள் என்னும் பிரிவுள்
கியமானவர்களாகவும், ஆக்க நடவடிக் வர்கள் இளைஞர்கள். ஆனல் தற்போது க்குறியாகவும், விவாதத்தித்குரியவர்களா கயில் மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் மட்டு
காணப்படும் ஒரு பெரும் பிரச்சினையா ம் குறைவிருத்திப் பொருளாதார நாடு டுகளிலேயே மிகக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
நம்முடைய இளைஞர்கள் இந்நாட்டுச் நிலையில் உள்ளவர்கள். கடந்த பொதுத் கு இளைஞர்களின் பங்கே முதல் காரணம் ரு இளைஞன் தான் பிறந்த குடும்பத்தை ஊரைக் கெடுக்கவோ, திருத்தவோ முடி சிறந்த முறையில் கொண்டுவர அந் க வேண்டும். இலங்கையைப் பொறுத் தாகும்.
த எந்த விதத்தில் இளைஞர்களைப் பயன் அரசியல் தலைவர்களோ கருதுவதில்லை. ாக்டராகவோ, ஒரு எஞ்சினியராகவோ வண்டுமென்று உத்தியோகத்தை எதிர் கைகளைச் செய்ய முற்படுகிருர்களே தவிர டின் அபிவிருத்திக்குப் பங்கு செலுத்து அரசியல் தலைவர்கள் தம்முடைய சுய
7

Page 17
நலத்திற்காக, தம்முடைய அபிலாசை பகடைக்காய்களாக நினைக்கிருர்கள். இ ஒரு குறிக்கோள் இல்லாதவர்களாய் நல் சியம் இழந்து, ஏமாற்றமடைந்து வி இளைஞர்களுக்காக அவர்களின் நல்வழிகளில் செலுத்த நம் நாட்டில் வேண்டும். இந்த அரசாங்கம் இளை அமைக்க இருப்பது வரவேற்கத்தக்கது.
நம் இளைஞர்கள் பொறுமையிழந்து சமூகம் இயந்திர மயமாக மாறிக்கொள் மனித வாழ்க்கை அமைக்கப்படுகிறது. 6 யாகிவிட்டது. இந்த செயற்கை வாழ்க் ஞர்கள் பாலியலில் தம்முடைய சக்திை கள். ஆண்களும் சரி, பெண்களும் சரி மையான தனிமைக்குத் தள்ளப்பட்டு 6 கள் அமைதியைத் தேடி ஒடுகிருர்கள். புரட்சி, தற்கொலை, போதைமருந்து, கையை வெறுத்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுட கள். இப்படிக் கோலங்களைக் கொண்ட வர்களாகவும், உடல் வலிமையும் உக்கி ளாக இருப்பதாலும், மிகத் துணிச்சல ஈடுபடுகிருர்கள்.
நம் நாட்டிலும் சரி, பிற நாட்டிலு செயல்களிலும் வன்செயல்களிலும் மிக 6 ஆயுதங்களைச் சிறு வீட்டுச் சண்டைகளி கிருர்கள். நோக்கமில்லாத, பிரதிபல உயிரையும் கொடுக்கத் தயாராக இரு இளைஞர்களுக்கு வந்தது ? இந்த நிலை அல்லது இந்த நிலைக்கு அவர்கள் தள்ள இளைஞனும் அலசி ஆராயவேண்டும்.
இன்றைய இளைஞர்கள் முயற்சியின் முனைகிருர்கள். விரும்பியதை அடைய அடையவேண்டியதை அடைய பொறுை நினைத்ததைச் சாதிக்க முடியாதபோது தம்மை மற்றவர்கள், "இவன் ஒரு தி கட்டுக்கடங்காது சமூகத்துக்கு முரணுை அத்திவாரமற்ற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகி இனசனபந்துக்கள் யாவுமே அவனுக்கு குக் கடமை, கருணை, தியாகம், வீரம், தாங்கும் தன்மை ஆகியவைகளைச் சிந்தி வதில்லை. மாடி வீட்டிலிருக்கும் மனிதர் காரில் பவனி வருபவர்களைக் கண்டால்
8

களை அடைவதற்காக இளைஞர்களைப் இப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் வாழ்க்கையில் வழிகாட்டிகள் இல்லாதவர்களாய், இலட் ரக்தி மனங்கொண்டவர்களாகின்றனர். னுேபாவங்களை ஆராய்ந்து, அவர்களை பெரிய ஆய்வுகூடங்கள் ஏற்படுத்தப்பட ஞர்களுக்கென ஒரு அமைச்சை விரைவில்
, வெறுமையில் வாழ எத்தனிக்கிருர்கள். ண்டு போகிறது. தொழில் நுட்ப ரீதியில் வாழ்க்கை இயற்கையை விட்டு செயற்கை கையின் பிடியில் இளைத்திருக்ரும் இளை யயும், முயற்சியையும் திசை திருப்புகிருர் பாலியல் புரட்சியில் ஈடுபட்டு ஒரு வெறு விடுகிருர்கள். இந்த நிலையில் சில இளைஞர் சிலரோ விரக்தியடைந்து வன்செயல், அதிகாரத்துக்குச் சவால் விடுதல், இயற் பட்டு புதுப்புதுக் கோலங்களை அடைகிருர் ட இளைஞர்கள் பொறுப்புணர்ச்சி இல்லாத கிரமான மனக்கிளர்ச்சியும் உடையவர்க ாகவும், வேட்கையாகவும் வன் செயல்களில்
லும் சரி இப்போ இளைஞர்கள் பல குற்றச் விருப்போடு ஈடுபடுகிறர்கள். பயங்கரமான லும் கூட பாவித்து உயிர்ச்சேதம் செய் னில்லாத வன்செயல்களைச் செய்து தம் க்கிருர்கள். இந்த நிலைமை ஏன் இந்த யை அவர்கள் தேடிக்கொண்டார்களா ப்பட்டார்களா? இதை நன்முக ஒவ்வொரு
றி, குறுக்குவழியிலே நினைத்ததைச் சாதிக்க வேண்டிய விதிகளை அனுசரித்து தாம் மயில்லாதவர்களாக இருக்கிருர்கள். தாம் - தாம் நினைத்ததை அடையாதபோது - பாகி' என்று கூருதவிடத்து ஒரு இளைஞன் கொள்கைகளைக் கடைப்பிடிக்கின்றன். முன். சமூகத்தொடர்பு, சமூக மதிப்பு,
ஒரு சூனியமாகிறது. அப்போ அவனுக்
அன்பு, அதிகாரப் பொறுப்பு, தலைமை நிக்க அவனுடைய மனம் பக்குவம் அடை களைக் கண்டால் வெறுக்கிருன். புதுக்
புழுங்குகிறன், இந்த நிலையிலும் அவன்

Page 18
தன் முயற்சியில் நம்பிக்கைவைப்பதில்லை இந்த வேளையில் ஒரு இளைஞன் தன்னை கொள்ள முனைகிருன்.
நாட்டின் ஆக்கத்திற்கும் பொருளா இளைஞர்களைப் பயன்படுத்தலாம்; இந்த புள்ள தலைவர்களாக்கலாம்; இளைஞர்கள் நனவாக்க முடியும். பெரும்பான்மை, சி கையை எப்படி மாற்றியமைக்க முடியும் தில் முற்றுப்புள்ளி வைக்கலாம்? ஒவ்விெ அபிவிருத்தியின் அடித்துரண்களாக ஆக்கு ஆராயவேண்டும்.
1976 ஆம் ஆண்டில் எடுக்கப்பட்ட கிட்டதட்ட 3584810, 30 வயதிற்குட்ட கள் 1807259 ஆண்கள், 1777551 பெ வீதம் இந்த நாட்டின் பொருளாதார இருக்கிறர்கள். மிகுதி 42.5% வீதமான ளாதார ஆக்கத்தில் ஒரு விதமான பங் தட்ட 3402 இளைஞர்கள் நிர்வாக சேை கிருர்கள். மற்றவர்கள் விவசாயம், சை போன்ற தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ளார்
அட்டவணை
தொழில் விபரம்
1. தொழில் நுட்ப சம்பந்தப்பட்ட
தொழில்கள் நிர்வாக - முகாமைச் சேவை இலிகிதர்சேவை
கைத்தொழில் யுத்த - காவல் - படைகள் விவசாய, கால்நடை, மீன்பிடி கூலி, போக்குவரத்து, உற்பத்தி t
தொகை I
ஆதாரம்: குடிக்
எங்கள் நாட்டுப் பொருளாதாரம் 6 டிருப்பதனுல் கூடிய இளைஞர்கள் விவசா கக் கொண்ட தொழில்களிலும் ஈடுபடுவ எத்தனையோ இலட்சக்கணக்கான இ பொருளாதார வளர்ச்சி வெகுவாகப் ப

முயற்சியில் ஈடுபட நினைப்பதில்லை. பயங்கரமான வழிகளில் ஈடுபடுத்திக்
தாரப் பெருக்கத்திற்கும் எவ்விதம் இந்த இளைஞர்களை எந்த விதத்தில் பொறுப் கனவுகாணும் உலகை நாம் எப்படி றுபான்மை என்ற அநியாயக் கொள் ? இளைஞர்களின் பிரச்சினைக்கு என்னவிதத் ாரு இளைஞனும் நாட்டின் பிரசையாக, நவதற்கான வழிவகைகளை நாம் நன்ருக
கணக்கெடுப்பின்படி இந்த நாட்டில் ட்ட இளைஞர்கள் உள்ளார்கள். இவர் ண்கள். இந்த இளைஞர்களில் 57.5% ஆக்கவேலைகளில் ஈடுபடக்கூடியவர்களாக ன இளைஞர்கள் இந்த நாட்டின் பொரு கும் எடுக்காமல் இருக்கிருர்கள். கிட்டத் வயிலும், முகாமை பதவிகளிலும் இருக் த்தொழில், மீன்பிடி, போக்குவரத்து ᏯᏂᎧiᎢ ,
ஆண் பெண் மொத்தம்
26379 19339 45718
3083 320 3402 56.93 巫2及22 98.315 97236 4275 1015 III 6五259 18456 79.225 42386 226163 650019 *05915 80638 38655
DOI602 37.1511 137,3113
:னமதிப்பீடு 1971
விவசாயத்தை அடிப்படையாகக் கொண் யத்திலும், விவசாயத்தை அடிப்படையா தே புத்தியானதாகும். வேலையில்லாமல் ளஞர்கள் இருப்பதனுல் எங்களுடைய "திக்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டுச் செலா
9

Page 19
வணி வீணுகச் செலவாகின்றது. பெரிய சாலைகளிலோ நம் இளைஞர்களை வேலைக்க அரசாங்கமும் கூடியவரையில் இளைஞர்க முயற்சி செய்தன. 1966 ஆம் ஆண்டில் பர் திட்டங்கள் நடைமுறைக்குக் கொல சில இடங்களில் வெற்றியை அளித்தன. ராஜாங்கனைத் திட்டம் ஆகியவை குறிப் படுதோல்வியடைந்தன. இத்தோல்விக்கு இளைஞர்களின் ஊக்கமும், விடாமுயற்சிய காரணமாகும். வர்த்தக, கைத்தொழில் விவசாயப் பகுதியில் இல்லாதபடியிஞலு: முடியாதபடியினலும் விவசாயத் தொழிலி உண்மையாக முயற்சியில் ஈடுபட்ட விஸ் படித்த வாலிபர் திட்டங்களில் இருக்கு இளைஞனும் பாடுபடுவானகில் இந்த நா வந்துவிடும்.
நாளுக்கு நாள் எங்களுடைய இளைஞ தொழில் வசதிகள் பெருகுவதில்லே. ஆ வேண்டிய தொழில் வசதிகள் இல்லை. { பண வசதி படைத்தோர்கள் பல தொ தனியார் துறையினர் சிறு குடிசைக் ை அமைத்தல் வேண்டும். இளைஞர்கள் தா எண்ணுமல் 'திரைகடலோடியும் திரவிய தம் இருப்பிடம் விட்டுப் பெயர்ந்து சிற யம் சம்பந்தமான தொழில் நுட்பங்களே எமது வாலிபர்களினுடையதாகும். கிர விவசாயப்புரட்சி:ை துரிதப்படுத்துவதில்
همه سن
டும். உடல் உழைப்பில் ஈடுபட்டிருக்குப் டும் விதமாக கலைமை வகிக்க வேண்டு அவர்களிடம் இருக்கும் பணம் வீஞன களது நிலத்தின் எதிர்கால அபிவிருத்தி யும், ஆலோசனையும் கூற முன்வரவேண் கொடுக்கப்பட்ட எந்தத் தொழிலேயும் எந்தத் தொழிலாக இருந்தாலும் முயற் இன்றேல் ஆக்கம் இல்லை. இளேஞர்கள் கூடாது. இளைஞர்கள் தம் கல்விக்கேற். பிழையானது. கல்விக்கேற்ற கொழில் பிக்கையிழக்காது நாட்டின் அபிவிருத்தி வேண்டும்.
இந்த வகையில் வேலைவாய்ப்பை ( இளேஞர் சேவை வேலைவாய்ப்பையும் s யாற்றி வருவதுடன், கட்டுப்பாடும் ஒ( திண் உருவாக்குகின்றது. மாவட்டம் படங்கல, எறமினிய, போன்ற இளை
O
 

ஆலைகளிலோ அல்லது கைத்தொழில் 5மர்த்துவது சாத்தியமாகாது. ஒவ்வொரு ளைத் தொழில்களில் அமர்த்துவதற்கு இந்நாட்டில் படித்த வேலையற்ற வாலி ண்டுவரப்பட்டது. இந்தத் திட்டங்கள்
இவற்றுள் முத்தையன்கட்டுத் திட்டம், பிடத்தக்கவை. வேறு பல திட்டங்கள் ம் வெற்றிக்கும் பல காரணங்கள் உண்டு. பும் சில திட்டங்களின் வெற்றிக்கு முதல் பகுதியில் இருக்கும் வசதிவாய்ப்புக்கள் ம் முயற்சியின்றி வருவாயை எதிர்பார்க்க வில் இளைஞர்கள் நாட்டம் கொள்வதில்லை. வமடுக் குளம், திருவையாறு போன்ற தம் வாலிபர்களைப் போல் ஒவ்வொரு "ட்டின் பொருளாதாரம் நல்ல நிலைக்கு
நர்களின் எண்ணிக்கை பெருகுவது போல ற்றலும் அறிவும் இருக்கும் இளைஞர்களுக்கு தொழில் சாலைகள் இல்லாத இடங்களில் ழில்சாலைகளைக் கட்டியெழுப்பவேண்டும். கைத்தொழில் பலவற்றை ஆங்காங்கே Fம் குடியிருக்கும் ஊரே தஞ்சம் என்று 1ம் தேடு’ என்ற முதுமொழிக்கிணங்க ]ந்த காணி நிலங்களை அமைத்து விவசா உபயோகிக்க வேண்டிய பொறுப்பு ாமப்புறங்களில் ஏற்பட்டுக்கொண்டுவரும் } வாலிபர்கள் முன்னணியில் நிற்கவேண் ம் பாமர மக்களுக்கு இவர்களே அறிவூட் ம். இளைஞர் சங்கங்கள் விவசாயிகளுக்கு செலவுகளில் செலுத்தப்படாமல் அவர் க்குப் பயன்படுத்தப்படும் விதமாக உதவி டும். மேலும் ஒவ்வொரு இளைஞனும்
செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கவேண்டும். சியினு மேன்மையடையலாம். ஊக்கம்
எந்தத் தொழிலிலும் சோர்வடையக் D தொழில் வரும்வரை காத்துக்கிடத்தல் கிட்டாமையால் மனம் சோர்ந்து நம் க்காகத் தங்களின் பங்களிப்பைச் செய்ய
வழங்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட தேசிய 2)பிவிருத்தியையும் செய்வதில் பெரும் பணி ழக்கமும் மிக்க ஒரு இளைஞர் சமுதாயத் தோறும் இளைஞர்களைத் தெரிந்தெடுத்து நர் பயிற்சி நிலையங்கட்கு இளைஞர்களை

Page 20
அனுப்புவதன் மூலம் பயிற்செய்கை, ப பூரணமான ஆற்றலை தேசிய இளைஞர் அத்துடன் அவர்களிடையே காணப்படு வகையில் பல வசதிகளை ஏற்படுத்திக் ெ உற்சாகம் அளிக்கப்படுகிறது. மேலும் பொருளாதார சிக்கல்களையும் கடந்து வழங்குகின்றது.
இத்தகைய பயிற்சிபெறும் இளைஞர் மைகளும் உள்ளன பலர் வெளிநாடுகளு பயிற்சிகளைப் பெற்று புதிய முறைகளில் அமைக்க வழிவகுக்கப்படுகிறது.
பயிற்சிபெற்ற ஒவ்வொரு இளைஞ: ஏற்றவகையில் தேசிய இளைஞர் மன்ற இருக்கின்றன. ஆணுல் இளைஞர்களுக்கா ஏனைய வேலைவசதிகளும் இளைஞர் சேை விருப்பது சிறப்பம்சமாகும்.

ருக வளர்ப்புப் போன்ற துறைகளில் சவைச் சபை அவர்களுக்கு வழங்குகிறது. ம் கலைத் திறமைகளை வளம்படுத்தும் காடுப்பதன் மூலம் அவர்களின் திறமைக்கு அங்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சிகள் சமூக, இளைஞர்களுக்கு தலைமைத்துவத்தையும்
களில் கல்வித்தகைமையும் ஏனைய திற க்குச் சென்று விவசாய, கைத்தொழில் எமது நாட்டின் நடவடிக்கைகளையும்
னும் அபிவிருத்தியில் பங்குகொள்வதற்கு த்தினுல் விவசாய நிலங்கள் வழங்கப்பட “ன தனி அமைச்சு அமைக்கப்பட்டதும் வ மன்றத்தின் ஊடாக வழங்கப்பட

Page 21
இளைஞர் தலைமையு
திரு. ஏ. (விரிவுரையாளர், பொருளியல், அரசியல் விஞ்ஞ்
இளைஞர் தலைம்ையும் அபிவிருத்தியு முன்பு, தலைமை என்ருல் என்ன, s நிற்கிறது என்பதை விளக்குதல் அவசிய
தலைமை என்பது சமூகக் கட்டமைட் சமூகங்கள் அல்லது தேசங்களின் மீது றின் மீது செல்வாக்குச் செலுத்துதல் கீழே குறிப்பிடப்படும் மூன்று மிகவும் வடிக்கைகளை நோக்கி அறிவுறுத்தப் ட நோக்கங்கள் என்பவற்றை உருவாக்கி நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வத அக் கட்டமைவுகளை பராமரித்தல் அல்ல
அதிகாரத்தை நடைமுறைப்படுத்தல் என்பது மற்றவர்களைக் கொண்டு விடய கிறது. இந்த நோக்கத்தினை அடைந்து கைகளில் ஈடுபடலாம். தலைவர்கள் மற கட்டுப்படுத்தி வழிப்படுத்தலாம் அல்லது ஆதரவு கொடுத்து, உற்சாகப்படுத்தி கொள்ளலாம்.
Schmidt என்பவரின் கருத்துப்படி அல்லாது தன்னிசையான தெரிவின்படி, அறிவு சார்ந்த, நேர்க்கணியமான முய வரை பின்பற்றுகின்றதோ அங்கு தலைை
இனி அபிவிருத்தி என்ருல் என்ன என்பது பல தன்மை வாய்ந்தது. அது பவற்றில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வரு மனிதர் தமது ஆளுமையினை அடைந்து ஏற்படுத்தலாம் - வறுமையான நாடுகள் அவசியமான குறைந்தளவு வருமானம் குறைத்தல் என்பவற்றையே குறிக்கிறது
ஒரு சமுதாயத்தில் இளைஞர் மிகவு நிதித்துவப்படுத்துகின்றனர். எம்து !
தொகையில் மிகவும் பெரும்பான்மையி
2.

ம் அபிவிருத்தியும்
சிவராஜா ஞானத்துறை, பேராதனைப் பல்கலைக் கழகம்)
ம் என்ற இந்தத் தலையங்கத்துள் நுழையு பிவிருத்தி என்பது எதனைக் குறித்து மாகின்றது.
ப்புகளான, குழுக்கள், ஒருங்கமைப்புகள், அதிகாரம் செலுத்துதல் அல்லது அவற்
எனப் பொருள்படும். இவ்வதிகாரம் பொதுவான அல்லது தொடர்பான நட படலாம். கூட்டமைப்பின் இலக்குகள்,
நிலைநிறுத்துதல்; அக் கூட்டமைப்பின் ற்கான கட்டமைவுகளை உருவாக்குதல்; து வளர்த்தல்.
ஸ் அல்லது செல்வாக்குச் செலுத்துதல் ங்களை நிறைவேற்றல் என்பதையே குறிக் கொள்ள தலைவர்கள் பல்வேறு நடவடிக் ற்றவர்களது முயற்சிகளை ஒருங்கிணைத்து, து அங்கத்தவர்களோடு கலந்துரையாடி, அமைப்பின் இலக்குகளை அடைந்து
எங்கு ஒரு குழு நிர்ப்பந்தத்தின் பேரில் கண் மூடித்தனமான முயற்சிகளுக்கல்லாது ற்சிகளுக்கு ஆதரவளித்து, ஒரு தனிப்பட்ட ம என்ற தொடர்பு எழுகின்றது.
என்பதை நோக்கலாம்: அபிவிருத்தி கட்டமைவு, இயலளவு, உற்பத்தி என் தலையே குறிக்கிறது. அபிவிருத்தி என்பது கொள்வதற்கு அவசியமான சூழ்நிலைகளை ரில் அடிப்படை தேவைகளை அடைவதற்கு வேலை வாய்ப்பு, சமமின்மையைக்
s
ம் சக்தி வாய்ந்த ஒரு பகுதியினரை பிரதி நாட்டில் இளைஞர்களின் தொகை சனத் னராக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்க அம்ச

Page 22
மாகும். 1970-ம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட வயதுக்குட்பட்டோர் மொத்த சனத் ( பட்டுள்ளது. 35 தொடக்கம் 44 வய 44% க்கு உட்பட்டோர் மொத்த சனத்
அட்டவணை
வயதுப் பிரிவு ஆண்
0-14 394
15-24 20.2
25-34 II. 8
9.9 44 ۔ه 35
45ー54 8.3
55ー64 7。4 65 and Over 5.0
Source: Socio
இலங்கையின் சனத்தொகையில் மி னர் என்பதோடு மட்டுமல்லாது இவ்வி யோர் கல்வி அறிவுள்ளவர்கள் என்பது தொரு அம்சமாகும். 1970 ம் ஆண்( ஆய்வுப்படி 25-25 வயதுக்கு உட்பட்டே வர்களாகவும் உள்ளனர்.
அட்டவணை 2
குடிசன தொகையில் 15 வயதிற்
Age Group
5 25
25 O 54
55 and ...
Over
Source: Socio Econom
மேற்குறிப்பிட்ட புள்ளி விபரங்களில் இளம் வயதினரையே மிகப் பெரும்பான் தையும் கல்வியறிவினைப் பொறுத்து மு

ட சமூக, பொருளாதார ஆய்வுப்படி 34
தொகையில் 72.80%
எனக் கணக்கிடப்
துக்குட்பட்டோர் 10% ஆவர். ஆகவே தொகையில் 82.8 % ஆவர்.
பெண்
39.3
22.4
12.6
10.0
7.4
7.9
3.9
மொத்தம்
39.3
21.3
12.2
0.0 7. 9
50
4.4
conmic urvey - 1969-70
கப் பெரும்பான்மையோர் இளம் வயதி ளம் வயதினரில் மிகப் பெரும்பான்மை
மேலும் விசேடமாகக் குறிப்பிடத்தக்க டு நடத்தப்பட்ட சமூக பொருளாதார டாரில் 91.7% எழுத வாசிக்கத் தெரிந்த
கு மேற்பட்டவர்களது கல்வி நிலை
Literacy
Li
L-i
Li
Total
9.7% 8.3%
79.8% 20.2%
60.4% 39.6%
ic Survey - 1969 - 70
* அடிப்படையில் எம்து நாடு குறிப்பாக ாமையாகக் கொண்டதொரு நாடு என்ப ன்னைய தலைமுறையினரை விட கூடிய
3.

Page 23
மட்டத்தில் உள்ளனர் என்பதும் வெளி கைகள், உணர்வுகள் என்பன பெருமள என்பவற்ருல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால்,
களாகவும் காணப்படுகின்றனர். அதனை கிய கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டி வேண்டியவர்களும் இவர்களே என்பதில்
இன்றைய நிலையில், ஒரு புறம் எப மென்மேலும் இளம் சமுதாயத்தினை உ விருத்தி வழிமுறை மிகவும் வேகங் மறுபுறம், இத்தகைய சம நிலையின்மை வேலையின்மையினையும் ஏற்படுத்தியுள்ள அந்நியப்படுத்தி விடுகிறது.
ஆகவே இளேஞர் தலைமை என்ற கள் பங்கு என்பதும் தவிர்க்க முடியாத பளித்தல் என்பதோடு தொடர்புபட்டுள் லும் இப்போதும், அரசினல் மேற்கொ இளைஞர்களுக்கு முக்கிய இடம் அளிக்க
1971ம் ஆண்டு குடிசன மதிப்பீட்டு மிகப் பெரும்பான்மையினர் கிராமப் பு டத்தட்ட 70% முழுச் சனத்தொகையி சாலை செல்பவர்களாவர். கிட்டதட்ட வயதுக்குட்பட்டோர் வேலையற்றும் இரு சனத்தொகையில் 18% ஆகும்.
மேற் குறிப்பிட்ட புள்ளி விபரக் யும், அபிவிருத்தித் திட்டங்களும் கிராட அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை சுட கிராமிய விவசாயத் துறையிலேயே வே தோடு, அபிவிருத்தித் திட்டங்களும் அத யாது. ஆகவே மரபு ரீதியான எமது தியாக்குவதில் பங்குதாரர்களாகவும் முக லாம், செயற்பட வேண்டும். இந்த வ உள்ளூர் ஒழுங்கமைவுகளிலேயே இடம் கமைப்புகள் இரண்டு வகைப்பட்டவை.
(i) . Formal முை
(ii) Informal முை
முறைப்படி அமைந்த் ஒழுங்கமைப்புகள் பிட்ட நோக்கங்களை உடையதாகவும் இ கப் பிரிக்கலாம்.
(1) சட்டப்படி அமைந்தவை (ii) தன்
4

ப்படை. இவ்விள வயதினரது, நம்பிக் வுக்கு கல்வி, வெகுஜனத் தொடர்புகள் வயது வந்தோரை விட வேறுபட்டவர் விட இந்நாட்டின் அபிவிருத்தியில் முக்.
இல் முக்கிய பங்கு ஏற்க எவ்வித சந்தேகமும் கிடையாது.
யவர்கள். அ!
து சனத்தொகை அதிகரிப்புக்காரணிகள் ருவாக்குகின்றது. அதே வேளையில் அபி குறைந்ததொன்ருகவும் காணப்படுகிறது. பால் இளைஞரிடையே மிகத் தீவிரமான தோடு அவர்களே சமூக அமைப்பிலிருந்து
பிரச்சினையும், அபிவிருத்தியில் அவர் வாறு அவர்கள் கூடிய வேலை வாய்ப் ளது. அதனுல்தான் கடந்த காலங்களி 'ள்ளப்படும் அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் ப்பட்டது, படுகிறது.
புள்ளி விபரத்தின்படி, இளைஞர்களின் றங்களிலேயே காணப்படுகின்றனர். கிட் ல் 25% அல்லது 646,000 பேர் பாட 451,000 இளைஞர்கள் (அதாவது 15-24 நந்தனர். இவர்களது தொகை முழுச்
களின்படி இளைஞர் தலைமை பிரச்சினை மியத் துறையையே இலக்காகக் கொண்டு ட்டிக்காட்டி நிற்கிறது. இந்த வகையில் லை வாய்ப்பு வசதிகள் அதிகமாக உள்ள ந்துறையிலேயே அமைவது தவிர்க்க முடி சமுதாயத்தை நவீனப்படுத்தி, அபிவிருத் வர்களாகவும் இளேஞர்களே செயற்பட கையில், இளைஞர்களின் தலைமைத்துவம்
பெறுதல் வேண்டும். உள்ளூர் ஒருங்
றப்படி அமைந்தவை
றப்படி அமையாதவை.
அங்கத்தவர்களை உடையதாகவும் குறிப் ருக்கும். இவற்றையும் நாம் இரண்டா
“னிச்சையான ஒங்கமைப்புகள் மு.

Page 24
(1) முதலாவது பிரிவில் - பயிர்ச் செய
என்பவற்ை
(11) 11 வது பிரிவில் கிராமிய அபிவிரு
கள், பெற்றேர் சன சமூக நிலைய குறிப்பிடலாம்.
முறைப்படி அமையாத ஒழுங்கமை! கடை, பொது கிணறு, சந்தை, மதகு குறிப்பிடலாம். இக்குழுக்கள் தனியே ச தகவல்களே பரஸ்பரம் பரிமாறிக் கொள் உருவாக்கும் குருக்களாகவும் இருப்பதால் களேயாகும்.
இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற கால மரபு ரீதியான தலைவர்களே அவற்றுக்கு வர்கள், வயது, பால், சாதி, சொத்துட அடிப்படையிலேயே தெரிவுசெய்யப்பட்ட
உதாரணம்: (1) கிராமச் சபை
(ii) நகர சபை
இளைஞர்கள் இத்தகைய பலதரப்ப பற்றுவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி பொறுத்து பழைய தலைமுறையினரை த அவர்களது ஆதரவையும், ஒத்துழைப்பை (ii ) இவ் வொழுங்கமைப்புகளில் தலை முயற்சிக்க வேண்டும்.
ஆனல் மரபுரீதியான தலைவர்களிட ஞர்களுக்கு கிடைப்பது அரிது. ஆகவே தலைமைத்துவ நிலைகளை கைப்பற்றிக் வேண்டும். தலைமைத்துவ நி%லகளை இை திரம் பிரச்சினைகள் தீர்ந்துவிடாது. அது துவதற்குரிய அறிவும் நுட்பமும் கொண் யம், முறையான கல்வி அமைப்பிடட செய்து வெளியேறும் மாணவர்களும் ெ தன் மூலம் இத்தகைய பொறுப்புகளே ( களை மாற்றுதல் அவசியம்.
தேசிய மட்டத்தில் எடுக்கப்படும் அ கிராமிய ரீதியில் எடுக்கப்படும் அபிவிரு யும் பங்கு பெறச் செய்வதும், அவர்கள் உண்டு. உதாரணமாக சிரமதான பணி

ப்கைக் குழு, கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் றக் குறிப்பிடலாம்.
م
ஆசிரிய சங்கங்கள், கலாச்சார சபைகள்
8ع?
ங்கள். இளம் விவசாயிகள் சங்கங்களைக்
த்திச் சபைகள், மத சார்பான சங்கங்
ப்புகளுக்கு உதாரணமாக கிராமிய தேநீர் சந்தி என்பவற்றில் சந்திக்கும் குழுக்களைக் ந்தித்து உரையாடுவதோடு நின்று விடாது ாவனவாகும். பொது அபிப்பிராயங்களை ல் இவையும் முக்கியம் வாய்ந்த அமைப்பு
ம் முதல் உள்ளூர் ஒழுங்கமைப்புகளில் த் தலைமை தாங்கி வந்தனர். இத்தலை டமை, குடும்பச் செல்வாக்கு என்பவற்றின் -6οτΠ".
(ii) கூட்டுறவுச் சங்கம்
(iv) கிராம அபிவிருத்திச் சபை
ட்ட உள்ளூர் ஒழுங்கமைப்புகளில் பங்கு நிக்கொள்ள வேண்டும். (1) பிரச்சினைகளைப் தமது கருத்துகளே கற்கச் செய்வதற்கும் யும் பெறுவதற்கும் முயற்சிக்க வேண்டும். மைத்துவ நிலைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள
மிருந்து ஆதரவும், ஒத்துழைப்பும் இளே
இளைஞர்கள் இத்தகைய அமைப்புகளில்
கொள்வதற்கு உபாயங்களை கையான ளஞர்கள் கைப்பற்றிவிடுவதனுல் மாத்தி த்தகைய ஒழுங்கமைப்புகளை செயற்படுத் டவர்களாக இளேஞர் இருப்பதும் அவசி மாகவும் பாடசாலையில் இடைநிறுத்தம் தாடர்ந்து கல்வியும், பயிற்சியும் அளிப்ப ஏற்றுச் செயற்படுத்த வல்லவராக அவர்
அபிவிருத்தித் திட்டங்களை விட பிரதேச, நத்தித் திட்டங்களிலேயே, இளைஞர்களை
தலைம்ை தாங்கும் வாய்ப்பும் அதிகம் கள் மூலம், தெருக்கள், சிறு கட்டிடங்கள்
5.

Page 25
அதைத்தல், குளம் துப்பரவு செய்தல் தேசிய ரீதியில் அமைக்கும் திட்டங்களி அவர்கள் தலைமையிலேயே நடவடிக்ை அண்மைக் காலத்தில் ம்காவலி அபிவிரு கப்படும் இடம் வரவேற்கத்தக்கது.
இளைஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம் ச்ெ வெற்றிகரமாகச் செயற்படுதல் முடியா: தித் திட்டங்களில் பங்குபற்றி தலைமை கள் பெறுதல் வேண்டும்.
6

என்பன இதற்குள் அடங்கும். ஆனல், லும் இளைஞர்களைப் பங்குபெறச் செய்து, நகளை எடுக்கச் செய்தல் சிறப்பானது. த்தித் திட்டத்தில் இளைஞர்களுக்கு அளிக்
காடுக்காத எந்த அபிவிருத்தித் திட்டமும் து. அதேவேளையில் அத்தகைய அபிவிருத்
தாங்கும் பக்குவத்தினையும் நம் இளைஞர்

Page 26
இளைஞரும்
க. கு
(கணக்காளர், மோட்டார் ே
இன்றைய இளைஞர்களே வருங்கா செல்வங்களே வருங்காலச் சமுதாயத்ை இன்றைய இளைஞர்களே வருங்கால வழிகாட்டிகள்!
இளைஞர்களே முற்போக்கு எண்ண துடனும், புரட்சி எண்ணங்களுடனும், னும், பொதுநல நோக்குடனும் வாழ்வி சிப் பருவத்தினரே! புதுமலர்ச்சிப் பரு5 வளர்ச்சி அடைந்து, பூரிப்புடன் வாழ உள்ளங்களுடனும் தாழ்ந்த எண்ணங் விரக்தியின் விளிம்பில் நிற்பதைக் கவ6
இத்தகைய இளைஞர்கள் வருங்கால கலைபற்றி அறிவது அவசியமாகின்றது.
தலைமை வழிகாட்டல்
மாறிவரும் உலகிற்கேற்ப மலர்ந்து உணர்ச்சிகளைப் புரிந்து அவர்களை நல்வ தவறிவிடுகின்றனர். மாறிவரும் தொழி என்ற ஏற்றமிகு எண்ணக்கருவை இே தொழிற் கல்வி புகட்டக் கல்விக் கூடங்
இளம் உள்ளங்களின் இதய வேதனை காரத்திற்காகவும் சமூக ஏற்பிற்காகவும் தவிக்கும்பொழுது, அவர்கள் பராமுகம நிலையிருந்தும் ‘தங்களை ஒருவரும் ளில்லையே’ என்ற விரக்தி நிலையே இன் காரணி.
விழுமிய எண்ணங்கள்
வளர்ச்சியுறும் வயதில் வலுவுடன் களையும் ஊக்க உறுதியுரைகளையும் ஊட் னர். வாழ்க்கையிலே உயருவதற்கு உற். வும் விளங்கும் இடையரு ஈடுபாடு விட வென்றே அறியாமல் இன்றைய இளைஞ விரக்திமிகு இளைஞர் சமுதாயம்.

தலைமையும்
கதாசன் டாக்குவரத்துத் திணைக்களம் )
லத் தலைவர்கள்! இன்றைய வளரிளமைச் த வார்த்தெடுக்க விருக்கும் சிற்பிகள் ! மழஇளைஞர்களை வழிநடாத்த விருக்கும்
ங்களின் முன்னுேடிகள். புதுமை வேகத் பொங்கி எழும் இலட்சியத் துடிப்புட பாங்கு வாழ வேண்டியவர்கள் புதுமலர்ச் பத்தில் மறுமலர்ச்சிச் சிந்தனைகள் திரள்படு வேண்டிய பல இளைஞர்கள், உடைந்த களுடனும், நிலைகுலைந்து தலை குனிந்து ரிக்கக் கூடியதாகவிருக்கின்றது.
வளவாழ்வு பெறவிரும்பின், தலைமைக்
எவரும் இளைஞர்களின் சுதந்திர உள்ள ழிப்படுத்தி நன்நெறிப்படுத்த ஆசிரியர்கள் லுலகில் “எத்தொழிலும் நற்தொழிலே?" ளஞர் உள்ளங்களில் ஏற்றி ஆற்றல்மிகு கள் தவறிவிடுகின்றன.
T சமூக அந்தத்திற்காகவும், சமூக அங்கீ ), பெருமித உணர்வுகளுக்காகவும் ஏங்கித் ாக நடத்தப்படுகின்றனர். தகுதியும் தக்க மதிக்கிருர்களில்லையே - பாராட்டுகிருர்க rறைய இளைஞர் பிரச்சினைகளுக்கு முக்கிய
ஊட்டப்பட வேண்டிய ஆக்க அறிவுரை டிட உற்ருர் உறவினர் தவறிவிடுகின்ற ற ஊற்றகவும் உயர்ந்த உயிர்நாடியாக டாமுயற்சி, பற்றுறுதி ஆகியன என்ன ர் வாழுகின்றனர். இத்ன் விளைவுகளே
7

Page 27
இதனல் இவர்களது இயக்க ஆற்ற ஆகியவை தாழ்ந்து தளர்வுறுகின்றன. வீரநெஞ்சங்களில் துன்பச் சாயல்கள், து இயலாது - முடியாது என்ற கோழ மைக்
இவ்வாருண எண்ணக்குலைவும் செய வுடன், உலகிலுள்ள நிறைகள் யாவும் குறைகள் மட்டுமே தென்படுகின்றன. " கில்லை என்ற தாழ்வுணர்ச்சியினுலும் எ! பீடிக்கப்படுகின்றர்கள்.
இத்தகையதோர் இழிசீழ் சூழ்நிலை பின்வரும் வழிமுறைகளில் நல்வழிப்படு விலே மறுமலர்ச்சியையும் தலைமைசாய
1. சமூக வழிகாட்டல்
2. ஆக்கத்திறன்களை வளர்த்தல்
3. தொழில் வழிகாட்டல்
1. சமூக வழிகாட்டல்
இளைஞர் முன் சிறிய விடயங்களைப் கும் தடைகளென்று விபரிப்பது இறுதியி பனப்பான்மைக்கும் எதிரிடை நடத்தை *உலகிலே பலவற்றைப் பயிற்சியாலு! **உழைப்பே உயர்வு - ஊக்கமே ஆக்கம் களைப் பரப்பிவரும்போது அவர்கள் உறு வர்களாகவும், ஆற்றல் மிகுந்தவர்களா
அவர்களே இடையரு ஈடுபாடுடன் முயற்சியுடன் கருமங்களை ஆற்றத் தூண் மிக்க பணிகளை மேற்கொள்ள வழிகாட் இடர்களையும் தடைகள்ையும் தாண்டிச் ( முடியும்.
அவர்களுக்கு வீட்டிலேயே பொறு களும் வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்திக் கொ களை நசுக்க முற்படாமல் அவைகள் பட பாடசாலைகளில் களம் அமைத்துக் கொ
போட்டிமிகு உலகம்
இந்த உலகத்திலே போட்டிப் போ சில இளைஞர் சோர்வடைந்து விடுகின்ற போட்டிகள் நிலவுகின்றன என்பதினை பின்னிப்பிணைந்ததே இவ்வுலகம். இப்பே
8

}ல், செயல்வீரம், உயிரோட்ட ஆர்வம்
விழுமிய எண்ணங்கள் விரைந்தோடவல்ல
துயரக் கோலங்கள் தோல்வி எண்ணங்கள்,
கொடிகள் படருகின்றன.
பற்குலைவும் இவர்களைச் சுற்றிச் சூழ்ந்த இவர்களது கண்களுக்குத் தென்படாமல் ‘இனியதோர் எதிர்கால உலகம் எமக் திர்மறை எண்ணங்களினுலும் இவர்கள்
யில், புது மலர்ச்சிப் பருவத்தினரைப் த்துவதன் மூலம் அவர்களுடைய வாழ் பண்புகளையும் பெருக்கமுடியும்.
பெரிதாக்கி, இல்லாத தடைகளை இருக் ல் அவர்களது நெஞ்சங்களில் கோழமை களுக்குமே வித்திடும். மாருக, அவர்கள் ம் முயற்சியாலும் அடைந்துவிடல7 ம்’ ’’ ஆகிய ஒளிமய வெற்றி எண்ண அலை றுதி உடையவர்களாகவும் ஆண்மைவுடைய கவும் இலங்கித் துலங்குவார்கள்.
செயற்பட ஊக்குவிப்பதன் மூலமும், விடா ஈடுவதன் மூலமும், பற்றுறுதியுடன் பயன் டுவதன் மூலமும் அவர்கள் உள்ளங்களில் செல்லவல்ல மனப் பக்குவத்தினை வளர்க்க
ப்புணர்ச்சியுடன் பணியாற்றவல்ல வசதி rடுக்கவேண்டும். அவர்களது மனவெழுச்சி பனுள்ள பல்வேறு வழிகளில் வெளிப்படப் rடுக்கப்படல் வேண்டும்.
ராட்டங்களே அதிகம் என்று எண்ணிச் னர். உலகம் தோன்றிய காலத்திலிருந்தே இவர்கள் உணருவதில்லை. போட்டிகளால் பாட்டி ம்னப்பான்மையினலேயே இவ்வுல

Page 28
கம் முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது. தி: முகப்படுத்தப்படுகின்றன. பல்வேறு புதி நாட்டப் படுகின்றன. இவ்வாருண் டே நாங்கள் இன்னமும் கற்காலத்திலேயே
போட்டிப் போராட்டங்களைக் கண் களும் இன்னல்களும் சாதனைகளை நிலை சோம்பலையும், முயற்சியின்மையையும் பெருக்கவல்ல சாதனங்களேயன்றி வேெ
* வசதியில்லை'. 'வாய்ப்பில்லை’ தடைகளேச் சில இளைஞர் தாமாகவே முன்னேற்றத்தின் பெறுபேற்ருல் பற்ப விட்ட இந்நாட்களிலா வசதியில்லை ? வ
ஆக்கத்தின் திறன்களை வளர்த்தல்.
ஆக்கச் சிந்தனைகள் வாயிலாகவே ஆக்கத்திறன் என்பது மற்றையோரின் உலகெங்கும் பரந்து கிடக்கும் ஏனைய து கோர் தனிவழி சமைப்பதேயாகும்.
இளைஞரின் ஆக்கத் திறன் வளர்ச்சி களமாக அமைவதில்லை.
இளைஞர்களது தனிச் சிறப்பு என்ன யாது 'எனது மகன் டாக்டராக வந்த் "எனது மகன் இங்கிலாந்திற்கு சென்ரு என்ற மந்தை மனுேபாவ எண்ணங்கள்
திறன்களையும், ஆளுமை வளர்ச்சிகளையு!
நற்சூழல்
ஆக்கத்திறன் வளர்ச்சி இயற்கையா கட்டுப்பாடுகள் ஆளுமைத் தளர்ச்சிக்கு யாகவே மலரவேண்டிய ஆக்கத்திறன் களும் நற்சூழ் நிலைகளை உருவாக்கிக் ெ
மாணவர்கள் தொழில் துறைச் சஞ் யனவற்றை வாசிக்கத் தூண்டவேண்டு கள், இயந்திரப் பேட்டைகள், அரச அவர்களை அழைத்துச் செல்லுதல் வே6 டாகவே ஆக்கத்திறன்களும், ஆளுமை பலவகை அறிவினுாடாக மலரும் சிந்த வளர்ச்சியின் அடி அம்சம் என்பதினை
மாணவர்களிடமிருந்து புதிய கரு பொழுது அவற்றை ஆசிரியர்களும் பெ

எம் தினம் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் அறி ப புதிய சாதனைகள் தினம் தினம் நிலை ாட்டிப் போராட்டங்கள் நிலவாவிடின் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம்.
டு இளைஞர் சோர்ந்துவிடலாகாது. இடர் நாட்டுவதற்குத் தடைக் கல்லாகவிருக்கும்
களைந்து உறுதியையும் ஊக்கத்தையும் முன்றல்ல.
சூழ்நிலை சரியில்லை’ என்ற கற்பனைத் அமைத்துக் கொள்கின்றனர். விஞ்ஞான ல வசதிகளும் வாய்ப்புக்களும் பெருகி ாய்ப்பில்லை ? உகந்த சூழ்நிலையில்லை ?
ஆக்கத் திறன்களை வளர்க்க முடியும். மந்தை மனுேபாவத்திற்கு அடிமையாகாது துறைகள் எவை ? என்றுணர்ந்து தனக்
க்குப் பெற்ருேரோ, கல்வி நிலையங்களோ
எ? தனித்தன்மை என்ன ? என்று ஆரா தாலே எமது குடும்பத்திற்கு மதிப்பு’ லேயே எம்மை அவர்கள் மதிப்பார்கள்’ ால் தங்களது குழந்தைகளின் ஆக்கத் ம் பெற்றேர் நலியவைக்கின்றனர்,
'கவே அமைதல் வேண்டும். செயற்கைக் ம், தாழ்வுக்குமே வழிகோலும். இயற்கை வளர்ச்சிக்குப் பெற்றேர்களும் ஆசிரியர் காடுக்கவேண்டும்.
நசிகைகள், தொழிலறிவு நூல்கள் முதலி ம். கல்வி பயிலும்பொழுதே தொழிற்சாலை அலுவலகங்கள் முதலிய நிலையங்களுக்கு ண்டும். இப்படிப்பட்ட உலக அறிவினுர அம்சங்களும் மலர்ச்சியடைய முடியும். னச் சிறப்பும் உளமலர்ச்சியுமே ஆளுமை மறத்தலாகாது.
த்துக்கள், புதிய சிந்தனைகள் பூத்திடும் ற்ருேரும் வரவேற்கவேண்டும். அவ்வாருன
9

Page 29
சிந்தனை கருவூலங்களுக்குச் சிறப்பளிக்கா ஏதுவாகும்.
பய உணர்ச்சி
"மற்றவர்கள் என்னைப் பற்றி என் அவர்கள் தமக்குள் பரிகசிப்பார்களோ ! மையாகாது தமக்குச் சரியென்று தோ முனைதல் வேண்டும். மற்றேர் உம்மை! நேரமேது ? அவர்களும் அவரவரின் பிர உம்மைப்பற்றியல்ல.
'தம்மைப்பற்றிப் பிறர் எண்ண கருமமாற்றும்பொழுதுதும் எண்ணி ஏங் குன்றிவிடவே வழி வகுக்கும்.
உதாரணமாக வகுப்பறையில் ஆசிரி பகராமல் விழித்திடும் மாணவர்களின் **சரியான விடையாக இருக்குமோ ?”, **ஏனைய மாணவர்கள் சிரிப்பார்களோ" மாக விடை தடைப்படுகின்றது. ஆக்க
தொழில் வழிகாட்டல்
இளைஞரின் உடலும் உள்ளமும் வ தொழில் ஆர்வங்களும் படிப்படியாக வ தில் தொழில் வழிகாட்டி வல்லுநர் ஒ( நோக்கம், ஆர்வம். ஆக்கத்திறன் ஆகிய வழி சமைத்துக் கொடுக்க முடியும்.
**தொழில் வழிகாட்டல்' கருத்த கள், இளைஞர் மன்றங்கள் ஒழுங்கு செ களில் தொழில்துறை, கமத்துறை, அர வல்லோர்களே அழைத்து 'அவ்வத்துறை வேண்டப்படலாம்: கருத்தரங்குகளில் மூலம் இளைஞர்கள் தங்களது திறமைக சாதனைகள் ஆகியவற்றினை மனதில்கொ செய்ய முடியும்.
தலைமை என்றல் என்ன ?
ஒரு சமுதாயத்தின் கூட்டு எண்ண சாதனைச் சக்தி ஆகிய சக்திகள் யாவற் திரட்டி, திசை திருப்பி அணைகட்டி அ ஆக்கியும் தனது நாட்டினதோ, சமூகத் கத்தினதோ வளர்ச்சிக்கும் வளத்திற்குட டும் என்பதினை ஆராய்ந்து அறியும் கஃ
20

‘விடின் அவர்களது ஆக்கத்திறன் குன்றிட
ன எண்ணுவார்கள் ??’, ‘என்னைப்பற்றி ' என்ற எண்ணங்களுக்கு இளைஞர் அடி ன்றுவன வற்றைச் சரியாகவே செய்ய ப்பற்றியே சதா எண்ண - அவர்களுக்கு ச்சினைகள் பற்றியே எண்ணிடுவார்கள்.
எண்ணுவார்கள் ?' என்று எண்ணிக்
1கி வாழ்ந்து வந்தாலும் ஆக்கத்திறன்கள்
யர் கேட்கும் வினவொன்றிற்கு விடை
உதட்டில் விடை கொப்பளிக்கும்போதும், **ஆசிரியர் நையாண்டி செய்வாரோ ? ?, என்ற தாழ்வுப் பய உணர்ச்சி காரண
த்திறன் வளர்ச்சி குன்றுகின்றது,
1ளர்ச்சியடைவது போல அவர்களுடைய ளர்ச்சி அடைகின்றன. இக்காலகட்டத் நவரினலேயே அவ்விளைஞனது மனேநிலை, பவற்றினைப் புரிந்து, அவனுக்கோர் ஆக்க
ரங்குகளை பாடசாலைகள் சர்வகலாசாலை ப்தல் அவசியமானதே! இக்கருத்தரங்கு "சதுறை, தனியார்துறை ஆகிய துறை ச் சிறப்புக்கள் பற்றிச் சொற்பெருக்காற்ற ) நடைபெறும், கலந்துரையாடல்கள் ள், திறன்கள், ஆர்வங்கள், எதிர்காலச்
ண்டு தக்கதோர் தொழிலினைத் தெரிவு
ச் சக்தி, எழுச்சிச் சக்தி, தொழிற் சக்தி, றினையும் எவ்வாறு ஒருங்கிணைந்து, ஒன்று க்கூட்டுச் சக்தி யாவற்றினையும் தேக்கியும் தினதோ, கழகத்தினதோ அன்றேல் சங் b எவ்வாறு திறம்பட ஆக்குதல் வேண் யே தலைமைப் பயிற்சிக் கலையாகும்.

Page 30
எவனெருவன் ஒரு குழுவினது தே யும் இலட்சியங்களையும் நன்குணர்ந்தறி தையும் ஒருங்கிணைத்து ஒன்று திரட்டி அடைதற் பொருட்டுத் தனது திறை உழைப்புடன் இயக்குகிருனே. அவனே
மனித சக்தியினை இவ்வாருக ஒன்ற கத்தில் பொங்கிப் பெருகிச் செழிக்க வி கமோ வெற்றியால் நிறைவதற்கும் வி பொலிவதற்கும் தடையேதுண்டோ ?
வீதிதோறும் சங்கங்கள்-மன்றங்கள் கள், கழகங்கள் பூத்துக் குழுங்கிப் பொலிவுடன் விளங்கிப் புகழுடன் ஒங்கு
நல்லியற் பண்புகள்
ஒரு நாட்டினது மேன்மையும், ஒரு வளர்ச்சியும், ஒரு கலாசாலையினது பெ ஏன் ஒரு குடும்பத்தினது சிறப்பும் பெரு யிலும் சிறமையிலுமே தங்கியுள்ளது.
ஆகவே தலைவன் என்பவன் பற்பல கொண்டவனகத் துலங்குதல் வேண்டும். யும், தனது இடையீட்டு இணக்கத் திற ஒத்துழைப்பு, நல்லெண்ணம், நம்பிக்கை டும். “இதனை இதனுல் இவன் முடிக்கு திறமையினையும் அவன் கொண்டிருப்ப( பற்றுறுதியுடன் பயன்நிறைவு மிக்கதாக காணித்திடல் வேண்டும். உறுப்பினர்கள் மையும் ஏற்படாவண்ணம் அவர்களை ந இசைவு வழிகாட்டித் திறனிலேயே தங் சொல் உடையவனுகவும், இணக்க நயப் கவும், தோழமைப் பண்பு மிளிர்ந்தவஞ
சிறந்த தலைவனும் சிறப்பான சமுதாயமு
நாட்டிலே வாழும் நன்மக்கள் யா6 மிளிர்ந்திடும் பொழுதே அந்நாட்டில் சி முடியும். “மன்னர்கள் எப்படி, மன்னு வர்கள் எப்படி, தரணியும் அப்படியே’ உருவாக்குவதன் மூலம் சிறப்பான சமு.
அவதரிப்பதில்லை ஆக்கப்படுகின்றனர் !
கருவிலே தோன்றும் திருவே தலை மக்கள் இதுவரை காலமும் நம்பிவந்தன்

வைகளையும் நோக்கங்களையும்: இலக்குகளை ந்து அக்குழுவினரது ஆக்க சக்தி அனைத் அவ்விலக்கினையும் இலட்சியத்தினையும் 2யினலும் அக்குழுவினரை ஒன்றிணைந்த ஓர் உத்த தலைவனவான்.
ணைத்து ஒருநிலைப்படுத்தி ஒரே மார்க் ட்டால், அச்சமூகமோ அன்றேல் அச்சங் ரத்தால் சிறப்பதற்கும், சாதனையால்
, பட்டிதொட்டி எங்கும் பட்டிமன்றங் பொலிவுடன் காட்சிதருகின்றன. இவை வதற்குக் காரணம் அதன் தலைவர்களே!
சங்கத்தினது புகழும், ஒரு கட்சியினது யரும், ஒரு படையினது வல்லமையும், நமையும் அவ்வத் தலைவர்களது திறமை
நல்லியற் பண்புகளைத் தன்னகத்தே அவன் தன் கருத்துக்கு ஒவ்வாயதாரை 0மையினல் தன்வசப்படுத்தி, அவர்களது முதலியவற்றினைப் பெற்றிடல் வேண் ம் என்ருய்ந்து அதனை அவன்கண்' விடும் தோடல்லாமல் அக்கருமங்களை அவர்கள் ஆக்குகின்றர்களா என்பதினையும் கண் சிடையே உட்பூசல்களும், கருத்துவேற்று ன்நெறிப்படுத்துவதும் அவனது இணக்க கியுள்ளது. மேலும் தலைவனுணவன் இன் மிகுந்தவனுகவும், அன்பணேப்பு மிக்கவணு )கவும் துலங்கிடல் வேண்டும்.
பரிலும் தலைமை சால்தனிப் பண்புகள் க்கல்கள் அகன்று, சிறப்புக்கள் பெருக பிர் அப்படி’ என்பது போலவே 'தலை ஆகிவிடும். ஆகவே சிறந்த தலைவர்களை தாயத்தை உருவாக்கிவிட முடியும்.
மைப் பண்புகளின் மூலகாரணி என்று "ர். உயர்குடியில் அவதரிப்போர் மத்தி
2

Page 31
யிலும், உயர் பரம்பரையில் தோன்றுே பண்புகள் தலைதுாக்க முடியும் என்றும் ! யைவிடப் பரம்பரை மரபு நிலையே தலே கள் ஆண்டாண்டு காலமாக நம்பி வந்து துவ நிபுணர்கள் தலைமைத் தனித்திறன் றும், தலைவர்கள் அவதரிப்பதில்லை, நிரூபித்துள்ளனர்.
ஆகவே, தலைமைசால் தனித்திறன்க முயற்சி இன்றி இயல்பாகவே அமையும் பரிசோ, அன்றேல் குடிப்பெருமையினல் **உன்னத உயர்வாழ்வு வாழ்ந்திடல் 3ே மானம் உடையோர் யாவரும், தத்தமது பயிற்சியினுலும் தலைமைத் திறனுற்றல்க பது திண்ணம்.
நீங்களும் தலைவனுகலாம் !
நீங்களே உங்கள் எண்ணத்தில் எழி தின் உயர் அரசன்! உங்களது எண்ண கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரி நீங்களல்லவா சிகள், சிந்தனைகள், செயல்கள் யாவற்ற அவற்றினை உங்களது உன்னத வாழ்வி உங்களது குன்ருத ஊக்கத்தினுலும், கு வுலகில் தலைவர்களாகப் பரிணமிக்கமுடி
(pġ56ii) Lillq
உயர்ந்த தலைவனுக வாழ்வதற்கு
உத்தம சீடர்களாகப் பலகாலம் வாழ்ந் காலம் வாழ்ந்துள்ளனர். ஆகவே தலை திடல் வேண்டும் என்னும் அவாவுடை சங்கத்திலோ உறுப்பினராகச் சேர்ந்திட அவர்கள் அதிக ஈடுபாடு காட்டல்வேலி உழைக்கும்பொழுதே உங்களைப் பீடி: **அவநம்பிக்கை’ ‘மேடைப் பயம்** ஆ **தன்நம்பிக்கை’ ‘மேடைத் துணிவு முடியும்.
கூட்டுப்பணியின் மேன்மை
அரியபெரிய காரியங்கள் யாவற்ை விட முடியாது. கூட்டுறவு மனப்பான்ன வுக்கும் வித்தாகும். ஏனேயோருடைய மால் சாதனைகளே நிலேநாட்ட முடியும். வதைவிட ஏனைய குழு அங்கத்தினருட
22
 

வார் மத்தியிலுமே தலைமைத் தனிப் மக்கள் கருதிவந்தனர். மேலும், சூழ்நிலை வர்களை உருவாக்கும் இரு என்றும் மக் நுள்ளனர். ஆனல், தற்கால மனுேதத் கள் கருவில் தோன்றும் திருவல்ல என் ஆணுல் ‘ஆக்கப்படுகின்றனர்’ என்றும்
ள் ஒரு சிலரின் ஏகபோகச் சொத்தோ, இயற்கைக் கொடையோ, பரம்பரைப் ஏற்படும் குருட்டு அதிட்டமோ அல்ல. வண்டும்" என்ற எண்ண எழுச்சித் தீர் திண்ணிய முயற்சியாலும் சிறந்த நல் ளைப் படிப்படியாக அடைய முடியுமென்
ல் அரசன்! நீங்களே உங்கள் உள்ளத் ம், எழுச்சி, செயல் முதலியனவற்றையும்,
? ஆகவே உங்களது எண்ணங்கள், எழுச் நினையும் ஒன்றுதிரட்டி - ஒருமுகப்படுத்தி, ற்காக ஏன் திசைதிருப்பக் கூடாது ? 1லையாத பயிற்சியினலும் நீங்களும் இவ் պւհ I
முதல்படி உத்தம சீடனுக வாழ்வதே. ந்தோரே உயர்ந்த தலைவர்களாகவும் பல மைத் தனிப்பண்புகள், தம்மில் மிளிர்ந் யோர் முதலில் ஏதாவது கழகத்திலோ, உல் வேண்டும். அச்சங்கத்தின் வளர்ச்சியில் ண்டும். சங்க வளர்ச்சியில் ஈடுபாட்டுடன் த்திருக்கும் "தாழ்வு மனப்பான்மை", கியவை அகன்று "வெற்றி மனப்பான்மை’ " ஆகிய ஆற்றல்களை ஆக்கிக்கொள்ள
றயும் எம்மால் தனித்து நின்று சாதித்து மையே நம்து உயர்வுக்கும், நாட்டு உயர் ஒன்றுபட்ட ஒத்துழைப்பின் மூலமே எம்
தனியாகக் காரியத்தினைச் சாதிக்க முயல் ன் சேர்ந்து, கூட்டு முயற்சியில் ஈடுபடும்

Page 32
பொழுது, தலைமை சால் பண்புகளுக்கு 'குறுகிய மனப்பான்மை’ ஆகியவை பான்மை’ ஆகிய தலைமைப் பண்புகள்
வெற்றி மனப்பான்மை
தலைவர்களாகப் பரிணமிக்க விரும் டிக் கிடக்கும் தோல்வி எண்ணங்கள், ஆகிய அழுக்குகளை அகற்றி. அங்கு 6ெ வம், சித்தி நோக்கு, சிறப்பான எதிர்க களை ஏற்றிடல் வேண்டும். அவர்களிட ஆர்வ உணர்ச்சி, எழுச்சிச் சிந்தனைகள் ததும்புதல் வேண்டும்.
ஒரு கருமத்தை ஆற்றத் தொடங்கு விட்டோம்’ என்ருேர் படம் அவர்கள ஏனெனில் ‘வெற்றி அடைவேன்', 'சி பெருப்பாலும் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கின் ணுேட்டமே தோல்விகளுக்கு வித்தாகின்
சீரிய சிந்தனைகளும், விழுமிய எண் களாக அமைதல் வேண்டும். எதிர்கால மகிழ் நலநோக்குப் பார்வையுமே தலைவி ஊக்க உற்சாகத்தையும், மனத்திண்ை டாக்குகின்றன. வெற்றி நோக்குப் பார் இடர்களையும் தடைகளையும் தாண்டி மு
ஆளுமை
பல்வேறு தலைவர்கள் இவ்வுலகில் விளங்குவது அவரவர் ஆளுமை அம்சா ஆக்க ரீதியாக அபிவிருத்தி செய்யும் மேல் சாதனைக்ளை நிலைநாட்டுகின்றர்கள்
கவர்ச்சியும், கம்பீரமும் மட்டுமே வருடைய அறிவு, ஆண்மை, நல்லியற் நுண்ணுற்றல் ஆகிய அம்சங்கள் அனை ஆளுமையாகும்,
மனத்தக உருவம்
மானிடர் அனைவரும் தம்மைத் த தொரு மன உருவத்தினைத் தத்தமது னர். இம்மன உருவம் மகோன்னத உ தர்களது ஆளுமை அம்சங்களும் அபிவி உருவம் சிதைந்து சின்னுபின்னமான உ ஆளுமை அம்சங்களும் சிதைந்து சின்ன

தடைக் கல்லாக இருக்கும் ‘சுயநலம்’ கன்று ‘பொதுநலம்’, 'பரந்த மனப் தலைதுாக்கும்.
வோர், தங்களது மன அறைகளில் மண் துயரச் சாயல்கள், துன்பத் தொழுநோய் ற்றி மனம்பான்மை, வீரச் செயல், ஆர் ால நம்பிக்கை ஆகிய ஒளிமயத் தீபங் தணியாத தன்னம்பிக்கை, குலையாத
ஏற்றத் துணிவு ஆகியவை பொங்கித்
முன், அக்கருமத்தில் ‘வெற்றி அடைந்து து மனத்திரையில் ஒடுதல் வேண்டும், த்தி பெறுவேன்’ என்ற தன்நம்பிக்கையே றன! 'தோல்விதான் என்ற ஐயக் கண் றது!
ணங்களுமே ஒரு தலைவனின் அணிகலன்
வெற்றி வாய்ப்பு எண்ணங்களும், இன் பர்களிடம் தளராத தன்நம்பிக்கையையும், மயினையும், செயல் உறுதியையும் உண் “வையே, இடையிடையே காணப்படும் >ன்னேறவல்ல உறுதியை அளிக்கவல்லது.
ஆற்றும் சாதனைகளுக்கு உறுதுணையாக ங்களே. தத்தமது ஆளுமை அம்சங்களை தலைவர்கள், இவ்வுலகில் சாதனைகளுக்கு T.
ஆளுமை அம்சங்கள் ஆக மாட்டா. ஒரு பண்புகள், சமூகப் பார்வை, மனித உறவு வற்றினதும் கூட்டு மொத்த வடிவமே
ாமே எடைபோட்டு தம்மைப் பற்றிய நெஞ்சங்களில் ஏற்றி வைத்திருக்கின்ற ருவமாக உருவாக்கப்பட்டால், அம்மனி ருத்தி அடைய முடியும். ஆஞல் அம்மன ருவமாக உருவாக்கப்பட்டால், அவர்களது பின்னமாகிவிடும். ஆகவே ஆளுமை அம்
23

Page 33
சங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு முதலி ணம் பூண்டு, நல்லதொரு சுயமன உ( வேண்டும்.
ஒருவருடைய முதல் தோற்றத்திலே யத்தினை மற்ருேர் பூண்டுவிடுகின்றனர், வர் தனது ஆழ்உள்ளத்தில் ஆழப்பதிக் இருக்கும் இரும்பு அபிப்பிராயமாகும் 6 வாகும். ஆகவே தலைவர்கள் முதல் எடு பாவனையாலும், பேச்சின் இனிமையாலு ஒளிவீசும் செயல்களாலும் மற்றேர்கள தினைப் பதித்திடல் வேண்டும்.
மானிட நல்லுறவு
மனிதர்களுடன் ஊடாடி உறவாடு
நல்லுறவு என்பது, ஒரு குழுவினது த களுக்குமிடையே நிலவும் நலமார்ந்த ந
س
மனப்பான்மையினையும், சுமுகமான இ6 பாலும் குறிக்கும்.
நலமார்ந்த நல்லுறவு நிலைக்க வே பண்புகள் பொங்கிடல் வேண்டும்:-
(1) எவர் மனதையும் புண்படுத்த
(2) எவருக்கும் மகிழ்வூட்டக்கூடிய
(3) எவரையும் கவர்ந்திழுக்கவல்ல
(4) எவருடனும் அளவளாவி ஊட
(5) எவருக்கும் நல்வாய்ப்பு அளிக்
(8) சிடுசிடுப்பற்ற இன்முகப் Li GTL
கடமைகள்
ஒரு தலைவனுடைய முக்கிய கடன்
1. முன்னுய்வுத் திட்டமிடல்.
2. அமைப்பாக்கம்.
3. தூண்டுதல் - உற்சாக மூட்டல்
4. தொடர்பு கொள்ளல்.
5. தீர்மானம் எடுத்தல்.
24

ல் உங்களைப் பற்றி நீங்களே உயர்வெண் நவினை உங்கள் நெஞ்சங்களில் ஏற்றிடல்
யே அவரைப் பற்றியதோர் அபிப்பிரா
முதல் முதலில் ஒருவரைப் பற்றி ஒரு தம் மதிப்பீடே, அறுதிவரை இறுக்கமாக ான்பது மனவல்லுனரின் ஏகோபித்த முடி ப்பிலேயே தமது ந9லியல் நடையுடை, றும், குரலின் எடுப்பாலும், தன்நம்பிக்கை து நெஞ்சங்களில் நிலையான நற்படிமத்
வதும் ஒரு நற்கலேப் பண்பாகும். மானிட லைம்ைப் பீடத்திற்கும் ஏனைய உறுப்பினர் 1ல்லுறவினையும், நன்நெறி ஓங்கும் நட்பு
சைவு இணக்கத் தொடர்பையும் பெரும்
ண்டும்ானுல் தலைவர்களிடையே பின்வரும்
ாத இனிமையான உரையாடல்,
செம்மையான செயல்கள்.
நல்லியல் நடையுடை பாவனை.
ாடும் தோழமைப் பண்பு.
கும் பரந்த நல் நோக்கம்.
பும், நகைமுகத் தோற்றம்.
மைகளைப் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்:-
0 - ஊக்குவித்தல்.

Page 34
தீர்க்கதரிசனத்துடன் திட்டமிடப்பட யான கடமைய்ாகும். ஒரு கருமத்தைத் விளைவுகள் யாவை ? பலாபலன்கள் யான யாவை ? இவற்றினை எவ்வாறு எதிர்கெ தரிசனச் சிந்தனை எக்கருமத்தைப் பூணு டும். இதனலன்ருே ‘எண்ணித் துணிக
சிறந்த அமைப்பாளன் ஒருவனே உ ஒரு நாட்டினது அரசியல் பிரச்சினைகளை உண்டோ, எவ்வாறு அரசின் நிதி நிர் பிரமாண அமைப்புமுறை உண்டோ அ லையும் திறம்பட நடாத்துவதற்கு ஒரு அவசியமாகும்.
ஒருவனுடைய முன்னேற்றத்திற்குத் ஆகிய சாவிகள் அவசியமானதாகும். ஒ கருமத்தில் ஒரு முகமைய எண்ணத்துட தூண்டி, அவனை அப்பணியில் ம்ேன்மே. ஊக்குவித்து உற்சாகமூட்டுதல் ஒரு தலை
எவ்வாறு பிறரை அவமதிப்பவன் ஆளாகின்றனுே; எவ்வாறு பிறரை மதி: மதிப்புக்குரியவனுகின்ருனே; எவ்வாறு பி வணுக வாழ்கின்றனே அவ்வாறே பிறை மூலம் தானும் வாழ்நாள் முழுவதும் உ6 முடியும் என்ற உண்மையினை ஒரு தலை ஊக்குவித்து உற்சாகப்படுத்துதல் வேண்
தொடர்பு கொள்ளல்
நீங்கள் நுட்பதிட்ப முறையறிந்த சி மிட்டுச் செயலாற்றும் தலைவனுகவுமிருக் மீதேறி நிற்கும் தீரணுகவிருக்கலாம். ஆ மற்ருேர்க்கு எடுத்தியம்பவல்ல நாவன்ை கள் பெற்றிடாவிடில், உங்களில் பொதி மங்கி மறைந்து மாண்டுவிடும்.
உங்களது அனுபவ ஆற்றலையும் வீர திட்ட வட்டங்களையும் பிறருக்கு அறிமுகட்
களே நாவன்மையும் எழுத்து வன்மையும
தொண்டர்களையும் தலைவர்களையும் சக்தியினைத் தொடர்பாற்றல் சக்தி கொ டர்களது ஆக்க சக்தி அனைத்தையும் அர கலைமூலம் தமது தொண்டர்கள், தம்மீ நல்லபிப்பிராயத்தினையும், நல்லுறவினையு முன்னின்று நடத்திச் செல்லும் குழுவின

டுச் செயற்படுதல் ஒரு தலைவனின் தலை
தொடங்குமுன் அக்கருமத்தின் பின் வை ? எழக்கூடிய சிக்கல்கள் சிரமங்கள் ாள்ளல் வேண்டும் ? இவ்வாருண தீர்க்க ம்போதும் மேற்கொள்ளப்படல் வேண் கருமம்' என்று வள்ளுவர் கூறியுள்ளார்.
-யர்ந்த தலைவனக முடியும். எவ்வாறு த் தீர்க்க ஒரு அரசியல் அமைப்புமுறை வாகத்தினை வழிநடாத்துவதற்கு நிதிப் து போலவே எவ்விடயத்தையும் எச்செய திட்டமிட்ட அமைப்புமுறை மிக மிக
தூண்டுதல், ஊக்குதல், உற்சாக மூட்டல் ருவனை அவன் பூண்டுள்ள பணியில்னும் முழு ஈடுபாடுடனும் செயலாற்றத் லும் முன்னேற்றம் அடையும் வண்ணம் வனது தலையான கடமையாகும்.
நாளடைவில் தானே அவமானத்திற்கு த்து நடப்பவன் நாளடைவில் தானும் பிறரை மகிழ்விப்பவன் தானும் மகிழ்வுடை ர ஊக்குவித்து உற்சாகப்படுத்துவதன் ஊக்கத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் வாழ வன் நன்குணர்ந்து தனது குழுவினரை டும்.
றந்த நிருவாகியாக விருக்கலாம். திட்ட கலாம். அமைப்புமுறை என்ற வரம்பின் ல்ை உங்கள் திறமைகள் அனைத்தையுமே மயினையும் எழுத்துவன்மையினையும் நீங் ந்திருக்கும் மற்றைய சிறப்பு அம்சங்கள்
தீரத்தையும், சிறந்த திறமையையும், ப்படுத்தும் இரு அரும் பெரும் சாதனங் ாகும்
இறுக்கமாக இணைத்துவைத்திருக்கும் ண்டுள்ளது. தலைவர்கள் தங்களது தொண் வணைக்க விழைந்திடில் தொடர்பாற்றல் து பூண்டுள்ள நல்லெண்ணத்தினையும், ம் மேன்மேலும் வளப்படுத்தலாம். தான் து இயல்புகளையும், இயக்கங்களையும் நன்
25

Page 35
குணர்ந்து அறிந்து, தன் குழுவினரைத் உரையாடல் பண்பு ஆகிய தொடர்பா றப் பாதையில் கொண்டு செல்வதே ஒ தன் கருத்துக்கு ஒவ்வாதோரையும் தன் வசப்படுத்தி அவர்களது ஒத்துழைப்ை தொடர்பாற்றல் கலேக்கு ஸ் அடங்கும்.
களும், கருத்து வேற்றுமையும் ஏற்படா ஒருவழிப் பாதையில் கொண்டிழுத்துச் கலைக்குள் அடங்கும்.
தீர்மானம் எடுத்தல்
பிரச்சினைகளை இலகுவில் தீர்ப்பதற் நோக்கித், திறந்த மனத்துடனும், வெறி சனையுடனும் பலரது கருத்துக்களை அல லும், தள்ளிப் போடாமலும் உடனுக்கு கிடமற்ற வகையிலும், ஆணித்தரமான திடல் வேண்டும்.
எவரிடத்திலேனும் சிறிது முன்ே றத்தை வாயாரப் பரிந்து பாராட்டி, ( துணை அளித்து அவரது மேல் நிலை வா தலைமைப் பண்பாகும்.
குறை கூருமை, ஏளனச் சிரிப்பின் தவிர்த்தல் ஆகிய நயநலப்பண்புக் காந் டுள்ளாணுயின், அவன் மற்ருேரைத் தள் தத் தலைவனக உருவெடுத்து விடுவான்
ஒருவன் தவறிழைக்கும் போது அ; யாடாமல், மறைமுகமாக அப்பிழையிை யத்தினை இவ்வாறு செய்திடாமல் இவ் றிருக்கும் என்று உள்ளங்கொள்ளத்தக்க மையுடனும் இழைவு குழைவாக இன்னு கலையாகும். தலைவர்களிடம் மிளிர வே:
புறங்கூறித் திரிவோர்
தலைமையினை உவர்த் தேர்க்கத் து பொறுமை ஒளி உமிழும் இம்முகம் இ வதனத்திலிருந்து மோகனப் புன்னகை வேண்டும்.
ஆகவே குதிரைக் களைப்பினைத் த6 தைப் பூண்டு மற்றேரது உள்ளத்தில்
போகவிட்டுப் புறங்கூறித் திரிவோ பெற்றுவிடும். நீர் ஒருவ்ரிடமும் மற்ருே
26

தனது எழுத்தாற்றல், பேச்சாற்றல் ற்றல் கலைமூலம் திட்டமிட்ட முன்னேற் ரு தலைவனது தலை சிறந்த பணியாகும். ாது இடையீட்டு இணக்கத்திறனுல் தன் பயும் ஒத்தாசையையும் பெறும் திறனும் மேலும் உறுப்பினர்களிடையே உட்பூசல் வண்ணம் அவர்களை ஒருமுக நோக்குடன்,
செல்லும் நுட்பமும் தொடர்பாற்றல்
கு, அப்பிரச்சினைகளை திடமுடன் எதிர் }றி மனப்பான்மையுடனும், தீர்க்க ஆலோ சி ஆராய்ந்த பின்னர், ஒத்திப் போடாம குடன் உறுதியான முறையிலும், ஐயத்திற் செயல் முறை வடிவிலும் தீர்மானம் எடுத்
னற்றம் காணப்பட்டால் அம்முன்னேற் நெஞ்சாரப் புகழ்ந்து, ஊக்கம் ஊட்டி உறு ழ்விற்கு அத்திவாரமிடல் ஒர் உன்னதத்
மை, மரியாதை, வீண் விவாதங்களைத் தக் கற்களை ஒருவன் தன்னகத்தே கொண் ன்பக்கம் கவரவல்லதோர் கவர்ச்சிக் காந்
த்தவற்றினைச் சுட்டிக்காட்டி எள்ளி நகை
ன எடுத்துக் கூறியோ அன்றேல் அவ்விட
வாறு செய்திருந்தால் மேலும் சிறப்புற் வகையிலும், நட்பாங்கிழமை மனப்பான்
றுரைமுலம் எடுத்தியம்புவது ஒரு பண்பட்ட ண்டியதோர் நயநலப் பண்பாகும்.
துடிக்கும் ஒருவனிடம் புன்னகை சிந்திப் ]னிதே இலங்கிடல் வேண்டும். அவனது ஊற்றுச் சுரந்து கொண்டேயிருத்தல்
பிர்த்து புன்சிரிப்பென்னும் புனித ஆயுதத் இடத்தினைப் பெற்றிடுங்கள்.
ரிடமும் தலைமை தாழ்ந்து வணங்கி விடை ?ரைப் பற்றிப் புறங்கூறும்போது, தன்னைப்

Page 36
பற்றியும் இவ்வாறே மற்ருேர் முன் பு முனைவீர் என்பதினை அவர் அறிய அதி
ஒருவனுடைய பெயரே அவ்னுக்கு ( உணர்ந்து தன்னுடன் கூடிக் குலாவிடும் அன்றேல் அவரைக் குறிக்கும் செல்லப் அழைத்திடல் வேண்டும்.
தனிமனிதர் உழைப்பாலும், கூட்டு தினுலும், கூட்டுறவு மனப்பான்மையின தையோ உயர்த்த முடியும் என்ற உண்ண பினர்கள் மத்தியில் உழைப்பை உயர் விரக்தியை நீக்கி மலர்ச்சியை ஊட்டி (
முடிவாக
ஒரு உத்தம தலைவன் தான் பூண்ட கலந்த வெற்றி நோக்குடனே அணுகு? என்ற நல்லார்வ நம்பிக்கை அவனிடம் எக்சருமத்திலும் எச்செயலிலும் பரிபூரண பிக்கை அவனிடம் கரைபுரண்டு ஒடும். வ்ர்களுக்காகவும், தனது குழுவினருக்கா இருக்கும். அவன் தனது அலுவல்களிலு உதாரண புருஷனுக, எல்லோரும் பின்ட வும், திடங்கொண்டு போராடும் தீரனுக் பொறுப்புணர்ச்சியும், அப்பொறுப்புணர் செய்து முன்னேறும் மனப்போக்கும் நிகழ்ச்சிகள் யாவும் ஒரு குதூகலக் களை
அவன் ஒரு பகுதிக்கோ அன்றேல் நாடியாக விளங்குவதோடல்லாமல் குறு பிறரது விரிந்த எளிமை மனப்பான்மை தாராளமாக-சிநேகிதபூர்வமாக அன்டெ னிடம் சதா உற்சாகமும், தன்னம்பிக்ை டோடும். அவ்னிடமுள்ள உறுதி உற் வெற்றி மனப்பான்மை ஆகியவைகளே அக்காரணிகளே அவனுக்கு மனத்துண போது அத்தோல்வியினை வெற்றியாக ! தோடல்லாது நினைத்தவற்றை நினைத்த மையினையும் கொடுக்கின்றது. அவனையே உத்தம தலைவன்!
大

1ங்கூறித் தன்னைத் தாழ்த்தி வீழ்த்த நீர்
நேரம் சென்றுவிடாது.
இப்புவியில் ‘இனிமை' என்ற உண்மையினை நண்பர்களை அவர்களது பெயரினலோ, பெயரினுலோ இணக்க வணக்கத்துடன்
எண்ணங்களாலும், ஒருமித்த இலட்சியத் லுமே, தனது சங்கத்தையோ, சமூகத் )மயினை உணர்ந்து தலைவ்ன் தனது உறுப் ந்தி ஊக்கத்தை வ்ளர்த்து அவர்களது வாழ்த்திடல் வேண்டும்.
- எக்கருமத்திலும் முழுநிறை முயற்சி வான், அக்கருமத்தில் வெற்றியடைவேன்
ஊற்றெடுத்தவண்ணம் காணப்படும் ண வெற்றியடைவேன் என்ற தன்னம் அவனிடம் பொறுப்புணர்ச்சியும், மற்ற கவும் பாடுபடும் தன்மை மலிந்தவண்ணம் ம் கடமைகளிலும் ஒரு முன்னேடியாகபற்றக்கூடிய இனிய செயல்திறன் வீரனுக கவும் காணப்படுவான். அவனிடம் அதிக ச்சியின் உந்தலினல், முனைந்து முயற்சி பொதிந்திருக்கும். அவன் பங்குபற்றும் "கட்டிவிடும்,
ஒரு குழுவிற்கோ முதுகெலும்பாக உயிர் கிய மனவெறுமையை அறவே அறுத்து. யுடன் தனது உறுப்பினருடன் சரிசமமாகாழுகப் பண்பொழுகப் பழகுவான். அவ கயும், ஆர்வ உணர்ச்சியும் கரைபுரண் சாகம், தன்னம்பிக்கை; விடாமுயற்சி, அவனது வெற்றியின் காரணிகளாகும். வையும், தோல்வியினை எதிர்நோக்கும் 2ாற்றவல்ல தைரியத்தையும் உருவாக்குவ வாறே நிறைவேற்றும் நிகரில்லாத் திற
நாடும் ஏடும் போற்றிடும். அவனே ஓர்

Page 37
பண்பாடு, அபிவ
பேராசிரியர், கார்
யாழ்ப்பாணத்துட
அபிவிருத்தியிற் பண்பாடு பெறும் தினுள் இளைஞர் பெறும் இடம் பற்றியு விரிவான பொருளியல், சமூகவியல் ஆய் மிகக் குறுகிய ஆனல் அதேவேளையில் மி வேண்டியுள்ளது. 'இளைஞர்' - 'அபிவ கள் சங்கமிக்கும் பொழுது அச்சங்கமத்தி பெறும் முக்கியத்துவம் யாது; அதன் மி தாக்கப்படுகின்றது என்பது பற்றிச் சில பதே எனது நோக்கமாகும்.
இவ்வாறு செய்யும்பொழுது எனது டினையே கொள்வேன். ஏனெனில் அபி: பற்றிய பூரண அதிகாரபூர்வமான விள முடியாது. அத்துடன் 'இளைஞர்’ (Yo களையும் நான் பூரணமாக விளங்கிக் கொள் 'இளைஞர்' என்ற இவ்விரு துறைகளிலு விதந்து கூறவேண்டியது எனது கடமை
இப்பிரச்சினையைப் பின்வரும் வரிை
1. இளைஞர்
2. பண்பாடு
3. அபிவிருத்
4. பங்குகெ
ஆனல் எனது துறைக்கு அழுத்தமு
I. Lu GðoTLInt(6)
2. அபிவிருத் அது பண்
3. இளேஞர் அபிவிருத பண்பாடு
என்றவகையிலே ஆராய விரும்புகி
28

விருத்தி, இளைஞர்
ந்திகேசு சிவத்தம்பி
பல்கலைக் கழகம்
இடம் பற்றியும், பண்பாட்டுக் கோலத் ம், இளைஞரும் அபிவிருத்தி பற்றியும் வுகள் உள்ளன. ஆனல் இங்கு நாம் கச்சிக்கலான ஒரு அம்சம் பற்றி நோக்க விருத்தி' என்ற இருநிலைகள் / கோட்பாடு ல் அல்லது அவ்விணைப்பில் பண்பாடு தான தாக்கம் யாது, அது எவ்வாறு ) பிரச்சினைகளை அறிமுகஞ்செய்து வைப்
முக்கிய விடயத்தளமாகப் பண்பாட் விருத்தி என்னும் கோட்பாடு, நடைமுறை க்கம் எனக்கு உண்டு என்று நான் கூற uth ) பற்றிய சமூக உளவியற் பிரச்சினை ண்டவனல்லன். ஆயினும் “அபிவிருத்தி’, லும் தொக்கிநிற்கும் பண்பாட்டமிசங்களை யாகும்.
சக்கிரமத்தில் அணுகுதலே பொருத்தம்.
என்ருல் யார்.
என்ருல் என்ன.
தி என்பது யாது.
ாளல் என்பதன் கருத்து என்ன;
ம் முக்கியத்துவமும் கொடுக்கும் வகையில்
என்பது யாது.
தி என்பது யாது
பாட்டுடன் எவ்வாறு தொடர்புறுகின்றது
என்போர் யாவர்
தியில் அவர் பங்குகொள்ளும் பொழுது
எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது
ண்றேன்.

Page 38
பண்பாடு என்னும் சொல் பலவி டுள்ளது. அதனை நாம் விஞ்ஞான ரீதிய பண்பாடு பற்றி மானிடவியல், சமூகவி தொகுத்து நோக்குவோம்.
*பண்பாடு என்பது குறிப்பிட்ட லாற்று வளர்ச்சியினடியாகத் G ஆத்மார்த்தக் கருத்துக்கள்,
ஆகிய யாவற்றினதும் தொகுதி நாம் குறிப்பிடும் பொழுது அக்ே பத்தி முறைமை, உற்பத்தி உற கள், நம்பிக்கைகள் ஆதியனவற்
பேச்சு, பொருள்பயன்பாடு, கலைஐதீகங் கள், குடும்பமும் பின் சமூக அமைப்பு:
இவ்வாறு நோக்கும்பொழுது பண்பாட்ை பெளதிகப் பண்பாடு (Material Cu பண்பாட்டுப் பெறுமானங்கள் (Cu
முதலாவதனுள் பானை சட்டி முதல் ே தும் அடங்கும்.
இரண்டாவதனுள் கருத்துப்பெறுமானங் போன்றவை.
பண்பாடு பற்றிய இந்தவிளக்கம் ே ‘பொருளியல் அகவுறுப்புக்கள்’ என துவதாகவிருக்கலாம். அதாவது G) நுட்ப அமைப்பு (Socio - technical பாட்டுக்கும் நிறைந்த தொடர்புண்டு.
இக்கட்டத்தில் மரபுவழிப்பண்பாடு ருெடர் பற்றி நாம் அறிந்துகொள்ளுத கும் ஒரு சொற்ருெடரே. இதுபற்றி நா
ஆனல் அதற்கு முன்னர் பண்பாடு களையும் அறிந்து கொள்வோம்.
அவற்றுள் முதலாவது பண்பாட்.ை பரிணுமமாகக் காணுது முற்றிலும் (Historical-ideal type) 35 IT GODI 353iv. (g5L
இரண்டாவது பண்பாடு என்பதை களாக மாத்திரம் காணுதல்.
இவ்வாறு நோக்குவதற்கான சமூக குப் பண்பாடுபற்றிய பூரண, விஞ்ஞா6

தமான துஷ்பிரயோகங்களுக்கும் உட்பட் ாக விளங்கிக் கொள்ளவேண்டுவதவசியம். பல் ஆகியன தரும் வரைவிலக்கணங்களைத்
ஒரு மக்கள் கூட்டம். தனது சமூக, வர தாற்றுவித்துக்கொண்ட பெளதீகபொருட்கள். மதநடைமுறைகள், சமூகப்பெறுமானங்கள் பாகும். ஒரு கூட்டத்தின் பண்பாடு என்று வட்டத்தினரின் தொழில்நுட்பவளர்ச்சி, உற் வுகள் கல்வி, விஞ்ஞானம், இலக்கியம், கலே றின் தொகுதியாகும்’
கள், விஞ்ஞான அறிவு, மதஅநுட்டானங் $களும், சொத்து, அரசாங்கம்
ட இருவகையாக எடுத்துக்கூறுவதுமுண்டு.
liture)
ltural Values)
வட்டி, சேலைகட்டும் முறைமைவரை சகல
பகள் வரும். கற்பு, அறம், இரத்தபாசம்
பொருளியலாளருக்கு அவர்கள் துறையில்
வழங்கும் கோட்பாட்டை நினைவுறுத் பாருளியற்றுறையில் சமூக தொழில் System) என்பதற்கும் பெளதிக பண்
(Traditional Culture) 6T6570) 35 Gaiti) ல் அவசியம். இது நாம் அடிக்கடி கேட் ம் சிறிது விபரமாகப் பின்னர் பார்ப்போம்.
என்பது பற்றிய சில கருத்து மயக்கங்
- நடைமுறை வாழ்க்கையின் வாழ்க்கைப் வரலாற்றுநிலைப்பட்ட, ஆதர்சடிெவமாக ழர் பண்பாடு, சிங்களப் பண்பாடு)
உயர்ர் சாதனங்கள், உயர்ந் L u GioT L u
استن
காரணிகள் உள்ளன. ஆனல் இந்நோக் r ரீதியான விளக்கத்தைத் தராது.
29

Page 39
பண்பாடு என்று நாம் கூறும்டெ நோக்கு முறைகள் என்பன பண்பாட்டுக் என்பதை அறிந்து கொள்ளல் வேண்டும்.
பண்பாட்டின் சமூகவியலம்சங்களே !
(i) பண்பாடு என்பது தேக்கநிலை
(ii ) அது கற்றறிவினுல் வரும் நட இதுவே எமது கண்ணுேட்டத்தி
(ii) குறிப்பிட்ட குழுவினர்க்குப் ெ
கப்படுவது.
(ii ) அது மனிதனின் சமூக, ஆத்ட
கின்றது.
(iii ) அது பிற் தாக்கங்ககளுடன்,
பிறவற்றுக்கேற்ப தழுவியமை,
(iv ) மனித ஒழுங்கு சேரலுக்கான
கிறது,
மாற்றம் பண்பாட்டின் இயல்பு. ஆ சவால்கள், நெருக்கடிகள் ஏற்படுகின்ற.ெ றைக் கண்டுபிடிப்பதன்மூலமும் ஏற்கனே துவதன்மூலமும், பிற பண்பாடுகளிலிருந் மூலமும் பண்பாட்டுமாற்றம் ஏற்படும்.
சுருக்கமாகக் கூறினல் நாம் தமிழர டிஞலேதான்
இது தனியே ஆராயப்படுவது சுவ பாடு அபிவிருத்தியோடு இணைகின்ற ெ கள் தோன்றுகின்றது.
*அபிவிருத்தி’ என்பது உற்பத்தியி கும். அதாவது ஒரு பிரதேசத்தின் அ உற்பத்தி, நுகர்வு நிலையிலும் பார்க்க முன்னேற்ற முயலும்பொழுதுதான் அபி டும் பெறத்தக்க, புதுப்பிக்கத்தக்க மீன் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதன் மூலம் இ
பொருளியலமைப்பிலே உற்பத்தி 6 தான் சமூக அமைப்பு. இந்த உற்பத்! யவே நெறிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எ குறிப்பிட்ட ஒரு சமூக, பொருளாதார ளாதார நிலைமைக்குச் செல்வதற்கான
30

ாழுது எமது அறப்பெறுமானங்கள், கோலத்தினுல் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன
ாம் மனத்திருத்தல் அவசியம்.
ப்பட்டதல்ல.
.த்தைமுறைமை னை, பெறுமானங்களே நிர்ணயிக்கின்றது.
பாதுவானது, அவர்களிடையே கையளிக்
கேத் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்ய உதவு
இணையக்கூடியது, க்கப்படத்தக்கது.
இலட்சியப்பரிமாணங்களை நிலைநிறுத்து
:னல் அம்மாற்றம் சுலபமான ஒன்றன்று. பாழுது பண்பாடு மாறும். புதியனவற் வேயுள்ள சில பண்புகளை மீளவலியுறுத் து சிலவற்றை உள்வாங்கிக் கொள்வதன்
ாக நடந்துகொள்வது தமிழ்ப் பண்பாட்
ாரசியமான முயற்சிதான். ஆனல் பண் பாழுதுதான் சில முக்கியமான பிரச்சினை
லும் நுகர்விலும் அதிகரிப்பு ஏற்படுவதா ஸ்லது பிரதேச மக்களின் வர்த்தமான அவர்களது உற்பத்தி நுகர்வுச் சக்திகளை விருத்தி தொடங்குகின்றது. அதன் மீண் ாடும் பெறமுடியாத மூலவளர்ச்சிகளின் ந்த அபிவிருத்தி ஏற்படுகின்றது.
நியோகம் நுகர்வு முறையின் அமைப்புத் , விநியோக - நுகர்வு உறவுகளுக்கியை ாவே அபிவிருத்தி என்னும் பொழுது நிலையிலிருந்து இன்னுெரு சமூக, பொரு (அல்லது கட்டத்துக்கான) மாற்றம்தான்

Page 40
பொருளியலமைப்புக்கும், சமூகவுறவுகளு யமையாத உறவுகள், பிணைப்புக்கள் உ தோம். இப்படியானல் நாம் இந்த அ னெரு வளர்ச்சிக் கட்டத்துக்குச் (அ: கொண்டால்!) செல்கின்ருேமென்பதே இன்னெரு வளர்ச்சிக் கட்டத்தின் .ே தொரு பண்பாட்டின் தோற்றமாகவுமி
பொருளாதார அபிவிருத்தி அத் போகின்றதெனும் தர்க்கத்தை ஏற்கவே
இந்த மயக்க நிலையில் தான் நாம் விரிவாக அறிந்து கொள்வது அவசியம அபிவிருத்தியில் இச்சொற்ருெடர் மிகமு
மரபுவழிப்பண்பாடு என்பது மரபுவழி
இயற்கைச் சூழலுக்கியைந்த அதனு பைக் கொண்ட ஒரு பொருளாதாரமே கும். காற்று, மழை, வெய்யில் போன் வேகத்தை நிர்ணயிக்கின்ற உற்பத்திச்
மரபுவழிப்பண்பாட்டில் மனிதவிருப் பாட்டுக்குட்பட்டதாகவே காணப்படுவது
நிலைபேறுடைய வாழ்க்கை, சமாத மின்மை ஆதியனவே உலகவாழ்க்கைய கொள்ளும், ஒரு சமுதாயக் கண்ணுேட் சிக்குக் காரணமாகும்.
இந்த மரபுவழிச்சமுதாயங்களில் அ இருக்கும். பன்முகப்படுத்தப்பட்டு மதம் நிறுத்தப்படும்.
ஓரளவு நிலைபாடுடைய உல்க நோச் யினடியாகத் தோன்றும் இப்பண்பாடு கைகள் யாவற்றையும் மதம், ஆத்மார்த் கின்றது. மதத்திற்கும் தொழிலமைப்புக் கூடியதாகவிருக்கும். கலை முதல் விஞ் தொடர்புச்சாதனங்கள் யாவுமே ஒரு வ டானங்களுடன் தொடர்புபட்டிருக்கும்.
இப்பொழுது எமது பண்பாட்டின் கான சமூகவியற்காரணிகளை அறிந்துகெ
இத்தகைய ஒரு சூழலில் அபிவிருத்தி ஏற்படுத்துகின்றன என்பதனை நோக்குே

ச்கும் பண்பாட்டுக்கும் நெருங்கிய, இன்றி ண்டு என்று நாம் சற்று முன்னர் பார்த் பிவிருத்தியின் மூலம் பண்பாட்டின் இன் ாவது அபிவிருத்தியை வளர்ச்சியென்று
கருத்து. இந்த பண்பாட்டு மாற்றம் ாற்றமாகவிருக்கலாம். அன்றேல் புதிய க்கலாம்.
கைய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப்
மனம் மறுக்கின்றதல்லவா.
** மரபுவழிப்பண்பாடு ’ என்பது பற்றி கின்றது. மூன்ருவது உலக நாடுகளின் க்கியமான இடம் வகிக்கின்றது.
ப் பொருளாதாரத்தின் வழியாகவே வரும்.
டன் இணைந்து நிற்கின்ற உற்பத்தியமைப் மரபுவழிப்பண்பாட்டின் அடிப்படையா
ற இயற்கைச்சக்திகளும் தனது இயக்க
Fாதனங்களைக் கொண்டது.
பம் இயற்கையதித சக்திகளின் கட்டுப்
இயற்கை
ானமான நிலைம்ை, சமூக அசைவியக்க மைப்பின் அச்சாணியான அமிசமென்க் டம் மரபுவழிப்பண்பாட்டின் தொடர்ச்
திகாரம் படிமுறையானதாக அமைந்து போன்ற துணைக்கருவிகளாலும் நிலை
கினைக்கொண்ட ஒரு சமூக அடிப்படை ஜவ்வட்டத்தினுள் வரும் மனித நடவடிக் தம் என்பவற்றுடன் இணைத்துக்கொள் தம் நெருங்கிய இணைப்பைக் காணக் ஞானம், தொழில்நுட்பமுறைமைகள், கையில் மதத்துடன் அல்லது மத அநுட்
ல அடித்தளச்சிந்தனைகளின் தன்மைக் ள்ளலாம்.
முயற்சிகள் எத்தகைய பிரச்சினைகளை
пrth
3.

Page 41
படிமுறையான பேதங்களை சமூக அ மரபுவழிப்பண்பாட்டமைப்பினுள், சம அபிவிருத்தி முறைமை, அந்தப் பொருளி பல பிரச்சினைகளை கொண்டது.
அபிவிருத்தி என்பது வளர்ச்சியடை முறைமையை வளர்ச்சிகுன்றிய சூழலுக் ருகும். இயந்திரங்களின் தொழிற்பாடு, போன்றன தொழில்நுட்பமுறை மாற்ற யாக வருவனவாகும். தொழில்நுட்பமா அதிகரிக்க முடியாது.
ஆனல் உண்மையில் தொழில்நுட்ப சினையாகும். தொழில்நுட்பம் / தொழில் ஒரு பண்பாட்டுக் கோலத்தினடியாகவே சக்திகளைக் கட்டியாள்வது பற்றிய சில முறைமைகளை நிர்ணயிக்கின்றன.
எனவே அபிவிருத்தி என்பது 'ப' முயற்சியாகவும் அமைந்துவிடுகின்றது ! -வும் பண்பாடு முற்றிலும் மாறுபட்டத பட்டுவிடும்.
கொலோனியலிசம், ஏகாதிபத்தியச் மைகளுக்கு ஆட்பட்டு நின்ற பிரதேசங் கிழைக்கப்பெற்ற கொடுமைகளுக்கெதிர வேண்டப்பெற்ற ஒற்றுமைக்கும் அச்சா பாடும், பாரம்பரிய உணர்வும், அந்த கொள்வதற்கென மேற்கொள்ளப்படும் பொழுது இழக்கப்படும் நிலைமை ஏற்ப நிறைவேருது போய்விடும்.
பண்பாட்டுக்கும் அபிவிருத்திக்குமு சிந்தனைகள், அபிவிருத்திபற்றிய, புதிய மாகவுள்ளன. 27 மார்ச் 1966ல் தொ திக் குழுவுக்கு 1956ல் சர்வோதய இ முறைமைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு யின் தரத்தைப்’ பேணும் அபிவிருத்தி கும் மூன்(7வது உலக நாடுகளின் அர். புண்டு.
முதல், முதலாளித்துவத்தை முதன் பாட்டில் அபிவிருத்திற்கும் பண்பாட்டு யாத ஒன்ருகும். அந்த முரண்பாடு நீங்
இந்தப் பண்பாடு, அபிவிருத்தி எங்கே வருகின்றனர்.
32

டிப்படைகளிலொன்ருகக் கொண்டுள்ள த்துவத்தை அடிப்படையாகக்கொண்ட
ாதார அபிவிருத்தியின் நடைமுறையிற்
ந்த ஒரு சூழலிலுள்ள தொழில்நுட்ப கு மாற்றுவதனலேயே ஏற்படுவதொன் அவற்றை இயக்குவதற்கான அமைப்புப் i56fair (Transfer of Techhology) gigs ற்றமில்லாத அபிவிருத்தியின் வேகத்தை
மாற்றம் என்பது ஒரு பண்பாட்டுப் பிரச் நுட்பமுறைமைகள் என்பது குறிப்பிட்ட
தோன்றமுடியும். அத்துடன் இயற்கைச் சமூகக்கண்ணுேட்டங்களே தொழிற்நுட்ப
ண்பாட்டுத்தழுவலை’ ஏற்படுத்தும் ஒரு இதனுல் அபிவிருத்தி நடைமுறை முடிய ாக அமைந்துவிடுமொரு நிலைமை ஏற்
சூறையாடல் போன்ற வரலாற்றுக் கொடு கள், தமது தனித்துவத்துக்கும், தமக் ாகத்தாம் தொடங்கிய போராட்டங்கட்கு "ணியாகவிருந்த இந்த ‘மரபுவழிப்பண் அரசியல் வெற்றிகளைப் பூரணப்படுத்திக் பொருளாதார அபிவிருத்தி இயக்கத்தின் டுமேல், அந்த அபிவிருத்தியின் நோக்கமே
ள்ள தொடர்புகள் பற்றிய இவ்வாருன"
கோட்பாடுகள் தோன்றுவதற்குக் காரண டங்கிய இந்நிலை தொழில்நுட்ப அபிவிருத் பக்கத்தினர் வரைந்த அபிவிருத்தித்திட்ட ண்டு. மேலும் அண்ம்ையில் ‘வாழ்க்கை (p60p60)ld (Quality of Life) at Gitl 15,i) த்தமான பண்பாட்டுநிலைமைக்கும் தொடர்
"மைப்படுத்திநிற்கும் அபிவிருத்திக் கோட் க்கும் முரண்பாட்டினை அகற்றுவது முடி குவதற்கு சமதர்மவழி அபிவிருத்தி உதவும்.
இணைவு - முரண்பாடுகளில் இளைஞர்கள்

Page 42
இளைஞர்களை நிரந்தரமான தனியொ
'இளைஞர்' என்ற சொற்ருெடர் இ குறிப்பிடும் தொனியுடன் பயன்படுத்தப் கச் சிந்தித்தால், யெளவன நிலையென்ப பட்ட ஒரு கட்டம்.
ஆனல் இந்த வளர்ச்சிக்கட்டத்திலு மாக சில இளைஞர் தொகுதியினை சில ஒரு சமுதாய நிகழ்வு ஆகக்கொள்ளுட இளைஞரை ஒரு உப-பண்பாட்டுக் கூருக
ஆயினும் இதனை ஒரு நிரந்தரகுழு வரன்முறையான ஒரு குழுவாகவோ செ
சமூகவியலில் எடுத்துப்பேசப்பெறும் ‘ “ 67&advuurt Gor * வா எனில் அல்ல எ
(5(ԼՔ
வரலாற்றுக்கண்ணுேட்டத்திற் பார்க் கவே இது உக்கிரமான பிரச்சினையுடைய
'தலை-முறை இடைவெளி' (Gener கம் தான் இளைஞர் பிரச்சினை. முதலா திய சமூகப்பராதீன முறைமை, உச் கொடுமை, அடக்குமுறை அக்கிரம்ம் டே கரிக்க அதிகரிக்க, அவற்றைத் தடுப்பதன் யில் தடுக்கமுடியாத தவிதவித்த 1960 இ இன்றைய இளைஞர் பிரச்சினையைத் தே
இளவயதினர்களுக்குள்ள இயல்பான மேற்கூறிய வரலாற்றுக்கட்டத்தில் தொ உலக முக்கியத்துவமடைந்தது.
இளவயதினர்களுக்குள்ள இயல்பான கூறியுள்ளார்.
இளைஞர்களிடத்தே வன்மையா6 கள் வகைதொகையற்ற தாறும கின்றனர். அவர்களுக்கு விரை வம் போன்ற உணர்வுகளின் ப வர்களால் புறக்கணிக்கப்படுவன மற்றமுறையில் நடத்தப்பெற் அவர்கள் பணத்தைப் பெரிதுப் முடியாது என்பதை உணர்ந்து தைப் பெரிதும் விரும்பாது விட நிலைப்பட்ட கருத்துக்களையும் ஏனெனில் அவர்கள் இன்னும்

ரு சமுதாயக் குழுவாகக் கொள்ளலாமா?
}ன்று தனியான ஒரு சமுதாயப்பிரிவினைக் டுகின்றது. உண்மையில் சிறிது ஆழமா து தனிமனித வளர்ச்சியின் காலநிலைப்
iளோருக்குள்ள சில இயல்புகள் காரண பொதுப்படையான பண்புகள் கொண்ட ) முறைமையொன்றுண்டு. சமூகவியல் க்கொள்ளும் முறைமையுண்டு.
pவ்ாகவோ, கருத்துச்தொடர்ச்சியுடைய ாள்ளமுடியாது.
வர்க்கம், இனம் போன்று இது ஒரு ன்றே பதில் கூறல்வேண்டும்.
கும்பொழுது கடந்த சில வருடங்களா ப ஒன்ருகக் கருதப்பட்டது.
ation-Gap) என்ற பிரச்சினையின் மறுபக் ளித்துவ உற்பத்திமுறைமைகள் ஏற்படுத் $கிரமமைந்துவரும் வேளையில், போர்க் பான்ற அரசியற் சமூக குற்றங்கள் அதி ன் அவசியத்தை உணர்ந்த அதேவேளை இன் இளைஞர் பரம்பரையின் தாக்கமே ாற்றுவித்ததெனலாம்.
உள உந்துதல்கள், நடத்தைமுறைகள் ாழிற்பட்டபொழுது இளைஞர் இயக்கம்
பண்புகளை அரிஸ்தோத்தில் ஒரிடத்திற்
ன உணர்ச்சிகள் உள்ளன. அதனை அவர் ாருண முறையில் தீர்த்துக்கொள்ள முனை வில் கோபம் வந்துவிடும். வீரம், கெளர ாற்கொண்டு விருப்புக்காரணமாக மற்ற தப் பொறுக்கமாட்டாதவர்கள் நியாய ருல் பொங்கியெழும் பண்புடையவர். ம் விரும்புவதில்லை. பணமில்லாது வாழ கொள்ளாதனலேதான் இப்படிப்பணத் ட்டுவிடுகின்றனர். அவர்கள் சற்று உயர்
இலட்சியங்களையுமே வைத்திருப்பார்.
வாழ்க்கையால் தலைகுனிவவைக்கப்படாத
33

Page 43
வர்கள். வாழ்க்கையின் வரை மான காரியங்களைச் செய்வதி கருமங்களையே செய்யமுனைவா யான உலக நியாயத்திலும் ப உண்டு. தமக்கு எல்லாமே அற்றவர்கள். இதஞலேயே அ6 முர்கள்.
இந்தத்தர்மவேசத்தை உலகத் தேை முறைபற்றிய பிரச்சினை ஏற்பட்டது.
இந்த இளையதலைமுறை, நடைமுை மையை முற்றிலும் மாற்றியமைக்கும் சமுதாய அமைப்பையே மாற்றியயைக் இளைஞர் பிரச்சினையைக் கையாள்வதற் தொடங்கினர்.
இளைஞர் பிரச்சினையைத் தீர்த்துக்ே முறைமை இளைஞர்களுக்கு பங்குபற்றல் அளித்தமையே.
பங்குகொள்ளல் என்பதற்கு ஒரு பு
The capacity to influence or
decision making process or in economic and social process.
தீர்ப்பெடுத்தலில் அல்லது பல்வேறு முக்கிய பங்குவகித்தற்கான அல்லது த தான் 'பங்குபற்றல்’ ஆகும்"
நாட்டு நிலையிலும் உள்ளூர் நிலையி
நடைமுறைகள் காணப்படுகின்றன. நா பங்குபற்றலைப்பற்றியே பெரிதும் ஆராய்
அந்த மட்டத்தில் பண்பாடு இ இவர்கள் பண்பாட்டின் மீது செலுத்து படியாக அகற்றுவதையும் நாம் காணல்
34

பறைகளைத் தெரியாதவர்கள். பிரயோசன லும் பார்க்க உயர்ந்த இலட்சியபூர்வம்ான *கள். அவர்கள் வாழ்க்கையில் உண்மை ார்க்க தர்மாவேசத்துக்கே அதிக இடம் தெரியுமென்பர். அதுபற்றிச் சந்தேகமே வர்கள் எதையும் மிகைப்படச் சொல்கி
வைகளுடன் இணைத்தபொழுது இளைய தலை
றயிலிருக்கும் சமூக, பொருளியல் முறை கருத்துக்களை மேற்கொண்டு தாம் வாழும் க முனைகிருர்கள் எனக் கண்டபொழுது. கான வழிமுறைகளையும் மேற்கொள்ளத்
கொள்வதற்கு ‘அவர்கள்' கையாண்டுள்ள attil'il S&T (The Facility Participation)
பிரசித்தமான விளக்கமேயுண்டு.
to play a vital role in the the development or the various
பொருளாதார, சமூக நடைமுறைகளில் ாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான ஆற்றல்
லும் இத்தகைய பொருளாதார, சமூக ம் இங்கு உள்ளூர் நிலையில் இளைஞரின் ப்கின்ருேம்.
வர்கள் கொண்டுள்ள ஆதிக்கத்தையும்,
ம் பாரம்பரிய எல்லைக்கோடுகளைப் படிப் 0ாம்.

Page 44
கிராமிய பகுதிகளின் சமூக
செல்வி எம்
சகிராக் கல்லு
“pa, மாற்றம்” என்ற பதம் எம தொன்றல்ல. எமது பழைய வரலாற்றி டைக் காலம் தொட்டு இன்றுவரையில் யில் சமூக மாற்றத்திற்காக பலவகை மு அவதானிக்க முடிகிறது. புராதன கோ! களும், சமூக அபிவிருத்திக்காக மேற்கெ என்பதைப் பார்த்த உடன் அனுமானிக் யில் மட்டுமன்றி உலக நாடுகளிலும் ச படுத்துவதற்கே அயரா முயற்சி எடு கூடியதாக இருக்கின்றது.
சமூகம் என்று சொல்லும்போது அ மனிதரின் சேர்க்கையை அதாவது குழுற திலும் வாழும் மனிதனது பண்பாடு, அமைகிறது. சமூக அடிப்படையில் பல களுக்கு இயைந்து போகக் கூடியதான ( பதையே சமூக மாற்றம் என்பது குறிப் நாம் நோக்குவோமானுல் சமூகத்தில் உ தன்னிறைவு பெற்றுத், திருப்தியும் பெறும் என்ற பதம் சுட்டிக் காட்டுகின்றது.
சமூக மாற்றத்திற்கு அத்தியாவசியட மைத் தேவைகளை அலசி ஆராய்வதேயா யாத நிலையில் அவன் தனது தேவைகள்ை நிலையில் பலரை அணுக வேண்டிய நிலை தான் ஒரு ‘குழு' அதாவது ஒரு சமூகம் தகைய பலதரப்பட்ட சமூகங்களை ஒன்ற புக் காணப்படுகின்றது. இத்தகைய சமு ஆராய்ந்தறிந்து அதனை நிவர்த்தி செய இளைஞர் சமூகத்தை சார்ந்ததாக இருக்
இலங்கையின் பொருளாதார அமை முக்கிய பங்கு வகித்து வந்திருக்கின்றது. ஆக இருந்த விவசாயத்தின் பங்கு 197 இருந்தது. 1971ம் ஆண்டிற்கான குடி தொகையில் 2.83 மில்லியன் மக்கள் அ 68.5% கிராமங்களிலும் 9.1% பெருந்.ே பட்டுள்ளது. இந்நாட்டு கிராமிய மக்க:

மாற்றத்தில் இளைஞர் பங்கு
5560g5ust "ரி, குருனகல்
து நாட்டைப் பொறுத்த மட்டில் புதிய னைத் திருப்பிப் பார்ப்போமானுல் பண் ஏற்பட்ட பலவகையான ஆட்சி முறை மயற்சிகளை எடுத்து வந்தமையை எம்மால் பில்களும், பழைய குளங்களும், கால்வாய் ாள்ளப்பட்ட திட்டங்களின் விளைவுகளே கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. இலங்கை மூக அபிவிருத்தியில் மாற்றங்களை ஏற்
க்கப்பட்டு வருவதை எம்மால் உணரக்
து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை அன்றி நிலையினை குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு சமூகத்
கலாச்சார முறைகள் வேறுபட்டதாக தரப்பட்ட கலாச்சார, பண்பாட்டு முறை பொருளாதார அபிவிருத்தியை ஆக்குவிப் பிடுகின்றது. இதனைப் பரந்த ரீதியில் ள்ள ஒவ்வொரு மனிதனின் தேவைகளும் வாய்ப்பினை அளிப்பதனையே "மாற்றம்’
Dாக விளங்குவது ஒரு சமூகத்தின் உண் கும். ஒரு மனிதன் தனித்து வாழ முடி ாப் பூர்த்தி செய்துகொள்ள வேண்டிய உருவாக்கப்படுகின்றது. இந்நிலையிலே
தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. எனவே இத் ைெனந்ததாகவே கிராமிய சமுதாய அமைப் தாய அமைப்புக்களில் சமூக தேவைகளை 1வதில் பங்குகொள்ள வேண்டிய நிலை கிறது.
ப்பில் கிராமியத்துறை எப்போதும் ஒரு
1959ல் தேசிய உற்பத்தியில் 39.1% ல் தொடர்ந்து ஏறக்குறைய 35% ஆக ன மதிப்பீட்டின்போது மொத்த சனத் தாவது 22.4%த்தினர் நகர்ப்புறங்களிலும் ாட்டங்களிலும் வாழ்ந்ததாக மதிப்பிடப் 10,000 மேற்பட்ட கிராமங்களில் பரவி
35

Page 45
வாழ்கின்ருர்கள். 1974ல் 13.6 மில்லியன் இதிலே 78%த்தினர் கிராமிய மக்களேய தில் கிராமியத்துறை என்று கூறப்படும் நாட்டு மொத்த உற்பத்தியாக பெறக் க தன்னிறைவை காணத் துடித்துக் கொன உற்பத்திக்கு முதன்மை அளிக்கும் கிரா ஊக்கமளிக்க வேண்டியது அத்தியாவசிய
கடந்த காலங்களில் அமூல் நடத்தி ருக்கும் இடையில் நெருங்கிய மாற்றத்ை இளைஞர் தாம் பெற்ற கல்வியின் தேர் புரிய விரும்புவதில்லை. நகரப்புறங்களிலே மேலும் பொருளாதார வசதிக்காகவும், யர் புகுத்திய கல்விக் கொள்கையினல் நகரப்புறம் நோக்கி நகரலாயினர். கிராமப்புற பொருளாதார சீர்கேட்டின டிருக்கும் நிலை நீடித்தமையினுலும் கிரா றம் அடைந்தது. இத்தகைய நிலை மே தியில் பல அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள்
முழுநேரமும் தொழில் இல்லாத இ காணப்படுகின்ருர்கள். இதனுல் உற்பத் உற்பத்தியும் குறைவாக உள்ளது. கல்: அமைக்கப்பட்டமையினல் ஏறத்தாழ எ ளார்கள். கணிசமான துறையினரே கல்விமுறை பெரும்பாலும் பொதுக் கள் யாகவும் உள்ளதினுல் அதிகமானுேர் சm கூடியவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர். தோர் தொகை மொத்த தொழிலாள போது குறைவாகும். உயர் நிலையிலும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது இயந்திரவி விபரவியல், கணக்கியல், தொழில் நுட் பயிற்சி பெற்றேர் தொகை குறைவாகு களில் தொழிலாளர் பணிபுரியவும், சுய வும் பொருத்தமான முறையில் தொழி டும். கூடிய முதலீட்டு அடிப்படையில் தொழில் நுட்பம் விரைவாக தொழிலா உகந்ததல்ல. எனவே இடைநிலைத் தெ வேலை ஒழுங்கும் செயல்திறனும், தொழ இயற்கை வளத்தினைப் பேணி பயன் இப்போது உணரப்பட்டுள்ளது.
1963ல் கிராமிய பிரதேசங்களில் ெ காணப்பட்டனர். 1968ல் இவ்விகித அே போதிலும் 1970ம் ஆண்டளவில் 15.4 1969/70ஆம் ஆண்டுகளில் மொத்தமாக
36

குடித்தொகை காணப்பட்ட போதிலும் ாவார். இலங்கையின் பொருளாதாரத்
விவசாயத்துறையில் இருந்து 35% உள் கூடியதாக உள்ளது. உணவு உற்பத்தியில் ண்டிருக்கும் இக்கால கட்டத்தில் உணவு மிய பொருளாதார, சமூக அபிவிருத்திக்கு மாகிறது.
வந்த கல்வித் திட்டங்களுக்கும் இளைஞ த ஏற்படுத்தியுள்ளன. கிராமப்புறத்தில் #சியைக் கொண்டு கிராமத்தில் தொழில் யே வேலை வாய்ப்பினை தேடுகிருர்கள்.
புதிய கலாச்சார வசதிக்காகவும் அந்நி இளஞ் சந்ததியினர் கிராமங்களை விட்டு அந்நிய இறக்குமதிப் பொருட்களாலும், லும் பாரம்பரிய கலைகள் அழிந்து கொண் மிய வாழ்க்கை வரட்சியுடையதாக மாற் லும் தொடராமல் இருக்க இளைஞர் மத்
ஏற்படுத்தப்பட்டன.
ளைஞர்கள் கிராமப் பகுதிகளில் செறிந்து தித் திறன் குறைவடைவதோடு மொத்த வி வசதி இலவசமாகவும், பரவலாகவும் ல்லோரும் ஆரம்பக் கல்வியைப் பெற்றுள் இடைத்தர கல்வியைப் பெற்றுள்ளார்கள் ]வியாகவும், கலைத்துறை சார்ந்த கல்வி தாரண தொழிலாளராகவே பணிபுரியக் தொழில் முறைக் கல்வி பயிற்சி பெரு "ர் தொகையோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் கலைத்துறை சார்ந்த கல்வி கற்ருேரோடு யல், மருத்துவம், கட்டிடக்கலை, புள்ளி ட்பவியல் முதலான சிறப்புத்துறையில் ம். வளர்ச்சியடையும் தொழில் துறை பமான தொழில்களில் ஈடுபட்டு உழைக்க ல்நுட்ப வசதி கொடுக்கப்படுதல் வேண் இயந்திர சாதன வசதிகளோடு அமைந்த ‘ளர் பெருக்கத்தை உடைய நாடுகளுக்கு 1ாழில்நுட்ப உதவியுடன் சுறுசுறுப்பும், Nலூக்கமும் உடைய தொழிலாளர் மூலம் படுத்துவது இன்றியமையாதது என்பது
தாழில் அற்றவர்களாக ஏறத்தாழ 7.3% ளவானது 10.4% உயர்ச்சி அடைந்திருந்த % ஆக அதி உயர்ச்சி அடைந்தது. எல்லாத்துறைகளிலும் வேலை அற்ருேர்

Page 46
தொகை 550,000 ஆக காணப்பட கிர காணப்பட்டனர். 15-24 வயதிற்கும் இ அற்றேர் படையில் உள்ளோராவார். தோரும், 23.9% கல்விப் பொதுத் தரா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கற்ற இளைஞர் “வெள்ளைப்பட்டி’ ே நகரத்திற்கு நகருவதினுல் கிராமங்களில் இழக்க வேண்டிய நிலை உருவாக்கப்படுகி முள்ள தொழில் மட்ட வாய்ப்பு உயர் இத்தகைய தொழில் வாய்ப்புக்கள் நகர டுத்தாபனம், தனியார் ஸ்தாபனங்களில் கல்வித் திட்டத்தில் இளைஞர் உயர்கல்வி வர்களாக காணப்படுகின்றனர். மொத்த யில் 15-24 வயதிற்குட்பட்டோர் 75% ஞர் பங்கு அதிகரித்துக் கொண்டே வருகி உத்தேசித்த தொழிலின் இடம், தொழ குறுகிய நீண்டகால தன்மைகள் என்பவ கிருர்கள். 1968/69ல் நடாத்திய தொழி சம்பந்தமான உளப்பாங்கினல் ஏற்பட்ட கள் விளக்குகின்றன.
ஆண் தொழில் தெரிவு
ஏதாவது ஒரு வேலை நுட்பமற்ற வேலை நுட்பமான வேஃல எழுதுவினைஞர் ஆசிரியர் தொழில் நுட்பவேலை பொது வேலைகள்
மேலும் மாவட்ட அடிப்படையில் அவதானிப்பின் பின்வருமாறு அமைந்து
மாவட்ட வாரியாக
L DIT GALLh (ஆண்) களுத்துறை
காலி
கேகாலை
மாத்தறை
இரத்தினபுரி
புத்தளம்

ாமப்பகுதிகளில் குறிப்பாக 384,000 ஆக இடைப்பட்ட இளைஞர்களே இந்த வேலை இதில் 46.8% நடுத்தர கல்வியை முடித் rதரப் பரீட்சையில் சித்தி அடைந்தோரும்
3வலைகளை விரும்பி கிராமங்களில் இருந்து ) கற்றவர்களின் தலைமை, திறமையினை ன்றது. உயர்தர தொழிலில் கூடிய வேதன மட்டக் கல்வியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. " துறையில் அரசாங்க ஸ்தாபனம் கூட் கிடைக்கிறது. மேலும் தற்போதைய பி பெறுவதற்கே மனத் தூண்டல் உடைய 5 தொழில் அற்றவர்களின் எண்ணிக்கை ஆகும். மேலும் வேலையற்ற படித்த இளை ன்ெறது. ஒருவர் வருமான எதிர்பார்க்கை, பிலின் சுபாவமும், தரமும், தொழிலின் ற்றை எதிர்பார்த்தே ஒரு தொழிலைத் தேடு ல் மதிப்பீட்டில் இளைஞரின் தொழில் சில விளைவுகளை கீழே தரப்படும் தரவு
நகரம் கிராம்ம்
43.0 42.7 14.9 19.1
7.7 7.0
I 48 · 丑岛。7
1, 6 2.7 ــــــــــــــــــــــــــ۔ 7.I ~ B. 8 I 0.9 ~ I 1.6
வேலையற்றிருக்கும் இளைஞரின் தரவுகனை
வேலேயின்மை 1971
தொழிலற்றவர் எண்ணிக்கை 37, 360 34,865 29,744 21, 119 23,865 10,467
37

Page 47
மாவட்டம் (ஆண்) குருளுகல் பதுளை யாழ்ப்பாணம் திருகோணமலை அம்பாறை மாத்தளை மொனராகலை மட்டக்களப்பு அனுராதபுரம் மன்னுர் வவுனியா
வயது அடிப்படையில் இந்த வேலை தரவுகள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அ
வயது Gauຂຶກ
15-24
25ー34
35ー44
45-54
இவ்வாருக கிராமப்புற இளைஞர் பு கிய கல்வித் திட்டத்தில் சீர்த்திருத்தங்க
(1) இரண்டாம்தர கல்வி முறையி பட்டதாக்கியும் குறிப்பிட்ட வேலைகளுக் இப்படி செய்வதினுல் உயர் கல்வி டெ குறைக்க முடியும்.
(2) நாட்டின் பொருளாதார திட் பட்ட துறைகளில் கல்விப் போதனையும்
(3) பாடவிதானங்களை மட்டும் 8 உருவாக்கும் ஸ்தாபனங்கள், நிறுவனங்க யும் அளிக்க வேண்டும். மேலும் க்ல்வி இந்த ஸ்தாபனத்தின் திட்டங்களுடன்
இவ்வாருக கல்வித் திட்டம் பரவல் சமுதாய ரீதியில் வெற்றிபெற வாய்ப்பு
நிலச் சுவாந்தர்களும், சொத்துரிை படையாக விவசாய அமைப்பில் ஆதிக் பிரதேசங்களின் சமுதாய அமைப்பு த. றத்தை அடையவில்லை. மேலும் வெளி கப்பட்டமையினுல் உள் நாட்டில் த
38

தொழிலற்றவர் எண்ணிக்கை 27,265 18,675 17, 140 5,263 6,257 7, 94 4,059 4,636 5,427 1,082 1, 159
யின்மையை அவதானிப்பின் கீழ்வரும் மையும்.
அற்றேர் தொகை (1969/70)
4, 51,000 69,500 14,7000 6,700
2த்தியில் வேலையற்ற நிலையினை உருவாக் 5ள் அவசியம் ஏற்படுத்த வேண்டியுள்ளன.
னை இன்னும் அதிக அளவிற்கு பலவகைப் கு உரியதாக்கியும், அமைக்க வேண்டும். பற செல்லும் மாணவர் தொகையினை
டத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பலவகைப் , பயிற்சியும் அளிக்கப்படல் வேண்டும்.
ர்ேபடுத்தினுல் போதாது. தொழில்களை 5ள், தொழிற் கல்வியையும், பயிற்சியை அமைச்சின் தொழில் கல்வித் திட்டத்தை இணைக்க வேண்டும்.
படுத்தப்படுமாயின் கிராமப்புற இளைஞர்
ண்டாகும்.
ம பாராட்டும் வர்க்கத்தினரும் வெளிப் கம் செலுத்தி வந்தமையினல் கிராமப் ன்னிறைவுபெறும் வளர்ச்சிக்கான மாற் நாட்டு பொருட்களின் பாவனை அதிகரிக் யாரிக்கப்படும் பொருட்களுக்கு கிராக்கி

Page 48
குறைத்தது. உள் நாட்டுப் பொருட்கள் போட முடியாத நிலையில் கிராமிய விவச துறை பின்தங்கிய நிலையில் இருக்க நகர லும் வர்த்தகத்திலும் கணிசமான அளவி தொழில்களுக்கு உதவியும் அளிக்கப்பட்ட பணம் வழங்கப்பட்டதால் மேலும் அை துறையில் உள்நாட்டு மூலப் பொருட்கள் மீதி வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி கிடைக்கக் கூடிய மூலவளங்களை பயன்ப
சிறுகைத்தொழில்கள், குடிசைக் சை கைத்தொழில்கள், விருத்தியாக்க முடிய யாக்குவது கிராம ரீதியில் ஒவ்வாததாக நெசவு, பன்ன வேலை, பனங்கட்டி ே செய்தல், விவசாய உபகரணம் செய்த ரீதியில் கூடிய இளைஞரை இதில் அமர்த் சந்தைப்படுத்தும் வசதி இவற்றிற்கேற்! கிராமத்தை பன்மடங்கு முன்னேற்றலாம்
அடுத்து விவசாய ரீதியில் எவ்வளி இளைஞர் மத்தியில் ஏற்படுத்தலாம் என சாய திட்டங்களை ஏற்படுத்துவதன் மூ அளிக்க முடிகின்றது. 1966/70 வரை 23,500 இளைஞருக்கு தொழில் வாய்ப்பு லும் 1971 ல் 41 திட்டங்களை செயற்ப பெறக் கூடிய நிலை காணப்பட்டது. ே டங்களில் 3183 இளைஞருக்கு வேலை வச 250/- ரூபா வருமானம் பெறத்தக்கதாக விவசாய முயற்சியில் விவாகமாகாத முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது.
இவற்றைவிட அனைத்துலக தொழ இருக்கும் தேர்ச்சித் திறனுக்க நிறுவனம் யிலும், கமத்தொழில் துறையிலும், சமூ வந்துள்ளது.
கிராமப்புற ரீதியில் விவசாயத்தில் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். இளைஞர் வி கள் போன்றன செயன்முறை பயிற்சியை
விதைகளை திறமையாக தேர்ந்தெடுத் டுதல் போன்றவற்றில் தேர்ச்சி அளிக்க பகுதிகளில் 60.000 ஏக்கர் நிலத்தை பேருக்கு வருடத்திற்கு கிராம ரீதியில் ே

வெளிநாட்டுப் பொருட்களுடன் போட்டி "ய பெருக்கம் பாதிக்கப்பட்டு. கிராமியத் த்துறை பிறநாட்டு மூலப் பொருட்களி பில் தங்கியிருக்கலாகியது. மேலும் நகர டன. குறைந்த வட்டி அறவிட்டு உதவிப் வ விருத்தி அடைந்தன. கைத்தொழில் ரில் 25.3% உள்நாட்டில் பெறப்பட்டன.
செய்யப்பட்டது. கிராமப் புறங்களில் டுத்தி சிறு தொழில்களை ஆக்க வேண்டும்.
த்தொழில்கள், கைவினைத்திறன்கொண்ட ம். பாரிய கைத்தொழில்களை விருத்தி இருப்பதினுல் கிராமத்தோடு சார்பான தொழில், கரும்பு தொழில், தளபாடம் என்பவற்றை ஸ்தாபிப்பதால் கிராம த முடிகிறது. மக்கள் தொகை, திறமை, ப இத்தொழில்களை விருத்தி ஆக்கினல் ம் என்பதில் சிறிதளவும் ஐயமில்லை.
i
ாவு தூரத்திற்கு சமூக மாற்றத்தை *பதனை நோக்கும்போது இளைஞர் விவ லம் படித்த இளைஞருக்கு விமோசனம் ஏற்படுத்தப்பட்ட 35 திட்டங்களில்
அளிக்கலாம் என எதிர்பார்த்த போதி டுத்தப்பட்டு 2739 இளைஞர்களே வேலை மேலும் 7174, - காலப் பகுதியில் 52 திட் தி அளிக்கப்பட்டது. மாதம் ஒன்றிற்கு இத்திட்டம் வகுக்கப்பெற்று நிரந்தர இளைஞரை உட்படுத்துவதே இவற்றின்
ழில் நிறுவன உதவியுடன் நிறுவப்பட தொழில் அற்றவருக்கு தொழில் துறை முகத் துறையிலும் பயிற்சி அளிக்க முன்
ஈடுபட இருக்கும் இளைஞருக்குப் போதிய வசாய கழகங்கள், விவசாய திணைக்களங் அளிக்க முன்வர வேண்டும்.
ந்தல் கால நிலைக்கேற்ப பயிர்களைப் பயிரி வேண்டும். வருடம் ஒன்றிற்கு கிராமப் பயிற்செய்கைக்குள்ளடக்கினல், 143,000 வலை வாய்ப்பளிக்க முடியும். இதைவிட
39

Page 49
பல் இன பயிர்ச்செய்கை மூலம் மேலு
முடியும்.
கிராமப் புறத்தை விட்டு படித்த இ தலை தடுப்பதற்கும் கிராமப்புறத்தை ச புடையதாக மாற்றவும் முற்படுவதற்கு டால் நல்ல பயனைத் தரும் என எதிர்
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
40
கிராமப்புற தொழில்கள் செய்ய வேண்டும்.
நகர வேலைகளுக்கும் கிர சம்பள ரீதியான வித்திய திட்டங்களைப் புகுத்த ே
எல்லா வேலைகளுக்கும் ! பட வேண்டும்.
எல்லோருக்கும் விடுமுை
இளைஞருக்கு கிராமங்கள் தலைமைப் பதவி அளிக்க
சிறந்த பயிர்காப்புறுதி வேண்டும்.
பயிர்ச்செய்கைக்கு மக்க குறைந்த வட்டியில் பெ
சிறு கைத்தொழில்களை கொடுத்து ஊக்கப்படுத்
உள்ளூர் மூலவளங்களை
உத்தியோகத்தில் உள்ள இடையில் உள்ள வேறு
விவசாயத்தால் ஏற்பட கருத்தரங்குகள் மூலம் வைகக வேண்டும்.
நவீன கருத்துக்களை இை
நகரங்களில் கிடைக்கப்
கிராம ரீதியிலும் அமை
கிராம மக்களுக்கு மின் இதல்ை மக்களின் வே?

ம் அதிக இளைஞரை வேலைக்கு அமர்த்த
இளைஞர் நகரப் புறத்தை நோக்கி நகர் மூக ரீதியில் சிறந்த பொருளாதார சிறப் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண் பார்க்கப்படுகிறது.
ரில் உறுதியாக வருமானம் பெற வழி
ாமிய வேலைகளுக்குமிடையில் காணப்படும் பாசத்தை குறைத்து சமரீதியான சம்பள வண்டும்.
மாதச் சம்பளம் என்ற ரீதியில் வழங்கப்
ற நாட்கள் சமமாக இருக்க வேண்டும்.
சில் இருக்கும் பொதுவான நிறுவனங்களில்
வேண்டும்.
த் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த
கள் வங்கியின் மூலம் போதிய கடன் ற்றுக் கொடுக்க வேண்டும்.
ஆக்குவதற்கு மக்கள் வங்கி கடனுதவி த வேண்டும்.
பாவனைக்குட்படுத்த வேண்டும்.
வர்களுக்கும் விவசாயத்தில் உள்ளவருக்கும் பாட்டைப் படிப்படியாக நீக்க வேண்டும்.
க் கூடிய நன்மைகளை, படக்காட்சிகள், கிராமிய சமூகத்தினரிடத்தில் பதிய
ளஞர் மத்தியில் பரப்ப வேண்டும்.
பெறும் சுகாதார, கல்வி, வீட்டு வசதிகளை த்துக் கொடுக்க வேண்டும்.
ாசாரத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். ல நேரத்தை அதிகரிப்பதுடன், கடைகளை

Page 50
கூடிய நேரத்திற்கு திற மக்கள் நடமாட்டத்தை முடியும்.
(15) அனுபவம் மிக்கவர்கள்
வழி நடத்ந வேண்டும்.
கிராம அவிவிருத்தி திணைக்களத்தா நாலந்தா, நிக்கவரட்டி, மாதம்பை, ! மதவாச்சி, கல்லடி, அச்சுவேலி ஆகிய ( தகைய அபிவிருத்தி நிலையங்களில் கிரா பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். இப்ப களில் கிராமம் தோறும் உள்ள சங்க உ கொள்ள வேண்டும். மேலும் இவை 8 சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுக்காக பல்ே நடாத்தி வருகின்றன.
கிராமிய இளைஞருக்கு கல்வி அறிவூ காட்டுதல் மூலமும் சமூக வளர்ச்சிக்கு முடியும். பிரச்சாரம் செய்வதிலும், சமூ யும், அறிவுரைகளையும் பரப்புவதன் முடிகிறது. சுயமுயற்சி, சமூகம் பற்றிய திட்டம் ஆகிய அனைத்தும் சமூக அபிவி யும் ஒவ்வொரு இளைஞர் மத்தியிலும் ந தான் இளைஞர் அறிவு பெற்று தாமும் பான்மை பெற்று கிராம விருத்திக்கு த ரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும்,

ந்து வைப்பதுடன், இரவு நேரங்களில் ஏற்படுத்தி சமூக உறவுகளை அதிகரிக்க
இளைஞருக்கு தகுந்த ஆலோசனை வழங்கி
ஸ் பயிற்சி நிலையங்கள் பிலிமத்தலாவை, டக்வெல, புசல்லாவை, பிந்துணுவெல, இடங்களில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளன. இத் D இளைஞரை அனுப்பி பல துறைகளில் பிற்சி நிலையம் நடாத்தும் பயிற்சி நெறி றுப்பினர்கள் பலரும் கட்டாயம் கலந்து ராம மட்டத்தில் இயங்கும் பல்வேறு வறு கருத்தரங்குகளை ஒழுங்குபடுத்தி
ட்டுதல் மூலமும் மறைமுகமான எடுத்துக் வேண்டிய மனே நிலையினை உருவாக்க ழக வளர்ச்சிக்கேற்ற தகுந்த தகவல்களை மூலம் மக்களை அறிவுடையவர்களாக்க தெளிவான அறிவு, செயலாற்ற உகந்த விருத்தி இயக்கத்தை மேம்படுத்த முனை iன்கு வேரூன்ற வேண்டும். அப்போது சேவை ஆற்ற வேண்டும் என்ற மனப் ம் பங்கு அளப்பரியது என்பதனை உண
4.

Page 51
இளைஞரும் விவச திரு. இரா.
விரிவுரையாளர், கள
இலங்கையின் தேசிய அபிவிருத்தி லேயே தங்கியுள்ளது. ஏனெனில் இலங் துறையே முக்சிய பங்கினை வகிக்கின்றது உற்பத்தியில் 35 வீதத்தினையும் ஏற்றும சாய உற்பத்தியிலிருந்தே பெறுகின்றது. தொகையில் 50 வீதத்தினருக்கு வேலைவ
இலங்கையின் விவசாயத்தில் ஒன் இருமைத்தன்மை காணப்படுகின்றது. யடைந்த பெருந்தோட்ட விவசாயத்து விளைபரப்பில் 60 வீதத்தினை (2.4 மில். (0.6 மில், ஏக்) இறப்பர் (0.67மில். ஏக்.) தகநோக்கத்திற்காக உற்பத்தி செய்யப்ப றன. மறுபுறம், உற்பத்திமுறைகளில் விரு யத்துறை காணப்படுகின்றது. இத்துறைய ஏனைய சிறு தானிய வகைகள் போன்ற பெறுகின்றது. உணவு உற்பத்தியில் காலகட்டத்தில் உணவு உற்பத்திக்கு துறையின் அபிவிருத்தியின்பால் அதிக விவசாய உற்பத்தி தனியே உணவுத் ே அது கைத்தொழில் வளர்ச்சிக்குத் தேை வழங்குகின்றது.
இலங்கையின் இன்றைய குடித்தொ டில் 2, 4 மில் இருந்த குடித்தொகை இ ஆறுமடங்காக அதிகரித்துள்ளமை அஞ்சு னைக் கூறுவதாயின் இலங்கையில் ஒவ்ெ கள் பிறந்து உணவுக்காக வாய் திறந்: தொகையின் விரைவான அதிகரிப்புக்கு கரிக்காதுவிடின் வறுமை தோன்றி மக்க நிகழும். இக் கொடும்ைகளைத் தடுக்க செய்து வரவேண்டியது தவிர்க்க முடிய கரிப்பிற்கேற்ப உணவு உற்பத்தியையும் இடைவெளி அதிகரிக்காமல் பாதுகாப்ட மிகப்பாரியதும், முதன்மையானதுமான
நாட்டின் விவசாய அபிவிருத்தி துர் ள் முறையாகவும் - திறமையாகவும்
4盛

ாய அபிவிருத்தியும்
சிவசந்திரன்
ானிப் பல்கலைக்கழகம்
பெருமளவுக்கு விவசாய அபிவிருத்தியி வ்கையின் பொருளாதாரத்தில் விவசாயத் . இலங்கை, தனது உள்நாட்டு மொத்த தி வருமானத்தில் 90 வீதத்தினையும் விவ அத்துடன் உழைப்பை நல்கும் குடித் ாய்ப்பளிப்பதுவும் இத்துறையேயாகும்.
றுடன் ஒன்று பெரிதும் தொடர்பற்ற ஒருபுறம், உற்பத்தி முறைகளில் விருத்தி 1றை உள்ளது. இலங்கையின் மொத்த ஏக்) உள்ளடங்கிய இத்துறையில் தேயிலை தென்னை (1.5 மில், ஏக்) போன்ற வர்த் டும் பயிர்கள் செய்கை பண்ணப் படுகின் நத்தியுருத கிராமியக் குடியானவர் விவசா பில் பெரிதும் உணவுத் தேவை கருதி நெல், உணவுத் தானிய உற்பத்தியே முதன்மை தன்னிறைவை நோக்கிச் செல்லும் இக் முதன்மையளிக்கும் கிராமிய விவசாயத் அக்கறை காட்டப்பட்டு வருகின்றது. தவையை மாத்திரம் நிறைவு செய்வதல்ல வயான விவசாய மூலப் பொருட்களையும்
கை 14 மில். ஆகும். 1871 ஆம் ஆண் இன்றுவரையுள்ள நூருண்டு காலத்தினுள் ஈத்தக்க அதிகரிப்பாகும். இலகுவாக இத வாரு மணித்தியாலத்திற்கும் 44 குழந்தை து குரல் கொடுக்கின்றன. இக் குடித் ஏற்ப நாம் உணவு உற்பத்தியை அதி ள் பட்டினிச் சாவுக்குள்ளாகும் கொடும்ை நாம் விவசாயத்தை விரைந்து அபிவிருத்தி ாத பொறுப்பாகும். குடித்தொகை அதி அதிகரித்து வந்து இரண்டிற்குமிடையே பதே இன்றைய மக்கள் சந்ததியினரின்
கடம்ைபாகும்.
தமாக வளர்ச்சிபெற விவசாய மூலவளங் பயன்படுத்தப்படுதல் அவசியம். விவ

Page 52
சாய மூலவளமென்கையில் அதனுள், வளம், மன் வளம், மூலதனவளம், ! இன்னும் சிலவும் அடங்கும். இதனைத் வளமே இன்றியம்ையாத முதற்றேவை உழைப்பை நல்கி உற்பத்தியைத் துரித நாட்டின் குடித்தொகையில் குழந்தைச வயதுப் பிரிவினரை அடையாளம் கான களும் உற்பத்தி நல்காது நுகர்வோரா போரில் தங்கி வாழ்பவர்களாக மாத்தி உருவாக்குபவர்களாக உள்ளனர். (உத வசதி) எனவே உழைக்கும் மக்களே நா நல்குவோருள் கணிசமான தொகையின அபிவிருத்தியில் இளைஞர்கள் உயிர்நாடி கையின் குடித்தொகையில் 15-59 வய தொகையினர் 64 வீதத்தினராக உள்ள ஞர்கள். அதாவது 15-35 வயதுக்குட் தினராகவுள்ளனர், இதிலிருந்து இலங் படை முன்னணி வகிக்கின்றமை தெ6 உழைப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்த மு கள் காணப்பட்டமை கசப்பான உண் டையேதான் வேறு எந்த வயதுப் பிரிவு வேலையற்ற நிலைமை காணப்படுகின்றது. கூடிய இளைஞரின் உழைப்பை நாம் முடியாத நிலை மிகவும் துரதிஸ்டமானே நாம் அதிகம் உணர்ந்துள்ளோமென்பை இல்லாதவாறு அண்மைக் காலத்தில் டெ அளித்து வரும் முக்கியத்துவம் உணர், அபிவிருத்தியின் பால் இன்று இளைஞ குறிப்பிடக்கூடிய அம்சமாகும்.
விவசாய அபிவிருத்தி
இலங்கையின் விவசாய அபிவிருத்தி வழிகள் உள்ளன. அவையாவன;
(அ) விளை நிலப்பரப்பை அதி (ஆ) ஏலவேயுள்ள விளைநிலப்ப
(அ) இலங்கையில் 1930 ஆம் ஆண் தேச விருத்தியுடன், விளைநிலப்பரப்பை நடவடிக்கை ஆரம்பமாயிற்று, 1935 ஆ விருத்திச் சட்டத்தின்பின், வருடம் 75 பிரதேசத்தில் அரசாங்கச் செலவில் நீர்ட் யேற்றத் திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்ட குடியேற்றத் திட்டங்கள், மத்திய வகுப் திட்டங்கள் போன்றவைகளாக. அவை கூடிய பகுதிகளிலிருந்த குடியமுக்கத்தைச்

திலவளம், நீர்வளம், இயற்கைத் தாவர பாக்குவரத்து வசதி வளம் என்பனவும் திறமையாகப் பயன்படுத்த மனித சக்தி ாகும். மனிதன் வளமாக மாற அவன் படுத்துபவனக இருக்க வேண்டும். ஒரு ள், உழைப்போர், முதியவர்கள் ஆகிய லாம். இதில் குழந்தைகளும், முதியவர் வே காணப்படுவர். இவர்கள் உழைப் ாமன்றி கூடிய சமூக செலவினங்களையும் ாரணம்: இலவச கல்வி வசதி, சுகாதார ட்டின் செல்வவளமாகும். இவ் உழைப்பை ர் இளைஞர்களேயாகும். எனவே விவசாய பாயுள்ளனரென்பதில் ஐயமின்று. இலங் துப் பிரிவினரான உழைக்கும் மக்கள் னர். இவர்களுள் 50 வீதமானேர் இளை பட்டோர் குடித்தொகையின் 34 வீதத் கையின் உழைக்கும் மக்களில் இளைஞர் ரிவாகின்றது. இவ்வாருண இளைஞரின் டியாதபடி எமது அபிவிருத்தித் திட்டங் மையாகும். இதனுல் இங்கு இளைஞர்களி பினரிடமும் இல்லாதவாறு அதிகப்படியான
வலிமை வாய்ந்த உழைப்பை நல்கக் அபிவிருத்திகளுக்குப் பெற்றுக் கொள்ள த. இத்தவறுகளை இன்றைய நிலையில் த இளைஞர்களுக்கு வேறு எக்காலத்திலும் பாருளாதார, தமூக, அரசியல் ரீதியில் த்த வைக்கின்றது. குறிப்பாக விவசாய iர் கவனம் திசைதிருப்பப்பட்டுள்ளமை
யை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு இரு
கரித்தல் ரப்புகளில் விளைவை அதிகரித்தல்
டளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வரண்ட பிர அதிகரித்தலெனும் விவசாய அபிவிருத்தி ம் ஆண்டிலேற்படுத்தப்பட்ட நில அபி அங். குறைவாக மழை பெறும் வரண்ட ாசன வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு குடி ா. பலநோக்குத் திட்டங்கள், பாரிய பார் திட்டங்கள், கிராம விஸ்தரிப்புத் ஆரம்பத்தில் அமைந்தன. குடியடர்த்தி
குறைத்தமை, நிலமற்ருேருக்கு நிலம்
43

Page 53
கிடைக்க வழி செய்தமை, வேலையற்றிரு செய்து வந்த சிலருக்கும் வேலை வாய்ட் களைக் குடியேற்றத் திட்டங்கள் ஆற்றின அக்காலத்தே பல இளைஞர்கள் கவரப்ப னர். ஆனல் இளைஞர்களுக்கு அதுவும் வேலைவாய்ப்பளிப்பதை நோக்கமாகக் ெ கள் அண்மைக் காலத்திலேயே, அதாவது வாக்கப்பட்டன. உண்மையில் இக்கால கொள்கை இளைஞர்பால் கவனத்தைச் ( துணியலாம். புதிய, இளைஞர்களுக்காக நடவடிக்கைகளை 5 வகையாகப் பிரித் ᏕᎦ1ᎧᏈᎠᎧ1ut 1fᎢᎧ1ᎧᏈᎢ :
(1) இளைஞர் குடியேற்றத் திட்டங்
(2) பிரதேச அபிவிருத்திச் சபைகளி ( D. D. C. Agricultural Project
(3) கூட்டுறவு விவசாயப் பண்ணை
(Co-operative Farms )
(4) நிலச்சீர்திருத்த விவசாய அபில்
(5) பொதுசன இயக்கங்களின் விள
திட்டங்கள்.
(1) இளைஞர் ருடியேற்றத் திட்டங்கள்:
1960ஆம் ஆண்டளவில் 2,00,00 இலங்கையில் காணப்பட்டனர். இவர்கள் (சாத) வரை படித்தோராவர். இவ தில் வேலைவாய்ப்பளிக்கத் திட்டமிட்ட கள் தெரியும்போது 10 வீதமான தொ மெனப் பணித்தது. இது சிறிது வெற்! றத் திட்டங்கள் தனியாக ஆரம்பிக்கப் நீர்ப்பாசன அமைச்சுகள் கூட்டாக இன் பித்தன. 1966-1970 ஆண்டு காலத்தின் ஞர் குடியேற்றத் திட்டங்கள் ஆரப்பிக் டது. ஒவ்வொரு குடியேற்றத் திட்டத் விருத்தி செய்ய வேண்டுமெனவும், பி பிரித்தளிக்கப்படுமெனவும் கூறப்பட்டது அதிக ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டு நீர்பாக வுக்கு உப உணவுப் பயிர்ச்செய்கை 2 திட்டமிடப்பட்டது. இத்திட்டம் பூ 250/- - 300/- வரையான வருமானத்ை நம்பப்பட்டது. இத்திட்ட நிர்வாகத்தி உத்தியோகத்தர், ஒவ்வொரு திட்டத் கொள்ள வேண்டுமெனவும் இவர்கள் வேண்டும்ெனவும் திட்டம் கூறியது.
44

ந்த சிலருக்கும் பகுதி நேரக் கூலி வேலே பை அளித்தமை போன்ற சமூக நலன் மேற்படிக் குடியேற்றத் திட்டங்களில் ட்டு விவசாய அபிவிருத்திக்கு உழைத்த குறிப்பாகப் படித்த இளைஞர்களுக்கு காண்டு விவசாய அபிவிருத்தித் திட்டங் 1966ஆம் ஆண்டுகளின் பின்னரே உரு 5ட்டமே அரசாங்க குடியேற்றத் திட்டக் செலுத்தத் தொடங்கிய காலம் எனத் உருவாக்கப்பட்ட விவசாய அபிவிருத்தி து ஆராய்தல் பொருத்தமானதாகும்.
கள். ன் விவசாயத்திட்டங்கள். s )
$ଟit,
விருத்தித் திட்டங்கள். சாய அபிவிருத்தித்
) வேலையற்ற இளைஞர் (19-25 வயது) ரில் 40 வீதத்தினர் க. பொ. த. ப. ர்களுக்கு விவசாயக் குடியேற்றத் திட்டத் அரசாங்கம் பொதுவாக, குடியேற்றவாசி கை இளைஞர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டு றியளிக்கவே 1966இல் இளைஞர் குடியேற் படலாயின. நில அபிவிருத்தி, விவசாய னந்து இக்குடியேற்றத் திட்டங்களை ஆரம் 15 கோடி ரூபா செலவில் 235 இளை கப்பட வேண்டுமெனத் திட்டமிடப்பட் திலும் 100 இளைஞர் கூட்டாக நில அபி ன்னர் அவர்களுக்குக் காணித் துண்டுகள் . இவ் இளைஞர் குடியேற்றத் திட்டங்கள் :ன வசதியுடன் அமைவுறவும், பெருமள உற்பத்திக்கே முதன்மையளிப்பதெனவும் tத்தியடையும் போது 23,500 இளைஞர் தப் பெற்று வாழ்தல் சாத்தியமாகுமென ஸ் அரசாங்க அதிபர், காணி அபிவிருத்தி நிற்கும் ஒர் அதிகாரி ஆகியோர் பங்கு இளைஞரை நல்லமுறையில் பயிற்சியளிக்க

Page 54
1966-71 கால கட்டத்தினுள் எமது பார்த்த முழுப் பயனையும் அளிக்கத் த தென்றே கூறவேண்டும். 23,500 இ 2,739 இளைஞர்கள் குடியேற்றப்பட்டது பதிலாக 41 திட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்ப யாக அமைந்தது. 41 திட்டங்களில் 13 தன. இவற்றுள் சில திட்டங்களிலுள்ள மானத்தைவிடவும் இருமடங்காக மாத றியின் பெறுபேருக அண்மைக் காலத்ே திட்டங்கள் அமைக்கப்படவும், விருத்தி கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மிக அண் குடியேற்றத் திட்டங்கள் மிகப்பெரும் ே கின்றது. உதாரணம்: முத்தையன்கட்டு, உற்பத்தியிலும் குடஒயா, யர்ரபாதா உற்பத்தியிலும் ஈடுபட்டு வெற்றியளித்து
(2) பிரதேச அபிவிருத்திச்சபைகளின் விள
1971ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட பட்டவாறு, பிரதேச அபிவிருத்திச் ச படும் மூலவளங்களைப் பயன்படுத்தி, ( பளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு உரு டிருந்தது. இது கிராமிய மக்களுக்கும் மான இணைப்பை உருவாக்குவதற்கு அ மக்கள்குழு, விவசாயக்குழு, உள்ளூராட் யாக விளங்கி கிராம மட்டத்தில் சிறு 6 டங்களை உருவாக்கிச் செயல்படுத்தும் ஒ பார்க்கப்பட்டது.
1971-73 வரை 1,198 பிரதேச அமைச்சு அனுமதி வழங்கியது. இவற்று 628 (52%) கைத்தொழில் திட்டமாகவு விளங்கியது. 1973 டிசம்பரில் அனுமதிக் தொடங்கியது. 503 விவசாயத் திட்டங் களாகும். மிகுதி 416 திட்டங்களும் புெ கையை மேற்கொண்டன. அரசாங்க நில நிலங்களும் இவற்றுள் அடங்கும். ஒ6 25-100 ஏக்கர் வரை பரப்பளவைக் கிெ திக்கும் அரசாங்கம் 1.600/- கடனக வ 1971-73 வரை 22,449 பேருக்கு வேலைவ பேர் விவசாய அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் இத்திட்டத்தினை அமுல்படுத்துவதில் 680 டுள்ளனர். இவர்களில் 550 பேர் பிரே கடமையாற்றும் இளம் பட்டதாரிகளாவி சாய அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் பெரு இவர்கள் கூட்டுறவு மனப்பான்மையுடன்

பல திட்டங்கள் போல் இதுவும் எதிர் வறினுலும் ஒரளவு வெற்றியைத் தந்த ாஞர்களைக் குடியேற்றுவதற்குப் பதிலாக ம், 235 குடியேற்றத் திட்டங்களுக்குப் -டதுமே உண்மையில் நடந்த அபிவிருத்தி
திட்டங்கள் பாரிய வெற்றியைத் தந் இளைஞர்கள் மாதம் எதிர்பார்த்த வரு b 500/- மேலாகப் பெற்றனர். இவ் வெற் த மேலும் பல இளைஞர் குடியேற்றத் செய்யப்படவும் நடவடிக்கைகள் மேற் மைக்கால ஆய்வுகளின்படி பல இளைஞர் வற்றியை அளித்துவருகின்றமை புலணு
விஸ்வமடு என்பன மிளகாய், வெங்காய ான்பன முறையே காய்கறி, பசன்பழ துள்ளன.
சாயத் திட்டங்கள் :
5 ஆண்டுத்திட்ட அறிக்கையில் கூறப் பைகள், கிராமிய மட்டத்தில் காணப் 3வலையற்ற இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப் நவாக்கப்பட வேண்டுமென பணிக்கப்பட் அரசாங்கத்திற்குமிடையே ஒரு நெருக்க ரசாங்க அதிகாரிகள், கூட்டுறவுச் சங்கம், சிச்சபைப் பிரதிநிதிகளைக் கொண்ட சபை விவசாய, கைத்தொழில் அபிவிருத்தித் திட் ன்ருக விளங்க வேண்டுமெனவும் எதிர்
அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்குத் திட்ட 1ள் 503 (41%) விவசாயத் திட்டமாகவும் ம் 67 (7%) பல தொழில் திட்டமாகவும் கப்பட்டவற்றுள் 918 (76%) செயற்படத் களுள் 87 விலங்கு வளர்ப்புத் திட்டங் ாத்தம் 10,623 ஏக்கரில் விவசாயச் செய் மும், அரசுடமையாக்கப்பட்ட தனியார் 1வொரு பி. அ. திட்டப் பண்ணைகளும் ாண்டவை. ஒவ்வொரு ஏக்கர் அபிவிருத் ழங்கியது. பி. அ. சபையின் திட்டத்தால் ாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 11,250 ா கீழ் வேலைவாய்ப்பைப் பெற்றேராவர்.
அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் ஈடுபட் தச அபிவிருத்தித் துணையாளர்களாகக் ர். இப் பி. அ. சபைகள் நடாத்தும் விவ ளவு இளைஞரே சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
உழைப்பதோடு, நல்ல வருமானமும்
45

Page 55
பெற்று வருகின்றனரென்றும் இத்திட்ட அண்மைக் காலக் கணிப்பீடுகளிலிருந்து
(3) கூட்டுறவு விவசாயப் பண்ணைகள்:
1971 மே மாதத்தில் அரசாங்கம்
மென்ற புதிய விவசாய அபிவிருத்தித் தி கள், தேவையற்ற காட்டு ஒதுக்கு நிலா பயன்படுத்தப்படாத காரணத்தால் சுவீ வும் இக் கூட்டுறவுப் பண்ணை நிலங்கள விவசாய அங்கத்தவர்களைத் தேசிய அர லோசித்து அரசாங்க அதிபர் தேர்ந்தெடு மிடத்திலிருந்து 5 மைல் சுற்ருடலில் இ பட்டவராகவும், விவசாயத்திலும் கூட்டு வும் பங்குப் பணத்தைச் செலுத்தக் கூ வேண்டும். அரசாங்கம் அவசியமெனக் மக்கள் வங்கி அவசிய தேவைகளுக்கு சு
கூட்டுறவு விவசாய அமைப்பில் தெ வாக்கும் இப்பண்ணை 200 ஏக்கருக்கும் கொண்டிருக்க வேண்டும். குறைந்த பர் காக இயங்க வேண்டிய இப்பண்ணை உ பட்டு கூட்டுறவுச் சங்கத்தை உருவாக்கி தெடுத்து இதனை நிர்வாகிப்பர். உறுப் அடிப்படையிலோ கூலி பெறலாம். பண் வர்களிடையே பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
மேற்கூறப்பட்ட அமைப்பில் 1971உள்ளடக்கிய 65 பண்ணைகள் ஆரம்பிக் ஏப்பிரல் வரை 52 பண்ணைகள் உரு இளைஞர் (எதிர்பார்ப்பு 6,193) வேலைவ
எடுத்துக்காட்டாக 'டெறனியாகல (கேகாலை மாவட்டம்) லஸ்சனகம? கூட லாம். இப்பண்ணை 549 ஏக். பரப்பைக் கைவிடப்பட்ட பழைய இறப்பர் தோட்ட பின்வரும் முறையில் அபிவிருத்தி செய்து
தானியம்
இறப்பர் பசன் பழம் கடலை மிளகாய் காய்கறி புல்
மிகுதிப் பரப்பில் விலங்கு வளர்ப்பு

ம் நல்ல வெற்றியையளித்துள்ளதென்றும் அறிய முடிகின்றது.
கூட்டுறவு விவசாயப் பண்ணைத் திட்ட ட்டத்தை ஆரம்பித்தது, அரசாங்க நிலங் பகள் என்பனவும், அத்துடன் முறையாகப் கரிக்கப்பட்ட தனியார் நிலங்களென்பன ாக மாற்றப்பட்டன. இப் பண்ணைக்குரிய சுப் பேரவை உறுப்பினரைக் கலந்தா ப்பார். இவர்கள் பண்ணை அமைந்திருக்கு ருப்பவராகவும் 18-35 வயதுக்கு இடைப் றவு விவசாயத்திலும் ஆர்வமுள்ளவராக டியவராகவும் (500/- - 1000/-) இருக்க
கருதின் ஏக்கருக்கு 1600/- அளிக்கும். ாடன்வசதியளிக்கும்.
ாகுதி ரீதியில் வேலைவாய்ப்புக்களை உரு அதற்குக் கூடியதுமான அளவு பரப்பைக் Tப்பளவு 100 ஏக்கரேயாகும். ஒரே அல றுப்பினர்கள் கூட்டுறவு முறையில் ஒன்று ச்ெ சில உத்தியோகத்தர்களைத் தெரிந் பினர் நாள் அடிப்படையிலோ வேலை னணைச் செலவு போக இலாபம் அங்கத்த
75 காலப் பகுதியினுள் 14,581 ஏக். க அரசாங்கம் அனுமதியளித்தது. 1974 வாக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் 3, 183 ாய்ப்பினைப் பெற்றுள்ளனர்,
காரியாதிகாரி பிரிவின் அமைந்துள்ள ட்டுறவுப் பண்ணையின் விபரத்தை நோக்க
கொண்டது. இப்பரப்பு 20 வருடமாகக் மாகும். இதனைப் புதிய ப்ண்ணை நிர்வாகம் து பெரும் வருமானம் பெற்று வருகின்றது.
ஏக்கர்
150
150
25
25
25
55
இடம் பெறுகின்றது.

Page 56
(4) நிலச்சிர்திருத்த விவசாய அபிவிருத்த
1972ஆம் நிலச் சீர்திருத்தச் சட்ட ஆண்டு இளைஞர் கிளர்ச்சி காரணமாக தக்காரரை நிலத்தை இழப்பதற்குரிய றும் அத்துடன் சட்டத்தை அமைதியா சியல், சமூக சூழ்நிலைகளை உருவாக்கித் எப்படியாயினும் இதுவரைகால விவசா தீவிரம்ானதோர் முயற்சியாகுமெனப் பல நோக்கம் பின்வருமாறு :
(1) விவசாய நிலங்களுக்கு உச்சவர் யைப் பொறுத்தவரை 25 ஏக் 50 ஏக். மாகும். இதற்கு மே திருத்தல் முடியாது.
(2) உச்சவரம்பால் சுவீகரிக்கப்பட்ட கச் செய்வதோடு வேலை வாய்ட் பயன்படுத்துதல்.
(3) உச்சவரம்பிற்கு மேலதிகமாகவு தினம் முதல் (1971 ஏப்பிரலிே பட்டது.) நிலச் சீர்திருத்த ஆ
இச் சட்டத்தைத் தொடர்ந்து 1973 1975 இல் பெருந்தோட்டங்களைத் தேசி முக்கியமானவையாகும்.
1971ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் உடன் ஆணைக்குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. ஏக். நெற்காணி 5,59,377 ஏக்கரும்ாகும். பட்ட பெருந்தோட்டங்கள் துண்டாடப் தாபனம் "உசவசம" என்றழைக்கப்படும் முகாமைத்துவத்தின் கீழ் ஒப்படைக்கப் களுள் பெரும்பங்கு குத்தகைக் குடியா கும் பிரித்தளிக்கப்பட்டன. இவர்களிற் ஞரேயாகும். பெருந்தோட்டங்கள் 197 பின் முகாமைத்துவம், நிர்வாகம் என் தோட்டத்து அல்லது அண்மைய கிராப இடம் பெற்றனர்.
இவர்களில் கணிசமான தொகைய தோட்டம் முறையாக நிர்வாகத்தை ே வளவு தூரம் இலாபகரமாகத் தோ எதிர்காலமே உணர்த்த வல்லதாகும்.

க் திட்டங்கள் :
கொண்டுவரப்பட்டமைக்கு 1971ஆம் இருந்ததென்றும், அதுவே நிலச் சொந் னப்பான்மையைத் தயார்படுத்திற்றென் அமுலாக்குவதற்குரிய சாதகமான அர தந்ததென்றும் கூறப்படுகின்றது. எது ய அபிவிருத்தி வரலாற்றில் இச்சட்டம் ராலும் கூறப்படுகின்றது. இச்சட்டத்தின்
ம்பு விதிக்கப்பட்டது. இது நெற் காணி | ம்ேட்டுக் காணியைப் பொறுத்தவரை ல் எவரும் நிலத்தைச் சொந்தமாக வைத்
நிலத்தில் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக் பினை அதிகரிக்கும் வகையில் அவற்றினைப்
ள்ள காணிகள் இச்சட்டம் அமுலாகிய லென சட்டம் முன்னுேக்கி விஸ்தரிக்கப் னக்குழுவிற்கு உரிமையாக்கப்படும்.
இல் விவசாய விளைபெருக்கச் சட்டமும் யமயமாக்கிய நிலச்சீர்திருத்த சட்டமும்
ாடி விளைவாக 9,74,885 ஏக். காணிகள் இதில் பெருந்தோட்டக் காணி 4,15,508 ம்ேற்படி ஆணைக்குழுவினல் சுவீகரிக்கப் படாது அரச பெருந்தோட்டக் கூட்டுத் கூட்டுறவு சபைகள் என்பனவற்றின் ட்டன. கிடைக்கப்பெற்ற நெற்காணி ாவர்களுக்கும், நிலமற்ற விவசாயிகளுக் குறிப்பிடக் கூடிய தொகையினர் இளை இல் முற்ருகத் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வற்றில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. மக்கள் இப் புது நிர்வாக சபைகளில்
னர் இளைஞராக உள்ளனர். பெருந் ண்டும் ஒன்ருகும். புது நிர்வாகம் எவ் ட்டங்களைப் பரிபாலிக்கின்றதென்பதை

Page 57
பொதுசன இயக்கங்களின் விவசாய அபிவிரு g).56) Y.M.C.A. Y.M.B.A. Y.M
சர்வோதய இயக்கம், இளைஞர் விவசாய காங்கே சிறியளவில் விவசாயப் பண்ணைக ஏனைய சிறு மூலப்பொருள் அடிப்படையா இளைஞரை முறையாக வழி நடத்தி வரு களேயாயினும் பயன் பெரிதாம். உதாரண வோதய இயக்கம் நடைமுறைப்படுத்தப் கிளிநொச்சியில் ஒரு விவசாயப் பண்ை மிசன் மட்டக்களப்பில் விவசாயத் திட்ட
(ஆ) விளைவை அதிகரித்தல் :
இலங்கையில் விவசாய அபிவிருத்தி விபரிக்கப்பட்ட விளை பரப்பை அதிகரிக் வரை அதிகம் கவனிக்கப்பட்டாலும் ச பரப்புகளில் விளைவை அதிகரிக்கும் நட கின்றது. 1961 இல் 36 புசல்களாக இரு 1970 இல் 51 புசல்களாக அதிகரித்துள்ள பசுமைப் புரட்சிக்குப் பின்வரும் காரண
* நல்லின விதைப் பாவனை (H4, * இரசாயன உரப்பாவனையின் அ
(1958 இல் ஏக். 13 இரு: 1970 * இயந்திரமயமாக்கல் * இரசாயன களை கொல்லி, கிரு
என்பனவவாகும். பல விவசாய ெ முறையில் விவசாயச் செய்கை மேற்.ெ துணிவுடைய இளைஞரே முன்னணி வ முதிய விவசாயிகள் பழமை பேணுபவர தயக்கமும் காட்டுபவராகவும், புது காணப்படுகின்றனர்.
இவை தவிர அரசாங்கத்தால் விவ படுத்தப்படும் கடன் வசதியினை நல்ல ( டத்தின் விவசாய சுபீட்சத்திற்காக ஏற் களான கூட்டுறவுச் சங்கங்கள், விளைபெரு மாவட்ட அபிவிருத்திச் சபைகள் என்பவ செயல்படுத்துவதும் பெருமளவு அக்கிர
எமது நாட்டின் விவசாய அபிவிரு ளாதார, சமூக, கலாச்சார அபிவிரு ஞர் கரங்களையே நம்பியுள்ளனவென்பது இலங்கையின் எதிர்காலம் இளைஞர் எ மிகையானதன்று.
48

த்தித் திட்டங்கள் : VM. A., Y.M. H.A, 35mTjš86 GổFaust Fišsib, சங்கம் என்பன அடங்கும். இவை ஆங் ளயும், விலங்கு வளர்ப்பு நிலையங்களையும், ன கைத்தொழில் திட்டங்களையும் இயக்கி கின்றன. இவை சிறு சிறு அமைப்புக் ாம்: 400 மேற்பட்ட கிராமங்களில் சர் பட்டு வருகின்றது. காந்தி சேவா சங்கம் ாயை அமைத்துள்ளது, இராமகிருஷ்ண ங்களை நடாத்தி வருகின்றது.
யை ஏற்படுத்தும் வழிவகைகளில் மேலே கும் நடவடிக்கையே அண்மைக் காலம் மீப காலங்களில் ஏலவே உள்ள நிலப் வடிக்கையும் வலியுறுத்தப்பட்டே வரு ந்த ஏக்கரொன்றுக்கான நெல் விளைச்சல் மை குறிப்பிடக் கூடிய அம்சமாகும். இப் ரிகள் காரணமாக அமைகின்றன.
H8, IR8)
திகரிப்பு ஏக். 38 இரு.)
மிநாசினிப் பாவனை அதிகரிப்பு.
வளிக்கள ஆய்வுகளில் இருந்து நவீன காள்வதில் புதுமைகாண விருப்பமுடைய, குக்கின்றனரென்பதை அறியமுடிகின்றது. ாகவும், நவீன முறைகளைப் பாவிப்பதில் மையில் நம்பிக்கையற்றவர்களுமாகவே
சாய அபிவிருத்தி நோக்கம் கருதி செயல் முறையில் பயன்படுத்தவும், கிராமிய மட் படுத்தப்பட்டுள்ள நிறுவன அமைப்புக் க்கக் குழுக்கள், மக்கள் குழுக்கள், தேர்தல் ற்றின் இயக்கத்தில் அச்சாணியாக இருந்து ாமிய இளைஞர்களே என்பதில் ஐயமில்லை.
த்தி மாத்திரமன்றி பொதுவாக பொரு ந்திகள் அனைத்தும் பெருமளவுக்கு இளை பெரிதும் உண்மையாகும். சுருக்கமாக ககளிலேயே தங்கியுள்ளதென்னும் கூற்று
大

Page 58
இளைஞர்களும், வேலைவாய்ப்
திரு. எம். (உதவி கான
l. குடியேற்றத் திட்டங்கள் கையில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன: ஏற்! ஈர வலயத்தில் தோன்றிய சன நெரு வலயத்தில் குடியேற்றத் திட்டங்கள் அ காலத்தில் இலங்கை முழுவதற்குமே இருந்துள்ளதனை வரலாற்று மூலமாக யம் முழுவதும் பரந்துகிடக்கும் பாரிய ( களும், இதற்குச் சான்ருக விளங்குகின் அமைப்பதன் மூலம் ஈர வலயத்தின் நாட்டின் உணவுற்பத்தியை அதிகரித்து கரிக்கலாம் என்ற நோக்கத்தினலேயே பட்டன.
குடியேற்றத் திட்டங்கள் என்ற ஒரு காலத்தில் நாகரீகத்தின் தொட்டில் சீற்றத்தாலும், படையெடுப்புக்களின் அழ ஒரு சமூக அமைப்பை மீள நிலை நா கொள்ளலாம். எனவே இத் திட்டங்கள் மனே உடைமையாக இருக்க வேண்டு கள் அன்று. அவை விவசாயக் காணிக டங்களில் வழங்கப்படும் காணிகள் ஒரு மாகும். எமது கருத்தரங்கின் கதாநா வேகமும் உடைய உற்பத்திக் காரணிய பொருத்தமுற ஒரே சீராக இணையும் பெருக்கமும், அதிகரிக்கும் வேலை வாய்
2. இளைஞர்களின் முக்கியத்துவம்
2 : 1 இன்று எங்கு பார்த்தாலும் படுகிறது. பத்திரிகைகளாயினும் சரி, களாயினும் சரி இளைஞர்கு முக்கிய காணப்படுகின்றனர். இளமை என்பது வேகமும் உடையது. மனித சீவராசிக யேயாயினும் இளமையே பொன்னன இளமையைப் பொக்கிஷமாகக் கொண் கையாகும். அரசாங்கங்கள் இளைஞர்க் வாய்ப்புக்களையும் ஏற்படுத்திக் கொடு

ம், குடியேற்றத் திட்டங்களும் எம். மக்பூல்
ஆணையாளர்)
ல நோக்கங்களை அடைவதற்காக இலங் டுத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஆரம் பத்தில் க்கடியைத் தளர்த்தும் நோக்கில் உலர் மைக்கப்பட்டன. இவ்வுலர் வலயம் ஒரு உணவு வழங்கிய நெற்களஞ்சியமாக அறியக் கூடியதாயிருக்கிறது. உலர் வல தளங்களும், நீர்ப்பாசன வடிகால் அமைப்பு றன. எனவே இங்கு குடியேற்றங்களை சன நெருக்கடியைத் தளர்த்துவதோடு அதன் மூலம் வேலை வாய்ப்பையும் அதி இக் குடியேற்றத் திட்டங்கள் அமைக்கப்
பதம் காணிகளைப் பகிர்ந்தளித்து, bகளாக விளங்கிப் பின்னர் இயற்கையின் மிவினுலும் சிதைந்த ஒரு கலாச்சாரத்தை, ட்டும் ஒரு முயற்சியைக் குறிப்பதாகக் ரில் வழங்கப்படுகின்ற காணிகள் வெறு ம் என்ற கருத்தில் வழங்கப்பட்ட காணி 5ளாகும் எனவே இக் குடியேற்றத் திட் பெறுமதிவாய்ந்த உற்பத்திச் சாதன யகர்களான இளைஞர்களும் ஆற்றலும், ாவர். இவ்விரு உற்பத்திச் சாதனங்களும் போது ஏற்படும் விளைவு உற்பத்தியில் ப்புக்களும் ஆகும்.
இளைஞர்கள் பற்றிப் பரவலாகப் பேசப் அரசியல்வாதிகளாயினும் சரி, அரசாங்கங் த்துவம் கொடுப்பதில் முன்னணியில் பொதுவாகவே வனப்பும், உல்லாசமும், ரிடையேயாயினும், மிருக இனங்களிடை காலமாகக் கணிக்கப்படுகின்றது. எனவே ள்ெளோரை நாடுவது எவர்க்கும் இயற் த் தேவையான சகல வசதிகளையும், |கத் தம்மாலான சகல முயற்சிகளையும்
49

Page 59
மேற்கொள்கின்றன. காரணம் என்னவெ கெலும்பு எனக் கருதப்படுவதேயாகும்.
நாளேய தலேவர்களாவர். எனவே இளை வைத்துள்ளோர் தம் எதிர்காலத் தலைவ தும், அவர்களது ஆற்றலேயும் வேகத்தை முற்படுவதும் மேலே கூறப்பட்ட காரண
இந்த முக்கியத்துவம் திடீரென இல்லை ! பன்னெடுங்காலமாக எல்லாச் ச பாதுகாத்து முக்கியத்துவம் அளித்துள்ள களும், அணுகு முறைகளும் அடைந்து: தோன்றுகின்ற வகையில் இத்தகைய ( கூறல் வேண்டும்.
2. 2 ஒரு காலத்தில் பொருளாதார இன்றியமையாத சாதனங்களாக இயற்ை தன. மனித வளம் இயற்கை வளங்களை படவில்லை. அண்மைக் காலம் வரை ம6 களைக் கொண்டே பொருளாதார தவருகக் கருதப்பட்டு வந்தது. இயற்ை போன்ற நாடுகளின் முன்னேற்றத்திற்கு போன்று மனித வளமும் இன்றியமைய! கூட கருதத் தொடங்கலாயினர். உண் ஏனைய மூல வளங்களால் எதுவித பிரயோ பொருளாதாரப் பெறுமானம் அற்ற ெ இணையும்போதுதான் அவை பயன்தரு ( எனவே இந்தக் காரணத்தினுல்தான் அ வேகமும், வலிமையுள்ள வாலிபத்தைப்
3. இளஞர்கள் என்ற பதம் யாரைக் கு
3 = 1 இளைஞர்கள் என்போர் யா கேள்வி மிகச் சிக்கலானதாகும். இவர்ச சுட்டிக்காட்டுவது இயலாத கருமமென். பொதுவாகக் கருதப்படும் வயதினரிடை உடைய எத்தனையோ பேரைக் காண்கி வரிசையில் சேர்க்க முடியுமா? முதியவர் சுறுப்பும், ஆர்வமும் உடைய எத்தனைே எந்த வகையில் சேர்ப்பதுஎன்றெல்லாம் எனினும் இளைஞர்கள் என்ற பதம் ெ மிடைப்பட்டோரைக் குறிக்கும் என்ப டுள்ளனர்.
4. இலங்கையின் குடிசனமும் இளைஞர் (
4 : 1 இலங்கையில் இவ் இளைஞர் எத்தனை விகிதம் உள்ளனர் என்ற நம்
50

னில் இளைஞர்களே ஒரு நாட்டின் முது
இன்றைய இளைஞர்கள்தான் நாட்டின் ம கழிந்து முதுமையில் காலடி எடுத்து ர்களைப் பேணிப் பாதுகாக்க முற்படுவ யும் உரிய பயன்தரு வழியில் வழிநடத்த ாத்தினலேயாகும்.
r இளைஞர்க்கு வழங்கப்படுகிறதா ? மூகங்களும் தமது இளைஞர்களைப் பேணிப் னர். ஆனல் தற்காலத்தில் கல்வி முறை ள்ள மாற்றத்தால் வெளிப்படையாகத் முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகிறது என்றே
முயற்சிகளுக்கு, உற்பத்தி முயற்சிகளுக்கு கை மூல வளங்களே கருதப்பட்டு வந் 'ப் போல முக்கியமானதாகக் கருதப் Eத வளம் இன்றி இயற்கை மூல வளங் முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம் எனத் க வளங்கள் குறைந்த நாடான ஜப்பான் ப் பின்னரே இயற்கை மூல வளங்களைப் Tதது; ஏன் ஒருபடி மேலானது என்று ாமையில் மனித வளப் பிரயோகமின்றி "சனமுமில்லை. அவை சடப்பொருள்களாக, பாருள்களாகவே விளங்கும். மனித வளம் பொருளாதாரப் பொருள்களாக மாறும். ரசாங்கங்கள் மனித வளத்தில் ஆற்றலும்,
பெரிதும் மதிக்கத் தொடங்கின.
றிக்கும்!
ர்? இப்பதம் யாரைக் குறிக்கும்? இக் 1ள்தான் இளைஞர்கள் என்று எவரையும் று சிலர் கூறக் கூடும். இளைஞர்கள் என்று யேயும் மனநிலையில் விரக்தியும், சோர்வும் ருேம். இவர்களையும் இளைஞர்கள் என்ற fகள் என்று கூறப்படுவோரிடையே சுறு யோ பேரைக் கண்டிருக்கிருேம். அவர்களை கருத்து வேறுபாடு தோன்ற இடமுண்டு. பாதுவாக 14 வயதுக்கும் 30 வயதுக்கு தைப் பெரும்பாலானேர் ஏற்றுக்கொண்
தொகையும்
கள் என்ற குழுவினர் சனத் தொகையில் பிக்கையான புள்ளி விவரங்கள் எதுவும்

Page 60
இதுவரை கிடைக்கக் கூடியதாயில்லை. எ வாசிப்பேர் 1948 க்குப் பின் பிறந்தவர்க பட்ட புள்ளி விபரமாகும். 1970ல் பே படி சனத்தொகையில் 39% மானவர்க பட்டவர்களென மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வெடுத்திருக்கும் வேலையில் தாத் திண்ட ஒரு சமூகப் பிரிவினர் இவ்விளைஞர்களே
i 5. வேலையில்லாப் பிரச்சினையும் அதன்
5 - 1 குடியேற்றத் திட்டங்களில் தற்கு முன்னர் வேலையில்லாத் திண்டா வாய்ப்புக்களை அதிகரித்தல் பற்றியும் < அதனை ஆராயும்போதுதான் குடியேற். தீர்வுக்கு உதவி இருக்கின்றன; உதவ கூடியதாயிருக்கும்.
5 ; 2 வேலையில்லாப் பிரச்சினை எ தெரிந்த ஒரு பதமாகும். வளர்மு 7 நாடு களையும் இது வெகுவாகப் பாதித்து வரு தோன்றுவதற்கும் இப்பிரச்சினை அடிப்பன பொதுவாக வேலை செய்ய ஆற்றலிருந்து கூடிய வாய்ப்புக்களில்லாத ஒரு நிலை!ை மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு கணிப்பின்படி பேர் வேலையில்லாதோர் பட்டியலில் உள அத்துடன் ஆண்டொன்றுக்கு இத்தொ தென்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவ யில்லாதோர் பட்டியலில் வந்து சேருவ படி 1979ம் ஆண்டில் வேலையில்லாதோர் மான ஒரு தொகையை எட்டி விடும். இத இந்தப் 10 லட்சம் பேரும் வேலை செய Lunt TLDT35 அமைகின்றனர். இவர்களில் குடும்பத்தை அண்டி வாழ்பவர்கள். எந் காம்ல் தமது குடும்ப வரவு செலவுத் அவர்களது வாழ்க்கைத் தரம் வீழ்ச்சிய கின்றனர். அதுமட்டுமின்றி வேலை செய்ய நேரமும் வெடிக்கக் கூடிய ஒரு 'வெ. காணப்படுகின்றனர்.
5 : 3 இவ்வாறு வேலையில்லாப் பிற வேலை வாய்ப்பின்மையால் அவதியுறுகின் gi/360556, g5,207 Unemploymen நெற்பயிர்ச் செய்கையை எடுத்துக்கொ6 எனவே இத்துறையில் கிடைக்கின்ற வே பாகவே அமைகின்றது. பயிர்ச் செய்ை போதிய வேலை வாய்ப்புக்கள் தொழி

ரினும் இன்றைய சனத்தொகையில் அரை
ளென்பது ஒரளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்
ற்கொள்ளப்பட்ட குடிசன மதிப்பீட்டின்
14 வயதுக்கும் 35 வயதுக்குமிடைப் இன்று நாட்டின் பூதாகாரமாக உரு
ட்டத்தால் வெகுவாகப் பாதித்திருக்கும்
ஆவர்.
சிளைவுகளும்
இளைஞர்களின் பங்கை ஆராய்வ ட்டத்தையும் அதனை நீக்குமுகமாக வேலை ஆராய வேண்டியது அவசியமாகின்றது. றத் திட்டங்கள் எந்தவகையில் இந்தத் முடியும் என்பதை அறிந்து கொள்ளக்
ன்ற பதம் பொதுவாக எல்லோருக்கும் களே மட்டுமன்றி வளர்ச்சியடைந்த நாடு ருகின்றது. நாடுகளில் இரத்தப் புரட்சி டக் காரணமாயமைந்துள்ளது. இப்பதம் தும் அவ்வேலையைப் பெற்றுக்கொள்ளக் மயையே குறிக்கின்றதெனலாம். 1971 ல் அவ்வாண்டில் இலங்கையில் 5,500,00 ாளடங்குவர் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கை 3% வீதத்தால் அதிகரித்து வருகிற து சனத்தொகையில் 3% புதிதாக வேலை ர் என்பதே இதன் கருத்தாகும். இதன் தொகை ஏறத்தாழ 10 லட்சத்துக்கு அதிக ன் விளைவுகள் மிகவும் பாரதூரமானவை. ப்துகொண்டிருக்கும் ஏனையோருக்கு ஒரு பெரும்பாலானுேர் இளைஞர்கள். தமது ந்த விதமான வருமானத்தையும் அளிக் திட்டத்தையே பாதித்து அதன் மூலம் டைவதற்கு இவர்கள் காரணமாக அமை பாது இருப்பதினுல் சமூக ரீதியில் எந்த டி மருந்துக் கிடங்குக்கு'ச் சமானமாகக்
"ச்சினை பற்றிக் கூறும்போது போதிய ாறவர்களையும் இங்கு கவனிக்கவேண்டும்.
என்று கூறுவார்கள். உதாரணமாக ண்டால் இது ஒரு பருவப் பயிராகும். லை வாய்ப்பும் பருவகால வேலை வாய்ப் க மேற்கொள்ளப்படும் காலங்களில் லாளர்க்குக் கிடைக்கும். ஆனல் பயிர்
5

Page 61
வெட்டி நிலம் தரிசாகக் கிடக்கும் காலங் பின்றி அவதியுறுவர்.
5 : 4 இதுபோல வேலை வாய்ப்புக் நாடிச் செல்லாத மனப்பான்மையையும் படித்த வாலிபர்க்கிடையே "வெள்ளே ே இருப்பதை யாவரும் அறிவர். குடியேற் கல்வி முறையால் 'வெள்ளை வேட்டி’ ! பான்மை, படித்த இளைஞர்களிடையே ( பின்பும் இந்த மனப்பான்மை நீங்கவில்ை கொண்ட எத்தொழிலையும் செய்யப் பெ கின்றனர். உதாரணமாகக் கட்டிடவே எமது நாட்டில் கட்டிடத் தொழிலாளா ஆணுல் படித்த இளைஞர்களோ இத்தொ தகுதிக்குக் கீழானதென்று துச்சமாக நி: பிருந்தும் அதனை உபயோகிக்க மறுக்குப் தோடு வேலையில்லாப் பிரச்சினையின் தீ: களின் எதிர்பார்ப்பு முழுவதும் வெள்ளை தாயுள்ளது. ஆனல் வ்ெஸ்ளை வேட்டி துறையின் அதிகரிப்பில்தான் தங்கியுள்ள மாகவே முன்னேறி வருகின்றது. இது ( கங்கள் உருவாகும் ஒரு நிலமையையே வேட்டி உத்தியோகங்களுக்கு கிராக்கிய படுகின்றன. கடைசியில் போட்டியில் ( பட்டியலில் சேரும் ஒரு "மாயச் சுழற்சி கின்ருர்கள்.
5 : 5 இது போலவே சமூகத் தை Taboos) வேலையில்லாப் பிரச்சினையை கையில் கள்ளிறக்குதல், முடிவெட்டுதல் வாய்ப்பு வசதிகள் இருக்கின்றன. எனி கக் கட்டுப்பாடுகள் தடுக்கின்றன. இத் னவாகக் கருதப்படுவதால் அச்சாதிக்குட் அவர்கள் சமூகத்தால் ஒதுக்கப்படும் g தொழில்களை எல்லோரும் நாடுவதில்லை. தட்டுப்பாடு இருப்பதையும் இந்தியாவின் விப்பதையும் இங்கு குறிப்பிடலாம்.
5 : 6 உண்மையில் வ்ேலைவாய்ப்பில் வேலையில்லாமை, வ்ெஸ்ளை வேட்டி உத் பாவம், சமூகக் கட்டுப்பாடுகளினுல் ஏ, வாய்ப்பின்மை ஆகியவையே அவ் வேலை படத்தக்க அம்சங்களாகும்.
6. வேலையில்லாப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு:
6 : 1. இப்பிரச்சினை அண்மைக்கா
52

பகளில் அத் தொழிலாளர் வேலை வாய்ப்
கள் கிடைக்கக் கூடிய சில துறைகளை
இங்கு குறிப்பிட வேண்டும். இன்று வட்டி’ உத்தியோகங்களுக்கே 'மவுசு" ற அரசாங்கம் மேற்கொண்ட தவருண உத்தியோகங்களை நாடும் தவருண மனப் தோன்றியது. குடியேற்ற ஆட்சி நீங்கிய ல. இதனுல் உடலுழைப்பை மையமாகக் ரும்பாலான படித்த வாலிபர்கள் தயங்கு லையை இங்கு குறிப்பிடலாம். இன்று ர்க்குத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ழிலில் ஈடுபடத் தயங்குகின்றனர்; தமது னேக்கின்றனர். இதனல் வேலை வாய்ப் b ஒர் துர்ப்பாக்கிய நிலை தோன்றியுள்ள விரத்தையும் இது அதிகரித்துள்ளது. இவர் ா வேட்டி உத்தியோகங்களையே நாடுவ உத்தியோகங்களோ நாட்டின் உற்பத்தித் ான, உற்பத்தித் துறையோ மிக மந்த குறைவான வெள்ளை வேட்டி உத்தியோ
தோற்றுவிக்கிறது. இதனுல் வெள்ளை பும், "கழுத்தறுப்புப்’ போட்டியும் ஏற் வெற்றி பெருதவர்கள் வேலையில்லாதோர் ’ (Vicious Circles) g) uģ5šģģig 605
டகள் அல்லது கட்டுப்பாடுகளும் (Social த் தீவிரமடையச் செய்கின்றன. இலங்
போன்ற துறைகளில் ஏராளமான வேலை னும் இத்தொழிலில் ஈடுபடுவதைச் சமூ தொழில்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதிக்குரிய புறம்பானவர்கள் அதனைச் செய்தால் ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. எனவே இத் கள்ளிறக்கும் தொழிலில் தொழிலாளர் ல் இருந்து தொழிலாளர்களை இங்கு வரு
ன்மை, வ்ேலை இருந்தும் தொடர்ச்சியான தியோகங்களை நாடும் தவருண மனே ற்கத் தயங்குவதினுல் தோன்றும் வேலை யில்லாப் பிரச்சினை என்பதில் கவனிக்கப்
இரு வேறு சிந்தனைகள்
ாலமாக அரசியல்வாதிகள் பொருளியல்

Page 62
விற்பன்னர்கள் சமூகவியலாளர்கள், பரிட தொடர்ந்து ஈர்த்து வருகிறது. பதவிக் சினைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளன யில்லாப் பிரச்சினையைத் தீர்க்கச் சுலப செய்வதேயாகும் எனச் சிலரும் தொழி சிறந்ததெனச் சிலரும் தத்தம் கருத்துக்
8 : 2 இலங்கையின் விவசாயத்தை யைத் தீர்ப்பதற்கு ஒரே வழி என்று வ் தமக்குச் சாதகமாகக் கூறி வருகின்றன வரை ஒரு விவசாய நாடாகவே இருந்து இருந்து வரும். மிகப் பண்டைய கால உணர்ந்தே பாரிய குளங்களே அமைத் கொடுத்தனர். இலங்கையின் சமூகங்களு வாகிய சமூகங்களாகவே விளங்கின. ஒ( நாடுகளுக்கு அரிசி ஏற்றுமதியாகியது. களஞ்சியம்’ என அழைக்கப்பட்டது எ நிலையையும் எடுத்துக் காட்டி இலங்கை ஞலேதான் அதற்கு மீட்சி உண்டு என். படி இன்றும் இலங்கை தனது ஏற்றுமதி தென்னை ஆகிய விவசாயப் பொருட் மொத்த உற்பத்தியில் 35 வீதமானது ( றது. தொழிற் துறை 13 வீதத்தையே செய்வோரில் 50 வீதமானேர் விவசாய 10 வீதம் மட்டுமே தொழிற் துறையில் டின் மீட்சி விவசாயத் துறையிலேயே த னர். இன்றும் உலர் வலயக் காணிகளி டிருக்கிறது. இவ் வலயத்தில் பயிர்செய் செய்கையின் கீழ் கொண்டு வருவதன் & மின்றி வேலையில்லாப் பிரச்சினையையும் கின்றனர். பல பொருளியல் விற்பன்ன னர் இதனை மையமாகக் கொண்டே ‘ப டம்’ என்ற பல இயக்கங்களை ஆட்சிக்கு டதை இங்கு நாம் நினைவு கூறலாம்.
6 : 3 ஆணுல் இதற்கு மாறன கரு ஆராய்வதும் பொருந்தும் என நினைக்கி: ளாதாரப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு தரக் கூடி கூறுகின்றனர். இவர்களது கூற்றுப்படி 6 பட்டது அன்று. நாளாந்தப் பாவனைக்குட் படுகின்றன. இவற்றை நாம் பிறநாடுக இதனுல் பாரிய அளவில் அந்நிய செ6 இங்கே உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் பல நாடுகளின் சுரண்டலிலிருந்து விடுபடுவே கள் எமது விவசாயப் பொருள்களுக்கு தந்து உற்பத்திப் பொருள்களுக்குத் தா!

ாலகர்கள் ஆகிய பலரது கவ்னத்தையும் கு வரும் அரசாங்கங்கள் யாவும் இப்பிரச் ா என்பதையும் நாம் அறிவோம். வேலை மான வ்ழி விவசாயத்தை அபிவிருத்தி ற் துறையை அபிவிருத்தி செய்வதே களை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
அபிவிருத்தி செய்வதே இப்பிரச்சினை ாதிடுபவர்கள் பின்வரும் காரணங்களைத் ர். இலங்கை அன்று தொட்டு இன்று வந்திருக்கிறது; தொடர்ந்தும் அவ்வாறே த்தில் இலங்கையின் அரசர்கள் இதனை து நீர்ப்பாசன வசதிகளை அமைத்துக் ரும் இத்தகைய குளங்களைச் சுற்றி 의-(5 ரு காலத்தில் எமது நாட்டிலிருந்து பிற அதனலேயே இலங்கை "ஆசியாவின் நெற் னப் பழம் பெருமை கூறி தற்போதைய ஒரு விவசாய நாடுதான்; விவசாயத்தி று கூறுகின்றனர். அவர்களது கூற்றுப் வருமானத்திற்காக தேயிலை, இறப்பர், களிலேயே தங்கியுள்ளது. நாட்டினது விவசாயத் துறையிலிருந்தே கிடைக்கின் வழங்குகிறது. அதுமட்டுமன்றி வேலை த்துறையிலேயே வேலை செய்கின்றனர். ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆகவே எமது நாட் ங்கியுள்ளது என இவர்கள் வாதிடுகின்ற ல் 13 வீதமே பாவனைக்குள்ளாக்கப்பட் பக் கூடிய மீதி நிலங்களையும் பயிர்ச் முலம் உற்பத்தியைப் பெருக்குவது மட்டு தீர்க்க முடியும் என்று இவர்கள் கருது ர்கள் இக்கருத்தை ஆதரித்திருக்கின்ற சுமைப் புரட்சி”, 'உற்பத்திப் போராட் வந்த பல அரசாங்கங்கள் மேற்கொண்
ந்துடையவர்களின் கருத்துக்களையும் இங்கு எறேன். இவர்கள் இலங்கையின் பொரு பது தொழிற்துறை அபிவிருத்தியே என்று "மது தேவை உணவுடன் மட்டுப்படுத்தப் பல உற்பத்திப் பொருட்கள் தேைைவப் ளிலிருந்தே இறக்குமதி செய்கின்ருேம். ாவணியை இழக்கின்ருேம். இவற்றை நன்மைகளை நாம் அடைவோம்; பிற "ம்; ஏன்ெனில் வளர்ச்சியடைந்த நாடு வருடா வருடம் குறைந்த விலையைத் நினைத்த விலையையே குறித்து வந்தி
53

Page 63
ருக்கின்றனர். இவ்வாறன சுரண்டலிலிரு அப்பொருள்களை இங்கு உற்பத்தி செய்:
6 : 4 ஆணுல் இருவரது வாதங்களை துறை அபிவிருத்தி அவசியமானதொன்ே டுப்பாடுகள் இருக்கின்றதைக் கவனத் துறை அபிவிருத்தியும் அவசியம்தான், இருக்க முடியும்; ஆனல் பிரச்சினைக்கு : வழங்கக் கூடியது, போதிய வேலை வா படுத்தித் தரக் கூடியது விவசாயத் துை முன்னையர்கள் கூறியது போல தொழிற் பாடுகள் உள்ளன.
6 : 5 தொழிற் துறை விருத்தியை அந்நியச் செலாவணி தேவைப்படும். நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்ய வே பெருந்தொகையான அந்நியச் செலாவணி டின் அபிவிருத்திக்கு என்றும் தடையா பற்ருக் குறையேயாகும். விவசாயப் ெ நியச் செலாவணியை நமது நாடு பெற். யில் இவற்றுக்குக் கிடைக்கும் விலைகள் கொண்டே வருகின்றன, ஒரு சமயம் ( உணவுப் பொருட்களை இறக்குமதி செய் யின்றி நமது நாடு கஸ்டப்பட்டது பல பொருளாதார உதவிகள் எந்த நாளும்
வும் முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு தர்மச தீவிரமாக வளர்ச்சியடையச் செய்வது
6 : 6 அதுமட்டுமன்றி பாரிய தொ தடைகள் இயங்கி வருகின்றன. எமது சந்தை மிகச் சிறியதாக இருக்கின்றது. வாக்க முடியாது. அவ்வாறு உருவாக்கு பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக இருக்க நாடுகளின் உற்பத்திப் பொருட்களோடு வதாயின் உற்பத்திப் பொருள்களின் த நிலையில் இத்தகைய உயர் தரத்தை எ சுருங்கச் சொல்லப்போனல் அண்டை ந திப் பொருள்களோடு கூடப் போட்டியி ருேம். ஆகையால் வளர்ச்சியடைந்த ! போட்டியிட்டு உலகச் சந்தையைக் கை எனவே உள்நாட்டுச் சந்தையை மாத்தி ஆரம்பிக்க முடியாது. அவ்வாறு ஆரம்ட யிலும் பார்க்கக் குறைந்த நிலையிலேயே இதனல் பரும்படி உற்பத்தியின்போது வழியில்லாமல் போகும். இதன் காரண அதிகரிக்கும். உள்நாட்டு உற்பத்திப் ெ
54

நந்து எம்மைப் பாதுகாக்க ஒரே ஒரு வழி வதேயாகும் என இவர்கள் கூறுவர்
யும் சீர்தூக்கிப் பார்த்த பலர் தொழிற் றயாயினும் அவ்வபிவிருத்திக்குப் பல கட் துக்கெடுத்துக் கொண்ட பின் தொழிற் எனினும் அது நீண்டகால நோக்காகவே உடனடித் தீர்வை குறுகிய காலத்தில் ‘ய்ப்புக்களைக் குறுகிய காலத்தில் ஏற் றயே என்ற முடிவுக்கு வந்துள்ளனர். துறை அபிவிருத்தியடைய பல இடர்ப்
டய வேண்டுமாயின் பெருந்தொகையான இயந்திரங்கள் முதலானவற்றை அந்நிய ண்டியது அவசியமாகையால் இதற்குப் னி தேவைப்படும். ஆனல் எமது நாட் ாக விளங்குவது அந்நியச் செலாவணிப் பாருட்களை ஏற்றுமதி செய்தே இவ் அந் றுக் கொள்கிறது. ஆனல் உலகச் சந்தை வருடத்திற்கு வருடம் வீழ்ச்சியடைந்து எமக்கு நான்கு நாட்களுக்குத் தேவையான 1வதற்குக் கூட அன்னியச் செலாவணி நக்கு நினைவிருக்கலாம். பிறநாடுகளின் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும் என்று நம்ப ங்கடமான நிலையில் தொழிற் துறையைத் இயலாத கருமமாகும்.
ழிற்சாலைகளை இங்கு நிறுவுவதற்குப் பல நாட்டில் உற்பத்திப் பொருள்களுக்குரிய
எனவே பாரிய தொழிற்சாலைகளை உரு குவதாயின் வெளிநாடுகளின் சந்தைகளைப் வேண்டும். ஆனல் வளர்ச்சியடைந்துள்ள போட்டியிட்டுச் சந்தைகளைக் கைப்பற்று ரம் உயந்ததாக இருக்கவேண்டும். ஆரம்ப திர்பார்ப்பது மிகக் கடினமானதாகும். ாடான வளர்முக இந்தியாவின் உற்பத் ட முடியாத நிலையில் நாம் இருக்கின் நாடுகளின் உற்பத்திப் பொருள்களோடு ப்பற்றுவதென்பது இயலாத கருமமாகும். ரம் நம்பிப் பாரிய தொழிற்சாலைகளை பித்தால் இயந்திரங்கள் தமது இயல் நிலை
இயங்கும் நிலைமை ஏற்பட இடமுண்டு, கிடைக்கும் பாரிய சிக்கனங்கள் கிடைக்க "மாக உள்நாட்டில் பொருள்களின் விலை பாருட்களின் விலைகள் இறக்குமதி செய்வு

Page 64
திலும் பாக்கக் கூடிய விலையாயின் உள் யாத நிலை தோன்றும். இதனுல் உற்ப நேரிடும். இலங்கையில் அமைக்கப்பட்! இடர்ப்பாடுகளே இன்று எதிர்நோ காட்டலாம்.
6 : 7 மேலே கூறிய காரணங்களா தென்பது நாட்டின் பொருளாதாரத்ை நோக்காகவே அமைய முடியுமேயல்லாது திண்டாட்டத்தை நீக்குவதற்கு அது ஒ' சாயத் துறையே வழங்கக் கூடியது என கின்றனர்.
7. செறிந்தமுறை விவசாயமும் பரந்த
7 : 1 எனவே விவசாயத்தை விள் இதனை மனதில் கொண்டே பல குடிே பட்டன; தற்போதும் ஆரம்பிக்கப்பட அபிவிருத்தி வேலே வாய்ப்புகளை அதிகா இதனை எவ்வாறு செய்வதென்பதில் நீ காணப்படுகிறது. செறிந்த பயிர்ச் செய் அபிவிருத்தி செய்வது இலகுவானதும், ! படக் கூடியதுமாகும். எனவே ஏற்கனே புதிய விஞ்ஞான வழி முறைகளைப் பிர கொள்ள முயல வேண்டும் என இவர்க பயிர்ச் செய்கை முறையென்பது பயிரி கரிக்காது காணிகளின் விளை திறனை அ நிலத்தைப் பண்படுத்தல், உரிய காலத் மிடுதல், உரிய காலத்தில் களே பிடுங்கு விதைகளைப் பயிரிடுதல் போன்ற நவீன காணிகளின் வி:ே திறனை அதிகரிக்கலா பொருத்தமான முயற்சியாகுமென்று இ. ளது கருத்துக்கு ஆதாரமாக புதிய நில பயிர்ச் செய்கையின் கீழ் கொண்டு வந் காட்டுகின்றனர். இந்நிலங்களைப் பயிர்ச் குடியேற்ற வாசிகள் அந்நிலங்களில் கு குடியமர்த்துவதற்காக ஏராளமான பண வனுக்கு ரூபாய் 12,000 வீதம் செலவிட இவ்வாறு செலவிடப்பட்டுள்ளது 3 ஏக் யின் கீழ் கொண்டு வருவதற்காகும். அ எதிர்பார்த்த பலன் கிட்டவில்லை. மிகக் களில் கிடைத்தன. இன்று 40 வருடங்க கள் தமது சீவியத்துக்குத் தேவையான நிலையிலிருக்கின்றனர். எனவே இத்தகைய
 

நாட்டுச் சந்தையிலும் அதனை விற்க முடி தி மேலும் குறைந்து பாரிய நட்டமடைய
பல தொழிற்சாலைகள் இத்தகைய கிக் கொண்டிருப்பதை இங்கு சுட்டிக்
ல் தொழிற் துறையை விருத்திசெய்வ அபிவிருத்தி செய்யும் ஒரு நீண்டகால உடனடிப் பிரச்சினையான வேலையில்லாத் 3 தீர்வாகமாட்டாது. இத்தீர்வை விவ r இவ்வாதத்தை முன்வைப்போர் கூறு
விவசாயமும்! இரு வேறு கருத்துக்கள்.
தரிக்க வேண்டியது அவசியமாகின்றது. பற்றத் திட்டங்கள் முன்னர் ஆரம்பிக்கப் வுள்ளன. ஆனல் விவசாயத் துறையின் க்கும் என்பது உண்மையேயாயினும் }புணர்க்கிடைவே அபிப்பிராய பேதம் கை முறை மூலம் விவசாயத் துறையை செலவு குறைந்ததும் விரைவாகச் செயல் வ பயிர்ச் செய்யப்படுகின்ற காணிகளில் யோகித்து அதிக விளைவைப் பெற்றுக் ள் கருத்துக் கொண்டுள்ளனர். செறிந்த டும் காணிகளின் விஸ்தீரணத்தை அதி திகரிப்பதைக் குறிக்கும். உரிய காலத்தில் தில் விதைத்தல், உரிய காலத்தில் உர தல், கிருமி நாசினி தெளித்தல், வீரிய
வழி முறைகளை அனுசரிப்பதன் மூலம் ம். இதுவே எமது நாட்டின் இயல்புக்குப் வர்கள் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர். தங்க ங்களைக் குடியேற்றத் திட்டங்களுக்காகப் தபோது ஏற்பட்ட தவறுகளைச் சுட்டிக் செய்கைக்குக் கொண்டு வருவதற்காக 5டியமர்த்தப்பட்ட போது அவர்களைக் ம் செலவிடப்பட்டது. ஒரு குடியான டப்பட்டுள்ளதாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கர் காணியை மட்டுமே பயிர்ச் செய்கை வ்வாறு செலவிடப்பட்டும் கூட அதனல்
குறைந்த நெல் உற்பத்தியே இந்நிலங் ளுக்கு மேலாகியும் சில குடியேற்ற வாசி வருமானத்தைக் கூடப் பெற முடியாத பாரிய செலவினைச் செய்து மிக நீண்ட
SS

Page 65
இன்னர் உரிய பயனை அ செப்து விரைவில் விளை இவர்கள் கருதுகின்றனர். இ
புணர்கள் இத்தகைய க(
முறையையே சிபாரிசுப்
7 : 2 . .
:\ʼ: : عملیات
ஞல் இக் ருத்தை உள்ளூர் வில்லை. புதிய நிலங்களைப் பயிர்ச் செய்
செலவு கூடிய முயற்சிதான் என்பதனை இம்முயற்சி குறுங்காலத்தில் திடீரென தையும் இவர்கள் :றுக்கவில்லை. ஆஞல் ரிக்கும். இதனுல் பல எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இவ்வளவு ெ பொருத்தமான காணிகளை வெகு சில நாடுகளில் இலங்கையும் ஒன்ருகும். எ6 வகையில் உபயோகித்து வேலையில்லாட தாகும் என இவர்கள் கருதுகின்றனர். யின் பயிர்ச் செய்கைக்குரிய காணிகளில் B. H. பார்மர் என்பவர் தனது ‘இலங் நூலில் இலங்கையில் உலர் வலயத்தில் கைக்குரிய காணிகளாகக் காணப்படுகி நியமித்த குழுவொன்று இத்தொகை 1 டக் குழு நியமித்த ஒரு குழு முழு இ6 களின் விஷ்தீரணம் 160 லட்சம் ஏக்க வலயத்தில் காணப்படுகின்றதென்றும் பு 40 லட்சம் ஏக்கர் காணிகள் பயிர்ச் செ
உடனடியாக அ!
90 லட்சம் காணிகள் பயிர்ச் செய்கைய யென்றும் மதிப்பிட்டுள்ளது. எனவே இ வைத்துக்கொண்டு அவற்றைப் பயிர்ச் வான முயற்சியென வாளாவிருத்தல் உ இவர்கள் கூறுவர். இங்கு செலவினைப் வேலே வாய்ப்பையும் தவிர்க்க உதவும் சமூ இதனைத் தீர்மானிக்க வேண்டுமென இ
7 : 3 அதுமட்டுமன்றி செறிவான தெனக் கூறுவோர் ஒன்றை மனதில் ( அம் முயற்சி செலவு குறைந்ததும், கு! பினும் அதனுல் எற்படும் பலன் உண் பட்டோரைச் சென்றடையுமே தவிரப் னத்தையும் அளிக்கமாட்டாது. செறிந் லில் ஈடுபட்டுள்ளோரது வருமானத்தை வாழ்க்கைத் தரத்தை அதிகரிக்கும். ஆ வருமானத்தையோ தொழில் வாய்ப்டை
7 : 4 மேலும் புதிய காணிகளைப் முயற்சி விவசாய உற்பத்தியை அதிகரி
56
 
 
 
 
 
 
 

டைவதிலும் பார்க்க மிகக் குறைந்த
திறனை அ
கரிப்பது சாலச் சிறந்ததா
சிருத்தித்
நிருப்பதோடு செறிந்த
திட்டங்களே
பொருளியல் நிபுனர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள
*سہ (?) ... --
வரும் முயற்சி
போலவே முடியாதென்ப >யே முயற்சி வேலே வாய்ப்புக்களை ) சமூகப் பிரச்சினைகள் தவிர்க்கப்படும்.
பருத்தொகையான பயிர்ச் செய்கைக்குப் நாடுகளே பெற்றிருக்கின்றன. இத்தகைய எவே இந்த வரப்பிரசாதத்தை உரிய பிரச்சினையைத் தீர்ப்பது அவசியமான இதற்குச் சான்ருக இவர்கள் இலங்கை * விபரங்களேச் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். 1கையில் குடியேற்றத் திட்டங்கள்’’ என்ற 600,000 ஏக்கர் க. னகள் பயிர்ச் செய் ன்றன என்று கூறுகிருர். உலக வங்கி 2 லட்சமாகுபெடனக் கூற 10 ஆண்டுத் திட் லங்கையிலும் பயிரிடப்படக் கூடிய காணி ராகுமென்றும் இவற்றில் 30 லட்சம் ஈர ரீதியான 130 லட்சம் ஏக்கர் காணிகளில் ய்கைக்கு உதவாதவையென்றும் மீதியான
பின் கீழ் கொண்டு வரப்படக் கூடியவை இவ்வளவு பெருந்தொகையான காணிகளை செப்கையின் கீழ் கொண்டு வருவது செல *ண்மையில் நாட்டுக்கு இழப்பாகுமென்று பொருட்படுத்தாது அது தோற்றுவிக்கும் மகப் பிரச்சினைகளேயும் மனதில் கொண்டே வர்கள் கூறுகின்றனர்.
பயிர்ச் செய்ைைக முறையே மேலான கொள்வதில்லை. அவர்களது கூற்றுப்படி றுகிய காலத்தில் பயன் தருவதாயிருப் மையில் ஏற்கனவே கமத்தொழிலில் ஈடு புதியவர்களுக்கு அது எவ்வித பிரயோச த பயிர்ச் செய்கை ஏற்கனவே கமத்தொழி அதிகரிக்கும். அதன் மூலம் அவர்களது னுல் எதுவிதத்திலும் அது புதியவர்களுக்கு பயோ அளிக்கமாட்டாது.
பயிர்ச் செய்கையின் கீழ் கொண்டு வரும் ப்பது மட்டுமன்றி வேறு பல பக்க விளைவு

Page 66
களேயும் ஏற்படுத்தும். இதன் காரணமா தகைய புதிய காணிகளில் குடியேற்றத் பாசன வேலைத் திட்டங்கள் பலஅமைக்கட் காணி அபிவிருத்தி மேற்கொள்ளப்படுப் முயற்சிகளில் வேலை வாய்ப்புக்கள் கிட்( களின் வசதிக்காக மேற்கொள்ளப்படுகின் வீடு கட்டுதல் போன்ற துறைகளிலும் துடன் சிறு கடைகள் போன்ற வியாப களிலெல்லாம் பெருந் தொகையான 6ே வாய்ப்புண்டு.
7 : 5 எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இ விதப்படுத்தும் ஒரு தன்மையையும் தோ வர்களது பயிர்ச் செய்கை முயற்சியினல் வாறு பெருகும்போது நாட்டின் நுகர்வு போது அடிப்படையான உணவுகளையே தவிக்கும் இவர்கள் வாங்கும் சக்தியின் மாற்றத் தொடங்குவர். பால், இறைச் அதிகரிக்கும். எனவே இத்துறைகளில் அ சாயத் துறை ஓரளவுக்குத்தான் வளர யப்படுவதற்கு மேலாக உற்பத்தி அதிக வாதம் உண்மையில் ஒரு மாயையாகும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டதும் அது பல்வித யான உற்பத்தியாக்கப்படலாம்.
7 : 6 மேலும் புதிய காணிகள் பய வது உண்மையில் தொழிற் துறை வலி விவசாயம் அபிவிருத்தியடைய பிறநாடு மதி செய்ய வேண்டிய நிலை நீங்கும். இ யும். இவற்றைத் தொழில்களை ஆரம்பிப் அதுமட்டுமன்றி விவசாயம் சார்ந்த பல புத் தோன்றும். உதாரணமாக , வைக்கே தல் போன்ற தொழில்களை இங்கு குறி ஆகியவற்றைப் பதம்படுத்தும், தகரத்தி யாகப் பெருகக் கூடிய வாய்ப்புண்டு.
வது மட்டுமன்றி வேலை வாய்ப்புக்களும்
7 : 7 எனவே இத்தகைய காரணங் கையின் கீழ் கொண்டு வருவது அவசிய கூறுகின்றனர். இக்காரணங்கள் உறுதிய பிக்கையினுல்தான் அரசாங்கங்கள் முன் தன. இன்றும் அமைக்க முயற்சிகளை ே நம்பிக்கையின் புதிய பரிணுமமாகத் தே திட்டங்களாகும்".

க வேலை வாய்ப்புக்கள் பெருகும். இத் திட்டங்களை அமைக்கும் போது நீர்ப் படும். இதே போலவே காடுகளை அழித்து
இதன் காரணமாகப் பலருக்கு இம் ம். அது மட்டுமன்றிக் குடியேற்ற வாசி ாற ஆதார வசதிகள், பாதையமைத்தல், வேலை வாய்ப்பு வசதிகள் பெருகும். இத் ர வாய்ப்புக்கள் தோன்றும். இத்துறை பலை வாய்ப்பு வசதிகள் தோன்றக் கூடிய
இம் முயற்சி விவசாயத் துறையைப் பல் ற்றுவிக்கும். புதிய காணிகளைப் பெற்ற அவர்களது வருமானம் பெருகும். இவ் அமைப்பும் மாறத் தொடங்கும். தற் பெற்றுக் கொள்ள வரும்ானமில்லாது அதிகரிப்பால் தமது நுகர்வு முறையை சி, மரக்கறி ஆகிய புரதத் தேவைகள் பிவிருத்தி ஏற்படத் தொடங்கும். விவ இடமுண்டு; சுய தேவை பூர்த்தி செய் ரிக்கத் தேவையில்லை என்று கூறப்படுகிற என்று இவர்கள் கூறுவர். சுய தேவை ப்படுத்தப்படலாம் அல்லது வர்த்தக ரீதி
பிர்ச் செய்கையின் கீழ் கொண்டு வரப்படு ார்ச்சிக்கும் சாதகமானதாக அமையும். களிலிருந்து உணவுப் பொருட்களை இறக்கு தணுல் அன்னியச் செலாவணி மீதமடை பதற்கு மூலதனமாக உபயோகிக்கலாம். தொழில்களை ஆரம்பிக்கக் கூடிய வாய்ப் ாலிலிருந்து கடதாசி அட்டை தயாரித் ப்பிடலாம். சோயா, சீனி, பழவகைகள் ல் அடைக்கும் தொழில்களும் பெருவாரி இவற்ருல் தொழிற்துறை வளர்ச்சியடை பெருகத் தொடங்கும்.
களால் புதிய காணிகஃாப் பயிர்ச் செய் மேயாகும் என இவர்கள் அறுதியிட்டுக் ானவை என்ற அசைக்க முடியாத நம் னர் குடியேற்றத் திட்டங்களை அமைத் மற்கொண்டு வருகின்றன. இத்தகைய ான்றியவையே "இளைஞர் குடியேற்றத்
57

Page 67
8. இளைஞர் குடியேற்றத் திட்டங்கள்
8 - 1 இலங்கையில் இளைஞர் குடிே பின்னரே ஆரம்பிக்கப்பட்டன. அப்போ பற்றக் குறை மிக மோசமாக ஏற்பட்ட வுப் பொருள்களைக் கூட இறக்குமதி செ தோன்றியது. இதன் காரணமாக அன்: இங்கு உற்பத்தி செய்யக் கூடிய பல உ மாகத் தடை செய்யப்பட்டது. இக்கா தோற்றுவிக்க அரசாங்கம் முழுமூச்சாக சூழ்நிலையில்தான் 'இளைஞர் குடியேற்ற கருக் கொண்டது எனலாம்.
8 : 2 இக்கால கட்டத்தில் வேலைய கிரமடைந்திருந்தது. இளைஞர்களில் பல நாடி அலைந்தனர். அவ்வாறு அவர்கள் தி இருந்தது. அரசாங்க உத்தியோகமென் மாதம் வழங்கக் கூடிய நிலையிலிருந்தது. "பென்ஷன்’ தரும் தொழிலாகவும் அ சாயம் பருவ காலத்தை நம்பிச் செய்ய பொய்த்தால் வருமானமே அற்றுப் போ பட்டது. அதுமட்டுமின்றி விவசாயத்தி வருமானத்தோடு ஒப்பிடும் போது உய ஈர்க்கும் சக்தியை அது பெற்றிருக்கவில்
8 3 எனவே அரசாங்க உத்தியே மானத்தை அளிக்கும் வகையிலும், நாட் அதிகரிக்கும் வகையிலும் வேலை வாய்ட் குடியேற்றத் திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட
8 : 4 இவற்றுக்குத் தெரிவு செய்ய கல்வியறிவுடையவர்களாகவும் 18 க்கு காணியற்றவர்களாகவும், விவசாயத்தை மனுேபாவம் உடையவர்களாகவும் இரு இளைஞர்கள் புதிய நவீன முறைகளை கூடிய மனுேபாவம் உடையவர்களாக அதிகரித்து வருமானமும் அதிகரிக்கும்
8 : 5 இதற்கு அமைவாக 1965 றத் திட்டங்கள் இலங்கை முழுவதும் வற்றிலுமாக கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் உப உணவுப் பொருள்களான மிளகாய் பழவகைகள் ஆகியன இவ்விளைஞர் குடி வருகின்றன, இவை அடைந்த வெற்ற 5க்கு மேற்பட்ட இளைஞர் குடியேற்றத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
58

யற்றத் திட்டங்கள் 1965ம் ஆண்டுக்குப் து நாட்டில் அன்னியச் செலாவணிப் டருந்தது. எங்களுக்குத் தேவையான உண ப்ய முடியாத ஒர் இக்கட்டான நிலை ரியச் செலாவணியைச் சேமிக்க வேண்டி ணவுப் பொருள்களின் இறக்குமதி பூரண லத்தில்தான் 'பசுமைப் புரட்சியினை’’
இயங்கத் தொடங்கியது. இத்தகைய ஒரு )த் திட்டம்” என்னும் ஒரு எண்ணம்
பில்லாப் பிரச்சினை இளைஞரிடையே உக் 0ர் வெள்ளை வேட்டி உத்தியோகங்களை ரிந்ததற்கும் அடிப்படைக் காரணமொன்று பது ஒரு ஸ்திரமான வருவாயை மாதா அது மட்டுமன்றி வயதான காலத்தில் து விளங்கியது. அதே சமயத்தில் விவ பப்படும் தொழிலாக விளங்கியது. பருவம் ாகும் ஸ்திரமற்ற தொழிலாகவும் காணப் ல் கிடைக்கும் வருமானம் உத்தியோக ர்ந்ததாக இருக்காததினுல் இளைஞர்களை ટb).
ாகங்களிலும் பார்க்கக் கூடுதலான வரு டுக்குத் தேவையான உணவு உற்பத்தியை பை அதிகரிக்கும் வகையிலும் இளைஞர் Լւ-6ձ".
ப்பட்ட இளைஞர்கள் ஜீ. சீ.ஈ. (சாதாரண) ம் 30 வயதுக்குமிடைபட்டவர்களாகவும் ; தனது தொழிலாகக் கொள்ளக் கூடிய க்க வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இலகுவில் ஏற்று நடைமுறைப்படுத்தக் இருப்பார்களாதலால் உற்பத்தி அதனல் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
முதல் இன்று வரை 51 இளைஞர் குடியேற்
அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவையெல்லா இளைஞர்கள் குடியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். , வெங்காயம், தேயிலை, கறுவா, தென்னை, டயேற்றத் திட்டங்களில் பயிரிடப்பட்டு நியின் காரணமாக 1980ம் ஆண்டளவில் திட்டங்களைப் புதிதாக அமைப்பதென்று

Page 68
8 ; மீ இவ்விளைஞர் குடியேற்றத் தி யானவரது குடியேற்றத் திட்டங்களோடு குடியேற்றத் திட்டங்களிலும் பார்க்க { யுள்ளதை அவதானிக்கக் கூடியதாயுள்ள விசுவமடு வாலிபர் திட்டத்தில் அதன் வருமானமாக 2000/-க்கு மேற்பட்ட .ெ கூடியதாயிருக்கிறது. ஆகக் குறைந்த் பெறும் வாய்ப்பு இத்திட்டத்தில் அமை றத் திட்டத்தில் காணி பெறுவதற்கு நிலவுவதை அவதானிக்கக் கூடியதாயிரு
9. இளைஞர் குடியேற்றத் திட்டங்களின் கு
9 : 1 அதே வேளையில் இக்குடியேற் இருப்பதை அவதானிக்கக் கூடியதாயிரு லேயே தங்கி நிற்கும் மனப்பான்மை இ திட்டத்தை உருவாக்கியவர்கள் இறுதியி டத்தை நிருவகிக்க வேண்டுமென்று எதி கைகூடவில்லை. அடுத்ததாக கமத்தொழி கள் கருதத் தொடங்க வேண்டுமென்று கள். ஆனல் அரசாங்க உத்தியோகத்தை வில்லை போலத் தோன்றுகிறது. ஏனென கக் கூடுதலான வருமானத்தைப் பெற்ற தாம் பெறும் வருமானத்திலும் குறைந்: நாடிச் சென்றுள்ளதை அவதானிக்கக் சாங்க உத்தியோகத்திற்கு ஒர் தனி சமூ காரணமாகும். இந்நிலை மாறவேண்டுமா மதிப்பளிக்கும் ஒரு மனுேபாவத்தை வேண்டும்.
9; 2 சில திட்டங்களில் மிளகாய், வெ -ர்ந்து செய்யப்பட்டதனலும் செயற்கை : விளைவு குறைந்து, பூச்சிகளின் த்ாக்கம் படுகிறது. இதனுல் பயிர்ச் செய்கையை கேள்வியும், ஐயமும் பலர் மனதில் தோன் செய்யவேண்டுமாயின் மாற்றுப் பயிர்களை உரத்தைப் பாவித்து மண்ணை வளமடை வரின் வாழ்நாள் முழுவதும் பயிர்ச் செய்லி
9 : 3 ‘செய்யும் தொழிலே தெ என்ற மனநிலை தோன்றி பயிர்ச் செ கிடைப்பின் இளைஞர்கள் நிச்சயமாக வி இவ்விளைஞர்களைத் தொடர்ந்து இத்திட் சாங்கத்திற்குப் பெரிய கடமைப்பாடொ கள் யாவற்றிலும் விவசாயம் பரவலாக

ட்டங்களின் பெறுபேற்றை ஏனைய குடி
ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் பொழுது ஏனைய }வற்ருல் கிடைத்த பயன் பெரிதளவா எ. யாழ் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அங்கத்தவர்களான இளைஞர் பலர் மாத 1ாகையைப் பெற்றுள்ளதை அவதானிக் வருமானமாக மாதமொன்றுக்கு 600/- துள்ளது. இதன் காரணமாக குடியேற் இளைஞர்களிடையே பெருத்த போட்டி கிறது.
றைபாடுகள்
றத் திட்டங்களிலும் பல குறைபாடுகள் க்கிறது. எதற்கும் உத்தியோகத்தர்களி ளைஞர்களிடையே காணப்படுகிறது. இத் ல் இளைஞர்கள் தாமே முன்வந்து திட் நிர்பார்த்தார்கள். ஆனல் இந்நோக்கம் லை விரும்பிய ஒரு தொழிலாக இளைஞர் திட்டங்களை வகுத்தவர்கள் எண்ணினர் நாடும் மனப்பான்மை முற்ருக அகல சில் அரசாங்க உத்தியோகத்திலும் பார்க்
சிலர் கூட சில காலம் சென்றபின் த பஸ் கண்டக்டர் போன்ற தொழில்களை கூடியதாகவிருக்கிறது. தற்போதும் அர மக அந்தஸ்து வழங்கப்படுவதே இதற்குக் ணுல் கல்வி முறை சகல தொழிலுக்கும் ஏற்படுத்தக் கூடியவாறு மாற்றமடைய
ங்காயம் போன்ற ஓரினப் பயிர்கள் தொட உரம் மிகுதியாகப் பாவிக்கப்பட்டதனலும் மிகுந்து, மண் வளம் இழந்து காணப் த் தொடர்ந்து செய்ய முடியுமா? என்ற றியுள்ளது. இக் குறைபாட்டை நிவர்த்தி மாறிமாறிப் பயிரிடவேண்டும்; இயற்கை யச் செய்யவேண்டும். அப்படிச் செய்து கயை மேற்கொள்ளக் கூடியதாயிருக்கும்
ப்வம்’, ‘எத்தொழிலும் சம்மதம்ே" ப்கையின் மூலம் உயந்த வருமானம் வசாயத் தொழிலில் நீடித்து நிற்பர். உங்களில் நிலைத்து நிற்கச் செய்வதில் அர ன்று உண்டு. நாட்டின் கல்விக் கூடங் ப் போதிக்கப்பட வழி செய்யப்பட வேண்
59

Page 69
டும். தொழில் மகத்துவம் பற்றிச் சிறுவ முறை அமைவதோடு மாத்திரமின்றி ந6 பட வேண்டும். பல இளைஞர் திட்டங்க நியாயமான விலைக்கு விற்க முடியாமல்
கக் கூடியதாயிருக்கிறது. அத்தோடு உரி கிருமி நாசினிகள் கிடைக்காமலிருக்கின் வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க அரசா
9 ; 4 இதைவிட கால்நடை வளர்ட் னிக்கப்படாத துறையாகவே இருந்து வ! வதன் மூலம் புரதச் சத்து மிகுந்த உை மன்றி மண்ணை வளமடையச் செய்யும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.
9 : 5 விவசாயிகளிடையேயும் இளை g-stub G-Fulg56) (Subsistence forming) மாறி வர்த்தக ரீதியாக் விவசாயம் ெ நிலை தோன்ற வேண்டும். அப்போதுதா நாடுவர். இங்கே ஒரு உதாரணத்தைக் பெரும் தட்டுப்பாடு இருப்பதை நீங்கள் விலையோ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நாம் காண்கிருேம். ஆணுல் அதே வேை கூடியதாயிருந்த இருல் இன்று யானை ( தைக் காண்கிருேம். காரணம் இருலைப் தொடங்கியதே ஆகும். இதுபோலவே 3 யக் கூடிய நிலை உருவானுல் நிச்சயமாக நிலைபெறத் தொடங்கும் இதனைச் செய் சாங்கத்துக்கு உள்ளது.
10. முடிவுரை
10 1 இறுதியாக முன்னர் கூறி எமது நாட்டின் எதிர்காலம் விவசாய விஞ்ஞான ரீதியாகச் செய்யக் கூடிய ஆ யேற்றத் திட்டங்களிலும் நிச்சயமாக உ ஞர்களிடையே புதுமை நாடும் மனப்ட முதியவர்கள் புதுமையை ஏற்கத் தயங்கு அவற்றை நாடிச் செல்லும் மனப்பாங்கு தைத் தருமாயின் அதனைத் தொழிலா மாட்டார்கள். எனவே அதற்குரிய ஆக் டிய பொறுப்பு அரசுக்கும் அரசின் ெ நிறைய உண்டு. இதனை உணர்ந்தே அர கொள்ளத் திடசங்கற்பம் கொண்டுள்ள கிரிந்தி ஒயாத் திட்டம், மதுறு ஓயாத் போன்ற பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்க லாம். அரசு காட்டும் ஆர்வத்தைச் ‘சி
60

பர் மனதில் பதியக் கூடிய வகையில் கல்வி டைமுறைக் கல்விகளும் ஒழுங்கு செய்யப் ளில் அவர்களது உற்பத்திப் பொருள்களை அவர்கள் அவதிப்படுவதை அவதானிக் ய காலத்தில் கடன் வசதிகள், உரங்கள் றன. இவற்றிலெல்லாம் கவனம் செலுத்தி ங்கம் முயல வேண்டும்.
பு என்னும் துறை போதிய அளவு கவ ந்திருக்கிறது. இத்துறையை விருத்தி செய் எவைப் பெற்றுக்கொள்ள முடிவது மட்டு இயற்கை உரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள
ஞர்களிடையேயும் வாழ்வதற்கேற்ற விவ என்ற அளவில் காணப்படும் கோட்பாடு stigi) 67 airp (Commercial Agriculture) ான் வருமானம் உயரும்; தொழிலைப் பலர் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். காய் கறிக்குப் எல்லோரும் அறிவீர்கள். ஆனல் அதன் அதிகமாக ஏறிச் செல்லாத விந்தையை லயில் மிகக் குறைந்த விலையில் பெறக் விலை, குதிரை விலை என்று விலே போவ பதனிட்டு வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பத் 5ாய்கறிகளையும் பதனிட்டு ஏற்றுமதி செய் க வர்த்தக ரீதியான விவசாய முயற்சிகள் து கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பும் அர
யவற்றைத் தொகுத்துரைக்கும் போது பத்திலேயே தங்கியுள்ளதெனவும், இதனை ஆற்றல் இளைஞர்களிடமும் இளைஞர் குடி ண்டு என நாம் திடமாக நம்பலாம். இளே க்குவம் நிறைய உண்டு. பழையவர்கள், வர். ஆனல் இளைஞர்களோ அவ்வாறன்றி டையவர். விவசாயம் உயர் வருமானத் கக் கொள்ள நிச்சயம் அவர்கள் தயங்க கத்தையும் உஐக்கத்கையும் வழங்க வேண் கொள்கையை அமுல் செய்பவர்களுக்கும் rசு பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களை மேற் து. மகாவலி அபிவிருத்தித் திட்டம், திட்டம், முத்துக் கண்டியத் திட்டம் ள் இந்த எண்ணத்தின் விளைவே என க்கெனப்" பிடித்துக் கொள்ளவேண்டியது

Page 70
இளைஞர் கடமையாகும். இந்த நாட்டை லக் கூடிய ஆற்றல் இளைஞர்கே உண்டு தற்கு எதிர்காலத்தில் தெரிவு முறையில் பற்றி அரசு செய்துள்ள தீர்மானம் நன் இத்தீர்மானம் காணிக்குத் தெரிவு செய் 30 வயதுக்குமிடைப்பட்ட இளைஞர்க்கே ரைப் போன்று அதிக தலைகளைக் கணக் கூறுகிறது. அரசாங்கத்தின் இந்த நல்ல சப்பாதைக்கு அழைத்துச் செல்ல முன் களை அழைக்கின்றேன்.

ச் சுபீட்சப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல் என்பதை அரசு உணர்ந்துள்ளதென்ப மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய மாற்றம் கு எடுத்துக் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. படுவர்களின் முன்னுரிமை 18 வயதுக்கும் பழங்கப்பட வேண்டுமே தவிர முன்ன கெடுத்து வழங்கப்பட கூடாது என்று எண்ணத்தை ஏற்று நாட்டைச் சுபீட் வருமாறு நாளைய தலைவர்களாகிய உங்
6

Page 71
கூட்டு விவசாய மு
திரு. ஜி. கிரு
உசவி அரசாங்க
1. பத-விளக்கம்:
“Group Farming’ 67 GB)Jub -2, iš GavL வில்லை. பல்வேறு நாடுகளிலும் ஆர நேரொத்த வேறு பதங்கள் பயன்படுத் படுத்துகையிலும்கூட தடுமாற்றம் ஏற்ட வழக்கில் இல்லை. கூட்டு முறை வி Co-operativeness" எனும் அர்த்தத்திே எனும் சந்தேகம் எழக்கூடும். தொகுதி தொகுதி முதலான தொடர்பற்ற வே தோற்றுவிக்கிறது. எனவே பொருத்தட காலிகமாக நேரொத்த பதமாக குழுமு தப்படுகின்றது.
2. குழுமுறை விவசாயம் (Group Farmi
குறிப்பிட்ட விவசாயிகள் சிலர் ஒ யாக செய்து வந்தது போல தனித்தன அதற்குப் பதிலாக குறித்த சில பெr குழுவாக விவசாய நடவடிக்கைகளில் மு கூட்டாகச் செய்வதையே குழுமுறை வ காணியிலே தமக்குள்ள சொந்தத்தினை ஒன்று சேர்ந்து தமக்குள்ளேயே இண2 நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு (Calender of பத்தியிலோ கால்நடை வளர்ப்பிலோ 1 துரிமை தம்வயமே வைத்துக்கொண்டு but working Co-operatively' gubcup60)
3. ஏனய கூட்டுமுறை விவசாய முயற்சி
அ. கூட்டுப்பண்ணைமுறை (Collectiv
இம்முறையின்கீழ் அங்கத்துவ முகவேசெய்கை பண்ணும் நி டாடுவர். கூட்டாகவே உை அல்லது ஈட்டும் இலாபத்தின்
தன்மைக்கு இணங்க பகிர்ந்
62

றையும் இளைஞரும்
ஷ்ணமூர்த்தி அதிபர், மன்ஞர்.
பதத்தின் பிரயோகத்திலேயே தெளி ாய்ச்சியாளர் பலராலும் இப்பதத்திற்கு தப்படுகின்றன. இப்பதத்தினை தமிழ்ப் டுகின்றது. பொருத்தமான தமிழ்ப்பதம் வசாயம் என மொழிபெயர்க்கும்போது ல கூட்டுறவு முறையைக் குறிக்கின்றதோ iமுறை விவசாயம் எனும்போது தேர்தல் 1றுபல அர்த்தங்கள் தோன்றி சிக்கலைத் மான பதம் வழக்கிலே வரும்வரை தற் றை விவசாயம் எனும் பதம் பயன்படுத்
ng)
}ன்றுகூடி, இதுவரை காலமும் மரபு ரீதி fயாக விவசாயத்தில் ஈடுபடுவதை விடுத்து ாது நோக்கங்களுக்காக ஒன்றுகூடி ஒரே ழுவதையுமோ அல்லது ஒருசிலவற்றையோ விவசாயம் எனலாம். இம்முறையின் கீழ் கைவிடாமல் அதே நேரத்தில் தம்முள் ங்கிக்கொண்ட விவசாய நடவடிக்கைகளில் Operations) இணங்க பயிற்செய்கை உற் ஈடுபடுத்தலாகும். சுருங்கக் கூறின் நிலத் . L–T5 960)püLGog "Owning their land யின் சிறப்பியல்பாகும்,
e Farming)
விவசாயிகள் கூட்டு முறையிலே ஒன் லப்பரப்பு முழுவதற்குமே உரிமை கொண் ழத்து வருகின்ற உற்பத்திப் பயனையோ னயோ தாம் தாம் அளித்த உழைப்பின் து கொள்வர்,

Page 72
ஆ, கூட்டுறவுப் பண்ணே முறை (Co
பாரிய அளவிலே விவசாய நட கும் ஏனைய வாய்ப்பு நலன்களி Lu Lugpugogy ?&ari, (Efficiency) களால் நிலம், முதல், உழை (Resource) uph 9 37 po Suru". யாகும். இவ்வமைப்பிலே விளை அளித்த வள ஆதாரத்திற்கு
இ. அரசபண்ணை முறை (State farn
இம்முறையின் கீழ் நிலமன குழைப்பவர்கள் கூலி வேலைய
4. குழுமுறை உற்பத்தியின் முக்கியத்துவப்
ஏனைய வளர்ச்சியுறும் நாடுகளைப் ே பானது பலவாருக சிதறுண்டு கிடக்கும் னவர்களின் வசமே பெருமளவு தங்கியு றத்தினலேயே (Performance) இலங்கை தின் தரம் உறுதிசெய்யப்படுகின்றது.
தொழில் நுட்பத்தீர்வுகளாலும் த தொகையினரின் செயல் நிறைவேற்றத் பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு முயற்சிகள் தர்ப்பங்களில் அடைய விரும்பிய பெறுடே
மேற்கூறிய வழிவகைகள் மூலமாக { மாக பயனுறுதிமிக்க உற்பத்தி அமைப் வில்லை. உடனடியாகவே உற்பத்திை தொழில்நுட்ப, தாபன, நிறுவனங்க உற்பத்தி அமைப்பு முறைகளை (Intermed பின்பற்றுதலின் அவசியம் இங்கு நன்குள்
அரசாங்கத்தினுல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பட்ட பெருந்தொகையான முதலீடு, எடு அடிப்படையிலேயே ஆராயும்போது குறி றுக்கொண்டதாகத் தெரியவில்லை. அணுகவேண்டிய அவசியம் எழுந்துள்ளது
கூட்டுறவுப் பண்ணை போன்ற அ எனினும் இத்தகைய உற்பத்தி அமைப் லேயே பெரிதும் நடைமுறைப்படுத்தப்ப அல்ல. பல திட்டங்கள் தோல்வியடைந் பல புதிதாக எழுச்சியுற்று அதன் திறன
எனினும் இன்றைய அரசியல், சமூ யிலே கூட்டுறவு அமைப்பு முறையினை

operative Farming)
வடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு நலன் பெறுவதற் ன் (Facilities) பயன்பாட்டிலே கூடிய ாண்பதற்குமாக விவசாய அங்கத்தவர் ப்பு முதலான சகல வள ஆதாரங்களை டப்படும் முறையே கூட்டுறவுப் பண்ணை வின் பயன்கள் அவரவரின் உழைப்பிற்கும் ம் ஏற்பபங்கிட்டுக்கொள்ளப்படும்.
ing)
த்தும் அரசிற்கே சொந்தமாகும். இங் * ஆவர்.
பான்றே இலங்கையிலும் விவசாய அமைப் சின்னஞ்சிறு காணி விவசாயக் குடியா ள்ளது. இவர்களது செயல் நிறைவேற் யின் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றத்
ாபனரீதியான சீரமைப்புக்களாலும் இத் ந்தினை செம்மைப்படுத்துவதற்கு கடந்த
மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பினும் பல சந் ாறுகளே பெற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை.
இத்தொகுதி விவசாயிகளுக்கும் பொருத்த பொன்றினை உருவாக்கிக் கொள்ள முடிய யப் பெருக்கிக் கொள்ளக் கூடியதாய் ளின் ஊடாக இடை நிலை யா ன iate forms of Production Organization) 2ணரப்பட்டுள்ளது.
குடியேற்றத் திட்டங்களில்கூட இடப் த்துக்கொண்ட சிரத்தை ஆகியன வற்றின் நிப்பிடத்தக்க நன்மைகள் எதுவும் பெற் ஆகவே புதிய முறையில் பிரச்சினைகளை
l.
மைப்புக்கள் முன்னேற்றகரமானவையே புக்கள் அரசாங்கத்தினல் அரச நிலங்களி ட்டன. ஆனல் அதுவும் பரந்த அளவில் துள்ளன. பலவற்றிலே பிரச்சனைகள் பல மயான போக்கினை மங்கச் செய்துள்ளன.
}க, பண்பாட்டு சூழ்நிலைகளின் பின்னணி சிதறுண்டு கிடக்கும் சிறு காணி விவசா
63

Page 73
யிகளின் முன்னேற்றத்திற்கு ஊறுசெய்ய கக் கொள்ளலாமோ என்பது கேள்வி தாடுகளிலும் கூட இம்முறை பெரும் :ெ களிலேயே பரம்பரை பரம்பரையாக
உரிமை இழப்பதற்கோ ஏனையவருடன் தயக்கமே இதற்கான முக்கிய காரணம
கூட்டுறவு முறை மக்கள் மனதிலே முன்னேற்றமானது காத்துக் கொண்டிரு விவசாயிகளை தேச முன்னேற்றத்தில் முடியாது. அவர்களையும் நன்முறையிே உணவு உற்பத்தியை பெருமளவில் அதி விவசாயிகளுக்கு அதிகரித்த வருவாயை சிறு காணி விவசாயத்துறையினை திறப் அவசியப்பாடு முன்னெப்போதும் விட எதிர் நோக்குகிறது.
காணி சீர்திருத்தச் சட்டத்தின் கீழ் பலதரப்பட்ட விவசாயக்காணிகளும் ெ தனிப்பட்ட முறையிலே மீளவும் பங்கிட வாறு பயன்பெற்ற பயன்பெறப்போகின் மாக நிலத்தைப் பயன்படுத்த தேவை விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப அறிவினையோ யாது. இத்தகையவர்களுக்கு உதவுவத வழிக்கக் கூடிய நிலையில் அரசாங்கம் இ றுள்ள நிர்வாக, தொழில் நுட்ப மூல ருக்கின்ற ஆயிரக்கணக்கான காணிச் சேவையாற்றக் கூடியவகையில் போதும காரணமாக இலத்தீன் அமெரிக்க நாடு களின் போது மோசமான விளைவுகள் 6 ருேர் உடனடியாகவே உற்பத்தித் திட்ட குவதுடன் காணிகளை இழந்தவர்களால் படாதவாறு தம்மைப் பலப்படுத்திக் ெ
பரந்த அடிப்படையிலேயே விஞ்ஞ கூடிய கூட்டுறவுமுறையிலேயே விவசாய பத்தக்கது. எனினும் இம்முறை நன்கு சூழ்நிலை இற்றைவரை இலங்கையிலே உருவாகும்வரை காத்திராமல் உடனடி மொன்று அவசியமாகின்றது.
எனவே குடியேற்றத் திட்டங்களைச் நடைமுறைப்படுத்துதல் ஆகிய நடவடிக் விவசாய முன்னேற்றத்தின் அடிப்படை ருக்கும் இன்றைய நெருக்கடியான சூழ் தனிச்சிறப்புடையதாக செல்வாக்குப் ெ
64

ம் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் நிவாரணியா கிடமாக உள்ளது. ஏனைய வளர்முக பற்றியினை ஈட்டவில்லை. சொந்தக் காணி தாம் அனுபவித்து வந்த தனியுடமை
பங்கிட்டுக் கொள்வதற்கோ காட்டும் reg Lh.
நன்கு செல்வாக்கடையும் வரை தேச |க்க முடியாது. இதற்காக சிறு காணி பங்கு பெருதவகையிலே ஒதுக்கிவிடவும் லயே பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். கரிப்பதுடன் அதில் ஈடுபடும் சில காணி ஈட்டுவதற்கும் இசைந்தமுறையிலேயே பட ஒழுங்கம்ைத்துக் கொள்ளவேண்டிய இன்றைய சூழலிலேயே பெருமளவில்
சுவீகரிக்கப்பட்ட பெருந்தொகையான வவ்வேறு அளவுகளிலே நிலமற்றேருக்கு ட்டுக் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ் ாற ஏழைக் குடியானவர்களிடம் சொந்த யான மூலவளங்களையோ, தேவையான நிர்வாகத்திறனையோ எதிர்பார்க்க முடி ந்கு பெருந்தொகையான முதலை செல }ன்றில்லை. அத்துடன் நாட்டிலே இன் வளங்கள் புதிதாக உருவாகிக் கொண்டி சொந்தக்காரர்களுக்குத் திருப்திகரமாக ானதாக இல்லை. இதுபோன்ற நிலைமை களிலேயே காணி சீர்திருத்த நடவடிக்கை ஏற்பட்டன. புதிதாக காணிகளைப் பெற் த்தினை உருவாக்கிச் செயல்படத் தொடங் மீண்டும் காணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்
காள்ள வேண்டியுள்ளது.
நானபூர்வமாக திறமையாக நிர்வகிக்கக் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுவதே விரும் த சுமூகமாக இயங்கக் கூடிய உறுதியான நன்கு உருவாகவில்லை. எனினும் அந்நிலை டயாகச் செயல்பட இடைக்காலத்திட்ட
சீர்படுத்துதல் காணிச் சீர்திருத்தங்களை கைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு யிலேயே முன்னேற முயன்று கொண்டி நிலையிலேயே குழுமுறை விவசாய உற்பத்தி பற்று வருகின்றது.

Page 74
5. குழுமுறை விவசாயத்தின் செயற்பாடு
இம்முறையின் கீழ் ஒன்று சேர்பவர் சொந்தக்காணிகளிலேயே தாம் வகித்து தேவையில்லை. உற்பத்திச் செய்கையில் ஒவவொரு பங்காளியும் தனது சொந்த சாய உற்பத்தியில் ஈடுபடலாம். ஒன்று போதிலும்கூட தமது நிலத்தின் உற்பத் முடியும் ஏனையவர்களுடன் பங்கிட்டுக் (
விவசாயிகளின் சமூகப் பின்னணி, றல், முதலீடு, உபகரணங்கள் ஆகிய இ சாய நடவடிக்கைகளில் எவை, எவை மேற்கொள்ள வேண்டுமென தீர்மானித் வகுத்துக் கொள்ளப்படும். எனினும் காணிகளுக்கு தான் தான் பொறுப்பாள
விவசாயத்துறையிலேயே குழுமுறை (Rigid) முறையல்ல. மாறிக்கொண்டே கும் ஏற்ப இசைந்து போகக்கூடியதான யுடையது. நாளடைவில் குழுமுறை திப்படுத்தப்பட்டு விரிவாக்கப்படுகையி கூடக் கூடும். அத்தகைய சந்தர்ப்பங்க அநுகூலங்களையும் பங்கிட்டுச் கொள்ள (
6. குழுமுறை விவசாய முயற்சியினுல் ெ
இம்முறையினுல் பெறக்கூடிய நன்ை கிராமப்புற விவசாய நிலையினை கற்பை பிட்ட விவசாயக் கண்டத்தில் (Tract) : படியே தனித் தனியாக வெவ்வேறு இன, விதைகளைப் பயன்படுத்தி வெவ்வே வேறு அளவுகளிலேயே உரத்தைப் பயன் கூடிய விளைவுகளை ஒர் அளவு கற்பனை ( யினல் ஏற்படும் நண்மைகளின் முக்கிய முறையிலே இயங்கும்போது பொது செயல்பட வாய்ப்பில்லை. தன்னிச்சை பொன்னன பாசன நீர் வீண் விரயம் ே முதலான முன்னேற்றகரமான முறைகலை அயலவர் அவருடன் ஒத்துழைக்காவிடின் நின்றும் தமது விவசாயத்தை அவரால் றது. மேலும் உடன்பாடு இன்மையின வொரு விவசாயியும் தன்னந் தனியே எ
அ. ஆணுல் குழுமுறை உற்ப கைத் திட்டத்தின் தாயே

கள் கூட்டுமுயற்சி என்பதற்காக தமது வரும் சொத்துரிமைகளை இழக்கத் மட்டுமே கூட்டுறவு தொழிற் படுகின்றது. க் காணிக்கு பொறுப்புடையவராய் விவ கூடி உற்பத்தி முயற்சியிலே ஈடுபட்ட தி விளைவினை தான் மட்டும் பயன்படுத்த கொள்ளத் தேவையில்லை.
தொழில்நுட்பத் தராதரம், உழைப்பாற் ன்னுேரன்னவற்றின் அடிப்படையில் விவ
கூட்டாகவும் எவை எவை தனித்தும் து தமக்குள்ளே நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஒன்று எல்லாச் சந்தர்ப்பங்களிலும் தன் தன்
ஆவர்.
உற்பத்தி ஏற்பாடானது விறைப்பான வருகின்ற பலதரப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக் நெகிழ்வுடைய (Flexibility) தன்மை விவசாயம் நன்கு செல்வாக்குற்று உறு லேயே குழுவினது. பொறுப்பின் தரம் 5ளிலேயே ஏற்படும் செலவினங்களையும் வேண்டிவரும்,
பறக்கூடிய நன்மைகள்
மகளை ஆராய்வதற்கு முன்னர் இன்றைய ா பண்ணிப் பார்த்தல் நன்று. குறிப் உள்ள விவசாயிகள் பலரும் தம் விருப்பப் நேரகாலங்களில் வெவ்வேறு இன கால ாறு நடு முறைகளை மேற்கொண்டு வெவ் படுத்தும் சந்தர்ப்பங்களிலேயே ஏற்படக் செய்து பார்ப்பதன் மூலமாக குழுமுறை த்துவம் நன்கு புலணுகும். தனிப்பட்ட வான வேலைத்திட்டத்திற்கு உட்பட்டு யாக நடைபெறும் விவசாயத்திலேயே செய்யப்படும். ஒரு சிலர் நோய் தடுப்பு ா நேரகாலத்திற்கு கையாண்டாலும் கூட ஏனைய இடங்களில் பரவும் நோய்களில் காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியாது போகின் ல் எழும் பல்வேறு பிர்ச்சினைகளை ஒவ் திர்நோக்க வேண்டியே வரும்,
த்தியிலேயே பொதுவான பயிர்ச் செய் உருவாக்கி நடவடிக்கைகள் முழுவதை
6S

Page 75
66
யுமோ சிலவற்றையோ அற சேர்ந்து மேற்கொள்ள
இன விதையினைப் பயன்ப பிரமாணத்தில், சமகாலத்தி களும் பயன்படுத்தப்பட 3ே தியின் மூலம் செயற்படு5 நிகழ்ச்சி நிரல்களுக்கு ஒன் ஞல் விளையும் நன்மைகளே,
1. நிர்வாகத்திலே ஒே (plguyeh (Uniform st
i. ப்ொருளாதார அந் னவை காரணமாக கூடிய ஒப்பின்மைகள்
i. விவசாய முன்னேற் யோக முகாமைத்து யின் கீழ் திறம்பட தினைக் குறைப்பதுட களிடையே அடிக்க குறைந்து அமைதியுட
iv. சகலருக்கும் ஒரே த கிறது. அதன் மூல தடுக்க முடியும்.
விவசாய உற்பத்திக்கு ே கொள்வனவு செய்யும்பே பொருள்கள் ஆகியவற்றை செலவினங்கள் கணிசமான
இதனுல் பெருமளவு நேரம் பயனுள்ள வேறு நடவடிக்
விலை உயர்ந்த உழவு இய கொள்வனவு செய்ய வசதி துவதற்கு பண்டகசாலையும்
கூட்டாகச் சந்தைப்படுத்து கும் இம்முறையில் கூடிய
விவசாய உற்பத்தி நன்கு
யோத்தர்கள் சேவைகளையு பயன்படுத்தாமையும் ஒரு இம்முறையின் கீழ் செய

தந்தக் காலத்திலோ அனைவரும் ஒன்று வேண்டி வரும் அனைவரும் ஒரே டுத்துவர். சரியான நேரத்தில் உரிய ல் உரமிடுதல் நோய் தடுப்பு முறை வண்டும். இவ்வாறு ஒருமுறை உற்பத் பதினுல் பொதுவான வேலைத்திட்ட று சேர்ந்து கட்டுப்படுகின்றனர். இத
T L G).
ர சீர்மையினை உருவாக்கிக் கொள்ள andard in Management)
தஸ்து, தொழில் நுட்ப அறிவு முதலா குழு அங்கத்தவர்களிடையே எழக்
ர் பெருமளவு குறைய முடியும்.
றத்திற்கு அடிப்படையானது நீர் விநி |ali (Water Management). gubgp60p இயங்க முடியும். நீரின் வீண் விரயத் ன் நீர் விநியோகத்தின்போது விவசாயி 5டி எழக்கூடிய வீண் சச்சரவுகளும் ம் நிலவக்கூடும்
ன்மையான உயர் விளைச்சல் பெற முடி 0ம் போட்டி பொருமை எழாமலும்
தேவையானவற்றை ஒரே முறையிலே
ாது விவசாய உள்ளீடுகள் (Inputs) கொண்டுவருவதற்கும் ஏற்படக் கூடிய
அளவு குறைகின்றது.
மீதப்படுகின்றது. மீதமாகும் நேரத்தை கைகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
ாந்திரம் முதலானவற்றை பொதுவாகக் உண்டு. பொதுவாகக் களஞ்சியப்படுத் கட்டிக் கொள்ளமுடியும்.
வதற்கும் பலத்துடன் பேரம் பேசுவதற் வசதியுண்டு.
பெரிதாக்குவதற்கு விரிவாக்க உத்தி ம் அறிவுரைகளையும் விவசாயிகள் நன்கு முக்கிய காரணமாகும். இக்குறைபாடு ல்படும்போது இல்லாது போகின்றது.

Page 76
@厂。
ஐ.
i. விரிவாக்குவதற்கு உத் கடி சந்திப்பதோ சிரம விவசாயிகளை அடிக்கடி வருடன் தொடர்பு ெ விரிவாக்கத்திற்கு தேை கின்றது.
i. மேலும் பல்வேறு மன களுடன் தொடர்பு ே செயல்படும் குழுக்களுட
i. விரிவாக்க உத்தியோகத் செய்து விவசாய நடவ வும் குழுமுறையின் கீழ்
wi. குழு நிலையிலேயே பிரக
றில் பல தெளிவடைய
விவசாய உற்பத்திக்கு பக்கபல களை இம்முறையின்கீழ் மிகக் கொள்ள முடியும். விவசா கொள்வதிலும் விவசாயக் குழு வும் தொடர்பு கொள்ளலாம். தனி தனித் தொடர்பு கெ கொள்வது இலகுவாகும். இவ் சேவை நிறுவனங்களுடன் ெ பல உதவிகளையும் பெறச் செ சேர்ந்து உருவாகிய குழுவும் Personality) மாறிச் செயல்படு
இவ்வாறு விவசாயிகளுக்கும் தர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு ஏற்பட மாக இருப்பின் தனியாட்கள ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட கூட்டு பலத்த தாக்கத்தினை (Pressur கொடுக்க முடியாமல் அலட்சி உத்தியோகத்தர்களும் துரிதப
இலங்கை போன்ற வளர்முக பிரச்சினையாகும். இம் முயற் யில்லை. அதுவுமின்றி பரந்த ஆகக் கூடிய அளவுக்கு திற முடியும்.
தனிப்பட்ட முறையிலேயே ப நவீன முறைகளை கூட்டுமுறை படுத்துவதற்கான உந்துதல் ஏ

தியோகத்தர் தனிப்பட்டோரை அடிக் ம். ஆனல் குழுக்களால் இயங்கும் ட சந்திக்க முடியும். குழு அங்கத்த காள்வதற்குச் சமமாகும். இதனல் வைபடும் நேரடித் தொடர்பு ஏற்படு
ப்போக்குடைய தனிப்பட்ட விவசாயி கொள்வதிலும் பொது நோக்குடன் டன் வேலை செய்வது சுலபம்.
தருக்கு திறமையாக மேற்பார்வை டிக்கைகளை திறமையாக வழிப்படுத்த
இலகுவாகின்றது.
*சனைகள் ஆராயப்படும்போது அவற்
வாய்ப்புண்டு,
3ம்ாக உள்ள நிறுவனங்களின் சேவை க் கூடுதலாக திறம்படப் பெற்றுக் யிகளுடன் தனித் தனி தொடர்பு ழக்களுடன் இலகுவாயும் விரைவாக
அதே போன்று விவசாயிகளுக்கும் ாள்வதிலும் குழுfதியில் தொடர்பு வாறு தனிப்பட்ட ஒருவர் பல்வேறு தாடர்பு கொண்டு கடன் முதலான பல்படுகின்றரோ அதேபோன்று பலர் தனிய ஓர் ஆள்போல (Corporate கின்றது.
விவசாய விரிவாக்கல் உத்தியோகத் ம் இடையே அர்த்த புஷ்டி உள்ள முடிகின்றது. இவர்கள் அலட்சிய ாக இருந்து செயல்படுவதை விட நடவடிக்கையினல் அவர்கள் மீது 9) செலுத்த முடியும். அதற்கு ஈடு யமாக இயங்குகின்ற தாபனங்களும் 0ாக செயலாற்ற தூண்ட முடியும். நாடுகளுக்கு மூலதனமே முக்கிய சியிலே பெருத்த மூலதனம் தேவை அளவில் தொழில் நுட்பத்திறனை ம்படப் பிரயோகித்து பயன் பெற
யன்படுத்த துணியாது தயங்கிய பல யிலே செயல்படுத்தும்போது பயன் ாற்படுத்தல் இயல்பே.
67

Page 77
7.
68.'
ஒள.
குழுமுறை
நெருக்கடியான இன்றைய பின் நடைமுறையிலே எத் களைச் செய்யாமலே இக்
இம்முறையின் வெற்றிகர அமைப்பின் இன்றைய நி: பாரிய+முறையிலேயே வ நன்மைகளை சிதறுண்டு கி பிலேயே பெற்றுக்கொள்ள
வருங்காலத்திலேயே அவசி வாக்கியே தர வேண்டிய னேடியாக இம்முறை அை கூட்டுறவு முயற்சிய்ை நே யிலேயே இம்முறை இை பெறும் அனுபவத்தைக் கெ உருவாக்கிக் கொள்ளலாம். டப்படுகின்ற கூட்டுறவு
அமைப்பு ரீதியாக செயல்
விவசாய நடைமுறைக்குச் ச
பரந்தகன்ற அளவிலே இ கச் செயல்பட வேண்டும நிறுவனச் சட்டம் (lnstit பட வேண்டும். கிராமிய கரமான திட்டங்களுக்கு ( ஒத்துழைப்பும் நல்குவதே
டிருத்தல் வேண்டும். இல் கமத்தொழில் விளைவுப் ெ சபைகள் வலுவற்று செய றுக்குப் பதிலீடாக உரு: இம்முறைக்கு முக்கியத்துவ டும். கிராமிய மட்டத்தி கிராம் முன்னேற்றச் சங் றையும் இம்முயற்சிகளில்
சமூக முன்னேற்ற ஆர்வ
இம் முயற்சிகளில் ஈடுப( வேண்டும்.
சேவை மனப்பான்மையுை ழைப்பு அவசியம்.
நிலவுடைமைப் பிரச்சினைக் வாகவோ மேலோங்கி இ ஈடுபடுவதாயின் நீர்வளம்
அடிக்கடி பயிர் அழிவுகள்

காலகட்டத்திலேயே விவசாய அமைப் தகைய பாரிய புரட்சிகரமான மாற்றங் குழுமுறையினை அறிமுகப்படுத்த முடியும். Dான தொழிற் பாட்டுக்கு நிலஉடைமை லயில் எவ்வித மாற்றமும் தேவையில்லை. ரிவாகச் செய்து அடையக்கூடிய பல டக்கும் சிறிய காணி உடைமை அமைப் : (Մ)ւգայւն .
சியம் உருவாகப்போகின்ற அல்லது உரு கூட்டுறவுப் பண்ணை முறைக்கு முன் மகின்றது. தனியார் முயற்சியில் இருந்து ாக்கிச் செல்லும் முன்னேற்றப் பாதை டப்பட்ட தரிப்பாகும். இதன் மூலம் ாண்டு பிற்காலக் கூட்டுறவுத் திட்டத்தை தனிப்பட்ட விவசாயிகளிடையே வேண் மனப்பான்மை இம்முறையின் ஊடாக பட்டு மேலோங்க வாய்ப்புண்டு.
ாதகமான பின்னணி
ம்முறை விரிவாக்கப்பட்டு வெற்றிகரமா ாயின் கிராமிய மட்டத்திலேயே உள்ள utional Framework) Ltd) gi -916) LD did, 'I நிறுவனங்களுக்கு இத்தகைய முன்னேற்ற முன்னுரிமை அளித்து கூடிய ஆதரவும் முக்கிய கொள்கையில் ஒன்ருகக் கொண் எறைய சூழலில் ப. நோ. கூ. சங்கங்கள் பருக்கக்குழுக்கள் பிரதேச அபிவிருத்திச் ல் இழந்துள்ளன. இவற்றையோ இவற் வாக்கப்படும் புதிய நிறுவனங்களையோ, வம் அளிக்கும்படி ஊக்குவித்தல் வேண் லேயே இன்று செல்வாக்குற்று வரும் கங்கள், சனசமூக நிலையங்கள் ஆகியவற் ஈடுபடுத்துவது நன்று.
முள்ள மக்கள் குறிப்பாக இளைஞர்கள் டுதலுக்கேற்ற முறையில் உருவாக்குதல்
டெய ஆற்றல்மிகு அதிகாரிகள் ஒத்து
கள் சிக்கல் உடையதாகவோ பெருமள இருத்தல் ஆகாது. பயிர் செய்கையில் வாய்ப்பானதாக இருத்தல் வேண்டும்.
வராது இருத்தல் வேண்டும்.

Page 78
8.
9,
பாதகமான
• 9Hیح
இளைஞர்
இம்முறையானது பரந்த சாங்கத்தின் அங்கீகாரமுட உருவாகும் குழுக்களினது பொறுப்புக்கள் ஆகியன வட்டமான சட்ட அந்தல்
விவசாயத்தில் தன்னிை பாடுபடும் இலங்கை அர உதவத்தயாராக உள்ளது
1. அரசாங்க அதிபரின்
படுத்த நிலங்களை ே
i. விரிவாக்க உத்தியே
வழிகாட்டுகின்றது. நிலையம் ஆகிய நிறு கைய முயற்சிகளிலே
i, வங்கிகள் மூலமாக
iv. இது தொடர்பாக
முன்வந்துள்ளது.
சூழ்நிலை
வெவ்வேறு கண்டங்களி இருப்பதுவும் குழுமுறை
நிலவுடைமைகளிலே குத்த கல்கள் இருப்பின் இம்மு குத்தகைக்காரரும் இம்மு போகத்திற்கோ, வருட மாறிக்கொண்டிருக்கின்ற யுடைய நிலப்பகுதிகளிலு
மேலதிக விளைச்சலைப் ே வதிலே ஆர்வமற்றவரா (Subsistence). LDL's Gld 65 இம்முறை செல்வாக்குப்
பகுதி நேர வேலையாக வி தொழில் விவசாயமாக ( இம்முறை. செல்வாக்கு
1ே5 க்கும் 26 க்கும் உட்பட்ட 4
Luri.
எனினும் இச்சந்தர்ப்பத்
 

அளவிலே நாடெங்கும் பரவுவதற்கு அர உதவியும் தேவை. இம்முறையின் கீழ்
உரிமைகள், சலுகைகள், கடமைகள்,
தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்டு திட்ட ஸ்து அளிக்கப்படல் வேண்டும்.
ரவினை வெகுவிரைவிலே அடைவதற்கு சாங்கம் பலவகையிலும் இம்முயற்சிக்கு
ஊடாக இம்முயற்சியை நடைமுறைப் கொடுத்துதவுகிறது.
ாகத்தர்களை நியமித்து இம்முயற்சியில் கிராம முன்னேற்றச் சங்கம், சனசமூக |வனங்களுக்கு புத்துயிர் அளித்து இத்த ஆர்வம் காட்டும்படி பணித்துள்ளது.
கடனுதவி அளிக்கின்றது.
பல்வேறு நிறுவனங்களிலும் பயிற்சி தர
ல் பெருந்தொகையான நிலத்துண்டுகள் நடைமுறைக்கு அத்துணை உகந்ததல்ல.
நகை, கூட்டுடமை போன்றவற்றிலே சிக் 1றை வெற்றி அளிக்காது. பாதுகாப்பற்ற றையினல் பயன்பெறமுடியாது. ஒவ்வொரு த்திற்கோ விவசாயச் சொந்தக்காரர்கள்
சிக்கல் உடைய கூட்டுச்சொத்து உரிமை ம் இதனை அமுல் நடத்துவது சிரமம்,
பெற்று வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்து ய் வெறுமனே சீவனுேபாயத்திற்காக வசாய முயற்சியில் ஈடுபடுபவர்களிடையே பெறமாட்டாது.
விவசாயத்தில் ஈடுபட்டோருக்கும் முக்கிய
இல்லாதபடியால் அத்தகையவர்களிடமும் ப் பெறுமென எதிர்பார்க்க முடியாது.
வயதினரையே பொதுவாக இளைஞர் என் தில் இளமை முடுக்குடன் இளமை மன
69

Page 79
பாவத்துடனும் செயலாற்றும் ெ கொள்வதில் தவறில்லை. இலங் தொகையிலேயே தனித்த பெரும் இவ்விளைஞர் பிரிவினுள்ளும் கிர வேலையற்ற இளைஞரின் தொகை
10. இளைஞர்களின் பங்களிப்பு
எனவே ஆற்றல்மிக்க இளைஞர்களை இளைஞர்களை பலன்தரக் கூ டி ய கு உடனடியாக பெருமளவிலே ஈடுபட:ே இதற்குப் பல காரணங்கள் கூறப்படுகின்
அ. விரக்தியுற்று இருக்கும் இ யில் பயன் படுத்தாது ஆக்கி யினையும் நல்வருவாயினைய களில் ஈடுபடவே பெர் இன்னும் பல வருட க! அளிக்கக் கூடிய துறையா இளைஞர்கள் ஈடுபடுவதன் மைகள் உண்டு.
ஆ. நன்மை தருவதும் மு. மான கருத்துக்களிலும் ே ஈடுபாடு கொள்ளக் கூடிய
இ. ஆக்கபூர்வமாகவோ அல்
யில் நின்று ஆற்றலுடன் லும் இளைஞரிடையேதான்
ஈ. வருங்காலத்திலேயே பல் நாட்டினை வழி நடக்தப்ே டுறவு உணர்வு பரந்து 6 டங்களும் பக்க பலம்ாய்
எனவேதான் விவசாயத்து றங்களை உடனே காண்ப ததுமான குழுமுறை வி: ம்ாறு தூண்டுவதன் மூல துவதுடன் தேச முன்னே பங்குபெறச் செய்து நா முடிகிறது.
11. குழுமுறை செல்வாக்குறச் செய்யும் து
மேலே காட்டிய பல்வேறு நன்மை8 இளைஞர்கள் ஆர்வம் காட்டுவதற்கான : முறைகளில் பெறமுடியும்.
70

பரியவர்களையும் இளைஞருடன் சேர்த்துக் கையிலேயே செயலாற்றலுடைய சனத் ம்பிரிவினுள் இளைஞர் அடங்குகின்றனர்" ாமப்புறத்தைச் சார்ந்த திருப்திகரமான யோ மிக மிக அதிகம்.
முக்கியமாக கிராமப்புறத்து வேலையற்ற ழுமுறை விவசாய உற்பத்தியிலேயே வண்டுமென எதிர்பார்ககப்படுகின்றது.
Digil.
ளைஞரை தமது ஆற்றலை தவருன வழி $பூர்வமான முறையில் தமக்குத் திருப்தி பும் அளிக்கக் கூடிய வேலைத் திட்டங் தும் விரும்புவர். விவசாயத்துறைய்ே ாலங்களுக்கு பெருமளவு வேலைவாய்ப்பு க உள்ளது. விவசாயத் திட்டங்களில்
மூலம் அவருக்கும் நாட்டுக்கும் நன்
ன்னேற்றகரமானதும் புரட்சிகரமானது காட்பாடுகளிலும் இலகுவில் உறுதியாக வர்கள் இளைஞர்களேயாவர்.
லது அழிவு பூர்வமாகவோ குழு நிலை செயல்படும் தன்மை ஏனைய வயதினரி ா கூடுதலாக மேலோங்கி உள்ளது.
வேறு துறைகளிலும் தலைமை தாங்க பாகும் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு கூட் வளர்ந்து உறுதியடைய இத்தகைய திட்
அமையக் கூடும்.
1றையில் துரிதமாக வியத்தகு முன்னேற் தற்கும் இக்காலச் சூழ்நிலைக்கும் இசைந் வசாயத்தில் இளைஞர்களையும் ஈடுபடுத்து ம் அவர்களது ஆற்றலை நன்நெறிப்படுத் ற்றத்திலும் அவர்களையும் உடனடியாகப் டு முழுதும் பயன் பெற்றுக் கொள்ள
ாண்டுதல்கள்
ளையும் நல்கக் கூடிய இம்முறையிலேயே உத்வேகத் தூண்டுதல்களை (Stimulus) இரு

Page 80
அ. எம்மரபிற்கு புதியதன்று
இலங்கையில் பண்டைக்காலம் முதல் வேறு துறைகளிலும் குழுமுறை நடவடி பட்டு வந்துள்ளது. நாற்று நடுதல், அறு துதல் முதலானவற்றில் ஒரு குடுபத்தினர் வருதல் இயல்பாய்க் காணக்கூடியதாக !
அவற்றின் வரலாறு எச்சங்களாக ( 

Page 81
12. உற்பத்திக் குழுக்களே நடைமுறைப்படு
கிராமப் புறங்களைச் சார்ந்த இளைஞ முகமாவதற்கு உதவலாம்.
• {2ی
72
இதன் முக்கியத்துவத்தை பத்தினர், உறவினர் நண் அவர்களையும் இம்முறையி
தாமே முன்மாதிரியாக நன்மை பெறுவதுடன் பி யாகவும் நிற்கலாம்.
1.
இளைஞர் பலருக்கு இ அவர்களுக்கு சொந், அதற்காக செயல் உ
9H •
தத்தம் கிராம்ங் சங்கங்கள், சன வுச் சங்கங்கள் ஊடாக உதவி
அல்லது கிராமி கத்தர், பிரதே உதவி அரசாங் சுக்குச் சொத்த பெற்று குழுமு:
கலாம்.
அரசாங்கத்தை6 ஞர்களுக்கு வி: வந்துள்ளன. அ இளைஞர் சபை "கிறிஸ்தவ இை ஞர் மன்றம், ! டன் தொடர்பு விட வெளிநாட ஆதரவுடன் இய (Sedac) எனப் நிறுவனங்களா
விவசாயத்திற்கு நி வாக பிரிக்கலாம்.
சொந்தத்தில் நிலமுை
இப்பிரிவினுள் ஆ
எதிர்பார்க்காமல் உ

த்தும் விதம்
ஞர்கள் இரு வழிகளில் இம்முறை அறி
பெறக்கூடிய நன்மைகளே தமது குடும் ாபர், அயலவர் ஆகியோருக்கு உணர்த்தி ல் நாட்டங்கொள்வதற்கு தூண்டலாம்.
நின்று இம்முறையினை செயற்படுத்தி றருக்கும் முன்மாதிரியாயும் வழிகாட்டி
ம்முறையிலே செயல்பட ஆர்வமிருப்பின் தத்திலே நிலங்கள் இல்லாதிருக்கலாம். ஊக்கம் குன்றி நிற்கத் தேவையில்லை.
களிலே செயல்படும் கிராம முன்னேற்றச் சமூக நிலையங்கள், பலநோக்கு கூட்டுற ஆகியவற்றைத் தூண்டி அவற்றின் களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்,
ய மட்டத்திலுள்ள விரிவாக்க உத்தியோ ச அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் ஊடாக க அதிபருடன் தொடர்பு கொண்டு அர |மான காணிகள் இருப்பின் அவற்றைப் றை உற்பத்திக்கு செயல் உருவம் கொடுக்
விட சமூக நல தாபனங்களும் பல இளை வசாய முயற்சியிலே உதவுவதற்கு முன் அவற்றுள் சர்வோதய இயக்கம், தேசிய , முஸ்லீம் இளைஞர் சங்கம் (Y. M. M. A.) ாஞர் மன்றம் (Y.C.C.A), இந்து இளை (Y.M.H.A.) முதலான பல நிறுவனங்களு புகொண்டு உதவி பெறலாம். இவற்றை ட்டு முக்கியமாக மேற்கு ஜெர்மனியின் பங்கும் பட்டினி ஒழிப்பு இயக்கம் செடாக்" படும் நிறுவனம் என்பன உதவக்கூடிய கும.
லமுடைய இளைஞர்களே இருபெரும் பிரி
LGuits
அடங்குவோர் யாருடைய அனுமதியையும் டனடியாக ஆரம்பிக்கலாம் அவர்களுக்கு

Page 82
ஏற்படக் கூடிய சிரம யோர்களையும் இம்முை
தான் உள்ளது.
இத்தகையோர்களு சங்கத்தின் (Freedom இயங்கும் "அக்ருெஸ்கி துள்ளது. ஏற்கனவே
' , . jLT' (Magda) Gr65 சங்கம் ஒன்றினை ஏற்ட ஞர்களுக்கு இத்தகைய குறிப்பாக முசலி உத6 வெளி கிராமசேவயாள குழுக்களை உருவாக்கிய றுள்ள திறந்த மேற்பு களுடன் வருடத்தில் மூ தொடங்கியுள்ளன. கி வற்றில் 5 அல்லது 6 இந்நிறுவனம் மன்னர் (Tubed Wells) Still it களையும் உருவாக்குவ வருகின்றது.
월)· அரசாங்க உதவியுடன் நிலம் பெற்
இளைஞர்களுக்குரியவை (1) இளைஞர் குடியேற்றத் திட் (விஸ்வமடுக்குளம், மண்டல் (2) விவசாய அமைச்சினுல் உரு (கிலிமலே , லஸ்ஸனகம, பத் (3) காணிச்சீர்திருத்தச் சட்டத்
திட்டங்கள். (பச்சிலப்பள்ளி) (4) பிரதேச அபிவிருத்தி சடை
(முற்கொம்பன்)
பொதுப்படையானவை
மேற்கூறிய இளேஞர் திட்ட தாய் பொதுப்பட பெருங்குடியே இத்தகையத் திட்டங்களில் குழு படுத்த முடியும், ஏனெனில் நி தாயும் கட்டுப்பாடுள்ள நீர்ப்பா குடியேற்ற வாசிகளே வசப்படுத் முகப்படுத்த முடியும்.
குழுமுறை உற்பத்தியமைப்பினை தனி மேட்டு நிலப்பயிர்ச் செய்கைக்கும் கால்? கொள்ளலாம்.

ம் ஏனைய சக இளைஞர்களையும் பெரி றையில் ஈடுபட தூண்டுவதில் மட்டும்
}க்கு உதவுவதற்கு பட்டினி ஒழிப்புச் from Hunger Movement) egy 3J Gy_GST ல்ஸ்’ (Agroskls) நிறுவனம் முன் வந் இந்நிறுவனம் மன்னுர்ப் பகுதிகளில் ாப்படும் மன்னர் நிலநீர் அபிவிருத்திச் டுத்தி சொந்தத்தில் காணி உள்ள இளை குழுச்களே நிறுவுவதற்கு உதவுகின்றது. வி அரசாங்க அதிபர் பிரிவிலே மேத்தன் ர் பிரிவின் ஏறக்குறைய 26 விவசாயக் புள்ளது, இக்குழுக்கள் வற்ருத நல்லூாற் ற கிணறுகளின் (Open Wells) உதவி pன்று போகம் பயிர்ச்செய்கையில் ஈடுபட ல குழுக்களில் 4 பேர்களும் வேறு சில பேர்கள் அங்கத்தவர்களாக உள்ளனர். மாவட்டத்தில் குழாய்க்கிணறுகளினல் ய்ச்சி பயிர் செய்யும் விவசாயக் குழுக் தற்கு நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டு
ருேர்
டங்கள்.
ஸ்புர, மன்னம்பிட்டிய) நவாக்கப்பட்ட கூட்டுறவுப் பண்ணைகள். த்தேகம)
தின் கீழ் உருவாக்கப்படும் குடியேற்றத்
யின் இளைஞர் கூட்டுறவுப் பண்ணைகள்.
1ங்களேவிட இளேஞரையும் உள்ளடக்கிய ற்றத் திட்டங்கள் நாடெங்கும் உள்ளன. முறை உற்பத்தியினை திறம்படச் செயல் லவுடைமைகள் பெரிதாயும் சம அளவின சன வசதியுடையதாயும் உள்ள சூழலில் தி அவர்களின் ஒத்துழைப்புடன் அறி
ரியே நெற்பயிர்ச் செய்கைக்கு மட்டுமன்றி தடை வளர்ப்புக்கும் கூட பயன்படுத்திக்
73

Page 83
விவசாய விரிவ திரு. எஸ். எஸ் (பிரதி இயக்குனர் கிராமிய கை,
எக்ஸ்ரன்சன்.
ஆங்கிலத்திலே எக்ஸ்ரன்சன் என்னு மாக சொல்கின்ருேம். விஸ்தரிப்பு, நீ ணு,லும், அர்த்தம் ஒன்றுதான். அரச வரையிலே எக்ஸ்ரன்சன் என்று சொன் அந்தச் சொல்லைச் சேர்த்துக் கொள்வா சேவை நீடிப்பு. இதையே எக்ஸ்ரன் தொழில் அதிபர்களைப் பொறுத்த வரை களின் கைத்தொழில்களை விசாலிப்பது கொடுக்கின்றது. சிறு கைத்தொழிலை தொழிலாளர்களைப் பெருக்கி, இயந்திர தொழில்களை பெருக்கும்போது அவர்கள் கொள்கிருர்கள். ஆனல், கமத்தொ எக்ஸ்ரன்சன் என்ற சொல் பல அர்த்தர் தான் விவசாயம் செய்யும் நிலத்தை வி படுத்துவது ஆகியவையே முக்கியமாக இந்த எக்ஸ்ரன்சன் என்ற சொல் சுட்டி கம் அல்லது விஸ்தரிப்பு ஆகியவற்றிற்கி கூறுவதே என்னுடைய நோக்கமாகும். நாட்டிலே முக்கிய இடத்தைப் பெற்றிரு
இன்று உலகம் எங்கிலும் விவசா னையோ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளட மனித சமுதாயத்துக்கு அத்தியாவசியமா கின்றனர். காட்டவேண்டிய சூழ்நிலை ( விஞ்ஞானிகள் இதற்காக இரவு பகலா தானிய வகைகள், நெல்லிலே எத்தனை அந்தத் தானியங்கள் கூடுதலான விளைச் வேண்டிய உரக்கலவைகள். தானி கிருமி நாசினிகள். களைகளை அழிப்பத, லாம் விஞ்ஞானிகள், கமத்தொழில் கொண்டே இருக்கிருர்கள். உலகடெ இந்த வேளையிலே தானிய உற்பத்தி அ தானிய உற்பத்தியின் அதிகரிப்பினை வி ஆராய்ச்சியாளர்களின் ஒத்துழைப்புடனே
இன்று யாழ்ப்பாணத்திலே விவசாய நிலப்பரப்பு விசாலித்திருக்கிறது. இங்
74

ாக்க சேவைகள்
கணேசானந்தன் தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சு)
ம் சொல்லுக்கு தமிழிலே பல்வேறு வித டிப்பு, விரிவாக்கம். எப்படிச் சொன் ாங்க உத்தியோகத்தர்களைப் பொறுத்த னவுடனே அவர்கள் தங்கள் சேவையோடு ர்கள். அவர்களைப் பொறுத்த வரையிலே சன் என்றசொல் குறிக்கின்றது. கைத் "யில் எக்ஸ்ரன்சன் என்ற சொல், அவர் என்ற அர்த்தத்தினை அவர்களுக்குக் மூலதனத்தைப் பெருக்கி வேலை செய்யும் சாதனங்களை பெருக்கி, தங்கள் கைத் தங்கள் கைத்தொழிலை விசாலித்துக் ாழில் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது, இந்த ங்களைக் குறிப்பிடுகின்றது. ஒரு விவசாயி ரிவுபடுத்துவது, விவசாய அறிவை விரிவு விவசாயத்தைப் பொறுத்த வரையிலே க் காட்டுகின்றது. விவசாய விரிவாக் டையே உள்ள தொடர்பினை எடுத்துக் காரணம், இன்று விவசாயம் தான் எம்
5க்கிறது.
ய அறிவைப் பெருக்கிக்கொள்ள எத்த படுகின்றன. முக்கியமாக விஞ்ஞானிகள் “ன இந்த விவசாயத்திலே ஆர்வம் காட்டு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாட்டிலும் க உழைக்கின்றர்கள். புதிது புதிதாக வகைகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சலேத் தருவதற்கு அவற்றிற்குப் பாவிக்க யங்களை நோய்கள் தாக்காமல் இருக்க ற்கு களை நாசினிகள். இவற்றையெல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டு பிடித்துக் ங்கும் ஜனத்தொகை பெருகி வருகின்ற திகரிக்க வேண்டியது அவசியம். அந்தத் வசாயிகள் தனித்துச் செய்ய முடியாது. ாயே அது சாத்தியமாகும்.
ம் செய்யும் நிலப்பரப்பு அதிகரித்துள்ளது. கே கூட அந்த எக்ஸ்ரன்சன்’ என்ற

Page 84
சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது 6 விஞ்ஞானிகள் மறைமுகமாக இந்த வி ஒரு காலத்திலே விவசாயி தன்னையே நம்பி இருந்தான். அந்தக் காலத்திலே நாலு மணிக்கு எழுந்து வயலுக்குப் டே மாடுகள் அவனுடன் கூடிப் போகும். அ இறைக்க துலாவையும் மனிதர்களையும் விஞ்ஞானிகள் செய்த ஆராய்ச்சியின் ப இறைக்க தண்ணிர் பம்புகள். விவசா விவசாயம் நிலப்பரப்பு விசாலிப்பு அடை யாளர்கள் இந்த எக்ஸ்ரன்சன் என்ற ெ பட்டு இருக்கிருர்கள். அவர்களுடைய பெரும் துணை செய்துள்ளது. இப்போது ஞான ரீதியாக விவசாயிகளிடம் எப்படி கலாம்.இந்த விஞ்ஞானிகள், கமத்தொ ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்ட கண்டுபிடிட வதே விஸ்தரிப்பு என்பதன் கருத்தாக யாளர்கள் ஆய்வு நடத்துகின்றனர். றனர். இந்தக் கண்டு பிடிப்புகளை, அத புதிய புதிய விதை தானியங்கள், புதிய கால்நடை வகைகள். இப்படியாக அவ இருக்கின்றன. இந்த ஆராய்ச்சியின் அவர்களிடம் அதனைக் கொண்டு சென் விரிவாக்கம் என்ற சொற்களின் அர்த்த தரிப்பு நின்றுவிடவில்லை. ஆய்வாளர்கள் கப்படும் ஒவ்வொரு பொருளும் விவச நேரத்தில் சரியான உரக்கலவையையோ பரவப் பாவிக்கும் பயிற்சியைப் பெற். பதிந்துவிட்டதென்று அர்த்தமாகும்.
விஸ்தரிப்பு என்பது ஐந்து கட்டங்களைக்
1. முதலாவது உணர்தல். ஒரு திலே முன்னேற்றம் ஏற்பட வேண்டுமாய என்பதை அறிய வைக்கவேண்டும். அவ கலாம். ஆரம்பத்திலே துலாவை நம்பி பம்பை வாங்கினுன் அதை வேடிக்கை ர்ை வாட்டர் பம் தங்கள் விவசாயத்தி தார்கள். . எப்படியும் ஒரு வாட்டர் அதைப் பெறுவதற்கு அக்கறை காட்டி பூர்வமாக அறிந்த உண்மை. இதே பே மான விஷயங்களை விவசாயிகள் இதய பூ உணர்தல் என்பதாகும். இதனை உண விவசாயிகளுக்கு இதனை அறிய வைக்க, கமத்தொழில் பிரசாரத்திற்கு பல வ

ப்படிச் சாத்தியமாகிறது. இங்கே தான் ஸ்தரிப்பிற்கு உதவி செய்திருக்கிருர்கள். ம்பியிருந்தான். தன்னுடைய உழைப்பினை யாழ்ப்பாணத்து விவசாயி காலையிலே ாவான். அவன் தோளிலே கலப்பை . து மட்டுமன்றி கிணற்றிலிருந்து தண்ணிர் அவன் நம்பியிருந்தான். ஆனல் இன்று, பணுக, வயலை உழ ட்ராக்டர்கள், தண்ணிர் பியின் வேலைபளு குறைக்கப்பட அவன் தது. ஆகவே, விஞ்ஞானிகள், ஆராய்ச்சி Fால்லே விவசாயத்தில் புகுத்த அரும்பாடு சண்டு பிடிப்பு விவசாய விரிவாக்கத்திற்கு இந்த விஸ்தரிப்பு என்ற சொல் விஞ் ப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பார்க் ழில் ஆராய்ச்சியாளர்கள், கமத்தொழில் புகளே விவசாயிகளிடம் எடுத்துச் செல் அமைந்துள்ளது. உதாரணமாக ஆராய்ச்சி புதிய புதிய கண்டு பிடிப்புகளை செய்கின் ாவது புதிய இராசயனப் பொருட்கள். புதிய உரக் கலவைகள், புதிய புதிய Iர்கள் ஆராய்ச்சி பரந்துபட்டுக் கொண்டே பயன்களை விவசாயிகள் நன்மை கருதி று சேர்ப்பதே விசாலிப்பு, விஸ்தரிப்பு, மாக அமைந்துள்ளது. இத்துடன் விஸ் விவசாயத்தை மேம்படுத்த கண்டு பிடிக் Fாயி தன்னுடைய வயலுக்கு சரியான புதிய தானிய விதைகளையோ, சரியான றுவிட்டால் விஸ்தரிப்பு அவன் மனதில்
கொண்டுள்ளது.
விவசாயிக்கு அவனுடைய விவசாயத் பின் அவன் செய்ய வேண்டியவை யாவை னுக்கு பழைய முறைகள் தெரிந்திருக் யிருந்த விவசாயி இப்போது வாட்டர் பார்த்த அதே விவசாயிகள்தான் பின் ற்கு அத்தியாவசியமானது என்று உணர்ந் பம் வீட்டிலே இருக்க வேண்டுமென்று டனர்கள். இது அவர்கள் அனுபவ ான்று விவசாயத்திலே உள்ள நுணுக்க பூர்வமாக ஏற்றுக் கொள்ளுதலே இந்த ர வைக்க என்ன செய்தல் வேண்டும். தற்போது பயன்படுவது பிரசாரம் . ழிகள் உள்ளன. பத்திரிகை சஞ்சிகை,
75

Page 85
இவை படிக்காத விவசாயிகள் இருக்! ஏதோ அரசியல் கூட்டம் என்றே நாட களை ஆர்வமுடன் பார்க்கும் ஒரு வி தொழிலைப் பற்றி எழுதியிருப்பதைப் மென்ற ஆர்வம் எழும். சுவரொட்டி, விட இன்று இந்த விவசாய உணர்வை களில் வானெலி முக்கிய பங்கு வகிக் இந்த நாட்டில் பயன்படுத்தப்பட இரு கூட்டங்கள், தனியார் கலந்துரையாடல் முறை விளக்கங்கள். இவைகள் இ களுக்கு ஏற்படுத்த உதவுகின்றன.
இரண்டாவது மதிப்பிடுதல். 56 லியிலே சொல்கிருர்கள். பத்திரிகைச வைத்து இந்தக் கலவையைப் போடுங்கள் சொல்கிருர்களே. இவர்கள் சொல் திலே பெரிய போராட்டம். இது: தரிக்க போகிருனே இல்லையா என்பை இந்தக் கட்டத்திலே அவன் எடுக்கும் ( இது பற்றிய கருத்தரங்குகளில், பெ வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தல் முக்கியம். அ முதுமொழி இருக்கிறதல்லவா? இது மனதிலே சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்ே பார்த்தாலென்ன என்ற எண்ணம் அ செய்கிருர்களே. நாமும் ஏன் ஒரு மனிதனுக்கே உள்ள இயல்பான பலவீ மனதைத் திடப்படுத்துகிருர் . சரி .ெ செய்ய வருகிருர் அந்த விவசாயி.
அடுத்த கட்டம். பரிசோதனைக் கட்ட
அவர் தன்னுடைய வயலிலே சில சாயத்தை மேற் கொள்கிறர். அவர் தற்கு இதுதான் முதற் கட்டம். அப் ளப் போகும்போது, அதுவும் அரை போது, அவருக்கு தேவையான விதை தங்கு தடையில்லாமல் கிடைக்க வேண் சியில் சிறிது ஊக்கம் காட்டுவார். இ உரக்கலவை இல்லை. கிருமிநாசினி இ மனம் மாறிவிடக் கூடும். ஆகவே, ஒ வேண்டியவற்றை கிடைக்கச் செய்வது விடும் முக்கியமான கட்டமாகும்.
இனி பரிசோதனே முடிந்தது. அ மறு மதிப்பீடு. விவசாயி தான் போட்
76

முர்கள். அவர்களுக்கு சுவரொட்டிகள் கமென்ருே நினைத்த அந்தச் சுவரொட்டி வசாயிக்கு அந்தச் சுவரொட்டியில் தன் பார்க்கும்போது அதனைப்படிக்க வேண்டு துண்டுப் பிரசுரங்கள். இவைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்ற வேறு சாதனங் ன்றது. தொலைக்காட்சியும் இனிமேல் கின்றது. இது மட்டு:மின்றி பொதுக் ள்ே, கருத்துப் பரிமாறல்கள், செய்கை
H○方
لم }
உர்ைதல் என்ற சக்தியை, விவசாயி
2ணித்தல். சரியா பிழையா. வானெ ளில் எழுதுகிருர்கள். . பொதுக் கூட்டம் ா. இந்த விதையை விதையுங்கள் என்று லுவது சரியா பிழையா? அவன் மன நான் அவன் தன் விவசாயத்தை விஸ் த முடிவு செய்வதாக அமையும் கட்டம். முடிவு சரியான முடிவாக இருக்க அவன் ாதுக் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளும் அடிக்க அடிக்க அம்மியும் நகரும் என்ற நன்மை பயக்கும் என்று அடிக்கடி அவன் பாது தான் ஏன் ஒரு முறை செய்து வன் மனதில் ஏற்படும் . மற்றவர்கள் முறை செய்து பார்க்க கூடாது என்ற ன உணர்ச்சி அவனுக்கு ஏற்பட அவர் சய்து பார்க்கலாம். என்று ஒ , பரீட்சை
இடத்திலே இந்தப் புதிய முறை விவ தன் விவசாயத்தை விஸ்தரிக்கப் போவ படி அந்தப் பரிே னேயை மேற்கொள் படி அந்தப் பரிசோதனையை மேறகொள் மனதுடன் அவன் செயலில் இறங்கும் , உரக்கலவை, கிருமிநாசினி. இவைகள் ாடும். அப்போதுதான் அவர் தன் முயற் ல்லையென்ருல், இதென்னடா தொல்லை. }ல்லே, களை நாசினி இல்லை என்று அவர் ரு பரிசோதனையில் இறங்கிய விவசாயிக்கு விஸ்தரிப்பு உணர்வை மேலும் தூண்டி
டுத்த கட்டம். மறு சிந்தனை. கணிப்பு. ட முதல் எவ்வளவு. செலவு எவ்வளவு.

Page 86
விளைச்சல் எவ்வளவு. கிடைத்த லாபம் எ
இந்தக் கணிப்புத்தான் அவனை புதிய தனக்கு கூடுதலான பயனை அளிக்கும் 6 தாகும். இந்த t று கணிப்பிலே தனக் பிக்கை வந்த பிறகு அந்த விவசாயி இ கொள்கிருன். இது மற்ருெரு கட்டம உரக்கலவையைத் தேடிப் போவான். கி புதிய விதைகளின் உபயோகத்தில் மனட ளல் என்ற நான்காவது கட்டத்தின் இ தரிப்பு, விரிவாக்க உத்தியோகத்தராக ம களை உத்திகளை தேடிச் சென்று படிக்க தான் அறிந்தவற்றை தன் நண்பர்களுக் பதில் அவருக்கு ஒரு பெருமை. தான் பகிர்ந்து கொள்வதில் ஒரு மகிழ்ச்சி. உத்தியோகத்தராக மாறிவிட்டான். இ தின் மேம்பாட்டுக்கு உதவும் ஒரு சொல் தன்னிறைவு காண்பதற்கு ஒரேயொரு ( அர்த்தத்தினை விவசாயி புரிந்து கொள்ள தர்கள் என்ற பணியினைச் செய்யும் கம புரிந்து கொள்ளல் வேண்டும்.

வ்வளவு . என்று கணிப்புச் செய்கிறன்.
விவசாய முறைகளைக் கைக்கொள்ளல் “ன்ற நம்பிக்கையை ஊர்ஜிதப்படுத்துவ த நன்மை ஏற்பட்டிருக்கிறதென்ற நம் ந்த விரிவாக்கலை, விஸ்தரிப்பை ஏற்றுக் ாகும். ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு, அவன் ருமி நாசினியை நாடிச் செல்வான். புதிய ) செலுத்துவான். இந்த ஏற்றுக்கொள் றுதிக் கட்டம்தான் அவனே ஒரு விஸ் ாறுதலாகும் . அவன் இந்த புதிய முறை விரும்புவான். பரீட்சித்துப் பார்ப்பான். கு, உறவினர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்
பெற்ற அனுபவத்தை மற்றவர்களோடு இப்போது அந்த விவசாயி ஒரு விரிவாக்க இந்த விஸ்தரிப்பு என்ற சொல் விவசாயத் 0. எமது நாட்டில் நாம் உற்பத்தியிலே வழி இந்த விஸ்தரிப்பு என்ற சொல்லின் ால் வேண்டும். விரிவாக்க உத்தியோகத் த்தொழில் விரிவாக்க உத்திய்ோகத்தர்கள்

Page 87
இளைஞர்க்கான கடன் எ
திரு. கே. உத்தியோகத்தர்-வங்கி
இலங்கை மத்திய
இளைஞர்கள் என்று கூறும்போது ே மிடைப்பட்டவர்களேயே கருதுகின்ருேம். குவர். இன்று இலங்கை சனத்தொை
பட்டோர்
20 சதவீதமாக உள்ளனர்.
இளைஞர்களும் யுவதிகளும் இந்நாட்டில் நடவடிக்கைகளைக் கொண்டு (அல்லது ெ
6)TTED
(1)
(2)
(3)
கல்வி கற்போர் :- குறி களிலும், பல்கலைக்கழகங்க பட்ட போதன பீடங்களில்
வேலையற்றேர்கள் :- எத்
லுக்காக காத்து நிற்போ பிரிக்கலாம்.
(அ) படித்த வேலையற்ற
கூறும்போது கல்விப்
சித்தியடைந்தோரும்
(ஆ) படிக்காத வேலையற். சாதாரண தரத்தில் வான கல்வியினைப்
தொழிலில் உள்ள இளைஞ கூட்டுத்தாபனம் தனியார் சுய தொழில்களில் ஈடுபட்
இத்தகைய் மூன்று பி யற்றேர், தொழிலில் உள்( வசதிகள், நிதிவசதிகள் உ
இலங்கையில் கடன், நிதிவசதிக
(l)
78
அரசாங்கம்

பசதியும் நிதி உதவியும்
ஜெகநாதன்
மேற்பார்வைப் பிரிவு, வங்கி, கொழும்பு
பொதுவாகப் 18 வயதுக்கும் 25 வயதுக்கு இதில் ஆண்களும், பெண்களும் அடங் கயில் 18 வய்துக்கும் 25 வயதுக்குமுட் இதன்படி கிட்டத்தட்ட 30 இலச்சம் உள்ளனர். இளைஞர்களை அவர்களது தாழில்) மூன்று வகையினராகப் பிரிக்க
ப்பாக, பாடசாலைகளில் உயர் வகுப்புக் ள், தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகள் தனிப் கல்வி பயில்வோரை இது குறிக்கின்றது.
தகைய தொழிலும் இல்லாமல் தொழி ர் இத்தகையோரையும் இரு பிரிவாகப்
இளைஞர்கள் - படித்தவர்கள் என்று பொதுத்தராதர சாதாரண தரத்தில் அதற்கு மேல் படித்தவர்களையும் கருதும்.
ற இளைஞர்கள் கல்விப் பொதுத்தராதர சித்தியடையாதோரும் அதற்குக் குறை பெற்ருேரையும் இது கருதும்.
ர்கள்; - அரசாங்கம் மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களில் வேலை செய்வோரையும், டுள்ளோரையும் இது குறிக்கின்றது.
சிவினர்களுக்கும் கல்வி கற்போர் வேலை ளோர் ஆகியவர்களுக்கு எத்தகைய கடன்
ண்டென்பதே எமது பிரச்சினையாகும்.
ளையளிப்போர் யார் ?

Page 88
(2) வர்த்தக வங்கிகள்
(3) தனியார் நிறுவனங்கள் / ச
(4) தனிப்பட்டோர்
(5) வெளிநாட்டு அரசாங்கங்க
அரசாங்கத்தினைப் பொறுத்த வரை பாக பல்கலைக் கழகங்களில் படிப்பே ஆனல் பின்னர் வங்கிக் கடன் னர் இது நிறுத்தப்பட்டது. தற்போது மாத்திரமே மாதாந்தம் ரூ 50/- என் நிலவரத்தினடிப்படையில் நிதியினையளி, ரூபாவுக்கு குறைந்த மாத வருமானம் கூடுதலாக இச்சலுகையினையளித்து கூட்டுத்தாபன மற்றும் தனியார் நிறுவ யாக கொடுக்கப்படும் கடன் நிதி சலுை கும் வழங்கப்படுகின்றது. உதாரணம் வாங்குவதற்குரிய கடன், மற்றும் ஊழி
இவற்றினைவிட, அரசாங்கம் மே நிலம் பெறும் இளைஞர்களுக்கு அக்கான குடியிருக்க அரசாங்கம் நிதி வசதி செய் லாக்கலமைச்சுக்கு கீழ் இருந்த பிரதேச சிறிய செயற்திட்டங்கள் இளைஞர்களுக் யளித்து மேற்பார்வை செய்து வந்தது டுள்ளது.
(1) பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி ட
அடிப்படையில் அவர்கள் காலம் வரை (இது 3 மு வழங்கி வருகின்றது. 19 திட்டத்தின்படி மக்கள் வ வழங்கி வருகின்றன. இக்ச படித்து முடிந்த பின்னர் குள் அதற்குரிய வட்டித் செலுத்த வேண்டும். வே? லத்தில் இக்கடனைத் திருப் இக் கடனைப் பெறுவதற்கு நின்ருல் போதுமானதாகுப்
(2) உத்தியோகத்தில் அல்லது
ரணமாக ஒரு தேவையின் யில் கடனைப் பெறும் வாய் வருமானம் அக்கடனை எடு

ங்கங்கள்
ள் அல்லது தனியார் நிறுவனங்கள்
பில் உயர் கல்வி படிப்போருக்கு, குறிப் ாருக்கு நேரடியாக நிதியுதவி தந்தது வசதி செய்து கொடுக்கப்பட்ட பின் அரசாங்கம் வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கு ாற அடிப்படையில் அவர்களது குடும்ப த்து வருகின்றது. பொதுவாக 300/- பெறும் குடும்பத்திலுள்ளோருக்கு, ஆகக் வருகின்றது. மற்றப்படி அரசாங்கம், னங்களில் வேலை செய்வோருக்கு வழமை ககள் இத்துறையில் உள்ள இளைஞர்களுக் வீடு கட்டுவதற்குரிய கடன், வாகனம் ப்ர் சேமலாப நிதி போன்றது.
ற்கொள்ளும் குடியேற்றத் திட்டங்களில் ணியினைத் திருத்தி, பயிரிட்டு வீடு கட்டி து கொடுக்கின்றது. முன்பு திட்ட அமு அபிவிருத்தி சபையானது (DDC) சில காக மேற்கொண்டு அதற்குரிய நிதியினை தற்போது இத்திட்டம் கைவிடப்பட்
யில்வோருக்கு வருடாந்தம் 1250/- என்ற பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து வெளியேறும் தல் 5 வருடங்களாகும்) இவ்வுதவியினை 171 ம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இத் பங்கியும், இலங்கை வங்கியும் இக்கடனை டனைப் பெற்றுப் படிக்கும் ஒருவர், அவர் தொழிலைப் பெற்று மூன்று வருடத்திற் தொகையுடன் இக்கடனைத் திருப்பிச் லயின்றியிருக்கும் ஒரு பட்டதாரி அக்கா பிச் செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை. பெற்றேர் அல்லது பாதுகாவலர் பிணே
D.
தொழிலில் இருக்கும் ஓர் இளைஞர் சாதா
பொருட்டு ஏதாவது ஒரு வணிக வங்கி ப்ப்புண்டு. இத்தொகை அவரது மாதாந்த க்கும் நோக்கம் என்பவற்றைப் பொறுத்து
79

Page 89
வேறுபடுகின்றது. உதாரணமாக, 650/ தனது வீட்டினைத் திருத்துவதற்கு அல்ல வதற்கு 5000/- வினைக் கடனுகப் பெற வருடத்தில் வட்டியுடன் திருப்பிக் கொடு தொகையானது அவர் வருமானத்தில் கி கடனையும், வட்டியையும் திருப்பிக் கொ யில் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இதனடி வட்டிப்படி 166/- மாதாந்தம் செலுத்த தொகையானது குறிப்பிட்ட வங்கி மு ஏனைய தகைமை போன்ற விடயங்களைக் வருமானப் பங்கு 20% மாகவும் கணிக்க பொதுவாக எந்த நோக்கத்தைக் கொண் முதலீடு நுகர்வு போன்றவற்றிற்காக
கொடுக்கப்படும் கடன் கட்டுப்படுத்தப்ப
நீண்டகாலக் கடஞ்க 20,000/- ( தொகையினையும் ஒரு இளைஞர் பெறலா திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். இது ே படையில் கொடுக்கப்படுகின்றது. முன்! நின்ருல் போதும்ானது. பிணையாக நிற் மாதாந்தம் 520/-க்கு மேற்பட்ட அட இருக்க வேண்டும். அரசாங்க உத்தியே பவராக இருத்தல் சிறப்பானது.
(3) வேலையற்றேர் மற்றும் சுய னத்தினையுடையவர்களுக்கு
(அ) வேலையற்ற இளைஞ. ஞல் அதனை மேற்ே கின்றன. இவற்றி? மாகவும், கிராமிய வுச் சங்கங்கள் மூல யானது விவசாய ே alb (A. S. C. Branc கப்படும் தொகைய தமைகின்றது. உத gJj 5(Ujigj ll10/- ஏக்கர் வரை கொடு சாயம் செய்யும் பி வுள்ளது. இத்தொ படுகின்றது. அதாள பசளேயிட, மற்றும் யாகும். நெல்லைப் ( களான உருளைக்கிழ வகை போன்றவற்ற
80

- மாத வருமானத்தினைப் பெறும் ஒருவர் லது ஏதாவது ஒரு வாகனத்தினை வாங்கு லாம். இத்தொகையினை அவர் மூன்று டுக்க வேண்டும். அவருக்கு வழங்கப்படும் ட்டத்தட்ட நான்கில் ஒரு பங்கு தொகை டுக்கக் கூடிய தொகை என்ற அடிப்படை ப்படையில் வ்ட்டியும் முதலுமாக 15த் %
வேண்டும். எனினும் கொடுக்கப்படும் காமையாளரினுல், வாடிக்கையாளரினது கொண்டு தீர்மானிக்கப்படலாம். 25% கப்படலாம். இத்தகைய சிறிய கடன்களை டும்-விவசாய அபிவிருத்தி, கைத்தொழில், எடுக்கலாம். தற்போது நுகர்வுக்காகக் ட்டுள்ளது.
முதல் ஒரு இலட்சத்திற்கு மேற்பட்ட "ம். இது பொதுவாக 20 வருடங்களில் பொதுவாக சொத்துப் பினேயின் அடிப் பு கூறிய சிறிய கடனுக்கு இருவர் பிணே போர் அரசாங்க உத்தியோகத்தராயின் டிப்படைச் சம்பளத்தினை பெறுபவராக ாகத்திலில்லாதவர்கள் வருமானவரி கட்டு
தொழிலை மேற்கொள்ளும் சிறிய வருமா ம் வங்கிகள் கடன் வழங்கி வருகின்றது.
ர் ஒருவர் விவசாயத்தில் ஈடுபடவிரும்பி கொள்வதற்கு வங்கிகள் கடனை வழங்கு ன மக்கள் வங்கி தனது கிளைகள் மூல வங்கிகள் மூலம்ாகவும் மற்றும் கூட்டுற மாகவும் வழங்குகின்றது. இலங்கை வங்கி சவை நிலைய் வங்கிக் கிளைகள் மூலமாக hes) வழங்கி வருகின்றது. கடனுக வழங் ானது குறிப்பிட்ட பயிர்களைப் பொறுத் ாரணமாக நெல் உற்பத்தி செய்வதற்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. இத்தொகை 10 க்கப்படுகின்றது. மழையை நம்பி விவ ரதேசங்களில் இத்தொகை 980/- ஆக கை பல்வேறு படிகளில் பிரித்து வழங்கப் பது நிலத்தைப் பண்படுத்தி விதைக்க, அறுவடை செய்தல் போன்றனவே இவை போன்றே பல்வேறு உப உணவு உற்பத்தி ங்கு, வெண்காயம், புகையிலை, மரக்கறி பிற்கு வழங்கப்படுகின்றது.

Page 90
(马)
இவற்றைவிட சிறு தொ இத்தகைய கடன் வசதிகள் தொழில்களையும் பொறுத்து சங்கங்கள் வழங்கும் கடனுக் இருவர் பிணையாக இருக்க வழங்கும் சிறிய கடன்களுக்கு யினை வருமானமாகப்பெறுப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். தி வொரு துறையைப் பொறு மாக நெல்லிற்கு வழங்கப்ப வடை முடிந்ததும் முழுத் ே தப்பட வேண்டும். இக்கட தொடங்க இருக்கும் தொழ ஒரளவு அறிவுடையவர் எ இருக்க வேண்டும்.
இவற்றினைவிட நாளாந்த கடன்கள் வழங்கப்படுகின்ற: மாலை திருப்பிக் கொடுக்கப் காலை கடனை எடுக்கலாம். னைக் கொடுத்து வருகின்றன (Athamarய) முறை அதாவது றனர். உதாரணமாக சிறு ஒருவர் காலை 9 மணிக்கு வ பின்னர் அக்கடனை மாலை 7 செலுத்தலாம். இதற்கு ஒரு விடப்படும். இக்கடனை வழி வரை வைப்புச் செய்யக் வியாபாரிகள் இக் கடனை ந
தனியார் நிறுவனங்கள்
கங்கள் என்பன இளைஞர்க சிறு திட்டங்களை மேற்கொ அதனை நடத்தி வருகின்றன. கள் கல்வி கற்பதற்கு நிதி சில சிறு தொழில்களே ே G)Fuj6)sötsp3ðr. Rotory Club, C.W.C. GBL unrGör gp60T g) u fibró, வனங்கள் சில கடும் வட்டிக் வருகின்றன. இளைஞர்கள் இ இருப்பதோடு, அதனைப் ெ இருக்காது. குறைந்தது 24% இவை அறவிடுகின்றன. இத் அபிவிருத்தி நோக்கத்திற்கா வழங்கப்படுகின்றன.

ழிலை மேற்கொள்ளும் இளைஞர்க்கு உண்டு. இத்தொகை ஒவ்வொரு து வேறுபடுகின்றது. கூட்டுறவுச் க்கு அச்சங்கத்தின் அங்கத்தவர்கள் வேண்டும். மற்றும்படி வங்கிகள் த 300/- வுக்கு மேற்பட்ட தொகை ) இருவர் பிணை நிற்பதன் மூலம் ருப்பிச் செலுத்தும் காலம் ஒவ் த்து வேறுபடுகின்றது. உதாரண டும் கடன் தொகை அதன் அறு தொகையும், வட்டியுடன் செலுத் டன்களைப் பெறும் ஒருவர் தான் ல்ெ அல்லது விவசாய முயற்சியில் ன்பதனை நிரூபிக்கக் கூடியதாக
அடிப்படையில் இவ்வகையான ன. காலை கொடுக்கப்படும் கடன் பட வேண்டும். பின்னர் மறுநாட் மக்கள் வங்கியே இத்தகைய கட ". இதற்கு ' அத்து மாறு ' 'கைமாற்று’ என்று கூறுகின் வியாபாரம் செய்ய விரும்பும் ங்கியில் 500/- கடனுகப் பெற்று மணிக்கு முன்னதாக திருப்பிச் * சிறுதொகை வட்டியாக அற ழங்கும் வங்கிக்கிளைகள் 7 மணி கூடியதாக திறந்திருக்கும். மீன் ன்கு பயன்படுத்தி வருகிருர்கள்.
சில அதாவது சங்கங்கள், கிழ ளுக்கு உதவக் கூடியதாக சில "ண்டு வங்கியில் கடன் பெற்று இன்னும் நேரடியாக மாணவர் பளித்து வருகின்றன. இன்னும் மற் கொள்வதற்கு நிதிவசதி, Lions Club, Y. M.C.A., Y. M.B.A. ல் குறிப்பிடத்தக்கன. நிதி நிறு கு பொதுவாக கடன் வழங்கி தனைப் பெறுவதில் பல சிரமங்கள் பறுவது இலாபகரமானதாகவும் க்கு மேற்பட்ட வட்டியினையே தகைய கடன்கள் பொதுவாக வன்றி நுகர்வு தொடர்பாகவே
8

Page 91
82
தனிப்பட்டோர் வழங்குவோரையே ச களினது அறிமுக அட தன்மூலமுமே பெற! மேற்பட்ட வட்டியி3 தொழிலை மேற்கொ வகையில் கடனைப் ெ
வெளிநாட்டு அ என்பன உயர் கல்வி நிதிவசதி செய்கின்றன புலமை பரிசில் என்ற வசதிகள் இலங்கை கின்றன.
ஒரு குறிப்பிட்ட நாளேடுகளில் அதனை தெரியப்படுத்துகின்ற6 பரீட்சைக்குத் தோன் செய்யப்படுகிறர்கள். இளைஞர்களுக்கான ப கின்றது. இது தொ யிடப்படவில்லை.

என்று கூறும்போது வட்டிக்குக் கடன் கருதுகின்ருேம். இது பொதுவாக ஆட் டிப்படையிலும், நகையினை ஈடு வைப்ப ப்படுகின்றது. சாதரணமாக 36% க்கு னயே இவர் க ள் அறவிடுகிறர்கள். ள்ள விரும்பும் ஒர் இளைஞருக்கு இவ் பறுவது இலாபகரமாக அமையாது.
ரசாங்கங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் தொழிற் பயிற்சி போன்றவற்றிற்கு ன. பொதுவாக படித்த இளைஞர்கட்கே அடிப்படையில் வழங்குகின்றது. இவ்
அரசாங்கத்தினூடாகவே வழங்கப்படு
நாடு உதவியினை வழங்கும்போது விளம்பரம் செய்வதன் மூலம் இதனைத் எ. இதற்கு விண்ணப்பித்து நேர்முகப் றிய பின்னர் தகுதியானவர்கள் தெரிவு இளைஞர் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சு ல திட்டங்களை தற்போது தீட்டி வரு டர்பான தகவல்கள் இன்னும் வெளி

Page 92
இளைஞர்களும், சுய
திரு. f.
(உதவிச் செயலாளர், கிராமிய 6
சுயதொழிற் திட்டங்கள் யாவை விளங்கிக் கொள்ளல் வேண்டும். G முன் வள்ளுவன். அந்தப் பொருளைத் இரண்டு மார்க்கங்கள் தான் உண்டு. மு வேதனத்திற்காகப் பணிபுரிவது, மற்ற, வழி வகைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வது பிரஜையும் இந்த இரண்டு வழிகளில் வேண்டும்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் சுய இடத்தைப் பெற்றிருக்கின்றன. இத் நாளாந்தம் வேலையற்றேர் தொகை போகின்றது. இந்த வேலையில்லாத் புதிய பிரக்ஞையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. னல் சர்வகலாசாலையில் கல்வி கற்கும் மேற்கொண்டிருக்கும் காலத்தில், தான் மிடத்து நல்லதோர் தொழில் தன்னை இருந்தான். அவனது மனதில் அன்று றைய நிலை என்ன? கல்வி கற்கும் இ: பித்துள்ள சமூகப் பொருளாதாரப் பிர கிருர்கள். தனியார் துறையிலோ, பெ கைக்குத் தேவையான வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்வதில் எத்தகைய சிரமங் கள் அறிவார்கள். தன்னைத் தாங்கே தயாராக இல்லை. இத்தகைய சிந்தனை , சுயதொழில் திட்டங்கள் என்ற கோட்ட சுயதொழில் திட்டங்கள் முக்கியத்துவம் கல்விகற்றேர் தொகையில் குறிப்பாக, யில் மாபெரும் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருப் தார மாற்றங்களினல் தொழில்நுட்பக் தாக்கமும் தொழில்நுட்பக் கல்வியும் ( களின் எண்ணிக்கையை எமது சமுகத் தகுதிக்கும் திறனுக்கும் ஏற்ற தொழ யடைந்திருக்கும் இளைய தலைமுறையினர் தொழிற் திட்டங்களேயாகும்.
இந்த நாட்டில் தொழில்நுட்ப ஆ கொண்டு கடின உழைப்பை ஈந்து இ

தொழிற் திட்டங்களும்
குமாரதாசன்
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அமைச்சு)
என்பதை நாங்கள் முதற்கண் கெளிவாக பாருளிலார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை’
தேடுவதற்கு இந்த உலகில்
முதலாவது பிறிதொருவரிடம் குறித்ததே து, சுயமாக டணம் சம்பாதிப்பதற்குரிய
கெளரவமாக வாழ விரும்பும் எந்தப் ஒன்றைக் கட்டாயம் பின்பற்றியே ஆக
行
தொழிற் திட்டங்கள் மிக முக்கியமான நற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. நமது நாட்டில் பெருகிக் கொண்டே திண்டாட்டம் எமது சமுதாயத்தில் ஒரு ஏறக்குறைய 15,20 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு மாணவன் தனது பட்டப் படிப்பை சர்வகலாசாலையை விட்டு வெளியேறு நாடி வரும் என்ற நம்பிக்கையுடையவனுக அச்சமேதும் இருக்கவில்லை. ஆனல், இன் ளேஞர்கள் யாவரும் தம்மைச் சுற்றி வியா ச்சனைகளை நன்கு அறிந்தவர்களாக இருக் ாதுத் துறையிலோ, சீர்மையான வாழ்க் ப் பெறக்கூடிய தொழில் வாய்ப்புகளைப் கள், சங்கடங்கள் உண்டு என்பதை அவர் 'ள ஏமாற்றிக் கொள்வதற்கு அவர்கள் அவர்கள் மனதில் வேரோட ஆரம்பித்தது பாடு பிரபல்யமடையக் காரணமாயிற்று. பெற்றிருப்பதற்கு மற்றுமொரு காரணம் தொழில்நுட்ப அறிவு பெற்றேர் தொகை பதாகும். விஞ்ஞான, சமூக, பொருளா கல்வித் துறையில் ஏற்பட்ட விழிப்பும், விஞ்ஞானக் கல்வியும் பெற்ற இளைஞர் தில் அதிகமாக்கியது. தமது கல்விக்கும் ல் வாய்ப்பைப் பெறமுடியாது விரக்தி ன் தாபங்களைத் தீர்க்கக் கூடியது சுய
ற்றல் படைத்த ஆர்வமும், ஊக்கமும் த நாட்டின் வளத்துக்கும், தமது மேம்
83

Page 93
பாட்டுக்கும் பாடுபடக் கூடிய ஒரு புதி வீட்டாளர் வகுப்பினை உருவாக்குவதற்கு மேற்கொண்டுள்ளது. எனினும், இத் வும், அற்றவர்களாக எமது நாட்டு இதற்கு முக்கிய காரணம், என்னவெ கள் எமது கிராமங்களின் வாசற்ப சுயதொழிற் திட்டமொன்றினை மேறி வர் தாம் முதற்கண் செய்ய வேை கொள்ள வேண்டிய ஸ்தாபனம் யாது 3 அறியாதவராக இருக்கிரு ர்.
சுயதொழில் திட்டங்கள் என்றல் அவை ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தன சுயதொழிற் திட்டங்கள் இளைஞர்கள் ே பயிற்சித் திட்டங்களையும் ஊக்குவிப்புத் பதை அவதானித்தல் முக்கியமாகும். எ கீழுள்ள வெவ்வேறு திணைக்களங்கள் சு கூடியவகையில் இளைஞர்களை ஊக்குவிப் வகுத்துள்ளன. இளைஞர் விவகார வேலை தொழில் பயிலுனர் சபை, தேசிய இளை செய்யும் காலத்திலேயே பயிற்சியளிக்கும் தின் கீழ் கல்வி தகுதி, ஆர்வம் ஆகிய தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சியளித்து வருகின்ற பயிற்சி பெறும் இந்த இளைஞர்கள் தங் விரும்பினுல் தாம் பயிற்சி பெற்ற ஸ்த லாம், அல்லது அந்த நிறுவனத்திலிருந்து கொள்ளலாம். இதேபோன்று கட்டட தினேக்களமும், நெசவுத் தொழிற்துறை களமும் சிறு கைத்தொழில்கள், கைவி கைத்தொழில் திணைக்களமும் கால்நடை கால்நடை வளர்ப்பு திணைக்களமும் பயி
எத்தகைய சுய வேலைத்திட்டங்கள் ! என்று இங்கு நாம் அவதானிக்க வேண் தான தொழிற்துறைகள் விவசாயமும் ஆதாரமாகக் கொண்ட பாரிய தொழிற் வருகின்றன. வைக்கோலை மூலப் பெ. பாரிய தொழிற்சாலை அங்கு உண்டு. வி பண்ணைகளும், பாரிய நீர்ப்பாசனத் தி அங்கு உண்டு.
எந்தத் துறையில் தனது காலத்தை தனமாக்கி வளம் பெற வேண்டும் என்று ளர் சிந்திக்கும்போது, தன்னுடைய மூல
84

ப சுயதொழிலில் ஆர்வம் கொண்ட முத
அரசாங்கம் பற்பல செயற்திட்டங்களை
திட்டங்கள் பற்றிய விளக்கமும் அறி
இளேஞர்கள் இருந்து வருகின்ருர்கள்
பனில் இத்திட்டங்கள் பற்றிய தகவல்
டிகளை எ ரிெ தி ல் சென்றடைவதில்லை.
κ.
-
கும் முதலீட்டாளர் ஒரு ண்டியது என்ன, மு த லில் தொடர்பு ான்ற அடிப்படைத் தகவல்களைத் தானும்
)கொள்ளவு
என்ன? தற்போதைய காலகட்டத்தில் என இதுகாலும் அவதானித்தோம். இனி மற்கொள்வதற்கு அரசாங்கம் எத்தகைய திட்டங்களையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது என் மது நாட்டில் பல்வேறு அமைச்சுக்களின் பமாகத் தொழில் செய்து சம்பாதிக்கக் பதற்கு பல்வேறு பயிற்சித் திட்டங்களை }வாய்ப்பு அமைச்சின் கீழ் வரும் தேசிய ாஞர் சேவைக் கவுன்சில் ஆதியன வேலை 3,605uigi (on the job training) Sull-g வற்றின் அடிப்படையில் இளைஞர்களைத் றது. நவீன தொழில்நுட்ப உத்திகளில் கள் பயிற்சிக் காலம் முடிவடைந்ததும் TË I GJIT தொடர்ந்தும் கடமையாற்ற து விலகி சயமாக ஏதும் தொழிலை மேற் தச்சுத் தொழிற்துறைகளில் தொழில் களில் புடவைக் கைத்தொழில் திணைக் னைப் பொருள்கள் ஆகியவற்றில் சிறு . உணவு பால் உற்பத்தித் துறைகளில் ற்சியளித்து வருகின்றன.
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கு ஏற்றவை டும். மட்டக்களப்பு மாவ்ட்டத்தின் பிர கடற்ருெழிலும் ஆகும், விவசாயத்தை திட்டங்கள் தற்போது அமுலில் இருந்து ாருளாகக் கொண்டு காகிதம் செய்யும் வசாயத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ட்ெடங்களும் குடியேற்றத் திட்டங்களும்
யும், திறமையையும் பணத்தையும் மூல று ஒரு சுயதொழிற் திட்ட முதலீட்டா தனம், சுய ஆற்றல், ஆர்வம் ஆதியவற்

Page 94
ருேடு, குறித்த பிரதேசத்தில் மூலவளங் ஆகியவற்றை கவனத்திற்கெடுத்தல் அவ தைப் பொறுத்தவரை பாரம்பரியமான சார்ந்த சுய வேலைத் திட்டங்களோடு
ஈடுபடக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் பல உ பாரிய கட்டிட வேலைத் திட்டங்கள் ஏ, கள் அங்கு பல்லேறு உபதொழில்கள் ஏ
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் பாரம்பரி களுக்கும், மட்பாண்டங்களுக்கும், கைத் றைத் தவிர் மூங்கில் பிரம்பு, தும்பு கொண்டு உற்பத்தி செய்யக் கூடிய பெ பாய் குண்டதல், பண்ணை வேலை ஆகியவ காணப்படுகிறது. உப உணவுப் பொரு வற்றில் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கலாம்.
மேற்கூறிய துறைகளை ஒரு உதார வேலைத்திட்டங்கள் இந்தக் கட்டு கோட் மென்ற கட்டுபாடு ஏதும் இல்லை. வருை எந்த சுய வெலைத்திட்டத்தையும் எவரும் துறையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் து கின்றது சுற்றுலாத் துறையோடு சட படித்த வாலிபர்கள் ஈடுபடலாம். பயன ஒழுங்குகளேயும் மற்றும் பயண ஒழுங்குக் ஏற்படுத்துதல் ஆகிய துறைகள் பெரிது
சுயவேலைத் திட்டங்களில் ஈடுபட வி றும் வர்த்தகம் மிகவும் இலாபகரமான வன்ங்களிலிருந்து சிறு பெட்டிக்கடை ஈரு உள்ளடக்கும் தத்தம் ஆற்றலுக்கும் துறையினை இருவர் தேர்ந்தெடுத்துக்ெ முடிதிருத்தும் நிலையம் ஆகியவையும் இ
விஞ்ஞான, தொழில் நுட்ப கல்வி ச வேலைத் திட்டத்தை மேற்கொள்ளலாம். திரங்கள் தயாரித்தல் உதிரிப்பாகங்கள், சார உபகரணங்கள் தயாரித்தல் பெரிய தங்களை பெற்று அவற்றை நிறைவேற்று
விவசாய அறிவும் ஆர்வமும் அதற் கள் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பற்பல முடியும். உப உணவுப் பொருட்கள் உ கைத்தொழில்கள், விதைகளிலிருந்து எல நடை வளர்ப்பு, கோழி வளர்ப்பு ஆகிய

கள், குறித்த பிரதேசத்தின் தேவைகள் சியமாகும். மட்டக்களப்பு மாவட்டத் விவசாயம், கடற்ருெழில் ஆதியவை வேறு பல சுய வேலைத்திட்டங்களிலும் ண்டு. இந்த மாவட்டத்தில் பல்வேறு ற்படுத்தப்படவிருக்கின்றன. இத்திட்டங் ற்படுவதற்கு வழி செய்யும்.
யமாக பித்தளைக் கைவினைப் பொருட் தறி நெசவிக்கும் பெயர் பெற்றது. இவற் ஆகியவற்றை மூலப் பொருட்களாகக் ாருட்களுக்கு இங்கு பெரும் வாய்ப்புண்டு. ற்றிற்குரிய வினைத்திறன் இங்கு பெருகிக் ட்கள் உற்பத்தி, தேனீ வளர்ப்பு ஆகிய
ணத்திற்காகக் கூறினேனேயொழிய சுய புக்குள் தான் அடங்கியிருக்க வேண்டு வாயைத் தரக்கூடிய தமக்குப் பிடித்தமான மேற்கொள்ளலாம். சுற்றுலாப் பயணத் ரித கதியில் முன்னேற்றம் அடைந்து வரு ம்பந்தப்பட்ட எத்தனையோ துறைகளில் ரிகள் விடுதிகளை ஏற்படுத்துதல், பிரயான களையும் மேற்கொள்ளும் ஸ்தாபனங்களே ம் பயனளிக்க கூடியவையாகும்.
விரும்பும் வாலிபர்களுக்கு வாணிபம் மற்
துறைகளாகும். பெரும் வர்த்தக நிறு *க சகல வர்த்தக நிலையங்களையும் இப்பிரிவு முதலீடுகளுக்கும் தக்கவாறு தமக்குரிய காள்ளலாம். சலவைத் தொழிற்சாலை, ப்பிரிவில் அடங்கும்.
கற்ற இளைஞர்கள் தம் கல்விக்கேற்றதோர் இயந்திரங்கள் பழுதுபார்த்தல் / இயந் இணைப்புப் பாகங்கள் தயாரித்தல் மின் கைத்தொழில் நிலையங்களிலிருந்து ஒப்பந் தல் ஆதியன இப்பிரிவினுள் அடங்கும்.
கேற்ற நிலமும் மூலதனமும் உடையவர் சுயவேலைத் திட்டங்களை மேற்கொள்ள ற்பத்தி, உணவுப் பொருட்களை பதனிடும் *ண்ணெய் பெறும் கைத்தொழில்கள், கால்
பல்வேறு துறைகளில் ஈடுபடலாம்.
85

Page 95
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தைப் பெ படையிலும் கிடைக்கக் கூடிய மூலவளர் கூடிய சுயவேலைத் திட்டங்கள் பற்றிய முன் வைத்தேன். இனி சுயவேலைத்தி அம்சங்கள் அத்தியாவசியமானவை என்
எந்தத் தொழிற் திட்டத்தை தொ மானதாகும். பணமில்லாது எந்த முயற் எந்த வேலைத்திட்டத்தையும் ஆரம்பிக்கு அது சொந்த மூலதனமாகவோ, அல்ல பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வே6 யாதெனில் நாம் மேற்கொள்ளப் போ துணுக்கங்கள், தொழில் நுட்ப அறிவு ஸ்தாபன ரீதியாக ஏதும் ஒழுங்குகள் இ கொள்ள வேண்டும். இத்தகைய ஒரு உ என்னவென்று தெரியாத ஒரு வேலைத்தி விடும். அத்துடன் மேற்கொண்ட வேை அதன்மூலம் எமக்குப் பெரு நஷ்டமும் செய்யப்போகும் பொருட்களுக்குரிய ச மாணித்துக் கொள்ள வேண்டும். நல்ல உற்பத்தி செய்தால் அவை விற்க முடிய ஏற்படும். ஈற்றில் எமது வேலைத்தலத்ை உற்பத்தி செய்யப் போகும் பொருட்களு என்று அனுமானித்துக் கொள்ளுதல் மி
அடுத்தது நாம் எமது தொழில் நி ளர்களை தாம் மேற்கொண்ட துறையில் யில் அவர்களைத் திறனுடையவர்களாக்கு டும். அப்போதுதான் எம்து நிறுவனம் துறைகளில் ஈடுபட்டு தராதரத்திலும் : தற்கு வாய்ப்பாக அமையும்.
வளத்திலும், செல்வத்திலும், சிறப் உன்னத நிலைக்குக் கொண்டு வருதல் இ உள்ளது. பெரிய திட்டங்களை நம்பியி என்ற பழமொழிக்கிணங்க சிறிய தொழ அதிற் பெற்ற மூலதனத்தையும் பயிற்சில வேலைத்திட்டங்கள் ஏற்பட வேண்டுமென மேன்மை பார்க்காது, செய்யும் தொழி டால் எமது முன்னேற்றத்திற்கு எந்த (
86

ாறுத்தவரை சமூக பொருளாதார அடிப் பகளின் அடிப்படையிலும் மேற்கொள்ளக் ஒரு மேலோட்டமான கருத்தினை உங்கள் ட்டத்தை மேற்கொள்வதற்கு எந்தெந்த று அவதானித்தல் முக்கியமானதாகும்.
டங்குவதற்கும் மூலதனம் அத்தியாவசிய சியையும் மேற்கொள்ள இயலாது. ஆகவே ம் முன்னர் தேவையான அளவு பணம், து வங்கிப் கடனுகவோ தயாராக இருப் ண்டும். அடுத்து முக்கியமான அம்சம் தம் வேலைத் திட்டத்திற்கு தேவையான
ஆதியவற்றைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு }ருக்கின்றனவா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் றுதிப்பாடு இல்லையெனில் நாம் செய்வது ட்டத்தை நாம் ஆரம்பிப்பதைப் போலாகி லத்திட்டம் ஸ்தம்பித நிலையை அடைந்து ஏற்படலாம். அடுத்தது நாம் உற்பத்தி ந்தைவாய்ப்பு எத்தகையது என்று அனு.
சந்தை வாய்ப்பில்லாத பொருட்களை பாதபடி தேங்கி அதனுல் எமக்கு நஷ்டம் தையே மூடிவிட நேரிடும். ஆகவே, நாம் நக்கு நல்ல சந்தை வாய்ப்பு இருக்கிறதா க்க அவசியமாகும்.
றுவனத்தில் வேலைக்கமர்த்தும் தொழிலா ) நன்ருகப் பயிற்றுவித்து அந்தத் துறை iம் தகைமையை நாம் பெற்றிருக்க வேண்
மேலும் வளர்ச்சியடைந்து புதுப்புதுத் உற்பத்தியிலும் புதிய இலக்குகளை அடை
பிலும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை ஒரு இளைஞர்களாகிய உங்கள் கரங்களிலேயே ராமல் - சிறுகக் கட்டி பெருக வாழ் Nற்திட்டங்களை முதற்கண் மேற்கொண்டு யையும் துணையாகக் கொண்டு பாரிய சுய ன்பதே எமது அவா. தொழிலில் சிறுமை 1லையே தெய்வமாகக் கருதிச் செயற்பட் இடையூறும் நேராதென்பது உறுதி.

Page 96
ஜனநாயக மரபுகளை
திரு. ஆர் 8 (பிரதம ஆசிரியர்-'தினகரன்
ஜனநாயக பாரம்பரியங்கள் அல்லது நாயக அமைப்பிலே, மக்களால் ஏற்றுக்ே கள் சம்பிரதாயங்களாகின்றன.
புதிதாகத் தோன்றும் ஓர் இயல்பு
நீண்ட காலமாக வழக்கில் இருந்தமுை என்பதனையே சம்பிரதாயம் என்கின்ருே அடிப்படை கொண்டது - சமய சம்பிர சியல் சம்பிரதாயங்கள் என்று பல கூறு லாம். ஜனநாயக சம்பிரதாயம் என்கி படையிலேயே நோக்குதல் இயல்பு. சமூ சகஜமே.
ஜனநாயகக் கோட்பாட்டிலிருந்து பி ஜனநாயக சம்பிரதாயத்தைப் பற்றிப் ே தனை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்
ஜனநாயக ஆட்சி என்ருல் மக்கள் கின்றது. முடியாட்சியை மட்டும் கல முறை, தனி நபர் அரசோச்சிய இடத்தி மக்கள் ஆட்சி அல்லது ஜனநாயகம். ச வது மக்களுக்காக, மக்களால் நடத்த திலே மக்களே முக்கியமானவர்கள்.
ஜனநாயக ஆட்சி ஏதேச்சாதிகாரத்து இடமில்லை. இவையெல்லாம் கோட்ப கள் உண்மையென நிரூபிக்கப்படுகின்றன
ஜனநாயக அமைப்பிலும் இன்று இ முறை. கீழைத்தேய ஆட்சி முறை. கொள்கின்றர்கள். ஆனல் எவ்வளவுக்கு பில் தாக்கம் செலுத்துகின்றது. என்பதி கிழக்குலக சோஷலிச நாடுகள் தங்கள் GuairGup to Sair pair. Eastern Democr கள். ஆனல் ஜனநாயகம் என்று குறி யையே பொதுவாகக் கொள்வர். மக்கள் செய்து, இவர்கள் நிர்வாக பரிபாலனட

பேணி வளர்த்தல்
வகுருநாதன் "- லேக்ஹவுஸ், - கொழும்பு)
சம்பிரதாயங்கள் என்ருல் என்ன? ஜன காள்ளப்பட்ட நடைமுறைகள், வழக்கங்
சம்பிரதாயம்ாகாது. தொன்று தொட்டு p, முன்மாதிரியாகக் கொள்ளும் முறை ம். எனவே கம்பிரதாயம் வரலாற்று தாயங்கள், சமூக சம்பிரதாயங்கள், அர களாக சம்பிரதாயத்தைப் பகுத்தாராய ன்றபோது முக்கியமாக அரசியல் அடிப் மக சம்பிரதாயக் கலப்பும் காணப்படுவதும்
றந்ததே ஜனநாயக சம்பிரதாயம். எனவே பேசு முன்னர் ஜனநாயகம் என்ன என்ப ).
தம்மைத் தாமே ஆள்வதனையே குறிக் ண்ட மக்களுக்கு இது மாற்று ஆட்சி ல் மக்கள் தாமே தம்மை ஆளும் வகையே னங்களே நாயகமாயிருக்கும் நிலை. அதா ப்படும் மக்களின் ஆட்சி. ஜனநாயகத்
துக்கு எதிரானது. சர்வாதிகாரிக்கு இங்கே ாடுகள். செயல்முறையில் இக்கோட்பாடு ாவா என்பது சர்ச்சைக்குரிய விஷயமே.
ருவகைகள் உண்டு - மேலைத் தேய ஆட்சி இரண்டிலும் மக்கள் ஆட்சியில் பங்கு இவர்களது கருத்து ஆட்சிமுறை அமைப் ல் கருத்து பேதம் இருக்கவே செய்கின்றது.
ஆட்சிமுறையையும் ஜனநாயக அமைப் acies, Socialist Democracies GTairíQarori ப்பிடும்போது மேலைத்தேய ஆட்சி முறை தங்கள் பிரதிநிதிகளைத் தாமே தெரிவு } செய்கின்ற முறை அதாவது பாராளு
87

Page 97
மன்ற ஜனநாயகம் என்று சொல்லலாட சட்டம் தயாரித்து நிறைவேற்றி, டத்தை மீறும்போது நீதி வழங்கும் உர் மக்கள் தங்கள் வாக்குரிமையைப் பயன் கியமானதோர் அம்சம். பொதுவாகக் பெறும். பெறும்பான்யைான இடங்க றது. அக்கட்சியின் பிரதமர் யார் என்று பான்மையுள்ள அக்கட்சியின் தலைவரே கட்சிகள் இணைந்து கூட்டரசாங்கம் அ வர் பிரதமராக பதவி ஏற்பார். பெரு தினர்களைக்கொண்ட கட்சியின் தலைவர் யக்கா பிரதமரானதை உதாரணமாகக்
இந்த கட்சி அமைப்பிலே முக்கியம முடிவே ஏற்கப்படும் என்பதாகும். 51 சபையின் தீர்மானம்ாகிவிடும். எதிர்த்து ஏற்கத்தான் வேண்டும். எதையும் நன்கு தாயமாதலின் பாராளுமன்ற அமைப்பிே எதிர்க்கட்சி உருவாவது வரவேற்கப்படு சரைப் போன்ற முக்கியத்துவம் பெ எதிர்கட்சி தலைவருடனும் பேசியே மு அனைத்தினதும் அடிப்படை பொதுஜன வெளிக்காட்டும் வாக்களிப்புமாகும். தாதலின், இதனை நிதர்சனப்படுத்தும் உரிமை ஆகியனவும் ஜனநாயக அமைட் தின் அச்சாணி இவ்வுரிமைகளே. மக்களு மூம் பேச்சின் மூலமும் விளக்கி பொது வபிப்பிராயத்தின் வழியாக ஆட்சி மு கொடுப்பது ஜனநாயகம்,
ஜனநாயக பாரம்பரியங்கள் எமது வந்துள்ளன. இன்றைய அரசாங்கம் ெ ஆட்சிபீடமேறியமை ஜனநாயகக் கோ வளவுக்கு எமது மக்கள் நேகிக்சின்ருர்க கத்துக்கு ஆபத்து விளையுமோ என அஞ் காப்பதாக உறுதியளித்த கட்சிக்கு, வா வேற்றும் என்று நம்பிக்கை கொண்டத ஆதரித்தார்கள். எமது வரலாற்றிலே ( கட்சிக்குப் பெரும்பான்மை இடங்கள் !
ஜனநாயகக் கோட்பாடு எமக்குப் ளாக மக்கள் வாழ்ந்தபோது இக்குழுவி பரம்பரைமுறை இருக்கவில்லை. அதா கவோ தளைமைப்பதவி பின்வருவோரு வல்லமை மிக்கவன், விலங்குகள், எதிரி
38

. பாராளுமன்றத்தின் மூலம் மக்களே இ வ ற்  ைற அமுல் செய்து, சட் மை பெறும் ஆட்சி முறை இது. எனவே படுத்தி ஆட்சியை நிர்ணயிப்பது முக் கட்சி அடிப்படையில் தேர்தல் நடை ளைப் பெறும் கட்சி ஆளும் கட்சியாகின் தீர்மானிக்கும். பெரும்பாலும் பெரும் பிரதமராவார். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மைப்பின் இக்கட்சிகளின் முடிவின்படி ஒரு ம்பாலும் இக்கட்சிகளுள் கூடிய அங்கத் பிரதமராகலாம் திருமதி பண்டாரநா குறிப்பிடலாம்.
ான ஓர் அம்சம் பெரும்பான்மையான சத விகித வாக்கைப் பெறும் தீர்மானம் | வாக்களித்த எதிர் கட்சியும் இதனை ந விவாதித்தே முடிவு காண்பது சம்பிா லே எதிர்க்கட்சி இருக்க வேண்டும்: நல்ல ம். எதிர்க் கட்சியின் தலைவர் அமைச் றுவார். விவாதம் பற்றிய ஒழுங்குகளை டிவு செய்வர். இந்த சம்பிரதாயங்கள் அபிப்பிராயமும், இவ்வபிப்பிராயத்தை பொதுஜன அபிப்பிராயம் முக்கியமான பேச்சுரிமை, கூட்ட உரிமை, பிரசுர பிலே முக்கியமாகின்றன. ஜனநாயகத் நக்கு உண்மை நிலேயை எழுத்தின் மூல துஜன அபிப்பிராயத்தை உருவாக்கி, இவ் றையை மாற்றி அமைக்க வழிவகுத்து
நாட்டில் இதுவரை, பாதுகாக்கப்பட்டே சன்ற ஆண்டில் அமோக ஆதரவு பெற்று ட்பாடுகளையும் பாரம்பரியங்களையும் எவ் ள் என்பதனை நிரூபிக்கின்றது. ஜனநாய நசியதினுலேயே, ஜனநாயகத்தைப் பாது க்களித்தார்கள் அளித்த உறுதியை நிறை ால் அக்கட்சியினரையே ஒரே முகமாக முன்னெப்பொழுதுமில்லாத வகையில் இக் ைெடத்தன.
புதியதல்ல. புராதன காலத்தில் குழுக்க க்கு ஒரு தலைவன் இருந்தான். இங்கே வது தாய் வழியாகவோ தந்தை வழியா க்குச் செல்லும் உரிமை இருக்கவில்லை. களிடமிருந்து பாதுகாக்க வல்லவன் தலை

Page 98
மையை ஏற்ற கால கட்டம் கழிந்தது தெடுத்தார்கள். அவர் செல்லும் வழி வனே பிணக்குகளைத் தீர்த்தும் வைத்த
இக்கட்டத்தின் பின்னர் குடியாட்சி கம் பற்றிக் கூறும் ஏடுகள் எம்மிடமுள் சம் போன்ற பெளத்த குருமாரின் வர வேளையில் நிர்வாக அமைப்பு பற்றியும் லாற்றிலே சர்வாதிகார ஆட்சி நடத்தி ரும் ஆலோசகர்களையும் ஆலோசனை ச முடிவுகள் செய்யும் பொறுப்பு அரசனி சனைச் சபைகள் மூலம் மக்கள் கருத்து டலாக்கள், திஸாவைகள் எலலோரும் 1 கள். சமூகத்தில் உயர் வரம்பில் இரு வரெனினும், அரசன்தானே முடிவைச் யாது மக்களின் கருத்தையும் பெற்று அ ஜனநாயகக் கோட்பாட்டுக்கு அதாவ முறைக்கு மரியாதை கொடுக்கப்பட்ட சனை சபைகளை விட ரட்டே சபா, கப் இவை பிரதேச ஆட்சி அமைப்புகள், நி வரி வசூல் செய்தல், விவசாய வேை போன்றவற்றேடு நீதி பரிபாலனமும் ே பிடுகின்றன. குற்றம் செய்பவர்களை தன் டது. திருடுபவருக்கு சவுக்காலடித்தல், தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டன. ஆலய 6 இவை நிர்வாக அமைப்பில் இடம் ே கொள்ளக் கூடியதாயிருந்தது. இன்றுபோ பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்து நேரடியா வில்லையெனினும், நிர்வாகத்தில் பொது இருந்தது என்பதனை இவை தெரிவிக்கி ஒல்லாந்தர் நிர்வாக அமைப்பில் கவன கள் இவர்களின் காலத்திலும் இயங்கின இவர்களே ஆரம்பித்தார்கள். லான்ட் ( றங்கள் நிறுவப்பட்டன, மக்கள் தமது மளித்தன. கவர்னர் கொர்னசீலியஸ் ஜி வற்றை நாம் மறக்க முடியாது. பழைய டத் தொகுப்பிலும் காணிகளின் உறுதி றத்தக்கது, எமது தேச வழமை சட்டத்ை தவர் அவர். யாழ்ப்பாணப் பகுதியிலு போல் நடத்தி அன்று வழக்கிலிருந்த ச டத்தொகுப்பாக்கினர். அச்சட்டத்தை தமிழர் செல்கின்றனர்.
பிரிட்டிஷார் வந்த பின்பே தேர்த யும் முறை ஆரம்பமாயிற்று. பிரிட்டிஷ்

ம் குழுத்தலைவனைக் குழுவினரே தேர்ந் பிலே பிறர் தொடர்ந்தனர். இத்தலை
தோன்றிற்று. குடியாட்சிக் கால நிர்வா னடு. தீப வம்சம், மகாவம்சம், சூள வம் ாற்லேடுகள், சமய வரலாற்றைக் கூறும் ஆங்காங்கு தெரிவிக்கின்றன. எமது வர ப மன்னர்கள் மிகக் குறைவு. எல்லோ பைகளையும் வைத்திருந்தார்கள். இறுதி -மே இருந்தது. எனினும் இவ்வாலோ பெறப்பட்டது. அதிகாரிகள், மொஹட் க்கள் சார்பில் ஆலோசனை கூறியவர் ந்தவர்களே இப்பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட செய்து தன் இச்சைப்படி, ஆட்சி செய் தற்கிணங்க ஆட்சி செய்தார் என்பது து மக்களே தம்மை ஆட்சி செய்யும் து என்பதனைக் காட்டுகின்றது. ஆலோ சபா என்ற நிறுவனங்களும் இருந்தன. ர்வாகத்தில் அவை பங்கு கொண்டன. 0களை கவனித்தல், தெரு அமைத்தல் செய்தன என்று வரலாற்று ஏடுகள் குறிப் ண்டித்தல் இவற்றின் அதிகாரத்திற்குட்பட் மாடு திருடியவருக்கு குறி சுடுதல் போன்ற விவகாரங்களும் இவற்றின் கீழ் வந்தன. பெற்றதனுல் மக்கள் ஒரளவுக்குப் பங்கு "ல உள்ளூராட்சிமன்றத் தேர்தல் வைத்து ‘க நிர்வாகம் செய்யும் நிலை அன்றிருக்க மக்களையும் இணைக்கும் கருத்து என்றும் ன்றன. போர்த்துக்கேயரிலும் பார்க்க ம் செலுத்தினர்கள். கிராமிய நிறுவனங் இக்கால நீதி பரிபாலன முறையை ரட், ருட்வான் ஜஸ்மம என்ற நீதிமன் கருத்தை தெரிவிக்க இவை சந்தர்ப்ப ன் சிமன்ஸ் சட்டத் தொகுப்பில் .ெ ய்த தோம்புகளைச் சேகரித்தார். சிங்கள சட் ஃளத் தயாரிப்பதிலும் இவர் பணி போற் தக் கூட சட்டத் தொகுப்பாக்கித் தந் ள்ள பெரியார்களை அழைத்து மகாநாடு ம்பிரதாயங்களை எழுத்தில் வடித்து சட் அனுசரித்தே இன்னும் யாழ்ப்பாணத்
ல் மூலம் பிரதிநிதிகளைத் தெரிவு செய் ஆட்சியின் முற்பகுதியில் அதாவது பிரிட்
89

Page 99
டிஷ் கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியினர் கைய யேற்ற நாடானதும், சட்டசபை, நி தோன்றின. ஆரம்பத்தில் இச்சபைகளில் படியாக இலங்கையரும் இடம் பெற அறிவு பெற்றவர்கள் நிர்வ்ாகத்தில் ப ஆலோசனை செய்வதுடன் நிற்க விரும்ப செயற்படுத்துவதிலும் பங்கு கோரினர்க களுக்கு இடமளிக்கப்பட்டது. இவர்களி: கரித்தது. டொனமூர் என்பவர் பிரிட் டொனமூர் கமிஷன் இங்கு வந்து விசா லாஷையை உணர்ந்து கொண்டது, ! (State Council) ஆட்சிமுறை உதயமான வந்தது. வாக்களிக்கும் உரிமை வழங் தெரிவுசெய்யப்பட்டார்கள். செயலாற் மும், அமைச்சர்கள் சபையிடமும் இருந் லாளர், நீதிச் செயலாளர் ஆங்கிலேய நீங்கலாகப் பிற எமது பிரதிநிதிகளிட ரத்து அதிகாரம் இருந்ததெனினும், எ கிடைத்தது என்பதனை மறுக்க முடியாது கமிஷன் சிபார்சால் ஏற்பட்டது. ஜனட் இரு சபைகளைக் கொண்ட பாராளுமன் சுதந்திரமும் கிடைத்து விட்டதனல், ! தொடர்ந்து இலங்கை குடியரசாகியது. னும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி அமைப்பு முறை யதும் நாம் பூரண சுரந்திர, மக்களாகி அதிகாரம் இல்லாதிருந்த ஜனதிபதி இ இவ்வதிகாரத்தை மக்களே கொடுக்கின் இவர் இருக்கின்ருர், முக்கிய விஷயங்க அமைச்சர்களும் இதர விஷயங்களைக் மக்களிடம் உண்டு. மக்களே இவர்கை எனவே ஜனநாயகம் இன்று பூரணமாக
இந்த ஜனநாயக அமைப்பு, இந்த டுமா? இல்லையா? இதுதான் இன்றை என்பதனை மறுப்பவர் இரார் என்பதே பட வேண்டும் என்ற கேள்வி இந்நிலை கப்படாவிடின் என்ன நிலை ஏற்படும்? நிலைக்கோ, வேடர்களைப் போல, நாடே செல்ல மாட்டோம். இன்று வேறு அ
ஜனநாயக வாழ்க்கைக்கு இன்று ச காமுரம், கட்சி ஏதேச்சாதிகாரமும், கட்சிகளும் எம்மத்தியில் உண்டு. பா, பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க கோலும் சமூகப் புரட்சியின் மூலமே ( களும் இன்று உள. குறிப்பாக கூற
90

லிருந்து மாறி இந்நாடு முடிக்குரிய குடி "வாக சபை என்ற இரு அமைப்புகள் ஆங்கிலேயரே இருந்தனரெனினும் படிப் த் தொடங்கினர். மேலைத்தேயக் கல்வி ங்குரிமை கோரிஞர்கள், முன்பு போல வில்லை. சட்டமியற்றுவதிலும், இவற்றைச் ள். காலகதியில் இலங்கைப் பிரதிநிதி ன் எண்ணிக்கையும் சிறிது சிறிதாக அதி டிஷ் அதிகாரிகளால் அனுப்பப்பட்டார். ாணை செய்தது. இலங்கை மக்களின் அபி இதன் சிபார்சுகளின்படி அரசாங்க சபை ாது சட்டமியற்றும் அதிகாரம் இதற்கு பகப்பட்டதனுல் இதன் அங்கத்தினர்கள் றும் அதிகாரம் மூன்று செயலாளர்களிட தது. பிரதம செயலாளர், நிதிச் செய கவர்னரின் நியமனங்கள். இத்துறைகள் ம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. கவர்னருக்கு ாம்மை நாமே ஆளும் உரிமை மேலும் து. இதன் அடுத்த கட்டம் சோல்பரி பிரதிநிதிகள் சபை, செனட் சபை ஆகிய றம், அமைச்சரவை ஆட்சிக்காலம் வந்தது. bக்கள் ஆட்சி ஆரம்பமானது. இதனைத் பிரிட்டிஷ் தொடர்பே அற்றது. எனி நிலவிற்று. ஜனதிபதி ஆட்சி தோன்றி விட்டோம். இதுவரை செயலாற்றும் ப்போது பூரண அதிகாரம் பெறுகின்றனர். றனர். எனவே மக்களின் பிரதிநிதியாக ளை இவர் கவனிக்கப் பிரதமரும் மற்றும் கவனிப்பர். இவர்களை இயக்கும் சக்தி ள உருவாக்கி இயங்கவும் செய்கின்றனர். ச் செயல்படுகின்றது.
ப் பாரம்பரியம் பாதுகாக்கப்பட வேண் ய கேள்வி. பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ; எனது கருத்து. எனவே பாதுகாக்கப் பில் எழுகின்றது. ஜனநாயகம் பாதுகாக் நிச்சயமாக நாம் பழைய முடியாட்சி டாடிகளைப் போல குழு ஆட்சி நிலைக்கோ பாயங்கள் இருக்கின்றன.
வால் விடுகின்றன. இரானுவ எதேச்சாதி ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை கொள்ளாத ராளுமன்ற ஆட்சி முறை மூலம் சமூக
முடியாது. ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வ்ழி இவை சாத்தியமாகும் என்று கூறும் சக்தி போளுல் மார்க்ஸிய தத்துவ அடிப்படை

Page 100
யில் பல கட்சிகள் இருக்கும் ஜனநாயக கட்சி ஒன்றே அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையி பார்க்க முடியாது சோவியத் யூனியன் கோஸிலவாக்கியா போன்ற நாடுகளில்
மக்களைக் கேட்டால் இவ்வமைப்பை வி அனுபவித்தவர்கள், இதனை ஏற்கமாட்ட அமைக்கும் முயற்சி 1971 ல் மேற்கொள் வடிக்கைகளை எடுக்கத் தவறியிருப்பின்
தமிழ்ப் பிரதேசத்திலே குறிப்பாக விடுக்கும் நிலை சென்ற ஆண்டில் உருவ கூட்டங்களை நடத்தக் கூடியதாயிருந்தது தோன்றியதால் பலர் இதனைப் பொ சர்வாதிகாரம் என்றுதான் கொள்ள :ே
ஜனநாயகத்துக்கேற்படக் கூடிய கடமை. இதனை எவ்வாறு சாதிப்பது? காண அனுமதிக்கக் கூடாது. தந்திரப திருத்த அனுமதிக்கக் கூடாது. ஜனந சகதிகளுக்கு உற்சாகமளிக்க வேண்டும். மக்களுக்கு விளக்க வேண்டும். ஜனநா கஷ்டங்களை வகுத்துக் கூறி ஜனநாயகத் கும் அணையைப் பலப்படுத்த வேண்டும். சுதந்திர மக்களே எமது நாடு போன்ற

நிலை இயலாத விஷயமாகும். கம்யூனிஸ்ட் ல், எதிர்க்கட்சி இருக்கும் என எதிர் சீன மக்கள் குடியரசு, போலந்து, செக் உள்ள நிலை நாமறிந்ததே. இந்நாட்டு நம்பக்கூடும். ஆனல் ஜனநாயக வாழ்க்கை ார்கள். ஒரே கட்சி எதேச்சாதிகாரத்தை rளபபட்டதனை நாமறிவோம். உரிய நட எமது வரலாறே மாறியிருக்கும்.
வடபகுதியில் ஜனநாயகத்துக்குச் சவால் ானது. வடபகுதியில் ஒரு கட்சி மட்டுமே 1. மொழிப் போர்வையில் இவ்வியல்பு நட்படுத்தவில்லை. இதுவும் ஒரு கட்சிச் வண்டுமல்லவா?
இவ்வாபத்துக்களைத் தடுப்பது இளைஞர்
ஜனநாயக விரோத சக்திகள் வளர்ச்சி )ாக அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தைத் ாயக சம்பிரதாயத்திற்காகப் போராடும்
ஜனநாயக உரிமைகளின் மகத்துவத்தை "யக வாழ்வு மறைந்தால் ஏற்படக்கூடிய தை ஒழிக்க முனையும் சக்திகளை எதிர்க் ஜனநாயகம் இன்றி அபிவிருத்தி இல்லை. வற்றில் அபிவிருத்தி காண முடியும்.
9.

Page 101
சூழலைப்
பேராசிரியர் சேr
(தலைவர், புவியியற்றுறை, இலங்கைப்
சிண்மைக் காலப்போக்கினைப் ட லுக்குமிடையில் ஒருவகை இயைபின்ை றது. இந்த முரண்பாடு எதிர்காலத்தில் பல பலபிரச்சினைகளைத் தோற்றுவிக்கும் அளவான நிலப்பரப்பில் மக்களது தெ வந்ததே இதற்குக் காரணமாகும். அ காகப் புதிய முறையில் விஞ்ஞான அறி யாண்டு உலகிலுள்ள வளங்கள் எல் முன்பு ஒரளவுக்கே பயனுள்ள பகுதிகள் பொழுது மக்களின் தேவைக்காகப் பய6
உலகில் ஏறத்தாழ 40 வீதமான ந யாகும். இந்தப் பகுதியே அதிகம் பாதி தியில் சூழல் தொகுதிகள் படிப்படியாக பல பாலூட்டும் விலங்குகள், தாவர
உலகில் குடிசனத்தொகை இன்று சரியாக வருடத்தில் இரண்டு வீதத்தி கம் ஏற்படுவதனுல் ஏறத்தாழ 35 வருட தொகை பெருகுகின்றது என்ருல் அதே படுகின்றன என்று கருதவேண்டும்.
கிறுஸ்துவுக்கு முன்பு 8000 வரை ஏறத்தாழ 5 மில்லியனக இருந்தது. இ மில்லியணுக அதிகரித்தது. 1850 வரை (1000 மில்லியன்) பெருகியது. 1930 (2000 மில்லியன்). இப்பொழுது இத்திெ பதோடு, இரட்டிக்கும் காலம் 35 வ 500 மில்லியனிலிருந்து 1000 மில்லியஞ இப்பொழுது 35 வருட காலத்தில் இர மைகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களும் மரு மாற்றங்களும் பிறவும் இறப்பு வீதம் ணமாயின. உலக நாடுகளின் குடித்தெ கள் ஏற்படாதவிடத்து மொத்தக் குடி லியனுக்கும் மேலாக அதிகரித்து விடல பெருக்கம் ஆசிய - ஆப்பிரிக்க - லத்தீன்
92

பாதுகாத்தல்
. செல்வநாயகம்
Lé & %:) á s!? & lb, ! ! : ' í irc?? S. Eftir 5th.)
ார்க்கும் பொழுது மனிதனுக்கும் சூழ ம ஏற்பட்டு வருவதைக் காணமுடிகின் மேலும் மேலும் அதிகரித்து இதனல் என்று எண்ணஇடமுண்டு. குறித்த ஒரு ாகை மிக மிஞ்சிய அளவாக அதிகரித்து திகரித்து வரும் மக்களின் தேவைகளுக் நிவையும் தொழில் நுட்பத்தையும் கை ரலாம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. என்று கருதப்பட்ட பகுதிகளும் இப் ன்படுத்தப்படுகின்றன.
சிலப்பகுதி மட்டுமே பயனுள்ள பகுதி ப்புக்கு உட்பட்டு வருகின்றது. இப்பகு ச் சிதைந்து அழிந்து வந்திருப்பதோடு, வ்கள் என்பனவும் அழிந்துவிட்டன.
விரைவாகப் பெருகி வருகின்றது. சரா கிற்குமதிகமாகக் குடித்தொகைப் பெருக் - காலத்தில் உலகின் மொத்தக் குடித் 5 அளவுக்கு வளங்களும் பயன்படுத்தப்
"யில் உலகின் மொத்தக் குடித்தொகை த்தொகை கி. பி. 1650 வரையில் 500 ாயில் இத்தொகை இரண்டு மடங்காகப் ஐ அடுத்து இதுமேலும் இரட்டித்தது நாகை 4000 மில்லியனுக அதிகரித்திருப் ருடமாகவும் இருக்கிறது. குடித்தொகை கை 200 வருடகாலம் சென்றது. ஆனல் ட்டிக்கின்றது. சமூக பொருளாதார நிலை த்துவ - சுகாதாரத் துறைகளில் ஏற்பட்ட
குறைந்து குடித் தொகை பெருகக் கார நாகை பெருக்க நிலைமைகளில் மாற்றங் ந்தொகை 2000 ஆண்டளவில் 7000 மில் ாம் என்று எண்ண இடமுண்டு, குடிப்
அமெரிக்க நாடுகளிலேயே அதிகமாக ஏற்

Page 102
பட்டு வருகின்றது. குறைவிருத்தியுடை
மக்களின் வாழ்க்கை வசதிகள் சீராக
இவ்வாறு பெருகி வருகின்ற ம்க்க ஏனைய வளவசதிகளும் உண்டா? உலகி மைலாகும். 1971 ஆம் ஆண்டுக் குடித் பார்க்கும்பொழுது சதுர மைலுக்குரிய இதன்படி ஆளொன்றுக்கு 10 ஏக்கர் நீ நிலை இதுவல்ல. உலகம் முழுவதும் நீ தோற்றம், காலநிலை, தாவரவகை, மண் அதிக அளவுக்கு வேறுபட்டே காணப்பு அல்லது சதுரமைலுக்குரிய அடர்த்தியே என்பது தெளிவாகிறது.
உலகின் மொத்த நிலப்பகுதியில் 6 வுக்குப் பயிர்ச் செய்கைகைக்குப் பயன் நிலம் பயிர் செய்யமுடியாத மலைகளை நிலம் பாலைநிலங்களையும் வறண்ட ஸ் இன்னும் 20 வீதமான நிலத்தில் பணி றன. (இதில் 6 மில்லியன் சதுர மை அடங்கும்) எஞ்சிய 10 வீதமான பகுதி தாயினும் தற்பொழுது பயிர்ச் செய்கை கொண்டுள்ளது.
முதலில் குறிப்பிட்ட பயிர்ச்ெ பொருத்தமான 30 வீததிலத்தில் மூன் விவசாய நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன் ! கும்பொழுது இது ஆள் ஒன்றுக்கு ஒரு
உலகின் நிலப்பகுதியில் பெரும்பா யாக இருக்கின்றது பனிகட்டிப் படலங் நிலங்கள், சதுப்பு நிலங்கள் என்பன பொருத்தமற்றதாய்க் காணப்படுகின்ற
இக்காரணத்தினுல் மக்களின் பரம் படுகின்றது. பொருத்தமான நில-நீர் செறிவு அதிகமாகும். இம்பகுதிகளிலுள் பட்டே வருகின்றன. போட்டியான மு காணலாம். விவசாயத்திற்கு மிகவும் போக்குவரத்து பாதைகள், வர்த்தக ( பயன் படுத்தப்பட்டு வருவதையும் கா
நிலத்தைப் போன்றே சக்திப் டெ (வாயு) முதலியனவும் விரைவாகப் பயன் தட்டுப்பாடும் விலைவாசி அதிகரிப்பும் (

டய நாடுகளில் இவ்வாறு ஏற்படுவதனல் அமைய வாய்ப்பு இல்லாது போய்விடும்.
ளுக்கு ஏற்ற அளவில் நில வசதிகளும் ன் நிலப்பகுதி 58.4 மில்லியன் சதுர தொகையை நிலப்பகுதியோடு ஒப்பிட்டுப் சராசரி அடர்த்தி 64 பேராக உள்ளது. லம்வரை உண்டு. ஆனல் உண்மையான லம் ஒரே மாதிரியாக இல்லை. தரைத் ாவகை, நீர்வளம் முதலான தன்மைகள் படுகின்றன. இதனுல் மக்கள் பரம்பலோ பா ஒரேமாதிரியாக இருக்க மாட்டாது
ஏறத்தாழ 30 வீதமான பகுதியே ஒரள rபடுத்தக்கூடிய நிலமாகும் 20 வீதமான உள்ளடக்கிய நிலமாகும். 20 வீதமான ரெப்ஸ் புல் நிலங்களையும் அடக்கியுள்ளது. க்கட்டி படலங்கள் நிரந்தரமாக படிகின் ல் பரப்பையுடைய அந்தாட்டிக்காகவும் ஒரளவுக்குப் பயிர்ச் செய்கைக்கு ஏற்ற க்குப் பொருத்தமற்ற மண் வகைகளையே
சய்கைப் பயன்பாட்டிற்கு ஒரளவுக்குப்
றிலொரு பகுதியே இன்று உண்மையில்
படுத்தப்படுகிறது. உலக ரீதியாகப் பார்க்
ஏக்கர் நிலமாக இருக்கும்
கம் மக்கள் வாழ்வதற்கு ஒவ்வாத பகுதி கள், மலைகள், குத்தான சரிவுகள், பாலை னவற்றைக் கொண்டுள்ளதணுல் இப்பகுதி hilo
>பலில் செறிவும் செறிவின்மையும் காணப் வளங்களையுடைய பகுதிகளிலேயே குடிச் ாள வளங்களை மிகையாகப் பயன்படுத்தப் மறையில் நிலப்பயன்பாடு அமைவதையும்
பொருத்தமான நிலம் பட்டினவாக்கம் தேவைகள் முதலான பயன்பாடுகளுக்குப் ணுகின்ருேம்.
பாருள்கள் (நிலக்கரி, நிலநெய், இயற்கை ன் படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. எரிபொருள்
இப்பொழுது உலக ரீதியாகக் காணப்படு
93

Page 103
கின்றன. அணுசக்தி உற்பத்தி அதிக செலவு, சூழல் பாதிப்பு என்பன காரண வது கடினமாகும் நீர் மின்சக்தியும்
உள்ளார்ந்த வளம் பெரும்பாலும் கை வான மூன்ரும் உலக நாடுகளிலேயே 4 காற்றிலிருந்தும் சக்தியை உற்பத்தி செ பயன்படுத்தக் கூடிய ஒரு சாதகமாக இ பட்டுவரும் மிகையான பெருக்கத்திற்கு யாக உள்ள நிலையில் இது தேவைக்கு
செலவையும் சூழல் பாதிப்பையும் ஏற்ட
உணவு உற்பத்தியையும் ஏனைய நோக்குவது பொருத்தமாகும். பெருகி நிலம், நீர், மண்வகை என்பன மிகமி கின்றன. பல நாடுகளில் குறிப்பாக ஆபிரிக்க நாடுகளில் பட்டினியும் பஞ்சரு நலக்குறைவும் நோய்களும் பரவி வருகி புகுத்தப்பட்டு உற்பத்தி பெருக்கப்பட்டு பெருக்கம் எப்பொழுதும் உற்பத்தியில் கின்றது.
கடல் வளத்தின் வருவாயும் குறிப் கின்றது. இதனல் உலகிலுள்ள குடித் அத்தியாவசியமான விலங்குப் புரதச் சி
உலகின் நீர் வளமும் விவசாயம், நீர் மின்சக்தி முதலான தேவைகளுக் மிக மிஞ்கிய அளவில் நீரைப் பயன்படு பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றது.
உலகின் பல பகுதிகளில் காடுகள் மரத்தேவைகள், கடதாசித் தொழில் { காடுகள் அதிக அளவில் அழிக்கப்பட்( மல்லாமல், ஆறுகளின் நீர் தாங்கு பர மண்ணரிப்பு முதலியவற்றல் நீர்வளம்
மிகையான குடித்தொகைப் பெருக்க வாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இன்று உலகில் நிகழும் இத்தகைய ே சிதைவுற்று வருவதும் இதனுல் பலவித கண்கூடு. இத்தகைய சூழற்சிதைவுகளி பாதிக்கப்படுவதோடு, மூலவளப்பயன்ட tl Iraot Girthdao)5 i2hub (Quality of சில அம்சங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டு6
94

fத்து வந்துள்ள பொழுதும் உற்பத்திச் னமாக இதனைப் பரவலாகப் பயன்படுத்து கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்டது. இதன் த்தொழிலாளர்களும் பயன்பாடும் குறை காணப்படுகின்றது. சூரிய ஒளியிலிருந்தும் ய்ய முடியுமாயினும் அதுவும் பரவலாகப் இல்லை. எனவே குடித் தொகையில் ஏற் அதிக அளவு எரிபொருள் சக்தி தேவை ஏற்ற அளவில் இல்லாதிருப்பதும், அதிக டுத்தக் கூடியதாகவும் உள்ளது.
வளப்பயன்பாடுகளையும் பற்றி அடுத்து கிவரும் குடித்தொகையின் தேவைக்காக ஞ்சிய அளவில் இன்று பயன்படுத்தப்படு மிகையான குடித்தொகையுடைய ஆசிய மும் பெருகி வருகின்றன. இதனுல் உடல் ன்றன. விவசாயத்தில் புதிய முறைகள் வருகின்றபொழுதும் மிகமிஞ்சிய மக்கள் பற்ருக்குறை நிலையை ஏற்படுத்தி விடு
பாக மீன் உற்பத்தி பெருக்கப்பட்டு வரு தொகையில் 15 வீதமான தொகையினர் சத்தை மீன் மூலம் பெற முடிகின்றது.
விலங்கு வளர்த்தல் கைத்தொழில்கள், காகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. த்துவதனுல் நீர்வளமும் பல பகுதிகளில்
அளிக்கப்பட்டு வருகின்றது. எரிபொருள் முதலான தேவைகள் அதிகரித்தமையால் டு வருகின்றன. இதனுல் காட்டுவளம் ப்பும் பாதிக்கப்பட்டு நீர்வளம் குன்றவும், அழிந்துவிடவும் நேரிடும்.
கத்தினுல் கணிப்பொருள் வளங்களும் விரை
பாக்கினல் சூழல் தொகுதிகள் (Ecosystems) மான பிரச்சினைகள் பெருகி வருவதும் னுல் மக்களின் உடல் நலம் நேரடியாகப் பாடும் பாதிக்கப்பட்டு மக்களின் முழுமை ife) சிதைவுற நேருகின்றது. முக்கியம்ான ாளது.

Page 104
(1) வளிமண்டலம் மாசுபடல் (Air Pol
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
கைத்தொழிலாக்கமும் பட் தேச நாடுகளிலேயே இது பெ படியாக பூமியைச் சூழவுள்ள கின்றது என இப்பொழுது வி சாலைகளிலிருந்தும் போக்குவரத் நச்சுப் புகையே இதற்கு முக்கி பலவகையான சாதனங்கள் தொடர்பான நோய்களும் மக் இரசாயனப் பொருள்களின் சே
i LDT3FuG 56) (Water Pollutior
மக்களின் கழிவுப் பொருள் கைத்தொழிலாலைகள் முதலிய6 நிலைகளில் விடப்படுவதனுலும் வளர்த்தற்கான நீர் (ஆறுகள், படுகின்றது.
கழிவுப் பொருள்கள் சேர்க்கப்படுதல்
வெற்றுப் போத்தல்கள், உ கள் முதலியனவும் பிறவும் பட் தும் கழிவுப் பொருள்களாகச் ே பட்ட பழைய வாகனங்கள் (
கின்றன.
இரசாயனப் பொருள்களினுல் ஏற்படு (Pesticides and other Compour
DDT முதலான பொருள்ச பொருள்களும் நீர்நிலைகளையும் தோடு பயிர்வகைகள் உயிரின குடிநீர், மீன்வகைக்கு வேண்டி படுக்கைகள் முதலானவையும்
உலோக வகைகளால் ஏற்படும் பாதிட்
ஈயத்தால் ஏற்படும் நச்சுத் சுத் தன்மை என்பனவும் பிற விலங்கினங்களுக்கும் பாதிப்பை
கதிர்வீச்சினுல் ஏற்படும் பாதிப்பு (Ra
கதிர்வீச்சுத் தாக்கங்களுள் படும் பாதிப்பு முக்கியமானதா கள் என்பனவற்ருல் இத்தகைய

tion)
டினவாக்கமும் அதிகமாகவுள்ள மேலைத் நம்பாலும் ஏற்பட்டுள்ளது. இது படிப் முழுவளிமண்டலத்தையும் பாதித்து வரு நஞானிகள் கருதுகின்ருர்கள். தொழிற் து வாகனங்களிலிருந்தும் வெளியேறும்
ய காரணமாகும். இதனல் மக்களின் பாதிக்கப்படுவதோடு சுவாசித்தலோடு களைப் பாதிக்கின்றன. பலவகையான
ர்க்கையினுல் இது ஏற்படுகிறது.
)
கள் நீர்நிலைகளில் தள்ளப்படுவதனுலும், பற்றிலிருந்து கழிவுப் பொருள்கள் நீர் குடிநீர், பிறதேவைகளுக்கான நீர், மீன்
ஏரிகள், கடற்கரைகள்) முதலியன மாசு
(Solid Waste)
லோகப் பொருள்கள், பிளாஸ்ரிக் பொருட் .டினங்களைச் சார்ந்தும் ஆலைகளைச் சார்ந் சேர்க்கப்படுகின்றன. இவற்றேடு கைவிடப் முதலியனவும் சேர்ந்து சூழலைப் பாதிக்
ம் பாதிப்பு
nds)
ளும் வேறும் பல விவசாய இரசாயனப்
கடற்கரையோரங்களையும் பாதித்து வருவ
ங்கள் ஆகியவற்றையும் பாதிக்கின்றன.
.ய நீர் நிலைகள், கடற்கரையோர நீர்ப் பெரும்ளவுக்குப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
IL (Pollution of Heavy Metals)
தன்மை, மெர்கூரியினல் ஏற்படும் நச் கடின உலோகவகைகளும் மக்களுக்கும் ஏற்படுத்துகின்றன.
diation Effects)
ரும் அணுச் சக்தி உபயோகத்தால் ஏற் கும். அணுச்சக்தி உலைகள், உபயோகங்
தாக்கங்கள் உண்டாகின்றன.
95

Page 105
(7) சத்தத்தினுல் ஏற்படும் தாக்கம் (No
(8)
96
வேகமான போக்குவரத்து நலத்தைப் பாதிக்கும் வகையில்
பட்டினவாக்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்
குடிசன நெருக்கத்தினுலும் புக்கள் ஏற்படுகின்றன. இறு: களாக மக்களைப் பெரிதும் பா
மேற்குறித்த இத்தாக்கங்ச நிகழ்வனவாகும். குடித்தொை கின்றன. நம்தேவைகளைப் பூர்த் மேலும் பயன்படுத்த விழைவ. ஞல் சூழல் மாற்றமடையவும் எனவே, இத்தகைய பாதிப்பி3 கொள்ளுதல் அவசியமாகும். புதிய விஞ்ஞான அறிவையைய களுக்குப் பொருந்தப்பயன்படுத்

ise Pollution)
வகைகள் காரணமாக மக்களின் உடல்
இத்தாக்கம் ஏற்பட்டு வருகின்றது.
(Urban environmental Effects)
தேவைகளினுலும் பல வகையான பாதிப் Gயில் இவை சமூக பொருளாதார நலிவு திக்கின்றன.
:ள் சூழல் தொகுதிகள் சிதைவுறுவதால் க பெருகப் பெருக, தேவைகள் பெருகு திசெய்வதற்கான நிலநீர்வளங்களை மேலும் தணுல் சூழல் பாதிக்கப்படுகின்றது. இத மக்கள் பாதிக்கப்படவும் காரணமாகிறது. ன ஆராய்ந்து ஏற்ற வழிவகைகளை மேற் குடித்தொகையைக் கட்டுப்படுத்துவதோ ம் தொழில்நுட்பத்தினையும் சூழல் இயைபு துவது அவசியமாகும்.

Page 106
கருத்தரங்க அமைட்
கலாநிதி டீ. வெக இயக்குநர், இ.ம.சி
கலாநிதி ரோல்வ்
இனே இயக்குநர்,
வதிவிட பிரதிநிதி
பயிற்சி இயக்குநர் :
திருமதி சரோஜா சி விரிவுரையாளர், இ (கருத்தரங்கு அறிச்
திரு. ஓ. ஆறுமுகம் விரிவுரையாளர், இ.
உதவியோர் :
திருமதி சந்திரா அ
செயலாளர், இ.ம.
திரு. எஸ். ஆர். அ வெளியீடு, பிரதிபன்
திருமதி சுவினிதா . விடுதி முகாமையாள

பாளர்கள்
ம்பெரும
.
பீற்றர் பேர்ண்ட் இ.ம.க. பிரட்ரிக் ஈபேட் ஸ்ரிப்ருங்
வசந்திரன் ).ւD.*. கைத் தொகுப்பாசிரியர்)
ரிபாலச்சந்திரன்
窍。
திகாரி ாணல் அதிகாரி இ.ம.க.
ார்ணுந்து ர், இ.ம.க.
97

Page 107


Page 108


Page 109
SRI LANKA FOUNDATION INSTITUTE
|00, INDEPENDENCE SQUA P. O. BOX 203
COLOMBO DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
TELEPHONE - 918.4/95249 TE LEX: 1417