கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Abhijnanamala: Vinayakamoorthy Sivasamy 1995

Page 1
A Felicitation Vo
VINAYAKAMOO
UNIVERSIT
1.
 
 

lume Presented to
RTHY STVASAMY
Y OF JAFFNA

Page 2
இந்து சமய மரபில் ஒருவரின் அறு நாளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததொன்ற முன்னிட்டு வெளியிடப்படும் பேராசிரியர் அபிஜ்ஞானமாலா எனப் பெயர் சூட்டியு
இச் சொற்றொடரிலுள்ள " அபிஜ் பெற்ற சம்ஸ்கிருத கவிஞரான காளித இலக்கிய ஆக்கமாகிய அபிஜ்ஞான சகு இந்நாடகத்திலே, கதாநாயகனாகிய து: வைத் தான் முன்னர் அவளுக்கு அளித்த கண்டு இறும்பூதெய்துகிறான்; இன். ** அடையாளம் காணுதல் *, 4 அறி எனவே, இங்கு பேராசிரியரின் தகை ஆளுமை, குறிப்பாகக் கல்விசார் புலை கூடிய - அறியக்கூடிய வகையில் பல்வே கட்டுரைகளாலான மாலையாக அவருக்( கிறது என்பதில் ஐயமில்லை. எனவே, வெள்ளிடைமலை.

பதாம் ஆண்டு நிறைவு அவரது வாழ் ாகும். அறுபதாம் அகவை நிறைவை வி. சிவசாமியின் மணிவிழா மலருக்கு
ள்ளோம்.
ஞான " எனும் பதம் உலகப் புகழ் ாசரின் மிகப் பிரசித்தி பெற்ற நாடக தந்தலத்திலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். ஷ்யந்தன் கதாநாயகியாகிய சகுந்தலா மோதிரம் மூலமே முடிவில் அடையாளம் பமடைகிறான். அபிஜ்ஞானம் எனில், யப்படுதல் " முதலிய பொருள்படும். மைகள், செயற்பாடுகள், குணநலம், ம முதலியவற்றை இனங் காணக் பிறு மலர்கள் போன்ற பலதிறப்பட்ட த இந்த அபிஜ்ஞானமாலா இலங்கு இம்மலரின் பெயர்ப் பொருத்தப்பாடு
- மணிவிழா மலர்க் குழு

Page 3


Page 4
அன்ப
காலம் திரு. காசிப்பிள் (பன்னாலை, ெ (190
96) நினை அன்னாரின்
கந்தையா சt
நிர்வாக சேவை உ தமிழ்ச் சங்க வழங்கிய

ளிப்பு
சென்ற ளை கந்தையா தெல்லிப்பளை) 13 - 1975)
ர்கள்
6TB * புதலவர்
ண்முகலிங்கம் த்தியோகத்தர்(ஒய்வு)
நூலகத்திற்கு அன்பளிப்பு

Page 5
Abhiina
Messages ol
Papers on Art, Arc
A Felicitation V
t(
Иinayakaтоori
On his Sixti
Editea
P. Gopalakri
R. Sivachand
P. Pushparati
Publish The Felicitation V
Jaff
19

na mala
haeology and Religion
olume Presented
thy Sivasamy
eth Birthday
by:
shna lyer
2.
2
ed by olume Committee
na.
}5

Page 6


Page 7
பேராசிரியர் வி. சிவசr
தலைவர் t Guyrgf
செயலாளர் திரு. ப.
பொருளாளர் திரு. ப
பதிப்பாசிரியர்கள் : பேராசிரிய
திரு. இர திரு. ப.
Professor V. Sivasamy Si
Volume
President : Prof. S.
Secretary : Mr. P.
Treasurer Mr. P.
Editors : Prof. P.
Mr. R.
Mr. P.
Printed for the Felicitation V
Mahathma Printing Works, Ear Jaffna, Sri Lanka.
1995

ாமி மணி விழாக் குழு
யர் சி. க. சிற்றம்பலம்
புஸ்பரட்ணம்
கணேசலிங்கம்
ர் ப. கோபாலகிருஷ்ண ஐயர் ா. சிவச்சந்திரன்
புஸ்பரட்ணம்
xtieth Birthday Felicitation
Committee
K. Sitrampalam
Pushparatnam
Kaneshallingam
Gopalakrishna yer Sivachandran
Pushparatnam
olume Committee at
'laai,

Page 8


Page 9
சமர்ப்
இலங்கையிலும், வெளிநாடுகளிலுமுள்ள நண்பர்கள், நலன்விரும்பிகள் ஆகிே செய்திகள், வாழ்த்துரைகள், ஆய் கொண்டிலங்கும் அபிஜ்ஞானம அறுபதாவது அகவை நீ
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி
முகமாக அன்புகை
களுடன் அவருக்(
படுகி
Dedic
This Speeial Volume - Abhijian and Papers Contributed by his
and Well a wishers from Sri
to Professor Vinayak appreciation and as
him upon the
his Sixtie

Lu 600 D
ா உடன் ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், யோரால் வழங்கப்பட்டுள்ள ஆசிச்
வுக்கட்டுரைகள் ஆகியனவற்றைக் ாலா எனும் இச்சிறப்புமலர்
றைவுற்றுள்ள பேராசிரியர் அவர்களைப் பாராட்டு சிந்த நல்வாழ்த்துக்
5* Forfù išsis f)gile
ation
a ma 1ā of Messages of Felicitation
Colleagues, Students, Friends Lanka and abroad is presented amoorthy Sivasamy in fection to felicitate
completion of eth year.

Page 10


Page 11


Page 12


Page 13

राण: बझिझी तन्ना काळपमैश् छनञ्च कणा নবন্ধনয় যত্নীৰ মহনকশা চন্দনb दुना न्नळ्वाव "प्रन्-पि’ ‘वेि 倉 奇エ向 -वैिदर्शlिl
fiझानिाटी पाटी
प्राम्य ईधन भीठत कर
*विश्वाlिl श्घ्नुः प्रश्ननि । 匈f 命吓可 瓦否可 धिपत्य सैन्द्ध पृष्ठ क्र्व हार्णवाचे पर्यभैष् वभक जाग्रविड़ भव्य विध्वाभि
राग: ईट्टे
கீத் ,
|ਣ ਸਿਝੇਸਸਿ ਅੰਕ ਭਸਮਕਸ਼ ਮਕ
ཡོང་གི་ཚོ་ afፍጶr"

Page 14


Page 15
பூணி சிவஸ்வாமி
ராகம் : ஸரஸ்வதி
8
. பூரீ வித்யா நுக்ரஹ பூர்ண சிவஸ்வாமி ஹ்ருதய
த்ரிபுண்ட்ர விபூதி தேஜஸ்வ g •ಸಿ மாநசிவ ே
3 re
ராகம் தோடி
s 3
2. பூங்குடி இருபிட்டி ஐநநஸு
பிதாவிநா யகமூர்த்தி
ஒங்கார ரீவித்யா ೮ಹಿಟ್ಟ೦೮
பூரீ மிஷந் கநிஷ்டவி:
r) ஹம்ஸாநந்தி
3. வீணாவித்வபுர வட்டுக் கோ
3
வித்யாபீட ஸம்ஸ்க்ரு 8 2 d
ஜ்ஞாநவித்யா விசாரத பால
3. wa 3 3
ஜ்ஞாநகுரு புத்திமநே
ராகம் ! ஸிந்துபைரவி 3 4 4 4. பேராதனா விச்வகலா கேந்தி g
போத ஸம்ஸ்க்ருத
4 海
ஆராதநா ஸரஸ்வதீ பாதாம்
4. 萨 3
ஆத்மீக கலாகார்ய

6ஒம் 5 நவரத்நமாலிகா
தாளம் ஆதி 3
க டாகூடிம்
பரமேச்வ ராக்ஷம்
ரூபம்
கோத்ரப்ர ஸாதம்
3 3
க வாஸ்ம்
மஹேச்வரீ பாசம்
வேசம்
ந்யா சாலாகலா தாஹம் 3 3
ட்டை
த ஆச்சார்ய
ஸுப்ரஹ்மண்ய
ா லயசிவஸ்வாமி
ரேநி வாஷம்
வித்யாலங் காரம்
புஜ ஹ்ாரம் 3
ஸித்திப்ர வாஹம்
3 4

Page 16
ராகம் : பெஹாக்
3. 3
5. ஸம்ஸ்க்ருத பாஷாஜ்ஞாந க
ஸர்வகலா குருபால ஸ70 3 3 E
நமஸ்கார அஞ்ஜலி சிவஸ்வா
நளிநமூக ஆச்சார்ய ஆ!
2
ராகம் பாகேழரீ
3 3
6. சிந்தநா காவ்யஸ்ம்ஸ் க்ருதள்
ஜீவகலா ஸங்கீத பர்
3. 4 வந்த நா ம்ருதவ்யாஸ் ப்
s
வர்ஷணி சிவஸ்வாமி
ராகம் : காபி
3
7. வீணாவித்வபுர பூரீ சாலிவாடி
3 m
விச்வ ஸர்வகலா வி
ஜ்ஞாநாம்ருத ஸம்ஸ்க்ரூத
ப்ரதாந வித்யர்ச் சா
4 3
ராகம் : ரஞ்ஜனி
3
8. த்ரா விடார்ய தகூFணாஸ்ய
3
ஆதிபத்ய ஸெளந்தர் 4. 3 ப்ராஹ்மண விச்வாஸி ட
8
Lugr Lr) nT ğ 5Fnrrf uu 6ö?ğäg5 3 4

லாவிசேஷ ஸித்தி 3 4
ப்ரஹ்மண்ய சக்தி 3.
தி ஹஸ்தம்
சீர்வாதம் இஷ்டம்
3
uur & Jaö07
ாதகலா புஸ்தக்
ரபந்த வித்வ
3 4 3 வித்யாதர்ஷணி
3 3
உ பதி
த்யா கேந்த்ர 3 3
பீடாலங்கார
3.
ஸம்ஸ்க்ருத
uu Lj6iñoĝ35 35mtěř&#mrrifuu
ரமேச் வரபக்த
a 4 பவ்ய சிவஸ்வாமி
4 nus

Page 17
grmT8sub t 6m)""ʼ(b5['Lq
3
9. ஸர்வ மங்கலேச ஸம்ஸ்க்ருத ஸ்
ஸர்வ லோகாநுக்ரஹ ட
3 ஸர்வா பீஷ்ட ஸித்தியர்த்தட
4. 3 4
தீர்க்காயுஷ்மான் பவது
3 4. 4.
" ததா6
2
கவிதாச்சார்யஹ் -

த்குரு 3 3
பார்வதீ பரமேச்வர
ம் சிவஸ்வாமி ஆச்சார்ய
ஸ்மஸ்த மங்கலாநி பவந்து.
3 4.
s
ஸ்து
9 கவிமாமணி ', ' இயலிசைவாரிதி **
4.
வீணாவித்வபுர வீரமணி சர்மா
3 ar

Page 18
൭சிவமய
பேராசிரியர் பூணி. வி. சி மணிவிழா வ
(இருபத்தெண்சீர்க் கழிநெட
. சீரேறு பூங்குடி இருபிட்டி
சிவகோத்தி ரத்தில்
சோதிடர் சுதே
சொரிந்திடு
பூதலந் தன்னி
பூவைம ே
மாதவஞ் செய்
Lorraisy Ligay
கூரேறு கல்வியை அமெரிக் கனிஷ்டவித் தியாக குலதெய்வ வி
குலவுயாழ்
பலவாண்டு கதி
பாலசுப்ர
நிலையான ஆ
நிறைவான
ஊரேறு பேராத னைப்பல் உயர்கல்வி நாடியே Guprint 6à faguriřL
போதநல் ஆராய்ந்து வ
அழகுற வி பாராளும் தெ
lull-(ps
பேரேறு யாழ்ப்பாணப் பல் வடமொழி விரிவுை GuTrr6 fu upra
பெருஞ்சே
பேராத னைட்
வரலாற்று
சீரான யாழ்க
சங்கதம்

ib
வசாமி அவர்களின் ாழ்த்துப்பா
டிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)
யூரிலே
உதித்த தச வைத்தியர் பண்ணிசை
கலாவித் தகர் லே விநாயக மூர்த்தியும் ஹஸ்வரி அம்மை தீன்ற மாமணி யானவன்
சிவசாமி நாமன்
கன் மிஷனிலும் Fாலை கற்றே நாயகன் கதிர்காமன் அருளாலே
வட்டுமா பள்ளி நறே பல்கலை வடமொழி மண்ய குருவின் சியால் வடமொழிச் சித்தியும்
கல்வியும் பெற்றார்.
க லைக்கழகம்
கற்றார் பல் லோரிடம் பயின்றே
வடமொழி தந்தார் டமொழி வரலாறு கட்டுரை வடித்தே எழுதிப்
ய்வீகப் பண்புநிறை வடமொழிப்
கலைமாணி பெற்றார்.
ஸ்கலைக் கழகத்தில் or un unr6irrif ாம் பதவியும் வகுத்தே வை சிவசாமி செய்தாரி பல்க லைக்கழ கந்தனில்
விரிவுரை யாளன் ல் லூரியில் செந்தமிழ் சரித்திரம் தந்தார்.

Page 19
2. ஆரியதி ராவிடரின் ஆதிவர ஆய்ந்துபண் பாடு
ஆயதென் ஆ!
ஆங்கிலத்தி
நேயமுடன் ஸ
நிலைத்திட
தூய பர தக்க
தொண்டு.
கூரியம திநுட்பம் கொண் ஜீவவர லாறெழுதி
கொஞ்சுதமிழ்
குவலயத்தி குஞ்சரனைத்
குலவுபரா மஞ்சுலவு ஸம் மகிமைபெ
நேரியதி லைகண்டே யாழ் நிலைத்ஸ்தாப கச் நித்தம்யாழ் ட
நீள்சங்க வித்தகத் திற விளங்குது už8034 i Lug ( பண்புசபை
காரியசித் தியும்பெற்றே ச ஸ்வபோத ஸம்ஸ்கிரு கவின்கலை வ
கலைழில்க்
புவிமீதில் சிவ
பூமியுள் 6
பூந்தமிழ் சை
புகழ்பாடுப்
o o IF
ஆக்கம் :
g

xiii
லாறுகளை களைத் தந்தார் சியச் சாசன வரலாறு தில் எழுதியே தந்தார் 9ங்கீத நாட்டிய மஞ்சரி டப் படைத்துத் தந்தார் லையாம் நூலினைப் புனைந்தே புரிந் தார்கலைகள் வாழ.
டபெருங் கலைஞரின் கித் தந்தார்
ஸம்ஸ்கிருதக் கீர்த்தனைகள் ஆக்கியே ல் அள்ளியே ஈய்ந்தார் துதிசெய்யும் காணாபத் தியநூலும்
சக்தி நூல் தந்தார் ஸ்கிருத இலக்கியசிந் தனை நூலின் றச் சுவையெமக்குத் தந்தார்.
தொல்லி யற்கழகம் செயலர் ஆக்க பல்கலைக் கழகத்தின் ஆசிரிய முதற்செயலர் ஆனார் மையால் வியன்ஸ்ம்ஸ் கிருதத்தின் றைத் தலைவ ரானார் மேசன் ஆலயப் பாலனப் த் தலைமை ஏற்றார்.
ங்கதநூ லகராதி
}த நூலும் ாழ்ந்திட நவின்கலை ஓங்கிடக் iள் பலதந்த அறிஞர் சாமி புரிந்தபல தொண்டுகள் ாளவும் நிலைக்கும் வமும் பொலியுசம்ஸ் கிருதமும்
சிவசாமி வாழி!
b p gt
"இயலிசைவாரிதி' 'கவிமாமணி"
யாழ்ப்பாணம்
மயூரீ மா. த ந. வீரமணிஐயர்

Page 20


Page 21
விநாயகமூர்த்தி 8 வாழ்க்கை
Vinayakamoor
B. A. Hons. (London Y,
Born 16 - September -
Primary and Secondary Education
American Ceylon Mission Tamil Irupiddy, ( 1938 - 1944 ) সকল-wer Sri Suppiramaniya Vidyasalai Government Junior School ( 19 Jaffna College, Vaddukkodai ( 1!
won Prize for Sanskrit ( 1: won Prize for History ( 1 won Prize for Tamil ( 19:
Direct Admission to the Universi
University Education
University of Ceylon, Perad
Offered Sanskrit, Tamil and His and the General Degree Courses, G. A. Q. Examination and passed Examination in 1958.
University of London
B. A. (Sanskrit) Honours Second Pali as an Optional Subject and Special Subject, in addition to th
University of Ceylon, Peradeniy
M. A. Sanskrit 1969. Title of Sanskrit Inscriptional Prasastis in Century A. D.,
Appointment
Undergraduate Department, Jaffna
Tamil, Sanskrit and History foi Degree Examinations of the Univ of the University of Ceylon.
(June 1958 - June 1962 : Janual

வசாமி அவர்கள் dis குறிப்பு thy Sivasamy
B. A., M. A. ( Ceylon )
1933, Pungudutivu.
Wixed School
pua Na Pungudutivu.
( 1945) P p 46 - 1949 J 250 - 1954 ) )50 - 1954 ) 951) (1954 س- 53
ty of Ceylon ( 1955)
eniya ( 1955 - 1958 )
story for the General Arts Qualifying Obtained 'B' in all subjects in the the General Arts Degree ( B. A. J.
Class (Upper Division), 1961. Offered Elistory of India to A. D. 1000, as e Main Subject ( Sanskrit ).
A.
he dissertation. ' ' A Study of the India up to the end of the Fifth
College, Vaddukkoddai : Lecturer in students preparing for the External !rsity of London and later for those
y 1966 - August 1974)

Page 22
Xνi
University of Ceylon, Peradeniy
Assistant Lecturer in History on December 1965).
Jaffna Campus of the Universit (September 1974 - December 1
University of Jaffna ( January
Lecturer (Grade II) in History,
Lecturer (Grade II ) in Sanskrit, Lecturer ( Grade 1) in Sanskrit, Associate Professor ( on merit ), Lecturer - in - Charge, Departmen
Head. Department of Sanskrit, J.
Acting Head, Department of Fini Occasionally for brief periods dur
Other Activities
A member of the Editorial Board of A student magazine published (1953 - 1954).
Patron of the Arts Cauldron, th Department, Jaffna College, Wadd
Founder Secretary of the Jaffna
Joint Editor of Purva kala, A P Society.
Founder Secretary of University of the University of Sri Lanka ( 1
A founder Member of the Senio. the University of Sri Lanka ( 19
Founder Secretary, Jaffna Camp Publishing Society Ltd. ( 1976

a Special contract ( 15th June 1962 -
y of Sri Lanka 978 )
|979 to date )
September 1974 - August 1975.
September 1975 - August 1980, September 1980 - 19th May 1989. 20th May 1989 to date. t of Sanskrit,
February 1976 - December 1978. anuary 1979 to date.
Arts, October 1987 - April 1988t ing the years 1989 - 1991.
the I 1 a n ay ir u " " ( Young Idea), by Jaffna College, Waddukkoddai,
Student Union of the Undergraduate iukkoddai ( 1972 - 1974 )
Archaeological Society ( 1971 - 1980).
'ublication of the Jaffna Archaeological
Teachers Association, Jaffna Campus
975 - 1977).
r Common Room, Jaffna Campus of 74).
us Co - Operative Printing and
1979 ).

Page 23
Secretary, Library Committee of Faculty of Humunities, Jaffna Cal
A member, Board of Studies, R.
Editor, The Sri Lanka Journal of Journal of the Faculty of Arts, U.
A member of the Senate, the Jaff Sri kanka : Later the University of
A member of some Selection Boal selection of students for the D Music and Dance ( 198s, 1982 to
An Examiner for the G. C. E. (A. L.
An Examiner for the G. C. E. (A. Civilization ( 1975 - 1979 ).
A Chief Examiner for the G. Civilization ( 1980 - 1982 ).
A Supervisor / Examiner for San and Fine Arts, M. A. | M. Phil. Jaffna.
A Patron, Vedantamadam, Kandari
Secretary, Evelyn Rutnam Institute Lane, Thirunelvely ( 1990 - 1992).
President, Board of Management, Vinayagar Temple, Pungudutivu ( 19
President, Board of Management, S of Jaffna, 1991 to date.
A Member, Board of Directors ( 1995).
Secretary, The Ramanathan Instit Paramesvaran Temple, University of
A Vice - President, Hindu Congress
A Deputy Chairman, Thaninayagan Ltd, Colombo.
A member of the sub - committee Ramanathan Academy of Fine Arts

Xνii
the Academic Committee of the pus ( 1975 - 1978 ).
manathan Academy of Fine Arts.
South Asian Studies, the English liversity of Jaffna.
na Campus of the University of
Jaffna ( 1976 to date).
ds including the Board for the iploma and Degree Courses in date ),
.) Examination, History (1963-1965).
L.) Examination, Sanskrit and Hindu
C. E. (A. L.) Examination, Hindu
skrit, Hindu Civilization, History Degree dissertations, University of
madam, Jaffna ( 1991 - 1993 ).
for Intercultural Studies, Campus
Mootha Nayina Pulam Veerakatti 89 - 1990).
ri Paramesvaran Temple, University
of Parameshvara College, Jaffna
ute af Vedagamic Studies, Sri
Jaffna, 1994 to date.
, Jaffna ( 1991 - 1992 ),
Institute of Culture and Society
which prepared a report on the

Page 24


Page 25
உள்ளடக்கம்
1. வாழ்த்துப்பா (சம்ஸ்கிருதம்) இபலின
2. வாழ்த்துப்பா ( சம்ஸ்கிருதம் - தமி
3. வாழ்த்துப்பா தமிழ் - இயலிசைவ
4. பேராசிரியர் வி. சிவசாமி - வாழ்க்
- Bio
5. உள்ளடக்கம்
6. நுழைவாயில் பேராசிரியர் சி. க. சி
7. செயலாளரின் குறிப்புரை திரு. ப
8. Editors' Note
பகுதி 1 - ஆசிச் செய்திக்ள் -
9. பேராசிரியர் கா. கைலாசநாத குரு
10. பேராசிரியர் க. குணரத்தினம் துை
l ... Prof. J. Tilakasiri
12 பேராசிரியர் பொ. பாலசுந்தரம்பிள்
13. பேராசிரியர் சு. சுசீந்திரராசா
14. ஆ. வேலுப்பிள்ளை
卫5。 ந. பாலகிருஷ்ணன்
16, 象稣 கா. சிவத்தம்பி
17. அ. சண்முகதாஸ்
18. அருட்கலாநிதி ஏ. ஜே. வி. சந்திர
9.
சங்கீதவித்துவான் ஏ. கே. கருணா

- Contents
சவாரி தி பிரம்மறி ந. வீரமணிஐயர் vi
ழ் வரிவடிவத்தில் ) ix
ாரிதி பிரம் மஞரீ ந. வீரமணிஐயர் xii
கைக் குறிப்பு - data of Prof. W. Sivasamy XV
xix
ற்றம்பலம் XXiii
. புஷ்பரட்ணம் Xxiv
xxvi
- Part II - வாழ்த்துரைகள்
க்கள் XXiX
ணவேந்தர்
யாழ். பல்கலைக் கழகம் XXX
xxxi
ளை ( கலைப்பீடாதிபதி
யாழ். பல்கலைக் கழகம்) xXxi
》针 xxxiii
XXXίν
XXXνi
XXXIX
x
காந்தன் s xlii
xliv
5リヂ6可 静针

Page 26
பகுதி !
யாழ்ப்பாணத்தில் சைவக்கல்வி
Santa – Srngar a del in e a
The Concept of Sakti Cult in
சர்வஞ்ஞானோத் தர ஆகமம் சு
மறைஞானமும் கடப்பு உளவிய
A Tamil Inscription from the
7.
A Review of the Cola Inscri
இலங்கை இடப் பெயர்களில் தமி
தென்கிழக்காசிய நாடுகளில் இந்
10 .
11.
The Impact of Climate and Wal
On Interpreting the First We

- Part II
மறுமலர்ச்சியின் பரிமாணங்கள்
வ. ஆறுமுகம்
tion in K al id as a 13
M. D. Balasubrahmanyam
Tamil Nadu 28
Natana Kasinathan
றும் முத்தியிலக்கணம் 3
சோ. கிருஷ்ணராஜா
லும் 47
சபா. ஜெயராசா
Fort Frederick Trincomalee -
Sri Lanka 5. N. Sethuraman
ptions from Periyakulam 6.
S. Pathmanathan
ழ் - தொன்மையும் தன்மையும் 74
ஆ. தேவராஜன்
துக்கோயில்கள் 87
ப. கணேசலிங்கம்
er Resources on the Environment 96
S. Balachandran
rse of Dhammapada 10
Mahinda Palihawadama

Page 27
12. Some Comments on Christian
13. பரதநாட்டிய அடவுகள்
14. சைவசித்தாந்தக் காட்சிக் கொ
15. A Social History of Muvaraiv
d
16. மத்ஸ்யபுராணம் காட்டும் இந்து
17. The Potsherd Inscriptions fro
S. K.
பகுதி II
18. விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எழுதி முதலியவற்றின் விபரப் பட்டியல்
19. Some opinions regarding the co Prof. V. Sivasamy to Sanskrit
20. Titles of articles etc. in En
21. Contributors of articles
22, பேராசிரியர் வி. சிவசாமி அவர்
வெளியீட்டுக்கு நிதியுதவி புரிந்ே
Contributors for the publicati

XXi
Aissionary Educational Activities 115
P. Poologasingam
双星岛 திருமதி பத்மறஞ்சினி உமாசங்கர்
ாகை 32 திருமதி கலைவாணி இராமநாதன்
洽1T乱选 39 A. Subramanian and Antony Raj
ப் பண்பாட்டு மரபு 卫44
ப. கோபாலகிருஷ்ண ஐயர்
n Poonakary - An Historical
Perspective 50 Sitrampalam and P. Pushparatnam
-- Part III
யுள்ள நூல்கள், கட்டுரைகள்
1953 - 1995 60
ந. செல்வராஜா
ntribution of
, Music and Dance Studies 18
glish 83
185
*களின் மணிவிழா மலர்
தார் விபரம் 187
on of this Volume

Page 28


Page 29
நுழை வாயிலில் . . .
நமது கலாசார மரபில் ஒருவரது களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் நம் உருவாக்கியுள்ளனர். இவற்றுள் பொன் சிலவாகும். இத்தகைய விழாக்கள் உணரவும், மற்றவரை உணரவைக்கவு காட்டவும் உதவும் என்பது நம்முன்ே இவற்றைக் கண்டு களிக்கும் பேறுடை சிலரில் பேராசிரியர் சிவசாமி அவர்கள்
பேராசிரியரின் இம் மணிவிழா மல காணப்படுகின்றது. முதலாவது இயலி ஆசிச் செய்திகளும் அவருடன் ஒன் பேராசிரியர் பற்றிய மதிப்பீடுகளும் தொழில் ரீதியாகப் பழகியோரின் ஆக்க ஆக்கங்கள் பேராசிரியர் பற்றி இவர்கள அத்துடன் அவரது வாழ்க்கையின் விழுப யும் இவற்றைப் படிப்போருக்கு நன்கு
இரண்டாவது இயலில் பேராசிரியை மிகவும் உவகையூட்டும் ஆய்வு அரங்க பல்வேறு கூறுகள் பற்றிய ஆக்கங்கள்
இவற்றுக்கெல்லாம் சிகரம் வைத்த பல்வகை ஆக்கங்களின் பட்டியலாகு பல்துறை பல்மொழி ஆளுமைக்கு இை மட்டுமன்றி இவர் பற்றி அறிஞர் வழ1 வாகவும் இவை காணப்படுகின்றன.
இவ்வாறு மானிட நேயம்படைத் சுகமாக நீடூழிவாழ எல்லாம் வல்ல ட
தலைவர், பேராசிரியர் சிவசாமி மணிவிழா
மலர்க்குழு, 7 - 10 - 1995.

து வாழ்க்கை ஒட்டத்தின் செயற்பாடு
முன்னோரி பல்வகை விழாக்களை ன்விழா, மணிவிழா, வைரவிழா ஆகியன ஒருவரது செயற்பாடு பற்றி அவர் ம், எதிர்காலச் சந்ததியினருக்கு வழி னோரின் சிந்தனை பேரலும்! எனினும் யோர் ஒரு சிலரே. அத்தகைய ஒரு
அடங்குவர் என்றால் மிகையாகாது.
ர் மூன்று இயல்களை உள்ள டக் கி க் ல் பேராசிரியரின் ஆசிரியர் சிலரது ாறாகக் க்ற்று, கடமையாற்றுவோரின் இதனைத் தொடர்ந்து அவருடன் ங்களும் இடம்பெறுகின்றன. இவர்களது ாது உள்ளங்களிலிருந்து உதிர்ந்தவையே. மியங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன என்பதை த புலனாகும்.
ரக் க்ெளரவிக்கும் வகையில் அவருக்கு ான தென்னாசியாவின் கலாசாரத்தின் அமைந்துள்ளன.
ாற்போல் அமைவதுதான் பேராசிரியரின் ιδ. இவரின் ஆழ்ந்த, நுண்ணிய, வ சிறந்த உரைக்கல்லாக அமைவது கிய கருத்துக்களை உறுதிப்படுத்துவன
த உயர்ந்த மனிதரான பேராசிரியர் ார்வதி பரமேஸ்வரன் அருள்புரிவாராக.
பேராசிரியர் சி. க. சிற்றம்பலம் தலைவர். வரலாற்றுத்துறை,

Page 30
செயலாளரின் குறிப்பு
GU፡rraብu† விநாயகமூர்த்தி சிவ முன்னிட்டு புலமையாளர்கள் பலரின் ( அபிஜ்ஞானமாலா ) ஒன்றை வெளியிடு இம்மலர் பேராசிரியரின் மேதாவிலாச வில்லை. கூடவே அவர் மீது பாசம் திருப்தியையும் வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது களாக அமைந்த அன்பு, அறிவு, அ கடமை, இன்சொல், ஆன்மீக ஈடுபாடு, என்பன காரணம் எனலாம். பேராசிரி கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி ஆகியன சார் கல்விக்குள் மட்டும் அடங்காது தமிழ் நுண்கலை, இந்துநாகரிகம் ஆகிய இதன் மூலம் பரபலதரப்பட்ட மாண முடிந்தது. பல்கலைக்கழகத்தில் நம்பி பரையை ஆரவாரமின்றி உருவாக் தனியானதொரு இடமுண்டு என துை கவே இந்த மணிவிழாமலர் வெளிவ!
பேராசிரியர் அவர்களுக்கு மணி விழாக்குழு தீர்மானித்தபோது அதைப் சூழ்நிலையில் அறிஞர்களின் ஆக்கங் முடியுமா? எனத் தமக்குள்ளே பலர் ே களை நினைவுபடுத்திய சிலர் இது = எனப் பதில் கூறினர். ஆனால் எமது தடைகளாக அமையவில்லை. மாறாக காட்டிய ஆதரவு, உற்சாகம் எமது மு செல்ல உதவின. அவர்கள் அனைவ கிறோம்.
இம்மலரை வெளியிட நிதி ஒரு எண்ணியிருந்தோம். ஆனால் எமக் விரிவாக்க உதவியது. நாம் நிதியை சென்றது மிகக்குறைவு. மாறாக பேராசிரியரின் அன்பர்களே அதிகம். சார்பாக நன்றி கூறக் கடமைப்பட்
இம்மலரில் பகுதி ஒன்றில் பே வாழ்த்துச் செய்திகளும், பகுதி இர பலரது ஆய்வுக் கட்டுரைகளும் கட்டுரைகள் முதலியனவற்றின் விப பேராசிரியரது குணநலன்களை மதி

|ரை
சாமி அவர்களின் அறுபதாவது அகவை ஆக்கங்கள் தாங்கிய மணிவிழாமலர் வதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சியடைகிறோம். த்தை மட்டும் வெளிப்படுத்தி நிற்க கொண்ட சக அறிஞர்களின் ஆன்ம 1. இதற்கு பேராசிரியருக்கு அணிகலன் டக்கம், ஆற்றல், எளிமை, நேர்மை, மாணவர் நலனில் கொண்ட அக்கறை யரது முப்பத்தேழு ஆண்டுகால கற்றல் *ந்த கல்விப்புலமை ஒரு துறைசார்ந்த , வரலாறு, தொல்லியல், சம்ஸ்கிருதம், கல்வித்துறைகள் வரை பரந்திருந்தன. சவ பரம்பரையை அவரால் உருவாக்க க்கைக்குரிய நிலையான மாணவ பரம் கிய ஆசிரியர்களுள், பேராசிரியருக்கு னிந்து கூறலாம். அதன் வெளிப்பாடா ந்துள்ளது.
விழா மலர் ஒன்றை வெளியிட மணி பலர் நம்பவில்லை. அதுவும் அசாதாரண களைத் தாங்கிய மலரை வெளியிட கள்வியெழுப்பினர். முன்னைய அனுபவங் ஆரம்ப முயற்சியோடு முடிவடைந்து விடும் முயற்சிக்கு சில இடையூறுகள் பெரும் ப் பேராசிரியரின் அன்பர்கள், நண்பர்கள் யற்சியை மேலும் மேலும் முன்னெடுத்துச் ரையும் நன்றியுடன் நினைவு கூறவிழை
தடையாக இருக்கும் என ஆரம்பத்தில் க்கு கிடைத்த நிதி மலரை மேலும் த் தேடி பேராசியரின் அன்பர்களிடம் நம்மை நாடிவந்து நிதியுதவி அளித்த இவர்கள் அனைவருக்கும் மணிவிழாக்குழு ஒள்ளோம்.
ராசிரியரின் ஆசிரியர், நண்பர்கள் சிலரது ண்டில் குறிப்பிட்ட கல்த் விதுறை சார்ந்த பகுதி மூன்றில் பேராசிரியரின் நூல்கள், ரப்பட்டியலும் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை ப்பிடுவதாகவும், பேராசிரியர் ஈடுபாடு

Page 31
கொண்ட கல்வித்துறைகளை நினைவு இவையனைத்தையும் உரிய காலத்தில் பீடாதிபதி, பேராசிரியர்கள், அறிஞர்
இம்மலரினை சிறந்தமுறையில் அச்சி அச்சக உத்தியோகத்தர்களாவர். பல் வெளிக் கொணரக் காரணமாக இருந் திரு. ந. தெய்வேந்திரன் அவர்கள் பேர ஒரு பங்காளியாகக் கருதிச் சிறந்த அவருக்கும் எம் நன்றிகள்.
தனது வாழ்நாளின் பெரும்பகுதிை இணைத்துக்கொண்ட பேராசிரியா நினைவும் என்றும் வளர எல்ல வோமாக . . . . .
செயலாளர் பேராசிரியர் சிவசாமி மணிவிழா மலர்க்
1995 س- 10 - 8 I

XXV
படுத்துவதாகவும் அ  ைமத் துள்ள ன
ஆக்கியளித்த உபவேந்தர், கலைப் கள் ஆகியஅனைவருக்கும் எம் நன்றிகள்.
ட்டு வெளியிட உதவியோர் மஹாத்மர் கலைக்கழக வெளியீடுகள் பலவற்றை த மஹாத்மா அச்சக உரிமையாளர் ாசிரியரின் மணிவிழாமலரில் தன்னையும் முறையில் வெளிவர உதவியுள்ளார்.
ய பல்கலைக்கழக வளர்ச்சியோடு * வி. சிவசாமி அவர்களது பணியும் பாம் வல்ல இறைவனை வேண்டு
35(Լի, ப. புஸ்பரம்ணம்

Page 32
EDITORS
This Felicitation Volume - A b mark the completion of the Sixtieth Y Department of Sanskrit, Universi students, friends and well - wishers f
Prof. V. Sivasamy has completed institutions in Sri Lanka -- the f Jaffna College, Vaddukkoddai. Unive University of Jaffna where he has be. 1974. Though, his field of specializa in some important areas of South As Tamil, Fine Arts and Archaeology. some books on these subjects. These
This Volume is divided into three of Felicitation by Some of his guru bio - data. Research articles mostly c heart contributed by eminent scholars Part III contains a list of his books
The Editorial Committee sincerely deserves this honour for his selfless
education especially at the University
The committee wishes to place o. generous support of colleagues, stude publication of this volume. A list and others who helped financially
The Committee wishes to thank publication of this Volume in one w; especially Mr. N. Theiventhiran the Works, Earlalai and his assistants w
We pray to God Almighty to sho for good health, prosperity and man education and society.
University of Jaffna. 19 - 10 - 1995.

NOTE
ij is a n a m a a is published to ar of Professor V. Sivasamy, Head, y of Jaffna, by his colleagues, 'om Sri Lanka and abroad.
7 years of teaching in three important ormer Undergraduate Department, 'sity of Ceylon, Peradeniya and the in serving since its very inception in ion is Sanskrit, he is equally interested an Studies-History, Hindu Civilization, He has written several articles and are listed in part Ill of this Volume.
parts. In part I, there are Messages is, colleagues and friends besides his In South Asian Studies dear to his adorn part II. As stated already, , articles etc.
feels that Prof. V. Sivasamy amply and devoted Service to the cause of
level.
a record the very enthusiastic and
ints, friends and well - wishers for the of those who contributed articles
is given at the end of this Volume.
all those who have helped in the ly or other. They also wish to thank proprietor of the Mahathma Printing ho spared no pains to print this in time.
wer His blessings on Prof. W. Sivasamy y more years of fruitful service to
Editors

Page 33
அபிஜ்ஞா6
பகுதி
ஆசிச் செய்திகள்,
n
a
A b h ij
Par
Messages of
பேராசிரியர் வி. சிவசாய Prof. V. Sivasamy Felic
யாழ்ப்பாணம்
1.

OD 6) FT
வாழ்த் துரைகள்
in a m at a
t
Felicitation
மி மணிவிழா மலர்க்குழு
itation Wolume Committee
D — JAFFNA.
995

Page 34


Page 35
ஆசி
பேராசிரியர் சிவசாமி அவர்கள் யவர்; குருபக்தி மிக்கவர்; பணிவும் மாணவன் " என்று சொல்லிக்கொள்வ இவர் வரலாறு, சம்ஸ்கிருதம் இருது மிக்கவர்.
இவரிடம் விளங்கும் குருபக்திக்கு மீது கொண்டுள்ள அபிமானமும், பற். கல்விக்காக அர்ப்பணித்தவர். இவருக் தவர் பேராசிரியர் M. D. பாலசுப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டவர். யாழ்ப்பா வளர்த்தவர். இவர் வாழ்ந்த காலம் ( அன்பும், பக்தியும் செலுத்தி வந்தவ மாணவர் தகுதிக்கும், கிரகிக்கும் ஆற் பவர். சிறந்த பரீட்சகர். பரீட்சார்த்தி படுத்துவதாகவே இவர் வினாக்கள் அ6 னும் நோக்கம் இவரிடம் இல்லாததை மகிழ்ந்து வந்திருக்கிறேன்.
இலங்கைப் பல்கலைக்கழகத்தில் க தாரோ அப்படியே நான் அவரை நேே தார். பிரமசரியம் மேற்கொண்ட இ6 காணாது இளைஞனாகவே கருதி வந்ே திடீரெனத், தம் ஆசிரியருக்கு 60 ஆ முகமாக வெளியிடும் மலர் ஒன்றுக்குச் எனக்கு எழுதிய பொழுது அதிர்ச்சி ( வயது இளைஞனாக என் கண்களுக்குத் ( அவர்களுக்கு அறுபது வயது நிரம்பிவிட் என்மீது கொண்டுள்ள விசேஷ பக்தி புத்தகவடிவில் வெளியிடும் பொழுது எ வெளிஉலகிற்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார். விட்ட இடத்தும் இவரிடத்தில் எனச் பரஸ்பர ஈர்ப்பு அடிக்கடி நாங்கள் வேரூன்றிவிட்டது. இது பெருமைக்குரிய சம்ஸ்கிருத கல்வியை வளர்த்த பெருை பவ / பித்ரு தேவோபவ / ஆசார்ய :ே சுட்டும் நெறி பிறழாது, மூன்று வா திகழ்ந்து வரும் இப்பல்கலைக்கழகப் ( சொல்லிக்கொள்ளுவதில் பெருமை மிக்க ஆயுளும், நோயற்ற வாழ்வும், தளராத வாழ்த்தி ஆசி கூறுகின்றேன். 5, Chatplace, Werribee Vic. 3030, Australia, 1994-03-27.

யுரை
என் சிறந்த மாணவர்களில் தலையா பண்பும் வாய்ந்தவர். இவரை " என் தில் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். றைகளிலும் விரிவுரை ஆற்றும் திறமை
இணையானது இவர் சம்ஸ்கிருத மொழி றும். தம் வாழ்க்கையையே சம்ஸ்கிருத த இக்கல்வி வளத்தைத் திறம்பட அளித் பிரமணியம் அவர்கள்; பாரதநாட்டைப் "ணக்கல்லூரியில் சம்ஸ்கிருதக் கல்வியை pழுவதும் சிவசாமி அவர்கள் இவரிடத்து ர், சிவசாமி சிறந்த போதனாசிரியர். றலுக்கும் ஏற்ப பாடங்களைப் போதிப் களான மாணவர் திறமையை வெளிப் மையும். மட்டந்தட்டி வீழ்த்துவது என் பலதடவைகள் அநுபவரீதியாக உணர்ந்து
ற்ற காலை எவ்வாறு தோற்றம் அளித் ர சந்திக்கும்வரை தோற்றமளித்து வந் வரிடம் வயது முதிர்ச்சியின் விளைவைக் தன். திரு. ப. புஷ்பரத்தினம் அவர்கள், பூண்டுகள் நிறைந்ததைக் கொண்டாடும் செய்தி அனுப்பவேண்டும் என வேண்டி ஏற்பட்டது. என்றும் முப்பது, நாற்பது தோற்றமளித்துக் கொண்டிருந்த சிவசாமி ட்டதா? என்னால் நம்பவே முடியவில்லை. யைத் தன் ஆராய்ச்சிகளைத் தொகுத்து ானக்கு அர்ப்பணித்து, அப்பெருமதிப்பை யாழ். பல்கலைக்கழகம் என்னை மறந்து கும் என்னிடத்தில் இவருக்கும் உள்ள பரிமாறிக்கொள்ளும் கடிதங்கள் மூலம் து. யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் ம இவருக்கே உரியது. " மாத்ரு தேவோ தவோ பவ ” என்ற வேதவாக்கியங்கள் க்கியங்களுக்கும் இலட்சிய புருஷராகத் பேராசிரியரை என் மாணவன் என்று வனாய், 18 பேராசிரியர் சிவசாமி, நீண்ட
9
உற்சாகம் மிக்கவராய் நீடுவாழ்க " என
பேராசிரியர், கா. கைலாசநாத குருக்கள்

Page 36
ஆசி
மேது பல்கலைக்கழகத்தில் உள் விளங்கும் பேராசிரியர் வி. சிவசாமி அ வுள்ளதையும், மணிவிழாவையொட்டிச் தையுமறிந்து மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். அவர்களுக்கு சானது நல்வாழ்த்துக்கள்
பேராசிரியர் சிவசாமி அவர் க 6 தொடங்கப்பெற்ற காலம் முதல் இங்கு கழகத்திற்குப் பெருமை சேர்க்கும் அற சிறப்பாகச் சம்ஸ்கிருதத்தில் மட்டுமன்ற போன்ற துறைகளிலும் இவர் பெரும் ஆர்வத்துடன் பல நூல்களையும் ஆ தமிழிலும் எழுதி வெளியிட்டு, எம வளர்ச்சியில் கூடிய அக்கறை காட்டி அமைப்புகளோடு இணைந்து அவற்றி பிளை வழங்கி வருபவர். மாணவர்கள் காட்டி வருபவர். இவ்வாறு தமக்குரிய பேராசிரியர் சிவசாமி அவர்கள் அறுபது பல்வேறு அறிஞர்களது ஆய்வுக்கட்டுை வருவது மிகவும் பொருத்தமானதொன்
பேராசிரியர் சிவசாமி அவர்கள் சமூகத்தின் அறிவு வளர்ச்சிக்குத் த்ெ அவரை வாழ்த்தி அவருக்கு எனது நீ கின்றேன்.
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்
திருநெல்வேலி. 1995-05-04.

யுரை
ள சம்ஸ்கிருதத்துறையின் தலைவராக வர்களுக்கு மணிவிழா ஒன்று நடைபெற சிறப்பு மலரொன்று வெளி வரவுள்ள மணிவிழாக்காணும் பேராசிரியர் சிவசாமி
உரித்தாகுக
ir GT L Dġ பல்கலைக்கழகம் வளாகமாகத் கு கல்விப்பணியாற்றி எமது பல்கலைக் ஞருள் ஒருவராக விளங்கி வருகிறார். சமயம், வரலாறு தொல்லியல், கலை ஈடுபாடு கொண்டவர். இத்துறைகளில் ய்வுக் கட்டுரைகளையும் ஆங்கிலத்திலும் து பிரதேசக் கல்விப் பாரம்பரியத்தின் வருபவர். பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு ன் வளர்ச்சிக்குத் தமது அரிய பங்களிப் து கல்வி வளர்ச்சியிலும் கூடிய அக்கறை கடமைகளைச் சிறப்பாக ஆற்றிவரும் ஆண்டுகளை நிறைவு செய்வதையொட்டி ரகளைத் தாங்கியதாக ஒரு மலர் வெளி ன்றாகும்,
மேலும் பல்லாண்டுகள் வாழ்ந்து எமது நாடர்ந்தும் நற்பணியாற்ற வேண்டுமென ல்லாசிகளை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சியடை
பேராசிரியர் க. குணரத்தினம்
துணைவேந்தர்

Page 37
Mes,
am happy to are being made to fel on his 60th birthda The publication of a be presented to him honour paid to him colleagues.
I recall with sati at Peradeniya Univel in History and Sans cation and a keen ap his post - graduate stu no difficulty in being develop the Departm Jaffna University.
He has not only sibilities of teaching
but also instilled th research in his stu guided. I have eve as a very successful as well as an able development of the J
I wish to conve health and prosperit
45/13 A, Bishop's Terrace,
aksapatiya Moratuwa. 1994-04-21.

Sage
hear that arrangements licitate Prof. V. Sivasamy y in a fitting manner. Felicitation Volume to is indeed a deserving by his students and
sfaction his student days 'sity when he specialised krit, showing great dedititude for research. After
dies in Peradeniya, he had g chosen to organise and ent of Sanskrit in the
undertaken the respon
and examining students he importance of pursuing dents, whom he has try hope in his futura
academic and researcher e administrator for the affna University.
y my best wishes for his ty.
Prof. Tilakasiri

Page 38
ப ல் துறை அறிஞ G ш л п 9) ї ш ї 6ül.
பேராசிரியர் வி. சிவசாமி அவர்க: மலர் வெளிவருவதையிட்டு மிக்க மகி அவர்கள் சுமார் நாற்பது ஆண்டு கால ஒறந்த ஆசிரியராகவும் ஆய்வாளனாக கிருதம், பரதநாட்டியம் போன்ற பல்து கட்டுரைகளையும் வெளியிட்டுள்ளார். களில் புலமைத்துவம் மிக்கவராகிய .ே விரிவுரையாளராகப் பேராதனைப் பல்ச சம்ஸ்கிருதத் துறையில் புலமை பெற். வும், பேராசிரியராகவும் திகழ்கின்றார்
யாழ்ப்பாணத்தில் சம்ஸ்கிருதக் கல் இவருக்குண்டு. தமிழ், வரலாறு, சம்ஸ் போனவராக விளங்குகின்றார். மிக அ மிக்க ஈடுபாடு உடையவர். பல்கலைக் ஆலய வளர்ச்சிக்குத் தன்னை முழு இன்னும் பல காலம் வாழ்ந்து கல்வித் வேண்டும். இதற்கு எல்லாம்வல்ல ( பிரார்த்திக்கின்றேன்.
பல்கலைக்கழகம், GLIU. யாழ்ப்பாணம். 11 - 08 - 1995

Э 6nш g пт ц5
ளின் அறுபது வயது பூர்த்தியையொட்டி ழ்ச்சியடைகின்றேன். பேராசிரியர் கற்பித்தல் சேவையைக் கொண்டவர். வும் விளங்குவதோடு, வரலாறு ағцb6й» துறைகளில் பல நூல்களையும், ஆய்வுக் வரலாறு, சம்ஸ்கிருதம் ஆகிய துறை ராசிரியர் ஆரம்பத்தில் வரலாற்றுத்துறை கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிந்தவர். பின்னர் று, இன்று அத்துறையில் தலைவராக
வியை நிலைகொள்ள வைத்த பெருமை கிருதம் ஆகிய முத்துறைகளிலும் துறை மைதியான முறையில் மாணவர் நலனில் க்கழகத்தில் அமைந்துள்ள பரமேஸ்வரன் 6) T dS அர்ப்பணித்துள்ளார். அவர் த் துறையில் அளப்பரிய சேவை செய்ய இறைவன் அருள்புரிய வேண்டும் எனப்
ாசிரியர் பொ. பாலசுந்தரம்பிள்ளை
கலைப் பீடாதிபதி

Page 39
அடக்கத்தி
பேராசிரியர் வி. சிவசாமி அவர்க கற்பித்தல் ஆகிய மூன்றையும் இலட்சி இவற்றையே ஸ்வதர்மமாகவும் கொண் பில் மட்டுமன்றி, பல்வேறு கலைகளில் சமயம், கிறித்தவம், வரலாறு, தொல் நாட்டியம் ஆகிய அனைத்திலும் பராட் தாக இருந்தது.
பேராசிரியர் சிவசாமி தமது புலை கொள்வதில்லை. "ஒன்றுந் தெரியாதவர் இது அவரது புறத்தோற்றம். அவருட வர்களுக்கு அவரது புலமை தெற்றென களுக்கு மேல் கூடிப் பழகிய அநுபவம் ! பார்த்தால் தாமறிந்த விஷயங்களைக் வார். இது அவரது அடக்கத்தின் கோ அவர்கள் ஒரே இடத்திலிருந்து நிறைய இன்றைய மேடையோ, உள்ளூர்ப் புக் ஆச்சரியந்தான்.
பேராசிரியர் சிவசாமி அவர்கள் ஈ ஆய்வேடுகளில் தமிழிலும், ஆங்கிலத்தி பெயரில் பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றிச் சில கொழும்பில் நடைபெற்ற அனைத்து அ 1974 இல் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெ மகாநாடு போன்ற பெரும் மகாநாடுக துள்ளார். இன்று நமது கலைப் பீட எனும் ஆய்வேட்டின் ஆசிரியராக உளர் சக ஆசிரியர்களுக்கும் ஆய்விலே ஆலே அறிஞர்களின் நன்மதிப்பைப் பெற்றுள் யாகவே வாழ்ந்து வருகிறார். அவரை அண்மைக் காலங்களில் பேராசிரிய கொண்டு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் லிலே செய்து வரும் பணியை நம் ம அது காலத்தின் தேவை என்ற வினை நம் கோயில் பொலிவடைவதைக் கண்
f
Gurar ffurî 66nuar rruló gyaurf&seanGMT சைவ சமயத்திலும் பணிகள் பல புரிந்: என வாழ்த்தி, எல்லாம் வல்ல பரமே
யாழ். பல்கலைக்கழகம், யாழ்ப்பாணம். 5 H99 صس- 07 س- 606

ன் கோலம்
ள் தம் வாழ்நாளில் கற்றல், ஆராய்தல், யமாகக் கொண்டு வாழ்ந்து வருபவர். 'டமையால் போலும் அவர் ஒரு கலை ), அதாவது, வடமொழி, தமிழ், சைவ லியல், இந்துநாகரிகம், இசை, பரத டடத்தக்க அளவு புலமை பெறக்கூடிய
மயை ஆரவாரத்தின் நிமித்தம் காட்டிக் ’ போலவே ஒதுங்கி நடந்துகொள்வார். ன் கூடிப் பழகிக் கண்டு கொள்ளச்கூடிய ாத் தெளிவாகும். இருபத்தைந்து ஆண்டு இது. அவரிடம் மெல்லச் சென்று தட்டிப்
கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே வெங்கிடு ாலம்; வேறொன்றுமில்லை. பேராவிலியர்
வாசிப்பவர்; ஒடியாடித் திரியாதவர். ழோ அவரைக் கவர்ந்ததாகக் கானோம்.
ழத்திலும் தமிழ் நாட்டிலும் வெனிலளுக் லும் நிறைய எழுதியுள்ளார். அவர் 0 நூல்களும் வெளிவந்துள்ளன. 1969 இல் ஆசியத் தொல் பொருளியல் மகாநாடு, ற்ற நான்காவது உலகத் தமிழாராய்ச்சி ளிலும் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் வாசித் jiggir Journal of South Asian Studies . ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும், இளைய ாசனைகள் கூறி வழிகாட்டி வருகிறார். ளார். அனைவருக்கும் நல்ல பிள்ளை விரும்பாதார் இலர் எனத் துணியலாம்.
ார் அவர்கள் ஆலயப் பணியைச் சிரமேற்
அமைந்திருக்கும் பரமேஸ்வரன் கோயி த்தியில் அறியாதார் இல்லையெனலாம். தீர்க்கும் பழமை உணர்வினாற் போலும். டு பூரிப்படைந்து வாழ்த்தி வணங்குவோ
நீடூழி வாழ்க என வாழ்த்தி, கல்வியிலும் அனைவருக்கும் உறுதுணையாக அமைக ஸ்வரனை வேண்டுவோமாக!
சு. சுசீந்திரராசா சிரேஷ்ட மொழியியற் பேராசிரியர் தலைவர் மொழியியல், ஆங்கிலத்துறை

Page 40
* வள்ளுவர் நெறிய
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எமக்கு நாமும் அவரும் 1955 ஆம் ஆண்டு பேர துறை வகுப்புகளில், ஒரு சாலை ம பற்றி நினைக்கும்போதெல்லாம், அவ அறிஞர் என்ற எண்ணமே எமக்கு
சிவசாமியை அளவிடுவதற்கு நாம் ப வரால் செப்பஞ் செய்யப்பட்டவையா சான்றோர்; ஒரு பண்பாளர். திருக் ளாகிய பெருமை, சான்றாண்மை, ளாகப் பயன்பட்டுள்ளன.
பெருமை - சான்றாண்மை என்ற g ஏறத்தாழ ஒரே கருத்து இர ண் டு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தரலாம்.
பெருமை பெருமித மி பெருமித மூர்ந்து வி.
ஆற்றுவா ராற்றல் ப6 மாற்றாரை மாற்றும்
பெருமையும் பெருமிதமும் எதிரெதிரா சிறுமையின் அடையாளம். வல்லவர் க வேண்டும். சான்றோர் பகைவரை பணிதல் என்பதாகும்
அற்ற மறைக்கும் பெ குற்றமே கூறி விடும்
கொல்லா நலத்தது ே சொல்லா நலத்தது ச
பெருமை, சான்றாண்மை இரண்டுக்கு களை மறைத்துச் சிறப்புகளையே ே
சான்றாண்மையின் ஐந்து தூண்களா அன்புநா ணொப்புரவு டைந்துசால் பூன்றிய
பெருமையும் சான்றாண்மையும் அமைய அரம்போலும் கூர்மை மக்கட்பண் பில்லா த

வில் வாழும் சிவா ’
நாற்பதாண்டுகளாகப் பழக்கமானவர். rாதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில், தமிழ்த் ாணவராக இருந்துள்ளோம். அவரைப் ார் ஒர் உயர்ந்த மனிதர், ஒரு நல்ல எழும்.
யன்படுத்தும் அளவுகோல்கள் திருவள்ளு 'கும். சிவசாமி ஒரு பெரியார்; ஒரு குறள் 98, 99, 100 ஆம் அதிகாரங்க பண்புடைமை என்பன, அளவுகோல்க
இரண்டும் நெருங்கிய சம்பந்தமுடையன. அதிகாரங்களிலும் இடம்பெறுவதற்கு
ன்மை சிறுமை ல் ( 979 )
னித லதுசான்றோர் படை ( 985 )
ன குணநலன்கள். தருக்குக் கொள்வது டுமையாக முயன்றும் பணிந்து நடத்தல் வெல்லப் பயன்படுத்தும் படைக்கலன்
ருமை சிறுமைதான்
( 980)
நான்மை பிறர்தீமை ால்பு ( 984 )
ம் பொதுத்தன்மை - பிறருடைய குற்றங் பசுவதாகும்.
க வள்ளுர் கூறுவன:-
கண்ணோட்டம் வாய்மையொ
தூண் ( 983 )
ப்பெற்ற சிவசாமி, மக்கட்பண்பு மிக்கவர்.
ப ரேனும் மரம்போல்வர்
வர் ( 999 )

Page 41
சிவசாமி கற்பிப்பதில் மிகவல்லவ வதைக் கேட்கும்போது, தன்னுரல் டெ பகுதி ஞாபகத்துக்கு வருவது வழக்க
LL LLL LLL LLSL0SL LL LLLLLLYY YLS0SL LLLLLLLLSLL LLLLL LLYSSS C CS SS S LLLLL LLS LSLLL S00LLLLLY LLL Y
உரைக்கப் படுபொரு ( விரையான் வெகுளான் கொள்வோன் கொள்வு கோட்டமின் மனத்தினு
சிவசாமியென்ற பெயரிலுள்ள ' ச ரில் ஒரு பகுதியாக உள்ளபோதும், பின்னொட்டுப் போலவே எமக்குத் தே வாழ்ந்து வருகிறார். " சாமி " என்ற * உடையார் " என்ற மொழிபெயர்ப்பு ஒரு காலத்தில் வழங்கியது. பிரபலமான எனச் சுட்டப்பட்டதைச் சிலப்பதிகார கின்றன. * சாமி " என்பதும், " அடி ஒருசேர வழங்கின.
பேராசிரியர் சிவசாமி, சங்கதமோ முத்தமிழின் உண்மையான சிறப்புகளை ரும் பெரும் பணி தொடரவேண்டும்;
யாழ். பல்கலைக்கழகம் 05 - 10 - 1995

XXXV
ர் என்று அவருடை மாணவர் புகழ் பாதுப் பாயிரத்துள்ள 36 வது செய்யுட் btー
ஒருள்ளத் தமைத்து
விரும்பி முகமலர்ந்து
கை யறிந்தவ னுளங்கொளக்
ால் கொடுத்த லென்ப. *
ாமி " என்பது அவருடைய இயற்பெய அது காரணப் பெ ய ர ரீ க அமைந்த ான்றுகிறது. அவர் ஒரு ' சாமி'யாகவே
வார்த்தையின் பொருள் விரிவானது.
இறைவனையும் அரசனையும் குறிக்க, ா அவைதிக சமயத் துறவிகள் "அடிகள்" ம், மணிமேகலை முதலியன காட்டு கள் " என்பதும் மாணிக்கவாசகருக்கே
ாழித்துறைத் த  ைல வ ரா க இருந்து, ா, வரலாற்றுணர்வோடு வெளிக்கொண
சிறக்க வேண்டும்.
பேராசிரியர் ஆ. வேலுப்பிள்ளை
தலைவர் தமிழ்த்துறை

Page 42
'பல்துறை அறிவாளன்”
பேராசிரியர் வி. சிவசா
பேராசிரியர் சிவசாமி அவர்களை நன்கு தெரிந்துள்ளேன். பேராதனைப் அவர்களும் - ஐம்பதுகளின் பிற்பகுதியில் விடுதியிலும் தங்கியிருந்து - கல்வி க பசுமையாக உள்ளன.
தீவகத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண் ஆரம்ப / இடைநிலைக் கல்வியினை முடி, பாணக் கல்லூரியில் இரண்டாம் கட்ட காலத்தில் யாழ்ப்பாணக் கல்லூரி உன் யில் அதிகமான மாணவர்கள் அங்கிரு பேராசிரியர் சிவசாமியும் அக்கல்லூரி இலங்கைப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு நேரட சிவசாமியின் எதிர்கால கல்வி, புலமை அவருக்கு சிறந்த ஒரு அத்திவாரமாக
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் சி தமிழ் ஆகிய பாடங்களை நன்கு கற்று துறைகளில் அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தி யினாலும் அவர் ஒரு சிறப்பியல் " மா யினை அடைந்தார்.
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் ப யாழ்ப்பாணக் கல்லூரிக்கு ஆசிரியராகக் தில் யாழ்ப்பாணக் கல்லூரி உயர்ந்த த நடாத்தி வந்துள்ளது. இலண்டன் பல்சு களுக்கான பாடநெறிகளைக் கற்பித்த ச விரிவுரையாளராக நியமனம் பெற்றார். மேலும் தம்முடைய அறிவினையும் ஆ யாழ்ப்பாணக் கல்லூரி பட்டதாரித் தில் வழங்கியது. இலண்டன் பல்கலைக்க தேர்வில் திறமையாக சித்தியடைந்த தனித்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்தது. யின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இது
பேராசிரியர் சிவசாமி அவர்களின் ப படிப்பித்தலும் ஆராய்ச்சியும், அவர் ய வுரையாளராகச் சேர்ந்த காலத்திற்கு ஆரம்பத்திலிருந்து பல்கலைக்கழகங்களில் காலம் ஒரு பெரும் திருப்பமாக அமை

Lfb
ஏறத்தாழ நாற்பது வருடங்களாக பல்கலைக்கழகத்தில் நானும் சிவசாமி , சமகாலத்து மாணவர்களாக - ஒரே ற்ற காலத்து நினைவுகள் இன்றும்
எட சிவசாமி அவர்கள், அங்கே தனது த்து பின்னர் வட்டுக்கோட்டை யாழ்ப் க் கல்வியினைத் தொடர்ந்தார். அக் னத நிலையில் இருந்தது. எண்ணிக்கை நந்து பல்கலைக்கழகம் சென்றார்கள். பில் இருந்து 1955 இல் பேராதனை டியாக அனுமதி பெற்றார். பேராசிரியர்
வளர்ச்சிக்கு யாழ்ப்பாணக் கல்லூரி அமைந்தது.
வசாமி அவர்கள், சம்ஸ்கிருதம், வரலாறு,
பட்டதாரியாக வெளியேறினார். இத் தினாலும், ஈடுபாட்டினாலும், திறமை ாணவன் என்ற அளவுக்கு உயர்வு நிலை
ட்டிதாரிக் கல்வியினை நிறைவு செய்து, கடமையாற்றத் திரும்பினார். அக்காலத் ரமுடைய பட்டதாரிப் பிரிவு ஒன்றினை லைக் கழகத்திற்கு வெளிவாரி மாணவர் ாலகட்டத்தில் சிவசாமி அவர்கள் அங்கு அவர் மிகவும் விரும்பிய துறைகளில் ற்றலையும் வள ர் த் தெ டு ப் ப த ந் கு ணைக்களம் அவருக்கு நல்ல வாய்ப்பினை ழகத்தின் சம்ஸ்கிருதச் சிறப்புப் பட்டத் சிவசாமி அவர்களுக்கு, இச்சாதனை அவரின் அறிவு, புலமை வளர்ச்சி கருதப்பட்டது.
ல்கலைக்கழக மட்டத்திலான முறைசாரி ாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு விரி முன்பே ஆரம்பித்தது. அறுபதுகளின் ) தாய்மொழி மூலம் கல்வி தொடங்கிய ந்தது. தாய்மொழி மூலம் கல்வி கற்ற

Page 43
ஏராளமான மாணவர்கள் உயர்கல்விக் பட்டனர். பேராசிரியர் சிவசாமி பேர வருடங்களுக்கு மேலாக வரலாற்று விரிவு கால கட்டத்தில், பேராதனைப் பல்கை பேராசிரியர்கள், அறிஞர்கள் பலரின் ப தம்முடைய புலமை வளர்ச்சிக்கு இக் நன்கு பயன்படுத்தினார். இதனைத் பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் சம் தினையும் பெற்றுக்கொண்டார். அவரு அவரின் புலமைசார் சாதனையினை ே
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் யாழ்ப்பபணக் கல்லூரிக்குச் சென்று தமது யாழ்ப்பாண வளாகம் அமைக்கப்பட்ட ஒராண்டு வரலாற்று விரிவுரையாளரா ராகவும் நிரந்தர நியமனம் பெற்று, அ பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் போற்றத்தக்
பேராசிரியர் சிவசாமி அவர்களை ஒ புலமையாளனாகக் காண்கின்றோம். சம் துறைகளை மையப்படுத்தியதாக பேராசி அமைந்துள்ளன. இத்துறைகளிலும் ந களிலும், பேராசிரியர் சிவசாமி பல து யும் எழுதியுள்ளார். அமைதியாகவும், சீ ஆய்வுகளையும் மேற்கொண்டு வரும் தன் உண்டு. பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவன ஆற்றலினை சிவசாமி அவர்கள் வளர் இந்துசமயம், தொல்லியல், நடனம், எழுத்துக்கள் அவர் * பல்துறை அறிவ காட்டாக அமைந்துள்ளன.
1974இல் யாழ்ப்பாணத்தில் நடைெ மகாதாட்டிலும், 1981இல் மதுரையில் தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டிலும் பேராசி யாழ்ப்பாணத்தில் யாழ்ப்பாண தொல்ெ அக்கழகம் நடாத்திய சாசனவியல் க இக்கழகத்தின் பெயரை அக்காலத்தில் நில அவர்களுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு.
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் ( சேவை சம்ஸ்கிருதத் துறையுடன் நின்று: பல ஆண்டுகள் பணியாற்றி வருகின்றா கழக்த்தின் வளர்ச்சியிலும், பேராசிரியரி வரலாறு போன்ற துறைகளுடனும் சிவ

XXXvii
கு பல்க்லைக்கழகங்களுக்கு அனுமதிக்கப் ாதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் மூன்று ரையாளராக நியமனம் பெற்றார். இக் லைக்கழகத்தில், சிவசாமி அவர்களுக்குப் யனுள்ள தொடர்புகளும் ஏற்பட்டன. காலகட்டத்தினை சிவசாமி அவர்கள் ந் தொடர்ந்து, சிவசாமி அவர்கள் ஸ்கிருதத்தில் முதுகலைமாணிப் பட்டத் டைய விடாமுயற்சியும், ஆற்றலும் மலும் உயர்த்தியது.
சேவைக்காலம் முடிந்ததும் மீண்டும் பணியினைத் தொடர்ந்தார். 1974 இல் பொழுது சிவசாமி அவர்கள் முதலில் கவும், பின் சம்ஸ்கிருத விரிவுரையாள ரன்று தொடக்கம் இன்றுவரை யாழ்ப் க வகையில் சேவையாற்றி வருகின்றார்.
ஓர் சிறந்த ஆசிரியனாக், ஆய்வாளனாக, ஸ்கிருதம், வரலாறு, தொல்லியல் ஆகிய ரியரின், அறிவும், ஆற்றலும், புலமையும் டனம், இசை தொடர்பான விடயங் “ல்களையும், ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை ராகவும், தனது அறிவுத் தேடுதலையும், ாமை பேராசிரியர் சிவசாமியிடம் நிறைய ாக இருந்த காலத்திலேயே எழுதும் ‘த்துள்ளார். வரலாறு, சம்ஸ்கிருதம், இசை போன்ற துறைகளில் அவரின் 1ாளன் " என்பதற்கு நல்ல எடுத்துக்
பற்ற நான்காவது உலகத் தமிழாராய்ச்சி நடைபெற்ற ஐந்தாவது அனைத்துலகத் ரியர் சிவசாமி பங்குபற்றினார். 1971 இல் பொருளியல் கழகம் அமைக்கப்பட்டதிலும் ருத்தரங்குகளை ஒழுங்கு செய்ததிலும், லைநாட்டியதிலும், பேராசிரியர் சிவசாமி
பேராசிரியர் சிவசாமி அவர்கள் ஆற்றிய விடவில்லை. அத்துறையின் தலைவராக ர். மேலாக இராமநாதன் நுண்கலைக் ன் பங்கு கணிசமானது. இந்துநாகரீகம், சாமி அவர்கள் நெருங்கிய தொடர்பு

Page 44
xxxviii
கொண்டிருந்தார். தமிழ்ப் பண்பாடு, த அறிவு ரீதியாக அவருக்கு இருந்த ஈடுப சென்றது. யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்க பரிபாலன சபையின் தலைவராக ஊக்க யும் பலர் அறிவார்கள்.
அமைதியான சுபாவம் உடைய ே அன்பாகப் பழகுவார்; பேசுவார். பேராசிரியர்கள் எல்லோரும் அவரை அவர்களின் பெரும் மதிப்பைப் பெற்ற யும், ஆற்றலும் கொண்ட அன்பு நி பல்லாண்டுகள் சேவை செய்ய வே தனையாகும்.
யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், 05 - 1 0 - 1995

மிழ் இசை, இந்து சமயம் ஆகியவற்றில் ாடு அவரைத் ‘திருப்பணிக்கும் எடுத்துச் கழகத்தில் உள்ள பரமேஸ்வரன் ஆலய 3த்துடன் அவர் பணியாற்றி வருவதை
பராசிரியர் சிவசாமி, மற்றவர்களுடன் மாணவர்கள், சக விரிவுரையாளர்கள், மிக மரியாதையுடன் அணுகுவார்கள். வர். அமைதியும், அடக்கமும், திறமை றைந்த பேராசிரியர் சிவசாமி இன்னும் ண்டும் என்பதே எல்லோரின் பிரார்த்
பேராசிரியர் நா. பாலகிருஷ்ணன் தலைவர், பொருளியல் துறை

Page 45
ஆன் ற வி ந் த ட பேராசிரியர் வி.
ஒரு சி
இன்று யாழ். பல்கலைக்கழகத்தி களுள் ஒருவர் பேராசிரியர் வி. சிவசm
யாழ்ப்பாணக் கல்லூரியிற் பயின்று களிற் பட்டம் பெற்ற பேராசிரியர் சி தலைவராக விளங்கும் அதேவேளையில் வழியாக வந்த அனைத்திந்திய பணி அறிவு கொண்டவர். தமிழக, ஈழ ஆய்வுகள் அவரது புலமையின் அகற்சி
தென்னிந்திய இசை, நடனத்துை முக்கியமானவையாகும். ருக்மிணி அருள் பண்பாட்டறிவுப் பயிற்சியை மிகத்துல்:
சம்ஸ்கிருதத்துறையினை பரபரப்பற் யுள்ள அவர், இராமநாதன் நுண்கை பற்றிய கோட்பாட்டு, வரலாற்று அ பெரியதாகும். அந்தக்கற்கை நெறியில் பேராசிரியரின் பங்களிப்பு மிக முக்கிய
மாணவர் நலனில் அவர் காட்டு படுவது ஒன்றாகும், மாணவர்கள் எடுத்துக் கூறிப் புத்தியும், ஆறுதலும்
பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் அறிவின் பணியாற்றும் டிலமையாளன் என்பர் உதாரணமாகத் திகழ்வார்.
அவர் பல்லாண்டு காலம் வாழ்ந்து, வேண்டுமென்பது எமது வேணவா.
UFT. பல்கலைக்கழகம், யாழ்ப்பானம், 05 - 07 - 1995.

ங் கி ய தண்  ைம
சிவசாமி பற்றிய றுகுறிப்பு
ன் கலைபீடத்து முக்கிய புலமையாளர்
Sumtənumtrir.
பேராதனை, லண்டன் பல்கலைக்கழகங் வசாமி அவர்கள், வடமொழித்துறைத் அந்த வடமொழிப் பாண்டித்தியம் ண்பாட்டுத்துறைகள் பற்றிய ஆழமான வரலாறு பற்றிய அவரது நுண்ணிய யையும், ஆழத்தையும் காட்டுபவை.
ற பற்றிய அவரது கருத்துக்கள் மிக ண்டேல் பற்றிய அவரது ஆய்வு அவரது லியமாக எடுத்துக் காட்டுவதாகும்.
ற, அமைதியான முறையிற் கட்டியெழுப்பி லக்கழக மாணவியரின் இசை நடனம் றிவுவிருத்திக்கு ஆற்றியுள்ள பணி மிகப் * அச்சாணியான புலமைத்தனத்துக்குப் Dர்னதாகும்.
ம் அக்கறை எல்லோராலும் போற்றப் அவரிடத்துத் தமது பிரச்சினைகளை பெறுவர்.
* தோற்றுவிப்புக்கும், பரப்புகைக்கும் பேராசிரியர் சிவசாமி இக்கூற்றின்
தமது புலமைச் சேவையைத் தொடர
அவரது உடன்சாலை மாணாக்கன் சக ஆசிரியன் கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
தமிழ்ப் பேராசிரியர் தலைவர், நுண்கலைத்துறை

Page 46
6 பேராசிரியர் வி. சிவ
அடக்கம
பேராசிரியர் வி, சிவசாமி ஓர் லாத ஒர் ஆய்வாளர்: புலமையாளர். ச தமிழர் மிகச் சிலரே. ஈழத் தமிழர்களு ஒருவரான இவருடைய மணிவிழாவும் அ புலமைநெறிப்பட்ட- தாய் நடைபெறுவது தொன்றாகும்.
பேராதனையில் அமைந்த இலங்ை லாற்றுத்துறை விரிவுரையாளராக இரு மாணவனாக்வும் பின்னர் துணைவிரிவு ட திரு. சிவசாமிக்கும் இன்று அது பேராசிரியர் சிவசாமிக்கும் தோற்றத்தி உடையிலோ எவ்வித மாற்றத்தையும் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து நாம் இருவ கோட்டை யாழ்ப்பாணக் கல் லூரிப் களாக் வந்தோம். பட்டதாரித் திை துறைக்கு அவர் பொறுப்பாளராக பொறுப்பாக விருந்தேன். என்னுடைய யாளராக விருந்தார். 1965 இல் திரு துணைவியாரும் யாழ்ப்பாணக் கல்லூ காலத்தில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி வினை நடத்தினோம். அங்கிருந்தவ நடத்தினார்கள். அப்படியானவர்களு தொடர்புகளால் அவருடன் நன்கு நெரு
இராமநாதன் நுண்கலைக்கழக பயிலும் மாணாக்கர்களுக்குச் சம்ஸ்கி கற்பித்துக் கொண்டிருக்கும்போது நாட வாய்ப்பு அவருக்கு ஏற்பட்டது. சாஸ்திரச் செய்திகளையும் ஈழத்திலே யினையும் பதிவுசெய்து பரதக்கலை எ யிட்டார். ஆரியர், திராவிடர் பற்றிய பான இவருடைய ஆய்வுக் கட்டுை

FIT f :
) 6TT புலமையாளன்
99
அமைதியான ஆர்ப்பாட்டமெதுவுமில் :ம்ஸ்கிருதத் துறையிலே புலமைபெற்ற ள் இத்துறையிலே சிறப்புற்ற சிலருள் வருடைய அடக்கத்தன்மைக்கேற்றபடி தும் இங்கு குறிப்பிடப்படவேண்டிய
கப் பல்கலைக்கழகத்தில் இவர் வர நக்கும்போது நான் நிறைவு ஆண்டு புரையாளராகவும் இருந்தேன். அன்று பதாண்டு அகவையிலே காலடிபதிக்கும் திலோ, அடக்கத்திலோ நடையிலோ, நான் காணவில்லை. பேராதனைப் ரும் ஒரே ஆண்டில் (1965 ) வட்டுக் பட்டதாரிப் பிரிவுக்கு விரிவுரையாளர் ணக்களத்தில் வரலாறு - சம்ஸ்கிருதத் விருந்தார். நான் தமிழ்த்துறைக்குப் துணைவியார் இடைவரவு விரிவுரை மணம் செய்து அடுத்தவாரம் நானும் ரிக்கு வந்து சேர்ந்தோம். அங்கிருந்த யுடனே எங்களுடைய கல்வி சார் வாழ் ர்கள் யாவரும் எங்களை அன்புடன் ள் திரு. சிவசாமியும் ஒருவர். இத் 1ங்கிப் பழகும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டது.
மாணாக்கர்களுக்கு, குறிப்பாக நடனம் ருத மொழியைப் பல ஆண்டுகளாகக் ட்டிய சாஸ்திரங்களை ஊன்றிப் படிக்கும் சம்ஸ்கிருத மொழியிலேயுள்ள நாட்டிய ல நடனக்கலை பெற்று வந்த வளர்ச்சி ன்னும் நூலை , எழுதி 1987 இல் வெளி ஆதி வரலாறு நாணயவியல் தொடர் ரைகளும் விதந்து கூறப்படவேண்டியன.

Page 47
குறிப்பாகத் தமிழர் வரலாற்றுடன் தமிழர் மிகச் சிலரே ஈடுபட்டனர். பே ஒருவராவார்.
திருமணம் செய்யாது, தனியாளா கல்லூரியிலே விரிவுரையாளர்களாக ஜோசவ் சத்தியதாஸ், கலாநிதி பால போன்றோர் இவருடன் எந்நேரமும் பொழுதெல்லாம் திரு. சிவசாமி அடி வண்ணம் இருக்கும். இன்றும் அப்படித்
சிறுவயதிலிருந்தே விடாமுயற்சியுட இந்தப் பரபரப்புள்ள உலக நடவடிக்ை எல்லா நேரமுமே இவரிடம் இந்த கற்பித்தல், ஆய்தல் என்னும் எல்லா அமைதியிடையேயே அவர் ஆற்றி வி சிவசாமியைத்தான் எனக்கு நன்கு ெ அவரைப்பற்றி இச்சில கூற்றுக்களைக் பிட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். பு புரிய இறையருளை வேண்டி எம்முை கூறுகிறேன்.
பாழ். பல்கலைக்கழகம், யாழ்ப்பாணம். 98 - 07 - 1995

xli
தொடர்பான நாணயங்கள் பற்றி ஈழத் ராசிரியர் சிவசாமி அத்தகைய சிலருள்
இருந்த் காரணத்தால், தாழ்ப்பாணக்
இருந்தி திரு. இ. முத்துத்தம்பி, திரு.
ன் செல்லையா, திரு. T. குமாரசாமி
நகைச்சுவையாகப் பேசுவார்கள். அப் வர்களுடைய முகம் புன்னகை பூத்த
தான்.
ன் உழைத்து வந்துள்ளார். அமைதியாக ககளை அவதானித்துக்கொண்டிருப்பவர். அமைதி குடிகொண்டிருக்கும். கற்றல், ப் புலமைசார் செயற்பாடுகளும் இந்த பந்துள்ளார். இத்தகைய பேராசிரியர் தரியும். அறுபதாண்டு அகவை காணும் கூற எனக்கு வாய்ப்புக்கிடைத்தமையை அவர் பல்லாண்டு வாழ்ந்து பல பணிகள் டய வாழ்த்துக்களை மிக அன்புடன்
கலாநிதி அ. சண்முகதாஸ் தமிழ்ப் பேராசிரியர் தலைவர், இசைத்துறை

Page 48
அறிவால் விை
صححمتحمستحضحسمصمم محمحمسصحيحيي
அறிவின் விளைவாய அமைதியும் எளிமையும், பேராசிரியர் சிவசாமி அ நிதமும் வெளிப்படும் அவரது சான் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழகத்தில் யாளராக அமிர்ந்த காலமுதல் பேர சால் நட்புறவுடன் பழகும் வாய்ப்பு காரணியும் அரண் செய்தது. 950 பல்கலைக் கழகத்தில் இவர் மாணவன வித் துவான் அடைக்கலமுத்து ( அ Diploma - in - Tamil saiast uusib&au இருவரும் இராமநாதன் மண்டபத்தில் தின் இதமான பழைய நினைவுகளை பேராசிரியர் சிவசாமியைத் தமது பெ போதும் பேசிக்கொள்வது வழக்கம். யுடனான நட்புறவின் மனப்பதிவுகள் அளவளாவுவதுண்டு. பேராசிரியர் அவ கழகத்தில் ஆசிரியப் பணியாற்றுவதில் துள்ளமை எமக்குப் பெருமகிழ்வு த
சம்ஸ்கிருதப் பேராசிரியராக வி ஆய்வறிவுத் தாகங்களை நிறுத்திக் ே தாற்றலும் கலையார்வமும் செயற்திற யாக ஆனால் ஆழமாக எதிரொலி Journal of South Asian Studies 6T. ஆய்வேட்டின் ஆசிரியராக விளங்கும் யாற்றும் வேளை இவரது நிதானமா களை ஒரளவேனும் எடைபோடும் ச
பல்துறைச் சங்கம ஆய்வினில் ( கொண்ட பேராசிரியரின் புலமைச் ( காட்டி நிற்கும் படைப்புகளாக தி ஆரியர் ஆதிவரலாறும் LaurGub ( நூல்களும் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் ப6
வரலாறு, தொல்பொருள் இய6 மொழி, இசையியல் முதலான துறை
இத்துறை சேர்ந்த அறிகைப் புலன் செய்வதற்கு ஆதர்ஷமாக அமைகின்

ளந்த அடக்கம்
release-sex-rex.
அடக்கமும், இனிமையோடு இணைந்த
வர்களின் தன்மையான புன்னகையில் றாண்மையின் சான்றுகள். 1981 இல் ான் கிறிஸ்தவ நாகரிகத்தில் விரிவுரை ஒரியர் சிவசாமி அவர்களுடன் அன்பு ஏற்பட்டது. இவ்வுறவிற்கு வேறு ஒரு களின் இறுதிக் கூற்றில் பேராதனைப் ாக இருந்தபோது, எனது தந்தையார் முது ) அவர்கள் தமிழாசிரியருக்கான வினை மேற்கொண்டிருந்தார். இவர்கள் விடுதி மாணவர்களாக இருந்த காலத் எனது தந்தையார் அசைபோடும்போது ருமதிப்பு வாய்ந்த நண்பனாகவே எப் பேராசிரியர் அவர்களும் எனது தந்தை குறித்து பவித்திரமான அன்புடனும் ர்களுடன் சமகாலத்தில் இப் பல்கலைக் இவ்வுறவின் அறாத்தொடர்ச்சி அமைந் ருவதொன்றாகும்.
ளங்கும் இவர் அத்துறையுடன் தனது கொண்டவரல்ல. சொல்லாற்றலும் எழுதி மையும் இவரது ஆய்வு நூல்களில் அமைதி க்கும் ஆக்கச் சக்திகளாகும். Sri Lanka ன்ற எமது பல்கலைக்கழகக் கலைப்பீட இவருடன் இணை ஆசிரியராகப் பணி ான, நிறைவான ஆய்வறிவுச் செல்நெறி Fந்தர்ப்பம் எனக்குக் கிடைத்தது.
inter - disciplinery ) sub 60ld ஈடுபடுத்திக் செழுமையினை இறவாப் புகழுடன் இனங் ராவிடர் ஆதிவரலாறும் பண்பாடும், (1973), 1976 ), பரதக் கலை 1987) போன்ற லவும் விளங்குகின்றன.
ல், நுண்கலையியல் மொழியியல், ஒப்பியல் களைச் சார்ந்து நின்ற இவரது ஆய்வுகள் களை ஆழப்படுத்தவும்: அகற்சியடையவும் *றன.

Page 49
கலைப்புலமையில் பேரொச்சி நின் இவரது ஆளுமையின் இணைபிரியாத கலையாற்றலும் திகழ்வதனை இவரது எழுத்திலும் கண்டு தெளியலாம்.
பூர்வீகப் பெருமை படைத்ததும் இ ஊடகமாகவும் துலங்கும் சம்ஸ்கிருத இவரிடத்தில் அம் மொழியின் பண்பா பரிசுத்தமும் பவித்திரமும் வாய்ந்த * பண்பு நிறைவாகவே உண்டு. இத் அவரது பணிகளையும் தொடர் ந் து மென்று பிரார்த்திப்பதே எமது கடன்
யாழ். பல்கலைக்கழகம், யாழ்ப்பாணம். G 5 99 { ۔ 10 - 10

xliii
ற ஓர் குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த ; அம்சமாக இவரது கலையார்வமும் கலை சார்ந்த விமர்சனப் பேச்சிலும்,
இந்து மறையின் புனிதமிக்க பணிகளின் மொழியின் பேராசிரியராக விளங்கும் ட்டுப் பாங்கினால் மேலெழுந்து வரும் மனிதம் " என்ற மகத்துவமிக்க திருப் திரு நிறைவு எமது பேராசிரியரையும் து திருவுடைத்ததாய் ஆக்கிட வேண்டு
அருட்கலாநிதி ஏ. ஜே. வி. சந்திரகாந்தன்
தலைவர் |றிஸ்தவ, இஸ்லாமிய நாகரிகத்துறைக்ள்

Page 50
இசை, நடனக் கலைகளி
1979 இலிருந்து, 1989 வரை
நான் பணியாற்றிய போது பேராசிரிய பழகும் வாய்ப்பு எனக்குக் கிட்டியது. வளர்ச்சியிலும், ஆசிரிய, மாணவர்களின் கொண்டவர் பேராசிரியர் சிவசாமி அவ பரீட்சைகள், பரீட்சைகள், கலைநிகழ்ச்8 றிலும் தவறாது கலந்து சிறப்பிப்பார்.
இராமநாதன் நுண்கலைக்கழகம் ப ான்ற கொள்கையில் பல்கலைக்கழக அ அவர்கள் பலதடவைகள் தனது ஆதரவு கின்றார்.
இசை, நடன வாத்தியத்துறை சா நிறுவனங்கள் போன்ற விபரங்களை ந
நல்ல பண்பாளர் எவரையும் புண் யான சிரிப்புடன் என்றும் இருப்பவர், சனைகள் கூறி சிக்கல்கள் ஏற்பட்ட சம
அவரது " மணி விழா " மிகச் சிற அவரது பணி எமது நாட்டில் தொடர என நம்புகின்றேன்.
சிங்கப்பூரி இந்திய நுண்கலைக்கழகம், 2A, ஸ்ரார் லைற் றோட், சிங்கப்பூர், 08:21,
1994 سے 05 -۔ 1

லீடுபாடுடைய பேராசிரியர்
இராமநாதன் நுண்கலைக் கழகத்தில் ர் சிவசாமி அவர்களுடன் நெருங்கிப்
இராமநாதன் நுண்கலைக் கழகத்தின் * முன்னேற்றத்திலும் மிக ஈடுபாடு பர்கள். நுண்கலைக்கழக நேர் முகப் சிகள், விசேஷ நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொன்
ல்கலைக்கழக தரத்திற்கு உயரவேண்டும் ஆலோசனைக் குழுக்களில் பேராசிரியர் வான கருத்துக்க்ளை வலியுறுத்தி இருக்
"ர்ந்த கலைஞர்கள், மாணவர்கள், இசை ன்கு தெரிந்து வைத்திருப்பார்.
படுத்தாத முறையில் பேசுபவர். அமைதி தனிப்பட்ட ரீதியில் எனக்கு ஆலோ மயங்களில் தீர்ப்பதற்கும் உதவியவர்.
ப்பாக நடந்து சதாபிஷேகம் வரை எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள்புரிவான்
வாழ்த்துக்களுடன்
ஏ. கே. கருணாகரன் சங்கீத வித்வான் "

Page 51
அபிஜ்ஞா
பகுதி
பெரும்பாலும் தென்னாசிய
அமிசங்கள் பற்றிய
A b h i jm
Par
Papers mostly on som
South Asi
பேராசிரியர் வி. சிவசாய Prof. V, Sivasamy Felic:
யாழ்ப்பாணம்
19

6OTDT6)T
N -
வியலின் சில முக்கியமான ஆய்வுக் கட்டுரைகள்
an a mala
t
le important aspects of
an Studies.
மி மணிவிழா மலர்க்குழு itation Wolume Committee
) - JAFFNA
95

Page 52


Page 53
யாழ்ப்பாணத்தில் சை மறு ம ல ர் ச் சி யி ன்
அறிமுகம்
கல்வியானது யாழ்ப்பாணத்துப் மாகும். மக்கள் வாழ்வுடன் இரண்ட அளவுக்கு யாழ்ப்பாணத்தவர் கல்விக் வரலாற்றுக்கூடாகப் பார்க்கும்போது ஒறுத்தேனும் கல்வியை வளர்க்குந் தன் பண்டைய தமிழ் மரபின்,
*" கற்கை நன்;ே பிச்சை புகினும்
என்ற சிந்தனை யாழ்ப்பாணத்தவரது யானது யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழ இலங்கைப் பல்கலைக்கழகத்தின் மு ஜெனிங்க்ஸ் விமர்சிக்கும் வகையில் அ;
எமது இன்றைய கல்வியோடு :ெ யின் வளர்ச்சி என்று பார்க்கையில் அ இன்றைய கல்வி என்பது நவீன கல்வி கருத்திற்கொள்ளத் தக்கது. இந்த வகைய நூற்றாண்டில் இலங்கையில் இடம்பெ ஆரம்பிப்பதாகக் கொள்ளலாம். போர் என இலங்கையை நானுற்று ஐம்பது நாட்டார் காலத்துச் செயற்பாடுகள் குறிப்பாக ஆக்கிலேயர் காலத்தில் இட பணிகள், அவற்றுக்கு உடந்தையாகவு செயற்பாடுகள், பரந்த அளவில் இல் யாழ்ப்பாணத்திலும், கல்வியை வளர். அதன் போக்கில் யாழ்ப்பாணத்துப் பா பட்டன. அப்பாதிப்பின் எதிரொலியாக என்பது பொருத்தமான கருத்தாகும்.
* சைவக் கல்வி மறுமலர்ச்சி” என்ற கல்விக்கு மட்டுப்படுத்துவது இக் கட்டுை அச் சமயக் கல்வியைக் கட்டுரையின் தும் நோக்கமன்று. "சைவக் கல்வி" என்ற சமய அறிவையும் உள்ளடக்கி, மேற்ே காகவே கையாளப்படுகின்றது என்பதை

வக் கல்வி
ப ரி ம |ா ன ங் க ள்
பேராசிரியர் வ. ஆறுமுகம்
பாரம்பரியத்துடன் ஒன்றிவிட்ட அம்ச றக் கலந்தது கல்வி என்று சொல்லும் கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளனர். , யாழ்ப்பாணத்து மக்கள் தம்மை rமையுடையவர் என்பதைக் காணலாம்.
9 கற்கை நன்றே
கற்கை நன்றே "
வாழ்வில் நடைமுறையாயிற்று, கல்வி ர்களுடைய கைத்தொழிலாகும் என்று ன்னாள் துணைவேந்தர் சேர். ஐவர் து பெருமை பெற்றிருந்தது.
தாடர்புபடுத்தி யாழ்ப்பாணத்தில் கல்வி தில் பல்வேறு கட்டங்களைக் காணலாம். என்ற விரிவினைப் பெறும் என்பது பில், அதன் வரலாறு கி.பி. பதினாறாம் ற்ற மேலை நாட்டாரின் வருகையுடன் த்துக்கேயர், டச்சுக்காரர், ஆங்கிலேயர் ஆண்டுகளாக ஆண்ட அந்த மேல்ை
கல்வியிலும் காத்திரமானவைதான். டம்பெற்ற கிறீஸ்தவ மிஷனரிமாருடைய ம் ஒத்தாசையாகவும் இருந்த அரசுச் ங்கையிலும், குறிப்பிட்ட அடங்கலில் த்தன என்பது உண்மை. இருப்பினும், ரம்பரிய கல்வியும் வாழ்வும் பாதிக்கப் க் கிளர்ந்ததே சைவக் கல்வி மறுமலர்ச்சி
பிரயோகத்தில் அதனைச் சைவ சமயக் ரயின் நோக்கமன்று. அதே நேரத்தில், வரப்பெல்லைக்கு வெளியே தள்ளிவைப்ப பிரயோகம் சைவசமயப் பின்னணியில், கோள்ளப்பட்ட கல்வியைக் குறிப்பதற் வலியுறுத்துவது பொருத்தமானதாகும்.

Page 54
GL frf
மறு மலர்ச்சி " என்பது ஏற்கென இடையீட்டின் பின் மீண்டும் சிறப்புப் யாழ்ப்பாணத்தில் சைவக் கல்வியின் முன்னதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட மேனாட் சைவ சமயமே சிறப்புற்றிருந்தது. அன் நிறுவன மயமாக்கப்படாத - பள்ளிக்கூட படாத - நடைமுறையாகவே விளங்கியது ஆசிரியருடைய (குரு ) வாழ்விடத்தோடு பண்டைய குரு - சிஷ்ய மரபை ஒட்டியர் சமூக அமைப்பு, தேவைகள் என்பவற் தாகவே க்ாணப்பட்டது. மேனாட்டார் அணுகுமுறைகளும் அவர்கள் உருவாக்கி கல்வி முறையினைப் பலவீனமடையச் செ காலப்பகுதியில் தன் பொலிவு குன்றியிரு செயற்பாடுகள் காரணமாக, மீண்டும் அப் புத்துயிர்ப்பே சைவக் கல்வியின் ம
சைவக் கல்வியின் மறுமலர்ச்சிக் கொள்ளப்படும் காலம் கி. பி. பத்தொ பத்தாண்டிலிருந்து இருபதாம் நூற்றான் வரை என்பது இங்குச் சுட்டிக்காட்டுவி பகுதி தென்னிலங்கையில் பெளத்தர்கள்
புணர்ச்சி ஏற்பட்ட காலம் என்பதும்
பதினாறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து சுதேசிய மதத்தவர்களிடையே, குறிப்ப வித்த சிந்தனைகளின் வேகம் அவர்களி பற்றிய விழிப்பினை ஏற்படுத்தி அதன் 6 அவ்விதம் ஏற்பட்ட உணர்வு தொட செலுத்துவதாக இருந்தாலும் அதனை யது. அந்த மறுமலர்ச்சியின் பல்வேறு களாக அமைந்தமை கண்கூடு.
தேவை
எமது கட்டுரையின் கருப்பொருள பரிமாணங்களை இனங் காண்பதற்கு மறுமலர்ச்சியின் தேவையை விளங்கிக்ெ
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ( யின் கல்வி வரலாற்றில் கிறீஸ்தவ மி கூடிய அளவுக்கு அம் மிஷனரிகளுடை காலமாகும். அவர்களுக்கு இருந்த அவர்களது செயற்பாடுகள், ஒழுங்கை

யர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
வே சிறப்புற்றிருந்த ஒன்று ஏதோ பெறுவதான நிகழ்வினைக் குறிக்கும். நிலையும் அப்படியான ஒன்றுதான். டார் வருகைக்குமுன் யாழ்ப்பாணத்தில் றைய காலகட்டத்தில், கல்வியானது .க் கட்டமைப்பாக ஒழுங்குபடுத்தப்
கற்றல், கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் தொடர்புடையனவாக இருந்தன. தான அந்தக் கல்விமுறை அன்றைய றுக்கேற்ப மேல்மட்டத்தினருக்கு உரிய
வருகையும் அவர்கள் கடைப்பிடித்த ய புதிய நிலைமைகளும் அப்பாரம்பரிய 'ய்தன. அதன் விளைவாகக் குறிப்பிட்ட iந்த சைவக்கல்வி, பல்வேறு காரணிகள், புத்துயிர் பெறுவதைக் காண்கின்றோம். றுமலர்ச்சி எனக் கொள்ளப்படுகின்றது
காலம் என, இக்கட்டுரை வரைவில் ான்பதாம் நூற்றாண்டின் நான்காம் னடின் மூன்றாம் பத்தாண்டு முடிவுறும் பது பொருத்தமாகும். அந்தக் காலப் , இஸ்லாமியர்கள் மத்தியிலும் விழிப் குறிப்பிடத்தக்கது.
அந்நியர் ஆட்சியும் செயற்பாடுகளும் ாக மேல்மட்டத்தினரிடையே, தோற்று டையே தமது மதங்களின் அவலநிலை பழியிலான மறுமலர்ச்சிக்கு வித்திட்டது. கத்தில் சமயத்துக்குக் கூடிய கவனஞ்
உறுதிப்படுத்தக் கல்வியில் காலூன்றி பரிமாணங்கள் அதன் விரிவுக்கு விழுது
ான சைவக் கல்வியின் மறுமலர்ச்சியின் அன்றைய காலகட்டத்தில் அத்தகைய காள்வது பயன் தருவதாகும்.
தல் மூன்று பத்தாண்டுகளும் இலங்கை டினரிமாரின் காலம் எனக் கொள்ளக் ப செயற்பாடுகள் வலுப்பெற்றிருந்த ணப்பலம், நிறுவனக் கட்டமைப்பு, க்கப்பட்ட விதம் அரசு அவர்களுக்கு

Page 55
யாழ்ப்பாணத்தில் சைவக் கல்வி .
வழங்கிய ஆதரவு என்பன மிஷனரிம அவை எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையா பயனைக் கொடுத்தது.
கிறீஸ்தவ மிஷனரிமார் தாம் பணிபுரி பங்களை அமைத்தது மட்டுமல்லாமல் இணைத்திருந்தனர். அவர்களுடைய பன களைக் கிறீஸ்தவர்களாக மாற்றுவதாக தம்வசம் இழுத்து நெருங்கச் செய்யாம எந்தவித பிரசாரமும் மக்களைத் தாம செய்ய முடியவில்லை. அதற்கு ஒரு அப்படியாக அமைந்தது அவர்கள் வழ அதனூடான மேலைத்தேயக் கல்வியும். சுதேசிகள் கிறீஸ்தவப் பள்ளிக்கூடங்களிே தது. சுதேசியப் பாரம்பரியத்தில் அதை இருக்கவில்லை.
அக்கால ஆங்கிலேய அரசினுடைய ே துணைபோவதாக அமைந்திருந்தது. இன் வேற்று ஆதரித்ததுடன் பள்ளிக்கூடங்க போட்டியில்லாதபடி அரசு நடந்துகொ கோல்புரூக் சிபார்சுகள் இத்தொடர்பில்
அரசு உத்தியோக ஆளணிச் சேர்க் பட்ட கொள்கையும் மிஷனரிச் செயற்ப வேண்டிய அலுவலர்களை இங்கிலாந்திலி கப்பட்டு அதற்குப் பதிலாக இலங்கையை கினால் விதத்துரைக்கப்பட்டது. அந்த அவசியமாயிற்று. அதனைக் கிறிஸ்தவப் யிருந்தது.
மேலே குறிப்பிடப்பட்ட காரணிக யரிடையே கிறீஸ்தவப் பள்ளிக்கூடங்க கியது. அதன் தொடர்ச்சியான மத கிறீஸ்தவப் பள்ளிக்கூடத்தில் கற்கப்போ நேரிட்டது. அதன் காரணமாக இ4ை பண்பாட்டு விழுமியங்கள், நடைமுறைகள் பட்டது. தமது கலாசாரத்தின் சீரழிவி யும் கண்ட சிலர் அதையொட்டிச் சிந்தி தோற்றமே நமது கருத்திற்கொள்ளப் மறுமலர்ச்சி.
தமது சமயம் எதிர்நோக்கிய அபாய எழுந்த ஒரு வழி, மத ஈடுபாட்டை மக் மட்டும் போதுமானதாக இருக்கவில்ை

ாருடைய வேலையை இலகுவாக்கின. கக் கல்வி " என்னும் கருவி உச்சப்
ந்த இடங்களிலெல்லாம் தமது தேவால
அவற்றுடன் பள்ளிக்கூடங்களையும் சிகளின் அடிப்படை நோக்கம் சுதேசி வே இருந்தது. ஆனால். மக்களைத் ல் மதம் மாறச் செய்ய முடியவில்லை. ாக வலிந்து கிறீஸ்தவர்களை நாடச் கவர்ச்சிப் பொருள் தேவைப்பட்டது. |ங்க முற்பட்ட ஆங்கிலக் கல்வியும்,
அந்தக் கல்வியைப் பெறவிரும்பிய லயே அதைப் பெறக்கூடியதாக இருந் நப் பெறக்கூடிய வாய்ப்பும் வசதியும்
பாக்கும் மிஷனரிச் செயற்பாடுகளுக்குத் லங்கைக்கு வந்த மிஷனரிமாரை வர ளை ஸ்தாபிப்பதில் மிஷனரிகளுடன் ண்டது. 1831 இல் வெளியிடப்பட்ட
கவனத்திற் கொள்ளத்தக்கன.
கை அணுகுமுறையில் கடைப்பிடிக்கப் ாடுகளுக்கு உதவுவதாயிற்று. அரசுக்கு ருந்து தருவிக்கப்படும் ஒழுங்கு குறைக் ர அமர்த்தும் கொள்கை கோல்புரூக் உத்தியோகங்களுக்கு ஆங்கிலத் தகைமை பள்ளிக்கூடங்களிலேயே பெறக்கூடியதா
வின் ஒட்டுமொத்த விளைவு இலங்கை 1ளை நாடும் நிலைமையை உருவாக் மாற்றமும் தவிர்க்கமுடியாததாயிற்று. னவர்கள் அதற்காகக் கிறீஸ்தவர்களாக ளய சமுதாயம் பாரம்பரிய மதம், ரிலிருந்து அந்நியப்பட்டதாகவே காணப் னையும் அதற்கு ஏற்பட்ட ஆபத்தை க்கவும் செயலாற்றவும் தலைப்பட்டதன் பட்ட மதக் கல்வி அடிப்படையிலான
த்தைத் தடுப்பதற்கு அவர்கள் மனத்தில் களிடையே தூண்டுதல். ஆனால், அது ல. சொந்த மதத்தில் பற்றுறுதியை

Page 56
Guu r r Affi
மீண்டும் ஏற்படுத்துவதுடன் அந்நிய ம அகற்றவேண்டியும் இருந்தது. கல்விக்க செல்லும் வழக்கினைத் தடுப்பதற்கு ஒ பள்ளிக்கூடங்களை ஸ்தாபிப்பது. அப்ே தாக இருந்தது. சைவத்தின் வழியும் அ
மூலங்கள்
யாழ்ப்பாணத்தில் முகிழ்த்தெழுந்த களைக் காண முனைவது ஒரு ரசமான களில் பொதுவாகக் காணப்படும் போக்கு கின்றது. என்ன வகையிலான கட்டை நெருக்கடி நேரங்களில் அதன் மேல்மட் கொள்வதைக் காண்லாம். சைவக்கல்வி உண்மை நிரூபணமாகின்றது.
யாழ்ப்பாணத்தில் சைவக் கல்வி மறு என்பதை மறுக்காத வேளையிலும், அ மறக்கமுடியாது. சைவக் கல்வி மறுமல கொள்ளக்கூடிய முதற் பள்ளிக்கூடம் 18 எனக கூறப்படுகின்றது. அதன் காரண சுவாமி கோயில் குருக்கள் என்று குறிப் இருந்தது அவ்விடத்துச் சமூக மேல்மட் அன்றைய யாழ்ப்பாணச் சமூகத்தின் மே அவர்கள் இருவகைச் செயற்பாடுகளில் ஒன்று கிறீஸ்தவ மதப் பிரசாரத்ை நிறுத்துவது; மற்றையது சைவ சமய பாட்டையும் மக்கள் மத்தியில் மீண்டு யாகப் பிள்ளைகளுக்குச் சைவசமயச் கு என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டது. ை செட்டியார், சிறாப்பர் குருநாத முதலி உயர்குடிப் பிறப்பாளர்கள் " அந்த மு
சைவக் கல்வி மறுமலர்ச்சியின் மூல உணர்வு அழியாது வளர்த்து வந்தத அமைப்புக்களைக் குறிப்பிடத்தான் வே6 நெருக்குதல்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மத் காத்தவை கோயில்கள், மடங்கள், தி
காலத்துக்கூடாக சமய வளர்ச்சியின் சார்ந்த அறிவு வளர்ச்சியின் அடித்த திண்ணைப் பள்ளிக்கூடங்களின் பணி போன்றிருந்தது. தமிழ், சங்கதம் என்ற லும் ஆழமான அறிவு படைத்த ஆசிரிய களில்) நடாத்திய பள்ளிக்கூடங்களே

யர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
தத்தை அண்ட வேண்டிய தேவையை ாகக் கிறீஸ்தவப் பள்ளிக்கூடங்களுக்குச் கு வழியாக அமைந்தது, சுதேசிய மதப் பாக்கு நாடு முழுவதற்கும் பொதுவான துவாகவே வளர்ந்தது.
சைவக் கல்வியின் மறுமலர்ச்சியின் மூலங் கருமமெனலாம். சமூகச் செயற்பாடு த அக்கால மறுமலர்ச்சியிலும் தென்படு மப்பைக் கொண்ட சமூகமென்றாலும், டம் தலைமைப் பொறுப்பைத் தாங்கிக் மறுமலர்ச்சியின் தோற்றத்திலும் இந்த
மலர்ச்சிக் கதாநாயகன் ஆறுமுகநாவலர் வருக்கு முந்திக் கருமமாற்றியவர்களை ர்ச்சியின் முதல் வெளிப்பாடு என்று 342 இல் நல்லூரில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது கர்த்தாவாக இருந்தவர் நல்லூர் கந்த பிடப்படினும் அதற்கு உந்துசக்தியாக டமே. சைவ சமயத்தின் அவல நிலை ல்மட்டத்தினரை விழித்தெழச் செய்தது. உடனடியாக இறங்கவேண்டியிருந்தது. தயும் மத மாற்றத்தையும் தடுத்து உண்மைகளையும் அவற்றின் மேம் ம் நிலைநாட்டுவது. அதற்குகந்த வழி சூழலில் கல்வி கற்பிக்கப்பட வேண்டும் வத்திலிங்கச் செட்டியார், முத்துவேலுச் யார் இரகுநாத முதலியார் போன்ற பற்சிக்குக் காலாயினர்.
ங்களைத் தேட முற்படும்போது, சமய ன் மூலம், அதன் ஊற்றாக இருந்த ண்டும். அந்நிய ஆதிக்கத்தில், கிறீஸ்தவ தியிலும், சைவம் அழியாமல் பாது ண்ணைப் பள்ளிக்கூடங்கள் என்பன.
ா நிலைக்களமாகக் கோயிலும், சமயஞ் ளமாக மடமும் இயங்கிவந்துள்ளன. பண்டைய குரு - சிஷ்ய மரபினைப் இரு மொழிகளிலும் சைவ சமயத்தி பர்கள் தமது வீடுகள்தோறும் (திண்ணை திண்ணைப் பள்ளிக்கூடங்கள். அவை

Page 57
மாழிப்பாணத்தில் சைவக் கல்வி ,
சைவக் கல்வியைப் பேணிப் பாதுகாத்த6 அவ்வித " போசாக்கின் " பயனாக தள்ள களுடன் சைவக் கல்வி தனது மூச்சைக்" அந்த " உயிர்ப்பு " உரிய காலத்தில் புத் பெற்றது.
தலைமைத்துவம்
சைவக் கல்வியின் மறுமலர்ச்சியின் தலைமைத்துவத்தில், குறிப்பாக ஆரம்ப குப் பெருகியிருந்ததை அவதானிக்கல வளரக் காலந் தேவைப்பட்டமையும், சினை பிற்போடமுடியாமல் உடனடிய தலைமைத்துவம் தனிநபர் தன்மையிலா
ஒரு நாட்டை அல்லது சமூகத்தை அதனைக் காப்பாற்றப் பொருத்தமான கப்படுவது வாழ்க்கை நியதி. யாழ்ப்ப அதுதான். அந்தக் காலம் பெற்றெடுத் நாவலர். ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டபடி, கிறீஸ்தவச் செயற்பாடுகளால் முதியவர் சந்ததி, கிறீஸ்தவத்தின் மாயையில், பரியத்தையும் மறந்திருந்த காலம், அள் ஆற்றல் உள்ள தலைமைத்துவத் தகுதிக
தமிழிலும் சைவத்திலும் ஆழ் வண. பீற்றர் பேர்சிவலின் கீழ்ப் பெற் ஏற்கவிருந்த பொறுப்புக்குப் பொருந்து களுடன் சேர்ந்து செயற்பட்ட அந்தக் அணுகு முறைகளையும் அறியவும், அவ தது. கிறிஸ்தவர்கள் பயன்படுத்திய மேடைகளையும், சைவர்களைத் தட்டி பயன்படுத்தினார். 1847 இல் வண்ணா தொடக்கிய பிரசங்கத் தொடரும், 1848 சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலையும் எழு களாயின. அவருடைய முன்னுதாரணம் சைவப் பள்ளிக்கூடங்கள் தோன்ற ஏ கோப்பாய், பருத்தித்துறை, உடுவில், இடங்களில் சைவப் பள்ளிக்கூடங்கள் ஆ
நாவலருடைய பணி பள்ளிக்கூடங்க வில்லை. கோவில்களிலும் சபைகளிலும் களையும் நிகழ்த்துதல், மாணவர்களுக்கு வெளியிடுதல், பொதுமக்களிடையே

* 8 wga o
வில் பங்காற்றின என்பது ஏற்புடையது. ாட்ட காலத்தில் கிடைத்த கைத்தாங்கல் காப்பாற்றிக் கொண்டது. தப்பியிருந்த துயிர்ப்பாகி மறுமலர்ச்சியாகப் பொலிவு
போக்கினைப் பார்க்கும்போது, அதன் காலத்தில், தனி நபர்களின் செல்வாக் ாம். நிறுவன அமைப்புகள் தோன்றி முகங்கொடுக்கவேண்டியிருந்த பிரச் ானதாக இருந்தமையும் தோற்றுவித்த ானமை இயல்பான ஒன்றேயாகும்.
அழிவு அச்சுறுத்துகின்ற கட்டத்தில் "தலைவன்" தோன்றுவது / தோற்றுவிக் ாணத்துச் சைவக் கல்வியின் கதையும் த கதாநாயகன்தான் பூரீலபூரீ ஆறுமுக
நாவலர் தோன்றிய காலப்பின்னணி *கள் முடங்கியிருந்த காலம். இளைய தன்னையும் தன் பண்பாட்டுப் பாரம் *று தேவைப்பட்ட அறிவு, அனுபவம், ளுடன் முன்னணிக்கு நாவலர் வந்தார்.
ந்த புலமை பெற்றிருந்த நாவலர் D பதினான்கு வருட அனுபவம் அவர் வதாக இருந்தது. கிறீஸ்தவ மிஷனரி காலம் அவர்களுடைய யுக்திகளையும் தானிக்கவும் நாவலருக்கு வாய்ப்பளித் கருவிகளான கல்வியையும் பிரசங்க யெழுப்ப, சிறந்த வகையில் நாவலர் ார்பண்ணைச் சிவன் கோவிலில் அவரி இல் வண்ணார்பண்ணையில் ஸ்தாபித்த ழச்சித் தீபத்தை ஏற்றிவைத்த சுடர் யாழ்ப்பாணத்தின் பிற பாகங்களிலும் துவாயிற்று. அவ்விதமே கந்தர்மடம், இணுவில், மாதகல், வேலணை ஆகிய ரம்பிக்கப்பட்டன.
ளை நிறுவுவதோடுமட்டும் நின்றுவிட சமயப் பிரசங்கர்களையும் விரிவுரை ஏற்ற சமயபாட நூல்களை ஆக்கி காணப்பட்ட தவறான கருத்துக்கள்,

Page 58
6 Guy ITA
ത്ത
வழக்குகள் என்பவற்றைப் போக்கக் கண் வெளியிடுதல், முதியவர்களுக்குத் தமது நாவலர் மேற்கொண்ட வேறு பணி சைவக் கல்வி மறுபடியும் மலர்ந்தது, மகிமையே நாவலருக்கு * இந்துக்களின் யைக் கொடுத்தது.
நாவலருடைய காலத்துக்குப்பின், கல்வியை வளர்ப்பதில் முன்னின்றுழை தலைமைத்துவத்தின் தொடர்ச்சியைக் இராமநாதன், கந்தரோடை எஸ். கந்ை கந்தையா உபாத்தியாயர், தெல்லிப்பை துரையப்பாபிள்ளை), இந்துபோட்" அருமணிகளாகும். அவர்கள் ஒவ்வொரு சைவச் சூழலிலான கல்வியை வளர்க்க டியதுடன், அவற்றுக்கூடாகச் சைவப் ட பெரிதும் உழைத்தவர்கள் என்பது நிை
நிறுவனக் கட்டிமைப்பு
சைவக் கல்வியின் மறுமலர்ச்சிப்
காத்திரமான பங்களிப்பினைத் தனி த மறப்பதற்கில்லை. தனி நபர்களுடைய கும் முழுமையான பயனை வழங்குவத கம் தேவையாக இருந்தது. எவ்வளவு: லும் தனிநபர்களுடைய செயற்பாடுகள் பட்ட, கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளுடைய கடினமாயிருந்தது. சைவ மறுமலர்ச்சி யைப் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முறைகள் காட்டுகின்றன.
அத்தகைய நிறுவனங்களில் 16-03 சமாஜியம் " முதலாவதாகும். யாழ்ப் விட்ட சைவ உணர்வினையும், பேணி காப்பாற்றுவது அதன் நோக்கமாயிருந்த பத்திரிகையும் ஆரம்பிக்கப்பட்டமை ச பட்ட இடத்தைப் புலப்படுத்துகின்றது. வில்லை.
சைவ மறுமலர்ச்சியில் தொடர்ச்சி * சைவபரிபாலன சபை " நிறுவனக் கட வகையில் தோன்றிய இரண்டாவது * யாழ்ப்பாணம் சைவ பரிபாலன சை அதன் தோற்றத்தில் ஒருபுறம் நாவல புறம் "சைவத்தையும் தமிழையும் பேணி

ரியர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
ாடனப் பிரசுரங்கள், துண்டுப் பிரசுரங்கள் இல்லத்தில் கல்வி வழங்குதல் என்பன க்ளாகும். அவற்றின் பாதையிலேயே அவருடைய சமயச் சீர்திருத்தச் சிறப்பின் ா சீர்திருத்த நாயகன் "" என்ற பெருமை
அவர் காட்டிய பாதையில் சைவக் த்த பெரியார்கள் பட்டியல் தனிநபர்
காட்டுகின்றது. சேர். பொன்னம்பலம் தயா உபாத்தியாயர், புத்தூர் மழவராயர் ழ தெ. ஆ. துரையப்பாபிள்ளை (பாவலர் இராசரத்தினம் ஆகியோர் அத்தகைய நவரும் கத்தம் செயற்பாடுகள் வாயிலாக் ப் பள்ளிக்கூடங்களை நிறுவி நிலைநாட் பண்பாட்டைப் பேணிப் பாதுகாப்பதிலும் னவுகூர வேண்டியதாகும்.
பாதையினைப் பார்க்கும்போது, அதில் பர்கள் செய்திருந்தாலும் நிறுவனங்களை தொழிற்பாடுகள் பொலிவு பெறுவதற் ற்கும் நிறுவனக் கட்டமைப்பின் உருவாக் தான் ஆற்றல் நிறைந்து காணப்பட்டா ", ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு நிறுவனப்படுத்தப் தொழிற்பாடுகளுக்கு ஈடுகொடுப்பது பில் அந்தத் தேவை உணரப்பட்டமை பிற்பகுதியில் இடம்பெற்ற சில நடை
-1880 இல் தோன்றிய சைவப்பிரகாச பாண மக்களிடையே நாவலர் முடுக்கி ய சமய நலன்களையும் தொடர்ந்தும் தது. சமாஜத்துடன் சேர்ந்து "உதயபானு' மயப் பிரசாரக் கடமைகளுக்கு வழங்கப் எனினும், அது நீண்ட காலம் நிலைக்க
யான ஈடுபாட்டைக் கொண்டு விளங்கும் ட்டமைப்புத் தேவையை நிறைவு செய்யும் அமைப்பு எனலாம். 29-04-1888 இல் " என்ற பெயருடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ரது செல்வாக்கின் சுவடுகளையும் மறு ப் பாதுகாப்பதற்கு ஒரு சபை வேண்டும்,

Page 59
வாழ்ப்பாணத்தில் சைவக் கல்வி .
என்ற அவருடைய கனவின் நிறைவையு துக்குக் காலாயிருந்தவர்களுள் நாவலரு பொன்னம்பலபிள்ளை, நாவலருடைய த. கைலாசபிள்ளை இருவரும் குறிப்பி பாறிய நீதிபதி த. செல்லப்பாபிள்ளை நியாயதுரந்தரர் வீ. காசிப்பிள்ளை, தி யோர் இணைந்து செயற்பட்டனர். அ பள்ளிக்கூடங்களில் பயின்று கிறிஸ்தவ நன்கறிந்தவர்கள். அன்றைய சமகால
முன்னணியாகத் திகழ்ந்த "பிரம சமாஜ் என்பவற்றின் செயற்பாடுகள் பற்றி ஞானோபதேசங்களையும் நன்கு உண வதாய் இருந்தது. அப்படியான செல் பார்க்கக்கூடிய செயல்வேகம், அர்ப் பரிபாலன சபையினரிடம் காணப்பட்ட
அச் சபையின் நோக்கங்கள், செய சைவம், கல்வி இரண்டும் இணைந்திருந்த தில் சைவக் கல்விப் பாரம்பரியத்தின் ந இந்துக் கல்லூரியின் தோற்றம் சைவப என்பது இங்குச் சுட்டிக்காட்டத்தக்கது sau gig, FITg5667th ' ' Hindu Orga வர்களுடைய பத்திரிகைகளைப் போன்
மறுமலர்ச்சியின் நிறுவனக் கட்டமை 1902 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட " ய! சபை " யாகும். 1886 இல் திரு. வில்லிய பிள்ளையினால் யாழ்ப்பாணம் பிரதான என்ற பெயருடன் நிறுவப்பட்ட ஆங்கி நாகலிங்கத்தின் முகாமைத்துவத்தில் * T சைவ பரிபாலன சபையால் பொறுப்பே * Hindu High School ' 66.jä Gafuji யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியாக வ ஒரு அம்சமே * யாழ்ப்பாணம் இந்துக் st too
யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் கொண்டு அந்த அதிகார சபை அமைக் பலராலும் மதிக்கப்பட்டு, கொக்குவில், நகர், சாவகச்சேரி, தொண்டமானாறு இந்து ஆங்கிலப் பாடசாலைகள் இந்துக் இயங்கும் நிலை உருவாகியது. அத்தன கல்விக்கூடங்கள் ஒத்துழைத்து, அதிப கொடுத்து பொதுப் பரீட்சைகள் நடத்தி

10 o see WP. W.
ம் காணலாம். அச் சபையின் தோற்றத் டைய மருகனான வித்துவசிரோன்மணி நன்மாணாக்கர்களுள் ஒரு வ ரா ன டத்தக்கவர்கள். அவர்களுடன், இளைப் நி யா ய வ ரா தி எஸ். நாகலிங்கம், ரு. சி. த. மு. பசுபதிச் செட்டியார் ஆகி நில் பங்குபற்றிய பலரும் கிறிஸ்தவப் ார்களுடைய பிரசார முறைகளையும் இந்தியாவில் இந்துசமய மறுமலர்ச்சியின் ", ஆரிய சமாஜ் ', ' பிரமஞான சபை" யும், இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் ர்ந்திருந்தமை அவர்களுக்குப் பலமூட்டு வாக்குகள் உரமேறியவர்களிடம் எதிர் பணம், ஒழுங்கமைப்பு என்பன சைவ து வியப்புக்குரியதன்று.
ற்பாடுகள் அனைத்தும் சமயப் பணியில் தமையைக் காட்டுகின்றன. யாழ்ப்பாணத் நிலைக்களனாக விளங்கும் யாழ்ப்பாணம் ரிபாலன சபையுடன் தொடர்புடையது . சைவ பரிபாலன சபையினர் தொடக் n " என்ற இரு பத்திரிகைகளும், கிறிஸ்த று சைவர்களிடையே பணியாற்றின.
ப்பில் உறுதியாக அமைந்த இன்னொன்று ாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி அதிகார பம்நெவின்ஸ் முத்துக்குமாரு சிதம்பரப்ir of Suá) Native Town High School லப் பாடசாலை, 1889 இல் திரு. எஸ். own High School ' 676vi (o. Juusi Lonta பற்கப்பட்டமை வரலாறு. 1895 வரை பட்ட அந்நிறுவனம் காலப்போக்கில் ளர்ச்சி கண்டது. அந்த வளர்ச்சியின் கல்லூரி அதிகார சபை " அமைக்கப்
அபிவிருத்தியையே குறிக்கோளாகக் |கப்பட்டாலும் அதன் செயற்றிறமை உரும்பிராய், வட்டுக்கோட்டை, காரை ஆகிய இடங்களில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரிகளாகி அதனுடன் இணைந்து கய பிணைப்பின் வாயிலாக சைவக் ர்கள், ஆசிரியர்களை ஒன்றுக்கொன்று , தரமான கல்வியை வளர்க்கக் கூடிய

Page 60
G Lyr T f
தாக இருந்தது. அன்று யாழ்ப்பாணத்தி கட்டமைப்புக்கு இணையான ஒரு அயை அதிகார சபை விளங்கியது.
சைவக் கல்வியை மக்கள் மத்திய சென்ற நிறுவனமாக உருவாகியது 192 விருத்திச் சங்கம். அதன் பிறப்பில் சேர். வைத்திலிங்கம் துரைசாமி போன் அதன் செயற்பாடு சைவக் கல்வியின் 6 களுக்கும் பரப்பியது. கிறிஸ்தவ மிஷன விரித்த பள்ளிக்கூட வலையை நிகர்த்த பள்ளிக்கூடங்களும் பரந்தன. அவர்கள வன்னிப் பிரதேசத்துக்கும் கொண்டு பெயருடனும் வரலாற்றுடனும் ஒன்றுபட் சைவ வித்தியா விருத்திச் சங்கத்தின் நி கூடாகச் சைவக் கல்வியைத் தழைக்கச்
தமிழும் சைவமும்
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ே நெருப்புக்கு நெய்யாக அமைந்தவை த டியது போல சைவமும் தமிழும் இரண் கிய நிலையில், ஒன்றுக்கொன்று ஆத இணைந்து செழித்ததைக் காண்கிறோம்
தமிழர்களுடைய பாரம்பரியத்தில் வளர்ந்திருப்பதைக் காண்பது வரலாறு மதமும் பின்னியிருப்பது அதன் சிறப்பம் கல்வியை மீட்டும் உயர்நிலைக்குக் கொ டன் இணைத்து மேற்கொள்ளப்பட்டது பிள்ளைகளுக்குச் சைவச் சூழலில் க கூடங்கள் அனைத்தும் தமிழ் சைவம் இ தின. திண்ணைப் பள்ளிக்கூடங்களிலும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதற்கான நூல்கள் நாவலர் காலத்திலிருந்து நடைபெற்று
சைவத்தையும் தமிழையும் இணை மேம்பாட்டில் உழைத்த பெகுமை திரு' பயிற்சிக் கல்லூரிக்கு உண்டு. அக்கல்இ பட்ட காலத்துக்குப் பிந்தியதெனினும் கவனத்துக்குரிய காலத்திலேயே காலு
இவற்றுடன் தொடர்புபட்டதாக, ! மாகக் கொள்ளப்பட்ட சைவ சமயத்தி களைப் பரப்புவதாகிய சைவப் பிரசா

ரியர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞான மாலா
நில் பரவியிருந்த கிறீஸ்தவப் பள்ளிக்கூடக் oப்பாக யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி
பில் - கிராமங்கள் தோறும் - கொண்டு 3 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சைவ வித்தியா சேர். பொன்னம்பலம் இராமநாதன், ன்றோரின் தீர்க்கதரிசனம் வெளியானது. எழுச்சியை யாழ்ப்பாணத்தின் சகல பகுதி ாரிகள் யாழ். குடாநாடு அடங்கலும் வகையில் வித்தியா விருத்திச் சங்கத்தின் து வளர்ச்சியின் மூலம் சைவக் கல்வி செல்லப்பட்டது. அந்தச் சங்கத்தின் ட்டவர் " இந்துபோட் இராசரத்தினம் ". றுவனக் கட்டமைப்பு பலப்படுத்தி அதற்
செய்த பெருமை அவருக்குண்டு.
கொழுந்துவிட்ட மறுமலர்ச்சி என்னும் மிழும் சைவமும், நாவலர் சுட்டிக் காட் டு கண்கள். அந்த இரண்டும் ஒத்தியங் தரவாயிருந்த முறையில், இரண்டும்
தமிழும் சைவமும் ஒன்றாலொன்று . தமிழர் பண்பாட்டில் - மொழியும் சங்களில் ஒன்றாகும். எனவே, சைவக் ண்டு வரும் முயற்சி சைவத்தைத் தமிழு இயல்பானதேயாகும். அதற்கிணங்க, ல்வியளிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்ட பள்ளிக் ரண்டுக்கும் முக்கிய கவனஞ் செலுத் அதே நடைமுறை இருந்தது என்பது ளை ஆக்கி வெளியிடுவதாகிய முயற்சி
வந்துள்ளமை நினைவுகொள்ளத்தக்கது.
rத்து வளர்த்து சைவக் கல்வியின் நெல்வேலியில் நிறுவப்பட்ட சைவ ஆசிரிய ரியின் வளர்ச்சி நமது வரையறைக்குட் அதன் வளர்ச்சியின் வேர் நமது ான்றியது.
சைவ மறுமலர்ச்சியின் பிரதான நோக்க ல் ஈடுபாட்டையும் சைவ சமய வழக்கு "ம் விளங்கியது. கிறிஸ்தவத்தின் "பிடி"

Page 61
யாழ்ப்பாணத்தில் சைவக் கல்வி
பிலிருந்து சைவத்தை விடுவிக்க சைவ
களை எடுத்துரைத்துப் பிரசாரஞ் செ களினதும் அவற்றுக்கான பிரசங்கங்க களுடைய நடைமுறைகளில் நேரிற் க தமது மதப் பிரசாரகர்களுக்கு அதற்கா கவனத்தைக் கவர்ந்திருந்தது. அந்த படாத குறைபாடாகக் கருதிய நாவ கல்வியும் பயிற்சியும் அளிக்கப்படவேண்
அவ்வேலையைச் சைவ பரிபாலன இல் தொடக்கி வைத்த சமயப் பிரச வண்ணார்பண்ணையில் நாவலர் ஆச்சிர மாயிற்று. நாவலர் எண்ணியபடியே சை சைவத்தின் உண்மை, மேன்மை ஆ பிரசாரகர்கள் உருவாக்கப்பட்டனர். சங்கர சுப்பையர், கோப்பா ய் வே சோமாஸ்கந்த பண்டிதர், புலோலி 6 அப்பணிகளில் பிரகாசித்தவர்கள்.
ஆங்கிலக் கல்வி
மேலே கூறப்பட்ட பல்வகைச் செ முழுமையாகத் தடுக்க முடியவில்லை. களுக்கு ஊடகமாக இருந்த ஆங்கிலக் பள்ளிக்கூடங்களே நிலையங்களாயின. . திறவுகோலாகவும் ஆங்கில மோகம் " குணர்ந்த நாவலர் ஆங்கிலப் பாடிசாை தார். எனினும், நிதிப்பற்றாக்குறை, 8 பட்ட அரசின் பராமுகம் என்பன அவ தன. ஆனால், காலம் போக்கினை ம
சைவச் சூழலில் ஆங்கிலக் கல்வின நடவடிக்கை 1889 இல் சைவ பரிபால பொறுப்பேற்றதுடன் ஆரம்பமாகியது யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியாகப் ட அதன் வளர்ச்சியும் அதனுடன் இணைந் சைவர்களிடையே ஆங்கிலக் கல்வியும் பெருகும் வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தின.
சேர். பொன்னம்பலம் இராமநாதனு பும் இந்நோக்கில் ஆராயத்தக்கது. 19 கல்லூரியையும், 1921 இல் பரமேஸ்வரா யமை அக்காலத்து ஆங்கிலக் கல்வியின் கொள்வது பொருந்தும். " இங்கிலீசு படி மக்களைப் பிற மதப் பாதைகளிற் செல்: அதைத் தடுக்கும் பொருட்டு மேற்கொ
2

9 ܗܘܘ ܚ •.. ܐ
சமயிகள் மத்தியில் சைவ சமய உண்மை ப்யவேண்டிய தேவையிருந்தது பிரசாரங் ளினதும் பயன்பாட்டைக் கிறீஸ்தவர் ண்டறிந்தவர் நாவலர். கிறிஸ்தவர்கள் ன பயிற்சியை அளித்தது நாவலருடைய ஓழுங்குமுறை சைவர்களிடையே காணப் லர் சைவ சமயப் பிரசாரகர்களுக்குக் டும் என்பதை வலியுறுத்தினார்.
சபையும் தொடர்ந்தது. நாவலர் 1847 ங்கங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்றன. "ம மண்டபம் நிரந்தர பிரசங்க மண்டப வ சமயப் பிரசாரகர்கள் பயிற்றப்பட்டு, கியவற்றைப் பரப்பும் தகைமையுடைய மாதகல் பூரீ ஏரம்பையர், பிரம்மபூரீ லுப்பிள்ளை உபாத்தியாயர், தாவடி வ. குமாரசுவாமிப் புலவர் என்போர்
யற்பாடுகளும் கிறிஸ்தவ ஊடுருவலை அக்காலத்தில் அரசாங்க உத்தியோகங்
கல்வியைப் பெறுவதற்குக் கிறிஸ்தவ அத்துடன் மேலைநாட்டு நாகரிகத்தின் மக்களிடையே பரவியது. அதனை நன் ல ஒன்றை நிறுவ 1872 இல் முயற்சித் கிறீஸ்தவர்களின் எதிர்ப்பினால் நெறிப் ருடைய முயற்சியைக் கைகூடாமற் தடுத் ாற்றியது.
ய வழங்க மேற்கொண்ட முதலாவது FOT FGODLJ “ Town High School o gü O அந்த நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி பரிமளித்தமை ஏலவே காட்டப்பட்டது. து வளர்ந்த பிற இந்துக் கல்லூரிகளும் அதனூடான மேற்கத்தைய கல்வியும்
லுடைய பள்ளிக்கூடத் தாபிதப் பங்களிப் 13 இல் இராமநாதன் இந்து மகளிர் ’க் கல்லூரியையும் இராமநாதன் நிறுவி
தேவையைக் கருத்திற்கொண்டே எனக் டிக்க வேண்டும் " என்ற எண்ணம் சைவ லத் தூண்டுவதைக் கண்ட இராமநாதன் ண்ட செயலாக அதைக் கணிக்கலாம்.

Page 62
10 பேராசிரிய
அவ்விரு கல்லூரிகளும் சைவ சமயச் சூ பாட்டுப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாத் மேற்கத்திய அறிவியற் கருத்துக்களைப் பழமையான மரபுகள் பேணப்படுவது அறிந்து ஏற்றுக்கொள்வதன் அவசிய அதன் மூலம் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்தை ** அத்தகைய கருத்துக்கள் எமது சிறப் யும் நாகரிகத்தையும் மாசுபடுத்தாம எச்சரித்தார்.
கந்தையா உபாத்தியாயர் கந்தரோ கழகம் " என்ற பெயருடன் ஆரம்பித்த கல்லூரி ), பாவலர் துரையப்பாபிள்ை * மகாஜன ஆங்கில உயர்தரப் பாடசா மழவராயர் கந்தையா உபாத்தியாயர் கல்லூரி " என்பன அன்றைய கட்டத்தி நாட்டத்தைத் திருப்திப்படுத்திச் சைவத் படுத்திய பிற முயற்சிகளாகும்.
மேலே கூறப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பெற்றவை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. குப் பரவும் வகை இருக்கவில்லை. மக்களின் தேவை ஆங்கிலத்தை அவா ஆனால், அவர்களுக்கும் ஆங்கிலத்தை இருமொழிப் பாடசாலைகளை நிறுவி பிரதான பங்கு சைவ வித்தியா விருத்
பெண் கல்வி
சைவக் கல்வி மறுமலர்ச்சியின் பர் னொன்று பெண் கல்வி. சமூகம், குடு வாக்குக் காத்திரமானது. இதனை இ வழிகளிலும் காணலாம். அன்றைய நி பெண்களின் செயற்பாடு பாதிப்பை கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளுடைய இயக்கத் கருவிகளாகக் கருதப்பட்டனர். பெண் கிறீஸ்தவர்களாக்கினால் சமூகத்தில் பெருக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையின் LULL -607 ff.
சைவக் கல்வி மறுமலர்ச்சியில் ெ காணக்கூடியதாகும். அவற்றுள் சேர். ெ புக் கனதியானதாகும். மருதனார்மட இந்து மகளிர் கல்லூரி பெண்களுக்கு கத்திய அறிவியற் கல்வி உட்பட - சை

ரீ சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
ழலில் கல்வி வழங்கிச் சைவப் பண் அதேவேளை ஆங்கிலக் கல்வியையும்
பெறும் வாய்ப்பினையும் வழங்கின. டன் புதிய கருத்துக்கள் இலட்சியங்களை ந்தை இராமநாதன் உணர்ந்திருந்தார். யும் விளங்கிக்கொண்டார். எனவேதான் |ப் பொலிந்த பாரம்பரிய கலாசாரத்தை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் ” என
டையில் " கந்தரோடை ஆங்கிலக் கல்விக் நிறுவனம் (இன்றைய ஸ்கந்தவரோதயக் ள தெல்லிப்பழையில் தொடக் கி ய லை ' ( இன்றைய மகாஜனக் கல்லூரி ),
புத்தூரில் நிறுவிய சோமாஸ்கந்தக் ல் சைவ சமயிகளின் ஆங்கிலக் கல்வி bதையும் சைவக் கல்வியையும் உறுதிப்
யாவும் நகர்ப்புறங்களை அண்டி இடம் அவற்றின் பயன் கிராமப்புறங்களுக் அதுமட்டுமல்லாமல், அங்கு வாழ்ந்த rவும் நிலையை உருவாக்கவுமில்லை. அறிமுகஞ் செய்யும் ரீதியில் ஆங்காங்கு யமை அவதானிக்கத்தக்கது. அதில் த்திச் சங்கத்தினதே.
ரிமாணங்களில் கவனம் பெறும் இன் ம்பம் யாவற்றிலும் பெண்ணின் செல் ன்றும், பல துறைகளிலும் பல்வேறு லையில், குறிப்பாக சமயம் சார்பாக
ஏற்படுத்துவதாகக் கணிக்கப்பட்டது. தில் மதமாற்றும் பணியில் பெண்கள் ரகளுக்குக் கல்வியளித்து அவர்களைக் கிறிஸ்தவர்களுடைய எண்ணிக்கையைப்
அடிப்படையில் மிஷனரிமார் செயற்
பண் கல்வியும் கவனத்துக்குள்ளானது பான்னம்பலம் இராமநாதனின் பங்களிப் த்தில் அவர் 'தாபித்த இராமநாதன் உயர்ந்த தரத்திலான கல்வியை - மேற் வச் சூழலிலே வழங்கவெனத் தொடக்கப்

Page 63
யாழ்ப்பாணத்தில் சைவக் கல்வி
பட்டது. அத்துடன் தமிழ் பண்பாட் அது விளங்கியது. கிறீஸ்தவ மிஷனரிக களை மதமாற்றுவதில் ஒரளவுக்கு கல்லூரிகளின் முயற்சிகளை இராமந
உண்மை.
பெண்களுடைய கல்விக்கு ஆங்காங் உதவின. அந்த விதமான செயற்பா( லிருந்து விடுபட்டுப் புதிய சிந்தனைகளு டதைக் காணலாம். அந்த ஆரம்பம் ( படுத்தப்படுவதை வரலாறு காட்டுகின்
முடிவுரை
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் மு பல்வகை அறைகூவல்களுக்கும் முகங்கெ இடர்ப்பாடு ஒவ்வொன்றுக்கும் பதில் யைக் காண்கிறோம். ஒவ்வொரு கட்ட பொருத்தமான தலைமைத்துவம் கிடை
ஒட்டுமொத்தமாகப் பார்க்கையி றெழுந்த சைவக் கல்வி எமது பாரம்பரி ஏற்றுக்கொள்வர். இருபதாம் நூற்றா6 எழுச்சிபெற்ற சுதேசியப் பண்பாட்டு பாதுகாப்பு நிலைபெற்றது.
உசாத்துை
1. அருமைநாயகம், க. ' பத்தொன் மறுமலர்ச்சி ", திருக்கேதீச்சர திருக்கேதீச்சர ஆலயத் திருட் 2. ஆறுமுகம், வ. கல்விப் பாரம்பரிய பல்கலைக்கழகக் கல்விக் கழ. 3. ---- " இராமநாதனும் இந்து
இராமநாதன் கல்லூரி பவள 4. ---- " இலங்கையிற் சைவக்
திருக்கேதீச்சரத் திருக்குடத் ! 5. இந்துசாதனம், 75 ஆவது ஆண்டு
6. gìgrøpm 95 Qp9 sóìumir, V. 9ử 6ì சைவ பரிபாலன சபை, 19

... ... ... 1.
ட்டு விழிப்புணர்ச்சிக்கும் வித்திடுவதாக 1ளால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, சைவப் பெண் வெற்றி கண்ட கிறிஸ்தவப் பெண்கள் ாதனின் விவேகம் தடுத்தது என்பது
பகு உருவான கலவன் பாடசாலைகளும் டுகளுக்கூடாக சைவச் சமூகம் பழமையி ளுக்குத் தன்னைப் பொருத்திக் கொண் தொடர்ந்து வந்த காலங்களில் உறுதிப் ፓይወò¶•
கிழ்த்த அந்தச் சைவக் கல்வி மறுமலர்ச்சி ாடுத்து வளர்ந்தது. அது எதிர்நோக்கிய கூறும் வகையில் பல்பரிமாண வளர்ச்சி .த்திலும் தேவையை நிறைவு செய்யப் டத்தமை சைவத்தின் தவப்பயனேயாகும்.
ல் மறுமலர்ச்சிக்கூடாகப் புத்துயிர்பெற் யத்தைப் பாதுகாத்தது என்பது எவரும் ண்டின் மூன்றாம் தசாப்தத்தை அடுத்து கலாசாரக் கவிகையின் நிழலில் அதன்
h600T866int
பதாம் நூற்றாண்டில் ஈழத்துச் சைவ த் திருக்குடத் திருமஞ்சன மலர், பணிச் சபை, 1976.
பங்கள், யாழ்ப்பாணம். கம், யாழ்ப்பாணம், 1994.
மகளிர் கல்வியும் "*, விழா மலர், 1990. கல்வியின் எழுச்சி ", திருமஞ்சன மலர், மு. சு. நா.
நினைவு மலர், 1969,
ரலாற்றுக் குறிப்பு, 73.

Page 64
பேராசிரிய
0.
l
l2.
13.
14.
15.
16.
7.
கணபதிப்பிள்ளை, சி. நாவலர்,
கைலாசபிள்ளை, த. (பதி.) ஆறு
சென்னை, 1951,
நூற்றாண்டு விழாச் சபை, பாவல மலர், மகாஜனக் கல்லூரி, ! Arumuga. Navalar Sabhai, Nava Cartman, James, Hinduism in Ceyl
Mendis. G. C. Ceylon under t Colombo Ap
Navaratnam, C. S. A Short H
Sri Shanmuganathan Press, Perera, S. G., A History of
The Associated Newspapers
Rajaratnam, S. “ Hind u Educat
The Hon. Mr. S. Rajar, students' movement, Colol Board of Education for 192
Saiva Paripalana Sabai, 87th A
Thananjayarajasingham, S. The Navalar, Srila Sri Arumug
> <><

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
சைவ பரிபாலன சபை, 1968.
முகநாவலர் பிரபந்தத் திரட்டு,
ர் துரையப்பாபிள்ளை நூற்றாண்டு விழா தெல்லிப்பழை, 1972.
lar Conference Souvenir. Jaffna, 1969.
on, M. D. Gunasena, Colombo, 1957.
he British,
othecaries Ltd., 1944.
istory of Hinduism in Ceylon,
Jaffna, 1964•
ceylon for Schools, Vol. II,
of Ceylon Ltd., Colombo, 1948.
ion in Jaffna ', a paper read by
atnam M. L. A. before the Hindu mbo. The Report of the Hindu 9, Appendix II, Jaffna, 1930.
nnual Report Jaffna, 1976.
Educational Activities of Arumuga a Navalar Sabai, Colombo, 1979.
> << >> <

Page 65
Santa - Srnga in Ka
arnyw M. D. Bala,
Sanskrit Literary Criticism, is the sine qua non of Sanskrit Ka poetry, prose or drama. Without it a Kashmirian poet, declares that
Rasa. Il
The oft-quoted proposition of sa Rasa is the correlation of the deter transitory mental feelings "2 has be and criticism at the hands of Dan ( and Abhina vagupta. Keith has inadve pedantry in the theory of sentimei corresponding Bhavas are ʻʻ lar, not explained or justified ”.8 Bł has proved beyond doubt, that of viz., Abhidha, Bhavana and R leads to the ultimate experience of th is the same as Brahmananda w and therefore, cannot be explained. Sahr daya who can possibly experien mind and a trained imagination '. complexes ' which lie dormant in regions and which affiliate themselve or S” anta: “ this mutual affiliatiu1 universal into artistic joy or Rasa ”
As a matter of fact, Rasa - real sāks ātkāra "". Bhoja conceives 1 Brahma - Sahodara ” and When one is relishing Rasa, all othe mind for the moment and the state Bliss of Brahman and the Sahr consciousness as long as Vibhava operate.7

ra - Delineation ilidasa
subrahmanyam
the theory of Rasa is dynamic. Rasa ivya it is the bud and blossom of , Kavya has no charm. Mankhaka, каvya has no gracefulness without
ge Bharata in his magnum opus that minants, consequents and the wandering 2n the subject of elaborate exposition din, R u d r at a, Bh at t a n ay a k a rtently said that “ there is doubtlessly ht' and the emotions with their gely dominated by empiricism and na t t anayaka, on the other hand, the three functions of a Kavya, Casa - carva nā, the last - mentioned le reader or spectator''. This experience hich is to be "self-experienced ' '4 It is only an artistically mature xe the poetic relish with a sensitive He is born with '' emotion - impulse - the conscious and sub - conscious s with the emotions of Singara
1 transforms the presented artistie
5
isation is equated with '' Brahma - that Rasa is “Anandamaya ’” and ** Brahma swada - sahodara ”.8 :r cognitions disappear from one's of aesthetic enjoyment is like the daya is immersed in this blissful s and other feelings continue to

Page 66
14 Professor Sivas
Bharata enumerated eight Rasa included probably during the 7th centu Bh at t at a ut a believes in the at the head of all Rasas, since it 1 of his teacher, Abhinavagupta, too, goal of human life, because all poe Brahma manda. Anandavardhana, ta Mahabharata citation, validates with “ “ Trsna - ksaya - sukha ”9 ( Blis extermination or cessation of craving. Abhinavagupta, Dhanañjaya and pointed out that Santa has s'am Renunciation and “ turning away existcnce “” (Vairāgya and Samsāra
s a stracint a '' it's An u bhav a S m r ti' as its Vyabhic aribha
As Abhinava and his associates only “ Param arthika Rasa ”, B advocated the theory that there is the S' n gara Rasa. 10 He connects Abhirm a na and Ahamkara in as to Brahmananda. Further, he divides Artha - S' ngara, Kama - S' nga keeping with the four values of man - woman - synthesis forms the key of Kama, he divides it into Dha probable that Bhoja adopted Bhara
It is the general contention o the innumerable Rasas delineated i be made to predominate over oth Dhvanya loka, the author lays be observed in order to avoid and to Santa - S" ringāra, Vīra - Bha according to the nature of the rules ;
1. Plan the parts and sub-par of the A ni garasa, wit technicalities mentioned in
2. The conflicting Rasas should resort to Ang a ng ibhava

a
a
amy - Abhijn an a mi
in Natya and Santa was y as suggested by M. M. P. V. Kane. doctrine that S’an t a Rasa was eads to Moksa. 8 Following the views considers Santa as the highest tic pleasure is '' alaukika' and like king his support from a
S'an t a as a distinct Rasa s experienced as a result of the ), as its Sthaiyibhava. Mammata, Pan ditaraja Jagannatha have a stranquility) as its Sthaiyibhava, from the wheel of Samsaric - anityatva ) as Vibhavas, ** Mokşawith “ Nirveda, Mati, D hrt i, and
promulgated that S' anta is the hoja, in his Sng ār ap ra kā sa only one Rasa and that too is and correlates S' ngara with much as Rasa - realisation is equal Sr higara into Dharma - S's higara. ra and Mok s a - S' r n gara quite in Ancient Indian Life. Though the - note of Bharata - muni's conception rma, Artha and Mok ș.a. It is ta's views.
f the Rasa - scholiasts that among In a work, one Rasa alone should ers. 12 In the third Uddyota of te
down the essential principles to adjust conflicting motives and refers ya naka, etc., as ' Virodhi - Rasas', actions. He prescribes the following
Es with reference to the suggestion hout strictly adhering to the
Sa hitya - treatises. 13
be subordinated and must necessarily 14

Page 67
S'anta - S' r ii gara - Delineation
3. They must have different
4. When they have the same
by another motive, or in ( into agreeableness '' with 1 between the two Virodhi
The Angarasas when approl charm to Kavya, while they ar. - subordination - injunction ””. If should be subordinated and to be A inga. The author adve where a bhūta intercepts S” anta of fact, Anandavardhana wants published in a Kavya where it delicacy and the rich experience i who have tasted its essence.15 Bu1 the A nga ng ibhava to Prabar Rasas. 6 It is very refreshing to suggested in Kumarasambhava th consist of different appropriate Ra
The Indian concept of Love,
Upanishadic spiritualism, is to renou S' r n gara is ultimately spiritual self-effacement and not self agg the two peculiar principles of Inc life, on the one hand, and the the world, on the other ''.20 Sri Truth which represents Goodness and In Sanskrit literature, the synthesi bles J 1wa - Brahma - Union.
Kalida sa, an expert poet - cor unexcelled in the art of depic To him, '' goodness is the final overrides Equity. Kalidasa's conce glorious trinity of Truth, Goodness is a circle within which there is points are Truth, Goodness and E circle of love circumscribes the tri man and a Woman due to prev
birth,23 becomes established and thi relation becomes beautiful when it

în Kalidasa 15
As"rayas.
As'raya, they must be intercepted ther words, “ disagreeableness merges he intervention of a third emotion Ra SaS.
riately nourished lend additional governed by the domination "anta is A İngin, S'r ńgāra f S' r ń gāra is Angin S'ānta is rts to the play. Nagananda, and S' hgara. As a matter Sr hgara to be predominantly is A hgin owing to it's very t conveys to these householders there are some who do not admit ldhas which abound in many note that Kalid a sa himself has at a plot in a drama should sas overflowing with Ragas.17
since the days of the esoteric ince and live without covetousness. 18 land its essential feature is ression ”. 19 Tagore contends that lia are the beneficent tie of home liberty of the soul abstracted from igara or love in the midst of Beauty, restrains itself to Santa. is of S'anta and S " I rigara resem
noisseur ( Kavi - Sah T daya ) remains ting beneficent, purgatory love.21
goal of love ''22 and it never pt of love is based on the and Beauty. To put graphically, love a Triangle whose three angular Beauty. Or in other words, the angle. The true relation between a ious Samskaras in a former
s is how love originates. The right moves towards Goodness and results

Page 68
6 Profe
in Beauty. If Beauty were to be matter and Art the expression of fusion point of Beauty and Art'.
The poet - philosopher has ably and romantic love in Mala banality of a court intrigue '. But of Sr rigara - Rasa ” ”,25 though sh Narayana who is " Vedabhyasajad:
Kauiuhala'. His Sakuntala is no passionateness ''. but a Tapasvi the Paradise and the Earth in one ni love and peace. The Raghuvams'a So rngara to Moksa - So rngara of the illustrious Iks vaku fami Kalida sa has sung in symphonou delightful song of the two separat to be united with each other and out of complete reciprocation wit supreme spiritual moment of love' the S' anta — S’r ń gāra — synthesis b the Universe in the first seven c{ of the Paramarthika - S' r ii gara love. S' Ingara approximates itseff
the Penance - Perfected — Love or Lo is the “ Siva - Siva - Synthesis ''. pur excellence, because, through
Dasa of Siva who shared half
B6th S'akuntala and Kumarasar an ideal love with Ideal Children on Earth, for the purpose of Lc of Avatara or the descent of the meant this to be a lesson to his Avatara is to establish the Kingdom by the G1 ta c a r y a.
It is generally believed that S sentiment of love as the ruling 1 love depicted here is of a passio on Tagore’s interpretation that ““ based on pure carnal love, but i and Tapasya', writes in his intr “In S'akuntala, it may rightly be

sor Sivasamy - Abhijnanamala
the expression' of soul through
Beauty, Love is the incandescent 4
implanted the youthful, care - free vika gnimitra based On the
Úrvas' 1 is the “ incarnation of was created by the hermit and ‘ “ Visaya - Vyāsritta -
it one toying and trifling with - Kanya ' who had combined ame '' and who had also harmonised purports to transform the Dharma - through the “ Kulavratas “ ly of kings. In Meghasandesa, is music, the despondent but ed lovers who were not allowed such a relation of separation hout consummation represents the '.26. It is impossible to describe etween the Divine Parents of antos of Kumara sambhava, because , - delineation. Penance begets to Divine Beauty acquired by ve - Perfected - Penance. The result Herein, we find the Love - ideal severe penance, Siva became the the body of Her Lord. 27
mbhava suggest that an Ideal Lover, would establish the Kingdom of God ka - Sangraha which is the meaning Absolute. Perhaps Kalidasa had countrymen that the purpose of of God on Earth as exposited
'akuntala illustrates excellently the motive of the play,28 and that the nate nature. Das Gupta, commenting Kalidasa's conception of love is not t is hastened by self-mortification oduction to Sanskrit Literature thus: argued that the conception had

Page 69
S' a n t a - S' r ii g ar a Deline
taken place through passionate love. cation and attempt to rouse puri great love, as was the case of Pā bhava'.29 According to him, ther psycho - philosophic analysis of
'au grand serieux", would reveal th Nayika cum a Tapasvi - Kanya. Sh nymph who is Sr hgara personific in whom had taken place a grad peace. S'akuntalā has grown ( Tapi in the milieu of the sanctimonio banks of the river Malini, and ( anabhinno kedavassa), in the uns The ** la – belle – dame – sans - merci elevated to a hermit girl whose as a “miniature of loveliness '',30 limbs throb the charm and grace by the art - critic in such referenc thought composed in His c of a plethora of virtues "';38 '' wi to her modesty “”;84 ‘o obedient to t.
Faravas"o - jano ) and “ good works
After all she is the harmoniou and Menaka's attractiveness and 1 of Santa and S' rigara in her G a ut a mı and M arıca - Aditi - ) meditation, represent the ne plus u Sakuntala is beauty born out of love concepts of mortalia and “ lacrit personality.
Her lover, Dusyanta is a ki of Dharma - Kriya ,87 besides being toils for others remaining indiffer Asokan Ideal of Work should marked on his personality. Describi in the first three acts, the Sor ñgara - Nayaka and towards 1 Du syanta as a Moks a – S’irngar latter makes the prayer to his Self-existent Lord whose energy is end to my Rebirth'.40 The Cupi
3

tion in Kalid as a 17
...there was no wilful self - mortifiy through a sense of value for a : v a tī’s Tapasya in Kumarasam
is no Tapasya for love. But a 'akuntala's personality and mind it S'akuntala is a S'r n gara - e is born of Menaka, the celestial d and the royal sage Vis vamitra, all harmonisation between love and yana — samyaddhido khu ayam jano) is Kanvas'rama situated on the so, she is '' unknown to hypocrisy' phisticated language of G a ut a mi. of the Mahabharata is now personality is described by the artist nature's best ' ' ' in whose delicate of youth ''.31. Her mind is described es as, o “she is God’s vision of pure reative mind ;32 the reservoir ho would not show her love due he laws of Equity ”” (Dharma - carana
personified. ” ’85
s blend of Visvamitra's penance no wonder we admire the plasticity orm. Her step - parents, Kan vaDivine Couple who are wedded to tra of peace. As a matter of fact, and love born out of penance. Virgil's mae rerum o are stamped on her
g- cum - saints6 and a "' defender a “ Tapovana Rak s ita “ ”.38 “ “ He at to his own pleasures ''.89 The for the common weal' is clearly ng him as a S" ngara - Nayaka ramatist makes him a Dharmahe end of the play, he characterises - Nayaka in as much as the Plenipotentiary - God : " " May the immanent in all things put an who simply burns him with his

Page 70
18 Professor Siva
arrows in Act III, 41 has his shaf Act IV42 and the king starts hati.
The colourful utterances of Dus grove "';44 " A sight of this penance is fleeting "';46 I know the stern pc pervades me, body and soul";48 mortifies the flesh for severe p Puru's line is to make the pious lead the life in performing severe to my Rebirth ';51 - do suggest not conducive to the growth of the S the same time these statements port
Besides Kanva and Marica – ce too serve as the Alambana of Kan va, Mar 1 ca, river Malini, a delineated by Kalidasa as excitant qualities of Nirveda and Dhr ti remark: . Now I have attained ti do I feel a calm and sacred hap forest hermits possessed of a sense of cation,54 and Kan va’s hortative pe requesting her to "return to the in abiding peace '55 unmistakably bhava of the sentiment of peace.
On the other hand, it is stri remarkable picture of Kalidasa' conflicting motives, Santa and Sir creating disagreeableness at all. swinging between Anuraga and V daughter has departed. He says will grant me, but another meeting is fleeting ' “ ... 56 Kalidasa is fond in the midst of charming celestial penance with his wife58 and S'akuntala appears in Du§yanta’s midst of hermits '59 The dramati Raman Iyata to harmonise the sen sixth Act, he describes Mal in
“ The stream of Mal i
The swan pairs resting Of great Himalaya's s

samy - Abhij îi an a m a la
t commanded to be put down in ng pleasurable things.43
yanta - How tranquil is this pious
grove will purify us '';45 “ Happiness otentialities of penance '';47 “Serenity All honour is due to one who nance '49 The custom of the
grove their abode in old age and penance “”; 50 “May S’iva put an end
merely the Bhavas which are anta element in the play, but at ray Du syanta as a S’anta Nayaka.
»uple, Du syanta – S'akuntala - couple S”anta - Rasa. The hermitages of nd the beautiful surroundings are s for both love and peace. The could be perceived in Kan va's anquility "';52 "" And now, indeed ppiness ''. 53 The description of the profound peace attained by self-mortifi:roration to his daughter, particularly sacred grove to end her last days present the Upas'ama - the Sthayi
kingly interesting to observe the skilful blend of the tWO ngara, in many places, without Dus yanta’s soft-defeated mind is iraga when his beloved hermit's If my sweet - faced girl (Suvadana g, I will mot delay : for, happiness of making sages practise penance nymphs57. Sage Marica performs this ilustrates Moksa -S ngara. court like a “ dim flower in the ist has made use of nature's timents of love and peace. In the
thus :
1, and on its sands ; holy foot - hill lands acred ranges, where

Page 71
S'a n t a S' r n ga r a Delinea
The Yaks are seen a Bark-hermit dresses on A doe that on the bu
In this verse, the epithets 'Saik, nayanan '', ' ' Kaņdamānām Mrgin the spirit of love, whereas, the
and “o S’akha - lambita - valkalas ya " a common background is sought b simultaneously the two sentiments and cohere.
In the last Act, Matali and aerial car near the hermitage of "Truly I behold both things with
" Hermits do their penance to s Water yellow turned by gold Sit on jewelled stones, for Midst nymphs, other sages, to
Perhaps the term Ubbaya" is f to embrace both the Dhyana - ideolc ideology suggested by the presence
The fore - going Rasa analysis mean that the predominant motive stereotyped Kama - Sir ngara which Santa - S' ngara or Moksa - S' has suggested elsewhere that Sant, while S' r nga ra, nourished in ti itself to Santa which is portraye
As the love depicted in S'a character and transcendental, the have grown out of an atmosphere earlier. In the first three Acts, S of Adbhuta and S"anta overflows opinion of Sanskrit scholiasts, is th Sr hgara aided by Dharma - Sr n, feelings expressed by the animal The maturest genius of Kalidasa Santa and Sr ngara as manifest

tion in Kalid as a 19
ind under trees that bear
their branches high ck's horn rubs her eye'.60
Ita- Nilahamsa - Mithuna”, “ Иama - "" very aptly and elegantly breathe phrases, “ Gauri Guroh Pāvanah **
suggest the Santa - Rasa. Herein, y the poet, it appears, to represent which do not conflict, but co-exist
the king get down from the Marica and Dusyanta breaks out
wonder '' -
upport life where Kalpa trees abound, len pollens for ablution bound,
meditation practise they restraint, come here do practise hard
constraint ' '.6 orcibly used by the poet - grammarian ogy of the saints and the S's figara
of the celestial nymphs.
in Abhijim a na S' akuntalam would of the play is not the conventional, l, of course, is subordinated to ngara. My revered teacher, Dr. Sastri a is the Angi - Rasa in the play he first three Acts, subordinates d in the other Acts.62
kuntalam is of a Tā pasaic " characters of the play, perforce,
of love cum peace, as indicated S" I ng ara surrounded by the halo . The fourth Act which, in the e best Act, shines with S" anta - gar a and embellished by the pathetic kingdom in Kanva's penance grove. has introduced Raudra to intercept in the curse of Sage Durvasa who

Page 72
2O Professor Siva
is by nature, an irate personality
beams with Viprahambha; Raudra is moral indignation of Sf a r n garawa, a and Vipralambha. The sixth Act ha S’anta, as its Afga - Rasa with t fisherman's scene on the one hand The Bhayanaka - intervention was us Karu na and Vipralambha as well a Act is an excellent instance of Sant
Applying Bhoja's norm to S'ak tabulated thus:
Acts l — II Sambhoga - S’r ń gāra Act II Kalma - S' r ii gara
III, Act IV. S'ānta - S" I ngāra or
V. Acts V-VI. Karun ā - Vipralambh
VI.
Act VII. Santa - Shgara V1
From the above data, it is le synthesis, as suggested by MM. S. As'caryacu da mani of Soaktibhadra. tho , mind of a Sah r daya, then S’ā to be accepted as the keynote of I suggest that Moks a - Sigara the Angirasa in the drama.
It seems to me that Kalid as S" | ñ gara — synthesis " " that even Kumārasambhava, he maintains til Sakuntalam, there are many critics S' ri ňgā ra as the A ń gi - Rasa in analysis in Kumarasambhava can
Canto I. S's ngara wi
description. is a II. S'anta in th

Samy - A b h i jň a a mala
(Sullabha - Kopā h). The fifth Act perceived in the righteous and ind is used to intercept Karuna s Karuna - Vipralambha, aided by he intervention of the humorous and Bhayanaka, on the other. ed to draw the curtain between Santa and Sir ngara. The Last a - S" I migā ra - synthesis.
antalam, the Rasa — position can be
I. 16 Hz 20; II, 10, 12. i Vs. Dharma - Sr higara : 4 - 5, 10, 12, 14, 16, 18 - 20.
Mok sa- S' r igara 2, 3d. 5d, 10, 13, 19, 21, 22, 24. a : V. 9, 31 ab; VII. 10d, 7cd; 18c, 24. 8. 14, 17, 22, 24 VII. 24.
I. 9, 11, 2, 35.
gitimate to argue, that if Rasa - K. Sastri, in his introduction to
can produce aesthetic pleasure in nta - S' rhgara - synthesis will have Abhijñana - Sakuntalam. Therefore, mbellished by S'anta be considered
; is perhaps fond of “ “ S’anta - in the first seven cantos of is characteristic feature. As in who could perceive only Sambhogathe Mahakāvya. 63 The Rasa - be briefly tabulated as follows:
h Santa and, Adbhuta in Uma's
Deva's panegyrisation of Brahman.

Page 73
So a n t a — S' r n ga r a Deli
Canto III. S'anta - Sor
Umas servi
IV. Karun a brc
intercepting
V. Mokş a — Sʼr
sub - ordinate
VI. Dharma - S'
Went to Hin
VII. Sambhoga - S'
as Angarasas
勘 獄 VIII. Kāma - S" I ň
, IX - XII. Sambhoga - S" | , XII-XVII. Vīra, vith R
In Kumarasambhava, the poet of the Universe to perform pena Creator of the fruit of penaace, indescribable reason (kenapi kamena describes his penance which results Light within 65 the Paramatman Himself.66 Besides, He is Santa pt her very name indicates, is a S'anté a very severe penance to win th and Uma form the determinants of S Himālayan surroundings ( Canto I ), Spring (Madhu) (Canto III), Osadhi serve as excitants. The Upas"ama references: " She depreciated beaut alike in pleasure and pain, she comm ' A mind firm in its resolve (ipsi win that sort of husband through
The poet has shown here that
Equity. As Dharma is the charac life Siva accepted the hand of P: that form with vulgar ornamentatic thika - Sir ngara, as soon as Siva of woman, after reducing Cupid to Her austere penance. S’iva became His body to Her - who is now

neation in Ka 1 i da sa 21
igara - Synthesis - Siva's penance and tude.
ught about by Rati - Wilapa, Santa and Sir ngara.
igara with the righteous indignation d in Uma “s penance,
nigara in the seven sages who
lavan to solicit Uma's hand.
r. ngaira with Adbhuta and Santa
presented in Uma's wedding.
;ara.
ngāra.
audra, as Angarasa.
has made both the Divine Parents nce. Though. He was Himself the Siva practised penance for some ). 64 The third canto ( 44 - 50 ) s in the realisation of "The Highest since s'iva is the “ Paramjyotih '' ar excelence. So, Uma too, 2S - Shgara - Nayika. She performs e love of the Lord of Tapas. S'iva 'anta - S' Ingara, while the beautiful , the tranquil Sthā nvās” rama, the iprastha, Himavan’s cuty (Canto V) of Uma is aptly described by such ty in her heart "";67 '' Remaining henced to perform greater penance'. ta - artha - sthira-nis"cayam manah ) to
that kind of love .69
S' r n gara goes hand in hand with teristic ideal of the Hindu view of irvat through Equity. Uma found ins, vas a hindrance to Pāram ārdisappeared to avoid the presence ashes. So, she won Her Lord by her Da sa and evidently gave half fit to be with Him; and He had

Page 74
22 Professor Siva
already radiated His Sānta - S" ri vision that had overhauled Her lar His body. That only S'iva - S'ivā - of the Deva - army, Kumāra, is It could, be therefore, suggested th place only by Sānta - Srgāra
In fact, Siva - Sivā - synthesis laudation to the Creator in Canto are but two portions of His ov blending the two conflicting motiv below. **í s v a r a looked at her without a differentiation in esteen
• • When the ascetic par excellence, married to Parvati the Sages shame due to their attachment to considered that loving their Dharmapa the root - causes of meritorious action now that feeling as Siva, the lo The poet describes the happiness ef Pārva tī thus: " On coming face shone with increasing splendo possessed of beaming eyes resembl a serene heart like crystal - clear under the sway of Autumn "".75 Her
" Prap hull a c a k is us '' and
rasa while the line, “ prasannacetal eləment of peace.
In the R a g h u v are s'a, the s' figar a elements without causin, is the dominant emotion of the VIII has described the S' r h g a r a Aja and the S' anta – sukha enjc the Alambana vibhavas are di conflict, but co-exist. 76 The Iks v. S' fi gara - traits; king Atithi, the different dimension, like learning ai so on. 77 The description of the rive: is a fine instance of the harmon
Nature is the creation of G lila.78 The artist has his own way In his Upalocana, MM. S. K. Sast
namami Sivayor yatha'. If we pay

amy - Abhijn an a mala
ara - vision on Uma (Canto 3) - a d made her fit to enjoy half synthesis could produce the General attested by the Creator Himself.70 at Siva - Siva - union had taken harmony.
is suggested by the Devas ia their II, viz, that “o the male and female in Self '.tl Kalidasa's skill in es is indicated in the references ( A r u n d h a tī ) and the sages between male and female ''.72 Siva, showed His eagerness to get born of Brahman left off their married life ',78 The sages who tn is or good wives, who are indeed ls.74 was a shameful act abandoned "d of penance became love - minded. enjoyed by Siva in the company into eontact with that princess whose ur like the moon, S’iva became ing tbe full - blown lotuses and of water, as the world on coming
, the terms “ V i v r d d ha n a na “”, Kumari' suggest S' i ngair a i salilah Sivo" bhut "" indicates the
poet has carefully delineated S'ant a - g disagreeableness. Though S"an ti a M a hãk a v y a, the poet, in canto , - b h av a s as experienced by King yed by his aged father, Raghu. As ifferent, the two motives do not aku kings are possessed of Santason of Kus'a possesses qualities of p wealth, love and penance, and r S a r a y ū, in canto XIII (verse 42) ly between love and peace.
od's lila and poetry of the poet's the high-way and the by-way of poesy. i writes "Kayita - Budhayor - Yogam
homage to the poet - Critic - synthesis

Page 75
S'an t a Srn gara - De
and apply this pattern to the work legitimately to question whether th to the over - elaborate conventions a work of art by projecting the prose, poem or drama? Or should
in tranquility as the natural out -
Ānandavardhana has candidly admi it is possible to enumerate only
Valm 1. ki, Vyas a and Kat idas Dhvani, Aucitya and Rasa is base
That K ali das a has drawn the deal through Artha and Kāma, illi values in Ancient Indian life. The upon R a s a s vā da as Brahma importance of the Moks a - Ideal out of the S' r higa ra - Ideal in th
A psycho - philosophic attempt the standpoint of a S a hird a ya, . reveal that the harmonious blend still produce the blissful conscious the emotions are many. Even the should be dominant could be rela suggested by Kalid as a in Raghu rule can over - ride a general rule. t Sarasvalyevaisā ghatayuti yathest enables an author te compose his likes), would become meaningless.
“ If synthesis is the watch — wor as has been ably pointed out delineation of the S' anta - S' r ingār Sarva - b h a uma Kali das a It is needless to prove the synthes of the author of Prasannaraghava remains that Dramatic Criticism in have sprung up from his immortal foremost exponent of 'S' anta - S' panorama of Sanskrit Sahitya literati

ineation in Kali da s a 23
of Kal i das a, one is tempted a master - poet is remarkably faithful of Sahitya treatises. Should we judge established poetic technicalities, in a We interpret the emotion recollected come of a Ka y y a — пі5е у ап а?
ted that in this world of poesy. two or perhaps five great poets.
a 79 on whose works his theory of
80
Moksa Ideal from the Sri garastrates the unity of these - four-fold very attempt of critics to look - Sak și āt kāra emphasises the which has, perforce grown e culture of Akhan da Bharat.
to interpret the poetic relish from - who is the right judge, - would of the two conflicting motives could sness, as long as Rasa is one and theory that the Angir a sa - alone ked by the ' Apayadotsarga - Nyaya" vams’a XVI, 7-c, that a special Otherwise Anandavardhana's axiom, am Bhagavai''' ( Goddess Sarasvati work successfully in the way he
i of Indian culture and civilisation'' by MM. S. K. Sastri, then the a synthesis by the Kavikula is unquestionably warranted. is - theory by quoting the eulogium or of Dhvanyā loka. But the fact the post- Kalid as an period might works and he is the first and ngara - synthesis' in the entire 136

Page 76
24
7.
10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Professor Siv
FOOT
Vyartham vi na Rasamaho g tam II 30.
Vib hava - an u b hava - vya bi see p. 326 Sanskrit Drama A see. p. 213 HSP. see p. 603 Hist of Skt. Lit. see p. 352 HSP; also p. 248; Kamer op. cit. p. 345. ff. p. 29. Locana. Dhvanyā loka p. 219 DHV. ibid. Ud. IV. see HSP p. 352, cf Vikrama - see Ch. XXII, verse 96. Nati Series : Baroda.
DHV. Karika - 21; Ud - III ibid. Karika 12. p. 178. ibid, page 213. ibid. page 223. ibid. page 216. KS: VII. 91a; Siva and celestial nymph: their honour. which is explained by Mallina Iš āvās y a - Upanis ad. 1 - c p. 46. HBLCS. see p, 8 Tagore : Inner Mea A Book of Ina Culture. Srigar a lalitodgar e K Suktimukta val.
Tagore : op. cit. p. 7.
SK. Act V. 9-d i ef : Publ pomam . ( Dham ) pada - At

samy - Abhiji a na mala
阙町
NOTES
shanam kavitvam... S' r ii k an ta c a r ii
nicāri - samyogād rasa ni s pat ti h. . B. Keith, Oxford Univ. press, 1954.
ed. by Das Gupta: Cal. Univ. J947.
cf. p. 107 : Kavyapraka š a : IV p. 92.
on Karika III. 26. pp. 237 - 38 and 299.
- urvas ry a m: I 8-b. y a S’ā s t ra; Gaskwad Oricntal
р. 211.
Uma witness a play enacted by the Note the use of “ Rasânantare şu ’’
ha “S”r ngar adi - rasa - bhede şu '''
ning of S'akuntala in D. S. Sarma’s
ali da strayi kimu: Rãja sekharas
beva Sanniva sena...... evan te jayati thakatha.

Page 77
S a
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.
32.
33.
34, 35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
S1.
52.
53. 54.
55.
4A
n t a - So r n g ar a - Del
KGI. pp. 16 - 17 Wikrapmorva s 1 ya m e Act. I. HBLCS. p. 46. KS. W, 86-a b. Keith : op. cit. p. 325. Das Gupta i op. cit. Introduct Cf. SK. I. 16 - 20 and I. 25
Ibid. 1. 20-d.
ps II. 10-a; see KT :
9 II. 11-c.
II. 12-c. V. 16-a b
II, 15-d
V. 15-a,
III. p. 31
V: 6 VII. 35 c di
I. 4
VI. 4-d
9 VI. 5-a
І, 15 - а
SK. I. page 4
ibid III. 40 --b
III. - 2-a ; cf. II. 7 a ,, YII. 6. 1. page 94 , VII. 1 1. i. page 96,
VII. 20 - c d
, , VII. 35 - d.
IV. see page 56
纱萝 IV. 24-c
I. 7-a; V. 10-a b ; in VII, 11.
s IV. 22-d

neation in Kalid as a 25
on pp. XXV - XXXVII.
page 2.
note Marica's penance portrayed

Page 78
26
Professor Sivasa
57
58.
59. 60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68. 69. 70,
71.
72. 73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80,
ibid
ibid
KT.
ibid.
III, 40-a b; (cf. refere V. 9.3. page 6; Note cf. KS. 1. 54.
VII. 9-d: Note Sap
is to Sage Mar Tca, th dwells in Hemakiū ta wh
pOWer. ... ... as
W. 14-c d see page 73. cf. SK. V
VII. 12. Bee page 96.
see pages 552, 549 and 379 Univ. 1946.
bid
KS.
ibid
9 9
g
0
9
a
page 373.
57.
III, 58
I. 58-a
V. 1-c
V. 18 V. 2—d II. 60.
II 7
VI. 12 V. 34 VI. 13-c d
VII. 74
see RV. VIII. 10-d; 11 -o; 14
ibid.
XVI. 43; 45
DHV. Ud. II. p. 278 cf So, Dr. W. Raghavan: P. 191; Th ibid. Ud. I. p. 34. ibid. Ud. III. p. 203.

my - Abhiji, an a mala
nce no., 46. )
"Sastrī kābi Tapasvinah prāptā h".
atnikas - tapasyati'. The reference e child of the Uncreated one, who ere the ascetics attain miraculous
V. 19
Vad amozhi Nūl Varalāru i Ann.
is 21-c di 22-d; 24-c d
ne concepts of Alamkara Sastra by . P. H. Adyar, 1942.
ཏུ་

Page 79
S” a n t a - S' r h g a r a - Deli
Abbre
SR Kali da sa's Sakuntala, (ed Vol. 6, 19
KS 9 Kuma rasambha
13th edin. ,
RV 9 Raghuvams’a,
KT (Eng.) Transl
Colifornia, UI
DHV Dhvanyā loka of Anandavar
Durgaprasad,
TV Tonivilakku , Dhiv. trans, ir
Trichy, 1944.
HISP History of Sanskrit Poetics,
HBLCS Highways and Byways of I
MM. K. S.
KPP Kalidasa - His Period and Srirangam, 19
KGI Kalidasa - His Genius, Ic Srirangam, 19

leation in K a li da sa 27
viations
.) R. Pischel, Har. Uni. Press. 22,
va, (ed.) Ram Narayan Acharya, 940.
(ed) C. R. Devadhar, Bombay, 1946.
ations, A. W. Rhyder, iv., New York, 1920.
dhana, (ed.), MM. Pandit Bombay, 1935.
Tamil by Dr. P. S., S. Sastri,
MM. P. V. Kane, Bombay, 1951.
iterary Criticism in Sanskrit, Sastri
| Personality, K. S. R. Sastri, 33.
leals, K. S. R. Sastri, 33.

Page 80
The Concept Of Sakti
NATANA, K
In India the concept of Godd concept of God worship since some fied as Gods while some were a objects i.e. earth, water, air, fire personified as Gods and the earth seems that this is the reason tha Goddesses in the Harappan seals form of a mother producing the p representing the rivers in the form Pasupati figure of Harappan civilizati which were produced by earth and ri aspects in eạrlier period. From thes Gods and Goddesses had taken thei representation of fire which was taken a whereas the Yoni is the representati in the Vedic period. There is als and the Yoni are the symbols of indicate the fertility cult.
With the help of fire (agni) t the Gods represented for air and sky the eyes. They didn't have any an Gods but had the visualization of
Though they had invoked the
and Sarasvati they didn't attach 1 did in the cases of Varusia, Rudr Pr thiv T ( Barth) and Ap (water) Goddesses.
“The mother Goddess conception when the abstract ideas of the ci all creation is conceived of a fem of the Rgveda, identifies Vā K vith t the Goddess of speech is connected

Cult In Tamil Nadu
ASINATHAAN
ess worship was as ancient as the : parts of nature have been personiis Goddesses. Out of five natural and sky; air, fire and sky were and water were as Goddesses. It t we get two representations of one representing the earth in the lants through her womb, the other of Saptasindus (seven mothers). The on denotes the God of living beings vers. These were the three important e three aspects only, all the Qther r manifestations. The Phallus is the is the sacrificial pillar ( y pastamba ), on of an altar (Y a g a k un d a m) o another view that the Phallus male and female organs which
he Vedic seers wanted to propitiate as they could not be seen through
thropomorphic representation of these
them.
Goddesses like Aditi, Usas, Ratrī much importance to them as they a and Indra. They worshipped also but not as the Supreme
may be said to reach it's culmination osmic principle as the sources of ale. The so - called De vī Sūtka he Almighty Goddess. If Sarasvati, with the deity of this hymn, then

Page 81
The Concept of Sakti in Tam
she is described with special emp what is more important in tbe lig into connection with Rudra ' '.1
Even in the post Vedic period, as secondary deities like Ambika a In Vajasineya Samhita lA, A m b i Cod Rudra and is invoked to co
the sacrifice along with Rudra. Bu Rudra is called as A m b i kap a t
Uma is mentioned in the T a . is invoked as U map at i. 8 She is r in the Kena Upanishad.4 “ The leg and other gods and imparting divin is mentioned in a very beautiful way daughter of Himawat or the Himala previous history of this beautiful y the position of a teacher of the go must be presumed that the cult of been known long prior to this peri
As far as Tamilnadu is concern been prevalent from very earlier per deity of desert land while Muruka
Indra of Marutam (cultivable land ) not known how the iconographic f
that period. But having taken int Goddess6 found in the midst of M
presumed that this same figure ( have represented the figure of Ko
The ancient Tamil grammatical K or ra v a i Nilai 7 which relates t soldiers when they start either for operations. K or rava i may be th The celebrated Kollippavai 7A may a
It is in fact attested by the wor also mentioned K or i in Peruiak
4B

1 Nadu 29
hasis to be warlike Goddess and ut of later history, she is brought
the female deities were worshipped nd. Uma in association with Rudra. a ka is addressed as the sister of me and partake of her share in
it in the Ta i t t i riya Aranyaka i i.e. the husband of Ambika.
t t i riya A r any a k a and Rudra ferred to as Uma and Haimavat 1 end of her appearance before Indra e knowledge to them (Brahman Iti)
Haimavati is interpreted as the yas. We know nothing about the oung Goddess Uma but her rise to ds could not have been sudden. It this mountain Goddess must have od.”5
Led, the Sakti cult seems to have 'iod. K or rava i was the presiding of mountain, Vi s nu of forest, I and Varuna of seacoast. It is eature of K or rava i was during Io account of the figure of the Aegalithic cairn circle, it may be pr the developed form of this must
r rava i of desert land.
work Tolkappiyam refers to only o the worship of K or a va. i by cattle lifting or cattle rescuing e combination of words Kol - tavvai. lso be identifed with Ko r ravai.
d Kolai Makal for Durga. 8 She is с a ta i.9

Page 82
30 Professor Sivas
Ko r r a v a i, who was the pre have also been worshipped as the G in the Megalithic period, as we midst of cairn eirclet. Only afte called as Kā tu kā 1, the corrupted ding deite of Ka t u (Cemetery 7. Kalittokai calling D u r g a a s p e r il up pata i, the Goddess is refel who has been taken as K a ki, identify this with Kor rava i, the cation of this deity could be the
nallur findings. And other represer female figure embedded upon an
The influx of more Vedic Geo. in the Sangam and post Sangam
of number of manifestations of t Pallava period. In Sil appa tikara
K o T T.a vai and Pa !a i y o l, being and the iconographic features of From the period of Si lap patik
Kyo rava i seems to have wan associated with Muruka as the mc
Among all the aspects of Sak the Wis pi u temples during Pallav nant deity having a separate shri The earliest figure of Durga in in North Arcot Ambedkar district.
In Marii me kalai it is said th: sellvil3 was situated inside the cre selvi should also be taken as Du r by some scholars. Here also kā t ground. There is also a referenc that there was a separate abrino for Jye ş t hā Palaiyol ia Tir u m u 1 as Mu ti ya 1 of Manimekalai. The m

samy - Abhi jň a n a m a 1 a
'siding deity of desert appears to roddess of cemetery. 10 ( Perunkatu ) find the image of Goddess in the this, it seems that she had been form of Kā t ukital, the presiThis cult is found echoed in un kāt tukko r ri. In Porn arā — rred to as K a tu rai Ka t avu 1 it seems more appropriate to
Kā tulkā. The earlest personififigure that we get from Adicca
utations of it appears to be the urn found at Mekapperrumpallam, 12
is and Goddesses had taken place periodis. Consequiently, the worship
he Goddess is found during the m we get references to Malaimakal,
all the manifestations of Goddess K or ra va i are elaborately given. air am the supreme position of
red gradually as she had been other of Him,
ti that are found in the Siva and a period, Durga was the predomihe at Mamallapuram and Panaimalai.
Tamilnadu comes from Valiyattur
at a temple dedieated to K at rm a rmation ground, This Kā amergā instead of Kal i as is taken u should be interpreted as cremation » to Mutiyal kot tam suggesting
for Mu tiyal i. e. M u t t a v a u ka Trupp at a could bc the same neaning Katu kā (Kālij to Palayo

Page 83
The Concept of Sakti in Tam
given by Naccin a rkkiniyar see was Durga ( Ko r r a v a i ) Ka t uk plausible meaning of Palaiyol is earliest Jyes th a carved in a roc A. D. at Ti r u p p a r ni ku n r a m. is found carved in a panel of sc Tamilnadu State Department of Art century A. D.
This Mutiya1 or Palaiyol shol K o r, r a v a i in Tamilnadu. She Ci could have been worshipped for ferti of Trilocana Siva carya and the as Jalar up in 1. She is the Sustenance.
Jy es t h a seems to be a no saying that she came first while the the all destroying cosmic poison. inauspicious deity.
Li n gap u r a In a lists out the to please her. Of the places ment non - Vedic forms of worship are was a non-Vedic Goddess. Later, under the canopy of staunch Vaisl that she was permitted by V is n offer worship to him exclusively v for Siva and the other Gods. T devotees of Vaishnavism is proved f at ippo ti Alva r saying that ( Jye s t h a ) by people in the vai of their desires, while there is the of all boons, whom they forget brought into the pantheon of Vec ancient non - Vedic Goddess worsh reason to call her as Pala iyol have been worshipped as an impc Pandya and early Chola periods.

hil Nadu 31
ms to be not acceptable as Katu kā l cal and Palaiyol were different. The
Jy e s t a. Even today there is an k-cut cave assignable to 8th century
An excellent figure of J y es t h a culptures collected from Velanjeri by :haeology. It is datable to 6th - 7th
uld be the earlier form of Sakti than ould be the Goddess of river and lity. The Siddh anta Sar a val
commentary on it narrate Jyest a representation of sthiti. 14 i. e.
in - Aryan deity. She was neglected milky ocean was churned, following She was also considered as an
places where she has to be taken ioned, the places of Buddha and important as they suggest that she she appears to have been brought hnavism as this Pur a na informs u to go and live with those who with a distinct disregard in their he fact of her worship by the rom the lament of Ton tar - the worship offered to this deity n hope of acquiring the ful filment great God V is nu, the conferrer ltogether. 15 Though Jyes th a was lic Gods, she appears to be the lipped by the Tamils. It is the and Mutiy al. She seems to rtant deity during Pallava, early

Page 84
32 Professor Sivasa
From early Chola period, K. place pushing aside the importan Vedic Goddess and is called in side the Sa p t a m a trik a worship period of Silappati kā ram. W of them from Mahendravarma peri taken as the ahthropomorphic for North India. Hence these Goddess Vedic pantheon. The inroad of the the ancient river Goddess of Tam
Hence Kali in the place of the place of J y es thā had becc shrines for Kali and Sa p t a m at 9th century onwars, we get nun both in stone and bronze. Likes is found invariably either on the pr a kara or on the outskirts of
K a li and S a p t a mata wors Kali i ni kattuppa rani. Offering is also mentioned in it. There a1 light on the existence of Kā li to them.
Ma his a surama r dini form aspect of Sakti. It had its domi This form could have been influe
With the advent of Adi Sank considerable impact in Tamilnadu
During 1 I - 12th century, Sak
dominent position atleast in the C the celebrated poet was a staunch have composed Takkaya gappar yaga. This Tamil work throws
customs and beliefs. In many ve to Yamala Tantras and other rel Eduring Chola period. Darasuram Sakti cult as there is still a s who is popularly known as Laja

my - Abhijian a ma la
li worship had occupied a special ze of Ko r r a v a i. Kā li is a pigraphs as Kalabhatari. 16 Side by was also prevalent form the get the sculptural representations d. 17 Saptam at r k as are usually as of seven holy rivers flowing in es also bclong to the group of e deities have displaced Jyes tha, ils.
D u r g a and S a p t a m a t rik a in me popular among people. Separate rik as came into existence. From mber of excellent images of K a l i wise, the S a p t a matri ka group southern side of the temple the village.
ship is elaborately described in the head of the heroes to Kali e number of inscriptions that throw shrines and the offerings made
of Goddess is another important nance in some parts of Tamilnadu. nced from the Karnataka region.
cara, the Sakti cult also had its in the 8th - 9th centuries.
ti cult seems to have been in
hola country only. Ottakkuttar devotee of Sakti and is said to a ni, a parani on Dak s a n's valueable information on S a k t a rses of his Work, he makes references ated works of Sakt a religion. appears to have been the centrc of shrine dedicatéd to Chakkattamman . Gaur in Andhra Pradesh.

Page 85
The Concept of Sakti in Tami
In course of time, as more Gods
and Vaisnava pantheons, Sakti cult Finally, when both Saivism and Wa
the
3.
4.
5.
6.
7.
onslaught of Muslims. Sakti cul
Dr. Pushpendrakumar, Sakti Cult
1. A. Vajasaneyi Sam hita. III.
Taittiriya Ara nyaka. X. 18
Ibid.
Kena Up. III, 23.
Dr. Pushpendrakumar ap. cit. p.
Udayanathan, Goddess figure disc
Department of Archaeology.
To 1 k a pp i y a m, Sũ tra 59, h
7. A. N a r ri n a i 185, 6 — II, Ak a nan ü, ru, 62,13-15.
Pir am ot ta ra kā a 7. 28.
Peruntokai, Ilavana sarukkam Kalittoai, P. 80, Murray Rajam Dr. R. Nagasamy, Tantric cult K. Sridharaa, “Terracotta-Art o Archaeology (Edited by Natana. Maņimekalai, Edited by U. V.
T. A. Gopiaatha Rao, Elements
Ibid. pp. 396-98 A. R. E. 317/1911, 317/ 1912.
Natana. Kasinathan, Kalvettu Jour of Archaeology.

Nadu 33
tand Goddesses emerged in Saiva
ppears to have lost its superiority.
isnavism severely suffered due to also was pushed into darkness.
in Ancient India (Publ. 1974) P. 14
53
8.
overed by stato (Tamilnadu)
Murray publication, 1960.
Kur untokai, 89 4-6,
publication (1957). in south India. P. 5.
f Poompuhar, seminar on Marine
Kasinathan, pp. 68. 70)
Swaminatha Iyer, 18 = 115-16.
of Hindu Iconography, Vol. I.
hal of Tamillnadu State Department

Page 86
சர்வஞ்ஞானோத்த
முத்தியி
கலாநிதி சோ
முன்னுரை
சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமம் சிவ இது சைவசித்தாந்தம் கூறும் முத்தியி தாகும். ஞானமென்பது பொதுவாக மரபில் சிவனை அறியுமறிவே சிறப்பு கமங்களும் ஞானமெனப்படும். சர்வஞ உத்தரம் சித்தாந்தமென்றும் அர்த்தத் மென்பது சகலாகமசித்தாந்தமென்ற உபாகமங்களிலும் சைவசித்தாந்த முத் பட்டிருக்க இவ்வாகமத்திலோ முத்தி டுள்ளதால் சர்வஞ்ஞானோத்தரம் பெறலாயிற்று.
சைவசித்தாந்த நெறியை உபதேசி வர்களில் இருபரம்பரையினர் குறிப்பி யும் தொடக்கிவைத்தவர்கள் முறைே நம்பப்படுகிறது. திராவிட மாபாடியப் தேவரால் உபதேசிக்கப்பட்ட மெய்கண் சிவாக்கிரமாபாடிய நூலாசிரியரான உபதேசம் பெற்ற வாமதேவ சந்தான தரம் குமரக்கடவுளால் வாமதேவ தென்ற குறிப்பும், சிவஞானசுவாமிக சிறப்பாகமம் என்றும் போற்றப்பட்ட தக்கது. மேலும் ஆகமங்கள், சைவ அனைத்திலும் காணப்படும் கருத்து ெ இவ்வாகமத்தை ஆதாரமாகக்கொண்ே மரபு ஏற்றுக்கொள்வதும் சர்வஞ்ஞா ஒருவர்க்கு உணர்த்தப் போதிய நியா
திராவிட மகாபாடியக்காரரான சிறப்புப்பாயிரத்திலும், ஆறாம் சூத்தி முதன்மையைப் பலவாறு எடுத்துக்க திரம், மதங்கம் முதலிய சிவாகமங்கள் பற்றி இலக்கணம் கூறுவதால் அவை தரம், தேவிகாலோத்தரம் முதலிய சில இலக்கணம் கூறுதலின் அவை உண்ை

ர ஆகமம் கூறும் லக்கணம்
கிருஷ்ணராஜா
ாகமங்கள் அனைத்திலும் தலையாயது. லக்கணத்தைச் சிறப்புவகையாகக் கூறுவ அறிவெனப்படுமாயினும் சைவசித்தாந்த ாக ஞானமெனப்படும். எனவே சிவா நானமென்பது சர்வாகமஞானமென்றும், ந்தைத் தருவதால் சர்வஞ்ஞானோத்தர பொருளைத் தரும். மூலாகமங்களிலும், தியிலக்கணம் பொதுவகையாகவே கூறப் பிலக்கணம் சிறப்புவகையாகக் கூறப்பட் உண்மை என்ற சிறப்புப் பெயரைப்
சிக்கக்கூடிய ஆசிரியத் தலைமை எய்திய டத்தக்கவர்கள். இவ்விரு பரம்பரைகளை ய குமரக்கடவுளும் நந்திதேவரும் என எழுதிய சிவஞான சுவாமிகள் நந்தி ட சந்தான பரம்பரையைச் சார்ந்தவர். சிவாக்கிரயோகிகள் குமரக்கடவுளிடம் ாத்தைச் சார்ந்தவர். சர்வஞ்ஞானோத் முனிவர்க்கு உபதேசம் செய்யப்பட்ட ளால் இவ்வாகமம் உண்மையென்றும், தென்ற குறிப்பும் இங்கு கவனிக்கத் சித்தாந்த மூலநூல்கள், வழிநூல்கள் வேறுபாடுகளையும், முரண்பாடுகளையும் . தீர்க்க வேண்டுமெனச் சித்தாந்த னோத்தரத்தின் முக்கியத் துவத்தை 'யங்களாகும்.
சிவஞானசுவாமிகள் தனது பாடியத்தின் உரைக் குறிப்பிலும் இவ்வாகமத்தின் ாட்டியுள்ளார். பெளஷகரம், மிருகேற் ஆன்மா பெத்தத்தின் நின்ற நிலை பொதுவென்றும், சர்வஞ்ஞானோத் பாகமங்கள் முத்தியினின்ற நிலைபற்றி ம எனவும் எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது.

Page 87
சர்வஞ்ஞானோத்தா ஆகமம் கூ
பொருள் முரணியவழி வலியனவற் என்ற பொருள்கொள் முறைக்கான பொருளிற்கேற்ப சர்வஞ்ஞானோத்தர ( சர்வஞ்ஞானோத்தர முதலியவற்றின் வற்றிற்குப் பொருள் கொள்ள வேண்டுெ
சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமத்தின் அவ்வாகம உரையாசிரியருமான முத்ை பற்றிப் பின்வருமாறு குறிப்பிடுவதும்
* ஏனைய ஆகமங்களில் இறைவனுடை அவ்வாகமங்களிற் கூறும் முத்தியும் த கமத்தில் இறைவனுடைய சொரூபநிை யைப் பதியெனவும் வைத்துப் பொருள் திற் கூறும் முத்தி சொரூபநிலை பற்ற கரம் முதலிய ஆகமங்களெல்லாம், பர தாற் சித்தாந்தப் பொருளை பொதுவ ஞானோத்தரமே சித்தாந்தப் பொருை வும் அறிந்துகெர்ள் க”
நூலமைப்பு
சர்வஞ்ஞானோத் தர ஆகமத்தின் இதன் வடமொழி மூலமும் தமிழ் ெ போதகாசிரியரான பொ. முத்தையபிள் ரத்நமென்னும் விருத்தியுரையுடன் 1 பிரஸில் " பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தட சிடப்பட்டுள்ளதென்றும், ஆனால் அத புலப்படவில்லையெனவும் முத்தையபிள்ை ரமண மகரிஷியும் வடமொழி சர்வஞ் சாத்காரப் பிரகரணத்தைத் தமிழில் துள்ளார்.
சர்வஞ்ஞானோத்தரத்திற்கு அகோர உளதாகச் சிவாக்கரபாடியத்திலிருந்து பார் உரையை சிவசமயவாதமெனக் இவ்வாகமத்திற்குத் தமிழுரையொன்றும் ஞானோத்தரம் சிவாக்கிரயோகிகளின் உபதேசிக்கப்பட்டு வந்தாலும், சிவாக்கிர மூரையும் செய்யப்பட்டதென்ற குறிப்பு யினால் பதிப்பிக்கப்பட்ட சீர்வஞ்ஞானே சிவாக்கிரயோகிகளுடையதாகவோ அல் பரையைச் சார்ந்தவர்களாலோ செய்யப்ப

றும் முத்தியிலக்கணம் 35
றால் மெலியவை கண்டிக்கப்படும் " விதிப்படி பெளவுகர முதலியவற்றின் முதலியவற்றிற்குப் பொருள்கொள்ளாது, பொருளிற்கேற்பவே பெளஷ்கர முதலிய மனச் சிவஞானசுவாமிகள் குறிப்பிடுவர்.
ஞானபாத மூலத்தை பதிப்பித்தவரும் தையபிள்ளை இவ்வாகமத்தில் சிறப்புப்
மனங்கொள்ளத்தக்கது?
ய தடத்தநிலை மட்டுங் கூறியமையால் டத்தநிலை பற்றியதேயாம். இவ்வா லயைச் சிவமெனவும், தடத்த நிலை நான்கெனக் கூறுதலின் இவ்வாகமத் ரியதேயாம். ஆகவே காமிகம் பெளஷ் பக்கக் கொள்கைகளை மறுக்கும் முத் கையாகக் கூறிற்றெனவும், இச்சர்வஞ் ளச் சிறப்பு வகையாகக் கூறிற்றென
ஞானபாதம் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. மாழிபெயர்ப்பும் சித்தாந்த சாத்திர ளை என்பவரால் எழுதப்பட்ட முத்தி 923-ல் தேவகோட்டை * எஸ்டேட் மிழ் மொழிபெயர்ப்பு முன்னரே அச் னை மொழி பெயர்த்தவரின் பெயர் ளை பதிப்புரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஞானோத்தர ஆகமத்தின் ஆன்மசாட்
62 செய்யுள்களாக மொழிபெயர்த்
சிவாச்சாரியார் செய்த உரையொன்றும் தெரியவருகிறது. அகோர சிவாசாரி
சிவாக்கிரயோகிகள் கண்டிப்பதுடன், செய்ததாக அறியப்படுகிறது. சர்வஞ் வாமதேவ சந்தான பரம்பரையில் யோகிகளால் இவ்வாகமத்திற்குத் தமி காணப்படுவதாலும் முத்தையபிள்ளை த்தர தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு ஒன்றில் லது அவர்களுடைய சந்தான பரம் ட்டிருக்க வேண்டுமென்று ஊகிக்கலாம்.

Page 88
36 G. Lugrar ffu
தமிழ்ப் பதிப்பில் ** இச்சர்வஞ் சர்வாகமமோத்தரம் எனக் கூறப்பட்ட வடமொழிச் சிவபுராணத்தின் ஒருபகுதி விய' சம்ஹிதையிலும் குலசேகரவரகுை பெயர்க்கப்பட்ட வாயு சங்கிதையிலும் துக்கள் காணப்படுவதென்பது உண்மைே சம்ஹிதையில் சிவாகமங்கள் தொடர்
"சைவ ஆகமங்கள் சிரெளதம், அசிெ முன்னையது வேதங்களின் சாரமாகவு நூல்களாகவுள்ளது" "4
'அசிரெளத ஆகமங்கள் முதலில் ட எட்டு ஆகமங்கள் சேர்க்கப்பட்டு பதி வாகமங்கள் சைவசித்தாந்த இலக்கிய " . . . சிரெள்த ஆகமங்களில் பாசு பட்டுள்ளன.ே
குலசேகரவரகுணராம பாண்டியரால் தமிழ் வாயு சங்கிதையில் பின்வரும் * பழுதில் சைவாகமங்கணற் பரதரு மொழியுமற்றவைத மிற்சில முதிய தழுவிநிற்குமா விருபத்தெட்டாகமந் தழிவிலாத சித்தாந்தத்தில் பகுதியா
இவ்வாறு ஆகமங்கள் பற்றிய பலகு. பிரதிகளில் காணப்பட்ட பொழுதும் அ அன்றி பிற உபஆகமங்கள் பற்றியோ முடியவில்லை.
சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமத்தின் கொண்டது. அவை முறையே பொருள் காரப் பிரகரணம், ஆன்ம சமாதிப் ரான்மப் பிரகரணம், தத்துவான்மட் மத்திரான்மப் பிரகரணம், பரமான்ம ளன. சிவம், பதி, பசு, பாசமென ந றிற்கு இலக்கணங்களிவை எனவும் ெ சீவான்மாவிடத்துப் பரமான்மா அ. உணர்ந்து, சீவான்மா பரமான்மா வுெ மாவே பரமான்மாவென்ற அத்துவித தோன்றுவது பற்றி சுவான் மசாக்ஷா பிரிப்பின்றி நிற்கும் தன் உண்மைநிை அன்வுண்மையில் நிலை பெற்று ெ விளங்கித் தோன்றுதலைக் கூறுவது

பர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
ஞானோத்தரமே வாயு சம்மிதையில் டது " என்றதொரு தகவல் உண்டு. தியாக உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும் 6ытш6ін னராம பாண்டியரால் தமிழில் மொழி சிவாகமங்கள் தொடர்பான சிலகருத் யே. உதாரணமாக வடமொழி வாயவவிய பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்கள் உள.
ரளதம் என இருவகைப்படும். இவற்றில் |ள்ளது. - ஏனையவை வேதமரபு சாரா
பத்தாகவிருந்தது. பின்னர் அவற்றுடன் னெட்டாகியது. காமிகம் முதலான இவ் ங்கள் என அழைக்கப்படும்".
பதவிரதம், ஞானம் என்பன விளக்கப்
மொழிபெயர்த்ததாகக் குறிப்பிடப்படும்
செய்யுள் காணப்படுகிறது. மத்தை தான்மறையைத்
தழுவா பமரும்7."
றிப்புகள் அச்சிடப்பட்ட இவ்விரு நூற் வற்றில் சர்வஞ்ஞானோத்தரம் பற்றியோ எத்தகைய குறிப்புகளையும் அவதானிக்க
ஞானபாதம் ஒன்பது பிரகரணங்களைக் ம் நிர்ணயப்பிரகரணம், சுவான்மசாக்ஷாத் பிரகரணம், பூதான்மப் பிரகரணம், அந்த பிரகரணம், சீவான்மப் பிரிகரணம், ப் பிரகரணம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள் ான்கு உட்பொருள்களுண்டெனவும் அவற் பாருள் நிர்ணயப் பிரகரணம் கூறுகிறது. ன் னிய மற்று த் தோன்றும் முறையை ன்ற அன்னிய பாவனையின்றி, சீவான் பாவனையால் சொரூபநிலை விளங்கித் த்காரப்பிரகரணம் கூறுகிறது. சிவனோடு ல ஆன்மாவிற்கு ஏற்பட்டதன் பின்னர், வனுக்குரிய எண்குணங்களும் தன்மாட்டு
ஆன்ம சமாதிப் பிரகரணம்.

Page 89
சர்வஞ்ஞானோத் தர ஆகமம் கூ
இவ்வாறு முத்திநிலை கூறியதன் மாதலினால் ஆறுபேதப்படுமென்றும், தத்துவான்மா, சீவான்மா, மந்திரான் துரலதே கத்தோடு கூடி அதனை முதல் சூக்குமை முதலிய வாக்குகளோடு கூ வும், தத்துவங்களுடன் கூடியிருக்கும் ெ தத்துவமாய் நின்று சுகதுக்க போகங் வெனவும், மந்திரங்களோடு கூடி மந் கணிக்குங் காலத்து மந்திரான்மாவெனவு நிலைகளும் ஆன்மாவின் இயல்பான வேறாகப் பரமான்மாவோடு கூடி நிற் பரமான்மாவாய் நிற்கும் நிலையே எ முதலியன நீங்கினவிடத்து இந்நிலை ஆ இதுவே இயற்கையென்றும், முடிவான பூர்த்தியடைகிறது.ே
நூலின் அமைப்பு
மரபுவழியாக ஆகமங்கள் இறைவ தும் எக்காலத்தில் அவையனைத்தும் ே மாக எதுவும் கூறமுடியாதுள்ளது. எ சுலோகங்களின் எண்ணிக்கை பற்றியும் செருகல்கள் பல ஆகமங்களில் உளதெ காமிகம் முதலிய இருபத்தெட்டு மூ முதலிய இருநூற்றியேழு உபாகமங்கள் குறிப்புப் பிற்கால இடைச்செருகலேயெ
கட்டிடக்கலை பற்றியும், கலைபற் குறிப்புக்களை ஆதாரமாகக் கொண் பட்ட காலனல்லை கி. பி. ஆறாம் மென எண்ணத் தோன்றுகிறது. இந்தி ஆராய்ந்தவரான ஸ்ரேலா கிறம்றிச் என் நூற்றாண்டிலிருந்தே கல் ஒர் அங்கீகரிக்க செதுக்கவும், கட்டிடங்களைக் கட்டவு நூற்றாண்டைச் சார்ந்த கவிஞனும், தானே ஒரு சைவனாக இருந்த பெ சமயப் பிரிவுகள் பற்றியும் மெய்யியற் பிட்ட பொழுதும் சித்தாந்தம் பற்றி எதுவும் குறிப்பிடாதுவிட்டமை அவத
ஆகமங்களின் காலத்தைப் பற்றிய தொரு சாதனம் புராணங்களாகும். பு கருத்துக்கள் இல்லையென்றாலும், சமீ தின் பெரும்பகுதி கி. பி. ஐந்தாம் நூற்ற

றும் முக்கியிலக்கணம் 37
பின்னர் ஆன்மா சார்ந்ததன் வண்ண அவற்றைப் பூதான்மா, அந்தரான்மா, மா, பரமான்மாவென வகைப்படுத்தித் ரமைப்படுத்துவது பூதான்மாவெனவும், டி நிற்கும்பொழுது அந்தரான்மாவென பாழுது தத்துவான்மாவெனவும், புருட களை அனுபவிக்கும் கால் சீவான்மா திர சொரூபமாய் நின்று அவற்றைக் ம் பெயர் பெறுமெனக் கூறி, இவ்வைந்து
சுபாவமல்ல என்பதனால் இவற்றின் கும் நிலையென ஒன்றுளதென்றும், ன் று மு ள இயல்பாதலினால் தேகம் ன்மாவில் விளங்கித் தோன்றுமெனவும், ன நிலையென்றும் கூறுவதுடன் நூல்
னின் வாக்கு என நம்பப்படுகிறபொழு தொகுக்கப்பட்டனவெனத் திட்ட வட்ட னினும் அவற்றின் தொகை பற்றியும். ம் வருகிற குறிப்புகளிலிருந்து இடைச் ன்பது தெளிவாகின்றது. உதாரணமாக லாகமங்கள் பற்றியும் காலோத்திரம் ா பற்றியும் மகுடாகமத்தில் வருகிற 1ன்பதில் எதுவித ஐயமுமில்லை.
றியும் ஆகமங்கள் வருகிற விபரமான டு பார்ப்பின் ஆகமங்கள் தொகுக்கப் நூற்றாண்டாகவே இருத்தல் வேண்டு யக்கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை பற்றி பாரின் அபிப்பிராயப்படி கி. பி. ஆறாம் iப்பட்ட கலையூடகமாகச் சிற்பங்களைச் ம் பயன்படுத்தப்படலாயிற்று. ஏழாம் வரலாற்றாசிரியருமான பாணபட்டன்ாழுதும் தன்காலத்தில் வழக்கிலிருந்த
குழுக்கள் பற்றியும் விபரமாகக் குறிப் யோ அல்லது ஆகமங்கள் பற்றியோ ானிக்கத்தக்கது10.
நிர்ணயிப்பிற்கு உதவக்கூடிய பிறி ாாணங்களின் காலம் பற்றிய முடிவான பகால ஆய்வுகளிருலிந்து லிங்கபுராணத் ாண்டிற்குரியனவாய் இருத்தல் வேண்டு

Page 90
38 (3ι μυτπ β ήία
மெனக் கருதப்படுகிறது. சைவசித்தாத் படும் புராணங்களில் கூர்ம புராணமு பான பாடங்கள் உண்டு. ஒன்று காலம் ஆறாம்-ஏழாம் நூற்றாண்டுக ளடக்கிய இரண்டாவது பாடம் எட்ட குரியதாகக் கருதப்படுகிறது. எவ்வாற சைவம், ஆகமம் என்பன பற்றிய கு. சிவபுராணத்தில் சைவசித்தாந்த ஆக கின்ற பொழுதும் லிங்கபுராணம், ச துடன் ஒப் பி டு கையில் சிவபுராண என்ற நூலின் ஆசிரியரான தகாரே றாண்டிற்குப் பிற்பட்டதன்றெனக் கு தின் வாயல்விய சம்ஹிதை காமிகம் சைவசித்தாந்த இலக்கியங்கள் எனக் தக்கது14.
ஆகமங்களின் காலத்தைக் கணிப் குறிப்புகளும் பெரிதும் உதவியாயமை கரசர் ஆகியோரின் தேவாரங்களில் படுகின்றன. இவர்கள் ஏழாம் - எட்ட எனவே ஆகமங்களின் காலநிர்ணயத்து நூற்றாண்டாகக் கொள்வதில் தவறில் காலத்திலேயே பாரிய கற்கோயில்கள் கொண்ட சமய நிறுவனங்கள் தோன். யில் ஆகமங்கள் முக்கிய இடத்தைப்
சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமம் மூலா பட்டியலிடப்பெறாத ஒன்று. எனவே காலப் பகுதியின் கீழெல்லையான எட கவே இவ்வாகமம் இருத்தல் வேண்டும் தின் பிரதான போதனைப் பொருள் எ பொழுதும், கி. பி. எட்டாம் நூற்றா சிவாசாரியாரின் முத்தியிலக்கணம் கூ பிறசமயங்கள் கூறும் முத்தியிலக்கணங் காரிகையிலோ சர்வஞ்ஞானோத்தரம் வில்லை. சத்தியயோதி சிவாசாரியாரின் திருந்தால் குறைந்தபட்சம் மோட்ச பற்றிய குறிப்புகள் இடம் பெற்றி காரிகையோ இரெளரவ ஆகமத்தால் தன்னாய்வுப்பொருளாகக் கொண்டிரு
சோழ நாட்டினரான அகோர சிவ திற்கு உரையொன்று எழுதியதாகக் கு வடமொழிச் சிவஞானபோதத்திற்கான

பரி சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
திகளால் பரவலாக மேற்கோள் காட்டப் ம் ஒன்று. இப்புராணத்தில் இருவகை பாஞ்சராத்திரிகருக்குரியது. இதனுடைய ளாகும். பாசுபதக் கருத்துக்களை உள் டாம்-ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு காலத்திற் ாயினும் இவ்விருவகைப் l fr– lă saflgyla றிப்புகள் எதுவும் காணப்படவில்லை.2. மங்கள் பற்றிய குறிப்புக்கள் காணப்படு வர்ம புராணம் என்பனவற்றின் காலத் ம் மிகவும் பிற்பட்டது. சைவதத்துவம் சிவபுராணம் கி. பி பத்தாம் நூற் குறிப்பிடுகிறார்13. மேலும் சிவபுராணத் முதலான பதினெட்டு ஆகமங்களுமே குறிப்பிடுவதும் இங்கு அவதானிக்கத்
பதில் தேவார திருமுறைகளில் வருகிற பும். சுந்தரமூர்த்தி நாயனார், நாவுக் ஆகமம் பற்றிய குறிப்புக்கள் காணப் டாம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்தவர்கள். க்கான கீழெல்லையை 9pfrth-att L-frth லை. தமிழ்நாட்டில் பல்லவர், சோழர் கட்டப்பட்டு, கோயிலை மையமாகக் றுகின்றன. இக்கால வழிபாட்டு முறை
பெறுகின்றன5.
கமங்களிலோ அல்லது உபாகமங்களிலோ பிரதான ஆகமங்கள் தொகுக்கப்பட்ட ட்டாம் நூற்றாண்டிற்கும் பிற்பட்டதா . மேலும் சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமத் சவசித்தாந்த முத்தியிலக்கணமாயிருந்த ண்டைச் சார்ந்தவரான சத்தியயோதி றும் மோட்ச காரிகையிலோ அல்லது களை நிராகரிக்கும் பரமோட்ச irrer பற்றிய குறிப்பெதுவும் காணப்பட r காலத்தில் இவ்வாகமம் வழக்கிலிருந் காரிகையிலாவது சர்வஞ்ஞானோத்தரம் ருத்தல் வேண்டும். ஆனால் மோட்ச சித்தித்த பொருளான மோட்சத்தையே பது குறிப்பிடத்தக்கது16,
சாரியார் சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமத் மிப்பொன்றுள்ளது. சிவாக்கிரயோகிகள் தனது பாடிய உரையில் (சிவாக்ர

Page 91
சர்வஞ்ஞானோத் தர ஆகம
பாடியம் ) அகோர சிவாசாரியார் உரை கண்டிக்கிறார். அகோர சிவாசாரியார் பகுதியில் வாழ்ந்தவராவர்?. எனவே காலத்தை கி. பி. பன்னிரண்டிற்கு மு யென்றே எண்ணுதல் வேண்டும்,
எமது கால நிர்ணயிப்பை 爱 யும் இங்கு எடுத்துக்காட்டலாம். ச யோகிகளின் சூரியனார் கோயில் ஸ் வந்தவொரு ஆகமமென ஏலவே குறிப் வந்த சிவாக்கிரயோகிகள் பதினாறாம் மு. அருணாசலம் " பதினாறாம் நூற்ற என்ற நூலில் சிவாக்ரயோகிகள் பதி யில் கி. பி 1550-1575 ஆகிய கால எ ரெனக் *" குறிப்பிடுகிறார்18, சூரியன களில் மூத்தவரான பூரீவாமதேவ மகரி தரத்தைப் போதித்தார் என்றதொரு தொடர்ந்து நீலகண்ட சிவாசாரியார், சிவாசாரியார், சிவமார்க்கப்பிரகாச சி யோகிகளிற்கு முன் இவ்வாதீன கு ர சூரியனார் கோயில் ஆதீன வரலாறு மாயின், சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமத்தி ராம் நூற்றாண்டாகவேனும் இருத்த: difr@frt f•
சர்வஞ்ஞானோத்திர ஆக்மத்தின் கா உறுதி செய்யும் அகச்சான்றொன்றும் மூன்றாம் செய்யுளில் அத்துவிதம், துவ பலவகைப்படும் என்றதொரு குறிப்புக் பிரிவுகளைச் சுட்டும் இச் சொற் க ஆகமத்தை இடைக்காலத்திற்குரியதொ(
சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமத்தின் வரையில் பதினாறாம் நூற்றாண்டு யிருத்தல் வேண்டுமென்று முடிவுசெய்ய பதினாலாம் நூற்றாண்டிலேயே தமிழில் தமிழ் உரைகளுடன் அச்சிடப் பெற்றி
சிவனும் பதியும்
சைவசித்தாந்தம் பதி, பசு, பாசப் கொள்கிறது. சிவாகமங்கள் அனைத்தும் அவற்றின் இயல்புபற்றிப் பேசுகின்றன மமோ பதியுடன் மேலதிகமாகச் சிவன்

ம் கூறும் முத்தியிலக்கணம் 39
சிவசமயவாதமாயிருக்கிறதெனக் கூறிக் பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டின் நடுப் சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆக மத்தி ன் hபட்டதாக நிர்ணயிப்பதில் தவறில்லை
உறுதிசெய்யும் பிறிதொரு சான்றை ர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமம் சிவாக்கிர கந்த பரம்பரையில் உபதேசிக்கப்பட்டு பிட்டோம். இவ்வாதீன பரம்பரையில் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவராவர். ாண்டின் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ?? னாறாம் தூற்றாண்டின் இடைப்பகுதி ல்லையில் வாழ்ந்து நூல்கள் செய்தா ாரி கோயில் ஆதீனத்து ஞானகுரவர் ஷிக்கு குமரக்கடவுள் சர்வஞ்ஞானோத் குறிப்புண்டு. வாமதேவ முனிவரைத் விசுவேசுர சிவாசாரியார், சதாசிவ வாசாரியார் என நால்வர் சிவாக்கிர வர் களாக இருந்திருக்கிறார்கள்19. ஏற்புடையதொரு வரலாற்று ஆவண ன் காலம் குறைந்தபட்சம் பதினோ ல் வேண்டும் என்ற முடிவிற்கு நாம்
லநிர்ணயிப்புப் பற்றிய எமது ஊகத்தை உண்டு. இவ்வாகமத்தின் முப்பத்தி விதம், விசிட்டாத்துவிதம் என முத்தி காணப்படுகிறது. மூவகைச் சைவசமயப் ளின் பயன்பாடு சர்வஞ்ஞானோத்தர ரு நூலாகவே க்ருதத் தூண்டுகிறது.
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பைப் பொறுத்த அல்லது அதற்கு முற்பட்ட காலத்ததா பலாம். மு. அருணாசலம் இவ்வாகமம் செய்யுட்களாகப் பாடப்பெற்றுப் பல ருக்கிறதெனக் குறிப்பிடுகிறார்20.
ம் என மூன்று உள்பொருளை ஏற்றுக் இவ்வகையீட்டையே ஏற்றுக்கொண்டு ", ஆனால் சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆக என்பதுவும் சேர்க்கப்பட்டு சிவன், பதி,

Page 92
40 பேராசிரிய
பசு, பாசம் என நான்கு உள்பொருள் ஆகமங்களெல்லாம் மூன்று உள்பொ சிவனுடன் சேர்த்து நான்கு உள்பொ யாதென ஒருவர் ஐயுறலாம். சிவன் மிடத்து அதற்கு அதிகாரியாக, நிற்கு படுகிறார். இதனை இறைவனின் அழைப்பர். தடத்தநிலை இறைவனின் லிருந்து ஆன்மாக்களை விடுவிக்கும் தடத்தநிலைக்குரியதாகும். இறைவனு: பட்டது. சொரூபநிலை என்பது ஸ்வி நிலையாகும். இறைவனின் இவ்வியல் குறிப்பிடுகிறது. எனவே சிவனுக்குரிய வெவ்வேறாகத் தரப்படுவது இன்றிய
**பதியென்று சொல்லுதற்குரிய வுடையவன். ஈசானம், தற்புருடம், என்னும் பஞ்சமந்திரங்களைத் தன் திரு கெல்லாம் தலைவனாக இருப்பான். சி அணுக்கிரகம் என்னும் ஐந்து தொழி: கொள்கிறான். சொல்லாலும், உணவு சனை பண்ணப்படுபவன். சொற்பிரப வகைப் புவனங்களுக்கு உதவியாயும் உயிர்களுக்கு வேண்டுவன கொடுப்போ அருவும் கலந்த அருவுருவமாயிருப்போ விளக்கி21, அதற்கப்பால் சிவனது பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது2.
" பரமசிவன் சதாசிவனென்ற ட தவனாய், பிறப்பிறப்பிற்கு ஆட்படாதவ தையும் வேண்டாதவனாய், ரூபமில்லா வெறுப்பில்லாதவனாய், எங்கும். நிறை அறிவிற்கெட்டாதவனாய், அதிகுக்கும கனாய், பிராமணங்களால் அறியப்ட உள்ளும் புறமுமாய் விளங்குகிறான்"
இறைவனை சிவன், பதி என வை மூலம் சைவசித்தாந்தம் கூறும் முழு யியல் ஆய்விற்குரியதொன்றாகவும், ம திற்குரிய தொன்றாகவும் பிரித்துக்காட் மிடத்து சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகம
ஆன்மாவின் இயல்பு
பரமுத்தியடையும் மார்க்கம்பற்றி பிரதான போதனைப் பொருளாதலா அவ்வியல்பு நிலையிலிருத்து விடுபடுவ

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
கள் உளதாகக் குறிப்பிடுகிறது. ஏனைய ருள்கள் பற்றிப் பேச, இவ்வாகமமோ ாருள்கள் பற்றிப் பேசுவதன் காரணம் ஆன்மாக்களோடு தொடர்பு கொள்ளு கும் நிலையில் " பதி " என அழைக்கப் தடத்தநிலை எனச் சைவசித்தாந்திகள் இயல்பான நிலையல்ல. பாசத்தளையி இறைவனின் வெளிப்பாடு பதி எனும் டைய சொரூபநிலை இதிலிருந்து வேறு பரூபம் என்ற பொருள் தரும் இயல்பு ஸ்பு நிலையே சிவமென இவ்வாகமம்
இலக்கணமும் பதிக்குரிய இலக்கணமும் மையாததாகிறது.
பரமன் மந்திரங்களைச் Frifront அகோரம், வாமம், சத்தியோசாதம் மேனியாகக் கொண்டு, அம்மந்திரங்களிற் ருட்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவம் ல்களை ஆன்மாக்களின் பொருட்டு மேற் வகைகளாலும், மத்திரத்தாலும் அருச் ஞ்சம், பொருட்பிரபஞ்சம் என்னும் இரு ஆதாரமாகவும் செயற்படுவோன், ன் யோகநிலையிலிருப்போன், உருவும் ன்" எனப் பதியின் குணாதிசயத்தை சொரூப நிலையின் குணாதிசயத்தைப்
பதிக்கு மேலானவனாய், மலமில்லாத னாய், தன்னிருப்பிற்கு எவ்வித ஆதாரத் தவனாய், எல்லாமறிபவனாய், விருப்பு ந்தவனாய், சிந்தனைக்கெட்டாதவனாய், னாய், என்றும் உள்ளவனாய் வியாப டாதவனாய் எல்லாப் பொருளிலும்
கயீடு செய்து வரைவிலக்கணம் தருவதன் முதற்பொருளை ஒரு நிலையில் மெய் றுநிலையில் உலகியலான பக்திமார்க்கத் -டுவதே ஏனைய ஆகமங்களுடன் ஒப்பிடு வகையீட்டின் தனிச்சிறப்பியல்பெனலாம்.
பதே சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமத்தின் ல், முதலில் உயிரின் இயல்பைக்' கூறி, து பற்றிய விளக்கம் தரப்படுகிறது.

Page 93
சர்வஞ்ஞானோத் தர ஆகமம் சு
'பசுவாகிய ஆன்மா சுயாதீன சித் பவன். தானாகச் செயற்பட முடியாதவ எனப் பசுவுக்கு வரைவிலக்கணம் கொடு தின் மூலம் ஆன்மாவின் பாசபற்று பின்னர் எவ்வாறு இரசக்குளிகையினா மெய்ஞ்ஞானத்தினால் உயிர் சிவத்
* சிவ தத்துவமானது அதன் அகத்தே மறைந்து நின்றாற்போல, ஆன்மாவி தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதெனக் கூ தன்மையைப் பெறுவதற்கு உயிருக்கு படும். தவீன மெய்யியலாளரின் பரிபா கூடிய முயற்சியே எச்சந்தர்ப்பதிலும் தருமொன்றாகிறது. இவ்வாறு ஆன்ம அது எவ்வாறு சீவான்மாவாகிறதென்
ஐந்து பூதங்களோடும், ஐந்து ஞாே களோடும் மனம் புத்தி அகங்காரம் சி இராசத தாமதம் எனும் முக்குணங்கே களை இடமாகக் கொண்டு இன்ப உயிராகிய சீவான்மாவாகும்.
சீவான்மாவானது பூதபரிணாமமாகி வெனவும், வாக்குகளோடு கூடிநிற்ற6 களின் சேர்க்கையால் தத்துவான்மாே தால் சீவான்மாவெனவும் மந்திரங்களே வும், இவையனைத்தையும் விட்டபொழு கொண்டிருக்கும்25. இவ்வாறு ஆன்மா அவற்றை வகைப்படுத்தியழைத்தாலும் போகத்தால் வரும் சுகதுக்கங்களை எனப்படுகிறது. சிவனிடத்து ஏகாக்கி தேகாந்தத்திலே சீவான்மாவே பரமா
பாசவிலக்கணம்
ஆணவம் கன்மம் மாயையெனப் தொடங்கி, செம்பிற்களிம்புபோல ஆ என்றும், மாயையானது பூதமுதற் ளுடன் கூடி உயிரின் போகத்திற்கு ஆ களைத் தருமென்றும், போகத் துய்ப்பி வடிவமாயும் கன்மம் விளையுமெனவும் தொடர்பு விளக்கப்படுகிறது27. கன்ம பாட்டால் கன்மமும் விளைகின்றெ ஆகமம், அக்கன்மம் எவ்வாறு உயிரின் பதைப் பின்வருமாறு தெரிவிக்கிறது28,

டறும் முத்தியிலக்கணம் 41
தமில்லாதவன். மலத்தால் கட்டுண்டிருப் ன். பாசபற்றும் சிற்றறிவுமுடையவன்" ந்து, செம்பிற் களிம்பு என்ற உவமானத்
அநாதியானதேயென விளக்கி அதன் ல் செம்பு பொன்னாகிறதோ அவ்வாறே தைப் பெறுமெனக் கூறப்படுகிறது28.
யிருக்கிறதொன்று. பாலில் வெண்ணெய் டத்திருக்கும் சிவத்தன்மையானது மலத் றுவதன் மூலம் மெஞ்ஞானமாகிய சிவத் சுயமுயற்சி அவசியமென்பது பெறப் "சையிற் கூறுவதாயின் சுயபொறுப்புடன் ம் உயிருக்கு விடுதலையைத் தேடித் ாவின் இயல்பு கூறப்பட்டதன் பின்னர் பது விளக்கப்படுகிறது24.
னந்திரியங்களோடும் ஐந்து தன் மாத்திரை த்தமாகிய பிரகிருதியோடும் சாத்துவிக ளாடும் கூடித் தனு கரண புவன போகங் துன்பங்களை அனுபவிக்கும் ஆன்மாவே
ய உடலோடு கூடி நிற்றலால் பூதான்மா லால் அந்தரான்மாவெனவும், தத்துவங் வெனவும், சுகதுக்கங்களை அனுபவிப்ப ாடு கூடி நிற்றலால் மந்திரான்மாவென து பரமான்மாவெனவும் ஆறுபேதங்களைக் ாவின் வெவ்வேறு நிலைப்பாடு நோக்கி , ஆன்மா ஒன்றே. தனு கரண புவன அனுபவிக்கும் பொழுது அது சீவான்மா ரக சித்தமுடையதாயிருப்பதன் மூலம் ன்மாவாகின்றது.ே
பாசங்கள் மூன்றுவகைப்படுமெனக் கூறத் வணம் உயிர்களிடத்துப் பிரியா திருக்கும் கலையீறான முப்பத்தொரு தத்துவங்க தாரமாயிருக்கும் தனு, கரண, புவனங் னால் நன்மை - தீமையாகவும், சுகதுக்க , உயிருடன் மும்மலங்களும் கொண்ட த்தால் சரீரமும், அச்சரீரத்தின் செயற் தனக் கூறுகின்ற சர்வஞ்ஞானோத்தர பிறப்பிறப்பிற்குக் காரணமாகிறதென்

Page 94
42 G3 Lugr préf9fuu
"உயிரோடு கூடிய உடலானது ஆக பெறும். இவ்வீரியத்தினால் விடயங்களை தன் மூலம் பிறந்திறந்துழலும்". உயிரின் பவனும் உயிரைப் பந்திப்பவனும் இறை
முத்தியும் முத்தியிலக்கணமும்
சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமம் கூறும் யென்றும், ஏனைய ஆகமங்கள் பொதுவன வென்றும் உரையாசிரியர்கள் இவ்வாக பென்றும், உண்மையென்றும் போற்றட கூறும் முத்திபற்றி அடுத்துப் பார்ப்போம்
*அத்வைதம், துவைதம், விசிட்டாத்ை பேதம் எனப் பலவகையான முத்திகள் அவை எல்லாவற்றிலும் சுத்தாத்வைதமா மேல் அறியத்தக்கதென ஒன்றில்லை9ே". பதற்கு இவ்வாகமத்தின் உரையாசிரியர விளக்கம் தருகிறார்.
o8fautresvuont Lupruon 657 LontGBaumr6) 9ifluo பரமான்மாவின்றன்மை சீவான்மாவிடத்து
சைவாகமங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்( அவர்களின் பரம்பரையினரால் உபதேசி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சிந்தனா கூ இயல்பே30. இந்தவகையில் மொத்தமாக 9 சைவமெய்யியற் கூடங்களைச் சார்ந்தை னும் இவையனைத்தும் ஒன்றுக்கொன்று யவையெனக் கருதுதல் ஆகாது. தன்னின மங்கள் அனைத்திலும் காணப்படுவதுட பின்பற்றுபவர்களை பரமுத்திப்பாதையின் வனவாகும். எந்த ஆகமவிதிப்படி எவா ஆகமப்படி ஒழுகவேண்டுமென்றும், எவ்வெ பட்டதோ அவ்வாகம விதிப்படி பூசைக நடாத்தப்படல் வேண்டுமென்று கூறப்படு தகும். சர்வஞ்ஞானோத்தரம் குறிப்பிடு யாகும். இது சிவம் ஆன்மா என்ற சுத்தாத்துவித நிலையாகும்.
"முத்தியதிகாரிக்குச் சொன்ன முத் சசுடிரத்கா ரதையாஞ் சொன்னவிம்முத் தி

k
சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
ாரத்தினால் வளர்ச்சியடைந்து வீரியம் ாப் பொருந்தி, கன்மங்களைச் செய்வ கன்மத்திற்கேற்ற சரீரத்தைக் கொடுப் வனாவன்,
முத்தியே சிறப்பென்றும் உண்மை கையாகவே முத்தி பற்றிக் கூறுகின்றன மத்தை விதந்தோதுகின்றனர். சிறப் ப்படும் சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமம்
激
வதம் ஆகிய அபேதம், பேதாபேதம், ஏனைய ஆகமங்களில் கூறப்பட்டன. ன முத்தியே மேலானது. இம்முத்திக்கு
சுத்தாத்துவிதமான முத்தியாதென் ான முத்தையபிள்ளை பின்வருமாறு
பின்றி நிற்றலை, உள்ளவாறுணர்ந்து
விளங்கப் பெறுதலாகும்.??
வொரு முனிவர்க்குப் போதிக்கப்பட்டு க்கப்பட்டு வந்தனவாகையால் அவை டத்தைச் சார்ந்தனவாக இருப்பது 2 ஆகமங்களும் தொண்ணுற்றிரண்டு வயாக இருத்தல் வேண்டும்31. எனி எதிரான போதனைகளை உள்ளடக்கி ாக்கமுடைய ஒருமைப்பாடு இவ்வாக ன், இவ்வொவ்வொன்றும் தம்மைப் ஒவ்வோர் நிலைக்கு இட்டுச் செல் * தீட்சை கேட்டாரோ அவர் அந்த வ் ஆகமவிதிப்படி ஆலயங்கள் கட்டப் ளும் ஏனைய கிரியைகளும் அங்கு ம் வாசகத்தை இங்கு மனங்கொளல் ம் சுத்தாத்துவிதம் சாயுச்சிய முத்தி இரண்டினதும் கலப்பினால் ஏற்படும்
தி குககேள், சுத்தவத்து விதமான க்குமே லறிவதொன்று மில்லை"32

Page 95
சர்வஞ்ஞானோத் தர ஆகமம் ச
முத்தி மார்க்கம்
போகத்திலீடுபடும் உயிரானது மு களைப் புரிகிறது. தாமத குணம் உயிரு பொய்மையும், சோம்பலும் ஏற்படு இச்சையை ஏற்படுத்துகிறது. பாவச் கோபமும் ஏற்படுகிறது. ஆனால் ச ஞானத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதனா சத்திவந்தனாதல் முதலிய நற்குணங் டைதற்கு முன்நிபந்தனையாக தனது செய்ய வேண்டும்.
தாமதகுணம் தலைப்பட்டு சாத்து இராசதகுணம் மேம்பட்டு ஏனைய இ தீமை பயக்கும் சம்சாரபந்தத்தில் பிa எனவே சாத்துவிக குணமே உயிரில் முத்திக்குரிய வழிவகைகளை உயிருக்கு குணங்களில் சாத்துவிக குணம் மேம் செய்விப்பதாகும். ஏனைய இரு குண பந்தத்தைத் தந்து பிறப்பிறப்பிற்குக் க குறிப்பிடுகிறது.ே
உபநிடதங்களை ஒதுதலாலும் வே களை வழிபடுதலாலும் சம்சாரமென்னு களிற்கு எச்சரிக்கின்ற சர்வஞ்ஞானோத் என்பனவற்றைக் கடந்து சிவசாஸ்திரங் மூலமே பரமுத்திக்கு உயிர் தன்னை, கிறது. இது பரமுத்திக்கான இரண்ட உயிரானது சிவன்வேறு தான்வேறு கருதும் முற்றறிவு ஏற்படுகிறது. சுத்த பக்குவ நிலையை இது எடுத்துக்காட்டு யாத உயிர் ஐந்தொழிற்பட்டு மீண் மனவும் அகமும் புறமும் வியாபகமாயு என்ற துவித பாவனையாய் பாவிப்பவ6 யான் என்றும் சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆ டத்து நித்தியபாவனை செய்பவன் சிவ இரண்டாகக் காண்பவன் சனன மரண னையே முத்தனுக்குரியது7ே. அத்துவித தொன்றல்ல. எனவே அதற்குப் பிறிெ தில் கூறப்படுகிறது. எப்பொருளையும் யும் சிவரூபமாகக் காணுதல் வேண்டு காணும் அத்துவித பாவனையால் உயிர் சுத்தாத்துவித நிலையையே உயிரின் இ போதிக்கப்படுவதனாற் போலும் சைவ தாந்தமெனச் சிறப்பித்துப் போற்றப்படு

h லும் முத்தியிலக்கணம் 43
க்குணவயத்தனாய், நல்வினை - தீவினை க்கு அறியாமையை உண்டுபண்ணுகிறது. }கிறது. இராசதகுணம் விடயங்களில் செயல்களிற்கஞ்சாமையும், இறுமாப்பும், ாத்துவிக குணமோ விடயங்கள் பற்றிய ல் தயை திடம், தல்வினயம், தைரியம் கள் ஏற்படுகின்றன. எனவே முத்திய சாத்துவிக குணத்தை உயிர் விருத்தி
விக இராசத குணங்கள் கீழ்படினும், ரு குணங்கள் கீழ்படினும் உயிரானது ணைக்கப்பட்டு இறந்து பிறந்து திரியும்.
மேலோங்குதல் வேண்டும். இதுவே த ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதாகும். முக் பட்டிருக்குமாயின் அதுவே முத்தியைச் ங்களும் துன்பத்தைத் தருகிற சம்சார ாரணமாகிறதென சர்வஞ்ஞானோத்தரம்
பள்விகளைச் செய்வதாலும், தெய்வங் ம் கடலைக் கடக்கமுடியாதென உயிர் தர ஆகமம்34, சரியை, கிரியை, யோகம் களைக் கேட்டுச் சிந்தித்து, தெளிவதன் த் தயார்படுத்திக் கொள்ளலாமென் ாவது நிபந்தனையாகும். இந்நிலையில் எனவெண்ணாது, சிவனே தானாகக் ாத்துவித மூத்திக்குத் தயாரான உயிரின் கின்றது56. அத்துவித பாவனை அறி rடும் மீண்டும் பிறந்திறந்து வருந்து ள்ள சிவனை சிவன்வேறு, சீவன்வேறு ன் சிவத்துவத்தை ஒருபொழுதும் அடை பூகமம் உறுதியாகக் கூறுகிறது. சிவனி னாவான். சிவன்வேறு சீவன்வேறு என "த்தையே அடைவான். அத்துவித பாவ பாவனை இலகுவில் கைகூடக் கூடிய தாரு உபாயமும் சர்வஞ்ஞானோத் தரத் அன்னியமாகக் காணாது அனைத்தை ம். அனைத்தையும் சிவசொரூபமாகக் சிற்கு சுத் தாத்துவித நிலை சித்திக்கும். றுதி இலட்சியமாக - முத்தி நிலையாகப்
சித்தாந்தம் சுத்தாத்துவித சைவசித் கிறது.

Page 96
44 Guyt w ffuu
சீவன்முத்தர் இயல்பு
சிவஞானம் கைவரப்பெற்றவர்கள் கி முதலிய சாதனங்களும், சமயாசர்ரங்களு படுவனவல்ல. பிரமச்சரியம், தவம், அ டுவதில்லை. சுக - துக்க மோக்ங்களில எனவே நன்மை - தீமையென்றோ அல் மில்லையென்றாகிறது. இவ்வாறு 6 சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமம் இவர்கள் குறிப்பிடுகிறது.
சிவனிடத்தே தன்னறிவை வைத் துறந்து கருத்தடங்கி நிற்பவனே ெ சிவனை உணர்ந்து சிவமாக இருக்கிறா பதால் இவையெல்லாம் அவனுக்கு ச
எண்ணெய், திரி முதலியவற்றால் காதரவாய் நிற்கும் பூதங்களில் லயப விடத்து மகாகாயத்துடன் ஒற்றுமைப்ப தேகங்களோடு கூடிநிற்றலால் இயங்! தேகங்கள் நீங்கியபொழுது சிவனின் திரு சீவான்மா பரமான்மாவுடன் ஒன்றுப
சீவன்முத்தநிலை அனைவருக்கும் பெத்தர்க்கு அது விளங்கினாலும் நை கூறுகிற இவ்வாகமம் சிவனிடத்து உபாசனையே தகுந்த மார்க்கமெனக் மாறுகி0.
*எல்லா உயிர்களிலும் சர்வவியாப றைச் செலுத்துவதுமாய், எல்லாத் : ஆன்மாக்களுமாய், மேலான பொருட் மனங்களினால் அறியவரியதாய், குை
டாததாய், விகற்பமில்லாத மனதினால்
முடிவுரை
இதுவரை சர்வஞ்ஞானோத்தர அதன் காலம், ஆன்மாவின் இயல்பு, கணமும், முத்திமார்க்கம், சீவன்முத்த வாகமம் பற்றியும், அதன் போதனை பட்டது. பக்திநெறிக்குரிய சமய நிலை சைவம் பெற்ற வரலாற்றுரீதியான வ கமங்களின் ஞானபாதம் சுட்டிநிற்கி

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
சீவன்முத்தர்களாவர். அவர்களிற்கு சரியை நம், வர்ணாச்ரம தர்மங்களும் வேண்டப் ருச்சனை, புண்ணியபாவங்களும் வேண் Tsrc) அவர்கள் கட்டுப்படுவதில்லை. லது விதியென்றோ அவனுக்கு எதுவு வேன்முத்தர் இயல்புபற்றி விளக்குகிற ளைப் பரமுத்தி நிலைக்குரியவர்களாகக்
து, கரும அனுட்டானங்களை முற்றும் மய்ஞானி என்கிறது98. சீவன்முத்தன், ‘ன். சிவனிடத்து ஏகாக்கிர சித்தத்திலிருப் ாத்தியமாகிறது.
பிரகாசிக்கும் தீபம் அவை ஒழிய தனக் மடைவதுபோல, கடவாகாயம் உடைந்த ட்டு விளங்குதல் போல39, துல - சூக்கும கிக்கொண்டிருக்கும் சீவன்முத்தன், அத் நவருளுடன் இரண்டற லயமடைகின்றனர். ட்டு நிற்கிறது.
இலகுவில் சித்திக்கக் கூடியதொன்றல்ல. டமுறையிற் கைகூடாதென அறுதியிட்டுக் ரகாக்கிரசித்தம் கொண்டிருப்பதற்கு சிவ
கூறுகிறது. உபாசிக்கும் முறை பின்வரு
கமாய், எல்லாத் தத்துவங்களுமாய் அவற் தத்துவங்களிற்கும் அப்பாலாய், எல்லா களிற்கெல்லாம் மேலானதாய், வாக்கு னங்குறி இல்லாததாய் சிந்தனைக்கெட் ஸ் சிவனை உபாசித்தல் வேண்டும்"
ஆகமத்தின் முக்கியத்துவம், நூலமைப்பு,
பாச விலக்கணம், முத்தியும் முத்தியிலக் ர் இயல்பு என்ற உபதலைப்புகளில் இவ் ாப் பொருள் பற்றியும் எடுத்துக் கூறப் யிலிருந்து சமய மெய்யியற் சிந்தனையாக ளர்ச்சியின் த்ொடக்கப் புள்ளிகளை மூலா றதெனக் கொண்டால், முழுவளர்ச்சி

Page 97
சர்வஞ்ஞானோத் தர ஆகமம் க
பெற்ற சமய மெய்யியற் சிந்தனைகை சமய மெய்யியலின் மையப் பிரச்சனை சிந்தனைக்குச் சைவசிந்தாந்த நிலை டொன்றை முன்மொழிவதன் மூலம் வொன்றைத் தருகிறது. இத்தீர்வே முக்கியத்துவத்தைச் சுட்டிநிற்கும்.
பிற்குறிப்பு
சர்வஞ்ஞானோத்தர ஆகமத்தில் துடனும் தொடர்புடையதாயிருக்கிற நாகரிகத்துறை சிரேஷ்ட விரிவுரையாள யாசிரியரின் நன்றி.
அடிக்குறிப்புகள்
1. சிவஞான முனிவர், சிவஞானபாடி
( 1952 ), பக். 363, 2. சர்வஞ்ஞானோத் தர ஆகமம், ( * எஸ்டேட் பிரஸ் ", தேவகோட் 3. சிவாக்ரயோகிகள், சிவநெறிப்பிர நூலாசிரியர் வரலாறு, பக். 17, 4. Siva Purana, vol. 4, (1974) M 5. மே. கு., பக். 1888. 6. மே. கு., பச். 1888, 7. வாயு சங்கிதை, குலசேகரவரகு
ஆதி கலாநிதி அச்சுக்கூடத்திற் 8. சர்வஞ்ஞானோத்தரம், மே. கு. 9. Kramrish Stella (1946) The
Calcutta Press. P. 09. 10. 3,353 fóill Rohan A. Dunuwill என்ற நூலிலிருந்து பெறப்பட்ட 11. Linga Purana, Part I (1973) I
p. XV, 12. Kurma Purana, Part I (1981),
for details. 13. தகாரே வாசுதேவ, சைவ தத்து யார் (1990) அல்லயன்ஸ் கம்டெ 14. Siva Purana, op. cit. p. 1888 15. "அரவொலி ஆகமங்கள் அறிவா விண்னெலாம் வந்திசைப்ப** என் (7ம் திருமுறைப் பாடல் இலக்க

உறும் முத்தியிலக்கணம் 45
ள உபாகமங்களிற் கண்டு கொள்ளலாம். எகளிலொன்றான " " மறுமை * பற்றிய ப்பாட்டில் நின்று முத்திக் கோட்பா சர்வஞ்ஞானோத்திர ஆகமம் தீர் சைவ சித்தாந்திகளிற்கு இவ்வாகமத்தின்
வருகிற சில கருத்துக்கள் வீரசைவத் தென்ற தகவலைத் தந்துதவிய இந்து ார் திரு. மா. வேதநாதனுக்குக் கட்டுரை
யம், சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்.
பொ. முத்தையபிள்ளை பதிப்பு (1923) ட்டை, பக். 5.
காசம், திருவாவடுதுறை ஆதீனம் (1968)
1otilal Banarsidas p. 1888.
ண பாண்டியர் அருளியது, சென்னை
பதிப்பிக்கப் பெற்றது. பக். 84.
tuj. 15 3.
Hindu Temple, vol. I. University of
a 6TaöTurrıflaör Saiva Siddhanta Theology து. பக், 54 ntroduction, Motilal Banarsidas, Delhi,
Motilal Banarsidas. See the introduction
வம், மொழி பெயர்ப்பு, சிறிணிவாஸ்ாசார் பணி, சென்னை, பக். 17.
ர் அறிதோத்திரங்கள் விரவிய வேத ஒலி ாறு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பாடுகிறார். ம் 1024)

Page 98
46
Gurirafu
6.
17.
18.
19.
20.
2.
22.
23.
24。
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
3S.
36.
37.
33.
39.
அஷ்டப்பிரகரணம், மோட்ச க (1985) uáš. 245. சத்தியயோதியின் சிவாசாரி பாரி பதின்மூன்றாம் இலக்க அடிக்குறிப் அருணாசலம், மு. (1975) தமிழ் இரண்டாம் பாகம், பக். 381. சிவாக்ரயோகிகள், சிவநெறிப் பிர uji. 20 - 2 l . அருணாசலம், மு. (1976) தமிழ் பக், 56. சர்வஞ்ஞானோத்தரம், மு. கு. , ! மே. கு. பக். 33. மே. கு, பக். 8. மே. கு., பக். 134. மே. கு., பக். 153. சீவான்மா, அ யீடு வீர சைவர்களாலும் ஏற்றுக் பார்க்க, சித்தாந்த சிகாமணி (சி பதிப்பாசிரியர் செ. நாகிசெட்டி ( மே. கு. பக். 132 ( நிஷ்களங்கப சிவன் என்னும் விசாரத்தினால் சைவர்கள் கருதுவர். பார்க்க 189, 192.) சர்வஞ்ஞானோத் தரம், மே. கு., மே. கு, பக். 23. மே. கு., பக். 103. கிராணாகமத்தில் வருகிற குறிப் பார்க்க கிராணாகமம், தருமையா அத்வைத துவைத விசிடாத்துவ t in Iril áig. A BHINAVAGUPTA: A by K. C. Pandey ( 1933 Chowl சர்வஞ்ஞானோத் தரம், மே. கு. மே. கு, பக். 117. மே. கு. பக். 58, மே. கு. பக். 180. மே. கு., பக். 48. மே. கு., பக். 159. மே. கு. பக். 76. மே. கு., பக். 87. மே. கு. , பக். 33.

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
rரிகை, சிவாகம சித்தாந்த வெளியீடு
ா உலக நோக்கு என்ற கட்டுரையின் பைப் பார்க்கவும்,
இலக்கிய வரலாறு, (16-ம் நூற்றாண்டு)
காசம், நூலாசிரியர் வரலாறு, மு. கு.
இலக்கிய வரலாறு, மூன்றாம் பாகம்,
μός. 28.
ந்தரான்மா. பரமான்மா என்ற வகை கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. விபரங்களிற்கு வப்பிரகாச சுவாமிகள் மொழிபெயர்ப்பு) i 9 1 0), uáš. 264 - 270.
ான மனோவியாபாரத்தினால் நானே சிவத்தில் ஐக்கியமாகிறான் என வீர சித்தாந்த சிகாமணி, மே, கு., பக்.
Լյծ. 16.
புகள் இக்கருத்தை உறுதிசெய்வன. தீன வெளியீடு 1986 பக். 51 - 53.
ஆகமங்கள் பற்றிய வகையீட்டிற்றுப் in Historical and Philosophical Study, chamba Sanskrit Series, p. 75 - 80
uj. l. 03.

Page 99
மறைஞானமும் க
中一中中一中兽一*李++李+
கலாநிதி ச முதுநிலை விரிவுரையா
இறையியல், மெய்யியல், உளவியல், தேடற் பொருளாகிய மறைஞானம் (
ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்த முடியாத அதன் வெளிப்பாடுகள் கதைகளாய், களாய் உள அழுத்தங்களை வெளிப்ப குறிப்பிடப்பட வேண்டியுள்ளது. அகம படிமங்கள் என்றெல்லாம் பேசப்படு ஆய்வுகளின் தேவைகளைத் துரண்டுகின்
பொதுவாக, மறைஞானம் என்ற வட்டமான வரையறைகளுக்கு உட்ட பயன்படுத்தப்படுதல் - உளவியல் ஆய்வு எண்ணக்கருத் தெளிவை முதலிலே ஏற்
எண்ணக்கரு நிலைப்பட்ட தெளி **வியாக்கியானம்" என்ற அறிமுறை இரவிலே வெளிச்சம் ஒன்றைக் காணு எத்தகைய வெளிச்சம் என்று விபரித்தல் வியாக்கியானப்படுத்தலே மறைஞானத்தி கடப்பு உளவியலிலே குறிப்பிடப்படும் லிருந்து மேலும் நிகழப்போவதை முன்ன முன் அறிகையிலிருந்தும் மறைஞானம்
முற்றிலும் தனிமனித உணர்வுகள் ச உடலையும் உள்ளத்தையும், மாற்றீடற்ற அனுபவிக்கும் மனவெழுச்சிக் கோலங்க சாராம்சமாகின்றன. இந்நிலையில் மை பரப்பினை 'சுயவியல்" ( Autology ) கருத்து முன்மொழியப்பட்டுள்ளது?.
மறைஞானத்தை உளவியல் ஆய்வுட் உளவியலாளர் வில்லியம் ஜேம்ஸ் பி குறிப்பிடும் பகுத்தறிவுபூர்வமான உ படுதல் போன்று அசாதாரண நிலையி: ணியதான உணர்வுகள் மனிதரிடத்தே
இந்நிலையில் மறைஞானம் தொட வேண்டியுள்ளது. மறைஞானம் பற்றிய களைக் கொண்டிருத்தாலும் அவையை தனவுநிலை அறிகையில் நிகழும் கார பட்டவையாகவுள்ளன.

டப்பு உளவியலும் *++++4-**ート予→ ++
பா. ஜெயராசா *ளர் கல்வியியல் துறை
அழகியல் போன்ற ஆய்வுத்துறைகளின் Mysicism) என்பது முற்றிலும் புறநிலை இடர்பாடுகளைக் கொண்டிருந்தாலும் கவிதைகளாய், ஒவியங்களாய், சிற்பங் டுத்தும் படிமங்களைக் கொண்டிருத்தல் னிதன், அகஉணர்வு, அகவலு அகப் தல், மறைஞானம் பற்றிய உளவியல்
றன.
எண்ணக்கரு தொய்ம்மையாகவும், திட்ட டுத்தப்படாமலும், எழுத்தாளர்களாற் களுக்கு இடையூறாக இருத்தலினால் படுத்த வேண்டியுள்ளது.
வை ஏற்படுத்துவதற்கு, "அனுபவம்", மகளை விளக்குதல் பொருத்தமானது. 2 ல் கட்புலன் சார்ந்த அனுபவம், அது ஸ் வியாக்கியானம். இறை அனுபவத்தை நின் உட்கருவாகக் கொள்ளப்படுகின்றது. G5 Tao)6ttu gay ( Telepathy ) என்பதி னர் அறிந்து எதிர்வு கூறும் வாழ்க்கை
வேறுபடுத்தப்படத்தக்கது.
ார்ந்த அகவயப் பொருளாகவும், மனித வகையில் தெய்வீகப் பொருள்களாக்கி ளாக்குதலும் மறைஞ்ஞான உணர்வின் றஞானம் பற்றிய உளவியல் ஆய்வுப் என்று குறிப்பிட வேண்டும் என்ற
பரப்பினுள்ளே கொண்டுவர முயன்ற ன்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார். "நாம் ணர்வு சாதாரண நிலையிற் காணப் ல் வலுச் செறிவு கொண்ட மிகநுண் உட்பொதிந்துள்ளன3,
டர்பான உள்ளீட்டை மேலும் பரிசீலிக்க விளக்கங்கள் கால இட வேறுபாடு னத்திலும் காணப்படும் பொதுப்பண்பு ணகாரியத் தொடர்புகளுக்கு அப்பாற்

Page 100
48 Gt ag réir fhill
சமய உளவியல் நனவு அனுபவங் நனவு கடந்த அனுபவங்களுக்கும் வழா ஞானம் பற்றிய உளவியல் ஆய்வுப்பர
வேதாந்த அறிகை நெறி மறைகு வழியமைத்துக் கொடுப்பதைக் காண வடிவமாகி நிற்கின்றனர். காணமுடியா வற்றைக் கேட்டலும், தெரியாதவ தேடல்கள் வேதாந்த அறிகையிலே குற
பெளத்த, ஹீனயான மரபில் நி மறைஞானம் புலப்படுத்தப்படுகின்றது. அளவீடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட பொரு காட்சியுமன்று. அது தருக்க முறைமை காலம், இடைவெளிக்கு அப்பாற்பட்டது
கிறிஸ்தவ மரபில் புனிதஜோன் எ வெளித்தோன்றி விரிவடைந்ததர்க தந்தையிடத்துள்ளேன் - தந்தை என் புனிதரின் அனுபவம்.8
இஸ்லாமிய மறைஞானக் கருத்து எண்ணக் கருவினூடாக வெளியிடப்படு டளவில் கால்கோள் கொண்டு பத்தா கண்டது, சுபிஸ் மார்க்கத்தை தழுவிய வரை வாழ்ந்தவர் ) தமது ஆவியுள் இ
G6irerntrf.
சமய ஒப்பியல் ஆய்வாளர்கள் உ6 பிரிவுகளாக வகுத்துக் கூறுவர். அவை
1) கடவுளும் உயிர்களும் ஒன்றெ 2 ) கடவுள் வேறு உயிர்கள் வேறு
இஸ்லாம் சமயம் இதில் இரண்டாவ லாமிய அடிப்படையாளர்கள் சு பி 6 கடவுளும் உயிர்களும் ஒன்றென வலியு வங்கள் மிகையாகக் காணப்படுகின்றன பங்கள் மீது ஆழ்ந்த சுவடுகளைப் பெருக்கில் மறைஞான விசைகளைக் கா
மறைஞானம் கடப்பு உளவியலின் உளவியல் தொடர்பான கோட்பாடுகை

பர் சிவசாமி-அபிஜ்ஞான மாலா
களுக்குக் கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை பகுதல் பொருத்தமெனக் கூறுதல் மறை ப்பை விசா லிக்கச் செய்கிறது.
ான உள்ளடக்கத்தை வரையறுப்பதற்கு லாம். மனிதர் என்போர் பிரமத்தின் தவற்றைக் காணலும், கேட்க முடியாத }றைத் தெரிந்து கொள்ளலும் ஆகிய ப்ெபிடப்படுகின்றன.4
*வாணம்" என்ற எண்ணக்கருவினுரடாக
நிர்வாணம் என்பது பொதுவான மனித ளாக விளங்கப்படுகின்றது. அது புலக் க்கு அப்பாற்பட்டதாக இருத்தலினால் நாகவுமுள்ளது.5
ான்பாரிடத்து மறைஞான அனுபவங்கள் ஆய்வாளர் குறிப்பிடுகின்றனர். "நான் ானிடத்துள்ளார்' " எ ன் ப து அந் த ப்
க்கள் 'சுபிஸம்" என அழைக்கப்படும் கின்றன. கி. பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண் b நூற்றாண்டளவில் இது பெருவளர்ச்சி
அப, ஜாசிட் அல்பிஸ்ராமி ( கி. பி. 875 |றைவன் குடிகொண்டிருப்பதாகக் குறிப்
லகத்துச் சமயங்களை இரண்டு பெரும்
ன வலியுறுத்தும் சமயங்கள்
என வலியுறுத்தும் சமயங்கள்
து பிரிவைச் சார்ந்ததாகையால், இஸ் ல கருத்துக்களை நிராகரிக்கின்றனர். றுத்தும் சமயங்களில் மறைஞான அனுப . இந்த அனுபவங்கள் கலை இலக்கி பதித்துள்ளன. தமிழ்ப்பக்தி இலக்கியப் ாண முடியும்.
I
ஆய்வுப் பொருளாக அமைவதால், ளப் பரீசீலிக்க வேண்டியுள்ளது.

Page 101
மறைஞானமும் கடப்பு உளவிய
உளவியல் ஆய்வுகளை நான்கு கின்றன. அவையாவன
அ நடத்தைக் கோட்பாடு ஆ) அறிகைக் கோட்பாடு இ9 மார்க்ஸியக் கோட்பாடு ஈ ) உளப்பகுப்புக் கோட்பாடு
ஆய்வுகூடப் பரிசோதனைகளை அ பாடு, வெளித்துலங்கும் நடத்தை விளக்குகின்றதாயினும், வெளித் தோ: அதனால் முடியாதுள்ளது. புலக்காட்சி களை ஏற்படுத்தல், தன்மயமாக்கல், மைப்பை உருவாக்குதல், காரணங் கா படுத்தல், பிரயோகித்தல் முதலிய செலுத்தும் அறிகைக் கோட்பாட்டாளர் கனவுகளில் உள்ளமைந்த படிம வியாக்கி தினூடாக ஆழ்ந்து அணுகத் தவறிவிடு
மார்க்ஸியக் கோட்பாடு இயங்கியல் மனித உளவியலை விளக்க முற்படுகின் வதற்கு இது ஒரு பலம்பொருந்திய உளவியல் ஆய்வுகளை இது நிராகரிக் கோட்பாடுகளிலிருந்தும் உளப்பகுப்புக் உளவியற் கோட்பாடுகள் அணுகத் தவறு தேடல்களை அமைத்தனர்.
உளப்பகுப்பு உளவியல் உளப் புதி வைத்துக் கடப்புத் தன்மைகளைக் கொ(
கடப்பு உளவியலாளரிடையே அன் எண்ணக்கரு 'ஆறாவது புலன்? பற்றிய டறியப்படாத உணர்வு ஒன்றைப் பற்றிய முன்னெடுகின்றனர். புறத்தூண்டிகள் இ சிந்திக்கவும், கற்பனை செய்யவும் தீர் கின்றது. அவை நேரடியான புறத்தூண் இருப்பில் இருந்து வெளிவருகின்றன. ஆக்கங்களும் இவ்வாறான அக இருப்பில் அவர்களின் கருத்து.
ஐம்புலன்களதும் பலத்தை மட்டும் முடியாது. அவற்றின் பலவீனங்களையு கொள்ள வேண்டியுள்ளன. நியமமான உ பவங்களையே கட்டளைகளாகக் கொள் இ

1லும் 49
பிரதான கோட்பாடுகள் நெறிப்படுத்
டியொற்றி எழுந்த நடத்தைக் Gar. உருவாக்கலும் கட்டுப்பாடுகளும் பற்றி ன்றாத அகச் செயற்பாடுகளை விளக்க கொள்ளல் உள அறிகை அமைப்புக் தன் அமைவாக்கல், அனுபவத் திரள ணல், தொடர்புபடுத்தல், பொதுமைப் உளச் செயற்பாடுகள் மீது கவனம் கள் ஆழ்ந்த உளச் செயற்பாடுகளையும், கியானங்களையும் திமது கண்ணோட்டத் கின்றனர்.
பொருள்முதலணுகு முறையைத் தழுவி றது. மனித நடத்தைகளை விளக்கு PSOE)/G5p60f0u uits இருப்பினும், Փւ-ւնւլ முற்படுகின்றது. மேற்கூறிய மூன்று கோட்பாடு வேறுபடுகின்றது. ஏனைபு ரிய துறைகளில் உளப்பகுப்பாளர் திமது
ர்களை நோக்கி உளவியலை தகர டுக்க ஒரு விதத்தில் உதவியது.
ண்மைக் காலமாக எழுப்பப்படும் ஒரு தாக அமைகின்றது. மனிதரால் கண் தேடல்களை ஒரு சாரார் விரைந்து இன்றி உள்ளார்ந்த முறையில் ஒருவரி மானங்களை மேற்கொள்ளவும் (Ա) էդஎடிகளில் இருந்து வெளிப்படாத அக மகத்தான தலையாக்கங்களும், சமய இருந்தே கிளர்ந்தெழுகின்றன என்பது
நம்பி உளவியலைக் கட்டியெழுப்ப 1ம் உளவியல் ஆய்வுகள் கருத்திற் அளவீட்டு முறைகள் ஐம்புல அனு lன்றன. நியாயமான உள அளவீட்டு

Page 102
50 (3 g r ffuu
முறைகளை மீறிப்பார்க்கும் அணுகு முை படுத்துகின்றது. அளவீட்டு முறைகளுக்கு எழும் வரையறைகளையும் நிராகரித்து
IV
இந் நிலையிலே தொடர்ச்சியான ே தாகின்றது. உடற் கூற்றியலும் மெ தொடர்ச்சியான தேடலுக்கும் உதவியு வியல் தொடர்பான கீழ்வரும் பிரச்சினை
1 ) உடல் - உள்ளப்பிரச்சினை 2) புலக்காட்சி தொடர்பான பிரச் 3 ) தனியாள் வேறுபாடுகள்
மேற்கூறிய மூன்று பிரச்சினைகளு துள்ளது. உடல் உள்ளம் என்ற இருை கருத்துக்கள் ஆய்வுகளில் முன்வைக்கப்பட்
அ) உடலும் உள்ளமும் வேறுபட்ட தாக்க விளைவுகளை ஏற்படுத் ஆ) ஒன்றிணைந்து செயற்பட்டா
GG இ) வேறுபட்ட பொருள்களான
ஒன்றினால் இணைக்கப்படுகின் ஈ) உடல் - உள்ளம் என்று வேறுட உ ) ஒரே இலக்குகளை நோக்கிே
கொண்டிருக்கின்றன.
மேற்கூறிய அவதானிப்புக்களைத் ெ உள்ளமும் பற்றிய பிரச்சினை தீர்க்கப்ப "உடல்" உள்ளம்" என்ற இரண்டு மையே பிரச்சினை தீர்க்கப்பட முய கருத்தும் உளவியலிலே முன் வைக்கப்ப முறைக்கும் புலக்காட்சிக்குமுள்ள தொட முற்றிலும் புலன்சார் காட்சிகள் மீது வலியுறுத்துகின்றனர். இதற்கு முரண் களுடன் சம்பந்தப்படாத வகையில் உள் படுகின்றன என்ற கருத்தும் கடப்பு உள
இவ்வாறான பிரச்சினைகளை வி லாளர் மேற்கொண்ட பொழுது பே கொண்டனர். இவ ற் று ஸ் "துணை perception ) பற்றிய கருத்துக்கள் முக்கிய

சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
றகளைக் கடப்பு உளவியல் உற்சாகப் முற்றிலும் அடிமையாகும் பொழுது விட முடியாதுள்ளது.
தடல் உளவியலுக்கு இன்றியமையாத ட்யியலும் உளவியலின் வளர்ச்சிக்கும் ள்ளன. அவற்றின் பின்புலத்தில் உள ாகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன.
சினை
டனும் கடப்பு உளவியல் இணைந் மப்படுத்தல் தொடர்பான பின்வரும் -டுள்ளன.
- நிலையில் ஒன்றன் மீது மற்றையது துகின்றது. லும் தனித்தனிக் கூறுகளாக அவை
உடலும் உள்ளமும் மூன்றாவது விசை றன.
படுத்தல் முடியாததொன்று. ப உடலும் உள்ளமும் செயற்பட்டுக்
தாகுத்து நோக்கும் பொழுது உடலும் டாத தேடலாக இருத்தல் புலப்படும், எண்ணக் கருக்கள் உருவாக்கப்பட்ட டியாதிருப்பதற்கான காரணம் என்ற ட்டுள்ளது. உடலியல் சார்ந்த செயல் ர்பை விளக்க முயன்றவர்கள், அறிவு தங்கியதாகவே பரிணமிக்கின்றது என பட்ட வகையில், புலன்சார் காட்சி ளார்ந்த முறையில் காட்சிகள் செயற் வியலில் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
டுவிப்பதற்குரிய ஆய்வுகளை உளவிய Dலும் பல எண்ணக்கருக்களை எதிர்
ஒடுக்கப் புலக்காட்சி" (Subliminal பமானவை.9 சில தூண்டிகளுக்குப் பெறு

Page 103
மறைஞானமும் கடப்பு உளவிய
மானங்களை நாங்கள் குறைத்து மதிட் களுக்குப் பெறுமானங்களைக் கூடுதல பிடத்தக்கது. இந்த வேறுபாடுகளின் மேலும் துணை புரிகின்றன.
அண்மைக்கால உளவியல் ஆய்வு { Split brain theory ) *plu9Lub மூளையின் தொழிற்பாடுகளின் ஆற்ற மேலும் முன்னெடுத்துள்ளது. வலது படுத்துவோமாயின் தற்போதுள்ள " வேண்டி ஏற்படலாம். தொடர்ந்து யாக உளவியல் முனைப்படைந்து வ தொடர்பான ஆய்வுகள் மேலும் கொடுத்து வருகின்றன. உயர் நிலை வேண்டிய வேளையில் கலை இலக்கிய வழங்க வேண்டிய தேவையும் உளவிய, மென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
அதியுன்னதமான ஆக்கவலுவும், யாத மீ உணர்வுகளும் ஒரு சிலரிடத்ே களால் நிரூபிக்கப்படுகின்றன. அந்த வ என்பதை விளக்க மரபு நிலைப்பட்ட மாத்திரம் வைத்திருக்கின்றது. ஒன்று அது சூழல் பற்றிய விளக்கம். இந்த இன்று விரிவாக உணரப்படுகின்றது.
உளவியலில் ஒரு கருத்தைப் பல கருத்துக்களைப் பலம் பெற வைக்கு கின்றது. இந்நிலையில் கடப்பு உளவி கொடுக்க வேண்டியுள்ளது.
Mysticism and Parapsychology References
01. Rappold F. C., Mysticism, F
02. Chose S., Mytics as a force
The Theosophiesl Publishing Madras, 1981, P. 10.
03. Cited Stac, Walter, T
The Teaching of the Mystics Mentor Book, New York 19
04. Ibid, P. 32

லும் 51
பிடுகின்றோம் என்பதும், சில தூண்டி "க வழங்குகின்றோம் என்பதும் குறிப் அடிப்படைகள் கடப்பு உளவியலுக்கு
களில் மூளைப் பிரிவுக் கோட்பாடும் பெறத் தொடங்கியுள்ளது. வலப்பக்க லையும் சிறப்பியல்பையும் இந்த ஆய்வு மூளையின் ஆற்றல்களை மேலும் விரிவு அளவை" முறைகளை மாற்றி அமைக்க தேடலை முன்னெடுக்கும் அறிவுத்துறை ரும் வேளையில் கடப்பு உளவியல் பல பரிமாணங்களை உளவியலுக்குக் யான காரணங் காணலை முன்னெடுக்க ங்கள் போன்று உள்ளத்துக்கு நிறைவை ற் கல்வியால் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டு
சாதாரண நிலையில் எட்டப்பட முடி த காணப்படுதல் நியமமான அளவு கோல் லுக்கள் எவ்வாறு தோன்றி வளர்ந்தன உளவியல் இரண்டு அளவு கோல்களை பாரம்பரியம் பற்றிய விளக்கம் - மற்றை இரண்டு விளக்கங்களினதும் போதாமை
ம் பெறச் செய்வதற்கு அதன் எதிர்க் ம் உபாயங்களின் தேவை உணரப்படு யல் ஆய்வுகளுக்கு மேலும் முன்னுரிமை
enguin Books, Middlex, 1963, P. 18
for chango, House,
6, P 12

Page 104
52 (8 ut réff,
05. Ibid, P. 72
06. Ibid, P. 125
07. Ibid, P. 201
08. Rhine J. B. New Frontiers
Pelican Books Mjiddlesex 1950 P. 99
09. Marx M. H., System and Th Mc Graw-Hill Book Compa London, 1988 P. 416.
 

பரி சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
of the Mind,
eories in Psychology
ny,

Page 105
A Tamil Inscription fr Trincomalee
N, Set
Introduction
The holy Shiva shrine which ol Tirukkonamalai ) mountain in Sri Li and seventy five sacred Shiva temp. poems. Thirujnana Sambandar who posed eleven hymns praising Lor present at Tirukkonamalai ( mounta that those who recite and hear t they along with their relatives w the Kayarohana philosophy of the the minister of the Chola empero1 a saivite saint and in 1139 A. D Periyapuranam - the story of the six describes how Tirujnana Sambandar Shiva of Tirukkonamalai. Aruna, half of the 15th century praises
Dr. K. Indrapala has edited t 64 to 69 in the James Thevathasa. June 1975. The record is indited a temple structure and is now si thirtha well at the entrance to t temple at Nilaveli, North of T published. Indrapala correctly states of the 10th century. The object lands for food offerings to the Mahadeva at Tirukkonamalai in K the boundaries of the lands are that these lands which belong should be under the protection o that Maccakesvaram Udaiya Mał not the Main Shrine. With due great scholar. We must note here kesvaram Udaiya Mahadeva belo shows that the two names refer called after the fish which was in view of the sea near the rocks

om the Fort Frederick
- Sri Lanka
huraman
nce stood on the Trincomalee ( Tamil anka was one of the two hundred les praised in the Tamil The varam lived in the 7th century A. D. comd Shiva who was pleased to be in ) (Thevaram 3 - 23 ). He says hese verses will become great and ill go to the heaven ( indicating Pasupata Saivite school ) . Sekkilar Kulo tunga ll ( 1 133 - 50 ) became he wrote the great Tamil epic ity three nayanmars. He beautifully praised in his hymns about Lord girinathar who lived in the first
lord Muruga of this temple.
he Niaveli inscription in the pages n Rutnam Felicitation volume dated on a stone which is built into erving as part of the step of the he inner Mandapa of the Vinayaka rincomalee. The photograph is also that the record is in the character of the inscription is to grant certain reat God Maccakesvaram Udaiya onaparvatam. The measurements and given. The record further states to Konamalai Nilakantar ( Shiva ) f the Maheswaras. Indrapala opines ladeva was a different temple and respect, I have to differ from the that the lands gifted to Macca - ng to Konamalai Nilakantar. This to the same God. Maccakesvaram the first Avatara of Lord Vishnu - was the name of the Devadana

Page 106
54 Professor Siva
(Temple) and Tirukkonamali was the this understanding is correct, we m that the slab which contains this re. before its destruction. We have a Sambandar Thevaram3. 62. He praise the village Tiruppanandal. Inscription of Thatakai Bsvaram a Devadana in Thataka in Sanskrit means Palmyra Palmyra tree. Even today the
trees. The Sthala Vriksha of the ter
In the beginning of the 16t destroy the temple at Trincomalee, Malai Shiva temple which was situa Nayaka of Madurai drove out th the Telugus and saved the temple f Nayaka of Tanjore also defeated the fate was otherwise. In 1624 de Saa pulled down the golden build the Fort Frederick in its the culture and heritage of the has gone, the people worshipped Kailaaha, the abode of lord Shiva three hundred and fourty years, Koneswaram was built in 1963 on a The good old traditions, customs an restored.
In this article attempt is n century the Telugu Nayaks of M invading Whites to protect Shiva temple.
Subject
At the outset, I would like t Secretary, Thaninayakam Foundation letter dated 10th January 1994 p. He sent to me many sourc3 copies of the pages 448 to 45l Vol. XXX. pubiished in 1927. wrote an article about the T. Trincomalee. The first four paragra of the inscription attract our atte
The legendary history of the stood upon the promontory no"

samy - A b hij na n a m a l a
place name of the mountain. lf ly not be far wrong in surmising ord was originally in the main shrine parallel example in Tamilnadu. (See s the Lord of Thatakai Eswaram in s of this temple state that the Lord the Brahmadeyam at Tiruppanandal. tree. Panandal in Tamil also means village is sur1 ounded by Palmyra nple is also Palmyra tree. )
h century the Portuguese came to The Dutch captured the Kalini ted south of Trincomalee. Visvanatha e invaders, established the rule of rom destruction. In 1620 Raghunatha the Portuguese in Ceylon. However the Portuguese general Constantino temple and used the materials to place. This was a severe blow to great island. Since the old temple the mountain itself as Dakshina The fort exists even todoy. After a very big Shiva temple called different site in the high me untain. d the rich heritage were once again
hade to prove how in the 16th adurai and Tanjore fought with the the island and the Tirukkonamalai
p thank Mr. A. Theva Rajan, General Trust, Colombo Sri Lanka, whose ompted me to prepare this article. materials and also the xerox from the Journal R. A. S. (Ceylon) In these pages, H. W. Codrington mill inscription at Fort Frederick, bhs of the article and the photograph tion. They are reproduced below.
great temple Koneswara which once 7 occupied by Fort Frederick at

Page 107
A Tamil Inscription from the
Trincomalee, is given in the Kalve in Brito's Vaipawamalai. The te by King Kulakkoddan, son of M 512 ( B. C. 2590). It was destroy and the materials used for the c
On the right side of the ma is an inscription cut beneath two gateway immediately opposite appear of these is much inferior to tha local tradition is that the stone came from the great temple and following prophecy :-
'முன்னே குளக்கோட்டன் பின்னே பறங்கி பிடிக்கவெ பூனைக்கண் செங்கண் புை மானே வடுகாய் விடும்."
“The Portuguese shall take th in ancient times. Oh King, hearl Af one and the smoke - eyed one have Northerner (i. e. - Telugu)"
About the identity of Kulakk temple, the scholars in Sri La the 11th century or in the 12th to deal with this controversy. As fa lived prior to the date of this inst and the available portion was reac
Text
(முன்னே குள 名 கோட்டன் மூட்டு 3. (தி)ருப்பணியை 4 ன்னெ பறங்கி 5 (க்கவே மன்னா 6 ன பொண்ணா 7 (சான யியற்(று) 8 ()ேதவைத் 9 (ன்)னா.. 0 . . 56ir. .

Fort...... ........ 55
ddu; a precis of this work appears mple is said to have been founded anuventan, in the Kali Yuga Year d by Constantino de Saa in 1624 onstruction of the fort.
in entrance to the existing fort fishes. On the left side of the two other fishes; the workmanship t of the first mentioned pair. The on the right side of the gateway that the inscription contains the
மூட்டு திருப்பணியை - மன்னாகேள்
கக்கண்ணன் போனபின்
e holy edifice built by Kulakkodan ter the cat's - eyed one, the red-eyed gone, the figure will be that of the
oddan, the renovator of the stone nka differ. His existence either in is proposed. I am not going to ir as we are concerned Kulakkoddan 3ription. The inscription is damaged
by Codrington as follows
Transliteration
(mu)nne Kula k(o)ddan muddu (ti)rup - paniyai Inne paranki (k)kave manna
na ponna (sa) na yiyarr(u)
t(e) vait
(n)na
... kal

Page 108
56 Professor Siv
Codrington says, “the earliest
Portuguese original of "Beschryving preserved at thc RIJKS - ARCHIE of which dates from about 1627. owing to the stone having been cut, clearly agree with the traditional p since they are damaged. The Du represent the above text.
The Ceylon literature Konesa written in the 6th century states
that while the sacred pujas Shiva temple were conducted for a whose bodies shine like the tende intention of destroying the great there was a mountain called Kal temple. That would be captured the Ceylon Royal family would shr family, the Vadugar (The Telugus) Telugus would find that the parall would be a hindrance to them a pushed down into the sea (would after setting up the alternate rule, God in the Golden temple of Ko
Some people including the Euro prediction written in the inscription coming of the Europeans. But none Telugus which would be established t
Dr. A. H. Mirando Wrote an a the Homeland Questionʼ in the Sri Lar dated Tuesday the 4th January 1994 he quoted the opinions of the previo this lithic record. The relevant pas: follows:
H. Krishna Sastri, the Madras as follows:
“The record may belong to th from palaeography adding further emblem of the Pandyan Kings alm. 16th century by which time the Pan Perhaps they were carved in the 13th contact with Ceylon and Trincomalee Vol. No. 80'

amy - Abhijn an a ma 1 a
mention of the inscription is in the and Carten Vanden Eyland Ceylon",
at the Hague, the letter - press he initial and final letters are missing The first five lines of the inscription ophecy. The remaining lines do not, h and the Portuguese versions
Kalvettu, a chaste Tamil poem hus
y the brahmanas in the Konainathar long time, the Parankis (Portuguese) mango leaves would come with the temple. South of Tirukkonamalai, ni malai on which stood a Shiva by Ulandar (Dutch). At that time ink. After the shrinking of the royal would rule Lankai (Sri Lanka). The el rule of the Ulanda King (Dutch) ind therefore the latter would be be driven out). With all happiness, the Telugus would then worship the nainathair”'”.
pean scholars thought that it was a y and also in the poems about the was able to explain the rule of the here.
rticle " " The Kones varam Kovil and ka newspaper “The lsland' magazine
While referring to this inscription, us scholars who made research on age of this article is reproduced as
Government Epigraphist has recorded
e 16th century A. D. to judge that the pair of fish the ost certainly is earlier in date than lyan Kingdom had ceased to exist. century when Pandyans came into Royal Asiatic Society, Ceylon Branch

Page 109
A Tamil Inscription from the
Dr. Godakumbura is of the nothing in common with the ins inscription shows that it is a 16 stone which already had the Pan
Dr. S. Paranavitana states thus tary inscription engraved below the into the gate of Fort Frederick in prophecy and sometimes quoted to Sl given in the Yalpana – vaipava – mal the word o Paranki "" ( Portuguese ) script and was no doubt set up a
This inscription has been inter years after its date for it was so 0) destroyed the Trincomalee temple. into account the Portuguese. The Du the scope of the prophacy. In later part in the History of Trincomalee ( Journal of the Royal Asiatic Societ 1961, p. 177 footnote, ''
The problem which the scholars
is this. The record is no doubt in ( I am also convinced that it belon the xerox copy). But the two fish e gave trouble to the scholars. In the l and ruled a small area around Tenka They were under the protection of Vije defeated the Portuguese or Dutch. mention of the Telugus in the conte: completely omitted, as if unnoticed.
Let us see the inscription and th side of the Tamil Nadu. History. Th writing and the rule of the Telugus ( or Nayak who adopted the Pandyan out the European invaders and engra king? The discovery of a coin at Ku this question. Oa the obverse of the it the legend Pandyan are found. Of is writtens.
The legends are in the character o issued by Visvanatha, the Telugu N

57 س م. حـ سم Fort
view that the fish symbols have ription, as an examination of the h century record inscribed on a lyan symbols.
about this inscription: 'A fragmendouble fish on a stone now built Trincomalee is also interpreted as a pport the historicity of the prophecy ai. This inscription actually contains but the record is in the 16th century fter the arrival of the Portuguese.
preted as a prophecy about hundred plained to Constantino de Saa, who But at that time the prophecy took tch and the English have come within times after these nations played their Arya Kingdom in North Ceylon, y Ceylon Branch Vol. vii New Series
faced in interpreting this inscription the character of the 16th century. gs to the l6th century when I saw mblem which belongs to the Pandy's 6th century, Pandyas were very weak si, Tirunelveli District in Tamil Nadu. yanagar rulers. They could not have Scholars could not explain the kt of the then research and it was
e poem Konesar Kalvettu from the e two fish emblem, 16th century learly suggest that some Telugu King fish emblem invaded Ceylon, drove ved this record. Who was that Telugu talam In Tirunelveli District answers :oin the two fish emblem and above the reverse the legend Visvanathan
the 16th century Tamil. The coin was ayak who ruled from 1510 to 1564.

Page 110
58 Professor Sivas
His capital was Madura, which was c glorious Pandyas who ruled there fros era. Therefore it is obvious that Vis Pandyan King. Against this backgrous Fort Frederic Tamil Inscription and
Kalvettu, we can easily surmise that king who defeated the Portuguese an
Krishna Devaraya the Vijaya naga In 1510 he appointed Visvanatha Na latter ruled till 1564.
Two inscriptions coming from Ma yarkoil - Pudukkottai district, Tamil N they are dated 1511 and 1519 respect claims to have conquered Elam and younger brother also participated in th Tirupattur, Ramnad District, belongs 1535. Its states that Achyuta made of Visvanatha Nayaka. This clearly regard and affection towards Visvan about the welfare of the Governor. A coming from Devikapuram states that We bave already seen that Visvanathi as a Tamil Pandya and adopted the ty was the son of Viavanatha. The Poe Krishnappa also invaded Ceylons. Abou
* '' The Singhala Dwipa Catha gives conquest of Ceylon. It has such a c that it is highly probable that on expedi of the chronicle may be given here. slightingly by the king of Kandy, a of the latter's execution. Cutraged a fifty - two of his Polegars with their Navapashana and landed at Mannar. A and tribute was rejected by the king a four mantris (ministers) and eight desa progress of the invaders. A songuinay in which the Kandyan army was defe general who finally put down the rel 20,000 troops and a few chiefs. Two were taken prisoners, and treated with Krishnappa Nayaka. The captives urge, collected 60,000 troops and 10,000 marched at their head to the battle -

amy - Abhijn an a mala
ince the traditional capital of the h before the beginning of the Christian vanatha styled himself as a Tamil Id, if we once again look at the the Ceylon Tamil poem Konesar t was Visvanatha Nayaka the Telugu d later the Dutch.
emperor ruled from 1504 to 1529. yaka Governor of Madura and the
niambalam and Kandiavaram Udaiadu belong to Krishna Devaraya and ively4. In the records, the emperor Yalpana. Achyuta Devaraya his e campaigns. A record coming from to Achyuta Devaraya and it is dated grants to the temple for the welfare shows that the emperor had great atha and he was much concerned nother record of Achuta (1529 - 42) Achyuta conquered t: lam (Ceylon)7. , the Telugu Nayak styled himself wo fish emblem. Krishnappa Nayaka :m Singala Dvipa Catha states that it this campaign Satyanatha Aiyar says,
a long account of Krishnappa Nayakas pnvincing appearance of truth about is tion was undertaken. A brief summary Krishnappa Nayaka was spoken of friend of Tumbichchi Nayaka, because this he called for the services of troops, and embarked for Ceylon at | conciliatory message requiring homage f Kandy who sent 40.000 men under nathalu ( governors ), to arrest the engagement took place at Puttalam, ated by Chinna Kesava Nayaka ( the ellion of Tumbichchi Nayaka ) with ministers, five chieftains, and others much humanity and consideration by d their king in vain to yield. Thc latter Kaffir's (probably Portuguese ), and field. A bloody struggle ensued in

Page 111
A Tamil Inscription from th
which 8,000 Kaffirs and about as
of the best efforts of Krishnappa Na Kandy was not captured alive. His the capital. The Madura ruler remai, king's family was sent to Auramgum Ceylon, and treated in a fitting mar Vijaya Gopala Nayaka, his viceroy in payment of tribute, Krishnappa Nay
This account represents the Ma It may have been writtern by one o very elaborate details, and is very statements cannot be accepted without seems to have been the whith holding position of Ceylon with regard to the claims of the Vijayanagar emperc Rayas, who have conquered Ceylon. Ac homage and tribute were demanded ev the end arrangements were made for
There source materials when in period give us a clear picture of Wrong, if we surmise as follows.
Krishna Devaraya and Achyutha independent compaigns against Ceylo command of Visvanatha Nayaka an have taken pains in driving out thi established the rule of the Telugus Nayaka, the Vijayanagar Governor quered Yalpana and the Portuguese Telugu poem Raghunathabhyudayam. Ceylon Tamil poem Konesar Kalve would drive out the Portuguese and worship the God ( Shiva ) of the G cription and the Konesar Kalvettu They are real events told in the fo established their rule in Trincoma Temple and used the materials to
Visvanatha's campaign should also in the second quarter of the cription was engraved an the poem inscription mentions not only the -eyed one, red – eyed one and smo

59 --....-.. م.م. e Fort
many Sinhalese lost their lives. Inspite yaka and his general, the king of lead body was taken with due honours to led there for three days. The deceased ( Anuradhapura ), the old capital of ner. After appointing his brother-in-law, Ceylon, and arranging for the regular ka returned to Madura ””
dura Nayak in the best light possible. f the adherents of the Nayaks. It gives precise and sober, though some of its qualification. The cause of the invasion of the usual tribute. This subordinate Madura is intelligible in the light of ors. Krishnadeva, Achyuta, and Sadasiva cording to the chronicle abstracted above; en before actual fighting began; and in
the proper remittance of tribute.'
serted into the framework of the then the events and we may not be far
Devaraya could have conducted two n. These campaigns were under the d he was the real hero who should Portuguese and later the Dutch and in Ceylon. Telugu king Ragunatha at Tanjore also claims to have con
in 1620. This confirmed by the This information also agrees with the ttu which states that the lelugus Dutch, establish their own rule and olden Temple. The Frederic Fort insTamil poems are not predictions. 'in of prediction. The Portuguese again lee, pulled down the great Shiva build the Fort Frederic ia 1624.
have been conducted in the first and 6th century. At that time, the inswas composed as predictions. The Portuguese but also the whites - cat's ke - eyed one who were naturally

Page 112
60 Professor Sivas
both Portuguese and the Dutch. H Portuguese read the inscriptions they phecy. Even today some scholars bel not a prediction. It tells the real eve prediction.
I am once again thankful to Mr. to send to me the necessary source r
FOOT NOTES
1. Courtesy - Selvi K. Thangeswary,
Kulakodan Tharisanam P. 37 Kol "" சேர்ந்தபின்னர் மறையோர்கள் திருப்பூசை வெகுகாலஞ் மாந்தளிர் போன் மேனியுடைப்
மஹாகோணைப் பதியழி லேய்ந்த தென்பாற் கழினிமலை கீசனுக்கு மாலய மங்கி கோந்ததுறை சேரொல்லாந்தர்
குலவுசிங்க விரவி குலங்கு
* போனபின்ன ரிலங்கை முற்று புகழிலங்கை தணிபுரக்கு தானிலங்கு மரசிங்கனுக்குத் தன தரியலனைக் கடலிடைே தேனமரு மலங்கல்புனை வடுகன் செப்பிய மாற்றரசு மகி மான பரனகமகிழ் பொற்கோபி
மாதனத்து மீதுவைத்து 2. N. Sethuraman - The later Pandy Society of India. Vol. XX - 1994
3. Tamil Coins - pp. 167 - 168 - Pub
Department of Archaeology. Pudukkottai inscriptions - 730 &
bid P. 743 A. R. EP. 13 of 1908 A. R. EP. - 1913 P. 123. . History of the Nayaka of Madur
1980, pp. 49 - 50.
9. " The last kings of Kandy ( Sri
mandalam for they are designated were chieftains from the Vijayaga Dr. A. H. Mirando's article in dated Tuesday 4th January 1994

amy - Abhi in an a ma 1 a
undred years later in 1624 when the 7 thought that it was really a proieve in the same way. Actually it is ints of the history in the form a
A. Theva Rajan who was kind enough materials collected in Sri Lanka.
Mattakkalappu, Sri Lanka. hesar Kalvettu verses 45 and 46.
கோணைநாதர்
செய்யு மற்றால்
பறங்கி வந்து க்க வருமந்நாளி யென் றொன்றுண்டாங் யற்றப் பின்னர் பிடிக்கு மந்நாட் தறைந்து போமே " (45 ஆம் பாடல்)
ம் வடுகரrள்வார்
முலாந்தா மன்னன் டையென் றெண்ணி ய தள்ளிவிட்டுத் றானுஞ் ழ்கொண்டே கோணை லுக்குள்
வணங்குவாரால் ?? (46 ஆம் பாடல்)
as - Journal of the Epigraphical
lished by the Tamil Nadu State
732.
a R. Sathynatha Aiyar, Madras,
Lanka) were not Tamils from Chola, Waduga and Nayakas. The Nayakars r Kingdom of Tungabadra River' ''The island' ( Ceylon ) magazine p. II, col. 3 para 8.

Page 113
A review of the
from Periyakulam
- Prof. S. Pa
1. The Temple and its Inscript
Excavations at Periyaku a Department on an experimental basi in 1953, have brought to light archi an impressive character. They testify t which flourished at the locality in
Commenting on these remains Commissioner under whose direction
observes :
The base mouldings of th differ from those of the Buddhi Polonnaruwa. They are similar te built by the Colas at Polonna remains of a Buddhist p a i, c number in South India, have y Tamil land, the interest of the ri is not restricted to Ceylon. "1
“ The remains of an image — developed stage had a length of with characteristic Dravidian 1 the most impressive sights at the N at a nar - Kovil near Trinci example of a Tamil Buddhist p a our day, 'a
“ At this site as many as sixt century, most of them dated in have been discovered. These sh at Periya kulam was in a of Cola rule, "3

Cola Inscriptions
thmanathan
ions
m under taken by the Archaeological
is in 1929 and later systematically
tectural and epigraphical remains of
o the existence of a per um p a li
medieval times.
S. Paranavitana, the Archaelogical the excavations were undertaken,
is Tamil Vihara, in their details, ist edifices at Anuradhapura and o the mouldings of the Hindu shrines ruwa. In view of the fact that no of which there were a considerable et been brought to light in the lins unearthed at Periya kulam.
house of brick, which in its fully 56 ft... and is 28 ft 7 in. in breadth, mouldings at its base, are among ancient Velgam - Wohera, now called bmalee, interesting as the only known i preserved even in ruins up to
een Tamil inscriptions of the eleventh the regnal years of Colla monarchs, ow that the Buddhist establishment
flourishing condition in the period

Page 114
62 Professor Siva
* Most of these are badly dam of the records belong to the period dated in the regnal years of the Co. definitely belong to the reign of Two more appear to belong to the reign of Raj e n dra II ( 1052 - 1 not known but on grounds of pala the period of Cõ la rule”.4
Of the sixteen Tamil inscriptions site fourteen have been deciphered a K. Indrapala and A. Velupillai more fourteen inscriptions, seven are inscri two on a guardstone, one on a base of a bronze kamp. 6
The value of these inscriptions li record endowments made to the p They mention the objects that were their epithets and titles of rank, the grants were made and the locality that the me yk kir t t i inscription is prefixed to some of the donatiy some significance.
The per ump a i was named and called Rajar a jap - per um ver a m, a name reminiscent of V inscription attributed by the epi cal Department to the time of B found inscribed on a guardstone a otherwise unknown until the late the attention of the authors of the . which does not contain any refere prior to the reign of Vijay a b was apparently a modest shrine Sl its origins could be traced to the 21 shrine during the long period of ei conquest remains obscure and the produced anything that could shed li fragments of an inscribed slab con century but the purport of this in possible to ascertain, whether it

samy - A b h i j m a n a m a l a
aged and are fragmentary. The bulk of Cola rule and are in fact, a monarchs. Of these records seven Rajendra Cola I (1012 - 1044). same period. One is dated in the 054 ). The dates of the others are eography these could be ascribed to
that have been discovered at this nd published with translations by than twenty years ago. Of these bed on stone, slabs, thre on walls. plinth and another one on the
es mainly in the fact that they e r u m p a i by many individuals. granted, the names of the donors, name of the institution to which to which it was attched. The fact al preamble of Rajendra Coa e records may be conceded to be of
after the Cola monarch Raja raja p a li. It was also called Velkam elgam ve her a referred to in an graph is t s of the Archaeologih a t i k a Tissa II ( 143 - 167 ) and t the site7. Velkam ver a m was tenth century. It had not attracted Pāli chronicle, the M a h a v a m s a, ice to it in relation to the period h u I in the 1 lth century. It pported by local residents. Although d century A. D. the history of this ht centuries prior to the Cola excavations at the site have not ht on this patter. There are the aining characters of about 10th scription is not clear and it not had been originally set up at

Page 115
A review of the Cõla waar 4xemt
the premises of the temple concerned building materials were gathere Raja rajap per um p a li.
It would appear that Velkam
the early 11th century on an imp. locality presumably with the suppo kings posted around it, and the
Raja rajap per um p a 1 li in t per um p a i at Nak a p at ti that the great v i h a ram at the constructed by the Sailendra kings, Ma ra Vijayot tung a v arm a Cu a man i v arm a vihar am aad It was so named after its found (Cola king in whose dominion it a substantial endowment for its ma
In inscriptions from its remain referred to by both names Rajar vē ra m ( velka (m) Vē ra m a na is described as We l k a map p a therefore be assumed that the loca per um p a i was confined had a village attached to the division calle a unit of M um mut ic coa r i am was referred to in Cola division is referred in some of th names, I raj On drac in ka У i v a 1 a nā fi u.11
Among the inscriptions that ha of Raj a r aj a p — p e r u m p a 1 ii i t as one recording the donations portions of the me yk kir t t i ar. fragments. Yet, the inclusion of t king in the epigraphic records and dated in the regnal years of the that the donors who made endow. per um p a i acknowledged the the records were set up.
←ሕ
2. The endownents and their
The names of only “ four dono inscription. They are (1) Atittapperal

bep W 63 63
or was brought from elsewhere when for the construction of the
ver a m was reconstructed during essive scale by Buddhists of the of some agents of the Cola reconstituted v i har a m was named he same manner as the famous nam. It may be recalled here coastal town of N a kap at t in a m Cü l a m a n i v a r m a n and Sr n, had two alternate males.
Raj a r a jap - per um p a i. er, the Sailendra king, and the was situated and who had made intenance.
s the per um p al 1 i is consistently a jap per u in p a i and Velka.m.) R a j a r a j a p e r u m p a l l i ) 8. It i in one instance.9. It may lity to which the v i h a r a m or the name V elk a ma m. It was d A b h a y a s' r a y a v a la na t u, in ant a la m, the name by which epigraphy. 10 The same territorial se inscriptions also by two other a ! a n a i u and p a r a kec a r i
ve been found among the remains nere is nome that could be considered made by a Co a king although found indited on many stone he m e y k kĩ r t ti of the Cola the fact that many of them are Cola kings provide the indication ments and the authorities of the Cola king as the ruler when
donors is could be recognized from the aiyan. (2) Tari yan an puv ana

Page 116
64 Professor Siva
te van (3) Amutan Cattan and (4) the brief descriptions of them prov origins. The first of these indi Putukku tiyān Atittap — pē raraiyan.
personal names. The expression pu was from a locality called Pat u
ted a title or epithet of rank.
Putukkuti and served as a funct suggested by his designation per ar: whether he was a local inhabitan South India. As there are still ma the northern and eastern part of th was a native of 11am who had
Another donor, mentioned in Tari y a n a n Pūv a na tēva n.18 T. designations. But from the descripti of Kola m. As there is no e' locality called Kol a m in the isla such local it i e s in the Tamil assumed that Ta riyanan p ūv a na gone to the island from a locality around Welkamam ( Periyakulam )
Amutan Cattan was another to the Ra j a r a j a p - p e r u m p a ut a i yan of Kāyā ňku. It is p an imak a n.15 As p an imak a of functionaries serving in the Col: that he was a Cola functionary endowment to the temple of T i r u v am.16. In one of the Cola inscriptio Te v a n is described as a p e r u Rajendra Co la te var. 17
The fourth donor was Er an a was the personal name of the indi suggested by his designation K a E rana tu, a territorial unit in t plates of Vira Raghava suggest kingdom of Venad and was on the be inferred that Yakkan was a w serving in a Cola army posted

samy - Abhijn a na mala
Kant a n Yakkan. An Analysis of des insights into their ranks and viduals is described as Palavan Palavan and Atittan are apparently tukku t iyan suggests that Atitan k k ut i and per a r a i y a n designaSo Atittan was a native of onary or agent of the Coll as as iyan.12 It is difficult to determine or had come from a locality in ny localities called Putukkuti in e island, the probability is that he accepted service under the Colas.
one of the epigraphs, was Kolattu here is no reference to any of his on it is clear that he was a native vidence for the existence of any and and because there were several kingdoms of South India, it may be te v a n was an individual who had
1 in South lindia and was living during the 11th century.
donor who made an endowment 11 i.14 He is described as the significant that he is called a in was the designation of a class administration it may be presumed like Te van, the donor of an ir a m i s' v ar a m at Mato t t - ns from Ti r u v i räm1s' va ra m nt an a t t up p anim a k an of
tan Kant a n Yakkan. Yakkan vidual. That he was a warrior is in t a n.8 Besides, he was from he cera kingdom. The Kottayam that Eranat u was a part of the Malabar Coast. It may therefore, arrior of Malaya la m extraction in a part of the island.

Page 117
A review of the Co 1 a w; wgo
The scrutiny of the description preserved in the inscriptions seems per um p a li was patronized by influence during the eleventh centul the locaity while the others had gon India. Among them there were ind Cola armies and administration.
The endowments consisted, in and money and these were made
perpetual lamps ( t i r u in a n ta pe rump a i. The details pertai tabulated here :
Regnal year Name ol
1. Not stated Palawan Pl
Satyas'ray
peraraiyan
2. Rajendra Cola Kollatitu
12th Year puvan a 1
1 à 19 "El" not known
4. Rajendra Cola Kā vanku .
25th Year Panimakal
Cattan.
5. On a Thursday
when the star was pucam; name lost other details lost.
6. Not recorded.

in 65
mana
of the few donors whose names are to reveal that the Rajarajapsome Tamils who held positions of y. Some of them were natives of there from some places in South lividuals who held positions in the
most cases of lamps, cows, buffaloes for the specific purpose of burning v i lakku) at the shrine of the ning to the endowments may be
donor items endowed
tukku ti
yan nant a vilakku an Atittap l, cows 84
nanta vil akku 1.
Cariyanan 4 kacu : The Cahka
C Wal
ttar were to supply oil for burning the lamp.
cows 35 buffaloes 5
- ut aiy an nantavia kku 1.
Amutan cows 10
buffaloes
tara nilai vi akku 1. of the length of a can and 4 inches.
n Kan tan
nanta vil akku 1

Page 118
66 Professor Sivası
As could be seen from the ite: most cases, consisted of lamps and donors. Making such donations and manner was a well established cu consideration. The two types of lan t a ran ita i v i lakku are listed a given to Saiva and Wa is in a va incriptions in South India. It is al made to the shrine of the Buddh The Buddha is described as Buddh tions and the tone, tenor and con 1
the conceptions the donors had of to the doctrines of orthodox Thera
riate to recall here that Nat a na site of Welkam We ram is referred in modern times is reminiscent of Such a description of the site may
ing in vague terms, ideas about t The beliefs, rituals and practices as
perumpa i i would appear to ha and Hinduism.
The community of monks c a ni in these inscriptions. Only a frag some arrangements made for the them. 20 Some specified quantities o are referred to in this connexion. in the epigraph ( in a li and u r i ) to in Cola inscriptions both in recording the endowments of P can k at tar were to supply oil him. Such a statement implies responsibility for the endowment. that generally all endowments were buffaloes were given to the per securing a regular supply of ghee animals were normally entrusted to provide a stipulated amount of gh of the perum p a i were obvio

iny - Abhijian a mala
ms listed here, the donations, in attle. They were made for the
burning lamps in shrines in this stom during the period under ps, t i r u n a n t av i I a kk u and 'mong the items of endowments
shrines in several hundreds of so significant that the grants were a attached to the perump a i. a te v ar in one of these inscripents of the records suggest that
the Buddha were somewhat alien vada ideology. It may be approp
r k o6 yil, the name by which the to by the Tamils of the locality the Nath a devale in Kandy. perhaps be considered as perpetuat
he character of the perump a i. sociated with the Rajar ajap - fe been influenced by Mahayanism
k a t t a r do not figure prominently mentary inscription seems to record supply of alms ( unt ikkaka ) for f curd, clarified butter and curry
The units of measures mentioned are the same as the ones referred
I am and in India. The inscription livan at evan states that the for burning the lamp provided by that the can k attar accepted This impression also presupposes under their charge. Cows and ump all i for the purpose of used as fuel for lamps. These herdsmen on condition that they ee for daily use. The authorities isly interacting with sections of, the

Page 119
A review of the Co a has ape
local commaunity in matters concer suggested that the institution wa eharacterised by a predominantly
One of the most interesting fi koy i1 is a bronze lamp exhibite at Anuradhapura. That it was do from Eranat u is clear from which has a diameter of 7 inch feet 6 inches in height and of the
epigraphic records.
3. Architectural Remains
The site of the Rajarajap in the Kattukku 1 am pattu div covered with jungle since its aband marked by a few mounds of wh cuous in modern times. The two remains of a monastic establishm allowed to remain undisturbed. Tri points the mound covering the a as a consequence of such vandalis1 crudely disturbed and valuable arti some portions of the architectural site and used when renovation wi was in progress.
The impressions that could be to be based on the work of excav Department and this has been c components of the whole architectu) portion of the Rajaraja - Peru ings, the principal shrine and twc were enclosed within a prakara, shrine faces south and measur axis. It is 28ft. 7in. in breadth the rear. At a distance of 28f the building is reduced to 27ft. by side. At the front there is breadth to 22ft, for a length of

a 67
ning endowments and it may be located in the rural landscape gricultural and pastoral economy.
nds among the remains of N ā t a n ā ir in the Archaeological Museum nated by a warrior called Yakkaa
the text engraved on its base s. It is a small object of 2 usual variety described in numerous
per u m pa ! ! i at P e ri y a k u l a m ision of the Trincomalee district was onment centuries ago. The site was ich two were found to be conspiprominent mounds covered the 2nt and a shrine. These were not easure hunters had dug up at various rchitectural remains of the shrine and m even the foundations have been facts wantonly destroyed. Besides,
remains were removed from the prk at the Periya ku jam tank
Formed of the per umpa i have ation conducted by the Archaeological onfined to one of the principal 'al complex, the shrine. The excavated npalli consisted of three buildsubsidiary shrines, all of which the surrounding wall. " The main is 56 ft. along the longitudinal along the base of the wall at from the rear, the breadth of a slight inward recess on either a further recession reducing the 4ft。 22

Page 120
68 Professor Sivas
The interior of the building c namely the garbha g ha, a n tara an outer entresol and a porch in the ground. As the building faced access to the shrine was provided rear part of the shrine are 9 ft. 6 pillars had been embedded into th “ ‘The cella which is 9ft. 7 in; long two stone pillars had been embed brick masonry o' The cella which in width was paved with slabs of wall of cella was a moulded ston of lotus petals and figures of lions placed under the pedestal was found The design of the pedestal and its the building was designed to serve
The inner ant a rala occupies 9 in. and the area of the pillared 9 in. The foundation of the outer 5 ft. 9 in. by 3 ft. 8 in.
The subsidiary shrines are at corners of the enclosure. The one measuring externally 16 ft. 4 in. e wide and 10 ft. long on the we square and placed against the eas which at the time of excavation W the image it had supported. The relatively smaller, being a square 1 externally. Internally also it is squ 7 ft. The inner walls of this shr lime a stone image were faced wit
"The outer gateway of the measured 13 ft, by 15 ft. It has balustrades and the passage betwe stone. On either side of the ga projecting in as well as out of th

amy - Abhi ji fi an a mala
onsists of five component parts, | la, entresol, a pillared m a n dap a front with a moonstone set om south the flight of steps giving on the east. The walls of the in. in thickness and two stone e inner face of the brick masonry.'" g and 9ft. 6 in. in thickness and ded into the inner face of the is 9 ft. 7 in. long and 9 ft. 5 in. stone. Placed against the rear e pedestal ornamented with a design . 28 The garbha stone or yantra to have been broken into fragments. position in the cella suggest that the function of an image house.
an area of 6 ft. 6 in. by 5 ft. hall measures 18 ft. 8 in. by 16 ft. entresol occupies an area of
the south - Western and south eastern on the east is on plan a square
ach side with a projection 2 ft. st. Internally the shrine is 8 ft. tern wall was a lotus pedestal as found to have been relieved of corresponding shrine on the west is measuring 13 ft. 8 in. on each side are in design with sides measuring ine, which seeans to have contained a h stone. 24
enclosure on the southern side a flight of three steps flanked with en two brick walls was paved with teway are two pillared man da p a s e prākā ra, but more inwards.

Page 121
A review of the C ol a ... - .
Two other structures each 10 ft. 9 out from the southern prakara Outside the enclosure to the right monolithic trough 6 ft. 9 in. by a pavement.25
The prāk a ra which enclose the southern side being broader th are at a distance of 13 ft. from east, north and south. '" Approxim boundary of the man da pa, the the prā kā ra turn at right ang I6 ft. turn at right angles and a meet the p r a ka ra on the sou the shrine is that the entire are with neatly cut stones.
The architectural proto - types have not yet been identified. In it is a blend of the Hindu and have been recognized to be of t the moonstone found at the por entrance are adaptations from the in the island. There are no vesti. the ground plan suggests the ada temple for the requirements of contemporary South Indian Buddhi model in considerable measure.
Notes arid
1. S. Paranavitana, Archaeologic (ASCAR), 1953 (27 pages), C
2. University of Ceylon History o pt. 2, Colombo, 1960 ( pp. 4
3. “ “ Fourteen Cola Inscriptions f. (Velgam Vehera / Natanar kov Epigraphia Tamilica pt. I ( p Peradeniya. 1971, p. 37.

O Agb3 69
n. by 11 ft. 6 in. externally, projected on either side of the main entrance.
as one faces the gateway was a 5 ft. and 1 ft. 4 in. deep, placed on
the shrine, is of unusual design: un that on the north. The walls the base of the shrine on the ately in a line with the outer eastern as well as western sides of es and after being continued for re continued for 32 ft. until they ;hern side. A remarkable feature of a within the enclosure is paved
of the Rãjarãja p - per um pai its design and mode of construction Buddhist traditions. The mouldings he Dravidian variety of buildings but ch and the stone balustrades at the models of Buddhist temples found ges of superstructures. The design of ptation of the form of a Hindu Buddhist ritual and worship. The st temples were perhaps of the same
References
al Survey Ceylon Annual Report olombo, 1954, p. G. 12. f Ceylon Ed. S. Paranavitana Vol. I. 11 - 910), p. 590. om the Ancient Rajaraja – perumpalli 1) at Periyakulam '' (pp. 37 - 56) ages 72), Jaffna archaeological Society,

Page 122
Professor Sivas
10.
11.
12.
ibid. p. 38.
ibid. pp. 37 - 56 Ceylon Tamil Ed. A. Velupillai, Peradeniya,
Inscriptions pt. 2 ( 102 pages ), 1973, pp. 1 - 6.
B.T. p. 38.
ASCAR for 1953, p. 14.
The expressions Welkam ve rar '" Rajarajap - perum p a i
are recorded in five inscription K. Indrapala could not recogni. name. Ihat the reading Velk version of the text given by from the photograph of the est: ET. p. 45, CTI pt. I, p. 19.
Í1am is one of the Tamil The earliest reference in lite a t t in appalai a text ascril An explanation of the derivatic Tak s ii n a kail a cap u ra in a Ko ne s’ v a ram written by 14th century.
Abh ay a s” r ay a v al a n a t u an were the names of two divisi they are applied as the alter. 1 la m. ET. pp. 44, 45. CTI.
The engraving of some letters b and Atittap — per a r a i y a n sug name. A. Velupillai had read
ramy an a. The reading is no cannot be considered as lex Indrapala's contention that th as the insertion of symbols bet individual would be meaningles

my - Abhijn an a ma 1 a
Inscription (CTI) pt. I ( 77 pages), 971, pp. 12 - 19. Ceylon Tamil Ed. A. Velupillai, Peradeniya,
a n a R ij a r a ja — per u mpa l li, »therwise called Velka(m) veram '' i, E.T. pp. 41, 44, 45, 47, 49.
e the last two letters of the i mapp a li as found in the A. Velupillai is correct, is evident ampage illustrated in his edition.
names of the island of Lanka. rature is to be found in the ped to the 2nd century A. D. in of this name is found in the l, a talapur an a m ΟΙ king C e kar a c a c e k ar an in the
I r a cc n tira c in k a vala natu ins of Cola mant a lam. Here ate names of the divisions of
pt. I, pp. 18.
:tween the words Putukkutiyan est that the domor had another he letters concerned as Stavayya satisfactory as these expressions all items conveying meanings. ' represent symbols is untenable een the name "and epithet of an So it is suggested here that these

Page 123
A review of the Cola ..........
13.
14.
15.
16.
17,
letters be read as Satyasra does not seem to be correct
between put ukkutt and yan. seem to have overlooked them reading put u kku ti u t aiy a n presupposes that Atittan had two
ET. p. 42 : CTI. pt. I, pp. 1 only Indrapala has correctly id
The form of the name as deciph ko it i. Indrapala has identifie correct reading, however app It would therefore appear tha of a locality called Kayanku, refered to in a Cõla Pā ņ d ET, p. 45: SII. Vol. XIV Ed. Madras, 1962, p. 76. In fact Mīypām pā ru; a sub - divi southern part of the Pan dy in the reign of Sri Vallabba va ra m, Ambasamudram taluk,
C ā t t an Atittan otherwise cal ve lain, who was the ut a iy
Functionaries called pan imak inscriptions. Sometimes they ar class of peruntanam or c ir u t not yet been elucidated prope V. Venkayya that c ir ut a n a m not appear to be a satisfact The Colla s. Vol. I. pt. I. i 1937. p. 239; South Indian Insc Ed. and trans. Rai Bahadur V
South Indian Inscriptions (SI), Sastri. Madras. No. 14! 4, p.
He is described as Ut ai y a r peruntanattup pa n imakan c ir

KO 71.
yan. The reading Putukkutiyan as there are traces of three letters Both Indrapala and Velupillai It is suggested here that the is preferable. Such a reading
epithets: U ta i yan and Peraraiyan.
4 - 5. Between the two editors entified the name.
ered by A. Velupillai in Kaya v aku d it as Kāyā ( ň)kucara(n). The ars to be K ā y a h k u t ai ya m. t the donor was the uta iy an a name reminiscent of Ut t a r a n ku y a inscription. CTI. pt. I. p. 19: A. S. Ramanatha Ayyar (167 pages). : Kā yā nku vas a locality in sion of Milalaikurram in the a kingdom. An inscription dated
( 12th century) from Tiruvalis'-
Ti r u n e 1 v e li district, refers to led Alakiya pa, n tiya mü v en taa n of K ay a n ku ibid. p. 146.
kal are often referred to in Cola e mentioned as belonging to the a a designations which have tly. The explanation provided by
denotes minor treasure ' ' does ory one, K. A. Nilakanata Sastri. 552 pages). University of Madras. riptions. Vol. II ( pages 395 — 499 . . Venkayya. Madras, 1913. p. 405.
Vol. IV ( 498 pages) Ed. Krishna 496.
S rī Rā jen d r a Co 1 a tēl v e r u ku a t t ū ir U ta i y a n , “ “ the

Page 124
72
Professor Sivas
18.
19.
U t a i y ān of Cir u ku ! a t t ū 1 of Raijen dra Cola te var
group of persons in the servi attached to this group seem to the case of Te van, the Uta Amutan C a t t a n, the Ut ai y a pan imakan may be consider persons serving the Colas in the word pan im akan need n sense as conveying the mcaning
Although Indrapala recognizes til
unable to explain the expressior not possible to identify this pla the place - name Bravur. Velup concerned as E 1 un a t a n. His sacred perpetual lamp endowed Cola country. But his decip
translation of the text appear
The expressions Erã nã tum Val are found in the Kot t ay an Erā nā t u and V a ! I u va nā t talukas Ernad and Valluvanad ET. p. 50 : ClH. pt. I, p. 17 of Vira Raghava ' (pp. 290 - 1896-97 (398 pages Ed. E. H
K. Indrapala recognizes the re. Ram an in one of the inscrip the text as deciphered by him ru (Pa)ttaravita Raman Velkam Vera On a close scrutiny of the inscr: basis for discovering the name c of the text would run: M ả m a V man a Velkam we rama na R
vikāram Rāja rāja - perum paļ of Man a vattu ak a mam.

my - Abh i j îi an a m al a
a papim akan of the peruntanam peruntanam was obviously a e of the king and some of those have been of the elite class as in y an of Ciuk u attur. So in of Kayanku, who is called 2d as one attached to a group of some capacity. In this instance ot be understood in a too literal servant. SII. Vol. IV. p. 496.
at Yakkan was a warrior he is Erana tan. He says It is ce but it may be compared with billai, however, has read the letters translation of the text runs. A by Kant an Yakkan of the herment of the word and the
to be incorrect.
!uvana tum Ariyak Kot utom plates of Vīra Rāgbava. u are old names of the two of the Malabar district of Kerala ; V, Venkayya. Kottayam plates 297 ). Epigraphia Indica Vol. IV ultzsch. Calcutta, pp. 292 - 295.
ference to a certain (Pa)ttaravita tions. The relevant portion of ins (Mā)nā (vat) tu la kā m a t t u mana Rajaraja — perumpa ! !i. iption we find that there is no of a person. The proper reading at tu la ka mat tu putta - vikaraajaraja -perampalli. The Puttali otherwise called Velkam - ver a m

Page 125
A review of the Cola ---
20. CTI. pt. II. p. 6.
21. The relevant portion of the te vi a ke n maiyum (m) Vail p
22. ASCAR for 1953. p. G 10.
23. ibid. p. G. 11
24. ibid.
25. ibid.
O

xt reads: ippa Ic clan kattar pat a ka vum. ET. p. 42.

Page 126
இலங்கை இடப் பெ
தொன்மையும்
இடப் பெயர் ஆய்வு இன்று ஒரு முக் வரலாற்று ஆய்வுக்கு இது முக்கிய பங்களி வரலாற்றுச் சான்றுகளும் இலக்கியச் ச கின்றன. இடப் பெயர் ஆய்வும் வரலாறு
இடப் பெயர்களை மரத்தின் பெய காரணப் பெயரால் அமைந்தவையாக 6 காலத்துக்குக் காலம் மாற்றம் அடைகி படுத்தி அடைந்த மாற்றங்களைக் கண் பெயர் எந்தக் காலத்தில் வழக்கில் வந்த ஒரமம். எனினும் அதுதான் இடப்பெய மிகவும் முன்னேறியுள்ளது. ஆயினும் நிலையில் இருப்பதாகக் கூடச் சொல் மாகவும் இது முன்னெடுக்கப்படவில்ை பட்டது என்று சொல்லுவதற்கில்லை. தருவதே இதன் நோக்கம். தமிழ்ச் ெ சிங்கள மயமாகி உள்ளன. பரணவி சொற்கள் ஒங்களமயப்படுத்தப்பட்டு அ நீக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தப் போக்கு
முதலில் இலங்கையின் நான்கு எ ரீதியாக எடுத்து நோக்குவோம்.
வடக்கு
இலங்கையின் வட எல்லையாக ட எல்லையாக தேவேந்திரமுனையும் (Poir தொலமியின் இலங்கைப் படத்திலும் 6 Prom) காட்டப்பட்டுள்ளது. வட எல்ை கி. பி. 02 ஆம் நூற்றாண்டைச் சோ வெட்டுக் கூறுகிறது. கல்வெட்டில் உள் பரணவிதான வழமைபோல் தமிழ் சி துள்ளார். பாளி மொழியில் விளக்கம் பற்றிக் கருத்துத் தெரிவித்த பேராசி என்ற தமிழ்ச் சொல்தான் என்று கூ ஒன்றுண்டு. இந்தக் கல்வெட்டு, பிராகி மொழி) பொறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன பட்ட பிராகிருதம் என்று Guprint Gifu. புள்ளார். அது தமிழ்ப் பகுதியாக ସ୍ଥିଏ

|யர்களில் தமிழ் -
தன்மையும்
- ஆ. தேவராஜன்
க்கிய துறையாக வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது. ப்புச் செய்கிறது. இடப்பெயர் ஆய்வுக்கு Fான்றுகளும் பக்கத் துணையாக அமை ற்று ஆய்வும் பின்னிப் பிணைந்துள்ளன.
ரால், மலர்களின் பெயரால், மற்றும் வகைப்படுத்தலாம். சில இடப் பெயர்கள் ன்றன. ஒன்றோடொன்றைத் தொடர்பு டறிவதும் சிரமம் தான் இதில் எந்தப் 3து என்பதைக் கண்டறிவது அதைவிடச் ர் ஆய்வு. இந்தியாவிலும் இந்த ஆய்வு இலங்கையில் இந்த ஆய்வு தொடக்க வதற்கில்லை. அக்கறையாகவும் பக்குவ ல. இந்த முயற்சியும் வரன்முறைக்குட் எனினும் அக்கறைக்குள்ள சிலவற்றைத் சாற்கள் சிங்கள மயப்பட்ட பகுதிகளில் பிதான முதல் திட்டமிட்டுத் தமிழ்ச் அல்லது முற்றாகவே வழக்கில் இருந்து ம் இங்கு கருத்திற் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
ால்லைகளையும் புவியியல் அமைப்பு
JG63Typ6OGOT uyuh (Point Palmyrah) Q3555r t Dondra) ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. u GT i God av 6T6örgy (Post quest boreu லக்கு "வட்கரை" என்ற பெயர் இருந்ததை ர்ந்த வல்லிபுரப் பொன்னோலைக் கல் ா சொல் "பட்கர" என்பதாகும். இதற்குப் அல்லாத ஒரு மூலத்தைத் தேடி அலைந் காண முயன்றுள்ளார்.1 ஆயினும் இது ரியர் க. கணபதிப்பிள்ளை இது ‘வட்கரை" றியுள்ளார். இங்கு கவனிக்க வேண்டிய நத மொழியில் (அக்காலப் பெளத்தத்தின் ால் இது தமிழ்ச் "செல்வாக்கிற்கு உட் 1ர் ஆ. வேலுப்பிள்ளை எடுத்துக்காட்டி நந்ததால் தமிழ்ச் செல்வாக்குத் தவிர்க்க

Page 127
இலங்கை இடப் பெயர்களில் த
முடியாததாகி இருக்கின்றது. இதைட் மறுக்க முடியாமலும் தளம்புவதை கரம் "ப" கரமாக மாறலாம். இரண்டும் க்ரை" அங்கு படகர" என்று ஆயிற்று நாட்டிலும் கேரளத்திலும் உண்டு. * வடகரை " என்ற ஊர் உண்டு. நாக உண்டு. கேரளத்தில் கோழிக்கோட்டி அனுராதபுரத்தில் உள்ள கல்வெட்டு லுக்கு இலுபரத" என்று பரணவிதா அண்மையில் அதை நேரில் பார்வையி காட்டியுள்ளார். கல்வெட்டில் உள்ள சொல் என்றும் அதை "ஈழவர்த* எ "ஆரிய வர்த", "பிரம்மவர்த" போன்ற ெ என்றும், அதன் சரியான தமிழ் வடிவ சொன்னார். பரணவிதான தமிழில் மாறுவதைக் கருத்தில் கொள்ளத் தவ உள்ள (பழைய கலிங்க நாடு ) புவனே * புபனேஸ்வர் " ஆலயம் என்றே அழை ஆக, இலங்கையின் வட எல்லை" "வ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வல்லிபுரம் உள்ளது. "வல்லிபுரம்" என்பது பிற்பட் காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும்.
தெற்கு
இனித் தென்திசை நோக்குவோம் தேவேந்திரமுனை என்று அழைக்கப்படு என்று சிங்களத்தில் அழைக்கின்றார்கள் அல்லது "தேவ நகரம்" என்பதாகும். சொல். உண்மையில் பாளி மொழியில் நகரம்" என்றே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கோவில்கள் அதிகமாக இருந்ததே
றோகணத்தில்) சிவ, நெடுமால், மு இருக்கின்றன. இதற்கான குறிப்புகளை ( கி. மு. 03 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு ( வரையானவை) காணலாம். புகழ்பெ கதிர்காமம் முருகன் கோவில், தெவிநு: கிட்ட இருந்த நாகரீஸ்வரர் சிவன் கோ கதிர்காமம் முருகன் கோவில் இன்றும் உ பாரிய தெவிநுவரை விஷ்ணு கோவிலின் வர சிவன் கோவில் 15 ஆம் நூற்றாண் மாக இருந்த கோவில், இதன் அழிவு: ஒன்றில் போர்த்துக்கேயர் அழித் திருச் யிருக்க வேண்டும். இந்த இடத்திற்கு கின்றது. "தெனுவரை" என்றும் அை

... - ... 75
பரணவிதான ஏற்க விரும்பாமலும் அவர் குறிப்புகளில் காணலாம். * வ " உதட்டின எழுத்துக்களே. ஆதலால் வட 1. இப்படிப் பல ஊர்ப் பெயர்கள் தமிழ் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாற்றில் ர்கோவிலில் வடசேரி " என்ற ஊர் i) * படகர " என்ற ஊர் உண்டு. ஒன்றில் உள்ள "ஈழபர்த" என்ற சொல் ன கொடுத்த விளக்கம் தவறு என்று ட்ட ஐராவதம் மகாதேவன் சுட்டிக் சொல் ஈழபர் த " என்ற பிராகிருதச் ன்றே கொள்ள வேண்டும் என்றும், அது சாற்களைப் போன்ற கருத்துத் தருவது ம் “ ஈழத்திருநாடு " என்பதே என்றும் உள்ள "வ" பிராகிருதத்தில் "ப" வாக றியதால் வந்த குழப்பம் இது. ஒறிசாவில் rஸ்வரர் ஆலயத்தை ஒறியா மொழியில் க்கின்றனர் என்பதும் நோக்கத்தக்கது. டகரை" என்றே வழங்கியது என்பதை
இந்தப் பனைமுனைக்கு அணித்தாப் .ட பெயர். இது பெரும்பாலும் சோழர்
மிகத் தென் புற மா க உள்ளது ம் இடம். இதை இன்று "தெவிநுவர ர். அதன் பொருள் " தெய்வ நகரம் " "நுவர என்பது நகரத்தைக் குறிக்கும் உள்ள வம்சபுராண நூல்களில் "தேவ 1. இதற்குக் காரணம் இங்கு இந்துக் ஆகும். குறிப்பாக இந்தப் பகுதியில் ருகன் ஆலயங்கள் தொன்றுதொட்டு பழைய "பிராமிக்' கல்வெட்டுகளிலேயே pதல் கி. பி. 02 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு ற்ற மூன்று கோவில்களைக் காணலாம். பரையிலுள்ள விஷ்ணு கோவில், அதற்குக் வில் என்பன அவைகளாகும். இவற்றுள் ள்ளது. போர்த்துக்கீசரால் அழிக்கப்பட்ட அழிபாடுகள் இன்றும் உள்ளன. நகரீஸ் டு வரை இருந்திருக்கிறது. இது கடலோர குக் காரணம் சரியாகத் தெரியவில்லை. க வேண்டும், அல்லது கடலில் மூழ்கி த் தெனவரை " என்ற பெயரும் இருக் pக்கப்பட்டுள்ளது. 16 ஆம் நூற்றாண்

Page 128
76 ᏩᎦ1 ug ᎥᎢ ᏯᏛiu !
டில் இரண்டு பெயர்களும் ஒரே G இரண்டு சொற்களின் இணையம்த தெவி + நுவர என்பது மற்றையது. "ந * நுவர " என்பதும் நகரம் தான். இந் என்பதைப் பார்க்க வேண்டும். இதனை என்பது "தெவி" என்ற சொல்லில் இறார்கள் போலும்.2
ஆயினும் தென் (தெற்கு என்ற மு என்பதே என் கருத்தாகும். தமிழ்நாடு என்ற இடத்தையும் நோக்குக.
தென் + நகரம் தென்னகரம் ஆகிய வேண்டும். அதுபோலவே தென் * நுவி என மருவியிருக்கலாம். இந்த இரண்டு என்ற வழக்குச் சரசோதி மாலையில் ( இது 16 ஆம் நூற்றாண்டுக்குரியது. 4 டிலும் ஆதாரம் உண்டு.4
தெனவரை என்பதற்கு காலியில் பொறித்த தமிழ்க் கல்வெட்டில் சான் ஆசிரியர் குவெய்றோஸ் என்பவரும் பிடுகிறார் 6 பரணவிதானவும் தெனவ ஆராய்ந்துள்ளார்.7 ஆயினும் இவர்கள் கொள்ளமுடியாது. ஆயினும் “ இபுன் குறிப்புகளிலே இந்த இடம் * தென் தொலமி தனது இலங்கைப் படத்தில் என்று குறிப்பிட்டிருப்பதும் நோக் துறைமுகத்தை " தென்திரைத்தொட்ட டாம் பராக்கிரமபாகுவின் கல்வெட்டி *தென்" என்பது தெளிவாக உள்ளது. என்று கொள்ளலாம். "தென் திரை கும்பகோணம் உற்பலவண்ணன் மீது நோக்குக. "தொட்ட' என்பது துை பாளி மொழி வழக்கில் இருந்த காலத் இருந்திருக்க வேண்டும். அப்படியான என்றே கொள்ள இடமுண்டு. எனவே எனக் கொள்வதில் ஐயத்திற்கு இடமி அவர்களும் தந்துள்ளார்.10 தேசிய இ பட்டுள்ளது.41 இன்று ‘மாத்தறை "மாத்துறை" என்றே வழங்கியது.
கிழக்கு
கிழக்கிலங்கையை எடுத்துக்கொண் இடம் இலக்கிய வழக்கில்தான் இல்

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
பொருள்தான். இரண்டு பெயர்களும் ான். தெ - நவர என்பது ஒன்று. கர" என்பது நகரம்" என்பதன் திரிபு. தத் தெ" என்பதன் பொருள் என்ன
இரண்டு விதமாக நோக்கலாம். "தெ" ார் எனச் சிங்கள அறிஞர்கள் கொள்
pழுமையான சொல்லாகக் கொள்ளலாம் தி சோழவந்தானில் உள்ள தென்கரை
ப் பின் தெனவர எனத் திருந்தி இருக்க ர தென்நுவர ஆகிப் பின் தெனுவர இக்குமே சான்றுகள் உள்ளன. தெனுவர
14 ஆம் நூற்றாண்டு) ஆதாரம் உண்டு.3 ஏழாம் விஜயபாகு மன்னனின் செப்பேட்
சீன அரசன் 15 ஆம் நூற்றாண்டில் ாறு உண்டு.5 போர்த்துக்கீச வரலாற்று தன் நூலில் தெனவரை என்றே குறிப் ாரை" என்ற பெயர் வழக்கில் உள்ளதை தென்னகரம் " என்பதை ஏற்பதாகக் பத்துட்டா" என்ற அரபுப் பயணியின் ானூர் " என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.8 இந்த இடத்தை தகண (தக்கணம்) கற்பாலது. இந்தப் பகுதியில் இருந்த ’ என்று அழைத்திருக்கிறார்கள். இரண் ல் இந்தப் பெயர் வருகிறது.9 இதில் *தென்திரை" என்பதைத் தென் கடல்" ப் புனல்சூழ் திரு விண்ணகர் ** என்று g5btonTgbeautif UTLg LU LITsrr geysql560)67 றமுகத்தைக் குறிக்கும் பாளிச் சொல். திலேயே தென்திரை" என்பது வழக்கில் ால் இந்தப் பெயர் மிகப் பழைய பெயர் "தெனவரை" என்பதைத் தென்னகரம் ல்லை. இந்தக் குறிப்புகளை நிக்கலஸ் இடப் படத்திலும் (அட்லஸ்) அது தரப் ான்று அழைக்கப்படும் இடமும் முன்பு
டால் அங்குள்ள திருகோணமலை என்ற ாறு "திருகோணமலை என்று வழங்கு

Page 129
இலங்கை இடப் பெயர்களில் தமி
கின்றது. 19 ஆம் நூற்றாண்டில் இ அழைத்தனர். ஆயினும் மக்கள் வழக் மத்தியிலும்) " திருக்குணாமலை " என்ே மலைக்குப் போனேன்” என்று தமிழர் கீயா " என்று சிங்களவர்களும் கூறுவ மலை) என்று முன்பு வழங்கியிருக்க ே கொள்வது அவசியம். குண" என்பது சொல் ஆகும். " குணமலை மக்கள் என்ற அடைமொழி அங்குள்ள சிவன்
காலத்தில் சூட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் வழக்கும்கூட. குவெய்றோஸ் " திருக் * குணமலை" என்பது ? கிழக்கு மலை * எ
மேற்கு
மேற்குத்திசையில் தலைநகராக வ என்ற பெயர் கொழம்ப " என்று சி வடிவம். "கொளம்ப" என்பதுதான் ஆ வழங்குகின்றது. "கொளம்ப" என்பது சிங்கள வடிவம். உண்மையில் கே குறுக்கம் பெற்றுக் குறிலாக (கொ) ம என்ற சிங்கள இலக்கண நூலின் படி இதனை ஆராய்ந்த ஜூலியஸ் லனறே தெரியவில்லை என்று தவறாகக் கூ தமிழில் இச்சொல் இல்லையென்று கூ சுவாமி ஞானப்பிரகாசர் கோளம்ப* எ இணையாகும் என்றும் "கூல்" என்ற ஒ என்றும் கூறியுள்ளார். கோளம்ப' என் சொல் என்பது சரி. சத்தர்ம ரத்ன6 என்ற சொல் வருவதாகக் கூறிய லன மாகாணத்தில் வழக்கில் உள்ளதாகச் உள்ளே கோலிய வயிறு என்று பொரு கோலிய பகுதியைக் குறிக்கும். அனுரா இப்படி அமைந்த பகுதியைக் குறிக்க வழ வேர்ச் சொல்லில் உருவாகிப் பின்பு கோளம்ப" என்ற சொல்லே கொள
கருத்து. இது சரியானதுங்கூட. 8ே உள்ளே வளைந்த பகுதியைக் குறிக்கு மொழியிலும், "கொல்லை" என மை
மராத்தி மொழியிலும், இந்தி மொழியி குறிப்பிட்டுள்ளார்.13
* கோல் " என்ற வேர்ச் சொல்லி உள்ளே வளைந்த அல்லது உள்ளே வ6ை

... - ... 77
இதை " திருக்கோணாதமலை " என்றும் கில் (தமிழர், மத்தியிலும் சிங்களவர் ற வழங்குகின்றது. " நான் திருக்குணா 'களும், ** மம திருக்குணாமலையட்ட ர். இந்த இடம் "குணமலை" (கிழக்கு வேண்டும் என்பதை இங்கு கவனத்தில்
கிழக்குக்கான இன்னுமொரு தமிழ்ச் வழக்கில் * குணாமலை" ஆனது. 'திரு'
கோவிலைக் கருத்திற் கொண்டு பிற் ). அது 16 ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்த குணமலை " என்றே கூறியுள்ளார்.12 ன்ற பொருள் தரும் தமிழ்ப் பெயராகும்.
விளங்குவது கொழும்பு. கொழும்பு " ங்களத்தில் வழங்கும் பெயரின் தமிழ் ஆங்கிலத்தில் கொலொம்பு " என்று * கோளம்பம் " என்ற தமிழ்ப் பெயரின் ாளம்பத்தில் உள்ள நெடில் (கோ) ட்டும் மாறியுள்ளது. " சிதத்சங்கராவ "
இது இந்நாட்டின் பழைய சொல். ால் தமிழில் இச்சொல் இருப்பதாகத் றிவிட்டார். சுவாமி ஞானப்பிரகாசர் மியது அதைவிட வியப்பாக உள்ளது. ன்பதற்குக் குடா " என்ற தமிழ்ச் சொல் ரு பழைய சொல்லுடன் ஒத்துவரும் "பதற்குக் * குடா" என்பது இணையான பாலிய " என்ற நூலில் " கோல - பட* றோல் இச்சொல் இன்னும் வடமத்திய சொல்கிறார். ' கோலஅட " என்றால் நள். இது நீர் நிலைக்ளில் உள்ளே தபுரப் பகுதியில் இது ஆறு, குளத்தில் 1ங்கப்பட்டு வருகின்றது. " கோல் " என்ற வழக்கொழிந்த, பழைய சொல்லான ம்ப * ஆனது, என்பது லணறோலின் ால் " என்ற சொல் நீர் நிலைகளில் ம் பொருளில் * கொல்லி " என துளு லயாள மொழியிலும் கோல் " என லும் வழங்குவதாக லணறோல் மேலும்
ல் உருவான கோலுதல் என்ற சொல் ாத்தல் என்ற பொருளில் யாழ்ப்பாணத்

Page 130
78 பேராசிரிய
தமிழில் பெருவழக்கில் உள்ளது. சற்று தாய்மார்கள் ' என்ன மேனை ; வயிறு கிறாய்? “ என்று அன்போடு கேட்பது இ தோட்டத்திற்குக் கிணற்றில் இருந்து ஒலையால் இழைக்கப்பட்ட நீர் கொள் ஒடுபவர்கள் கொடி பிடிப்பவரிடம் " ப நீர் கொள்ளச் செய் ) என்று கூறுவது ( பின் அருகிவிட்டாலும் ) யாழ்ப்பாணத் அல்லது " கோலுதல் " என்பது யாழ்ட் உள்ள சொல்.
நீர் நிலையில் கோலிய பகுதி,  ெ என்று வழங்கப்படுகின்றன. கடலைப் ெ பகுதியே துறையாகப் (துறைமுகம்) ட அந்தப் பகுதி கப்பலோ, தோணியோ, மட்டத்துடன் ஆனால் அதிக ஆழம் இ பொருட்களை அவ்விடத்தில் வைத்து ஏ இருக்கும். இதனால் இது துறையாக தொட்டு ) பயன்படுத்தப்பட்டது. " தெ தழுவியே தொட்ட" என்ற பாளிச் செ சொல் கோட்டை அரச காலத்தில் ( செல்வாக்கு மிகுந்த காலம் ) எழுந்த " , (தொட்ட) என்ற பொருளில் ஆளப் அதனால் " கோளம்ப " மேற்குப் பகு! வழியாகத் தலைநகருக்கும் மாவட்ட பராக்கிரமபாகுவிற்குப் பின்பு கோட்ை மலையாளி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கேரளச் செல்வாக்கு அதிகம்.
மலையாள நாட்டில் ( கேரளா ) என வழங்கிப் பின் கொல்லம் " ஆ பின்பு அந்த மாவட்டத்திற்கும் அதன் இது ஆங்கிலத்தில் " குவிலோன் ஆ தங்கள் பயணக் குறிப்புகளில் கோ6 கோளம்பமும் கொல்லமும் ஒன்றுதான்
இலங்கையிலும் " கோளம்பம் " என் அல்லது கேரளச் செல்வாக்கினாலும் பெயர் வந்தது எப்படி என்பதை விள புனையப்பட்டுள்ளன. அவை வெறும் (கோளம்பம்) தமிழ்ச் சொல் என்பதை என நாமும் மயங்கிவிட்டோம். ஆயினு வாலியாவும், றுாவான்மாலாவும் இந் இலக்கண நூலான " சிதத் சங்கராவ

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
மெலிந்துபோன மகனைப் பார்த்துத் வாயெல்லாம் கோலிப்போய் வந்திருக் இன்றும் சாதாரண நிகழ்ச்சி. காய்கறித் பட்டை கட்டி (பட்டை என்பது பனை
கலன்) நீர் இறைக்கும்போது, துலா ட்டையைக் கோலி எடு * (வளைத்து இன்றும் (நீர் இறைக்கும் சூத்திரம் வந்த தில் சாதாரண நிகழ்ச்சி. கோல்" பாணத் தமிழில் இன்னும் வழக்கில்
கால்லி, கொல்லை, கோல், கோளம்ப" பொறுத்தவரையில் இப்படிக் கோலிய ாவிக்கப்பட்டது. தரையை ஒட்டிய கலமோ வந்து நிற்கக்கூடிய நீர் }ல்லாத பகுதியாக இருக்கும். இதனால் ாற்றுவதோ இறக்குவதோ இலகுவாக ( துறைமுகமாக, பாளியில் தொட்ட, நாடுவாய் ' என்ற தமிழ்ச் சொல்லைத் சால் வந்திருக்கலாம். " கோளம்ப " என்ற 15 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ், சைவச் றுரவான்மாலா " என்ற நூலில் துறை" பட்டதாக லணறோல் கூறுகிறார்.4 தித் துறைமுகத்திற்கும், பின்பு அதன் த்துக்கும் பெயராகிவிட்டது. ஆறாம் டயை ஆண்ட செண்பகப் பெருமாள் 1. பண்டுதொட்டே இ ல ங் கை யில்
அப்படிக் கோலிய பகுதி கொல்லை " பிற்று. முன்பு துறையின் பெயராகிப் தலைநகருக்கும் பெயராக மாறிவிட்டது. யிற்று. பல வெளிநாட்டுப் பயணிகள் ாம்பம் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் 15
என்று நீலகண்டசாஸ்திரி கூறுவார்.16
ற பெயர் தானாகவும் வந்திருக்கலாம்,
வந்திருக்கலாம். ' கோளம்ப' என்ற க்கச் சிங்களத்தில் சில பாட்டிக் கதைகள்
பாட்டிக் கதைகளே. கொளம்ப " மறந்து சிங்களச் சொல்லாக இருக்குமோ றும் சிங்கள நூல்களான சத்தர்ம ரத்ன நச் சொல்லைப் பேணியுள்ளன. சிங்கள (வீர சோழியத்தின் தழுவல்) இந்தச்

Page 131
இலங்கை இடப் பெயர்களில் த
சொல்லை மிகப் பழைய இந்நாட்டுச் தக்கது. லணறோலும், சுவாமி ஞானப் ஏற்க மறுத்தது தவறாகும்.
மலையும் மலையகமும்
மலையகத்திலும் ஏனைய இடங். அல்லது குன்றுகள், மேடுகளுக்கு மை மலையகத் தமிழர்கள், வரண்டு, பயன களைப் பச்சைப் பசேல் என்ற பகஞ் இலக்கியங்களில் "மலை’ என்ற தமிழ் என்று பி. ஜே. பெரேரா கூறுவர். என்பவற்றை ஆதாரமாகவும் காட்டுகி என்றே அழைத்தனர் என்பதை வரலா ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்த தொலமியின் பகுதி "மலய மொன்ஸ்" என்றே பெ குன்று, கோடு என்ற சொற்களும் உ "குண்டா' , 'கொண்டா" என ஆத்திர கோடு" என்ற சொல் ஒறிசா நாட்டி ஒறியா மொழியில் வழங்குகிறது. இ சகோடு" என்ற சொல் "கொட என கொட, ணகரியகொட, பஸ்கொட, குறிக்கலாம்.
மலையகத்தில் உள்ள சில இடப் என்பதையும் காணலாம். "கொட்டகல தில் உள்ள "கொட்டாகொல்லை" எ கொள்ளலாம். "தெமதுர" என்று அ தெமோதர என்று சிங்கள மயப்படுத் மாற்றம். "மோதர" என்பது கடல் தான் வழக்கு. கொழும்பில் உள்ள “ே "தெமதுர' வில் கடலும் இல்லை, ஆறுப் திரிபுபட்ட சொல் என்று கொள்ள பகுதிகளில் "காடு" என்று வரும் பெயர் கள். “கடு" (வ) என்றால், * கத்தி மலையகத்தின் தலைநகரான கண்டின லும் தஞ்சைமாவட்டம் திருவையாற்றி மதுரைக்குப் பக்கத்திலும் கண்டி இ ஊர்ப் பெயர்கள் மதுரை, கன்னியாகு என்பது நீர் ஏறமுடியாத மேட்டுப் டி பொருள். திசையன்விளை, களியங்க பெயர்கள் தமிழ்நாட்டில் உண்டு. இ நாட்டில் பண்டாரவிளை திருச்செ

79 -- --- --. ܐܐ
சொல் என்றே கூறுவது கவனிக்கத் ரகாசரும் இது தமிழ்ச்சொல் என்பதை
ள் சிலவற்றிலும் உள்ள மலைகளுக்கு p என்று முடியும் பெயர்கள் உண்டு. ற்று பற்றையாகக் கிடந்த அந்த மலை சோலைகளாக்கி அங்கு குடியேறமுன்பு
சொல் வழக்கில் இருந்திருக்கின்றது * ரண்மலய, கொத்மலய, கிளிமலய? )Irሐ .17 மலைநாட்டை "மலபரட்ட" ற்று நூல்களால் அறியலாம். கி. பி. 110 இலங்கைப் படத்திலும் கூட இந்தப் பரிடப்பட்டுள்ளது. மலைக்குத் தமிழில் .ண்டு. “குன்று" என்ற தமிழ் சொல் ா நாட்டில் தெலுங்கில் வழங்குகிறது. ல் (பழைய கலிங்கத்தில்) கொட என லங்கையிலும் மலையைக் குறி க்கு ம் ாச் சிங்களத்தில் வழங்குகிறது. பலாங் கோப்பகொட போன்ற இடங்களைக்
பெயர்கள் தமிழ் நாட்டிலும் உண்டு என்ற இடப்பெயர் தஞ்சை மாவட்டத் ன்ற இடப் பெயரின் மருவல் என்று ழைக்கப்பட்டு வந்த பெயர் இன்று தப்பட்டுள்ளது. இது பொருந்தாத ஒரு ஆற்று ஒரமான இடத்தில் வருவது மாதர" என்ற இடப்பெயரை நோக்குக. இல்லை. இது "தென்மதுரை” என்பதன் இடமுண்டு, சிங்கள மக்கள் வாழும் களைக் "கடு" என்று மாற்றி வருகிறார் என்று பொருள். இது மட்டுமல்ல, ய எடுத்துக் கொண்டால் தமிழ் நாட்டி ற்குப் பக்கத்தில் கண்டியூர் இருக்கிறது,18 நக்கிறது.19 விளை என்று முடியும் பல ரி மாவட்டங்களில் உண்டு. விளை " குதி என்பது கலைக் களஞ்சியம் தரும் ாவிளை, பண்டாரவிளை என்ற இடப் கும் பண்டாரவளை உண்டு. தமிழ் தூர்ப் பகுதியில் உண்டு:

Page 132
80 CLug réf flu
வேளிர் ஊர்
வேளிர் ஊர்களைக் குறிக்கும் டெ வுக்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே வேளி துள்ளனர். அவர்களே இலங்கையில் ே நாகரிகத்தை அறிமுகப்படுத்தியதாகக் இருந்துள்ளனர். துட்டகாமணி (கிரா இருந்தவன் வேள்சுமண என்பவனாவ மூன்றாம் நூற்றாண்டு காலத்திலிருந் வடக்கே வேளான் என்று தமிழ்ப் பி; பாண்ட ஒடு ஒன்று புஷ்பரத்தினத்தினா நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இரண்டாவ கல்வெட்டு வேளான்” ஊரைக் குறிப் டைச் சேர்ந்த நிசங்கமல்லனின் பொ கல்வெட்டு வேளா ஊர் ஒன்றைக் களுத்துறை ஒரு காலத்தில் வே6 சிங்களத்தில் *ள எழுத்துக்குச் சமன வாகவே எழுதப்பட்டு வந்துள்ளது, ஆ இல்லை. எனவே இதை " வேலபுரம் " என்றும் மயங்கினர். திருக்குணமலையில் சரியான பெயர் ? வேளகம் *, வேள் கம என்றே கி. பி. 2ஆம் நூற்றாண்டள சிங்களமயப்படுத்துவதாக நினைத்து என்பது - கூட வயல், அல்லது வியல் னிலங்கையில் "வெல்கம’ என்று அழைக் ஊர்தான். வெல்கம (வயல் அல்லது வ கூட அதன் பொருள் வயலூர் என்ப
கன்னியா ஊற்று
திருக்குணமலைக்கு அணித்தாய் ! ஊற்றுக் கிராமம் இருப்பதை நாம் களப்பு, அம்பாறை மாவட்டங்கள் அ 2ஆம் நூற்றாண்டுக்குரிய இரண்டு என்றொரு ஊர்க்கிராமத் தலைவனைச் இடத்தையே குறிக்கிறது என்று கொ எழுத்துக்களில் வித்தியாசம் உண்டு. பொறித்திருக்க வேண்டும். ஒரு கல்ெ எனவும்,24 மற்றக் கல்வெட்டில் கனி எழுத்துக்கள் வேறுபட்டாலும் இது க தையே குறிக்கின்றது.
மர மலர் பெயர்கள்
மரத்தின் பெயரால் அல்லது மல உண்டு. விளா ? மரத்தின் பெயரால்

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
பயர்கள் இலங்கையில் உண்டு. கிறிஸ்து ர் இங்கு முக்கிய பங்களிப்புச் செய் வேளாண்மையையும் நீரியல் (Hydraulic) கூறப்படுகின்றது. பெரும் பதவிகளிலும் மணி) அரசனின் பிரதம தளபதியாக ான். இலங்கை முழுவதிலும் கி. மு. தே வேளிர் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள், ராமி எழுத்தில் பொறிக்கப்பட்ட மட் ல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.20 கி. பி. 10ஆம் து சேனனின் அட்டவிரிகொல்லாவ " பிடுகிறது.21 கி. பி. 12 ஆம் நூற்றாண் ாலன்றறுவை " பிரீதிதனக்க* மண்டபக்
குறிப்பிடுகிறது.2 இவை மட்டுமன்று, ாபுரம்" என்று அழைக்கப்பட்டுள்ளது. ான எழுத்து இல்லாததால் அது "ல" பூங்கிலத்திலும் " ள வுக்கான எழுத்து என்றும் முருகன் கோவில் இருந்த இடம் ல் உள்ள " வெல்கம்" என்ற இடத்தின்
* (வேளிர் கிராமம் ) ஆகும். "வேளகம * வில் வழங்கியுள்ளது.23 அதைப் பின்பு வெல்கம" என மாற்றினர், வெல்கம
என்பதன் திரிபுதான். இன்னும் தென் கப்படும் ஊர் உண்டு. அதுவும் “வேள்” பியல் என்பதன் திரிபு) என்று எடுத்தால்
s.
உள்ள ? கன்னியா " என்ற வென்னிர்
அறிவோம். திருக்குணமலை, மட்டக் அடங்கிய கிழக்கு இலங்கையில் கி. மு. பிராமிக் கல்வெட்டுகள் " கணியூத்த "' க் குறிக்கின்றது. அது கன்னியா என்ற "ள்ளலாம். இரண்டும் எழுதப்பட்டுள்ள இருவேறு கல்வெட்டர்கள் இவற்றைப் வட்டில் இவ்வாசகம் "கணியூது கமிக" யூது கமிக * எனவும் வந்துள்ளது.25 ணியூற்று - கன்னியா ஊற்று கிராமத்
ரின் பெயரால் அமைந்த பெயர்களும் அமைந்த பெயர்கள் தமிழ் நாட்டில்

Page 133
இலங்கை இடப் பெயர்களில் த
உண்டு. தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள " மாகக் குறிப்பிடலாம்.26 கிழக்கு இல வெட்டு ? விளகம " ஊர் ஒன்றைக் குறி எழுத்தை "ஊ" வாகவும் கொள்ளலாம். எழுத்தை * ம' வாகவும் கொள்ளலாம். காலமும். கி. மு. 2ஆம் நூற்றாண்டு உண்டு. இன்று " திவுல்வேவ " என்று
மலரின் அடிப்படையாக வந்த பெ பூவை அடிப்படையாகக் கொண்ட குறிப்பிடலாம்.28 கேரளத்திலும் * மு இலங்கையில் 8 முல்லைத்தீவு " என்ற
மரத்தின் பெயரால் அமைந்த இ! இது திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ளது. { மோட்டை " ( யாழ்ப்பாணம் ), 4 நொச்சி ( மட்டக்களப்பு ) என்று பல இடங்களி படையாக வந்த பெயர் " மருதக்குடி *. இலங்கையில் மருதடி, மானிப்பாய், பரு * ஆவரை " மரத்தின் வழியாகவந்த இலங்கையில் வடமராட்சியில் வல்லிபுர * ஆவரம்பிட்டி " என்ற ஊர் உண்டு. பாக மாவில்பட்டி? உண்டு. வடமர * மாவில் உண்டு. பருத்தி விளைந்தத * பருத்திக்குடி " என்ற ஊர்கள் உண் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதால் பருத்தி
பிற பெயர்கள்
குளத்தின் பெயரால் வந்த பெயர்க செட்டிகுளம் உண்டு. மதுரையில் மாங் கையில் வவுனியாவில் செட்டிகுளமும், மிருகங்கள், ஊர்வனவற்றாலும் ஊர்ட் புத்தூரில் ஆமைமடு உண்டு. இல சிலாபத்தில் " ஆனைவிழுந்தாவவும்", 6 உண்டு. திருவண்ணாமலையில் நரிப்ப உண்டு. இங்கு புத்தளத்தில் * நரியா * அரவக்காடு" உண்டு, திருச்சியில் * அ தில் " அரவாகாடு" உண்டு.
சங்ககாலப் பெயர்கள் ,
சங்ககாலத்தில் தமிழ் நாட்டில் வ கையிலும் காணக்கூடியதாக உள்ளது, !

tist ... ... -- 81
A.
விளப்பாக்கம்" என்ற இடத்தை உதாரண ங்கையில் கிடைத்த ஒரு பிராமிக் கல் ப்பிடுகிறது.27 இதிலுள்ள இரண்டாவது "ல" வாகவும் கொள்ளலாம். இறுதி * மே " யாகவும் கொள்ளலாம். இதன் .ெ அனுராதபுரத்திலும் " விளாங்குளம் *
சிங்களமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
யர்கள் தமிழ்நாட்டில் உண்டு. முல்லைப்
* முல்லை மங்களம் ' என்ற ஊரைக் முல்லைச்சேரி” என்ற இடம் உண்டு. இடமுண்டு.
ண்னொரு இடப்பெயர் நொச்சியம் ? இலங்கையிலும் இந்தப் பெயர் " நொச்சி யாகம ( மதவாச்சி ), நொச்சிமுனை ? ல் உண்டு. மருத மரத்தின் அடிப்
இது தஞ்சைமாவட்டத்தில் உள்ளது. த்தித் துறை என்ற ஊர்களில் உண்டு. ஆவரம்பட்டி " மதுரையில் உண்டு. த்திற்கு அணித் தாய் தென்புலோலியில் மதுரையில் மாவில் * மரத்தின் அடி ாட்சியில் புற்றளைக்குப் பக்கத் தி ல் ால் தஞ்சைமாவட்டத்தில் "பருத்தியூர் ாடு. இங்கு வடமராட்சியில் பருத்தி த்துறை " உண்டு.
ளும் உண்டு. தமிழ்நாடு திருவாரூரில் குளமும், நெடுங்குளமும் உண்டு. இலங் நெடுங்குளமும், மாங்குளமும் உண்டு. பெயர்கள் அமைவதுண்டு. Gastruth கையில் புத்தளத்தின் ஆமைமடுவும் டமராட்சியில் * ஆனைவிழுந்தானும் • டி '. நரிப்பள்ளி’ என்ற கிராமங்கள் கம உண்டு. நீலகிரி மாவட்டத்தில் ரவக்குறிச்சி உண்டு. இங்கு புத்தளத்
முக்கில் இருந்த பெயர்கள் சில இலங் வல்லம் ” என்பது அகநாநூறில் வரும்

Page 134
82 பேராசிரிய
ஒரு இடப்பெயர். 29 இதற்குப் போr படுகிறது. இலங்கையில் இது வல்லை " என்ற பெயரில் வடமராட்சியில் உண்டு என்ற பெயர் உண்டு. வல்லவெளிதான் வேண்டும். " மூதூர் " என்று திருக்கு உண்டு. சங்க இலக்கியங்களில் 1 விழவுப டனும் தனியாகவும் இந்தப் பெயரைக் * மாமண்டூர் " என்ற பெயரையும் மட்டக்களப்பில் உள்ள ' திருக்கோவிஇ கியங்களில் வரும் பெயர்தான்.30
* ஊறணி " என்ற பெயர் பல இடங் நிலையைக் குறிக்கும் பெயர். " ஊருை
* ஊருணி நீர்நிறைந் தற்ே
பேரறி வாளன் திரு "
என்ற திருக்குறளை நோக்குக. " ஊ (பட்டிட்பளை - ஆற்றுத்தீரம் ) ஊர் றைக்கு மேலே) கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள படுவதாகவும் இது ஒரு பழைய நாகரிக கிறது. தொல்லியல் திணைக்களம் இ:ை
அரண்மனை அமைப்புடன் இணைந் தமிழ் நாட்டில் தஞ்சை அரண்மை இராஜகிரி என்ற பெயருடன் இன்றும் அரண்மனையில் வெளிவட்டச் சிற்றுரர் ருடன் இன்றும் இருக்கிறது. இன்னும் திரிந்து வழங்குகிறது.
பல்வேறு முறைகளில் இந்தப் பெயர். இங்கு செய்யப்பட்டது ஒரு மேலோ துறையைச் சரிவர வளர்த்தெடுக்கத் தவ துவம் கருதி விரிவாக ஈடுபாடு கொ வேறு சில இடப்பெயர்களையும் விரிவ
ஆக, இலங்கையில் பல பகுதிகளில் வும், மிகப் பழையனவாகவும் இருக்கின் சிறப்பாக நோக்கவேண்டியது.

ரீ சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
* புரியுமிடம் " என்று பொருள் தரப் அல்லது வல்லைவெளி * (வல்லவெளி) , மட்டக்களப்பிலும் * வெல்லாவெளி " வெல்லாவெளி யாகத் திரிந்திருக்க நணமலைக்கு அணித்தாய் ஒரு ஊர் லி " மூதூர் போன்ற அடைமொழிகளு காணலாம். மட்டக்களப்பில் உள்ள சங்க இலக்கியங்களில் காணலாம். ார் ” என்ற ஊர்ப்பெயரும் சங்க இலக்
களில் உண்டு. இது பொதுவாக நன்னீர் E " என்பதன் திரிபே இது.
ற உலகவாம்
ாறணி " என்ற பழைய நதிக்கரையோர
பிபிலேக்கு அணித்தாய் ( அம்பா து. இங்கு பல அழிபாடுகள் காணப் த்தின் இருப்பிடம் என்றும் சொல்லப்படு த ஆய்வு செய்ய அக்கறைகாட்டவில்லை.
ந்த பெயர்கள்
னையின் வெளிவட்டச் சிற்றுார் ஒன்று இருக்கிறது, இலங்கையில் கோட்டை ஒன்றும் இராஜகிரி (ய) என்ற பெய ஒரு புறவெல்லை ? பொறளை ' எனத்
களை வகுத்துப் பிரித்து ஆராயமுடியும். ட்ட ஆய்வு மட்டுமே. நாம் இந்தத் ாறிவிட்டோம். இத்துறையின் முக்கியத் ள்ளவேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. நசிப் பட்டியலாக இணைத்துள்ளேன்.
காணப்படும் உஷர்ப்பெயர்கள் தமிழாக }ன. சங்ககாலப் பெயர்க்ளும் இருப்பது

Page 135
இலங்கை இடப் பெயர்களில் த
வேறுசில ஊர்ப்பெயர்கள்
ஊர்ப்பெயர்
நாகர்கோவில் அம்பன் பேட்டை செம்பியன்மாதேவி இடைக்காடு அந்தணப்பேட்டை
சாக்கோட்டை மூக்கம்
யாக்கரை
அல்வாய் கள்ளியங்காடு
சித்திரமேழி சேலம் குமிழமுனை
குருந்தான் குளம் குருந்தன்குடி
மாப்பிட்டி காங்கேயன்பட்டி
காங்கேயன் வட்டாரம்
நீராவி
சங்கானச்சேரி தொட்டில்பாலம்
அனலக்கடவ
செந்தலை கோத்தாரம்பட்டி கொட்டாரம்பட்டி
தமிழ்நாடு 1
கேரளமாவட்டம்
நாகர்கோவில்
மன்னார்க்குடி
மாயவரம்-தஞ்சை
p
நாகபட்டினம்
திருச்சி கோழிக்கோடு (கேரளம்) பாலக்காடு {கேரளம்) யாக்கரே
கேரளம் கன்னியாகுமரி
p சேலம் குமிழுர் (தமிழ் பிராமிக் கல்வெட்டு
p புதுக்கோட்டை
p
தஞ்சை பெரியார் uDm7 6uLL Lò
இராமநாதபுரம் கமுதி மாவட்டம் 2 கோழிக்கோடு, (கேரளம்) கோழிக்கோடு (கேரளம்)
தமிழ்நாடு
தஞ்சை

முல்லை
83 سمه معه مم. فلاقاة
இலங்கையில் வழக்கியல் LDrakt -d
நாகர்கோவில் யாழ்ப்பாணம் அம்பன் செம்பியன்பற்று இடைக்காடு 彎畿 அந்தணன்திடல்
சக்கோட்டை மூக்கம்
யாக்கரை 象翁
யாக்கரை சிங்களப்பகுதி யிலும் உண்டு அல்வர்ய் untbt Urraorub கள்ளியங்காடு சித்திரமேழி சில்லாலை செட்டிசேலம் மட்டக்களப்பு குமிழமுனை முல்லைத்தீவு
குருந்தான்குளம் முல்லைத்தீவு
மதவாச்சி பட்டிருப்பு மாப்பிட்டிகம அனுராதபுரம்
காங்கேசன்துறை யாழ்ப்பாணம்
நீராவியடி
சங்கானை தொட்டிலடி
அனலைதீவு
ஹெந்தலை கொழும்பு
கொட்டார குருநாகல்

Page 136
84 பேராசிரிய
தமிழ்நாடு ! ஊர்ப்பெயர்கள் கேரள மாவட்டம்
கோட்டாரம்பட்டி p நாகல்லபுரம் செங்கல்பட்டு நாகலாபுரம் தம்மப்பட்டி ?
Gount 67 Lugri 9 திருச்சி
புதுக்கோட்டை செட்டிபாளையம் p
தென்னுரர் திருச்சி
(தமிழ் பிராமிக் கல்வெட்டிலும் உண்டு) ஒடக்கரை சிதம்பரம்
? மாவட்டம் சரியாகத் ெ
அடிக்குறிப்புகள்
l
Paranavitana, S. Wallipuram Gold Vol. IV, Dept. of Archaeology
* தெனவரை " என்ற பெயர் பர் தொடர்பு கொண்டேன். அவர்க என்ற சொல்லின் வேர் எனக் கரு யின் பிரதம பதிப்பாசிரியர் கலாநி அலுவலகத்தைச் சேர்ந்த கலாநி யர்கள் வின்னி விதாரண, சுனி ஜே. பி. திசாநாயக ஆகிய எல் தையே கொண்டுள்ளனர் என்று ( சிறிமல் ரணவெல இந்த ஊர் அல்லது கிரிஹெல என அழைக்க றாண்டளவில் இருந்தே தெவிநு கூறுகிறார். "தெனவரை' என்பது it irisair வின்னி விதாரண, சிறி ஆகியோர் கூறுகின்றனர். அவர்க நான் நன்றி தெரிவிக்கின்றேன்.

ார் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
இலங்கையில் வழக்கியல் DT 6lb
நாகொல்லாகம குருனாகல்
தம்மன்ன புத்தளம் தம்மன் கடுவ
பொன்பரப்பி புத்தளம் ஹெட்டிப்பொல குருனாகல் செட்டிபாளையம் மட்டக்களப்பு தென்னுTர் மாத்தறை
ஒடக்கரை யாழ்ப்பாணம்
தரியவில்லை
Plate inscription, Epigraphia Zeylanica , 1943, pp. 229 - 237.
றிப் பல சிங்கள அறிஞர் களு டன் ள் அனைவரும் * தெ" என்பது "தெவி? துவதாகத் தெரிகிறது. சிங்கள அகராதி
நிதி புஞ்சி பண்டா சன்னஸ்கல அதே தி கே. பி. ஏ. எட்மன்ட், பேராசிரி ல் ஆரியரத்தின, சிறிமல் ரணவல,
லோரும் அடிப்படையில் அந்தக் கருத் தோன்றுகின்றது. எனினும் பேராசிரியர் 7 ஆம் நூற்றாண்டளவில் கிரியாலா iப்பட்டதாகவும், கி. பி. 9 ஆம் நூற் வர " என அழைக்கப்படுகிறது என்றும் அதன் தமிழ் வடிவம் என்று பேராசிரி மல் ரணவெல, , ஜே. பி. திசாநாயக ள் தந்த குறிப்புகளுக்கு அவர்களுக்கு

Page 137
இலங்கை இடப் பெயர்களில் தமி
0.
1.
2.
13.
14.
15.
6,
போசராச பண்டிதர், சரசோதி ம * தேனுவரைப் பெருமா ளென்றே
என்ற அடியை நோக்குக. ( ச. இர யாழ்ப்பாணம், 1892.
Bell, H. C. P., Report on the Note the word “o Tenuwarap - Pe
Paranavitana, S. Tamil Inscriptio Epigraphia Zeylanica Vol. III, 1
de Queyroz Fernao, Temporal (Translated by Fr. S. G. Perera)
Paranavitana, S. Memoirs of the Vol. VI, The Shrine of Upuluva
Lee, Rev. Samuel, Travels of Ibn p. 19 DIN AUR—, Gas56ärgolari.
Paranavitana. S., Memoirs of th op cit. pp. 64,66,68.
Nicholas, C. W., Historical Top Ceylon, JRAS (CB), New Serie
National Atlas, Dept. of Surveys
de Queyroz, Fernao, op. cit. p.
de Lanerolle, Julius, S. D., Plac Vol. XXI. No. 83, 1930, pp. 5
Ibid, p. 513.
Nilakanta Sastri, K. A., Foreign of Madras, 1939. pp. 212, 287.
Ibid, p. 338. ( Index J. (நீலகண்ட சாஸ்திரியின் குறிப்புக சிரியர் சி. பத்மநாதன் அவர்களுககு டில் கல்யாணிக் கல்வெட்டில் களன படுகிறது. அனுராதபுரத்திற்குக் * க்ோளம்பக ’ என்ற இடம் கி. மு
2

o e o be 85
rலை, பாயிரம், செய்யுள் 7 ாது பண்டித போசராசன் ** தநாத ஐயர் சு. நடேச ஐயர் பதிப்பு )
Kegalle District, 1892, p. 96, rumal. "" in line 11.
n on the Galle Trilingual Slab, 33, p. 335, o Tenavarai Nayanar”
and Spiritual Conquest of Ceylon A930, p. 35.
Archaeological Survey of Ceylon, Yn, 1953. pp. 1, 2, 16.
. Batuta, London, 1829,
e Archaeological Survey Vol. VI
ography of Ancient and Medieval s Wol. VI, 1963. p. 71.
, 1988, p. 62.
67.
:e Names of Ceylon, JRAS (CB)
3 - 54.
Notices of South India, University
ளைச் சுட்டிக்காட்டி உதவிய பேரா ந என் நன்றிகள் ) 15 ஆம் நூற்றாண் ரி நதி " களம்ப " என்று அழைக்கப்
கிட்ட " கோளம்பஹலக்க " அல்லது 1, 2 ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்ததாக

Page 138
86
பேராசிரியர்
17.
18.
9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
மகாவமிசம் கூறுகிறது. இவற்றைய ஆக, " கோளம்ப " என்ற சொல் இ தமிழ்ச் சொல்லாகும் என்று கொ
Perera, B. J., “ “ Sompie Observati warnes ''. The Ceylon Ristorical
and April, 1953, p. 244.
சந்திரசேகரன், மெய், தஞ்சை தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்ை
Travancore State Manual, Wols.
மகாதேவன், ஐராவதம், தினமணி
Paranavitana, S., Attavirigolava Vol. II, 1928, pp. 44 , 47 , 48.
Ibid - Polonaruwa Priti Danaka
Paranavitane, S., Inscriptions of J983, p. 112 - 113.
Paranavitane, S., Inscriptions of
bid - No. 534.
ஆளவந்தார். ஆர். கல்வெட்டு ஊ நிறுவனம், சென்னை, 1983, பக்.
Paranavitana, S., Inscriptions of
ஆளவாத்தார், ஆர், மு. கு. நூ.
அகநானூறு - 336 - 11, 20, 22,
புறம் - 163, 378, அகம் - 36,

சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
ம் லணறோல் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். லங்கையில் தொன்றுதொட்டு வழங்கிய ர்வதில் தவறில்லை.
ons on the study of Sinhalese Place Journa, Vol. Y Nos. 3 & 4, Sarawary
மாவட்ட ஊர்ப் பெயர்கள், உலகத் 607, 1983, ւմ. 138.
1 & 2
, 01/07/1990
Pillar Inscription, Epigraphia Zeylanica
Mandapa Rock Inscription, p. 173.
Ceylon Vol. II, Part I, Colombo,
Ceylon Vol. I, 1970, No. 530.
ர்ப் பெயர்கள், உலகத் தமிழாராய்ச்சி
15.
Ceylon Vol. I, op. cit. No. 406.
Lă. 14.
Ꮧl - 15 , 17.
375, நற்றினை 170.

Page 139
தென்கிழக்காசிய நாடுக
D. GG விரிவுரையாளர், g யாழ்ப்பாணப்
இந்து சமய மரபில் திருக்கோயி வருகின்றன. திருக்கோயில்களை மரபுகள் நன்கு பேணப்பட்டு, வளர் ஈழத்திலும் திருக்கோயில் வழிபாட்டு இந்துக்கள் எங்கெங்கு சென்று குடியே கிழக்காசிய நாடுகள் தொடக்கம் Guo வழிபாட்டுமரபுகள் தோற்றுவிக்கப்பட் பும் அறியமுடிகின்றது.
திருக்கோயில் வழிபாட்டின் முக்கியத் அருளாளர்கள் நன்கு வலியுறுத்தியுள் இந்துக்களின் சமூக figp/ al 60Tfiëi sar mress li திலும் காண முடிகின்றது. இத்தகைய நாடுகளில் அமைக்கப்பெற்ற கோயில்க விளங்கியும் வருகின்றன. இந்தியா, ஈழ பாட்டு மரபுகள் தோன்றி வளர்வதற்குக் வணிகப் பெருமக்கள். அந்தணர்கள், த பிடத்தக்கவர்கள், இவர்களது அரும் டெ நாடுகளிலும் திருக்கோயில்கள் சார்ந்: வாய்ப்புகளேற்பட்டன. குறிப்பாக இந் களினால் திருக்கோயில் வழிபாட்டு மரபு
தென்கிழக்காசிய நாடுகளில் முற்ப வாழ்ந்து வருகின்ற மக்கள் இந்துசமயக் முருகன், விநாயகர், பிரமன், சூரியன் அரசர்கள், அகத்தியர், காரைக்காலம்ை மரம், பாம் பு, பசு (இடபம்), உயிரி வற்றுக்கும் கலைத்துவம் வாய்ந்த தி யதையும், இன்றுவரை வழிபாடாற்றி களிலிருந்தும், வழிபாட்டு நடைமுறைகள
தென்கிழக்காசிய தாடுகளில் ஏற்ப மரபுகள் அங்குள்ள மக்களால் நன்கு ே பேணப்பட்டு வருகின்றன. இவை பற்றி அ கல், உலோகத்திலான திருவுருவங்கள், ! இடிபாட்டுச் சிதைவுகள், கோயில் சார்ந்த வழிபாட்டு நடைமுறைகள், பிறநாட்டு இன்னோரன்ன சான்றுகள் பெரிதும் உ

ரில் இந்துக் கோயில்கள்
ணசலிங்கம்
ந்து நாகரிகத்துறை, பல்கலைக்கழகம்.
bகள் முக்கியமான இடத்தினை வகித்து ய மாக வைத்தே இந்துப் பண்பாட்டு *கப்பட்டு வருகின்றன. இந்தியாவிலும் மரபு தோன்றி வளர்ந்ததைப் போன்று, றி வாழ்ந்தார்களோ, குறிப்பாக தென் ற்குலக நாடுகள் வரையும் திருக்கோயில் , அங்கு நன்கு பேணப்பட்டு வருவதை
துவத்தினை நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், ாார்கள். இந்தியாவில் திருக்கோயில்கள் ளங்குகின்றன. இதே நிலையினை ஈழத் ஒரு நிலையிலே தான் தென்கிழக்காசிய ளூம் விளங்கியதோடு, இந்றைவரையும் ம் போன்ற நாடுகளில் திருக்கோயில் வழி
காரணமாக இருந்தவர்களுள் அரசர்கள், 1ணிப்பட்ட வள்ளல்கள் ஆகியோர் குறிப் பரும் முயற்சிகளினால் தென்கிழக்காசிய த வழிபாட்டு மரபுகள் தோன்றி வளர து அரசர்களினதும் வணிகரதும் முயற்சி கள் தோன்றி வளர்ந்தன எனக் கூறலாம்.
பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த, தற்பொழுது
கடவுளர்களான சிவன், சக்தி, விஷ்ணு, " ஆகியோர்களுக்கும் மற்றும் தேவ - oயார். இறந்தோர்கள் (மூதாதையர்கள்) னங்கள், இயற்கைக் கூறுகள் ஆகியன ருக்கோயில்களை நிறுவி வழிபாடாற்றி வருவதையும், அங்கு கிடைத்த சான்று ரிலிருந்தும் அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.
ட திருக்கோயில்கள் சார்ந்த வழிபாட்டு பணப்பட்டன. அத்தோடு இன்றுவரை 1றிவதற்கு, அங்கு கிடைத்த கோயில்கள். புடைப்புச் சிற்பங்கள், கோயில் கட்டிட மரபுகளைச் சித்திரிக்கின்ற சாசனங்கள், யாத்திரீகர்களது குறிப்புக்கள் போன்ற தவுகின்றன.

Page 140
88 Guy m ástfit
தென்கிழக்காசிய நாடுகளில் ஒரு கோயில் வழிபாட்டு மரபும், இந்துப் அடைத்திருந்தன. இஸ்லாமியர், போர் பியர் ஆகியோர்களின் வருகையினாலு இந்துப்பண்பாட்டம்சங்கள் திட்டமிட்டு கிறிஸ்தவ மதப்பண்பாட்டம்சங்கள் அறி நடவடிக்கைகளினாலும் மாறி மாறி ஏ களினாலும், இயற்கை அழிவுகளினா, அழிக்கப்பட்டும், பெறு மதி வாய்ந்த போயின. தென்கிழக்காசிய நாடுகளு திருக்கோயில்கள் சார்ந்த மரபுகள் ெ முடிகின்றது. ஏ  ைன ய நாடுகளில் மரபுகள் அழிக்கப்பட்டமையினால், திருவுருவங்கள், சிற்பங்கள், கோயில் நாடுகளின் தலைநகர்ப் பகுதி யி ல் சாலையில் வைக்கப்பப்பட்டிருக்கின்றன கலைத்துவமிக்க கட்டிட அமைப்புக்கள் காக அந்தந்த நாட்டு அரசாங்கத்தி வருகின்றன.
தென்கிழக்காசிய நாடுகளான மலேசியா, சிங்கப்பூர், சுமாத்திரா, ! தொட்டு இன்று வரையும் திருக்கோயி பேணப்பட்டு வருகின்றன. ஏனைய நா மரபுகள் ஒரு காலகட்டத்தில் நன்கு சான்றுகள், ஏராளமாகக் கிடைத்துள்ள இந்நாடுகள் பலவற்றிலே கடந்த இரு பட்டுள்ள கோவில்களும் குறிப்பிடத்த
பர்மா நாடானது முன்னர் பல்வே தேயம் , ராமண்ணாதேசம், அருமண களால் அழைக்கப்பட்டது. தென்கிழக் பர்மா நாட்டில் திருக்கோயில் சார்ந்த கோயில்களும், திருவுருவங்கள், சிற்பங் கின்றன. இந்நாட்டில் இந்துக்கோயில் கோயில், பகானிலுள்ள பூ பயா கோயி கோயில்கள், ரங்கூன் மாநகர் - மாரியம் தான் - தண்டாயுதபாணி கோயில், மோல்மோன் சிவன் கோயில் ஆகியன
தென்கிழக்காசிய நாடுகளில் முதன் விளங்குகின்றது. இந்நாடு முன்னர் பெயர்களினால் சுட்டப்பட்டன. அப்ே சையாமதேசம், சியாமதேசம், துவாரவி என்பன. இந்நாட்டின் வடபுறத்தில் தி

பர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
காலகட்டப் பகுதியில் இந்துத் திருக் பண்பாட்டம்சங்களும் நன்கு மேனிலை 'த்துக்கீசர், ஒல்லாந்தர் முதலிய ஐரோப் ம் படையெடுப்புக்களினால் இந்நாடுகளில் அழிக்கப்பட்டு, அவர்களது இஸ்லாமிய, முகப்படுத்தப்பட்டன. மாற்று மதங்களின் ற்பட்ட போர்ச்சூழல்கள், ஆட்சிமாற்றங் லும் இங்குள்ள இந்துக் கோயில்கள் பல பொருட்கள் பல சூறையாடப்பட்டும் ள் சில நாடுகளில்தான் இன்று வரையும் தாடர்ந்து பேணப்பட்டு வருவதை அறிய பேணப்பட்ட திருக்கோயில்கள் சார்ந்த அங்கு கிடைத்த இந்துக் கடவுளர்களது சார்ந்த சாசனங்கள் ஆகியன அந்தந்த அமைந்துள்ள தொல்பொருள் காட்சிச் . சில நாடுகளின் இந்துக் கோயில் சார்ந்த உல்லாசப் பயணிகள் பார்வையிடுவதற் னால் நன்கு பேணிப் பாதுகாக்கப்பட்டு
பர்மா, தாய்லாந்து, கம்போடியா சம்பா, பாலி, ஜாவா ஆகிய நாடுகளில் அன்று ல்கள் சார்ந்த வழிபாட்டு மரபுகள் நன்கு ாடுகளில் இந்துத் திருக்கோயில் வழிபாட்டு சிறப்புற்றிருந்ததற்கான தொல்பொருட் ாமை இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. மேலும், நூற்றாண்டுகளிலும் புதிதாக அமைக்கப் க்கவை.
பறு காலகட்டங்களில் சுவர்ணபூமி, பிரம்ம தேசம், சோனபிரந்தம் என்னும் பெயர் காசிய நாடுகளுள் ஒன்றாக விளங்குகின்ற
மரபுகள் பற்றி அறிவதற்குப் பல திருக் கள் ஆகியன சான்றாதாரங்களாக அமை 8ளாக பகானுக்கு அருகிலுள்ள நைன்பயா ல், நாட், அலவங்கு, கயவுங்கு முதலிய மன் கோயில், பெருமாள் கோயில், பசுமந் தட்டோன் - தண்டாயுதபாணி கோயில்,
விளங்குகின்றன.
மையான நாடுகளுள் ஒன்றாக தாய்லாந்து பல்வேறு கால கட்டங்களிலும் பல்வேறு பெயர்கள் வருமாறு:- சீயம், சியாமநாடு, தி, வெள்ளை யானை நாடு, சியன், சியாம் ருமால் கோயிலும், தென் புறத்தில் சிவன்

Page 141
தென்கிழக்காசிய நாடுகளில் இ
கோயிலும் இவற்றுக்கிடையே விநாயகர் மாரியம்மன் கோயிலும் அமைக்கப்பட்டு: இருந்ததற்கான கட்டிட இடிபாடுகள், கின்றன. இவற்றுள் பெச்சபுரியில் ப ராஜாவில் மூன்று சிறிய பிராமணியக் வெட்டப்பட்ட குளம், இந்துக் கடவுளர் குறிபிடத்தக்கன.
கம்போடியா நாடு முன்னர் காம்பூச் பூமி, சுவர்ணதுவீபம், கடாரத்துவீபம் நாட்டில் சிறப்புற்று விளங்குகின்ற இ கோயில், பயோன் கோயில், பிரசாத் தொகையோ - கோயில், பாகோங்கு - 8 இக்கோயில்களை விட இந்நாட்டின் பல மரபுகள் நன்கு சிறப்புற்று விளங்கியிருந் கல்வெட்டுச் சாசனங்கள், இந்துத் திரு
இந்தோசீனத் தீபகற்பத்தின் கி பக்கமலைக்கும் மீகொங் ஆற்றின் கழ சம்பா இன்று வியாட்னாம் தேசத்துள் ஆ தெற்கு அன்னம், சம்பா, அன்னம், சம் அழைக்கப்படுகின்ற வியாட்னாம் நாட போநகர் - விநாயகர் கோயில், மைசன் சிவன் கோயில்கள், போநகர் - சிவன் ே கின்றன. இக்கோயில்களைவிட திருக்ே காலப்பகுதியில் நன்கு சிறப்புற்று கோயில் கட் டி ட இடிபாடுகள், கே சாசனங்கள், திருவுருவங்கள், சிற்பங்கள்
ஆங்கிலேயரின் ஆட்சிக்குட்பட்டு சுதந்திரத் திருநாடாயிற்று. போர்ணியே (1-08-1962) இல் மலேசியக் கூட்டாட்சி ஆண்டுகளுக்குள் (7-08-1965) இல் அமைப்பிலிருந்து பிரிந்து, தனியுரிமை மலேசிய நாட்டினை முன்னர் மல தீபம், கடாரம், மலாய், மலாக்கா தீப என்னும் பெயர்களால் சுட்டப்பட்டது அமைக்கப்பட்டு வழிபா டு கள் இ கோயில்கள், கோயில் கட்டிட இடிபா( விளங்குகின்றன. இந்நாட்டிலே அ.ை லம்பூர் - தண்டாயுதபாணி கோயில், ள் தெரு - மகா மாரியம்மன் கோயில், கோ. முத்துமாரியம்மன் கோயில், கோலால
13

ந்துக் கோயில்கள் 89
கோயிலும், பாங்காக் - சிலாம் சாலையில் ளன. இவற்றைவிட இந்துக் கோயில்கள் திருவுருவங்கள் பலவும் இங்கு காணப் இந்துக் கோயில்கள் நகரபூரீ தர்ம கோயில்கள், திருமால் கோயிலுக்காக ளது திருவுருவங்கள், சிற்பங்க்ள் ஆகியன
சியா, காம்போஜம், காம்புஜம், சுவர்ண என அழைக்கப்பட்டது. கம்போடியா ந்துத் திருக்கோயில்களாக ஆங்கோவாட் அக்யோம் - சிவ கம்பீர ஈஸ்வரர் கோயில், வன் கோயில் ஆகியன விளங்குகின்றன. இடங்களில் திருக்கோயில் வழிபாட்டு ததற்கான கோயில் கட்டிடச் சிதைவுகள், புருவங்கள் பலவும் கிடைத்துள்ளன.
ழக்குக்கரையோரத்தே ஹொயொங்சன் ழிமுகத்துக்கும் இடையே அமைந்திருந்த அடங்கிவிட்டது. இந்நாட்டினை முன்னர் பாபதி என அழைத்தனர். சம்பா என ட்டிலே, இந்துத் திருக்கோயில்களாக, - இரு விநாயகர் கோயில்கள், மிசோன் - காயில்கள் ஆகியன சிறப்புற்று விளங்கு காயில் வழிபாட்டு மரபுகள் இங்கு ஒரு விளங்கியதற்கான சான்றாதாரங்களாக ாயில் நிர்வாகம், கிரியை முறைசார்ந்த
என்பன கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன.
இருந்த மலேயா ( 31-08-1957 ) இல் ா, சிங்கப்பூர் முதலிய தீவுகள் இணைந்து அமைப்பு உருவாயிற்று. ஆனால் சில
சிங்கப்பூர், மலேசியக் கூட்டாட்சி வாய்ந்த நாடாக பொலிவு பெற்றது. ம், மலைநாடு, LD60 TLT மலாயத்
கற்பம், கங்கா நகரம், மலேயா, காழகம்
மலேசிய நாட்டில் திருக்கோயில்கள் பற்றப்பட்டதற்கான சான்றுகளாக திருக் கள், திருவுருவங்கள் ஆகியன அமைந்து மந்துள்ள இந்துக்கோயில்களுள், கோலா காட்சாலை - கந்தசுவாமி கோயில், வைர "ட்டு மலை - கணேசர் கோயில், பத்தாய் - பூர் - இராஜராஜேஸ்வரி கோயில், பத்து

Page 142
90 @山吁町咀胡山
மலைக் குகைக்கோயில்கள், மலாக்கா - மலை - கயிலாயநாதர் கோயில், ஐயனா ஆகியன முக்கியம் வாய்ந்தனவாகும்.
சிங்கப்பூர்த்தீவு, மலேசியத் தீபகற் நடுக் கோட்டிற்கு வடக்கில் அமைந்துள் தீவுகளுக்கு இடையில் சிங்கப்பூர்த்தீவு தீவு, சிங்கப்பூரையொட்டி உள்ளதாகு பகுதிகளில் தாமசிகம், சிங்கபுரம், சி. அழைத்தனர். சிங்கப்பூர், பினாங்கு களுக்குக் கோயில்கள் எழுப்பப்பட்டன முப்பத்தாறு இந்துக் கோயில்கள் அை இங்குள்ள திருக்கோயில்களாக மாரி மன்மதன் கோயில், கிருஷ்ணன் கோயி கோயில், பூரீ செண்பக விநாயகர் கோ லையன் சிட்டி விநாயகர் கோயில், பூரீ கம்பம் காளியம்மன் கோயில், பூரீ வட காளியம்மன் கோயில், வைராவிமட க மணியர் கோயில், திருக்குன்றம் முருகன் முனிஸ்வரன் கோயில், இராமர் கோயி
இந்தோனேசியா நாடானது சுமாத்தி மதுரா ஆகிய பெருந் தீவுகளையும் கூட்டங்களையும் உள்ளடக்கியதாக வி கோயில்கள் பல அமைக்கப்பட்டு, வ வருகின்றன. குறிப்பாக, சுமாத்திரா, பல இந்துக் கோயில்களைக் காண மு கோயில் வழிபாட்டு நெறிகள் பேண வங்கள், சிலைகள், கோயில் கட்டிட பெற்றுள்ளன.
சுமாத்திராவினை முன்னர் பூரீ வி என்னும் பெயர்களினால் அழைத்தனர். இந்து சமயத் தெய்வங்கள் பலவற்றுக்கு கிழக்காசிய நாடுகளில் இந்துக் கோயில் வழிபாட்டிடங்களாக மாறியதை அறி கோயில்கள் இருபத்திரண்டு இந்துக் ே முடிகின்றது. இருபத்திரண்டு ஆலயங்க சீனர்கள் நடத்திய ஆலயங்கள் பலவாகு கொண்டு வருகின்றனர். அவர்கள் இ வழிபாடு செய்து வந்த பெளத்த ஆலயங் கொண்டனர். இந்து ஆலயங்களுக்கு இ தாகக் கூறப்படுகின்றது.

பர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமால
பொய்யாத விநாயகர் கோயில், சந்தாசி "ர் கோயில், திரெளபதிஅம்மன் கோயில்
பத்திற்குத் தெற்கே, நிலவுருண்டையின் ள தீவாகும். சுமாத்திரா, போர்ணியோ அமைந்திருக்கிறது. பினாங்கு எனும் சிறு ம். இந்நாட்டினை முன்னைய காலப் ம்மபுரம், சிங்கை என்னும் பெயர்களில் பகுதிகளில் பல இந்து சமயத் தெய்வங் ா. சிங் கப்பூர் நாட்டில் இன்று வரை மக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகின்றது. யம்மன் கோயில், பெருமாள் கோயில், ல், சிவன் கோயில், நரசிம்மப்பெருமாள் ாயில், பூரீ தண்டாயுதபாணி கோயில், கிருஷ்ணபகவான் கோயில், சுண்ணாம்புக் பத்திர காளியம்மன் கோயில், பூஞரீ ருத்ர ாளியம்மன் கோயில், புனிதமரம் சுப்பிர ன் கோயில், அரசகேசரி இவன் கோயில், ல் ஆகியன அமைந்து விளங்குகின்றன.
திரா, யாவா, போர்ணியோ, பாவித்தீவு, மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சிறுதீவுக் விளங்குகின்றது. இந்நாடுகளில் இந்துக் ழிபாட்டு நடைமுறைகள் பேணப்பட்டு ஜாவா, பாலித்தீவு ஆகிய நாடுகளில் டிகின்றன. ஏனைய நாடுகளில் திருக் ப்பட்டதற்கான சான்றுகளாக திருவுரு இ டி பாடுக ள் ஆகியன கிடைக்கப்
ஜய, சுமதுரை, சொர்ணதீபம், கடாரம் சுமாத்திராவின் தலைநகரான மேடானில் கோயில்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. தென் ாள் பல பெளத்த, கிறிஸ்தவ, இஸ்லாமிய முடிகின்றது. சுமாத்திராவில் சீனக் காயில்களாக மாற்றப்பட்டதைக் காண ள் பெளத்த ஆலயங்களாக இருந்தவை. iம். பெளத்த சீனர்கள் இந்துக்களாகிக் ந்துக்களாக ஆனதோடமையாது தாம் களையும் இந்து ஆலயங்களாக மாற்றிக் ந்துப் பெயர்களையே சூட்டிக் கொண்ட

Page 143
தென் கிழக்காசிய நாடுகளில் இ
வடசுமாத்திராவிலே வாழ்கின்ற மாரியம்மன், காளி, தண்டாயுதபாணி கோயில்கள் அமைத்திருக்கின்றார்கள். கள் மாரியம்மன் கோயில்களாகும். ெ பெயர்ந்து சென்று சுமாத்திராவில் குடி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படு ரெகு உமார் - பூணி மாரியம்மன் கோயில் கோயில், கெஜாக்சன் வீதி - தண்டாய மாகாளி கோயில், பூலோ பராயன் - மார் பூறா ஆகங்றக்ச பூவானா (பாளிக் ே கோயில், கம்பங்டுரியான் - மாரியம்மன் கோயில், மோநொன் சீடி - மாரியம்மன் கோயில், பசுண்டான் - மாரியம்மன் பாஹி - முனியாண்டிக் கோயில், (ର{ கோயில், பிஞ்சை - மாரியம்மன் கோ. கோயில், சுங்கால் - மாரியம்மன் கோயி மன் கோயில், பெர்கபூனான் செந்திள் பாத்தாங் - மாரியம்மன் கோயில், செ கம்புங்பாசிர் - பத்திரகாளி கோயில், மாரியம்மன் கோயில், பெமாதங் தி பெர்கபூனன் - கெறிகுர்றிப்புன் - மாரிய செர்மின் - மாரியம்மன் கோயில், பெர்க கபுபபா தென்லங்கட் - கோயில் பெே பூறா சேலாயங், செதாசியுன் - திபெங் விளங்குகின்றன.
இந்நாட்டில் இந்துக் கோயில்களா டன. அவையாவன:- புடி - புத்தி வி பிரக்மணா, வீதி செனாகின் - பஞ்சச தென்தேநம் வீதி - பிராதானா, இந்து சதன் மாத்திரா, கருடா வீதி மெக்க லியா - முலியா ஆகுங், சுகாறமை வீதி - இன்றாஸ்திரி வீதி - சேறாயு, நாகாயு கங்பூது - நகாயு, சீபோலஸ் இத்வீதி பிஞ்சை வீதி - பஸ்ஸார் - சிந்தாதாமை தாவா, பஜாக் - இக்கண வீதி - இந்துன் கோநஸ் வீதி - கெசூமா, நாகாயு - க! வீதி - கொம்பி லெக்கேர்ய காரன் - தா என்பன.
மேலே கூறிய இருபத்திரண்டு இருந்தவை. சீனர்கள் நடத்திய ஆலய ளாகிக்கொண்டு வருகின்றனர். அவர்க

ந்துக் கோயில்கள் 91
மக்கள் இந்துத் தெ ப் வங்க ள |ா ன னி, முனியாண்டி ஆகியனவற்றுக்குக் இங்குள்ள பெரும்பான்மையான கோயில் தன்னிந்தியக் கிராமங்களிலிருந்து குடி யேறியவர்களால் மாரியம்மன் வழிபாடு கின்றது. வடசுமாத்திராவில் ஜாலான் தருமா பெலாகங் வீதி - காளி அம்மன் தபாணி கோயில், கபுன்சாயூர் - சிங்க யம்மன் கோயில், பொலோனியா வீதி = காயில் ), டாராட் வீதி - மாரியம்மன்
கோயில், டேசாலாலாங் - மாரியம்மன் கோயில், தேரோதை - மாரியம்மன் Gsmru olañv, மூவாறாதாகுஸ் - பாஸ்ாக் பர்கபூனன் - பெக்காலா - மாரியம்மன் யில், லுடிக்பாக்கம் - தண்டாயுதபாணி ல், பெர்கபூனான் சிம்பாகுலி - மாரியம் - மாரியம்மன் கோயில், பெர்கபூனன் ய்சேமாயாங் - பூீரீ மாரியம்மன் கோயில், பெர்கபூனன் - தஞ்சாங்ஜாதி - பிஞ்சைசியன்தார் - மாரியம்மன் கோ யி ல். பம்மன் கோயில், பெர்கபூனன் - படாங் பூனன் - பூலூசீனா-மாரியம்மன் கோயில், மனா, கபுபபாதென்லங்கட - சிலாயங் - திங்கி - மாரியம்மன் கோயில் ஆகியன
கப் பல சீனக் கோயில்கள் மாற்றப்பட் திவாகிடின் - புடி சக்தி, வீதி அறயா - க்தி, நேகாறா வீதி - திரிநாக சக்தி, ஸ்திரி வீதி - கங்கெம் பாகுணன் - பஞ் ார் சக்தி, கெறேதா ஆபி வீதி - கங்தா கொம் பிளைக் கேபாகாறன் - அர்ஜுனா வீதி - கங்புன்து - விஷ்ணு, நகாயு வீதி
வாளாறா, பெர்பன் வீதி - நாரதா, - சின்தாதாமை, சீலிங் சாலிங் வீதி-மர் ', கம்புங் - ஜம்பா வீதி - தஞ்சாய்புரா குசன் வீதி - பிராசாதா, சுக்காறாமை மிகா, பஜார் வீதி - சுங்கல் - சங்கர்சிவா
ஆலயங்களும் பெளத்த ஆலயங்களாக ங்கள் பல. பெளத்த சீனர்கள் இத்துக்க ள் இந்துக்களாக ஆனதோடமையாது

Page 144
92 பேராசிரிய
தாம் வழிபாடு செய்துவந்த பெளத்த மாற்றிக் கொண்டனர். இந்து ஆலயங் கொண்டனர்.
தென் கிழக்கு ஆசியாவில் " நாற் பேசப்படுவன பாலி, போர்னியோ, ெ பல்வேறு நாடுகளைக் கைப்பற்றிய இஸ்ல பண்டைய இந்துக்களின் குடியேற்றங்க இரையாகாமல், தனித்தியங்குவது பாலி அழைப்பர். அங்கு கணிசமான அளவு இன்றும் நிலவிவருகின்றன. பாலித்தீவி விட்ட தங்கள் மூதாதையரையும், பூதங் யும் போற்றி வழிபடுகின்றனர். இ6 களை மக்கள் செய்ய வேண்டும் என்ப யாகும் .
பாலிநாட்டு மக்கள் சூரியன். பிரய முருகன், கணபதி ஆகிய தெய்வங்களு வழிபடுகின்றனர். அத்துடன் பாலி ம. ளாக எண்ணி வழிபடுகின்றனர், சூர் மாகும். நிலம், நீர், க்ாற்று, தீ, ப கடவுளாக எண்ணுகின்றனர். பாலித்தி கோயில்கள் இருப்பதாக ஜே. எல். 6 கணக்கிட்டுள்ளார். இங்குள்ள கோயில்க சிங்கராசன் கோயில், பெஸ்ாக்கி கேm சாங்கி - சரஸ்வதி கோயில் ஆகியன மு விட, திருக்கோயில் வழிபாட்டு மரபுகள் பொருட் சான்றுகள் பல உதவுகின்றன விலுள்ள கோயில்களைப் போலவோ, போலவோ அமைப்பில் இல்லை. இக்ே இறைவியின் சிலையோ இல்லை. இங்கு காண இயலாது. கோபுரங்களோ, கோயில்களில் கிடையாது.
ஜாவா நாட்டு முன்னைய கா ஜவத்தீவு, யாவா என்னும் பெயர்களா டையங்கு மேட்டு நிலப் பகுதியில் சாண்டி பாண்ட தேவ கோயில், சாை கோயில் ஆகிய மூன்று கோயில்களும் பின்னர் பாண்டவர் கோயில்களாக ம கோயில், பிராம்பன் - கோயில், செபாங் மற்றும் பதனாதரன், பிரமவனம் ஆகி கட்டப்பட்டுள்ளன. பிரமவனம் என்ற

பர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
ஆலயங்களையும் இந்து ஆலயங்களாக களுக்கு இந்துப் பெயர்களையே சூட்டிக்
பெருந் தீவுகள் ' எனச் சிறப்பித்துப் சலியஸ், பிலிப்பைன்ஸ் என்பனவாகும்.
ாமியர் பாலியில் வெற்றி பெறவில்லை. ளுள் இன்றும் இஸ்லாமிய சமயத்திற்கு பி. இந்நாட்டினைப் பாலித்தீவு எனவும் பிற்கு இந்துப் பண்பாடும் நாகரிகமும் ன் மக்கள் தெய்வங்களையும், இறந்து கள், பேய்கள் போன்ற தீய சக்திகளை வற்றின் அருளைப்பெறப் பல சடங்கு து பாலித் தீவினரின் சமயக் கொள்கை
ா, விஷ்ணு, சிவன், பூரீதேவி, துர்க்கை, நக்குக் கோயில்கள் அமைத்துப் போற்றி க்கள் இயற்கைப் பொருட்களைக் கடவு யன் அவர்களுடைய முக்கிய தெய்வ லை எல்லாவற்றையும் பாலி மக்கள் வில் சிறியதும், பெரியதுமாக 4681 ஸ்வெல்லன் கிரிபல் என்னும் அறிஞர் ளுள் கெசிமன் கோயில், சிவன் கோயில், "யில், கம்பசிறிங் - தேவேந்திரன் கோவில், க்கியமானவையாகும். இக்கோயில்களை ர் பேணப்பட்டதைப் பற்றி அறிய தொல் . இங்குள்ள கோயில்கள் தென்னிந்தியா
மலேசியாவிலுள்ள கோவில்களைப் காயில்களில் இறைவனின் சிலையோ, எத்தகைய உருவ வழிபாட்டினையும் கற்கூரை வேய்ந்த மண்டபங்களோ இக்
லப்பகுதிகளில் ஜவத்தீபம், சாவகம், ல் அழைக்கப்பட்டது. ஜாவா நாட்டில்
பல கோயில்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. ண்டி பீம கோயில், சாண்டி அர்ச்சுனா முன்னர் சிவன் கோயில்களாக இருந்தன. ாற்றப்பட்டுவிட்டன. சாண்டி சிங்க காளி கு. கோயில், சாந்தி பிரம்பனண் கோயில் ய இடங்களில் பல இந்துக் கோயில்கள் இடத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில்கள்

Page 145
தென் கிழக்காசிய நாடுகளில் இ
சிவன் கோயில்களாக விளங்குகின்றன. மரபு மிகவும் தொன்மையான காலம் களாக பல இடங்களில் கண்டெடுக்கட் விளங்குகின்றன.
போர்ணியோ நாட்டினை முன்னர் பெயர்களால் அழைத்தனர். கீழைப் ே லும் பண்டை இந்தியப் பண்பாட்டின் ( சின்னங்கள் பல கிடைத்துள்ளன. ே குகையில் மரத்தினால் அமைக்கப்பட்ட கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு கி அகஸ்தியர், நந்தீசுவரன், பிரமன், கந்த இந்து சமயத்திற்குரியனவாகும். போர் பின்னர் பெளத்த சமயமும் சிறப்புற்று வங்களின் சிலைகள் பல கிடைத்துள்ள முழு நிறைவு அடைந்துள்ளதை நாம் விஷ்ணு கருடன் மீது அமர்ந்த கோலத் செய்யப்பட்ட சிலைகள் கிடைத்து இரு
பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகள், செலிபயிற்கு கி. பி. பத்தாம் நூற்றாண்டு வரை ை ஏழாம் நூற்றாண்டு அளவினதான ம ஒடுகளும் இத்தீவுகளில் ஏராளமாகக் பாட்டிற்குரிய பல்வேறு குறிகளும், மட்கலக் குறிகளால் இரண்டு உண்மை அங்கு செல்வாக்குற்று இருந்தமையாகு விநாயகருடைய புனையா ஒ வி யம் வரையப்பட்டுள்ளமை நம் கருத்தைக் க
பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளில் சுடுமண்க தெய்வம், குதிரை வீரர், சேவல், மயில் சிலைகள் பரவலாகக் கண்டு எடுக்கப் தீவுகளில் சிவவழிபாட்டின் தொன்ன ஒருவகைச் சரனைக் கல்லினால் செய் தீவுகளில் நடைபெற்ற அகழ்வாராய்ச் களும், சுடுமண் பொம்மைகளும் ஒரு துள்ளன. இதனால், சிவலிங்கங்களும் வாக ( கி. பி. 600 முதல் 750 வரை ) இ துணிவாகும்.
சைவ சமயம் இங்குச் செழிப்புற்று சில சிவன் கோயில்கள், பல்லவர் கை இருக்க வேண்டும் எனக் கருதுவதற்க்

ந்துக் கோயில்கள் 93
இந்நாட்டில் திருக்கோயில் வழிபாட்டு முதல் பேணப்பட்டதற்கான ஆதாரங் பட்ட திருவுருவங்கள் சிலைகள் என்பன
பர்ஹின தீபம், கலிமண்டான் என்னும் பார்னியோவின் வேறு பல இடங்களி செல்வாக்கை அறிவிக்கும் தொல்பொருட் 5ாம்பெங்கு என்னும் இடத்தில் உள்ள
கோயிலின் அழிவுச் சின்னம் ஒன்று டைத்துள்ள சிவன், விநாயகர், நந்தி, நன், மகாகாலன் ஆகியோரின் சிலைகள் னியோவில் முதலில் சைவ சமயமும், விளங்கின. இச் சமயங்களுக்குரிய தெய் ன. அவற்றில் இந்தியக் கலைப்பாணி
காணலாம். புரூனேய்ப் பகுதியில் திலும், அனுமான் நின்ற கோலத்திலும் க்கின்றன.
ரு நேர்வடக்கில் உள்ளன. இத்தீவுகளில் சைவ சமயம் தழைத்து ஓங்கின. கி. பி. ட்பாண்டங்களும், அவற்றின் உடைந்த கிடைத்துள்ளன. அவற்றில், சமய வழி வடிவங்களும் காணப்படுகின்றன. இம் கள் புலப்படுகின்றன. ஒன்று சிவவழிபாடு ம், சூரியனின் வடிவம், சிவலிங்க வடிவம், போன்றவை, மண்பாண்டங்களின் மீது வருவதாகும்.
னால் செய்யப்பட்ட விநாயகர், தாய்த் , வேலேந்திய வீரன் (முருகன்), முதலிய பட்டன இச்சின்னங்கள் யாவும். அத் சிறப்பைப் புலப்படுத்துகின்றன. யப்பட்ட சிவலிங்கங்களும் பிலிப்பைன்ஸ் சிகளில் கிடைத்துள்ளன. இந்த லிங்கங் வகையான மண் அடுக்குகளில் கிடைத் சுடுமண் பொம்மைகளும் சமகாலத்தன ருத்தல் கூடும் என்பது தொல்லியலாரின்
விளங்கிய காலத்தில் (கி. பி. 750 - 1000) லப்பாணியில் இத்தீவுகளில் எழுதப்பட்டு ரிய தடயங்கள் பல கிடைத்துள்ளன.

Page 146
94 பேராசிரிய
கோயில்களின் கருவறைச் சுவர்கள், அ ளன. அவற்றுள் கருங்கல்லினால் செய் மலர் செதுக்கப்பட்டுள்ள வாயிற்பப செதுக்கப்பட்டுள்ள நிலைப் படிகள், பட் துண்டுகள், வெண்கலத்தால் செய்யப் உடைந்த சிலைகள் போன்றவை ய முன்னர், இத்தீவுகளில் சிவ வழிபாடு நி திமோர் தீவில் மும்மூர்த்தி, மகாகா கிடைத்துள்ளன. இங்கு கிடைத்துள்ள6 இருந்திருக்க வேண்டும் என்பது கலையி கோலச் சிலைகள் சில இரு தேவியருட சக்தி, விநாயகர், கந்தன், சிலைகளும் வாகனச் சிலைகளும் கிடைத்துள்ளன.
பிலிப்பைன்ஸ் தீவுகளில் செப்பினால் ஒன்றும், பொன்னால் செய்யப்பட்ட ெ பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அத்தீவுகளில் நெ பெற்றிருந்த செல்வாக்கிற்கு அவை சா சோழர் காலத்திய வெண்கலச் சிலைகளி பட்டுள்ளன. பெண் தெய்வத்தின் உட நாட்டுப் பெண்களின் தோற்றப் பொலின பார்வதி, கணேசர், முருகன் முதலியோ கலைப் பாணியை யொட்டிச் செய்யப்பட களைப் போலவே பிலிப்பைன்ஸ் மக்க கொண்டுள்ளனர்.
தொகுத்து நோக்கின் தென் கிழக்க காலம் முதல் திருக்கோயில் வழிபாட் யிருந்தன. இந்துக் கடவுளர்கள் பலவற் கோயில்கள் அமைக்கப்பட்டு, வழிபாடு கிழக்காசிய நாடுகளில் இந்துக்கோயில் போதிலும், இற்றைவரை தாய்லாந்து, க பாலி, ஜாவா, மலேசியா, சிங்கப்பூர் வருவதை அவதானிக்க முடிகின்றது. மரபுகளைப் பற்றி அறிவதற்குத் தொல் குறிப்புகள், சமய நடைமுறைகள் ஆ நாடுகளிலும் திருக்கோயில்கள் நன்கு நீ காலங்களாக தென்கிழக்காசிய நாடுகள் மக்களுள், குறிப்பாக இந்துமக்கள் இடப் வாழ்விடங்களில் பல புதிய கோயில்க முடிகின்றது.

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
டித்தளங்கள் அகழ்ந்து எடுக்கப்பட்டுள் பப்பட்ட நந்திகள், விரிந்த தாமரை கள், செடி, கொடிகள். தேவர்கள் டை தீட்டப்பட்ட தூண்களின் உடைந்த பட்டுள்ள வழிபாட்டிற்குரிய கருவிகள் ாவும், இஸ்லாமியரின் ஊடுருவலுக்கு லைபெற்றிருந்ததைத் தெரிவிக்கின்றன. லன் சிலைகளும் அகழ்வாராய்ச்சியில் எ. கற்சிலைகள் யாவுமே வழிபாட்டில் யலார் கருத்தாகும். திருமாலின் நின்ற ன் கிடைத்துள்ளன. இவை அல்லாமல் , மயில், கருடன் போன்ற தெய்வ
செய்யப்பட்ட சிவபெருமானின் உருவம் பண் தெய்வத்தின் சிலை ஒன்றும் கண்டு டுங்காலத்திற்கு முன்பே, சைவ சமயம் ன்று பகருகின்றன. அவை, தமிழகத்தின் ன் கலைப்பணியைப் பின்பற்றிச் செய்யப் பற் கூறும், ஆடை அணிகளும், தமிழ் வ நினைவூட்டுகின்றன. சிவபெருமான் "ர் சிலைகள் தொடக்க காலச் சோழர் ட்டனவாகத் தோன்றுகின்றன. இந்தியர் ரும் பல தெய்வ வழிபாட்டினை மேற்
ாசிய நாடுகளில் மிகவும் தொன்மையான டு மரபுகள் பரவி, நன்கு வேரூன்றி றிற்கும் கலையம்சங்கள் நிறைந்த திருக் கள் இயற்றப்பட்டு வருகின்றன. தென் வழிபாட்டு மரபுகள் பேணப்பட்டிருந்த ம்போடியா, சம்பா, பர்மா, சுமாத்திரா, ஆகிய நாடுகளில்தான் பேணப்பட்டு இந்நாடுகளின் திருக்கோயில்கள் சார்ந்த பொருட் சான்றுகள், யாத்திரீகர்களின் கியன உதவுகின்றன. தென்கிழக்காசிய றைந்து காணப்படுகின்றன. அண்மைக் தவிர்ந்த மேற்குலக நாடுகளில் தமிழ் பெயர்ந்து வாழ்வதனால், அவர்களின் ள் அமைக்கப்பெற்று வருவதை அறிய

Page 147
தென் கிழக்காசிய நாடுகளில் இ
உசாத்துணை நூல்கள்
1.
0.
திருநாவுக்கரசு. க. த. (1987) பண்பாடு, உலகத் தமிழாராய்ச்சி
நாகராஜன், எஸ். ( 1993 ) தாய் உலகத் தமிழாரர்ய்ச்சி நிறுவனம்,
இராகவன், அ. (1967) தமிழக கழகம், சென்னை.
மீனாட்சிசுந்தரனார், தெ. பொ. திருவெம்பாவை, சர்வோதய இலக்
ஹோல், டி. ஜி. ஈ. ( 1971 ) ெ வெளியீட்டுத் திணைக்களம், கொ
முத்தையா, நா. (1986) இந்தோ மஹாத்மா அச்சகம், ஏழாலை,
பிரதேச அபிவிருத்தி, இந்து சமய, அமைச்சு (வெளியீடு) ( 1982), அ கொழும்பு.
கோலாலம்பூர் பூரீ மகாமாரியம்ம சிறப்பு மலர் - 1973,
Majundar, R. C. ( 1927) Ancie Vol - 2, Lahore; Dacca and Mad
Majundar, R. C. (1979) Iadia B. R. Publishing Corporation, De

ந்துக் கோயில்கள் 95
தென் கிழக்காசிய நாடுகளில் தமிழ்ப் நிறுவனம், தரமணி, சென்னை.
பிாந்தில் தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கூறுகள்,
தரமணி, சென்னை.
சாவகக் கலைத் தொடர்புகள்,
( 1978 ), தாய்லாந்தில் திருப்பாவை கியப் பண்ணை, மதுரை.
தென்கிழக்கு ஆசிய வரலாறு, கல்வி ழும்பு.
னேஷியாவில் இரண்டு வருட் அனுபவம்,
இந்து கலாசார, தமிழ் அலுவல்கள் கில உலக இந்து மாநாடு சிறப்பு மலர்,
ன் தேவஸ்தானம், குட்முழுக்கு விழா
nt Indian Coloaies in the Far East ras.
aad South East Asia,
lhi.

Page 148
The Impact Of
Resources On TI
S. Balla
Climate and water resources are environment. Exploitation of these ment effects man and man effects e various theories such as Environmenta the geographical schools in Germany environment can be classified as Natu ment or otherwise it can be termed environment. Generally physical envir climate, water, minerals etc. The occupants of the earth and their It decides the degrees of environme. directly affect the physical envirc resources. We can find many const contraints are relative to capabilities within the scope of available technolo quantities of fertile land, petroleum limits, rather they are relative to hu one billion people enjoy wealth w or all five billion people experience depends on the technology and and other resources necessary for the ( Jackson and Hudman 1982 ).
During the past, under . develop environment and particularly on the of the world that in some way prev economically. More recent observers under development is the cultural The culture determines the level of classified in terms of their social, p.
But the relationship between th ments is more complex that eithel Physical and cultural variable de decisions. The relationship between the perceptions of the residents of a perceive the environment is in turn their cultural background and exter

limate And Water he Environment
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حصـح
handiran Kapp
very basic components of the physical needs conservation, so the environ - nvironment. This study has led to lism, Determinism and Possibilism in and France. As we all know the ral environment and Cultural environ - physical environment or man made onment provides agricultural land. relationship that exists between the physical world determines their use. atal effects. Individuals and groups inment through their utilization ef raints in the environment. These to manage our wants and demands gies. “Physical eonstraints of finite coal or water do not mean absolute man wisdom and ingenuity. Whether nile four bilion people suffer poverty a relatively high standard of living, management of agricultural, industrial livelihood of the human population''
ment was blamed on the physical climate of the less developed regions ented their inhabitants from progressing
have concluded that tha cause of values of the residents of the regions.
development and societies can be litical and technological organizations.
human population and the environof these simplistic views allows. cide how people arrive at certain environment and people is based on place. The way in which people affected their technology, their goals, all forces that affect the group.

Page 149
The Impact of Climate ... ... ..
MODEL OF PERCEPT
--uo-- em mi m -0 Values
Goals
Techn
Experi Humaana
Goal satisfaction or denial
Feedback
Physical externa
drought. insects Environment.
The above diagram explains the r and man. However the availability o the physical eavironment for the exi the environnuent. Water can be recei water resources or underground wate and water resources have mostly a fa Sri Lanka, specially in the Jaffna p favourable but the underground resour
10 Climate in the Environmen
Sri Lanka's tropical location p the influence of the sea the Island i expended by c on t n ent a in The climate of the Island is The South-West monsoon is from monsoon is from December to Feb
14

ON OF ENVIRONMENT
blogy
ence
Social externalities of government regulation, demand, price, energy coasts,
ete.
SLLL kSTTLLLAkL LLSLLLL LLSLLLLLLSS SLSLSLSLSLSLSLSLSLS
lites of flood,
s, etc., Physical
(Jackson and Hudman 1982 )
elationship between the environment f water is the basic component in istence of human life and reacts on ved directly from rainfall or surface r resources. In Sri Lanka climate vourable impact. But in the Northern peninsula even the climate is not ces are attractive.
t
rovides a better climate. Due to s free from the temperature extreames teriors and extreme climate. influenced by two wind regimes.
May to September and North - East ruary. These monsoons control not

Page 150
98 Professor Siva
only the rainfall of the Island b Asia during the respective periods decided by the orographic environn massif creates this effect. In betw inter monsoonal seasons, March to in which mainly convectional rainfall ber, sometimes in December the Isl and cyclones which form particula and rarely in the Southeast Arab in the lowlands are around 27C
Frost can occur in Nuwara - Eliya
is 15°C. In most part of the co more significant than the seasonal
1.1 South West Monsoon M
The Southwest region of the 4000mm in this period. The Higl slopes of the central hills. The 500mm of rain and particularly c receive less than 250mm of rai creates a rainfall region in the s in the North, north West, Northea the central mountain and this Wetzone and Dryzone which are If Northern Sri Lanka had been northern coast this area also wo orographic effect in this season. Island. But at the sea level the pressure gradient is fairely steep a
1.2 North East Monsoon (De
During this period the easter with the winds tending to be 1 rainfall during this period is fair of the Island receives more. The of rain during the Northeast Mc are a receiving the similar amount pressure gradient across the Island
1.3 First Inter Monsoonal Per The rainfall is mainly convecti the annual rainfall. The higher co are from inland areas. The lowe where Kankesanthurai receives 6% bution is fairly even or pressure

samy - Abhijn a na mala
ut also control the rainfall of South The impact of the monsoons is ment of the Island. The Central een these two seasons there are two April and October to November, Il occurs. During October to Novemand is also influenced by depression ly in the Southwest Bay of Bengal bian Sea. Mean annual temperature with mean daily range of about 6'C when the mean annual temperature untry daily temperature ranges are
changes.
ay to September )
Island receives more rainfall upto her rainfalls are over the western rest of the Island receives less than our part, North and Northwest region n. The Southwest monsoonal rainfall outhWest and shadow rainfall region ast and East of the cou utry dues to creates two major regions such as the main agro - climatological regions. blessed with a monntain range in the uld have more rainfall due to the Generally winds prevail westerly over winds are from the southwest. The nd southwesterly.
cember to February)
ly winds prevail across the Island northeasterly at the sea level. The ly widespread but the eastern half area that receives less than 250mm onsoon is very much less than the during the Southwest monsoon. The | is moderate and northerly.
iod (March to April)
onal and ranges from 5% to 30% of ntribution to the total annual rainfall ir contributions are from the north of the annual. The pressure distri
gradient is mild and southwesterly.

Page 151
The Impact of Climate ... ... ,
1.4 Second Inter Monsoonal P
During the period, the rainfal pressure systems, depressions and c Bengal and sometimes ln the South ally from Intertropical convergence of Sri Lanka during October and 17% to 31% of the annual total. in this season. But the Eastern re. east Monsoon season perticularly in mild and south westerly or pressure
1.5 Inter Tropical Convergenc
This zone of convergence tak the Inter tropical convergence Zone Weather during the intermonsoonal sphere summer the ITCZ lies be during the Northern Hemisphere over 25N and 29'N over North of large scale convection activity southwards and northwards we have sometimes it may be fluctuate.
1.6 Cyclonic Storms and D
Mainly in October, November depressions form over the southe Rarley they develop im May & J storm coming directly over Sri I and December. The average num in October, 12 in November and of storms per decade is 8 in December. The cyclonic activity c in some years and hazards in
1.7 Dry Zone / Wet Zone
The climate created the mort region. Towards East and Sout increase. In the wet zone there prevail. According to sessionality there are two climatelogical zone used to demarcate the zones by

99
riod (Oct. to November
is widespread due to the low'clones in the southwest of Bay of Arabian sea. The disturbances generzone which lies across the latitudee November- The rainfall varies from The Northern region receives more ion riceives more during the North December. The pressure gradient is distribution is fairly even.
Zoue
es place between the trades called (TCZ) and, has influence in our periods. During the Southern Hemitween latitudes 5°S and 10°S but summer it moves northwards and lies India. The ITCZ is often an area and heavy rain. When it travels more rain in iu termonsoonal periods
opressions
and December cyclonic storms and n half of the Bay of Bengal. une also. The chance of a cyclonic anka is the greatest in November per of depressions per decade is 16 6 in December. The average number October, 8 in November and 4 in eates floods in some years, droughts
few years.
ern region as a three month rainfall and Southwest the rainfall months are two distinct rainfall season that of climate and the water balance in the Island, The following were various academics.

Page 152
100 Professor Sivas
1. The 1500 mm Isohyet of annua
2. The 1905 mm Isohpet of annual
3. The 2500mm Isohyet of the a
4. The 508mm Isohyet of the an
SOO SGSO
5. The watershed lines.
6. Wet zone where no water defi
The wet zone of the southwest 2500mm of rainfall mostly through thirds of the country in the nort paratively dry. averaging 1500mm in It remains dry during the five mon
1.8 Evapotranspiration
Data on evapotranspiration are wet zone indicate annual evapotran with an upper limit of 1200mm. declines to 1000mm. In the Dry values are the same during the M lower rates are prevail in the II 1000 - 1400mm for Dry Zone. Evap can reach 2100mm, year.
1.9 Variability of Rainfall
Annual variability of rainfall and in the Dry Zone 15% and rainfall is more variable than Yal in the dry years of 1934, 1946, 19
1.10 Extreme Climates
Floods, Droughts and cyclonic the normal climate. During the la 1950 and 1974, and three flood year of the country. Cyclonic years 194 rupted the economic and Social lif

amy - Abhiji, an a mala
l rainfall.
rainfall,
nnual rainfall.
nual rainfall of the Southwest mon
cit prevails annually or seasonally.
and central hill country averages the year, while the remaining two h, east and south east stay commostly is Maha Season (Oct. - Jan.) ths of the Yala season (May - Sept.)
limited. But the estimates in the spiration of appreximately 1500mm
In the highest montane areas it Zone and in the Wet Zone these Maha season. But in the Yala season Dry Zone. The annual value is boration values from Dry Zone tanks
in the wet zone is about 10% 20% in the east coast. Maha season a season. Discharge is nearly absent '5, 1955 and 1958.
hazards have disruptive effect on ast hundred years two drought years s 189, 1957 and 1963 affected 50% 17, 1958, 1978, and 1993 also dis
B in the country.

Page 153
The Impact of Climate ... --
2.0 Water Resources in the E
Water resources are commonly and groundwater resources.
2.1 Surface Water Resources
Water received from rainfall c evaporation, transpiration and co through the many environmental soil, vegetation and temparature. Lanka have low prosities about 0 heavy runoff 65% for the wet For the entire Island the balanc estimated at 53%, available for ev the water table.
There are 103 watersheds in in the surface water resource map clockwise from Kalani ganga ( Tab covering about 16% ( 10327sq k, m and carries the largest volume of of the Island's run - off. It is the Northern Dryzone. High dens interior, the cause for the high zone are seasonal and their seaso Wet Zone. So the importance of understood by our hydraulic physical environment provided max economics and social life of the
Based on surface water reso valley development schemes have 521 major irrigation schemes of are diversion schemes, while 110 water exclusion schemes. In additi in operation. All these schemes hactares. Further... there are near an extent of about 162,000 hectar Major schemes ). Largest irrigation purpose Programme is in operatic gation facilities for 265,000 hecta of existing land at the end. All

O 8 10
nvironment
classified as surface water resources
irculates in a contineous process of indensation and back into rainfall actors such as geology, topography, The crystalline rocks, common in Sri 2% to 0.8%, so the rocks promote zone and 37.5% for the dry zone. e of the surface water runoff is apoation, percolation and recharge of
Sri Lanka, these can be identified ) in which they are numbered antile 1 ). The Mahaweli basin dominates ) of the Island's total land area discharge amounting to a seventh the only perennial river traversing ity of streams are in the humid runoff. The streams in the Dry inal runoff is less than that in the the surface water has beem better culture. Water resources in the imum use for the development of
people throughout our history.
Irces, irrigation schemes and river been started. At present there are which 307 are storage schemes, 104 are drainages, flood control or salt on there are 2 lift irrigation schemes have an extent of about 340,000 ly 25,000 minor schemes which cover es ( Minor schemes <40 hectares)
schemes such as Mahaweli Multi n. The programme will provide irrires of new land and 100,000 hectares
are based on river basins.

Page 154
102 Professor Sivas
2.2 Ground Water Resources
The geological Formation, that la characteristics can be grouped into
1. Ancient crystalline hard rock sp precambrian rocks have poor p) water is of en found in their
2. Sedimentary formation that cha include Miocene lincestone areas
3. Surface Alluvium, consisting of riverrine and coastal areas; and
4. Weathered over — burdern in ha ducts of weathiring such as s localized aquifers,
Rates of ground water recharg formation from another. Undergrou and Northwest regions are differen
2.3 Underground Water Resour
Regions
The Northwestern region of liu as nature's gift - This area is t has rainfall in three months" and of water. Early settlers had disco water and made settl&ments wher found since 500 B. C. This can b found in the limestone rocks as f
1. Local or discontinuous product
2. Extensive and highly productive
3. Local or discontinuous produc
4. Local or discontinuous moderate
5
... Lagoon or lake with saline
2. 3. 1 Local or Discontinuous
This type of acquifer is fou Peninsula, the Island of Mannar, next to the extensive productive

samy - A b h i j m a n a m a l a
rgely determines Sri Lanka's aquifer
four categories.
bread over 90% of the land. These rimary porosities and their ground
joints, fissures and cracks.
racterize most remaining areas which of the North and North West.
clays, sands and gravels in the
rd - rock areas which includes prooil and gravelly material that form
e from rainfall vary one geological ind water resources in the North t from the others.
:ces in the North and Northwest
mestone origin has underground water he driest in terms of climate and i has good environment by means overed the resources of underground e good underground water has been le classified according to the acquifer ollows:
ive acquifer in integranular rock.
acquifer.
tive acquifer in fissuered rock.
: to low acquifer in fragmanted rock
br brakish water.
| Acquifer
nd in the eastern coasts of Jaffna Kalpitty and in the interior areas
and discontinuous acquifer resources.

Page 155
The Impact of Climate ... ... .
2.3.2. Extensive and Highly Pr
The extensive and highly prod limestone extends from Puttalam t Kilinochchi and Mullaitivu. Tube area are used mainly for irrigatio 30m to 100m and the depth of to 15m. The ground water in th concentration of chloride.
The total extent of this acquifer land area and this can be classified
a) Madurankuli ground water B.
b) Wanathavillu ground water B c) Kondaichi ground water Bas d) Mannar - Murunkan ground
e) Mulankavil ground water Bas
f) Kilinochchi — Mullaitiy, u Basir g) Jaffna peninsula ground wat
The Madurankuli ground water underground water belt. In the Var 40 sq. km. the eonfined acquifer 5 - 20 million cubic waters could be
At Murunkan deep - tube well te fifteen years to supply water for i high yielding semi - confined acquifer 15 - 20 meters below ground.
The next major system has been 180 sq. kms. Average yields from t second.
In the Jaffna basin, ground wat areas where sustainable irrigation balance between recharge and extract Sri Lanka is normally confined to di being the Jaffna peninsula when it is from a network of wells. Covering lenses of ground water in most place Tenmaradchi and Vadamaradchi a productive areas.

>母 103
bductive Acquifer Regions
uctive acquifers in the sedimentary Jaffna Peninsula and inwards to wells constructed in the mainland 1. The depth of wells ranges from the Water table varies from 5m is region has a moderate to high
covers about 10% of the Island's as the following rich basins.
sin.
asin
sin
water Basin sin
er Basin
basin is in the far south in the
hathavillu basin, which spreads over
creates artesian conditions. Between
available annually at Wanathavillu.
chnology has developed over the last rigation and domestic use. A relatively system has been found there from
found at Mulankavil Basin, covering here range from 15 - 35 litres per
er use has exceded safe limits in most depends on maintaining a delicate ion. The use of ground water in omestic purposes, the notable exception used extensively for irrigated agriculture 850 sq. km, the peninsula exhibits s except in the lagoons. Valigamam, re important extensive and highly

Page 156
104 Professor Siv
2.3.3. Other Acqifers in the Nor
Local discontinuous productive in the Islands west of the Jaffna penins called rich ground water basins. Dis fractured rock is found in the high or brackish water is found in the a
3.0 Rainfall and water resource
Jaffna Environments
Climatologically the Jaffna penins month period of rainfall. The follo'
Jaffna Average Monthly & Seasonal Rainfall i
Jafna
Average Monthly & Seasonal Ri
Dec. 266.7
Jan. 96.5 4C Feb. 36.8
Mar. 29.9 1 April 70. I "
May 62.7
June 16.2
July 16.5 17
August 31.4 Sout
September 47.4
6. October 243.5
Int November 41 .. 2 f e
Co
TC
Total : 1328.9mm.

samy – Abhijň a n a m a 1 a
h West
fissured rock acquifer is found in la and in between areas of so ontinuous moderate low acquifer in evel areas in the main land. Saline eas close to the sea and lagoons.
s in the
ula belongs to the three effective ving figures explain the fact clearly.
n mm (%) 1931 – 1960
infall in mm (%) 1931 - 1963
O. O. 30.1% North east Monsoonal
O0,0 7.5% nter monsoonal ( convectional )
TCZ = 100%
4.2 13.1%
th west Monsoonal
4.7 49.3%
monsoonal ( Depression & storms )
vectional Z

Page 157
The Impact of Climate ... . .
During the cyclonic period the North east monsoon period it rec rainfall. The figures which studied October, November and December of the period ( 1921 - 1970 ). Duri 1932, 1942, 946, 1962 & 1965 But in some years 1931, 1937, 196 of rainfall were received, Likewise
November & December, For exam 762mm received. It was double ol Month of November 1925, 1927, 193 it received more than the average 1947 a very less amount was recei 1931, & 1957 nearly 762mm recei years received more than the avera less rainfalt compared to the oth also depict same pattern.
JAFFNA
Potential evapetranspiration (Estim:
PET
January 05 February IS March 149 April 50 May 67 June 29 July 127 August 118 September 129 October 108 November 87 December 78
The estimates for potential e deviations in the dry months. W water balance exists in October Nov. & Dec. In the other mont there are water deficits. These are needs for agricultural and domestic are met by the underground wate
15

105
area receives 49% and during the lives 30% of the average annual show that the monthly rainfall for had fluctuated during the fifty years ng the October months of 1930, it received more than the average. l, & I968 very much less amounts this was noticed in the month of ple in November 1932 more than the average rainfall. During the 1, 1934, 194, 1944, 1946, 1957, 1970 , But in some years 1922, 1941 ved. During the month of December ved , In these months also a few ge. The month of January receives er wet months however these months
ates) and water balance (in mm)
Water Balance
- 10
- 39
- 69
- 123 155 452 -س - 152 - 134 - 93
147
29
vapotranspiration show only slight Vater balance figures show that a only and water surplus exist in hs, particularly from April to Sept the outcome of rainfall. The water purposes in the deficit months

Page 158
106 Professor Siva
3.1 Underground Water, Usage
The studies made in 1960's a water situations in the Jaffna peni underground water for various pur level of the underground water has
Underground Water Resour
1965 | 66 Ares free from salinity 128,100
Areas moderately free from 64,200
salinity
Areas liable to salinity only 46.43 ( in the dry season
Saline areas 1729C
The area consistanly free from areas moderately free from sal The area liable to salinity only i in the coverage. The extent of s. pend on the storage, draw - off a 1960's and 1970's the extraction introduction of electrical pumps as part of 1980's it decreased due to was high rainfall, the storage of was low rainfall the storage has of this and continued to draw c drought years. The consumption in agricultural uses was estimated The recharge for a normal year (19 (runoff) to the sea is 50,000 acres not possible. In 1965 which was recharge was expected and the rur acre feet. But the rate of consu In a flood year (1967), about 1. 137,000 acres feet discharged to the of recharged also would have gone to The underground water free from s. the peninsula where 62,600 acres was only 10,000 acres feet per peninsula only 600 acres feet was

samy - Abhi jň a n a m a 1 a
& Distribution of Salinity
ind in 1980's reveal the underground insula. Due to the intensive use of poses and due to the run - off the
been fluctuated.
ces in the Jaffna Peninsula.
1266/67 1965, 66 & 67
142,780 145,000
64,000 60,350
D 43,800 47,800
) 1 1000 12,450. in acres
salinity have have increased by 13% inity have de creased by 6%. n the dry season have fluctuations aline areas has decreased. These deind discharge of the areas. During of watcr was increased by the ld the crops. But in the latter the political situation. When there water has increased and when there reduced. The public is not aware off water as usual even in the 1960s and 1970's for domestic and at 40,000 acre feet per annum. 56) is 90,000 acre feet, and discharge feet. For a drought year these are a drought year, 5),000 acres feet hoff would have been under 10,000 mption of water has not changed. 7,000 acres feet recharged and a sea directly and indirectly. A portion the sea due to the ground storage. alinity is situated in the centre of eet are available but the drawoff innum. In the eastern part of the draw off out of 70,00) acres feet. But

Page 159
The Impact of Climate ... ... .
in the Islands where 12,000 acres acre feet per annum. So extraction increased in the centre arid the east
4.0 CONCLUSION
The earth summit held in Ri South Dialogue regarding the decla not received global attention. Indu industrialization in the past have tend to tell third world countries the environment system because of green house effect, increases of g carbon in the atmospbere, the acidi But third world countries have n true, They are keen to develop we have done nothing to spoil th have to learn to adapt economic or environment system such as climate part of the dry zone, the conser has been developed. The conservatio and climate have not been conside atmosphere have not been prevented
In our part of the country environment at least in natural V weather & climate and under gro limited our agricultural activities for of subsidiary crops, cash crops an out the year wherever the underg we have to concentrate on the rec run off during the rainy season. extraction and storage of water in disturb our exsisting system of en pollution, Water pollution, vegetation
RIVER BASINS
Basin Name of Catchment No. Bas in Area Sq. km
1. Kelani Ganga 2278 3. Kaluganga 2688 5. Madu Ganga 59 7. Telwatte Ganga 51
9. Gin Ganga 922

107
feet available, the drawoff was 3300 of underground water could be of the Jaffna peninsula.
o de Janeiro is over and the Northrations made on the summit have strialized nations due to their rapid already spoiled the environment and that there will be a collapse of global warming, changes in the ases such as CO2 chloro fluoro a rain and hole in the Ozone layer. ot accepted these even if these areo heir countries. As a small nation e earth - atmosphere system. But we social activities in relation to the and water resources. In the greater vaion of the surface water resources n of natural vegetation, soil cover red there. Pollution in the water and
there.
he life has to be adjusted for egetation, soil cover, parent rock und water resourcees. The climate has one season. However the cultivation d vegetables have continued through round water is available. Therefore harge of water and the control of We should also concentrate in the the other seasons. We should not vironment by creating salinity, air al pollution etc.
( WATER SHEDS)
Basin Name of Catchment
No. Basin Area Sq, km.
2. Bolgoda Lake 374 4. Bentota Ganga 6622 6. Madampe Lake 90 8. Ratgama Lake 10
10. Koggala Lake 64

Page 160
108
Professor Sivas
Basin Name of Catchment AWo. Basin Area Sq. km.
11. Poswatta Ganga 233 13. Sinimodara Oya 38 15. Rekawa Oya 755 17. Kachigala Aru 220 b9. Karagan Oya 58 21. E mbilikala Oya 59 23. Bambawa Aru 79 25. Butawa Oya 38 27. Katupila Aru 86 29. Namadagas Aru 46 31 i Kumbukkan Oya 1.218 33. Girikula Oya 15 35, Willa Aru 484 37. Karanda Oya 422 39. Tandiadi Aru 22 41. Rufus kulam 35 43. Ambalam Oya f 15 45. Andella Oya 522 47. Namakada Aru 2 49. Pattanthe Dephue Aru 100 51. Vett Aru 26 53. Miyangola Ela 225 55. Pulliyanpotha Aru 52 57. Bodigoda Aru 164 59. Makarachchi Aru 37 61. Kantalai Basin per Aru 443 63. Palampotta Aru 43 65. Kanchikamban Aru 205 67. Yan Oya 1520 69. Ma Oya 024 71. Chavar Aru 31 73. Nay Aru 187 75. Per Aru 374 77. Muruthapillu Aru 4. 79. Piramenthal Aru 82

any - Abhijian a mala
Basing
Νο.
12.
14.
16.
18.
20.
22. 24.
26. 28.
30.
32.
34, 36.
38. 40.
42.
44. 46.
48.
50,
52.
54. 56. 58.
60.
62.
64.
66.,
68.
70. 72. 74. 76. 78. 80.
Name of Catchment
Basino Area Sq. km.
Nilwala Ganga 960 Kirama Oya 223 Uruhokke Oya 348 Walawe Ganga 2442 Malala Oya 399 Kirindi Oya 65 Mahasikawa Oya 13 Menik Ganga 272 Kuranda Aru 13 Karambe Aru 46 Bagura Oya 92 Helawa Aru 51 Heda Oya 604 Sinema Aru 5 Kangikudichi Aru 56 Pannel Oya 184 Gall Oya 1792 Thumpankeni Tank 9 Mandipattu 100 Magalawataven Aru 346 Mundeni Aru 1280 Maduru Oya 154 Kirimechi Odai 77 Mandan Aru 13 Mahaveli Ganga O327 Panna Oya 69 Pankulam Aru 382 Palakutti Aru 20 Mee Oya 90 Churian Aru 74 Palladi Aru 61 Kodalikallu Aru 74 Pali Aru 84 Thoravil Aru 90
Nethali Aru
120

Page 161
The
Impact of Climate ... ... ...
Basin Name of Catchment No. Basin Area Sq. km , 81. Kanakarayan Aru 986
83. Akkarayan Aru 192
85. Pallarayan Aru 159
87. Chappi Aru 66
89. Nay Aru 560 91. Kal Aru 210
93. Kala Oya 2772
95. Mi Oya 156
97. Kalagamuwa Oya 15
99. Deduru Oya 2516 101. Ratmal Oya 215 103. Attanagalu Oya 727
References :
1.
Balendern, V. S. , Sirimanne G Ground water in Jaffna, Water
Economic Review Jan. 1992. Envir People’s Bank Publication, Colom
Jackson, R. Richard and Human Geography, Issues for Today, Jc
Natinol Atlas of Sri Lanka, 198
Natural Resources of Sri Lanka, prepared for the Natural Resouri
s Nes
荷

109
Basin
No.
82.
84.
86.
88.
90.
92.
94.
96.
98.
00.
102.
Name of Catchment
Basin Area Sq. km Kalawalappu Aru 56 Mendekal Aru 297 Pali Aru 4S. Parangi Aru 832 Malvatu Oya 3246 Moderagam Aru 932 Moongil Aru 44 Madurankuli Aru 62 Pantampola Oya 215 Karambala Oya 589 Maha Oya 1510
H. J. & Arumugam, A. 1968
Resources Board, Colombo.
onment. The North - South Diologue. hbo,
E.
Loyed - 1982. World Regional hn Wiley & Sons, New York.
8. Survey Department, Sri
Lanka,
Conditions and Trends. 1991-A Report 's, Energy, and Science Authority.

Page 162
On Interpret Verse of L
Jezus Mahinda P
in a previous contribution on tł
I referred to the considerably differ the celebrated Theravada commenta the text, the Dham mapa d at th: phrase mano - p u b b ang a mā d h am we can say that the meaning of th anger etc. ) are preceded by the e arouses those reactions ). But this says Buddhaghosa, in a footnote — li a passage in Anguttara Nikā ya same idea as this verse of the D " " prieded pubbangama ) should sonse of '' belonging to earlier time the event of mentally sensing an obje and the rise of a mental state ( ceta subsequently, which weuld run counte notion that citta and cetasika are take place at one and the same insta
The Dhammapda Commentary, w by some to Buddhaghosa and by c follows this line of interpretation u describe ín some detail the process orject and ending up with the rise intention with regard to the perceive the well known citta - vitai (o tra Theravada Abhidhamma school. Accor mano ( the perceiving or the mcntal Abhidhamma calls the bhava tiga cit consciousness. The emotional or in object i. e., dhamma ) come a few By bringing in this description the muddles up its own earlier interpreta between perceiving and reacting. And the two apparently divergent interp)

ing The First Dhammapada
alihawadana wor"
he first verse of the Pali Dhammapadal, 2nt approaches taken by Buddhaghosa, tor, and the Pali commentary om akatha to the elucidation of the mā, If the words are taken straight, a phrase is "" mental states ( like vent of perceiving the object which is not how it should be understood, ke comment jin the commentary on ( A i li ) which gives in prose the hamma pada. He says that the Word not be take a literally, i. e. in the '' : that would make us believe that ct ( mano - citta) takes place earlier sika ) associated with it takes place r to the well - established Theravada "conjoint ''' (sampayutta), that they nt ( eka - k kha ika ).
hose authorship has been attributed thers to an as-yet unknown person, p to a point and then goes on to beginning with the sensing of an of a mental state like an aggressive d object. He does this in terms of in of thought ) theory of the ling to this part of the commentary, sensing ) is arousal of what the a i. e., the subliminal stream of entional reactions to the perceived instants down the train of thought. Dhammapada Commentary actually ion and introdices a time sequence 1e does not show a way to reconcile etations.

Page 163
On Interpreting The First ... .
E-Ea
Although Buddhaghosa cautions in such a way that a time lag i and reacting, he has no quarrel at If any proof of this is needed one l the famous Anguttara Nikay a pa ( A i 10). He says that the iuminou pollutants' ( killesa ) which vitiat thought, at the so - called javana m
It is obvious that we have a
performance of the commentator c surprised. Having translated the wh the words of the Dhammapada vers not a scholar of the class of Buddha take this stand, which in effect te to the citta - vith i doctrine in i Obviously, the sequential interpreta that doctrine. Does this not shi contradictoriness in the Theravada pc logical reaction?
It would seem that this harks ba the early schools of Hinayana Budd) Sarvastivada and the Sautrantika sc consciousness grasps the form of an The Sautrantika school took the seq example, the eye ( c a k su h ) and contact, the '' consciousness at the occurred as its result (phala ) is n of contact. ( The rupa ks an a is This was the first step that led idealism, since if this was correct, t the form of the object as it existed a exists contemporaneously.
But the Sarvastivada school re that '.' consciousness at the cye '' is and '' form '' coming into contact at the eye '' is a unitary phenomen tion at the same instant ” ( eka - I these three factors.
The Theravada, which was deel realistic standpoint, apparently tried

£象 捡够象
that this verse should be interpreted s not projected between perceiving all with the citta - vith i doctrine. has only to read his comments on ssage o luminous is this o citta ''' s citta is the bavanga. Mental e it arise later in the train of oment ( AA i 60 } .
problem here. As for the bumbling of the Dhammapa da, one is hardly ole of his technical explanations of es2. I am convinced that he was ghosa8. But why does Buddhaghosa lls us that we should not resort Interpreting this Dhammapada verse? tion can be justified in terms of ow an ambiguity and CWC a osition on perception and psycho
ck to the controversy that existed in hism, especially that between the hools, over the question of how
external object { v a stui pall a b dh i ). uential view and heli that when, for a visible object ( Tupa ) made eye' (caks ur. v i j n ān a ) which ecessarily subsequent to the instant arlier than the (vijn an a -k sana). to the departure from realism to hen consciousness will always reflect at the previous instant and never as it
jected this view vehemently. It denied
subsequent. It asserted that 'eye' and the rise of '' consciousness at on where there is “mutual co-operak și a na - paraspara - sāh ayya ) among
bly committed to maintaining the to accommodate something of both

Page 164
112 Professor Sivas
these views. It accepted the Sarvast object and its perception but
interpretation of such simultaneity W accommodate the seemingly reason nature of perception given by the Sal view is that objects and consciousness time : consciousness changes more when consciousness has passed throu passed from the first into the seco instant of an object's existence befc consciousness has '' time not only
form but also for the evocation of emotional and intentional, which cor Thus the bare impression ( i. e., ma and rise of mental states ( i. e., dha time, but is contemporaneous in ter
Buddhaghosa has obviously rejectec for this particular context. But it more consistently with Theravada, sai does not mean that the rise of the than the sensing of the object to wh regard the two as sequentially relat event; but that this would not mea I a whole is subsequent to the object
We have no clue as to why Bu which was arguably what the old : ( though there is no indication of t which by its own admission is basic, can be surmised though, that he m
polluted mind '' in the third line with interpreting mano as bhavaňg a needlessly lengthy disquisition in th
However, it would seem that D ( DAG ), the 10th century Sinhala g aware that the two interpretations ( lt must be remembered that DAG the ancient Sinhala commentary befo: Sri Lanka's literary history this prec and then became irretrievably lost to

amy - Abhijn an a mala
ivada position on the simultaneity of gave a peculiar4 and ingenious hich was apparently designed to ble description of the sequential utrantikas. The basis of this peculiar operate in two different kinds of 'apidly than do objects such that gh seventeen instants, the object has nd instant only. So during the single bre changing into its next instant, to get an impression of its bare recognition and the mental states, ne in the wake of such recognition. no or citta) precedes the reeognition mmas / cetasikas ) in terms of mental ms of object - times.
the sequential Interpretation at least would seem that he might have, d that the sequential interpretation mental reaction is necessarily later ich it refers, that it is possible to 2d when viewed purely as a mental that the series of mental events as to which it refers.
ddhaghosa did not take this stand Sinhala commentary on Dh adopted, his in the existing Pali commentary, ally a translation of the former). It ight have felt that the reference to would not be straight away consonant a - citta and this Would necessitate is context.
'h a m p iya. At u w a Gat a pad ay a
loss on the Pali Dh commentary is are not necessarily contradictory. had the benefit of still having
re it, although 'at some later stage in
ious document went into oblivion
posterity).

Page 165
On Interpreting The First ... ...
In its gloss on the Pall commen of Dh 1, DAG offers the interesting between what it calls the ekatwa na aaya (method of multiplicity ). I wo
DAG as follows
Now, having reckoned the whole the unpolluted (bhava nga ) as un he ( the author of the comment reckons it as either polluted or multiplicity, insofar as the defil it or disjoint. This he does thro provides ... (DAG 17 )6
In any case, it is obvious that uncomfortable with fact that the Dh tly conflicting interpretations. It woul hosa, he makes an effort to resolve is really so, we must conclude that hesitate to disregard the authority of his illustrious successor Dhammapala the former in the A riguttara Nik bhava nga - based interpretation in hi Dh 1 found in the commentary on t
N. O. T.
. Dhammapada 1 and 2 and
Studies in Honour of Hammalav wardanapura, Nugegoda, Sri L.
2. In The Dhammapada, A New
Text and the First English Explanation of the Verses . . . . Palihawadana, Oxford Univ. Press,
3. I have given my reasons for thi above ( Note t ) and in '' From semantic metamormophosis of Pa Buddhist Studies, Vol. Il II, 1991, ( Buddhist and Pali Univ, of Sri
6

agh 13
tary's handling of the interpretation ; insight that here the text switches ya (method of unity) and nan ātva uld translate the relevant comment of
: thought - process along with polluted by the method of unity,
ry ( next ) reckons it as either unpolluted by the method of ments are either conjoint with ough the example which he
the erudite author of DAG is not commentary offers here two apparenld seem that, contrary to Buddhagthe apparent contradiction. If this DAG in this instance does not the mighty Buddhaghosa and that of (who follows the lead supplied by a ya commentary and deletes the s own version of the commentary on he Nettippakarana7).
E S
their Commentaries ” ”, in Buddhist ra Saddhatissa, Univ. of Sri Jayaanka, 1984, pp. 189 - 202.
English Translation with the Pali Translation of the Commentary's by John Ross Carter and Mahinda
1987.
nking so in the article mentioned Gambler to Camouflage the strange li kitava ” ”, Sri Lanka Journal of
pp. 17 - 25.
Lanka Publication ).

Page 166
4 Professor Siva
6.
7.
See Th. Stcherbatsky's ref. to th Ceylonese school '' in Buddhist
Inc. New York, 1962 (reprint o Buddhica, vol. xxvi, pts. I & I
See Padmanabha S. Jaini, Th K. P. Jayaswal Research Inst. 1
dän hama sit appadu t t ha sit hā ek keles samprayoga viprayoga visin dut tha kot a dakvati.. nidars'an
ed by Prof. D. B. Hettiaratc p. 17 ines 14 - 16.
Nettippakarana A t t h a ka t ha ,

samy - A b h i jih a n a m a l a
is very curious theory '' of ' the Logic I, p. 112, Dover Publications f original - publication in Bibliotheca
).
o Abhidharmad 1pa, 95), pp. 54 and 79 f.
attanaanayen qana nppadut tha kota. nānātvayen i gan a pada t t ba - appalayen : Dhampiya At uva Gätapadaya. chi, Sri Lanka. Uni. Press, 1974,
PTS ed., p. 187.

Page 167
Some Commen Missionary Edu
me P. Pool
When the British wrested in the late 18th century, the V the GURUKOLAMS of the Tami by the Dutch in the Tamil reg cation of the Tamil youth. He Dutch was completely neglected d the British ( 1796 - 1798).
Sir Frederic North s 1798 - 180, cational setup and also organise a David says, there were 47 gove in 1800. However they were soo to the reduction of funds for ec aments for teachers difficult. Sir schools in 1810, when Rev J. D. in Jaffna. At the time of W. there were only four or five gover
The primary and mixed schoc on reading, writing, arithmetic ar was used in reading classes in criticism of the mismanagement o' in 1832. The first School commis function properly, established one in Jaffna.
The Central School Commission, these schools in 1842 on the pre and established new schools in 1 not supervise their work and lef
The colonial government in S entirely dependent om the Christia Despite the fact that government reluctant to send their childrea to loss at this move. Arumuga Navala

its On Christian rational Activities
ogasingam MXxt)
the Dutch possessions in Sri Lanka. ERANDAH ( THIN NAI ) schools and ls and the primary schools established ions were in existence for the edulowever the educational setup of the uring the Madras administration of
5) tried to revive the Dutch Edu
higher educational system. Christian nment schools in the Jaffna peninsula in on the point of being closed due lucation in 1803, which made payThomas Maitland tried to revive these
Palm was superintendent of schools M. G. Colebrooke's inquiries in 1829, nment schools in the Tamil areas. 2.
ls of the colonial rulers concentrated ld Christianity in Tamil. The Bible
these schools. Colebrooke's severe f these schools led to their closure sion (1834 - 1841 ), which failed to 2nglish school and four Tamil schools
founded ln in 1841, closed down text that they were not run properly 343. However, the Commission could
them to deteriorate.
ri Lanka thereby left the Tamil people in Missionaries for their education.
schools were mismanaged, parents Missionary schools, felt badly the F's Memorandum to Anderson clearly

Page 168
1 16 Professor Siva
shows their feeling about this loss8 ment and individual patrons took i need to depend entirely on the cation of the youth. That was Anagarika Dharmapala urged Saivites to India for education.4
During the British rule the C up Tamil schools from 1816. They an easy ground for the conversion Dutch buildings were available to difficulty. Unlike the other areas, Tamil areas avoided conflict among against local religionists. In 1850 A students, Wesleyan Mission schools Church Mission schools had students schools in Trincomalee and Batticaloa
Although the attraction of Er opportunities was chiefly responsib admission to the Missionary schools, educational system, teaching method to the swelling of numbers in Ch who had severely criticized the has praised the activities of the M
The educational system of the M to higher education in stages. Their one student from the Primary Tamil School to go to the English school Central College or Seminary. The their teachers for the schools with d their schools very carefully. They cal inquiries and advice.
Buildings, furniture and other aid have been very diffidult for Verandah between the teacher and students was gations. Dependence on the guru or mized due to school timetables. Trai providing better tuition. Printing press many changes in the teaching methodc

samy - Abhij n a n a m a 1 a
In Tamil Nadu since the governinterest in education, there was no christian Missionaries for the Cduwhy Arumuga Navalar and later and Buddhists respectively to go
'hristian Missionaries started setting knew that schools would provide of the youth. The Portuguese and hem to start Schools without much the Christian Missionaries in the their Orders and presented a bulwalk American Missionary schools had 4000 had more than 700 students and in the North, the Wesleyan Mission
had more than 2000 students.
glish education which created job le for the Non - Christians seeking it cannot be refuted that the new ology and other factors contributed ristian Tamil schools, Colebrooke management of government schools (issionary schools.6
(issionaries was planned from primary system provided the opportunity for school or Primary Boarding Tamil from which he could proceed to the Missionaries also planned to train ifferent standards.They also supervised led in their teachers every week for
created an atmosphere which would (Thinnai ) schools. The relationship changing into one with lesser obliteacher would also have been minihad teachers would have helped in
and the use of paper ushered in blogy and made it easier.

Page 169
Some Comments On Christial
It was very essential to give in the old educational system. Sri Lanka in the fourth decade of pushed to the backyard since Mis books. Earlier, even training of Slates and paper helped to redu writing. Another reason for it m was no need for copying as earlier,
Wesleyan and Church Mission Secondary education. The Americal education to the above.
The American Missionaries set School on 22nd July 1823 with the i. It was seccnd to Serampore Colleg Vaddukkoddai Central School was Seminary, College and American Mis named Vaddukkcddai ( Batticotta)
The Vaddukkcddai Seminary anc included new subjects in ther curri Literature, Arithmetic, Geography Philosophy, Logic, History, Physic Vaddukkoddai for the Tamil student the way for broadening the scope Prose works on these subjects woul
Female education was an import Christian David seems to have sai convert one female than converting to convert people to their fold seen The American Missionaries were ab their Tellippalai school in 1818.8 ) Boarding School at Uduvil the en Missionaries, who started a Girls' able to enrol only five Girls to t in 1834. However, the Church N applicants in 1842.9
It should be noted that the appeared before the Educational Sub in 1867 did not support female ed Saiva Prakasa Vidyasalai opened in in 872.11.
17

117 ... محح محله ا
memory training an importunt place This situation started changing in the last century. Memory training was sionaries started printing their school writing was a very difficult task. ce the attention given to training in ay have been the fact that there
aries gave importance to Primary and Missionaries alone added higher
p at Vaddukkoddai in Jaffna a Central ntention of providing higher education. e of India started in 1817. The variously called as Central School, ision Seminary until 1846 when it was Seminary.
i the Central School of other Missions culum. English Grammar, Language, , Astrology, Algebra, Geometry, s and Chemistry were taught at s. Thereby the Missionaries paved of education for the Tamil youth. d have helped the students very much.
ant aspect in Missionary attempts. d that it was more significant to six males. The Missionaries who came to have well understood his saying. le to enrol only five females to in 1824 when they started the Girls' rolment was around 30. Wesleyan School at Batticaloa in 1820, were heir girls' Boarding School started Aissionaries were faced with many
Jaffna representative committee which - Committee of the Legislative Council ucation.10 Arumuga Navalar's Wannai 1848 gave admission to females only

Page 170
118 Professor Siva
The educational programme of . system entrenchei in the Tamil area education without considerations of gave in to the high caste people in implement their ideas in general. problems which cropped up at Battic Missionaries who had accepted the found that caste system was an obst: K. M. De. Silva's remarks in this
It is significant that pract the letters and journals of Miss this time was in relation to its To the Missionaries this was t the spread of Christianity and it that they concentrated on. '
The interest shown by the Chri the Tamil youth should be viewed
'The legitimate purpose of s of this Mission is to teach Chris were taught in the schools th to promote that great end '.
Although the above quotation from the Wesleyan Mission, it applies worked in the Tamil areas.
Vaddukkoddai Seminary w, Missionaries felt that the institut religious strength it possessed force of circumstances which wi mainly for the secular advantag
The above quotation15 clearly education which did yeoman service because it didn't help the Mission expacted. Out of the 93 stude ats were Christians.

the Vissionaries affect2d the caste s. The Wissionaries tried to provide caste regulations. Although they some cases, they were not afraid to Sir J. B. Tennent refers to some tta Seminary in its early phase.13 Victorian Class structure of England cle to the spread of Christianity. regard are noteworthy. 8
ically every mention of caste in ionaries working in Ceylon at cole as an obstacle to conversion. he most formidable obstacle to was this aspect of the problem
stian Missionaries in the education of in the background of their objectives.
chools as mantionei in the reports tianity and if any other subjects ey were only as an instrument
Ranjit T. Ruberul4 refers only to to all the other Missions which
is closed b5cause the American ion had been shorn of the great n former times and under the re bayond control was working
of Hindu. Youth ''.
shows that an institution of higher to higher education was closed down aries in conversiqn to the extent they f the Seminary in 1855 only eleven

Page 171
Some C cmments On Christiar
No profession of Christia to admission; but orce errolled must show such an out W Erd re charities he is so deeply indebte moment the distiguishing symbol not permitted to enter with th and every pupil wheth er beath to attend public worship on th reading of the Scriptures and t Christianity'
The above remarks of Sir J. show how the Missionaries tried t their schools. Arumuga Navalar open in January 1872 for the benefit of th School, better known as Kilner Sch ashes form their forehead.
“ It would however be disi hesitate respectfully and with conviction that had the inf been less exacting in the renun ment to the religious predilectio. instructed therein, the latter w advantages from the tuition imp
says Arumuga Navalar in his Me Anderson.
Although the School Commiss School Grants that religious instruc to students against the wishes of Missionaries who managed their sch to overlook this condition. The g affairs continued to give grants wi being againist such nature of prac to take stern action. As a result and Church Missionaries in 1862 gav functioning with their resources. Th Missionaries accepted the decision up insistence of religious instructio ment grants.

ooo sole ooo 1 9
nity is required as a preliminary
as a scholar, the little Hindoo spect for the religion, to whose l, as to lay aside for the s of his own idolatry. He is e mark of ashes on his forehead; 'n or converted is obliged not only e Sabbath but to join in the daily be study of the first principles of
E. Tennent on Batticotta Seminary 16 o create a hristian Catmosphere in :d an English school at Vannarpannai he students of Vannarpannai Wesleyan hol, who refused to remove the holy
ingenous on his part were he to deference to express his own luence in the Missionary Schools ciation of the conscientious attach-. n entertained by the Tamil Youths ould bave derived morally greater arted to them '"
morandam to Sir Ceorge William
ion stipulated as a condition for ction should not be made compulsory their parents or guardians, the ools with government grants continued overnment which knew this state of thout any objection. Public opinion tice forced the School Commission the American Missionaries in 1855 re up government grants and started e Wesleyan Missionaries and Catholic of the School Commission by giving in and continued to obtain gover n

Page 172
120 Professor Sivas
The Missionaries started the hab literture. C. W. Thamotharampillai hi teaching Tamil literture. 18 The reas many parts of Tamil literary works
"'All literature not produced in the schools. In 1865 the f the District meeting : “To preve books into our schools, a pris every school master or school any such work is found in the dismissed and deslared ineligible order that the children shall n what their parents regard as clas for the use of our schools shall the native authors from which that are contrary to morality
The above Wesleyan Missionar Missionaries started making selectio other religious views being studied were basically dependent on religic very much dependent on religion didactic themes. They missed or Tamil literature.
Education was only a cause not religious education occupied the prid occupied a sigoificant place not or in Geography, History, Astrology et
Thc Missionaries wanted to have They were not prepared to parmit surroundings.
The British government both i Christian element as contained in th and indispensable importance in eve Europeans '' is the gist of the polemi press when Arumuga Navalar applied his reply to the Educational Sub Co in 1867, Rev. Spaulding remarked.21

amy - Abhijian a mala
it of teaching selections from Tamil as criticised the above system of on for such selections was that
were highly objectionable to them.
by the Mission was forbidden ollowing minute was passed at nt the introduction of heathen ted circular shall be sent to mistrass informing then that if ir schools they shall be instantly for re - employment ...... but in ot be prevented from reading sics of the language, a selection be made from the works of all passages shall be expunged or otherwise objectionable '
y views19 clearly show that the ns to prevent poems referring to in their schools. Their selections bus considerations. In a literature the selections were forced to be on skipped the main sections of the
result for the Missionaries. Christian le of place in their curriculum. It ily in reading or dictation but also Cs
education as their sole prerogative. Non - Christian education in their
in theory and practice did regard the le revelation of God as of primary }ry education whether for natives or cs which came out of the Christian
for a grant for his school.20 In mmittee of the Legislative Council

Page 173
Some Comments On Christian
" I understand that the Ja ment College where Heathenis may be patronised by governi positively that Victoria is not but a defender, promoter and
The Missionaries with such at central spots of Tamil areas and s do the same never got aid from th Arumuga Navalar who established h in 1848 amidst the opposition of obtain government grant only in Christian Bible an Eaglish text t
Reappraisal of Christian activiti phere should take into considerati Missionary enterprise, before gloatin ning their motives. However, one faced by the Non - Christians to et background.
FOOT
1. Sir J. E. Tennent : Christianit
2. Education in Ceylon, Ministry
Ceylon, part II, 1969, pp. 3
3. S. Thananjeyarajasingam : The
Navalar, 1974, p. 15.
4. K. Arumaalinayagam, Hindu Educa 5. Sir J. E. Tennent: Ibid., pp.
G. C. Mendis (ed.) The Col
7. W. J. T. Small ( ed. ), A Hist
1814 - 1864, p, 320.
8. W. J. T. Small, Ibid, p. 28.
9. J. E. Tennent : Ibid., p. 169.
10. Report on Education, Sessional
11. S. Thananjeyarajasingam i Ibid,
2. bid 145 - 147.
18

wgw ) » D O WYNO 21
fna Saivites claim for a govern
a with all it's abominations
hent. Such a step would prove only a defender of our Faith patroness of Saivism "
titudes established schools in the aw to it that others who attempted to e government to run their schools. is Vannai Saiva Prakasa Vidyasalai Christian Missionaries was able to 1870 and that too after making the ook in his school.
2s in the predominantly Saivite atmoson the pros and cons of their g over their contribution or condem
should not overlook the obstacles lucate their youth in their religious
NOTES
y in Ceylon, 1850, p. 81.
of Education and Cultural Affairs, .393 سه 391 ,70
Educational Activities of Arumuga
tion 1840-1880, Tribune, 30-10-1976.
144 - 145
ebrook Cameron Papers, 1956, p. 74. ory of the Methedist Church in Ceylon,
.
Paper 1867, part II, pp. 119 - 121. p. 57.

Page 174
122 Professor Siva
13. Social Policy and Missionary O
1840 - 1855, p. 86.
14. The Ceylon Journal of Historica
July - Dec. 1961, p. 159.
15. W. J. T. Small, Ibid, p. 216. 16. J. E. Tennent, Ibid., p. 148 17. S. Thananjeyarajasingam, libid, 18. Thamotharam (Tamil), 1970,
19. W. J. T. Small, Ibid., p. 179, 20. Uthaya Tharagai ( Morning Star
21. Report on Education, Sessiona
part II., Appendix, p. 99.
2*^

amy – Abhij îi a n a m al a
ganizations in Ceylon,
and Social Studies, Vol. 4, No. 2,
p. 15. p- 22.
), 28 July 1853.
Paper 1867.
E)

Page 175
பரதநாட்டிய
அட6
- திருமதி பத்மற
இந்திய மரபினின்றும் முகிழ்த்ெ களாகத் தற்போது கொள்ளப்படுபவை புரி, ஒடிசி, கூச்சுபுடி ஆகியனவாகும். தாட்டினை மையமாகக் கொண்டெழுந் வழிவந்ததாகக் கருதப்படினும், தாண்ட
ஆலயங்களை மையமாகக் கொண் கூத்து, நவசந்தி கவுத்துவம் முதலான கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் - இற்ை நால்வர்" எனச் சிறப் பித் து அை வடிவேலு, சிவானந்தம் ஆகியோர், அ கச்சேரி அமைப்பாகப் பரதநாட்டியத்ை தொடர்ந்து வழுவாது பின்பற்றப்பட்டு
நிருத்தம், அபிநயம்
கச்சேரி அமைப்பு முறையிலான ப தம், அபிநயம் என்ற விடயங்களின் ! படல் வேண்டும்.
அபிநயமின்றி, அங்கங்கள், பிரத்தி குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு பிரயோகித்து வும், அழகாகவும், பொருத்தமாகவும் - எனலாம். இது தாளத்தையும், லயத் அடியார்க்கு நல்லார் தன் சிலப்பதி எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.
இசைப்பாட்டின் முழுப் பொருள் கொடுப்பது 'அபிநயம்" ஆகும். இ சாத்விகம் என நால்வகைப்படும். இந்த பாவமும் இணைந்த ஆடல் "நிருத் பாட்டின் பொருளைக் கைகளினால் (ஹ சுட்டி, பாவங்களைக் கண்களினால்
தட்டுவதனாற் பேணி - ஆடுவதே o pi
நிருத்தத்தில் பிரயோகிக்கப்படும் சுட்டாது, அழகு ஒன்றையே பயனா

வுகள்
ஞ்சினி உமாசங்கர் -
தழுந்த பிரதான சாஸ்திரிய ஆடல் வகை பரதநாட்டியம், கதகளி. கதக், மணிப்
இவற்றுள் 'பரதநாட்டியம்" தமிழ் ததாகும். இது பெரும்பாலும் 'லாஸ்ய** டவக் கூறுகளும் இதில் விரவி வருகின்றன.
ாடு, சிம்மநந்தனம், பிரபந்தம், குடக்
ன ஆடல் நிகழ்வுகளே நடைபெற்றுக்
றக்கு 150 ஆண்டுகளுக்கு முன் **தஞ்சை
ழக்கப்படும் சின்னையா, பொன்னையா,
ரங்குகளிலும் ஆற்றுகைப்படுத்தக் கூடிய
தை வடிவமைத்தனர். இதுவே இன்றும்
வருகின்றது.
ரதநாட்டியத்தின் கலை நுட்பம் - நிருத் கீழ் ஆராயப்பட்டு, விளங்கிக் கொள்ளப்
யங்கங்கள், உபாங்கங்கள் ஆகியவற்றைக் து, உடலை - லாகவமாகவும், நளினமாக வளைப்பதும், அசைப்பதும் "நிருத்தம்" $தையும் கொண்ட தூய ஆடல் ஆகும். கார உரையில் இதைச் "சொக்கம்"
ளையும், சுவைஞருக்குக் கொண்டுவந்து து ஆங்கிகம், வாசிகம், ஆஹார்யம், 3 அபிநயமும் தூய ஆடலான நிருத்தமும், தியம்" எனப்படும். வாயினால் பாடி, றஸ்த அசைவுகள் அல்லது முத்திரைகள்)
காட்டி, தாளத்தைப் பாதங்களைத் ருத்தியம்" ஆகும்.
கை முத்திரைகள் பொருள் எதனையும் கக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் **நிருத்த

Page 176
24 (3 u gr mr df? f
ஹஸ்தம்" எனப்படும். அபிநயத்தின்போ பாடலின் பொருளை விளக்கி நிற்கும் நில புலப்படக் காட்டப்படுவது "எழிற்கை" சுட்டப்படுவது "தொழிற்கை" எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கச்சேரி அமைப்பு முறை
தஞ்சை நால்வர் வகுத்த வரன்முை அலாரிப்பு, ஜதீஸ்வரம், ஸப்தம், வர்ண படிகள் இடம்பெறுகின்றன. இவற்றுள் ஆகிய மூன்றும் நிருத்த வகையையும், 6 நிருத்திய வகையையும் சார்ந்தவை.
அலாரிப்பில் தனியே ஜதியும், ஜ: ஜதியும் காணப்படுகின்றன. இவ்விரு கொண்ட நிருத்தம் எனும் தூய ஆடே களுடன், அ பி ந ய த் து க் கா ன சாஹி வர்ணத்தில் - தூய ஆடலும், அபிநயமும் அபிநயம் மட்டும் மலர்ச்சி பெறுவதை அ தூய ஆடலும், அவற்றின் அழகும் வெ6
பதாகம், திரியதாகம் போன்ற உணர்ந்தே அபிநயத்தை விளங்கிக் கொ எனும் தூய ஆடலைச் சுவைக்க "அட4 மானதாகும்.
அடவுகள்
அடவுகளே நிருத்தம் என வழங்கப் தின் அடிப்படை அலகுகளாக இலங்குப6 அடவுகளின் பல்வேறு விதமான சேர்க் நிருத்தமாக உருப்பெறுகின்றதெனலாம்.
அடவுகளின் தொகுப்பு
சிலப்பதிகார உரைகளிலும், 12 ஆம் வெட்டுக்களிலும் அடவு என்ற பதம் குறி மராட்டிய மன்னன் துளஜா 1 ( 17 "சங்கீதசாராம்ருதம்" எனும் நூலிலேயே பத்தின் கீழ், அடவுகள் தொகுக்கப்பட் பட்டுமுள்ளது. இந்நூலில் அடவுகள் பி

பர் சிவசாமி-அபிஜ்ஞானமாலா
து இக் கைமுத்திரைகள், இசைக்கப்படும் லையும் உண்டு. தூய ஆடலில், அழகியல்
எனவும், அபிநயத்திற் பாடற்பொருள் அடியார்க்கு நல்லார் பெர்ருத்தமாகக்
றயிலான கச்சேரி அமைப்பு முறையில், ாம், பதம், தில்லானா ஆகிய உருப்
அலாரிப்பு, ஜதீஸ்வரம், தில்லானா ஸ்ப்தம், வர்ணம், பதம் ஆகிய மூன்றும்
நீஸ்வரத்தில் - ஸ்வரத்துடன் இணைந்த உருப்படிகளிலும் லயத்தை மட்டுமே லே உள்ளது. ஸப்தத்தில் ஜதிச் சொற் த்யச் சொற்களும் இடம்பெறுகின்றன. ம் சம அளவில் கலந்து வரும். பதத்தில் வதானிக்கலாம். தில்லானாவில் லயமும், ரிக்காட்டப்படுகின்றன.
கை முத்திரைகள் சுட்டும் பொருளை ள்ள முடியும். அது போன்றே நிருத்தம் வுகளை" விளங்கிக் கொள்ளல் அவசிய
படும் தூய ஆடலின் கலை நுணுக்கத் வையாகும். வேறு விதமாகக் கூறினால் கைகளும், அவற்றின் பிரயோகங்களுமே
1, 13 ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்குரிய கல் ப்பிடப்படினும், தஞ்சையை அரசாண்ட 8 - 1736) என்பவரால் எழுதப்பட்ட , முதன்முதலில், ஆடல் என்ற அத்தியா , விரிவாக அவை பற்றி எடுத்துரைக்கப் ன்வருமாறு வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

Page 177
பரதநாட்டிய அடவுகள்
1. 5-l-L-6) 2. குத்தட 4. தித்தித்தெய் அடவு 5. திகிதிகி 7. குதித்துமெட்டு 8. தட்டிெ 10. சிமிறடவு 11. கடசக்க 13. பரிக்ர அடவு 14. எண்டிக 16. விழுந்து வீசி 17. சக்கரச்
பின் தஞ்சை நால்வருள் ஒருவரான களைப் பின்வருமாறு பத்தாக வகுத்தா
I. ASL-L –eay 3. குதித்தடவு 5. தட்டுமெட்டு அட 7. அறுதியடவு 9. AGGIOLU -6y
மேலும் அவர் இப்பத்து அடவுகள் உட்பிரிவுகளுடன் மொத்தம் 120 அடவு
அடவு என்றால் என்ன?
ஆடலின்போது தத்தகி ஒரு நி அடைவதால் 'அடவு" என்பது, 'அன மென்றும், அது தமிழ்ச் சொல்லே என மானதும் ஆகுமெனவும் தமிழ் மொழியி
'அடவு' எனும் பதம் "அடி" எனு *அடுவு” எனும் தெலுங்குச் சொற். சாரார் கூறுகின்றனர். இதற்காதாரம எனும் நூலில் அடவுக்கு "அடித்தல்" என்ற வடமொழிச் சொல் பிரயோகிக்க
எனினும் * அடவு ** எனும் பத சான்றுகள் எதுவுமில்லையென்றே கொ
அடவுகளும் கரணங்களும்
அடவுகளில் காணப்படும் அசைவுகள் கரணங்களின் அசைவுகளைப் பெருமளவு கரணங்களை முழுமையாக ஒத்திருப்ப ளது. கரணங்களின் திொடர்ச்சியாக யுறுத்திக் கூறமுடியாவிட்டாலும் கூட, என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.

125
6յ 3. நாட்டடவு
அடவு 6. குதித்தெழும்பலடவு மட்டு 9. அணுக்க அடவு
ால் 12. தட்டிக்கத்தரடவு 5த்தரடவு 15, வீசிக்கால்
சுற்று 18. Daiwig tula
பொன்னையா ( 1804 . ) அடவு
fr.
2. நாட்டடவு 4. ஜாதி அடவு வு 6. மெய்யடவு
8. மெட்டு அடவு 10. (pgall 6.
ளையும் ஒவ்வொன்றிலும் பன்னிரண்டு களாக விரிவுபடுத்தினார்.
லையிலிருந்து இன்னோர் நிலையினை டவு" எனவே வழங்கப்படல் வேண்டு வும், இப்பதமே சரியானதும், பொருத்த
லக்கண வல்லுநர் கூறுவர்.
பம் பொருள் கொண்ட அடு" "அடுகு" களிலிருந்தே பிறந்ததென இன்னோர் ாக அவர்கள் ** சங்கீத சாராம்ருதம் ” எனும் பொருள் கொண்ட "குட்டனம்" ப்பட்டிருப்பதை எடுத்துரைப்பர்.
த்தின் தோற்றம் பற்றிய தெளிவான ள்ளலாம்,
ர், நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் சுட்டப்படும் பில் ஒத்தனவாக உள்ளன. சில அடவுகள் நனையும் அவதானிக்கக் கூடியதாகவுள் உருவாகியவையே அடவுகள் என வலி
கரணங்களே அடவுகளின் முன்னோடி

Page 178
126 G2 u rriff
"கரணம் என்று சாஸ்திரம் கூறு கலைஞர்கள் " அடு” என்று கூறுகின்ற எனும் நூலில் ஒரு சுலோகத்தில் தெ தானிக்கத்தக்கது.
அடவின் வரைவிலக்கணம்
"தாளலயத்துக்கமைவாக - பாதங் கைகள், கழுத்து, தலை, கண்கள் ஆ முகிழ்த்தெழுகின்ற அலகு" என அடை
அங்க சுத்தம்
பயிற்சியின் போதும் சரி, நிகழ்ச்சியி படுவது முக்கியமானது. அங்க சுத்தம் 6 நியமிக்கப்பட்டவாறும், தாளலயத்துக் அல்லது வளைத்தல் ஆகும். Upg5pb. அங்க சுத்தம் நாட்டிய சாஸ்திரத்தி4ே சுத்தம் முறையாகப் பேணப்பட, அடவி படத்தக்க ஸ்தானம், சாரி, நிருத்தஹஸ் யாகச் செயன் முறைப்படுத்தப்படல் வே
*ஸ்தானம்" என்பது அடவின் ஆர
படும் நிலையாகும். " சாரி " என்பது ப வுகள். " நிருத்தஹஸ்தம் " என்பது அட காட்டப்படும் முத்திரைகள். * ஹஸ்த
செயற்பாட்டின்போதும் கைகளின் நிலை
அடவின் செயற்பாடு அர்த்தமண்டலி நிலை
பாதங்கள் இணைந்து விரல்கள் மு அடவு ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது. இது கால்கள் இணைந்த நிலையிலேயே இ வாட்டில் திரும்பி நிற்க, முழங்கால்களு பின் கீழ் கால்களுக்கிடையில், ' சாய்சது உடல் கீழே அரைவாசி தணிக்கப்படுகி வைக்கப்பட்டோ அல்லது பக்கவாட்ப * அர்த்தமண்ட்லி நிலை ” ஆகும். சாத என வழங்கப்படுகின்றது. இந்த அர்த்த எல்லா அசைவுகளும் கட்டியெழுப்பப்படு கூறுவதானால் இங்கு நர்த்தகி முக்கோன Aprit.

யர் சிவசா மி- அபிஜ்ஞான மாலா
பதையே உலக வழக்கில், தெலுங்குக் ார்கள்." எனச் "சங்கீத முக்தாவளி ** ளிவுறக் கூறப்பட்டிருப்பது இங்கு அவ
கள். தொடைகள், முண்டம், புயங்கள், கியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த அசைவால் வ வரைவிலக்கணப்படுத்தலாம்.
ன் போதும் சரி, அங்க சுத்தம் பேணப் ான்பது அங்கங்களை அவ்வவற்றுக்கென கேற்றவாறும், லாகவமாக அசைத்தல் ாட்டியத்தில் வலியுறுத்தப்படும் இந்த "செளஷ்டவம்' எனப்படும். அங்க ன் நாலு இலட்சணங்களாகக் கொள்ளப் தம், ஹஸ்தக்ஷேத்ரம் என்பவை நேர்த்தி பண்டும்.
ம்பத்திலும், முடிவிலும் மேற்கொள்ளப் ாதங்களின் பல்வேறு வகையான அசை வுச் செயன்முறையின் போது கைகளில் க்ஷேத்ரம்” என்பது அடவின் முழுச் }கள்,
pன்னோக்கி இருக்கும் நிலையிலேயே சமபாத நிலை" ஆகும். பின் குதிக் ருக்கத்தக்கதாக இரு பாதங்களும் பக்க ம் பக்கவாட்டாக மடிக்கப்பட்டு, இடுப் ர " வடிவம் தோற்றமளிக்கத்தக்கதாக ன்றது. கைகள் இடுப்பில் நிலையாக ல் நீட்டப்பட்டோ இருக்கும். இது rரண வழக்கில் இது * அரைமண்டி ” மண்டலி நிலையிலிருந்தே அடவுக்கான கின்றன. கேத்திர்கணித வடிவமைப்பில் 'த் தொடர்களை உருவாக்க முயலுகின்

Page 179
பரதநாட்டிய அடவுகள்
"T"
அடவுகள் அனைத்தும் அர்த்தமன அர்த்தமண்டலி நிலையிலேயே முடிவுறு லிருந்து ஆரம்பித்து, குறித்த கால களுக்கூடாக இன்னோர் நிலையான படுகின்றன. அசைவுகள் யாவும் சமச்சீ
பாதம் பதித்தல்
அடவுச் செயற்பாட்டில், பாதம் ப அர்த்தமண்டலி நிலையில், பாத்ம் முழு சுமை சமமாகப் பகிரப்படுகின்றது. இ நிலையில், ஒரு பாதம் நிலத்தில் பதி மட்டும் நிலத்திற் பதிய, குதிக்கால் வகையான பாதம் பதிதல் ( ஸ்வஸ்தி வகையான பாதம் பதிதலில், குதிக்கா படுகின்றன. இம்மூன்றாம் வகை * ந நிலையில் நிகழும் வழக்கமான அசை அல்லது இரு கால்களையும் பிரயோகித் மாற்றியமைத்தலும் தொடர்கின்றன. யிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படும் அடவுகள் அல்லது இவையனைத்தும் சேர்ந்து ட பட்ட வகைகளில் அதாவது முதலில் சட நிலத்திற் பதிக்கப்பட்டு, அசைவுகள் ஏ, முதலில் வலது காலாலும், பின்னர் இ இக்கோட்பாடு முக்கியமானது. ஏனெனி அசையா நிலையினையும், இயக்க நில கொண்டிருக்கும்.
அடவும் தாளமும்
ஆடலின் காலப் பிரமாணம் தாளத் அடவுகளின் செயற்பாட்டின் போது, பr நிகழ்த்தப்படுகின்றது. ஆடல் ஆசான் கழியினையும், ஆடல் நிகழ்ச்சியின் டே காலப் பிரமாணத்தைப் பேணுகின்றார் இத்தட்டுக்களும், பாதப் பதிவுகளும் வே ஒன்றிணைந்திருக்கும்.
எல்லா அடவுகளும் விளம்பம், மத்தி களிலும் பயிற்றப்படுகின்ற்ன. பயிற்சியின் வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படினும், ஆ கள், பொருத்தமான தாள நடைக்கேற்.

127
trkan
ாடலி நிலையிலேயே ஆரம்பிக்கப்பட்டு கின்றன. அடவுகள் நிலையான அசைவி எல்லைக்குள், தொடர்ச்சியான அசைவு உறைந்த அசைவுக்குக் கொண்டு வரப் ராக இருக்கவேண்டியதவசியமாகும்.
தித்தல் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். வதாக நிலத்திற் பதிக்கப்பட்டு, உடலின் இப்பதிவு " தட்டு " எனப்படும். இதே ந்து நிற்க, மறுபாதத்தின் விரல்கள் உயர்த்தப்பட்டு நிற்கும் இரண்டாவது க நிலை ) நிகழ்கின்றது. மூன்றாம் ல் நிலத்திற் பதிய, விரல்கள் உயர்த்தப் ாட்டு " ஆகும். இவை அர்த்தமண்டலி ஷகளாகும். இதன் பின் ஒரு காலை து, இந்நிலைகளைச் சேர்த்தலும், ஒழுங்கு
விரிவாகக் கூறின், அசைவற்ற நிலை - குதிக்கால், கால்விரல், உள்ளங்கால் திக்கப்படுவதன் மூலம், பாதம் வேறு மநிலையிலும், பின் இடைவெளி விட்டும், ற்படுத்தப்படுகின்றன. பாதம் பதித்தல், டது காலாலுமே நிகழ்த்தப்படுகின்றது. ல் இது நர்த்தகிக்கும். சுவைஞருக்கும் லையினையும் அடிக்கடி நினைவூட்டிக்
தினாலேயே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. ாதம் பதித்தல், தாளலயத்துக்கேற்பவே அடவுப் பயிற்சியின்போது தட்டுக் பாது தாளக் கருவியினையும் தட்டிக் லயம் முறையாகக் கைவரப்பெறின், 1றுபிரித்தறிய முடியாதவாறு ஒன்றுடன்
மம், துரிதம் எனப்படும் மூன்று காலங் போது, சதுஸ்ரம் எனும் தாள நடையே டல் நிகழ்ச்சியில், அடவுகளின் கோவை ப அமைக்கப்படுகின்றன.

Page 180
128 பேராசிரி
அடவு, கோவை, ஜதி, தீர்மானம்
பொருத்தமான அடவு தேர்ந்தெடுக் கேற்ப, அது பல்வேறு அடவுகளுடன் ே படுகின்றன. இக்கோவை " அடவுச்சொ சொற்கட்டு ** ஆக மொழி மாற்றம் பெயர் பெறுகின்றது. ஜதி, ததிங்கின போன்றவற்றை முடிவறுதிகளாகக் கெ அழைக்கப்படுகின்றது.
இந்த ஜதிகளும், தீர்மானங்களும் களில் இடம்பெறுகின்றன.
அடவுகளின் வகைகள்
பரதநாட்டியத்தின் வெவ்வேறு சம் கள் தத்தமக்கெனப் பிரதான வகைகள வகைப்படுத்தியுள்ளன. அடவுகளின் வை கேற்பவும், ஆடல் ஆசான்களுக்கேற்ப சம்பிரதாயங்களில் ஒன்பது அல்லது ட வகுக்கப்பட்டுள்ளன.
அடவுகளின் பிரதான வகைகளைப்
1. தெய்யா தெய்
அர்த்தமண்டலி நிலையிலிருந்தவா பாதங்களால் தட்ட வேண்டும். இங்ங் * தட்டடவு ” என்ற பெயரும் வழங்கப் al6a7G.
2. தெய்யும் தத்த - தெய்யும் தா ( ஹ
இவ்வடவில் - அர்த்தமண்டலி த முறையே வெளியே பக்கவாட்டில் நீட்ட திரும்பவும் பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வதால் இவ்வடவு " நாட்டடவு " என்று உட்பிரிவுகள் உண்டு.
3. தா - தெய் - தெய் - தா
அர்த்தமண்டலி நிலையிலிருந்து, ை
துவது இவ்வடவின் சிறப்பியல்பு ஆகு தகர்ந்து இவ்வடவு செய்யப்படுகின்றது.

யர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞான மாலா
கப்பட்டு, குறித்தவொரு தாளநடைக் நாக்கப்பட்டு "கோவைகள்" உருவாக்கப் ற்கட்டு " நிலையிலிருந்து, * மிருதங்கச் செய்யப்படும்போது, அது 'ஜதி' என்ற ன தொம்', 'கிட தக தரிகிட தொம்" ாண்டிருப்பின் அது "தீர்மானம்" என்று
தேவைக்கேற்ப, பரதநாட்டிய உருப்படி
பிரதாயங்களைப் பின்பற்றும் குடும்பங் ாகவும், உட்பிரிவுகளாகவும் அடவுகளை கயும், தொகையும் சம்பிரதாயங்களுக் வும் மாறுபடுகின்றன. பெரும்பாலான பத்து பிரதான வகைகளாக, அடவுகள்
பின்வருமாறு கூறலாம். அவையாவன:-
று, கைகளை இடுப்பில் வைத்துப் னம் தட்டப்படுவதால் இவ்வடவுக்குத் படுகின்றது. இதில் எட்டு உட்பிரிவுகள்
ir )
திலையிலிருந்து வலது, இடது கால்கள் டப்பட்டு, குதிக்கால் நிலத்தில் பதித்துத் வரப்படுகின்றது. கால்கள் நாட்டப்படு ம் அழைக்கப்படுகின்றது. இதில் எட்டு
ககளிற் பலவித , அசைவுகளை ஏற்படுத் ம். வலமிடமாகவும், முன்பின்னாகவும்
இதில் நான்கு உட்பிரிவுகளுண்டு.

Page 181
rug 5 pisto eq, ut es snydt 6ħ
4. தெய்ஹத் - தெய்ஹி
அர்த்தமண்டலி நிலையிலிருந்து து கும் " என்ற ஒலிவுடன் நிலத்தில் ெ கைகளை நீட்டியும், மடித்தும் லயத்து வகையிலுண்டு. கால்களைக் குதித்து "குதித்து மெட்டடவு" எனவும் பெயா களுண்டூ.
5. தெய்யாத் தெய்யி
விரல்கள் நிமிர்ந்த நிலையில், குதி சம்பர்த நிலைக்குத் திரும்புத்தும், வ பெயர்ந்து சறுக்குதலும் இவ்வடவில் பிரிவுக்ளுண்டு.
6. தத் - தெய் - தாம்
இவ்வடவில் வாதம் பதித்தல்சளி இலேசான துள்ளலுடன், குதிக்கால்களு பியல்பாகும். இது தட்டு நாட்டு இர6 வெவ்வேறு வகைப் பாதிநிலிைகள் இவ் இதில் ஆறு உட்பிரிவுகளுண்டு.
7. தத்தெய் - தாஹா
வெவ்வேறு தாள நடைகளுக்கேற்ப செய்ய, இவ்வடவுகள் இடமளிக்கின்ற முதலில் பதிக்கப்படலும், பின் கால்வி பாதம் மட்டும் பதித்தலும் நிகழ்கின்றன வலமாக தொடர்ந்து இடம்பெறுகின் கட்டமைவுகள் கட்டியெழுப்பப்படுகின் தன்மையளிக்கின்றது. இதில் நான்கு
8. தாங்கிடுதத்தத்தின்ன
முழு மண்டியிலிருந்து - முதலில்
நிலத்திற் புதித்தலும் _ பின் இடது
நிலத்திற் பதித்தலும் இவ்வடவில் நீ
ளுண்டு.
9. தெய் - தெய்தத்தா
இது நேர்த்தியான துள்ளலுடனு
அடவாகும். ஒரு நிலையிலிருந்து, இன்ே
19

29
ஸ்ளி, விரல்கள்ல் நின்று, குதிக்க்ால்களை மீட்டுதல் இவ்ல்டவின் சிறப்பியல்பாகும். டன் செய்யப்படும் பல அடவுகள் இவ் ப் பதித்தல்ாகி ( மிெட்டுதல்ால் ) இது ர் பெறுகின்றது. இதில் நான்கு உட்பிரிவு
க்கால்களில் நின்று, இலேசாகத் துள்ளிச் லமிடமாகவும், முன்பின்ன்ாகவும் இடம் இடம்பெறுகின்றன. இதில் நான்கு உட்
ன் சேர்க்கை விரிவாக்கம் பெறுகின்றது. நபர்த்தி, விரல்கள் பதித்தல் இதன் சிறப் ண்டினதும் சேர்க்கையால் உருவாகின்றது. வடவில் பெருமளவில் காண்ப்படுகின்ற்னர்.
ச் சேர்த்தும், ஒழுங்கு மாற்றியன்மத்தும் ன. வலது, இடது பாதங்கள் முறையே ரல்களில் துள்ளலும், அதின் பின் வலது . பின்னர் இந்நிகழ்வுகள் முறையே இடது நன. இவ்வடிப்படையில் சிக்கலான லயக் றன. இது பரத நாட்டியத்துக்குத் தனித் உட்பிரிவுகளுண்டு.
வலதுகாலால் சறுக்கி, வலதுமுழங்காலை காலால் சறுக்கி, இடது முழங்காலை கழ்கின்றது. இதில் நான்கு உட்பிரிவுக
ம், குதித்தலுடனும் கூடிய பாங்க்ான னார் நிலைக்குப் பாதங்களை மெதுவாக

Page 182
130 பேராசிரி
நிலத்திற் பதித்தலும், முன்னேயும், பின் சிறப்பியல்புகளாகும். பரத நாட்டியத் வகையிலுள்ளன. ஜதீஸ்வரம் என்ற உ( பெரும் பங்கினை வகிக்கின்றன. இதில்
10. தித் தெய்ந்த தா தெய்
ஒசையின்றித் துள்ளிக் கால் பதித்த மூன்று உட்பிரிவுகளுண்டு.
11. தித் தித் தெய்
அடிப்படையான அசைவினை மைய
தும், ஒழுங்குமாற்றியும் அமைப்பதற்கு 4
படிகளில் உச்சக்கட்ட இடங்களுக்குரிய
பொருத்தமானதாகவமைகிறது.
இவை தவிர உத்சங்க, கர்த்தரி, சறு வழக்கத்திலுள்ளன.
மேற்கூறப்பட்ட அடவுகளனைத்தும், !
நேர்த்தியாகவும், சீராகவும் பயிற்றப்பட் உருப்படிகள் கற்பிக்கத் தொடங்கப்படுகி
உசாத்துணை நூல்கள்
1. பாலஸரஸ்வதி, த.
ராகவன், டாக்டர். வே.
2. கிட்டப்பா, கே. பி.
சிவானந்தம், கே. பி.
3. கிட்டப்பா, கே. பி.
4. பாலசந்த்ராஜ", எஸ்.
5. பத்மா சுப்பிரமணியம், டாக்டர்.
6. சிவசாமி, பேராசிரியர் வி.

பர் சிவசாமி-அபிஜ்ஞானமாலா
னயும் சென்று ஆடுதலும் இவ்வடவின்
துக்கேயுரிய சில துள்ளல்கள் இவ்வடவு
}ப்படியின் உருவாக்கலில் இவ்வடவுகள்
மூன்று உட்பிரிவுகளுண்டு ,
ஸ் இவ்வடவின் சிறப்பியல்பாகும். இதில்
மாக வைத்து, கோவைகளைச் சேர்த்
ரற்ற அடவு இது. பரதநாட்டிய உருப் தீர்மானங்களை உருவாக்க இவ்வடவே
க்கல், தட்டுமெட்டு, மெய் அடவுகளும்
இரு வருட காலங்களுக்கு, முறையாகவும், டதன் பின்னரே, அலாரிப்பு முதலான ன்றது.
பரதநாட்டியம், சென்னை, 1959.
தஞ்சை நால்வர் பொன்னையா மணி மாலை, தஞ்சாவூர், 1992.
பரத இசையும், தஞ்சை நால்வரும், தஞ்சாவூர், 1993
நடன அடைவுகள், சென்னை, 1993,
பரதக்கலை ( கோட்பாடு) சென்னை, 1991.
தென்னாசியக் கலைவடிவங்களில் நாட்டிய சாஸ்திர மரபு, திருநெல் வேலி (இலங்கை) 1994.

Page 183
Luyt is 5 To. quU e L 635 srt
7.
0.
l,
12.
S.
l4.
ஹரிதாஸ், ஏ. பி.
Kapila Vatsyayan, Dr.
Lakshmi Viswanathan.
Bhagyalekshmy, Dr. S.
Mrinalini Sarabhai.
Raginidevi.
Krishna Rao. U. S.
Kalakshetra Quarterly,

3.
தாள பாவ தரங்கிணி, சென்னை,
99.
Indian Classical Dance,
New Delhi, 1992.
Bharata Natyam - The Tamil Heritage, Madras, 1990.
Approach to Bharata Natyan,
Trivandrum, 1992.
Understanding Bharata Natyam, Ahmedabad, 1992.
Dance Dialects of India, Delhi, 1990
A Dictionary of Bharata Natyanis, Madras, 1990.
Wolume IX, No. 3, Madras.

Page 184
சைவசித்தாந்தக் !
A. திருமதி கலைவ
சிெவசித்தாந்தம் முப்பொருள் இறை. உயிர், தஜr என்பன அம் * விளையாததோர் டிரிசில்லுரு H臀 u அவ்வரு தலைவன் . " என இவ்வு கி. பி. 7ஆம் நூற்றாண்டிலே தேவா கி. பி. 15 ஆம் நூற்றாண்டிலே ஏழுந் திடத் தக்கவாம் பொருள் மூன்றுள. அ வான் திகழ்தளை என ஒஒப்புர் அன் அரிய உண்மைப் பொருட்கள் மூன்றும் தக்கவை என அறுதியிட்டுரைத்தது. புெரதட்சுஜன ஆராய்ந்து அஜிதற்கு உ என்னும் கொள்கையர்ன்து சித்தர்ந்த கருதப்படுகின்றது.
தத்துவத்தில் அளவை என்பது அ பொருளை அளக்கும் அளவுகோல் என எனவும் கூறப்படும். பிரமாணம் என் என்பது அளப்பவன்; பிரமேயம் என்பது பிரமாணம் என்னும் அளவையினால் எனப்படும். ஒவ்வொரு பொருளையும் மான அளவைகளுண்டு. எடுத்துக்காட் மீற்றர் எனவும் பொருட்களை அளவிடு திரவங்களை அளவிடும் கருவி லீற்றர் அறிவினை அல்லது உள்பொருளை ? * பிரமாணம் " அல்லது " அளவை அளவையினாலோ திரவத்தை மீற்றர் முடியாதோ அவ்வாறே உண்மைப் ெ அளவிடும் பிரமாணங்கள் ஆகிய அளன விஞ்ஞானபூர்வமான அளவைகள் ெ அளவைக் கருவிகளாகாவாம்.
சைவசித்தாந்தத்தின் மெய்ப்பொ( * அளவை இலக்கணம்” என்னும் பகு தந்துள்ளது. "அளவை" என்பது அளந்: * எண்ணல், எடுத்தல், முகத்தல், நீட்டல் களை எண்ணலாம். பக்குவான்மாக்கட் பிரமாணம் முதல் கூறியதென்க " என

காட்சிக் கொள்கை
ாணி இராமநாதன்
உண்மையினைச் சாதிப்பது எனப்படும். மூன்று உண்டிைப் ஒபாகுல்கராகும். ாச வேதனை ஒண்தனையாயின தவிர 1ண்மைப் பொருள்கள் பற்றிச் சம்பந்தர் ரப்பதிகத்திலும் எடுத்துக்காட்டினார். த கந்தபுராணமும் ' சான்றவர் ஆய்ந் ஆன்றதோர் தொல்பதி ஆருயிர்த்தொகை ‘னவே " எனச் சைவுசித்தாந்தத்தின் சான்றோரால் ஆராய்ந்து அறியத் இவ்வாறாகச் சித்தாந்தம் கூறும் உட் தவும் அளவுகோல்களாக "அளவையியல்" த்தின் முதன்மைக் கூறுகளில் ஒன்றாகக்
றிவினை அளக்கும் கருவி: அல்லது உள் ப்படும். இவை அளவைப் பிரமாணங்கள் பதன் பொருள் அளத்தல்; பிரமாதா அளக்கப்படும் பொருள் என அமையும். அளந்து அறியப்படும் பொருள் பிரமேயம் அளப்பதற்கு உலகிலே ஒவ்வொருவித ட்டாக, புடவையினை அளக்கும் கருவி ம் அளவையினை கிலோகிறாம் எனவும், அளவை எனவும் கூறப்படும். அவ்வாறே அளவிடும் கருவியானது மெய்யியலில் எனப்படுகின்றது. திண்மத்தை லீற்றர் ஆனவை கொண்டோ எவ்வாறும் அளக்க பொருள் " பற்றிய அறிவினை அதனை வதன் மூலமாக அளந்தறியலாமே அன்றி மய்ப்பொருளினை அளவிடும் பூரண
நட்க் ளை அளந்தறியும் கருவிகளை தியில் சிவஞானசித்தியார் வகுத்துத் தறியப்படுவது அஃது எவ்வாறாமெனில் - ஸ் எனும் நால்வகையளவினால் பொருட் கு அளந்தறிவித்தற் பொருட்டு-அளவைப் இதனை சித்தியார் அறுவர் உரையாசிரி

Page 185
சைவசித்தாந்த காட்சிக் கொள்
யர்களில் ஒருவரான மறைஞானசம்ட
ஆன்மாவானது அறிவினைத் தேடி பிரமாணம் எனச் சிவஞானசித்தியார்
சித்தாந்த அளவையியல் பற்றிக் தலையாயது. அங்கு பாயிரத்தை அடு சித்தாந்த அளவைப் பிரமாணம் பற் தவிர, மெய்கண்டசாத்திரங்களில் சங்க சிவநெறிப்பிரகாசமும், தத்துவப்பிரகாச யினுடைய பரமோட்ச நிராசகாரிகை அளவையியல் பற்றிக் கூறும் ஏனைய அளவைப் பிரமாணத்தின் சிறப்பினைக் பாட்டின் பயன் போன்றும் - கண்ணி எண்ணில்லா அச்சொல்லளவை அறியா என அளவைப் பிரமாணம் அறியாதா தன்மை வாய்ந்தவராகார் எனப்பட்ட
அளவைகளாவன, காண்டல், கரு ஒழிபு உண்மை, ஐதிகம், இயல்பு * அவையெல்லாம் காண்டல், கருதல், எனச் சைவசித்தாந்தம் பத்து அளன அடக்கிக் கூறியது. அபாவமும் இயல்பு ஒழிபு, உண்மை, ஒப்பு முதலியன அ திலும் அடங்குவதனால் அளவைப் பி மூன்று வகைப்படும் எனச் சித்தா அறிவாராய்ச்சிக்குச் சைவசித்தாந்தம் காட்டும் ஆத்மஞானம், மந்திர ஞானம் தொகுதியில் அடங்குவனவாக அகராதி
மேற்கூறிய மூன்று பிரமாணங்களி. இடம்பெற்றுள்ளது. இது " பிரத்தியட் அதாவது நேரில், நேருக்கு நேர் காண் பொருளாகும். " தரிசனம் " என்பது கும். " தத்துவம் " என்பது இந்திய டெ பெயரால் அழைக்கப்படும். " திருஷ் இருந்து தரிசனம் " என்ற சொல் அ அல்லது காட்சி எனப் பொருள்படும். ( Eternal Thing ) எனப்படுவனவற்றி அல்லது ஞானக் காட்சியினாலோ எ உய்யும் வண்ணம் அவர்களால் அறி னியல்பு " தரிசனம் அல்லது தத்துவம் சிறப்பினைப் பெற்றது.
ஆதலால் ? காட்சி " என்னும் அள அளவைப் பிரமாணமாக ஏற்கப்பட் பிரமாணம் நான்கு வகையாக உரைக்
20

6) is 33
பந்தர் எடுத்து விளக்கினார். எனவே ஒடுகின்ற முறைமையே அ ள  ைவ ப் கூறியது.
கூறும் நூல்க்ளில் சிவஞானசித்தியார் த்து வரும் 7 முதல் 14 பாடல்களில் I நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவை ற்பநிராகரணமும், சிவாக்கிரகயோகிகளது ரது தத்துவப்பிரகாசமும், சத்யோஜோதி என்னும் வடமொழி நூலும் சித்தாந்த நூல்களில் குறிப்பிடத்தக்கனவாகும். கூறுமிடத்து, ' பண்ணிலார்க்கு இல்லாப் சிலார்க்கு இல்லா கவின் தோற்றம் - “ர்க்கில்லை செஞ்சொல்லளவில் சிறப்பு * ரி அரும்பொருட் துணியினை அறியும் gl | தல், உரை, அபாவம், பொருள், ஒப்பு, எனப் பத்து வகை எனக் கூறினும் உரை என்றிம் மூன்றினில் அடங்கிடும் " வைகளையும் மூன்று அளவைகட்குள் 'ம் காட்சிப் பிரமாணத்திலும்; பொருள், னுமானத்திலும் ஐதிகம் ஆப்தவாக்கியத் ரமாணம் காட்சி, கருதல், உரை என ந்தம் விளக்கியது. அளவையியலானது அளிக்கும் முதன்மையினை எடுத்துக் தந்திரஞானம் போன்றனவும் அறிவுத் தியும் காட்டும்.2
லும் காட்சிப் பிரமாணமே முதலாவதாக சம் " என வடமொழியில் கூறப்படும். பது அக்க்ஷம் என்றால் காட்சி என்பது அதன் இன்னோர் வடமொழிப் பெயரா மய்யியலே தரிசனம் " என்னும் சிறப்புப் டி " என்னும் வடமொழிச் சொல்லில் மைந்தது. " திருஷ் " என்றால் பார்வை
* என்றுமுள்ள உண்மைப் பொருட்கள்" னைத் தமது ஞான திருஷ்டியினாலோ வையெனக் கண்டுணர்ந்து உலகத்தவர் விக்கப்பட்ட " உண்மைப் பொருட்களி என இந்திய மெய்யியலில் தனிச்
'வை சைவசித்தாந்தத்திலும் உயர்வான டது. சைவசித்தாந்தத்திலே காட்சிப் கப்படும். முதலாவது நிர்விகற்பக் காட்சி

Page 186
134 பேராசிரியர்
இது ஓர் பொருளை உள்ளது உள்ள காண்பது; இரண்டாவது ஐயக்காட்சி - சாயலை வேறு ஓர் பொருளில் கண்டுவிட மகனோ? கட்டையோ கள்வனோ? கா கயிறோ பாம்போ? என இவற்றில் எ ஐயக்காட்சி எனப்படும்.
அடுத்து விபரீதக்காட்சி அல்லது : கயிற்றைப் பாம்பெனவும் முடிவு செய் திரிபுக் காட்சியால் வரும் அறிவாகின்ற அதனை இன்னொன்றாகப் பிறருக்குை வகையில் கூறினால் குருடர் யானை ப வரும் விபரீத அறிவாக இது காணப் பிறிதொன்றாக உணரும் அறிவு. கு இல்லாது தொடுதல் என்னும் உணர் போல என்றும் உலக்கை போல என உணர்விற்குத்தக உரைப்பதாகும். <络 கண்டதையே பிறிதொன்றாக உணர் தரும் எனப் புகட்டப்பட்டது.
நான்காவது சவிகற்பக் காட்சியாள கன்மம் என்னும் ஐந்து வேறுபாடுகளு தன்மையினோடு அறிந்துகொள்ளும் பாம்பல்ல, என்ற ஐய உணர்வு. விகற் றத்தில் பாம்பு போன்று தடித்து நீண் அதன் முழுமையை அறியும் காட்சியை
இவ்விடத்துப் பெயர், குணம், சாதி சாதி’ என்பது சித்தாந்தத்திலே ஊழி படுவதாக ஒரு கருத்துக் கூறப்படுவதுண் சிவாகமங்களும் " இனம் " என்றே பொ ஓரினத்தின் பல பொருளுக்குப் பொதுவ ருக்குப் புத்துரை எழுதிய ஆசிரியரும் காரிகையிலும் * பொருட் தன்மை " தன்ை வேறுபாடே சாதீயமாகக் கருதப்படும். ( என விளக்கப்பட்டுள்ளமையும் இதற்கு நல் என்பதன் பொருள் தன்மை, இயல்பு எ
உலகிலே உள்ள சடப்பொருள் முத பாடு இயற்கையாக அமைந்திருப்பதனை இயல்புகளை நோக்கினால் LorTogrub, அரசு எனப் பல்வேறு மரவகைகள் கான களிலேயே சேலம், கோவா, அம்பலவி, வி

சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
ாறு அப்படியே சந்தேக விபரீதமின்றிக் இன்னோர் பொருளிலே காணும் ஓரி டால் அது எப் பொருளோ? குற்றியோ v Gavrr (Burnt? Gumir Gau6irofu unr ? துவெனத் துணியாது திகைத்து நிற்றல்
ரிபுக்காட்சி குற்றியை மகன் எனவும், பும் அறிவு, விபரீதக் காட்சி அல்லது அதாவது உண்மை ஒன்றாக இருக்க ாக்கும் அறிவு இதுவாகும். இன்னோரி ார்த்த கதை போல புறக்காட்சியினால் படும். கண்ணால் கண்டவற்றினையே ருடாக இருப்போர் கூட நேர்க்காட்சி வினாலேயே யானை என்பது சுளகு வும் தூண் போல எனவும் அவரவர் னர்ல் விபரீதக் காட்சியிலே நேரில் ந்துரைப்பது விபரீதமான அறிவினைத்
வது பெயர், குணம், சாதி, பொருள், ருடனும் அப்பொருளினை உண்மைத் அறிவாகும். அதாவது கயிறுதான் - ற்ப அறிவு யாவும் நீங்கப்பெற்று தோற் டதாக உள்ள கயிற்றுத் தொகுதி என நல்கும் அறிவு சவிகற்பக்காட்சியாகும்.
போன்ற வேறுபாடுகள் என்னுமிடத்து ன் வலி; பிறவிப் பயன் என வற்புறுத்தப் ாடு. " சாதி " என்பதற்கு சித்தாந்தமும் ருள் கொண்டுள்ளன. சாதி " என்பது ானதோர் தன்மை என்றே சித்தியா குறிப்பிட்டுள்ளார்.4 பரமோட்ச நிராச மயில் ஒரே விதமான அவயவப்பகுப்பின் வேறுவிதமாகக் கருதுவது பொருந்தாது லதோர் எடுத்துக்காட்டாகும். சாதி” ான்றே இங்கும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.
iல் சகல ஜீவராசிகளிடமும் இனப்பாகு * யாவரும் உணரமுடியும். மரங்களின் பலாமரம், தென்னை, பனை, ஆல், சப்படும். அவற்றுள்ளும் மாமர இனங் லாட் இனம் எனப் பலவிதமான வேறு

Page 187
சைவசித்தாந்தக் காட்சிக் கொ
பாடுகள் நிலவுகின்றன. பறவையினம் கல்ல. சிறுத்தைப்புலி, வரிப்புலி, செட் மனித இனத்திலும் ஆசியர், ஆபிரிக்கர் மங்கோலியர் என இன வரிசை வேறு கின்றனவே தவிர அவற்றிடையே கற்பித்துக் கொண்டு பிரிவினை பேசுவ தின் இழிவான நிலைப்பாடுகளில் ஒன்
பசுத்தன்மை அல்லது மலச்சேர்க்ை தவிர ஆன்மாவிற்கு ஜாதீயம் கிடைய வலியுறுத்தும்.6 அக்காரணம் பற்றியே தாரைக்கும், சிலந்திக்கும், யானைக் சித்தாந்தக் கோட்பாடும் புலப்படுத்தி பன்றி ஆன்மாவிற்கல்ல என்பதும் பெ இயல்புகட்குக் கொடுக்கும் விளக்கமும் தவிர, சொரூப வேற்றுமையால் நிகழ் டால் சைதன்யமற்ற சடப்பொருளுக்கு காட்டப்பட்டது.
எனவே விபரீதக்காட்சி, ஜயக் இத்தகையதொரு நிலைமாற்றத்தை ஏ தில் கருதப்படுகின்றது புலனாகும். அ அறிவானது சந்தேக விபரீதங்களைக் முழுமையான பண்புகளுடன் கண்டறி படுத்துகின்றது. ஆன்மசிற்சக்தியால் சவிகற்பக்காட்சி எனப்பட்டது. அனு அறியப்படாது மறைந்து நின்ற ஒரு ெ யும் ஒரு ஏதுவைக்கொண்டு அறியும் கண்டதும் மலைக்குப் பின்னே நெ அறிவாகும்.
எனவே காட்சிவிட்டதைக் காட்டு இவையிரண்டு பிரமாணங்களாலும் அ நிற்கும் பொருள்களை * ஆப் தவசனம் " சக்தி ஆகமப் பிரமாணத்திற்கேதுவாக அவுஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளை விடத்து - அங்கு சென்று பார்த்து - அ களைக்கொண்டு - படப்பிரதிகளைக் ெ பிரமாணம் எனப்படும். இவ்வாறு ஆ ஆத்மசிற்சக்தி ஆகமப் பிரமாணமாகும்
அனுமானப் பிரமாணத்திற்குக்கூட செய்வதாக உள்ளது, புகையினால் அ அனுமானம் செய்பவரால் முன்னரே கா

sr soos 13S
விலங்கினங்களும் இதற்கு விதிவிலக் மறியாடு, வெள்ளாடு என்பன போன்று , அமெரிக்கர், கறுப்பர், வெள்ளையர், பாடுகள் இயல்பானவையர்கக் காணப்படு ரற்றத்தாழ்வுகளை மனிதன் ஒருவனே து வளர்ச்சியடைந்த நாகரிக சமுதாயத் றாகவேயுள்ளது.
க கூடும்போதே ஜாதித்தன்மை ஏற்படுமே து என்பதைப் பரமோட்ச நிராசக்ாரிகை கரிக்குருவிக்கும், முள்ளிச் செடிக்கும், கும் முத்தி கிடைத்த நிகழ்வுகளைச் பது. இங்ங்னமாகச் சாதி உடலுக்கே மப்படும். ஆதலால் வேறுபாடுகள் குண
விளக்கமின்மையாலும் ஏற்படுவனவே வனவல்லவாம். ஞானச்சமநிலை ஏற்பட் நம் இது நிகழும்? என்பதும் இங்ங்ணம்
காட்சி தொடர்பான புலனறிவானது ாற்படுத்தும் காட்சியறிவாகச் சித்தாந்தத் ஆதலால் சவிகற்பக் காட்சியிலே மனித கடந்த பொருளின் அறிவினை அதன் ந்து கொள்ளும் நிலையெனத் தெளிவு அறியும் குற்றமற்ற காட்சிப்பிரமாணம் மானப் பிரமாணமாவது நேர்க்காட்சியின் பாருளை அதனோடு நீங்காது உடனுறை b ஆன்மசிற்சக்தியாகும். புகையினைக் குப்பு உண்டு என அனுமானிக்கும்
வதாக அனுமான அறிவு அமையும். றியமுடியாது - அதற்குள் அடங்காது
கொண்டு அறியச் செய்யும் ஆன்மசிற்
நிற்கும். எவ்வாறெனில் அமெரிக்கா, நேர்க்காட்சியில் கண்டு அறியமுடியாத றிந்து வந்தவர்கள் சொல்லும் வாசகங் கொண்டு அறியும் அறிவு ஆப்தவசனப் பூப்தவாக்கியங்களைக் கொண்டு அறியும்
அதனை முன்னரே பிரத்தியட்சம் உறுதி னுமானம் செய்யப்பட்ட அக்கினியானது ட்சியாகக் காணப்பட்டுள்ளது. ஆதலால்

Page 188
136 பேராசிரி
காட்சிக் கொள்கையுடன் ஒற்றுமை ! பிரமாணத்தன்மை இருப்பதுபோல ஒற்றுமை வேண்டும் என போககாரிகை சொல்லப்பட்டதால் அறியப்படாத ெ சைவசித்தாந்தம் விளக்கி நிற்கின்றது.
மேற்குறிப்பிட்ட நான்கு விதமான நான்கு விதமாகச் சித்தாந்தம் விபரிக்கி அல்லது வாயில் காட்சி, மானதக் காட்சி, எனப்படும். அளப்பவனாகிய ஆன்மாே மனம் என்னும் அந்தக்கரணத்தாற் செ பங்களைப் பொருந்தி ஐம்பூதங்களையு களையும், பஞ்சவிடயங்களையும் இந்தி சார்ந்து அறியும் அறிவு இந்திரியக்காட்சி இந்திரியக்காட்சியினுள் ஐயக்காட்சி, தி காட்சியினால் பெறப்படும் அறிவு நிர்வி
அடுத்துப் புத்தி தத்துவத்தின்கன் சந்தேக விபரீதக் குற்றங்களாகிய மயக்க அறியும் அறிவு மாணதக்காட்சி எனப் உண்டாகின்றது. இந்திரியங்களினால் அ ஒன்றும் உணராத புந்தி’ எனத் திருவ காட்சி வழி வரும் இந்திரியங்களினால் யினால் விளைந்த நிர்விகற்பமான அறி * பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீ வாம் மாணதக் காட்சியையும் கடந்து செ என உரைத்தது.
அத்துடன் " நான்" என்னும் அகங். திருப்பினும் நிகழும். ஆதலால் " அகங் தன்மாத்திரைகள், ஞானேந்திரியம், ஐம் அதனால் மாணதக்காட்சியானது இந்திரி யும் கடந்து புத்தி தத்துவத்தைச் செ அதன் பெயர் முதலிய வேறுபாடுகளுட தத்துவத்தைப் பற்றுக்கோடாகக் கொண் எனவே புத்தியினுடைய கூர்மை முத மற்றொரு பாகமான குணத்துடன் கூடி மனம், புத்தி, அகங்காரம் மூன்றும் இவற்றினை வகுத்து விளக்கியது.
புத்தி தத்துவ விருத்தியின் வாயி போக்கியப் பொருள்களில் அராகம் என் கின்றது. " புருடனுக்கு ஆசையை உண் தத்துவம் என்பர். அராகம் வேறு 6

பர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
இருப்பது பற்றியே அனுமானத்திற்குப் பிரத்தியட்சமாகப் பார்க்கப்பட்டதற்கும்
கூறும்.8 மதங்காகமத்திலும் இவ்வாறு பாருளை அறிவிப்பது பிரமாணம் எனச்
காட்சிக் கொள்கையினை மேலும் ன்றது. அவையாவன இந்திரியக் காட்சி, தன்வேதனைக் காட்சி, யோகக் காட்சி வாடு அறிவாகிய சிற்சக்தி வாயிலாக லுத்தப்படும் கண் முதலிய ஞானேந்திரி ம், உருவம் முதலிய தன்மாத்திரை ரியங்கள் எனப்படும் ஐம்புலன்களையும் யாகிய நிர்விகற்ப அறிவாகும். எனவே புக்காட்சி யாவும் அடங்குவதனால் அக் கற்ப அறிவெனப்பட்டது.
ன இந்திரியங்கள் பொருத்தி நின்று மின்றி, பெயர் முதலிய விகற்பங்களுடன் படும். இது சவிகற்பக் காட்சியினால் அறியும் அறிவு பற்றி " பொறியின்றி ருட்பயன் இதனை விபரித்தது. புலக் பெறப்பட்ட அறிவு நிர்விகற்பக் காட்சி வாதலினால் அதனைத் திருக்குறளும் ர் ஒழுக்கம் " என சவிகற்பமான அறி ல்பவர்கள் "தெறி நின்று நீடுவாழ்வார்’
கார அறிவு இந்திரியங்களில் ஒன்றில்லா காரம் " என்னும் தத்துவத்திலிருந்து பூதங்களுண்டாகின என்பது புலப்படும்.9 யங்களாலுண்டான நிர்விகற்ப அறிவை ன்றடைதலால் குறித்த பொருளினை ன் அறியும் சவிகற்ப அறிவு புத்தி ாடு நிகழ்வதாகச் சித்தியார் கூறியது.10 மிய வியாபாரத்தால் புத்தியினுடைய ய அகங்காரம் உண்டானது. ஆகவே அந்தக்கரணங்கள் எனச் சித்தாந்தம்
லாகவே புருடர்களாகிய மனிதர்கட்குப் னும் தத்துவம்" விருப்பினை உண்டாக்கு டாக்குவது எதுவோ அதையே அராக வைராக்கியமில்லாத இலக்கணமுடைய

Page 189
சைவசித்தாந்தக் காட்சிக் கொ
புத்தி தத்துவம் வேறு " என போககா அராகத்திற்கும் மேலுள்ள தத்துவமே மாகும். புத்தியானது புருடனுக்குத் தி விளக்கும் பிரகாச ரூபமாக இருப்பதன கருவியாக இருப்பதனால் வித்தை அங் மூலம் புத்தி தொழிற்படுவதனால் விளங்கிக் கொள்ளும் ஆற்றலை அடைத
காலம், நியதி, கலை, வித்தை, அர லும் செலுத்தப்பட்டு அனுபவிக்கப்படும் அறிவிற்கு விடயமாதலால் அது தன்லே இன்பதுன்பமுள்ளத்து அறிவினுக்கு காட்சி " என இதனைச் சித்தியார் குறி னுாடாக ஒருவன் தனது இன்பம், துன் ஆராய்ந்து அறிந்து முப்பத்தாறு தத்து அறிவே தன்வேதனைக் காட்சியால் எது நிலையானது? எது நிலையற்றது? வற்றை நிலையின என்றுணரும் புல்ல தத்துவத்திற்காட்பட்டு அராகத்தினால் அறிந்து விலக முயல்கின்றான்.
முக்குணங்களில் சாத்வீக குணம்
மேலோங்குவது துன்பமாகையால் அவ்வி வேதனைக் காட்சியாகக் கூறப்பட்டது. வித்தியாதத்துவம் ஏழு எனப்படும். இவ ராகம் என்னும் ஐந்தினாலும் புருட யினால் தன்வேதனைக் காட்சி வரை கின்றது. கலை என்னும் தத்துவமே தன புருடர்களிடத்துத் தொழிற்படுத்தக்
கலை முதலிய ஐந்துடன் புருடன், மான தத்துவம் ஏழாகியது. கலையின் ஒருபா தோன்றும் எனவும் ரெளரவாகமம் கூறு வேண்டாது தன் சுகதுக்காதி அனுபவங் அது தன்வேதனைக் காட்சி எனச் சித்
மல முதலிய கன்மவினைகளைச் சட வாட்டி இயமம், நியமம் முதலிய அட் வலியினைக் கெடுத்து; ஓரிடத்திலிருந்து விரிந்த பொருள்கள் அனைத்தையும் உ காட்சியாகும். எனவே யோகக் காட்சிய நிகழ்வுகள் முதலியவற்றின் விளைவுகை ஞானாந்த அனுபவ மாக்கி சவிகற்ப பொருளினைத் தரிசித்தல் எனச் சிவாக விபரித்தார்.
21

r 60 55 137
கை இதனை வேறுபடுத்திக் காட்டும்.11 வித்தை " எனப்படும் வித்தியா தத்துவ ன்னையும் விளக்கி ஏனையவற்றையும் ால் புத்தியானது தீபம் போல ஒரு கு தொழிற்படுவதில்லை. அராகத்தின் புத்தி தத்துவமானது தத்துவங்களை லே தன் வேதனைக் காட்சி எனலாம்.
ாகம் முதலிய ஐந்து தத்துவங்களினா
இன்ப துன்பங்கள் ஆன் மா வின் தனைக் காட்சி எனப்படும். "அருந்தும் அராகமாகி - தரும் தன்வேதனையாம் பிட்டது.12 ஆதலால் புத்தி தத்துவத்தி பம் அதற்கான காரண காரியங்களை வங்களையும் பகுத்து ஆராய்ந்தறியும் விளைவதெனலாம். அப்போதுதான் என்ற பொது விவேகமும், * நில்லாத பறிவு " என வள்ளுவர் கூறிய புத்தி விளையும் நிலைப்பாடுகளையும் ஒருவன்
மேலாங்குவது இன்பம்; தமோகுணம் ன்ப துன்ப இயல்புகளையறிவது தன் பிரகிருதி தத்துவம் இருபத்திநாலு: ற்றுள் கலை, காலம், நியதி, வித்தை, ணுக்கு பிரகிருதி தத்துவச் சேர்க்கை புத்திதத்துவம் தொழிற்பட உதவு ாக்கு வேறாயுள்ள புத்தி தத்துவத்தை காரணமாகின்றது.13 மேற்கூறப்பட்ட ய இரண்டும் சேர்ந்துதான் வித்தியா 6த்திலிருந்து வித்தை, அராகம் என்பவை வதனால்14 இந்திரியங்களின் சகாயம் களைத் தன் அறிவினால் காண்டலால் நாந்தம் விளக்கியுள்ளது.
ாதி என்னும் ஒழுக்க நியமங்களால் டாங்க யோக சமாதியால் அவற்றின்
மூவிடத்தும் முக்காலமும் இயல்பாக ணர்ந்து காண்கின்ற அறிவு நல்யோகக் பில் இறந்தகால, நிகழ்கால, எதிர்கால ளத் தரிசித்து நிர்விகற் பஞானத்தினை ஞானத்தினால் எங்குமாய் விரிந்த கிரக யோகிகள் யோகக் காட்சி பற்றி

Page 190
138 பேராசிரியர்
இவற்றினை உணர்ந்ததன் வி6ை தொழிற்படும் அறிவினில் இறையருளா களின் உண்மைப் பொருள் புலப்பட தத்துவம் உணர்த்தி நிற்கும் நிலையில் ஆரம்பிக்கும் நிலைப்பாடு யோகக் காட்6 பூதிக் காட்சிக்கு வழிவகுக்கும் எனச் ை முப்பத்தியாறு தத்துவங்களும் தானல்ல யோகக்காட்சி, அக்க்காட்சி, ஞானக்க சித்தாந்தக் காட்சிக் கொள்கையின் நிை கண்கொண்டு காண்கின்ற மூடர்காள் ஆனந்தம் " எனத் திருமந்திரம் கூறியதி
இதனை " ஊனக்கண் உணராப்ப எனச் சிவஞானபோதமும் அறுதியிட்டு6 யட்சக் காட்சி உயர்ந்து வளர்ச்சியடை விரியும்போதுதான் தன்னையும் தன்ன முடியும் என்பதனைச் சித்தாந்தம் தன மூலமாக ஆணித்தரமாக விளக்கியுள்ளெ ஒன்றும் அறிகின்ற என்னை அறியாதிரு கின்ற நான் என அறிந்துகொண்டே நுழைவாயில் அகக் காட்சிப் பிரமாணம் காட்சிக்கொள்கை என்பது பிரத்தியட்ச என்பதனை அறிந்து கொள்வதற்கான சித்தாந்தக் காட்சிக் கொள்கை வாயில
அடிக்குறிப்புகள் 1. சிவஞானசித்தியார், திருவிளங்கம் .
Lunt Leo 7.
2. Margret and James Stutaley, A
United Kingdom, pp. 312 - 33 3. சிவஞானசித்தியார் பாடல், அளை 4. மேற்படி, பக். 23. 5. அஷ்டப்பிரகரணம், சிவாகம பரிபா பரமோட்ச நீராசகாரிகை, பக். 3' 6. மேற்படி, சுலோகம், 20, 7. மேற்படி, சுலோகம், 30 82, ப அஷ்டப்பிரகரணம், சிவாகம பரிபா போககாரிகை, சுலோகம், 66, பக் 9. மேற்படி, சுலோ. 34, பக். 161. 10. சிவஞானசித்தியார், அளவையிலக் 11. போககாரிகை, சுலோ 92இ, பக். 12. சிவஞானசித்தியார், அளவையிலக்க 13. போககாரிகை, சுலோ. 98 அஇ, ப 14. மேற்படி, பக். 202.

சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
ாவாக ஒருவனின் புத்த தத்துவமாகத் ல் " வித்தை " எனப்படும் வேதாகமங் ஆரம்பிக்கும். அவற்றினை வித்தியா சிவ த த் துவ ம் தன்னை அறிவிக்க யின் பயன்பாடாய் அமையும் 3 இது அனு சவசித்தாந்தம் புலப்படுத்தும். எனவே என்பதனைப் புல க் காட்சி கடந்த ாட்சி மூலமே உணரமுடியும் என்பது லப்பாடாக இருப்பதனை * முகத்தில் அகத்தில் கண்கிொண்டு காண்பதே லிருந்து அறியமுடியும்.
தியினை ஞானக் கண்ணிற் சிந்தை நாடி ** ரைத்தது. ஞானக்காட்சியாக பிரக்தி ந்து புலக்காட்சி மறைந்து அகக்காட்சி ன ஆளும் பரம்பொருளையும் தரிசிக்க து காட்சிக்கொள்கைப் பிரமாணத்தின் தனலாம். அதனால் தான் ? ஐயேழும் நந்தேன் அருள் செய்தான் நந்தி அறி ன் " எனத் திருமூலர் சிவதத்துவத்தின் என்பதனை வலியுறுத்தினார். ஆதலால் த்துடன் முடிவதல்ல. அது " தரிசனம் ” அறிவின் ஆரம்பம் என்பதனை சைவ ாக உணரமுடியும்.
- புத்துரை, அளவையிலக்கணம்,
Dictationary of Hinduism, 2.
வயிலக்கணம், பாடல் 9, பக். 20.
ாலன சங்கம், தேவகோட்டை, 1927, 51 - 362.
「ふ。 368 - 70。
லன சங்கம், தேவகோட்டை, sub 178 - 179.
கணம், பக். 25.
96. P 56oorlb, i fl-d) 13.
ši. Il 99.

Page 191
A Social History
A. Subramanian
I Introduction
RECENT researches in socia logy and social ethos of Place o up an economic and social sur the border of Kamarajar District the Madurai - Quilon state highwa presented in this paper.
Physical Configuration
MUVARAIVENRAN ( Lit: a chiefs '' is situated at a distance city on the road to Tenkasi and Union coming under the Srivilliputt The Village, in fact, consists of Kattaiyatevanpatti and, Selaiya Nai ( Backward ) settlements.
The village covers an area o villages of Tulukapatti, Vadugapatti The Arjuna river runs at the nc and small tanks help the agricultural a layamalai has a rock - cut Siva border. There is an ancient temp places of worship. The settlement r
The study area has a populat ing of Maravas, Naickers, Yad communities.
III Materia Culture
Earlier Writings of Dr. A. Sub Dr. K. V. Raman (3) have proved ven ran area. Prehistoric paintings Exquisite sculpture of Lord Nataraj nathar Temple has been discussed important primary sources areo th describing the victory of local chie

if Muvaraivenran
M. Antony Raj
History lay stress on the etymoNames, The present writers took rey of Muvaraiven ran located near with that of Madurai District on l, Results of that sur vey are
hero who subjugated three great of 75 kms. Southwest of Madurai Quilon in the Watrap Panchayat ur Taluk of the Kamarajar District. four helmets viz, Muler, Keelur ckenpatti apart from the pacheheri
f 2961 acres with the bordering , Karisalkulam and Nathampatti. rthern extremity and three ponds activities a hillock called Daksinakaitemple on the North - Western le of Isvara and twenty small eceives average rainfall every year.
ion of about 4000 people eonsistnvas, and the S. C. & S. T.
ramanian, (1) T. Ganesan. (2) and the prehistoric antiquity of Muvaraihave been discovered at Watrap. a at the rock - cut Kalugamalaiby Dr. K. V. Raman. The most : two copper plate inscriptions (5) f Veeramallan (A. D. 1659 - 1682)

Page 192
140 Professor Sivas
over neighbouring chiefs of Devac Mr. Deepam, Na. Parthasarathy has entitled MUVARAVENRAN
Hence a field Survey was first c slopes of the hillock yielded urn-b & Red Ware indicating an antiquity are ruins of an agraharam near th
The roek cut cave temple and yielded 10 - 11 epigraphs engrave of about lith and 12th cent. A. ) in this paper due to unavoidable c
A field survey conducted in a covered about than 495 families of data are analysed in the sequel.
IV Society as gleaned from Insc
Geographical divisions like Cho mangalam are mentioned in the rec. of a Sundra Pandya. He was perha the Jatavarman prefix (A. D. 1251 - door - jamp leading to the central a Kulasekharadeva. Other royal pe) Vikrama Pandyan, Rasasingadevan, N
Place like Melur and Idaiyangula exclusive Brahmin settlement of Kula
Records from Isvara Temple classification of donated lands such Kulaparappu, etc., Rods used measu capacity are called in the records Terns Such as Kalam, Meni and, heaps.
Names of takes like Antarayam Tiruppadimarru, temple nomenclatures Kulasekhara Vinnagaram are availabl
It was concluded from the epigra Muvaraiven ran settlement was an ex centuries A- D

my - Abhijian a ma 1 a
nam, Nathampatti and Saptur, analysed the contents in his book
inducted in November 1991. The
rials and broken pieces of Black of at least 1500 B. C. There
Melur Isvara Temple.
the structural Isvara Temple have i in Tamil language and script ). Their texts are not given irCum StanCCS.
ll the hamlets of Muvaraiven ran all major communities. Those
iptions
Nadu and Kuliasekhara Chaturvediords. Most of the epigraphs speak ps one of same namesake with 68). A record engraved on the shrine of Maragathavalli refers to 'sonalities mentioned therein are rayanadevar etc.
m are given as boundaries of the sekhara Chaturvedimangalam.
mention Kar - meer - Nilam and as Punjai, Tottam, Nattam and ing lands to fix their yielding s 1008 Kol. and 24 Arasan Kol. Tiram are given to measure paddy
& Kadamai, Temple services like uch as Alagarkoil, Maduraikoil and
from the record.
hical evidence that the present lusive brahmin settlement in 13 - 14

Page 193
A Social History of Muvaraiv
V Results of the Economic Surv
Much water has flown in the A. D. The next reliable historical is in the form of copper plate of Queen Mangammal (A. D. Nattamai at the place got it is his valour ). Clashes aroso over th water resources. When Veeramallan towards Nathampatti. So the local dam across the Kannimalai ( westo riparian rights of the agriculturists robbers to mallan. So the clash v Saptur and Nathampatti were on against them. It was a rainy se: Muvaraiveran was blocked by men Zamindars could not enter the settlen the little of Muvaraivearan.
After that Brahmins were settle years ago, they were the chief an
for employment and greener pasture people. More indicators of the Ecol
TABLE
Major indicators for the Econom
I Total No. of families interviewed
II. Community - wise respondents
families )
III. Literacy ( Persons)
IV. Children's Literacy (families)
22

Ca 14
"ey
Arjuna river since 13th century information about Muvaraiven ran characters assignable to the period 659 - 82). Veeramallan, the trusted a Veeramaniyan (tax free gift for e irrigation rights of the available deepened lakes, water began flowing chief Vira Marthadnam erected a in ghats ) and this prevented the of Muvaraiven ran. Further he sent vas inevitable. Jamins of Devandanam the one side and Viramallan was hion and so the only passage to of Veeramallan and the other three (nent. Victorious Weeramallan assumed
2d in agraharam. Till about fifty d - owing community. They migrated is. On date, however, it has 2550 homic Survey are tabulated below.
E - I
ic Survey
491 (2552 persons)
212. (Thevar), 108, f Palar) 48, ( Nayakars ), 33, ( Chakkiliyar ) & others. There are 8 Christian families in tho village.
85 Formally educated. 214 Funtionally literate : others are illiterate. Poverty was the main reason for illiteracy.
: Graduates 22, High School
163, Primary School 232 & llliterate 93.

Page 194
142 Professor Siva
V. Major Occupation ( Families )
VI. Major Dwellings ( Families)
WII. Economic Indices
( Families)
VIII. Hobbies ( Families )
IX. Health ( Persons ) }
Note: Hamlet - wise and Sex
M. Antony Raj).
Dynamics of human society in the settlement of Muvaraiven ran is very clear. Marava families domina Selaiyanaickenpatti as indicated by its Speaking Naickers. Yadavas are giv
People generally live in an exten had primary level formal direction
Agriculture is the main occupati within the settlement. Some people Black loamy soil, irrigated by rain cash crops, like cotton, chulties, m are sown in the water - namers inte
There are seven washerman fan that help the basic requirements ol
In the field of education the stu families are totally illiterate. The A doing excellent work in the village youth of Muvariven ran.
No inter - caste marriage was fo
People of Muvaraivenran are ver and women enact the story of Muv festival during the summer season,

samy - Abhij na na mala
Agricultural 269, Daily wage 191
Owning Houses 487. Tiled Houses 233.
: 234, earn between Rs. 300 - 500
262, spend between Rs. 300 - 500 449, have no savings, 208 are in indebtedness.
Cinema 286, Radio 297
3 have leprosy, I has TB & 4 are crippled : others are healthy.
- wike data are available with
the four hamlets that make up
noteworthy. Social stratification is te in Keelur and Melur proper.
name is dominated by the Tehuguen due prominence.
led family pattern, Literate parents only.
on. There are some petty shops work in fields for daily wages. and lake water is most suited for illets. Green gram and black gram rcrop period.
lilies, two potter and two carpenter
the society.
dy area has 22 graduates. But 387 sociation of Sarva Serva Farms is to eradicate illiteracy among 500
und. Divorce is also very rare.
fond of fęstivals. Young men araiven ran once a year in the main

Page 195
A Soctal History of Muvaraive
Ví Conclusion
Pioneering studies of Kathereer and the one on Uttiramerur by have served a model for this study. tions and a legend on the origin a fool - proof questionnaire helped a
Society is pure. There is not Both the ancient tenaples at the pla during the Nayak period. Brahmin greener pastures to Watrap, Srivillip Families belonging to the depressed temples as they were refused permi caste Hindus some decades ago.
The les som of Muvaraivenran to for collective farming, if land is not work as a daily - wager, if your ow people live a contended life.
Foot
1. See The Hinds 3-07-1982.
2. “ Tomples of Kamarajar Dist published M. Phil., dissertation
3. Pandiyar Varalaru (Tamil ),
Madras, 1984,
4. bid. Plate
5. For Text see M. Phil. disse
P. 64.
6. Mnvaraivenran, (Collection of T
Madras, 1952.
7. For esta (mpages and texts of Eye c
work P. 15 ff.
8. Urban Changes in Southeast India
9. “ Allur and Isanamangalam ' Pr
Reprint.
10. Pondicherry, 1977

a 43
Gough,8 Dr. Noboru Karashima
the French Institute of 1ndology10 Existence of excellent stone inscrip
of the name of the settlement, and
lot.
even a single religious conversion. ce appear to have been reconstructed s of the place have migrated for uttur, Tirumangalam (Madurai Dt.). classes had to build their own ssion to use temples owned by the
the outside world is clear (a) go ; very fertile. (b) Do not hositate to in land is not productive. Hence the
Notes
rict ( An Epigraphical Study )”” unof Madurai Kamaraj University P. 16
Tamil Nadu Text book Society,
tation of M. Antony Raj. 1992.
amil short stories ), Valluvar Pannai,
opies of inscription see M. Antony Raj's
( 1950s - 1980s). OUP, Madras, 1989
oc. Madras world Tamil Conference,

Page 196
மத்ஸ்ய புராணம் க இந்துப் பண்பாட்டு மர
= u
இலக்கிய வரிசை பில் புரா موقق பெறுகின்றன. பதினெண் புராணங்கள் சம்ஸ்கிருத இலக்கியப் பரப்பின் பெரும் டுள்ளதோடு பண்பாட்டுக் கருவூலங்கள் சிந்தனைகளின் விளக்கமாகவும் விளங் சிறப்பம்சம் யாதெனில் இந்துப் பண்ப நிலை ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து தெளி: பாகும். எனவேதான் இத்திய அறிஞ ணங்கள் பற்றி யறிவதிலும் ஆய்வு செ ஈடுபாடு காட்டி வந்துள்ளனர். வேத இலக்கியங்களோடு இணைந்தவையாக துள்ளன. வைதிக இலக்கியத்தில் வே வளர்ச்சியைக் கொண்டுள்ளவையே குறிப்பிடுகின்றார். இவற்றுக்கு பஞ் முண்டு. புராணங்கள் சிறப்பாக இரு 1) மகாபுராணங்கள் ) pur6
மகாபுராணங்கள் எண்ணிக்கையில் ளன. ஒருசில மகாபுராணங்கள் உபட றன. உபபுராணங்களின் எண்ணிக்கை ெ படினும் அவை இத்தொகைக்குக் கூடிய பற்றி ஆராய்ந்த அறிஞர் கருது வரி கூடியதாக விளங்குவது போன்று வள விளங்குவன. இவற்றுட் சில, குறிப்பிட் டவை எனக் கொள்ளப்படுகின்றன. கு அடுத்து வந்த காலப்பகுதிகளில் வாழ்ந்த பற்றியறிவதற்கு உதவுவதோடு மாத்திர மற்றும் பண்பாட்டு அம்சங்கள் ஆகிய அறியவும் உதவுகின்றன. உபபுராணங்3 சேர்க்கப்படத்தக்கவை. மகாபுராணங்களி நினைப் பெறும் மத்ஸ்ய புராணத்தின் மற்றும் அது பிரதிபலிக்கும் இத்துப் ப துக் கூறுவதே இக்கட்டுரையின் நோக் மாணங்களை அறிய இத்தகைய BJا-L
1. மத்ஸ்ய புராணத்தின் தொன்
மகாபுராணங்க்ளுள் மத்ஸ்ய புராண கள் தொன்மை anrtilis 60 saiserrai கரு மத்ஸ்ய புராணம் தொன்மையானவற்

TG to
ாசிரியர் ப. கோபாலகிருஷ்ணன் -
அணங்கள் தனிக் துவ மரின இடத்தைப் ர், உபபுராணங்கள் என்ற நிலை பில் பகுதியைத் தமக்குரியதாக்கிக் கொண் ாாகவும் வேத இலக்கியத்தின் வழிவந்த குகின்றன. புராணங்களின் மற்றொரு ாட்டின் தொன்மை மற்றும் வளர்ச்சி வதற்கான ஊற்றாக விளங்கும் தன்மை ர்களும் மேலைநாட்டறிஞர்களும் புரா ய்வதிலும் காலத்திற்குக் காலம் பெரும் த்தை விளக்கிக் கொள்வதற்கு இதிகாச இவை மூக்கியத் ரவம் பெற்று வற் பரூன்றி காலப்போக்கில் தமக்கேயுரிய இப்புராணங்கள் என வின்டர் நிட்ஸ் நசமவேதம் " என்ற சிறப்புப் பெயரு பிரிவுகளாக வகுத்துக் கூறப்படுகின்றன. rங்கள்
பதினெட்டு எனச் சிறப்புப் பெற்றுள் புராணங்களைப் பற்றியும் குறிப்பிடுகின் பொதுவாகப் பதினெட்டாகக் கொள்ளப் தாகவே உள்ளன என உபபுராணங்கள் . உபபுராணங்கள் எண்ணிக்கையிலும் rமான உள்ளடக்கத்தையும் கொண்டு ட சில மகா புராணங்களுக்கு முற்பட் குப்தர் காலத்திற்கு முன்னர் தொடங்கி இந்துக்களது சமய சமூக நிறுவனங்கள் மன்றி, இலக்கியம், வரலாறு, புவியியல் வை தொடர்பான பல விடயங்களை 5ளின் வரிசையில் ஸ்தல புராணங்களும் பின் வரிசையில் குறிப்பிடத்தக்க இடத் தொன்மை, காலம், உள்ளடக்கம் ண்பாட்டு மரபு ஆகியன பற்றி எடுத் கமாகும். இத்துப் பண்பாட்டின் பரி பமான ஆய்வு தேவைப்படுவதாகும்.
Un UD?
b,5 nu.Tu udfðinh Lârbtoa allwc qTr vrè தப்படுகின்றன. புராண இலக்கியத்தில் றுள் ஒன்றெனவும் தொன்மையான

Page 197
மத்ஸ்ய புராணம் காட்டும் இந்
மூலத்தைப் பேணியவற்றுள் ஒன்றென: புராணங்களுள் காலத்தால் மூத்தது எனவும் இப்புராணத்தைப்பற்றி காலே புராணமும் தேவீபாகவத புராணமும் 1 யுள்ளன. வாமன புராம்ை புராணங்க புராணத்தைக் குறிப்பிடுகின்றது.8 இத்த சிறப்பினையும் முக்கியத்துவத்தினையும் பண்பாட்டு மரபு பற்றி பறித்துகொள் களை உள்ளடக்கியுள்ளதென்பதும் ெ
மத்ஸ்யமாகிய மீன்வடிவில் விஷ் மத்ஸ்ய புராணம் என வழங்கப்படுகின்ற திரமானதும் எனக் குறிப்பிடப்படுகின்ற மூடப்பட்டிருந்தபோது விஷ்ணு மத் லிருந்து பாதுகாத்ததாகக் கூறப்படுகி கதை சதபத பிராமணத்திலும் ஏனை படக்கூடியது.
2. மத்ஸ்ய புராணத்திற்குரிய பிர மத்ஸ்ய புராணம் தோற்றம் பெற் கூறப்படுகின்றன. தென்னிந்தியா, ஆ இடம்கள் இப்புராணத்திற்குரிய இட மேற்குறிப்பிட்ட இடங்களுள் தர்மதை ணத்திற்குரிய இடமெனக் கருதுவது குறிப்பிடுகின்றார்.9 ஏனெனில் இ தலங்கள் பற்றிய விபரங்களை இப்புர a bit sanfth.
3. மத்ஸ்ய புராணம் - காலம்:
இப்புராணத்தின் காலம் பற்றியும் றன. புராணங்கள் தரும் மூலங்களை மேற்கொள்ளும் கிரியைகள் சடங்குகள் ** இப்பொழுதைய மத்ஸ்ய புராணம் ெ மிகவும் கடினம். இப்புராணம் ,ெ மற்றும் இழப்புக்களையும் கொண்டு வி தைக் கூறுவது போதுமானதல்ல ” எ * இப்புராணத்திற்கு நிச்சயமான ஒரு எனக் குறிப்பிட்டு, இதன் காலம், இடைப்பட்டதாக இருக்கலாமெனக் கு புராணத்தின் காலப் பகுதியை கி. பி. பட்டதாகக் குறைத்து பின்வரும் க 1000 க்கு வெகு காலத்திற்கு முன்பே பையும் ஒழுங்கையும் கொண்டு விளங்கி மின்றிக் கூறக் கூடியதாகவுள்ளது " எ
23

துப் பண்பாட்டு மரபு 45
வும் வின்டர் நிட்ஸ் கருதுகின்றார்.6 மகர எனவும் நன்கு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒன்று ன என்பவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்? வாயு மத்ஸ்ய புராணத்திற்கு முதலிடம் வழங்கி 1ளுள் முதன்மை வாய்ந்ததாக மக்ஸ்ய 1கைய கருத்துக்கள் மத்ஸ்ய புராணத்தின்
எடுத்துக்காட்டுகின்றன. எனவே இந்துப் வதற்கு இப்புராணம் வளமான விடயங் தளிவாகின்றது.
ணு இப்புராணத்தை உபதேசித்ததால் pது. இப்புராணம் புனிதமானதும் பவித் து. பிரளய காலத்தில் யாவும் நீரினால் ஸ்ய வடிவில் மனுவை இப்பிரளயத்தி ன்றது. உலகம் நீரினால் மூடப்பட்ட ப சம்ஸ்கிருத இலக்கியங்களிலும் காணப்
தேசம்:
bற இடம்பற்றிப் பல்வேறு கருத்துக்கள் ந்திரா, நர்மதைப் பள்ளத்தாக்கு ஆகிய -ங்களாக இருக்கலாமெனக் கருதுவ்ர். தப் பள்ளத்தாக்குப் பிரதேசம் இப்புரா
பொருத்தமெனக் கந்தவல என்பவர் ந்ததிக் கரையில் அமைந்துள்ள புனிதத் ாணம் குறிப்பிடுவதே இதற்குக் காரண
b கருத்து வேறுபாடுகள் காணப்படுகின் ா அடிப்படையாகக்கொண்டு இந்துக்கள் ர் பற்றி ஆராய்ந்த ஹஸ்ரா என்பவர், தொகுக்கப்பட்ட காலத்தை மட்டிடுவது தாடர்ச்சியாகப் பல சேர்க்கைகளையும் விளங்குவதனால் குறிப்பிட்ட ஒரு காலத் னக் கூறுகின்றார். 40 கானே என்பவர், காலத்தைக் குறிப்பிடுவது எளிதல்ல." கி. பி. 300 க்கும் கி. பி. 600 க்கும் தறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் இவர், இப் 200 க்கும் கி. பி. 400 க்கும் இடைப் ருத்தை முன்வைக்கின்றனர். " கி. பி. இப்புராணம், தற்பொழுதைய அமைப் கியது என்பதை எத்தகைய முரண்பாடு னக் குறிப்பிடுகின்றார்.

Page 198
46 Gouy réflfiu,
4. மத்ஸ்ய புராணத்தின் உள்ள
மத்ஸ்ய புராணம் அளவிற் சற்றுப் 14962 பாடல்களைக் கொண்டது. உள்ள அத்தியாயமும் குறிப்பிடத்தக்க கைய ஒழுங்கு உள்ளது. மத்ஸ்ய புரா வளமானவை. பல்துறை சார்ந்தவை. கூறப்படும் கதை, படைப்புப் பற்றிய கொண்ட வரலாறு, பிரம்மா - சரஸ்: பற்றிய கதை, மதனது வாதசி விரதம் பீடங்களின் வரலாறு, மன்வந்தராது இராத்தகல்பவிவேசனம், சூரியவம்ச வ செளபாக்கிய சயனவிரதம் மற்றும் ஏை புராணகீர்த்தனை, பிரயாகை மாகா யுக்ாதிவர்ணனை, தாரகோபாக்கியானம் பவவர்ணனை, அவிமுக்த மாகாத்மிய ணனை, ராஜதர்ம வர்ணனை, அற்பு திரா நிமித்த மங்களாதி வர்ணனை, ! வாக்கியானம், அமிர்த மந்தன வர்ண (ஆலயம் அரண்மனை கட்டிடக் கலை கள், நிலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தல், தெ பிரதிமாலசுடினம், லிங்கலக்ஷணம், பிர கீர்த்தனம், கலியுக அரசபரம்பரை, இ கள் இப்புராணத்தின் முக்கிய அம்சங் கருத்துப்படி மத்ஸ்ய புராணம் தர்மன் கொண்டுள்ளது என்பதாகும். இத்த இந்துப் பண்பாட்டு மரபினை அறிய
மத்ஸ்ய புராணம் சிவனினதும் வி கூறுகின்றது. ஏறக்குறைய 2193 பாட சுரனது வதம், மற்றும் திரிபுரம்களின் றன. விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள் பற்ற
5. மத்ஸ்ய புராணத்தின் பண்ப
மேற் குறிப்பிட்ட விடயங்களை த. புராணம் பல்வேறு விரதங்கள், தா வற்றிய விடயங்களைக் கூறுகின்றமை ெ ஆதித்தியசயன விரதம், ரோஹினி - சத் மற்றும் பல்வேறு தானங்கள் பற்றியும் சப்தசாகர தாளம், பிரம்மாண்ட பிர பும் கூறுகின்றது. பண்டைய இந்தியாவி பும் சமய விரத அனுட்டானங்கள் துணை செய்கின்றன.

ார் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
Lä85ubo
பெரிதாகும். 29 அத்தியாயங்களில் இதன் அநுபந்தத்தில் 28 பாடல்கள் து ஆனந்தாஸ்ரம பதிப்பிலே இத்த ணத்தில் உள்ளடங்கியுள்ள விடயங்கள் பிரளயம் பற்றியும் மனு பற்றியும் கதை, பிரமன் நான்கு முகங்கள் வதி கதை, மருத்துக்களின் பிறப்பு , கார்தவீரிய மாகாத்மியம், தேவி கீர்த்தனம் பித்ருவம்ச வர்ணனை. ர் ண  ைன, சோமவம்ச வர்ணனை னய விரதங்கள், மேருபிரதான விரதம், த்மிய வர்ணனை, திரிபுராக்கியானம், ), நரசிம்ஹ மாகாத்மியம் பத்மோத் வர்ணனை, தர்மதா மகாத்மிய வர் தசாந்தி வர்ணனை, கிரகயக்ஞம், யாத் வாமனாக்கியானம், வராக பிராதுர்பா ானை, வாஸ்து பற்றிய விடயங்கள் கட்டிடக் கலை பற்றிய கோட்பாடு iய்வ விக்கிரகங்களை உருவாக்குதல் ), திஷ்டானு ர்ேத்தனம், பிராஸாதானு கூடிாவாகு பரம்பரை போன்ற விடயங் களாக உள்ளன. கானே என்பவரின் ாஸ்திரம் சார்புடைய விடயங்களைக் 1கைய பல்துறை சார்ந்த விடயங்கள்
பெரிதும் உதவுவனவாகும்.
ஷ்ணுவினதும் பெருமைகளை எடுத்துக்
ல்கள் சிவனைப் பற்றியவை. தாரகா வர்ணனை ஆகியன இடம்பெறுகின்
ய விபரங்களும் கூறப்படுகின்றன.
ாட்டு முக்கியத்துவம்
"ம் கருத்திற் கொள்ளுமிடத்து, மத்வியை னங்கள், மற்றும் தர்மகைங்கரியங்கள் 1ளிவாகின்றது. நக்ஷத்திரபுருஷ விரதம், திரசயன விரதம், கமலசப்தமி விரதம், கூறுகின்றது. ஹிரண்யகர்ப்ப தானம், நானம் போன்டி மகாதானங்கள் பற்றி ல் க்ாணப்பட்ட சமய மரபுகள் பற்றி பற்றியும் அறிவதற்கு இவ்விபரங்கள்

Page 199
மத்ஸ்ய புராணம் காட்டும் ந்ைது
புராணங்கள் பரம்பொருளை அை கூறும் வழிமுறைகளை ஏற்றுள்ளபோதுப் சில மாற்றங்களையும் அறிமுகப்படுத்தி காட்டாக புராண சமய மரபின்படி அனுட்டிக்கும் சாதகன் ஆயிரம் அக் பெறுவான் எனக் கூறப்படுகின்றது.19 பிக்கப்படுகின்றது.
நர்மதை ஆற்றில் தீர்த்தமாடும் வழங்கியதால் உள்ளபயன் கிட்டுமெனக் நீராடினால் அஸ்வமேதயாக பலன் ! தகைய கருத்துக்களின் அடிப்படையில் பாடுமின்றி அனைவரும் உயர்கதி அை ணம் கூறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னர் குறிப்பிட்டபடி அவிமுக்த பிரயாகை மாகாத்மியம் போன்றவை இவை தலச்சிறப்பினையும் புவியியல் பல்வேறு தீர்த்தயாத்திரைகளை மேற்ே தத் தலங்களில் சிராத்தம் செய்வதற் கும் அறிவுறுத்துகின்றன. புராணங்கள் ஒரு பண்பாட்டு ஒற்றுமையையும் இை அதனை அடுத்து வந்த காலத்திற்குமிடை
இந்தியாவின் மேன்மை வாய்ந்த புனி மியம் உதவுகின்றது. சிவ வழிபாடு பற்றி பவும் இப்புராணம் உதவுகின்றது. பதி கொள்கை அரசியல் சமய முக்கியத் காலத்தின் சிறந்த பங்களிப்பாகவும் மன்னர்கள் தமது பேரரசுக்குரிய இை தானங்கள் பெரிதும் உதவின. துலாபு போன்றவை இவ்வகையில் குறிப்பிடத்
தொன்மைக் காலம் முதல் இந்து சமயம் பற்றிய கொள்கைகளையும் நன மத்ஸ்ய புராணம் சிறந்த மூலமாக வி எளிமையாக விளங்குவதில் புராணங்கள் கொண்டுள்ளன. சமய வரலாற்றை அ துக்கள் இன்றியமையாதவை. சைவ சிவபெருமான் இத்தகையவன் என மன திருவுருவில் எழுந்தருளச் செய்து வழி மத்ஸ்ய புராணத்தில் உள்ளன.15 சிவ கடவுள்,17 நீலக்கழுத்தையுடையவன்,8 வடிவத்தினன்,9 சூலப்படையுடன் கூ தினன் எனப் பல்வேறு திருக்கோல

| LerLrt“.G uopru- 147
டவதற்கான முயற்சியில் வேதங்கள் , வேதக் கிரியைகளுக்கும் பிரதியீடாக யமை குறிப்பிடத்தக்கது. எடுத்துக் ரோஹினி - சந்திர சயன விரதத்தை னிஷ்டோம யாகம் செய்த பலனைப் வேதயக்ஞத்திற்கு பதில் விரதம் சிறப்
ஒருவனுக்கு ஆயிரம் பசுக்களை தானம்
கூறப்படுகின்றது. பிருகுதீர்த்தத்தில் கிட்டுமெனக் கூறப்பட்டுள்ளது. இத் பார்க்கும்போது, எத்தகைய வேறு டவதற்குரிய வழிமுறைகளை இப்புரா
மாகாத்மியம், நர்மதா மாகாத்மியம், பண்பாட்டு முக்கியத்துவமுடையவை. அம்சங்களையும் எடுத்துக் கூறுவதோடு கொள்ள அறிவுறுத்துகின்றன. இப்புனி கும் மற்றும் தானங்கள் வழங்குவதற் குறிப்பிடும் தீர்த்த யாத்திரை மரபு ணப்பையும் தொன்மைக் காலத்திற்கும் யே ஏற்படுத்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது.
தத் தலம் பற்றியறிய அவிமுக்த மாகாத் யறியவும் விஷ்ணு வழிபாடு பற்றியறி தினாறு மகாதானங்கள் பற்றிய சமயக் துவத்தை உள்ளடக்கியதோடு குப்தர்
கருதப்படத்தக்கது. பிரதேச இந்து றமையை நிறுவுவதற்கும் இத்தகைய ருஷ தானம், ஹிரண்ய கர்ப்பதானம் தக்கன.
ப் பண்பாட்டின் முக்கிய அம்சமாகிய டைமுறைகளையும் மரபுரீதியாக அறிய Iளங்குகின்றது. சமயக் கருத்துக்களை ள் தமக்கேயுரிய ஒழுங்கு முறையைக் மைத்துக்கொள்ள இவை தரும் கருதி
சமயத்தின் முழுமுதற் கடவுளாவிய ாதில் உன்னித் தியானிக்கவும் மற்றும் படவும் தேவையான பல கருத்துக்கள் பெருமான் விடையூர்தி,16 விரிசடைக்
இறைவியுடன் கூடிய அர்த்தநாரீசுவர டியவன்,0 தோலையுடுத்த தோற்றத் }ங்களை இப்புராணம் கூறுகின்றமை

Page 200
48 பேராசிரியர்
குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் விநாயகர்2 பைரவர்24 பற்றியும் தேவையான அ கின்றது. சைவ சமய மரபு சார்ந்த விட உதவவல்லது. புராணங்கள் தரும் இக்க as Gadis Dirr asliš (muf. சாத்துக்களுக்கு காணப்படுகின்றன. விக்கிரக வழிபாடு பாத விக்கிரகக் கலை வளம்பெறவும் இ யுள்ளதை அவதானிக்க முடிகின்றது.
ஐந்திலக்கணங்களைக் கொண்டு வி கங்கள் இந்துப பண்பாட்டின் பல்வேறு யில் விடயங்களைக் கொண்டு விளங்கு சார்ந்த மரபுகளை இவை உள்ளடக்கி வழிவகுக்கும் தானம், விரதம், தீர்த் றன.26 மனிதனது உயர்கதிக்கு ஏற்ற எ கூறும் மத்ஸ்ய புராணம் இந்துப் பண் வூலம் போன்று காணப்படுகின்றமை ணங்கள் எமது சமயமரபில் புனித நூல் இந்து இலக்கிய வரிசையில் புராணங்க வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்குறிப்புகள்
1. இதிகாசபுராணாப்யாம் வேதம் ச
E. Winternitz, M., A History of
3. "புராணம் பஞ்சமேரி வேத இதி பிர
4 தேவியாகவதம் ( 1, 2, 2 ) பதின்ெ
ஒழுங்கில் குறிப்பிடுகின்றது. ம - துவயம் ப - துவயம் ச இ வ அ - நா - ப - லிங் - க - கூ ஸ்காந் ம - துவயம் (ம என்பதைத் தெ கள்) 1. மாக்கண்டேய 2. மத் மாகக் கொண்ட இரு புராணங்க திரயம் ( பிர வைத் தொடக்கம 5. பிரமவைவர்த்த, 6. பிரம்ம (வ - வைத் தொடக்கமாகக் கொன 9. வாமன, 10. வாயு, 11. வ கொண்ட புராணம் ) 12. அக்கி கொண்ட புராணம்) 13. 6nrt கொண்ட புராணம்) 14. பத்ம கொண்ட புராணம் J 15. 65

சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
பற்றியும், சுப்பிரமணிய28 பற்றியும் றிவை எமக்கு இப்புராணம் தந்துதவு -யங்களை அறிய இப்புராணம் பெரிதும் ருத்துக்கள் ஆகமங்கள் இறைவன் பற்றிச்
விளக்கங்களாக அமைந்துள்ளேைபாற் மேன்மையடையவும் அதற்கு இன்றியமை ப்புராணம் உரிய பங்களிப்பைச் செலுத்தி
விளங்கும் புராணங்களின் உள்ளடக் பரிமாணங்களை அறியக்கூடிய வகை கின்றன. சைவசமயம், வைணவசமயம் யுள்ளன. தனிமனித மேம்பாட்டிற்கு த யாத்திரை பற்றி எடுத்துக் கூறுகின் ாளிமையான வழிமுறைகளை வகுத்துக் பாட்டு மரபு பற்றிய அறிவிற்குக் கரு குறிப்பிடத்தக்கது. எனவேதான் புரா களெனப் போற்றப்பட்டு வருகின்றன. வருக்குத் தனித்துவமான இடம் இருந்து
முபபிரூம்ஹயேத் மகாபாரதம், 1, 1 0ே4
Indian Literature, Vol I. p. 508
"ம்மாநு சாஸனம்' ஸ்கந்தபுராணம், 1,18
எண் மகாபுராணங்களை எண்ணிக்கை
பிர - திரயம் வ - சதுஷ்டயம் I
புராணாநி பிருதக் பிருதக் II
ாடக்கமாகக் கொண்ட இரு புராணங் ஸ்ய - ப - துவயம் (ப - வைத் தொடக்க ள் ) 3. பாகவத 4. பவிஸ்ய - பிர - ாகக் கொண்ட மூன்று புராணங்கள் ) ாண்ட, 7. பிரம - வ - சதுஷ்டயம். நீண்ட நான்கு புராணங்கள்) 8. விஷ்ணு ராக, அ - அ வைத் தொடக்கமாகக் னி நா (நா - வைத் தொடக்கமாகக் ாத ப (ப - ன்வத் தொடக்கமாகச் , லிங் - கைத் கைத் தொடக்கமாகக் ங்க க - ( க - வைத் தொடக்கமாகக்

Page 201
மத்ஸ்ய புராணம் 凸育亡@tb @站é
8.
翼0。
.
1.
3.
4.
J 5。
瞿6。
7.
翼恐。
9.
0.
2星。
多名。
2岛。
24。
25,
கொண்ட புராணம் ) 16. கரு கொண்ட புராணம்) 17. கூர்ம கொண்ட புராணம் ) 18. ஸ்கர்
Kantawala, S, G., ' Matsya - Pi - Bhānnam, Ed, Bhaskran Nair, pp. 153 - 165.
Winternitz, M., op cit., P. 575. Kane, P.W., History of Dharma
வாமன புராணம், 12 . 48 - Cupá u: Kandawala, S. G. " Matsya Put மேற்படி, பக். 155.
Kane, P. W., History of Dharmas
மத்ஸ்ய புராணம், 63 27 29 سے
மேற்படி, 19123
மேற்படி, 193, 84 - 85,
கைலாசநாதக் குருக்கள், கா, கருவூலம் ” சிவபூரீ ச. குமாரசுவ 1960, d. 96 - 98.
மத்ஸ்ய புராணம், 154, 400
மேற்படி, 259.5
மேற்படி, 250, 59 - 66,
மேற்படி, 260, 1-10
மேற்படி, 260. 3.
மேற்படி, 5ே9, 6
மேற்படி. 1 , 155.
மேற்படி 4 - 1 8 27; 158 - 3
மேற்படி, 183, 80 - 100,
Rajendra Chandrs “ Hazra of The India Ed. S.K. De and others, Reprint 1962, p. 258.
24

5. t. L. 6дит штi“ (Б и т ц 49
ட, கூ - (கூ - வைத் தொடக்கமாகக் , ஸ்க ( ஸ்க - வைத் தொடக்கமாகக்
5தி
urana - A Brieaf Review'', Bharat
Panjab Oniversity, Hoshiapur, 1930, -
s'āstras Vol. V., Part II, p 899.
புராணேஷ சயதைவ மத்ஸ்ய:
rā ņa - A Brief Review, ” p. 154.
'astras - Vol I, p. 161.
புராணங்கள்" தென்னாட்டின் சமயக் மிக் குருக்கள் பாராட்டு விழா மலர்,
9 - 41; 160. 1 - 25.
Puranas' The Cultural Heritage of The Ramakrishna Mission, Calcutta,

Page 202
The Potsherd inscrip An Historic
S. K. Sitrampalam
The aim of the present pape an Historical Perspective the reci Early Historic Redware sherds . col article during his explorations in bearing inscriptions are four in Century B. C. on palaeographical a corollary to the subject, it is the origin and the use of Brahm is derived from the word Brahma, and who is traditionally associated Nevertheless, it is thc first indi in the Indian subcontinent and is scripts including Tamil and Sinha Semitic sources, Scholars have ven of pictorial writing found in the on the potsherds of the Proto - laid the foundation for the flowe India and Sri Lanka.
However, Brahmi in the course two main regional characteristics, na The latter has been terned as DI centration in Tamil Nadu. 3. Perhar on the origin of Brahmi script According to them the appearance during the time of Asoka, the er tions are found as far as the Tamil Nadu bears testimony to t throughout the Indian sub - continent appearance of the Brahmi form cave inscriptions has been attribut 1ndia during the time of Devanampi although the possibility of the i Buddhism was not ruled out.
But, the majority of the attributed the introduction and ad

ions from Poonakary -
Perspective
đ& P. Pushparatnam
is to highlight and to place in nt discovery of Brahmi writing on :cted by the second author of this he Poonakary area. i hese potsherds umber and datable to the 3rd 12nd grounds. Before discussing this, as pertinent to say something about i in this region. This word Brahmi the God of creation in Hinduism with the invention of this script. genous form of Writing to develop ancestral to all the South Asian lese. While tracing its origin to tured to link it with the early form indus Valley Civilization and Historic Megalithic Culture, 2 which ring of Civilization both in South
of its development has developed mely the Northern and the Southern. avidi / Tamili on account of its conps many Scholars who have worked have overlooked this phenomenon, of the lengthy Brahmi inscriptions peror of India and whose inscrip
Northern border of the present e use of this North Indian form
In the Sri Lankan context too, the of writing in the early Buddhist d to Buddhism coming from North na Tissa, a contemporary of Asoka, troduction of Brahmi script before
cholars who worked on this aspect ption of this script to the Aryans

Page 203
The Potsherd Inscriptions from
of North India, the progenitors of and saw this as a concrete archaeolo Civilization in the Island. Thus Para Archaeological studies observed that:
The distribution of these insc the early settlements of the S Brahmi inscriptions in a part mean that the area in quest Sint:alese in the early period. criptions in the Kalutara. Gall explained as due to the reas forested regions were not fa' early Aryan speaking immigral in the 4annar and Jaffna di that these areas were not occupi dipa Jaffna Peninsula ) and t viannar ) were among the areas arrived. Due to the reason th caves, they are only found in th formation afford rock shelters
there are no caves and inscr formations do not exist.4
However, the evidence for the bricks and metals in the Island this, the recent excavations at Anur the use of Brahmi writing datable pre - dating the Buddhist Brahmi ins
The Proto - Historie Archaeologica of the century, however, necessitz regarding the beginning of civilizatio data, the carriers of this Civilization Aryans of the Pali Chronicles but t authors of the Megalithic Culture dawn of Civilization in South India into the Island around 1000 B. C. where the present day laaguages suc Telugu developed out of this Flu, Proto - Sinhalese emerged as th South Indian Megalithico Culture duri period, 7
This Archaeological base of the Indian and Sri Lankan Civilizations

5
the present day Sinhala speakers gical evidence for the early Sinhalese navitama, 4 the doyen of Sri Lankan
riptions gives an indication of inhalese. But the absence of icular area does not necessarily ion was not occupied by the The absence of Brahmi inse and Matara districts may be. on that these wet and thickly voured for settlements by the nts to Ceylon, but their absence stricts is not due to the reason ed by them. We know that Naga - he vicinity of Mahati ttha near in which the early Sinhalese first at the early inscriptions are in hose areas where outcrops of gneiss among the numerous boulders. iptions in areas where such rock
use of Brahmi script on potsherds, have also been confirmed. Besides adhapura have shown evidence for to 600 B. C. - 500 B, C and thus criptions in caves.5
l excavations during the last quarter ited a re - assesment of the view n in the Island. According to tais
to the Island are not the mythical he Dravidians of South India, the w nich laid the foundation for the and Sri Lanka, and was introduced | As in the case of South i ndia h as Tamil, Malayalam, Kannada and culture, in Sri Lanka Tamil and e languages of the people from the ng the beginning of the Historical
Megalithic Culture for both South as further demanded a critical study

Page 204
152 Professor Siv
of the Southern form of Brahmi I father of Indian Palaeography. 8 His
with the discovery of potsherd insc cavations in 1947.9 In the meantime in Tamil Nadu gained momentum a differing from that of North India t with the admixture of Prakrit word
In Sri Lanka too Scholars like F Saddhamangala Karunaratne,12 expre Brahmi has two layers, namely the above and the super imposed Nor ted with Buddhism. They argued for variety of Brahmi both in Tamil Nac examples found in the Brahmi script argued for their disappearance due t forms at the close of the Pre - Chri has come from the study of the co
Sri Lanka, which showed how the Ve 1,14 Paratavarls mentioned in peculiar Dravidian titles such as P. the superimposition of North Ind Buddhism.
However, long before the discov criptions, the evidence for the prese Pre - Christian era in Northern Sri II and Anaikoddai 18 in the Jaffna Penin Periya Puliyan kulam and Vedikkinari But with the exception of the the inscribed potsheds from Poonak sites mentioned above clearly indicat
The Anaikoddai Bronze seal ri of script namely the pictorial form Sri Lanka and the Brahmi form. Th Megalithic Culture, as evident from the Brahmi form. Secondly, the lang deciphered as Koveta, Koventan of the seal had a Dravidian name. language is further confirmed by the forms such as a, i, ma, ra, la, la, Poonakary which have been in common

asamy - Abhijian a mala
hentioned above by George Buhler,
contention was further strengthened :riptions during the Arikamedu exthe study of the cave inscriptions d Scholars identified forms of script put used to write Tamil Language
by the Jains 10
'rofessor P. E. Fernando, it and Dr. ssed the view that the Sri Lankan Southern or Dravidi script mentioned th Indian Brahmi probably assooiathe presence of this earlier Southern du and Sri Lanka by quoting specific
of Tamil Nadu and Sri Lanka and o the popularity of the North Indian stian era Evidence of similar natur bntents of the Brahmi inscriptions of
Dravidian clan names such as Ay,'
the Sangam literature and the arumakal 6 became obsolete due to ian culture, mainly associated with
'ery of these Potsherds bearing insnce of Brahmi writing during the anka had come from Kantarodail7 Isula and Mahakaccatkodi, Erupotano, Malai in the Vavuniya District. 19 Bronze seal from Anaikoddai and ary the evidence from the othor e their link with Buddhism.
eveals the presence of two forms found in the Megalithic Culture of is again proves how the people of other Arohaeological finds, adopted uage of the seal, which has been 20 Kõve tam? shows that the owner The popularity of this Dravidian presence of peculiar Dravidi script ! a and na on potsherds from use among the village folk.23 (Fig. 1)

Page 205
The Potsherd Inscriptions from
The above data is further coi in the potsherds from Mannithalai Mannithalai two small inscriptions These could be Tead as !a. and that the letter la in the form Tamilian language. This form agai There are both epigraphic and liter named as a during Pre - Christ appearance of these forms is in inscription at Anuradhapura in Sri as the name of our island in th at Thirupparam Kunram in Tamil there is a reference to a poet fro who is credited with 7 poems in th n uru Na I finai and Kuruntokai 27 palai mentions food stuffs (rice) re; one of the harbours of Tamil N.
Incidentally, it may be noted namely, Dipavamsa and Mahavamsa on capturing political power at A during the Pre - Christian era.19 T confirmed by the occurrence of t of Pali Dam il a in the early Pri to 3rd / 2nd century B. C. at Anu Kuduvil.0 With regard to the or the earlier form of Ila m, Profe opines that linguistically it is Dr. that Pali Sihala and Sanskrit Si too originally meant the land and a particular linguistic group.
The Potsherd inscriptions from
resting as that of Mannithalai. C first one could be read as We called Velir, local chieftains m Nevertheless, this form Ve does of Sri Lanka. Nearer home, one
Periyapuliyankulam referring to a
of horses.32 It is also worthy o Tamils to capture power at Anur are referred to as sons of horse

st * ø st vo 153
nfirmed by the forms appearing 28 Fig. 2) and Paramankirai. 24. At on potsherds have been discovered. la,. However it is worthy of note Í la is a peculiar sound of the n is a reference to our Island. ary evidences for the island being ian times. However, the earliest the Tamil Householders Terrace Lanka. 25 This form also occurs he 1st - 2nd century A. D. inscription Nadu.26 It may be also noted that m illam named I attupūtantevanar e Sangam Classics such as AkanaAnother Sangam work Pat t inap - aching Pukar / Kaveripumpat it inam, adu from í lam.28
that the Pali Chronicles of Sri Lanka
make references to Dam i as bent nuradhapura and Tuling at intervals lue Tamilian presence is also further he form “Dame d a '' equivalent 2 - Christian Brahmi inscriptions datable uradhapura, Vavuniya, Seruvavila and igin of the form a , which is ssor Burrow an eminent linguist, avidian in origin. 31. He further adds mhala are its derivations. Sihala only in the later stages it denoted
Paramankirai are also equally intebut of the two inscriptions, the 3 as a reference to a clan entioned in the Sangam literature.
appear in the Brahmi inscriptions could mention an inscription at Ve !, who is the superintendent f note to remember that the first adhapura namely Sena and Guttika
traders in the Pali Chronicles,

Page 206
154 Professor Sivas
Another important aspect of this i Dravidian letter a in this record (Fig. could be read as I om a, though one However, the presence of worth as to how steadily the North India region where the earlier Dravidia evident from the potsherd inscription inscriptions at Vavuniya District.
After the discovery of the Pots more Potsher di inscriptions have beer the course of excavations in rece Deraniyagala 85 observed that T indicate that Brahmi was indsed Cl the Pandyan sphere of influence at
The dating of the Potsherd in Potsherds demand a fresh lubok re in to this island. The preliminary the presence of two language grou North India a Pali Prakrit. This ag layers highlighted by some of the S1 views were not taken seriously. super - imposed by the North Indian
At this juncture it is pertinent Ramesh, an eminent Indian epigraph of both Indian and Sri Lankan epig
“We may, therefore, reasonably
famils of the extreme South, also knew the art of writing in that, while the Pre - Asokan J Tamil country, the Asokan already locally available writing in Sri Lanka. But while doin the Indo-Aryan dialect to loc had marked parallelisms in e India rather than Northern Il and researches alone will ansW who employed this rudimenta Tamilians of the Pandyan regio
The excavations at Kodumanal have given a new dimension for the found on the megalithic pottery.87 1

amy – A b h i j f an ama la
nscription is the presence of the 3. Finally the last Potsherd inseription is not sure of its meaning. (Fig. 4) hdian ma in this letter shows n form was making way in this n form was prevalent. This is at Kantaodai and the Brahmi
herd inscriptions from Poonakary discovered at Anuradhapura during nt years,34 Commenting on this he present evidence does seem to irrent in Sri Lanka as well as in ; ca. 600 - 500 B. C. " ".
scriptions and the readings of the garding the introduction of Brahmi reports published so far confirm ps namely the Dravidian and the air confirms the presence of , two i Lankan epigraphists, and whose he basal Dravidian structure was
structufe due to acculturation.
to remember the observations of hist who made a comparative study raphy,35. He observed that,
suppose that, like the ancient the pre - Asokan Sri Lankans rudimentary Brahmi letters, and ai na migrants did it for the Buddhists merely converted this ; into an epigraphical medium g so, the Sri Lankans subjected al phonetics and spelling which astern and extreme Peninsular dia proper. Future discoveries er the resultaat question as to y Brahmi alphabet first, the in or the Sri Lankans '"
in Periyar district of Tamil Nadu study of writing cf Brahmi script his site which is datable to the

Page 207
The Potsherd Inscriptions from
period between 250 B. C. - 300 A. LI of inscribed sherds found so far in these sherds bear Megalithic sy characters. The significance of these of Megalithic sysmbols and Tamil
words or parts of words ) side by s K. Rajan has reported the occurren of words like Kõve and tan ar a, ta and ma vith preceeding ai di
Earlier, at another site na mely valla Nadu, it was found that the use o time even as the writing in the TI there was also overlapping between
The above evidence confirms tha lithic culture who adopted the Brał above in the recent excavations a report is yet to be published, ther Brahmi writing in the Megaithic Cu the presence of vegalithic symbols have been reported as in Kodum anal occurrence of Brahmi writing a loing also corroborated by the presence of the early Brahmi inscriptions of S of suitable rock format ons in North tions in the rock the discovery of w people of Northern Sri Lanka were equ counter parts. This region being closer to Brahmi inscriptions of Tamil Nadu in close contact during the early Hence, a further exploration of P Proto - Historic sites like Kantaruda and Early Historie sequence as that mising results in bringing to light the Megalithic Culture adopting the
Conclusion
1. The discovery of Potsherd inscri the recent findings of similar in these have been found in the Me, one could eg visage two stages namely the phase of Buddhist c. where pottery was the main me also envisage a similar phaenomeno

e N A e se «s avo o 55
... has yielded the largest quantity any one site in Tamil Nadu. Besides, mbols, as weli as Tamil Brahmi inscriptions here is the occurrence Brahmi characters ( singularly or as de in sequence on the same sherd. :e of Tamil words like kon, parts d single famili Brahmi letters like or succeeding Megalithic symbols.38 m in Thanjavur district of Tamil f Megalit hic symbols decreased with amil Brahmi script increased, though the two phases. 39
t it was the people of the Mfegakimi fərm of writing.. A s mentioned: Anuradhapura, although the full e is evidence for the appearance of ture layer ( so far no evidence for along with the Brahmi characters Y. This precludes the probability of the with the Megalithic symbols. This is f southern Bf ahmi / Damili forns in ri Lanka. In view of the scardity ern Sri Lanka for inditing inscripitings on potsherds shows that the ally literate as that of their Southern Southern Tamil Nadu where the earliest have been found would have been centuries of the Christian Fra. oonakary region and excavations at i, which has given a similar Protoof Anuradhapura may yieled promore evidence for the people of early form of Brahmi writings.
ptions from Poonakary, along with scriptions from A muradhapura where galithic Cultural stratum, shows that in the Brahmi writing in Sri Lanka, ave inscriptions, and its earlier phase dium of Writing material. Une could in in Tamil Nadu as well.

Page 208
156 Professor Siva
The appearance of Prakrit langu further. necessitates rethinking w expansion even before Buddhism a
The early literary tradition of Tam states, and the evidence for an e Jaina cave inscriptions of Tamil N Tamil Nadu to trace the origin of
The discovery of Potsherds with kary area may shed new light on of Tamil Nadu and Northern Sri
These inscriptions coupled with the of a Sri Lankan poet in the
popularity of the Tamil languag forms and thereby provide fresh d
This paper was presented at the J Session, in the University of Jaff
The authors wish to than typing the draft and Prof. Canagaratna of the Universi the draft of this paper and
Pushparatnam, P. Poonakary - An 1993. pp. 36 - 41. ( In Tamil )
Lal, B. C. From the Megalithic t Graffiti on the Pottery - Ancient
Nagaswamy, R. 1968. The Origin a and Grantha Scripts' Proceedings o Seminar of Tamil Studies (, Madra
Paranavitana, S. Inscriptions of Ce tions, ( Colombo ) 1970, p. XVI.
Deraniyagala, S. U. The Proto and logy of Sri Lanka. Ancient Ceylon
Sitrampalam, S. K. The Megalithic Ph. D. Thesis, University of Poon
Sitrampalam, S. K. Proto- histor Perspective" Paper presented at the Association of Historians of Asia,

ismy — A b h i j na n a m al a
ge in the Megalithic Cultural phase
th regard to North Indian Cultural
evident from Sangam literature.
il Nadu, unlike any other Dravidian
rly form of Southern Brahmi in the
adu show that one has to look to
Sri Lankan Brahmi script.
ypical Dravidian forms from Poonathe close link between the far South Lanka.
evidences for the poetic composition Sangam Classics, finally confirm the e both in its literary and epigraphic ata regarding early Tamil History.
affna. Science Association's Annual na, on April 27, 1994.
k Miss S. Kumaru for neatly
V. Sivasamy and Mr. A. J.
ty of Jaffna for going through
making valuable suggestions.
Archaeological Survey (Thirunelvely)
o the Harappan - Tracing back the
India, No. 16, pp. 4 - 24.
nd Evolution of the Tamil, Va t t eluttu f the Second International Conference s ) pp. 410 - 41 5.
ylon, Vol. 1. Early Brahmi Inscrip
Barly Historic Radiocarbon ChronoNo. 12, Vol. 6, 1990, pp. 225 - 256.
Culture of Sri Lanka. Unpublished , (Poona) 1980.
c Sri Lankar An Interdisciplinary : Eleventh Conference of International August 1 - 5 ( Colombo), 1988.

Page 209
The Potsherd Inscriptions from
8,
9.
9.
.
2.
3.
4.
6.
17.
8.
9.
20.
21.
22.
24,
25
Buhler, J. G. Indian Palaeography,
Wheeler, R. E. M. ' Arikamedu the East West of India, Ancient
Mahadevan, I, 1968, Corpus of th
Fernando, P. B. “The beginnings c A Centenary Volume I (Colombo
Karunaratne, S. M. 1960 Unpublis published Ph. D. Thesis, University
Sitrampalam, S. K. "The title Ay A Reappraisal' Summary of the Congress (Colombo) 1988.
Sitrampaiam, S. K. "The form We A Reappraisal, Paper presented Epigraphical Society of India, ( Th
- Sitrampakam, S. K. 1980 Op.
Sitrampaiam, S. K. The title Pal Inscriptions - A Reappraisal, Sri 1 No. l, c N. S. ) 1986 87.
Indrapala. K., " A Brahmi inscripti Journal of the Jaffaa Archaeolegic (In Tamil)
Ragupathy, P. Early Settlements
A Madras ) (9S7,
Paranavitana, S. Op. cit, pp. 2
Ragupathy, P. Op. cit, pp. 200
Hbid, pp. 202 — 203
Pushparatnam, P. Op. cit. pp. 3
... bid, p. 39.
!bid, pp. 238 — 40,

6 ) is era (Kr) 157
Endian Antiquary Vol. XXXIII.
An Indo -- Roman Trading station ora India, No. 2, pp. 7 - 124.
Tasail Brahmi Inscriptions ( Madras )
f Siahalese script, Education in Ceylon
pp. 19 - 24.
hed Brahmi inscriptions of Ceylon, Un
of Cambridge, (Cambridge , 1960.
'a of Sri Lankan Brahmi Inscriptions - paper submitted to the Archaeological
u of Sri Lankan Brahmi Inscriptionsat the XVII Annual Congress of anjavur ) Feb. 2 - 4 - 1991 .
cit.
rumaka found in Sri Lankan Brahmi Laaka Journal of South Asian Studies,
on from Kantarodai, Pir v a k a l a al Society, No. 1, 1973, pp. 16 - 17.
in Jaffna - An Archaeological Survey
5 - 29
- 202
36 سه 3

Page 210
158 Professor SV
25. Paranavitana, S. Op. cit, p. 7.
26. Mahalingam, T. V. Early South
pp. 130 - 35.
27. Veluppillai. A, Epigraphical Evi
1980, p. 60.
28. Ibid.
29. 8itrampalam, S. K. Tamils in en Presidential Address, Jaffna Sci Science, 23 - 5 - 1993.
30. Ibid. pp. 59 - 61
31, Burrow, T. The loss of initial C1 on Dravidian Linguistics (Annama
32. Paranavitana, S. Op. cit, 1970, P.
33. Sitrampalam S. K. Op. cit. 1993,
34. Deraniyagala. S, The Pre - history
pective, Memoir Vol. 8. Part II (Colombo) 1992, pp. 739 - 747.
35. Deraniyagala, S. Op- cit. 1992,
36. Allchin F. R. and Cuningham, R logical Project: Preliminary Report British Excavations at Salgaha W South Asian Studies, Vol. 8, 1992
37. Ramesh K. V. Indian and Sri
study, Ancient eeylon, Vol. 1. No
38. Mahadevan, Iravatham, Ancient Ta
phical Evidence, Journal of the No. 1 Sept, 1994 pp. 136 - 155.
స్కో
39. Rajan. K. Kuriyi tum Prami E
Aavanam, No. 4, (1994) pp. 76 -
40. Mahadevan, Iravatham, op. eit р

samy - Abhi jň a n a m a la
Indian Palaeography, (Madras) 1974,
ences for Tamil Studies, (Madras),
ly Sri Lanka a A Historical Perspective ince Association ( Section D ) Social
s in South Dravidian, Collected papers lai Nagar) 1968, pp. 150 - 157.
28.
p. 59 - 61.
7 of Sri Lanka, An Ecological PersDepartment of Archaeological Survey,
.745 .pל
obin, Anuradhapura Citadel, Archaeoof the Third Session of Sri Lankaatta - July - September - 1994. , pp. 155 - 167.
Lankan Epigraphy - A comparative . 7, 1990. pp. 179 - 183.
mil contacts Abroad 1 Recent Epigrainstitute of Asian Studies, Vol. XII,
! ut tum (Symbols and Brahmai writings)
85.
138.

Page 211
The Potsherd Inscriptions from
 

59
65 53 $ 3 é-3 4a e «

Page 212


Page 213
அபிஜ்ளு
பகுதி
பேராசிரியர் விநாயகமூர்த்தி : கட்டுரைகள் முதலியவ 1953 -
A b h i jm
Pa
A Bibliography of
Writ
Prof. V.
1953
பேராசிரியர் வி. சிவசா Prof. V. Sivasamy Feli
யாழ்ப்பாண

6OTD6)
ー |||
சிவசாமி எழுதியுள்ள நூல்கள், பற்றின் விபரப்பட்டியல்
1995
the Books, Articles etc. ten by | Sivasamy
- 1995
மி மணிவிழா மலர்க்குழு citation Wolume Committee
úð - JAFFNA995

Page 214
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எழு
முதலியவற்றின் விபர
A Bibliography of the
WWrit!
Vinayakamoorthy S தொகுப்பு : திரு. ந. செல்வராசா
19
" சமரச தீபம் அணைந்தது " (திரு ( மாணவர் சஞ்சிகை ) 16 (5),
வட்டுக்கோட்டை, 1953, ப. 15,
* தமிழ் இலக்கிய வானில் ஒரு ஞாய கதிரேசன் செட்டியார் பற்றிய மார்கழி, 1953" ப. 34.
* பாடசாலையும் சமயக்கல்வியும் " Vaddukoddai, 1953, u. 58 - 59,
195
" சுதந்திரம் ", இளஞாயிறு, 17 (
* தமிழ் மொழியின் சிறப்பு ",
934, Lu. I l - 3.
* பண்டைத்தமிழர் நாகரிகத்தில் சி ஆவணி 13, 1954, ப. 15 - g.
9.
* காளிதாசனும் இயற்கையும் , of the indological Society ), Perad
"ே பாரதிக்குப்பின் பெண்மை பற்றி தனைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ச்சங் Lu. 116 - 124.

தியுள்ள நூல்கள், கட்டுரைகள் ரப்பட்டியல் 1953 - 1995 » Books. Articles etc.
en by
§ivasamy 1953 – 1995
- Compilation: Mr. N. Selvarajah
53
5. வி. க. பற்றிய கட்டுரை ), இளஞாயிறு ஐப்பசி 29, யாழ்ப்பாணக் கல்லூரி
சிறு மறைந்து விட்டது " (பண்டிதமணி கட்டுரை ), இளஞாயிறு, 16 6 ).
... The Miscellany, Jaffna College,
4.
1) பங்குனி 1, 1954, ப. 12 - 14.
இளஞாயிறு 18 ( 2 ), சித்திரை ,
ல அம்சங்கள் ', இளஞாயிறு, 17 (4,
57
Bharati ( An annual Publication leniya, 1957 / 1958. p. 17 - 20.
ய இலக்கியம் , இளங்கதிர், (பேரா 5 வெளியீடு), பேராதனை, 1937,

Page 215
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எழுதி
0.
l.
球2。
13.
14,
5.
6.
7.
8.
19.
9.
* காரைக்காலம்மையாரும் தமிழி ஆண்டு மலர், பேராதனை, 195
** மணிவாசகநெறி", இளங்கதிர், 1964, L} . 1 22 - 126.
19
" பதினாறாம் நூற்றாண்டு இந்து பற்றிய கட்டுரை ), கலையமுதம்,
* ஹரப்பா கலாச்சாரத்திலே இத் தெஹிவளை, 1965, ப. 17 - 22
David Thompson affair Europe S பக்கங்களின் தமிழாக்கம், Education 1964 - 1965.
19
முன்னுரை' , நோர்த் முதல் ( எழுதியது, ஆசீர்வாதம் அச்சகம்,
மறைந்த அதிபர் "" ( திரு. எள் யாழ்ப்பாணக் கல்லுரரி பட்டதா
968, U. l. n. 2.
19
* சங்கநூல்களின் வரலாற்றியல்பு " மலர், சாவகச்சேரி, 1970, ப.
** தொகுப்புரை = இரண்டாவது யல் மகாநாடு ", சிந்தனை 1, 3
திரு. கு. விநாயகமூர்த்தி நினைவுப
19
" தமிழும் தமிழரும் ", உதயதார
17 - 09 - 1971, 0! 197 - 10 سس۔
( ஆறாம் நூற்றர்ண்டு வரையான
தெர்டர் )

யுள்ள நூல்கள் 61
58
லக்கியமும் ', இளங்கதிர், பத்தாவது , Lu. 57 - 6.
16வது ஆண்டு மலர், பேராதனை,
55
- முஸ்லிம் ஒற்றுமை வீரர் ” ( அக்பர் அட்டாளைச்சேனை, 1965, ப. 37-39.
ந்து சமயம் "", ஈழச்சுடர், 2. ( 5 ),
易8。
Since Napoleon, ST69Jub gi1996ä7 1-200 hal publications Department, Colombo,
66
கோபல்லாவ வரை (க், சி. குலரத்தினம்
யாழ்ப்பாணம், 1966.
0. வி. பாலசிங்கம் பற்றிய கட்டுரை ), ரிப் பிரிவு, வட்டுக்கோட்டை, யூன்
70
இளவேனில், இரண்டாவது ஆண்டு 30一42。
அனைத்துலக ஆசியத் தொல்பொருளி ( 1 ), பேராதனை, 1970, ப. 20 - 23,
}லர், யாழ்ப்பாணம், செப்டெம்பர், 1970,
71
கை, வட்டுக்கோட்டை, 10 - 09 - 1971, l, 0 & -ܝ ܐ 197 - 0 1 - 5 1 ,1 197 - 10 س
தமிழர், தமிழ் பற்றிய கட்டுரைத்

Page 216
162
(Bur T F)fu
20。
2卫。
笃2。
盘母。
24。
25.
26.
27.
盛&。
翠9。
き 0。
31,
}
19
" ஆன்ம ஞான விற்பன்னர் வ யாழ்ப்பாணம், 27 - 01 . 1972,
"ஈழத்துத்தொல்பொருளியலும் த நூற்றாண்டு மலர் , தெல்லிப்பை
சாசனவியல் என்றால் என்ன?" ஈ ti. 7, 19.
தொல்புரத்தில் கிடைத்த சாகசம ይ7. 08. 197ጳ, LJ. 5
தொல்பொருளியலின் இன்றியை விருக்கும் தொல்பொருட் கண்கா I - 0 - 197, Lu. 6, 10;
" தொல்பொருளில் ஒர் அறிமுகம் 19- 09 - 1972, ւյ. 7: 17-օ9( இது பின்னர் சிறு நூலாகவந்து
* நல்லூரும் தொல்பொருளியலும்
. 49 - 64.
* யாழ்ப்பாணக் கல்லூரி முன்ன பங்கர் நினைவுச் சொற்பொழிவுக
* வடமொழிச் சாசனமும் தமிழ்ச் U. 6, 10.
"வல்லிபுரத்தாழி தரும் தமிழர்
J. 7, 10, 11.
* வேரப்பிட்டிப் புதையல்கள் ", எ ( காரைநகர், வேரப்பிட்டியில் க சான்றுகள் பற்றிய தகவல் )
197
" இந்திய வரலாற்றுப் பின்னணிய 3 ( ) திருநெல்வேலி, இந்தியா
" காணபத்தியம் - வரலாறும் சிற கோயில் புனராவர்த்தன கும்பாபி L1,2°·ö罗。

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
2
ண, சிட்னி கே. பங்கர் ", ஈழநாடு,
LJ, 6
மிழியலும் *, பாவலர் துரையப்பாபிள்ளை p, பகுதி 2, 972, ப. 31 - 39.
ழநாடு, யாழ்ப்பாணம், 30 - 94 - 1972,
ல்லன் நாணயம்", வீரகேசரி, கொழும்பு,
மயாமை; யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற
ட்சி பற்றிய முன்னீடு ", ஈழநாடு,
", ஈழநாடு, ச - 9 - 1972, ப. 6, 10: ! 972, u_u. 7. 84 - 09 — 1 972 Lu. 6, 7,
ள்ளது. )
", ஒளி, யாழ்ப்பாணம், ஆகஸ்ட் 1972,
னைநாள் அதிபரான வண. கலாநிதி
ள் ”, உதயதாரகை 21-1-1972, ப. 3
சாசனமும் ", ஈழநாடு, 14 - 5 - 1972,
நாகரிகம் ”, ஈழநாடு, 28 - 05 - 1972
fly Gasfi, 22 - 10 - 1972, LJ. 1, 3, 9. ண்டெடுக்கப்பட்ட தொல்பொருளியல்
'3
பிலே தமிழக வரலாற்றியல்", ஆராய்ச்சி , 1979, U. 335 - 344.
ப்பும் ', குப்பிழான் கற்பக விநாயகர் ஷேக மலர், யாழ்ப்பாணம், 1973,

Page 217
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எழுதி
3.
ه 34
35.
36 -
37.
39.
40。
41.
4&,
4.
44,
45。
4伊。
47.
* காலத்தால் முந்திய நல்லூர் யாழ்ப்பாணம், நவம்பர் 1973,
* சாசனவியலின் முக்கியத்துவம்
* சாசனவியலும் இந்திய வரலா ( யாழ்ப்பாணம், தொல்பொருளி தென்னாசிய சாசனவியல் கருத்த
திராவிடர் ஆதி வரலாறும் பண்பா Lunrø8ottb, 1973, J. 1 - vi : 1 -
* தெல்லிப்பழையிற் கிடைத்த ம யாழ்ப்பாணத் தொல்பொருளியற்
197, Lu. 27 - 3 l.
* பாரதியும் வரலாறும் ", (கலை QLlíburf, 973, u. 7
* பிராமிச்சானங்கள் " ", ஈழநாடு ( யாழ்ப்பாணத் தொல்பொருளிய னாசிய சாசனவியல் கருத்தரங்கி
** யாழ்ப்பாணக் காசுகள்”, உதயத 11 - 1 - 1974; 28 - 1 - 1974; 2 ( இது நூலாக இதே தலைப்பில்
* யாழ்ப்பாணத்தில் 1972 ஆம் பூர்வகலா, 1, 1973, ப. 83 - 2
' றொபட் நொக்ஸ் கண்ட கண்
D6)f 1975, U. 49 - 52.
"வடமொழிச்சாசனமும் தமிழ்ச் சா ? யாழ்ப்பாணமும் தொல்பொருள்
1973, ப. 19 - 21, மறுபிரசுரம் ! 1974, Lu. Il 01 - 1 05.
97
** ஈழத்தமிழ்ச் சாசனங்களிற் கான நயம்", - வானொலி மஞ்சரி, கொழும்பு, 1974,
" காணபத்தியம் ', ஈழநாடு, 5 -
*" கந்தரோடையில் கிடைத்த புரா 25 - 4 - 1974.

ன்ன நூல்கள் 63
சிலைகள் ", கலைக்கண், 2 ( 7 ),
g. 6.
, ஈழநாடு, 19. 4. 1973, ப. 4 ரம் ", ஈழநாடு, 5, 7. 1973 ப. ச ற் கழகம் நடாத்திய இரண்டாவது ரங்கில் வாசிக்கப்பட்ட கட்டுரை )
டும், பூரீ சண்முகநாத அச்சகம், யாழ்ப்
34.
த்திய கால நாணயங்கள் *, பூர்வகலா, கழக வெளியீடு, வட்டுக்கோட்டை,
க்கண், 2 ( 5 ) யாழ்ப்பாணம், செப்
6 - 5 - 1973, au. 7 - 8. ற் கழகம் நடாத்திய 2வது தென் ல் வாசிக்கப்பட்ட கட்டுரை )
rysos. , 20 - 10 - 1978; 14-1 2-1973; 5 - 1 - 1974 .
வெளிவந்துள்ளது 1974 )
ஆண்டு கிடைத்த சில நாணயங்கள் ”, 4.
டி அரசு ", பசறை மகாவித்தியாலய
சனமும்', ஈழநாடு 10-06-1973, ப. 6
யலும் " ஊற்று, கண்டி, டிசம்பர் கொங்கு 4 (5), தமிழ்நாடு, மே
"ப்படும் இலக்கிய அம்சங்கள் அல்லது 26 ( 5 ), பெப்ரவரி 25, மார்ச் 10
4 - 1974, Lu . , 3.
ன லட்சுமி நாணயம் ", உதயதாரகை,

Page 218
64
GLs fráfuf
48.
5盟。
6.
6星。
கந்தரோடையிற் கிடைத்த புர 23 9 1974.
சுவாமி ஞானப்பிரகாசரும் வரலாற் L. 1 - 26.
சூளவம்சம் சில வரலாற்றுக் மலர், நெல்லியடி மத்திய மகால
தமிழகப் பிரசஸ்திகளும் மெய்க்கி கள்", ஆராய்ச்சி, 4, (4), திருநெல்
நல்லூரிற் கிடைத்த பாண்டிய
"நல்லூர் சுவாமி ஞானப்பிரகா யாழ்ப்பாணம், பதிப்பு பொன்.
பால்டெய்ஸ் கண்ட யாழ்ப்பா வெள்ளிவிழா மலர், யாழ்ப்பாணம்,
* பொத்தான் காசு', உதயதாரை
யாழ்ப்பாணக் smrtsissair”, Pro Conference Seminar of Tamil St. Branch, 1974, U. 26 - 36.
* "வட்டுக்கோட்டை பொற்காசு",
“ “ Note on the Conquista Spiritu and the History of Jaffna'', Conference Seminar of Tamil Stu
* "Some Aspects of the Historica reference to Tamil Nadu'', A Conference Seminar of Tamil Stu
U t t a m a yaga M a hak u m b b Consecration ceremony held at t Vinayakar Temple, Pungudutivu,
97
ஒல்லாந்தர் காலத்தில் யாழ்ப்பா gösóLs6ir”'”. James Thevathasa K. Indrapala, Jaffna Archaeolog pp. 11 1 — 120.

சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
t
ாதன நாணயம் " உ தய தா ர  ைக,
bறனராய்ச்சியும், யாழ்ப்பாணம், 1974,
குறிப்புகள் ', வசந்தம் வெள்ளிவிழா வித்தியாலயம், 1974, ப - 87 - 96.
ர்ேத்திகளும், 1 ஆம் பாகம் - பிரசஸ்தி ஸ்வேலி, இந்தியா, 1974, ப. 307-312.
நாணயம்", உதயதாரகை, 28-8-1974.
"சர்", தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டு மலர், பூலோகசிங்கம், 1974, ப. 68 - 69,
ணம்’, புங்குடுதீவு மகா வித்தியாலயம்
1974, u. O5 - 107.
5,7一6 - 1978。
ceedings of the 4th International Idies, Vol. I, I. A. T. R. Ceylon
உதயதாரகை, 8 . 3 . 1974.
al du Oriente of Paulo. Da Trinidade Proceedings of the 4th International dies, Jaffna, 1980, p. 69 - 80.
al Traditions of India with special paper read at the 4th International dies held in Jaffna in 1974.
a b h i se k e m, A review of the he Mootha Nayina Pulam Weerakatty
Hindu Organ, 03.05. 1974, p. 1.
5
ாணத்தின் பொருளாதார நிலை - சில i Rutnam Felicitaion Volume, ede ical Society, Jaffaa, 13.06. 1975,

Page 219
விநாயகமூர்க் தி சிவசாமி எழுதி
62. "கெளமாரம் - சில குறிப்புகள்", அனுராதபுரம், 1975, ப. 45 - !
63. ** மெய்க்கீர்த்தி (அ) வரைவிலக் வேலி, இந்தியா, மார்ச் 1975, ட
84. **யாழ்ப்பாணத்தில் இந்து சமய வசந்தம், நெல்லியடி மத்திய மக L. 32 - 37.
65. 'வல்லிபுரம் ஒரு தொல்பொருட்
Urtei), 1975, 1. l. 2 - i 6.
66. "One Hundred years of Epigrap A paper read at the Annual Se Centenary Organized by the Jaf This was later revised in 1988,
19
67. 'வன. பிதா ஞானப்பிரகாசரி
யாழ்ப்பாண வளாகத் தென்னாசிய பட்ட கருத்தரங்கிற்குச் சமர்ப்பிக்கப்
88, ஆரியர் ஆதிவரலாறும் பண்பாடும், 1976. 1 - VI, 1 - 1 16.
69, 'கந்தரோடை - 2500 ஆண்டுக தலம்" ", திரு. சிவகுமாரன் (உ ஞாபகார்த்த மலர், சுன்னாகம், 19
70. 'திருக்கேதீச்சரமும் கல்வெட்டுக்க
யூலை 1976, ப. 17 - 18,
71. 'திருக்கேதீச்சரம் - மரபுகளும் ஐ தேவஸ்தான மகா கும்பாபிஷேக ம
72. " பொன்னாலை - வரலாறு, சம தொகுதி விவசாயக் கைத்தொழி 1976, 35 - 39
73. * வடமொழிச் சாசனமும் தமிழ்ச்
வளாக மனிதப் பண்பியற்பீட 1976, ப. 25 - 31
26

புள்ள நூல்கள் ... 65
விவேகானந்த சபை பொன்விழா மலர், 9.
கணம்", ஆராய்ச்சி, 5 (1), திருநெல் ... 1 - 9.
ம் - சில வரலாற்றுக் குறிப்புகள்", ா வித்தியாலயம் ஆண்டு மலர், 1975,
களஞ்சியம்', சங்கமம், 1 (4), யாழ்ப்
hical Studies in Sri Lanka, 1875-1975'',
minar on Epigraphy and the Epigraphy
na Archaeologial Society Jaffna, 1975, pp. i — ii ; l — 28.
76
ன் திராவிடர் பற்றிய ஆய்வுகள்", 1வியல் கருத்தரங்கினால் ஒழுங்கு செய்யப் பட்ட கட்டுரை, 1976.
கலைவாணி பதிப்பகம், யாழ்ப்பாணம்,
ளூக்கு முற்பட்ட வரலாறு கொண்ட பஅதிபர், ஸ்கந்தவரோதயாக் கல்லூரி) 76, L. 35 - 39.
ாளும்', அருளமுதம், யாழ்ப்பாணம்,
திகங்களும் ’, திருக்கேதீச்சரம் லர், கொழும்பு. 1976, ப. 98 - 101
யம், ஐதீகங்கள் " வட்டுக்கோட்டைத்
ல் கலாச்சாரப் பொருட்காட்சி மலர்,
சாசனமும்’, சிந்தனை ( யாழ்ப்பாணம் வெளியீடு ) 2. ( 1 ), யாழ்ப்பாணம் ,

Page 220
166
பேராசிரியர்
74.
73.
79.
8 O.
81.
83.
83 .
84.
S5.
87.
88.
* விபுலானந்தரும் தமிழர் வரலா நாட்டிற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரை நூற்றாண்டு விழாமலரில் ( மட்டக் பட்டுள்ளது.
Festival of Lights, Hindu Organ
' ' A Nationalist and Leader Arumuka Navalar ””, Hindu Orga
A Rare and Historic Kumb. Tirukketisvaram '', Hindu Orgau,
' ' The Worship of Muruka - S Organ, 2. 12. 1976: 10 12. 19
* The Worship of the Supren 1. 10. 1976, 8, 10, 1976.
" சுவாமி ஞானப்பிரகாசரின் தமிழி: avšas LosM)ử, D6öreoTnTri, 1976, Lu.
97.
* தமிழகப் பிரஸ்திகளும் மெய்க்கி றியல்பு ", ஆராய்ச்சி, 5 (4 ) , 1971
* பரதக்கலை " " , கலாசுரபி, யாழ் மாணவர் ஒன்றிய வெளியீடு, யாழ்
'. A Bharata Natya Aranketram"
* A Bharata Natya Debut in t 17. 6, 1977, P. 4
' Ganapatyam - Some Aspects'',
A Garland of Tributes on a V Volume to Mr. R. N. Sivaprakase Organ, 22. 4, 1976, P. 4
“ “ A Grand. Va Santa Navaratri Sivasthala Munnesvaram ””, Hindu
* The Great Ambikai ' ', Hindu

சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
றும் ”, மட்டக்களப்பு தமிழாராய்ச்சி மகா 1976. பின்னர் சுவாமி விபுலானந்தர் 5ளப்பு, 1992, ப. 36-39) பிரசுரிக்கப்
, Jaffna, 3 - 12 - 1976, 10 - 12 - 1976
of Saiva Renaissance - Srila Sri h, 17 - 12 - 76, 24 - 12 - 6.
habhisekam at an ancient Sivasthala 8, 6., 1976, P. 4.
ome Notes on Kaumaram, '', Hindu 76.
e Mother Goddess'', Hindu Organ,
பற் தொண்டுகள் ', மன்னார்த் தமிழ்ச் 汀4一40。
7
ர்ேத்திகளும், 3ஆம் பாகம் - வரலாற் ”,山。岛16一星星2。
ப்பானவளாக மனிதப்பண்பியற்பீட ம்ப்பாணம், 1977, ப, 12 - 16.
, Hindu Organ, 6. 5, 1977, P. 4.
e Valuvur Style '', Hindu Organ
Hindu Organ, 7. 1. 1977.
eteran ”, A review of the Felicitation m, the Editor, Hindu organ, Hindu
and Candi - Homam at an ancient Organ, 29. 4. 1917, P. 4
Organ, 20 - 10 - 1977, P. 4.

Page 221
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எழுதி
89.
90.
9 .
92,
93.
94.
95.
96.
97.
98,
99.
100.
101.
'' Irreparable Loss, '', The lat Organ, 28. 2. 1977 P. 4
“ “ Mahasivaratri, ””, Hindu Orgar
' A note on the Visnu Temp 30 - 9 - 1977; 14 - 10 - 1977
''Reflection on Hindu Festivals Patrika, 6 ( 1 ), Madras, 1977,
“Some Aspects of the History Hindu Organ, 16 - 9 - 1977.
9'
* இலங்கைச் சிற்பங்கள் ', பேர் ஆண்டு பாராட்டு மலர், பாளையங்ே
" தேர் பற்றிய சில குறிப்புகள் சித்திரத்தேர் திருப்பணி நிறைவு
' நடன சிற்பங்கள் " இந்து நெ
மன்ற ஆண்டு மலர், யாழ்ப்பான
“ A French Bharata Natya 14 - 10 - 1978, P. 4.
9
" இந்திய மறுமலர்ச்சி இயக்கப் றாண்டு மலர், சுன்னாகம். 1979,
'இந்தியாவில் இசையும் பண்பா நாராயணமேனோன் எழுதிய "M எனும் கட்டுரை), ஈழநாடு, 30 - 1 20 - 1 - 1980; 27 - I - 1980.
"சிற்பக்கலை - ஈழத்துப்பண்ப பங்களிப்பு", வானொலி மஞ்சரி,
''A Excellent Bharata Natyam Hindu Organ, 5 - 8 - 1979, Lu.

யுள்ள நூல்கள் ... 167
e Prof. P. Kanagasabapathy, Hindu
, 11-12-1977.
bles of Sri Lanka””, Hindu Organ
of Sri Lanka '', Vivekananda Kendra 335 - 331 هP
of the Nallur Kandaswami Temple ,
78
ராசிரியர் நா. வானமாமலை 60 ஆவது காட்டை, இந்தியா, 1978 ப. 100 - 112
", இணுவில் சிவகாமி அம்மன் கோவில் மலர் , யாழ்ப்பானம், 1978, ப, 9 - 11.
றி , யாழ்ப்பாண வளாக இந்து மாணவர்
rub, i 978, u. 3 – i 2
Artiste in Jaffna, ’ Hindu Organ,
79
பின்னணியில் நாவலர் ’, நாவலர் நூற்
59 - 236,
ட்டு மரபும், ’ (ஆங்கிலமூலம் - கலாநிதி usic and Cultural Change in India" 2 - 1979; 6 - 1 - 1980; 13 - 1 - 1980,
ாட்டு வளர்ச்சியில் தமிழ் மக்களின் கொழும்பு, ஏப்ரல் 1979, ப. 19-80.
performance in the Adayar style'", 4.

Page 222
68
(3 u fráf fu
0.
103.
04.
105.
106.
07.
08.
109.
110,
111.
12.
13,
114.
115.
9.
'பரதக்கலையின் மறுமலர்ச்சி", பொன்விழா மலர், யாழ்ப்பாணம்,
* பாலசரஸ்வதி பாணியிலான பா 28 - 9 - 1980, u. 9.
*"முன்னையம்பதியிலிடம் பெற்ற கொழும்பு, 13 - 4 - 1980.
"மூதறிஞர் ஜேம்ஸ் இரத்தினம்
"பூரீதனஞ்செயன் தம்பதிகளின் 25 5 - 1980, Lu. 4.
''An Excellent Bharata Natya Dance Style'', Hindu Organ, 3.
''An Exquisite Natyakadambam p. 4.
Revival of Nrtyopacara at the at Munnesvaram, Hindu Organ, 4 .1980 ۔ 5 - 8 ,1980 - 4 ۔ 25
"A Superb Saiva Ballet from I 12 - 9 - 1980.
19
'ஐந்தாவது உலகத் தமிழாராய் இந்து சாதனம், 29 - 2 - 1981, !
'கவின் கலை மன்றத்தின் கலா
*" சோழப்பெருமன்னர் கால நாட் கோவில் கும்பாபிஷேக மலர். யா
'சைவத்திருக்கோவிலில் இசை வெள்ளைமாவடி பிள்ளையார் ே சாவகச்சேரி, 1981, ப. 24 - 27,
''A Bharata Natyam recital by sister', Hindu Organ. 118 - 5

டர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞான மாலா
80
நயினாதீவு கணிஷ்ட் மகா வித்தியாலயம்
• H 43 - I 5 l ها و 80 9 l |
rவப் பொலிவு மிகு பரதம்', ஈழநாடு,
ற வசந்த நவராத்திரி", வீரகேசரி,
", ஈழநாடு, 12 - 9 - 1980, ப. 3, 7,
நாட்டியக் கதம்பம்", வீரகேசரி,
am Kachcheri in the Balasarasvati - 10 - 1980, p. 4.
in Jaffna'', Hindu Organ, 23/30-5-1980,
Vasanta Navaratri Festival celebrated - 4 - 1980, 11 - 4 - 1980, 18 - 4 - 1980,
Kalaksetram””, Hindu Organ, 5.9. 1980;
3.
ச்சி மாநாடு - ஒரு சிறு தொகுப்புரை",
ه 2 هJ۔
சங்கமம்", ஈழநாடு, 1 - 8 - 1981, ப. 7.
டியக் கலை", சித்திரமேளி ஞானபைரவர் ழ்ப்பாணம், 1981, ப. 10 - 12.
யும் நடனமும் - சில குறிப்புகள்", காவில் கும்பாபிஷேக மலர், மீசாலை,
a Doctor brother and his artiste 1981, p. 4.

Page 223
விநாயகமூர்த் தி சிவசாமி எழுதி
16.
H 17.
18.
lil 9.
120,
21.
丑23。
23.
24.
I25。
26
27.
“ “ A comparative study of som with special reference to the M of the Fifth International Confe Sec. 4 Music and Dance, Mia
''A Historical and Literary stu tional eulogies of Tamil Nadu Kalvettu, ( A Bulletin of th Tamil Nadu), No. 19, Tamil
Tribute - Rev, X. S. Than 1981, pp. 6 — 7.
19
* கலாஷேத்திரபாணியிலான கவி Lu. 3.
* சிவானந்தலகரி ", சோதிடபரிய
4 செளந்தர்யலகரி ", சோதிடபரி (J. 92 - 35.
* தென்னிந்திய இ  ைசத்து ை (பேராசிரியர் எஸ். சாம்பமூர்த்தி
* பல்லவர் - பாண்டியர் கால யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக, கலை மன்ற வெளியீடு, மருதன
* வாழ்த்துரை ", செல்வி ஒ: நாட்டிய அரங்கேற்ற மலர், யாழ்
" In the study of Sanskrit re. World Hindu Conference, Colo
19
"இசை மேதை கல்யாணராமனி ப. 4, 5, மறுபிரசுரம், இந்துசா
* இந்திய இசை, சமய, இலக்கி யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகக் யாழ்ப்பாணம், 1983, ப. 1 - 1

யுள்ள நூல்கள் . . . 69
he Sanskrit and Tamil Natya Texts Audras or Hand Gestures'', Proceedings rence Seminar of Tamil Studies, Vol. 1 dras, i 981, pp. 63 - 76.
dy of the Sanskrit and Tamil Inscripduring Pallava and the Cola periods'', e state Department of Archaeology, Nadu, 1981, pp. 28 - 35.
inayagam'', Tribune, Colombo 52)38),
182
ன்ேமிகுபரதம்', ஈழநாடு, 7 - 6 - 1982,
குபரத ழநாடு
பாலினி, 5(3), கொக்குவில், ப. 12 - 15,
பாலினி, 5 ( I ), கொக்குவில், 1982,
ற க்கு அருந்தொண்டாற்றிய மேதை }}", வீரகேசரி, 28 - 11 - 1982, ப. 4.
நடனம் - சில குறிப்புகள்', நாதவாகினிஇராமநாதன் நுண்கலைக்கழகக் க்வின் Tri Lollh, 1982, Lu. 87 - 92.
*சிலியா அலோசியஸ் அவர்களின் பரத ப்பாணம், 10 - 7 - 1982,
event to Hindu Culture?'", Souvenir mbo, 1982, pp. 89-91.
83
ன் கானமழை ', ஈழநாடு, 3-01-1983, 5651 b, 07-0 la l98, L, 3.
ய மரபுகளில் ஜெயதேவர் ", சிந்தனை, லைப்பீட வெளியீடு 1 (3),
.

Page 224
170
GB ui r r affu u
28.
129.
麗30。
152
33
夏多4。
五35。
36.
137.
】58,
139.
40.
** ஈழநாட்டிலே கணபதி வழிபா கலைமகள் வித்தியாலயம், யாழ்ப்
* சுலாமஞ்சரி ", கவின் கலை மன் மருதனார்மடம், 1983, ப, ர் - iv
* சக்தி வழிபாடு - சில குறிப்புக: கும்பாபிஷேக மலர். பாகம் 1, !
* சியாமளாதண்டகம் *’, சோதிட்
L. 18 - 9.
" வன்னிப் பிரதேசச் சிற்பங்கை மகாநாடு, இலங்கைக் கிளையின் பட்ட கட்டுரை. 1983.
' வர்ணாஸ்ரமம் ”, யாழ்ப்பாணக்
இந்து நாகரிகக் கருத்தரங்கில் 6
* வன்னிப் பிரதேசமும் சம்ஸ்கிருத வன்னிப்பிராந்தியம், பதிப்பு, சு.
அனைத்துலக தமிழாராய்ச்சி மன்ற Two Exponents of Bharatanaty
Subrahmanyam and Suvarnamuk 1983, p. 6.
198
* இசைமேதை பாபநாசம் சிவன் " பல்கலைக்கழக கலைப்பீட வெளியி
** இன்னிசை வீணை விருந்து " பற்றியது), வீரகேசரி, 16 - 9 - 18
4 கைலாசபதி கலையரங்கில் ஒர் கேற்றம் " , வீரகேசரி 2 - 9 - 1984
* கைலாசபதி கலையரங்கில் : நவரத்தினம் அவர்களின் சங்கீத
6, 12.
* சமூகசேவைக்கு ஒரு மாஸ்டரி 9 - 10 - 1984, Lu , 2.

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
டு", பாரதி சிறப்பு மலர், மயிலிட்டி LRT SOORT LÊ, Il 9 83, u. 3 - 9.
எறம், இராமநாதன் நுண்கலைக்கழகம், ܀ 1 3 - 1 : '
རྒྱ་
ள் ', நாகபூஷணி அம்மன் கோவில் நயினாதீவு, 1983, ப. 9 - 18,
பரிபாலினி, 5 (10), கொக்குவில் 1983
9
放” அனனத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி முல்லைத்தீவுக் கருத்தரங்கில் வாசிக்கம்
கல்வித் திணைக்களம் ஒழுங்கு செய்த பாசிக்கப்பட்ட் கட்டுரை, 1983,
மும் ", தமிழாராய்ச்சி மகாநாட்டு மலர், வித்தியானந்தன், LurribùUfrøsorb,
இலங்கைக் கிளை, 1984, ப. 23 - 26
am in Sri Lanka '' ( On Dr. Padma i), The Saivite World, Hawaii
சிந்தனை, 2 (1) ( uurt buurtsoort டு), யாழ்ப்பாணம், 1984, ப. 7 - 27.
செல்வி மாலினியின் வீணைக்கச்சேரி 84, Lu . 9.
அற்புதமான வேய்ங்குழலிசை அரங் L . 16.
ானமழை "" (திரு. என். வி. எம். க் கச்சேரி ), ஈழநாடு, 22 - 7 - 1984
( எஸ். சீவரத்தினம் ), வீரகேசரி,

Page 225
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எழுதி
i4.
42.
4.
忍44。
星4莎。
7.
疆每3。
49,
丑59。
l5 H。
I 52。
Ꮷ EᎴ Ꮽ .
54.
சம்ஸ்கிருத சங்கீத மஞ்சரி, ( சம்ஸ் 1984 , . i - xii. 1 - 41.
"பரதக்கலையை உலகறியச் செய்த 6 . و 1984 - 3 س= 4 و 6}rآFF!pb
" ரேணுகா அளித்த கர்நாடக இ
. , 6.
திரு. ச. சீவரத்தினம் நினைவு
9: சம்ஸ்கிருத நாட்டிய மஞ்சரி ( யாழ்ப்பாணம், 1985, ப . i - :w:
'தமிழ்க் கீர்த்தனைகளில் அன் கட்டுரைகள், சிவத்தமிழ்ச் செல்வி, நிறைவு மலர், தெல்லிப்பழை, து
" நாட்டிய கரணங்கள் ', இத்து இந்துமன்ற வெளியீடு, யாழ்ப்பா
“முதலாம் இராஜராஜனும் வடமொழி 1000 ஆவது ஆண்டினை நினை நெறிக்கழகம் ஒழுங்கு செய்த தெல்லிப்பழை, 1985,
Some Aspects of South Asian 1 - 66.
Some Aspects of Ganapatyam, Society, Vol. 76, No. 3-4, M
திருமதி அ. திருவாத்தைப்பிள்ளை யாழ்ப்பாணம், 1985,
1986 " இந்து சமயம் - சில பொதுக் க மலர், பண்டத்தரிப்பு மகளிர் கல்
" இருக்கு வேதக் கவிதைகள் - சில ( யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத் ւ, 47 - 57,
" நாவலரும் சம்ஸ்கிருதமும் ', urg கருத்தரங்கிலே வாசிக்கப்பட்ட கட்டுை

யுள்ள நூல்கள் 17
கிருத இசைத்தொகுப்பு), யாழ்ப்பாணம்,
3 அபிநய அரசி-திருமதி பாலசரஸ்வதி ",
翼2。
சை விருந்து ", வீரகேசரி 12 - 8 - 1984,
அஞ்சலி மலர், யாழ்ப்பாணம். 1984
3.
சம்ஸ்கிருத நாட்டியத் தொகுப்பு), l ー 49。
"பு நெறி", சிவத்தமிழ் ஆராய்ச்சிக் தங்கம்மா அப்டாக்குட்டி 60 ஆண்டு சீக்காபுரம், 6 - 3 - 1985, ப , 61 - 73
நெறி யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக "ணம், 1985, ப , 39 - 43,
சிக்கல்வியும்’, முதலாம் இராஜராஜனின் வு கூரும் வகையில் கீரிமலை சிவ கருத்தரங்கில் வாசிக்கப்பட்ட கட்டுரை,
Epigraphy, Jaffna, 1925, pp. i — vi;
Quarterly Journal of the Mythic ysore, 1985, pp. 325 - 331.
அவர்களின் நினைவு அஞ்சலி மலர்,
ருத்துக்கள் ', பண்மகள் கலாவல்லி லூரி, 1986, பக், 6 . மு.
கருத்துக்கள் ', தமிழோசை, தமிழ்மன்ற வெளியீடு ), 1985,
ற்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக இந்துமன்றக் - 1986 על

Page 226
பேராசிரியர்
56.
157.
58.
星59。
16).
6.
162.
63.
64.
165.
16 6.
67.
*" பொன் விழாக் கண்ட கவின் கன 9 - 2 - l 986, Lu. Il 0.
பரதக்கலைமாமணி ருக்மிணிதேன Ly. I - IV i I - i 6.
* மதிப்புரை" , செளந்தர்யலஹ ( பண்டிதர் ச. சுப்பிரமணியம்
u. IX - XIII.
திருமதி ஆ. பொன்னம்மா நினை
* அமரர் நல்லதம்பி இராசலிங்க திரு. ந. இராசலிங்கம் நினைவு
19
** அருட்திரு விபுலானந்தரின் இ இலங்கைப் பல்கலைக்கழக இ 1987, U. 23 - 29.
* ஈழமும் தமிழகமும் இதுவரை பற்றிய கலாநிதி பி. சிவகடாட்ச முரசொலி, யாழ்ப்பாணம், 1 - 3
** தென்னாசியக் கலைவடிவங்களில் சோ. செல்வநாயகம் நினைவுப் நினைவுக்குழு, யாழ்ப்பாணம், 1
" பரதக்கலை வளர்த்த ஈழத்துக் அவர்கள் பற்றிய கட்டுரை), Lu. 6, 7.
* பல்கலைக்கழகக் கவின் கலை கண்ணோட்டம் ', ( பிரேக்ஷகன் lu. 2.
A Concise Sanskrit - Tamil p. I - VIII : 1 - 108.
“ “ Natya Sastra Tradition in T; rule, circa. 900 - 1200 A. D. ” Vol. 58, Madras, 1987, pp. 7
வைத்தியர் க. குணரத்தினசிங்க யாழ்ப்பாணம், 1987.

சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
லக்கூடம் - கலாக்ஷேத்திரம் ". வீரகேசரி
சி அருண்டேல், யாழ்ப்பாணம், 1986,
ரி '. தமிழாக்கம், குறிப்புகளுடன் எழுதியது ) யாழ்ப்பாணம், 1986,
ாவு அஞ்சலி மலர், யாழ்ப்பாணம், 1987.
ம் அவர்களின் இவ்வுலக வாழ்க்கை ", மலர், யாழ்ப்பாணம், 1986, ப. 1 - 3.
87
சைப் பணிகள் ', இந்து - நதி, கிழக்கு ந்துமன்ற வெளியீடு, வந்தாறுமூலை,
காணாத நூல் ” (இந்திய மருத்துவம் ம் அவர்களின் நூல் பற்றிய விமர்சனம்),
.10 ,8 .נL ,1987 -
0 - நாட்டிய - சாஸ்திர மரபு " பேராசிரியர் பேருரை, பேராசிரியர் செல்வநாயகம் 36 س۔ 1 : I -- IV هLu ,87 9
கலைஞர் ", (திரு. எஸ். சுப்பையா
சஞ்சீவி, யாழ்ப்பாணம், 14 - 3 - 1987,
) மன்றத்தின் கலா சங்கமம் - gRG5 }, முரசொலி, யாழ்ப்பாணம், 5-4-1987,
Dictionary. Jaffna, 1987,
amilakam đuring the period of Cola The Journal of the Music Academy, 90 حبس و
ம் பற்றிய கட்டுரை, நினைவு மலர்,

Page 227
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எழிதியு
68.
69
170.
71.
72.
73.
74.
75.
176.
177.
I78.
27
198: " ஆலய வரலாற்றுத்தன்மை பேணி கைலாசபிள்ளையார் கோவில் ப
15- 9 - 1988 , 1 ! .. Ꮞ .
" இலங்கையிலே போத்துக்கீசரும் தாரக் கொள்கை - ஓர் ஒப்ப யாழ்ப்பாணம், செப்டெம்பர் 19
" எல்லாரும் இன்புற்றிருக்கவே "
யூன் 1988, ப. 13 - 16.
பரதக்கலை, யாழ்ப்பாணம், 1988
Some Facets of Hinduism. ( Col
pp. i - iv; 1 - 73.
198
"சுவாதித் திருநாள் மகாராஜாவி Lady, Silver Jubilee Souvenir, N 1989, pp. 37 — 38.
சுவாதித் திருநாள் மகாராஜாவின் (ஈவ்லின் ரத்தினம் பல்லினப் பண் பட்ட கருத்தரங்கில் வாசிக்கப்பட்ட
ஆசியுரை, புக்குடுதீவு மேற்கு இ
விநாயகர் ஆலய மஹாகும்பாபிே யாழ்ப்பாணம். 1989, ப. 5 - 6.
வரலாற்றறிஞர் கலாநிதி ஜேம்ஸ் புதினப் பத்திரிகைகளிலே வெவ்வே ** தகவலோடு ஆலோசனைகளும் வீரகேசரி, வாரவெளியீடு, கொழு!
* வரலாற்று அறிஞர் இலக்கியகல
வாரவெளியீடு, யாழ்ப்பாணம், 1,
சம்ஸ்கிருத இலக்கியச் சிந்தனைகள், இலங்கை சாஹித்திய மண்டலம் 6 நூலுக்கு 1989 இல் வழங்கப்பட்
பாண்டியர் நாணயங்கள், நூல் எழுதியுள்ள பாண்டியர் பெருவழுதி கொழும்பு, 5 - 3 = 1989, ப. 12

ள்ள நூல்கள் ... 173
னப்படுதல் அவசியமாகும் " " ( நல்லூர் ற்றிய கட்டுரை ), முரசொலி,
ஒல்லாந்தரும் பின்பற்றிய பொருளா பியல் நோக்கு', பொருளியலாளன், 88, J. 9 - 17.
ஆலயமணி 1 (1), யாழ்ப்பாணம்,
u. I - VIII; I - Il 46.
lection of Articles ) Jaffna, 1988,
9
Går psL-GOT' Lusafis sîr ”“, The Young Manipay Ladies College, Manipay,
சம்ஸ்கிருத, இசை, நடனப்பணிகள்",
பாடு நிறுவனத்தினால் ஒழுங்கு செய்யப் கட்டுரை ), திருநெல்வேலி, ஜான் 1989,
றுப்பிட்டி அரியநாயகன்புலம் வீரகத்தி ஷக மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி மலர்,
ஸ் இரத்தினம் ', இக்கட்டுரை இரு
று தலைப்புக்களிலே வெளிவந்துள்ளது. வழங்கிய வரலாற்றுக் களஞ்சியம் ”*
bli, 1 5-0 1 - 1 989, u. 17.
ாநிதி ஜேம்ஸ் இரத்தினம் ", முரசொலி, 5- - 1989, t , 9.
யாழ்ப்பாணம், 1989, ப. i - X , 1-183, வழங்கும் இலக்கியத்திற்கான பரிசு இந்
- gil
விமர்சனம், இரா. கிருஷ்ணமூர்த்தி நாணயங்கள், வீரகேசரி வாரவெளியீடு,

Page 228
74
С3 - рт тфад
79
180.
18.
182,
83.
84,
IS5。
86.
87.
90
19.
* புத்தாண்டு புதுப்பொலிவுடன் உதயன் மலர், யாழ்ப்பாணம், 1
* பண்ணிசையும் பரதநாட்டிய (5-7-89 இல் கைலாசபதி கலை பற்றியது. பிரேகூடிகன் எனும் யாழ்ப்பாணம், 17 - 07 - 1989,
* பரதநாட்டிய மரபுகள் *, தாது கவின் கலைமன்ற ஆண்டுமலர்.
"கைலாசபதி கலையரங்கில் நே 20 - 1 0- 1989, U. 4.
* பண்பாட்டுபாலம் அமைத்த கி. வா. ஜகந்நாதன் நினைவும
கணேசபஞ்சரத்தினம்", மாயக் பிஷேக சிறப்புமலர், தர்மகர்த்த
'இரங்கற் செய்தி", திரு. ந தி 1989, v. 14 - 15.
9
*" விநாயக தத்துவம் ', வேல பிள்ளையார் (முடிப்பிள்ளையா யாழ்ப்பாணம். 1990, ப. 68 -
"லலிதா பஞ்சரத்தினம்", அளெ மஹா கும்பாபிஷேக சிறப்பு மணி யாழ்ப்பாணம், 1990, ப. 53 -
"கீர்த்தனைகளில் இசையும் இறை சங்க வெள்ளிவிழா சிறப்பு மலர்,
"ஆசியுரை” செல்வன் சச்சிதான அரங்கேற்ற மலர், தெல்லிப்பழை
'அராலி தந்த யோகநாதன்",
''A Hand book of the Course D with Select Bibliography', Jaffn

பர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
9
திகழ்வதாக ", சித்திரைப் புத்தாண்டு 4-4-1989. U. 7,
மும் மலர்ச்சி பெற்ற கலைகள் ”,
}யரங்கில் நடைபெற்ற கலை நிகழ்ச்சி
பெயரில் எழுதப்பட்டது. ) ஈழநாடு, LU. 3.
நவாஹினி, இராமநாதன் நுண்கலைக்கழக
யாழ்ப்பாணம், 1989, ப. 69 - 75.
ர்த்தியான நடன நிகழ்ச்சி", வீரகேசரி
தமிழ் அறிஞர்', ஜகந்நாதபிம்பம், லர், யாழ்ப்பாணம். 1990, ப. 35 - 36,
கைச் சித்திவிநாயகர் ஆலய மஹாகும்பா ா சபை, தம்பசிட்டி, 1989, ப. 53 - 56.
ல்லைச்சிற்றம்பலம் நினைவு மலர், புத்தூர்,
)90
ணை மேற்கு பெரியபுலம் மகாகணபதிப் f ) ஆலய மகாகும்பாபிஷேக சிறப்பு மலர், 7 Ι .
வட்டி வடக்கு தவளகிரி அம்மன் கோவில் 8ர், தர்மகர்த்தா சபை வெளியீடு, 58.
பக்தியும்", தெல்லிப்பழை இந்து இளைஞர் தெல்லிப்பழை, 1990, ப. 36 - 43,
ந்தம் சஞ்சயன் அவர்களின் மிருதங்க
o 1 9 9 0, LI ... li 9, 22.
ஈழநாடு, 3 - 3 - 1990.
letails of the Department of Sanskrit 1a, 1991, pp. i — ii ; 1 — 22.

Page 229
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எழுதியு
192.
193,
194.
95.
196.
97.
98.
99.
200
201,
202,
203.
" பூநகரியிற் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வாரமலர், யாழ்ப்பாணம், 18 - 3 -
Lu. 3 - 4.
" தீவகம் - ஒரு வரலாற்றுக் கண்ணே கலாமன்றம், நயினாதீவு, 28 ஆவது 1990. J. 5 - 9.
திருமதி வி. மகேஸ்வரிப்பிள்ளை நி
தீவகம் - ஒரு வரலாற்று நோக்கு, L.J. i — iv ; 1 - || 7.
*இலங்கையிற் பரதநாட்டியம்’, கான குடமுழுக்கு விழா சிறப்பு மலர், கான
"வாழ்த்துரை”, இசைக்கலைமணி செல் இசை அரங்கேற்ற மலர், வரணி, 4
" அரசியல் பொருளியல் பேராசான் விரிவுரையாளர் முத்துத்தம்பி நினை
"பூரீதியாகராசசுவாமிகளின் சம்ஸ்கி the Music Academy, Vol. LXI,
* ஸ்வேதாஸ்வதரோபநிஷத் கூறும் காரைநகர் மணிவாசகர் சபை பொன் சுன்னாகம், 1990, ப. 94 - 98
* இலங்கையில் இந்துப் பண்பாட்டு இராமநாதனும்", இராமநாதன் கல்லு 1990, v. - 8.
99 * கலைஞர் கண்ணோட்டத்தில் அழ கலைப் புலமையாளர்கள் ஆங்கிலத் களின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்புத் L . i - vi , 1 - 45.
' A Comparative Study of the Br those of Tamil Nadu and Sri Lank 17th All India Epigraphy Conference was later revised and published in
Asian Studies. Vol. 3 ( New Series 1991 / 1992, pp. 95 - 100.

rள நூல்கள் 75
தொல்லியற் சின்னங்கள் ', ஈழநாடு 1990, u. 3, 10; 25 - 3 - 1990,
ாட்டம் "", மணிபல்லவம், மணிபல்லவ ஆண்டு நிறைவு மலர், யாழ்ப்பாணம்,
hனவு மலர், யாழ்ப்பாணம், 1990.
பாழ்ப்பாணம், ஜூன் 1990,
ரநகர் திக்கரை முருகமூர்த்தி கோயில், ரைநகர், 1990, ப. 75 - 82.
பி புஸ்பராணி சின்னத்தம்பி அவர்களின்
- 6 - 90, Lu. Il 2 - il 3.
திரு. இ. முத்துத்தம்பி " வுமலர், 1990.
psd is 566) 37 assi ''. The Journal of 390, Madras, pp., 189 - 205.
சமயதத்துவச் சிந்தனைகள் ', ர் விழா மலர், ( 1940 - 1990 ),
மரபும், சேர். பொன்னம்பலம் லூரி பவளவிழா மலர், யாழ்ப்பாணம்,
கியற் கலைகள் ', (ஐந்து பெரிய தில் எழுதியுள்ள ஐந்து கட்டுரை தொகுப்பு), திருநெல்வேலி, 1991,
'ahmi Inscriptions of Asoka with a '', A paper submitted for the I held in Thanjavur in 199. This the Sri Lanka Journal of South ), University of Jaffna, Jaffna,

Page 230
76
Guy Ird ful
204.
2O 5
206.
ጃ07.
露08。
209.
210.
21 .
21.
223.
214.
19 * பூரீபரமேஸ்வரன் ஆலய மாகு (ஒர் அன்பர் எனும் பெயரில் எழு தொண்டர்கள். கொழும்பு 1991
* வாழ்த்துரை ", பரமேஸ்வரம்,
*" இலட்சியப் பெண்மணி', திரும யாழ்ப்பாணம், 1992, ப. 22,
The Sanskrit Traditions of the Perspective, Lady Ramanathan M. Jaffna, 1992, pp. i — ii ; l — 40
ஆக்கியோர் குழு உறுப்பினர், ! கலாநிதி சி. க. சிற்றம்பலம் ), ய யாழ்ப்பாணம், 1992, இரு அத்தி முதலாம் அத்தியாயம் : வரலாற். எட்டாம் அத்தியாயம் பண்பாடு
* சுவாமி விபுலானந்தரின் இசை, ந வாழ்வும் பணிகளும், நூற்றாண் இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் ւմ. 42 - 51.
* சுவாமி விபுலானந்தரும் சம் நூற்றாண்டு விழா மலர், சுவாமி சபை, மட்டக்களப்பு, 1992, ப
*" சுவாமி விபுலானந்தரும் கை விபுலானந்தர் நூற்றாண்டு விழா
'தமிழகத்தின் தொன்மையை விஞ் தமிழகம்" (கலாநிதி சி. க. சிற் பற்றிய நூல் மதிப்பீடு ), வீரகே 27 - 05 - 1992, U. 4.
19
ஸ்வயோத லகு சம்ஸ்கிருதம், ய
சம்ஸ்கிருத காவ்யமாலா ( இருக்கு யுள்ள பல்வேறு காலப்பகுதிச் சம்ஸ் பட்ட பந்திகளின் தொகுப்பு), !

சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
2 ம்பாபிஷேகம் - ஒரு கண்ணோட்டம் ', தியது ) பரமேஸ்வரம், பரமேஸ்வரம்
• 19 س- 17 , Lu «
கொழும்பு, 1992, ப. 11.
தி நாகம்மா நல்ல தம்பி நினைவு மலர்,
Sri Lankan Tamils - A Historical :morial Lecture, University of Jaffna,
பாழ்ப்பாண இராச்சியம் ( பதிப்பாசிரியர் ாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், tuit tunisoir:
றுமூலங்கள், ப. 1 - 24, 9, J. 269 - 292,
டனப்பணிகள்", சுவாமி விபுலானந்தர் ாடு நினைவுக் கட்டுரைத் தொகுப்பு, ர் திணைக்களம், கொழும்பு, 1992.
ஸ்கிருதமும் ", சுவாமி விபுலானந்தர் விபுலானந்தர் நூற்றாண்டு விழாச்
17 ommen 20.
லகளும் ", உள்ளக்கமலம், சுவாமி ச் சபை, வவுனியா, 1992, ப. 16 - 29.
ஞானரீதியில் ஆய்வு செய்யும் பண்டைய ம்பலம் எழுதிய பண்டைய தமிழகம் சரி வார வெளியீடு, கொழும்பு,
3 ryjbʼülumr682s7 ub, 1993, u. i — v ; 1 — 72.
வேதம் தொடக்கம் இக்காலம் வரை
கிருத நூல்களிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப் ாழ்ப்பாணம், 1993, ப. i - wர் ; 1 - 75.

Page 231
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எழுதி
ይ 15.
216 -
27.
28.
219.
220.
22球。
22露。
223。
荔24。
225,
226。
* சைவாகமங்கள் *, யாழ்ப்பாணப் அலகினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட வாசிக்கப்பட்ட கட்டுரை.
* வேட்டைத் திருவிழா ", நல்லை சபை வெளியிட்ட சிறப்பு மலர்,
"ஈழத்தமிழர் இசை மரபுகள்', இ மலர், இந்துமன்றம், யாழ்ப்பான 1993, u, 14 - 2l.
"யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டிலுள் வழிபாடும் ", நாயன்மார்கட்டு தேவஸ்தான கும்பாபிஷேக மலர்,
"ஆசியுரை", நி. மதிரூபன் மிருத 1 0 - I Ꮎ - 199 3, ᏓᏗ . 5 .
* பூரீ பரமேஸ்வரன் ஆலய கும்பா நாள் விழா ), இந்துநெறி. இந்தும 1993, U. 25 - 26.
"அறிமுகவுரை, யாழ்ப்பாணப் அம்பாள் ஸ்மேத பரமேஸ்வரன் தி
* பூரீபார்வதி ஸமேத பரமேஸ்வர பார்வதி அம்பாள் ஸமேத பரே 1993, U. 9 - 10.
19
* ஈழத்தமிழர் இசை மரபுகள் - நினைவுப் பேருரைகள், பழைய மத்திய மகாவித்தியாலயம், யா
* சைவம் வரலாறும் சிறப்பும் ", கு. ஜெயரஞ்சன். திருமதி ம. ச Qaf ligganlib. 1994, U. vii
சம்ஸ்கிருத ஸநாதன மஞ்சரி, ( இ களிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டது), ш. і — хіі ; 1 — 40.
சம்ஸ்கிருத இதிஹாசமஞ்சரி, (ெ மூலங்களிலிருந்து தொகுக்கப்பட்
u. i - viii ; 1 - 40.

177 سبب حممه صمم 86 u 6ir 6IT 5Ti
பல்கலைக்கழக புறநிலைப் படிப்புகள் . சைவ சித்தாந்த தொட்ர் விரிவுரைகளில்
க் குமரன் மலர், யாழ்ப்பாண மாநகர
யாழ்ப்பாணம், 1993, ப, 181 - 134.
ந்து நெறி, சுவாமி விவேகானந்தர் சிறப்பு னப் பல்கலைக்கழகம், யாழ்ப்பாணம்,
ள பிரதான விநாயகர் ஆலயங்களும் ருள்மிகு யூனி வெயிலுகந்த விநாயகர் யாழ்ப்பாணம், 1999, ப. 1 - 8.
நங்க அரங்கேற்ற விழா மலர், கொக்குவில்,
"பிஷேக தினவிழா ", (மணவாளக் கோல மன்றம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்,
பல்கலைக்கழகம், அருள்மிகு பார்வதி ருவூஞ்சல், திருநெல்வேலி, 1993, ப. 2-3.
", ( சம்ஸ்கிருதக் கீர்த்தனை ) , அருள்மிகு மஸ்வரன் திருவூஞ்சல், திருநெல்வேலி,
94
- ஒரு வரலாற்று நோக்கு ”, நிறுவுனர் மாணவர் சங்கம், யாழ். கனகரத்தினம் ழ்ப்பாணம், 1994, ப. 86 - 116.
செட்டிகுளம் கொத்தணி மலர் ( திருமதி பாலிங்கம் இணையாசிரியர்கள்) , XV
இந்துநாகரிகம் பற்றிய சம்ஸ்கிருத மூலங்
திருநெல்வேலி, 1994.
தன்னாசிய வரலாறு பற்றிய சம்ஸ்கிருத டது ). திருநெல்வேலி, 1994,

Page 232
178
Guy réflu
227.
228。
29.
230.
83丑。
易32。
253。
234。
235.
256.
237。
238,
39,
தமிழ் - சம்ஸ்கிருத மொழி பெய t i- W s l -28 -سس.
தென்னாசியக் கலை வடிவங்களில் திருநெல்வேலி, 1994, ப. டy
* தீக்கூர்ந்த திருமேனியன் , ந மாநகராட்சி மன்ற சைவசமய L 49 = 52.
* வாழ்வுப் பதிவேடு", பொ6 நினைவு மலர், யாழ்ப்பாணம், 19
" இலட்சியத் தம்பதிகள் ', அம ஏ. மகேஸ்வரி அஞ்சலி மலர், யா
‘இரங்கற் செய்தி", சி. சட்ாட்சரசண்
* கல்விக்களஞ்சியம் - க. சி. ( I9 - 10 - 1994.
கீர்த்தனைகளில் இராமாயணம் பொன் விழா மலர், ( T 944 - 19
19
' கீர்த்தனைகளில் இராமாயண இலங்கைக் கம்பன் கழக 15- ஆம் 1995, Lu. 192 - 1 99.
* இரங்கற் செய்தி , க. சபாரத் 1995, u. 11 = 12.
" சம்ஸ்கிருதத்திலுள்ள (pq5867 மலர், சமய விவகாரக் குழு மாந ku - 65 - 70
" தமிழ் நடன சாஸ்திர நூல்க மாகாண தமிழ்மொழித் தினவிழா ப வடக்கு - கிழக்கு மாகாணக் கல்வித்
* வாழ்த்துரை , ela Uássi gols Losv, யாழ்ப்பாணம், I 995, Lu. 9

ரீ சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
(ப்புப் பயிற்சி, திருநெல்வேலி, 1994,
நாட்டிய சாஸ்திரமரபு ( திருத்திய பதிப்பு),
; - 54.
ல்லைக் குமரன் மலர் யாழ்ப்பாண விவகாரக்குழு, யாழ்ப்பாணம், 1994,
மலர், திருமதி. பொ. கார்த்திகேசு .iا س- Lu. i ,94
ரர் தம்பதிகள் திரு. க. ஏரம்பு, திருமதி. ழ்ப்பாணம், 1994.
முகதாஸ் நினைவுமலர், கொழும்பு, 1994.
தலரத்தினம் ", வீரகேசரி, கொழும்பு,
. வடமராட்சி இந்து மகளிர் கல்லூரி 94 ), பருத்தித்துறை, ப. 52 - 58.
95
க் காட்சிகள் ", Gňou LDM), அகில ஆண்டு நிறைவு மலர், கொழும்பு,
தினம் ஞாபகார்த்த மலர், நீர்வேலி,
துதிமாலைகள் ', நல்லைக் குமரன்
கராட்சி மன்றம், யாழ்ப்பாணம், 1995,
ள் ', பார்த்தேன், வடக்கு - கிழக்கு மலர், (ச, அருளானந்தம், பதிப்பாசிரியர்) ; திணைக்களம், திருகோணமலை, 1995.
ன் கோயில் சித்திரத்தேர் வெள்ளோட்ட

Page 233
விநாயகமூர்த்தி சிவசாமி எழுதிய
240.
24
** அமரர் இளையதம்பி சுப்பிரமணி இ. சுப்பிரமணியம் மணிமலர், யாழ்
, * கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு அமரர் திரு. தம்பிப்பிள்ளை சிவகுரு LJ. 5 – 7.
242, ' வாழ்த்துரை ', இந்து குருபீடா
243。
244。
I 995。
* வாழ்த்துரை". இருபதாம் நூற்ற (நூலாசிரியர் பிரம்மபூஞரீ அ. நா.
1995, u... xi - xii.
"வடமொழி நூல்களில் கெளமார கந்தசுவாமி தேவஸ்தானம், மகாகு
u. 4-l9.
பிரசுரிப்பதற்கு ஏற்றுக்கொள்ள
The worship of the God Vinayaka
இலங்கையில் பண்ணும் பரதமும் - சில
கலைகள் = ஒரு குறிப்புரை
நூல் விமர்சனம், திரு. ப. புஷ்பரத் பொருள் " என்னும் நூல் பற்றியது.
வைணவம்
தமிழும் தமிழரும் (நூல்)
வட்மொழிச் சைவசித்தாந்த மரபும், சங்கிரகமும்
இரங்கற்செய்தி, திரு. நா. க. மயில்
மாணவ தர்மசாஸ்திரம் - ஒரு யதார்த்த
இராசரத்தினமும் இராமநாதனும் செய் திருஞானசம்பந்தரும் கலைகளும்
நாகஸ்வரமும் தவிலும்

ள்ள நூல்கள் . 179
பம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு", பானம், 199 , ப. 12 - 14.
உடைய அதிபர் *, குருவே சரணம், அஞ்சலி மலர், யாழ்ப்பாணம், 1995,
திபதி பாராட்டு மலர், யாழ்ப்பாணம்,
ாண்டின் ஈழத்து இசை முன்னோடிகள், சோமஸ்கந்த சர்மா ), சுன்னாகம்,
ம்", கைதடி அருள்மிகு கயிற்றசிட்டி தம்பாபிஷேக மலர் கைதடி, 1995,
ப்பட்டவை ( 1993 - 1995)
குறிப்புகள்
தினம் எழுதியுள்ள " பூநகரி தொல்
உமாபதி சிவாச்சாரியரின் சதரத்ந–
வாகனம் மறைவு பற்றியது.
துள்ள சமூகப்பணிகள் - ஓர் ஒப்பீடு

Page 234
80 GLJg st Ffu f
வெளிவரவுள்ளவை
பரதக்கலை (திருத்திய பதிப்பு)
ஸ்வயோத லகு சம்ஸ்கிருதம் (திருத்தி
தென்னாசிய சாஸ்திரீய நடனங்கள் - ஒ
சம்ஸ்கிருத கீர்த்தனமாலா
இசைக் கட்டுரைகள்
இலங்கை வரலாறு - 1500 - 1796 வ ஆட்சிக்காலம் பற்றிய கட்டுரைத் ெ

சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
ப பதிப்பு)
ரு வரலாற்று நோக்கு
ரை (போர்த்துக்கீசர், ஒல்லாந்தர் தாகுப்பு)

Page 235
cУоте regardi
CDref. O). CSioазат and 9a.
1. Sri T. S. Parthasarathy an e and Dance, the Secretary of th
of the Journal of the Music Ac
In a full page note in the ab he has commended him as follo'
Sanskrit Studies
When Sanskrit is being given a it is heartening to find an activo University in distant Jaffna under th Head of the Department. We have ri by this scholar and these include:
(i) Samskrita Natya Manjari (3) The Renaissance of Bharata Natya
The Samskrita Natya Manjari Tamili on the History of Indian dan« on dance and the evolution of Bh extracts, in the Devanagari script, Darpamam, Dasarupakam, Sangita Ra Dharmottara Puranam on various asp sitions by Jayadeva, Narayana Tirtha, modern composers are reproduced. S
varnams and Tillanas are furnished extracts from the Malavikagnimitram For want of printing facilities, the hand and cyclostyled.
The Samskrita Sangita Manjari the Sanskrit compositions of a num from a number of works on dance phlets contain excellent bibliographies
28

g the Contribution y to cSanskril, "lusie ]CᎾ cStudies
minent scholar and critic of Music Music Academy, Madras and Editor
ademy, Madras.
ve Journal (Vol. LVI, 1985, P. 222), WS:
in Jaffna,
Cinderella treatment in South India, Sanskrit department functioning in a e able leadership of Mr. Sivasamy, :cently received a few booklets published
(2) Sanskrita Sangita Manjari m and (4) The Karanas in dance
contains an excellent introduction in :e, its literature, the many writers arata Natyam. This is followed by
from the Natya Sastra, Abhinaya tinakaram, Nritta Ratnawali and Vishnu ects of dance. Later, Sanskrit compo
the Trinity, Svati Tirunal and some abdams, the Todayamangalam, Pada
next. The pamphet concludes with and Abhijnana Sakuntalam of Kalidasa. Devanagari portion has been written by
ollows the same pattern and furnishes er of composers. At the end, slokas have been reproduced. Both the pamof works on Indian music and dance.

Page 236
182 Professor Siv
The two pamphlets on the Renais though short, are interesting and w to be congratulated upon his zeal Sri Lanka despite printing and other
Some excepts from his letters w1 etter dated 23rd March 1987, he sa
““ lit is really amazing and credi where even Devanagari types a excellent Work to promote San divine classical language of ou
Another letter dated 2nd March
8 Your latest publication Na treasure and contains rare info) it in my Journal, if it was in based. I wonder, if you have
Dr. Padma Subrahmanyam, M. A Dancer and Research Scholar.
In her letter dated 27th Decembe for the Diploma courses in Carnatic
It is extremely kind of you to the syllabus in Bharata Natyam and to note that the syllabus are of gooc highly relevant and must congratulate it seems to me that it is even bette some of our Universities'.

asamy — A b h i j na n a m al a
sance of Bharata Natyam and Karanas,
ell - informed. Mr. Sivaswamy deserves
for carrying on Sanskrit studies in
difficulties.
T. S. Parthasarathy
ritten to Prof. V. Sivasamy. In a ys
table that in a place like Jaffna, re not available, you are carrying on
skrit. This shows your love of that rs 'o,
1995 says
tya Sastra Tradition . . .” is a rmation. I would have published English, as my journal is Englishan English translation . . ."
. (Music); Ph. D. (Dance) an eminent
r 1980 regarding the Sanskrit syllabus Music and Bharata Natyam, she says,
have thought of sending a copy of Carnatic Music to me. I am happy standard and at the same time all those who are concerned, because :r than what we follow in India in

Page 237
7.
10.
11.
12.
Titles of arti
Dimensions of Saiva Educationa
Santa S' in gara Delineation
The Concept of Sakti Cult in '
The Concept of Mukti ( Salvati Sa 1
Mysticism and Para Psychology
A Tamil Inscription from the F Trinc
A Review of the Cola Inscrip
Tamil in the place names of S. Antiquit
Hindu Temples in South East
The Impact of Climate and Wat
On Interpreting the First Verse
Some Comments on Christian N

cles in English
Pages l Renaissance in Jaffna
- V. Arumugam
! in Kalidas a 13
- M. D. Balasubrahmanyam
Tamil Nadu 28
- Nataga Kasinathan
on ) according to the : v a jñ ān o t t ar a Ag am a 34
- S. Krishnaraja
47
- Saba Jayarasa
ort Frederick omalee - Sri Lanka 53
- N. Sethuraman
tions from Periyakulam 61
- S. Pathmanathan
i Lanka -
1 and Characteristics 74
- A. Thevarajan
Asia 87
- P. Ganeshalingam
°r Resources on the Environment 96
- S. Balachandran
of Dhammapada 10
- Mahinda Palihawadana
issionary Educational Activities 115
- P. Poologasingam

Page 238
184 Professor Siv,
13. The Adavus of Bharata Natyam - Mrs.
14. The Theory of Perception in S
15. A Social History of Muvaraive1 - A. Sul
16. Hindu Cultural Tradition as de
17. The Potsherd Inscriptions from
Poonakary .
- S. K. S
18. A Bibliography of the Books,
Written by P1
19. Some opinions regarding the Col
to Sanskrit, Music and Dance
20. Titles of Articles etc. in Engli
21. Contributors of articles to this
22. Contributors for the publication

asamy - Abhijn an a ma 1 a
Ye-recar
23 Pathmaranjini Umashankär
aivasiddhanta 132
- Mrs. Kalaivani Ramanathan
1፫811 - 139 bramanian and M. Antony Raj
picted in the Matsya Pura na 44
- P. Gopalakrishna Iyer
- An Historical Perspective 50
itrampalam and P. Pushparatnam
Articles etc. 'of. V. Sivasamy 1953 — 1995 160
- N. Selvarajah
tribution of Prof. V. Sivasamy
Studies 8
Bh 183
Volume 85
of this Volume 187

Page 239
Contributor
Arumugam V., B. A. Hons. (Cey. ),
Professor and Head, Dept. of Ec
Antony Raj M.
A Research student, Raju's Coll
Balachandran S., B. A. Hons. (Cey.)
Associate Professor and Head, D. University of Jaffna.
Balasubrahmanyam M. D., M. A. (A
Formerly Professor of Sanskrit, . Later Director Kendriya Sanskrit Pradesh, India.
Ganeshallingam P., B. A. Hons. (Jaf Dept. of Hindu Civilization, Uni
Gopalakrishna Iyer, P., B. A. Hons,
Professor and Head, Dept. of H University of Jaffna.
Kalaivani Ramanathan Mrs., B. A., B. Senior lecturer, Dept. of Hindu
Krishnaraja S., B. A. Hons., M. A.
Senior Lecturer and Head, Dept.
Natana Kasinathan, M. A. ( Madras
Director of Archaeology, Sifamil 1
Palihawadana Mahinda, B. A. Hons.
Professor ef Sanskrit, Head Language and Cultural Stud
Pathmanathan S, B. A. Hons. (Cey.)
Professor of History, University University Grants Commission, S.

s of articles
M. Phil. í Lond.)
ucation, University of Jaffna.
ege, Rajapalayam, Tamil Nadu, India.
, M. Sc. (Birmingham) ept. of Geography,
Annamalai), Ph. D. ( Poona),
affna College, Vad lukkoddai,
Vidyapeetha. Thirupathy, Andhra -
fina ), Lecturer, versity of Jaffna.
, ( Cey. ), Ph. D. ( Jaffna ), indu Civilization,
Phil. Hons, Colombo), M. A. (Jaffna) Civilization, University of Jaffna.
(Peradeniya), Ph. D. (Moscow).
of Philosophy, University of Jaffna.
Nadu, India.
, Ph. D. (Cey, ),
ies, University of Sri Jeyawardenepura.
, Ph. D. (Lond.) of Peradeniya, Deputy - Chairman. i Lanaka.

Page 240
86 Professor Siva
Pathmaranjini Umashankar, Diploma
B. A. Hons. (Jaffna).
Poologasingam P., B. A. Hons. (Ce Professor of Tamil, University (
Pusparatnam P., B. A. Hons. M. A Senior Lecturer, Dept. of Histor
Saba. Jeyarasa, B. Ed. Hons. ( Cey, Senior Lecturer in Education, Hea.
Selvaraja N., Former Librarian, Ev Institute for Inter - Cultural Studi
Sethuraman N. B. Sc., D. M. I. T.
Raman and Raman Private Ltd.,
Sitrampalam S. K., B. A. (Cey.) M.
Associate Professor and Head, De
Subramanian A., M. A., Ph. D. ( M Asst. Professor of History, Rajl
Tamil Nadu, India.
Thevarajan A. A scholar and proli
Co-ordinator. Thaninayagam Ins' Colombo.

amy - Abhijn an a mala
in Dance - Bharata Natyam,
, ), D. Phil. (Oxford),
Peradeniya.
, ( Jaffna ), , University of Jaffna.
), M. A., Ph. D. (Sri Lanka) , Dept. of Dance, University of Jaffna.
lyn Rutnam es, Thirunelvely.
Director Kumbakonam, Tamil Nadu, India.
A., Ph. D. ( Poona ) pt. of History, University of Jaffna.
adras ) l's College, Rajapalayam
fic writer, Founder and Research itute of Culture and Society Ltd.

Page 241
9.
0.
ill,
2.
13.
14.
5.
6.
17.
8.
ID of Gip' ID GOf
நிதியுதவி புரிந்
பேராசிரியர் சி. க. சிற்றம்பலம், த
మోడళ
திரு. இரா. சிவச்சந்திரன், சிரேஷ்ட
திரு. செ. கிருஷ்ணராசா, சிரேஷ்ட
திரு. ப. புஸ்பரட்ணம், சிரேஷ்ட
திரு. ப. கணேசலிங்கம் விரிவுரையா திரு. செ. இலட்சுமணன், ராணி ஐ கஸ்தூரிய
பேராசிரியர் ப. கோபாலகிருஷ்ணன் இந்து திருமதி ஜெ. ஜீவராணி, முன்னால்
திரு. ச. தணிகாசலம் ( சமாதான
திரு. மா. வேதநாதன், சிரேஷ்ட
இர் திருமதி வி. சிவச்சந்திரன் சிரேஷ்ட
திரு. ச. சத்தியசீலன், சிரேஷ்ட வி
திரு. அ. குணபாலசிங்கம், 90. கு திருமதி எஸ். ஜெகநாதன், விரிவுரை திரு. த. வைத்திலிங்கம், கண்ணன் செல்வி ப. யசோதா, தற்காலிக
திருமதி சோ. கிருஷ்ணகுமார், சிே
திரு. க. கணேசநாதன், போதனாசி

வசாமி அவர்களின்
வெளியீட்டுக்கு தோர் விபரம்
லைவர், வரலாற்றுத்துறை - விரிவுரையாளர்,
புவியியற்றுறை விரிவுரையாளர்,
வரலாற்றுத்துறை விரிவுரையாளர் வரலாற்றுத்துறை ளர், இந்துநாகரிகத்துறை ஜுவலர்ஸ், 246, ார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்
ண், தலைவர், நாகரிகத்துறை ர் மாணவி இந்துநாகரிகம்
( சிறப்பு) நீதவான்), திருநெல்வேலி விரிவுரையாளர், $துநாகரிகத்துறை . விரிவுரையாளர், சம்ஸ்கிருதத்துறை ரிவுரையாளர்,
வரலாற்றுத்துறை றுக்கு வீதி, நல்லூர் ாயாளர் சம்ஸ்கிருதத்துறை
கபே, திருநெல்வேலி விரிவுரையாளர்
வரலாற்றுத்துறை ரஷ்ட விரிவுரையாளர்
வரலாற்றுத்துறை ரியர், விளையாட்டுத்துறை
5000
5000
5000
5000
5000
3000
2500
2590
ዷ005
2000
2000
2000
2000
500
100
000
OOO
1000
OO
00
00
00
00
00
00
OO
00
OO
90
00
OO
00
00
OO
00

Page 242
188 (ou TT ffluJ
19. திரு. ர. கே. கருணாகரன், இந்திய
20. திரு. செ. யோ. மரியநாயகம், யா 21. திருமதி சுமதி ஜீவானந்தன், ஆசிரிை 22. திருமதி த. மைதிலி, சிரேஷ்ட ப
IG) 5560) 23. திரு. நா. மா. மகாலிங்கம், யாழி
24. திரு. த. குகநேசன், அம்பிகை கள 110, மருத்துவம
25. திரு. இ. வே. பாக்கியநாதன், அெ 86. திருமதி க. இராமநாதன், சிரேஷ்
இந் 27. திருமதி நா. செல்வநாயகம், சிரேஷ்
28. திரு ம. பாலகைலாசநாதசர்மா, த
29. திரு. பூணி, கிருஷ்ணானந்தசர்மா ( 30. செல்வி கு. உதயமலர், தற்காலிக
31. செல்வி இ. செல்வராணி, தற்காலி
32. செல்வி இ. இராஜவினோதினி த
33. செல்வி. எஸ். தர்மவதி, தற்காலிக
34. செல்வி தெ. சாந்தி (மாணவி )
35. கலாநிதி. சபா. ஜெயராசா, தலை
36. திருமதி ப. உமாசங்கர், விரிவுரைய 37. செல்வி பு. சிவதர்சினி, ஆசிரியை ( 38. திரு. க. சிவகுருநாதன் தலைவர் 39. செல்வி சா. சச்சிதானந்தன், ஆசிரி 49. திரு இ. தர்மதாஸ், தற்காலிக க்ட்டுசி 41. செல்வி குமுதினி சுப்பையா, ஆசி 42. செல்வி ர. நவரட்ணம், ஆசிரியை, 43. திரு. க. தருமகுலசிங்கம், கச்சேரி,
44. திரு. ந. புகன்சிறீதரன், பழைய மர் இந்

ர் சிவசாமி - அபிஜ்ஞானமாலா
நுண்கலைக்கழகம்,
சிங்கப்பூர் 000 ழ், பல்கலைக்கழக நூலகம் 1000 யை ( மாணவி ) 000 திவாளர், கொழும்பு லக்கழகம் ( மாணவி ) 1000 னி ( யாழ்ப்பாணம் ) 000 ஞ்சியம், னைவீதி, யாழ்ப்பாணம் OOO
புஸ்திரேலியா 0 (00 ட விரிவுரையாளர், $துநாகரிகத்துறை 000
ட விரிவுரையாளர்
இந்துநாகரிகத்துறை O ற்காலிக விரிவுரையாளர்,
சம்ஸ்கிருதத்துறை 000 மாணவன் ) 50 விரிவுரையாளர்,
இந்துநாகரிகத்துறை 500 க விரிவுரையாளர்,
இந்து நாகரிகத்துறை 500 ற்காலிக விரிவுரையாளர்,
இந்துநாகரிகத்துறை 500 விரிவுரையாளர்,
சம்ஸ்கிருதத்துறை 500 500 வர், இராமநாதன்
நுண்கலைக் கழகம் 500 ୮ ଜtiff 500 Lorrare? ) 500 ஆங்கிலத்துறை 50 ) u (LDTavara ) 560 ர ஆசிரியர், வரலாற்றுத்துறை 500 யை ( மாணவி ) 500
நல்லூர் ( மாணவி ) 500 வவுனியா ( மாணவன் ) 500 ணவன்,
நாகரிகம் (சிறப்பு) 50
OO
OO
0 0
OO
00
O
00
OO
00
OO
00
00
00
00
00
OO
00
OO
00
OO
OO
00
OO
00
0.
00

Page 243
மலர் வெளியீட்டுக்
45。
46.
47.
48.
49。
0.
5.
52.
53。
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6 l .
62.
63.
δά
65.
66,
67.
6.
69.
70.
'기
செல்வி க. தயானந்தி, தற்காலிக
திரு. த. நவீனராசா, சிறிராம் 6 [ ዐGUbፏ செல்வி என். பாமினி, ( மர்ணவி )
செல்வி இ. சுகுனா ( மாணவி ) திரு. க. முத்துக்குமாரசுவாமி, பர
செல்வி பா. நடராசா, விரிவுரைய
செல்வி சா. சுப்பிரமணியம், விரிவு
திருமதி ந. விஜயரட்ணம், விரிவுை
பிரம்மபூரீ அ. நா. சோமஸ் கந்தசரி இராமநாதன் நுண்க செல்வி பொ. க கந்தினி, தற்காலி
செல்வி மு. சத்தியபாமா, இராமந சி. மகேந்திரன், இராமநாத செல்வி யோ. பிரதாயினி, (மாண திரு. நா. வி. மு. நவரத்தினம், வி இராமதா செல்வி க. சாத்தினி, தற்காலிக
செல்வி ப. கணேசன், இராமந 9 இ. நந்திணிதேவி 99
சொ. ஜனனி Ο
இ. விஜயலட்சுமி 9 P ந. கேமாயூலியற் 99
மு. திலகசக்தி 脚分 V 0 35. Finróleofil
புவனேஸ்வரி ه 5
A ந. இராஜாம்பிகை 9 சர். சச்சிதானந்தன் ,
சி. விக்னேஸ்வரி தற்காலி
இடு)

கு நிதியுதவி புரிந்தோர் 89
விரிவுரையாளர்,
சம்ஸ்கிருதத்துறை 500 OO விற்பனை நிலையம், 236 ந்துவமனை வீதி 500 OO
500 OO
500 00 ாமரிப்புப் பகுதி, ழ், பல்கலைக்கழகம் 300 OO ாளர், இராமநாதன்
நுண்கலைக்கழகம் 250 00 வுரையாளர், இராமநாதன்
நுண்கலைக்கழகம் 250 of ரையாளர், இராமநாதன்
நுண்கலைக்கழகம் 250 00 மா, விரிவுரையாளர்
5லைக்கழகம் 250 00
க விரிவுரையாளர்,
இந்து நாகரிகத்துறை 250 00
ாதன் நுண்கலைக்கழகம் 200 00
}ன் நுண்கலைக்கழகம் 200 00
ாவி) Φ 5 200 90
பிரிவுரையாளர், ாதன் நுண்கலைக்கழகம் 200 00 விரிவுரையாளர்,
வரலாற்றுத்துறை 200 00
ாதன் நுண்கலைக்கழகம் I 50 00
50 00
50 00
S) o 50 00
50 09
50 00
. Ο 50
50 CO
50 00
50 00
க விரிவுரையாளர்,
| ، ، ...}, ۔۔۔۔ -
(V ØYFAL evi \ x\ 9
BƏbu Don U Lun Ct c ( (.

Page 244


Page 245
This Felicitation Volume - A b h mark the completion of the Sixtieth colleagues, students, friends and well-w, is very keen to honour him in a way and especially his scholarship and Wolume is namcd Abhij in a n a m : this phrase is taken from the famou of the world-famous Sanskrit poet "identifying', 'knowing' etc. The hero to identify or know the heroine Saku, had given her earlier. Here also, ti identify or make known the personality with the garland (mala ) of messages the occasion of his completing the six tradition is an important landmark in befits the Volume.

ijn an a m a la is published to fear of Prof. V. Sivasamy, by his ishers. The Felicitation Volume Committee befitting his qualifications, personality contribution to learning. Hence, this a a. The word a bhijn a na in 's drama Abhij na n a Sakuntalan Kalidasa. Abhij na n a means pf the above drama Duşyanta Was aile ntala, when he saw the ring 4hich };g he object of the Committee is to and scholarship of Prof. V. Sirasan and particularly research articles on tieth year which according to the Hindu one's life time. Hence this name
Felicitation Volume Committee

Page 246