கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Breeze: J/Kokuvil Hindu College 2004 - 2005

Page 1
隱
KOKUVIL HII]
 


Page 2


Page 3


Page 4


Page 5


Page 6
Oh gentle bا
Calm and Sw We welcome On our Engl May you live And lighten
Of every on Who comes

'eeze,
'eet,
: γου
ish day,
ジ long
the path!
2
yOur way

Page 7
Pra
ሲኃፖ.. The feeling of the morin The delicate fragrande, From the inner sanctum Sri Kirupakara Sivasub) Fills us with a peace an This inspiring experienc The blessings for a plea,
We enter the college, cai Bags and snacks on our And heaps of hopes, bur Snowy dreams in minds. Be a doctor, an Enginee, Do not know whatevery But, Puthukkovil swamy B'cos you are Omniscie,
In every need and every We trust, your blessings Our academic life is ste We achieved a lot and a The family of Kokuvil H Praise your guidance w, The Almightyl Sivasubr BE WITH US AND LEA
mu
Editors:
Staff Advisors :

yer
g BREEZE;
of amanya Swamy temple d holiness.
e, ofcourse,
Sant Start,
rying backs ying
r or a Prof. vill be lyou know, nt//
deed,
are there.
ady indeed, lot to achieved indu College, hich raise us to the top. amanya Swamy!! D US FOREVER.
S.Pratheep S.Ramya
Mr. K.Namasivayam Mr.R.Sadachchara

Page 8
ONGED GSG93S)OscGSCBSc
察
A S) Sj
ܒ
Patrono
President :
Secretary:
Treasurer
Committee:
සිඩ්
糖
Vice Patrons
Vice President
Asst.Secretary:
English Union
Mr.PKamalana
(Principal) Mrs.S.Jayalinga Miss M.Mathyv Miss S.Swarnal Mr. K.Namasiva
C.Salini S.Parthipan K.Kabithas
M.Brana van TKrishni KJanagan S. Vathany
V Thanusha V Tharmisha S. Thusyanthan PJanany S. Valajee K.Kalaipriya A. Thanoantanis S.Sarvakumar VMeera M. Nithya K. Kasthuri
ХОХОGЖkoĐGRKOGRKOG KOGRKOGRKE
4

(vhon nad 6lue and ghoon colouvlighta avho Aoauaodon a plane Au Aaco, at the intoh Aací uve qof pune whito cosoun. CsikourAo, is the compononta os objectivo.A - Aknouvolodge,
auaodon the oducation, at the intohäoct we can got onlightmont
dy having co, act pomponentá oÁ? objectivoá In aducation, a child quadually dovolopha hia oh hoh baAic competencio á and BocomoA a compofont
O2.
(By acquining the ho
dhon can load thoir lioo 4 liko loauvolá dancing in Jho மேg2.
Cover Idea. Sadah
s

Page 9
Message from t Sri Kirupakara Siva Ten
I really appreciate the Kokuvil Hindu College for relea English.
I congratulate all those this goal.
I pray Sri Kirupakara blessings to the students, teacher
College to continue such activiti
g k
Nea
赛
SQigoGoR36GR3soGoR36Gd3GogoGS3
 

@@@@@ది
○以感○
à
፰
VN
he Chief Priest, subramanya Swamy mple
: determination of the pupils of sing “The Breeze', a magazine in
who have been working towards
Sivasubramanya Swamy for his 's and Principal of Kokuvil Hindu es in the future.
vasri K.Sivathasakkurukkal
(Chief Priest) Sri Kirupakara Sivasubramanya
Swamy temple. Kokuvil.

Page 10
OssoG2ssoG2ssoG23SoGoGoGlso
!Ꭺ
§)
s
Message from
I have great pleasure in { English Union and the staff advis Breeze on the occasion of the Er
English plays a major rol field of Communication and Info
As such our English U importance of English and tak standard of English. Towards ac English guide and motivate ours activities. Conducting annual publishing magazine is one of th
I understand the difficulti great effort and funding the pub our teachers of English who ha magazine a success and to the m their active participation
I wish to express my gratit Establishments who have offered wishers who have consented to bl of the magazine.
I wish every success to th release of the magazine “The Bre
瓦
N2A
QigoOS3OGS36)GS36Os36)QS36)Os36

こ叉○○以ぎ○○支○○支ー〉○支ー○ @以○g
the Principal
Xtending my best wishes to the ors to release the magazine “The glish Day celebration.
2 in the world specially in the rmation Technology.
snion always emphasizes the es every effort to maintain the hieving this aim our teachers of tudents to get involved in many English day celebration and e important tasks.
es in releasing amagazine due to lication. My congratulations to ave contributed in making this embers of the English Union for
ude to the proprietors of Business i us advertisements and the well your First and the Special issues
2 English day celebration and the
2.
:eᏃe ° .
(2Jamalanathan Principal
ASM 3&ğ G23c)G2S3c)G2S3C)G2S3G)G2S3C) QSKOAK

Page 11

INCIPAL
nalanathan Dip-in-Ed P.S.

Page 12


Page 13
OG) GossoGssoGossGessoGesses
S 湾
Message Director of
It is of great pleasure foi magazine “THE BREEZE" pub Kokuvil Hindu College. The adv by this process. The articles in t give boost in this language whic phenomena. I wish the teachersal in make this endeavour a Succes

Qs OscQsseGessoGs) Osseg
from the
f Education
me in giving this message to the lished by the English union of J/ rancement of English can be done his magazine by the students will his essential in the globalization nd the principal who give guidance
S.
(2J. Solluauhatnama
Director of Education Jafna Zone.
ASM SS s LLLLJLLLJLMJLLJJLJJLJLS

Page 14
OssoGs SoGossoGossogos-So
Message from Director of Edu
The Principal J/Kokuvil Hindu College Kokuvil.
Dear Sir,
I am more than delighted the magazazine of your English
Your English Teaching and learn broad-based and vibrant and no day monotonous pattern of teach
Your magazine, I trust, could in taught to "brace' all problems
tone up the language skills of all
May your laudable eforts contin alive the flame of aspiration.
I congratulate every one in the Er Thank you.
Yours in
Assistanı

9ssoGssoGossogos SOS QscSS
3.
O で次 the Assistant lication (English)
Zonal Education Office, Jafna. 2005. 10.31
to senda message forpublication
Union,
ling activities are commendable, it merely confined to the day-toning English.
spire both the teachers and the and "breeze' the gentle, air to
pupils.
ue, become productive and keep
nglish union and wish all success.
the Service of Teaching English
S. Jhiakahajah Director of Education (English)
S
Sì
器
G9S3C)3
G23c)G-23(G)G983c)G23(SG93?)

Page 15
A MESSA
THE PRESI
It's my pleasure to send th the English Union of our college the magazine “The Breeze'.
In the context of globalizati as the language of commerce and was put in the backrow for more Onlynow, its importance has bei reintroduce the English medium 1 that the English Union in conduct a magazine.
My best wishes to all invo
 

Osogose GosseGessoQso
卷
GE FROM
DENT (OSA)
lis message of congratulations to on the occasion of the release of
on, English has gained importance information technology, English than four decades in our country. en realised and steps are taken to teaching. So it is very appropriate ing the English Day and releasing
lved in this effort.
772.4.9ladalajah
President Old Students Association Kokuvil Hindu College.
S.
醬
CSRIOSAIOCSIKOSASOSRIS

Page 16
登
N2
赛
C3SoGs SoCssoGossoGs
K
The Report fro
It gives me great pleasu) English Activities in 2005. This for us in all our activities.
We had the English day term which included Divisionall themselves by their commendab level, zonal level and District le themselves by their commendat level and District level compet Uththami of Grade 10 and Mast second places in recitation at the to compete at the Provincial l presented by the Juniors and ser Divisional level.
I take this opportunity to Mr. PKamalanathan whose encol
In conclusion I thank a untiring efforts and valuable adv standard in English. Finally Ith Union and the students parents, w co-operation.
§(QXC)GX(SGS36)G23(SCS3(SG93(S)GX3(S)
10

OssoGssoGssoGossogosso
m the Secretary
e in submitting this report of our has been a very successful year
competitions during the Second evel. Many students distinguished le performance at the Divisional vel. Many students distinguished ble performance at the divisional tions. We are glad that Miss. J. er T. Vithurshan of Grade 9 won District level and became eligible evel competitions. The dramas hiors secured the 1st places in the
) thank our patron and Principal Iragement will never be forgotten.
our English teachers.for their ice to help students achiye a high ank the members of the English ell wishers for their wholehearted
SAKSOGOAKSOGONIKSDGSONIKSOGONIKSO
鼠
ஐ
G93)3

Page 17
Fore
The English union of Kokuvil Hir Magazine "The Breeze” together with En this has not been done for sometime due to interest and participation of students, th year.
English language has been an ess develop themselves in any avenue of life, that provides stamina, courage and confi
We strongly feel a period of fort these requirements. So an English Uniol enrich English.
The English forum of Kokuvil intention of developing language skills But today it has gone beyond its objecti Breeze'.
We received many contributions But we regret that we couldn't include a we appreciate the participation of our br
We are very grateful for those educatio messages to The Breeze. Our succe encouragement given at every turn by ou are equally beholden to Mr. T. Devaraja his labour of love in expediting this mag the establishments which gave us adve Printers for bringing out “The Breeze” i
Finally a word to the readers:
There may be some "lapses” in t a side effect of rapid preparation.

word
du College has a tradition of releasing the glish Day celebrations. But unfortunately, various constraints. So in order to rekindle e union has determined to release it this
ential component to students to enter and A sound knowledge of English is an asset dence to pupils on their ventures.
y minutes a day is not sufficient to fulfill h becomes essential to enjoy English and
Hindu College was originated with the through cultivating our aesthetic senses. ves by publishing its official organ, “The
for publication from our fellow students. ll of them due to lack of space. However, others and sisters.
Inists who contributed with articles and ss has been due to the guidance and r Principal and the teachers of English. We h, former head of the English section, for gazine. It is our bounden duty to thank all rtisements. Our thanks are due to Andra n due time.
ne proceeding pages. Please stomach it as
édito hA

Page 18
Cont
Why learn English Learning Literature Volunteering A TRIBUTE TO TEACHER Better Bit
Our School
Uses of Trees
My Friend How I Spend my Leisure Time Bullock Cart
Uses of Water Health and Food Computer Education A Road Accidents I Saw
Waves
Peace in Sri Lanka
Picnic An Unforgettable Experience The world I Wish for My Favourite Subject Thank you Tourism. In Sri-Lanka Physical Fitness The Senior Citizens
Tsunami
The United Nations What God Has Done
Peace
Natural Calamity Education - A child's right Ceylon Tea How to Compensate for Land Sho Advertising Laughter; The Best Medicine What was to be a happy day
12

entS
rtage?
13 16 17 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41

Page 19
ܐ܂ ؟
 
 

(ļuəpssəua ɔɔ|A)uedųļue:S ‘(Joļspā) dəəųļeu-H'S (suɔpssəud ɔɔIA) seųụde>''x', '(Kuele loesoļsso) Áuusụy, H (JO) pā) eẤuexHS
(H-T) 6 uspueņs (sedlouļuel ÁųndəQ) u eupuəų.es/N/\'Sou/\| *(\uəpĮsəua) sulles, O (sedlouļua) ueųļeueleuueysasuW (ÁueļojoɔS) ue^eueug' W (ə6ueųo -u, -ueųoeəL) uueồu||eĀep:Sosu ¡A. (H-T) pəąeəs

Page 20


Page 21
Why lear
The fact that the Tamil student neec on issues like the type of English neede whether it should be English only or Eng widely.
Why do we learn English?It shoul of future language needs is scarcely po should be the aim of learning a language. to communicate and interact with othe language learning. In other words one sl language in everday life - as a means of the wide-felt gap between pupil's knoy ability to use that knowledge spontaneo declared objective of the writers of the c
But in the Sri Lankan context, it is ( use English outside the classroom. One c. the national languages anywhere in the co exist?
Although a knowledge of Englis business, to travel or to socialize, profi when one goes abroad. The Sri Lankan, would. of course, choose English becaus small, with it.
With a smattering of English one pursue higher studies in the U.K, theStat is never lost. But sociolinguists conside percentage of people going abroad is ver the whole student population English? -
We have therefore, to look for othe

in English
ls English is not seriously questioned. But d, the stage at which it should be started, lish and Tamil, views could diffel very
d be conceded that an accurate prediction ssible. Methodologists argue that speech The ability to use real appropriate language is should be the primary role of foreign nould be able, in course of time to use the lay-to-day communication. “To bridge wledge of language the structure and his usly and readily in every day life' is the urrent course book series.
oubtful whether there is a marked need to ould very well manage with one or both of untry. Why worry about a need that doesn't
h is no longer a prerequisite to transact ciency in English would come in handy, thinking of acquiring a foreign language e he has had some acquaintance, however
could find a job abroad. A student could es or Australia. In short, with English, one r this an exaggerated claim. After all, the y small. How justifiable will it be to teach they ask.
er aims
13

Page 22
Instrumental; (i) Although Tamil is the the University level, special cours for example, are conducted in Engl put a premium on reference work i
Even at the post graduate level, E Prof. Suseendrarajah who circulated a pa that Tamil medium postgraduates doingre written their theses in English. I am not casual encounters, their language is aw theses, if at all they wrote them, will linguist, should know that a language is n write a brief leave note a letter, perhaps after a short coursen English.
ii) One could also learn English for inte range of information through magazi mention books, encyclopedias. For th to offer.
iii) A further aim could be the need, th eventually to recognize one's place in interwoven with culture. What I have but all cultures, African, Australian (
iv) In Jaffna, after resettlement and the res rate very high in the list of student p courses, School leavers are highly m is somewhat unprecedented.
This leads us to the question of there are two essentially different types c learners who are interested in language a potentially sympathetic to the values of those learning a language for Some spec well motivated and therefore more succe
In our situation what motivation do whether I am treading on dangerous grou understand how the Tamil mind works. In give the Sri Lankan Tamil a few points to
14

medium of instruction, theoretically up to es in the Natural Sciences and Medicine, ish. Even the courses run entirely in Tamil n English is at an advantage.
English helps the Tamil medium student. per on the role of English, seems to think search in U.K and U.S.Ahave successfully impressed. I do meet some of them. Even fully lacking. How they manage to write )e a worthwhile investigation. Susi, as a otmastered like that in months (one could fill in forms, compile one's bio - data etc.
llectual satisfaction. English offers a wide nes, periodicals, the radio, the TV-not to he learner who seeks, English has so much
le thirst to understand other cultures and n this large mass of humanity. Language is 2 in mind is not necessarily British culture pr Indian.
storation of power supply, computer studies riorities. Since English is a must for these otivated to learn English. This awakening
motivation: According to David Wilkins, f motivational. “on the one hand there are nd culture for their own sake and who are a different society; on the other there are ific purpose” Of these, the former are the 'ssful.
es a student of English have? I don't know inds but to answer this question one has to a highly competitive world English could edge over his nearest rival. Perhaps if one

Page 23
could get himself successfully smuggled pursue higher studies in the English medi urge their children to pursue their studies
Attitudes: Social and cultural attitudes
learners. Aknowledge of a foreign languag society and with hostility in another soc language in a very highesteem. Some m not be a good learner, for, his built - ir Chinese, for, example, are very good lear set up. English is resented in countries
Empire has been most felt - often in its ethnocentric and authoritarian views they Ngugi has stopped writing in English b home Patrick Fernando, one of our outsta
"To write in English is a form of cultural I have to think of a way of circumventing This treason. I propose to do this by mak Immoralist and destructive'
It will not be out of place to point out that is an instrument of"upward social mobili dominate the political, commercial anc commission on Youth notes with regret appeared before them expressed their 1 western-oriented elite. They call this "K down the rural majority.
The commissioners observe that both discriminated against. But the question Sinhalese youth have seized the Sinhala the Tamil youth’s dues. In a country w youth is not going to make any headway be the thing that could ensure his survival -

into a country in the west, he/she could im. Given the option, most Tamils would in English purely for pragmatic reasons.
have a very deep influence on individual 2 may be regarded favorably in a particular ety. The Tamils, for example, hold their y be even fanatical. Such a person could prejudices would stand in his way. The hers for they fit admirably into any social where the political power of the British crudest form. Where learners have rigid are less successful in language learning. ecause he considers it a treason. Nearer Inding poets declared:
treason.
r ל
ing my writing entirely
in our country English has been and still, ty'The English educated elite continue to i administrative scene. The Presidential that a large number of rural youth who esentment against the English speaking aduwa’ (or sword) used by the elite to cut
the Tamil and the Sinhala youth are has a further dimension. The very same kaduwa to cut down what is legitimately here communal polities rages, the Tamil through Sinhala. Therefore English could either here or abroad.
S. (pathmanathan, A (Hons), Dip- in Gen & Applied linguistics. Dip. in Ed.
Principal Emeritus, Palaly Teachers College.

Page 24
Learning
It is a pity that our education has interest and ability, leave alone contribut society. Choosing one's own field of st interests of the person concerned, but anticipated status, accidental chances, a dice.
The ultimate outcome of this is, mediocrities, making our real wealth ofta This is especially true in the Jaffna soci talents of music ending up as a file bro mathematical skills entering the field of yet another with a flair for languages doin
Such people just drudge on with wh rest of their professional life without a tra themselves, except financially of course,
At times, choosing of, or rather the out to be really funny. Just imagine, some dailies at least, offering literature for his Puthumaipiththan or Jayakanthan studing who has not read a story by Ilankayarko Northerner who is not familiar with the w boasting about Shakespeare and Shaw?
If this is the case in general with t higher studies here, those who opted to They, too, always prove their strong dete prescribed.
Then, who are to be blamed? Nott
16

Literature
nothing much to do with a person's own ing to the advertisement of wisdom and dy is not according to the abilities and by factors such as prospective salaries, nd so on. At many a time like throwing
as a nation, we end up in producing lents wasted in some inappropriate fields. ety. Cases such as a person with inborn wsing clerk, another with extraordinary medicine to satisfy the parents' ego, and gan administrative job, are not new to us.
hatever they have got entangled in, for the ce of benefit to the field concerned and to
for the latter.
availability of, the fields of studies turns one who is least interested in reading, the studies? A Tamilian who has not heard of English Literature? A student from Jaffna ne talking about African writings? Some orks of Bharathi or Somasundara Pulavar
hose offering English Literature for their ollow Tamil Literature are not any better. rmination in not looking beyond the texts
he students, surely.
(2yathuvai Santhan

Page 25
Volunt
Have you started? If you haven't b you'll have plenty of reasons to. I just star a hundred community hours. How ? Wel There are many opportunities through act you on a soccer team? Do you take Swi coaching an extracurricular event that yo
A good place to volunteer is a hea more formal. You have to pick up and orientation, book and attend an interview, your choice. Through this process you ar. for your interview. As well you learn how you can include in a resume.
Other good places to volunteer ar. school. Things like the 30 hours famine, could do through the school to get yourh
The definition of volunteer is an unp: to experience possible fields you can wor you decide on a career path, and get a tast Aside from your marks what looks really volunteer experience. It shows that yo experience. It also shows that you are mo
Another place you can bring up yol you have previously volunteered in the sa the odds of success will definitely be on contacts to help you in your future. Volu going on in the world. You will feelgoo opportunity to put your time towards som life is for other people will help you apprec you to keep helping.
Courtesy : May 2005 issue of the maga Students Association (KHOSA) of Canada.

eering
y the time you finish reading this article ted high school this year and already have ll it's a lot easier to start than you think. ivities that you already participate in. Are imming lessons? You can earn hours by u already participate in.
lth care centre. Here the application is ill out an application package, go to an and finally you are placed in a position of 2 gaining presentation skills when you go references work and what types of skills
e at your community center and even at special tags, and tutoring are things you
OUS
aid helper. Volunteering gives you a chance kin when you yourself find a job. It helps e of what it's like to be in the work force. good on a university application is your u are well rounded and have hands on itivated to help the society.
ur Volunteer experience is on a resume. If ame field as the job your are applying for your side. Through volunteering you gain inteering opens your eves to what else is d about helping other people and have an nething meaningful. Seeing how different iate the life you’re living now and motivate
dBy : Flauuảalya Julaunayagam
zine being released by The Kokuvil Hindu Old
17

Page 26
A TRIBUTE
The teacher is a prophet -
He lays the foundation o The teacher is an artist
He works precious clay ( The teacher is a friend
His heart responds to the The teacher is a citizen
He is selected and licens The teacher is an interpreter
Out of his nature and wic The teacher is a builder
He works with the highe The teacher is a planner
He sees the younger lives which shall grow strong The teacher is a pioneer
He is always attempting The teacher is a reformer
He removes the handicap The teacher is a believer
He has aiding fair in the
Ravi : Why di rob fron
Sasi : I don’t Ravi : Becaust
米米米米米米米泳
Mohan: Our cat Mathan: How is Mohan: We don
18

TO TEACHER
ftomorrow
of unfolding personality.
fair and devotion of his students
ed for the improvement of society
iller life he seeks to guide the young
r and finer values of civilization
before him as apart of a great system r on the light of truth
the impossible and winning out
is that weaken and destroy life
improvability of the race
gloy 6. 77lohgan
ཛོད་ d Robinhood only n the rich?
KOW
2 the poor had no money
<米米米米米米》
never drinks milk. that possible? 't give it any.

Page 27
SIVANANANTHAM ORAT
JUNIORS
L.Nareshkumar
Gold Medalist 2n
SENIORS
T. Krishni Gold Medalist
WINNERS OF THE EN DISTRIC"
象
ޙަހާ
J.Uththamy
Recitation 2nd Place
 
 
 
 
 
 

ORICAL CONTeST 2004
alaivani PAbirami
t D Place 3rd Place
参
多
/.Meira J.Jasintha 2nd Place 3rd Place
GLISH DAYCOMPETITION
LEVEL - 2005
T.Vithursan
Recitation 2nd Place

Page 28


Page 29
Bette
An old lady becomes blind. She c fee if she is cured. It there is no cure the d on the lady daily. He covets the lady's furr He delays the cure. At last he cures her. pay...she says that the cure is not complete asks the old lady why she refuses to pay th not properly restored. She says that she ca the truth. He decides in her favour.
Our S
Our School is Kokuvil Hindu Co
Jaffna. It was established in 1910. It is a
There are seventy-nine teachers college. There are classes form Grade 6 to class.
We get all the facilities in our scho and a large playground in our school. We Dance, and Agriculture. There is a compu
SC.
Our Principal is Mr.P.Kamalanath helpful to us. We like our school very muc
Hindu College.
The only public s

er Bit
:onsults a doctor. She promises him large octor will not get any fee. The doctor calls liture. He removes one piece after another He demands his fees. The lady refuses to . The doctor goes to the court. The judge he fee. The lady complains that her sight is innot see all her furniture. The judge finds
J. Jathuvai Gr. 6A
chool
llege. It is one of the leading colleges in mixed school.
and about two thousand students in our Grade 13 and we have 6 divisions in each
ol. There is a big library, three laboratories, have separate rooms to study Music, Art, ter room and an audio/video room for our
han. He is very strict, But, he is kind and h. We are proud of being pupils of Kokuvil
lM. Vihanthan S. Sinthujian Gr. 6E
afety is Justice.
Plato
19

Page 30
Uses o
Trees are God's gift to man. The mals get many kinds of food from trees. us firewood for cooking. It gives us cool in the shade of trees. Children play unc branches of big trees. Trees give us tim making furniture. Their roots stop soil e cines that cure our illness. Hence we sh after them and plant new trees from tim
My F
I have many friends But I like M nice girl. She lives at Inuvil with her fan
She is tall and fair. She is a studer subject is English. Her father is a teache mother is a House wife. She has two bro
Mena has lots of nice features w round. She is very slim. Her eyes are sm
She has thick hairs. She rarely talks to o
Forgiveness is m than punishment. M.
20
 
 
 

fTrees
y are very useful to us. Both men and aniWe get fruits, leaves, and roots. They give shade. People, birds, and animals take rest er the shade of trees. They swing on the oer for building houses and boats and for rosion. Some trees give us valuable mediould not cut down trees. We should look
to time.
977 fajooth Gr. 6 A
Y 0 Friend
ena a lot. She is my best friend. Mena is a
nily.
ht at Kokuvil Hindu College. Her favourite r. He teaches at Uduvil Girl College. Her fhers and one sister. They are students.
hich attract others towards her. Her face is all.
thers. We love each other a lot.
48. Mukhayani Gr. 7C
ore manly
ahathma Gandhi.

Page 31
How I Spend m
Every body in this world wants precious than anything. When we are occ do what we should do but when we are desire to do. Such activities give us pleas profitable too.
As a student I prefer reading bo books on discoveries and essays for chi enjoy reading articles in the children's co who are like me.
My father buys books and magaz us to read a lot. I some times go to the pu also exchange books with my friends.
Reading is really an interesting power increases by reading and we uncons habit helps us to write fluently. The h knowledge. Good books are like good fri us read a lot and become perfect.
米米米米米米米米米米
Just a letter
Each of the words that these clues in letter. Guess which?
1. Stand in aline
A large body of water A vegetable A light drink A part of our body A question Plural of I
1) Q 2) C 3) P 4) J 5) I

y Leisure Time
to make use of time because time is more :upied with our duties whoever we are we free we want to do some thing what we ure and some such activities are useful and
oks, whenever I am free . I read fictions, ldren in the weet end and daily issues. I rner. Most of them are written by children
ines for my brother and me. He encourages iblic library to read books or magazines. I
and useful leisure time activity. Our word ciously learn styles of writing. This reading abit of reading helps us to improve our tends. They make us intelligent too. So let
ds. Samanthy Gr. 7C
·米米米米米米米米米米
dicate can be represented by a single
5) Y 7) V

Page 32
Bulloc
In the past bullock cart was a very first wheeled vehicle of our people.
The bullock cart is an environmer reduce the problem of environmental pol
Cart is faster than walking. We dor
We can use this cart to transport p for farmers and poor people.
This cart is very easy to handle anc
Nowadays this is not an expensive cart. Because there are many other vehic
Today transport is done by the bl
we see carts in the road.
> Looking back on Pho
The children had all b was trying to persuade ther picture. "Just think how nic all grown up and say, “The “That's Hema, she is a doc
A small voice from t there's the teacher; she's st
22

k Cart
important mode of travel. This is the very
it friendly vehicle. If we use this we can lution.
n't need fuel to this cart.
eople and goods. This cart is very useful
il ride to people. It can run in any season.
vehicle. Nowadays people don't use this les which can go faster than carts.
us or the lorry. Nowadays it is very rarely
tOS
een photographed, and the teacher m each to buy a copy of the group e it will be to look at it when you re is Gopi; He is an Engineer; or tor.”
he back of the room rang out, and ill old, nasty and wrinkled”

Page 33
Wa
Water is a colourless liquid whicl very important to all living things. It is a
Nature has a wonderful water system. The lagoons, tanks, rivers, oceans and well w
As the population increases so many fac the factories were channeled to water way things.
Hence we must keep the waterways clean we will have to buy or import pure wate with nature to enjoy the life in the earth.
Health a
Every living thing needs food, fres grow well when proper food is supplied balanced quality for its healthy growth. balanced form, we call it a healthy food
Carbohydrate which is also know and yams. Starch helps to produce energ eggs, meat, fish and beans builds strongn ghee, butter and margarine also product strong bones and teeth. Iron, which is ava blood in good condition. Vitamins A,B,C vegetables help to resist diseases enterin

ter
we can see every where in the earth. It is precious gift to us from nature.
y are rainwater, streams, waterfalls, lakes, ater in all its from is beautiful.
tories came up. The waste products from 's. This is very dangerous for all the living
and must not waste the water. Or one day r from other countries. Man has to work
S. Panthana 2. 69
nd Food
hair and water to live. Animals and plants . Foods have many kind of nutrients in a
If our meal contain these nutrients in a or a balanced diet.
wn as starch is found in rice, wheat flour y in our body. Protein which is found in nuscles and firm flesh. Fats in cooking oil, 2 energy. Calcium in milk helps to build ilable in dark green vegetables, keeps our D and E which are found in frei fruits and gour body systems.
23

Page 34
It is very important that we shou ought to be aware of it as a healthy food children.
Computer
Today we live in the compu computerized. We wonder at the amazing brought big revolution in communicatio quick.
Today communication has becor is spreading far and wide across the globe every student should be computer literate being the language of the computer. Know factors forjobseekers infuture. Without Er one has no future. Government realized t has introduced it in schools and univers included as a subject in the curriculum.
In Universities also communicati as a subject. Computerunits have been está is provided to students from grade six to English and computer science for our pro
> Mercy
Gopi : Would didn't Teacher No. O Gopi : Thank homev
24

ld know what a healthy food is. Parents is a must, for the healthy growth of their
J. Joothikan Gr. 8A
Education
ter age. The world is fast becoming speed the computer works. Computer has n. It has made communication easy and
me a part of daily life. Computer education 2. Computer education is so important and '. English is also gaining a new dimension ledge of English and computer are essential glish knowledge and computer knowledge he importance of computer education and ities as well. Computer science has been
on studies have been introduced and taught ablished in schools and computer education the A/L classes. We student need to learn sperity and elevation.
J. 7taaaayani
Gr. 8A
you punish me for something I do?
f course not
you sir. Because I didn't do my work.

Page 35
A Road Acc
One day I was going to til approaching the Kokuviljunction, the tra road with my friends and waiting for the c Jaffna withfull speed. Another vehicle wł lorry, with a big sound. The vehicle turné light post and stopped. The driver of th gathered around the vehicle and pulledhi the hospital with a broken arm. The incid came to the spot and made inquiries wit lorry was badly damaged and the driver w children were also injured slightly and the told that the mistake was in the lorry dr junction and school premises.
Wa
Waves come
slowly on Waves come an
To make it w
Waves beat up To make a lovely They come and
And do To make ther

ident I Saw
he school with my friends. When I was ffic was crowed. I was about to cross the hance. Suddenly a lorry was coming from nich was comingfrom Thirunelvelihitthe d upside down. The lorry crashed with a e vehicle was in a pool of blood people m out of the vehicle. He was then taken to nt was informed to the police. The police h the people who were in the scene. The as taken to the police station. Two school ay were bandaged for the wounds. People iver for coming with a full speed at the
TМ. Јорika Gr. 8 B
V62S
from the sea e by one. id kiss the shore et and fresh
on the stones Song and foams go every time not stop lature beauty
7. Sailanth
Gr. 10 E
25

Page 36
Peace in
Nobody prefers war to peace, beca during peace sonsbury their fathers. This and historian Herodotus.
Peace in Sri Lanka, why we need it Lankans have been suffering very acutel two decades. They are living in constan that leads them to mental agony. The trib in words. So peace is the utmost want an sick of war and the leaders are engaged i
Now both the warring factions hav the memorandum of understanding. Nor and has brought peace temporarily. Nov experiencing, peace and its outcome.
Once again they have sta့်d to en particularly the district of Jaffna is the opening of A-9 route the people of Jaffna and renovations take peace every where. back due to fear, are returning. Businessm even China have chosen Jaffna to sell the mind-How long will this peace last? for this longstanding problem? Let's hop
> Geography Class
Teacher : What is the axis C Student : The axis of the ea from one pole to t Teacher : Very good, now c Student : Yes Sir. Teacher : Indeed, and what :Student : Imaginary clothe ܢܠ
26

Sri Lanka
se during war fathersbury their sons and was said by the famous Greek philosopher
? because there is war we want peace. Sri y by the ongoing ethnic strife for the last fear and in the midst of untold hardship ulation they undergo cannot be expressed d necessity for Sri Lankans. Every one is n exploring ways to achieve peace.
e come to a compromise and have signed way and other western powers intervened v almost all the people in Sri Lanka are
joy the life. The Northern Sri Lanka and most affected area due to war. With the feel some sort of normalcy. Resettlements Our kith and kin who left the peninsula far hen from south Sri Lanka, South India and ir products. But a question in every one's Will the leaders find a permanent solution
16C SO.
S. (nitha Gr.8A
f the earth? rth is an imaginary line which passes he other, and on which the earth revolves ould you hang clothes on that line?
sort of clothes?

Page 37
Pic
My family decided to go on a p fine morning we went to the beach. My m banana and oranges for the picnic. Our V through many streets and reached the sea A cool morning breeze was blowing. We beach. The sea presented a majestic sight
There were very few people bath the sea. We swam about and played for a and enjoyed ourselves very much. Then w sea. The water there was cool and refresl deep sea because it was risky. My brothel some time we felt tired and hungry. My m had some rest.
We collected a lot of sea shells. 4.30 p.m. I never forget this picnic in my
An Unforgetta
During my last December vacal country of Sri Lanka. I was staying at doubt it is a beautiful place with it's mol gardens, vegetable gardens. It is known
Though it was the cold season, bright sunshine. So in the afternoon we hillside. My mother, aunt, my little cousin one joined us. Can you guess who it was
On the way we visited a friend were chatting together in the sitting room was now twilight and no time for explor

nic
cnic. We went on last Monday. It was a other had prepared food. We took apples, an moved along the main road. It passed shore. The van was packed to its capacity. : got down from the van and reached the
ling in the sea. Uncle asked us to bathe in while. We splashed water on each other re swam back to the beach and got into the ning. My father did not allow me to enter had a camera. He took many snaps. After other gave us hottea. In the after noon we
We left the place and returned home about
life.
(2 46thami Gra 9C
ble Experience
ion I was holidaying in the beautiful hill my granny's home in Nuwarw-Eliya. No intains, valleys, water falls, rivers, flower is "Little England'
one day it happened to be warm with very planned to go for a walk exploring the and I set out on the walk. And yet another ? It was none other than our faithful dog.
s home. This was in a lonely area. As we we did not realize the time passing. There
Ing.
27

Page 38
We hurriedly tried to return ho Sometimes we crushed ourselves throug were searching for our way we suddenly it by stepping on the stones. When we c blocked our way. We could not go furthe which was cold and slippery. it crawled in But it was a root of a tree.
We came back and crossed the faithful dog following us even when cro:
By now we were terribly scarec cicadas, crickets, frogs and otherjungle i started to cry. We hushed him and none o a pale moon over head.
We saw a light in the distance ar the lamp from watcher's hut. We asked willingly accompanied us to the main roa into the forest departments. "The fauna a
The world
Births and deaths are not in man during his or her life time. But what ha panic. Wars, terrorism, drug rings and inti are all man made problems. As these pr solved if he really likes to live in harmo1
I would like to see people live w discriminated in the name of race, religi the country. We must think that all are equally with love there will be understan the world, I would like to be.
28

me taking shortcuts. We missed our way. n tea bushes and thorny bushes. While we came across a narrow stream. We crossed rossed there was a large tree cut down. It r. Suddenly mother stepped on something ear her feet and she thought it was a snake.
same stream. We were amazed to see our ssing the stream.
I of being lost in the jungle. We heard the nsects making frightful noises. My cousin fus spoke loudly. Luckily for us there was
ld we walked towards it. It happened to be him the direction of the main road. He d. From him we learnt that we had strayed und flora sanctuaryo of Nwara - Eliya.
Sivakumah 7iAhanth
Gr.9 E
I Wish for
's hand. But everyone wants to be happy ppens now? People all over world live in ernational crimes threaten their lives. They oblems are caused by man they could be
hy.
ith peace and harmony. They must not be on, language, caste the colour of skin and human beings. When people are treated ding and it will lead to a happy life. This is

Page 39
Poverty and unemployment must younger generation should be well discipli I would like to see the family with peace. keep their parents happy at their old age. their live as a whole.
If there is peace in the society ther is peace in the country there will be peact
My Favour
My favourite subject is English. used all over the world for international tr. all Sri Lankans to have a good knowledg
English is very essential for hig Technology. In the modern world, Eng respectable employment. Though there ar the prominent of them all.
It is understood and spoken all ov instrument in communication. Russians, keen to learn English language.
Today almost all the universitie medium. English is essential to develop studies. School leavers from rural areas a their lack of English knowledge. But ap jobs to school leavers from urban areas, than school leavers from rural areas.
So, let us pay more attention to s become respectable citizens of Sri Lanka

t be eliminated from the countries. The ned. They should be helpful and loveable. They should love each other. They should They should have more free time to enjoy
e will be peace in the country and if there 2 in the world.
J. Sivana Gr. 1 0 C
ite Subject
It is an international language. English is
ade transaction too. It is very essential for e of English.
her studies in the field of Science and lish has become very important to get e many languages in the World, English is
er the world. English has become the key Japanese, Chinese and Germans are very
s conduct Scientific studies in English our knowledge and to continue higher “e ignored when offering good jobs due to pointing authorities prefer to offer good as they posses better English knowledge
study English, enrich our knowledge and
ds. Jalaivaunui Gr. 10B
29

Page 40
Than
I thank....... almighty for giving me....... the It is you my darling..., You understand me You trust me and ...... You did everything that...... I was waiting You gave me happines I could not find before Now I am ready to giv everything "coz'...... I want to show How much I appreciat How much I love you And how much I care Promise....
粥粥竇竇線癒。竇線菠菠守
Just Cut yo
A young man comes home anc and would like to use the family car
Father replies, O.K., son but School, keep your room clean, make back in a few months and then we'll
Well, several months pass an with his report card in his hand “Dac I've been keeping my room as neat shape. How about letting me use the
Father replies, “That's all tru
Son says, “but dad, Jesus had long h;
Father replies, “Yes son, you're perfe the went.”
30

God.......
precious gift.
you listen me....
; for....... S which
e you
e you
for you
di. (2nani Gr. 10B
淑密密密密密密密密密密密密密密密锣密密密
O ༽ ur hair first
il says "Dad, just got my drivers license
s
first you have to get good grades in the yard neat, and cut your hair, come
s
See7 * .
d the young man comes into the house l, I got great marks on my report card. as a pin, and the yard is always ship - Car?”
e, but son you didn't cut your hair.”
air.
ctly right. And he walked every where

Page 41

UuedeųoepeSouW ‘Áųļeųļunuy Loss|W ļueų}e^ļųļeWW’SSIWN 'uelewsəəųļe6əposuw seųļeļeuJeans SossỊN ‘uelewsə6euey, you||N. (J-7) 6upuess "UueupuƏųɛW'/\'SouW ‘uuex{e^euese}}">|1||N
(sedlouļues) ueųļeueỊeue» d'uW ‘uueẤe^├seuueNy! I'W'(JoļeuspuoO ļoəsqnS) uue6uỊeKep:Sosu W (A-T) pƏļeƏS

Page 42


Page 43
Tourism Ir
Sri Lanka is popular around the g beautiful things to offer. Every year tho visit Sri Lanka because they enjoy the S Sunny, golden sandy beaches the fascinati the cultural heritage.
Today the tourism industry is a this industry is channeled into numerous standards of the people.
Tourism have positive and negat side. In a developing country tourism is a revenue but also generate job opportun industries such as the gem industry, hotel It also helps to strengthen and faster relat aboost to local exports to the world mark the country.
On the flip sidetourism can hav Traditional values could change due to th
The way we dress, the food we change completely or blend with those c spread too, As we know, everything in lif that when it comes to developing the tou to ensure that culture of our country is pr
They alone live whi the rest are more de

Sri Lanka
globe as a paradise island which has many usands of tourist from various countries alubrious climate of the hill country, the ng waterfalls the ancient ruined cities and
major money spinner. The revenue from state projects that help improve the living
ive effect. Lets first examine the positive boon, Because it not only brings a lot of lities in various fields. It helps develop industry and the local handcraft industry. ionship between countries. Tourism gives at and thereby strengthens the economy of
e a negative effect on social behaviour. he western influence.
eat and even the way we think could all of the west. Dangerous diseases could be e has a good and a bad side. It is my view rism industry should be done in a manner 'eserved.
Gr. 1 OA
Olive for others, :ad than alive.
- Swami Vivekananda
31

Page 44
Physica
Physical fitness is keeping one's this there is no taste in life and one will good health brings hope, inspiration and
Desire abright prosperous futur man makes a healthy society and through If any one loses his health he will not o' Good health induces to achieve perfectic the good health is a key to success in life. If the first falls the other also fails and if success, no happiness and no brightfuture to keep the body fit and these exercises Mornings and evenings are the best tim exercise gives a perfect body. If you do n a burdened and fruitless life but a perfec life. If you are healthy consider yourself find out what is wrong and change it. If societyyoualone haveto suffer. Ifyouhal and well done and make the functions of us a perfect body without any defects. medicine needed is physical exercises.
Comfortable living in our early of our life. For this, educational instituti young children in physical training. Boys to do daily exercises and they should bet and its activities. But the teachers shoul too much of exercises.
Q : Why do bees A : Because they
32

1 Fitness
body in good health and strong and without be forced to live a dejected life whereas wealth in life of a healthy man.
2 and could achieve and taste and a healthy a healthy society a happy society is born. nly a burden to himself but to others too. in and always at one's best and this shows Health and mind have a close relationship. you do not have a healthy mind there is no . Continuous physical exercise is necessary could be done even in our own gardens. as to do exercise and nutritious food with ot have the healthy body, you have to lead t body gives a better modern materialistic lucky if not go deep in your life style and you do not change because of someone or ve a fit body, your activities will be cheerful the body easy and smooth. God has given It is our duty to maintain it and the only
ife causes many problems in the latterpart ons must play a major role in bringing up and girls should be helped and encouraged aught about their importance of their body d take care that the children are not given
Gr.10A
hum ? don't know the words.

Page 45
PA Pipes & បែកខ្លះ
 

VIEEKA
TELECOM
ng|70 - 02, 222:5224 024 222226
Stanley Road, Jaffna.

Page 46

TEL O2 2222OS5

Page 47
Prop: S.Sritharan
 

Station Road, Malakam.

Page 48
EE நிறுவகத்தின்
Photo - 2
Course's No 01 Diploma in M.S. Office 02 Diploma in D. T. P. - ain Hardware 3 iploma in Web
SPECIAL OF SCHOOLST Level. Duration
区2á
எமது நிறுவனம் தான் புதியது அல்லர்.அவர்கள் பல வருடங்க
விரிவுரைகள் உங்கள் வசதிக்ே கட்டணம் பகுதி பகுதியாகச் ெ மேலதிக விபரங்களுக்கு 02:1 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo - 4
SS MLMMLLLLLSLSTM MLMLLe0LML zSzS MSTLML MLSSJJ
RS. 500 /- RS. 500 /- RS, 500 /- RS. 500 fRS, 500 f
ளர்கள் புதியவர்கள் ஆற்றல் அனுபவம்
கட்டணச்சலுகை சொற்ப
கற்ப நடத்தப்படும். சலுத்த அனுமதிக்கப்படும்.
- 4590291என்ற இலக்கத்துடன் அல்லது

Page 49
The Senic (The E
The Senior citizens are not burde have a wealth of knowledge which we m
In old age many people enjoy go memories and experiences and help they is short. One can't learn manythings duri help the young people learn a lot of thing
It is sad that today many elders ar not respected by their own children. Inma the families and spend their rest of live ir
It is an inhuman act forgetting all bring us up. We must not forget that some are at the end of relationship and waiting t keep our parents happy as much as possil
How can we make them happy? W long for company. We can offer our seatst bus. We should not let elderly people to their heavy work. We can go shopping w
We can help them when crossing t them to our birthday party and other func
A community working to like painting their houses, repairing their
Goodness consists not in t But in the inward things w

or Citizens lders)
ns but they are mobile universities. They ust make use of
ing back over old memories, recounting Dunger generations lead a happy life. Life ng the lifetime. So the elders experiences
S.
e in depress. They feel isolated. They are iny families the elders don't like to stay in
the homes for the elders.
the sufferings the parents underwent to day we too, will become older. The elders he arrival of the death. So it is our duty to ple.
e can spend some time with them as they Othe elders who are standing in a crowded wait in the queue. We can help them do ith them or take them to the hospital.
he road during rush hours. We can invite tions.
gether can do many things for the elders homes or building new places to live in
S. Sinthusiah Gr. 11 G
he outward things we do,
JC C.
Chopin
33

Page 50
Tsuu
I had with million around the w screens were flooded with the image of gushing past Swimming pools Smashing children's toys. Later the same media sho sun or bobbing in rivers.
In the morning of 26°h of Decem struck the southern and eastern coasts of only nature can unleash. Our people were totally unprepared to meet the consequer
The recent Tsunami that hit Sri of villagers and property which they pas. 40,000. We do not have previous experie
After Tsunami we have so man and India 80% of the villagers killed wi facing surviving women to cope with harassment, sexual assault and rape. S unwanted marriage. The current econom serious setback to our economic growth rebuild our country and make Sri Lanka a is yet resounding in Sri Lankan ears. But make people resolve with courage to reb
Am
Teacher : Moh:
Amp Student : A fro Teacher : Gooc Student One
34

nami
orld watched with helpless horror as TV ferocious waves crashing into sea wall building and dragged buses and cars like wed pile of bodies rotting in the tropical
ber 2004 when the fatal waves suddenly Sri Lanka with unimaginable ferocity that physically, mentally and psychologically ces of that phenomenal event.
Lankan costlines and wiped out hundreds sed. In Sri Lanka the death toll rose up to ince like this.
y social problems. In parts of Sri Lanka are women. It is a serious problem that is various forms of abuse including sexual ome are being forced into arranged and lic problem and political crisis could be a ... So keep this in mind and join hands to peaceful country. The echo of the Tsunami it brings out our strength of character and uild their life.
S. 772athukawan Gr. 11
ohibian
an Can you give an example for hibians.
9.
| give one more
more frog.

Page 51
The Unite
The United Nations is an interna promote world peace and co-operation.T. which ended in 1945. Its missions are to m between countries, promote co-operatic encourage respect for human rights. The and poor, large and small and have differ
The UN has the same basic purp founded in 1945. Its primary purpose an maintain world peace. That in turn helpse The UN serves its member countries in countries to сборerate to solve world prob mental degradation.
The UN's charter established si functions.
1) The General Council 2) The Security Council 3) Security Council 4) Economic and Social Counc 5) International Council 6) Trusteeship Council
What God
Oh! how lovely is nature God made it for us Water, running through the high Flowers blooming near the foun Little birds dwelling on large gr Small insects flying all aroundt What a splendour is the beauty We must try to do our duty We shouldn't spoil what God ha To make him never forget none.

ed Nations
tional organization of countries created to he UN was founded after the World War II intain world peace, develop good relations on in solving the worlds problems and UN brings together countries that are rich ent social and political systems.
bose and structure as it did when UN was d the greatest benefit to its member is to ncourage business and international trade. a variety of other ways. The UN allows lems, such as poverty, disease, and environ
x distinct bodies that deal with different
JJuhapadhanth
Gra. 11 G
Has Done
Green mountains tains
een treeS he trees
is given
771.d3anauan Gr. 13K
35

Page 52
Pea
Peace Peace Peace The whole world is longi every one's lips murmur. will it become true?
Who wants war? The power hungry politic or the poor citizens! Some shout for peace lik And vanish as soon as lik
Once sisters and brothers Why the fjends become Don't ght to prove y( Enough ríots enough War
Innocent lost their lives Everywhere widows and War does no good. Nothing construction exc
Lord! Give us peace. Nothing gain without pai After our loses we ask Peace with right and hon
> Many are known to do great wo emotion. But a man’s true nati which he does his insignifican
36

lCGe
ng for
’ians!
e a frog ke a fog
of Lanka now enemies
friend? pur mighty War
orphans
:ept destruction
O.
77. Jhackha Gr.11
rks under the stress of some strong
ure is known from the manner in
t daily task.
Holy Mother Shri Sarada devi.

Page 53
Best Compliments from...
ThirumUrug
Ponpeers In ConneII Cort In The Penn ST
(Isling Modern 7
* 46. Adiapatham Road,
Thirunelvely. T.P.: 0212227560
* 36, Main St.
Thurunelvely. T.P. 021222 4252
ՂU#եւ leaf compliments from
ANNA (
ലി لےeadin
Well Known for S Anna Products aref Customers aluays in

In Com. Net
som i Transport
g
echnology
* 259,.K.K.S. Road.
Jafna. T.P:021222 7835
* 166, Hospital Road,
Jafna. Te: O21 2222027
СоғғEE
9. 9ndustralist
standard Products
ast selling island wide sist от Атта Proaисts
Sales outlet K.K.S. Road Inuvil.

Page 54

An ideal account for our uture generation
ASisu Udana Account can e opened for children etween 5-18 years of age
fith a minimum deposit of ls. 500/=
t can be operated by the hildren themselves through he People's Bank Sisu Jdana Savings Units in chools or from the nearest 'eople's Bank branch Exciting gifts in line with the ccount balance
A special cash award for hildren who pass G.C.E. D/L and A/L with 'A' passes n all subjects in the first itting
JAPILAFS WK

Page 55
Mangala
153, Kasthuriar Road, Jaffną
uGBGFI GDI
138, GuyIdiraúl G
138, Stanley
 
 

Furniture Mart
Dealers of
Furniture Mattresses Plastic Items
ToL. 021 222 920KO
ாபிடோர்ஸ்
ij, LIJüLIGITh.
Road, Jaffna.

Page 56
Best Compliments from...
Rasam Fau
Deal Cosmetics
S. Gift it Clocks &Wr
*警*零移。
MX Bags & Sewi
Éest Mishe...
“The B
3For Mour req.
All Kiከር in Cood
&
at Reason:
KaN
 
 

Incy House
ers of & Colognes
eՈՈՏ
ist WatChes \. ng Materials
K.K.S. Road, Inuvil.
محم۔
reeze”
uirement of
Տ 0f Ւice
Qualify
t able price
t
NAN
STATION ROAD, CHUN NAKAM.

Page 57
Natural
26th of December 2004 was the tidal waves rocked the entire Island. It pla history. The unexpected tidal waves caus beings, houses and properties. Tsunami human lives and rendered many homeles
The enormity of the disaster isy of many others yet unknown. Reports of
The fishing Community was th livelihood. They are left in a lurch. They of the disaster who stay in the refugee Cal left destitute. Children lost their parents Their normal life was affected, things we
The world countries sympathiz rushed relief materials, funds and mec International relief aids began to pour in.
Many world countries came forv rebuilding efforts. Reconstruction work
acS.
A miracle happened in the tidal v mattress had a miraculous escape. The dar may gradually and slowly recover from t spirit of the victims can't be repaired. Th are still haunting the minds of the Sri La
Nature is kind to humans at tim humans.
The objective of teaching a child is to en

Calamity
saddest day in Sri Lanka. The unexpected yed havoc. It was the worst disaster in the ed wanton damage to human lives, living
swallowed thousands and thousands of
S.
et unknown. Many were missing, the fate
death were pouring.
e worst affected. They lost their jobs and do not know how to survive. The victims mps undergo untold hardships. Some were brothers, sisters and their bread winners. 2nt out of gear.
ed with the Tsunami affected victims and lical supplies for humanitarian service.
ward to help Sri Lankan government in the is going on in full swing in the affected
wave. A ten month old baby floating on a maged buildings can be rebuilt.The victims he state of shock and grief but the broken e tragic scenes of the tidal waves disaster nkans.
les it plays havoc and changes the fate of
J. Shangootha Gr. 12L
able him to get along without a teacher.
- Wilbert Hubbard

Page 58
Education -
Education is one of the basic neec one. Without education we have to face
Education not only means just ge that. Every one in the world should be w live peacefully in this world. Therefore iti to text books. It also means good beha knowledge of manythings we need to gc
There are some parents who do not a child's life when they do this. A good e give a child.
Ceylo
Ceylon tea is famous the world crops. The other two being Rubber and Europeans towards the latter part of the r tions were ruined by the coffee pest. Eve it has grown in importance.
Most of our tea is grown at a hei Ceylon tea comes from the slopes of ou where the cold nights and the strong w bush and the excellent flavour of the lea
The labourers pluck only two ten put them into large baskets which they ca supervises their work. When the pluckin factory, a huge storied building, whereth into the black tea which we use. Tea is fir for shipment.
38

A child's right
is in life. It's in fact like a mother to every ot of difficulties in life.
iting through examinations but more than ell educated to face life's challenges and s understood that education is not confined viour, patience, courtesy, discipline and
through life.
send their children to school. They destroy ducation is the greatest thing a parent can
U Jophikhiahuna Gr. 11B
in Tea
over. It is the most important of our cash Coconut. Tea cultivation was started by ineteenth century when the coffee plantar since these planters changed over to tea,
ght of over two thousand feet and the best r central kills round about Nuwara Eliya, inds make for the stow growth of the tea f.
der leaves and a bud from each shoot and rry slung behind their backs. A "Kangany” g is over, they take the green leaves to the e tea maker and his staff turn this green tea ally packed in chests and sent to Colombo
s2 Sathana Gr. 13K

Page 59
How to Con Land Sł
There was a time wheneveryboc his own food, except a few who speciali medicine, teaching etc. Later there لاش sp were merchants who sold and man begal towns where they could trade with each towns and traded it for the goods made b
At first, towns were fairly sm trading centers and hence became bigger. fifty towns in the whole world with a pop outset of the Industrial Revolution, big n the number of people living in towns inc people living in towns than in the coul population increases. In Industrial countr more land will have to be used for buildi
In the future where will people question was suggested in 1968 by t Committee. The committee put forward built in the sea. This city could house nea shape the city like a harbour. On the sea th Islands carrying more buildings. People small boats driven by electricity. This pri
Another solution to land shortag In this case the entire town or city needs a never need to go outside into the cold. A circle, so that they forman outside wall fi center. The center would have an artifici
These methods need high techn support. 'We could reach for the above su for land shortage problems.
Ref: Out look: Science at work

mpensate for nortage
ly living in a country was a farmer growing zed in special fields such as engineering, ecialists like shoemakers, tailors and there to think that it was convenient to live in other. Farmers brought their food to the y the specialist workers.
all but some of them became important In the year 1800 there were probably only ulation of nearly 100,000 people. With the ew manufacturing centers developed and reased. In many countries there are more ntryside. Towns are still growing as the ies towns will continue to grow. More and ngS.
build their residence? One answer to this he Pilkington Class Age Development detailed plans for a complete city to be arly 30,000 people. The suggestion was to nese man made harbours would be floating living in this city could move around in phibits pollution.
ge is building towns in very cold regions. a protective cover. The people living there nother idea is to build blocks of flats in a )r the dome which covers the whole of the al climate, controlled by infra-red rays.
hological knowledge and lot of financial ggested Ways and means as compensations
Gr. 13G
by John Parry.
39

Page 60
Adve)
Advertising has become a highl modern business world, supply is usu: consumer has to choose between diff manufacturer tries to persuade the custo called advertising. He advertises in the product on the commercial service of th distribute samples of his product. He org: with attractive prizes for the winners. He He organizes television programmes a advertisements in big cities.
Manufacturers spend a great dea particular product because; we think it
make us think So.
Laughter, The
s In a grammar class........
Teacher says "I am beautiful” the sentence is
Student : Past ten Teacher : Can yol Student : You are
Mother(To son) : Hurry u Son Don't W Mother : You mu Son The tea
you're
Father Look at can’t te
Child I toldy
40

rtising
y specialized art in modern times. In the
ally much higher than demand. So, the erent brands of the same product. The omer to buy his particular brand. This is press and on posters. He sings about his le radio. He hires attractive sales-girls to anizes competitions and quiz programmes advertises on the screens of local cinemas. bout his product. Neon lights flash his
l of money on advertisements. We buy a is the best the manufacturer has paid to
(27tahillini Com 13:K
Best Medicine
and ask the student to state what tense
tᏚᎾ a give a reason for your answer?
not beautiful now
p, you'll be late for school
vant to go
|St go chers hate me, why should old, and he headmaster. this report card Your teacher says she ach you anything! ou she was no good.
49oolloovakan Gr. 8B

Page 61
What was to bi
It was a merry Sunday mori In the towns of South — eas The markets were filled wit Telling their joyous Christn
The hearts of the cheery fol Were filled with happythol As innocent children frolic And fisherman with their n
The Ocean was mysterious When a disaster brewed un Two plates of the earth rubl And the earthquake trigger
The water changed from bli And it moved with great an The calamity of this natural Is hard for any human minc
Forgiveness is more than punishment.
M
To do easily what is Is the mark of talent

a happy day
ing Asia h people las tales.
KS
ght ed with joy ghtly catch
y quiet
der the sea ped together ed deadly tsunamis
ue to black ger and rage
disaster. to gauge.
soavithuiha ??llahadlauvan
manly
ahathma Gandhi.
lifficult for others
Amiel

Page 62
Best lishes from...
" ۱۹۸۶۹م
Newspap Statio
Best Compliments
Bama
ീd 2g a4%
ā മd ea ŪZzZzZ
T.P. O21 222 3528 O21 222 9573

At م)?* M
er agentS&
101S
No.6, Palaly Road, Thirunelvely Junction. Jafna.
Hardware,
൪ ൯ ീർമുe доale Andee
11/3, Stantly Road,
Jafna

Page 63
Best Compliments from.
SRIE NAGA B(
CUTTING
\\ll/ ২১৫ // &ހހަ
J.-Su,
2
 

DMBAY DESIGN
CENTRE
28,Kasthuriyar Road,
fna

Page 64
With Compliments from
Net Cafe
Net call Computer games Computer typing Local calls
I.D.D. calls
Avai Ganesan Co
K.K.S. Road, K.
TP : 021 222 2585
Luckshun
Well know Busines
MOSt Trus for quality and r all things
(grOC Once a Buyer
Trial Will CC
 

Fax, Photo copy
Lamination
ny Stores
in name in is Circle
Sted StOre, easomable price
available.
:eries) always a Buyer onvince you.

Page 65
awsm.a.0 w ܝܬܼ،،،،،،
Unlim
Near Kachcher)
 
 

10 GB Hard Disk 128 MB RAM 15" MOnitOr
With one year Warranly
ited Software & Free dust cover
lot. line: 077327.6250

Page 66
  

Page 67
3ef MUshes..
Mr.K. Velaiithiam B.Sc, Dip in Ed. Teacher
Kokuvil Hindu College,
Best Compliments from...
Kughan
Wholesale & R. GroCer
180, Hospital Road, Jafna.
 
 
 

Best Compliments from...
鯊羲綫叢韃霧藝義 *
霧リ、リ議議議
Mr.K. Velaruthapi B.A, Dip in Ed. Teacher Koku Vill Hindu College.
Stores
etail Dealers in
y items
T.P. O21-2222767

Page 68
Karan E
Authorized, Orange Crsectr and T
in Saffna
Karan | No. 760A,
a Tel: 021
 

lectricals
Distributors ical accessories
hisips
ÇDistrict.
S
Electricals
K.K.S. Road, fna. -4590044

Page 69
RAJENTI
angront of technical Colleg
Sórouvin s&oad, laina
 
 
 

ERPRISES
(ст (с (o) N. г. у А( (O) Mac

Page 70
YARL MATHILY JEWELLERS
17. SA STRT, (OLOMBO - 11.
Te: O11-2396.239 O77 6092 154
 

MAITHILY NAGA MADAM
QQV, YASTUDIVAROAD, JAINA.
Te: O21-22279O2 O77 6092.154

Page 71
Hardware Meechants, impc
Cement, Paints, and C
Jafna
E.S.Peram
گیمبر
كمامي
WhOleSalle & Reta
of cycles, Cycle pa
No. 50, 52, 54
Ja
 
 
 

Hardware
147,149 Stanley Road, Jafna
T.P.: 0212222833
porters of Building Materials
Baltex oil Distributor in
District.
Dalam & CO.
il sale
arts & Accessories.
Kasthuriar Road, fna.

Page 72
அழுகுசாகுன பொருட்கள் எவர்சில்வர்கள், பிளாஸ் ஆர்பிக்கோ மெத்தை வ யாவற்றையும் நிதானம விலையில் பெற்றுக்கொ6 நாடவேண்டிய இடம்
Man0 Ambis S Fancy Good
Koshan Co.
(Fancy
Photostat, Fa Statio
gift i At reason
TP: 021222 3679 O2 222 6728 Fax: 021222 6728

ர், அன்பளிப்புப் பொருடிகள் ரிக் கதிரை வகைகள் கைகள்,
.ýsna “Kad, UMlanipąy.
namunication
经
boune
x, Internet call
nerieS
temS
able Price
4th Mile post, Amaikoddai,
Manipay.

Page 73

and Fancy Goods
QQ © 亨 にQ GN. Q/
--•; e 卫 < 工

Page 74
Best Compliments from...
Воvоиі
Wholesale &
Agro - Ferti Points EleCtri Buildir
TRaja "Veethy,
Neervely.
2esif arfses
MAHAVS
Dealere of
C.I.C Diary food and med
& 6ole Dietributore for BrOWr
Me66y Fergusan Tractors
& 4D| Tafe Tractorø
72 ടfff % J/%
 
 

istores
Ketail Dealers
- Chemicols
ZSS
Coil items ng Materiels
“Te : 2372
icines
| δ Co.
TeI : 2371

Page 75
A Lifetime op For those
who thirst foi Right Choice Right time fo
Veteran Eng
Hindu SC KOnda KOn
with compliments
“The Brel
DIGITAL VIC
Alady Junction, | Manipay.
 

portunity
queens English
r a Start
jlish Teachor
hool Lane Vil West, CdaVil.
N STUDIO
во моvIEs
Tel: 0776685589

Page 76
With best
With best
Available here
Hardware items
Electrical items
&
Building Trusted
at reaSC
 
 
 

Wishes
nsinganTn Depot
l know for ool textbooks
jlish / Tamil books stionaries
wspapers & Magazines
Ito rood, 'no.
Wishes
Materials stores for quality items nable price
K.K.S. RoAd, KoNdAvil WEST, KoNdAvil.

Page 77
With best Wishes
National S.
A household name O
Gives a helping hanc
Pay attractive interes
With beS
Sakthivel ha
Leading Hardware Building
CourteOuS &
Sak

aving Bank
feveryone
i for your future plans
st
"உங்கள் குடும்ப வங்கி" "Your Family Bank"
st Wishes
rdware stores
for e items and materials
Prompt service
:thivel Hardware Stores
K.K.S.Road, Kondavil.

Page 78


Page 79
Segúisississari த:ைத்தல்
 

ශ්‍රීඝ්‍රතික්‍ෂි స్టపక్షప్రదేశ్లోసభజే 233EGE CODY, čisti. Gaya sität Kgg. *總戮蕊

Page 80
இ န္တိမ္ပိန္တီး
 


Page 81


Page 82


Page 83


Page 84
HEMAS MARK:
JAFFNA
RUEBA VER
Also available here : A Pharma
Printe Bra
 

:TING (PVT) LTD.
Cologne formen
DISTRIBUTORS
SATLE TRADERS
Fancy, Grocery & Super Market items.
By: ANDRA 924-. K. K.S. Road, Kondavil
uch : I95/4 , Parameswara junction, Thirunelvely, Jafta. TIP : O2 II-4590268 , 077662298