கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அகில இலங்கை தமிழ் மொழித் தினம் 2001

Page 1

தமிழ் மொழிப்
ges

Page 2


Page 3
வெள்ளைநிற மல்லிகைே
வள்ள லடியிணைக்கு வ வெள்ளைநிறப் பூவுமல்ல
உள்ளக் கமலமடி உத்த
காப்பவிழ்ந்த தாமரையே
மாப்பிள்ளையாய் வந்தவ
காப்பவிழ்ந்த மலருமல்ல
கூப்பியகைக் காந்தளடி
பாட்டளிசேர் பொற்கொன
வாட்ட முறாதவர்க்கு வ
பாட்டளிசேர் கொன்றைய
நாட்டவிழி நெய்தலடி நா
(சுவா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

லர் மூன்று
யா, வேறெந்த மாமலரோ,
ாய்த்த மலரெதுவோ?
வேறெந்த மலருமல்ல
நமனார் வேண்டுவது.
ா, கழுநீர் மலர்த்தொடையோ
ர்க்கு வாய்த்த மலரெதுவோ?
கழுநீர்த் தொடையுமல்ல
கோமகனார் வேண்டுவது. ●_
*றையோ, பாரிலில்லாக் கற்பகமோ,
ாய்த்த மலரெதுவோ?
ால்ல பாரிலில்லாப் பூவுமல்ல
ாயகனார் வேண்டுவது.
மி - விபுலானந்தர்)

Page 4


Page 5


Page 6


Page 7
Message from the Form
It gives me great pleasure to write a forward Day Celebration and the Souvenir printed to c Tamil Language Day in schools commenced in t Mohamed was the Minister of Education unde
celebration was held annually until the break di
Again it was revived on an all Island Level Scholar of Par Eminence Swamy Vipulananda. had his education in the North, thereby he bridg post of Tamil Professor of Annamalai University land Sri Lanka to take up the post of Tamil Profe Tamil Language, Literature, Music and educatio teaching of children in their mother tongue whic
National Languages of this country
Tamil Language Day Competitions were hela it was expanded to accommodate Sinhala ch Competitions children of all three big commu understanding and respect to each other's langa great achievement. Further, the circular issued recent Curricular Development and Education
play a prominent role in organising these comp
Finally, Isend my best wishes to the competi in agrandscale.
A.D. Susil Premajayantha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

er Minister of Education
in appreciation of the All Island Tamil Language ommemorate that event. I am informed that the he year 1970, when late Dr. Al-Haj Badi-Ud-Din the SLFP regime. From that year onwards the own of Black July 1983.
in 1991 and the day was dedicated to a Tamil He hailed from the East Coast of Sri Lanka and 2d the North and the East. He held the prestigious and gave up that post and came back to his home ssor of the Ceylon University. His contribution to on fields, is immeasurable. He also advocated the
:h gave an impetus to the development of the two
'only for the Tamil and Muslim children and later ildren as well. Hence in the Tamil Language nities are participating with a sense of mutual Lage, which I consider in the present context, is a regarding the competitions has taken care of the Reforms. I expect the Principals and Teachers to 2titions at School level.
tors and also wish that the celebrations are held

Page 8
Message from Ministry of
Language is an important medium through w for communication as well. Mastery of Languag
clearly understand concepts and to acquire soun
The Ministry of Education has given the due education curriculum. Sinhala or Tamil as first le
one to eleven. Tamil by students whose first lan
first language is Tamil must be learnt as the sect
nine and is encouraged to be learnt in grade ten
In addition to the usual classroom teaching
co-curricular activities to help achieve excellenc
Iam happy to note that the Tamil Language Ur with the provincial education authorities, Tamil provincial levels. Conducting the National Tamil a task which adds significant value to the service a
of Tamil Language skills among school children.
It is heartening to see children of all commun
and display of talents.
I congratulate all those involved in conductii
best wishes for its successful implementation.
Dr. Tara De Me Secretary / Education.
へ/へ/へ/ヘンへ/へ/ヘへ/へ/へ/ヘ
 
 

the Secretary,
Education
hich any culture expresses itself. It is a vital tool e skills by a child is fundamental for him/her to ld knowledge in any subject.
2 place to the study of languages in the general anguage is included in the curriculum from grade guage is Sinhala and Sinhala by students whose
pnd national language from grade three to grade
and eleven.
learning activities schools should organise useful
2e in learning by students.
nit of this Ministry has organised, in collaboration Language Day competitions at school, zonal and Language Day with national level competitions is
ifthis Ministry in connection with the improvement
lities in Sri Lanka take part in these competitions
ng this commendable programme and convey my

Page 9
Message from the A (Education I
It is indeed a pleasure to send this message occasion of the All Island Tamil Day celebrati coincide with the death anniversary of the gr. Vipulanandhar, who dedicated his entire life for am happy that this much anticipated national ey with the traditions, though unfortunately delaye.
Language which is one of the greatest inventi life. There are about 5000 languages in the worl number of languages will disappear soon due l However, man cannot live without languages b communication is essential in human life. Th communication it also has many other vital func nations. It helps to create, sustain and transmit cannot be stored and transmitted to the future ge
Therefore, every effort should be made by all Language is considered as a tool subject becaus other subjects. It lays the foundation for all the le. Language also plays a vital role in building up t
personal relationship and communication.
The National Tamil Language Day and the school, zonal and provincial levels provide eno) demonstrate language skills. It also helps nations and harmony because children of all communitie, competitions and celebration,
I thank each and everyone who contributed to
My special thanks are due to Mr. G. B. Alfre relentlessly worked to make this Day a success.
With best wishes
Dr. G.L.S. Nanayakara
Addl. Secretary (Education Quality Development)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dditional Secretary Development)
to be included in the Souvenir published on the ons, which is usually held in July each year to at Sri Lankan Tamil Scholar Professor Swami the development of Tamil Language Education. I ent is held this year too in September in keeping ddue tosome inevitable circumstances
ons of man plays many important roles in human dat present, and fear is expressed by many that a o the developments in Information Technology. ecause he can't communicate without them and ough the primary purpose of any language in tions. It gives unique identity to communities and culture. The huge expanse of human knowledge nerations without language.
concerned to develop language skills in children. e it is a subject in itself and a tool to learn all the arning of the child in the classroom and elsewhere. he child's personality and develops skills in inter
preceding competitions and celebration held in mous opportunities for the child to develop and al integration and inter-communal understanding s in this country enthusiastically take part in these
2 make this national event a reality.
'd, the Head of the Tamil Unit and his staff who

Page 10
முன்னணியில் திகழும் மா
நமது மாணவர்கள் பள்ளிப்பருவததிலேே கலைகளிலும் வல்லவராக வளர்ச்சிபெறும் ( செய்து, மிகச்சிறப்பாக அரங்க அளிக்கை: பரிசில்களும் பாராட்டுகளும் வழங்கும் நி: நடாத்துவதோடு, பரிசில் பெறும் நிகழ்ச்சிகள்
விழாவையும் சிறப்பாகக் கொண்டாடிவருகி
மாணவர்கள் மொழியைச் சிறப்பாக முன்னணியில் திகழக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் L உயர்ச்சியையும் உளமகிழ்ச்சியையும் அை
நாடாளவிய ரீதியில் முன்னணியில் திகழ தமிழ்மொழித்தின விழா சிறப்பாக நடைபெ
கல்வி அமைச்சு, "இசுருபாய' பத்தரமுல்ல.
L~~~~~~^^^^^
 

னவ மணிகளின் விழா
ய தாய்மொழியாகிய தமிழ்மொழியில் பல நோக்கோடு போட்டிகள் பலவற்றை ஒழுங்கு களை அளிப்பவருக்கும் எழுதுவோருக்கும் கழ்வைக் கல்வி அமைச்சு வருடந்தோறும் r அரங்கேற்றத்தக்கதாகத் தமிழ்மொழித்தின
ன்றது.
எழுதவும், பேசவும் பழகிக் கொண்டால் பல கிடைக்கும். சந்தர்ப்பங்களால் வாழ்வில் டயக்கூடியதாயிருக்கும்.
க்கூடிய மாணவ மணிகளை இனங்காணும்
ற நல்வாழ்த்துக்கள்.
எஸ். தில்லை நடராஜா மேலதிகச் செயலாளர்

Page 11
へへ/へ/ヘンへ/ヘ/へ/ヘンへン
Message from the D (National and Oriental La
Ministry of
I treat it as a great privilege to send this Me
of All Island Tamil Language Celebrations
Ministry of Education in commemoration of
was the first professor of Tamil in the Uni
Ceylon.
Language is the most valuable treasure ,
propagation of wisdom, culture and thoughts
entrusted to education is to foster the langu
competencies in using their language. In the
Language Unit is praiseworthy.
M.G.T. Nawaratne, Director of Education,
National and Oriental Languages and Human
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

へンへ/へ/ヘンへンへ/ヘンベーへ/へ へつ
irector of Education
anguages and Humanities)
Education.
ssage to the Souvenir published on the occasion
conducted by the Tamil Language unit of the
the great scholar Swamy Vipulanandar, who
ersity of Annamalai and in the University of
inherited by any nation in the world for the
of the community. One of the important tasks
age of the people and help them to generate
above context, the service done by the Tamil
ities Educational Section.

Page 12
கல்வி அமைச்சின் முஸ்லி d56ib6flin10thin II6ll
எம் தாய்மொழியாம் இனிய தமிழ்மொழி எழுத்தும் பேச்சும் அமைந்து வாழும் மொழ இருந்து வந்துள்ளது.
அதன் வளர்ச்சிக்காலத்தே பல கட்டங்க தமிழ்செய்த காலத்தே அது உன்னத நிலை மொழி வளர்ச்சி என்பது தொடர்ச்சியானது; வேகமாகவும் சிலகால் மெதுவாகவும் நிகழல ஆயினும் அம்மாற்றம் தனித்தன்மையை மா
மொழி அதன் மரபுகளையும் பண்பாட்டு இட வர்த்தமானங்களுக்கு ஈடுகொடுத்து மா
மொழி இவற்றிற்கிடையே பழமை பேனல் சமநிலை காணுதல் வேண்டும்.
இது தொடர்பாக நோக்கும்போது பாடச நடைபெறும் தமிழ்த்தினப்போட்டிகள் கால முறையில் தமிழ்மொழித் திறனை வளர்ப்ப பேணுவதிலும் ஆற்றிவரும் பங்கு எடுத்துக்க
இந்நிகழ்ச்சி சிறப்புற நிகழ, உதவி ஒத்தா அந்நிகழ்ச்சிகள் இனிதே நடைபெறப் பிரா தெரிவிக்கின்றேன்.
வாழ்க தமிழ்மொழி
எம். ஐ. எஸ் ஏ. கலில், கல்விப் பனிப்பாளர், முஸ்லிம் பாடசாலைகள் பிரிவு, கல்வி அமைச்சு.
L~~~~~ へ/ヘ/ヘ/ヘ/へ/ヘ
 
 

ம் பாடசாலைகள் பிரிவின் ரின் ஆசிச் செய்தி
உலகின் தொன்மைசார் மொழிகளில் ஒன்று. றிகளிலொன்றாகப் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக
யைப் பெற்று வந்தது என்று கூறப்படுவதுண்டு. ஆற்றொழுக்குப் போன்று அமைவது; சிலகால் 0ாம். எனினும் காலத்திற்கேற்றதாய் அமைவது ற்றுவதாக அமையக் கூடாது.
முதுசங்களையும் வைத்துக் கொண்ட கால ற்றமடைவதையே இது குறித்து நிற்கின்றது.
- புதுமையை இணைத்தல் என்பவற்றிற்கிடையே
ாலைகளுக்கிடையே பல்வேறு மட்டங்களிலும்
X ளைக் கடந்து வந்துள்ளது. 言
இட வர்த்தமானங்களுக்குப் பொருத்தமான திலும் பண்பாட்டுக் கலாசார முதுசங்களைப் கூறத்தக்கது.
சை வழங்கும் அனைவரையும் பாராட்டுவதுடன் ார்த்திக்கின்றேன்; எனது வாழ்த்துக்களையும்

Page 13
た
இலக்கியம் கற்பி
இலக்கி டி வகுப்புக்குள் ஆசிரியர் "நுழை"வ விடயங்கள் சிலபற்றிய ஒருகுறிப்பு.
மொழிகற்பித்தல் என்பது மாணவரைச் சமூக வளர்ப்பதிலும் மிக முக்கியமான இடம் பெறுவ கல்வியியல் உண்மையாகும்.
மொழிகற்பித்தல் என்பது இரண்டு முக்கிய வி (i) மொழியின் இயங்குநிலை பற
மொழி கற்பித்தல் என்பது எந்த (மனித) நட அறிமுகம் செய்தல் / தெரியப்படுத்தல் என்ற நி: அர்த்தப்பாடு எவ்வாறு அமையும் என்பது பற்றி கட்டத்தில் அது மொழிதலின் அமைதி (அமைவு) தான் “இலக்கணம்” கற்பித்தல் தொடங்குகின்றது. மொழிதற் பண்பாட்டினுள் எவ்வாறு அர்த்தபூர்வம விளக்கம்தான் மொழியின் இலக்கணத்திற்கு நம்:
ஒருவர் உண்டு கொண்டு இருப்பதை தமிழ்டெ அது
நான் சாப்பிடுகிறேன்
ஆங்கிலத்தில் எனில் (அதாவது, ஆங்கிலத்தி I an
என அமையும்.
இந்த மொழிதல் முறைமை நீ சாப்பிடுகிறேன்"
"I are eat "I am eat" 6
எத்தகைய மொழிதல்முறை அந்தப்பண்பாட்ட அறிவதற்கு அந்த மொழிதல் முறையின் அமை6
இது மொழியை அதன் இயங்கு முறையில் அறி
இந்த இயங்குமுறை அறிமுகம்தான் இலக்கண
நிலையை அறிந்து கொள்வதற்கு, அவ்வண்டியின் ே
பாகங்கள் எத்தகைய நிலையில் எவ்வாறு இயங் அதே போன்றே மொழியின் அர்த்தபூர்வமான இயங் (பாகங்கள்) எவ்வாறு இயங்குகின்றன என்பது ப "6085uJIT(656.15fibes" (handling the language) 955
இதனோடு, இதற்கு மேலும் இன்னொரு கற்பி

த்தல்: ஏன்? எதற்கு?
பேராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி
நற்குமுன் பரிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய
sநிலைப்படுத்துவதிலும், அவர்கள் ஆளுமையை து என்பது எல்லோருக்கும் ஒப்ப முடிந்த ஒரு
டயங்களை உள்ளடக்கியது. ]றி மாணவர்க்குத் தெரியப்படுத்தலாகும்.
வடிக்கையைக் குறிக்க எந்தச்சொல் வரும் என லையில் தொடங்கி, அந்த மொழிதல் முறையின் மாணவருக்குத் தெரியப்படுத்தும்/ அறியப்படுத்தும் பற்றிய நிலைக்குச் செல்லும். இந்த நிலையிலே ஒருவர் ஒன்றை மொழியும் பொழுது, அது அந்த ானதாக (meaningful) அமையும் என்பது பற்றிய மை இட்டுச்செல்லும்.
மாழிதற்பண்பாட்டினுள் எடுத்துக்கூறுகின்றபொழுது,
என்றுதான் அமையும்.
ன் மொழிதல் மரபில்) அது heating
என்றோ நாங்கள் சாப்பிடுகிறேன்” என்றோ,
ing" 6T6öTG3gpT ான்றோ வராது.
ஒனுள் அாத்தப்பாட்டைக் கொடுக்கும் என்பதை புமுறைகளை அறிதல் வேண்டும்.
முகம் செய்வதாகும்
ப் பயிற்றுவிப்பு ஆகும். வண்டி யொன்றின் இயங்கு வெவ்வேறு பாகங்களையும் (parts) அந்த வெவ்வேறு கும் என்பதுபற்றி அறிந்து இருத்தல் அவசியமோ, தநிலைக்கு அம்மொழியின் “பல்வேறு உறுப்புக்கள்" ற்றிய அறிவும் இருத்தல் வேண்டும். மொழியைக் மொழியின் இயங்கு முறைமை தெரிதல் வேண்டும்.
ந்தல் உண்டு.

Page 14
アニ
(i) அது, மொழியின் ஆற்றலை உண்டாக்கும் சக்தியை உணர்ந்து கொள்வதற்குமான to understand the power of the language and its cr
ie- creating something widen. was not there (i.
மொழியின் ஆற்றலை உணர்த்துவது மொழி ச ஆகும். அது இரண்டு நிலைகளில் மாணவர்களு
1. மொழி எவ்வாறு "கையாளப்படுகின்றது",
தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை உ 2. மாணவர் தானும் அவ்வாறு "பலம் பொரு முறையில் மொழியைக் கையாள்வதற்கான உண்மையில் இந்த இரண்டு திறன்களும் இயங்குகின்ற குழாத்தினுள். ஆளுமையுள்ள ஒரு
மொழியின் ஆற்றலைப்பற்றிய கற்பித்தல் நம்மை இ "இலக்கியம்” என்பது, தமிழ் மரபில் (தமிழ்) (அம்) மொழிக்கையாளுகைகள் பற்றியதாகும்.
இலக்கியத்தின் பயன்படுமுறைமை பற்றிய 6 (literary criticism) இதனாலேயே இலக்கியத்தை கருத்தினை உணர்த்தும் “படைப்பிலக்கியம்” அ6 பயன்படுத்தும்.
“குழந்தை அழகாக என்ற கருத்து
அள்ளி அணைத்திட ஆடி வரும் தேனே"
என்று சொல்லப்படும் பொழுது, எத்துணை வலு போய் விழுகின்ற உணர்வுடன் கூறப்படுகின்றது. வருவது "ஆடி வரும் தேனே” யில் எத்துணை க
و68
ஆடி வருதல் ஒரு மனப்படிமம், தேன் இன் ஏற்படும் சுவையைத் தேன் சுட்டுகிறது. நிச்சயமா இருந்திராத உணர்வுகளை ஏற்படுத்துவதற்கு - அ
மொழியின் இந்தப்படைப்பியற் பயன்பாடுதான் "படைத்தல்", "ஆக்கல்” வேலை எவ்வாறு நிகழ்
இது மனிதக் கற்பனையினால் (Human Imag என்பது யாது என்பது பற்றிய விளக்கம் (ஆசிரி ஒன்றாகும்.

உணர்ந்து கொள்வதற்கும், அதன் (மொழியின்) முறையில் மொழியைக் கற்பித்தலாகும் (enabling eative force)
the mind) earlier
கற்பித்தலில் மிகமுக்கியமான இடத்தைப் பெறுவது க்கு உதவும்.
அப்படிக் கையாளப்படும் பொழுது எத்தகைய ணர்ந்து கொள்வதற்கு. நந்திய" வகையில் - அல்லது ஆற்றல் உள்ள
சக்தியை - திறனை அவரிடத்து வளர்த்தற்கு. மாணவரிடத்து இல்லையென்றால், அவர் தான் 6usJT& BLLDTL plquistgil.
லக்கியத்துக்கு இட்டுச்செல்லும்.
மொழியின் படைப்பாற்றலை வெளிக்கொணரும்
விளக்கத்தைத் தருவதான இலக்கிய விமர்சனம் ப்பற்றிப் பேசும் பொழுது creative literature என்ற ல்லது "ஆக்க இலக்கியம்” என்ற தொடர்களைப்
நடந்து வருகிறது”
LLLLLL LLL LLLL LSL LLLL LL LSLLL 00LLSLL LLS0S LLLSL LLSLL LSLLSLLLLSLLSSL LSL LSL LSL SL SL LSLLSLS LSSL LS
லுவுடன், மன ஈர்ப்புடன், நாமும் அதில் திளைத்துப் குழந்தை தாயின் முன்னர் தத்தித் தத்தி நடந்து கவர்ச்சியாகச் சொல்லப்படுகின்றது?
வரும் தேன்
னொரு படிமம். ஆடி வருதலைப் பார்ப்பதனால் க இங்கு மொழி (அதற்கு முன்னர் எமது மனதில்
க்குவதற்கு உதவுகின்றது.
அதன் இலக்கியநிலை உயிர்ப்பு ஆகும். இந்தப் கிறது.
ination) உண்டாவது. இக்கட்டத்தில் “கற்பனை"
பருக்கு) இருத்தல் மிக மிக அத்தியாவசியமான
三ク

Page 15
/キ
ܓ݂ܠ
“கற்பனை” என்ற சொல் “கல்பனா” என்ற வட “கல்பனா” என்னும் சமஸ்கிருதச் சொல்லின் 6ìlóð6ŭluu Lib6mö (monier Williams) gFLD6mödélq5g5 9{35JF
Kalpana Forming
Fashioning Producing Kalpana-Sakti power of forming ideas (Mohlal
“உருவாக்குதல்”
(இன்னொன்றைப்போல்) ஆக்கியெடுத்துக் கொ “உண்டாக்கல்” (முன்னர் இல்லாததை இப்போ
கல் என்ற தமிழ் வினையடிவழியாக வரும் "க தமிழில் “கற்பனை” என்றே நிற்கும். தமிழ்வழி 'கற்பனைக்கும் உள்ள கருத்துவேறுபாட்டைத் த Q6lodisfaisats6ör Part II 1982)
கல்பனாவுக்கான கருத்தில் நாம் மிகமுக்கியம “உருவாக்கப்படுவது" (இன்னொன்றின் முறையில் என்பதுதான்.
கற்பனை என்பது தமிழ்வழக்கில் குறிப்பாகப் பிற் கூறல்” என்ற கருத்தைப் பெற்றுவிட்டது. ஆனால் இல்லை.
இந்த உண்மையை நாம் “கற்பனைக்கான” மூலமும் அறிந்து கொள்ளலாம். "Imagine" என்பது சொல்லொடு பொருள் நிலையில் "Imagination"
சமஸ்கிருத அர்த்தமும் ஆங்கில அர்த்தமும் 1
கற்பனை என்பது (ஏற்கனவே உள்ள ஒன்று “உண்டாக்கிக்” கொள்ளல்தான். மனித அனுபவி மனிதநிலைப்பட உண்டாக்கிக் கொள்ளல்தான் க பயன்பாட்டில் படைப்பாற்றல் - திறனால் "செய்ய
குழந்தை தத்தித் தத்தி வருவது,
'ട്ര e
என்று படிமப்படுத்தபடுகின்றது - உண்டாக்கப் ஒரு கருத்தைத் தருவதற்கு அப்பாலே போய் ஒரு உருவாக்குகிறது. "ஆடி” “வரும்” “தேன்” இந்த படிமங்களைத் தானே தேடத் தொடங்குகின்றது. அழ வைத்து இழுக்கப்படுவது) எனப் படிமங்கள் வி “இனிமை"யானது தமிழ் மரபில் அந்த இனிமைை
"ஆடி வரும்” பொழுது கட்புலனாக (visual) இ ஒன்றாக (தேன்) மாறுகிறது. குழந்தை "ஆடிவரு இயைபுறுவகையில் இணைத்துக் கொள்கிறது முழுமைப்படுத்திக் கொள்கின்றது. அதாவது இங்கு (the order of the words) (pissuLDITSpg. gris,

மொழிச் சொல்லின் தமிழ் வடிவம் ஆகும்.
கருத்தைப் பின்வருமாறு புகழ்பூத்த “மொனியர் g (Sanskrit-English Dictionary) 6T65gbias 3ingpitb.
Banarridas-Delhi-1999)
ாள்ளல். து “உண்டு” ஆக்குதல்)
ற்பனை” வேறு. இது வேறு. சமஸ்கிருத “கல்பனா” வரும் “கற்பனை"க்கும் சமஸ்கிருதவழி வரும். மிழ் லெக்சிக்கன் தெளிவு படுத்தியுள்ளது. (தமிழ்
)ாகக் கவனிக்க வேண்டியது (கற்பனை என்பது) ) "அமைத்துக் கொள்ளப்படுவது” (fashioning)
காலத்தில் “பொய்த்தோற்றம் உள்ளதை எடுத்துக் சமஸ்கிருத மூலத்தில் அந்தப் பொருள் (அர்த்தம்)
ஆங்கிலப்பதமான Imagination என்ற சொல்லின் Image" என்பதோடு தொடர்புடையது. உண்மையில் என்பது “படிமப்படுத்தல்” தான்.
உண்மையில் இணைகின்றன.
பற்றி) மனதில் ஒரு படிமத்தை-தோற்றத்தை பத்துள் புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடிய முறையில் ற்பனை. இந்தக்"கற்பனை” மொழியின் ஆக்கியற் |ப்படுகின்றது", எடுத்துக் கூறப்படுகின்றது. உ+ம்
ரும் தேன்?
படுகின்றது. இந்த இடத்தில் "சொல்” வெறுமனே குறிப்பிட்ட படிமத்தை - தோற்றத்தை மனதிலே ப் பண்பாட்டில் "ஆடிவருவது" எது-எவை? மனப் கான பிராணி (கிளி போன்றவை) தேர் (தெய்வத்தை ரியத் தொடங்கும். அந்த வருகையின் சுவை யச் சுட்டத் "தேன்” போதும்.
Iருந்த படிமம், திடீரெனச் சுவைக்கு (taste) உரிய நவதை"யும், தேனின் சுவையையும் நமது மனம் து. அவற்றுற்குரிய அர்த்தத்தைத் தனக்குள் த (கற்பனை பொதித்த) சொற்களின் ஒழுங்கமைதி இரண்டு விடயங்கள் நிகழ்கின்றன.
N
ク

Page 16
1. சொல்வின் நேரடி அர்த்தத்துக்கு அப்பாலே 2. அவ்வாறு செல்வதற்கு அந்தச் சொல்லொ
குழந்தை நிலையில் சொல்வழிக் கற்பனை கற்பனையைத் துாண்டும்.
நிலா நிலா ஓடி வா
நில்லாமல் ஓடி வி
மலை மேல் ஏறி வ
மல்லிகைப் பூ ெ
லகர ஒசையின் தொடர்ச்சியான வருகை ஓர்
குழந்தை வளர வளர, சொல்லின் நேரடிப் ெ 360600T É606 o' 9.frigs is6ft (associative meanir நிலையில் சொற்கள் மணியோசைக்குப் பின் வ எகிறிக் கொண்டே நிற்கும். வயதின் கிரகிப்புச் ச
இவ்வாறு பார்க்கும் போது தான் ஒரு முக் சொல்லினதும் சொல் ஒழுங்கினதும் ஆற்றல் த அவர்களுக்குக் கவர்ச்சி தருவதாக அமைகின் தூண்டுவதுடனும், உணர்ச்சிகளை எடுத்துரைப்ட
மூலமாக மனித வாழ்க்கை பற்றிய ஓர் உண்மை
(Cognition) (G6) plb 956) knowledge 966); g ஏற்படும்). உண்டாகும்.
புள்ளி அணைத்திடவே என் முன்னே ஆடி (
என்ற வரிகள் குழந்தையினால் தாய் பெறும் இை பற்றிய ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த " "sis)6035" (Bugl "sig56 (Sug" (gaining knowled
இந்த அறிககை நமக்கு ஒரு திருப்தியைத் வருவது.
இது (இந்தத்திருப்தி) இலக்கியத்தின் அழகியல் பெறப்படும் அறிகை மாத்திரமல்ல, அந்த இலக்க அழகியல் திருப்தியும் இலக்கியத்தின் சொத்துக்க
இந்தத் தெளிவு இல்லாமல் இலக்கிய வகுப்பு
இலக்கிய வகுப்பு என்பது சொற்களுக்குக் கரு
சொல் ஒழுங்காலும் இணையப்பெறும் (உண்டாக்க படிமங்களின்சுவையில் திளைத்தலும் ஆகும்.
 

செல்லல், ழுக்கின் ஓசை அதற்கு உதவி செய்தல்.
க்கு ஒசைநயம் முக்கியம். சொற்களின் ஒசை,
T
காண்டு வா
ஒத்திசையை (rhythm) ஏற்படுத்துகின்றது.
பாருளிலும் பார்க்கக் கையாளப்படும் சொல்லின் gs) முக்கியத்துவம் பெறத்தொடங்கும். அத்தகைய ரும் அதிர்வு போல, மனதில் உணர்வலைகளை க்திக்கு ஏற்ப இந்தப்படிமதிணைப்பு ஏற்படும்.
கிய உண்மை புலனாகும். இலக்கியம் என்பது, ான். இந்த ஆற்றல் மற்றவர்களைக் கவர்கிறது, றது. இலக்கியத்தின் ஆற்றல், உணர்வுகளைத் துடனும் மாத்திரம் நின்றுவிடுவதில்லை. இவை அல்லது அந்த வாழ்க்கை பற்றிய ஓர் அறிகை இது அறிகையாகும். அறிகையால் மனத் தெளிவு
வரும் தேனே”
ன்பத்தைப்பதிவு செய்கிறது. அது நமக்கு வாழ்க்கை அறிகை” தான் இலக்கியத்தின் பயன்பாடு. இந்த
ge) போன்றதல்ல.
தருகிறது. அத்திருப்தி உணர்வு நிலைவழியாக
(Aesthetis) வழியாக வருவது. இலக்கியத்தினால்
கியம் சொல்லப்பட்டுள்ள முறைமையினால் வரும்
ளில் ஒன்று.
க்குள் ஆசிரியர் நுழையக் கூடாது.
நத்துக் கூறும் முயற்சியல்ல. அது சொற்களாலும் ப்பெறும்) படிமங்களைத் தெளிவுபடுத்தலும், அந்தப்
اسسسسسست

Page 17
7ーニ
தமிழர் மரபில் புலக்கா
ஆடல் அழகியலுக்கும் புலக்காட்சிக்கு நீண்டகாலமாக விளக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. அதற்குரிய கருவிகளாகவும் கருதும் மரபு தமிழ உடம்பினது இயக்க நடுவாக அமையும் உள்6 செய்யும் உறுப்பாகக் கருதப்பட்டது.
மனிதரின் புறநிலைஉறுப்புகள் இரண்டுவ:ை
அ. அறிகைக்குரிய உறுப்புக்கள். ஆ. தொழிற்பாட்டுக்குரிய உறுப்புக்க
அறிகைக்குரிய உறுப்புக்கள் “புத்தி இந்தி உறுப்புக்கள் “கர்ம இந்திரியங்கள்” என்றும்
அறிகை, தொழிற்பாடு ஆகிய இரண்டினதும்
புலன் உறுப்புக்களால் துTண்டிகளை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்நிலையில் ஒவ்வெ கருதப்பட்டது. புலக்காட்சிகள் கட்புலன் சார்ந் சார்ந்தவை, தொடுபுலன் சார்ந்தவை, நாவின் ச இந்த மரபில் புலக்காட்சி(Perception) என்பது ப6 தெரிகாட்சி (Sites), செயல்முறைக்காட்சி ஒருங்கிணையங்கள் (Constituente) என்றவாறு (Jadnath Sinha 1934.P. 12) Q6660da85ÜLJITg5Lu விளங்கிக் கொள்வதற்கும் துணை செய்கின்ற
புலன் உறுப்புக்கள் எவை என்பதும் அவற்றின் புத்த, ஜைன கோட்பாடுகளிடையே கருத்து அக்கோட்பாடுகள் ஆடற்கலையின் வளர்ச்சிக்கு நேரடியான பங்களிப்பைச் செய்யவில்லை எ6
உடல்சார் (பெளதீக) இயக்கங்களும், ஆடற்கலையில் ஒன்றிணைக்கப்படுகின்றன. பர காட்டும் - உள்ளம், உடலைக்காட்டும் என்ற
ஒழுங்கமைக்கப்படாத அல்லது தீர்மானிக்கப்ட அல்லது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட புலக்காட்சி (Savi காணப்படுகின்றது. பகுத்தறியப்படாததும், தரு கோலமே ஒழுங்கமைக்கப்படாப் புலக்காட்சிய பகுத்தறிதல், தொகுத்தல் முதலிய செt
-ܠ

ட்சியும் ஆடல் அழகியலும்
பேராசிரியர் சபா. ஜெயராசா யாழ். பல்கலைக்கழகம்
முள்ள தொடர்பு தமிழர் அறிகை மரபில் மனித உடம்பை ஆலயமாகவும், புலன்களை ர்களின் அறிகையிலே சிறப்பிடம் பெற்றிருந்தது. ாம் அல்லது புத்தியே புலக்காட்சியை ஒழுங்கு
sயாகப் பாகுபடுத்தப்படுகின்றன. அவையாவன.
ள்.
ரியங்கள்” எனப்பட்டன. தொழிற்பாட்டுக்குரிய குறிப்பிடப்பட்டன.
ஒன்றிணைப்பு ஆடலுக்கு அவசியம் எனப்பட்டது.
ாத் தொகுத்தலும் வேறுபிரித்தறிதலும் ாரு மனிதருக்குமுரிய ஆடற்களமாக உள்ளமே தவை, செவிப்புலன் சார்ந்தவை, முகர்புலன் வை சார்ந்தவை என்று பாகுபடுத்தப்படுவதுடன் லவாறு பகுத்து நோக்கப்படுகின்றது. புலக்காட்சி, (Process), வடிவமைகாட்சி (Forms), காட்சி நுண்ணிதாகப்பகுத்து நோக்கும் மரபும் உண்டு. ாடு நடனத்தின் ஆக்கத்துக்கும் நடனத்தை ).
தொழிற்பாடுகள் யாவை என்பதும் தொடர்பாக, வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. ஆயினும் வேதாந்த, சித்தாந்தக் கோட்பாடுகள் போன்று
iற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
உளம்சார் (அகங்காரிக) இயக்கங்களும் த நாட்டியம் கற்பித்தலில் உடல் உள்ளத்தைக்
தொடர் பயன்படுத்தப்படுதலுண்டு.
டாத புலக்காட்சி (Nirwikapa) தீர்மானிக்கப்பட்ட alpa) என்ற பாகுபாடு இந்துப் பாரம்பரியத்திலே க்க நெறியாக்கப்படாததுமான உணர்வுகளின் ாகும், வேறு படுத்துதல், ஒருங்கிணைத்தல், பற்பாடுகளின் விளைவாகத் தோன்றுவது

Page 18
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட புலக்காட்சியாகும். “கான இவை தொடர்பாகத் தமிழ் மரபில் நிலவின புலக்காட்சியைக் குறித்தது. “காட்சி” என்பது ஒரு
“காண்டல்” என்பது “காட்சி” யாகப் படி ப விளக்குகின்றது.
ஆடிய காலும் அத LITgu / LITIGłó L16 கூடிய கோலங் கு தேடியுளே கண்டு
காணும் காட்சிகள் நல்லனவோ அல் உள்ளத்துக்குரியதாகின்றது. பொருளு உள்ளத்துக்குமிடையே நிகழும் இடைவினை மரபில் அறிகை வளம்படுத்தலில் தியானம் அ பெறுகின்றது. சிவ நடனம் உளவொடுக்கத்துக் அமைந்தது.
சிவன் என்றும் அழியாத நித்தியமான சிவநடனத்தினாற் புலப்படுத்தப்படுகின்றது. சி காணல் என்றவாறு மலங்களாற் சூழப்பெற்ற அ முதலியவை சிவதாண்டவத்தில் பின்வருமாறு
பொருளாகக்காணல். சிவனின் நடன உணர்வாகக்காணல் -ஆடல் மனவெ
சிவ நடனத்தின் மிகவுன்னதமான தொடர்பாட (Super-Normal Perception) guistsLDIT(5lb. FIT மீநிலைப் புலக்காட்சி அமையும். காலம், ! நிலைமாற்றம் செய்யப்படுவதாகவும் அது அ தொடர்பு கொண்டு இயங்கும் மீநிலையான பு என்று கிராமிய வழக்கிலே குறிப்பிடப்படுவது "ஈசுவர சாட்சி” என்றவாறு விளக்கமுறும், மீநிலையான புலக்காட்சி என்ற எண்ணக்கரு
சிவ நடனத்தை மனத்திலே பிரதிநிதித்துவம் வழியாக மேலும் மேலும் உள்ளத்திலே வடிவை (Rerepresentation) செய்யும் பொழுதும், அது பாசுரங்களிலே குறிப்பிடப்படுகின்றது.
“தேடியுள்ளே கன்
என்று திருமந்திரத்திலே விளக்கப்பட்டு
(யோகிப்பிரத்தியக்ஸ்) யோகியற்றநிலையின் ச மேற்கொள்ளப்படுதல் குறிப்பிடத்தக்கது.
حN|

ண்டல்” , “காட்சி” என்ற இரு எண்ணக்கருக்கள் ா “காண்டல்” என்பது ஒழுங்கமைக்கப்படாத ழங்கமைக்கப்பட்ட புலக்காட்சியையும் குறித்தது.
)லர்ச்சி கொள்வதைப் பின்வரும் திருமந்திரம்
நிற்சிலம் போசையும் }வான நட்டமுங் ருபரன் கொண்டாடத் தீர்த்தற்றவாறே
லனவோ என்று தீர்மானிக்கும் பொறுப்பு க்கும் புலன் வழியாகத் தொழிற்படும் கள் அறிகையை வளம்படுத்துகின்றன. இந்து ல்லது உளவொடுக்கம் சிறப்பார்ந்த இடத்தைப்
க்கு வழியமைக்கும் என்பது ஆழ்ந்த கருத்தாக
உணர்வாகவும் காட்சியாகவும் அமைதல்
வனைப் பொருளாகக் காணல், உணர்வாகக்
அபூன்மாக்கள் வேறுவேறாக அறிகை கொள்ளல்
இடம்பெறும்.
சிற்பத்தைக் காணல் பழுச்சிகளை மனத்திலே அமைத்தல்
-லாகக் கருதப்படுவது மீநிலையான புலக்காட்சி தாரண புலக்காட்சி விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இடைவெளி முதலியவற்றைக் கடந்ததாகவும் மைந்து, உயர் நிலையான உள்ளுணர்வுடன் |லக்காட்சியானது "ஆட்காட்டி”, “சிவம் காட்டி" ண்டு. செந்நெறி வழக்கில் இது "ஜீவசாட்சி” ஆனால் இந்தியமரபுவழிவந்த சடவாதிகள் வை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை.
) செய்யும் பொழுதும், அதனைத் தியானத்தின் மப்புச் செய்யும் பொழுதும், மீள்பிரதிநிதித்துவம் மீநிலை உணர்வுகளைத் துாண்டுமென்பது
2ண்டு தீர்ந்தற்றவாறன்றே” ள்ளது. வடமொழியில் யோகியின் காட்சி காட்சி (அயோகிப்பிரத்தியக்ஸ) என்ற பாகுபாடு
ク

Page 19
/
மீநிலைப் புலக்காட்சிகள் யோகிகளுக்குரிய தொடர்பான மீநிலைப் புலக்காட்சி அனுபவங்க அண்டசராசரங்கள் முழுவதையும் அந்த ஆ காட்சியில் தெரிகின்றது.
அடிபேரில் பாதாள முடிபேரில் மாமுக( மறித்தாடும் கைடே அறிந்தாடும் ஆறு
சிவநடனம் என்ற எண்ணக்கருவானது தனித் முடிவுபெறத்தக்கதன்று. அது, ஒரு தொகுப்பு மறைஞானம், முதலாம் புலங்களின் தொகு வேண்டியுள்ளது.
புலக்காட்சியும் ஆடல் அழகியலும் தொடர்ட உண்டு. அவையாவன.
அ. இலட்சிய ஆடல் அழகியலின் ப ஆ. ஆடல் அழகியலுக்கும் ஏனைய
யாவை? இ. ஆடல் வடிவங்களுள் மேம்பட்ட
இந்த அழகியலில் இலட்சிய ஆடற்! ஆடற்கோவைகள், சொற்கட்டுகள், இசை ( செய்யும்.
பரத நாடடியம் என்ற எணணக்கருவை எனத் தமிழ்மரபிலே விளக்கக் காரணமாகக் சித்தாந்த அழகியலாகும். இந்நிலையில் அ S|p&lu 16Ó (Meta-Aesthetics) gsbgði LDJúloð
தமிழ்ப் பத்தி இலக்கியங்களில் இடம்பெற்று தொகுத்து நோக்கும் பொழுது அவை ெ சிந்தனைகளை உள்ளிடாகக் கொண்டிருத்தல்
புலன்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட அழ நிகழ்ச்சியாக வளர்ச்சியடைவதை இந்த அழகி கலையானது காமவிடுவிப்புக்கருவியாதல் சிவ அழகியல் முத்திநெறியை அறிவிக்கும் ஆடற் ெ முத்திநெறிக்குத் தயார்படுத்தும் ஓர் அழகி உணர்வுகளின் கீழ்நிலை அடைவுகளில் இரு
60 வலியுறுத்தப்பட்டது.
حالا

பனவாகக் காணப்படுகின்றன. சிவனது ஆடல் ளை யோகியர்கள் பலவாறு விபரித்துள்ளனர். டல் தழுவிநின்றமை காரைக்காலம்மையாரது
ம் பேரும் அடிகள்
டு பேரும்- கடகம்
ரில் வான்திசைகள் பேரும்
என் அரங்கு
- என்பது காரைக்காலம்மையாரின் பாடல்.
து ‘நடனம்' என்ற கண்ணோட்டத்தில் ஆராய்ந்து நிலையான எண்ணக்கரு. சைவப் பண்பாடு, நப்பில் சிவதாண்டவத்தின் விரிவை நோக்க
ான சில அடிப்படை வினாக்கள் எழுப்பப்படுதல்
ண்புகள் யாவை? அழகியல் வடிவங்களுக்குமுள்ள வேறுபாடுகள்
ஆடல் வடிவம் யாது?
பண்புக்கு விடைகாண பரதநாட்டியத்தின் முதலிய சேர்மானங்களின் அமைப்பு துணை
ஏனைய ஆடல் வடிவங்களிலும் மேம்பட்டது கூறப்படுவது அதன் உள்ளிடாக அமையும்
அறிவையும் உணர்வுகளையும் கடந்த அதீத
ஆழவேருன்றியிருத்தலைக் காணமுடியும்.
றுள்ள சிவனின் ஆடல் பற்றிய செய்திகளைத் தய்வீகப் பொருண்மை கொண்ட அழகியற் ) தெளிவாகின்றது.
கியல் நுகர்ச்சி, புலன்களைக் கடந்த அழகியல் யலிலே காணமுடியும். காமத்தினாலுண்டாகும் நடனத்தின் பொருண்மையாகின்றது. சிவநடனம் செயல்முறையைத் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. பல் வடிவமாக அது அமைகின்றது. மனித நந்து விடுபடுவதால் முத்தி அடையப்படலாம்
N

Page 20
அறிவையும் அனுபவத்தையும் இணைத்து இந்தியக்கலைமரபில் ஆதர்ஸமாக்கல் ( சந்தர்ப்பங்களிலே சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் (TP ! என்ற பண்பானது சமயப்பின்புலத்தில் உயர்ந்த செய்துள்ளது.
சிவநடனம் பற்றிய அழகியற் கற்பனையான கொண்டதாகவும் தொடர்மியப் பண்புை அக்காரணத்தால் அதன்வழியாகப் பெறப்படும் தொடர்ச்சியுடையதாகவும் காணப்படுகின்றது.
சூழலின் பொருள்களுக்கிடையே இ6 காணப்படுகின்றன. இசைவையும் இசைவின்ன கருத்து சைவசித்தாந்த அழகியலின் தனித்து: காற்றும் கனலும், இயற்கையின் சீற்றங்களும் கோலங்களாக அமைவதை சைவர்கள் க சிவனாகக்கருதினர், கலையின் உட்பொரு அழகாயும், ஆனந்தமாயும், உண்மையாயும்
ஆனந்தம் ஆடரங்கு ஆனந்த ஆனந்தம் பல்லியம் ஆனந்த ஆனந்த மாக அகில சராசரப் ஆனந்தம் ஆனந்தம் கூத்துக!
என்றவாறு ஆடலின் அழகு விளக்கப்படலாய முகிழ்த்தெழுந்த பரதநடனம் பிற்காலத்தில் கலையாக வளர்ந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தமிழர் மரபில் புலக்காட்சியும் ஆடல் அழ நடனம் பெருமளவிலே துணைநிற்கின்றது.

து வைப்பதற்கு கலை துணை செய்கின்றது. Idealisation) என்பதை ஆய்வாளர்கள் பல Ramachandran 1972, pp 41-45) Sg5r6mDLDITä5356ò கலைப்படைப்புக்களை ஆக்குவதற்குத் துணை
து நிறைவு அல்லது பூரணத்துவம் (Completer) டயதாகவும் (Constant) காணப்படுகின்றது. ) அனுபவங்கள் நிறைவுடையதாகவும் குன்றாத
சைவும் இசைவின்மையும் ஏககாலத்திலே
மையையும் உருவாக்கும் மீஇயற்கை பற்றிய
வமான நோக்காயிற்று. புயலும், கொந்தளிப்பும், ஒரு பெரும் விளையாட்டின், அல்லது ஆடலின்
ண்டனர். பெரும் ஆடலை நிகழ்த்துபவரைச்
ளாம் உண்மையானது சிவமாயிற்று. சிவமே
அமைந்தது.
ம் பாடல்கள்
வாச்சியம்
b
ந் தானுக்கே.
பிற்று. தமிழர்களின் வாழ்க்கை அனுபவங்களோடு
மிகையான சமஸ்கிருத மயமாக்கலுக்குரிய 1. அத்தகைய ஒரு பெயர்ச்சி காணப்பட்டாலும், கியலும் பற்றி விளங்கிக் கொள்வதற்கு பரத
N

Page 21
மெல்லத் தமிழ்
தேமதுரத் தமிழோசை இன்று உலகின் கொண்டிருக்கிறது; அதன் சீரிளமைத் திற பாராட்டப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றது. இற பிரசவிக்க வேண்டியது காலத்தின் தேவையா
அகில இலங்கைத் தமிழ்மொழித்தினவிழா
மொழியின் தற்கால நிலைபற்றிச் சிந்திப்ப கலைத்திட்டத்தைப் பொறுத்தவரையில் மிக வருகின்றது. அது ஒரு கற்கைத் துறையாகவும், நாட்டின் தேசியமொழிகள் என்ற ரீதியில் அரச தமிழ்மொழி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 19ஆம் நாவலர் போன்றோர் தமிழ்ப் போதனைக்காக இலவசக்கல்வித் திட்டத்துடன் இணைந்ததாக வரை தமிழ்மொழியில் போதனை பெற வாய்ட் தந்தை கண்னங்கரா அவர்களால் தா வலியுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
இன்று உயர்தொழின்முறைக் கல்லூரிகளிற் உள்ளன. 1970 இன் பின்னர் சட்டக்கல்விை உள்ளது. தொழிநுட்பக்கல்லூரிகளின் நெறிக அரசாங்கப் பொதுப் பரீட்சைத் திட்டங்களிலும் மற்றும் பதவிக்கான தடைதாண்டல், பதவி உ தோற்றுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் வழங்கப்பட்டுள் திட்டங்களில் தமிழ்மொழி ஒரு பாடமாகவும்
இத்தகைய வாய்ப்புக்களுக்கு மேலாகத் த கலைத்திட்டம் செழுமைப்படுத்தப்படுகின்றது. வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தோடு நா உலகில் ஏற்பட்டுவருகின்ற நவீன விஞ்ஞான, வாழ்க்கைப் பாங்கிலும் சிந்தனையிலும் தோற்றங்களையும் நாம் மறந்துவிட முடியா மாற்றுப் பிரயோகம், மொழியின் பொருள் விரி கொண்டிருக்கின்றன. விஞ்ஞானம், தொழில்நு
-

மினிச் சாகும்?
uardò. 9laSurri M.A. (Ed), வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர், கல்முனை.
மூலை முடுக்கெல்லாம் நாதமெழுப்பிக் ன் கற்றோராலும் மற்றோராலும் வியந்து வாத புகழுடைய புதுநூல்களைத் தமிழ்மொழி கும்.
நடைபெறும் கால கட்டத்தில், எமது அன்னை து பயனுள்ளதாக அமையும். பாடசாலைக் நீண்ட காலமாகத் தமிழ்மொழி பயிலப்பட்டு கற்கை ஊடகமாகவும் பயன்பட்டு வந்துள்ளது. கரும மொழியாகவும் நிருவாக மொழியாகவும் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்து ஆறுமுக அரிய தொண்டாற்றினர். 1945ஆம் ஆண்டில் 5ப் பாலர் வகுப்பு முதல் பல்கலைக்கழகம் புக்கள் வழங்கப்பட்டன. இலவசக் கல்வியின் ாயப் மொழிக் கல்வியின் முக்கியத்துவம்
கூடத் தமிழ்மொழியில் பயிலும் வாய்ப்புக்கள் யத் தமிழ் மொழி மூலம் பெறக்கூடியதாக ளைத் தமிழிற் பயிலக்கூடியதாக உள்ளது. ), உத்தியோக ஆட்சேர்ப்புப் பரீட்சைகளிலும் யர்வுப் பரீட்சைகளிலும் தமிழ் மொழி மூலம் ர்ளன. தாய்மொழி என்ற ரீதியில் இப்பரீட்சைத் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்த்தினப் போட்டிகள் மூலம் பாடசாலைக் எமது பண்பாட்டு முதுசம் அதனுாடே பேண ம் திருப்தியடைந்துவிட முடியாது. மறுபுறம் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி காரணமாக மக்களின்
ஏற்பட்டுவரும் மாற்றங்களையும், புதிய து. மொழியின் புதிய வடிவம், மொழியின் lவு எனப் பலவிதமான மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து |ட்பம் குறிப்பாகத் தகவல் தொழில் நுட்பம்

Page 22
என்பவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் எமது மெ நிற்கின்றன. கணனித் தொழில்நுட்பம், விஞ்ஞான வைத்தியத்துறை, சட்டத்துறை, முகாமைத்துவம் தூய தமிழ்ப்பிரயோகத்தை இழக்கவேண்டிய பதத்தை அப்படியே பிரயோகிக்கின்ற நிலை ப பிராணவாயு என்று கூறுவதைவிட “ஒட்சிசன் இந்த வகையில் பார்க்கும்போது கற்கும் துறை வழங்கப்படுவதில்லை என்பதே உண்மை பெறுவோர்களிடையே இது அதிகம் அவதான அத்தகையோரிடம் செந்தமிழ்ப் பிரயோகம் க
தனிக் கற்கைத் துறையாகத் தமிழ்மொழி வடிவங்கள், கலைச்சொற்கள் அறிமுகப்படு தொலைமடல் (Fax), போன்ற தொழில்நுட்பம் எமது மொழியைச் செழுமைப்படுத்துவனவாயும் அமைந்துவிடுகின்றன. “வளர்ந்துவரும் விஞ்ஞா அடக்கினாலன்றி எமது தாய்மொழியின் எதிர்
ஜப்பான், ஜேர்மனி, ரஷ்யா, சீனா போன்ற நாட்டின் மொழிகளிலேயே வழங்கப்படுகின்றது. கற்பித்து அவர்கள் முன்னேறியுள்ளமை எமக்கு ஒரு புதிய பொருள் நாட்டிற்குள் பிரவேசிக்கும் நடைபெற்றுவிடுகின்றது.
பன்மொழிச் சமுதாயமான இலங்கையில் முன்வைக்கப்பட்ட மும்மொழிக்கற்கைத்திட்டம் கொடுத்துள்ளது. தமிழ்மொழி பேசுவோர் சிங்கள் கற்பதற்கான வாய்ப்புக்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. கல்வி நிறுவகம் என்பன இதனை நடைமுறைப்ப கருத்திற் கொண்டு இன்று சிங்களமொழியை பெரும்பான்மை இன மக்கள் அடர்த்திய பெயர்ப்பலகைகளிலும், அறிவித்தற் பலகை சொற்களும், எழுத்துக்களும் பொருளற்ற கொள்ளும்போது எவ்வளவு தூரம் எமது ெ என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
இக்காலத்தில் பத்திரிகைகளும் மற்றும் இல கணிசமான பங்கினை ஆற்றுவதை மறந்து சொற்கள், கலைச் சொற்கள் என்பன மொழி ஊடகங்களும் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய பத அவசியமாகும். எடுத்துக்காட்டாக inte அவதானிக்கப்படுகின்றன. நேர்காணல், நேர்,

ாழிப் பிரயோகத்திலும் மாற்றங்களை வேண்டி ாக் கண்டுபிடிப்புக்கள், விஞ்ஞான விளக்கங்கள், என்பவற்றைத் தாய்மொழி மூலம் கற்கும்போது நிலை ஏற்பட்டுவருகின்றது. மூல மொழிப் ாணவ சமுதாயத்திலே வளர்ந்து வருகின்றது. என்பதை இலகு எனக் கருதுகின்றார்கள். க்கு வழங்கப்படும் முதன்மை ஊடக மொழிக்கு ). மூன்றாம் நிலையில் (Tertiary) கல்வி ரிக்கப்படுகின்றது. இந்நிலை தொடருமானால் ாலப்போக்கில் மறைந்துவிடுவது திண்ணம்.
ைெயக் கற்பிக்கையில் பொருத்தமான தமிழ் த்தப்படல் வேண்டும். மின்னஞ்சல் (E-Mai), தொடர்பான கலைச் சொற்களின் பிரயோகம் நவீன எண்ணக்கருக்களை விளக்குவனவாயும் ன உலகத்தின் வளத்தினை தமிழ் மொழிக்குள் காலத்தை வளம்பெறச் செய்யமுடியாது”
ர வளர்ந்த நாடுகளில், உயர்கல்வி அந்தந்த நவீன எண்ணக்கருக்களைச் சொந்த மொழியிற் முன்மாதிரியாக அமைய வேண்டும். ஜப்பானில் போதே அதற்கான ஜப்பானிய சொல்லாக்கம்
) இனநல்லுறவை விருத்தி செய்வதற்கென தமிழ்மொழியின் அந்தஸ்துக்கு அழுத்தத்தைக் ாமொழியையும், சிங்களவர் தமிழ்மொழியையுங் அரச கரும மொழித்திணைக்களம், தேசிய டுத்துகின்றன. மொழியின் தற்காலத்தேவையைக் க் கற்பவர்களின் ஆர்வம் மேலோங்கியுள்ளது. ாக வாழும் நகர்ப்புறங்களில் அலுவலக களிலும், கொட்டை எழுத்துக்களில் தமிழ்ச் புதுவடிவங்களைப் பெற்றுள்ளதைக் கருத்திற் மாழி, பற்றுடன் மற்றவரால் கற்கப்படுகின்றது
)த்திரனியல் ஊடகங்களும், மொழிவளர்ச்சியில் விட முடியாது. அவை உருவாக்கும் புதிய யை செழுமைப்படுத்தும் அதே வேளை சகல நப்பிரயோகங்களை இனங்காண வேண்டியது rview என்பதற்குப் பல பிரயோகங்கள்
நேர்முகம், பேட்டி, சந்திப்பு போன்றவற்றைக்

Page 23
குறிப்பிடலாம். ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்க பொ பத்திரிகைகளில், முஸ்தீபு, ஜமீன், ச பிரயோகிக்கப்படுவதையும் அவதானிக்கக் சு
தமிழ்மொழியில் உயர்கல்வி அறிமுகப்ப( மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பாடசாலைகளில் அறிமு ஆங்கிலப் பதத்துக்கான தமிழ்ப் பிரயோகப் மிகக்கடினமாக அமைந்திருந்தன. Dudley St தமிழ்வடிவம் பெற்றபோது இட்டலித் தாம்பு எ6 புலப்படுத்துகின்றது. இன்று மொழியியலில் க அரச அனுசரணையுடன் மொழிவல்லார், துை சொல்லாக்கம் நடைபெறல் வேண்டும்.
இன்று தமிழ்மொழிப்பிரயோகத்துக்கு ஏற் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நவீன கற்கைத் முகாமைத்துவம், சுற்றுலாத்துறை, உபசா கற்பதைவிட ஆங்கில மொழியிற் கற்பது நிலவுகின்றது. தமிழ்மொழியிற் கற்பதற்கு மொழியிற் கற்பதற்கு மாணவர்கள் நிர்ப்பந்தி இன்னும் கீழ்மட்டங்களில் உருவாகும் வாய் விஞ்ஞானப் பிரிவிலும் ஆங்கில மொழிமூலக் தமிழ்மொழி மூலம் பயிலும் வாய்ப்புக்கள் (
இந்த நிலையில் மரபு ரீதியாக நாம் நடத் அம்சங்களுக்கு வாய்ப்புக்கள் வழங்குவது ப சொல்லாக்கம், மொழி பெயர்ப்புக்கள் போன்ற வாய்ப்புக்களை மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி
எமது உயிரோடும் உணர்வோடும் ஒன்றி பெறச் செய்வோமாக.

ருத்தமான வடிவம் இனங்காணப்படல் வேண்டும். 5ல் தா போன்ற பிறமொழிப் பதங்களும் டியதாக உள்ளது.
நித்தப்பட்ட 1960களில் பல ஆங்கில நூல்கள் கப்படுத்தப்பட்டன. ஆரம்ப காலத்திலே குறிப்பிட்ட ) இல்லாத காலத்தில் மொழி பெயர்ப்புக்கள் amp என்ற பிரபல நூலாசிரியரின் பெயர் கூடத் னக் குறிக்கப்பட்டிருந்தமை அக்கால நிலையைப் லைச் சொல்லாக்கத்துறை விரிவடைந்துள்ளது. றைவல்லார் அடங்கிய குழுக்கள் மூலம் கலைச்
பட்டுள்ள மற்றொரு சவால், உயர்கல்வியில் துறைகள் ஆகும். கணனித் தொழிநுட்பம், ரக்கற்கை போன்றவற்றைத் தமிழ்மொழியில் இலகுவாக அமைகிறது என்ற அபிப்பிராயம் வாய்ப்புக்களும் மிக அரிது. எனவே அந்நிய நிக்கப்படுகிறார்கள். இந்தத் துர்ப்பாக்கிய நிலை பப்பு உள்ளது. இடைநிலையிலும், உயர்நிலை கற்கை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் குறைந்துவிடச் சந்தர்ப்பமுண்டு.
திவரும் தமிழ்மொழித்திறன் போட்டிகளில் புதிய ற்றிச் சிந்திக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளோம். கலைச் றன தொடர்பாகச் சொற்களஞ்சிய விருத்திக்கான க் கொடுப்பது அவசியமாகும்.
விட்ட எமது அன்னை மொழி மேலும் வளம்
乙4

Page 24
தமிழ்த்தினவிழா:
தமிழ்த்தினவிழா 1970 களில் பள்ளிக் மாணவர்களிடையே போட்டிகள் வைத்துப்பரிச கொண்டிருந்தன. இந்த ஆரம்ப கால நிகழ்வு காலத்திலே கூடத் தொடர்ச்சியாக நடைபெற் ஆட்சிக்காலத்திலே க, மி விபுலானந்தர் தமிழ்த்தினவிழாவாகக் கொண்டாடப்படவேண்
உலகின் முதற் தமிழ்ப்பேராசிரியர் விபுலா6 முதற் பேராசிரியராக இருந்து சிதம்பரத்தில் திட்டம் வகுத்துக் கொடுத்தவர். அண்ணா முதற்பேராசிரியர் ஆனவர். பன்மொழிப்புலவர் என்று உறுதியோடுகூறி, 1930 களில் தமி இயற்பியலாளர், மறைந்து போன யாழை, நுால்' எனத்தந்த இசைவித்தகர், ஷேக்ஸ்பியன 'மதங்கசூளாமணி யால் நாடகத்தைப் போதித்த பாரதியை மகாகவியாக மக்களிடையே உல வரை எழுத்து, பேச்செல்லாம் மக்கள் மே வளர்ச்சியைச் சீர்பெற வைத்த கல்வியாளன் காலம் போக்குகின்ற இன்றைய பல கல் ஆசான். இந்த மாமனிதனின் சிரார்த்த தினம் பூரண அர்த்தம் இருக்கிறது. மாணவர்களின் முத்தமிழையும் தமிழ்த்தினவிழா பிரதிபலிக்க காலங்களில் நிறைவேறியதா என்பதை இன்
கல்வியமைப்புமாற்றங்கள், மொழிவளர்ச்சி L ஆசிரியர்கள் கிரகித்துச் செயற்படவேண்டிய கு தமிழ்த்தின விழாக்கள் ஊடகம் ஆயின.
இத்தகைய விழாக்களின் வெற்றியில் வகிக்கின்றதென்பதை இங்கே குறிப்பிடவேண்
தமிழகத்திலிருந்து இங்கு வந்த பின்பு மூ நடுவராகப் பணியாற்ற நான் அழைக்கப்பட்டி இது.
حNا

சில சிந்தனைகள்
செ.யோகநாதன். ஆசிரியர்
கூட அளவில் கொண்டாடப்பட்டு வந்தது. ளித்து அவர்களை ஊக்குவிப்பதை நோக்காகக் புகள், கறுப்பு ஜூலை 1983 அழுக்குப்படர்த்திய றது. இந்தவிழா, 1991ல் ஜனாதிபதி பிரேமதாஸ் நினைவு தினத்தன்று தேசியமட்டத்திலான டுமென்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
னந்த அடிகள். சென்னைப்பல்கலைக்கழகத்தின் அண்ணாமலைப்பல்கலைக்கழகம் உருவாகத் மலை, இலங்கைப் பல்கலைக்கழகங்களின் எனினும் யாவும் தமிழாலே கற்பிக்க முடியும் ழிற் கலைச்சொற்களை ஆக்கிய சான்றோர். அறிவியற் கண்டுபிடிப்பாகத் தமிழிற்கு யாழ் ரையும் ஷெல்லியையும் தமிழிற் பேசவைத்தவர், வர், தமிழ்ப்பண்டிதர்கள் ஏற்கமறுத்த சுப்பிரமணிய வவிட்டவர், காரைநகர் தொடங்கி கயிலாயம் >ன்மைக்கே என்று கூறி இலங்கைக் கல்வி ள், அறிவுத்தேடலின்றி சொந்தத்தேடல்களிலே வியாளர்கள் பாடங்கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய தமிழ்த்தின விழாவாகக் கொண்டாடப்படுவதில் ஒப்பற்ற முன்னுதாரணமான விபுலானந்தரின் வேண்டுமென்ற எதிர்பார்ப்பு அதன் ஆரம்ப று ஆராய்வது நாகரிகமாகாது.
மாற்றம், மாணவர் கலை ஆர்வம் என்பனவற்றை நழ்நிலை உருவாயிற்று. இதை வெளிப்படுத்தத்
தனிமனித ஆளுமையும் பிரதான இடத்தை டும்.
Dன்று ஆண்டுகாலமாகத் தமிழ்த்தினவிழாவில் நக்கின்றேன். மிகவும் மனத்திருப்தி தந்த பணி
ク

Page 25
7ー
மாகாண மட்டத்தில் வளக்குறைவுகளுட மாணவர்களைப் பயிற்றுவித்த திறன் கண்டு வி இணைத்து மிக அர்ப்பணிப்போடு பணிய திரு ஜி.பீ. அல்பிறெட் அவர்களின் ஆளுமை எ6 தங்கப்பதக்கங்களையும், பவுண் சங்கிலிகளை கொள்வதில் வெட்கமோ, கூச்சமோ அடைய தமிழ்ப்பேசும் மாணவமணிகளுக்காக, அசல் இருந்து உறுக்காட்டியமாகப் பெற்றுக் கொ( அதிலே உளப்பூரிப்படைந்த உத்தமனைத் தப முகாமைத்துவத்தில் நெறிபிறழாத கண்டிப்பு தமிழ்த்தின விழாக்களை சிறப்பாக நடத்தமுடி
பாடத்திட்ட இணைவோடு தமிழின் முத்த விரிவை இவர் சாத்தியமாக்கினார். இளங்கலை காலத் தமிழ்த்தினவிழா அரும் பங்காற்றியி அழுத்தமாகவே பதிவு செய்யும். ஆண்டு தே தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள மாணவர்கள் பங்குபற்ற 42 தங்கப்பதக்கங்களையும் விருதுகளையு முகாமைத்துவத் திறனைப் பாராட்டுவது பெரு
இம்முறை தமிழ்த்தினவிழா நடைபெறுமா
என்று ஒரு புன்னகையோடு கூறி அதை செம்ை மகிழ்வோடு பாராட்டுகையில் மனதுள் ஒரு திருமணவீட்டினைப்போலக் களைப்பறியாத இணைத்து தேவதாஸ் போன்ற பல இளைஞர்க் அல்பிறெட்டின் பிரசன்னமற்ற எதிர்காலத் உலவவிடுகிற போது இந்தக்கவலை அரும் அதை நிரப்ப ஏற்ற மாற்றீடு அமைவதில்லை. அ ஆளுமையின் தகைமையினை அறியலா திரு.அல்பிறெட்டை இவ்வேளையில் பார ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள்.

ன் உள்ள சூழலிலும் ஆசிரியர்கள் தமது பப்படைந்திருக்கின்றேன். இவர்களையெல்லாம் ாற்றும் தமிழ்த்தினவிழாப் பொறுப்பாளர் னை மிகவும் கவர்ந்த ஒன்று. மக்களிடமிருந்து (யும், சன்மானங்களையும் தமக்காக வாங்கிக் ாத தமிழ்க் கல்வி மான்கள் பலரிடையே,
தங்கப்பதக்கங்களை, தமிழ்ஆர்வலர்களிடம் }த்து (2000 ஆம் ஆண்டுத் தமிழ்தினத்தில்) ழ்கூறும் நல்லுலகம் என்றும் நினைவு கூரும்.
அவசியம், இது இவரிடம் இருந்ததாலேயே ந்தது.
ளங்களையும் இணைத்து நடத்தும் போட்டி ஞர்களை உருவாக்குவதில் கடந்த பத்தாண்டு ருக்கிறது என்பதை எமது கல்வி வரலாறு ாறும் நடைபெற்றுவரும் தமிழ்த்தினவிழாவில் றிவருகின்றனர். இவ்விழாக்களில் ஆண்டுதோறும் ம் அவர்கள் பெற வழிவகுத்த மனிதனின் மைக்குரியதே.
என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தது. நடைபெறும் மயாக ஒழுங்குபடுத்திய இந்தக் கல்வியாளனை
கவலையும் அரும்புகிறது. தனது மகளின் உழைப்பினோடு இரவு பகலாகப் பலரையும் களையும் பயிற்றி இவ்விழாவை நடத்தும் திரு. தமிழ்த் தின விழாக்களை மனமேடையில் புகிறது. சில வெற்றிடங்கள் உருவாகையில் ப்போதுதான் அந்த வெற்றிடத்துக்கு காரணமான ‘ம். இப்படி இனி அறியப்படப்போகின்ற ாட்டுவதை எல்லோருமே ஒரு மனதாக
ッ

Page 26
ܥܸܠܠ
கலைத்திட்டமும் 6
மக்களின் தொடர்பாடல் ஊடகமாக விளங் எனினும் மொழியானது வேறும் பல வகிபங்குக ஓர் இனக்குழுமத்தினது அடையாளத்தின் அடி சின்னமாகவும் அது விளங்குகிறது. மொழி ( கலாசாரத்தின் ஒரு முக்கியமான கூறாக அமை பல்வேறு பரிமாணங்களின் உருவாக்கத்திலு பேணிப்பாதுகாப்பதிலும் மொழி முக்கியபங்கு { ஒன்றின் வளர்ச்சிக்கு மற்றையது உறுதுணை வாழ்க்கையை எண்ணிப்பார்க்கவும் முடியாது ஒன்றான மொழி, இன்றைய அவனது பல்வேறு
மாணவர்களின் மொழிவிருத்தியில் முதலில் பங்கு வகிக்கின்றன. பாடசாலைகளில் மொழிகற் நீக்கி பாடசாலைகள் மாணவர்களின் மொழிவிரு என்பனவற்றை இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.
இன்றைய நிலைமை
கடந்த அரைநூற்றாண்டு காலத்தில் உ பாடசாலைச் சிறார்களின் அறிவுமட்டத்திலு மாணவர்கள் பரந்துபட்ட விடயஞானம் கொண்ட காரணமாகவும் தகவல் ஊடகங்களின் அப தசாப்த காலத்திற்கு முன்னர் பாடசாலையில் கூடிய அறிவாற்றல் கொண்டவர்களாகவு! வழிமுறைகளையும் நுட்பங்களையும் நன்கு
எனினும், மாணவர்களின் மொழிஅறிவு, மெ மொழியின் நுணுக்கங்களையும் நெளிவு, சுழிவு எழுத்திலும் பயன்படுத்தும் ஆற்றல் என்பவர் அடையக்கூடிய நிலைமைகள் காணப்படுகி கலைத்திட்டத்தில் முதலாந்தரத்திலிருந்தே ெ பாடமாக விளங்குவதால் மொழி கற்பித்தலுக் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சிரேட்ட இடைநிலை வ ஒரு பாடமாகத் தெரிவு செய்து கொள்ள முட பாராட்டக் கூடியதாக இல்லை. அண்மையில் ே உதவியுடன் ஐந்தாம்தர மாணவர்களின் ெ ஆய்வில் சுமார் இருபது வீதமான மாணவர் கொண்டுள்ளார்கள் என்னும் அதிர்ச்சி தருட வருட முறைசார் கற்பித்தலுக்குப் பின்னர் என அடைவதில்லை. மாணவனின் மொழித்தேர்ச்சிக்

மாழி கற்பித்தலும்
தை.தனராஜ் பணிப்பாளர், (தமிழ்த்துறை) தேசிய கல்வி நிறுவகம், மகரகம.
குவதே மொழியின் முதன்மைப் பயன்பாடாகும். ளையும், தொழிற்பாடுகளையும் கொண்டுள்ளது. த்தளமாகவும் அக்குழுமத்தினது கலாசாரத்தின் ஓர் இனத்தின் அல்லது ஒர் இனக்குழுமத்தின் ந்த போதிலும், உண்மையில் அக்கலாசாரத்தின் லும், அவற்றைக் களஞ்சியப்படுத்துவதிலும், வகிக்கிறது. மொழியும் கலாசாரமும் இணைந்து னயாக அமைகின்றன. மொழியில்லாத மனித மனிதனின் தலைசிறந்த உருவாக்கங்களில் வளர்ச்சி நிலைகளின் தளமாகவும் அமைகிறது.
ல் குடும்பமும் பின்னர் பாடசாலையும் முக்கிய நபித்தலில் உள்ள இடர்ப்பாடுகளையும் அவற்றை நத்திக்கு இன்னும் சிறப்பாக எவ்வாறு உதவலாம்
லகில் ஏற்பட்ட அறிவுப்பிரவாகம் இன்றைய ம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்கால வர்களாக உள்ளனர். தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் ரிமிதமான வளர்ச்சி காரணமாகவும் இரண்டு கற்ற மாணவர்களைவிட இன்றைய மாணவர்கள் ம் அவற்றைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய தெரிந்தவர்களாகவும் உள்ளனர்.
ாழியைக் காத்திரமாகக் கையாளும் இயலுமை, களையும் விளங்கி அவற்றைத் தமது பேச்சிலும் ற்றை மீளாய்வு செய்யும் போது நாம் மகிழ்ச்சி lன்றன எனக்கூறுவதற்கில்லை. பாடசாலைக் மொழி கற்பிக்கப்படுகிறது. மொழி ஒரு கருவிப் க்கு ஏனைய பாடங்களைவிடவும் கூடிய நேரம் குப்பில் கலைப்பிரிவு மாணவர்கள் மொழியை டியும். எனினும் மாணவர்களின் மொழித்தேர்ச்சி தேசிய கல்வி நிறுவகம் "யுனிசெவ் நிறுவனத்தின் மாழி, கணித அடைவுகளைப்பற்றி நடத்திய கள் மாத்திரமே தரத்துக்குரிய அடைவினைக் ) உண்மை வெளியாகியது. அதாவது ஐந்து ன்பது வீதமான மாணவர்கள் உரிய தேர்ச்சியை கும் அவனது முழுமையான கல்வி அடைவுக்கும்
N
二4

Page 27
இடையில் நெருக்கமான தொடர்பு காணப்படு எனப்படுகிறது. மொழியில் தேர்ச்சி இல்லைெ பெறுவதில்லை.
ஐந்தாம் வகுப்புப் புலமைப்பரிசிற் பரீட்ை ஈராயிரம் மாணவர்கள் தாய்மொழியிற் பூச் கூறப்பட்டது. மாணவன் பாடசாலைக்கு வருமு ஒலி அமைப்புக்களையும், இலக்கண அமை ஆண்டுகள் முறைசார்ந்த வகுப்பறைக் கற்பித் எனில் அந்நிலைமை பாரதூரமானதே.
க.பொ.த. (சா/த) பரீட்சையிலுங்கூடச் சும பாடங்களிலும் தோல்வி அடைகின்றனர். இரு பத்தாக இருந்தது. இவ்வாறான பிரதிகூலம நோக்கங்களையும் செயற்பாடுகளையும் கே6
அண்மையில் தேசிய ரீதியாக தமிழ் மொழி அனுப்பபட்டிருந்த சுமார் எழுபது கட்டுரைகளை கிட்டியது. போட்டிக்கு வந்த கட்டுரைகளில் மெ வெளிப்படுத்திய கட்டுரைகள் மிகச் சிலவே. எ பொருத்தமற்ற சொற்பிரயோகங்களும் நிறைந்த எழுதப்படும் கட்டுரைகள் மிகவும் கவனமா இயல்பாகும். இதுவே இப்படியெனில் வகு மொழிப்பிரயோகம் எவ்வாறு இருக்கும் என்ப
மொழி கற்றல்-கற்பித்தல் தொடர்பான இத் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளன. ஆரம்பக்கல்வி வட்ட கற்பித்தல் செயன்முறையில் விரும்பத்தக்க ட
மேற்குறித்த சில தகவல்கள், பாடசாலைகள் பொதுவானவை, எனினும் தமிழ் கற்பித்தலில் இ எதுவும் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் தெரி பயிற்றுமொழியாகக் கொண்ட மாணவரி நிலைமைகளுக்குக் காரணங்கள் யாவை என அ
கேட்டல், பேச்சு, வாசிப்பு, எழுத்து ஆகிய மாத்திரமல்லாது, மொழிப்பாடத்திட்டமானது மே கொண்டுள்ளது. ஆனால் வகுப்பறையில் அக்கு அடைவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்ப வேண்டிய விடயங்களாகும். எனினும் இவ்வாறா மொழிகற்றல் - கற்பித்தலில் புதிய உத்திக வேண்டுமா என்னும் கேள்வி இயல்பாகவே 6
VS

ன்ெறது. எனவேதான் மொழி ஒரு கருவிப்பாடம் யனின் மாணவன் கல்வி அடைவிலும் வெற்றி
சயில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சுமார் சிய பெறுபேற்றைக் கொண்டிருந்தனர் எனக் ன்னரே தனது கலாசாரத்துக்குரிய மொழியின் திகளையும் தெரிந்து வைத்துள்ளான். ஐந்து தலுக்கு பின்னர் மொழிப்பரீட்சையில் பூச்சியம்
ர் ஏழுவீத மாணவர்கள் மொழி உட்பட சகல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த வீதம் சுமார்
ான நிலைமைகள் தேசிய கல்வி முறையின்
ர்விக்குள்ளாக்குகின்றன.
பில் நடத்தப்பட்ட ஒரு கட்டுரைப் போட்டிக்கு
வாசிக்கும் சந்தர்ப்பம் இக்கட்டுரையாளருக்குக் ாழியை ஆற்றலுடன் கையாண்டு கருத்துக்களை ழுத்துப் பிழைகளும், இலக்கணப் பிழைகளும், கட்டுரைகளே ஏராளமாக இருந்தன. போட்டிக்கு க எழுதப்பட வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பது ப்பறைகளில் நாளாந்தச் செயற்பாடுகளில் தை இலகுவாக ஊகித்துக் கொள்ள முடியும்.
ந்தகைய தகவல்கள் புதிய சீர்திருத்தங்களில் த்தில் மொழிகற்பித்தல் தொடர்பான கற்றல் - திய அணுகுமுறைகள் கையாளப்படுகின்றன.
ரில் கற்பிக்கப்படும் இரு முதல்மொழிகளுக்கும் ந்நிலைமை தொடர்பாகக் குறிப்பான ஆய்வுகள் யவில்லை. எனவே தமிழ் மொழியைப் டையே மொழித்தேர்ச்சியில் ஏற்பட்டுள்ள ஆய்வுசெய்வதை இங்கு தவிர்த்துக் கொள்வோம்.
அடிப்படை மொழித்திறன்களை மேம்படுத்துவது லும் பல உயரிய மொழிசார் குறிக்கோள்களைக் றிக்கோள்கள் அடையப்படுகின்றனவா அல்லது }கின்றனவா என்பவை ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட 7 நிலைமைகளைக் கருத்திற் கொள்ளும்போது ளும் அணுகுமுறைகளும் மேற்கொள்ளப்பட ழுகிறது.
N
ク

Page 28
序
கலைத்திட்டம் தழுவியதான மொழிகற்பித்தல்
பாடசாலையில் மொழிகற்பித்தல் கலைத்திட்ட Across Curriculum) 6T6irgob guais5lb 1970 35 ஜேம்ஸ் பிறிட்டொன் (James Britton) என்பவர அதனை அடியொற்றி வெளியிடப்பட்ட ‘புல்ே பாடசாலையில் முழுக் கலைத்திட்டத்தையும் என்பதை விதந்துரைத்தன. பிள்ளையின் மொ முழுக் கலைத்திட்ட அமுலாக்கமும் கருத்தைச் மொழியை ஆற்றலுடன் பயன்படுத்துதல் என்னும் விதந்துரைகளில் முக்கியாலானவை.
இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுக் கால்நூற் இந்நாட்டில் மொழிகற்பித்தலுக்கும் - கற்றலுக்
எமது பாடசாலைகளில் மொழிகற்பித்தல்
என்ற நிலைமையே காணப்படுகிறது. ஆனால் 1
மொழியைப் பயன்படுத்துவதால், ஆசிரியர் & தோன்றுகிறது. சகல ஆசிரியர்களும் மாணவனி காட்டுதல் வேண்டும். ஆனால் விஞ்ஞான கற்பிக்கும்போது உள்ளடக்கமே முக்கியமென்று என்னும் கருத்தும் நிலவுகிறது. இக்கருத்தான விஞ்ஞானப்பாடத்தில் எழுத்துப் பிழைகளை என்பதை 'களம்' என்று எழுதினால் ஏற்றுக்ே சகல ஆசிரியர்களும் அடிப்படையில் மொழி விஞ்ஞான ஆசிரியரும் தனது மாணவர்களின் வேண்டியவராகிறார். அதாவது முழுப்பாடசாை மாற்றமுறுகிறது.
பிள்ளைக்கு இயல்பாகவே மொழியைக் இந்த ஆற்றலை நன்கு பயன்படுத்திக் கொ சுமத்தப்படுகிறது. மொழி கற்பித்தல் எ மட்டுப்படுத்தப்படுவதால் இந்த நிலைமை தோ எவ்வாறு திருத்தமாகப் பயன்படுத்துவது என் மாறாக மாணவன் தனிப்பட்ட, சமூக, கல்விசார் பரவலாகவும் பயன்டுத்துவதன் மூலமே மொழ நோக்கு எழுகிறது. அவ்வாறு பயன்படுத்து கற்றல் சூழ்நிலைகளிலும் அவனுக்கு வழங்கி
இந்த அடிப்படையில் மொழிகற்பித்தலில் புலனாகிறது. மொழியைக் கற்பித்தல் எ மொழித்திறன்களைக் கட்டி எழுப்புதல் என்பதி

ம் தழுவியதாக அமைதல் வேண்டும் (Language ளிலேயே இங்கிலாந்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டது. து மொழிக்கற்பித்தல் தொடர்பான ஆய்வுகளும், helomisseghisoa5ub (Bullock Reports, 1975)
தழுவியதாக மொழி கற்பிக்கப்படவேண்டும் ழிவிருத்தியில் முழுப்பாடசாலையும் அதாவது செலுத்துதல், கற்றற் செயற்பாட்டில் மாணவர் ) இரண்டு அம்சங்கள் ‘புல்லொக் அறிக்கையின்
றாண்டு கடந்துவிட்டபோதும் அதன் அம்சங்கள் கும் இன்னும் பொருத்தமாகவே அமைகின்றன.
என்பது மொழி ஆசிரியரின் கடமையாகும் மாணவன் கற்கும் பெரும்பாலான பாடங்களிலும் Fகலரும் மொழி ஆசிரியர்களே என்ற சூழல் ன் மொழித் தேர்ச்சியில் ஆர்வமும் அக்கறையும் ாம், சமூகக்கல்வி போன்ற பாடங்களைக் றும் மொழிப்பயன்பாடு அவ்வளவு முக்கியமல்ல து விவாதத்திற்கு உட்படுத்தப்படல் வேண்டும். க் கவனிப்பது முக்கியமல்ல எனில் ‘கலம் கொள்ள முடியுமா என்னும் வினா எழுகிறது. ஆசிரியர்கள் என்னும் கருத்து ஏற்படுமானால் ன் மொழிப் பிரயோகத்தில் கவனம் செலுத்த லையும் மொழி கற்கும் - கற்பிக்கும் சூழலாக
கற்கும் ஆற்றல் இருந்தபோதும், பாடசாலை ள்வதில்லை என்னும் குற்றம் பாடசாலைமீது ன்பது நாற்பது நிமிடப் பாடவேளைக்கு ‘ன்றுகிறது. இந்தப் பாடவேளையில் மொழியை பது அவனுக்குக் கற்பிக்கப்படுகிறது. இதற்கு செயற்பாடுகளில் மொழியைக் காத்திரமாகவும் ழியாற்றலை மேம்படுத்தமுடியும் என்னும் புதிய வதற்கான வாய்ப்புகள் சகல பாடங்களிலும், கப்படவேண்டும்.
புதியதொரு பார்வை ஏற்படவேண்டும் என்பது ன்பதிலிருந்து மொழியைக்கற்றல் எனவும், ருேந்து மொழியை ஆற்றலுடன் கையாளுதல்
N
ク

Page 29
எனவும் நிலைமை மாறுகிறது. ஆசிரியர் பிள்ை பிள்ளையின் மொழிவிருத்திக்கு வசதிப்படுத்து வேண்டிய சூழ்நிலை தோன்றுகிறது. இதன்மூ6 ஆசிரியரின் பணியாகும் என்னும் சிந்தனைப்
பணிபுரிகின்ற ஆசிரியர்கள் சகலரினதும் சிந்தனைப்போக்குத் தோன்றுகிறது. அதன்மூ
கற்பிக்கும் சூழலாக மாற்றம் பெறுகிறது.
இதன் அடிப்படையில் ‘புல்லொக்அறிக்ை
முதலாவது, பிள்ளையின் மொழிவிருத்தியில் ச
பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்ற மொழிக் கொ அதனை நடைமுறைப்படுத்தலும். இரண்டாவி நெறிகளிலும் மொழி கற்பித்தலுக்கான அம்ச
இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விதந்துரைகள் எமது நாட்டில் மாணவர்களின் கருத்தில் கொள்ளும்போது எமது கவனத்தை
'ஜேம்ஸ் பிறிட்டோனின் கருத்துப்படி, மொழி (Participantrole), UTr606)JuIT6Tr 6uálurálg5 ( கொண்டுள்ளது. தகவல்தருதல், கட்டளைய நடைமுறைத் தேவைகளுக்கு மொழியைப் குறித்து நிற்கிறது. இரண்டாவது, மொழியி கலாசாரத்துடன் தொடர்பு கொண்டது. அ வெளிப்படுத்தவும் விழுமியங்கள், நம்பிக்கை பேணவும் மொழியைப் பயன்படுத்துவதைக் கற்றல் கற்பித்தலில் மொழியின் இந்த இரண் வேண்டும்.
பிரச்சினைகளும் தீர்வுகளும்
கலைத்திட்டம் தழுவியதான மொழி கற்பி பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருக்கவே செய் ஒழுங்கமைப்பானது மொழியும் கற்றலும் ஒன்றி கொண்டிருக்கவில்லை. ஆசிரியர்களுக்கு மத குறித்த கலந்துரையாடல்கள் நடைபெறுவதுப் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுப் பிள்ளையின் மு அரிதானதாகும். எமது பாடசாலைகளில் உடன்பாடான கலாசாரம் கட்டி எழுப்பப்படுதல் இயங்காமல், ஒரு குடும்பமாக ஒன்றிணைந்து ( மாணவர்மையக்கல்வி என்பது அர்த்தமுடைய
 

ாயின் மொழியைத் திருத்துபவர் என்பதிலிருந்து பவர் என்னும் புதியதொரு வகிபங்கை ஏற்க ம் பிள்ளையின் மொழிவிருத்தி என்பது மொழி போக்கிலிருந்து விடுபட்டு அது பாடசாலையிற் டமையும் பொறுப்புமாகும் என்னும் பரந்த லம் முழுப் பாடசாலையும் மொழிகற்கும் -
5 இரண்டு விதந்துரைகளை முன்வைத்தது. 5ல தரங்களிலும் கற்பிக்கும் ஆசிரியர் சகலரும் ள்கையைப் பாடசாலைகள் கொண்டிருத்தலும் து, ஆசிரியர்களுக்கான அனைத்துக் கல்வி ம் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுதலும் வேண்டும்.
இங்கிலாந்தில் முன்வைக்கப்பட்ட இந்த மொழித்தேர்ச்சியின் இன்றைய நிலைமையைக் ஈர்க்கக் கூடியவையாகத் தோன்றுகின்றன.
யானது மனித வாழ்வில் பங்குபற்றும் வகிபங்கு Spectator role) 6T6irgilb (3(b. 6185ussig556061Tais பிடுதல், இணங்கவைத்தல் முதலிய சமூக பயன்படுத்துவதையே முதலாவது வகிபங்கு ன் உணர்வு நிலையாகும். அது ஒருவரது அனுபவங்களை மீட்கவும், கற்பனைகளை கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி, வளர்த்துப் குறித்து நிற்கிறது. பாடசாலைகளில் மொழி டு வகிபங்குகளும் கவனத்திற் கொள்ளப்படல்
ந்தல் என்னும் உத்தியை செயற்படுத்துவதில் கின்றன. முதலாவதாக, பாடசாலைகளின் ணைந்து செயற்படுவதற்குரிய வாய்ப்புக்களைக் தியில் பிள்ளையின் முழுமையான விருத்தி , அக்கலந்துரையாடல்களின் அடிப்படையில் pழுமையான விருத்தி கண்காணிக்கப்படுவதும் பெரும்பாலானவற்றில் இதற்கு சாதகமான வேண்டும். ஆசிரியர்கள் தனித் தனித் தீவாக செயற்படுவதே பாடசாலையின் மேம்பாட்டுக்கும் தாக மாறுவதற்கும் அடிப்படையானது.

Page 30
行
மொழி என்பது அறிவைத் தேடும் ஒரு கருவி கருத்தில் கொள்வதில்லை. இதனால் மாணவ கற்றலுக்கான வழிமுறைகளே என்பதை உணர் இதுவும் பாடசாலை முழுவதும் மொழிகற்கு உள்ளது.
பொதுவாக மொழிவிருத்தியிலும் கற்றற்செ (means and ends) Qg56ssumes 66Trialis G பெற்றுக்கொள்ளல் ஒரு இலக்காகக் கருதப்ப அடைய ஒரு வழிமுறை மாத்திரமே. இதே கற்கும்போது தகவல்களைப் பெறுதலும் அவற் இலக்குகளாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. உன் பெற்றுக்கொள்வது மொழியைக் கையாண்டு அதேபோலப் பாடங்களைக் கற்பது தனது சொந் விருத்தி அடைவதற்கேயாகும். இதனைச் சரியா தழுவியதாக மொழிகற்றல் - கற்பித்தலை இல
எமது நாட்டைப் பொறுத்தமட்டில் பாடசா6 மாற்றியமைத்து, செயற்படுத்தி அதன் பலா ஆய்வுமுயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. சார்பான மொழிக்கொள்கையை வகுப்பதற்கு 6 உள்ளது. மொழிவிருத்திக்கும் கற்றல் மேம்ட உள்ளமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கல்வி மு தற்போது சுமார் இருப்பதேழு வீதமான மா கல்விமுறைமையின் வினைத்திறன், விளைதி பொதுப்பரீட்சையில் பெருந்தொகை மாணவர்க ஒரு குறிகாட்டியாகும். இவ்வாறான நிலைமைச் கொள்கைகளும் உத்திகளும் காரணிகளாக உ விடயங்களாகும்.

(Intellectual tool) 6T6öru6095 u6) seaffluffs6i பர்கள் கதைப்பதும் விவாதிப்பதும் எழுதுவதும் ந்து மொழிப்பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதுமில்லை. ம் ஒரு சூழலாக மாறுவதற்குத் தடையாக
யற்பாட்டிலும் வழிமுறைகளும் இலக்குகளும் கொள்ளப்படுவதில்லை. மொழித்திறன்களைப் டுகின்றது. ஆனால் அவ் இறுதி இலக்குகளை நேரத்தில் ஒரு பாடத்தின் உள்ளடக்கத்தைக் ற்றை ஞாபகத்தில் வைத்தலும் மீட்டலும் இறுதி ண்மையில் மொழித் திறன்களை மாணவன்
தனது அறிவைப் பெருக்கிக் கொள்வதற்கே. த அறிவை மேம்படுத்திக்கொண்டு முழுமையான க விளங்கிக் கொள்வதனுடாகக் கலைத்திட்டம் குவாக நடைமுறைப்படுத்திக்கொள்ள முடியும்.
லை முழுமையையும் மொழிகற்கும் சூழலாக பலன்கனை அடையாளம் கண்டு, அளவிடும் அதன் காரணமாகப் பாடசாலையில் அதற்குச் ரதுவான தளம் ஒன்றினை அமைக்க முடியாமல் ாட்டுக்கும் இடையில் நெருக்கமான தொடர்பு மறைமையில் நடத்தப்படும் இறுதிப் பரீட்சைகளில் ணவர்களே சித்தியடைகிறார்கள். இது எமது றன் குறித்த சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துகிறது. கள் சித்தியடையத் தவறுவது கல்வி விரயத்தின் க்கு எமது மொழிகற்றல்- கற்பித்தல் தொடர்பான உள்ளனவா என்பது ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டிய
N

Page 31
7ー
அழகியற் கல்வியில் நட
Լյսմիiյ0ւմLIլ՛ւ
அழகியற் கல்வி என்பது நுண்கலைகளான உள்ளடக்கியது. அழகு என்பது தமிழில் அம்t கவின், காமர், பொற்பு, பொலிவு, வனப்பு எனப் தொகுத்துத் திரட்டிப் பார்ப்பதற்குத் தொல்க காணப்படுகின்றன. அழகியலை இன்றைய கால மீட்டுருவாக்கம் செய்வது என்பது தமிழில் வருங் இருக்கிறது.
மேற்கத்தேய நாடுகளில் கூட அழகியல் எ விளக்கும் கலைச் சொல்லாக கி.பி 18 ஆம் நுாற் (35IT'65 UTib5Tjgbg56it (Alexander Gotlieb Ba இன்று அழகியலானது தத்துவத்திலும் கலை பரிமாணமாக விளங்குகிறது. அழகு என்பது இயற் கலைகளிலும் காணப்படினும், அழகியல் என்ட என்று பொதுவாகக் கருதப்படினும், கலைப் பொரு இன்று பலராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. கை என இருவகைப்படும். இவற்றுள் கலை இலக்கி கலைகள் என இரு பிரிவுகளைக் கொண்டது. இ போன்ற கலைகள் நிலையான கலைகள் என6 இயங்கும் கலைகள் எனவும் கொள்ளப்படுகின்ற கலையானது இன்று உலகெங்கும் காணக்கூடி மொழி, பேதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக பல்லின கோயிற கலையாக வளர்க்கப்பட்டு பின்னர் அவைக்காற்றுக் கலைகளுள் ஒன்றாகச் சிறப்ட இலங்கையில் நடனக் கலை 1972 ஆம் ஆணி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நடனக் கலைtை நியமிக்கப்பட்டனர். இன்று சகல பாடசாலைகள் நிறைவு விழா, நவராத்திரி விழா, ஸ்தாபகள் விழாக்கள் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன. இவ பிரதிபலிக்கும் வகையில் இசை, நடனம், நாடகம் நடைபெறும் இவ் இசை நடன அரங்குகளுக் அமைத்துத் தருவன தமிழ் மொழித் தினப் பே போட்டிகள், பாடசாலை, வலய மாகாண மட்டங் மட்டத்தில் நடத்தப்படுகின்றன. இப் போட்டிகளில் கேடயங்கள், சான்றிதழ்கள் ஆகியன வழங்க மத்தியில் கலை உணர்வையும், கலைத் தாகத் முழுஆர்வத்துடன் ஈடுபட வழிவகுக்கிறது.

ாத்தின் முக்கியத்துவம்
கலாபூசணம் லீலாம்பிகை செல்வராஜா, (சென்னை கலாக்ஷேத்ரா பரதநாட்டிய டிப்ளோம7, ஆசிரியர் தராதரப் பத்திரம் - விசேடம் கோப்பாய்)
இசை, நடனம், ஓவியம், சிற்பம் என்பவற்றை மை, ஐ, அணி, எழில், ஏர், திரு, மா, முருகு, பல சொற்களாற் சுட்டப்படுகிறது. அழகியலைத் ாப்பியம் ஈறான பல நூல்களில் குறிப்புகள் த்துக்குப் பொருத்தமாகவும் ஏற்புடையதாகவும் காலத்தில் தொடங்கப்பட வேண்டியதொன்றாக
ன்பது தத்துவத் தளத்தில் ஒரு கொள்கையை நறாண்டில்தான் முதன் முதலில் அலெக்சாண்டர் umgarten) என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இலக்கியத்திலும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு கையிலும் மனிதன் உருவாக்கிய பொருட்களிலும் து இவற்றின் பண்புகளை விளக்கக் கூடியது ட்களை விளக்கும் ஒரு சிந்தனைச் சாதனமாகவே லகள், கலை இலக்கியம், விஞ்ஞான இலக்கியம் கியம் எனப்படுவது சாதாரண கலைகள், நுண் இந் நுண்கலைகளுள் சித்திரம், சிற்பம், ஓவியம் பும் இசை, நடனம், நாடகம் ஆகிய கலைகள் ன. இவ்வியங்கும் கலைகளுள் பரத நாட்டியக் ய ஒர் அரும் பெருங் கலையாக இன, மத, மக்களாலும் பயிலப்பட்டு வருகின்ற கலையாகும்.
அரங்கக் கலையாகப் பரிணமித்து, இன்று ானதோர் இடத்தை பரதக் கலை வகிக்கிறது. ாடில் கல்விப் பாடவிதானத்தில் ஒரு பாடமாக பக் கற்பிப்பதற்கென நடன ஆசிரியர்கள் ரிலும் கலை விழா, பரிசளிப்பு விழா, ஆண்டு தின விழா, கல்லூரித்தின விழா எனப் பல விழாக்களில் தமிழர் கலை கலாசாரத்தைப்
ஆகியன இடம் பெறுகின்றன. பாடசாலைகளில் த அகில இலங்கை ரீதியில் ஒரு தளத்தை ாட்டிகள். ஆண்டுதோறும் தமிழ் மொழித் திறன் களில் நடத்தப்பட்டுப் பின்னர் அகில இலங்கை வெற்றிபெறுபவர்களுக்குத் தங்கப் பதக்கங்கள், ப்படுகின்றன. இச் செயற்பாடானது மாணவர் தையும் ஏற்படுத்தி அவர்களை இக் கலையில்

Page 32
S
இன்று பல்கலைக் கழகங்களிலும் கல் கலாசாலைகளிலும் பாடசாலைகளிலும் பயிற்ற வழி வந்த பரதக் கலையாகும். பாரம்பரிய நாட்டிய நாடகங்கள், புத்தாக்கங்கள் ஆகியன { பல அம்சங்களாகும். போட்டிகள் மாணவரது சமமாகக் கருதவும், விட்டுக் கொடுக்கும் ம பங்காளர்களாகக் கலந்து கொண்ட பெருமைய
பாடசாலைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள நடனம் ஆகிய தெரிவுப் பாடங்களை உள்ளட இடைநிலைப் பள்ளியிலும் உயர் நிலை வகுப் பரீட்சைக்குத் தெரிவு செய்யக்கூடிய பாடமாக நுண்கலைப் பாடங்கள் ஏற்கெனவே பாடத்திட்டத் தோற்றக்கூடிய பாடங்களாகவும் அமைந்திருந்: சீர்திருத்தத்தில் ஒரு பாரிய மாற்றத்தினை ஏ கல்வி அமைச்சு 1974ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர்களு அதனைப் பலாலி ஆசிரிய பயிற்சிக் கலாசான் வசதியைக் கருத்திற் கொண்டு இவ் விசேட கோப்பாய் ஆசிரிய பயிற்சிக் கலாசாலைக்கு ப அங்கு நடைபெற்று வருகின்றது.
கல்விச் சீர்திருத்தத்திற்கமைய உருவாக்கப்ப கல்வியில் ஆக்கம், நயத்தல், கலாசார அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள விடயங்களாகும். பாடத்திட்டமானது மாணவர்களின் கற்பனை வ தன்மை ஆகியனவற்றை விருத்தி செய்வதற்கு கொள்வதற்கும் அனுசரனையாக அமைகிறது.
இன்றைய கல்வி மாணவர் மையக் க முக்கியத்துவப்படுத்தப் படுகிறார்கள். இன்ன சமுதாயத்தை உருவாக்கிக் கட்டிக் காக்கப் விழிப்புணர்வோடு செயற்படுவதற்கும், நாட்டின் பேணப்படுவதற்கும் கலை, கலாசாரம் பண்பாடு முதிர்ச்சியும் அவசியம் எனக் கருதப்படுகிறது.
நடனக் கலை மூலம் புதிய சிந்தனைகள் என்பன வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்க அறிந்து அதனை மையமாக வைத்து அதற்கு பழையன ஊடாகப் புதியனவற்றை உருவாக்க மக்களின் மனதிலே இலகுவில் பதிந்துவிடுகி அமைந்துள்ள மென்மையான உணர்வுகளைத் கலை காணப்படுகிறது.

}விக் கல்லூரிகளிலும் ஆசிரிய பயிற்சிக் 3ப்பட்டு வருகின்ற நடனக் கலையானது மரபு பரத நாட்டியக் கலை, கிராமிய நடனங்கள், இன்றைய நடனப் போட்டிகளில் இடம்பெறுகின்ற ஆற்றலை வளர்க்கவும் வெற்றி தோல்வியை னப்பாங்கினைப் பெறுவதற்கும், போட்டிகளில் பினைப் பெறுவதற்கும் வழி கோலுகின்றன.
அழகியற் கல்வியானது, சங்கீதம், சித்திரம், க்கியதாகக் காணப்படுகிறது. ஆரம்ப கனிஷ்ட புகளிலும் நடன பாடம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுப் 5வும் விளங்குகிறது. இசை, சித்திரம் ஆகிய தில் இடம்பெற்று க.பொ.த.சா/தரப் பரீட்சைக்குத் தன. 1972ஆம் ஆண்டு இலங்கையின் கல்விச் ற்படுத்திய அழகியற் கல்விப் பாடநெறியைக் க்கான விசேட பயிற்சியாக வழங்கத் திட்டமிட்டு லையில் ஆரம்பித்தது. ஆசிரிய மாணவர்களின்
பயிற்சி நிெறியானது 1978 ஆம் ஆண்டில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு இற்றைவரை தொடர்ந்தும்
ட்ட புதிய முறைக் கல்வித் திட்டத்தில் அழகியற்
பின்னணி ஆகிய அம்சங்கள் புதிதாக இவற்றைத் தன்னுள் அடக்கிய பரதநாட்டிய பளத்தை வளர்ப்பதற்கும், இரஸனை, இரஸிகத் ம், தமிழ் கலாசார பாரம்பரியத்தினைத் தெரிந்து
ல்வியாகும். ஆதலால் இங்கு மாணவர்கள் றைய இளைய தலைமுறையினரே நாளைய போகின்றவர்கள். இவ்விளஞ் சமுதாயத்தினர் ஒருமைப்பாடு, அமைதி ஆகியன குலையாது ஆகியவற்றில் இவ் இளைஞர்களின் வளர்ச்சியும்
ஸ், எண்ணங்கள், கருத்துக்கள், கற்பனைகள் காட்டாகத் திருக்குறளின் எண்ணக் கருவை ஒரு நாட்டிய நாடக வடிவம் கொடுத்தல் ஆனது கிச் சமர்ப்பிப்பதாகும். நடன, நாடக வடிவங்கள் lன்றன. மேலும் மனிதனிடத்தில் இயல்பாகவே
தட்டி எழுப்புவதற்கும் ஏற்ற கருவியாக நடனக்
མཛོད།
ク

Page 33
-ܓܠܠ
நடனக் கலை மூலம் பொருத்தமான திற கொள்ளவும் முடிகிறது. ஒவ்வொரு தனி மனித நன்மனப்பாங்கு, ஒற்றுமை, பகுத்தறிவுடன் நடந் நயத்தற்றிறன், ஆக்கத்திறன், விமர்சனத்திறன் அ விருப்பு வெறுப்பற்று ஆயும் திறன் ஆகிய தலைமைத்துவப் பண்புகளை வளர்த்துக் கொள் சமூகப் பழக்கம், நற்குடிமகனாகுதல் ஆகிய பணி
உண்மை பேசுதல், நேர்மையைக் கடைப்பிடித் கொள்ள நடனக்கலை வழியமைக்கிறது.
இக் கலையினைக் கற்பதனால் தனி மனி உள இயக்கம், அறிவு, மன எழுச்சி ஆக நடைமுறைப்படுத்த அழகியற் கல்வியில் நடன
ஆரம்பக் கல்வியில் அழகியற் கலை ஒரு பண்பையும், இசைக்கேற்ப அசையும் தன்மையை கல்வியில் அழகியற் கல்விக்கு அத்திவாரம இடைநிலைப் பள்ளியில் இதனைத் தொடர்ந் மாட்டாது.
மனிதனின் ஒவ்வொரு வளர்ச்சிப் படியிலு வளர்ச்சிக்குத் துணை செய்கிறது. குழந்தைப் பரு வளர்ச்சி காணும் மனிதன் அப்பருவங்களினுா இரஸஞான அநுபவத்தைப் பெறுகிறான்.
பகுத்தறிவு எழுச்சியுறுவதற்கு முருகியற் கை கருத்து. மனிதனின் கற்பனைத் திறன், புலன் எல்லாம் பல்வேறு உளவியல் உள்ளடக்கங்க அமைகிறது. ஆகையினால் இது மனிதனின் வி உருவ அமைப்பு ஆகியவற்றில் மிக முக்கிய இ ஆளுமைத் தன்மையின் விருத்திக்குத் தேவைய பங்கு வகிக்கிறது. காண்டல், கேட்டல் ஆகியவற் உலகியல் அறிவை வளர்ப்பதற்குத் தேவையான கலையுணர்வை வெளிப்படுத்தும் என்பது அறி
பரத நாட்டியக் கலையானது உடல் உறு தேகத்தையும், அழகான தோற்றத்தையும், திட இருந்தால்தான் உள்ளமும் நல்ல நிலையில் கருத்து ஒருமைப்பாடு அடைவதால் நடனம் ஆகியவற்றையும் ஒன்றுபடுத்தும் அருங்கலை சிறந்த ஆளுமையுடையவனாக விளங்குவதற் விளங்குகிறது.

y
மைகளையும் மனப்பாங்குகளையும் வளர்த்துக் னையும் மதிக்கும் தன்மை, குழு மனப்பான்மை, து கொள்ளல் ஆகிய நற்பண்புகளை மலர்த்தி, பூகியவற்றுடன், மதிப்பிடும் திறன், கருத்துக்களை திறன்கள் விருத்தி செய்யப்படுகின்றன. தவிர, வதற்கு உதவி செய்கின்ற நடனக் கலையானது ண்புகளையும் பெற்றுக்கொள்ள வழி வகுக்கிறது.
ந்தல் போன்ற நல் விழுமியங்களையும் வளர்த்துக்
தனின் ஆளுமை வளர்ச்சியடைகின்றது. உடல், யெவற்றைத் திட்டமிட்டு ஒழுங்கு முறையாக ாம் ஒரு முக்கிய பங்களிப்பை நல்குகிறது.
பாடமாக இருப்பதனால் பிள்ளைகள் நயக்கும் பயும் கொண்டு வளர்கிறார்கள். ஆகவே ஆரம்பக் )ாக நடனக் கலை விளங்குவதால் கனிஷ்ட து கற்பிப்பதும் கற்பதும் கடினமாக இருக்க
ம் நடனக் கல்வியானது அவனது ஆளுமை நவம் முதற்கொண்டு கட்டிளம் பருவம் வரையிலும் டாக அவன் கற்ற கலையில் அமிழ்ந்தி நின்று
ல ஒரு நிபந்தனையாகும் என்பது கார்ள்மாக்ஸின் நுகள் காட்சிகள், சிந்தனை விருப்பம் ஆகியன களிலும் பரந்த செயல்களையுடைய தொன்றாக பிருத்தி, ஒழுங்கு, கல்வி பொதுவான பண்பாட்டு இடம் பெற்றுள்ளது. முழுமையான ஒன்றிணைந்த ானவற்றில் அழகியற்கல்வியானது ஒரு முக்கிய 2றின் தன்மையை வளமாக்குவதால் கலையானது முன் அறிவைக் கொடுக்கின்றது. சிந்தனையானது ஞர் லெனினின் கூற்றாகும்.
தியுைம். மன வலிமையையும், கட்டமைப்பான த்தையும் அளிக்கிறது. உடல் நல்ல நிலையில் இருக்கும். அத்தோடு கைவழி நயனஞ் செல்ல ) உடலை மட்டுமல்ல உள்ளம், சிந்தனை பாக விளங்குகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக ஒருவன் கு நடனக் கலை ஒர் அரும் பெரும் சாதனமாக

Page 34
அகில இலங்கைத் தமிழ்மெ தேசிய நின்
625.
இறுதிப்ெ
4.1 பிரிவு 01 வாசிப்பு
lub 6Lüb 2ம் இடம் 3üb 6Lüb
செல்வி எம்.ஐ. பாத்திமா இஷாரா அ/இ செல்வி சி. சங்கீர்னா LDL/6 செல்வன் எஸ் அருண்பிரசாத் நு/ஹ
4.1 பிரிவு 02 வாசிப்பு
lub 6Lüb 2b S3Lib 3b S3Lib
செல்வி க. கிருத்திகா LDʼl/6 செல்வி பீ.என் நிதர்ஷனி S/df.d செல்வி சு.சர்மிளாபிரியா 6/
4.2 பிரிவு 01 ஆக்கத்திறன் வெளிப்பாடு கதைகூறல்
lib (SLib 2b S3Lib 3b SLib 3b (SLib
செல்வி ரா. ஜெயசூரியா கொ/ செல்வி எஸ். ஏ. எம். அஸ்கியா பு/பாத் செல்வி ஐ. சசிக்கா LJ/ H)
செல்வி எம். எஸ்.எப். ஸின்ஹா மாறை
4.3 பிரிவு 01 ஆக்கம் -எழுத்து
1ம் இடம் 2b (3Lib 3ம் இடம் 3b S3Lib
செல்வி எம். என். எப். இல்மியா கே/பr செல்வி எஸ். பவித்திரா ப/அப் செல்வி மு.ப. றியாசத்றிஜா கமு/அ செல்வி எம் ஆவழிகாஅமானா பு/அல்
4.4 பிரிவு 02 கட்டுரை வரைதல், கடிதம் ஏழுதுதல்
1ub 3Lüb 2ம் இடம் 3ம் இடம்
செல்வி சி. அபிராமி க/பரி. செல்வி என் நிரூபா floor/ செல்வி வி. மீரா 6/608
4.4 பிரிவு 08 கட்டுரை வரைதல், கடிதம் ஏழுதுதல்
1ம் இடம் 2Lib {9)LLib 3ம் இடம்
செல்வி எம். எஸ் சிம்லா கொ/( செல்வி ஏ.ஆர் என். சகீலா இப்/அ செல்வி எம். எஸ். எப் சாஹினா கே/நா
4.5 பிரிவு 04 கட்டுரை வரைதல் சுருக்கம் எழுதுதல் கவிை
1ம் இடம் 2Líb (96_LLib 3ம் இடம்
செல்வன் எஸ்.எம். சப்ராஸ் அ/கள் செல்வி ஏ. கவிதா U/C3a5f செல்வி பெ. சத்தியப்பிரியா வ/இ.
4.6 பிரிவு 05 தமிழியற் கட்டுரை வரைதல், திறனாய்வு செய்
lb (9L-b 2b (9Lib 3ம் இடம் 3b Quib
செல்வன் ம. ரமண சுந்தரன் LDLL/ செல்வி தோ, மேரி மில்றேட் GlabH/l செல்வி எம். விஜிதா நோர்வு செல்வி எம்.எஸ்.எப். சுரையா கா/து
S

ழித்தினப் போட்டிகள் -2000
D6Di 611IIllp ழும்பு
பறுபேறுகள்
ககிரிகொல்லாவ மு.வி. lன்சன் தேபா / திரேஸியா த.வி
lன்சன் தேபா தமிழ் ம.வி. ஹைலண்டஸ் ம.வி. (ஹட்டன்)
வூல்பெண்டால் மகளிர் வித் திமா ம.வி, புத்தளம் ணுகலை த.ம.வி / அறபா தேபா
புல் ஹசன் ம.க. புத்தளை ம.ம.வி. அல் மஸ்ஹர் பெண்கள் உ.த.பா ) அக்ஸா தே.பா. கற்பிட்டி
அந்திரேயர் ம.ம.வி. நாவலப்பிட்டி
குசலை.த.வி. பங்கதெனிய வப்பிரகாச மகளிர் கல்லூரி (கனிஷ்ட)
முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி ந்நூர் மு.ம.வி. பானகமுவ "ப்பாவல. மு.ம.வி
த நயத்தல் ாவெவ மு.ம.க. "ணக்கலை த.வி. ந.ச. கலவன் பாடசாலை
தல், இலக்கியச் சொற்பொழிவு ஆக்கம் னித மிக்கேல் தே.க னித அன்னம்மாள் மகளிர் வித் பூட் த.ம.வி. நோர்வூட் ந்துவ முஸ்லிம் ம.வி. ஹபுறுகல
வடமத்தி வடக்குகிழக்கு மத்தி
வடக்குகிழக்கு சப்பிரகமுவ மத்திய
மேல் வடமேல்
S66T தென்
சப்பிரகமுவ
96T6 வடக்குகிழக்கு வடமேல்
மத்தி வடமேல் வடகிழக்கு
மேல் வடமேல் சப்பிரகமுவ
வடமத்தி
966 வடக்குகிழக்கு
வடக்குகிழக்கு மேல் மத்தி தென்

Page 35
4.7 பிரிவு தி.போ குறுநாடக ஆக்கம் 1ம் இடம் செல்வி செ. அருள்வாணி 2ம் இடம் செல்வி எம்.என்.எப். சிபானி 3ம் இடம் செல்வி எம்.ஐ. ஷாமிலா
4.8 பிரிவு 04 கவிதை ஆக்கம் 1ம் இடம் செல்வன் வை. சியாட் 2ம் இடம் செல்வன் கே.ஹரிஷானந் 3ம் இடம் செல்வி ஏ.எஸ்.ஸப்ரின்
4.8 பிரிவு 08 கவிதை ஆக்கம் 1ம் இடம் செல்வி பியசோதரை 2ம் இடம் செல்வி அ. வதனி 3ம் இடம் செல்வி ம.பாத்திமா மின்சா
4.9 பிரிவு 04 சிறுகதை ஆக்கம் 1ம் இடம் செல்வன் டிலான் ஜெயந்தன் 2ம் இடம் செல்வி எம்.ஏ.எப். பர்ஹானா 3ம் இடம் செல்வி எம்.சி.எப். ரிஸ்னா
4.9 பிரிவு 05 சிறுகதை ஆக்கம் 1ம் இடம் செல்வி எம் கயல்விழி 2ம் இடம் செல்வி மு.குமுதினி 3ம் இடம் செல்வி ரீ.சகாயமேரி
4.10 பிரிவு 01 பேச்சு 1ம் இடம் செல்வன் ச.கிரன் 2ம் இடம் செல்வி சீ. பிரியதர்ஷினி 3ம் இடம் செல்வி எஸ். பைரவி
4.10 பிரிவு 02 பேச்சு 1ம் இடம் செல்வன் வி. கோகுலன் 2ம் இடம் செல்வன் ரீ. தேவகுமார் 3ம் இடம் செல்வி எம். பெனாசிரா 3ம் இடம் செல்வன் எம். என். சாஹிக்
4.10 பிரிவு 03 பேச்சு 1ம் இடம் செல்வி ரீ.அதிஸ்ட பிரதா 2ம் இடம் செல்வன் மா.சரண்ராஜ் 3ம் இடம் செல்வி எம்.ஐ. முஹம்மதுமிப்ராஸ்
4.10 பிரிவு 04 பேச்சு 1ம் இடம் செல்வி ஜெ. ஜனனி 2ம் இடம் செல்வி ப. துஷ்யந்தி 3ம் இடம் செல்வி கே. ஜெயபாரதி
4.10 பிரிவு 05 பேச்சு 1ம் இடம் செல்வன் மு. மயூரன் 2ம் இடம் செல்வி ஜீ.சத்தியதர்ஷிணி 3ம் இடம் செல்வி எம்.எம்.எப். பஸ்மியா
4.11 பிரிவு 01 பாவோதல் 1ம் இடம் செல்வன் சேகள் நிஷாந் 2ம் இடம் செல்வி எம். தர்மியா 3ம் இடம் செல்வி ஜே.டிலுக்சியா
gst/Q கே/Ll
பு/விரு
அ/நே
கமு/க கா/ஸ
இ/பரி LD/Q Qa5 1/1
தி/இ.
க/தெ
இ/றை G85 T/ ப/கேr
GeST/( ப/தமி க/விலு
வ/வலி u/6rol அ/கலி (385/gs
நீர்/வி, மன்/சி
அ/இச்
தி/புனி பு/இந்: இ/பரி
தி/இ. ப/சரஸ் கே/அ
தி/இ. சிலா/
இ/கா:

ாக்கா த.வி. மஸ்கெலியா JrfuJT LD.85. தோடை மு.ம.வி. மதுரங்குளிய
கம மு.மு.வி ார்மேல் பாத்திமா கல்லூரி "லைமானியா க.வி. காலி
யோவான் த.ம.வி.
சங்கலடி மத்திய கல்லூரி ாத்திமா முஸ்லிம் மகளிர் வித்
கி.மிழரீகோணேஸ்வரா இந்துக் கல்லூரி அல்ஹஸனியா முஸ்லிம் ம.வி. னு/அல்-மனார் தே.பா. ஹந்தெஸ்ஸ
1.த.ம.வி Fாந்த கிளேயர் மகளிர் வித் rணக்கலை. த.வி.
முகத்துவாரம் இந்துக் கல்லூரி
p LD&E6ft (D.6). ஹாரமகாதேவி மகளிர் வித், கண்டி
புனியா தமிழ் ம.ம.வி. ரிங்வெளி தமிழ் வித் ாவெவ மு.ம.க ஹிரா தேபா
ஜயரத்தினம் இ.ம.க. த்தி விநாயகள் தேபா கிரிகொல்லாவ மு.ம.வி
த மரியாள் கல்லூரி து தமிழ் வித்தியாலயம், புத்தளம் யோவான் த.ம.வி.
கி.மி. யூரிகோணேஸ்வரா இந்துக்கல்லூரி ஸ்வதி மத்திய ம.வி. ல் அஸ்ஹர் மு.ம.வி
கி.மி. பூரீகோணேஸ்வரா இந்துக்கல்லூரி ஸ்ரியா ம.க.சிலாபம் பத்தை த.ம.வி.
மத்தி சப்பிரகமுவ வடமேல்
வடமத்தி வடக்குகிழக்கு தென்
சப்பிரகமுவ வடக்குகிழக்கு
8Dണ്
வடக்குகிழக்கு மேல் மத்தி
சப்பிரகமுவ மேல்
966
மேல்
966 மத்தி
வடக்குகிழக்கு
D66 வடமத்திய சப்பிரகமுவ
மேல் வடக்குகிழக்கு வடமத்தி
வடக்குகிழக்கு வடமேல் சப்பிரகமுவ
வடக்குகிழக்கு
966.T சப்பிரகமுவ
வடக்குகிழக்கு வடமேல் சப்பிரகமுவ
以

Page 36
s. 11. Na
lub GLüb 2b SLLb 3ld S_tö
4. 11 ffa
1ம் இடம் 2b SLib 3tb SLlb
4.1 fa
lti) S_lib 2Líb SLLib 3ம் இடம்
4. 11 ffa
1ub GLüb 2b SLub 3b SLib 3Lb 3Lib
4.12 uffe
lib SLib 2|b 9-líb 3ம் இடம்
4. 13 ffa
lib SLib 2tíb 9LLib 3 b 6Lüb
4.1. S fa
lub 6Lüb 2Lib 9Lub 3b 6Lub
4.1S fa
1ம் இடம் 2Lb Ltb 3b SLib 3b SLib
lub 3Lüb 2b SLib 3b SLib
1ub 6Lüb 2b SLtb 3Lb 3Lüb
ܬܐ
02 பாவோதல்
செல்வி எஸ் தர்ஷிகா செல்வன் கு. பிரதீபன் செல்வி ஏ.பாத்திமா றஸ்மியா
03 பாவோதல்
செல்வி மா. யுதிக்ஷனி செல்வி எம்.ஐ.எப். ஷப்னா செல்வி எஸ் அபிராமி
04 பாவோதல்
செல்வி கி. பவித்திரா செல்வி பா. வழியாமளா செல்வி ம.பிறவடினா
05 பாவோதல்
செல்வி ம. ஹம்சானந்தி செல்வி கெளசல்யா கீதாஞ்சலி செல்வி ஆர். யோகராணி செல்வி எஸ். விமலதர்ஷனி
01 இசையும் அசைவும்
செல்வி எம். பிரியதர்ஷினி
செல்வி க. தனுஷ்யா செல்வி ச. கெளசிகா
02 இசை தனி
செல்வி க. தேனுகா செல்வன் ம. விதுஷன் செல்வி பீ. குமுதினி
03 இசை தனி
செல்வி நா சுஜீத்தா செல்வி ஆர் பூரீதரி செல்வி ஆர். சாந்தி
04 இசை தனி
செல்வி பு. கலிஸ்ரா செல்வி ச. காந்தினி செல்வன் ஆர் ரோச் செல்வி எஸ் கோகிலம்
4.18 பிரிவு 05 இசை தனி
செல்வன் ச. பூரீஜெயந்தன் செல்வி சுசுகந்தனி செல்வி ஆர். பூரீரஞ்சனி
4.14 பிரிவு தி. போ இசை குழு
(55(9 (850R @(!2
பு/அ6 மன்/க
அ/பரு
தி/
foot/
கொ/ நு/பரி மட்/பு
தி/சன் கொ/ கே/று க/இர
மொ/ மட்/பு கொ/
கொ/ மட்/பு இ/சீ.
LD/6 ப/பன க/மு.
LD/6 கொ/ க/புனி U/U6
he/ மன்/ ப/பணி
LD/
க/பு

)-அக்ஸா தேபா கற்பிட்டி வடமேல் த்தி விநாயகள் இந்து தேபா வடக்கிழக்கு ழனுகம மு.ம.வி வடமத்தி
சண்முகா இந்து மகளிர் கல்லூரி வடக்குகிழக்கு /அஸ்ஸபா மு.க.வி. தென் புனித பேர்னாத் தமி. சிலாபம் வடமேல்
இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி மேல் சுத்த திரித்துவக் கல்லூரி, நுவரெலியா மத்தி
னித சிசிலியா ம.ம.வி. வடக்குகிழக்கு
ன்முகா இந்து மகளிர் கல்லூரி வடக்குகிழக்கு சென் பிரிட்ஜெட் கல்லூரி மேல்
கதிரேசன் த.ம.வி. சப்பிரகமுவ ாஜவலை தேபா மத்தி
கும்புக்கன தமிழ் கனிஷ்ட வித்தி 9066 னித சிசீலியா ம.ம.வி வடக்குகிழக்கு சைவ மங்கையர் வித் மேல்
சைவ மங்கையர் வித் மேல் |னித மிக்கேல் தேபா வடக்குகிழக்கு சீ. தமிழ் ம. வித் சப்பிரகமுவ
பின்சன் தேபா வடக்குகிழக்கு ன்டாரவளை தமிழ் ம.ம.வித் S66JT த்துமாரியம்மன் த.ம.வி. கம்பளை மத்தி
பின்சன் தேபா வடக்குகிழக்கு சைவ மங்கையார் வித்தியாலயம் மேல் ரித அந்தோனியார் ஆண்கள் பாடசாலை மத்தி ன்டாரவளை தமிழ் மத்திய ம.வி Ձ6I6)IT
கொழும்பு இந்துக்கல்லூரி, இரத்மாலனை மேல்
சித்திவிநாயகர் இந்து தேபா வடக்குகிழக்கு ன்டாரவளை தமிழ் ம.ம.வித் 966.T
புனித மிக்கேல் தேபா வடக்குகிழக்கு ேேவகானந்த கல்லூரி மேல்
ஜித அந்தோனியார் ஆண்கள் கல்லூரி மத்தி
ク

Page 37
A
பிரிவு 01 நடனம் தனி هد، |
1ம் இடம் செல்வி அ. மதுஞ்சலா 2ம் இடம் செல்வி ந. சரண்யா 3ம் இடம் செல்வி எஸ். ஆருத்ரா
4.15 பிரிவு 02 நடனம் தனி 1ம் இடம் செல்வி இ. ஹிந்துஜா 2ம் இடம் செல்வி நா. நித்தியா 3ம் இடம் செல்வி ச. யோகித்தியா
4.15 பிரிவு 03 நடனம் தனி 1ம் இடம் செல்வி க. இந்துஜா 2ம் இடம் செல்வ அமிர்தினி 3ம் இடம் செல்வி சண்டேஸ்வரி தம்பிராஜா
4.15 பிரிவு 04 நடனம் தனி
1ம் இடம் செல்வி இ. பிரதிபா 2ம் இடம்செல்வி நா. நளினா 3ம் இடம்செல்வி என். துர்கா
4.15 பிரிவு 05 நடனம் தனி 1ம் இடம்செல்வி தி. பிரவினா 2ம் இடம்செல்வி ஜெ. ஜெனணி 3ம் இடம்செல்வி ச. பிரதிபா
4.16 பிரிவு தி. யோ, நடனம் குழு
lb (3Lib (5(Ա) 2b SLlb (35(9 3b SLib @(g 3íb {956LLib (5(Ա)
4.17 பிரிவு தி போ. இலக்கிய நாடகம்
1 Lib {9Ltib ©(ሀQ 2b SLtb (5(Ա) 3ub (3Lib ©(ህQ
4.18 பிரிவு தி போ. வில்லுப்பாட்டு
lub 3Lüb @@ 2ம் இடம் குழு 3ம் இடம் (5(Լք
4.19 பிரிவு தி. போ விவாதம்
1ub {9)LLíb -
2lib 9Ltib --- 3tib 9LLib
வ/இற GaSIT/
இ/மெ
வ/இற
நீர்/வி as/urf
கொ/
தி/றி க/பெ
வ/இற
நீர்/வி சி/புனி
தி/றுரீ: Qa5II/6 35/பெ
தி/ழரீ: சி/புனி Qa5(T/6 க/கதி
தி/புனி கொ/6 சிலா/
ஹ/ை u/ it'll
வ/இற
தி/இ. கொ/ே
கு/பர

ம்பைக்குளம் ம.ம.வித் சைவ மங்கையர் வித்தியாலயம் த்தகந்த த.வி.
ம்பைக்குளம் ம.ம.வித் ஜயரத்தினம் இந்து மத்திய கல்லூரி
அந்திரேயர் மகளிர் ம.வித்
இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி Fண்முகா இந்து மகளிள் கல்லூரி ண்கள் உயர்தரப் பாடசாலை, கண்டி
ம்பைக்குளம் ம.ம.வித் ஜயரத்தினம் இந்து ம.க. த பெர்ணதேத் தமிழ் ம.வி. சிலாபம்
சண்முகா இந்து மகளிர் கல்லூரி சைவ மங்கையர் வித் ண்கள் உயர்தரப் பாடசாலை, கண்டி
Fண்முகா இந்து மகளிர் கல்லூரி 'த பெர்ணதேத் தமிழ் ம.வி. சிலாபம் சைவ மங்கையர் வித் ரேசன் மத்திய கல்லூரி, நாவலப்பிட்டி
த சூசையப்பர் கல்லூரி சைவ மங்கையர் வித்தியாலயம் கருக்குப்பனை அத.வி. பங்கதெனிய
ஹலண்ட்ஸ் ம.கல்லூரி, ஹட்டன்
ரத்மலை இல1 க.வி ம்பைக்குளம் மகளிர் கல்லூரி
கி.மி.ழரீகோணேஸ்வரா இந்துக்கல்லூரி றாயல் கல்லூரி ஹதெனிய தே.பா. வேஉட
வடக்குகிழக்கு மேல் சப்பிரகமுவ
வடக்குகிழக்கு மேல் மத்தி
மேல் வடக்குகிழக்கு மத்தி
வடக்குகிழக்கு மேல் வடமேல்
வடக்குகிழக்கு மேல்
மத்தி
வடக்குகிழக்கு வடமேல் மேல்
மத்தி
வடக்குகிழக்கு மேல் வடமேல்
மத்தி
Ο66) வடக்குகிழக்கு
வடக்குகிழக்கு மேல் வடமேல்

Page 38
S
歴ー
4.20 பிரிவு தி போ வினாவிடை
1 Lb Lb தி/இ. 2ம் இடம் xx ப/சர 3ம் இடம் L/6TC)
4.21 பிரிவு தி போ. முஸ்லிம் நிகழ்ச்சி
1 tib 9LLib (5(R вѣ(цр/ 2lib 9 Ltib (5(R கொ/ 3b SLib (5(ԱՔ சி/அ
4.22 பிரிவு வி.பி 01 தமிழ் வாசிப்பு சிங்கள மாணவர்கள் 1ம் இடம் செல்வி சாருகா கலனி குணவர்த்தன மா/பு 2ம் இடம் செல்வி பி.வி.டி.டி பனாகொட கு/ம6 3ம் இடம் செல்வி ஸ்கிலா ஆரியபாலா தி/தி
4.22 பிரிவு வி.பி 02 தமிழ் வாசிப்பு சிங்கள மாணவர்கள்
lb lb 2b SLib 3b SLüb
செல்வன் யஜிஷ் தென்னக்கோன் கொ/ செல்வி எச்பிஏ. லக்மினி ரஸான்ஜலி கே/ம செல்வி எம்.ஜி. நிஸங்ஸலா தமயநதி கு/ம6
4.23 பிரிவு வி.பி 01 தமிழ் உறுப்பெழுத்து சிங்கள மாணவ
1ம் இடம் 2ம் இடம் 3b St Lib
செல்வன் புத்திக கோணகல கே/ே செல்வி கவினி மதுசிகா வீரசிங்க அ/ஸ் செல்வன் ருஜித எதிரி சிங்க கொ/
4.23 பிரிவு வி.பி 01 தமிழ் உறுப்பெழுத்து சிங்கள மாணவ
lub 6Lüb 2b Quib 3ம் இடம்
செல்வன் புத்திக சுரஞ்ஜன் மல்தெனிய கொ/ செல்வி பி. கே. சானிகா பியுமி தி/தி செல்வி ஜே. சமிதா ஹசினி (8дѣ/з

கி.மி.ழரீகோணேஸ்வரா இந்துக்கல்லூரி வடக்குகிழக்கு
ஸ்வதி ம.வி. ԶSI6ՌI க்கலம்பிட்டி மு.ம.வி, பாலாவி வடமேல்
ஸாஹிரா கல்லூரி வடக்குகிழக்கு அல்-ஹிக்மா கல்லூரி மேல் ல் ஹிரா மு.ம.வி. கொட்டராமுள்ள வடமேல்
னித தோமையர் பெண்கள் பாடசாலை மத்தி
லியதேவ ஆண் தேபா, குருநாகல் வடமேல் ஸ்ளல ம.வி. வடக்குகிழக்கு
ஆனந்தாக் கல்லூரி மேல் யுரபாத ம.ம.வி சப்பிரகமுவ
லியதேவ பெண் பாடசாலை, குருனாகல் வடமேல்
ர்கள்
ககாலை ம.வி. சப்பிரகமுவ வள்ணபாலி பாலிகா. ம.வி வடமத்திய ஆனந்தாக் கல்லூரி மேல்
ர்கள்
ஆனந்தா கல்லூரி மேல் ஸ்ஸ. ம.வி வடகிழக்கு
வர்ணஜயந்தி. ம.வி. சப்பிரகமுவ

Page 39
序
լ Ոfoլ 4 கவிதை ஆக்கம்” போட்டியில்
முதலாம் பரிசு பெற்ற கவிதை
பூததன புது
சிறகு முளைத்த பறவைகள் எனினும் பறக்கத் தெரியாதவர்கள் நீரில் வாழும் மின்குஞ்சுகள் இன்னும் நிந்தத் தெரியாதவர்கள்
தூரத்தே முழங்கும் துப்பாக்கிக்காக முற்கூட்டியே கதவடைப்பவர்கள் எதிரிகளின் கூச்சலுக்காக மட்டுமன்றி எங்கள் அவலத்திற்காகவும் சிரிப்பவர்கள்
சூரியனைச் சுட்டு சுடுசாம்பலாக்கி கடலிலே கரைப்பவர்கள் கடல்நீரை அள்ளி நிலாக்குழி நிரப்பி அங்கும் போர்க்கப்பல் விடுபவர்கள்
பூக்களைக் கொய்து நிலவிலே வைத்து இரவுக்குப் பூஜை செய்பவர்கள் குருதியைக் கொண்டு குண்டுகள் செய்து நோபல் பரிசு பெறுபவர்கள்
இவர்கள் துரத்தப்பட்டிருந்தால் குரல் தொனிக்கக் கூறலாம் "பூத்தன புதுமலர்கள்” என்று
கூட்டங்கள் கூட்டப்பட்டு சட்டங்கள் திருத்துப்படுவதே ஒழிய இந்நாட்டில் சமாதானத்திற்காக எந்தப் பூச்சியும் குஞ்சு பொரிக்கவில்லை
முற்றத்தில் முகம் காட்டும் மொட்டுக்கள் கூட யுத்தச் சொட்டுக்கள் பட்டு கொட்டுண்டு போவதால்

மலர்கள்
Lup6NDıfløí Gup6øføpLo ørn L. மறந்து போனது இதயத்து ஸ்பரிசங்கள் கூட இல்லையென்றானது
இந்நிலை மாற்றப்பட்டிருந்தால் குரல் உயர்த்திக்கூறலாம் "பூத்தன புதுமலர்கள்” என்று
அங்கே பிணங்கள் விழுந்துகொண்டிருக்க இங்கே விக்கெட்டுகள் விழுவதைப் பற்றிக் கேட்டோர் துரத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
அங்கே குண்டுகள் வெடித்துக் கொண்டிருக்க இங்கேபட்டாசு கொளுத்திப் பரவசப் பட்டோர்களுக்கு வெடி பட்டிருக்க வேண்டும்.
அவர்கள் சயனைட் அருந்திக்கொண்டிருக்க இங்கு இதர பானம் அருந்திக் கொண்டிருந்தோர் நஞ்சூட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
அவர்கள் கற்பழிக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்க இங்கே கற்பில் சிறந்தவள் யார் என்று பட்டிமன்றம் நடத்தியோர் இறந்திருக்க வேண்டும்

Page 40
ܡܠ
ஏழைகளின் கதறலில் இராகப் பிழை கண்ட இசை வித்துவான்கள் தூர ஒட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்
நீரைக் கலக்கிய பழியை ஆடுகள் மிது சுமத்திக்கொண்டிருந்த இரத்தவெறிகொண்ட ஓநாய்கள் அடிபட்டிருக்க வேண்டும்.
மதத்திரைக்குள் மறைந்திருந்து வேதம் ஓதிக்கொண்டிருந்த வெறிகொண்ட சாத்தான்கள் வீழ்ந்து மடிந்திருக்க வேண்டும்.
விதவைகளின் சேலையை உரிந்து கொண்டிருந்த வெள்ளைக் கொடி வியாபாரிகள் மாண்டிருக்க வேண்டும்
இவை நடந்திருந்தால் மார் நிமிர்த்திக்கூறலாம் "பூத்தன புதுமலர்கள்” என்று
காகிதப் பூக்களின் இதழ்களில் ஒட்டாத கறுப்பு மகரந்தமாம் சுதந்திரம் அது கொண்டுவரப்பட்டிருந்தால்.

உச்சியை எட்டிக்கூடத் தொட முடியாத வழுக்கு மரக்கம்பமாம் சமாதானம் அது கொண்டுவரப்பட்டிருந்தால்.
இரவு வேளையிலும் கணமும் துTங்காத கொழுத்த சண்டியனாம் துப்பாக்கி அக்கொடியவன் அழிக்கப்பட்டிருந்தால்.
ஆயுத தேசம் விதைத்துப் போட்டதில் விளைந்த அறுவடைகளாம் அகதிகள் அனுப்பப்பட்டிருந்தால்.
ஆத்ம தேர்வுக்கான விடுகைப் பத்திரமாம் கொலை மிரட்டலுடனான மரணம் ஒழிக்கப்பட்ருந்தால்.
அப்போது கூறலாம் பூத்தன புதுமலர்கள் என்று பூத்தன புதுமலர்கள் என்று பூத்தனவா புதுமலர்கள்.!
செல்வி. A.S.F. சியானா கற்/ அல் - அக்ஸா தே.பா., (வடமேல் மாகாணம்)

Page 41
f
அகில இலங்கைத் தமிழ்மொ
LIITLI2uý Lurkliga
6
நிகழ்ச்சி இல4.1 பிரிவு 1 செல்வி இ. இரஜிந்தினி தி/சண்முகா செல்வி ஆர். பாத்திமா ரஜுலா அ/மதவாச்சி செல்வி ஆர் ஆயிஷா றிஸ்கா கு/சாஹிரா மு செல்வி என் அனோசன் நீர்/ விஜயரத் செல்வி ரெங்கராஜ் அபிலாசினி நு/புனித பத்த செல்வி எம். ஏ. ஏ. முர்ஷிதா கே/நூராணிய செல்வன் ஜே. இமேஷா ரோஷன் ப/ஹப்புத்தை செல்வன் எம்.எஸ்.எம். ஸிஆப் மாறை / அற
6s
நிகழ்ச்சி இல4.1 fa 2
செல்வி சி. சங்கீர்னா LDL/66965 செல்வி எஸ். ஏ.எப். றிஸ்னா அ/பமுனுகம செல்வி எஸ் சத்தியா சிலா/புனித ே செல்வி என். எம். எப். நிப்லா அல் முபாரக் செல்வி கே. சேஷாயினி கம்/பரி அந்தி செல்வி ஐ.எம் மாஹிரா கே/சாஹிரா பு செல்வி எம் நிரஞ்சலா ப/பசறை தமி செல்வி எம்.எச்.எப் ஸப்ரா மாறை/அந்நூர்
கதை
நிகழ்ச்சி இல4.2 uffa i செல்வி பே. பிறிற்திகா தி/சேனையூர் செல்வி ஏ.ஏம் ஆதில் பொ/ஜனபத ( செல்வி எம்.ஐ. பாத்திமா இப்/ஹம்திலா செல்வி அன்னமேரி வெலிஹேன ( செல்வி எப் சபிஹா கம்/கனிஷ்ட செல்வன் ஆர் டேவிட்குமார் இ/ஸ்பிரிங்வுட் செல்வி சி. பவித்திரா ப/ஹப்புத்தை செல்வன் எம். ஆர். பயாஸ் அஹமட் மாறை/அந்நூர்
எழுத்து
நிகழ்ச்சி இல4.3 fa 2 செல்வி முத்துக்குமார் மெடோன் ஆன்சியா யா/புனித ஜே செல்வி ஏ.அஸ்ரபா அ/கலாவெவ செல்வி ஏ.கே.எப் ஸாஹிரா கு/சாஹிரா மு செல்வி எம்.ஐ.எப் சஹாமா அல் ஹம்ரா ( செல்வி திலக்ஷி ஷானுதா சந்திரகுமார் மா/பாக்கியம் செல்வன் எம்.பீ.எம். சிராஜுதீன் கே/தும்மலதெ செல்வி எம். ஏ. அஸிமா ப/அல் முர்ஷி செல்வன் எஸ்.எச்.எப்.ஸ"ஹைலா கா/கட்டு கொ

ழித்தினப் போட்டிகள் -2001
பற்றுவோர் விபரம்
fų
இ.மகளிர் கல்லூரி
(up.L.D.6)
.L.D.6)
தினம் இ.ம.க. ரிசிரியார் கல்லூரி தலவாக்கலை
மு.வி
ா த.ம.வி.
UT (335.UT
சீப்பு
மகளிர் உ. பாடசாலை LD.6).
பர்ணதேத் த.ம.வி.
தேபா ரேயர் ம.ம.வி. நாவலப்பிட்டி
D.85.
ழ் ம.வி
r Da56fili D.6
கூறல்
மத்திய கல்லூரி
p.LD.6). மு.ம.வி.
றோ.க.த.வி
பாலிகா வித் நாவலப்பிட்டி
த.வி.
ா த.ம.வி.
LD856ff LD.6)
ஆக்கம்
ான் பொஸ்கோ வித் மு.ம.வி.
LD.6).
வித் தேபா மாத்தளை னிய மு.வி த் முஸ்லிம் ம.வி. டை மு.க.வி
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966.T
தென்
வடக்குகிழக்கு 6.1 LDਨੂੰ வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
S66T
தென்
வடக்குகிழக்கு 6LLD5g வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966.T
தென்
வடக்குகிழக்கு 6)iLLD5gs வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966
தென்

Page 42
7ー
கட்டுரை வரைதல்
நிகழ்ச்சி இல4.4 பிரிவு 3 செல்வி சிவலிங்கம் தாட்சாயினி செல்வி கே.எம்.எப். சரீகா GeF6)6f 6.0385 LDUIT6m), செல்வி ஏ. எச். எப் சதானா செல்வி பி. சரண்யா செல்வி ஏ.பீ. இன்ஷியா செல்வி டி. சிந்துஜா செல்வி எம். எஸ்.எப். சஹாமா
மு/றி சுப்பிரப பொ/முஸ்லிம் இப்/பாணகமு அல் பத்திரிய கம்/இந்து தே கம்/நாங்கல்ல I/gblfp LD856 LDITGOU/955T
கட்டுரை வரைத
நிகழ்ச்சி இல4.4 fa 3 செல்வி பூரி வரதன் சுகிர்தா செல்வி எஸ். ஜெஸ்லியா செல்வன் எம். ஆர். எம். இம்ரான் செல்வி எம். ஆர். எப். சப்ரா செல்வி ரா. சித்ரா பிரியதர்ஷினி செல்வி என்.எப் ருஸ்தா செல்வி ஆர். இரமிளா செல்வி எம்.எப். பஸ்லியா
யா/வேம்படி அ/மனாருல் சிலா/நஸ்ரியா அல் பாஸியத் நு/புனித பத்தி கே/பதுரியா பண்டாரவளை ஹ/தங்காலை
கட்டுரை வரைதல் சுருக்கம்
நிகழ்ச்சி இல4.5 fa 4
செல்வி சி. சாலினி செல்வன் ஏ. டபிள்யூ எம். அஸ்மீர் செல்வி எம். எப். சப்ரா செல்வி ஜி சிவகுமாரி செல்வி இரா. ஜனனி உமாபிரியா செல்வி எம். என் எப். முபீனா செல்வி கே. கதாநாயகி செல்வி எம்.ஏ. ஆமினா சித்திக்கா
யா/வேம்படி அ/கலாவெவ கு பறகஹதெ நீர்/தோப்பு அ கம்/கதிரேசன் கே/பதுரியா ப/கம்பஹ த மாறை/மின்ஹ
தமிழியற் கட்டுரை வரைதல் திறனாய்வு 6
நிகழ்ச்சி இல4.6 fra 5 செல்வன் எம்.எம். சர்ஹான் செல்வன் பீ. அமீன் செல்வி எம்.எஸ்.எப்.ஸபீனா செல்வி என். ஆய்வடிா செல்வி ச. வினோதினி செல்வி எம்.ரீ. எப். ஹிஸாமா செல்வி டி. சகாயமேரி செல்வி எம்.என்.ஏ. றிஸ்லான்
நிகழ்ச்சி இல4.7 rea B.GIF செல்வி அன்ரன் செல்வகுமார் லிண்டா செல்வி எஸ்.தக்ஷாயினி செல்வி எம்.கே. சாமிலா செல்வி ம.கிருஷ்ணவேணி செல்வி எச்.எப்.பஸ்னா செல்வி எம்.எச்கே. ரிபாயா செல்வி கே.ஜோதி செல்வி எம்.ஜே.எப்.சாமில
அக்/அக்கரை அ/இக்கரிகெ குளி/கொட்டா நீர்/அல்ஹில மா/பாக்கியம் கே/சுலைமான ப/கோணகை
LDPT600/93UT
(355 T
யா/திருக்குடு அ/ஸாஹிரா
புத்/விருதோன் பிலி/கொழும் மா/ஆமினா ட கே/தல்கஸ்பி /gig1(360IFIf
கா/ஸேர் ராலி
ܐܸܠ

கடிதம் எழுதுதல்
)ணியம் வித்தியாலயம்
மத்திய கல்லூரி வ அந்நூர் மு.ம.வி п ш.6ii. .பா. புசல்லாவ ) (p.LD.6). flir uᏝ.6il. Fr LD856fir D.6).
ல் கடிதம் எழுதல்
மகளிர் கல்லூரி
D-g) Tib (gp.LD.6).
F (p.L.D.6). துல் நஸ்ரியா முஸ்லிம் மகளின் கல்லூரி திரிசியார் கல்லூரி
D.85.
தமிழ் மத்திய ம.வி
) மு.வி
எழுதுதல் கவிதை நயத்தல்
மகளிர் கல்லூரி
(p.L.D.6) தனிய தேபா 1.த.வி.
மத்திய கல்லூரி
[Ꮭ) ,ᎦᏏ . மிழ் வித் நாத் தேபா
செய்தல் இலக்கியச் சொற்பொழிவு ஆக்கம்
ப்பற்று மு.ம. கல்லூரி
ாள்ளாவ மு.ம.வி
ம் பிடிய மு.ம.வி
sGl) (p.D.85
தே.பா.மாத்தளை
ரியா ம.க.
ல தமிழ் ம.வி
தே. பா
க ஆக்கம்
ம்ப கன்னியர் மடம் வித் மு.ம.வி
pL- (p.6ì
பு இந்துக்கல்லூரி மகளிர் தே.பா. மாத்தளை
'Quu (p.D.6 தமிழ் கனிஷ்ட வித்தியாலயம் Rக் பரீத் ம.வி.
N
வடக்குகிழக்கு 6)յԼւD55 வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966
தென்
வடக்குகிழக்கு 6 i LDġbĝ வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
Sb66
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
Ձ6I6)]IT
தென்
வடக்குகிழக்கு 6.jLLD355 வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
$526li6)}|III
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
{&D6b
மத்தி சப்பிரகமுவ
966.T
தென்

Page 43
?
நிகழ்ச்சி இல4.8
செல்வி ச. எனிட்டா செல்வி ஆர். ரமீசா செல்வி ஏ.எஸ்.எப்.சியானா செல்வி ஆர் அச்சனா சுகந்தினி செல்வி நா.மரியா என்டநீட்டா செல்வி ஆர்.சுரண்யா செல்வி எஸ்.சுகந்தினி செல்வி எப். நஸிஹா
நிகழ்ச்சி இல4.8 fa 5 செல்வன் தெட்சணா மூர்த்தி அகிலன் செல்வன் எஸ்.எச். அஜ்மீர் கான் செல்வி ரீ.எப். ஜெனிரா செல்வி எம் எளில் எப். ஷாமிலா செல்வி த. சஜிதரன் செல்வி எஸ். குகமாலினி செல்வன் கே. அருள்ராஜ் செல்வி எம். பஸ்ரினா
நிகழ்ச்சி இல4.9 fa 4 செல்வி ஹிரீதரன் அம்பிகா செல்வி ஏ.எம். நுஸ்ரத் செல்வி எம்.ஜே.எஸ். நுஸ்ரத் செல்வி எம். என். எப் ஸஹிக்கா செல்வி சோ. வாசுகி செல்வி எம்.எம்.எப். பஸ்லிமா செல்வி ஆர் ராஹினி செல்வி எம்.ஐ.எப். ஜிப்ரியா
நிகழ்ச்சி இல4.9 ħfiena 5
செல்வன் இ. சர்வேஸ்வரா
செல்வி எஸ். எப். ஹமீதா செல்வி ஜே.எப்.ரிப்லியா செல்வி க.சயந்தினி செல்வி எம்.ரி.எப். ரெஸ்மியா செல்வி ஜே.எப். சிபானி செல்வி எம்.பி. ருஸ்னியா செல்வி எம்.ஏ.எப். மிப்லா
நிகழ்ச்சி இல4.10 பிரிவு 1 செல்வி யோ. ஷதுர்த்திகா செல்வி ஆர்.எப். ரின்சா செல்வி ரீ. பவித்திரா செல்வி அ. அர்சனி விதுஷா செல்வி சி. பெளத்ரா தேவி செல்வன் எம்.எஸ்.எம். நபாயிஸ் செல்வி வி. பிரசாந்தினி செல்வி எம்.கே. அஸ்மினா
-ܓܠ
கவிதை
மன்/புனித சே அ/கலாவெவ
கற்/அல் அக்லி மில்லகந்த த. கம்/கதிரேசன்
இ/றை த.ம.வி ப/கோணகலை கா/ஸாஹிரா (
கவிதை
கிளி/கிளிநொச் அ/பமுனுகம ( பு/பாத்திமா ம களு/அல் பாலி LDM/SIbg5) Gg5t கே/பாபுல் ஹக் ப/மடுல்சீம தமி மாறை/தாரூல்
சிறுகதை
uT/di6Oilg85(g)6t அ/மதவாச்சி ( கு/அல் இர்பான மினு/அலிகார்
க/மோபிறே கை கே/மடுல்போவ ப/யஹலராவ : கா/ஹிரிம்புறை
சிறுகதை
யா/இந்துக் கள் அ/மதவாச்சி மு கிரி/கெகுணகெ புனித அந்தோல் தெநு/வெலம் ெ இ/ஜெய்லானி ப/வெலிமடை ( கா/மல்ஹறஸ்ள
பேச்
மட்/கோட்டமுை அ/இக்கிரிகொள் பு/இந்து தமிழ்
நீர்/விஜயரத்தின் கொத்/இரம்பொ கே/தல்துவ மு. ப/ஹல்தும்முல் மாறை/ஸாதாத்

ஆக்கம்
வரியார் பெ. கல்லூரி மு.ம.வி
DIT (85.LJT
).வி. ம.க. நாவலப்பிட்டி
தமிழ் ம.வி g5. UIT
ஆக்கம்
சி மத்திய கல்லூரி
மு.வி
56sir D.6) மியத்துல் நஸ்ரியா மு.ம.க ா மாத்தளை
F6öt LD.85.
lyp D.6ń
உலூம் ம.வி
ஆக்கம்
ரி மகளிர் கல்லூரி
மு.ம.வி
$1 tᎠ.6il
மு.வி.
ஸ்லூரி கண்டி
மு.ம.வி
தமிழ் வித்தியாலயம் சுலைமானியா வித்
ஆக்கம்
ളി
p.L.D.6).
ால்ல தேபா னியார் மகளிர் மகா வித் பாட மு.ம.வி
தேபா
முஸ்லிம் ம.வி or6ùgniu JT G3g5. LIFT
ன கனிஷ்ட வித் TGTTT6: (p.L.D.
ம் இ.ம.க. . த.ம.வி.
லை தமிழ் ம.வி ம.வி.
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி 6L6 D6)
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
9066
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
(3Db
மத்தி சப்பிரகமுவ
266)JT
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
9066
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
Զ616)HT
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966
தென்
ク

Page 44
7ー
நிகழ்ச்சி இல4.10 life 2 செல்வன் சே, நிசாந் செல்வி எச் சினத்துன் நிசா செல்வி ஜே. அஸ்பா செல்வி ல. துர்க்கா ரஞ்சனி செல்வி எஸ். கோகிலா செல்வி எம்.ஏ.எப் நிஸ்வானா செல்வி எம். ஏன்டினோஷா செல்வி எம்.எப்.ஏ.எப. பஸ்னா
நிகழ்ச்சி இல4.10 ħfiena 3 செல்வி செ. பிருந்திகா செல்வி கே.எப். றிஸ்மிலா செல்வி எம் எம். எப் முஸயினா செல்வி ஏ.தர்வழினி செல்வி எஸ். சாசிலியா செல்வி எம்.எஸ்.பாத்திமா ஷர்மிளா செல்வன் டி. தேவகுமார் செல்வி எம்.எஸ். ரிஸாதா
நிகழ்ச்சி இல4.10 ffa 4 செல்வி சா.பா. மப்றுாஹா செல்வன் இஸட் ஏ. அஸ்லம் செல்வன் என்.எம்.நிஹார் செல்வி ரீ. அதிஸ்ட பிரதா செல்வி செ. ஜனகா செல்வி வை.எல.எப. ஹ"ஸ்னியா செல்வன் ஜி. சுரேந்திரன் செல்வி கே.ஜி. கிறிஸ்தோபர்
நிகழ்ச்சி இல4.10 ifa 5 செல்வன் ஜா. ராசி முஹம்மட் செல்வி பீ. எப். றிஹானா செல்வி ஏ. தேவசுபோஷிணி செல்வி இகோகுலநாத் செல்வன் வீ. ருஷாந்பாபு செல்வி கே. ஜெயபாரதி செல்வன் எஸ். கிளிட்டஸ்குமார் செல்வி எம்.எச்.எப். மஹற்தியா
நிகழ்ச்சி இல4.11 Llifa 1 செல்வன் வ. குருபிரகாஷ் செல்வி கே.எப்.மிப்ரா செல்வி எம்.எச்.சில்மியா பானு செல்வன் சாயிசன் செல்வன் எம்.எச் எம். சஹற்லான் செல்வி பீ. இஸட் எஸ் பானு செல்வன் எஸ். கிறிஸ்டின் செல்வன் எம்.எஸ்.எம் றிழ்வான்
W.
GL
தி/இ.கி.ச.ழரீ
அ/நிகவெவ பு/அல் அக்ளி கொ/வூல் பெ வத்/ரஜவல ( இ/அஸ்ஸலா பண்டாரவளை ஹ/யக்களில்மு
G3L
வவு/இறம்பை அ/நேகம மு. பு/பாத்திமா ப நீர்/விஜயரத்த மா/புனித தோ இ/பலாங்கொ L/6rol fool ஹ/ஸஹிரா
CéL
அக்/ஆயிஷா அ/கணேவல்( சிலா/நஸ்ரியா நீர்./விஜயரத் LDI/UTábálub கே/கராகொட ப/பசறை தமி மாறை/மின்ஹ
681
&B(p/916) LD6 அ/இக்கரிகெ பு/பாத்திமா ட கொ/விவேகா ஹட்/ஹைல்ல கே/சாஹிரா
ப/பசறை தமி கா/மல்ஹறள
un Ga
தி/இ.கி.சறி
பொ/முஸ்லிம் சிலா/அல் ஹ கொ/இந்துக்
தெது/வெலம் (35/i&. à 16ö o ப/செஎத மாறை/அறப

கோணேஸ்வரா இக
மு.வி
ж (85. LII
ண்டால் மகளிர் ம.வி
35. UT
ம் மு.ம.வி
தமிழ் ம.வி
ள்ள மு.வி
க்குளம் மு.ம.வி
ഥ.ബി
களிர் ம.வி.
தினம் இ.ம.க. மையன் பெண்கள் பாடசாலை மாத்தளை ட சீ.சீ த.வி.
ளி த.வி.
தேபா
பாலிகா ம.வி பொல மு.ம.வி
(p.L.D.6). தினம் இ.ம.க.
தே.பா. மாத்தளை (p.L.D.6). ip LD.6ñ ராத் தேபா
ார் ம.ம.வி. ாள்ளாவ மு.ம.வி மகளிர் கல்லூரி னந்தா கல்லூரி ண்ட்ஸ் கல்லூரி ஹட்டன்
D.85.
ழ் ம.வி. bஸல்ஹியா தேபா
வாதல்
கோணேஸ்வரா இக ) மத்திய கல்லூரி
g D.6
கல்லூரி பொட மு.ம.வி
சன் ம.க. glóþ tD.6á
தேபா
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
DG6
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
&D
மத்தி சப்பிரகமுவ
6
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
I6 『
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
s
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
8ഥൺ
மத்திய சப்பிரகமுவ
ge6
தென்
/ސ-

Page 45
s
நிகழ்ச்சி இல4.11 ffa 2 செல்வி ஏ. தர்மினி செல்வி எஸ். பாத்திமா வழிபானி செல்வி ஓ.டீ.எப். ஹஸ்னா செல்வி அ. சரண்யா செல்வி கி. தனுஷா செல்வி ஆர். பிருந்தா செல்வி எஸ். சேன்ரா செல்வி எம்.எப். எப். இஷபா
நிகழ்ச்சி இல4.11 ffa 3 செல்வி ஏ. ஆர். ஜெஸா ஹசீன் செல்வன் ஏ.எச்.எம். சப்ராஸ்
செல்வி எஸ். தர்ஷிகா செல்வி அ. தேவிகா நதிஷானி செல்வி எஸ். அபிராமி செல்வி கே. நிலக்ஷன் செல்வி ஆர். இளவரசி செல்வி நுஸ்ஹா பாரூக்
நிகழ்ச்சி இல4.11 பிரிவு 4
செல்வன் ம. திருவரங்கன்
செல்வி எஸ் சில்மியா செல்வி ஏ.அஸ்மின் சிபாதா செல்வி சி. சிந்து பாமினி செல்வி மா. பிரசாந்தினி செல்வி பி. காளிஸ்வரி செல்வி பி. ஆனந்தஜோதி செல்வி எம்.ஐ.எப். சப்னா
நிகழ்ச்சி இல4.11 பிரிவு 5 செல்வி இ. ஜாமினி செல்வி ஆர் எப். றிஸ்னா செல்வி எஸ்.எம். எஸ். ரெஜினா செல்வி க. அபிராமி செல்வி வே. இளையராணி செல்வி ஏ.எம். பாஹிம் செல்வி ஜே. ஜெயசுபாஷினி செல்வி எம்.ஐ.எப்.ஹலீமா
நிகழ்ச்சி இல4.12 பிரிவு 1
செல்வி தெ. கிருஷ்ணசுபாஜினி செல்வி என்.எப். நுஸ்கானா செல்வி எம். எப் நுஸ்ரி செல்வி வி. பிரவீனா செல்வி எஸ். பைரவி செல்வி பீ யசோதரி செல்வி டி. சோனியா
செல்வன் சஸ்னி ஸாஹிர் மெளலானா
\S.
LumTC
தி/ழரீ சண்மு அ/கனதராக நிக/பண்ணல் கொ/இராமந கம்/சரஸ்வதி கே/புளத்கெ ப/செளதம் LDIT60B/9B)
UTC3
35(p/96) LDG அ/இக்கிரிசெ புத்/கற்பிட்டி
பிலி/நுகேகெ மா/புனித தே இ/பரியோவா ப/செளதம் த LDTGODB/SDB Jr
TC
யா/யாழ்பாண அ/இக்கரிகெ கு/பறகஹதெ கொ/இராமநா கம்/பரி அந்த கே/புளத்கொ U/35606) LD56 மாறை/அஸ்ள
LuTG
மட்/புனித சி அ/இக்கிரிகெ கு/கெசூணசெ கொ/இராமநா மா/இரத்தோட் அ/அல் அக்6 ப/பசறை தமி கா/ஸாஹிரா
இசையும்
தி/சம்பூர் ம.வி அ/நாச்சாதுவ பு/குறிஞ்சிப்பி சைவ மங்கை 35/6]gn Ty LD இ/பெட்டிகல
ப/பண்டாரவன மாறை/வெலி

வாதல்
BIT S.L.D.85. டுகலியாவ மு.ம.வி
மு.ம.வி தன் இந்து மகளிர் கல்லூரி
த.ம.வி குயிட்டிய த.ம.வி மிழ் ம.வி
தேபா
வாதல்
Iा।ी LD.LD.6iी
ாள்ளாவ மு.ம.வி அல் அக்ஸா மு.வி. ட த.ம.வி ாமையர் பெண்கள் பாடசாலை ன் த.ம.வி.
மிழ் ம.வி
தேபா
வாதல்
க் கல்லூரி ாள்ளவ மு.ம.வி னியா தேபா தன் இந்து மகளிர் கல்லூரி நிரேயர் ம.ம.வி நாவலப்பிட்டி குயிட்டிய த.ம.வி i தமிழ் வித்தியாலயம் uшп (Up.866
வாதல்
சிலியா பெ.ம.வி ாள்ளாவ மு.ம.வி ால்ல தேபா தன் இந்து மகளிர் கல்லூரி டை இ.ம.வி
XT (p.LD.6)
ழ் ம.வி
தேபா
அசைவும்
(p.L.D.6) 19 (p6ń. பர் வித்தியாலயம் ாதேவி மகளிர் கல்லூரி, கண்டி த.வி.
ள தமிழ் மத்திய ம.வி பிடிய ஸஹிரா ம.வி.
வடக்குகிழக்கு 6L Logg வடமேல்
(BuDob
மத்தி சப்பிரகமுவ
966
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
S5
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ SST6T
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966
தென்
வடக்குகிழக்கு வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966.T
தென்
二少

Page 46
நிகழ்ச்சி இல4.13 பிரிவு 4
செல்வி இ. இராஜ்மேனகா செல்வி வை. சம்சாத் பேகம்
செல்வி ரீ கஜேந்தினி செல்வன் நா. நிரோசன் செல்வி ப. நிதர்ஷனி
செல்வி எம். ஜெயந்தி
செல்வி இரா. முரீவத்சலா செல்வன் எம் சஸ்னியா
நிகழ்ச்சி இல4.13 செல்வன் கு. ஜெகதீசன்
பிரிவு 3
செல்வி பீ. நித்யகலா செல்வி கே. காயத்திரி செல்வி எம் திவ்யா
செல்வன் எஸ். ஜனகன் செல்வி ஜி. கீதாராணி செல்வி எஸ் வசந்த கோகிலா செல்வி எம் ரீ. எப் ஸின்ஹ
நிகழ்ச்சி இல4.13 பிரிவு 4
செல்வன் து. கேசவன் செல்வன் எம்.எம். ஹாஜா மொஹிதீன் செல்வி எஸ். அபிராமி செல்வி ஆர். பிரியதர்ஷிணி செல்வன் பூரீ. சுதர்ஷினி செல்வி பி. நவரட்ணராஜா செல்வி இரா.ழரீதரி
செல்வன் எம்.எம்.எப் அறபா
நிகழ்ச்சி இல4.13 பிரிவு 8 செல்வி ந. தனசொரூபி செல்வன் ஏ. அப்துல் கஸ்யூம் செல்வி எஸ். அஞ்சனா செல்வி வி. அன்னபூரணா செல்வி ப. கிரிஷாந்தி செல்வன் எஸ். சிவகுமார் செல்வன் எஸ். சிவகுமார் செல்வன் என். பூரீகாந்
நிகழ்ச்சி இல4.14 பிரிவு தி.போ
இை
வவு/நெளுக்கு அ/வெலி கெ சிலா/நஸ்ரிய கொ/இந்ர்க் க/நல்லாயன் கே/புளத்கொ ப/பண்டாரவன் மாறை /அறL
இை
யா யூனியன் அ/பெப்டிஸ்ட் சிலா/நஸ்ரிய நீர்/ விஜயல க/புனித அந் கே/புளத்கொ ப/செளதம் த கா/கந்தவத்ை
இை
uJIT/g|T663(3. GuT/96ð e) சழலா/புனித நீர்/ விஜயல ab/(SLDITSGB ப/பலாங்கொ U/U60öTLITU66 கா/கந்தவத்ை
இை
கொக்குவில பொ/முஸ்லி பு/புத்தளம் ! விவேகானந்த க/மோபிறே
இ/பலாங் ெ ப/பண்டாரவ மாறை/அறப
இை
தி/புனித மரி அ/நொச்சிய சிலா/நஸ்ரிய கொ/இராமந மா/இந்து ே இ/பரியோவ LJ/s æstLstjC 85. T/.
N

* தனி
ளம் கலை மகள் வித் ாள்ளாவ மு.வி
D.s கல்லூரி மகளிர் கல்லூரி கண்டி தபிட்டிய த.ம.வி
ள தமிழ் மத்திய ம.வி ா தேபா
F தனி
கல்லூரி
g5. D.6)
D.85.
த்தினம் இ.ம.க. தோனியார் கல்லூரி கண்டி குபிட்டிய த.ம.வி
மிழ் LD.6) தை அல் மிரான் வி
ச தனி
சரி இந்துக் கல்லூரி ஸ்ஹர் மு.ம.வி
பேர்ணாதேத் ம.வி த்தினம் இ.ம.க. கல்லூரி கண்டி டை த.ம.வி ளை த.மத்திய ம.வி தை அல் மீரான் வித்
ச தனி
இந்துக் கல்லூரி b மத்திய கல்லூரி இந்து தமிழ் வித் ா கல்லூரி கல்லூரி கண்டி 5ாடை த.ம.வி ளை தமிழ் மத்திய ம.வி
தேபா
af (a)(g
யாள் கல்லூரி
ாகம மு.வி
T 55.
ாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி
5. Hir LDTög560D6MT
* த.ம.வி
ளை தமிழ் மத்திய ம.வி
தேபா
N
வடக்குகிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
soa5)
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
Sb66ft
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
Sb66
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966)
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
96.
தென்
ク

Page 47
/キ
நிகழ்ச்சி இல4.1 ffa 1
செல்வி சி. சோபிகா செல்வி கே. மிதுனா மதுலாசினி செல்வி யூ நிரூஷா செல்வி க. கெளசிகா செல்வி த. சினேகா தாரிணி செல்வி ஆர். அக்ஷாரா செல்வி க. தாட்ஷாயினி செல்வி எம். ஏ. அஸ்னா
நிகழ்ச்சி இல4.15 Life 2 செல்வி ர. மதுமதி செல்வி எல்.எப். நுஸ்கியா செல்வி கே. நிஷேவிதா செல்வி ஜ.சாரணியா செல்வி பு. நிரோஷா செல்வி ஏ.ஜே. அக்மல்ஜஹான் செல்வி இரா. தர்ஷிணி செல்வன் கே. சந்திரபாலன்
நிகழ்ச்சி இல4.15 fa 3 செல்வி வி. ஜிவிகா
செல்வி பீ. ஹம்சத்வதனி செல்வி பூரி. பவித்திரா செல்வி யோ சசிரேகா செல்வி எஸ். காருண்யா செல்வி எம். ரிசிவதனி செல்வி கே. உதயகுமாரி
நிகழ்ச்சி இல4.15 ffea 4 செல்வி பீ. ஏ. சுபத்திரா
செல்வி எம். மயூரி செல்வி எஸ். மதுரிகா செல்வி ஜெ. சங்கீதா செல்வி கே. சர்மினா செல்வி எஸ். லூட்ஸ் கிருஷாந்தி செல்வன் எம். நெல்சன்
நிகழ்ச்சி இல4.15 fa 5 செல்வி ச. ரகுப்பிரியா
செல்வி எஸ். புவரினா செல்வி ஜீ. சுபிதா செல்வி து. சுமதி செல்வி பீ. குகணேஸ்வரி செல்வி கே. ரசிகலா
151-66-1
வவு/தமிழ் ம அ/நொச்சியா பு/இந்து தமிழ்
6086 D.6) க/நல்லாயன் இ/றை த.ம.வி ப/ஹல்தும்மு ஹ/தங்காலை
5-60
LD/6ig5 fc அ/அல் அமீன் பு/புத்தளம் இ
ᎧᏡᎠᎦ61 ᎥᏝIBl6ᏈᎠᏜᏐ க/மலைமகள் கே/தெஹியே ப/சரண்யா த கா/திவித்துை
5L60
யா/யூனியன்
விண்ணப்பிக்கவில்லை
சிலா/வடிவம்ட இராமநாதன் க/பெண்கள்
இ/பலாங்கொ ப/ஐஸ்லபி த கா/திவித்துை
5L6
uusT/G86Jub Jọ |
விண்ணப்பிக்கவில்லை
புத்/இந்து தப நீர்/விஜயரத்த கம்/பரி அந்தி இ/பலாங்கொ ப/செளதம் த
கா/திவித்துை
5-6
மட்/வின்சன்
விண்ணப்பிக்கவில்லை
கு/ஹிஸ்புல்ல நீர்/விஜயரத்த மா/பாக்கியம் கே/g கதிரே
ப/வெலிமடை
விண்ணப்பிக்கவில்லை

ம் தனி
த்திய ம.வி.
கம மு.வி
p வித் யார் வித்தியாலயம் மகளிர் கல்லூரி கண்டி .
ல்லை தமிழ் ம.வி.
மு.வி.
ம் தனி
Pலியா பெ.ம.வி
ன் மு.வி
இந்து த.வி
யார் வித்தியாலயம்
த.ம.வி
ாவிற்ற த.ம.வி
Lổiịp LD.6il.
ற த.க.வி
ம் தனி
கல்லூரி
பிகா த.ம.வி இந்து மகளிர் கல்லூரி உயர்தர பாடசாலை டை சீ.சீ.த.வி மிழ் வித்தியாலயம் ற த.க.வி
ம் தனி
மகளிர் கல்லூரி
óþ tD.6 தினம் இந்து ம.க.
(8JuUřT D.LD.6ů டை சீ.சீ.த. வி மிழ் ம.வி ற த.க.வி
ம் தனி
மகளிர் கல்லூரி
)T LD,ğE5.
தினம் இந்து ம.க.
தேபா. மாத்தளை
சன் த.ம.வி
தமிழ் ம.வி
ミ
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966
தென்
வடக்கு கிழக்கு 6JLLD55 வடமேல்
8Dബ
மத்தி சப்பிரகமுவ
Sb66
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
SGT
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல் மேல் மத்தி சப்பிரகமுவ
966 தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
S63
தென்

Page 48
7
நிகழ்ச்சி இல4.16
நிகழ்ச்சி இல4.17
நிகழ்ச்சி இல4.18
நிகழ்ச்சி இல4.19
நிகழ்ச்சி இல4.20
பிரிவு தி.போ
பிரிவு தி.போ
பிரிவு தி.போ
பிரிவு தி.போ
பிரிவு தி.போ
5L60
மன்/சித்தி வி விண்ணப்பிக்க சிலா/வடிவாம் இரமநாதன் இ க/கதிரேசன் இ/பலாங்கொ6 ப/ழரீ கணேசா கா/தலங்கஹ
இலக்கிய
தி/ஆலங்கேன அ/ஈத்தல்வெட் புத்/கண்டல் ( புனித அன்னப ஹட்/நோர்வூட் இ/ஹேயஸ் த U/g|TFrgoofuT கா/நாவின்ன
வில்லு
யா/யாழ்ப்பான அ/நொச்சியாக கு/இந்து தமிழ் நீர்/விஜயரத்தி நு/கொட்டகல றி கதிரேசன்
ப/ செளதம் : LDM60B/ HMB"60
விவ
uJIT/urf(SuTo T. அ/ஹொரவப்
கு/ஸாஹிரா 1 நீர்/விஜயரத்தி ஹட்/ஹைலன கே/சுலைமாணி ப/பண்டாரவை LDT60B/s)6) -
தமிழறிவு வினா
மட்/மீராபாளிக அ/நாச்சாதுவ குளி/கொடம்பி கொ/புனித ே க/நல்லாயன்
கே/தெஹியோ ப/சார்ணியா மாறை/தாருல்
W.

D ෂHg
நாயகர் இந்துக் கல்லூரி வில்லை பிகா த.ம.வி. ந்து மகளிர் கல்லூரி மத்திய ம.வி. நாவலப்பிட்டி டை சீ.சீ.த.வி.
வித்தியாலயம் த.க.வி.
நாடகம்
ரி விநாயகள் ம.வி
டுனுவெவ மு.வி
குடா மு.வி.
)ாள் மகளிர் ம.வி
த, ம.வி
3.வி
தமிழ் ம.வி
மு.க.வி
ப்பாட்டு
ாக் கல்லூரி 5D (p6 p வித்தியாலயம் 60Tib S.L.D.85.
த.ம.வி த.ம.வி தமிழ் ம.வி ந்தாவை த.ம.வி.
ாதம
ன் கல்லூரி பொத்தான மு.ம.வி Dாதிரி பாடசாலை 60Tib S.L.D.85. டஸ் கல்லூரி ஹட்டன் luJT LD.éB. ள தமிழ் ம.வி ஹதா மு.வி
விடைப் போட்டி
п шо.6ї
(p.L.D.6) டிய மு.வி துரு கல்லூரி மகளிர் கல்லூரி விற்ற த.ம.வி தமிழ் ம.வி
உலூம் ம.வி
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
66
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
Ջ6I6)IH
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி 6L(3D6)
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
Զ6I6Ռif:
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
966
தென்

Page 49
/ー
முஸ்லிப்
நிகழ்ச்சி இல4.21 ffa S. GUIT
கமு/சாகிராக் அ/பமுனுகம 5/8560Lujir கொ/அல் ஹி UDT/Sbbsff கே/அல் அ6 ப/அல் பதுா மாறை/ஸாத
தமிழ்
நிகழ்ச்சி இல4.22 பிரிவு வி.பி 1 செல்வி வத்சலா றுவான் மலி வவு/பராகும் செல்வி ருக்ஸலா மதுசங்கனி சேமசிங்க அ/ஸ்வர்ணய செல்வி ஜே.எம். நிரஞ்ஜி சிவந்திகா குமாரி கு/ஜோன் ெ
செல்வன் ஆலோக பிரிஸ் கொ/ஆனந்த செல்வி ஸ்கிலா ஆரியபால க/விஹாரமக செல்வி எம். ஏ. திலினி ருதிஷானி கே/சாந்த ே
விண்ணப்பிக்கவில்லை செல்வி எச்.பி. திலினி அப்சரா ஹ/ஹரங்கம
தமிழ்
நிகழ்ச்சி இல4.22 பிரிவு வி.பி 11
விண்ணப்பிக்கவில்லை செல்வி பீ.பீ கே. பண்டார அ/மத்திய ப
செல்வி எல். டபிள்யூ. கீதானி பிரியங்கிகா
கல்காரி தயாரத்ன கு/ஜோன் ெ
செல்வன் டேவ் மித் அத்துலத் முதலி கொ/ஆனந்த செல்வி மாலிகா காயத்ரி பெர்ணாந்து க/பெண்கள் செல்வி எம்.ஆர். ஏ.சி. குமாரி கே/பின்னவன்
விண்ணப்பிக்கவில்லை செல்வி டபிள்யூ. கே. நிராஷா உதாரி ஹ/ஹ"ங்கம
தமிழ் உ
நிகழ்ச்சி இல4.23 பிரிவு வி.பி 1 செல்வன் சதுரங்க நிலான் வத்தேகம தி/நாலந்தா செல்வி தரணி தில்சார பெர்ணாந்து அ/மத்திய பு செல்வி டீ.எம். சேத்தன சம்மானி ரத்நாயகமா/விஜயபா செல்வன் ஹஷான் டிலூபா விக்ரமசிங்க கொ/ஆனந்த செல்வி தனுஷ்கா சாமலி சேனநாயக மா/புனித தே செல்வி ஐயதிஸ்ஸ உமானி சாதுனிக்கா இ/பர்குசன் ( செல்வி சுந்துனிகா இந்திரஷாபா விக்ரமசிங்க ப/விஹாரமஹ செல்வி பீ. எல். மதுரி செளபாக்யா ஹ/போலான
தமிழ் உ
நிகழ்ச்சி இல4.23 பிரிவு வி.பி 11 செல்வி ரெஷானி தரிந்தா தி/திஸ்ஸ ம
செல்வி டப்ளியு ஜி கவனி மதுசிகா வீரசிங்க அ/ஸ்வர்ணப செல்வி டீகே. தீபிகா பிரியங்கனி சேனாதிர கிரி/பெந்தனி
செல்வன் புன்சர எவ்மல் சாகரகே கொ/ஆனந்த செல்வி சதனி அமன்த ஹ"லங்கமுவ க/பெண்கள் செல்வி உமேஷா தர்மசிறி இ/பர்குசன் ே செல்வி பத்ரா நில்மனி அத்த நாயக்க ப/விஹாரமஹ செல்வி எம்.எல்.ஏ. என். மாபறன ஹ/தங்காலை
S

) நிகழ்ச்சி
கல்லூரி
மு.வி மோட்டை மு.ம.வி நிக்மா கல்லூரி மு.ம.வி வரகாமுற ஸ்ஹர் மு.ம.வி. ரியா கனிஷ்ட வித் ாத் ம.வி
வாசிப்பு
LD.6)
T6S LD&E6fi D.6) காத்தலாவல ம.வி
ா கல்லூரி ாதேவி மகளிர் வித்தியாலயம் ஜாசப் தேபா
விஜயபா ம.ம.வி
வாசிப்பு
).வி
காத்தலாவல ம.வி п дѣ6ögрпf
உயர்தர பாடசாலை T (35.UT
6iguUT LD.D.6i
றுப்பெழுத்து
LD.6)
2.6il
(85.LIT ா கல்லூரி நாமையர் பெ.பா. மாத்தளை தேபா றாதேவி
LD.6)
றுப்பெழுத்து
1.வி ாலி மகளிர் ம.வி Qa5s L. D.6). ா கல்லூரி
உயர்தரப்பாடசாலை தேபா
றாதேவி
o LD8561ffi (3g5.Liff
N
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
S66
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
soils
தென்
வடக்கு கிழக்கு 6 LLD5g
வடமேல் மேல் மத்திய சப்பிரகமுவ
S66f தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மத்திய சப்பிரகமுவ
266
தென்
வடக்கு கிழக்கு வடமத்தி வடமேல்
மேல்
மத்தி சப்பிரகமுவ
66
தென்
ツ

Page 50
=ܠܐ
பிரிவு 1 *ஆக்கம் - எழுத்து" போட் முதலாம் பரிசு பெற்ற ஆக்கம்
01.
O2.
O3.
04.
05.
06.
O7.
O8.
09.
0.
11.
12.
3.
14.
15.
எனக்குப் பறக்க மு
நான் அன்று தோட்டத்தில் நீர் ஊற்றிக் வானில் பறந்து கொண்டிருந்தது.
அப்போது நான் எனக்குப் பறக்க முடியு
எனக்குப் பறக்கமுடியுமானால் நான் எ பறந்து திரிவேன்.
எனக்கு விரும்பிய நேரம் விரும்பிய உை
எனது விருப்பப்படி காடு, மலைகளெல்ல
அழகிய கிராமங்களுக்கும், அழகிய நாடு இரசிப்பேன்.
பெரிய அரசர்களின் அரண்மனைகளைெ சென்று பார்வையிடுவேன்.
பெரிய கோட்டை கொத்தளங்களை எல்
நான் பறவையானால் சுதந்திரமாக எங்கு மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது.
இயற்கைக் காட்சிகளைப் பார்க்கும்போது
ஆனால் வேடர்கள் நான் காடுகளுக்குச் பயம் தோன்றுகிறது.
சில காவற்காரர் என்னைக் கொன்று வி
அப்பொழுது நான் கற்பனையிலிருந்ததா? இருந்தேன்.
பின் அம்மாவின் அழைப்பு என் கற்பனை
இதோ வருகிறேன் என்று கூறியவாறு உ

uhabاو
தயுமானால் ........
கொண்டிருந்த போது ஓர் அழகான பறவை
)ானால் என்று ஒரு கற்பனையில் ஆழ்ந்தேன்.
ஷ்வளவு சுதந்திரமாக எனது நண்பர்களுடன்
ணவுகளை எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக உண்பேன்.
ாம் உல்லாசமாகப் பறப்பேன்.
களுக்கும் சென்று அவற்றின் அழகைப் பார்த்து
|யல்லாம் எனது சிறகின் உதவியால் பறந்து
லாம் பார்வையிடுவேன்.
ம் பறக்க முடியுமென்பதை நினைக்கும் போது
எனக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
சென்றால் கொன்றுவிடுவார்களே என மனப்
நிவார்களோ என்று அச்சமாகவும் இருக்கிறது.
ல் மழை பெய்யும் போதும் கற்பனையிலேயே
யைக் கலைத்தது.
ள்ளே சென்றேன்.
செல்வி. முத்துக்குமார் மொடோன் ஆன்ஸியா
யா/புனித ஜோன் பொஸ்கோ வித்தியாலயம் (வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்)

Page 51
ܓܠ
*கட்டுரை வரைதல் - கடிதம் முதலாம் பரிசு பெற்ற கட்டுரை
தாயிற் சிறந்தொரு
பத்து மாதம் சுமந்து, பாலூட்டிச் சீராட்டி, காப்பது போல” காத்து வரும் தாயிற் சிறந்தெ
“அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் வளர்த்த அன்னையும், பிதாவும் நாம் கண் செய்யும் தியாகங்கள் எத்தனை எத்தனையே எம்மால் சொல்லி முடிக்க முடியாது.
அன்னை தன்வயிற்றில் பத்து மாதம் எப விழித்திருந்து, பத்தியங்காத்து எம்மைப் டெ விட்டு விடுகிறாளா இல்லவே இல்லை. எமக் முயன்று எமது நோயைக் குணப்படுத்துவதற்
தந்தையைச் சொல்வதென்றால், தன் 1 உழைக்கிறார். எவ்வளவோ எம்மோடு அன்பு வந்ததும் எமக்குத் தேவையான அத்தனை சரி விதமான ஆடை வகைகளையும் வாங்கித் தந் அளவே இல்லை.
நாம் சில விடயங்களில் முன் செல்லாம போன்றவைகளில் ஒளி, ஒலி பரப்பாகும் ஊட்டுகின்றார்கள். பாடசாலைகளில் ஏதாவது நி காண்பிக்கின்றார்கள் எங்கள் உயர்ச்சிக்காக பொன்மொழிகளையும் சொல்லித் தருகிறார்க
தாயோ, தம் பிள்ளைகளில் கறுப்பு, ெ “காகத்துக்கும் தன்குஞ்சு பொன்குஞ்சு" என் எண்ணங்களில் இருக்கிறார்கள்
எமதுதாய் நாம் ஒரு பருவவயதை அடைந் வழக்கங்களைச் சொல்லித் தருகிறார். எனே நாம் ஒருபோதுமே மறந்துவிடக் கூடாது.
தாயை எம்மால் இயன்றவரை போற்றி அ அவர்கள் மகிழ்கின்ற முறையில் எமது அன்

எழுதுதல்” போட்டியில்
த கோயிலுமில்லை
இரவு பகல் என்று பாராது "கண்ணை இமை நாரு கோயிலுமில்லை என்பதில் ஐயமில்லை.
)” என்பது பழமொழியாகும். எம்மைப்பெற்று கண்ட தெய்வங்களே. அவர்கள் எமக்காகச் ா! அவர்கள் எமக்காக செய்த தியாகங்கள்
ம்மைச் சுமந்து, இரவு பகல் என்று பாராது பற்றெடுக்கிறாள். பெற்றதும் எம்மைச் சும்மா $குச் சிறு நோய் வந்தாற் கூட எப்படியாவது காகத்தான் முயல்கிறாள்
பிள்ளைக்காக இரவு, பகல் என்று பாராது பாகப் பழகுகின்றார். எமக்கு பள்ளிப் பருவம் ாமான்களையும் வாங்கித் தருகிறார். ஒவ்வோர் து எமக்கு அணிவித்து அடையும் மகிழ்ச்சிக்கு
ல் இருந்தால், தொலைக்காட்சி, வானொலி,
நிகழ்ச்சிகளைக் காண்பித்து உற்சாகம் கழ்ச்சிகள் நடந்தால் எம்மை அழைத்துச்சென்று ப் பல பழமொழிகளையும், கதைகளையும்,
6T.
வள்ளை என்று வேறுபாடு காட்டுவதில்லை ர்பது போல தமது பிள்ளை தமக்கே என்ற
ததும் நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நற்பழக்க வ அத்தாய் எமக்காகச் செய்த உதவிகளை
அவளது மனதிற் துன்பம் அணுகச்செய்யாமல் புக்கரங்களால் பாதுகாப்போம்
செல்வி ஏ.கே. மபாஸா இப்/பானகமுவ அந்நூர் மு.ம.வி (வடமேல் மாகாணம்)
མཁས་པའོ་།

Page 52
『ア
ffa 3 *கட்டுரை வரைதல் - கடித முதலாம் பரிசு பெற்ற கடிதம
விபத்தினைய் பார்க்க நேர்ந்ததால் உறவினர் ஒரு
அன்புள்ள அக்கா மயூராவிற்கு,
நலம். நலம் அ எழுதுகிறேன். அக்கா நேற்று உங்கள் மடல் கிை நீங்கள் கேட்டதற்கிணங்க நான் படும் மனவேத6
"உன் சந்தோஷத்தை
அது இரட்டிப்பl உன் கவலையைப் பி
அது பாதியாகி
என்று நம் முன் கொண்டு என் மனவேதனையை இம் மடலில் எ
அன்று வழக்க கொண்டிருந்தேன். அப்போது தான் எதிர்பாராத தோழி ‘சுகி’யைக் கண்டு கதைத்துக் கொண்டி விட்டுப் புறப்பட்டுச் செல்கையில், எதிரே வந்த இறந்து விட்டாள். அந்த விபத்தை நேரில் பார்த்தும் அவள் துடிதுடித்து இறக்க அதைப் பார்த்துக் கெ மறக்கவே முடியவில்லை “மாண்டார் மீண்டும் வருவ ஆறுதல்கூற முடியவில்லை.
விபத்துக்கள் என்றாலும் என்னால் அத்தாக்கத்திலிருந்து வி( எனக்குப் பாடசாலை செல்லவே பிடிப்பதில்லை. நிலைமையை என்னாலேயே கட்டுப்படுத்த முடிய பாதிக்கப்படுகின்றன. என் செய்வது?
“வாழ்க்கை இரணமாக்கும் களமும் கூடஆகும்” என்பதை இ “வாழ்க்கை எனும் இரதம் விதி எனும் பாதையிே கொண்டேன். ஆயினும், என் நண்பியின் { இந்நிலையிலிருந்து நான் விடுபடுவேனா, வழ என்பதெல்லாம் அந்த ஆண்டவன் கையில் தான் உன் அறிவுரையை வேண்டி நிற்கிறேன். வேறு
سسحN|

b எழுதுதல்” போட்டியில்
தனக்கு ஏற்பட்ட மனவேதனை பற்றி பருக்குக் கடிதம்
இல:2, 2ம் ஒழுங்கை, பிறவுண் வீதி, யாழ்ப்பாணம். 15.09.2001
அறிய ஆவல். என் மன ஆறுதலுக்காக இம்மடலை டக்கப் பெற்றேன். மிக்க சந்தோஷம் அடைந்தேன் னையை உங்களுக்கு அறியத் தருகிறேன்.
ப் பிறரோடு பகிர்ந்துபார் ாகி விடும் றரோடு பகிர்ந்துபார்
விடும்”
னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். அதனைக் கருத்திற் ழுதுகிறேன்.
5ம் போல் துள்ளல் நடையுடன் பள்ளி சென்று விதமாக நீண்ட காலம் சந்திக்காத என் ஆருயிர்த் ருந்தேன். அவள் தன் கதையை என்னிடம் கூறி மோட்டார் வண்டியுடன் மோதி அவ்விடத்திலேயே , என் நண்பியை என்னால் காப்பாற்ற முடியவில்லை காண்டிருந்த பாவியானேன். என்னால் அந்நிகழ்வை ாரோ” என்று ஆறுதல் கூறும் என்னால் என்மனதுக்கு
நிறைந்த உலகில் சகஜமானவை மரணங்கள் நிபட முடியவில்லை. இதனால் இப்போதெல்லாம் வீட்டிலே எல்லோரும் அறிவுரை கூறினாலும், என் வில்லை. அதனால் என் கல்விச் செயற்பாடுகளும்
என்பது மலர்ச்சோலை மட்டுமல்ல, மனதை ப்போதுதான் உணர்ந்து கொண்டேன். அதுபோல், ல போய்க்கொண்டிருக்கிறது” என்பதையும் புரிந்து இழப்பை என்னால் தாங்கவே முடியவில்லை. க்கம் போல் என் நடவடிக்கைகள் தொடருமா? உள்ளது. இதிலிருந்து மீட்சி பெற ஆக்கபூர்வமான என்ன, பதில்கண்டு தொடர்கிறேன்.
இங்ஙனம், பாசமிகு தங்கை, சி. சுகிர்தா.
செல்வி, பூறி வரதன் சுகிர்தா யா/வேம்படி மகளிர் கல்லூரி (வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்)
ク

Page 53
sー
for 4 *கட்டுரை வரைதல் - சுருக்கம் எழுதுதல் முதலாம் பரிசு பெற்ற கட்டுரை
தமிழும் தகவ
இயல், இசை, நாடகம் எனும் முத்துறைகளி எனப்படும். தமிழை முத்தமிழ் என்று அழை முன் பழமை வாய்ந்ததாகும்.
“முல நோய் தீர்க்கும் முதல்வி முத்தமிழும் நான்மறையும் ஆ எனத்தொடங்கும் அப்பர் சுவாமிகளது திருத் முதன் முதலிற் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பர். இ பண்ணமைந்த பாட்டும், நாடகமாகிய கூத்தும் முன்பிருந்தே வளர்க்கப்ட்டவை. இதனுடன் அை எதிர்பாராத விதமாகத் தோன்றிய தகவல் தொட முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது. தமிழர்களின் முன்னேற்றத்தைக் கவனத்திற் ே "புத்தம் புதிய கலைகள்- பஞ்ச பூதச் செயல்களின் நுட்பங்கள் மெத்த வளருது மேற்கே. அந்த மேன்மைக் கலைகள் த சென்றிடுவீர் எட்டுத் திக்கும் - செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந என்று பாடினார். அவரது ஆசையை நிறை தமிழுக்கு அளப்பரிய சேவைகளைச் செய்து கெ உலகமெல்லாம் பரவச் செய்கிறது.
தமிழானது வேறு மொழிகளைப் போன்றல்லாது சார்ந்து மட்டுமே பேசப்படும் மொழியாகும்.
ஒருவர் கூறியமையும், “எனது கல்லறையி பொறித்திடுங்கள் என்ற மேலை நாட்டவரான ‘ பறைசாற்றிக்கொண்டு நிற்பன. ஜோன் கட்டன்( தொடர்பு சாதனங்கள் விருத்தியடையத் தொடங் இன்டர்நெட், போன்றவை இத்துறையில் முன்
இவற்றில் சிறப்பிடத்தைப் பெற்றிருக்கும் ‘இ6 தொடர்பில் பல பன்மொழி ஊடகங்கள் உ6 பேசும் மொழிக்கும் உரிய பன்மொழி ஊடகெ இதன் தோற்றத்தின் தொடக்கத்தில் தமிழ் ே மொழிகள் சீக்கிரம் பட்டுப் போய்விடும் எ அவர்களுக்கெல்லாம் முகத்தில் அறைந்தாற் ே
ہسح\

கவிதை நயத்தல்" போட்டியில்
libճl:ՖIIւնպib
ன் கூட்டுறவால் உருவான தமிழ் முத்தமிழ் க்கும் மரபு பதினைந்து நூற்றாண்டுகளுக்கு
ன் கண்டாயப்
னான் கண்டாய்”
தண்டாகத்திலேயே முத்தமிழ் என்ற சொல்
பற் தமிழாகிய செய்யுளும், இசைத் தமிழாகிய
தமிழர்களால் பன்னுற்றாண்டு காலத்துக்கு
ன்மையில் தகவல் தொழில் நுட்பம் காரணமாக
பும் கைகோர்த்து, தமிழ் இரட்டைப் பாய்ச்சலில்
கொண்ட பாரதியார்,
ul IIT6/lf
மிழினில் இல்லை
கல்விச்
திங்கு சேர்ப்பீர்”
வேற்றும் வகையில் தகவற்தொடர்பு இன்று ாண்டிருக்கிறது; எமது தேமதுரத் தமிழோசையை
ஆயிரத்தாண்டுகளுக்கும் அணியமாக இனம் தமிழை 'பக்திக்குரிய மொழி” என அறிஞர் ல் "நான் ஒரு தமிழ் மாணவன்” என்று போப் இன் கூற்றும் இனிய தமிழின் சிறப்பைப் பேக்கின் அச்சுப்பொறி கண்டு பிடிக்கப்பட்டதும் கின. பத்திரிகை, வானொலி, தொலைக்காட்சி, விற்கும் சில ஊடகங்களாகும்.
ணையத்தை எடுத்து நோக்குவோம். தகவற் ர்ளன. அவற்றில் குறித்த இருவர் மட்டுமே னில் இணையம் என்பது வெள்ளிடை மலை, பான்ற இனம் சார்ந்து மட்டுமே பேசப்படும் ன்று சிலர் கங்கணங் கட்டினர். ஆனால் பால் இணையம் பதில் கூற ஆரம்பித்துள்ளது

Page 54
ア
ܠܐ
"யாமறிந்த புலவரிலே கம்பை வள்ளுவர் போல், இளங்கோன பூமிதனில் யாங்கனுமே பிறந்த உண்மை வெறும் புகழ்ச்சியில்
என்று பாடினார் பாரதியார். இத்துனை தனித்த மூலை முடுக்குகள் எங்கணும் உள்ளனர் என் வந்துள்ளது. நூற்றுக்கணக்கான தமிழ் இனை இதனால் வேண்டிய போது பசித்தவனுக்குக் தகவல்களைப் பெறமுடிகிறது. இது போன்ற சேவை செய்கின்றன.
தோன்றிற் புகழொடு தோன்று தோன்றலிற் தோன்றாமை நண்
என்கிறது வள்ளுவர் வாக்கு. இதற்கொப்ப த தொடர்ச்புசாதனங்கள் அமைந்துள்ளன என்ப
எங்கள் தமிழானது, அதன் நிலையான
தலையினிழித்த மயிரைைனய நிலையினிழித்த கடை”
என்ற நிலையிலிருந்து மீண்டு, மீண்டும் உல "வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தம வாழிய வாழியவே! வானமளந்தனைத்து மளந்திடு வண்மொழி வாழியவே”
எனும் வாழ்த்துடைய நிலைை தொடர்பினாலேயே எனின் மிகையாகா. இவ்வ மேலும் வளர்ச்சியடைய நாம் அர்ப்பணிப்புடன் முன்னேற்றத்துக்கு வழிவகுக்க நாம் உறுதி
"சொல்லுதல் யாவாக்கும் எள சொல்லிய வண்னம் செயல்”

7ப்போல்,
வப்போல் தில்லை
s
6D6)
ண்மை வாய்ந்த தமிழின் அபிமானிகள் உலகின் பதை இணையம் வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு ணயங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வாசகர்கள். கட்டுச்சாதம் போல, இணையத்தில் வேண்டிய
ஏனைய தொடர்புசாதனங்களும் தமிழுக்குச்
க அதிலார்
று” மிழ் மொழியின் வேகமுடுக்கியாக இத்தகைய து உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி
Iர் மாந்தர்க்கு
)கமெங்கணும்
ஒழ்மொழி
fé
மக்கு அது மாறியுள்ளதெனின் அது தகவற் பாறு வளர்ச்சியடைந்து கொண்டிருக்கும் தமிழ் செயற்பட வேண்டும். எனவே தமிழின் மேலான பூணுவோமாக.
ரிய அரியவாம்
6aF6oo6; A.W.M. Solarö för அ/கலாவெவ மு.ம.வி (வடமத்திய மாகாணம்)
S
ク

Page 55
行ー
*சிறுகதை ஆக்கம்” போட்டிய முதலாம் பரிசுபெற்ற சிறுகதை
இதய
“செம்பருத்திப் பூவே. செம்பருத்திப் பூவே . உள்ள அள்ளிப் போனாய் நினைவில்
அயல் வீட்டு வானொலியில் பாடகர் ஹரிக அதிபரின் காரியாலயத்துக்குள் நின்றிருந்த இயலவில்லை. என் இதயம் கண்ணிராய்க் கசி உரையாடச்சென்ற நான் திரும்புகின்றேன். 6 என் கண்களிற் பட்டது. என் இதயத் தீ இ6 வகுப்பறைக்குள் நுழைகின்றேன். நல்ல வேளை மானசீகமாக இறைவனைப் பிரார்த்தித்தபடி வரையும் அடைத்து வைத்திருந்த அழுகைெ
நான் ஏன் அழுகின்றேன் என்று எனக்குட் அல்லது அந்த வதனத்தைக் கண்டதையிட் எழுகின்றன. விடையும் என்வசமே இருக்கி இவையே என்னைக் கண்ணிவிடச்செய்கின்றது. அலசிப்பார்த்திடின் அர்த்தம் புரிந்திடும்.
என் குடும்பம் ஐந்து அங்கத்தவர்க6ை பின்னவனாக சகோதரனும், இடையில் நா கயிற்றினால் கட்டிப் பிணைக்கப்பட்டது, பிை
சின்னஞ் சிறுவயது முதலே குறும்பு கேட்பதையெல்லாம் மறுக்காமல் வாங்கித்த பிறந்ததனால் எதையும் விட்டுக்கொடுக்க மா ஆனாலும் அன்புத் தீபத்தை அகத்தினில் 6 பேசுபவர்களை நான் மனதால் வெறுத்தெ அளக்கப்பட்டிருந்தது. அன்பு மழையினையே அதில் நனைந்து புத்துணர்ச்சி பெற்று மகிழ்
அழகான மனதைக்கொடுத்த இறைவன் ஏே வறுமை எம்மைத் தாராளமாகவே சிறைப் சிக்கித்தவித்தாலும் சிந்தை தவறியதில்லை. ச காலைப்பிடித்துக் கெஞ்சியதில்லை. அரைக்கா திரும்பிடாத மானத்தை நாம் இழந்ததில்லை
\S-

Tтфіі)
rit
zD6ouur?”
ரனின் காந்தக் குரலில் கானம் தொடர்கின்றது. என்னால் மேலும் அவ்விடத்தில் இருந்திட கின்றது. கால்கள் படபடக்கின்றன. அதிபருடன் விரைவாக வெளியேறுகையில், அந்த வதனம் ன்னும் அதிகமாக எரிகின்றது. ஓடோடி வந்து என் சகபாடிகளைக் காணவில்லை மனதுக்குள் கதிரையிலமர்ந்துகொள்கின்றேன். இந்நொடி வள்ளத்தினைத் திறந்துவிடுகின்றேன்.
புரியவில்லை. பாட்டுக்காக அழுகின்றேனா? டு அழுகின்றேனா? எனக்குள்ளே வினாக்கள் ன்றது. ஆம் அந்தபாட்டு அந்த வதனம்.
நான் கடந்து வந்த பாதைகளின் அனுவங்களை
ளக்கொண்டது. முன்னவளாக சகோதரியும், னும் எமது குட்டிக் குடும்பம் அன்பெனும் ணப்பை அறுப்பது முடியாதது.
க்காரியாக வளர்ந்திருக்கின்றேன். நான் ந்தனர் என் பெற்றோர். பிடிவாதம் என்னோடு ட்டேன். ஆசைப்பட்டதை அடைந்தே தீருவேன். ரற்றியிருந்தேன். மனம் காயப்படும்படி கடிந்து ாதுக்கிடுவேன். என் அகம் பெற்றோர்களால் அதிகமாகப் பொழிந்தனர். தினந்தோறும் நான் ந்திருந்தேன்.
னா பணத்தைமட்டும் கொடுக்க மறுத்துவிட்டான். பிடித்திருக்கின்றது. அதனால் அனைவரும்
ஞ்சியருந்திக் கனநாள் கழிந்தாலும் மாற்றானின்
சுக்குச் சென்றால் ஆயிரம் பொன் கொடுத்தாலும் . இருந்தாலும், ஆத்திரம், அவசரத்திற்காவது

Page 56
ܬ
சொந்தங்களிடம் கேட்டால் கையை விரிப்பார்க: அடங்குகின்றனர். அவர்களிடம் பணம் இருற இறைவன் இவர்களது இதயங்களை இரும்ப எண்ணியதுண்டு.
என் குடும்பச் சூழல் இப்படியிருக்க இறை6 நேசித்திருக்கின்றான். ஆம் ஆண்டாண்டுகள் எமக்கிருந்தது. அதிலும் எனக்கு அதிகமாக6ே சொந்தங்களின் செயற்பாடுகள் என்னைத் தா மதியோடு இருக்கையில் மிதிபடுவது ஏன்? அதற்கு என் பெற்றோர்கள் தங்களையே அர்
அப்பா அல்லும் பகலும் வீதியிலே அலைந் வருமானத்தை என் கல்விக்காகச் செலவழித்த சுட்டு விற்றார். ஏதோ சில்லறைகள் சிலவ நடத்தினார். தாம் படும் அல்லல்களுக்கு அளட் என்ற நம்பிக்கை அவர்களிதயத்தில் ஆழம நானும் நல்ல முறையிலே கல்வியைக் கவன
கலை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்திடாத அனுட இருந்தாலும், நான் பங்குபற்றிவிடுவேன். பல பரி பாடத்திட்டத்தில் எனக்குப் பயம் இல்லை. அன ஆண்டு புலமைப்பரிசிற்பரீட்சையும் எனக்குக் சன்மானமும் என்னை - என்அறிவை வளர்த்
காலங்கள் யாருக்காகவும் நின்று போனதில் உலாவந்த உன்னதப் பொழுதுகள் அவை அடக்கப்பட்டிருந்தேன். ஆயிரம் சிறகுகள் பள்ளித்தோழிகளுடன் ஒட்டி உறவாடியிருந்தே
காதல் .அது இப்பருவத்தில் தான் ( சொல்லக்கேட்டிருக்கின்றேன். கண்ணில்லாத இருந்திடவேண்டுமென்று பலரது கசப்பான அ என் மனதைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துவிட
ஒரு நாள் பாடசாலைக்குள் புதிதாக சாட்டமானவன். பக்கத்து ஊரிலிருந்து பாடசாலைக்குத்தான் வரப்போகிறானாம். இன நானும் செவிமடுத்துவிட்டு என்பாட்டில் இருந்
அன்று ஒரு நாள், "உனக்கு ஒரு விஷய கேட்க “என்ன விஷயம் நீ சொன்னாத்தான் வரை நான்’ கவிதைத்தொகுப்பினைக் கையி வந்திருக்கானே அவன் நல்லா பாடுவானாம், அவனோடு பாட்டுப்போட்டிக்கு யாரும் வரலா

ர். தனவான்கள் பலர் என் சுற்றத்தார்களுக்குள் ததே தவிர நல்ல குணம் இருக்கவில்லை ாக்கிவிட்டானோ என்று பலதடவைகள் நான்
பன் ஒரு விடயத்தில் எங்களை அதிகமாகவே ர் கடந்திடினும் அழியாத கல்விச்செல்வம் இருந்தது. அதனால், பணத்தின் பின்னோடும் க்கியது குறைவு. நிலையான செல்வம் என் அறிவு விதையை ஆலமரமாக வளர்த்தேன். ப்பணித்துள்ளனர்.
து, சிறுவர் ஆடைகளை விற்றுக் கிடைக்கும் ா. அம்மாவோ அயல் வீடுகளுக்கு அப்பங்கள் ற்றைச் சேர்த்துச் சிக்கனமாக நிர்வாகத்தை பரிய அன்பளிப்பு என்னிடமிருந்து கிடைத்திடும் ாக வேரூன்றியிருந்தது. அதை இனங்கண்ட ரித்தேன்.
வங்கள் எனக்கில்லை. எந்தப் போட்டியாக சில்களையும் எனதாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றேன். தையும் இனிதே நிறைவேற்றிவந்தேன். ஐந்தாம்
கைகொடுத்தது. அதன் மூலம் கிடைத்திடும் திருக்கின்றது.
லையே? கன்னிப் பெண்ணென நான் உருமாறி அப்போது நான் ஒன்பதாம் வகுப்புக்குள் முளைத்திட்ட பிரம்மையில் பறந்திருந்தேன். நன்.
முளைவிடுகின்றது என்று யார் யாரோ காதல் பூக்கும் பருவத்தில் பாதுகாப்பாக அனுபவங்கள் என்னை அதட்டிவைத்திருந்தன. ட்டுச் சகபாடிகளுக்கு உதவியிருக்கின்றேன்.
நுழைந்தான் ஒருவன். பார்ப்பதற்கு வாட்ட வருகின்றான். உயர்தரம் படித்திட எம் வை என் காதில் விழுந்த சில விமர்சனங்கள். துவிட்டேன்.
ம் தெரியுமா” என, தோழியொருத்தி என்னிடம் தெரியும் சொல்லேன்.” வைரமுத்துவின் ‘இது ல் விரித்துப் பார்த்தபடி விடையளிக்க, "புதுசா அறிவிப்பும் செய்வானாம், வரப்போற மன்றத்துல ம்னு சவால் விட்டிருக்கானாம்." அவள் முடிக்க
一グ4
N

Page 57
முன்பே முந்திக்கொண்டு நான் "இனி. நமக்ெ யாரும் இல்லன்னா இந்தப் பாடசாலையி: தோல்விதான்.” நண்பியின் பெருமூச்சுக் கொதித்தெழுந்தேன். "நான் அவன்கூட போ ஒப்புக்கொண்டேன்.
என் பாடசாலைக்கு, இன்னொருவனால், அ கண்கள் திறந்து இரசித்திட இடங்கொடுக்கவில் பாடசாலைக்குள் மாணவி என்ற நிலையில் போட்டிக்குத் தயாரானேன்.
மாணவர் மன்றமும் அண்மித்தது. பூனை புலியாய் இருந்தவனோ பூனையாகிவிட்ட அலங்கரித்தன. என் பள்ளி மானத்தைப் பறிெ என்னிடம் தோல்வியுற்றது அவனுக்குள் ஏற்படுத்தியிருந்ததை என்னால் உணர்ந்திட
போட்டி முடிவின் போது என்னருகில் வந்த முன்பே என் நண்பிகள் முந்திக்கொள்கின்றன ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட தோல்வி கண்ட முதல் ஆ சென்றிட முனைந்தவனிடம் “ஒரு நிமிடம். ம எனக்கு மட்டுந்தான் முடியுங்ற தலைக்க்ன பணிவு கொண்டால் உலகம் உன்னை மதி: படிச்சா மட்டும் போதாது அர்த்தங்களையும் குட்டிப் பிரசங்கம் ஒன்றையே நிகழ்த்திவிட்டு அவன் பல தடவைகள் பேச்சுக்கொடுத்திட (
பாடசாலையிலே தமிழ்மொழித்தினவிழாப் கலந்துகொள்கின்றபடியால் என்னைப் போட்டி ஒரு நாள், ஒரு இடைவேளை நேரம், "நீங்க : என்று வினவ “ஆம” என்பது போல் தலையை போட்டி” என்று நான் கேட்காமலே சொன் மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து மகிழ்ந்திட வேண்( இவனும் அடங்குகின்றானோ என்று எண்ணிய முயற்சி செய்யுங்க” என்று சொன்னபடி முை அவன் வதனத்தைப் பூக்கச் செய்ததை நான்
நாட்கள் மின்னலெனப் பறந்தோடின. அவன நான் ஓரளவு பேசிவிட்டு நகர்ந்திடுவேன். எலி போக்கு அவனைக் கவர்ந்திருந்தது. நான் அ என்ற ஸ்தானத்திலேயே கதைத்தேன். ஒரு ந அவன் திடீரெனக்கூறிய வார்த்தைகள் என் { அண்ணனென்று நினைத்திருந்தவனைக் காத நான் இடங்கொடுத்ததுதான் காரணம் என் மறுத்துவிட்டுப் பேச்சையும் நிறுத்திவிட்டேன்.

கன்ன?” என்றவுடன் “மேல கேளேன் போட்டிக்கு ர் மதிப்பே குறைஞ்சிடுமாம் ஹ"ம். நாம்
கலந்த வார்த்தைகள் என்னைச் சுட்டன. ட்டிக்குத் தயார்டீ" என்று திடமான மனதுடன்
அந்நியனொருவனால் இழிவு வருவதனை இரு லை. என்மனது அறிவுக் கண்களைத் திறந்திட்ட நான் இருப்பதே அவமானம்தான். அதனால்
போல் நானிருந்து புலியாகப் பாய்ந்தேன். ன். பூமாலைகள் என் தோளில் விழுந்து காடுத்திடாத பூரிப்புடன் புன்னகைத்திருந்தேன். அவமானத்தையும் அதேநேரம் அன்பையும் முடிந்தது.
தவன், “உங்க பெயரென்ன” என்றான் எனக்கு ர். "ஆல். த.பெஸ்ட், என்னை ஜெயிச்சுட்டீங்க அனுபவம் இதுதான்” என்று மேலும் கூறிவிட்டுச் ாணவர்களிடம் திறமை இருக்கணும் ஆனால், ம் இருக்ககூடாது. "நிலை உயரும் போது க்கும்" அது செளந்தரராஜன் பாடியது. பாட்டு அனுசரித்து வாழனும் என்று அவ்விடத்தில் நகர்ந்தேன். அந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து முனைந்து தோற்றுப்போனான்.
போட்டிகள் வந்தன. வழமையாகவே நான் கள் நிலைததும்பிடச் செய்வது குறைவுதான். தமிழ்த்தினப்போட்டிக்குச் சேர்ந்திருக்கிறீர்களா” சத்திட “நானும் சேர்ந்திருக்கிறேன், பாவோதல் னான். சிலர் தம் சந்தோஷ உணர்வுகளை டுமென்று நினைப்பார்கள். அந்தப் பிரிவுக்குள் நான் "சந்தோஷம். முதலாவதாக வந்திட னேறினேன். அவ்வேளை என் வார்த்தைகள்
இனங்கண்டு கொள்ளத் தவறவில்லை.
என்னுடன் அதிகமாகப் பேச்சுக்கொடுத்தான். லோருடனும் அன்பாகப் பேசிப் பழகிடும் என் தனைப் பொருட்படுத்திடவில்லை. ‘அண்ணன் ாள் "நான் உங்களக் காதலிக்கிறேன்.” என்று இதயத்தில் விஷம் பாய்ச்சியது போலிருந்தது. லனாகப் பார்த்திட என்னால் முடியவில்லை. மனம் குத்திக்காட்டியது. அன்றே அதை
וף
ク

Page 58
நான் சாதாரணதரப் பரீட்சைக்குத் தயாராகி முயன்று தோற்றுப்போனேன். எவ்வளவுதான் ( முடியாது தவித்தேன். அவன் என் நிழலுக்கு கவனம் குறைந்தது. ஒரு மனதுடன் படித்திட சிறக்கவில்லை.
பரீட்சையில் சித்தியடைவேன் எனப் பலபேர்
பெறவேண்டுமென்றே நானும், பசித்திருந்து; ஆனால்.
ஏதோ உயர்தரத்திற்குள் நுழையும்படியாக நன்றி மடல்களைக் கடவுளுக்கு அனுப்பினேன் என் முடிவுகள் இருந்திடாதது என்னைவிட அவர் அடுத்த கட்டத்தைப் பார்” என்று தட்டிக்கொடுத்த
அன்றே, இனிமேல் எந்தப் போட்டிகளுக்கும் உயர்தரம் நுழைந்தேன். ‘நாம் நினைப்பதுஒன்று பொருத்தமானதே. உயர்தரத்திலும் உரிமை:ே ஆண்களையெல்லாம் ஒரேநிறத்தில் பார்த்தள தெரிந்தது. மனதை மதியால் மட்டுப்படுத்திக்ெ
மறுபடியும் என் வீட்டுச்சூழல், சாதாரண தரப் என்னை மீண்டும் படிப்பிற் கவனத்தைச் செலு ஆர்வம் தொடர்ந்தது. இந்தவருடத் தமிழ்மொழித் அகிலஇலங்கை மட்டத்தில் போட்டியிடவுள்ளே6 ஆசான்களும் ஈடுபடுகின்றனர். இந்த வெற்றி செய்திடவேண்டும். இதுதான் என் பிரார்த்தனை விபரங்களைக் கேட்டிடக் காரியாலயத்துக்குள் பழையநினைவுகளை மீட்டிடச்செய்தது. அவனை அவனது வாயில் அந்தப்பாடல் அடிக்கடி உச்
அதோ! என் சகாபடிகள் வகுப்பறை நோக் துடைத்துக்கொள்கின்றேன். ஆனால் தினந்தே யாரால் முடியும்? கேள்விக்குறிதான்

க் கொண்டிருந்தேன். மனதைத் திடப்படுத்திட Dயற்சித்தாலும் என் மனதைக் கட்டுப்படுத்திட ள்ளே சுற்றிக் கொண்டிருக்கையில் uடிப்யில்
முடியாதுபோகப் பரீட்சைப் பெறுபேறுகளும்
என்னை எதிர்பாாத்தனர். திறமைச்சித்திகளைப் தனித்திருந்து; விழித்திருந்து படித்துவந்தேன்
வாவது என் முடிவுகள் இருந்ததை எண்ணி . ஆனால், என் பெற்றோர்கள் எதிர்பார்த்தபடி களையே தாக்கியது. “அளந்தது அவ்வளவுதான் னர். தங்களது எதிர்பார்ப்புகளில் ஏமாந்தபடியே.
சேர்வதில்லையென்ற உறுதியான முடிவுடன் நடப்பதுஒன்று எனக் கூறுவது என் வாழ்விற்குப் கட்டு மன்றாடினான். முன்பு போல் மறுத்தேன். னக்கு அவனது அனுபவம் வித்தியாசமாகவே கொண்டேன்.
பரீட்சைத் தோல்வி, சவால்கள் இவையெல்லாம் லுத்திடத் தூண்டின. கலைத்துறையிலும் என் தினவிழாப் போட்டியிலே சிறுகதைப் போட்டிக்கு ன். என்னை ஊக்கப்படுத்துவதில் பொற்றோரும் யையாவது அவர்களுக்களித்து மனம்பூரிக்கச் ா அதற்குத் தயாராகவே அதிபரிடம் மேலதிக சென்றேன். அயல் வீட்டுப் பாட்டுவந்து என் ாயும் நேருக்கு நேராக நோக்கிடவும் நேர்ந்தது. சரிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்.
கி வருகின்றனர். என் கண்களை மறைவாகத் ாறும் அழுகின்ற என் இதயத்தைத் துடைக்க
6læsibs'. M.T.F. 6lusöuðum தெருவெலம்பொட (yp.L.D.6 (மத்திய மாகாணம்)

Page 59
f=
பிரிவு 5
*கவிதை ஆக்கம்” போட்டியில்
முதலாம் பரிசு பெற்ற கவிதை
நாங்கள் ம6
நாங்கூற விளையும் நற்சேதி கேள்
நானிலத்தீர்! இவ்வுலகில் நட தீங்கூறுஞ் செயல்கள் திருந்திடல் ே திக்குகள் எங்கெனும் இவ்வு: பாங்குறப் பழுத்தவோர் கனியிடைக் பாழுறும் பொருளினை அறிவு ஈங்கேது பிரிவினைகள் எம்மினிற் க ஏற்றவர் யாவரும் மாந்தரே ஆ
ஆதியில் வாழ்ந்தார் அவர்தம் வமிக் ஆடவர், பெண்டிர் நம்மவர்தா சாதியிற் பற்பல வேற்றுமை சாற்றி
சாக்கடைப் புழுதியாய் வாழ்வி ஒதியங் குரைத்திடும் உணர்விலா ( உயர்ந்தவர் என்றும் தாழ்ந்த6 நிதியில் லாவகை நீவிரிங்கு புகன்றி நெஞ்சது பொறுத்திடா நிலை
கற்றவ ரற்றொரு மற்றவ ராகி - ச்ெ கடைநிலை தனையுறு தாழ்வ புற்று நச்சுள அரவினைப் போலும் பொற்றிருப் பதமதன் நினைவி பெற்றுருக் கேடதன் பெருநிலை தே பேரிகை முழக்கம் அதனொடு உற்றது யாதென உணர்வது கொள் உளத்துள மாந்தர்! யாருை
போற்றினேன் நூம்மைப் பொய்யிலை புவியினில் இறையோன், ஒரு ஆற்றிலே பற்* ஆங்கொரு திசை அமைவுகள் கொண்டு பலவத ஈற்றிலே அன்னவை எய்தியே உறு
இயல்பது கொண்டவாம் சமுத சாற்றினேன்! இச்செயல் சார்ந்திங்கு சமயங்கள் பலவெனினும் சத்

ரிதர்கள்
மின்களோ? - உயர்
க்கின்ற அல்லற் வேண்டின், - அட்ட ரை புகல்மின்களோ?
கொணர்ந்து - கெட்ட ளார் வைப்பரோ?
ண்ைடீர்? - மெயப்
அன்றிவேறோ?
த்தே, - தோன்றிய
மன்றோ,
- முடச்
தும் நன்றோ?
முடர்காள்! - நும்முள்
வர் என்றும்
ட - என்றன்
யினைக் காண்கிலிரோ?
Бл6ды. து ஏகி
- இறை லா தோடி டிச் - சமர்ப்
கூடி
i6mMT - FøT
p மீட்பரோ
இவ்வுரை! - இந்தப் வனே! உணர்மின்! யினிற் - தம் ாய் ஓடினும்
g/ - IDMT திரப் பரப்பதே!
கொள்ளின் - உலகிற் நியப் பொருளொன்றே!
ZWے

Page 60
ஏற்றிடின் இவ்வுரை ஏனினித் துன்பப எவற்றிலும் பெறலாம் இறைய
காட்டுள விலங்கின் கடைநிலை ஒட
கண்டிடும் ஈனமாம் மதவெறி
வேற்றுமை களைந்தே விறுற வாழ்!
விண்ணையும் மண்ணையும் !
ஊற்றதாய் நாங்கள் மனிதர்கள் என
உயர்நிலை அறுந்தும் நாமே
மன்பதை தன்ன மனிதராயப்ப் பிற
மதமொடு மொழிகள் மாறுற்று
உண்பதைத் துஞ்சுவதை ஓரினத்தா
உலகுளார் யாவரும் மனிதரி
அன்பதை உங்கள் மொழியெனக்
அழுக்காறொடு சினத்தினை :
பண்பிதன் வண்ணமாய்ப் பயின்றுநீர்
பாரினில் யாவரும் மனிதாராய
அற்பப் பிறவியாய் மாந்தரை நிை
ஆயுதந் தன்னைத் தூக்கிடத்
சிற்பக் கலையினிற் செய்திட்ட சிை
சேதங்கள் விளைவிக்க நீவிே
சொற்பப் பிளவுகள் தாமோயிப் பார்
குழ்கலி தன்னினால் எம்மு6ே
பற்பல வுயிர்களைப் பறித்திட்ட கய
பாவியாம் போரெனும் அரக்க
ஆதலாற் சோதரர்! அனைவரும் 8
காதலால் எம்முளே கடனுறள்
ஈதொன்றே மெய்யெனும் இயல்பது
திதிலா மனிதராய்த் திகழ்ந்தி

} - கானும்
lவன் இன்பம்!
பவே. எம்மிற்
என்னும்
வோம் - இந்த நாமினி ஆள்வோம்; ர்றுனரின், - நல்
ாயினித் தாழ்வோம்?
ந்தீர்! - எம்முள்
ப் போயினும் ருந் துறந்தாரோ? - எனில்
லும் தனிவேறோ? கொள்வீர் - துட்ட
உம்முளே கொல்வீர்!
கொண்டால். இந்தப்
ப்ப் பெறலாம்!
னந்தோ - கரத்தே
துணிந்தீர்
லயென - மனிதருட்
ரன் முனைந்தீர்?
பினில் - இந்தச்
7 நேர்ந்தன?
மை - ஈனப்
னைச் சார்ந்தன!
ஒன்றெண்மீர்! - உளக்
ம் நன்றென்பீர்!
இன்றுவீர்! - யாவரும் டல் நீர்பெறுவீர்
செல்வன் த. சஜிதரன் மா/இந்து தே.பா, மாத்தளை (மத்திய மாகாணம்)
SN

Page 61
7ー
S
நன்றி
இந்தத் தமிழ் மொழித்தினம் இனிதே நடைபெ பெருமைக்குரிய பெருமகனார், முன்னாள் கல்வி அை தமிழ்ப் பேசும் நல்லுலகம் தன் நன்றியினை முதற்க
தமிழ் மொழித்தினம் சம்பந்தமான சுற்று நிரு பாடசாலைகளுக்கு வந்தசேர்ந்த விடுவத வழச் சேராதபடியால் சம்பந்தப்பட் ல்லோரிடமும் ஏற்ப பயிர் வான்மழை பெற்றதபோல மே மாதத்திலாவ மேலான மகிழ்ச்சி. இவ்விதம் நடந்தேற்றிய இறைவ
தமிழ் மொழித்தினச் செயற்பாடுகள் தொய்ந்த ே அமைச்சு மட்டத்தை அருட்டிவிட்ட அனைவருமே
இந்த வகையில், மத்திய மாகாணத் தமிழ்க் க அவர்கள், வடக்கு கிழக்கு மாகாணக் கல்வி அமைச் இலங்கைத் தமிழராசிரியர் சங்கப் பொதுச்செயலாளர் சார்பில் விஷேட நன்றிக்குரியவர்கள்.
எல்லாப் பக்கங்களிலும் இருந்த வந்த ஊக்கத் நடைபெறல் வேண்டும்; அதவும் அடியேனத ஏற் அதற்காகத் தரித நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அதிகாரி கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த அவர்களை அமைச்சின் செயலாளர் வைத்தியக் கலாநிதி டார தமிழ்த்தினம் இனிதே நடைபெறுதற்கு அடித்தளமாய நன்றிகடறிக் கொள்கின்றோம். என்னதான் வழிகள் த் தடைகளைத் தாண்டிச்செல்வதற்கு உதவி ஒத்தா அமைச்சின் மேலதிகச் செயலாளர் (கல்விக்குணநல அவர்களும், மேலதிகச் செயலாளர் (கல்விச்சேவைகள் பிரிவுக்குப் பொறுப்பான கல்விப்பணிப்பாளர் திரு இவர்கள் யாவருக்கும் எமத இதய பூர்வமான நன்
உணவுபசாரத்தில் தம்மாலான பங்களிப்பிை (PV)Ltd. நிறுவனத்தின் தவிசாளரும் யாழ்ப்பாணக் கி அவர்களும், கொழும்பு -11. 131, செட்டியார் :ெ நன்றிக்குரியவர்களாவார்கள். மேலும், மிக அழகியமு ஜெயராம் பிறதர்ஸ் உரிமையாளர் திரு.ஜே.பி.ெ
தேவையான உதவிகளை அளித்துத் தமிழ்த்தி வடக்கு விவேகானந்தா தேசியக் கல்லூரி, புனித

நவிலல்
றும் இவ்வேளையில் இதற்குக் கால்கோளிட்டு வைத்த மச்சர் அல்ஹாஜ் பதியுத்தீன் முகம்மத அவர்களுக்குத் ண் முன்வைக்கின்றத.
ம் ஆண்டுதோறும் ஜனவரி பத்தாந்திகதிக்குள்ளேயே கம். ஆனால் இம்முறை ஏப்ரல் ஆகியும் வந்து ட்ட ஏக்கமும் தாக்கமும் அளவிடமுடியாதன. வாடிய து மேற்படி சுற்றுநிருபம் வந்த சேர்ந்தமை குறித்த னுக்கு நன்றி.
ாய்க்கிடந்த வேளையிலே தொடர்ந்த நடைபெறுவதற்கு அன்னைத்தமிழின் பேரால் அதிக நன்றிக்குரியவர்கள்:
ல்வி அமைச்சர் கெளரவ ஆர். இராதாகிருஷ்ணன் சின் செயலாளர் திரு. க.பரமேஸ்வரன் அவர்கள், திரு. த.மகாசிவம் அவர்கள் தமிழ்பேசும் மக்கள்
தினால் உந்தப்பட்டு, வழமைபோலத் தமிழ்மொழித்தினம் பாட்டிலேயே நடைபெறல் வேண்டும் என்று விரும்பி களைத் தாண்டிவிட்ட எமத மாண்புமிகு (முன்னாள்) த் தமிழ் கூறும் நல்லுலகு என்றும் மறவாத. கல்வி ா டி மெல் அவர்களின் அனுசரணை தான் இந்தத் அமைந்தத. அவர்களுக்கும் தமிழ்த்தாயின் பேரால் நிறக்கப்பட்டாலும் இடையிடையே ஏற்படும் நிர்வாகத் சைகளை அளித்த எமக்கு உதவியவர்கள், கல்வி அபிவிருத்தி) கலாநிதி ஜி.எல்.எஸ்.நாணயக்கார
திரு.எஸ்.தில்லைநடராஜா அவர்களும், மொழிகள் .எம்.ஜி.ரி நவரெட்ண அவர்களும் ஆவார்கள். Pகள் உரித்தாகுக.
எச் செய்வதற்கு முன்வந்த செம்மல்களான IMF ல்லூரியின் பழைய மாணவருமான திரு.ஏ.கந்தசாமி ரு தேவி ஜூவல்லரி ஸ்தாபனத்தாரும் எமத றையில் காத்திரமான சான்றிதழ்களைத் தயாரித்தளித்த யராம் ஜே.பி. அவர்களுக்கும் நன்றிகள் உரித்தாகுக.
ாப் போட்டிகள் சிறப்பாக நிறைவுற உதவிய கொழும்பு அன்னம்மாள் பெண்கள் மஹா வித்தியாலயம்,
N
ク

Page 62
مع يسمح
ஹமீட் அல்-ஹஉசைனியா தேசியக் கல்லுாரி, பப் பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லுாரி, வெள்ளவத்தை மகளிர் கல்லூரி ஆகியவற்றின் அதிபர்கள், ஆசி சங்கத்தினர் ஆகியோருக்கும் நன்றிகள் உரித்தாக
தமிழ்த்தினப் போட்டிகள் நடைபெறுவதற்காக அ தந்த உதவி வரும் இந்து வித்தியாபிவிருத்திச் சிறப்புற நிகழ்ந்தேறுவதற்கு எந்தவித கொடுப்பனவுகை மண்டபத்தினைத் தந்த உதவிய புண்ணியவான் திரு. இதய பூர்வமான நன்றிகள் உரித்தாகட்டும்.
இச் சிறப்பு மலரினை வனப்புடன் வடிவ நன்றிக்குரியவர்கள்.
பாடசாலை, வலய, மாகாணமட்டங்களில் த பாடுபட்ட அனைவரும் நன்றிக்குரியவர்கள். கல்வி அ உதவியாளர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள். இன்றியமையாதவர்களாகி இணையற்ற பணிபுரிந்து
எதுவித சன்மானத்தையும் எதிர்பாராமல் ஒரு இத்தமிழ்மொழித்தினம் தொடர்ந்தம் நடைபெறுவதற்க உணவு முதலிய உதவிகளையும்கூட உபகாரிகை சுமைகளைச் சுமந்த என்பணிக்கு, போட்டி ஒழுங்குக நிலைநிறுத்திய எண்பணிக்குக் குறையும், களங்கமும்
நிறைவாக, கடந்த பத்த ஆண்டுகளாகத் தமி வளம்பெற்றுப் படி மலர்ச்சி பெற்று வந்தள்ளமை ப மேலும் மேலும் சிறப்பாகவும் மிகவும் நேர்மையாகவு நான் கண்டிப்பாக நடந்த கொள்ள வேண்டி சுண்டிக்கொள்ளாமல் மிக மகிழ்ச்சியுடனும், மிகவு வழங்கி வந்த உடன் பிறப்புக்களான மாகாண அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், அனைவருக்கும் ஓய்வு நிறைந்த நன்றியறிதலைச் சமர்ப்பித்து விடை பெறுச்
நன்றி, 6 தமிழே 6 நின் தா
 

--ཇོ་
பலப்பிட்டி இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லுாரி, சைவமங்கையர் கழகம், பம்பலப்பிட்டி முஸ்லிம் யர்கள், மாணவர்கள் பாடசாலை அபிவிருத்திச் ட்டும்.
ஆண்டுதோறும் சரஸ்வதி மண்டபத்தினை இலவசமாகத் * சங்கத்தினருக்கும் நன்றிகள். நிறைவு விழாச் )ளயும் எதிர்பாராமல் பெருமனதடன் புதிய கதிரேஷன் சுப்பிரமணியச் செட்டியார் அவர்களுக்கும் எங்களது
'60soggyi, 555 U.K.Printerss by f6), iii.605 it
மிழ் மொழித்திறன் போட்டிகள் சிறப்புற நடைபெறப்
அமைச்சின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், தமிழ்ப்பிரிவின் போட்டிகள் அனைத்தம் சிறப்புற நடைபெற
வரும் அருமையான நடுவர்களுக்கு நன்றிகள்.
'தொண்டர் கல்விப்பணிப்பாளராகப் பொறுப்பேற்று, ாகப் பல மாதங்கள் பாடுபட்டு உழைத்த என்பணிக்கு, )ள நாடிப்பெற்றுப் போட்டியாளர்களை உபசரித்தச் ர் விதிகள், ஒழுக்கங்கள் ஆகியவற்றை நேர்மையுடன் கற்பித்து மகிழ்ந்த அனைவருக்கும் மிகுந்த நன்றிகள்.
ழ் மொழித்தின நிகழ்ச்சியானத பல்வேறு வகைகளிலும் ற்றிப் பலரும் அறிவர். தமிழ் மொழித்தின நிகழ்ச்சிகள் ம் நடைபெற்றாகுதல் வேண்டுமென்ற வேணவாவில், ய சந்தர்ப்பங்களிலும் கூட, தங்களது மனம் ம் அன்புடனும் சகல விதமான ஒத்தழைப்பினையும் இணைப்பாளர்கள், கல்வி அலுவலர்கள், பாடசாலை பெற்றுச் செல்லும் இவ்வேளையில் எனது உளம் கின்றேன்.
வணக்கம். ான் தாயே! ர் போற்றி
ஜி.பீ. அல்பிறெட் பிரதிக்கல்விப் பணிப்பாளர் தமிழ் மொழிப்பரிவு கல்வி அமைச்சு.

Page 63


Page 64
வாழ்க நிரந்தரம்
வாழிய
வான மளந்த த6
வண்மொழி ஏழ்கடல் வைப்ட் இசைகொன
எங்கள் தமிழ்மொ
என்றென்ற
சூழ்கலி நீங்கத்
தலங்குச்
தொல்லை வினைத
சுடர்க
வாழ்க தமிழ்மொழி
வாழ்க த வானம் அறிந்த
வளர்மொ
UK Printerss 98A.Vivekanand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ய் வாழ்த்து
வாழ்க தமிழ் மொழி வாழியவே
னைத்தம் அளந்திடும்
ழி வாழியவே! னும் தண்மணம் வீசி
ன்டு வாழியவே ழி எங்கள் தமிழ்மொழி ம் வாழியவே தமிழ்மொழி ஓங்கத்
5 வையகமே
ரு தொல்லை யகன்று
தமிழ்நாடே ! வாழ்க தமிழ்மொழி மிழ்மொழியே!
தனைத்தும் அறிந்து
ழி வாழியவே!
Hill, Colombo-13. Tel: 344046